รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710282 : บ้านกลาง วัฒนา  ท่าหาญ ครู
2 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710282 : บ้านกลาง นายสมพร   พาพันธ์ ครู
3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710282 : บ้านกลาง จารุณี  อ่อนละมุน ครู
4 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710283 : บ้านหมากมาย ศิริภัสสร์  เปี่ยมสติ ครู
5 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710284 : บ้านเม็กใหญ่ นางรัชนีวรรณ  เคนกุล ครู
6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710285 : ดำรงสินสงเคราะห์ กิตติยาพร  จิตหนักแน่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710287 : บ้านบัวเทียม นายไพบูลย์  สุวรักษ์ ผอ.
8 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710288 : บ้านโนนสวรรค์ อรรรถวัจน์  วงศ์ทองนิล ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710290 : บ้านสุขสมบูรณ์ นางสาวปรารถนา  สมใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710290 : บ้านสุขสมบูรณ์ ประดิษฐ์  อุปถัมภ์ ครู
11 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710292 : บ้านนาทุ่ง นายศุภฤกษ์  บุญเจือ ครูชำนาญการ
12 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710293 : บ้านอุดมสุข นายถวัลย์  เสาะแสวง ครู คศ.1
13 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710293 : บ้านอุดมสุข อุทัย  เจริญทัศน์ ครูคศ.1
14 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710293 : บ้านอุดมสุข นางสาวจุไรรัตน์  มาดี ครูวิกฤต
15 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710294 : บ้านดอนม่วย สุพินดา  สิทธิศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
16 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710294 : บ้านดอนม่วย ณรงค์  เขียวสด ครู
17 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710296 : บ้านกุดประทาย กฤษณะ  เตชนันท์ ครู
18 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710296 : บ้านกุดประทาย อุไรวรรณ  รูปแก้ว ครู
19 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710298 : บ้านโนนกอย เทอดศักดิ์  สำนัก ครูผู้ช่วย
20 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710299 : บ้านโนนขาม สุรวิทยา  ละดาดก ครู
21 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710299 : บ้านโนนขาม อมรัส  อรรคบุตร ครู
22 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710300 : บ้านแสนสุข นางวราภรณ์  ทองพิทักษ์ ครู
23 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710301 : บ้านหนองคู ปัญญา  ชินโชติ ครู
24 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710303 : บ้านนาอุดม นางสาวกัญญมาศ  ทับทิมศรี จนท.ธุรการ
25 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710304 : บ้านคำนาแซง วัชระ  ถาวร ครู
26 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710316 : บ้านแก้ง นายอำนาจ  สอนลัทธิพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
27 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710316 : บ้านแก้ง นางสาวยุพิน  โล่ชัย ครูคศ.1
28 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710317 : บ้านไฮตาก นายปรีชา  พัฒนศิริ ครู
29 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710318 : บ้านประหูต นางสาวปิยาพร  แสงเนตร ครู
30 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710319 : บ้านห้วยสำราญ ธิติพงษ์  ยืนสุข ครูผู้ช่วย
31 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710321 : บ้านยาง สมบูรณ์   ไชยบุญทัน ครู คศ.1
32 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710321 : บ้านยาง โกเมน  จันทะสิงห์ ครู ชำนาญการ
33 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710302 : บ้านนาประดู่ บุษบงค์  บุญศรี ครู
34 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710295 : บ้านนานวล นางมิรา  หอมจันทร์ ครู
35 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710291 : บ้านนาสมบูรณ์ นางสาวจุฬาพร  ธิอามาตย์ ครู
36 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710289 : บ้านคำครั่ง สหัส  หวังดี ครู
37 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710289 : บ้านคำครั่ง นายสุวิท  พะคะเวช ครูผู้สอน
38 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710286 : บ้านป่าตาว เกษม  โบราณมูล ครูผู้ช่วย
39 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710286 : บ้านป่าตาว จิรัฐติศักดิ์  แตรบรรเลง ธุรการ
40 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710325 : บ้านโนนแคน ศุภสร  โคตรวงษา ครู
41 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710325 : บ้านโนนแคน นายวราวุธ  อำไพ ครู
42 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710326 : บ้านโนนกาเร็น จ.ส.ท.ชูพล  ผลคำ ครู
43 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710327 : บ้านโพธิ์ไทร อิทธิพล  ศรไชย ผู้อำนวยการ
44 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710328 : บ้านคำสำราญ นางสำนวน  วรวัฒน์ ครู
45 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710329 : บ้านโนนแก้ง พิทักษ์  ใจสว่าง ครู
