รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430054 บ้านเชือกน้อย วิเศษ  จันเก ครู อนุมัติ
2 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430056 บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ สมเกียรติ  พันธ์ศรี ครู อนุมัติ
3 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430058 บ้านคำฮี นายดำเนิน  พิลาภ ครู อนุมัติ
4 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430003 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) นายสมจิต  เวชกามา ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
5 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430003 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) เพ็ญศรี  ไตรจิตต์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
6 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430003 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) นายอดิศักดิ์  โคตรนิยา ครู อนุมัติ
7 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430003 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ภัทราภรณ์   ละครวงษ์ ครู อนุมัติ
8 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430004 บ้านขุมเงิน นพคุณ  เวชกามา ครู อนุมัติ
9 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430004 บ้านขุมเงิน นายอุเทพ  มีแก้ว ครู อนุมัติ
10 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430005 บ้านหนองบัว นิพล  สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
11 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430005 บ้านหนองบัว จารุพิชญา  เสาวโมกข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
12 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430005 บ้านหนองบัว ตะวัน  โพธาราม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
13 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430008 บ้านคุยตับเต่า นางสาวพัชรี  โปตานนท์ ครู อนุมัติ
14 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430008 บ้านคุยตับเต่า นายรังสรรค์  ศุภสร ครู อนุมัติ
15 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430007 บ้านหนองหอย นายสฤษดิ์  บรรลือหาญ ครู อนุมัติ
16 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430009 บ้านกุดกง นายนนทชัย  นิลปะกะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
17 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430006 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง โสภณ  ธงวิชัย ครู อนุมัติ
18 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430006 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ฐิติมา  คำแสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
19 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430001 บ้านเขื่องคำ กิติชัย  ธานี ครู อนุมัติ
20 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430001 บ้านเขื่องคำ นายกิติชัย  ธานี ครู อนุมัติ
21 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430002 บ้านกว้างท่าเยี่ยม krongkaew  yokyong ครู อนุมัติ
22 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430071 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง สุประวีณ์  สายรัตน์ ครู อนุมัติ
23 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430071 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง นางสมศรี   รามวงศ์ ครู อนุมัติ
24 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430071 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง รุ่งแสง  แสงชาติ ครู อนุมัติ
25 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430072 บ้านดอนกลอย นางสาวกุลธิดา  อุปสาร ครูผู้สอน อนุมัติ
26 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430073 บ้านคำน้ำสร้าง วันชัย  สิงหเลิศ ครู อนุมัติ
27 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430073 บ้านคำน้ำสร้าง บุญเพ็ง  เศษสุวรรณ ครู อนุมัติ
28 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430073 บ้านคำน้ำสร้าง สุพจน์  สุระเพิ่ม ครู (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน) อนุมัติ
29 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430073 บ้านคำน้ำสร้าง วันชัย  สิงหเลิศ ครู อนุมัติ
30 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430074 บ้านดอนยางกล้วยสำโรง นายฉลาด  ชื่นชม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
31 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430075 บ้านท่าเยี่ยม นายเมธี  มุสิกสาร ครู อนุมัติ
32 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430076 บ้านแจ้งน้อย นายศุภชัย  นักร้อง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
33 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430048 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ศิริลักษณ์  คำภูษา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
34 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430048 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา พรทิพย์  จึงเรืองสิทธิ์ ครู อนุมัติ
35 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430049 บ้านสามเพียแสนจำปา ปวีณา  ละครวงษ์ ครู อนุมัติ
36 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430053 บ้านพลับหนองคำ ธีรกุล  พงษ์จงมิตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
37 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430047 บ้านดู่ทุ่งคำบอน สุรางค์รัตน์  สายพล ครู อนุมัติ
38 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430047 บ้านดู่ทุ่งคำบอน กฤตนัย  ไชยดี ครู อนุมัติ
39 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430046 บ้านเชือก นางฉลอม  ไศลบาท ครู อนุมัติ
