รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710856 : บ้านแก้งกอก นางเปรมกมล  ละอองแก้ว ครู
2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710856 : บ้านแก้งกอก มลฤดี  มนัส ครู
3 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710857 : บ้านนาแค ทิพธัญญา  แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
4 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710857 : บ้านนาแค นายสมศักดิ์  นันทรักษ์ ครูชำนาญการ
5 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710857 : บ้านนาแค อาทิตย์  ศรีแสงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710857 : บ้านนาแค กาวร  หนึ่งคำมี ครูชำนาญการพิเศษ
7 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710858 : บ้านสัน ไพรวัลย์  ืเนื้ออ่อน ครู
8 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710858 : บ้านสัน นายศุภวุฒิ  พลพวก ครู
9 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710858 : บ้านสัน อดิศร  กัญญะลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710818 : บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง นิวาส  สิทธิโสม ครูชำนาญการพิเศษ
11 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710828 : บ้านห้วยหมาก วีรพันธุ์  เวชสาร ครู
12 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710828 : บ้านห้วยหมาก อธิพัชร์  วราโชติธนาสิทธิ์ ครู
13 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710829 : บ้านคำไหล นายสายัณต์  สำเภา ครู
14 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710829 : บ้านคำไหล นายทศวรรษ  สายแวว ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710830 : บ้านจุการ อุรวี  จิตตะธรรมะ ธุรการโรงเรียน
16 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710830 : บ้านจุการ นายสุวิทย์  ปิยะราษฎร์ ครู คศ.1
17 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710831 : บ้านขัวแคน นางรณญา  วิเวก ครู
18 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710831 : บ้านขัวแคน ลลิตา   กลิ่นแก้ว ครูผู้ช่วย
19 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710832 : บ้านหนองเชือก ธีร์ธนวัจน์  พร้อมพรม ครูผู้ช่วย
20 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710832 : บ้านหนองเชือก รัฐศาสตร์  โคตรสีหา ครู
21 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710833 : บ้านดอนน้ำคำ จรียาภรณ์  จิตเงิน ครู
22 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710834 : บ้านหนองสองห้องดอนตูม นายธีรพงษ์  ไชยพันโท เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710834 : บ้านหนองสองห้องดอนตูม นางจิรสุดา  กิ่งจันทร์ ครูชำนาญการ
24 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710827 : บ้านโนนหนองบัว นางสุวิสา  หนุกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
25 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710825 : ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา เปรมฤดี  ดอกเด็น ครู ชำนาญการพิเศษ
26 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710859 : บ้านไร่ สุภาภรณ์  สายศรี ครูชำนาญการ
27 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710859 : บ้านไร่ ชุติมณฑน์  กูฟี ครูธุรการ
28 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710842 : บ้านหินโงม นายอดิศักดิ์  นวลวรรณ ครูผู้ช่วย
29 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710842 : บ้านหินโงม นางสาสวพิชญาภา  ศรีชื่น ธุรการ
30 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710843 : บ้านตุงลุงเหนือ นิคม  ดอกเด็น ครู ชำนาญการพิเศษ
31 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710817 : บ้านโนนกุง นุจรี  เรือนเจริญ ครู
32 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710817 : บ้านโนนกุง พัชรีภรณ์   แก้วบุตร ธุรการ
33 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710819 : บ้านฟ้าห่วน นายเศรษฐวัฒน์  สมภูมิ ธุรการโรงเรียน
34 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710819 : บ้านฟ้าห่วน ศุภชัย  โอษฐิเวช ครู
35 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710820 : บ้านคำเตย ธาดารัตน์  กรุณา ครู
36 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710814 : อนุบาลศรีเมืองใหม่ weena  singpha ครู
37 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710815 : บ้านนาเอือด วนิดา  บุญชิต เจ้าหน้าที่ะุรการ
38 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710816 : บ้านหนองห้าง ณัฐวุฒิ  แก้วกัญญา ครู
39 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710816 : บ้านหนองห้าง samphan  sopap ครู
40 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710816 : บ้านหนองห้าง ไพฑูรย์   ภูงอก ครู
41 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710849 : บ้านนาเลิน นายสามารถ  สิงภา ครู
42 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710850 : บ้านคำหมาไนร่องเข นางสาวชมภูนุช  สายกลม ครู
43 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710850 : บ้านคำหมาไนร่องเข รัฐประชา   สาลี ครู
44 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710850 : บ้านคำหมาไนร่องเข นางสาวกีรติญา  สืบเหล่า ครู
45 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710851 : บ้านสวาสดิ์ สถิตย์  วงค์วาน ผอ.ร.ร.
