รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710766 บ้านคำขวาง นางพิรุณรัตน์  ศรีคำ ครู อนุมัติ
2 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710757 บ้านท่าข้องเหล็ก กมลวรรณ  ยวนใจ ครู อนุมัติ
3 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710758 บ้านคำนางรวย นางเมตตา  สมใจเพ็ง ครู อนุมัติ
4 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710758 บ้านคำนางรวย วีระชัย  พลโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำนางรวย อนุมัติ
5 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710756 บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า นางนันทิตา  โสภาพิศ ครู อนุมัติ
6 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710771 บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) วิไล  จินามณี ครู อนุมัติ
7 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710772 วัดบ้านค้อหวาง นายคมตะวัน  มูลวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
8 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710773 บ้านโนนจิก นายสมคิด  กรองมาลัย ครู อนุมัติ
9 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710774 บ้านดอนผอุง prawet  Duangsin ครู อนุมัติ
10 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710774 บ้านดอนผอุง ส.ต.ท.กฤสพัฒฐ์  พิมพ์เพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
11 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710780 บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) นางนัยรัตน์   สิงห์คง ครู คศ.3 อนุมัติ
12 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710780 บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) สุภาณี  สิงห์ธีร์ ครู อนุมัติ
13 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710795 บ้านท่าลาด นางสยุมพร  ต้นโพธิ์ ครู อนุมัติ
14 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710795 บ้านท่าลาด นายไศล  วจนะวิชากร ครู อนุมัติ
15 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710799 บ้านถ่อน นางอนุรักษ์  ใสจูง ครู คศ.1 อนุมัติ
16 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710799 บ้านถ่อน วิไล  เวฬุวนารักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
17 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710799 บ้านถ่อน นายไมตรี  สอนอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
18 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710804 บ้านโนนเกษม สุริยัน  คำแสงดี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
19 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710762 บ้านบัววัด นางรุจิรา  สุขผล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
20 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710763 บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) นายสุริยา  พลหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
21 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710764 บ้านหนองสองห้อง บุญเริ่ม  บุญวร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
22 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710760 บ้านจั่น นางณัฐกานต์   พูลศรี ครู อนุมัติ
23 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710781 บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) นิพาพร  บุญสู่ ครู อนุมัติ
24 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710782 บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) นายบุญลือ  มรรคเจริญ ครู อนุมัติ
25 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710782 บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) นันทะนา  ศรไชย ครู อนุมัติ
26 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710783 บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) กษิภณ  สมคะเน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
27 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710783 บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) เกศมณี  ศิลาเกษ ครู อนุมัติ
28 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710784 บ้านคอนสาย นางไพพรรณี  จันทะวงค์ ครู อนุมัติ
29 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710785 บ้านนาโหนนน้อย รัชนีกร  แสนทวีสุข ครู อนุมัติ
30 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710803 บ้านท่างอย นายสมัย  ไชยวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
31 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710801 บ้านวังยาง สมศักดิ์  แฝงพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
32 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710801 บ้านวังยาง สุพรรณี  วงศ์เจริญ ครู อนุมัติ
33 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710802 บ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) Waranyu  Thatong ครู อนุมัติ
34 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710800 บ้านบุ่งหวาย AVORN  AUTTRA ครู อนุมัติ
35 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710805 บ้านดอนชาด นายเดชา   พันธนู ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
36 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710806 บ้านห่องชัน Krittayapon  Chanapai ครู อนุมัติ
37 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710769 บ้านกุดระงุม สุภรณ์  สิงห์คำ ครู อนุมัติ
38 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710768 บ้านยางวังกางฮุง นางพัชรี  สามารถ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
39 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710777 บ้านโนนแดง นางเพ็ญธร  อัครศรีชัยโรจน์ ครู อนุมัติ
40 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710777 บ้านโนนแดง Kamchat  Radabut ครู อนุมัติ
41 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710777 บ้านโนนแดง นายประสงค์  ศรมณี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
42 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710778 บ้านหนองฝาง(บัวค้ำวิทยา) ศุภศิลป์  พื้นอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
