รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430358 บ้านดงมะไฟ ส.อ. มิตรชัย  ธิมาชัย ครู อนุมัติ
2 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430359 บ้านคำครตา นายทองพูล  บุญปก ครู อนุมัติ
3 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430359 บ้านคำครตา นายครองศักดิ์  ผลจันทร์ ครู อนุมัติ
4 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430360 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) บัวพันธ์  คงทวี ครู อนุมัติ
5 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430361 บ้านกุดกว้าง ประยงค์  บุญปก ครู อนุมัติ
6 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430362 บ้านคำแขนศอก saipin  Gopajon ครู อนุมัติ
7 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430357 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ นางอัมพร  สำอางเนตร ครู อนุมัติ
8 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430355 บ้านหนองลาดควาย นางฉวีรัตน์  ศรีวะรมย์ ครู อนุมัติ
9 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430356 บ้านสีสุก นางวิไลศักดิ์  ราศรี ครู อนุมัติ
10 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430351 บ้านดู่ลาด นางสาวบังอร  ผลจันทร์ ธุรการ อนุมัติ
11 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430352 บ้านโสกผักหวาน นายสบายจิตต์  วงษ์ศรีแก้ว ครู อนุมัติ
12 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430352 บ้านโสกผักหวาน นายประสิทธิ์  บุญทวี ครู อนุมัติ
13 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430353 บ้านเสาเล้า นางอนงค์  เลิศลักษณ์สิริ ครู อนุมัติ
14 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430345 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) นายชุมพล  หอมหวล ครู อนุมัติ
15 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430346 ชุมชนบ้านโคกยาว อนันต์  มีชัย ครู อนุมัติ
16 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430346 ชุมชนบ้านโคกยาว ธีระพล  อ่อนพฤกษ์ภูมิ ครู อนุมัติ
17 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430347 บ้านนาโป่ง มัณฑนี  โภคาแสง ครู อนุมัติ
18 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430348 บ้านเหล่าเมย นายสมฤทธิ์  เหลาคำ ครู อนุมัติ
19 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430348 บ้านเหล่าเมย นางสาวสุพรรษา  มาสขาว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
20 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430350 บ้านดอนหวาย นายสมาน  พงษ์ศร ครู อนุมัติ
21 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430363 บ้านนาเวียง รชต  ศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
22 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430364 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) นายอุดร  ไชยตา ครู อนุมัติ
23 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430365 บ้านหนองแวง ณรงค์ฤทธิ์  ธิมาชัย ครู อนุมัติ
24 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430365 บ้านหนองแวง ณรงค์ฤทธิ์   ธิมาชัย ครู อนุมัติ
25 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430366 บ้านบะคอม ปรีชา  ทิพย์ภูมิ ครู อนุมัติ
26 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430367 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 นายชูชาติ  อาจหาญ ครู อนุมัติ
27 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430368 บ้านโคกกลาง นิพนธ์  จันทร์เพชร ครู อนุมัติ
28 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430369 บ้านนาเรียง สุจิตรา  กฤษณะกาฬ ครู อนุมัติ
29 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430084 ชุมชนบ้านกำแมด รุ่งสุริยา  ทองน้อย ครู อนุมัติ
30 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430084 ชุมชนบ้านกำแมด มนตรี  ศิริดล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
31 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430085 บ้านกุดหิน นายมะนู   ทองน้อย ครู อนุมัติ
32 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430086 บ้านหนองตาไก้ อนงค์รักษ์  พรมบุตร ครู อนุมัติ
33 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430087 บ้านหนองเหี่ย ดารุณี  คำมั่น ครู อนุมัติ
34 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430088 บ้านโนนยาง เทียมใจ  จันทร ครู อนุมัติ
35 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430089 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) นายสมชาย  รูปหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
36 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430083 บ้านหนองเมืองกลาง นางมณี  แปยอ ครู อนุมัติ
37 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430104 บ้านสองคร ปิยธิดา  คำมาโฮม ครู อนุมัติ
38 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430079 บ้านเอราวัณ waraporn  singkibud นักวิเคราะห์ อนุมัติ
39 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430080 บ้านหนองบอน Wilawan  Khatippatee ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
40 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430081 บ้านหนองเรือ วิทยา  ภูพลผัน ครูชำนาญการ อนุมัติ
41 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430082 บ้านหนองแก อภิชิต  สวัสดิ์จิตร ครู อนุมัติ
42 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430077 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) นายชาญชัย  ลอยฟ้า ครู อนุมัติ
43 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430078 บ้านเหล่าตำแย นางบุญเรียง  ผังคี ครู อนุมัติ
44 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430090 บ้านคำน้ำสร้าง นางพัชรินทร์  สุรินาม ครู อนุมัติ
