รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ยโสธร เขต 2 430358 : บ้านดงมะไฟ ส.อ. มิตรชัย  ธิมาชัย ครู
2 สพป.ยโสธร เขต 2 430358 : บ้านดงมะไฟ นางกัลยา  ศรีปัดทุม พนักงานราชการ
3 สพป.ยโสธร เขต 2 430359 : บ้านคำครตา นายทองพูล  บุญปก ครู
4 สพป.ยโสธร เขต 2 430359 : บ้านคำครตา นายครองศักดิ์  ผลจันทร์ ครู
5 สพป.ยโสธร เขต 2 430359 : บ้านคำครตา นางพวงเพ็ชร  แก้วจันทร์วงษ์ ครู
6 สพป.ยโสธร เขต 2 430360 : บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) บัวพันธ์  คงทวี ครู
7 สพป.ยโสธร เขต 2 430361 : บ้านกุดกว้าง ประยงค์  บุญปก ครู
8 สพป.ยโสธร เขต 2 430362 : บ้านคำแขนศอก saipin  Gopajon ครู
9 สพป.ยโสธร เขต 2 430357 : บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ นางอัมพร  สำอางเนตร ครู
10 สพป.ยโสธร เขต 2 430355 : บ้านหนองลาดควาย นางฉวีรัตน์  ศรีวะรมย์ ครู
11 สพป.ยโสธร เขต 2 430355 : บ้านหนองลาดควาย นางอัจจิมา  ศรีวะรมย์ ครู
12 สพป.ยโสธร เขต 2 430356 : บ้านสีสุก นางวิไลศักดิ์  ราศรี ครู
13 สพป.ยโสธร เขต 2 430351 : บ้านดู่ลาด สมปาน  ยวงแก้ว ครู
14 สพป.ยโสธร เขต 2 430352 : บ้านโสกผักหวาน นายประสิทธิ์  บุญทวี ครู
15 สพป.ยโสธร เขต 2 430353 : บ้านเสาเล้า นางอนงค์  เลิศลักษณ์สิริ ครู
16 สพป.ยโสธร เขต 2 430345 : บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) นายชุมพล  หอมหวล ครู
17 สพป.ยโสธร เขต 2 430346 : ชุมชนบ้านโคกยาว อนันต์  มีชัย ครู
18 สพป.ยโสธร เขต 2 430346 : ชุมชนบ้านโคกยาว ธีระพล  อ่อนพฤกษ์ภูมิ ครู
19 สพป.ยโสธร เขต 2 430347 : บ้านนาโป่ง มัณฑนี  โภคาแสง ครู
20 สพป.ยโสธร เขต 2 430348 : บ้านเหล่าเมย พิศมัย  คำทอง ครู
21 สพป.ยโสธร เขต 2 430348 : บ้านเหล่าเมย นางสาวสุพรรษา  มาสขาว เจ้าหน้าที่ธุรการ
22 สพป.ยโสธร เขต 2 430348 : บ้านเหล่าเมย นายสมฤทธิ์  เหลาคำ ครู
23 สพป.ยโสธร เขต 2 430349 : บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) นายไชยพจน์  กาลจักร ช่างไฟฟ้า
24 สพป.ยโสธร เขต 2 430350 : บ้านดอนหวาย นายสมาน  พงษ์ศร ครู
25 สพป.ยโสธร เขต 2 430363 : บ้านนาเวียง รชต  ศรีจันทร์ ครู
26 สพป.ยโสธร เขต 2 430363 : บ้านนาเวียง ปรีชา  ทิพย์ภูมิ ครู
27 สพป.ยโสธร เขต 2 430364 : บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) นายอุดร  ไชยตา ครู
28 สพป.ยโสธร เขต 2 430365 : บ้านหนองแวง ณรงค์ฤทธิ์   ธิมาชัย ครู
29 สพป.ยโสธร เขต 2 430365 : บ้านหนองแวง ณรงค์ฤทธิ์  ธิมาชัย ครู
30 สพป.ยโสธร เขต 2 430366 : บ้านบะคอม ดวงจันทร์  ธาระรัตน์ ครู
31 สพป.ยโสธร เขต 2 430367 : บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 นายสนั่น  เหลาคำ ครู
32 สพป.ยโสธร เขต 2 430367 : บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 นายชูชาติ  อาจหาญ ครู
33 สพป.ยโสธร เขต 2 430368 : บ้านโคกกลาง นิพนธ์  จันทร์เพชร ครู
34 สพป.ยโสธร เขต 2 430369 : บ้านนาเรียง นางสุภัทตา  ไกรศรี ครู
35 สพป.ยโสธร เขต 2 430369 : บ้านนาเรียง สุจิตรา  กฤษณะกาฬ ครู
36 สพป.ยโสธร เขต 2 430084 : ชุมชนบ้านกำแมด รุ่งสุริยา  ทองน้อย ครู
37 สพป.ยโสธร เขต 2 430084 : ชุมชนบ้านกำแมด มนตรี  ศิริดล ครูชำนาญการพิเศษ
38 สพป.ยโสธร เขต 2 430085 : บ้านกุดหิน นายมะนู   ทองน้อย ครู
39 สพป.ยโสธร เขต 2 430085 : บ้านกุดหิน พรทิพย์  แสนสิ่ง ธุรการโรงเรียน
40 สพป.ยโสธร เขต 2 430086 : บ้านหนองตาไก้ นพรัตน์  คำนนท์ ครูผู้ช่วย