46 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710330 : บ้านสองคอน นายมเหศักดิ์  ทองสลับ ครู
47 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710330 : บ้านสองคอน นันธะรัก  ประสานสุข ครู
48 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710331 : บ้านโพนดวน สรันต์  ไพบูลย์ ครู
49 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710266 : บ้านท่าโพธิ์ศรี ชนกนันท์  ชัฎขันธกิจ ครู
50 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710267 : บ้านวารีอุดม นางสาวปัทมา  ทองวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710268 : บ้านโพธิ์สง่า นายธนกฤต  นุสาตรสังข์ ครูธุรการ
52 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710269 : บ้านโนนหลี่ นายสมศรี  เสนาน้อย ครูชำนาญการพิเศษ
53 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710270 : บ้านม่วงนาดี นายประเทือง  บุตตะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
54 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710332 : บ้านทุ่งเทิง ยุพา  จะโรจร ครูผู้ช่วย
55 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710335 : บ้านสว่างโนนทอง นายธนชาติ  บาตสุวรรณ์ ครู
56 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710333 : บ้านโนน อาทิตย์  สิงห์แสน ครูธุรการ
57 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710334 : บ้านบัวเจริญ นายไพโรจน์  เชิดชัย ครู
58 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710334 : บ้านบัวเจริญ นันทนา  นาคำมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
59 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710265 : บ้านหม้อทอง พิสมัย  บาทสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710261 : บ้านเตย วนิดา  คุ้มไพร่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
61 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710262 : บ้านดอนกลาง นายศักดา  พยารัตน์ ครู
62 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710263 : บ้านหนองไฮ บัวจันทร์  พาอาจ ผู้อำนวยการ
63 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710264 : บ้านหนองแต้ นายสมชาย  นามเจริญ ครู
64 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710252 : บ้านนากระแซง รัศมี  พรมสะอาด ครู
65 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710253 : พิชัยศึกษา เสาวลักษณ์  สุวรรณพรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
66 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710259 : บ้านโนนสวาง สุที  มีคุณ ครู
67 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710260 : บ้านหนองเงินฮ้อย นายอนุศิษฎ์  คุ้มไพร่ ครู ค.ศ.1
68 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710257 : บ้านห่องเตย ภัทรวดี  ทองทับ เจ้าหน้าที่ธุรการ
69 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710258 : บ้านห่องคำ นายนิติเศรษฐ์  ละม่อม ครู
70 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710258 : บ้านห่องคำ ปุณญพร  จารุวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710254 : บ้านโชคชัย สายฝน  สวัสดิ์วร ครูผู้ช่วย
72 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710255 : บ้านหนองบัวแดง นางสาวนงคราญ  สายแวว ครูธุรการ
73 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710256 : บ้านโนนจิก มลิวรรณ์  หิมะคุณ ครู
74 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710251 : บ้านนาเจริญ นางสิริกาญจน์  บัวงาม ครู
75 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710245 : บ้านกระเบื้อง นายวัชรพงศ์  กอแก้ว ครูผู้ช่วย
76 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710246 : บ้านม่วงโนนกระแต นายสวัสดิ์  หยาดทอง ครู
77 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710246 : บ้านม่วงโนนกระแต ธัญญพร  ภูธร ครู
78 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710247 : บ้านนาห้วยแคน อัญชลี  รากวงศ์ ครููชำนาญการพิเศษ
79 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710242 : บ้านนาส่วง สุธาทิพย์  คณาพันธ์ ครูชำนาญการ
80 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710243 : บ้านเสาเล้า ประภา  ศรีสุวรรณ์ ครูธุรการ
81 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710244 : บ้านหนองบัว นายประสพ  กงศรี ครู
82 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710322 : บ้านโนนสมบูรณ์ น.ส.วีริสา  ขันอาสา ครูธุรการ
83 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710323 : บ้านสวนสวรรค์ ถวัลย์  เสาะแสวง ครู
84 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710324 : อุดมสามัคคี อุษา  สนัย ครู
85 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710324 : อุดมสามัคคี วิเชียร  สนัย ครู
86 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710320 : บ้านนาแก ศิริกมล  ปานทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
87 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710275 : บ้านบัวงาม นางดวงใจ  นันตะเสน ครู