45 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430091 บ้านเที่ยงนาเรียง นายมงคล  เยาวไสย์ ครู อนุมัติ
46 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430096 บ้านดงสำราญ นายชัยณรงค์  ไชยแสง ครู อนุมัติ
47 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430097 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ นายจำเริญ  ศรีแจ่ม ครู อนุมัติ
48 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430098 บ้านนาโส่ นายสถิตย์  กองพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
49 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430099 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา สาริกา  วิเศษดี ครู อนุมัติ
50 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430100 บ้านกุดแดง นายสุภาพ  ดวงมุลลี ครู อนุมัติ
51 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430101 บ้านนาซึม วสันต์  สิมาฤทธิ์ ครู อนุมัติ
52 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430102 ชุมชนประชาสรรค์ ปุณฑรี  มาตขาว ครู อนุมัติ
53 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430105 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) somsun  sritummasan ครู อนุมัติ
54 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430106 บ้านผักกะย่า นายอนนต์   กุมารสิทธิ์ ครู อนุมัติ
55 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430107 บ้านหวายกุดสว่าง นายพีระพงษ์  ภารสำเร็จ ครู อนุมัติ
56 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430108 บ้านสุขเกษม sudjai  pannak ครู คศ.3 อนุมัติ
57 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430108 บ้านสุขเกษม ภานุวรรณ  ยอดเอื้อ เจ้าหน้าืที่ธุึรการ อนุมัติ
58 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430110 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) พงษ์พัฒน์  วอทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
59 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430111 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า คมกริช  ศรีวะรมย์ ครู อนุมัติ
60 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430112 บ้านแดงหนองแซง จ.ส.อ.สมัคร  สันดี ครู อนุมัติ
61 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430114 บ้านม่วง ประมวล  สนศรี ครู อนุมัติ
62 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430115 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ นายสยาม  เวชกามา ครู อนุมัติ
63 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430116 บ้านนาทม ประกายสิทธิ์  เศษสุวรรณ ครู อนุมัติ
64 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430117 บ้านโคกศรี เฉลิม  แสงดาว ครู อนุมัติ
65 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430118 บ้านหนองหว้า ทวี  ละพิมพ์ ครู อนุมัติ
66 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430124 บ้านหนองหมี น.ส.บุษกร  ศรีชนะ ครู อนุมัติ
67 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430125 บ้านกุดไกรสร Sakunee  Ketngam ครู อนุมัติ
68 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430126 บ้านคำบอนศรีชุมพล มยุรฉัตร  ไปใกล้ ครู อนุมัติ
69 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430095 บ้านโพนดินแดง ทองอาล  โยธะพันธ์ ครู คศ. ๓ อนุมัติ
70 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430093 บ้านหนองแหน แสงทอง  พันธ์เพชร ครู อนุมัติ
71 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430094 บ้านคำผักหนาม นายณัฐวุฒิ  วงษ์เจริญ ครู อนุมัติ
72 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430092 บ้านโนนประทาย นายพัฒนกิจ  สมบัติหล้า ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
73 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430092 บ้านโนนประทาย ชราวุธ  วะชุม ครู อนุมัติ
74 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430103 บ้านคำก้าว นายประจักษ์  ข่าทิพย์พาที ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
75 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430120 บ้านโนนใหญ่ นางอำพร  แย้มชื่น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
76 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430121 บ้านหัวนา สุภาวดี  แก้วไสย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
77 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430122 บ้านหนองบัวบาน นางรัตนาภรณ์  ภวะวิจารณ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
78 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430123 บ้านโสกน้ำขาว นายอิศราวุธ  คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
79 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430123 บ้านโสกน้ำขาว นางรัชนี  แก้วสาร เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
80 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430119 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา นายไชยา  คำทวี ครู คศ3 อนุมัติ
81 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430205 บ้านนิคม นภาภรณ์  ช่างไชย ครู อนุมัติ
82 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430206 บ้านหนองบาก นางไพวรรณ  จันใด ครู คศ.3 อนุมัติ
83 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430207 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ นงเยาว์  วงศ์โสภา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
84 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430208 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง rachanee  suwanwong teacher อนุมัติ
85 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430209 บ้านม่วงไข่ keeratikorn  onsang ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