41 สพป.ยโสธร เขต 2 430086 : บ้านหนองตาไก้ อนงค์รักษ์  พรมบุตร ครู
42 สพป.ยโสธร เขต 2 430087 : บ้านหนองเหี่ย ดารุณี  คำมั่น ครู
43 สพป.ยโสธร เขต 2 430088 : บ้านโนนยาง สุภลักษษ์  วิเศษรัตน์ ครู
44 สพป.ยโสธร เขต 2 430088 : บ้านโนนยาง เทียมใจ  จันทร ครู
45 สพป.ยโสธร เขต 2 430088 : บ้านโนนยาง วันทนีย์  ศรีสำอางค์ ครู
46 สพป.ยโสธร เขต 2 430089 : บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) ภูริวัฒ  เฉิดฉาย ครู
47 สพป.ยโสธร เขต 2 430083 : บ้านหนองเมืองกลาง นางมณี  แปยอ ครู
48 สพป.ยโสธร เขต 2 430104 : บ้านสองคร นางวิจิตราภรณ์  พินิจวิญญูภาพ ครู ชำนาญการพิเศษ
49 สพป.ยโสธร เขต 2 430104 : บ้านสองคร ปิยธิดา  คำมาโฮม ครู
50 สพป.ยโสธร เขต 2 430080 : บ้านหนองบอน Wilawan  Khatippatee ครู ชำนาญการพิเศษ
51 สพป.ยโสธร เขต 2 430081 : บ้านหนองเรือ วิทยา  ภูพลผัน ครูชำนาญการ
52 สพป.ยโสธร เขต 2 430081 : บ้านหนองเรือ วันเพ็ญ  บุญมั่ง ครูชำนาญการพิเศษ
53 สพป.ยโสธร เขต 2 430082 : บ้านหนองแก อภิชิต  สวัสดิ์จิตร ครู
54 สพป.ยโสธร เขต 2 430082 : บ้านหนองแก จุฑาทิพย์  หายทุกข์ ครู
55 สพป.ยโสธร เขต 2 430077 : อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) นายชาญชัย  ลอยฟ้า ครู
56 สพป.ยโสธร เขต 2 430077 : อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) บุษรี  กาหลิบ ครู
57 สพป.ยโสธร เขต 2 430078 : บ้านเหล่าตำแย นางบุญเรียง  ผังคี ครู
58 สพป.ยโสธร เขต 2 430090 : บ้านคำน้ำสร้าง นางพัชรินทร์  สุรินาม ครู
59 สพป.ยโสธร เขต 2 430091 : บ้านเที่ยงนาเรียง อลิษา  นุสหรี ครู
60 สพป.ยโสธร เขต 2 430096 : บ้านดงสำราญ ขวัญเรือน  งามหลาย ครู
61 สพป.ยโสธร เขต 2 430096 : บ้านดงสำราญ นายชัยณรงค์  ไชยแสง ครู
62 สพป.ยโสธร เขต 2 430097 : บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ นางสาวลดาวัลย์  ศาลกลาง ครูผู้ช่วย
63 สพป.ยโสธร เขต 2 430097 : บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ นายจำเริญ  ศรีแจ่ม ครู
64 สพป.ยโสธร เขต 2 430098 : บ้านนาโส่ นายสถิตย์  กองพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
65 สพป.ยโสธร เขต 2 430099 : บ้านโสกท่าลาดพัฒนา นายเอกพจน์  แก่นจำปา ธุรการ
66 สพป.ยโสธร เขต 2 430099 : บ้านโสกท่าลาดพัฒนา สาริกา  วิเศษดี ครู
67 สพป.ยโสธร เขต 2 430100 : บ้านกุดแดง นายสุภาพ  ดวงมุลลี ครู
68 สพป.ยโสธร เขต 2 430101 : บ้านนาซึม วสันต์  สิมาฤทธิ์ ครู
69 สพป.ยโสธร เขต 2 430102 : ชุมชนประชาสรรค์ ปุณฑรี  มาตขาว ครู
70 สพป.ยโสธร เขต 2 430105 : ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) นายปิยพงษ์  สิงหนสาย ครูผู้ช่วย
71 สพป.ยโสธร เขต 2 430105 : ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) somsun  sritummasan ครู
72 สพป.ยโสธร เขต 2 430105 : ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) บุษบง  บุญมาก ครูผู้ช่วย
73 สพป.ยโสธร เขต 2 430106 : บ้านผักกะย่า นายอนนต์   กุมารสิทธิ์ ครู
74 สพป.ยโสธร เขต 2 430106 : บ้านผักกะย่า สมร  ศรีวิบูลย์ ครู
75 สพป.ยโสธร เขต 2 430107 : บ้านหวายกุดสว่าง นายพีระพงษ์  ภารสำเร็จ ครู
76 สพป.ยโสธร เขต 2 430107 : บ้านหวายกุดสว่าง นางสาวประภัสสร  หนองเป็ด ครูผู้ช่วย
77 สพป.ยโสธร เขต 2 430108 : บ้านสุขเกษม ภานุวรรณ  ยอดเอื้อ เจ้าหน้าืที่ธุึรการ