46 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710851 : บ้านสวาสดิ์ อมร  ศรีนิล ครู
47 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710852 : บ้านนาโป่งโพน สุนทรียา  ไชยลาโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
48 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710852 : บ้านนาโป่งโพน สุนทร  โลหะกุล ครูชำนาญการพิเศษ
49 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710845 : บ้านป่ากุงน้อย นายนคร   แก่นหอม ครูชำนาญการพิเศษ
50 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710846 : บ้านป่ากุงใหญ่ นายสุภรณ์  ตรงกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
51 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710846 : บ้านป่ากุงใหญ่ ไพทูลย์  จรลี ครู
52 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710846 : บ้านป่ากุงใหญ่ อนุสิทธิ์  ประดับศรี ธุรการ
53 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710846 : บ้านป่ากุงใหญ่ นายสุภรณ์  ตรงกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
54 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710847 : บ้านหนองผักแพว อุทัย  ศรีคำ ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710844 : บ้านลาดควาย นางสาวภคอร  จันทะเวช เจ้าหน้าที่ธุรการ
56 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710844 : บ้านลาดควาย นายรอง  เทพบุดดี ครู
57 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710826 : บ้านหนองหอย จิราภรณ์  ณ อุบล ธุรการ
58 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710826 : บ้านหนองหอย อัญชลี  ทัพเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ
59 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710826 : บ้านหนองหอย อารยา  เคลือศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
60 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710821 : บ้านจันทัย นางจันทรา  วงศ์ใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ
61 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710821 : บ้านจันทัย นางสุพรรณี   พรมสีใหม่ ครู
62 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710821 : บ้านจันทัย ฉัตรสุดา  มั่นสัตย์ ธุรการ
63 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710822 : บ้านโนนม่วงโนนจิก พิเชษฐ์  กลิ่นสุคนธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
64 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710822 : บ้านโนนม่วงโนนจิก นายเทียนชัย  ปุยดา ครูชำนาญพิเศษ
65 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710823 : บ้านหนองขุ่น นางสาวจิมลอน  คูณทา ครูชำนาญการพิเศษ
66 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710824 : บ้านดอนโพธิ์ พจนา  ขาวจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
67 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710835 : บ้านภูหล่น นายณัฐวุฒิ   ประเสริฐศรี ครู
68 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710835 : บ้านภูหล่น นางศิริวิมล  วงศา ครู
69 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710835 : บ้านภูหล่น นายสัมฤทธิ์  พันธ์คำ ครู
70 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710836 : บ้านหนองไผ่ อุทัย  สารารัฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710836 : บ้านหนองไผ่ พิชาติ   พิลาวัลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
72 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710841 : บ้านคำบง บุญหลาย   ขันธิวัตร ครูผู้ช่วย
73 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710841 : บ้านคำบง นางสาวนิตยา  สิงห์สา ครู
74 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710841 : บ้านคำบง นางสาวศรัญรัตน์  ประโลมจิตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
75 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710841 : บ้านคำบง นายศาศวัต   ทองสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
76 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710837 : บ้านสระคำ ศริยาภรณ์  สารารัฐ ครู
77 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710837 : บ้านสระคำ อดิศร  ศรีทา ครู คศ.๓
78 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710838 : บ้านสงยาง กชพรรณ  แก้วคำ ครูชำนาญการพิเศษ
79 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710838 : บ้านสงยาง สุธารัตน์  สร้อยสุข ครูธุรการ
80 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710839 : บ้านโนน นายธีระยุทธ  อาจธะขันธ์ ครูอัตราจ้าง
81 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710839 : บ้านโนน นายชวิศ  มีคำ ครูอัตารจ้าง
82 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710839 : บ้านโนน นางสาวอุลัยพร  คำจันดี ครูผู้ช่วย
83 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710848 : บ้านสิม นางสาวสุกัลยา   รอดย้อย ครูผู้ช่วย
84 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710848 : บ้านสิม นายกิตติพัทธ์  แพทย์เพียร ครู
85 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710860 : บ้านหนามแท่ง สุรางค์  สามทอง ครูชำนาญการพิเศษ
86 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710860 : บ้านหนามแท่ง วาสนา  ดงอุทิศ ครู
87 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710861 : บ้านชาด ศิริพร  ผาจันทร์ ครูชำนาญการ
88 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710861 : บ้านชาด นงคราญ  บัวใหญ่ ครู
89 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710862 : บ้านนาทอย จีระภา  อาษอาษา ครูชำนาญการ
90 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710862 : บ้านนาทอย ปัทมพร  สายสิน ครู
91 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710862 : บ้านนาทอย กัลยาณี  ปรือทอง ครูอัตราจ้าง
92 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710863 : บ้านนาคอ นางสาวรัตน์ติกาล  สมพิพงษ์ ธุรการ
93 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710863 : บ้านนาคอ เด่นชัย  สุขแสวง ผู้อำนวยการโรงเรียน
94 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710863 : บ้านนาคอ นางสาวอาภร  แสงเนตร ธุรการ
95 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710865 : บ้านหุ่งหลวงพะเนียด วริศรา  สอแสง ครูอัตราจ้าง
96 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710866 : บ้านโหง่นขาม รังสรรค์  เสนาพรหม ผอ
97 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710866 : บ้านโหง่นขาม กิตติศักดิ์  ขันธิวัตร ครูธุรการ
98 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710867 : บ้านดงนา กิตติศักดิ์   ขันธิวัตร ครูธุรการ
