รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710856 บ้านแก้งกอก มลฤดี  มนัส ครู อนุมัติ
2 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710856 บ้านแก้งกอก นางเปรมกมล  ละอองแก้ว ครู อนุมัติ
3 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710857 บ้านนาแค นายสมศักดิ์  นันทรักษ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
4 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710857 บ้านนาแค ทิพธัญญา  แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
5 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710857 บ้านนาแค อาทิตย์  ศรีแสงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
6 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710858 บ้านสัน อดิศร  กัญญะลา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
7 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710858 บ้านสัน ไพรวัลย์  ืเนื้ออ่อน ครู อนุมัติ
8 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710858 บ้านสัน นายศุภวุฒิ  พลพวก ครู อนุมัติ
9 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710818 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง นิวาส  สิทธิโสม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
10 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710828 บ้านห้วยหมาก อธิพัชร์  วราโชติธนาสิทธิ์ ครู อนุมัติ
11 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710828 บ้านห้วยหมาก วีรพันธุ์  เวชสาร ครู อนุมัติ
12 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710829 บ้านคำไหล นายสายัณต์  สำเภา ครู อนุมัติ
13 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710829 บ้านคำไหล นายทศวรรษ  สายแวว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
14 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710830 บ้านจุการ อุรวี  จิตตะธรรมะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
15 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710830 บ้านจุการ นายสุวิทย์  ปิยะราษฎร์ ครู คศ.1 อนุมัติ
16 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710831 บ้านขัวแคน นางรณญา  วิเวก ครู อนุมัติ
17 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710831 บ้านขัวแคน ลลิตา   กลิ่นแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
18 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710832 บ้านหนองเชือก ธีร์ธนวัจน์  พร้อมพรม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
19 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710832 บ้านหนองเชือก อารยา  เคลือศิริ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
20 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710832 บ้านหนองเชือก รัฐศาสตร์  โคตรสีหา ครู อนุมัติ
21 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710833 บ้านดอนน้ำคำ จรียาภรณ์  จิตเงิน ครู อนุมัติ
22 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710834 บ้านหนองสองห้องดอนตูม นายธีรพงษ์  ไชยพันโท เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
23 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710834 บ้านหนองสองห้องดอนตูม นางจิรสุดา  กิ่งจันทร์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
24 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710827 บ้านโนนหนองบัว นางสุวิสา  หนุกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
25 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710825 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา เปรมฤดี  ดอกเด็น ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
26 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710859 บ้านไร่ ชุติมณฑน์  กูฟี ครูธุรการ อนุมัติ
27 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710859 บ้านไร่ สุภาภรณ์  สายศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
28 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710842 บ้านหินโงม นายอดิศักดิ์  นวลวรรณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
29 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710842 บ้านหินโงม นางสาสวพิชญาภา  ศรีชื่น ธุรการ อนุมัติ
30 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710843 บ้านตุงลุงเหนือ นิคม  ดอกเด็น ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
31 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710817 บ้านโนนกุง พัชรีภรณ์   แก้วบุตร ธุรการ อนุมัติ
32 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710817 บ้านโนนกุง นุจรี  เรือนเจริญ ครู อนุมัติ
33 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710819 บ้านฟ้าห่วน นายเศรษฐวัฒน์  สมภูมิ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
34 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710819 บ้านฟ้าห่วน ศุภชัย  โอษฐิเวช ครู อนุมัติ
35 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710820 บ้านคำเตย ธาดารัตน์  กรุณา ครู อนุมัติ
36 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710814 อนุบาลศรีเมืองใหม่ weena  singpha ครู อนุมัติ
37 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710815 บ้านนาเอือด วนิดา  บุญชิต เจ้าหน้าที่ะุรการ อนุมัติ
38 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710816 บ้านหนองห้าง ไพฑูรย์   ภูงอก ครู อนุมัติ
39 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710816 บ้านหนองห้าง ณัฐวุฒิ  แก้วกัญญา ครู อนุมัติ
40 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710816 บ้านหนองห้าง samphan  sopap ครู อนุมัติ
41 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710849 บ้านนาเลิน นายสามารถ  สิงภา ครู อนุมัติ
42 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710850 บ้านคำหมาไนร่องเข รัฐประชา   สาลี ครู อนุมัติ
43 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710850 บ้านคำหมาไนร่องเข นางสาวกีรติญา  สืบเหล่า ครู อนุมัติ
44 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710851 บ้านสวาสดิ์ อมร  ศรีนิล ครู อนุมัติ
45 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710851 บ้านสวาสดิ์ สถิตย์  วงค์วาน ผอ.ร.ร. อนุมัติ
46 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710852 บ้านนาโป่งโพน สุนทรียา  ไชยลาโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
47 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710852 บ้านนาโป่งโพน สุนทร  โลหะกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
48 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710845 บ้านป่ากุงน้อย นายนคร   แก่นหอม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
49 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710846 บ้านป่ากุงใหญ่ นายสุภรณ์  ตรงกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
50 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710846 บ้านป่ากุงใหญ่ อนุสิทธิ์  ประดับศรี ธุรการ อนุมัติ
51 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710846 บ้านป่ากุงใหญ่ นายสุภรณ์  ตรงกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