78 สพป.ยโสธร เขต 2 430108 : บ้านสุขเกษม นางธิติสุดา  จันละบุตร ครูชำนาญการ
79 สพป.ยโสธร เขต 2 430108 : บ้านสุขเกษม sudjai  pannak ครู คศ.3
80 สพป.ยโสธร เขต 2 430110 : บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) พงษ์พัฒน์  วอทอง พนักงานราชการ
81 สพป.ยโสธร เขต 2 430110 : บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) อุดร  จุลตะคุ ครู
82 สพป.ยโสธร เขต 2 430111 : บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า สุริยันต์  ศรีวะรมย์ ผู้บริหารสถานศึกษา
83 สพป.ยโสธร เขต 2 430111 : บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า นางรุ่งอรินทร์   คำทวี ครู
84 สพป.ยโสธร เขต 2 430111 : บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า อัคร  โสมณวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
85 สพป.ยโสธร เขต 2 430111 : บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า คมกริช  ศรีวะรมย์ ครู
86 สพป.ยโสธร เขต 2 430112 : บ้านแดงหนองแซง จ.ส.อ.สมัคร  สันดี ครู
87 สพป.ยโสธร เขต 2 430112 : บ้านแดงหนองแซง ทนงศักดิ์   ศรีพิกุล ครู
88 สพป.ยโสธร เขต 2 430113 : บ้านคำเลา นายนิวัฒน์   พรมโสภา ครูชำนาญการพิเศษ
89 สพป.ยโสธร เขต 2 430114 : บ้านม่วง นางจิดาภา  องอาจ ครู
90 สพป.ยโสธร เขต 2 430114 : บ้านม่วง ประมวล  สนศรี ครู
91 สพป.ยโสธร เขต 2 430115 : บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ นายวิษณุ  วัจนามัย ครู
92 สพป.ยโสธร เขต 2 430115 : บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ นายสยาม  เวชกามา ครู
93 สพป.ยโสธร เขต 2 430116 : บ้านนาทม ศุลีพร  สายเชื้อ ครู
94 สพป.ยโสธร เขต 2 430117 : บ้านโคกศรี เฉลิม  แสงดาว ครู
95 สพป.ยโสธร เขต 2 430118 : บ้านหนองหว้า นายสุวัชร์  สีหานาท ครู
96 สพป.ยโสธร เขต 2 430124 : บ้านหนองหมี นายศุภชัย  ไปใกล้ ครู
97 สพป.ยโสธร เขต 2 430125 : บ้านกุดไกรสร นายอดุลย์  สาระบาล ผอ
98 สพป.ยโสธร เขต 2 430125 : บ้านกุดไกรสร Sakunee  Ketngam ครู
99 สพป.ยโสธร เขต 2 430126 : บ้านคำบอนศรีชุมพล ธีรศักดิ์  พันธ์ขาว ครูผู้ช่วย
100 สพป.ยโสธร เขต 2 430126 : บ้านคำบอนศรีชุมพล มยุรฉัตร  ไปใกล้ ครู
101 สพป.ยโสธร เขต 2 430095 : บ้านโพนดินแดง วีระ  พันเพ็ชร พนักงานราชการ
102 สพป.ยโสธร เขต 2 430095 : บ้านโพนดินแดง ทองอาล  โยธะพันธ์ ครู คศ. ๓
103 สพป.ยโสธร เขต 2 430093 : บ้านหนองแหน แสงทอง  พันธ์เพชร ครู
104 สพป.ยโสธร เขต 2 430094 : บ้านคำผักหนาม นายณัฐวุฒิ  วงษ์เจริญ ครู
105 สพป.ยโสธร เขต 2 430092 : บ้านโนนประทาย นายพัฒนกิจ  สมบัติหล้า ครูชำนาญการพิเศษ
106 สพป.ยโสธร เขต 2 430092 : บ้านโนนประทาย ชราวุธ  วะชุม ครู
107 สพป.ยโสธร เขต 2 430103 : บ้านคำก้าว นายประจักษ์  ข่าทิพย์พาที ครูชำนาญการพิเศษ
108 สพป.ยโสธร เขต 2 430120 : บ้านโนนใหญ่ นางอำพร  แย้มชื่น ครูชำนาญการพิเศษ
109 สพป.ยโสธร เขต 2 430121 : บ้านหัวนา เอื้องฟ้า  ไชยชมภู ครู
110 สพป.ยโสธร เขต 2 430121 : บ้านหัวนา สุภาวดี  แก้วไสย เจ้าหน้าที่ธุรการ
111 สพป.ยโสธร เขต 2 430122 : บ้านหนองบัวบาน นางรัตนาภรณ์  ภวะวิจารณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
112 สพป.ยโสธร เขต 2 430122 : บ้านหนองบัวบาน นิรมล  ดอกจันทร์ ครู
113 สพป.ยโสธร เขต 2 430123 : บ้านโสกน้ำขาว นายอิศราวุธ  คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.ยโสธร เขต 2 430123 : บ้านโสกน้ำขาว นางรัชนี  แก้วสาร เจ้าหน้าที่พัสดุ