99 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710855 : บ้านงิ้ว นางสาวสุพัตรา  อุ่นเสมอ ครูผู้ช่วย
100 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710853 : บ้านเอือดใหญ่ ทิชาดา  แสงสว่าง ธุรการ
101 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710853 : บ้านเอือดใหญ่ สิระพร  สายสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
102 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710854 : บ้านกุดก่วยโนนเจริญ วรณัน   พันธ์ผูก พนักงานธุรการโรงเรียน
103 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710854 : บ้านกุดก่วยโนนเจริญ ทิชาดา  แสงสว่าง ธุรการ
104 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710854 : บ้านกุดก่วยโนนเจริญ หทัยชนก  แก้วประไพ ครูผู้ช่วย
105 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710135 : บ้านด่าน นางเนติ  สมสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ
106 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710135 : บ้านด่าน นางสาววิณี  ถวิลบุญ ครู คศ.1
107 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710136 : บ้านห้วยหมากใต้ นันทนา  บัวใหญ่ ครูผู้ช่วย
108 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710136 : บ้านห้วยหมากใต้ วินัย  สุทธิกุล ครู
109 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710137 : บ้านเวินบึก นพคุณ   มลีรัตน์ ครู
110 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710137 : บ้านเวินบึก สุมนรัตน์  เล้าวาลิต ครู
111 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710138 : บ้านห้วยสะคาม นัฐปนี  แก้วแก่นคูณ ครูชำนาญการพิเศษ
112 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710138 : บ้านห้วยสะคาม โฉมฉาย   ยุพโคตร ครู
113 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710145 : บ้านตุงลุง เวชยันต์  วรรณวงศ์ ครู
114 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710148 : บ้านหัวเห่ว นายปรินทร์  ถวิลบุญ ครู
115 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710148 : บ้านหัวเห่ว วิลาวรรณ  คืนดี ครู
116 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710148 : บ้านหัวเห่ว นายปรินทร์  ถวิลบุญ ครู
117 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710161 : บ้านคันท่าเกวียน นาย นนท์ธนา  อ่อนพุทธา ครูผู้ช่วย
118 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710161 : บ้านคันท่าเกวียน นายคทาวุธ  ฐิตะสาร ครูธุรการ
119 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710162 : บ้านซะซอม นางฤทัยชนก  จรูญศรี ผูอำนวยการโรงเรียน
120 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710162 : บ้านซะซอม ไมตรี  ศรัทธาพันธ์ ครู
121 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710157 : บ้านนาโพธิ์กลาง นายอุทัย  ขันขมภู ครูผู้ช่วย
122 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710158 : บ้านนาโพธิ์ใต้ นายพิเชษฐ์  แก้วพิลา ครู
123 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710158 : บ้านนาโพธิ์ใต้ นายณรงค์  บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
124 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710158 : บ้านนาโพธิ์ใต้ นางสุมาลี  ทองเสริม ครูชำนาญการพิเศษ
125 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710159 : บ้านทุ่งนาเมือง จีระศักดิ์  สงยาง ครู
126 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710160 : บ้านหนองผือ วลินดา  นาคูณ ครู
127 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710160 : บ้านหนองผือ ชรินทร์  เพชรดารา ครูชำนาญการพิเศษ
128 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710160 : บ้านหนองผือ เกรียงไกร  ถิ่นดง ครู
129 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710154 : บ้านหนองแสง-วังอ่าง นางวิไลลักษณ์  บุญส่ง ครู
130 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710155 : บ้านกุดเรือคำ Prasan   Phimphakan ครู คศ.3
131 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710156 : บ้านดงบาก นางอรวรรณ  ทองคำ ครู
132 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710147 : บ้านดงมะไฟ นายทวีเกียรติ  ทองแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ
133 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710146 : บ้านหนองแสงใหญ่ นายสมถิ่น  แสนทวีสุข ครู ชำนาญการพิเศษ
134 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710146 : บ้านหนองแสงใหญ่ นายคำรุณ  พรหมราช ครู
135 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710144 : ชุมชนบ้านวังสะแบง สุนิดา  บุญหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
136 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710141 : บ้านตามุย สุรเดช  จริยวิทยาพงศ์ ครู
137 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710141 : บ้านตามุย พัชรวดี  หลงชิน ครูผู้ช่วย
138 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710141 : บ้านตามุย สมพร  อุทโท จนท.ธุรการโรงเรียน
139 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710142 : บ้านกุ่ม มงคล  แก้วใส ครู
140 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710142 : บ้านกุ่ม ศรีวิไล  คำพูล ครู
141 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710142 : บ้านกุ่ม อนุลักษณ์  ขันขวา ครูผู้ช่วย
142 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710139 : ชุมชนห้วยไผ่ เรืองฤทธิ์  อรรคชาติ ครู
143 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710139 : ชุมชนห้วยไผ่ ปราชญ์  พรมปัญญา ครู
144 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710140 : เพียงหลวง 12 นายวิสันต์  หอมจำปา ครูผู้ช่วย
145 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710140 : เพียงหลวง 12 ทิพรัตน์  ศรีนิล ครูผู้ช่วย
146 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710149 : บ้านห้วยยาง นางปิยะดา  อักษรดี ครู
147 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710150 : บ้านดงดิบ นายโอศา  ดวงแก้ว ครู
148 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710150 : บ้านดงดิบ นางสาวกุลวิพัชร  สุทธิประภา ธุรการ
149 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710151 : บ้านนาบัว นายอรุณ  จันสอน ครู คศ.2
150 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710151 : บ้านนาบัว นางสาว  ธัญภัทร์ ตรงกรณ์ พนักงานราชการ
151 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710152 : บ้านโพนแพง ธนาพงศ์  ปราณีบุตร ครู
152 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710152 : บ้านโพนแพง นางสาวพนาวัลย์  ทองแข็ง ครู