52 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710846 บ้านป่ากุงใหญ่ ไพทูลย์  จรลี ครู อนุมัติ
53 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710847 บ้านหนองผักแพว อุทัย  ศรีคำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
54 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710844 บ้านลาดควาย นางสาวภคอร  จันทะเวช เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
55 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710844 บ้านลาดควาย นายรอง  เทพบุดดี ครู อนุมัติ
56 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710826 บ้านหนองหอย อัญชลี  ทัพเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
57 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710821 บ้านจันทัย พิเชษฐ์  กลิ่นสุคนธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
58 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710821 บ้านจันทัย นางจันทรา  วงศ์ใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
59 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710821 บ้านจันทัย นางสุพรรณี   พรมสีใหม่ ครู อนุมัติ
60 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710822 บ้านโนนม่วงโนนจิก นายเทียนชัย  ปุยดา ครูชำนาญพิเศษ อนุมัติ
61 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710822 บ้านโนนม่วงโนนจิก พิเชษฐ์  กลิ่นสุคนธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
62 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710823 บ้านหนองขุ่น นางสาวจิมลอน  คูณทา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
63 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710824 บ้านดอนโพธิ์ พจนา  ขาวจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
64 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710835 บ้านภูหล่น นางศิริวิมล  วงศา ครู อนุมัติ
65 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710835 บ้านภูหล่น นายสัมฤทธิ์  พันธ์คำ ครู อนุมัติ
66 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710835 บ้านภูหล่น นายณัฐวุฒิ   ประเสริฐศรี ครู อนุมัติ
67 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710836 บ้านหนองไผ่ อุทัย  สารารัฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
68 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710836 บ้านหนองไผ่ พิชาติ   พิลาวัลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
69 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710841 บ้านคำบง นางสาวนิตยา  สิงห์สา ครู อนุมัติ
70 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710841 บ้านคำบง นายศาศวัต   ทองสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
71 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710841 บ้านคำบง นางสาวศรัญรัตน์  ประโลมจิตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
72 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710841 บ้านคำบง บุญหลาย   ขันธิวัตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
73 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710837 บ้านสระคำ ศริยาภรณ์  สารารัฐ ครู อนุมัติ
74 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710837 บ้านสระคำ อดิศร  ศรีทา ครู คศ.๑ อนุมัติ
75 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710838 บ้านสงยาง สุธารัตน์  สร้อยสุข ครูธุรการ อนุมัติ
76 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710838 บ้านสงยาง กชพรรณ  แก้วคำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
77 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710839 บ้านโนน นางสาวอุลัยพร  คำจันดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
78 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710839 บ้านโนน นายชวิศ  มีคำ ครูอัตารจ้าง อนุมัติ
79 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710839 บ้านโนน นายธีระยุทธ  อาจธะขันธ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
80 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710848 บ้านสิม นายกิตติพัทธ์  แพทย์เพียร ครู อนุมัติ
81 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710860 บ้านหนามแท่ง สุรางค์  สามทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
82 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710861 บ้านชาด นงคราญ  บัวใหญ่ ครู อนุมัติ
83 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710861 บ้านชาด ศิริพร  ผาจันทร์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
84 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710862 บ้านนาทอย จีระภา  อาษอาษา ครูชำนาญการ อนุมัติ
85 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710862 บ้านนาทอย ปัทมพร  สายสิน ครู อนุมัติ
86 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710863 บ้านนาคอ เด่นชัย  สุขแสวง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
87 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710863 บ้านนาคอ นางสาวอาภร  แสงเนตร ธุรการ อนุมัติ
88 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710864 บ้านสร้างถ่อ วิษณุ  สูนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
89 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710864 บ้านสร้างถ่อ ศิริพร  สิงห์รัง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
90 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710865 บ้านหุ่งหลวงพะเนียด วริศรา  สอแสง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
91 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710866 บ้านโหง่นขาม รังสรรค์  เสนาพรหม ผอ อนุมัติ
92 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710866 บ้านโหง่นขาม กิตติศักดิ์  ขันธิวัตร ครูธุรการ อนุมัติ
93 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710867 บ้านดงนา กิตติศักดิ์   ขันธิวัตร ครูธุรการ อนุมัติ
94 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710855 บ้านงิ้ว นางสาวสุพัตรา  อุ่นเสมอ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
95 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710853 บ้านเอือดใหญ่ สิระพร  สายสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
96 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710853 บ้านเอือดใหญ่ ทิชาดา  แสงสว่าง ธุรการ อนุมัติ
97 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710854 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ ทิชาดา  แสงสว่าง ธุรการ อนุมัติ
98 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710854 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ หทัยชนก  แก้วประไพ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
99 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710135 บ้านด่าน นางเนติ  สมสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
100 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710135 บ้านด่าน นางสาววิณี  ถวิลบุญ ครู คศ.1 อนุมัติ