40 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430059 บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) นายศักรินทร์  สมหวัง ครู อนุมัติ
41 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430059 บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) นางนิตกันยา   ปะวันเณย์ ครู อนุมัติ
42 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430060 ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) นายชนินทร  จันละบุตร ครู อนุมัติ
43 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430060 ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) บังเกษ  แสนจัน ครู อนุมัติ
44 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430042 บ้านเดิด โสภิทนภา  ศิริโสม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
45 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430042 บ้านเดิด นายสนทนา  โพธิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
46 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430042 บ้านเดิด สุริยันต์  เจริญทัศน์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
47 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430043 บ้านบาก นางสุธิดา  อารี ครู อนุมัติ
48 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430044 บ้านน้ำโผ่ อรทัย  บัวประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
49 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430044 บ้านน้ำโผ่ นางถวิล  ศรีเนตร ครู อนุมัติ
50 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430045 บ้านใหม่ชุมพร นิดาวรรณ  สมสะอาด ครู อนุมัติ
51 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430062 บ้านตาดทอง นวลสะอาด  สิงห์นันท์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
52 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430062 บ้านตาดทอง นวลศรี  สารสร ครู อนุมัติ
53 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430065 บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) สุภานี  ไศลบาท ครูโรงเรียนบ้านสะเดา(คุรุประชาวิทยาคาร) อนุมัติ
54 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430065 บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) นางเพ็ญแข  ทองเรือง ครูโรงเรียนบ้านสะเดา อนุมัติ
55 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430066 บ้านหนองแฝก สุภาวดี  คำผา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
56 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430066 บ้านหนองแฝก อุบล  จักษุกรรฐ์ ครู อนุมัติ
57 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430067 บ้านดอนมะยาง กม.3 จิราภรณ์  วิชัยเนาว์ พนักงานราชการ อนุมัติ
58 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430069 อนุบาลยโสธร นายสัมฤทธิ์  วรรณี ครู อนุมัติ
59 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430069 อนุบาลยโสธร บรรลุ  วงษ์โสภา ครู อนุมัติ
60 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430026 บ้านทุ่งแต้ พงษ์ศักดิ์  สุระขันธ์ ครู อนุมัติ
61 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430027 บ้านคำเม็ก นายสัมฤทธิ์  สมหวัง ครู อนุมัติ
62 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430029 บ้านคำน้ำเกี้ยง สนอง  แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง อนุมัติ
63 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430029 บ้านคำน้ำเกี้ยง พูลสิทธิ์   สืบศรี ครู อนุมัติ
64 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430057 บ้านหนองเป้า นางสุทัศ  มีสิทธิ์ ครู อนุมัติ
65 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430010 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว นางแสงเดือน  ศรีวะรมย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
66 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430011 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) นางสาวจารุวรรณ   มาตขาว จนท ธุรการ อนุมัติ
67 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430028 บ้านนาดีดอนจาน ทวีรัตน์  รุ่งเรือง ครู อนุมัติ
68 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430028 บ้านนาดีดอนจาน ทวีรัตน์  รุ่งเรือง ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
69 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430030 บ้านนาสะไมย์ แสงเทียน  สุวรรณเพชร ครูชำนาญการ อนุมัติ
70 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430030 บ้านนาสะไมย์ นงค์สุดา  ไชยรักษ์ ครู อนุมัติ
71 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430030 บ้านนาสะไมย์ ศิริ  ประเสริฐ ครู อนุมัติ
72 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430031 บ้านผือฮีนาลานาจาน ปัทมา  มีชัย ครู อนุมัติ
73 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430032 บ้านชาดศาลา เฉลียว  นามวิเศษ ครู อนุมัติ
74 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430032 บ้านชาดศาลา อารียา  ศรีธรรม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
75 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430017 บ้านสมสะอาดหนองแวง นางอ้อมเดือน  แพนพา ครู อนุมัติ
76 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430015 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก นางสาวสลิตตา  ยืนยงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
77 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430016 บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) นางเพ็ญศรี  จินดากุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