88 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710275 : บ้านบัวงาม ทวีศักดิ์   ปรือทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
89 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710276 : บ้านหนองสนม นายจิตรติ  ศิริพรม ครูชำนาญการพิเศษ
90 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710281 : บ้านโนนแฝก นายนิวัฒ  เมาะลาษี ผู้อำนวยการโรงเรียน
91 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710281 : บ้านโนนแฝก นายวรวุฒิ  มะยม ครู
92 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710277 : ประชานุเคราะห์ศึกษา นางสาวภลินีธนัน  ชัยดีชูโชคสุขนิธิ ครู
93 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710278 : บ้านนาเลิง วีระพงศ์  ทองโส ครู
94 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710279 : บ้านบัวทอง นายปัฐวิกร  แนบชิด ธุรการ
95 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710280 : บ้านราษฎร์สามัคคี ปิยะวรรณ  วงศ์ปุรเชษฐ์ ครูผู้ช่วย
96 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710248 : บ้านโนนค้อ จงกล  เขียวพอ ครู
97 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710249 : บ้านป่าหวาย สุกัญญา   แพนสมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
98 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710250 : บ้านป่าโมง นางสัจจพร  ลาดโพธิ์ ครู
99 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710311 : นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ นายกิรกร  จันทรุกขา ธุรการ
100 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710311 : นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ อรพันธ์  จักรสูง ครูชำนาญการ
101 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710312 : ชุมชนบ้านหนองยาว พรพิมล  ประเสริฐสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
102 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710297 : บ้านโนนสว่าง นายณรงค์   ศรีสุระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
103 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710305 : บ้านหนองแสง ศิริลักษณ์  ประทุมมา ครู
104 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710305 : บ้านหนองแสง วิระ  พิลาโสภา รองผู้อำนวยการ
105 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710305 : บ้านหนองแสง สาคร  บัวทิพย์ ครู
106 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710305 : บ้านหนองแสง พิสิษฐ์  แสงทอง ครูชำนาญการพิเศษ
107 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710306 : เมืองเดช สิทธิกร  กสินธุรัมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
108 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710307 : เวตวันวิทยา รักศักดิ์   ปริหา ครู
109 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710308 : อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม พิมพ์ชนก  สัณฑมาศ ธุรการ
110 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710309 : บ้านแขมเจริญ นายประจักษ์  ศรไชย ครู
111 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710309 : บ้านแขมเจริญ ทวี  ศิริชัย ครู
112 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710310 : ประชาสามัคคี นางพิจิตรา  ดิษยสิรินันท์ ครู
113 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710310 : ประชาสามัคคี นางจำลอง  โพธิ์งาม ครู
114 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710315 : บ้านสมสะอาด วสันต์  ธุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
115 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710315 : บ้านสมสะอาด ร้อย  ลือหาญ ครู
116 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710313 : ดำรงสินอุทิศ สฤษดิ์  เจริญรัตน์ ครู ค.ศ.1
117 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710314 : บ้านหนองสำราญ มรกต  นินทรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
118 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710273 : สมสะอาดสวนฝ้าย รัตนพงษ์ แก้วลี  แก้วลี ครู คศ.2
119 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710273 : สมสะอาดสวนฝ้าย ประวิทย์  สำราญรื่น ครูชำนาญการพิเศษ
120 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710274 : บ้านหนองบัวหลวง นายบัวศรี  เพ็งดี ครู
121 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710271 : บ้านโนนสนาม นางสาวทองศูนย์  ศิริณู เจ้าหน้าที่ธุรการ
122 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710271 : บ้านโนนสนาม ดาริกา  วงศ์คำจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
123 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710272 : บ้านท่าหลวงนาคำ เกษร  กันยามา ครู
124 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710451 : นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) รวินท์รสา  สายสุพรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
125 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710451 : นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) นายสมภาร  นิยม ครู