101 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710136 บ้านห้วยหมากใต้ นันทนา  บัวใหญ่ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
102 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710136 บ้านห้วยหมากใต้ วินัย  สุทธิกุล ครู อนุมัติ
103 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710137 บ้านเวินบึก จุฑาสุภัค  แก้วโบราณ ครู อนุมัติ
104 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710137 บ้านเวินบึก sakaorat  raksa ครู อนุมัติ
105 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710138 บ้านห้วยสะคาม นัฐปนี  แก้วแก่นคูณ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
106 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710138 บ้านห้วยสะคาม โฉมฉาย   ยุพโคตร ครู อนุมัติ
107 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710145 บ้านตุงลุง เวชยันต์  วรรณวงศ์ ครู อนุมัติ
108 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710148 บ้านหัวเห่ว นายปรินทร์  ถวิลบุญ ครู อนุมัติ
109 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710148 บ้านหัวเห่ว วิลาวรรณ  คืนดี ครู อนุมัติ
110 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710148 บ้านหัวเห่ว นายปรินทร์  ถวิลบุญ ครู อนุมัติ
111 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710161 บ้านคันท่าเกวียน นาย นนท์ธนา  อ่อนพุทธา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
112 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710161 บ้านคันท่าเกวียน นายคทาวุธ  ฐิตะสาร ครูธุรการ อนุมัติ
113 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710162 บ้านซะซอม นางฤทัยชนก  จรูญศรี ผูอำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
114 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710162 บ้านซะซอม ไมตรี  ศรัทธาพันธ์ ครู อนุมัติ
115 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710157 บ้านนาโพธิ์กลาง นายอุทัย  ขันขมภู ครูผู้ช่วย อนุมัติ
116 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710158 บ้านนาโพธิ์ใต้ นางสุมาลี  ทองเสริม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
117 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710158 บ้านนาโพธิ์ใต้ นายณรงค์  บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
118 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710158 บ้านนาโพธิ์ใต้ นายพิเชษฐ์  แก้วพิลา ครู อนุมัติ
119 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710159 บ้านทุ่งนาเมือง จีระศักดิ์  สงยาง ครู อนุมัติ
120 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710160 บ้านหนองผือ เกรียงไกร  ถิ่นดง ครู อนุมัติ
121 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710160 บ้านหนองผือ ชรินทร์  เพชรดารา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
122 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710160 บ้านหนองผือ วลินดา  นาคูณ ครู อนุมัติ
123 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710154 บ้านหนองแสง-วังอ่าง นางวิไลลักษณ์  บุญส่ง ครู อนุมัติ
124 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710155 บ้านกุดเรือคำ Prasan   Phimphakan ครู คศ.3 อนุมัติ
125 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710156 บ้านดงบาก นางอรวรรณ  ทองคำ ครู อนุมัติ
126 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710147 บ้านดงมะไฟ นายทวีเกียรติ  ทองแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
127 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710146 บ้านหนองแสงใหญ่ นายคำรุณ  พรหมราช ครู อนุมัติ
128 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710146 บ้านหนองแสงใหญ่ นายสมถิ่น  แสนทวีสุข ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
129 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710144 ชุมชนบ้านวังสะแบง สุนิดา  บุญหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
130 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710141 บ้านตามุย สมพร  อุทโท จนท.ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
131 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710141 บ้านตามุย สุรเดช  จริยวิทยาพงศ์ ครู อนุมัติ
132 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710141 บ้านตามุย พัชรวดี  หลงชิน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
133 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710142 บ้านกุ่ม มงคล  แก้วใส ครู อนุมัติ
134 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710142 บ้านกุ่ม อนุลักษณ์  ขันขวา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
135 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710139 ชุมชนห้วยไผ่ ปราชญ์  พรมปัญญา ครู อนุมัติ
136 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710139 ชุมชนห้วยไผ่ เรืองฤทธิ์  อรรคชาติ ครู อนุมัติ
137 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710140 เพียงหลวง 12 ทิพรัตน์  ศรีนิล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
138 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710140 เพียงหลวง 12 นายวิสันต์  หอมจำปา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
139 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710149 บ้านห้วยยาง นางปิยะดา  อักษรดี ครู อนุมัติ
140 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710150 บ้านดงดิบ นายโอศา  ดวงแก้ว ครู อนุมัติ
141 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710150 บ้านดงดิบ นางสาวกุลวิพัชร  สุทธิประภา ธุรการ อนุมัติ
142 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710151 บ้านนาบัว นางสาว  ธัญภัทร์ ตรงกรณ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
143 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710151 บ้านนาบัว นายอรุณ  จันสอน ครู คศ.2 อนุมัติ
144 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710152 บ้านโพนแพง เหลาทอง  ทองเทพ ครู อนุมัติ
145 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710152 บ้านโพนแพง นางสาวพนาวัลย์  ทองแข็ง ครู อนุมัติ
146 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710152 บ้านโพนแพง ธนาพงศ์  ปราณีบุตร ครู อนุมัติ
147 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710153 บ้านดงแถบ วรรณิภา  จงชมผา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
148 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710153 บ้านดงแถบ จิราภรณ์  สีหา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
149 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710163 บ้านบะไห วิสันต์  ทองล้วน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
150 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710574 บ้านกุดชมภู วีรพจน์  คำกุณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดชมภู อนุมัติ
151 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710574 บ้านกุดชมภู วุฒินันท์  บุญสะอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