78 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430012 บ้านตับเต่า นางจิราภรณ์  ประชุมพันธ์ ครู อนุมัติ
79 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430013 บ้านน้ำคำน้อย ปราณี  ธงไชย เจ้าหน้ที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
80 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430013 บ้านน้ำคำน้อย ไตรภพ  อุทัยแพน ครู อนุมัติ
81 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430014 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย นางศิริวรรณ  ลันละนา ครู อนุมัติ
82 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430014 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย นางคนิดา  ธงชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
83 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430050 บ้านสำราญ ปรียาพร  พรหมอินทร์ พนักงานราชการ อนุมัติ
84 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430050 บ้านสำราญ นางพันธ์ประภา  ศรีวิเศษ ครู อนุมัติ
85 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430051 บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ ชณัญญา  พารุสุข ครู อนุมัติ
86 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430051 บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ ชญานิศ  เศิกศิริ ครู อนุมัติ
87 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430052 บ้านสว่างเชียงหวาง วาณุพร  ทองกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
88 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430052 บ้านสว่างเชียงหวาง ครุกานต์  โคตรชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
89 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430034 บ้านกุดระหวี่ สิทธิพล  ศิริวัฒน์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ อนุมัติ
90 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430034 บ้านกุดระหวี่ อุดร  ผ่องแผ้ว ครู อนุมัติ
91 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430037 บ้านสิงห์ ศุภมาศ  สุวงศ์ทอง ครู อนุมัติ
92 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430038 บ้านหนองขอนโพนสิม กัญยรัตน์  ไศลบาท ธุรการ อนุมัติ
93 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430038 บ้านหนองขอนโพนสิม นายจรูญ  ทองแท่ง ครู อนุมัติ
94 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430038 บ้านหนองขอนโพนสิม นางสมประสงค์  อุไรรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
95 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430039 บ้านหนองไร่จันทร์เกษม นายเทวัญ  กสิพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม อนุมัติ
96 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430040 หนองแสง ธัญพิสิษฐ์  แพไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
97 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430040 หนองแสง ศศิวิมล   ชูรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
98 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430070 บ้านโนนทรายงาม ทองรื่น  ขยันทำ ครูโรงเรียนบ้านโนนทรายงาม อนุมัติ
99 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430063 ชุมชนบ้านหนองคู ภัสสรา  เหรียญทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
100 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430063 ชุมชนบ้านหนองคู นายคำพอง  พลไชย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
101 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430064 บ้านดงบัง จิราภรณ์  พละมาตย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
102 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430064 บ้านดงบัง สีดา   ชำนาญค้า ครู อนุมัติ
103 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430064 บ้านดงบัง นางสาวอำพร   บุตรสอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
104 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430019 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม นายพุทธพงศ์  ชอบศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
105 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430022 บ้านโนนค้อ สุธรรมมา  เวฬุวนารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
106 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430022 บ้านโนนค้อ นายสัญญา  ชินมาตย์ ครู อนุมัติ
107 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430023 บ้านโต่งโต้น นายสกล  แพงแก้ว ครู อนุมัติ
108 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430023 บ้านโต่งโต้น มัสริน  จงกลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
109 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430041 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด เจียมจิลา  ไชยรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
110 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430036 บ้านดอนกลองหนองไฮ ธงชัย  ไชยช่วย ครู อนุมัติ
111 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430036 บ้านดอนกลองหนองไฮ นายธงชัย  ไชยช่วย ครู อนุมัติ
112 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430033 บ้านหนองเรือ ประพันธ์  หางนาค ครู อนุมัติ
113 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430033 บ้านหนองเรือ สรรเพ็ชญ์  บุุญพรลิขิต เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
114 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430033 บ้านหนองเรือ ธานาพล  สังฆพรหม ครู อนุมัติ
115 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430024 บ้านหนองทองหลางโนนกุง นภิส  ธนุยุทธกุล ครู อนุมัติ
