รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710856 : บ้านแก้งกอก นางเปรมกมล  ละอองแก้ว ครู
2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710856 : บ้านแก้งกอก มลฤดี  มนัส ครู
3 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710857 : บ้านนาแค กาวร  หนึ่งคำมี ครูชำนาญการพิเศษ
4 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710857 : บ้านนาแค นายสมศักดิ์  นันทรักษ์ ครูชำนาญการ
5 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710858 : บ้านสัน อดิศร  กัญญะลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710858 : บ้านสัน นายศุภวุฒิ  พลพวก ครู
7 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710858 : บ้านสัน ไพรวัลย์  ืเนื้ออ่อน ครู
8 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710818 : บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง นิวาส  สิทธิโสม ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710828 : บ้านห้วยหมาก อธิพัชร์  วราโชติธนาสิทธิ์ ครู
10 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710828 : บ้านห้วยหมาก นายเสริมสิทธิ์  พรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710829 : บ้านคำไหล นายทศวรรษ  สายแวว ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710829 : บ้านคำไหล นางสาววรุณี  จรลี ธุรการโรงเรียน
13 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710829 : บ้านคำไหล วิยะดา  ก้อนธิงาม ครูผู้ช่วย
14 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710830 : บ้านจุการ อุรวี  จิตตะธรรมะ ธุรการโรงเรียน
15 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710830 : บ้านจุการ นายสุวิทย์  ปิยะราษฎร์ ครู คศ.1
16 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710831 : บ้านขัวแคน อำนาจ  แก้วมูลสา ครูผู้ช่วย
17 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710831 : บ้านขัวแคน ลลิตา   กลิ่นแก้ว ครูผู้ช่วย
18 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710832 : บ้านหนองเชือก จริยาพร  ทัดศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710832 : บ้านหนองเชือก นาตยา  บุญล้อม ครูผู้ช่วย
20 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710832 : บ้านหนองเชือก ธีร์ธนวัจน์  พร้อมพรม ครู
21 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710833 : บ้านดอนน้ำคำ จรียาภรณ์  จิตเงิน ครู
22 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710834 : บ้านหนองสองห้องดอนตูม นายธีรพงษ์  ไชยพันโท เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710834 : บ้านหนองสองห้องดอนตูม นางจิรสุดา  กิ่งจันทร์ ครูชำนาญการ
24 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710827 : บ้านโนนหนองบัว นางสุวิสา  หนุกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
25 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710827 : บ้านโนนหนองบัว นางสาวเต็มพร  พระพรหม เจ้าหน้าที่ธุรการ
26 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710825 : ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา เปรมฤดี  ดอกเด็น ครู ชำนาญการพิเศษ
27 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710825 : ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา นันทนา  ส่องแสง ครู
28 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710859 : บ้านไร่ สุภาภรณ์  สายศรี ครูชำนาญการ
29 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710859 : บ้านไร่ ชุติมณฑน์  กูฟี ครูธุรการ
30 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710842 : บ้านหินโงม บุญเรือน  ขันวิเศษ ครู
31 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710842 : บ้านหินโงม นายอดิศักดิ์  นวลวรรณ ครูผู้ช่วย
32 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710842 : บ้านหินโงม นางสาสวพิชญาภา  ศรีชื่น ธุรการ
33 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710843 : บ้านตุงลุงเหนือ วุฒิไกร  คำวัน ธุรการโรงเรียน
34 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710817 : บ้านโนนกุง นุจรี  เรือนเจริญ ครู
35 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710817 : บ้านโนนกุง พัชรีภรณ์   แก้วบุตร ธุรการ
36 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710819 : บ้านฟ้าห่วน นายเศรษฐวัฒน์  สมภูมิ ธุรการโรงเรียน
37 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710819 : บ้านฟ้าห่วน ศุภชัย  โอษฐิเวช ครู
38 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710820 : บ้านคำเตย ธาดารัตน์  กรุณา ครู
39 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710814 : อนุบาลศรีเมืองใหม่ weena  singpha ครู
40 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710815 : บ้านนาเอือด นายอนุสิทธิ์  ประดับศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
41 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710816 : บ้านหนองห้าง ณัฐวุฒิ  แก้วกัญญา ครู
42 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710816 : บ้านหนองห้าง พัชรีภรณ์  แก้วบุตร ธุรการ
43 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710849 : บ้านนาเลิน นายสามารถ  สิงภา ครู
44 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710850 : บ้านคำหมาไนร่องเข นางสาวกีรติญา  สืบเหล่า ครู
45 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710850 : บ้านคำหมาไนร่องเข นางสาวชมภูนุช  สายกลม ครู
46 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710850 : บ้านคำหมาไนร่องเข รัฐประชา   สาลี ครู
47 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710851 : บ้านสวาสดิ์ อมร  ศรีนิล ครู
48 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710851 : บ้านสวาสดิ์ สถิตย์  วงค์วาน ผอ.ร.ร.