152 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710575 บ้านแก่งเจริญ บ้านแก่งเจริญ  เวโรจน์ โมกข์ศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
153 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710575 บ้านแก่งเจริญ เพ็ญศิริ  มุขสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
154 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710576 บ้านคำเม็กห้วยไผ่ ชีวิน  ศรีแสง ครู อนุมัติ
155 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710576 บ้านคำเม็กห้วยไผ่ ไพรัช  สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
156 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710577 บ้านโชคอำนวย นายอนุสรณ์  ประทุมมาศ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
157 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710578 บ้านโนนม่วง นายพุฒิพงษ์  พุฒพิมพ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
158 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710578 บ้านโนนม่วง นายระพิน   เกษมพร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
159 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710579 บ้านยอดดอนชี vitaya  santong ผู้อำนวยการ อนุมัติ
160 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710579 บ้านยอดดอนชี บ้านยอดดอนชี  เกษสุดา สมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
161 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710580 บ้านหินลาดแสนตอ วิจิตร  ชมภูบุตร ครู อนุมัติ
162 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710580 บ้านหินลาดแสนตอ มณีนุช  ศรีระษา ครู อนุมัติ
163 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710581 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สุภาชินี   เคหารมย์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
164 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710581 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) นฤดล  สองสี ครู อนุมัติ
165 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710581 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วราภรณ์  ผาดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
166 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710582 บ้านแก่งยาง นายพุทธิศักดิ์  สุวรรณกูฏ ครู อนุมัติ
167 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710583 บ้านไทรงาม วุฒิพงษ์  แสวงางศ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
168 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710583 บ้านไทรงาม พิทยา  สุยังกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
169 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710583 บ้านไทรงาม นางรัศมี  สีหะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
170 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710583 บ้านไทรงาม พิศมัย  จำปาชัย ธุรการ อนุมัติ
171 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710584 บ้านนาดี นิตยาพร  ชาญจิตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
172 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710584 บ้านนาดี ธเนษฐ   สีดารัตนิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
173 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710584 บ้านนาดี นางเครือจิตร  สีหา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
174 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710585 บ้านม่วงฮี เจียมจิต  เจือจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
175 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710585 บ้านม่วงฮี พรหมมา  กิ่งก้าน ครู อนุมัติ
176 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710586 บ้านนาเจริญ นายพรภิรมย์  แก้วมหา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
177 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710586 บ้านนาเจริญ นายคำออน  คณะพัฒนื ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
178 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710587 บ้านบุ่งคำ นายธีรวัฒน์  จันทนาด ครู อนุมัติ
179 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710587 บ้านบุ่งคำ ประคอง  สุขประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
180 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710587 บ้านบุ่งคำ มัลลิกา  อิ่มเจือ ครูชำนาญการ อนุมัติ
181 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710588 บ้านภูมะหรี่ นางวรรณลี  ทองลอง ครู อนุมัติ
182 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710588 บ้านภูมะหรี่ นางศิรภัสสร  สุธรรมวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
183 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710588 บ้านภูมะหรี่ นายวีระวัฒน์  แก้วสนิท ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
184 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710589 บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ นางสาววราภรณ์  ทองมี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
185 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710589 บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ บริสุทธิ์  จันทร์ตา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
186 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710616 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข เอกพันธ์  คามะทิตย์ ครู อนุมัติ
187 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710616 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข pimprapa  panitchroen ครู อนุมัติ
188 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710619 บ้านห้วยแดง นางสาวอุมาพร  สาโท ครูผู้ช่วย อนุมัติ
189 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710619 บ้านห้วยแดง เครือวัลย์  หอมหวล ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
190 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710619 บ้านห้วยแดง บรรจง  พูลทอง ครูช่วยสอน อนุมัติ
191 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710632 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) นายสัมฤทธิ์  เหมพนัคร์ ครู อนุมัติ
192 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710632 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) ปัญจา  แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
193 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710632 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) นางนงนุช  รัตนา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
194 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710633 บ้านท่าเสียวคันลึม จักรกฤษณ์  ศรีวิเศษ ครู อนุมัติ
195 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710633 บ้านท่าเสียวคันลึม ทิพวรรณ  สุขผล ครู อนุมัติ
196 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710634 บ้านชาด นางสาวขัตติยา  เกษมพร ครู อนุมัติ
