รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710282 บ้านกลาง นายสมพร   พาพันธ์ ครู อนุมัติ
2 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710282 บ้านกลาง จารุณี  อ่อนละมุน ครู อนุมัติ
3 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710283 บ้านหมากมาย ศิริภัสสร์  เปี่ยมสติ ครู อนุมัติ
4 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710285 ดำรงสินสงเคราะห์ กิตติยาพร  จิตหนักแน่น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
5 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710287 บ้านบัวเทียม นายไพบูลย์  สุวรักษ์ ผอ. อนุมัติ
6 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710288 บ้านโนนสวรรค์ เกรียงไกร  กุลบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
7 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710288 บ้านโนนสวรรค์ อรรรถวัจน์  วงศ์ทองนิล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
8 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710290 บ้านสุขสมบูรณ์ ประดิษฐ์  อุปถัมภ์ ครู อนุมัติ
9 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710293 บ้านอุดมสุข นายถวัลย์  เสาะแสวง ครู คศ.1 อนุมัติ
10 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710293 บ้านอุดมสุข อุทัย  เจริญทัศน์ ครูคศ.1 อนุมัติ
11 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710294 บ้านดอนม่วย สุพินดา  สิทธิศาสตร์ ครู อนุมัติ
12 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710294 บ้านดอนม่วย ณรงค์  เขียวสด ครู อนุมัติ
13 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710296 บ้านกุดประทาย กฤษณะ  เตชนันท์ ครู อนุมัติ
14 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710296 บ้านกุดประทาย อุไรวรรณ  รูปแก้ว ครู อนุมัติ
15 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710299 บ้านโนนขาม อมรัส  อรรคบุตร ครู อนุมัติ
16 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710300 บ้านแสนสุข นางวราภรณ์  ทองพิทักษ์ ครู อนุมัติ
17 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710301 บ้านหนองคู นายปัญญา  ชินโชติ ครู อนุมัติ
18 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710303 บ้านนาอุดม นางสาวกัญญมาศ  ทับทิมศรี จนท.ธุรการ อนุมัติ
19 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710304 บ้านคำนาแซง วัชระ  ถาวร ครู อนุมัติ
20 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710316 บ้านแก้ง นายอำนาจ  สอนลัทธิพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
21 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710316 บ้านแก้ง นางสาวยุพิน  โล่ชัย ครูคศ.1 อนุมัติ
22 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710317 บ้านไฮตาก นายปรีชา  พัฒนศิริ ครู อนุมัติ
23 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710318 บ้านประหูต นางสาวนาตยา  มุกดากุล ครู อนุมัติ
24 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710319 บ้านห้วยสำราญ ธิติพงษ์  ยืนสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
25 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710321 บ้านยาง โกเมน  จันทะสิงห์ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
26 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710321 บ้านยาง สมบูรณ์   ไชยบุญทัน ครู คศ.1 อนุมัติ
27 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710302 บ้านนาประดู่ บุษบงค์  บุญศรี ครู อนุมัติ
28 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710295 บ้านนานวล นางมิรา  หอมจันทร์ ครู อนุมัติ
29 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710291 บ้านนาสมบูรณ์ นางสาวจุฬาพร  ธิอามาตย์ ครู อนุมัติ
30 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710289 บ้านคำครั่ง สหัส  หวังดี ครู อนุมัติ
31 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710286 บ้านป่าตาว จิรัฐติศักดิ์  แตรบรรเลง ธุรการ อนุมัติ
32 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710286 บ้านป่าตาว เกษม  โบราณมูล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
33 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710325 บ้านโนนแคน นายวราวุธ  อำไพ ครู อนุมัติ
34 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710325 บ้านโนนแคน ศุภสร  โคตรวงษา ครู อนุมัติ
35 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710326 บ้านโนนกาเร็น จ.ส.ท.ชูพล  ผลคำ ครู อนุมัติ
36 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710327 บ้านโพธิ์ไทร อิทธิพล  ศรไชย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
37 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710328 บ้านคำสำราญ นางสำนวน  วรวัฒน์ ครู อนุมัติ
38 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710329 บ้านโนนแก้ง พิทักษ์  ใจสว่าง ครู อนุมัติ
39 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710330 บ้านสองคอน นันธะรัก  ประสานสุข ครู อนุมัติ
40 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710331 บ้านโพนดวน สรันต์  ไพบูลย์ ครู อนุมัติ
41 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710267 บ้านวารีอุดม นางสาวปัทมา  ทองวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
42 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710268 บ้านโพธิ์สง่า นายธนกฤต  นุสาตรสังข์ ครูธุรการ อนุมัติ
43 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710269 บ้านโนนหลี่ นายสมศรี  เสนาน้อย ครูชำนาญการ อนุมัติ
44 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710270 บ้านม่วงนาดี นายประเทือง  บุตตะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