126 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710452 : บ้านแก้งขี้เหล็ก เกษร  โทนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710454 : บ้านโคกใหญ่ ภัทราพร  สูงเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
128 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710456 : ผอบ ณ นคร 2 นางหนูลำพลอย  ศรีพนา ครู
129 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710457 : สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) นางสาววาสนา  ริปันโน ครู
130 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710460 : บ้านดงขวางคำโทน กิตตินันท์  ทุมมา ครู
131 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710462 : บ้านท่าก่อ ณัฐกฤตา  จรรยากรณ์ ครู
132 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710462 : บ้านท่าก่อ ว่าที่ร.ต.หญิงปรียานุช  กงแก้ว ครูธุรการ
133 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710464 : บ้านป่าพอก จักรกรี  ชาติแพงตา ครู
134 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710473 : บ้านกวางดีด ชมัยพร  แผลงงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
135 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710474 : บ้านโคกเทียม นายนพพล  ขันตี ครู
136 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710476 : บ้านโนนคูณแสนสุข นางสาวธนัญชญา  นาโพธิ์ ครู
137 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710476 : บ้านโนนคูณแสนสุข จิตติมา  ทองพิทักษ์ ธุรการ
138 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710477 : บ้านโนนบก กาญจนา  โทนทัย ครู
139 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710478 : บ้านป่าก้าว จันทิมา  พูลเพิ่ม ครู
140 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710475 : บ้านตบหู พิริยาพร  สาระพันธ์ ครูผู้ช่วย
141 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710470 : บ้านโนนว่าน ว่าที่ร้อยตรีสุวัฒน์  สุขประเสริฐ ครู
142 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710468 : บ้านคำอุดม ทวี   สีหาคำ ครู
143 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710468 : บ้านคำอุดม นิศากร  จันทนา พนักงานราชการ
144 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710468 : บ้านคำอุดม นายทนงศักดิ์  จรรยากรณ์ ครู
145 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710461 : บ้านดอนยาว ณัฐกานท์  ชูผล ครู
146 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710459 : บ้านคำบอน วยุรี  สีทอนชิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
147 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710458 : ชุมชนบ้านโนนแดง สุจิตรา  จันทะเสน ครูชำนาญการพิเศษ
148 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710455 : บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ นายปริญญวุฒิ   ผุดผ่อง ครูคศ.2
149 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710455 : บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ นายธนยศ   สมศรี ครู คศ.3
150 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710453 : บ้านโคกน้อย นายอนิวัฒน์  ทับทิมไทย ครู
151 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710469 : บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) ธวัชชัย  บุญทวี ครู
152 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710471 : บ้านม่วง ภูวะไนย์  แก้วก่า ครูชำนาญการพิเศษ
153 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710472 : บ้านฝั่งเพ สมปอง  ศรีพูล ครู
154 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710467 : บ้านคุ้มแสนชะนี นางสาวกุสุมาลย์  โมขทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
155 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710465 : บ้านบุ่งคำ นนถกร  เชื้อบัณฑิต ครูผู้ช่วย
156 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710466 : บ้านแก้งขอ นางสาวชาลินี  ทองสุวรรณ ธุรการ
157 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710463 : บ้านทุ่งเพียง โสภณ  เพ็งแจ่ม ครู
158 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710479 : บ้านโสกแสง สุนทร  ชำนาญศิริ ครู
159 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710480 : บ้านคำม่วง นิภาพร  แก้วสนิท ธุรการ
160 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710481 : บ้านดอนชัยชนะ ประวีณา  สุภีร์ เจ้าหน้่าที่ธุรการ
161 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710482 : บ้านทับไฮ นางสาวผ่องศรี  ศิระพรหม ครู
162 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710483 : บ้านโนนสว่าง กชพร  วิลามาศ เจ้าหน้าที่ธุรการในสถานศึกษา
163 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710483 : บ้านโนนสว่าง นายทองใบ  โพธิวัฒน์ ครู
164 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710484 : บ้านป่าไร่ สุมาลี  ขนะภัย ครู คศ.3
165 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710485 : บ้านโพนแอวขัน รัญจวน  โพธิวัฒน์ ครู
166 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710488 : โนนสูงโนนโฮมวิทยา พัทธนันท์  สุวรรณสิงห์ ธุรการโรงเรียน