49 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710851 : บ้านสวาสดิ์ ปาหนัน  ราชเสนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
50 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710852 : บ้านนาโป่งโพน สุนทรียา  ไชยลาโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710852 : บ้านนาโป่งโพน สุนทร  โลหะกุล ครูชำนาญการพิเศษ
52 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710852 : บ้านนาโป่งโพน นายวีระศักดิ์  ศุภษร ครูชำนาญการพิเศษ
53 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710845 : บ้านป่ากุงน้อย นายนคร   แก่นหอม ครูชำนาญการพิเศษ
54 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710846 : บ้านป่ากุงใหญ่ นางสาวเพ็ญศรี  อุปถัมภ์ เจ้าหน้าธุรการ
55 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710847 : บ้านหนองผักแพว เบญจนี  เจียรนัย ครู
56 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710847 : บ้านหนองผักแพว อุทัย  ศรีคำ ครูชำนาญการพิเศษ
57 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710844 : บ้านลาดควาย สุภาพร  กิ่งสกุล ครูชำนาญการ
58 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710844 : บ้านลาดควาย นายรอง  เทพบุดดี ครู
59 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710844 : บ้านลาดควาย นางสาวภคอร  จันทะเวช เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710826 : บ้านหนองหอย อารยา  เคลือศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
61 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710826 : บ้านหนองหอย จิราภรณ์  ณ อุบล ธุรการ
62 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710826 : บ้านหนองหอย อัญชลี  ทัพเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ
63 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710821 : บ้านจันทัย ฉัตรสุดา  มั่นสัตย์ ธุรการ
64 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710821 : บ้านจันทัย นางจันทรา  วงศ์ใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ
65 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710821 : บ้านจันทัย นางสุพรรณี   พรมสีใหม่ ครู
66 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710822 : บ้านโนนม่วงโนนจิก พิเชษฐ์  กลิ่นสุคนธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
67 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710822 : บ้านโนนม่วงโนนจิก นายเทียนชัย  ปุยดา ครูชำนาญพิเศษ
68 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710823 : บ้านหนองขุ่น นางสุพรรณิกา  พรมสีใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
69 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710823 : บ้านหนองขุ่น นางสาวจิมลอน  คูณทา ครูชำนาญการพิเศษ
70 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710824 : บ้านดอนโพธิ์ พจนา  ขาวจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
71 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710835 : บ้านภูหล่น อวิรุทธิ์  จัมปะโสม ธุรการโรงเรียน
72 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710835 : บ้านภูหล่น นายสัมฤทธิ์  พันธ์คำ ครู
73 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710836 : บ้านหนองไผ่ อุทัย  สารารัฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
74 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710836 : บ้านหนองไผ่ พิชาติ   พิลาวัลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
75 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710841 : บ้านคำบง บุญหลาย   ขันธิวัตร ครูผู้ช่วย
76 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710841 : บ้านคำบง นายศาศวัต   ทองสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
77 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710841 : บ้านคำบง นางสาวสุนิสา  หมอนคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710841 : บ้านคำบง นางสาวนิตยา  สิงห์สา ครู
79 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710841 : บ้านคำบง นางสาวศรัญรัตน์  ประโลมจิตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
80 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710837 : บ้านสระคำ ศริยาภรณ์  สารารัฐ ครู
81 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710837 : บ้านสระคำ อดิศร  ศรีทา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
82 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710838 : บ้านสงยาง สุธารัตน์  สร้อยสุข ครูธุรการ
83 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710838 : บ้านสงยาง กชพรรณ  แก้วคำ ครูชำนาญการพิเศษ
84 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710839 : บ้านโนน นายชวิศ  มีคำ ครูอัตารจ้าง
85 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710839 : บ้านโนน นางสาวอุลัยพร  คำจันดี ครูผู้ช่วย
86 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710839 : บ้านโนน นายธีระยุทธ  อาจธะขันธ์ ครูอัตราจ้าง
87 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710848 : บ้านสิม นางสาวสุกัลยา   รอดย้อย ครูผู้ช่วย
88 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710848 : บ้านสิม นายกิตติพัทธ์  แพทย์เพียร ครู
89 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710860 : บ้านหนามแท่ง วาสนา  ดงอุทิศ ครู
90 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710860 : บ้านหนามแท่ง สุรางค์  สามทอง ครูชำนาญการพิเศษ
91 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710861 : บ้านชาด ศิริพร  ผาจันทร์ ครูชำนาญการ
92 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710861 : บ้านชาด นงคราญ  บัวใหญ่ ครู
93 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710862 : บ้านนาทอย กัลยาณี  ปรือทอง ครูอัตราจ้าง
94 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710862 : บ้านนาทอย จีระภา  อาษอาษา ครูชำนาญการ
95 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710862 : บ้านนาทอย ปัทมพร  สายสิน ครู
96 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710862 : บ้านนาทอย รัตติยากร  อาจปรุ เจ้าหน้าที่ธุรการ
97 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710863 : บ้านนาคอ เด่นชัย  สุขแสวง ผู้อำนวยการโรงเรียน
98 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710863 : บ้านนาคอ นางสาวอาภร  แสงเนตร ธุรการ
99 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710863 : บ้านนาคอ นางสาวรัตน์ติกาล  สมพิพงษ์ ธุรการ
100 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710864 : บ้านสร้างถ่อ พุทธกร  กุลวงศ์ ธุรการโรงเรียน
101 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710865 : บ้านหุ่งหลวงพะเนียด นภาพร  ป้องกัน ครูผู้ช่วย
102 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710865 : บ้านหุ่งหลวงพะเนียด วริศรา  สอแสง ธุรการ
103 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710866 : บ้านโหง่นขาม ธิติมา  บัญติราช ธุรการ