116 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430025 บ้านหนองบกโนนสวาท นายเมธี  สืบศรี ครู อนุมัติ
117 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430018 บ้านหนองหิน ณรงค์  ศ ครู อนุมัติ
118 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430020 บ้านหนองเป็ด นายสุทัศน์  ไชยมา ครู อนุมัติ
119 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430021 บ้านหนองหงอก นางเรืองวลี  สุพล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
120 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430152 บ้านกุดกุง นายพิเชษฐ   สำโรง ครู อนุมัติ
121 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430153 บ้านโนนม่วง นายถวิล  กุชโร ครู อนุมัติ
122 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430154 บ้านเหล่ามะเขียว เตือนใจ  เอมสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
123 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430155 บ้านทรายงาม นายสมพร  พร้อมจิตร ครู อนุมัติ
124 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430156 บ้านนาโพธิ์ นายสถิตย์  ศรีบัวบาล ครู อนุมัติ
125 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430156 บ้านนาโพธิ์ นางจิลดา  ธุระกิจ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
126 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430157 ชุมชนกู่จาน รฐา  แสนสวาสดิ์ ครู อนุมัติ
127 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430158 บ้านนาเวียงคำศิริ นายสมโภชน์  กุหลาบขาว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ อนุมัติ
128 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430162 บ้านหนองเสียวชัยมงคล นายวุฒิไกร  แสนสวาสดิ์ ครู อนุมัติ
129 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430179 ประชาสงเคราะห์ นางพิมพา  มาลัย ครู อนุมัติ
130 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430180 บ้านแคนน้อยหนองเลิง นายวัชรพล  ภูอวด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
131 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430180 บ้านแคนน้อยหนองเลิง นายพิชัย  อายุยืน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
132 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430197 บ้านกลางนา รัฐณากร  รวมธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
133 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430195 บ้านนาถ่ม สุวัจน์  ศิริบุตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
134 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430195 บ้านนาถ่ม นางสาวไพวรรณ   วาจาสัตย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
135 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430195 บ้านนาถ่ม อมรา  กิจเกียรติ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
136 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430196 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน คำสิงห์   ทองอุ่น ครู อนุมัติ
137 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430196 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน อรรถพล  เทินสะเกษ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
138 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430193 ชุมชนดงแคนใหญ่ ชนมน  ทองลุม ครู อนุมัติ
139 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430194 บ้านผักบุ้ง นางมะลัย  โมฬีชาติ ครู อนุมัติ
140 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430194 บ้านผักบุ้ง วัชราภรณ์  บุญสาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
141 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430182 บ้านดงเจริญ นางวิฬาวรรณ  เสาวะพาน ครู อนุมัติ
142 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430184 บ้านคำแหลม นางสาวญาตาวี  อบมาพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
143 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430184 บ้านคำแหลม วราภรณ์  ลำภา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
144 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430185 บ้านแหล่งหนู รชต  สมวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
145 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430168 บ้านทุ่งมน นายญาติ  มีตน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
146 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430169 โซงเหล่าโป่วิทยา นางฐิตินันท์   สว่างแสง ครู อนุมัติ
147 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430169 โซงเหล่าโป่วิทยา สมชาย  แพงโสม ครู อนุมัติ
148 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430163 บ้านมะพริกดู่โพนสิม ประยูร  ไชยนา ครู อนุมัติ
149 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430187 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก อุกฤษฏ์  แสงดี พนักงานราชการทั่วไป อนุมัติ
150 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430187 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก พิมพ์ใจ  ทองนาค พนักงานราชการทั่วไป อนุมัติ
151 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430187 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก นางบุญเสถียร  สุตคาน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
152 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430188 บ้านนาหลู่เหล่าตอง นายสุพจน์  สมเพ็ง ครู อนุมัติ
153 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430188 บ้านนาหลู่เหล่าตอง กิตติชัย  ศิริเกษ ครู อนุมัติ
154 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430189 บ้านหนองเทา นางโสภิตา  แสนสุด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