167 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710489 : บ้านคำกลาง พิชชานันท์  ทองล้ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
168 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710490 : บ้านเก่าขาม นายเจษฎา   ภักดี ครู
169 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710492 : บ้านหนองทัพ นางสาวณัฐนี   วรบุตร ครู
170 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710517 : บ้านโซง นายพิรัตน์  สาริก ครู ชำนาญการพิเศษ
171 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710517 : บ้านโซง ภูมรินทร์  ศรไชย ครู
172 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710518 : บ้านดวน นายระวี  จันทา ครู
173 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710519 : บ้านค้อ มุกดา  โกนันต์ ครูผู้ช่วย
174 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710520 : บ้านตาโม นิตยา  จันทร์สิงห์ ครู
175 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710521 : บ้านหนองเทา รพีพรรณ  รอดคำทุย ครู
176 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710494 : บ้านหนองขอน พรรษพร  มณีงาม ครู
177 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710495 : บ้านแข้ด่อน พรทิพย์  อินทร์แก้ว ครู
178 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710496 : ตชด.บ้านค้อ นายบุญประครอง  พลยา ครูอัตราจ้าง
179 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710497 : บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) นรเชษฐ์  สลักคำ ครู
180 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710498 : บ้านกุดเชียงมุน ลดาวัลย์  เกษมสุข ครู
181 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710499 : บ้านจันลา วลัยพร  สิทธิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
182 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710500 : บ้านแปดอุ้ม พงศ์รัฐ  ศีรษะภูมิ ครู
183 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710500 : บ้านแปดอุ้ม ภัทรานิษฐ์  คาดสนิท เจ้าหน้าที่ธุรการ
184 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710505 : บ้านตายอย กมลทิพย์  แก้ววงษา ครู
185 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710506 : บ้านโพนทอง นายชาติอัมรินทร์  สียากุล ครู
186 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710515 : หนองโพดวิทยา นายอนุชา  โสมโสภา ครูธุรการ
187 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710509 : บ้านแก้งโตน นงเยาว์  เบิกบาล ครู
188 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710510 : ชุมชนบ้านบุเปือย นางสาวแก้วลัดดา  ยอดคำมี ครูอัตราจ้าง
189 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710511 : บ้านเปือย นายวินัด  ศิริบุตร ครู
190 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710508 : ตชด.เกษตรสมบูรณ์ ถวัลย์  สองสี ครูอัตราจ้าง
191 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710493 : รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา นายจำรัส  ศรีพูล ครู ชำนาญการพิเศษ
192 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710493 : รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา นางสาวดวงมณี  เสนคำสอน ครู
193 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710491 : บ้านยางกลาง นัฏฐนันท์  นามณีย์ ครูอัตราจ้าง
194 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710487 : บ้านหนองคู สุรินทรา  พรมมาอินทร์ ธุรการ
195 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710486 : ชุมชนบ้านปลาขาว ทินนกร  ผิวก่ำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
196 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710512 : บ้านยางใหญ่ สมเกียรติ  มุขมนตรี ครู
197 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710513 : บ้านโนนสวาง ศศิธร  แก้วคำสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ
198 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710514 : บ้านดงกระชู สมจิตร  สายคำ ธุรการ
199 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710507 : บ้านห้วยแก้ว นางสาวรดจรินทร์  ผลาผล ครู
200 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710501 : น้ำยืน ราชภพ  ชาญทุม ครู
201 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710501 : น้ำยืน นายชุมพล  วงศ์ละกุล ครูชำนาญการ
202 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710502 : บ้านนาสามัคคี นัตติยา  วิจิตรตระการสม ครู
203 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710502 : บ้านนาสามัคคี จีรวรรณ  จันทา ครู
204 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710503 : บ้านซำหวาย ธาตรี  ชินาภาษ ครู
205 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710504 : เจริญศึกษา กนกลักษณ์  ทัดเทียม ครู
206 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710540 : บ้านดงเมย นางสาวชฎาพรรณ  หัตกิจ ครู
207 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710542 : บ้านคอแลน นางสาวธัญลักษณ์  บรรทอน พนักงานราชการ