197 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710640 บ้านนาโพธิ์ นางสาวธัญดา  บัวใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
198 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710640 บ้านนาโพธิ์ นางสาวทานตะวัน  บุญรักษา ครู อนุมัติ
199 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710640 บ้านนาโพธิ์ วิลาวัลย์  โยริพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
200 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710641 บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) อรอุมา  อุ่นท้าว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
201 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710641 บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) สิยาพัฐ  เคหารมย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
202 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710641 บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) พิไลวรรณ  นาจาน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
203 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710613 บ้านเลิงบาก นายอภิวัฒน์  ศุภโกศล พนักงานราชการ อนุมัติ
204 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710613 บ้านเลิงบาก มโนทัย  จำศรี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
205 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710615 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) ชาติชาย  ลักขษร ครู อนุมัติ
206 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710617 บ้านโนนจันทน์ สุนทร  วงษาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
207 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710617 บ้านโนนจันทน์ นางปราณี  คำเสนาะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
208 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710617 บ้านโนนจันทน์ สกุลศักดิ์   วงศ์คำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
209 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710618 บ้านโดมประดิษฐ์ นายสมปอง  พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
210 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710618 บ้านโดมประดิษฐ์ นายสามารถ  ฟองศิริ ครู อนุมัติ
211 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710648 บ้านนกเต็น จันทะจร  โสดา ครู อนุมัติ
212 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710648 บ้านนกเต็น นางปรัศนียาภรณ์  พรทิพย์ ครู อนุมัติ
213 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710621 บ้านราษฎร์เจริญ ศิริพร  กาเผือก ธุรการ อนุมัติ
214 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710621 บ้านราษฎร์เจริญ นางสาวรุ่งนภา  อุทาวงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
215 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710624 บ้านโนนกาหลง นายนพคุณ  ด้วงนิล ครู คศ1 อนุมัติ
216 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710624 บ้านโนนกาหลง นายประภาส  ลาสุดตา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
217 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710624 บ้านโนนกาหลง นายประวิทย์  จักษุนิล พนักงานราชการ อนุมัติ
218 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710625 บ้านแก่งดูกใส นายนิติ  ฉัตรสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
219 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710625 บ้านแก่งดูกใส จันทิมา  บุญโชติ ครู อนุมัติ
220 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710626 บ้านดอนโด่โคกเลียบ นายฐานพัฒน์  กาเผือก ครูธุรการ อนุมัติ
221 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710626 บ้านดอนโด่โคกเลียบ นางสาวรุจิรัตน์  วงค์ชาชม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
222 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710627 บ้านโนนคูณ นายไชยวัฒน์  วรรณประภา ุครูธุรการ อนุมัติ
223 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710623 บ้านนาชุม นายเลิศฤทธิ์  ถึงปัดชา ครู อนุมัติ
224 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710622 บ้านหนองคูณ ชนม์นิภา  สุวรรณชัยรบ ครู อนุมัติ
225 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710643 บ้านแขมเหนือ นายชัยชนะ  เหลากลม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
226 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710646 บ้านแขมใต้ รุจิรา  ศรีมาฤทธิ์ ครู อนุมัติ
227 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710591 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) กัญญภัทร  ชนะพันธ์ ครู อนุมัติ
228 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710592 บ้านวังแคน แมนสันต์  ร่มเย็น ครู อนุมัติ
229 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710592 บ้านวังแคน นายแก้ว  นนทการ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
230 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710593 บ้านท่าช้าง พัสตราภรณ์  วงศ์คำ ครู อนุมัติ
231 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710595 บ้านถิ่นสำราญ นางสุขสันต์  กิ่งจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
232 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710595 บ้านถิ่นสำราญ นางสาวกฤษณา   ทองเทพ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
233 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710596 บ้านสร้างแก้ว ลิขิต  สุโภภาค ธุรการ อนุมัติ
234 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710597 นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) นายประสพโชค  ไชยกาล ครูธุรการ อนุมัติ
235 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710598 บ้านเดื่อสะพานโดม มัลลิกา  เจริญรื่น ธุรการ อนุมัติ
236 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710598 บ้านเดื่อสะพานโดม สุมาลี  วงศ์ไชยา ครู คศ.3 อนุมัติ
237 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710599 บ้านโพธิ์ศรี khemthong  chumpathong ครู อนุมัติ
238 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710599 บ้านโพธิ์ศรี นายกรัยพจน์   สุปันนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
239 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710600 บ้านนาหว้า คุณัญญา  บุ้งทอง ครู อนุมัติ
240 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710601 บ้านโนนข่าโนนยาง นายประเสริฐ  จันทร์น้อย ครู อนุมัติ
241 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710602 บ้านหนองโพธิ์ ลัดดาวัลย์  สายแวว ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
242 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710603 บ้านสะพือท่าค้อ รัชรินทร์  มิ่งคำ ครู อนุมัติ
243 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710604 บ้านสะพือใต้ นางพวงผกา  ไต่วัลย์ ครู อนุมัติ
244 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710605 บ้านวังพอก นางขวัญนภา   คำล้าน ครู คศ.3 อนุมัติ
245 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710631 บ้านนาแก ปกรณ์  รัตนา ครู อนุมัติ