104 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710866 : บ้านโหง่นขาม กิตติศักดิ์  ขันธิวัตร ครูธุรการ
105 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710866 : บ้านโหง่นขาม รังสรรค์  เสนาพรหม ผอ
106 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710867 : บ้านดงนา กิตติศักดิ์   ขันธิวัตร ครูธุรการ
107 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710855 : บ้านงิ้ว นางสาวอรวรรณ   คำเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
108 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710855 : บ้านงิ้ว นางสาวสุพัตรา  อุ่นเสมอ ครูผู้ช่วย
109 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710853 : บ้านเอือดใหญ่ สิระพร  สายสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
110 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710853 : บ้านเอือดใหญ่ ทิชาดา  แสงสว่าง ธุรการ
111 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710854 : บ้านกุดก่วยโนนเจริญ หทัยชนก  แก้วประไพ ครูผู้ช่วย
112 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710854 : บ้านกุดก่วยโนนเจริญ วรณัน   พันธ์ผูก พนักงานธุรการโรงเรียน
113 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710135 : บ้านด่าน นางสาววิณี  ถวิลบุญ ครูชำนาญการพิเศษ
114 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710136 : บ้านห้วยหมากใต้ ภัทรพงษ์  กอมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ
115 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710136 : บ้านห้วยหมากใต้ วินัย  สุทธิกุล ครู
116 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710136 : บ้านห้วยหมากใต้ นันทนา  บัวใหญ่ ครูผู้ช่วย
117 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710137 : บ้านเวินบึก สุมนรัตน์  เล้าวาลิต ครู
118 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710137 : บ้านเวินบึก นพคุณ   มลีรัตน์ ครู
119 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710137 : บ้านเวินบึก วิจิตรา  บุญเที่ยง เจ้าหน้าที่ธุรการ
120 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710138 : บ้านห้วยสะคาม โฉมฉาย   ยุพโคตร ครู
121 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710138 : บ้านห้วยสะคาม วิชชุดา  บัวใหญ่ ธุรการโรงเรียน
122 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710138 : บ้านห้วยสะคาม นัฐปนี  แก้วแก่นคูณ ครูชำนาญการพิเศษ
123 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710145 : บ้านตุงลุง สุนิดา  บุญหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
124 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710145 : บ้านตุงลุง เวชยันต์  วรรณวงศ์ ครู
125 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710148 : บ้านหัวเห่ว วิลาวรรณ  คืนดี ครู
126 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710148 : บ้านหัวเห่ว นายปรินทร์  ถวิลบุญ ครู
127 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710148 : บ้านหัวเห่ว นายปรินทร์  ถวิลบุญ ครู
128 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710161 : บ้านคันท่าเกวียน นาย นนท์ธนา  อ่อนพุทธา ครูผู้ช่วย
129 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710161 : บ้านคันท่าเกวียน นายคทาวุธ  ฐิตะสาร ครูธุรการ
130 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710162 : บ้านซะซอม นางฤทัยชนก  จรูญศรี ผูอำนวยการโรงเรียน
131 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710162 : บ้านซะซอม ไมตรี  ศรัทธาพันธ์ ครู
132 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710157 : บ้านนาโพธิ์กลาง นายอุทัย  ขันขมภู ครูผู้ช่วย
133 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710158 : บ้านนาโพธิ์ใต้ นางสุมาลี  ทองเสริม ครูชำนาญการพิเศษ
134 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710158 : บ้านนาโพธิ์ใต้ นายณรงค์  บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
135 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710158 : บ้านนาโพธิ์ใต้ นายพิเชษฐ์  แก้วพิลา ครู
136 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710159 : บ้านทุ่งนาเมือง จีระศักดิ์  สงยาง ครู
137 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710160 : บ้านหนองผือ ชรินทร์  เพชรดารา ครูชำนาญการพิเศษ
138 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710160 : บ้านหนองผือ เกรียงไกร  ถิ่นดง ครู
139 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710160 : บ้านหนองผือ วลินดา  นาคูณ ครู
140 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710154 : บ้านหนองแสง-วังอ่าง นางวิไลลักษณ์  บุญส่ง ครู
141 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710155 : บ้านกุดเรือคำ Prasan   Phimphakan ครู คศ.3
142 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710156 : บ้านดงบาก นางอรวรรณ  ทองคำ ครู
143 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710147 : บ้านดงมะไฟ นายทวีเกียรติ  ทองแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ
144 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710147 : บ้านดงมะไฟ พัชรีพร  บุญลิตร ธุรการโรงเรียน
145 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710146 : บ้านหนองแสงใหญ่ นายสมถิ่น  แสนทวีสุข ครู ชำนาญการพิเศษ
146 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710146 : บ้านหนองแสงใหญ่ นายคำรุณ  พรหมราช ครู
147 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710144 : ชุมชนบ้านวังสะแบง อนุสรา  มาโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
148 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710141 : บ้านตามุย นายธีรวัตร   ขุมทอง ครูผู้ช่วย
149 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710141 : บ้านตามุย สุรเดช  จริยวิทยาพงศ์ ครู
150 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710141 : บ้านตามุย พัชรวดี  หลงชิน ครูผู้ช่วย
151 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710142 : บ้านกุ่ม มงคล  แก้วใส ครู
152 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710142 : บ้านกุ่ม ศรีวิไล  คำพูล ครู
153 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710142 : บ้านกุ่ม นางสาวเรณุกา  โพธิ์อ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ
154 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710139 : ชุมชนห้วยไผ่ ปราชญ์  พรมปัญญา ครู
155 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710140 : เพียงหลวง 12 ทิพรัตน์  ศรีนิล ครูผู้ช่วย
156 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710140 : เพียงหลวง 12 วรรณศิริ  สารกาญจน์ ครูธุรการโรงเรียน
157 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710149 : บ้านห้วยยาง นางปิยะดา  อักษรดี ครู
158 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710150 : บ้านดงดิบ นายโอศา  ดวงแก้ว ครู