45 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710335 บ้านสว่างโนนทอง นายธนชาติ  บาตสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
46 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710333 บ้านโนน อาทิตย์  สิงห์แสน ครูธุรการ อนุมัติ
47 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710334 บ้านบัวเจริญ นายไพโรจน์  เชิดชัย ครู อนุมัติ
48 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710334 บ้านบัวเจริญ นันทนา  นาคำมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
49 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710265 บ้านหม้อทอง พิสมัย  บาทสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
50 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710261 บ้านเตย วนิดา  คุ้มไพร่ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
51 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710262 บ้านดอนกลาง นายศักดา  พยารัตน์ ครู อนุมัติ
52 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710264 บ้านหนองแต้ นายสมชาย  นามเจริญ ครู อนุมัติ
53 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710252 บ้านนากระแซง รัศมี  พรมสะอาด ครู อนุมัติ
54 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710253 พิชัยศึกษา เสาวลักษณ์  สุวรรณพรม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
55 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710260 บ้านหนองเงินฮ้อย นายอนุศิษฎ์  คุ้มไพร่ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
56 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710257 บ้านห่องเตย ภัทรวดี  ทองทับ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
57 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710258 บ้านห่องคำ ปุณญพร  จารุวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
58 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710258 บ้านห่องคำ นายนิติเศรษฐ์  ละม่อม ครู อนุมัติ
59 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710254 บ้านโชคชัย สายฝน  สวัสดิ์วร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
60 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710255 บ้านหนองบัวแดง นางสาวนงคราญ  สายแวว ครูธุรการ อนุมัติ
61 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710256 บ้านโนนจิก มลิวรรณ์  หิมะคุณ ครู อนุมัติ
62 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710251 บ้านนาเจริญ นางฐิติยา  ปทุมราษฎร์ ครู อนุมัติ
63 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710245 บ้านกระเบื้อง นายวัชรพงศ์  กอแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
64 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710246 บ้านม่วงโนนกระแต นายสวัสดิ์  หยาดทอง ครู อนุมัติ
65 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710247 บ้านนาห้วยแคน อัญชลี  รากวงศ์ ครููชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
66 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710242 บ้านนาส่วง สุธาทิพย์  คณาพันธ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
67 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710243 บ้านเสาเล้า ประภา  โสดาลาด ครูธุรการ อนุมัติ
68 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710244 บ้านหนองบัว นายประสพ  กงศรี ครู อนุมัติ
69 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710322 บ้านโนนสมบูรณ์ น.ส.วีริสา  ขันอาสา ครูธุรการ อนุมัติ
70 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710323 บ้านสวนสวรรค์ ศิรินาถ  นาสมปอง ครู อนุมัติ
71 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710324 อุดมสามัคคี อุษา  สนัย ครู อนุมัติ
72 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710324 อุดมสามัคคี วิเชียร  สนัย ครู อนุมัติ
73 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710320 บ้านนาแก ศิริกมล  ปานทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
74 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710275 บ้านบัวงาม นางดวงใจ  นันตะเสน ครู อนุมัติ
75 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710275 บ้านบัวงาม ทวีศักดิ์   ปรือทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
76 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710276 บ้านหนองสนม นายจิตรติ  ศิริพรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
77 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710281 บ้านโนนแฝก นายนิวัฒ  เมาะลาษี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
78 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710277 ประชานุเคราะห์ศึกษา นางสาวธนิดา  จูมลี ครู อนุมัติ
79 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710278 บ้านนาเลิง วีระพงศ์  ทองโส ครู อนุมัติ
80 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710279 บ้านบัวทอง นายปัฐวิกร  แนบชิด ธุรการ อนุมัติ
81 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710280 บ้านราษฎร์สามัคคี ปิยะวรรณ  วงศ์ปุรเชษฐ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
82 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710248 บ้านโนนค้อ จงกล  เขียวพอ ครู อนุมัติ
83 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710249 บ้านป่าหวาย นางปัทมา  เยาวเรศ ครู อนุมัติ
84 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710250 บ้านป่าโมง นางสัจจพร  ลาดโพธิ์ ครู อนุมัติ
85 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710311 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ นายกิรกร  จันทรุกขา ธุรการ อนุมัติ