153 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710152 : บ้านโพนแพง เหลาทอง  ทองเทพ ครู
154 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710153 : บ้านดงแถบ จิราภรณ์  สีหา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
155 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710153 : บ้านดงแถบ วรรณิภา  จงชมผา ธุรการโรงเรียน
156 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710163 : บ้านบะไห วิสันต์  ทองล้วน ครูชำนาญการพิเศษ
157 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710574 : บ้านกุดชมภู วีรพจน์  คำกุณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดชมภู
158 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710574 : บ้านกุดชมภู วุฒินันท์  บุญสะอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ
159 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710575 : บ้านแก่งเจริญ บ้านแก่งเจริญ  เวโรจน์ โมกข์ศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
160 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710575 : บ้านแก่งเจริญ เพ็ญศิริ  มุขสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
161 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710576 : บ้านคำเม็กห้วยไผ่ ไพรัช  สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
162 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710576 : บ้านคำเม็กห้วยไผ่ ชีวิน  ศรีแสง ครู
163 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710577 : บ้านโชคอำนวย นายอนุสรณ์  ประทุมมาศ ครูชำนาญการพิเศษ
164 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710578 : บ้านโนนม่วง นายพุฒิพงษ์  พุฒพิมพ์ ครู คศ.2
165 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710578 : บ้านโนนม่วง นายระพิน   เกษมพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
166 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710579 : บ้านยอดดอนชี vitaya  santong ผู้อำนวยการ
167 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710579 : บ้านยอดดอนชี บ้านยอดดอนชี  เกษสุดา สมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
168 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710580 : บ้านหินลาดแสนตอ มณีนุช  ศรีระษา ครู
169 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710580 : บ้านหินลาดแสนตอ วิจิตร  ชมภูบุตร ครู
170 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710581 : ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) นฤดล  สองสี ครู
171 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710581 : ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สุภาชินี   เคหารมย์ ครูอัตราจ้าง
172 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710581 : ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วราภรณ์  ผาดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
173 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710582 : บ้านแก่งยาง นายพุทธิศักดิ์  สุวรรณกูฏ ครู
174 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710583 : บ้านไทรงาม พิศมัย  จำปาชัย ธุรการ
175 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710583 : บ้านไทรงาม วุฒิพงษ์  แสวงางศ์ พนักงานราชการ
176 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710583 : บ้านไทรงาม พิทยา  สุยังกุล ครูชำนาญการพิเศษ
177 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710583 : บ้านไทรงาม นางรัศมี  สีหะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
178 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710584 : บ้านนาดี นิตยาพร  ชาญจิตร ครูชำนาญการพิเศษ
179 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710584 : บ้านนาดี ธเนษฐ   สีดารัตนิน ครูชำนาญการพิเศษ
180 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710584 : บ้านนาดี นางเครือจิตร  สีหา ผู้อำนวยการโรงเรียน
181 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710585 : บ้านม่วงฮี พรหมมา  กิ่งก้าน ครู
182 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710585 : บ้านม่วงฮี เจียมจิต  เจือจันทร์ ครูผู้ช่วย
183 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710586 : บ้านนาเจริญ นายพรภิรมย์  แก้วมหา ครูชำนาญการพิเศษ
184 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710586 : บ้านนาเจริญ นายคำออน  คณะพัฒนื ผู้บริหารสถานศึกษา
185 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710587 : บ้านบุ่งคำ นายธีรวัฒน์  จันทนาด ครู
186 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710587 : บ้านบุ่งคำ มัลลิกา  อิ่มเจือ ครูชำนาญการ
187 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710587 : บ้านบุ่งคำ ประคอง  สุขประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
188 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710588 : บ้านภูมะหรี่ นางศิรภัสสร  สุธรรมวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
189 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710588 : บ้านภูมะหรี่ นางวรรณลี  ทองลอง ครู
190 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710588 : บ้านภูมะหรี่ นายวีระวัฒน์  แก้วสนิท ธุรการโรงเรียน
191 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710589 : บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ นางสาววราภรณ์  ทองมี ครูอัตราจ้าง
192 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710589 : บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ บริสุทธิ์  จันทร์ตา ครูชำนาญการพิเศษ
193 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710616 : บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข เอกพันธ์  คามะทิตย์ ครู
194 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710616 : บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข pimprapa  panitchroen ครู
195 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710619 : บ้านห้วยแดง บรรจง  พูลทอง ครูช่วยสอน
196 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710619 : บ้านห้วยแดง นางสาวอุมาพร  สาโท ครูผู้ช่วย
197 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710619 : บ้านห้วยแดง เครือวัลย์  หอมหวล ครู ค.ศ.1
198 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710632 : บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) นางนงนุช  รัตนา ครูชำนาญการพิเศษ
199 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710632 : บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) นายสัมฤทธิ์  เหมพนัคร์ ครู