159 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710150 : บ้านดงดิบ นางสาวกุลวิพัชร  สุทธิประภา ธุรการ
160 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710151 : บ้านนาบัว นางสาว  ธัญภัทร์ ตรงกรณ์ พนักงานราชการ
161 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710151 : บ้านนาบัว นายอรุณ  จันสอน ครู คศ.2
162 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710151 : บ้านนาบัว นางโศรญา   พันธ์จันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
163 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710151 : บ้านนาบัว นายปราโมทย์  ขจรกลิ่น พนักงานธุรการ
164 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710152 : บ้านโพนแพง นางสาวพนาวัลย์  ทองแข็ง ครู
165 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710152 : บ้านโพนแพง ธนาพงศ์  ปราณีบุตร ครู
166 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710153 : บ้านดงแถบ จิราภรณ์  สีหา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
167 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710163 : บ้านบะไห วิสันต์  ทองล้วน ครูชำนาญการพิเศษ
168 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710574 : บ้านกุดชมภู วุฒินันท์  บุญสะอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ
169 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710574 : บ้านกุดชมภู วีรพจน์  คำกุณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดชมภู
170 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710575 : บ้านแก่งเจริญ เพ็ญศิริ  มุขสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
171 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710575 : บ้านแก่งเจริญ บ้านแก่งเจริญ  เวโรจน์ โมกข์ศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
172 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710576 : บ้านคำเม็กห้วยไผ่ ชีวิน  ศรีแสง ครู
173 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710576 : บ้านคำเม็กห้วยไผ่ นายอภิสิทธิ์  ประชุมพันธ์ ครูธุรการ
174 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710577 : บ้านโชคอำนวย นายอนุสรณ์  ประทุมมาศ ครูชำนาญการพิเศษ
175 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710578 : บ้านโนนม่วง นายพุฒิพงษ์  พุฒพิมพ์ ครู คศ.2
176 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710578 : บ้านโนนม่วง นายระพิน   เกษมพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
177 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710579 : บ้านยอดดอนชี บ้านยอดดอนชี  เกษสุดา สมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
178 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710579 : บ้านยอดดอนชี vitaya  santong ผู้อำนวยการ
179 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710580 : บ้านหินลาดแสนตอ มณีนุช  ศรีระษา ครู
180 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710580 : บ้านหินลาดแสนตอ วิจิตร  ชมภูบุตร ครู
181 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710581 : ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วราภรณ์  ผาดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
182 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710581 : ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สุภาชินี   เคหารมย์ ครูอัตราจ้าง
183 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710581 : ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) นฤดล  สองสี ครู
184 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710582 : บ้านแก่งยาง นายวิศวกร  ภารการ เจ้าหน้าที่ธุรการ
185 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710583 : บ้านไทรงาม ไพลิน  โด่งวิริยะกุล ครูผู้ช่วย
186 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710583 : บ้านไทรงาม วุฒิพงษ์  แสวงางศ์ พนักงานราชการ
187 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710583 : บ้านไทรงาม พิทยา  สุยังกุล ครูชำนาญการพิเศษ
188 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710583 : บ้านไทรงาม นางรัศมี  สีหะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
189 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710583 : บ้านไทรงาม นางสาวสุจิตรา  ชมภูแสน ครูธุรการ
190 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710584 : บ้านนาดี นางเครือจิตร  สีหา ผู้อำนวยการโรงเรียน
191 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710584 : บ้านนาดี ธเนษฐ   สีดารัตนิน ครูชำนาญการพิเศษ
192 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710585 : บ้านม่วงฮี เจียมจิต  เจือจันทร์ ครูผู้ช่วย
193 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710585 : บ้านม่วงฮี พรหมมา  กิ่งก้าน ครู
194 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710586 : บ้านนาเจริญ พรภิรมย์  แก้วมหา ครูชำนาญการพิเศษ
195 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710586 : บ้านนาเจริญ นายคำออน  คณะพัฒนื ผู้บริหารสถานศึกษา
196 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710587 : บ้านบุ่งคำ ประคอง  สุขประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
197 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710587 : บ้านบุ่งคำ นายธีรวัฒน์  จันทนาด ครู
198 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710588 : บ้านภูมะหรี่ นางศิรภัสสร  สุธรรมวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
199 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710588 : บ้านภูมะหรี่ นายวีระวัฒน์  แก้วสนิท ธุรการโรงเรียน
200 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710588 : บ้านภูมะหรี่ นางวรรณลี  ทองลอง ครู
201 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710588 : บ้านภูมะหรี่ มงคล  สายดี ธุรการโรงเรียน
202 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710589 : บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ บริสุทธิ์  จันทร์ตา ครูชำนาญการพิเศษ
203 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710589 : บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ นางสาววราภรณ์  ทองมี ครูอัตราจ้าง
204 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710589 : บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ จันสีดา  สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
205 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710616 : บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข พรผกา  นางาม ครูผู้ช่วย
206 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710616 : บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข เอกพันธ์  คามะทิตย์ ครู
207 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710616 : บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข pimprapa  panitchroen ครู
208 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710619 : บ้านห้วยแดง นางสาวอุมาพร  สาโท ครูผู้ช่วย