246 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710629 บ้านนาจาน พงษ์พิทักษ์  เค้ามูล ครู อนุมัติ
247 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710629 บ้านนาจาน arune  thongpitak ครู อนุมัติ
248 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710630 บ้านคำผ่าน นายมงคล  ทวีศักดิ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
249 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710628 ชุมชนบ้านระเว ทวีศักดิ์  ศรีสุข ครู อนุมัติ
250 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710628 ชุมชนบ้านระเว จุรีรัตน์  ทองรอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
251 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710628 ชุมชนบ้านระเว นราวดี  ลักษณะดี ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
252 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710635 บ้านไร่ใต้ นายสมพร  ทองแจ่ม ครู อนุมัติ
253 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710635 บ้านไร่ใต้ นางณัฐมณฑ์  ยิ้มสงวน ครู อนุมัติ
254 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710636 บ้านผักหย่า วรัฐยา  แท่นทอง ครู อนุมัติ
255 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710636 บ้านผักหย่า พรวิมล  จันทรจิตร ครู คศ.3 อนุมัติ
256 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710639 บ้านแก่งกอก สันติ  นนท์ศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
257 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710637 บ้านโนนค้อลุคุ นายวิสันต์  ธรรมสาร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
258 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710637 บ้านโนนค้อลุคุ นายเกรียงศักดิ์   แก้วคูณ ครู อนุมัติ
259 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710638 บ้านโนนสุข ภักดี  พรสุวรรณ ครู อนุมัติ
260 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710614 บ้านหนองสองห้อง สุพรรณี  ประเสริฐสิน พนักงานราชการ อนุมัติ
261 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710606 บ้านหนองบัวฮี นางสาวธีระมนต์   ว่องไว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
262 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710607 บ้านโนนยานาง waiyawit  boonkham ครู อนุมัติ
263 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710608 บ้านดอนงัว มุกดา  วาภพ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
264 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710608 บ้านดอนงัว นายบุญมี  ทองล้ำ รอง ผอ อนุมัติ
265 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710608 บ้านดอนงัว นายสมผล  สิงหาธรรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
266 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710608 บ้านดอนงัว ภาวิไล   สงโสด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
267 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710609 บ้านบัวทอง นิตยา  เทพบุญตา ครู อนุมัติ
268 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710610 บ้านหนองกอก สุจิตร  ไท้ทอง ครู อนุมัติ
269 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710610 บ้านหนองกอก นางประนอม  ศรีสุข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
270 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710611 บ้านบัวแดง รัศมี  ชาญจิตร ครู อนุมัติ
271 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710611 บ้านบัวแดง เจริญชัย  กะทา ครู อนุมัติ
272 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710612 บ้านดูกอึ่ง นายรุ่งทิวา  ทองรอง ครู อนุมัติ
273 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710612 บ้านดูกอึ่ง นางสาวจุไลรักษ์  ทินโนรส ครู อนุมัติ
274 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710590 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร วฤทธิ์ชญา  จารัตน์ ครู อนุมัติ
275 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710590 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ไวยวิทย์  พรหมชาติ อนุมัติ
276 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710647 บ้านเม็ก Thanaisavan  phangkumhuk ครู อนุมัติ
277 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710645 บ้านอ่างหินน้อย นายอรรถยา  พิบูลรัตนธาดา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
278 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710620 บ้านโนนสว่าง นางสาวนภสร  ประจันทอน ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
279 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710620 บ้านโนนสว่าง นางสาวหทัยรัตน์  คำสิงห์ ครูธุรการ อนุมัติ
280 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710620 บ้านโนนสว่าง นายอิทธิพล  ไชยโกฎิ ครู อนุมัติ
281 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710620 บ้านโนนสว่าง สุวัจนี  ธรรมราช ครู อนุมัติ
282 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710644 บ้านดอนก่อ พลฯไพโรจน์  มิ่งขวัญ ครู อนุมัติ
283 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710642 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) นางสาวเต็มพร  พระพรหม ครูธุรการ อนุมัติ
284 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710642 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) นางสิรินยา  ทองทับ ครู อนุมัติ
285 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710435 บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) ชัยชัฏ  บุญสิทธิ์ ครู อนุมัติ
286 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710435 บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) ว่าที่ ร.ต.บรรณธยาน์  เชื้อเพชร ธุรการ อนุมัติ
287 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710436 บ้านนาทม บุญส่ง  พินธุรักษ์ ครู อนุมัติ
288 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710436 บ้านนาทม วชิราพร  กุลบุตร ธุรการ อนุมัติ
289 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710437 บ้านไฮหย่อง นางสาววราภรณ์  นาคคำ ธุรการ อนุมัติ
290 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710437 บ้านไฮหย่อง ประกาศิต  ปอแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
291 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710447 บ้านห้วยดู่ นางขนิษฐา   ปลื้มจิต ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
292 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710445 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว พัชราพรรณ  ศรีสร้อย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
293 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710445 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว นางชนิดาภา  พาเรือง ครู อนุมัติ
294 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710443 บ้านจิกลุ่ม นางสาวสายฝน  สาธรเวช ครู อนุมัติ
295 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710443 บ้านจิกลุ่ม ปรีชา  คำหล่อ ครู อนุมัติ