86 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430201 บ้านกระจาย ชนาภา  ศิลารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
87 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430203 บ้านคำเกิด นายสมชัย  พรมศรี ครู อนุมัติ
88 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430213 บ้านหนองสำโรง เอื้อมพร  ทองทิพย์ ครู คศ. 3 อนุมัติ
89 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430222 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี sawat  amsomboon ครู อนุมัติ
90 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430223 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) นางจันเพ็ญ  นามเพ็ง ครู อนุมัติ
91 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430226 บ้านดงสวาง นางศิรี  ศิริสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
92 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430228 บ้านหนองแข้ นางปานทอง  ยั่งยืน ครู อนุมัติ
93 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430229 บ้านหนองชุม นางสาววนิดา  มะโข ครู อนุมัติ
94 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430225 บ้านโคกกลาง นายสุพิษ  ศิริบุตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
95 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430227 บ้านโคกสุวรรณ วีระชัย  มันดินแดง ครู อนุมัติ
96 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430221 บ้านโคกนาโก นางธิดา  นามสุโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
97 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430221 บ้านโคกนาโก นางสาวอัชราภรณ์  สาริบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
98 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430219 บ้านเซซ่งพัฒนา นางนิดหน่อย  บุญลิลา ครู อนุมัติ
99 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430220 บ้านท่าลาดโนนตูม นางอุมาลักษณ์  ประทุมชาติ ครู อนุมัติ
100 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430220 บ้านท่าลาดโนนตูม นางนิสาชล  เดชศิริ ครู อนุมัติ
101 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430217 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง นางพรรณิพา  บรรใดทอง ครชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
102 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430218 บ้านเซโนนม่วง นางละไม  ขันสัมฤทธิ์ ครู อนุมัติ
103 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430216 บ้านกลางสระเกษ นายสุพจน์  นามคง ครู อนุมัติ
104 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430210 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล จิราพร  โกมลวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
105 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430210 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล นายนครินทร์  ลาวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
106 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430211 บ้านหนองแสงโคกสะอาด นางไพร  แสงบุญ ครู อนุมัติ
107 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430212 บ้านโพธิญาณ นายบุญจันทร์  วงศ์อามาตย์ ครู อนุมัติ
108 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430214 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี อัมพร  อินอ่อน ครู อนุมัติ
109 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430215 บ้านป่าตอง นายสุรัตน์  เกื้อทาน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
110 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430200 ชุมชนบ้านศรีฐาน ยุพยงค์  เขียวขำ ครู อนุมัติ
111 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430202 บ้านเตาไห นายพฤฒิชัย  เรืองวัณณภา ครู อนุมัติ
112 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430204 บ้านกุดสำโรง วิภารัตน์  แสงส่อง ครู อนุมัติ
113 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430314 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ธานินทร์  วุฒิกาญจน์ จนท.ธุรการ อนุมัติ
114 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430314 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว นายทศพร  พวงชมพู ผู้อำนวยการ อนุมัติ
115 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430315 บ้านกุดเชียงหมี สลักจิตร  มีชัย ครู อนุมัติ
116 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430316 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ นายปรีชา  ศรีอุบล ครู อนุมัติ
117 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430316 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ นายสมเดช  บุญลักษณ์ ครู อนุมัติ
118 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430317 บ้านห้วยยาง นายพีระพงษ์  ธรรมวิฑูรย์ ครู อนุมัติ
119 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430318 บ้านแก้งนาคำ นายยุทธนา  สารมาศ ธุรการ อนุมัติ
120 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430318 บ้านแก้งนาคำ นางอนุรีย์  พิลาจันทร์ ครู อนุมัติ
121 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430309 บ้านกุดมะฮงดงสวาง เกศมณี  พรมรักษ์ ครู อนุมัติ
122 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430310 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน อัญชลี  พละสูนย์ ครู อนุมัติ
123 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430311 บ้านดอนม่วงป่าโมง รัชฎาภรณ์  มิยะวงศ์ ครู อนุมัติ
124 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430312 บ้านมันปลา ไมตรี  พูลพันธ์ ครู อนุมัติ
125 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430308 บ้านกุดแห่ นางปวีนา  รวมธรรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
126 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430340 บ้านสมสะอาด นางกาญจนา  ธุระกิจ ครู อนุมัติ