209 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710619 : บ้านห้วยแดง บรรจง  พูลทอง ครูช่วยสอน
210 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710632 : บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) ปัญจา  แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
211 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710633 : บ้านท่าเสียวคันลึม ทิพวรรณ  สุขผล ครู
212 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710633 : บ้านท่าเสียวคันลึม จักรกฤษณ์  ศรีวิเศษ ครู
213 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710634 : บ้านชาด นางสาวขัตติยา  เกษมพร ครู
214 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710640 : บ้านนาโพธิ์ วิลาวัลย์  โยริพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
215 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710640 : บ้านนาโพธิ์ นางสาวทานตะวัน  บุญรักษา ครู
216 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710641 : บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) พิไลวรรณ  นาจาน ครูผู้ช่วย
217 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710641 : บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) สิยาพัฐ  เคหารมย์ พนักงานราชการ
218 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710641 : บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) อรอุมา  อุ่นท้าว ครูผู้ช่วย
219 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710613 : บ้านเลิงบาก นายอภิวัฒน์  ศุภโกศล พนักงานราชการ
220 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710613 : บ้านเลิงบาก มโนทัย  จำศรี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
221 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710615 : บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) ชาติชาย  ลักขษร ครู
222 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710615 : บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) นายวีระวัฒน์  แก้วสนิท เจ้าหน้าที่ธุรการ
223 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710617 : บ้านโนนจันทน์ สุนทร  วงษาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
224 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710617 : บ้านโนนจันทน์ นางปราณี  คำเสนาะ ครูชำนาญการพิเศษ
225 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710617 : บ้านโนนจันทน์ สกุลศักดิ์   วงศ์คำ ครูผู้ช่วย
226 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710618 : บ้านโดมประดิษฐ์ นายสมปอง  พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
227 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710648 : บ้านนกเต็น นางสาวพรรณทิพย์  พรมชน ครู
228 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710648 : บ้านนกเต็น จันทะจร  โสดา ครู
229 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710648 : บ้านนกเต็น นางปรัศนียาภรณ์  พรทิพย์ ครู
230 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710621 : บ้านราษฎร์เจริญ นางสาวรุ่งนภา  อุทาวงศ์ ครูผู้ช่วย
231 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710624 : บ้านโนนกาหลง นายประภาส  ลาสุดตา ผู้อำนวยการโรงเรียน
232 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710624 : บ้านโนนกาหลง นายนพคุณ  ด้วงนิล ครู คศ1
233 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710624 : บ้านโนนกาหลง นายประวิทย์  จักษุนิล พนักงานราชการ
234 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710625 : บ้านแก่งดูกใส นายนิติ  ฉัตรสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ
235 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710625 : บ้านแก่งดูกใส จันทิมา  บุญโชติ ครู
236 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710626 : บ้านดอนโด่โคกเลียบ นางสาวศิิริพร  กาเผือก เจ้าหน้าที่ธุราร
237 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710626 : บ้านดอนโด่โคกเลียบ นายฐานพัฒน์  กาเผือก ครูธุรการ
238 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710627 : บ้านโนนคูณ นางสาว สุชารัตน์    วงษาไชย ครูธุรการ
239 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710623 : บ้านนาชุม นายเลิศฤทธิ์  ถึงปัดชา ครู
240 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710622 : บ้านหนองคูณ ชนม์นิภา  สุวรรณชัยรบ ครู
241 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710643 : บ้านแขมเหนือ นายชัยชนะ  เหลากลม ครูชำนาญการพิเศษ
242 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710646 : บ้านแขมใต้ รุจิรา  ศรีมาฤทธิ์ ครู
243 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710591 : บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) นางสาวทักษิณา  ต้นสิน ครู
244 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710592 : บ้านวังแคน นายแก้ว  นนทการ ครูชำนาญการพิเศษ
245 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710592 : บ้านวังแคน แมนสันต์  ร่มเย็น ครู
246 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710592 : บ้านวังแคน นายเฟื่องวิชา  ผาเจริญ ธุรการ
247 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710593 : บ้านท่าช้าง พัสตราภรณ์  วงศ์คำ ครู
248 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710595 : บ้านถิ่นสำราญ นางสาวกฤษณา   ทองเทพ ผู้อำนวยการ
249 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710595 : บ้านถิ่นสำราญ นางสาวกัตติมาศ  ผาดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
250 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710595 : บ้านถิ่นสำราญ นางสาวภัทรากรณ์  จันทเขต พนักงานราชการ
251 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710596 : บ้านสร้างแก้ว ลิขิต  สุโภภาค ธุรการ
252 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710597 : นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) นายประสพโชค  ไชยกาล ครูธุรการ
253 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710597 : นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) นางสาวอรพร   เสาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
254 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710598 : บ้านเดื่อสะพานโดม จิณณภา  ไชยกำบัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
255 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710598 : บ้านเดื่อสะพานโดม สันติสุข  ยอดจันดา ครูผู้ช่วย
256 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710599 : บ้านโพธิ์ศรี khemthong  chumpathong ครู
257 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710599 : บ้านโพธิ์ศรี นายกรัยพจน์   สุปันนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
258 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710600 : บ้านนาหว้า คุณัญญา  บุ้งทอง ครู