296 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710443 บ้านจิกลุ่ม เชี่ยวชาญชัย  คำหล่อ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
297 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710444 บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) นายพยัพ  พรเพชร ครู อนุมัติ
298 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710444 บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) นายวิชัย  เกษนอก ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
299 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710433 บ้านนาห้วยแคน ไพทูรย์  มากดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
300 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710433 บ้านนาห้วยแคน นางสาวเพียงขวัญ  เงยวิจิตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
301 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710434 บ้านม่วงโคน พิทยา  สุโภภาค ธุรการ อนุมัติ
302 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710434 บ้านม่วงโคน นางหนึ่งหทัย  แสงย้อย ครู อนุมัติ
303 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710434 บ้านม่วงโคน นางสาวลัดดาวัลย์  สรพิมพ์ ครู อนุมัติ
304 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710434 บ้านม่วงโคน หนึ่งหทัย  แสงย้อย ครู อนุมัติ
305 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710429 บ้านแก่งกบ นายบัญชา  คำพันธ์ ครู อนุมัติ
306 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710429 บ้านแก่งกบ พัชรีพร  ศรีแสง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
307 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710429 บ้านแก่งกบ อาภาพร  ประเสริฐสุข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
308 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710430 บ้านดอนตะลี ณรงค์ฤทธิ์  ปวะบุตร ครู อนุมัติ
309 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710430 บ้านดอนตะลี นุชนาฏ  บิลทะศรี ครู อนุมัติ
310 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710431 บ้านดอนพันชาด ทรงภูมิ  แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
311 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710431 บ้านดอนพันชาด ประสาน  บุญครอง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
312 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710431 บ้านดอนพันชาด เทียมจิต  ศรีตะเขต ครู อนุมัติ
313 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710432 บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) นายนิรันดร์  กลิ่นแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
314 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710432 บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) นางนิภาวรรณ  พงษ์พีระ ครูชำนาญการ อนุมัติ
315 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710432 บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) ภราดร  คงดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
316 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710446 บ้านนาคาย นันทวัฒน์  ขยันหา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
317 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710446 บ้านนาคาย นายสุรศักดิ์  จันทเขต ครู อนุมัติ
318 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710448 บ้านดอนขวาง ดวงมณี   หวานใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
319 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710448 บ้านดอนขวาง นางสาวนิราพร  สมสุข ชำนาญการ อนุมัติ
320 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710449 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน นวนิตย์  แก้วดี ครู อนุมัติ
321 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710450 บ้านคำหนามแท่ง อนันต์  บัวขาว ครูพนักงานราชการ อนุมัติ
322 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710441 บ้านหนองโน เสาวลักษณ์  แพงทรัพย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
323 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710442 บ้านสำโรง นายปิยศักดิ์  หวังดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
324 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710442 บ้านสำโรง นางอนัญชนา  ปลุกใจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
325 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710438 บ้านหนองกุง สาคร   พุ่มแก้ว ครู อนุมัติ
326 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710439 บ้านหนองกุงน้อย ว่าที่ ร.ต. ภาคิน  เคียงวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
327 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710440 บ้านคำเตย ทัศนีย์  สีส่วน ครู อนุมัติ
328 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710922 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) นายวิเชียร  แก้วนิยม ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
329 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710922 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) นางสาวนงคราญ   วงค์พันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
330 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710923 บ้านโคกเที่ยง นางสาวสุเทวี  แก้วนิมิตดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
331 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710923 บ้านโคกเที่ยง วิทยา  พุ่มแก้ว ครู อนุมัติ
332 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710924 บ้านดอนชี นายประกอบ  พงษ์สถิตย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
333 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710924 บ้านดอนชี นางสาวอุบลศรี   โคตรมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
334 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710925 บ้านปากบุ่ง นางเสาวลักษณ์  สุวะไกร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
335 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710926 บ้านห้วยน้ำใส ดนิตา  ขันธ์อ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
336 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710926 บ้านห้วยน้ำใส ณฐิตา  ศรีสุทธา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
337 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710926 บ้านห้วยน้ำใส นางสาวบุปผา  เกิดมงคล ครู อนุมัติ
338 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710927 บ้านคำเขื่อนแก้ว นายบันเทิง  บุญยอ นักการภารโรง อนุมัติ
339 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710927 บ้านคำเขื่อนแก้ว วัฒนา  แจ่มใส ครู อนุมัติ
340 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710927 บ้านคำเขื่อนแก้ว ทิตยา  คำผุย ครู อนุมัติ
341 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710928 นิคมสร้างตนเอง 5 อนุรักษ์  ศัพทเสวี ครู อนุมัติ
342 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710928 นิคมสร้างตนเอง 5 สุวิทย์  ไชยนา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