208 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710543 : บ้านขอนแป้น นายนัทธวรรธน์  จันทะเจียด ครู
209 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710544 : บ้านหนองกบ นางนิศารัตน์  เทือกเถาว์ ครู
210 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710545 : บ้านป่าแขมหนองเรือ อลงกรณ์  ศรีงาม ครู
211 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710546 : บ้านห้วยทราย วิภารัตน์  สุวรรณ์ ธุรการ
212 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710547 : บ้านแก้งยาง นายปวีณ์กร  นิตใธสง ธุรการ
213 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710547 : บ้านแก้งยาง นายทวีพร  พรานไพร ครูชำนาญการ
214 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710565 : บ้านโนนสำราญ นางจัสรินทร์  บุญทรง ครู คศ.1
215 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710566 : บ้านหนองบัว ณัฐวรรณ  สระแก้ว ธุรการ
216 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710566 : บ้านหนองบัว วุฒิกรณ์   เหมแดง ครู
217 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710563 : บ้านโนนเขืองจงเจริญ นายวีระชัย  โคตรสมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
218 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710529 : ชุมชนบ้านนาโพธิ์ นิตยา  พรมดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
219 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710557 : บ้านโนนหมากเดือย ชวัลนุช  สมตัว ครู
220 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710558 : บ้านหนองยู กนกพร  บุญแซม เจ้าหน้าที่ธุรการ
221 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710558 : บ้านหนองยู นางสาวกนกพร  บุญแซม เจ้าหน้าที่ธุรการ
222 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710555 : บ้านโนนค้อ ประภัสสร  สิงห์บุราณ ครู
223 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710556 : บ้านโนนสว่าง กนกพร  บุญแซม เจ้าหน้าที่ธุรการ
224 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710553 : บ้านโนนสวรรค์ ทวีกิต  ทองใบ ธุรการ
225 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710549 : บ้านหัวแข้ พิมพ์ชนก  ดอนคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
226 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710549 : บ้านหัวแข้ นางอังคณา  พลมนตรี ครู
227 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710550 : บ้านห้วยปอ นายพัฒนพงษ์  สีลาพัฒน์ ครู
228 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710550 : บ้านห้วยปอ พิมพ์ชนก  ดอนคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
229 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710548 : อนุบาลบุณฑริก นายสืบศักดิ์  ล้อมวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
230 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710548 : อนุบาลบุณฑริก นางนรินทร์รัตน์  ล้อมวงศ์ ครู
231 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710535 : บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 ศราวุฒิ  โชคเหมาะ ครู
232 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710533 : บ้านดอนโจด สุพรรณิการ์  ณรงค์พันธ์ ครูชำนาญการ
233 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710534 : บ้านนาแคน ปิมประภาพร  สิงหา เจ้าหน้าที่ธุรการ
234 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710530 : บ้านหาดทรายคูณ สุชีรา  เถาว์โท เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
235 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710531 : บ้านโนนกาหลงน้อย สุริยงค์  ศิริพัฒน์ ครู
236 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710564 : บ้านแมด วารี  บุปผา ครูชำนาญการพิเศษ
237 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710551 : บ้านป่าสน นางอรวรรณ  พรหมวงศ์ ครู
238 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710567 : บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา นายวันชนะ  จำปาอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ
239 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710569 : บ้านโนนน้อย นายสุเมธี   ดวงซรี ครู
240 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710570 : บ้านโนนสูง ธัญพิชชา  ภูธรรมมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
241 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710570 : บ้านโนนสูง นางสาวธัญพิชชา  ภูธรรมมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
242 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710571 : บ้านป่าเตี้ย นางกัญญา  วงศ์เพม ครู
243 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710572 : บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ รุ้งราวรรณ  ทิมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
244 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710572 : บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ สาธิต  พาหา พนักงานราชการ
245 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710539 : บ้านโนนหุ่ง นางสาวสมพร  กุลประวัติ ครู