86 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710311 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ อรพันธ์  จักรสูง ครูชำนาญการ อนุมัติ
87 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710312 ชุมชนบ้านหนองยาว พรพิมล  ประเสริฐสุข ครูธุรการ อนุมัติ
88 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710297 บ้านโนนสว่าง นายณรงค์   ศรีสุระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
89 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710305 บ้านหนองแสง พิสิษฐ์  แสงทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
90 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710305 บ้านหนองแสง วิระ  พิลาโสภา รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
91 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710306 เมืองเดช sanya  songsrem ครู คศ.3 อนุมัติ
92 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710307 เวตวันวิทยา รักศักดิ์   ปริหา ครู อนุมัติ
93 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710308 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม พิมพ์ชนก  สัณฑมาศ ธุรการ อนุมัติ
94 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710309 บ้านแขมเจริญ นายประจักษ์  ศรไชย ครู อนุมัติ
95 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710310 ประชาสามัคคี นางพิจิตรา  ดิษยสิรินันท์ ครู อนุมัติ
96 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710310 ประชาสามัคคี นางจำลอง  โพธิ์งาม ครู อนุมัติ
97 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710315 บ้านสมสะอาด ร้อย  ลือหาญ ครู อนุมัติ
98 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710315 บ้านสมสะอาด นายชาติกิตติ  ชินาภาษ ครู อนุมัติ
99 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710313 ดำรงสินอุทิศ pattarin  koonthakarn ครู อนุมัติ
100 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710313 ดำรงสินอุทิศ สฤษดิ์  เจริญรัตน์ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
101 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710314 บ้านหนองสำราญ มรกต  นินทรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
102 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710273 สมสะอาดสวนฝ้าย ประวิทย์  สำราญรื่น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
103 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710273 สมสะอาดสวนฝ้าย นายรัตนพงษ์  แก้วลี ครู คศ.2 อนุมัติ
104 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710274 บ้านหนองบัวหลวง นายบัวศรี  เพ็งดี ครู อนุมัติ
105 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710271 บ้านโนนสนาม นางสาวทองศูนย์  ศิริณู เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
106 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710272 บ้านท่าหลวงนาคำ เกษร  กันยามา ครู อนุมัติ
107 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710451 นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) นายสมภาร  นิยม ครู อนุมัติ
108 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710452 บ้านแก้งขี้เหล็ก นางสาวเกษร  โทนา ธุรการ อนุมัติ
109 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710454 บ้านโคกใหญ่ ภัทราพร  สูงเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
110 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710454 บ้านโคกใหญ่ พุฒิพงศ์  สมน้อย ครู อนุมัติ
111 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710456 ผอบ ณ นคร 2 นางหนูลำพลอย  ศรีพนา ครู อนุมัติ
112 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710457 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) ทองหล่อ  บุญสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
113 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710460 บ้านดงขวางคำโทน กิตตินันท์  ทุมมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
114 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710462 บ้านท่าก่อ ว่าที่ร.ต.หญิงปรียานุช  กงแก้ว ครูธุรการ อนุมัติ
115 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710464 บ้านป่าพอก นายจักรกรี   ชาติแพงตา ครู อนุมัติ
116 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710473 บ้านกวางดีด ชมัยพร  แผลงงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
117 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710474 บ้านโคกเทียม นายภาณุวัฒน์  จำปาแดง ครูชำนาญการ อนุมัติ
118 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710476 บ้านโนนคูณแสนสุข จิตติมา  ทองพิทักษ์ ธุรการ อนุมัติ
119 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710477 บ้านโนนบก กาญจนา  โทนทัย ครู อนุมัติ
120 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710478 บ้านป่าก้าว นางสาวจันทิมา  พูลเพิ่ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
121 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710475 บ้านตบหู พิริยาพร  สาระพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
122 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710470 บ้านโนนว่าน ว่าที่ร้อยตรีสุวัฒน์  สุขประเสริฐ ครู อนุมัติ
123 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710468 บ้านคำอุดม นายทนงศักดิ์  จรรยากรณ์ ครู อนุมัติ
124 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710461 บ้านดอนยาว นายณัฐกานท์  ชูผล ครู อนุมัติ
125 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710459 บ้านคำบอน ณิชาภัทร  บุญทรง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