200 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710632 : บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) ปัญจา  แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
201 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710633 : บ้านท่าเสียวคันลึม ทิพวรรณ  สุขผล ครู
202 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710633 : บ้านท่าเสียวคันลึม จักรกฤษณ์  ศรีวิเศษ ครู
203 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710634 : บ้านชาด นางสาวขัตติยา  เกษมพร ครู
204 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710640 : บ้านนาโพธิ์ นางสาวทานตะวัน  บุญรักษา ครู
205 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710640 : บ้านนาโพธิ์ นางสาวธัญดา  บัวใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
206 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710640 : บ้านนาโพธิ์ วิลาวัลย์  โยริพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
207 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710641 : บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) พิไลวรรณ  นาจาน ครูผู้ช่วย
208 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710641 : บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) สิยาพัฐ  เคหารมย์ พนักงานราชการ
209 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710641 : บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) อรอุมา  อุ่นท้าว ครูผู้ช่วย
210 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710613 : บ้านเลิงบาก มโนทัย  จำศรี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
211 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710613 : บ้านเลิงบาก นายอภิวัฒน์  ศุภโกศล พนักงานราชการ
212 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710615 : บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) ชาติชาย  ลักขษร ครู
213 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710617 : บ้านโนนจันทน์ สกุลศักดิ์   วงศ์คำ ครูผู้ช่วย
214 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710617 : บ้านโนนจันทน์ นางปราณี  คำเสนาะ ครูชำนาญการพิเศษ
215 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710617 : บ้านโนนจันทน์ สุนทร  วงษาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
216 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710618 : บ้านโดมประดิษฐ์ นายสมปอง  พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
217 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710618 : บ้านโดมประดิษฐ์ นายสามารถ  ฟองศิริ ครู
218 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710648 : บ้านนกเต็น จันทะจร  โสดา ครู
219 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710648 : บ้านนกเต็น นางปรัศนียาภรณ์  พรทิพย์ ครู
220 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710621 : บ้านราษฎร์เจริญ นางสาวรุ่งนภา  อุทาวงศ์ ครูผู้ช่วย
221 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710621 : บ้านราษฎร์เจริญ ศิริพร  กาเผือก ธุรการ
222 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710624 : บ้านโนนกาหลง นายประวิทย์  จักษุนิล พนักงานราชการ
223 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710624 : บ้านโนนกาหลง นายประภาส  ลาสุดตา ผู้อำนวยการโรงเรียน
224 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710624 : บ้านโนนกาหลง นายนพคุณ  ด้วงนิล ครู คศ1
225 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710625 : บ้านแก่งดูกใส จันทิมา  บุญโชติ ครู
226 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710625 : บ้านแก่งดูกใส นายนิติ  ฉัตรสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ
227 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710626 : บ้านดอนโด่โคกเลียบ นายฐานพัฒน์  กาเผือก ครูธุรการ
228 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710626 : บ้านดอนโด่โคกเลียบ นางสาวรุจิรัตน์  วงค์ชาชม ธุรการโรงเรียน
229 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710627 : บ้านโนนคูณ นางสาว สุชารัตน์    วงษาไชย ครูธุรการ
230 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710623 : บ้านนาชุม นายเลิศฤทธิ์  ถึงปัดชา ครู
231 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710622 : บ้านหนองคูณ ชนม์นิภา  สุวรรณชัยรบ ครู
232 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710643 : บ้านแขมเหนือ นายชัยชนะ  เหลากลม ครูชำนาญการพิเศษ
233 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710646 : บ้านแขมใต้ รุจิรา  ศรีมาฤทธิ์ ครู
234 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710591 : บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) กัญญภัทร  ชนะพันธ์ ครู
235 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710592 : บ้านวังแคน แมนสันต์  ร่มเย็น ครู
236 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710592 : บ้านวังแคน นายแก้ว  นนทการ ครูชำนาญการพิเศษ
237 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710593 : บ้านท่าช้าง พัสตราภรณ์  วงศ์คำ ครู
238 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710595 : บ้านถิ่นสำราญ นางสุขสันต์  กิ่งจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
239 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710595 : บ้านถิ่นสำราญ นางสาวกฤษณา   ทองเทพ ผู้อำนวยการ
240 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710596 : บ้านสร้างแก้ว ลิขิต  สุโภภาค ธุรการ
241 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710597 : นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) นายประสพโชค  ไชยกาล ครูธุรการ
242 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710598 : บ้านเดื่อสะพานโดม สุมาลี  วงศ์ไชยา ครู คศ.3
243 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710598 : บ้านเดื่อสะพานโดม มัลลิกา  เจริญรื่น ธุรการ
244 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710599 : บ้านโพธิ์ศรี นายกรัยพจน์   สุปันนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
245 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710599 : บ้านโพธิ์ศรี khemthong  chumpathong ครู
246 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710600 : บ้านนาหว้า คุณัญญา  บุ้งทอง ครู
247 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710601 : บ้านโนนข่าโนนยาง นายประเสริฐ  จันทร์น้อย ครู
248 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710602 : บ้านหนองโพธิ์ ลัดดาวัลย์  สายแวว ครู ชำนาญการพิเศษ