246 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710537 : บ้านนาโดม โศภิษฐ์ตรา  แก่นจันทร์ คศ.3
247 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710538 : บ้านอุดมชาติ นายณฤทธิ์   เยื่อใย ธุรการ
248 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710538 : บ้านอุดมชาติ นางบุญรอง  ทาสมบูรณ์ ครู
249 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710536 : บ้านโนนเลียง นางสาวมลวิภา  มุสิกา ครูชำนาญการพิเศษ
250 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710554 : บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว มาลี  แสงทอง ครู
251 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710561 : บ้านโนนจิก จิตรลดา  ศรีงาม ครู
252 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710561 : บ้านโนนจิก อานุสรา  ดาวเรือง ครู
253 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710562 : ชุมชนบ้านหนองสะโน นางสาวพิมพ์พิชชา   จิตรจันทร์ ครู
254 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710559 : บ้านหนองม่วง จงรักษ์  สุวรรณา ครู คศ.1
255 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710560 : บ้านสมพรรัตน์ บุษบา  ฤทธิมาศ ครูชำนาญการ
256 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710552 : บ้านแก้งสว่าง นางวันเพ็ญ  ชารีสมบัติ ครู
257 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710568 : บ้านบก อนิวรรตน์  ศรีเมือง ครู
258 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710573 : บ้านเก่ากลาง ณิชากมล  ทองคำอวน ครู คศ.1
259 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710525 : บ้านหนองแปน พรธิดา  สิงห์สวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
260 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710526 : บ้านสร้างหอม นางสาวณัชนันทน์  ยานุ ครูผู้ช่วย
261 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710526 : บ้านสร้างหอม สุพรรษา  ทับทิมไทย ครู
262 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710526 : บ้านสร้างหอม ปวีณา  โสพัฒน์ ครู
263 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710527 : บ้านคำบาก นางสาวณัฏฐ์ฎาพร  ประเสริฐ ครู
264 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710527 : บ้านคำบาก นางสาวณัฏฐ์ฎาพร  ประเสริฐ ครู
265 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710528 : บ้านแก้งสมบูรณ์ ภานิชา  ศรีเมือง ครูผู้ช่วย
266 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710522 : บ้านห้วยข่า นายบุญมี  จรทะผา ผู้อำนวยการ
267 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710523 : บ้านหนองเม็ก นันทวัฒน์   ผลกอง ครูผู้ช่วย
268 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710524 : บ้านหนองแปก ศิรินภรณ์   สีส่วน ครู
269 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710524 : บ้านหนองแปก นายคณิตศาสตร์  จารุการ ครูชำนาญการพิเศษ
270 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710993 : บ้านซำงู นายสุนทร  กองแก้ว ครู
271 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710994 : บ้านกุดเรือ นางสาวปรมาภรณ์  พรมลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
272 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710994 : บ้านกุดเรือ นางสาวนวลฉวี  จันดี ครู
273 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710995 : บ้านทุ่งช้าง นางสาวอุษณีย์  อุสาพรหม จนท.ธุรการ
274 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710999 : บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว ภูสิต  แก้ววงษา พนักงานราชการ
275 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710986 : บ้านโคกชำแระ ไกรสร  สายเพ็ชร ครูอัตรจ้าง
276 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710987 : บ้านหนองสนมพะลาน นางสุพรรณี  สีนาค ครู
277 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710988 : บ้านคำกลางวังม่วง นางสาวกัลป์ชญาษ์  พรหมศรี ครู
278 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710988 : บ้านคำกลางวังม่วง นางสาวกัลป์ชญาษ์  พรหมศรี ครู
279 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710996 : นาเกษมเจริญวิทยา สุบรรณ์  แก้วชนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
280 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710997 : บ้านโนนใหญ่ นางสาวฐาปณีย์  งามเถื่อน ครูผู้ช่วย
281 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710997 : บ้านโนนใหญ่ จิตติญา  โสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
282 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710998 : บ้านหนองถาวร สุบรรณ์  แก้วชนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
283 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710989 : บ้านนาห่อม นางสาวอรอนงค์  อ่อนโสภา ครูอัตราจ้าง
284 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710989 : บ้านนาห่อม ยุวดี  ไสยา ครู คศ.1
285 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710989 : บ้านนาห่อม นายพินิจ  บุญประสิทธิ์ ครู
286 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710990 : บ้านโนนจานหนองสีขา จิราภรณ์  แก้วสง่า เจ้าหน้าที่ธุรการ