259 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710601 : บ้านโนนข่าโนนยาง นายประเสริฐ  จันทร์น้อย ครู
260 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710602 : บ้านหนองโพธิ์ ลัดดาวัลย์  สายแวว ครู ชำนาญการพิเศษ
261 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710603 : บ้านสะพือท่าค้อ รัชรินทร์  มิ่งคำ ครู
262 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710604 : บ้านสะพือใต้ นางพวงผกา  ไต่วัลย์ ครู
263 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710605 : บ้านวังพอก นางขวัญนภา   คำล้าน ครู คศ.3
264 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710605 : บ้านวังพอก มงคล  วงษ์สุนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
265 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710631 : บ้านนาแก ปกรณ์  รัตนา ครู
266 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710629 : บ้านนาจาน arune  thongpitak ครู
267 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710630 : บ้านคำผ่าน นายมงคล  ทวีศักดิ์ พนักงานราชการ
268 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710628 : ชุมชนบ้านระเว ทวีศักดิ์  ศรีสุข ครู
269 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710628 : ชุมชนบ้านระเว จุรีรัตน์  ทองรอง ครูชำนาญการ
270 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710628 : ชุมชนบ้านระเว นราวดี  ลักษณะดี ครูธุรการโรงเรียน
271 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710635 : บ้านไร่ใต้ นายสมพร  ทองแจ่ม ครู
272 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710635 : บ้านไร่ใต้ พิชญา  บุญโสม เจ้าหน้าที่ธุรการ
273 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710636 : บ้านผักหย่า กิรณา  รสจันทร์ ธุรการโรงเรียน
274 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710636 : บ้านผักหย่า วรัฐยา  แท่นทอง ครู
275 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710636 : บ้านผักหย่า พรวิมล  จันทรจิตร ครู คศ.3
276 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710639 : บ้านแก่งกอก นิตยา  สาระปัญญา ธุรการ
277 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710637 : บ้านโนนค้อลุคุ นายวิสันต์  ธรรมสาร ครูผู้ช่วย
278 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710637 : บ้านโนนค้อลุคุ นายเกรียงศักดิ์   แก้วคูณ ครู
279 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710638 : บ้านโนนสุข ทรงศักดิ์  หอมกลิ่น ธุรการ
280 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710638 : บ้านโนนสุข ภักดี  พรสุวรรณ ครู
281 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710614 : บ้านหนองสองห้อง สุพรรณี  ประเสริฐสิน พนักงานราชการ
282 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710606 : บ้านหนองบัวฮี ธัญดา  บัวใหญ่ ครูธุรการ
283 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710607 : บ้านโนนยานาง นางสาวธีระมนต์  ว่องไว เจ้าหน้าที่ธุรการ
284 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710608 : บ้านดอนงัว นายสมผล  สิงหาธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
285 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710608 : บ้านดอนงัว มุกดา  วาภพ ธุรการโรงเรียน
286 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710608 : บ้านดอนงัว นายบุญมี  ทองล้ำ รอง ผอ
287 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710608 : บ้านดอนงัว ภาวิไล   สงโสด ครูผู้ช่วย
288 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710609 : บ้านบัวทอง นิตยา  เทพบุญตา ครู
289 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710610 : บ้านหนองกอก เนตรนภิสย์  บุญอินทร์ ครูวิกฤต
290 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710610 : บ้านหนองกอก นางประนอม  ศรีสุข ครูชำนาญการพิเศษ
291 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710610 : บ้านหนองกอก สุจิตร  ไท้ทอง ครู
292 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710611 : บ้านบัวแดง เจริญชัย  กะทา ครู
293 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710611 : บ้านบัวแดง ชญาภัส  วงค์ขันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
294 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710611 : บ้านบัวแดง รัศมี  ชาญจิตร ครู
295 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710612 : บ้านดูกอึ่ง นางสาวจุไลรักษ์  ทินโนรส ครู
296 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710590 : อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ไวยวิทย์  พรหมชาติ
297 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710590 : อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร วฤทธิ์ชญา  จารัตน์ ครู
298 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710647 : บ้านเม็ก Thanaisavan  phangkumhuk ครู
299 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710645 : บ้านอ่างหินน้อย นายอรรถยา  พิบูลรัตนธาดา ครูชำนาญการพิเศษ
300 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710620 : บ้านโนนสว่าง สุวัจนี  ธรรมราช ครู
301 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710620 : บ้านโนนสว่าง นางสาวหทัยรัตน์  คำสิงห์ ครูธุรการ
302 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710620 : บ้านโนนสว่าง นายอิทธิพล  ไชยโกฎิ ครู
303 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710644 : บ้านดอนก่อ พลฯไพโรจน์  มิ่งขวัญ ครู
304 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710642 : บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) นางสาวกิตติยา  ฉัตรสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
305 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710642 : บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) นางสิรินยา  ทองทับ ครู
306 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710435 : บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) ว่าที่ ร.ต.บรรณธยาน์  เชื้อเพชร ธุรการ
307 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710435 : บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) ชัยชัฏ  บุญสิทธิ์ ครู
308 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710436 : บ้านนาทม บุญส่ง  พินธุรักษ์ ครู
309 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710436 : บ้านนาทม วชิราพร  กุลบุตร ธุรการ
310 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710437 : บ้านไฮหย่อง สุรศักดิ์  กุลบุตร ธุรการ
311 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710437 : บ้านไฮหย่อง ประกาศิต  ปอแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
312 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710447 : บ้านห้วยดู่ ฐิติศักดิ์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่ธุรการ
313 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710445 : ชุมชนบ้านเชียงแก้ว นันทวัฒน์  ขยันหา ธุรการโรงเรียน