43 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710775 บ้านโพธิ์ นายมีศักดิ์  ธนาคุณ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
44 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710775 บ้านโพธิ์ กฤษฎา  เกษาพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
45 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710776 บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) กฤษฎา  เกษาพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
46 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710776 บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) นายอารมย์   บุตรแสน ึครู อนุมัติ
47 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710776 บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) นายสุขุม  รักษาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
48 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710776 บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) นายเกษอมร  มิ่งขวัญ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
49 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710793 บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ อมรวดี  สิทธิวงศ์ ครู อนุมัติ
50 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710770 ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) วิรัตน์  บุญญเติม ครู อนุมัติ
51 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710759 บ้านหาดสวนยา ส่งศรี  คุณรักษ์ ครู อนุมัติ
52 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710755 บ้านท่าบ้งมั่ง(ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์) นันทศักดิ์  พุฒศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
53 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710753 ชุมชนบ้านกุดเป่ง เพชรมณี  ใจเอื้อ ครู อนุมัติ
54 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710753 ชุมชนบ้านกุดเป่ง นายชัยโย  หน่อสุวรรณ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
55 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710753 ชุมชนบ้านกุดเป่ง นายอนันต์   ผิวพรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
56 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710754 บ้านกุดปลาขาว ดุสิต  ส่งเสริม ครู อนุมัติ
57 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710794 บ้านหนองตาปู่ อนุศักดิ์  บุญปรุง ครู อนุมัติ
58 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710794 บ้านหนองตาปู่ นายนรินทร์   มากดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
59 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710789 บ้านหนองบัวแดนเกษม ประภาพรรณ  ธรรมวัตร พนักงานราชการ อนุมัติ
60 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710789 บ้านหนองบัวแดนเกษม นายศิลปธาน   ไกรยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
61 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710790 บ้านบาก วัชรี  บุญปรุง ครู อนุมัติ
62 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710791 บ้านสระสมิง นายสมพงษ์  จำปาจันทร์ ครู อนุมัติ
63 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710792 บ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) นายแสงทิพย์  ส่งเสริม ครู อนุมัติ
64 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710787 ประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13) นางนริศรา  คติชอบ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
65 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710788 บ้านโนนยาง ธนาพร  ณ อุบล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
66 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710786 บ้านคำเจริญ นพรัตน์  มีธรรม ครู อนุมัติ
67 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710779 อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) ลักขณา  อักษรศรี ครู อนุมัติ
68 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710761 บ้านธาตุ ทรงวุฒิ  พันธ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
69 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710761 บ้านธาตุ อุราลักษณ์  แก้วใส ครู อนุมัติ
70 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710807 บ้านปากกุดหวาย จุไรภรณ์  สุภาการ ครู อนุมัติ
71 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710807 บ้านปากกุดหวาย นายสถาพร  ชาญเฉลิม ครู อนุมัติ
72 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710808 บ้านทางสาย นางเฉลาศรี  ลอยหา ครู อนุมัติ
73 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710809 บ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) นายสมศักดิ์  ก้อนด้วง ครู คศ.3 อนุมัติ
74 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710810 บ้านคูสว่าง นางยุวดี  แสนโสม ครู อนุมัติ
75 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710811 บ้านกุดชุม ชัยยุทธ  สืบเสนาะ ครู อนุมัติ
76 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710812 บ้านนาสะแบง ภาณิยา  ภูธา ครู อนุมัติ
77 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710813 บ้านหนองกินเพล saengarun  sudachom ครู อนุมัติ
78 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710796 บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) เพ็ญศิริ  สันธิ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
79 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710797 บ้านน้ำเที่ยง ทองพูน  มณีวงศ์ ครู อนุมัติ
80 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710890 บ้านนางาม นางวรางคณา  ภักดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
81 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710891 บ้านโนนแคน นางสุนิษา  สิมาวัน ครู ค.ศ. 1 อนุมัติ
82 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710893 บ้านขามป้อม ส.อ.สุรศักดิ์  มาลี ครู อนุมัติ
83 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710897 บ้านโปร่ง นายไพบูลย์  ดวงเนตร ครูชำนาญการ อนุมัติ
84 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710921 บ้านสร้างแก้ว นายอุดม   บุราไกร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