115 สพป.ยโสธร เขต 2 430119 : บ้านห้วยแก้งหนองศาลา นายไชยา  คำทวี ครู คศ3
116 สพป.ยโสธร เขต 2 430119 : บ้านห้วยแก้งหนองศาลา สุรพล  ผงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
117 สพป.ยโสธร เขต 2 430205 : บ้านนิคม นภาภรณ์  ช่างไชย ครู
118 สพป.ยโสธร เขต 2 430206 : บ้านหนองบาก นางไพวรรณ  จันใด ครู คศ.3
119 สพป.ยโสธร เขต 2 430207 : บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วนิดา  มะโข ครูชำนาญการพิเศษ
120 สพป.ยโสธร เขต 2 430207 : บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ นงเยาว์  วงศ์โสภา ครู ชำนาญการพิเศษ
121 สพป.ยโสธร เขต 2 430208 : บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง rachanee  suwanwong teacher
122 สพป.ยโสธร เขต 2 430209 : บ้านม่วงไข่ keeratikorn  onsang ธุรการโรงเรียน
123 สพป.ยโสธร เขต 2 430201 : บ้านกระจาย ชนาภา  ศิลารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
124 สพป.ยโสธร เขต 2 430203 : บ้านคำเกิด นายสมชัย  พรมศรี ครู
125 สพป.ยโสธร เขต 2 430213 : บ้านหนองสำโรง นายอนุสรณ์  นาคปาน ครู
126 สพป.ยโสธร เขต 2 430213 : บ้านหนองสำโรง เอื้อมพร  ทองทิพย์ ครู คศ. 3
127 สพป.ยโสธร เขต 2 430222 : บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี นายอดิศักดิ์  ผิวทน ครู
128 สพป.ยโสธร เขต 2 430222 : บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี sawat  amsomboon ครู
129 สพป.ยโสธร เขต 2 430223 : บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) นางจันเพ็ญ  นามเพ็ง ครู
130 สพป.ยโสธร เขต 2 430223 : บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) นายพงศธร   รุ่งทัพพวง เจ้าหน้าที่ธุรการ
131 สพป.ยโสธร เขต 2 430226 : บ้านดงสวาง นางศิรี  ศิริสวัสดิ์ ครู
132 สพป.ยโสธร เขต 2 430228 : บ้านหนองแข้ นางปานทอง  ยั่งยืน ครู
133 สพป.ยโสธร เขต 2 430229 : บ้านหนองชุม นางสาวศิริรัตน์  แสนสุข ครูชำนาญการพิเศษ
134 สพป.ยโสธร เขต 2 430225 : บ้านโคกกลาง นายสุพิษ  ศิริบุตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
135 สพป.ยโสธร เขต 2 430227 : บ้านโคกสุวรรณ วีระชัย  มันดินแดง ครู
136 สพป.ยโสธร เขต 2 430221 : บ้านโคกนาโก นางธิดา  นามสุโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
137 สพป.ยโสธร เขต 2 430221 : บ้านโคกนาโก วสันต์  ศรบุญทอง ครูผู้ช่วย
138 สพป.ยโสธร เขต 2 430221 : บ้านโคกนาโก นางสาวอัชราภรณ์  สาริบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
139 สพป.ยโสธร เขต 2 430224 : บ้านคำกลาง นางสาวอรวรรณ   ทองดี ครูผู้ช่วย
140 สพป.ยโสธร เขต 2 430219 : บ้านเซซ่งพัฒนา นายสุระชัย  มามั่งคั่ง ครู
141 สพป.ยโสธร เขต 2 430219 : บ้านเซซ่งพัฒนา ปวีณา  นาเวียง ครู
142 สพป.ยโสธร เขต 2 430219 : บ้านเซซ่งพัฒนา นางนิดหน่อย  บุญลิลา ครู
143 สพป.ยโสธร เขต 2 430220 : บ้านท่าลาดโนนตูม นางอุมาลักษณ์  ประทุมชาติ ครู
144 สพป.ยโสธร เขต 2 430217 : ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง ศุกรพรรษา  ดัชชานนท์ ครูผู้ช่วย
145 สพป.ยโสธร เขต 2 430217 : ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง นางพรรณิพา  บรรใดทอง ครชำนาญการพิเศษ
146 สพป.ยโสธร เขต 2 430218 : บ้านเซโนนม่วง นางละไม  ขันสัมฤทธิ์ ครู