126 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710458 ชุมชนบ้านโนนแดง rienchai  sarawit จนท.ธุรการ อนุมัติ
127 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710455 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ นายธนยศ   สมศรี ครู คศ.3 อนุมัติ
128 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710455 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ นายปริญญวุฒิ   ผุดผ่อง ครูคศ.2 อนุมัติ
129 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710453 บ้านโคกน้อย นายอนิวัฒน์  ทับทิมไทย ครู อนุมัติ
130 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710469 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) ธวัชชัย  บุญทวี ครู อนุมัติ
131 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710471 บ้านม่วง ภูวะไนย์  แก้วก่า ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
132 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710472 บ้านฝั่งเพ sompong  sripool ครู อนุมัติ
133 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710472 บ้านฝั่งเพ นายธนิสศักดิ์  โพธิปัตย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
134 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710472 บ้านฝั่งเพ นายทนงศักดิ์  แว่นศิลา ครู อนุมัติ
135 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710467 บ้านคุ้มแสนชะนี นางสาวกุสุมาลย์  โมขทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
136 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710465 บ้านบุ่งคำ นนถกร  เชื้อบัณฑิต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
137 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710466 บ้านแก้งขอ นางสาวชาลินี  ทองสุวรรณ ครูธุรการ อนุมัติ
138 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710463 บ้านทุ่งเพียง นายสุทธิพงษ์  ทองแสน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
139 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710479 บ้านโสกแสง นายสุนทร  ชำนาญศิริ ครู อนุมัติ
140 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710480 บ้านคำม่วง นางทาริกา  เกตุแก้วเกลี้ยง ครู อนุมัติ
141 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710480 บ้านคำม่วง นิภาพร  แก้วสนิท ธุรการ อนุมัติ
142 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710481 บ้านดอนชัยชนะ อรุณวรรณ  ไชยศาสตร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
143 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710481 บ้านดอนชัยชนะ ประวีณา  สุภีร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
144 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710482 บ้านทับไฮ ผ่องศรี  ศิระพรหม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
145 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710483 บ้านโนนสว่าง นายทองใบ  โพธิวัฒน์ ครู อนุมัติ
146 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710484 บ้านป่าไร่ สุมาลี  ขนะภัย ครู คศ.3 อนุมัติ
147 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710485 บ้านโพนแอวขัน กชพร   วิลามาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
148 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710488 โนนสูงโนนโฮมวิทยา พัทธนันท์  สุวรรณสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
149 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710489 บ้านคำกลาง รุจาภา  ทองล้ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
150 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710490 บ้านเก่าขาม นายเจษฎา   ภักดี ครู อนุมัติ
151 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710517 บ้านโซง นายพิรัตน์  สาริก ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
152 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710517 บ้านโซง ภูมรินทร์  ศรไชย ครู อนุมัติ
153 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710518 บ้านดวน นายระวี  จันทา ครู อนุมัติ
154 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710519 บ้านค้อ สมาน  บุญชาติ ครู อนุมัติ
155 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710520 บ้านตาโม นิตยา  จันทร์สิงห์ ครู อนุมัติ
156 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710521 บ้านหนองเทา รพีพรรณ  รอดคำทุย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
157 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710494 บ้านหนองขอน วิไลวรรณ  บุราณเดช ครู อนุมัติ
158 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710496 ตชด.บ้านค้อ นายบุญประครอง   พลยา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
159 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710497 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) นายนรเชษฐ์  สลักคำ ครู อนุมัติ
160 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710498 บ้านกุดเชียงมุน ลดาวัลย์  เกษมสุข ครู อนุมัติ
161 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710499 บ้านจันลา วลัยพร  สิทธิ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
162 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710500 บ้านแปดอุ้ม ภัทรานิษฐ์  คาดสนิท เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
163 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710505 บ้านตายอย นางสาววรีลักษณ์  ทองเขียว ครู คศ. 1 อนุมัติ
164 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710506 บ้านโพนทอง นายชาติอัมรินทร์  สียากุล ครู อนุมัติ
165 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710515 หนองโพดวิทยา นายอนุชา  โสมโสภา ครูธุรการ อนุมัติ
