รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430358 บ้านดงมะไฟ ส.อ. มิตรชัย  ธิมาชัย ครู อนุมัติ
2 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430358 บ้านดงมะไฟ นางกัลยา  ศรีปัดทุม พนักงานราชการ อนุมัติ
3 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430359 บ้านคำครตา นายทองพูล  บุญปก ครู อนุมัติ
4 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430359 บ้านคำครตา นายครองศักดิ์  ผลจันทร์ ครู อนุมัติ
5 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430359 บ้านคำครตา นางพวงเพ็ชร  แก้วจันทร์วงษ์ ครู อนุมัติ
6 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430360 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) บัวพันธ์  คงทวี ครู อนุมัติ
7 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430361 บ้านกุดกว้าง ประยงค์  บุญปก ครู อนุมัติ
8 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430362 บ้านคำแขนศอก saipin  Gopajon ครู อนุมัติ
9 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430357 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ นางอัมพร  สำอางเนตร ครู อนุมัติ
10 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430355 บ้านหนองลาดควาย นางฉวีรัตน์  ศรีวะรมย์ ครู อนุมัติ
11 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430355 บ้านหนองลาดควาย นางอัจจิมา  ศรีวะรมย์ ครู อนุมัติ
12 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430356 บ้านสีสุก นางวิไลศักดิ์  ราศรี ครู อนุมัติ
13 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430351 บ้านดู่ลาด สมปาน  ยวงแก้ว ครู อนุมัติ
14 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430352 บ้านโสกผักหวาน นายประสิทธิ์  บุญทวี ครู อนุมัติ
15 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430353 บ้านเสาเล้า นางอนงค์  เลิศลักษณ์สิริ ครู อนุมัติ
16 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430345 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) นายชุมพล  หอมหวล ครู อนุมัติ
17 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430346 ชุมชนบ้านโคกยาว อนันต์  มีชัย ครู อนุมัติ
18 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430346 ชุมชนบ้านโคกยาว ธีระพล  อ่อนพฤกษ์ภูมิ ครู อนุมัติ
19 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430347 บ้านนาโป่ง มัณฑนี  โภคาแสง ครู อนุมัติ
20 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430348 บ้านเหล่าเมย นางสาวสุพรรษา  มาสขาว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
21 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430348 บ้านเหล่าเมย พิศมัย  คำทอง ครู อนุมัติ
22 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430348 บ้านเหล่าเมย นายสมฤทธิ์  เหลาคำ ครู อนุมัติ
23 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430349 บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) นายไชยพจน์  กาลจักร ช่างไฟฟ้า อนุมัติ
24 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430350 บ้านดอนหวาย นายสมาน  พงษ์ศร ครู อนุมัติ
25 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430363 บ้านนาเวียง รชต  ศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
26 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430363 บ้านนาเวียง ปรีชา  ทิพย์ภูมิ ครู อนุมัติ
27 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430364 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) นายอุดร  ไชยตา ครู อนุมัติ
28 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430365 บ้านหนองแวง ณรงค์ฤทธิ์  ธิมาชัย ครู อนุมัติ
29 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430365 บ้านหนองแวง ณรงค์ฤทธิ์   ธิมาชัย ครู อนุมัติ
30 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430366 บ้านบะคอม ดวงจันทร์  ธาระรัตน์ ครู อนุมัติ
31 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430367 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 นายสนั่น  เหลาคำ ครู อนุมัติ
32 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430367 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 นายชูชาติ  อาจหาญ ครู อนุมัติ
33 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430368 บ้านโคกกลาง นิพนธ์  จันทร์เพชร ครู อนุมัติ
34 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430369 บ้านนาเรียง สุจิตรา  กฤษณะกาฬ ครู อนุมัติ
35 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430369 บ้านนาเรียง นางสุภัทตา  ไกรศรี ครู อนุมัติ
36 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430084 ชุมชนบ้านกำแมด รุ่งสุริยา  ทองน้อย ครู อนุมัติ
37 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430084 ชุมชนบ้านกำแมด มนตรี  ศิริดล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
38 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430085 บ้านกุดหิน นายมะนู   ทองน้อย ครู อนุมัติ
39 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430086 บ้านหนองตาไก้ นพรัตน์  คำนนท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
40 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430086 บ้านหนองตาไก้ อนงค์รักษ์  พรมบุตร ครู อนุมัติ
41 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430087 บ้านหนองเหี่ย ดารุณี  คำมั่น ครู อนุมัติ
42 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430088 บ้านโนนยาง สุภลักษษ์  วิเศษรัตน์ ครู อนุมัติ
43 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430088 บ้านโนนยาง เทียมใจ  จันทร ครู อนุมัติ
44 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430088 บ้านโนนยาง วันทนีย์  ศรีสำอางค์ ครู อนุมัติ