155 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430189 บ้านหนองเทา นางโสภิตา  แสนสุด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
156 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430189 บ้านหนองเทา นางกุหลาบ  แวววงศ์ ครูชำนาญการพิเศ๋ษ อนุมัติ
157 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430190 บ้านปลาอีด นายไพบูลย์  วงค์อนันต์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
158 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430190 บ้านปลาอีด นายอุเทน  กลมเกลี้ยง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
159 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430191 บ้านหัวขัว ใบ  ข่าวกระโทก ครู อนุมัติ
160 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430198 บ้านนาห่อม นายสุริยา  นาเวียง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
161 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430199 บ้านนาคำปักแฮด นายพุทธา  ดลศรี ครู อนุมัติ
162 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430199 บ้านนาคำปักแฮด จิรเดช  ศิริโสม ธุรการ อนุมัติ
163 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430186 บ้านน้ำเกลี้ยง นางสุจิตรา  ทางาม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
164 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430183 บ้านสำโรง นายณัฏฐพล  คำแพง เจ้าหน้าธุรการ อนุมัติ
165 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430181 บ้านโพนทัน ประสิทธิ์  สำโรง ครู อนุมัติ
166 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430164 ชุมชนย่อวิทยา ละมุล  หอมหวล ครู อนุมัติ
167 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430164 ชุมชนย่อวิทยา ทิพสุดา  แก้วศิริ ครู อนุมัติ
168 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430164 ชุมชนย่อวิทยา นางอาภรณ์  บุญประชุม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
169 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430165 บ้านคำม่วง บุญจันทร์  ชำนาญค้า ครู อนุมัติ
170 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430166 บ้านสว่าง บุญเรือน  คุณธรรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
171 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430170 อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) นงนุช  แก้วคำชาติ ครู อนุมัติ
172 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430171 คำเขื่อนแก้ว ปราโมทย์  ดวงมุลตรี ครู อนุมัติ
173 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430171 คำเขื่อนแก้ว นางวาสนา  จรรยา ครู อนุมัติ
174 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430173 วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ นางสาวกันยกร  ณ กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
175 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430175 บ้านโนนหนองแฝก นายสมัย  อินทำนุ ครู อนุมัติ
176 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430176 บ้านแหล่งแป้น นางราตรี  จำปาแดง ครู อนุมัติ
177 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430176 บ้านแหล่งแป้น นางนภาพร  บุญสาร ครู อนุมัติ
178 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430177 บ้านเหล่าฝ้าย นายรวี  แก่นอาสา ครู อนุมัติ
179 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430151 บ้านดอนขะยอม ชาตรี  เอนกพร ครู อนุมัติ
180 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430148 บ้านสงเปือย นายสังคม  พรหมศรี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
181 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430148 บ้านสงเปือย นายธีระวิทย์  กลมเกลัยว ครู อนุมัติ
182 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430149 บ้านบุ่งหวาย ชนิดา  กล้าหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
183 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430149 บ้านบุ่งหวาย ปรีชา  กล้าหาญ ครู อนุมัติ
184 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430150 บ้านกุดตากล้า คชาภพ  ป้องวิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
185 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430161 บ้านกุดเป่ง นางสาวศิริวรรณ  กุดเป่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
186 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430159 บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ นายบุญชู  คงดี ครู อนุมัติ
187 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430160 บ้านเหล่าหุ่ง พรทิพย์  เสียงใส ครู อนุมัติ
188 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430160 บ้านเหล่าหุ่ง นางปรียานุช  เสียงใส ครู อนุมัติ
189 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430252 บ้านคุ้ม นายเสริม  ศิริบุตร ครู อนุมัติ
190 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430252 บ้านคุ้ม นายปราโมทย์  คุ้มบุญ ครู อนุมัติ
191 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430253 บ้านขาม นิภาพร   สีสมสัน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
192 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430253 บ้านขาม นางสุภิญญา  นนทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
193 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430253 บ้านขาม กนกวรรณ   บุญนัน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
194 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430254 บ้านคูเมือง นางวัลลิยา  กัลปดี ครู อนุมัติ