166 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710510 ชุมชนบ้านบุเปือย นางสาวแก้วลัดดา  ยอดคำมี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
167 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710511 บ้านเปือย นายวินัด  ศิริบุตร ครู อนุมัติ
168 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710508 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ ถวัลย์  สองสี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
169 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710493 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา นายจำรัส  ศรีพูล ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
170 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710493 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา นางสาวดวงมณี  เสนคำสอน ครู อนุมัติ
171 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710491 บ้านยางกลาง วรเดช  นามณีย์ ครู อนุมัติ
172 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710487 บ้านหนองคู สุรินทรา  พรมมาอินทร์ ธุรการ อนุมัติ
173 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710486 ชุมชนบ้านปลาขาว นางสาวผการัตน์  ใจคิด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
174 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710486 ชุมชนบ้านปลาขาว นางสาวมณีดา  หวังดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
175 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710512 บ้านยางใหญ่ สมจิตร  สายคำ ครูธุรการ อนุมัติ
176 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710513 บ้านโนนสวาง ศศิธร  แก้วคำสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
177 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710507 บ้านห้วยแก้ว นางสาวรดจรินทร์  ผลาผล ครู อนุมัติ
178 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710501 น้ำยืน นายชุมพล  วงศ์ละกุล ครูชำนาญการ อนุมัติ
179 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710502 บ้านนาสามัคคี จีรวรรณ  จันทา ครู อนุมัติ
180 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710502 บ้านนาสามัคคี นัตติยา  วิจิตรตระการสม ครู อนุมัติ
181 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710503 บ้านซำหวาย นายไพฑูรย์  มีแสง ครู อนุมัติ
182 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710504 เจริญศึกษา ณฐมน  สาริก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
183 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710540 บ้านดงเมย นางชัญญานุช  บัวลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
184 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710542 บ้านคอแลน นางสาวธัญลักษณ์  บรรทอน พนักงานราชการ อนุมัติ
185 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710543 บ้านขอนแป้น นายอาเมรุจน์  ชาญไชย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
186 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710544 บ้านหนองกบ แววดาว  ชัยทอง ธุรการ อนุมัติ
187 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710544 บ้านหนองกบ ทรงศักดิ์  พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
188 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710545 บ้านป่าแขมหนองเรือ นายสุพันธ์  ผิวเหลือง ครู คศ.1 อนุมัติ
189 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710545 บ้านป่าแขมหนองเรือ สุพันธ์  ผิวเหลือง ครู อนุมัติ
190 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710546 บ้านห้วยทราย นายนคริืีนทร์  สมชาติ ครู อนุมัติ
191 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710546 บ้านห้วยทราย วิภารัตน์  สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
192 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710547 บ้านแก้งยาง นายทวีพร  พรานไพร ครูชำนาญการ อนุมัติ
193 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710547 บ้านแก้งยาง นายปวีณ์กร  นิตใธสง ธุรการ อนุมัติ
194 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710565 บ้านโนนสำราญ นางจัสรินทร์  บุญทรง ครู คศ.1 อนุมัติ
195 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710566 บ้านหนองบัว ณัฐวรรณ  สระแก้ว ธุรการ อนุมัติ
196 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710566 บ้านหนองบัว วุฒิกรณ์   เหมแดง ครู อนุมัติ
197 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710563 บ้านโนนเขืองจงเจริญ นายวีระชัย  โคตรสมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
198 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710529 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ มัลลิกา  คำภาแก้ว ครู คศ.3 อนุมัติ
199 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710557 บ้านโนนหมากเดือย นางสาวสุกานดา  จันดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
200 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710558 บ้านหนองยู นางสาวกนกพร  บุญแซม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
201 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710555 บ้านโนนค้อ นางสาวประภัสสร  สิงห์บุราณ ครู คศ.1 อนุมัติ
202 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710553 บ้านโนนสวรรค์ นางสาวทวีกิต  ทองใบ ครูธุรการ อนุมัติ
203 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710549 บ้านหัวแข้ นางอังคณา  พลมนตรี ครู อนุมัติ
204 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710550 บ้านห้วยปอ พิมพ์ชนก  ดอนคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