147 สพป.ยโสธร เขต 2 430216 : บ้านกลางสระเกษ นางนกูล  มะราช ครู ชำนาญการพิเศษ
148 สพป.ยโสธร เขต 2 430210 : ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล นายนครินทร์  ลาวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
149 สพป.ยโสธร เขต 2 430210 : ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล นางสาวปัจฉิมาพร  ศรีตาแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ
150 สพป.ยโสธร เขต 2 430211 : บ้านหนองแสงโคกสะอาด นางไพร  แสงบุญ ครู
151 สพป.ยโสธร เขต 2 430212 : บ้านโพธิญาณ นายบุญจันทร์  วงศ์อามาตย์ ครู
152 สพป.ยโสธร เขต 2 430214 : บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี อัมพร  อินอ่อน ครู
153 สพป.ยโสธร เขต 2 430215 : บ้านป่าตอง นางทิพวัลย์  สีสด เจ้าหน้าที่ธุรการ
154 สพป.ยโสธร เขต 2 430200 : ชุมชนบ้านศรีฐาน ยุพยงค์  เขียวขำ ครู
155 สพป.ยโสธร เขต 2 430200 : ชุมชนบ้านศรีฐาน นางนิสาชล  เดชศิริ ครู
156 สพป.ยโสธร เขต 2 430202 : บ้านเตาไห อรรถวุฒิ  เดชศิริ ครู
157 สพป.ยโสธร เขต 2 430204 : บ้านกุดสำโรง วิภารัตน์  แสงส่อง ครู
158 สพป.ยโสธร เขต 2 430314 : บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว นายทศพร  พวงชมพู ผู้อำนวยการ
159 สพป.ยโสธร เขต 2 430314 : บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ธานินทร์  วุฒิกาญจน์ จนท.ธุรการ
160 สพป.ยโสธร เขต 2 430315 : บ้านกุดเชียงหมี สลักจิตร  มีชัย ครู
161 สพป.ยโสธร เขต 2 430315 : บ้านกุดเชียงหมี กรรณิกา  ผาเวช ครูผู้ช่วย
162 สพป.ยโสธร เขต 2 430316 : บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ นายปรีชา  ศรีอุบล ครู
163 สพป.ยโสธร เขต 2 430316 : บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ นายสมเดช  บุญลักษณ์ ครู
164 สพป.ยโสธร เขต 2 430316 : บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ นางอุบล  เป็นเครือ ครูชำนาญการพิเศษ
165 สพป.ยโสธร เขต 2 430317 : บ้านห้วยยาง พีระพงษ์  ธรรมวิฑูรย์ ครู
166 สพป.ยโสธร เขต 2 430317 : บ้านห้วยยาง นายพีระพงษ์  ธรรมวิฑูรย์ ครู
167 สพป.ยโสธร เขต 2 430318 : บ้านแก้งนาคำ นายยุทธนา  สารมาศ ธุรการ
168 สพป.ยโสธร เขต 2 430318 : บ้านแก้งนาคำ นายเดเวช  ศรีอุบล ครู
169 สพป.ยโสธร เขต 2 430318 : บ้านแก้งนาคำ นางอนุรีย์  พิลาจันทร์ ครู
170 สพป.ยโสธร เขต 2 430309 : บ้านกุดมะฮงดงสวาง เกศมณี  พรมรักษ์ ครู
171 สพป.ยโสธร เขต 2 430310 : บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน อัญชลี  พละสูนย์ ครู
172 สพป.ยโสธร เขต 2 430310 : บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน ธัญญารัตน์  คุณเพ็ง ครูผู้ช่วย
173 สพป.ยโสธร เขต 2 430311 : บ้านดอนม่วงป่าโมง รัชฎาภรณ์  มิยะวงศ์ ครู
174 สพป.ยโสธร เขต 2 430311 : บ้านดอนม่วงป่าโมง นางรพีพรรณ   อร่ามเรือง ครู
175 สพป.ยโสธร เขต 2 430312 : บ้านมันปลา ไมตรี  พูลพันธ์ ครู
176 สพป.ยโสธร เขต 2 430308 : บ้านกุดแห่ นงลักษณ์  สงวนชม ครู
177 สพป.ยโสธร เขต 2 430308 : บ้านกุดแห่ นางปวีนา  รวมธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
178 สพป.ยโสธร เขต 2 430340 : บ้านสมสะอาด มณัชญา  ห้องแซง ครู
179 สพป.ยโสธร เขต 2 430340 : บ้านสมสะอาด นางกาญจนา  ธุระกิจ ครู
180 สพป.ยโสธร เขต 2 430340 : บ้านสมสะอาด นายโกสัย  โกษาแสง ครู
181 สพป.ยโสธร เขต 2 430343 : บ้านคำเกิ่ง นวพร  ธวัชชัยบวร ครู