195 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430254 บ้านคูเมือง นายยสรศักดิ์   วิริยะสุชน ผอ อนุมัติ
196 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430255 ชุมชนบ้านสำโรง ศักดิ์สิทธิ์  ราชตาจ้าย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
197 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430255 ชุมชนบ้านสำโรง นายวรภัทร   เคนสุโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
198 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430256 บ้านพลไว นายอำนาจ  ทองดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลไว อนุมัติ
199 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430256 บ้านพลไว นายพีระศักดิ์  มหาชนะวงษ์ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
200 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430272 บ้านราชมุนี อรอร  คำอาจ ครู อนุมัติ
201 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430272 บ้านราชมุนี สมชิด  ศรีคลัง ครู อนุมัติ
202 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430273 บ้านเลียบ สุธัญญา  จันทร์สมัคร พนักงานราชการ อนุมัติ
203 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430274 บ้านยางกลาง นายวรการ  แสนสุด ครู อนุมัติ
204 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430275 บ้านแดง นายสุพิศ  ทำทอง ครู อนุมัติ
205 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430230 บ้านท่าช้าง นายสุทน  สมสาย ครู อนุมัติ
206 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430230 บ้านท่าช้าง นายวิสุทธ  ลูกอินทร์ ครู อนุมัติ
207 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430230 บ้านท่าช้าง ดนุพล  ปามุทา ธุรการ อนุมัติ
208 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430231 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง นางสุมาลี  แก้วกลม ครู อนุมัติ
209 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430231 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง ศักดิ์ดา  เนืองศรี ครู อนุมัติ
210 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430231 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง นางสุพิศ  ลาภเย็น ครู อนุมัติ
211 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430231 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง นางสาวนัฐชาพร  บุญพจน์ ครู อนุมัติ
212 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430231 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง นายอนันต์  สว่างวงศ์ ครู อนุมัติ
213 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430232 บ้านปอแดงโคกสะอาด นางถนอมจิต  สายบัวบาน ครู อนุมัติ
214 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430232 บ้านปอแดงโคกสะอาด นางลักษณาวรรณ  กาลาศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
215 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430233 บ้านบากเรือ อนุสรณ์  พวงศรี ครู อนุมัติ
216 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430234 บ้านดงยาง นางศันสนีย์  ศรีเสน ครู อนุมัติ
217 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430276 บ้านยางเครือ บรรเจิด  สัสสี ครู อนุมัติ
218 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430277 บ้านดงจงอาง นายจารึก  พวงราช ครู อนุมัติ
219 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430277 บ้านดงจงอาง นางคำแดง  แถลงการณ์ ครู อนุมัติ
220 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430278 บ้านยางน้อย พิทยา  นามบุญลือ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
221 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430279 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา นางหนูเพียร  ตันหง่าย ครู อนุมัติ
222 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430279 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา บุญเรืองศิลป์  ชาวดอน ครู อนุมัติ
223 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430279 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา นายอุทาน  สิงห์ครุธ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
224 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430257 บ้านผือฮี พงศ์ภัค  จารักษ์ ครู อนุมัติ
225 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430257 บ้านผือฮี จิรนันท์  แวงวรรณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
226 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430258 บ้านหัวดอน นายเกรียงไกร  ศรียานนท์ ครู อนุมัติ
227 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430258 บ้านหัวดอน อัจฉรา  จำปา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
228 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430259 บ้านเปือย โสภา  ศรีลาอจา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
229 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430259 บ้านเปือย นันทรัตน์  ทรัพย์สินทวีคูณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
230 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430260 บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) นางลักขณา   บุญแปลง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
231 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430260 บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) สมศักดิ์  กิ่งแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
232 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430261 บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) นายยุทธชัย  ทาราศรี คศ.2 อนุมัติ