45 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430089 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) ภูริวัฒ  เฉิดฉาย ครู อนุมัติ
46 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430083 บ้านหนองเมืองกลาง นางมณี  แปยอ ครู อนุมัติ
47 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430104 บ้านสองคร นางวิจิตราภรณ์  พินิจวิญญูภาพ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
48 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430104 บ้านสองคร ปิยธิดา  คำมาโฮม ครู อนุมัติ
49 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430080 บ้านหนองบอน Wilawan  Khatippatee ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
50 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430081 บ้านหนองเรือ วิทยา  ภูพลผัน ครูชำนาญการ อนุมัติ
51 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430081 บ้านหนองเรือ วันเพ็ญ  บุญมั่ง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
52 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430082 บ้านหนองแก จุฑาทิพย์  หายทุกข์ ครู อนุมัติ
53 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430082 บ้านหนองแก อภิชิต  สวัสดิ์จิตร ครู อนุมัติ
54 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430077 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) บุษรี  กาหลิบ ครู อนุมัติ
55 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430077 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) นายชาญชัย  ลอยฟ้า ครู อนุมัติ
56 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430078 บ้านเหล่าตำแย นางบุญเรียง  ผังคี ครู อนุมัติ
57 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430090 บ้านคำน้ำสร้าง นางพัชรินทร์  สุรินาม ครู อนุมัติ
58 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430091 บ้านเที่ยงนาเรียง อลิษา  นุสหรี ครู อนุมัติ
59 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430096 บ้านดงสำราญ ขวัญเรือน  งามหลาย ครู อนุมัติ
60 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430096 บ้านดงสำราญ นายชัยณรงค์  ไชยแสง ครู อนุมัติ
61 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430097 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ นายจำเริญ  ศรีแจ่ม ครู อนุมัติ
62 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430097 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ นางสาวลดาวัลย์  ศาลกลาง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
63 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430098 บ้านนาโส่ นายสถิตย์  กองพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
64 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430099 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา สาริกา  วิเศษดี ครู อนุมัติ
65 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430099 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา นายเอกพจน์  แก่นจำปา ธุรการ อนุมัติ
66 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430100 บ้านกุดแดง นายสุภาพ  ดวงมุลลี ครู อนุมัติ
67 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430101 บ้านนาซึม วสันต์  สิมาฤทธิ์ ครู อนุมัติ
68 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430102 ชุมชนประชาสรรค์ ปุณฑรี  มาตขาว ครู อนุมัติ
69 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430105 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) นายปิยพงษ์  สิงหนสาย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
70 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430105 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) บุษบง  บุญมาก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
71 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430105 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) somsun  sritummasan ครู อนุมัติ
72 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430106 บ้านผักกะย่า นายอนนต์   กุมารสิทธิ์ ครู อนุมัติ
73 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430106 บ้านผักกะย่า สมร  ศรีวิบูลย์ ครู อนุมัติ
74 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430107 บ้านหวายกุดสว่าง นายพีระพงษ์  ภารสำเร็จ ครู อนุมัติ
75 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430107 บ้านหวายกุดสว่าง นางสาวประภัสสร  หนองเป็ด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
76 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430108 บ้านสุขเกษม นางธิติสุดา  จันละบุตร ครูชำนาญการ อนุมัติ
77 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430108 บ้านสุขเกษม ภานุวรรณ  ยอดเอื้อ เจ้าหน้าืที่ธุึรการ อนุมัติ
78 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430108 บ้านสุขเกษม sudjai  pannak ครู คศ.3 อนุมัติ
79 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430110 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) อุดร  จุลตะคุ ครู อนุมัติ
80 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430110 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) พงษ์พัฒน์  วอทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
81 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430111 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า นางรุ่งอรินทร์   คำทวี ครู อนุมัติ
82 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430111 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า อัคร  โสมณวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