205 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710548 อนุบาลบุณฑริก นายสืบศักดิ์  ล้อมวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
206 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710535 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 นายวีระพงษ์  พลสอน ครู อนุมัติ
207 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710533 บ้านดอนโจด สุพรรณิการ์  ณรงค์พันธ์ ครู อนุมัติ
208 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710534 บ้านนาแคน นายสุริยกานต์  จันทร์แจ่ม ครู อนุมัติ
209 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710534 บ้านนาแคน ปิมประภาพร  สิงหา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
210 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710530 บ้านหาดทรายคูณ นิภา  แก้วกิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
211 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710530 บ้านหาดทรายคูณ นายอภิชัย  สาระพิษ ครู อนุมัติ
212 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710531 บ้านโนนกาหลงน้อย นายไพบูลย์  แสงบุญ ครู อนุมัติ
213 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710531 บ้านโนนกาหลงน้อย พินิจ  คำหอม ครู อนุมัติ
214 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710564 บ้านแมด PRONCHAI  TUBSAKUL ครู อนุมัติ
215 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710564 บ้านแมด วารี  บุปผา ครู อนุมัติ
216 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710551 บ้านป่าสน อรวรรณ  พรหมวงศ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
217 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710567 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา นางวาสนา  ไตรภักดิ์ ครู อนุมัติ
218 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710569 บ้านโนนน้อย นายวันชนะ  จำปาอ่อน เจ้าหน้าที่ธุระการ อนุมัติ
219 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710570 บ้านโนนสูง ธัญพิชชา  ภูธรรมมา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
220 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710571 บ้านป่าเตี้ย นางกัญญา  วงศ์เพม ครู อนุมัติ
221 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710572 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ รุ้งราวรรณ  ทิมา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
222 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710539 บ้านโนนหุ่ง อิทธิพล  ไชยโกฎิ ครู อนุมัติ
223 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710537 บ้านนาโดม โศภิษฐ์ตรา  แก่นจันทร์ คศ.3 อนุมัติ
224 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710538 บ้านอุดมชาติ นางบุญรอง  ทาสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
225 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710538 บ้านอุดมชาติ นายณฤทธิ์   เยื่อใย ธุรการ อนุมัติ
226 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710536 บ้านโนนเลียง นางสาวมลวิภา  มุสิกา ครู อนุมัติ
227 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710554 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว อำนาจ  อักษรกลาง ครู อนุมัติ
228 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710561 บ้านโนนจิก จิตรลดา  ศรีงาม ครู อนุมัติ
229 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710562 ชุมชนบ้านหนองสะโน พิมพ์พิชชา  จิตรจันทร์ ครู อนุมัติ
230 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710559 บ้านหนองม่วง จงรักษ์  สุวรรณา ครู คศ.1 อนุมัติ
231 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710560 บ้านสมพรรัตน์ จริญญา  โรมพันธ์ ครู คศ. 1 อนุมัติ
232 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710552 บ้านแก้งสว่าง ทัศนันท์  แก้วลี ครู อนุมัติ
233 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710568 บ้านบก อนิวรรตน์  ศรีเมือง ครู อนุมัติ
234 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710573 บ้านเก่ากลาง ณิชากมล  ทองคำอวน ครู คศ.1 อนุมัติ
235 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710525 บ้านหนองแปน นางสาวชัญญรัชต์  ไชยทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
236 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710526 บ้านสร้างหอม สุพรรษา  ทับทิมไทย ครู อนุมัติ
237 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710526 บ้านสร้างหอม ปวีณา  โสพัฒน์ ครู อนุมัติ
238 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710527 บ้านคำบาก นางสาวณัฏฐ์ฎาพร  ประเสริฐ ครู อนุมัติ
239 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710522 บ้านห้วยข่า นายบุญมี  จรทะผา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
240 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710523 บ้านหนองเม็ก ศิริพร  พงษ์โภชน์ ครู คศ.1 อนุมัติ
241 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710524 บ้านหนองแปก นายคณิตศาสตร์  จารุการ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
242 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710993 บ้านซำงู นายสุนทร  กองแก้ว ครู อนุมัติ
243 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710994 บ้านกุดเรือ นางสาวปรมาภรณ์  พรมลี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
244 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710994 บ้านกุดเรือ นางสาวนวลฉวี  จันดี ครู อนุมัติ
245 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710995 บ้านทุ่งช้าง นางสาวอุษณีย์  อุสาพรหม จนท.ธุรการ อนุมัติ
246 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710999 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว นายธีรพงษ์  ยังมูล ครู อนุมัติ