182 สพป.ยโสธร เขต 2 430343 : บ้านคำเกิ่ง เนาวพร  บุญตา ครู
183 สพป.ยโสธร เขต 2 430294 : กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ เชิดชัย  เอกศรี ครู
184 สพป.ยโสธร เขต 2 430294 : กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ วิชัย  โคตหา ครูชำนาญการพิเศษ
185 สพป.ยโสธร เขต 2 430294 : กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สูรย์  สุขจิต ครู
186 สพป.ยโสธร เขต 2 430295 : บ้านหินสิ่ว ปัทมาพร  ฉิมเพชร ครู
187 สพป.ยโสธร เขต 2 430295 : บ้านหินสิ่ว ธราธร  ชัยวิวัฒน์ตระกูล ครู
188 สพป.ยโสธร เขต 2 430295 : บ้านหินสิ่ว ไกลกังวล  วิสาการ ครู
189 สพป.ยโสธร เขต 2 430296 : บ้านหนองยางห้วยสะแบก นิพนธ์  ทองโกฏิ ครู / ชำนาญการพิเศษ
190 สพป.ยโสธร เขต 2 430297 : บ้านดอนมะซ่อม นายกลิ่น  ทองสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ
191 สพป.ยโสธร เขต 2 430307 : น้อมเกล้า ณัฐกฤตา  สีลาเหลี่ยม ครู
192 สพป.ยโสธร เขต 2 430307 : น้อมเกล้า ธีรวัฒน์  มูลสาร ครูธุรการ
193 สพป.ยโสธร เขต 2 430305 : บ้านหนองแคนน้อย นายนิวัติ  เปรยรัตน์ ครู
194 สพป.ยโสธร เขต 2 430306 : บ้านโคกก่อง นายประมวล  อุปพันธ์ ครู
195 สพป.ยโสธร เขต 2 430306 : บ้านโคกก่อง นายไสว   ร่มโพธิ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียน
196 สพป.ยโสธร เขต 2 430301 : บ้านช่องเม็ก สมพงษ์  ดอกบัว ครู ชำนาญการพิเศษ
197 สพป.ยโสธร เขต 2 430301 : บ้านช่องเม็ก ทวีศักดิ์  คงโภคา ครูชำนาญการ
198 สพป.ยโสธร เขต 2 430302 : บ้านหนองเลิงคำ ทองดี  คณะศรี ครู
199 สพป.ยโสธร เขต 2 430303 : บ้านบุ่งค้า นางสาวศรีวลักษ์  อินจันทร์ ครูอัตราจ้าง
200 สพป.ยโสธร เขต 2 430303 : บ้านบุ่งค้า ปิยะนุช  คำพันธ์ ครูผู้ช่วย
201 สพป.ยโสธร เขต 2 430304 : บ้านป่าขี้ยาง ประนูน  ดวงแก้ว ครู
202 สพป.ยโสธร เขต 2 430299 : บ้านโคกเจริญ นางรุ้งราวรรณ  พงษ์เกษม ครู
203 สพป.ยโสธร เขต 2 430300 : บ้านหนองแคน นายวัฒนา  หลักทอง ครู
204 สพป.ยโสธร เขต 2 430300 : บ้านหนองแคน กนกวรรณ  ร่มโพธิ์ ครู
205 สพป.ยโสธร เขต 2 430287 : บ้านศรีแก้ว นายไสว  ลายทอง ครู ชำนาญการพิเศษ
206 สพป.ยโสธร เขต 2 430288 : บ้านโคกใหญ่ สุนทร  กาวัลย์ ครู
207 สพป.ยโสธร เขต 2 430289 : บ้านศรีสว่าง นายประมวล  คุณพาที ครู
208 สพป.ยโสธร เขต 2 430289 : บ้านศรีสว่าง สราวุธ  ยศบุญ ครุ
209 สพป.ยโสธร เขต 2 430344 : บ้านแสนสำราญ นางสาวนิราวรรณ  กัญญาสาย ครูผู้ช่วย
210 สพป.ยโสธร เขต 2 430335 : บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 ทินกร  พิลาแดง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
211 สพป.ยโสธร เขต 2 430336 : บ้านโนนหาด นางพรพรรณ  แสนทวีสุข ครู คศ.3
212 สพป.ยโสธร เขต 2 430336 : บ้านโนนหาด นางสาวนันทกาญจน์  จิตนานนท์ ครูธุรการ
213 สพป.ยโสธร เขต 2 430337 : บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วีระวิทย์  จากผา ครู
214 สพป.ยโสธร เขต 2 430339 : บ้านคึมยาว วิลาวัลย์  นารีบุตร ครู
215 สพป.ยโสธร เขต 2 430341 : บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ กัลยา  ศรีทอง พนักงานราชการ
216 สพป.ยโสธร เขต 2 430342 : บ้านหนองโสน นายวีระยุทธ  คำแก้ว ครู
217 สพป.ยโสธร เขต 2 430281 : บ้านดอนฮี นายดำรงศักดิ์  ศรีแจ่ม ครูชำนาญการพิเศษ
218 สพป.ยโสธร เขต 2 430281 : บ้านดอนฮี นายเตรียมศักดิ์  มีสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