287 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710990 : บ้านโนนจานหนองสีขา จรูญศรี  ไชยอาษา ครู
288 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710991 : บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า สมพงษ์  วรรณเวช พนักงานราชการ
289 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710992 : บ้านหนองบัวอารี ฐปกานต์  วาปี เจ้าหน้าที่ธุรการ
290 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710992 : บ้านหนองบัวอารี ธมลวรรณ  บุญญาสุ ครูผู้ช่วย
291 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711000 : บ้านหนองอ้ม สังวาลย์  แสนแสง ครูธุรการ
292 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711000 : บ้านหนองอ้ม นางเทียนทอง  วันทวี ครูชำนาญการพิเศษ
293 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711001 : บ้านทองสวัสดิ์ นางสาวศิริพร  ทาราศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
294 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711002 : บ้านโนนรังหนองบัวดง นางสาวธิดา   คำกระจาย ครูอัตราจ้าง
295 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711002 : บ้านโนนรังหนองบัวดง ปวีณา  ดุจดา ครู
296 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711003 : บ้านเบญจ์โนนดู่ สุรินทร์  อินทะวงศ์ ครู
297 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711003 : บ้านเบญจ์โนนดู่ ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์  อินทะวงศ์ ครู
298 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711004 : บ้านห่องปอ นางสาวดรุณวรรณ   พรมศร ครูผู้ช่วย
299 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711005 : บ้านหนองขี้เห็น นพพร  ทองสิงห์ ครู
300 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711078 : บ้านตาโอง ศิริพร  ศรีกุลา ครู
301 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711079 : บ้านโนนสวรรค์ บุญส่ง  บุดดี ครู
302 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711083 : บ้านหนองดินดำ วาสนา  แถมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
303 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711083 : บ้านหนองดินดำ บัวกัน  ศรีแก้ว ครู
304 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711086 : บ้านขี้เหล็ก มยุรี  นาคีรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
305 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711090 : บ้านห้วยเสลา หนึ่งฤทัย  ในทอง ครู
306 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711093 : บ้านหนองหัวลิงหนองขอน ปภัชญา  พิพัฒน์ ครู
307 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711085 : บ้านโนนยาง อดิศักดิ์  เดชะศิริ ครู
308 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711085 : บ้านโนนยาง นายสมพร  พิพัฒน์ ครู คศ.1
309 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711082 : บ้านห้วยยาง วิชัย  เกียรตินิติประวัติ ครู
310 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711082 : บ้านห้วยยาง นางสาวบุษบา  โสภารักษ์ ครูธุรการ
311 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711080 : ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) จิรกิตต์  นะที ครูผู้ช่วย
312 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711077 : บ้านตาเกาตาโกย ชวลิต  คงขำ ครู
313 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711084 : บ้านหมากแหน่ง เครือวัลย์  คำแผ่น ครู
314 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711075 : บ้านน้ำขุ่น นางสาวขวัญฤดี   เชียรรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
315 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711076 : บ้านซำสะกวยน้อย พิไลวรรณ  ป้องปก เจ้าหน้าที่ธุรการ
316 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711076 : บ้านซำสะกวยน้อย พิไลวรรณ  ป้องปก เจ้าหน้าที่ธุรการ
317 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711081 : บ้านแสนถาวร นางสาวลัดดาวัลย์  สาระภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
318 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711087 : บ้านดอนโมกข์ สุชาดา   วังศรี ครู
319 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711088 : บ้านโนนสว่างวังเสือ นายอารีย์  สุดาชม ครู
320 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711088 : บ้านโนนสว่างวังเสือ กฤษดา  ไถวฤทธิ์ ครู
321 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711089 : บ้านไพบูลย์ สุชาณิดา  นวนทอง ครู
322 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711091 : บ้านหนองดุม เจริญชัย  จังอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
323 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711092 : บ้านหนองโด พนิตตา  สุดาชม ธุรการ
324 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711092 : บ้านหนองโด นายเสกสรรค์  สาขะจร ครูผู้ช่วย
325 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 711094 : บ้านอิสานเศรษฐกิจ สุพัฒตรา  บรรเทิง ธุรการโรงเรียน