85 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710917 บ้านทรายทอง อภิญญา  มนเทียรอาสน์ ครู อนุมัติ
86 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710917 บ้านทรายทอง สุภาพร  ไหว้พรหม ครู อนุมัติ
87 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710918 บ้านหินแห่ อังคณาวรรณ  ยิ่งยืน ครูค.ศ.1 อนุมัติ
88 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710919 บ้านกะแอกน้อย นางสาววาสนา  สร้อยมาลุน ครูชำนาญการ อนุมัติ
89 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710919 บ้านกะแอกน้อย กนิษฐภัทร์  สาเวช ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
90 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710920 บ้านสำโรงน้อย สถิตย์  วรุณธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
91 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710902 บ้านคำสว่าง นายเฉลิมชัย  สดวกกิจ ครู อนุมัติ
92 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710915 บ้านค้อน้อย นางวิชชุดา  มาริกัน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
93 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710916 บ้านอาเลา บุญน้อม  ราโชติ ครู วิทยฐานะ ชำนาการพิเศษ อนุมัติ
94 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710888 บ้านผำ ชาลิสา  ศิริมูล คร฿ อนุมัติ
95 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710888 บ้านผำ นางสาวสุมณฑา  ปาคำดี ครู อนุมัติ
96 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710876 บ้านแกนาคำ รักษินา  นีละเสน ธุรการ อนุมัติ
97 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710877 บ้านโนนสมบูรณ์ นิคม  ประเสริฐการ ครู อนุมัติ
98 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710879 บ้านหนองจิกนาเรือง นางสาวจารุณี  ใจภักดี ครู อนุมัติ
99 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710880 บ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) นายสำรวย  จำปาทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
100 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710898 บ้านวังคกอูบมุง ยอดรัก  กุลเกลี้ยง ครู อนุมัติ
101 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710898 บ้านวังคกอูบมุง นายเนรมิต  สุดดี ครู อนุมัติ
102 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710899 บ้านโคกสว่าง สายทอง  กัญญาพันธ์ ครู อนุมัติ
103 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710900 บ้านคุ้ม นายธงชัย  อุ่นเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
104 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710900 บ้านคุ้ม พินิจ  บุดดาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
105 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710901 บ้านกะแอก นางสมสกุล   มุทุสิทธิ์ ครู อนุมัติ
106 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710901 บ้านกะแอก นายบุญสี  แก้ววงษา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
107 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710903 บ้านนาดี ปกรณ์  สูนานนทฺ์ ครู อนุมัติ
108 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710904 บ้านสระดอกเกษ บุญเติม  ไชยราช ครู อนุมัติ
109 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710905 บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) นางสาวสุจิรัตน์   ตะริวงษ์ ครู อนุมัติ
110 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710906 บ้านหนองหิน อะริเดช  ผินโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
111 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710907 หนองมังโนนกลางห่องแดง นายสมร  แก้วมาเกิด ครู อนุมัติ
112 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710913 บ้านโนนสัง นรา  สุวรรณพงศ์ ครู อนุมัติ
113 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710911 บ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) นายเกียรติศักดิ์  รัฐิรมย์ ครู อนุมัติ
114 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710912 บ้านดอนม่วง นายสมพร  ไชยพิมพ์ ตรู อนุมัติ
115 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710873 บ้านโพนเมือง อักษรศิลป์   กึ่งวงศ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
116 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710870 บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) ประสิทธิ์   วงศ์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
117 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710871 บ้านโพนงาม กนกวรรณ  สืบสหการ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
118 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710872 บ้านหนองผือโปร่งคำ นางสาวพัชนี  สีทน ครู อนุมัติ
119 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710868 บ้านบุ่ง นายชูทัย  บุญช่วย ธุรการ อนุมัติ
120 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710869 บ้านห่องขอน นางพัทธ์ธีรา  ทาระศรี ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
121 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710882 บ้านบอน นางสมาพร  นิพขันธุ์ ครู อนุมัติ
122 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710882 บ้านบอน นายจรัส  มาริกัน ครู อนุมัติ
123 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710883 บ้านค้อบอน ศุภิสรา  ชาจันทึก ครู อนุมัติ
124 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710885 บ้านหนองหัวงัว นายสมศักดิ์  ศรีพนากุล ครู อนุมัติ
125 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710885 บ้านหนองหัวงัว นางสาวนพรดา  ขันอัสวะ ครู อนุมัติ
126 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710886 บ้านหนองเทา นายพินิจ  ชาลีพรหม ครู อนุมัติ
127 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710892 บ้านหนองสองห้อง นางอำนวย  ทองรุ่งโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
128 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710889 บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สมพาน  ควรนาม ครู อนุมัติ
129 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710889 บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) วิชชุดา  วรัยศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