233 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430261 บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) ชาคริต  ทานนท์ พนักงานธุรการ อนุมัติ
234 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430262 บ้านแดงประชาสรรค์ วราพร  ใจทน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
235 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430263 บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) นางภรณ์นิภา  แก้วเคลือบ ครู อนุมัติ
236 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430264 บ้านหัวดง ดุสิต  วงษ์คำชัย ครู อนุมัติ
237 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430265 บ้านโนนยาง วชิราภรณ์  สุภารี ธุรการ อนุมัติ
238 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430266 บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี นางวรรณวิมล   พวงพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
239 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430235 อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม นางนาถลดา  ใจเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าหยาดราษฎร์นิยม อนุมัติ
240 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430235 อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม วัลภา  ชารีนิวัตร ครู อนุมัติ
241 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430236 มหาชนะชัย นางสาวยุพาพร  สิมสา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
242 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430236 มหาชนะชัย นายชโยชิต  พรหมจมร ครู อนุมัติ
243 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430236 มหาชนะชัย อำพร  อุดมพันธ์ ครู อนุมัติ
244 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430237 บ้านเหมือดป่าตอง นางสาวชนันดา  ไพรวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
245 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430238 บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) นางนุชนารถ  เจริญชัย ครู อนุมัติ
246 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430238 บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) นายอารีวัฒนา  หงษาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
247 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430239 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) นายศิษฏ์วิภัช  เสริมพงษ์ ครู อนุมัติ
248 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430240 บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ ประมวล  ภิริยารมย์ ครู อนุมัติ
249 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430241 บ้านบัวขาว วิทูรย์  โยธารัตน์ ครู อนุมัติ
250 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430241 บ้านบัวขาว อุทิศ  สว่างวงษ์ ครู อนุมัติ
251 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430242 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ วัชรีญาพร  ธิมาชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
252 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430243 บ้านเหล่าใหญ่ ณิชาภา  กลมเกลี้ยง ครู อนุมัติ
253 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430244 บ้านเหมือดขาว นายชำนาญ  โครตรบุตร ครู อนุมัติ
254 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430244 บ้านเหมือดขาว กนกอร  บุญกว้าง ครู อนุมัติ
255 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430244 บ้านเหมือดขาว เมธี  ทวีโชค ครูผู้ช่วย อนุมัติ
256 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430267 บ้านสร้างแป้น พนิดา  จักรวรรดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
257 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430267 บ้านสร้างแป้น ขนิษฐา  นาคสุข ครู อนุมัติ
258 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430267 บ้านสร้างแป้น ชัชวาล  ทนินทร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
259 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430268 บ้านสงยาง บังอร  พิลาวัน ครู อนุมัติ
260 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430268 บ้านสงยาง อารีรัตน์  ใจเย็น ครู อนุมัติ
261 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430269 บ้านบ่อบึงโพนจาน ไสว  เกษกัน ครู อนุมัติ
262 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430270 บ้านดงขวาง ทัสวรรณ  ฟล่าโพนทัน พนักงานราชการ อนุมัติ
263 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430271 บ้านซำ วิมลวรรณ  ละอองแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
264 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430271 บ้านซำ นายบุญถิน  แหวนหล่อ ครู อนุมัติ
265 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430271 บ้านซำ พยัคฆ์พงศ์  ธงชัย ครู อนุมัติ
266 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430245 ชุมชนบ้านหัวเมือง นางสาวจินตนา  พรหมประดิษฐ ครู อนุมัติ
267 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430246 บ้านนาดีนาอุดม จุฑาธร  จูมวงษ์ ครู อนุมัติ
268 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430247 บ้านหนองยาง ปิยะฉัตร  ผลจันทร์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
269 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430247 บ้านหนองยาง นายนนทชัย  ศิริผลา ครู อนุมัติ
270 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430248 บ้านหนองตุ นางเจียมจิตต์  แก้วพลงาม ครู อนุมัติ
271 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430249 คูสองชั้น นางสาวสุภาพร  ทองมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