314 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710443 : บ้านจิกลุ่ม ปรีชา  คำหล่อ ครู
315 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710443 : บ้านจิกลุ่ม นางสาวสายฝน  สาธรเวช ครู
316 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710443 : บ้านจิกลุ่ม เชี่ยวชาญชัย  คำหล่อ ครู ชำนาญการพิเศษ
317 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710444 : บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) นายพยัพ  พรเพชร ครู
318 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710433 : บ้านนาห้วยแคน นางสาวเพียงขวัญ  เงยวิจิตร ครูผู้ช่วย
319 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710433 : บ้านนาห้วยแคน สุภาณี  เคนวงษ์ ครู
320 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710433 : บ้านนาห้วยแคน ไพทูรย์  มากดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
321 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710434 : บ้านม่วงโคน พิทยา  สุโภภาค ธุรการ
322 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710434 : บ้านม่วงโคน นางหนึ่งหทัย  แสงย้อย ครู
323 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710434 : บ้านม่วงโคน ศลิลทิพย์  แสงวงษ์ ธุรการ
324 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710434 : บ้านม่วงโคน หนึ่งหทัย  แสงย้อย ครู
325 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710434 : บ้านม่วงโคน นางสาวลัดดาวัลย์  สรพิมพ์ ครู
326 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710429 : บ้านแก่งกบ พัชรีพร  ศรีแสง ธุรการโรงเรียน
327 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710429 : บ้านแก่งกบ นางสาวกมลวรรณ   คำพุ เจ้าหน้าที่ธุรการ
328 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710429 : บ้านแก่งกบ อาภาพร  ประเสริฐสุข ครูชำนาญการพิเศษ
329 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710429 : บ้านแก่งกบ นายบัญชา  คำพันธ์ ครู
330 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710430 : บ้านดอนตะลี นุชนาฏ  บิลทะศรี ครู
331 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710430 : บ้านดอนตะลี ณรงค์ฤทธิ์  ปวะบุตร ครู
332 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710431 : บ้านดอนพันชาด ศกลวัฒน์  กองสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
333 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710431 : บ้านดอนพันชาด อภิรักษ์  พุทธเสน ครู คศ.1
334 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710432 : บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) ภราดร  คงดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
335 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710432 : บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) นางนิภาวรรณ  พงษ์พีระ ครูชำนาญการ
336 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710432 : บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) นายนิรันดร์  กลิ่นแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
337 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710446 : บ้านนาคาย นายสุรศักดิ์  จันทเขต ครู
338 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710446 : บ้านนาคาย นางดวงมณี  หวานใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
339 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710448 : บ้านดอนขวาง นางสาวนิราพร  สมสุข ชำนาญการ
340 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710449 : ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน นวนิตย์  แก้วดี ครู
341 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710449 : ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน ศุภรัตน์  สวัสดีมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ
342 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710450 : บ้านคำหนามแท่ง อนันต์  บัวขาว ครูพนักงานราชการ
343 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710450 : บ้านคำหนามแท่ง ภาคิน  เคียงวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
344 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710441 : บ้านหนองโน นางสาวจินตนา  ทองเต็ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
345 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710441 : บ้านหนองโน เสาวลักษณ์  แพงทรัพย์ พนักงานราชการ
346 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710442 : บ้านสำโรง นางอนัญชนา  ปลุกใจ ครูชำนาญการพิเศษ
347 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710442 : บ้านสำโรง นายปิยศักดิ์  หวังดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
348 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710438 : บ้านหนองกุง สาคร   พุ่มแก้ว ครู
349 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710439 : บ้านหนองกุงน้อย ลลิตา  อุ่นใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
350 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710439 : บ้านหนองกุงน้อย นายเชิดชัย  แสงวงษ์ ครู
351 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710440 : บ้านคำเตย ทัศนีย์  สีส่วน ครู
352 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710440 : บ้านคำเตย นายกษิติ  แก้วทน เจ้าหน้าที่ธุรการ
353 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710922 : บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) นายวิเชียร  แก้วนิยม ครูพี่เลี้ยง
354 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710922 : บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) นางสาวนงคราญ   วงค์พันธ์ ครูผู้ช่วย
355 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710923 : บ้านโคกเที่ยง วิทยา  พุ่มแก้ว ครู
356 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710923 : บ้านโคกเที่ยง นางสาวสุเทวี  แก้วนิมิตดี ครูชำนาญการพิเศษ
357 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710924 : บ้านดอนชี นายประกอบ  พงษ์สถิตย์ ครูชำนาญการพิเศษ
358 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710925 : บ้านปากบุ่ง นางเสาวลักษณ์  สุวะไกร ครูผู้ช่วย
359 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710926 : บ้านห้วยน้ำใส ดนิตา  ขันธ์อ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
360 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710926 : บ้านห้วยน้ำใส ศิริลักษณ์  หล้าเนตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
361 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710926 : บ้านห้วยน้ำใส นางสาวบุปผา  เกิดมงคล ครู
362 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710927 : บ้านคำเขื่อนแก้ว นายบันเทิง  บุญยอ นักการภารโรง
363 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710927 : บ้านคำเขื่อนแก้ว ทิตยา  คำผุย ครู