249 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710603 : บ้านสะพือท่าค้อ รัชรินทร์  มิ่งคำ ครู
250 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710604 : บ้านสะพือใต้ นางพวงผกา  ไต่วัลย์ ครู
251 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710605 : บ้านวังพอก นางขวัญนภา   คำล้าน ครู คศ.3
252 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710631 : บ้านนาแก ปกรณ์  รัตนา ครู
253 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710629 : บ้านนาจาน พงษ์พิทักษ์  เค้ามูล ครู
254 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710629 : บ้านนาจาน arune  thongpitak ครู
255 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710630 : บ้านคำผ่าน นายมงคล  ทวีศักดิ์ พนักงานราชการ
256 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710628 : ชุมชนบ้านระเว ทวีศักดิ์  ศรีสุข ครู
257 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710628 : ชุมชนบ้านระเว จุรีรัตน์  ทองรอง ครูชำนาญการ
258 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710628 : ชุมชนบ้านระเว นราวดี  ลักษณะดี ครูธุรการโรงเรียน
259 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710635 : บ้านไร่ใต้ นางณัฐมณฑ์  ยิ้มสงวน ครู
260 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710635 : บ้านไร่ใต้ นายสมพร  ทองแจ่ม ครู
261 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710636 : บ้านผักหย่า พรวิมล  จันทรจิตร ครู คศ.3
262 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710636 : บ้านผักหย่า วรัฐยา  แท่นทอง ครู
263 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710639 : บ้านแก่งกอก สันติ  นนท์ศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
264 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710637 : บ้านโนนค้อลุคุ นายเกรียงศักดิ์   แก้วคูณ ครู
265 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710637 : บ้านโนนค้อลุคุ นายวิสันต์  ธรรมสาร ครูผู้ช่วย
266 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710638 : บ้านโนนสุข ภักดี  พรสุวรรณ ครู
267 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710614 : บ้านหนองสองห้อง สุพรรณี  ประเสริฐสิน พนักงานราชการ
268 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710606 : บ้านหนองบัวฮี นางสาวธีระมนต์   ว่องไว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
269 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710607 : บ้านโนนยานาง waiyawit  boonkham ครู
270 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710608 : บ้านดอนงัว มุกดา  วาภพ ธุรการโรงเรียน
271 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710608 : บ้านดอนงัว นายบุญมี  ทองล้ำ รอง ผอ
272 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710608 : บ้านดอนงัว นายสมผล  สิงหาธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
273 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710608 : บ้านดอนงัว ภาวิไล   สงโสด ครูผู้ช่วย
274 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710609 : บ้านบัวทอง นิตยา  เทพบุญตา ครู
275 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710610 : บ้านหนองกอก นางประนอม  ศรีสุข ครูชำนาญการพิเศษ
276 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710610 : บ้านหนองกอก สุจิตร  ไท้ทอง ครู
277 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710611 : บ้านบัวแดง เจริญชัย  กะทา ครู
278 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710611 : บ้านบัวแดง รัศมี  ชาญจิตร ครู
279 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710612 : บ้านดูกอึ่ง นายรุ่งทิวา  ทองรอง ครู
280 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710612 : บ้านดูกอึ่ง นางสาวจุไลรักษ์  ทินโนรส ครู
281 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710590 : อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ไวยวิทย์  พรหมชาติ
282 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710590 : อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร วฤทธิ์ชญา  จารัตน์ ครู
283 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710647 : บ้านเม็ก Thanaisavan  phangkumhuk ครู
284 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710645 : บ้านอ่างหินน้อย นายอรรถยา  พิบูลรัตนธาดา ครูชำนาญการพิเศษ
285 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710620 : บ้านโนนสว่าง นายอิทธิพล  ไชยโกฎิ ครู
286 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710620 : บ้านโนนสว่าง สุวัจนี  ธรรมราช ครู
287 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710620 : บ้านโนนสว่าง นางสาวหทัยรัตน์  คำสิงห์ ครูธุรการ
288 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710620 : บ้านโนนสว่าง นางสาวนภสร  ประจันทอน ครูพี่เลี้ยง
289 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710644 : บ้านดอนก่อ พลฯไพโรจน์  มิ่งขวัญ ครู
290 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710642 : บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) นางสาวเต็มพร  พระพรหม ครูธุรการ
291 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710642 : บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) นางสิรินยา  ทองทับ ครู
292 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710435 : บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) ชัยชัฏ  บุญสิทธิ์ ครู
293 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710435 : บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) ว่าที่ ร.ต.บรรณธยาน์  เชื้อเพชร ธุรการ
294 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710436 : บ้านนาทม วชิราพร  กุลบุตร ธุรการ
295 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710436 : บ้านนาทม บุญส่ง  พินธุรักษ์ ครู
296 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710437 : บ้านไฮหย่อง นางสาววราภรณ์  นาคคำ ธุรการ
297 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710437 : บ้านไฮหย่อง ประกาศิต  ปอแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
298 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710447 : บ้านห้วยดู่ นายอารักษ์   พิมพ์บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
299 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710445 : ชุมชนบ้านเชียงแก้ว พัชราพรรณ  ศรีสร้อย ครูผู้ช่วย
300 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710445 : ชุมชนบ้านเชียงแก้ว นางชนิดาภา  พาเรือง ครู