127 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430340 บ้านสมสะอาด นายโกสัย  โกษาแสง ครู อนุมัติ
128 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430343 บ้านคำเกิ่ง นวพร  ธวัชชัยบวร ครู อนุมัติ
129 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430294 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ วิชัย  โคตหา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
130 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430294 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สูรย์  สุขจิต ครู อนุมัติ
131 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430295 บ้านหินสิ่ว ธราธร  ชัยวิวัฒน์ตระกูล ครู อนุมัติ
132 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430295 บ้านหินสิ่ว ไกลกังวล  วิสาการ ครู อนุมัติ
133 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430296 บ้านหนองยางห้วยสะแบก นิพนธ์  ทองโกฏิ ครู / ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
134 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430297 บ้านดอนมะซ่อม นายกลิ่น  ทองสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
135 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430307 น้อมเกล้า ณัฐกฤตา  สีลาเหลี่ยม ครู อนุมัติ
136 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430305 บ้านหนองแคนน้อย นายนิวัติ  เปรยรัตน์ ครู อนุมัติ
137 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430306 บ้านโคกก่อง นายประมวล  อุปพันธ์ ครู อนุมัติ
138 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430301 บ้านช่องเม็ก สมพงษ์  ดอกบัว ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
139 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430302 บ้านหนองเลิงคำ ทองดี  คณะศรี ครู อนุมัติ
140 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430304 บ้านป่าขี้ยาง ประนูน  ดวงแก้ว ครู อนุมัติ
141 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430299 บ้านโคกเจริญ นางรุ้งราวรรณ  พงษ์เกษม ครู อนุมัติ
142 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430300 บ้านหนองแคน นายวัฒนา  หลักทอง ครู อนุมัติ
143 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430300 บ้านหนองแคน กนกวรรณ  ร่มโพธิ์ ครู อนุมัติ
144 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430287 บ้านศรีแก้ว นายไสว  ลายทอง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
145 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430288 บ้านโคกใหญ่ สุนทร  กาวัลย์ ครู อนุมัติ
146 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430289 บ้านศรีสว่าง นายประมวล  คุณพาที ครู อนุมัติ
147 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430344 บ้านแสนสำราญ นายวีรนันท์   นารีบุตร ครู อนุมัติ
148 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430335 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 ทินกร  พิลาแดง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
149 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430336 บ้านโนนหาด นางสาวนันทกาญจน์  จิตนานนท์ ครูธุรการ อนุมัติ
150 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430336 บ้านโนนหาด นางพรพรรณ  แสนทวีสุข ครู คศ.3 อนุมัติ
151 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430337 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วีระวิทย์  จากผา ครู อนุมัติ
152 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430339 บ้านคึมยาว วิลาวัลย์  เจริญตา ครู อนุมัติ
153 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430341 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ กัลยา  ศรีทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
154 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430342 บ้านหนองโสน นายวีระยุทธ  คำแก้ว ครู อนุมัติ
155 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430281 บ้านดอนฮี นายเตรียมศักดิ์  มีสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
156 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430282 บ้านม่วงกาชัง นายไกรวุฒิ  สระบัว ครู อนุมัติ
157 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430283 บ้านกุดโจด วิเชียร  จากผา ครูช่วยสอน อนุมัติ
158 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430284 บ้านนาจาน นายประมวล  โพธิ์พาด ครู อนุมัติ
159 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430285 บ้านพรหมนิยม นายกมล  ตริยาทรัพย์ ครู อนุมัติ
160 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430286 บ้านแยประชาสรรค์ นายประสงค์  ผิวคำสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
161 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430290 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ว่าที่ร้อยตรีกัญจนดิฐ  วันทา ครู อนุมัติ
162 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430291 อนุบาลเลิงนกทา แก้วพิกุล  แสงฉวี ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนร่วม อนุมัติ
163 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430291 อนุบาลเลิงนกทา วิชญ์พงศ์  สุขบัติ ครู อนุมัติ
164 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430292 บ้านด่าน นางอารีญา  วรรณฟัก ครู อนุมัติ
165 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430293 บ้านโป่งหนองสิม วัณณี  หารไชย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
166 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430333 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา นางวรรนิศา  ทุราช ครู อนุมัติ
167 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430334 บ้านสามัคคี พงษ์ศิริ  ทานะศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