219 สพป.ยโสธร เขต 2 430282 : บ้านม่วงกาชัง นายภูมิศักดิ์  ชายทวีป ครูชำนาญการพิเศษ
220 สพป.ยโสธร เขต 2 430282 : บ้านม่วงกาชัง นายไกรวุฒิ  สระบัว ครู
221 สพป.ยโสธร เขต 2 430283 : บ้านกุดโจด วิเชียร  จากผา ครูช่วยสอน
222 สพป.ยโสธร เขต 2 430284 : บ้านนาจาน นายประมวล  โพธิ์พาด ครู
223 สพป.ยโสธร เขต 2 430284 : บ้านนาจาน สุชีรา  จันทพรม ครู
224 สพป.ยโสธร เขต 2 430285 : บ้านพรหมนิยม วัลลภา  หมื่นสาย ครู
225 สพป.ยโสธร เขต 2 430286 : บ้านแยประชาสรรค์ พิชัย  ไกรการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
226 สพป.ยโสธร เขต 2 430290 : บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ว่าที่ร้อยตรีกัญจนดิฐ  วันทา ครู
227 สพป.ยโสธร เขต 2 430291 : อนุบาลเลิงนกทา วิชญ์พงศ์  สุขบัติ ครู
228 สพป.ยโสธร เขต 2 430291 : อนุบาลเลิงนกทา แก้วพิกุล  แสงฉวี ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนร่วม
229 สพป.ยโสธร เขต 2 430292 : บ้านด่าน นางอารีญา  วรรณฟัก ครู
230 สพป.ยโสธร เขต 2 430293 : บ้านโป่งหนองสิม อรรถวุฒิ  ไชยเสนา ครูธุรการ
231 สพป.ยโสธร เขต 2 430293 : บ้านโป่งหนองสิม วัณณี  หารไชย ครูชำนาญการพิเศษ
232 สพป.ยโสธร เขต 2 430333 : บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา นางวรรนิศา  ทุราช ครู
233 สพป.ยโสธร เขต 2 430334 : บ้านสามัคคี นางเพ็ญพรรณ  หารชัย ครู
234 สพป.ยโสธร เขต 2 430334 : บ้านสามัคคี พงษ์ศิริ  ทานะศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
235 สพป.ยโสธร เขต 2 430329 : บ้านหวาย นางจิตตรา  ชื่นตา ครู
236 สพป.ยโสธร เขต 2 430329 : บ้านหวาย นายบุญธรรม  ทุราช ครู
237 สพป.ยโสธร เขต 2 430330 : บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ ณพพร  คล้ายแดง ครู
238 สพป.ยโสธร เขต 2 430330 : บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ นายรุ่งอรุณ  ยิ่งยง เจ้าหน้าที่พัสดุ
239 สพป.ยโสธร เขต 2 430331 : บ้านนาเซแสงวิไล เกรียงไกร  ศรีทอง ครู
240 สพป.ยโสธร เขต 2 430332 : นาจานเจริญวิทย์ อุณี  พรมคุณ ครู
241 สพป.ยโสธร เขต 2 430325 : บ้านป่าชาด นางพนิดา  แสงวงค์ ครู ค.ศ.3
242 สพป.ยโสธร เขต 2 430325 : บ้านป่าชาด นายธนากร  คำโสมศรี ครูธุรการ
243 สพป.ยโสธร เขต 2 430326 : บ้านหนองบึง พัชราภรณ์  จันทวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
244 สพป.ยโสธร เขต 2 430326 : บ้านหนองบึง นางประภาพร  ตันติวาส ครู
245 สพป.ยโสธร เขต 2 430327 : บ้านท่าศิลา นิภาพร  เจริญวงศ์ ครู
246 สพป.ยโสธร เขต 2 430327 : บ้านท่าศิลา นางปิยนุช  ลำทอง ครู
247 สพป.ยโสธร เขต 2 430319 : ชุมชนห้องแซงวิทยา ดาวเรือง  กุมารสิทธิ์ ครู
248 สพป.ยโสธร เขต 2 430320 : บ้านห้องแซง จิราวรรณ  ลาดหนองขุ่น ธุรการ
249 สพป.ยโสธร เขต 2 430321 : บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) ประนอม  ห้องแซง ครู
250 สพป.ยโสธร เขต 2 430321 : บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) วไลพร  แก้วหาญ ครู
251 สพป.ยโสธร เขต 2 430322 : บ้านห้องคลองร่องคำ สิรินุช  ธรรมวิฑูรย์ ครู
252 สพป.ยโสธร เขต 2 430323 : บ้านโพง นายวีรนันท์  นารีบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ
253 สพป.ยโสธร เขต 2 430323 : บ้านโพง แสงอรุณ  เจริญตา ครูชำนาญการพิเศษ
254 สพป.ยโสธร เขต 2 430324 : บ้านโนนแดง ชัยมงคล  คุณสุทธิ์ ครู