301 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710443 : บ้านจิกลุ่ม ปรีชา  คำหล่อ ครู
302 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710443 : บ้านจิกลุ่ม เชี่ยวชาญชัย  คำหล่อ ครู ชำนาญการพิเศษ
303 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710443 : บ้านจิกลุ่ม นางสาวสายฝน  สาธรเวช ครู
304 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710444 : บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) นายวิชัย  เกษนอก ครู ชำนาญการพิเศษ
305 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710444 : บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) นายพยัพ  พรเพชร ครู
306 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710433 : บ้านนาห้วยแคน นางสาวเพียงขวัญ  เงยวิจิตร ครูผู้ช่วย
307 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710433 : บ้านนาห้วยแคน สุภาณี  เคนวงษ์ ครู
308 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710433 : บ้านนาห้วยแคน ไพทูรย์  มากดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
309 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710434 : บ้านม่วงโคน พิทยา  สุโภภาค ธุรการ
310 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710434 : บ้านม่วงโคน นางสาวลัดดาวัลย์  สรพิมพ์ ครู
311 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710434 : บ้านม่วงโคน นางหนึ่งหทัย  แสงย้อย ครู
312 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710434 : บ้านม่วงโคน หนึ่งหทัย  แสงย้อย ครู
313 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710429 : บ้านแก่งกบ พัชรีพร  ศรีแสง ธุรการโรงเรียน
314 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710429 : บ้านแก่งกบ นายบัญชา  คำพันธ์ ครู
315 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710429 : บ้านแก่งกบ อาภาพร  ประเสริฐสุข ครูชำนาญการพิเศษ
316 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710430 : บ้านดอนตะลี ณรงค์ฤทธิ์  ปวะบุตร ครู
317 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710430 : บ้านดอนตะลี นุชนาฏ  บิลทะศรี ครู
318 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710431 : บ้านดอนพันชาด เทียมจิต  ศรีตะเขต ครู
319 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710431 : บ้านดอนพันชาด ทรงภูมิ  แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
320 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710431 : บ้านดอนพันชาด ประสาน  บุญครอง ครูอัตราจ้าง
321 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710432 : บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) ภราดร  คงดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
322 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710432 : บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) นายนิรันดร์  กลิ่นแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
323 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710432 : บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) นางนิภาวรรณ  พงษ์พีระ ครูชำนาญการ
324 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710446 : บ้านนาคาย นันทวัฒน์  ขยันหา ธุรการโรงเรียน
325 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710446 : บ้านนาคาย นายสุรศักดิ์  จันทเขต ครู
326 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710448 : บ้านดอนขวาง นางสาวนิราพร  สมสุข ชำนาญการ
327 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710448 : บ้านดอนขวาง ดวงมณี   หวานใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
328 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710449 : ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน นวนิตย์  แก้วดี ครู
329 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710450 : บ้านคำหนามแท่ง อนันต์  บัวขาว ครูพนักงานราชการ
330 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710441 : บ้านหนองโน เสาวลักษณ์  แพงทรัพย์ พนักงานราชการ
331 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710442 : บ้านสำโรง นางอนัญชนา  ปลุกใจ ครูชำนาญการพิเศษ
332 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710442 : บ้านสำโรง นายปิยศักดิ์  หวังดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
333 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710438 : บ้านหนองกุง สาคร   พุ่มแก้ว ครู
334 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710439 : บ้านหนองกุงน้อย ว่าที่ ร.ต. ภาคิน  เคียงวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
335 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710440 : บ้านคำเตย ทัศนีย์  สีส่วน ครู
336 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710922 : บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) นายวิเชียร  แก้วนิยม ครูพี่เลี้ยง
337 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710922 : บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) นางสาวนงคราญ   วงค์พันธ์ ครูผู้ช่วย
338 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710923 : บ้านโคกเที่ยง นางสาวสุเทวี  แก้วนิมิตดี ครูชำนาญการพิเศษ
339 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710923 : บ้านโคกเที่ยง วิทยา  พุ่มแก้ว ครู
340 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710924 : บ้านดอนชี นางสาวอุบลศรี   โคตรมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ
341 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710924 : บ้านดอนชี นายประกอบ  พงษ์สถิตย์ ครูชำนาญการพิเศษ
342 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710925 : บ้านปากบุ่ง นางเสาวลักษณ์  สุวะไกร ครูผู้ช่วย
343 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710926 : บ้านห้วยน้ำใส นางสาวบุปผา  เกิดมงคล ครู
344 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710926 : บ้านห้วยน้ำใส ณฐิตา  ศรีสุทธา ครูอัตราจ้าง
345 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710926 : บ้านห้วยน้ำใส ดนิตา  ขันธ์อ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
346 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710927 : บ้านคำเขื่อนแก้ว ทิตยา  คำผุย ครู
347 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710927 : บ้านคำเขื่อนแก้ว วัฒนา  แจ่มใส ครู
348 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710927 : บ้านคำเขื่อนแก้ว นายบันเทิง  บุญยอ นักการภารโรง
349 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710928 : นิคมสร้างตนเอง 5 อาทิตญา  ทิมา ครู