247 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710986 บ้านโคกชำแระ ไกรสร  สายเพ็ชร ครูอัตรจ้าง อนุมัติ
248 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710987 บ้านหนองสนมพะลาน นางสาววรณัน  บุญสถิตย์ ครู อนุมัติ
249 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710987 บ้านหนองสนมพะลาน นางสุพรรณี  สีนาค ครู อนุมัติ
250 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710988 บ้านคำกลางวังม่วง นางสาววนิดา  สายบัว ธุรการ อนุมัติ
251 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710996 นาเกษมเจริญวิทยา นุชจรี  วรรณโสภา ครู อนุมัติ
252 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710997 บ้านโนนใหญ่ นางสาวนิตยา  ภาโว จนท.ธุรการ อนุมัติ
253 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710998 บ้านหนองถาวร สุบรรณ์  แก้วชนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
254 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710989 บ้านนาห่อม ยุวดี  ไสยา ครู คศ.1 อนุมัติ
255 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710989 บ้านนาห่อม นายพินิจ  บุญประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
256 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710990 บ้านโนนจานหนองสีขา จรูญศรี  ไชยอาษา ครู อนุมัติ
257 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710991 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า สมพงษ์  วรรณเวช พนักงานราชการ อนุมัติ
258 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710992 บ้านหนองบัวอารี ฐปกานต์  วาปี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
259 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711000 บ้านหนองอ้ม นางเทียนทอง  วันทวี ครูชำนาญการพเศษ อนุมัติ
260 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711000 บ้านหนองอ้ม สังวาลย์  แสนแสง ครูธุรการ อนุมัติ
261 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711001 บ้านทองสวัสดิ์ นางสาวศิริพร  ทาราศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
262 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711002 บ้านโนนรังหนองบัวดง ปวีณา  ดุจดา ครู อนุมัติ
263 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711003 บ้านเบญจ์โนนดู่ สุรินทร์  อินทะวงศ์ ครู อนุมัติ
264 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711003 บ้านเบญจ์โนนดู่ สุรินทร์  อินทะวงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
265 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711005 บ้านหนองขี้เห็น นพพร  ทองสิงห์ ครู อนุมัติ
266 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711079 บ้านโนนสวรรค์ กิตติพร  กอคูณร์ ครู อนุมัติ
267 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711083 บ้านหนองดินดำ วาสนา  แถมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
268 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711083 บ้านหนองดินดำ นายบัวกัน  ศรีแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
269 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711086 บ้านขี้เหล็ก เกศรินทร์  คชรักษ์ ครู อนุมัติ
270 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711090 บ้านห้วยเสลา ทองดี  ศรีแก้ว ครู อนุมัติ
271 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711093 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน ปภัชญา  พิพัฒน์ ครู อนุมัติ
272 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711085 บ้านโนนยาง นายสมพร  พิพัฒน์ ครู คศ.1 อนุมัติ
273 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711085 บ้านโนนยาง อดิศักดิ์  เดชะศิริ ครู อนุมัติ
274 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711082 บ้านห้วยยาง นางสาวบุษบา  โสภารักษ์ ครูธุรการ อนุมัติ
275 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711082 บ้านห้วยยาง วิชัย  เกียรตินิติประวัติ ครู อนุมัติ
276 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711080 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) จิรกิตต์  นะที ครูผู้ช่วย อนุมัติ
277 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711077 บ้านตาเกาตาโกย ชวลิต  คงขำ ครู อนุมัติ
278 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711084 บ้านหมากแหน่ง กัลยาณีย์  โพธิ์ขาว ครู อนุมัติ
279 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711075 บ้านน้ำขุ่น นางสาวปนัสยา  คำโท เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
280 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711076 บ้านซำสะกวยน้อย พิไลวรรณ  ป้องปก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
281 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711087 บ้านดอนโมกข์ สุชาดา   วังศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
282 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711088 บ้านโนนสว่างวังเสือ กฤษดา  ไถวฤทธิ์ ครู อนุมัติ
283 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711088 บ้านโนนสว่างวังเสือ นายอารีย์  สุดาชม ครู อนุมัติ
284 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711091 บ้านหนองดุม เจริญชัย  จังอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
285 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711092 บ้านหนองโด นายเสกสรรค์  สาขะจร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
286 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711094 บ้านอิสานเศรษฐกิจ ขวัญฤดี  เชียรรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