168 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430334 บ้านสามัคคี นางเพ็ญพรรณ  หารชัย ครู อนุมัติ
169 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430329 บ้านหวาย นายบุญธรรม  ทุราช ครู อนุมัติ
170 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430330 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ นายรุ่งอรุณ  ยิ่งยง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
171 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430331 บ้านนาเซแสงวิไล เกรียงไกร  ศรีทอง ครู อนุมัติ
172 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430332 นาจานเจริญวิทย์ อุณี  พรมคุณ ครู อนุมัติ
173 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430325 บ้านป่าชาด นางพนิดา  แสงวงค์ ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
174 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430326 บ้านหนองบึง พัชราภรณ์  จันทวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
175 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430327 บ้านท่าศิลา นิภาพร  เจริญวงศ์ ครู อนุมัติ
176 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430319 ชุมชนห้องแซงวิทยา ดาวเรือง  กุมารสิทธิ์ ครู อนุมัติ
177 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430320 บ้านห้องแซง จิราวรรณ  ลาดหนองขุ่น ธุรการ อนุมัติ
178 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430321 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) ประนอม  ห้องแซง ครู อนุมัติ
179 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430322 บ้านห้องคลองร่องคำ สิรินุช  ธรรมวิฑูรย์ ครู อนุมัติ
180 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430323 บ้านโพง ประศาสตร์  มูลหลวง ครู อนุมัติ
181 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430323 บ้านโพง อุบล  เป็นเครือ ครูชำนาญการ อนุมัติ
182 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430324 บ้านโนนแดง ชัยมงคล  คุณสุทธิ์ ครู อนุมัติ
183 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430374 บ้านคำเตย คำเตียง  ศรีหาคลัง ครูชำนาญพิเศษ อนุมัติ
184 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430375 บ้านหนองซ่งแย้ chatree1  chaiyaruk ครู อนุมัติ
185 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430376 บ้านดงสวรรค์ สมศักดิ์  มูลมะณี ครู อนุมัติ
186 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430381 บ้านหนองลุมพุก ทวนทอง  เอกทวีกูล ครู อนุมัติ
187 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430382 บ้านหนองสนม รันดา  วีระพันธ์ ครู อนุมัติ
188 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430379 บ้านพืชคาม นายวีระ  จันโทภาศ ครู อนุมัติ
189 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430388 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ ประยุทธ  โพธิสิงห์ ครู อนุมัติ
190 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430384 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ กัญญนันทน์  พงษ์สถิตย์ ครู อนุมัติ
191 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430385 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สุทธิวัฒน์  เชษฐา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
192 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430385 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สุวิทย์  สุวรรณเพชร ครู อนุมัติ
193 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430386 บ้านโสกน้ำใส สุกัลยา  วรเจริญ ครูผู้สอน อนุมัติ
194 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430387 บ้านหนองนกเขียน นางสาวขวัญเมือง  จันทะมาตย์ ครู อนุมัติ
195 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430378 บ้านป่าตาว บุษบา  ยาวโนภาส ครู ชำนาญการ อนุมัติ
196 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430377 บ้านไทยเจริญ นางสาวพัชรินทร  สิริหิรัญญะวงษ์ ครู อนุมัติ
197 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430380 บ้านสามแยกภูกอย วิศิษฐ์  พรหมโคตร ครู อนุมัติ
198 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430383 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) นางจงกล  พรมรส ครู อนุมัติ
199 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430393 บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ) สาริยา  พูนชัย ครู อนุมัติ
200 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430392 บ้านน้ำคำ มุกดา  ยอดเสน่ห์ ครู อนุมัติ
201 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430389 บ้านคำสร้างช้าง เพ็ญแข  ศรีวะโสภา ครุ คศ.1 อนุมัติ
202 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430390 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ นายสังวาลย์  รักเพื่อน ครู อนุมัติ
203 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430390 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ ธีระวุฒิ  สุพรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
204 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430391 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า ประพันธ์  โภคาแสง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
205 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430373 บ้านเหล่าหันทราย นางเพชรสิริ  ขาวขำ ครู อนุมัติ
206 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430371 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ ประกาศ  กุลสิงห์ ครู อนุมัติ
207 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430372 บ้านส้มผ่อ นงลักษณ์  ดารังวัล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
208 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430372 บ้านส้มผ่อ นางอุษณีย์  เวชกามา ครู อนุมัติ