350 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710928 : นิคมสร้างตนเอง 5 อนุรักษ์  ศัพทเสวี ครู
351 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710928 : นิคมสร้างตนเอง 5 สุวิทย์  ไชยนา ครูชำนาญการพิเศษ
352 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710929 : นิคมสร้างตนเอง 6 นางสาวศรีประไพ  ผัดศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
353 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710929 : นิคมสร้างตนเอง 6 นายเจษฎางค์  ไชยโกฏิ ครูอัตราจ้าง
354 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710930 : บ้านหนองชาด wenuka  pratumchat ครูผู้ช่วย
355 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710931 : หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) จิราพรรณ  ทรงอยู่ ธุรการ
356 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710931 : หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) รวิศ  ศรีสาย ครูชำนาญการพิเศษ
357 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710932 : บ้านห้วยไฮ นางประภัสสร  นามวงศ์ ครู
358 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710932 : บ้านห้วยไฮ มงคลสวัสดิ์  วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไฮ
359 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710932 : บ้านห้วยไฮ อุดร  อ่อนเฉวียง ครู
360 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710939 : บ้านคันเปือย นางสาวพัทยา  ครองทรัพย์ ครูธุรการ
361 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710939 : บ้านคันเปือย จงสฤษฎ์   เงินยวด ครูชำนาญการพิเศษ
362 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710939 : บ้านคันเปือย นางอมรรัตน์  เงินยวด ครู
363 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710942 : บ้านลาดวารี ศิริธนา  แสนทวีสุข ครู
364 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710943 : บ้านสุวรรณวารี นิภาพร  บุญแท้ ครูผู้ช่วย
365 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710943 : บ้านสุวรรณวารี ณัฐชนันท์พร   วงษ์ละคร ครู
366 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710943 : บ้านสุวรรณวารี จินต์กวี  แสงอรุณ ครู
367 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710937 : บ้านเหล่าอินทร์แปลง นายมีชัย  บุญสนอง ครู ชำนาญการพิเศษ
368 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710937 : บ้านเหล่าอินทร์แปลง นายยุทธพล  โทจันทร์ ครู
369 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710938 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 ศุภลักษณ์  ฤทธิ์น้ำคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
370 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710933 : บ้านทุ่งหนองบัว นางสาวจำเนียร  สมดี ธุรการ
371 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710935 : บ้านหนองเม็ก อรรถสิทธิ์  พรรคพล ครูชำนาญการ
372 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710935 : บ้านหนองเม็ก chetsadaporn  chaneewong ครู
373 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710936 : บ้านหินสูง รุ่งอรุณ  คูณแก้ว ครู คศ.2
374 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710940 : นิคมสร้างตนเอง 2 สุกัญญา  บุญไทย ครูอัตราจ้าง
375 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710940 : นิคมสร้างตนเอง 2 นางเมตตา  แก้วสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ
376 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710941 : นิคมสร้างตนเอง 3 นางสาวชินสุมน  บุญชู ครู
377 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710951 : ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) นางปัทมาภรณ์  หุ่นประเสริฐ ครูชำนาญการ
378 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710951 : ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) นางสาวสกุลตลา  วงศ์อำมาตย์ ธุรการ
379 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710949 : บ้านแหลมทอง พันธ์ทิพย์  บุญด้วง ครู
380 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710949 : บ้านแหลมทอง นางสาววนิดา  โคตรทิพย์ ครูผู้ช่วย
381 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710944 : บ้านโนนก่อ ก่อเกียรติ  สืบเพ็ง ครู
382 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710944 : บ้านโนนก่อ นุกูล  ชราศรี ครู
383 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710945 : บ้านป่าเลา ส.อ.เอกลักษณ์  ป้องกัน ครู
384 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710945 : บ้านป่าเลา พงษ์ศักดิ์  ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
385 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710946 : บ้านพลาญชัย pajaree  permpian ครู
386 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710946 : บ้านพลาญชัย วิภาวี  ดวงมุลตรี ครู
387 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710946 : บ้านพลาญชัย เย็นจิตร  ทิพมาตร ครู
388 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710947 : บ้านห้วยเดื่อ KHOM  CHATSUWAN พนักงานราชการ
389 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710947 : บ้านห้วยเดื่อ นายชัยวัฒน์  ปักเขตานัง ครูผู้ช่วย
390 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710948 : บ้านเหล่าคำ วินัย  อิ่นคำ ครู คศ.1
391 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710948 : บ้านเหล่าคำ yupaporn  sairat ครู
392 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710948 : บ้านเหล่าคำ ภัสสร  ชื่นชม ครู
393 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710934 : บ้านบากชุม นางสาวดวงจันทร์  คุณาคุณ ครู
394 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710950 : บ้านคำก้อม กิตติยา  ฉัตรสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
395 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710950 : บ้านคำก้อม เวชชัยยันต์  วิลานันท์ ครูชำนาญการ
396 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710952 : บ้านโนนจิก สุลาวรรณ  สุวรรณภา ครู
397 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710952 : บ้านโนนจิก นางสดใส  แก้วโชติ ครูชำนาญการพิเศษ
398 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710953 : บ้านฝางคำสามัคคี จารุวรรณ  พันธ์จูม พนักงานราชการ
399 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710953 : บ้านฝางคำสามัคคี นายทองคำ  แสงสาย ผู้อำนวยการ
400 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710953 : บ้านฝางคำสามัคคี ศิริพร   วงษ์ศรีแก้ว ครูผู้ช่วย