343 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710929 นิคมสร้างตนเอง 6 นายเจษฎางค์  ไชยโกฏิ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
344 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710929 นิคมสร้างตนเอง 6 นางสาวศรีประไพ  ผัดศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
345 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710930 บ้านหนองชาด wenuka  pratumchat ครูผู้ช่วย อนุมัติ
346 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710931 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) จิราพรรณ  ทรงอยู่ ธุรการ อนุมัติ
347 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710931 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) รวิศ  ศรีสาย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
348 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710932 บ้านห้วยไฮ นางประภัสสร  นามวงศ์ ครู อนุมัติ
349 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710932 บ้านห้วยไฮ มงคลสวัสดิ์  วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไฮ อนุมัติ
350 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710932 บ้านห้วยไฮ อุดร  อ่อนเฉวียง ครู อนุมัติ
351 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710939 บ้านคันเปือย นางสาวพัทยา  ครองทรัพย์ ครูธุรการ อนุมัติ
352 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710939 บ้านคันเปือย นางอมรรัตน์  เงินยวด ครู อนุมัติ
353 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710939 บ้านคันเปือย จงสฤษฎ์   เงินยวด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
354 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710942 บ้านลาดวารี ศิริธนา  แสนทวีสุข ครู อนุมัติ
355 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710943 บ้านสุวรรณวารี ณัฐชนันท์พร   วงษ์ละคร ครู อนุมัติ
356 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710943 บ้านสุวรรณวารี จินต์กวี  แสงอรุณ ครู อนุมัติ
357 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710943 บ้านสุวรรณวารี นิภาพร  บุญแท้ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
358 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710937 บ้านเหล่าอินทร์แปลง นายมีชัย  บุญสนอง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
359 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710937 บ้านเหล่าอินทร์แปลง นายยุทธพล  โทจันทร์ ครู อนุมัติ
360 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710938 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 ศุภลักษณ์  ฤทธิ์น้ำคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
361 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710933 บ้านทุ่งหนองบัว นางสาวจำเนียร  สมดี ธุรการ อนุมัติ
362 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710935 บ้านหนองเม็ก อรรถสิทธิ์  พรรคพล ครูชำนาญการ อนุมัติ
363 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710935 บ้านหนองเม็ก chetsadaporn  chaneewong ครู อนุมัติ
364 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710936 บ้านหินสูง รุ่งอรุณ  คูณแก้ว ครู คศ.2 อนุมัติ
365 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710940 นิคมสร้างตนเอง 2 นางเมตตา  แก้วสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
366 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710940 นิคมสร้างตนเอง 2 สุกัญญา  บุญไทย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
367 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710941 นิคมสร้างตนเอง 3 นางสาวชินสุมน  บุญชู ครู อนุมัติ
368 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710951 ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) นางสาวสกุลตลา  วงศ์อำมาตย์ ธุรการ อนุมัติ
369 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710951 ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) นางปัทมาภรณ์  หุ่นประเสริฐ ครูชำนาญการ อนุมัติ
370 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710949 บ้านแหลมทอง พันธ์ทิพย์  บุญด้วง ครู อนุมัติ
371 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710949 บ้านแหลมทอง นางสาววนิดา  โคตรทิพย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
372 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710944 บ้านโนนก่อ ก่อเกียรติ  สืบเพ็ง ครู อนุมัติ
373 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710944 บ้านโนนก่อ นุกูล  ชราศรี ครู อนุมัติ
374 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710945 บ้านป่าเลา ส.อ.เอกลักษณ์  ป้องกัน ครู อนุมัติ
375 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710945 บ้านป่าเลา พงษ์ศักดิ์  ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
376 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710946 บ้านพลาญชัย วิภาวี  ดวงมุลตรี ครู อนุมัติ
377 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710946 บ้านพลาญชัย pajaree  permpian ครู อนุมัติ
378 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710946 บ้านพลาญชัย เย็นจิตร  ทิพมาตร ครู อนุมัติ
379 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710947 บ้านห้วยเดื่อ นายชัยวัฒน์  ปักเขตานัง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
380 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710947 บ้านห้วยเดื่อ KHOM  CHATSUWAN พนักงานราชการ อนุมัติ
381 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710948 บ้านเหล่าคำ วินัย  อิ่นคำ ครู คศ.1 อนุมัติ
382 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710948 บ้านเหล่าคำ yupaporn  sairat ครู อนุมัติ
383 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710948 บ้านเหล่าคำ ภัสสร  ชื่นชม ครู อนุมัติ
384 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710934 บ้านบากชุม นางสาวดวงจันทร์  คุณาคุณ ครู อนุมัติ
385 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710950 บ้านคำก้อม กิตติยา  ฉัตรสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
386 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710950 บ้านคำก้อม เวชชัยยันต์  วิลานันท์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
387 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710952 บ้านโนนจิก สุลาวรรณ  สุวรรณภา ครู อนุมัติ
388 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710952 บ้านโนนจิก นางสดใส  แก้วโชติ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
389 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710953 บ้านฝางคำสามัคคี จารุวรรณ  พันธ์จูม พนักงานราชการ อนุมัติ
390 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710953 บ้านฝางคำสามัคคี ศิริพร   วงษ์ศรีแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
391 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710953 บ้านฝางคำสามัคคี นายทองคำ  แสงสาย ผู้อำนวยการ อนุมัติ