255 สพป.ยโสธร เขต 2 430374 : บ้านคำเตย สุกัลยา  นามแก้ว ครู
256 สพป.ยโสธร เขต 2 430374 : บ้านคำเตย คำเตียง  ศรีหาคลัง ครูชำนาญพิเศษ
257 สพป.ยโสธร เขต 2 430375 : บ้านหนองซ่งแย้ นางแวววะลี  หอมพนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
258 สพป.ยโสธร เขต 2 430376 : บ้านดงสวรรค์ สมศักดิ์  มูลมะณี ครู
259 สพป.ยโสธร เขต 2 430381 : บ้านหนองลุมพุก ทวนทอง  เอกทวีกูล ครู
260 สพป.ยโสธร เขต 2 430382 : บ้านหนองสนม รันดา  วีระพันธ์ ครู
261 สพป.ยโสธร เขต 2 430379 : บ้านพืชคาม นายวีระ  จันโทภาศ ครู
262 สพป.ยโสธร เขต 2 430379 : บ้านพืชคาม นางทองมา  จันทไชย ครู
263 สพป.ยโสธร เขต 2 430388 : บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ ประยุทธ  โพธิสิงห์ ครู
264 สพป.ยโสธร เขต 2 430384 : บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ สุภาภรณ์  บุญทศ ครู
265 สพป.ยโสธร เขต 2 430385 : บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สุวิทย์  สุวรรณเพชร ครู
266 สพป.ยโสธร เขต 2 430385 : บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ ภุชงค์  ศรีบุญ ครู
267 สพป.ยโสธร เขต 2 430385 : บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สุทธิวัฒน์  เชษฐา ครูผู้ช่วย
268 สพป.ยโสธร เขต 2 430386 : บ้านโสกน้ำใส สุกัลยา  วรเจริญ ครูผู้สอน
269 สพป.ยโสธร เขต 2 430387 : บ้านหนองนกเขียน นางสาวขวัญเมือง  จันทะมาตย์ ครู
270 สพป.ยโสธร เขต 2 430378 : บ้านป่าตาว บุษบา  ยาวโนภาส ครู ชำนาญการ
271 สพป.ยโสธร เขต 2 430377 : บ้านไทยเจริญ นางสาวพัชรินทร  สิริหิรัญญะวงษ์ ครู
272 สพป.ยโสธร เขต 2 430380 : บ้านสามแยกภูกอย นางจารุวรรณ  ชินมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย
273 สพป.ยโสธร เขต 2 430380 : บ้านสามแยกภูกอย วิศิษฐ์  พรหมโคตร ครู
274 สพป.ยโสธร เขต 2 430383 : บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) นางจงกล  พรมรส ครู
275 สพป.ยโสธร เขต 2 430393 : บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ) สาริยา  พูนชัย ครู
276 สพป.ยโสธร เขต 2 430392 : บ้านน้ำคำ มุกดา  ยอดเสน่ห์ ครู
277 สพป.ยโสธร เขต 2 430389 : บ้านคำสร้างช้าง เพ็ญแข  ศรีวะโสภา ครุ คศ.1
278 สพป.ยโสธร เขต 2 430390 : บ้านโชคชัยพรตาดไฮ ธีระวุฒิ  สุพรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
279 สพป.ยโสธร เขต 2 430390 : บ้านโชคชัยพรตาดไฮ นายวสันต์  สอนจันทร์ ครู
280 สพป.ยโสธร เขต 2 430390 : บ้านโชคชัยพรตาดไฮ นายสังวาลย์  รักเพื่อน ครู
281 สพป.ยโสธร เขต 2 430391 : บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า บุญญากฤษณ์  สายนะที ครูผู้ช่วย
282 สพป.ยโสธร เขต 2 430391 : บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า ประพันธ์  โภคาแสง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
283 สพป.ยโสธร เขต 2 430373 : บ้านเหล่าหันทราย นางเพชรสิริ  ขาวขำ ครู
284 สพป.ยโสธร เขต 2 430371 : บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ ประกาศ  กุลสิงห์ ครู
285 สพป.ยโสธร เขต 2 430372 : บ้านส้มผ่อ นางอุษณีย์  เวชกามา ครู
286 สพป.ยโสธร เขต 2 430372 : บ้านส้มผ่อ นงลักษณ์  ดารังวัล ครูชำนาญการพิเศษ
287 สพป.ยโสธร เขต 2 430372 : บ้านส้มผ่อ พุฒิพงษ์  เคนโยธา ครู
288 สพป.ยโสธร เขต 2 430370 : บ้านนางาม พินิจ  สายงาม ครู