364 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710927 : บ้านคำเขื่อนแก้ว วัฒนา  แจ่มใส ครู
365 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710928 : นิคมสร้างตนเอง 5 สุวิทย์  ไชยนา ครูชำนาญการพิเศษ
366 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710928 : นิคมสร้างตนเอง 5 อาทิตญา  ทิมา ครู
367 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710928 : นิคมสร้างตนเอง 5 อนุรักษ์  ศัพทเสวี ครู
368 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710929 : นิคมสร้างตนเอง 6 นิตยา  ดวงคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
369 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710930 : บ้านหนองชาด wenuka  pratumchat ครูผู้ช่วย
370 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710931 : หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) รวิศ  ศรีสาย ครูชำนาญการพิเศษ
371 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710931 : หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) จิราพรรณ  ทรงอยู่ ธุรการ
372 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710932 : บ้านห้วยไฮ อุดร  อ่อนเฉวียง ครู
373 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710932 : บ้านห้วยไฮ นางประภัสสร  นามวงศ์ ครู
374 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710939 : บ้านคันเปือย นางสาวพัทยา  ครองทรัพย์ ครูธุรการ
375 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710939 : บ้านคันเปือย จงสฤษฎ์   เงินยวด ครูชำนาญการพิเศษ
376 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710939 : บ้านคันเปือย นางอมรรัตน์  เงินยวด ครู
377 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710942 : บ้านลาดวารี ศิริธนา  แสนทวีสุข ครู
378 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710943 : บ้านสุวรรณวารี นิภาพร  บุญแท้ ครูผู้ช่วย
379 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710943 : บ้านสุวรรณวารี ณัฐชนันท์พร   วงษ์ละคร ครู
380 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710943 : บ้านสุวรรณวารี จินต์กวี  แสงอรุณ ครู
381 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710937 : บ้านเหล่าอินทร์แปลง นายมีชัย  บุญสนอง ครู ชำนาญการพิเศษ
382 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710937 : บ้านเหล่าอินทร์แปลง นายยุทธพล  โทจันทร์ ครู
383 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710938 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 ศุภลักษณ์  ฤทธิ์น้ำคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
384 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710938 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 อารียา นามโคตร  นามโคตร ธุรการโรงเรียน
385 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710933 : บ้านทุ่งหนองบัว เจษฎาพร  มูลหล้า ธุรการโรงเรียน
386 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710933 : บ้านทุ่งหนองบัว นางสาวจำเนียร  สมดี ธุรการ
387 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710935 : บ้านหนองเม็ก อรรถสิทธิ์  พรรคพล ครูชำนาญการ
388 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710936 : บ้านหินสูง รุ่งอรุณ  คูณแก้ว ครู คศ.2
389 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710936 : บ้านหินสูง ปัถยา  จารุเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
390 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710940 : นิคมสร้างตนเอง 2 นางเมตตา  แก้วสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ
391 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710940 : นิคมสร้างตนเอง 2 สุกัญญา  บุญไทย ครูอัตราจ้าง
392 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710941 : นิคมสร้างตนเอง 3 นางสาวชินสุมน  บุญชู ครู
393 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710951 : ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) นางปัทมาภรณ์  หุ่นประเสริฐ ครูชำนาญการ
394 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710951 : ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) นางสาวสกุลตลา  วงศ์อำมาตย์ ธุรการ
395 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710949 : บ้านแหลมทอง นางสาววนิดา  โคตรทิพย์ ครูผู้ช่วย
396 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710949 : บ้านแหลมทอง พันธ์ทิพย์  บุญด้วง ครู
397 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710944 : บ้านโนนก่อ ก่อเกียรติ  สืบเพ็ง ครู
398 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710945 : บ้านป่าเลา ส.อ.เอกลักษณ์  ป้องกัน ครู
399 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710945 : บ้านป่าเลา พงษ์ศักดิ์  ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
400 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710946 : บ้านพลาญชัย pajaree  permpian ครู
401 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710946 : บ้านพลาญชัย เย็นจิตร  ทิพมาตร ครู
402 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710946 : บ้านพลาญชัย วิภาวี  ดวงมุลตรี ครู
403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710947 : บ้านห้วยเดื่อ นายชัยวัฒน์  ปักเขตานัง ครูผู้ช่วย
404 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710948 : บ้านเหล่าคำ ภัสสร  ชื่นชม ครู
405 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710948 : บ้านเหล่าคำ yupaporn  sairat ครู
406 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710948 : บ้านเหล่าคำ วินัย  อิ่นคำ ครู คศ.1
407 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710934 : บ้านบากชุม นางสาวดวงจันทร์  คุณาคุณ ครู
408 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710934 : บ้านบากชุม หัถยา  นิยมชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
409 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710950 : บ้านคำก้อม นางณฐิตา  ศรีสุทธา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
410 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710950 : บ้านคำก้อม เวชชัยยันต์  วิลานันท์ ครูชำนาญการ
411 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710952 : บ้านโนนจิก สุลาวรรณ  สุวรรณภา ครู
412 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710952 : บ้านโนนจิก นางสดใส  แก้วโชติ ครูชำนาญการพิเศษ
413 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710953 : บ้านฝางคำสามัคคี นางสาวสิริรัตน์  ธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
414 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710953 : บ้านฝางคำสามัคคี จารุวรรณ  พันธ์จูม พนักงานราชการ
415 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710953 : บ้านฝางคำสามัคคี นายทองคำ  แสงสาย ผู้อำนวยการ
416 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710953 : บ้านฝางคำสามัคคี ศิริพร   วงษ์ศรีแก้ว ครูผู้ช่วย