130 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710895 บ้านผับแล้ง นายสุทัศน์  ทองไสล ครู อนุมัติ
131 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710884 บ้านหว้าน นายสมนึก  สายเวช ครู อนุมัติ
132 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710896 บ้านน้ำเกลี้ยง นายทองมา   ทำสะอาด ครู อนุมัติ
133 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710909 บ้านนาแก ไพศาล  ศรีระวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
134 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710909 บ้านนาแก นายสุรชาติ  ศรีซองเชษฐ์ ครู อนุมัติ
135 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710914 บ้านสร้างโหง่น สมหวัง  เจริญศรี ครู อนุมัติ
136 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710914 บ้านสร้างโหง่น อภิรดา  โขมะวัฒน์ ครู อนุมัติ
137 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710908 บ้านหนองบัว นายประนม  บุตรวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
138 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710972 บ้านขี้เหล็ก อภิชาติ  ฝางคำ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
139 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710973 บ้านดอนยู นายพีรพงษ์  บรรณกิจ ครู อนุมัติ
140 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710973 บ้านดอนยู นางปานทิพย์   สร้อยผาบ ครู อนุมัติ
141 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710974 บ้านนาดี นางสาวบังอร  จันทร์ถอด ครู อนุมัติ
142 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710975 บ้านนาดู่ นางสาวดารณี  มนตรี ธุรการ อนุมัติ
143 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710976 บ้านหนองแปน อุปถัมภ์  วงศ์ตรี ครู อนุมัติ
144 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710978 บ้านนาจาน จริยาภรณ์  บุญเฉลียว ครู อนุมัติ
145 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710978 บ้านนาจาน ปัญญา  กาละปัตย์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
146 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710979 บ้านนาประชุม ปรีชา  กรีเมฆ ครู อนุมัติ
147 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710980 ชุมชนบ้านนาเยีย นายประกอบ  มาลีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
148 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710977 บ้านแก้งยาง นายแดนไทย  สายโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
149 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710981 บ้านนาเรือง นายประหยัด  ชมผา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
150 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710982 บ้านโนนงาม นางสาวชุติกาญจน์  สมสัตย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
151 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710983 บ้านหนองกระบือ นายฉัตรชัย   ทองด้วง ครู อัตราจ้าง อนุมัติ
152 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710983 บ้านหนองกระบือ ปัณณิกา  ประจญยุทธ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
153 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710984 บ้านม่วงคำ ยุทธนา  พรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
154 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710985 บ้านหินลาด ชัยมงคล  สุเพ็ญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
155 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711061 บ้านผึ้งโดม นายอัครพล  ศรีพารา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
156 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711063 บ้านแก่งโดม นางสาวสุพรรณา  คูณคง ครู อนุมัติ
157 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711066 บ้านคำหมากอ่อน นายสนธ์  สุวรรณา ครู อนุมัติ
158 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711067 บ้านโคกสมบูรณ์นอก ชวลิดา  ประจันทร์ศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
159 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711071 บ้านสะพานโดม นางนงลักษณ์  คงรอด ครู อนุมัติ
160 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711056 บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) ระพีวรรณ  ประสงค์สิน ครู อนุมัติ
161 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711054 บ้านคำโพธิ์โคกก่อง นายสุดใจ  สุรำไพ ครู อนุมัติ
162 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711054 บ้านคำโพธิ์โคกก่อง นายพิชญ์ชานนท์  โสมา ครู อนุมัติ
163 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711059 บ้านบุ่งมะแลง พิเชฏฐ์  ยืนยง ครู อนุมัติ
164 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711073 บ้านสุขสมบูรณ์ สุทัศน์  จันทรักษ์ ธุรการ อนุมัติ
165 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711062 บ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) นางสาวสาวิตรี  ดวงศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
166 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711064 บ้านคำข่า วราสินี  ต้นประเสริฐ ครู อนุมัติ
167 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711068 บ้านทุ่งเพียง ณพัชญา   ภิสิทธิ์ไพโรจน์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
168 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711065 บ้านคำสมิง นายสุรศักดิ์   วงศ์มั่น ครู อนุมัติ
169 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711065 บ้านคำสมิง นายนุชิต  เถาว์โท ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
170 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711072 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา ปรีดา  ชิดดี ครู อนุมัติ
171 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711072 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา นายศรีศักดิ์  แสงใส ครู อนุมัติ
172 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711069 บ้านแพง นางจิตร์หัสยา  พัชรกมลวงศ์ ครู อนุมัติ
173 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711070 บ้านสว่าง นาง  มยุรีุ มากบุตรดี อนุมัติ