272 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430249 คูสองชั้น นายพรเทพ  คำหินกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
273 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430249 คูสองชั้น นายสุรสิงห์  เหมือนชาติ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
274 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430250 กุดพันเขียว ดวงฤทัย  พลพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
275 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430135 บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นิศาชล  นามสาย ครู อนุมัติ
276 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430135 บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สุภาพร  ไชยะนา ครู อนุมัติ
277 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430135 บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นางนรินรัตน์  ประจวบสุข ครู อนุมัติ
278 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430136 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย นางกฤติยาพร  เหลือผล ครู อนุมัติ
279 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430136 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย นายรัชพล   สีมารัตนกูล ครู อนุมัติ
280 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430138 บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) นางจินตะนา  ศรีหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
281 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430139 บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) มาลี  ทองหลาง ครู อนุมัติ
282 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430139 บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) กัลยาณิน  เชื้อสุข ครู อนุมัติ
283 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430140 บ้านแจนแลน นิตยา  สายสิงห์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
284 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430141 สหประชาสรรค์ มลฤดี  ทองทับ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
285 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430134 บ้านผิผ่วน นางฐิติยา  อินตะนา ครู อนุมัติ
286 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430134 บ้านผิผ่วน นายบรรจบ  นันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
287 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430131 อนุบาลค้อวัง นางณัฐชยา  ชุมศรี ครู อนุมัติ
288 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430133 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ณัฐพงศ์  เห็มทอง ครู อนุมัติ
289 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430133 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) วัชราภรณ์  ไพรินทร์ ครู อนุมัติ
290 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430133 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) นายยงค์  เกลียวทอง ครู อนุมัติ
291 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430129 บ้านดงมะหรี่ นางอัมพร  คำแสน ครู อนุมัติ
292 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430129 บ้านดงมะหรี่ สุภาภรณ์  แจ่มพันธ์ ครู อนุมัติ
293 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430130 บ้านหมากมาย นายภานรินทร์  แผ่นศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
294 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430142 บ้านน้ำอ้อม สิริกัญญา  มงคลคำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
295 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430142 บ้านน้ำอ้อม นางจุฬารัตน์  คมไธสง ครู อนุมัติ
296 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430142 บ้านน้ำอ้อม กาญจนา  โยธารส ครู อนุมัติ
297 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430143 บ้านโพนแบง วราพงษ์  วงศ์ดอกพวง ครู อนุมัติ
298 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430132 วัดบ้านเปาะ คมขำ  นิลศิริ พนักงานบริการ อนุมัติ
299 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430132 วัดบ้านเปาะ วชิรา  กิ่งมิ่งแฮ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
300 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430132 วัดบ้านเปาะ นางสาวกฤตวรรณ  เสาหงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
301 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430144 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ สุรเดช  อินอ่อน ครู อนุมัติ
302 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430145 บ้านศิริพัฒนา อภิญญา  พันธ์งาม พนักงานราชการ อนุมัติ
303 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430145 บ้านศิริพัฒนา นายเชิดชัย  โคตรชมภู ครู อนุมัติ
304 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430146 บ้านดวนบากน้อย นายอุทัย  เกษกัน ครู อนุมัติ
305 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430146 บ้านดวนบากน้อย ruttanaporn  klangmanee ครู อนุมัติ
306 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430147 บ้านจานทุ่ง นายวีระยุทธ  งามล้วน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
307 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430127 บ้านแข่โพนเมือง ทรงวุฒิ  ทองขำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
308 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430127 บ้านแข่โพนเมือง สุริยกานต์  รักศิลป์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
309 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 430128 บ้านฟ้าห่วน ธนิดา   ทาฤทธิ์ ครู อนุมัติ