83 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430111 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า คมกริช  ศรีวะรมย์ ครู อนุมัติ
84 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430111 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า สุริยันต์  ศรีวะรมย์ ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
85 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430112 บ้านแดงหนองแซง จ.ส.อ.สมัคร  สันดี ครู อนุมัติ
86 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430112 บ้านแดงหนองแซง ทนงศักดิ์   ศรีพิกุล ครู อนุมัติ
87 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430113 บ้านคำเลา นายนิวัฒน์   พรมโสภา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
88 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430114 บ้านม่วง นางจิดาภา  องอาจ ครู อนุมัติ
89 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430114 บ้านม่วง ประมวล  สนศรี ครู อนุมัติ
90 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430115 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ นายวิษณุ  วัจนามัย ครู อนุมัติ
91 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430115 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ นายสยาม  เวชกามา ครู อนุมัติ
92 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430116 บ้านนาทม ศุลีพร  สายเชื้อ ครู อนุมัติ
93 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430117 บ้านโคกศรี เฉลิม  แสงดาว ครู อนุมัติ
94 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430118 บ้านหนองหว้า นายสุวัชร์  สีหานาท ครู อนุมัติ
95 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430124 บ้านหนองหมี นายศุภชัย  ไปใกล้ ครู อนุมัติ
96 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430125 บ้านกุดไกรสร Sakunee  Ketngam ครู อนุมัติ
97 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430125 บ้านกุดไกรสร นายอดุลย์  สาระบาล ผอ อนุมัติ
98 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430126 บ้านคำบอนศรีชุมพล ธีรศักดิ์  พันธ์ขาว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
99 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430126 บ้านคำบอนศรีชุมพล มยุรฉัตร  ไปใกล้ ครู อนุมัติ
100 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430095 บ้านโพนดินแดง วีระ  พันเพ็ชร พนักงานราชการ อนุมัติ
101 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430095 บ้านโพนดินแดง ทองอาล  โยธะพันธ์ ครู คศ. ๓ อนุมัติ
102 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430093 บ้านหนองแหน แสงทอง  พันธ์เพชร ครู อนุมัติ
103 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430094 บ้านคำผักหนาม นายณัฐวุฒิ  วงษ์เจริญ ครู อนุมัติ
104 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430092 บ้านโนนประทาย นายพัฒนกิจ  สมบัติหล้า ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
105 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430092 บ้านโนนประทาย ชราวุธ  วะชุม ครู อนุมัติ
106 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430103 บ้านคำก้าว นายประจักษ์  ข่าทิพย์พาที ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
107 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430120 บ้านโนนใหญ่ นางอำพร  แย้มชื่น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
108 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430121 บ้านหัวนา เอื้องฟ้า  ไชยชมภู ครู อนุมัติ
109 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430121 บ้านหัวนา สุภาวดี  แก้วไสย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
110 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430122 บ้านหนองบัวบาน นางรัตนาภรณ์  ภวะวิจารณ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
111 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430122 บ้านหนองบัวบาน นิรมล  ดอกจันทร์ ครู อนุมัติ
112 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430123 บ้านโสกน้ำขาว นางรัชนี  แก้วสาร เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
113 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430123 บ้านโสกน้ำขาว นายอิศราวุธ  คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
114 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430119 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา นายไชยา  คำทวี ครู คศ3 อนุมัติ
115 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430205 บ้านนิคม นภาภรณ์  ช่างไชย ครู อนุมัติ
116 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430206 บ้านหนองบาก นางไพวรรณ  จันใด ครู คศ.3 อนุมัติ
117 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430207 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ วนิดา  มะโข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
118 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430207 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ นงเยาว์  วงศ์โสภา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
119 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430208 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง rachanee  suwanwong teacher อนุมัติ
120 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430209 บ้านม่วงไข่ keeratikorn  onsang ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
121 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430201 บ้านกระจาย ชนาภา  ศิลารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
122 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430203 บ้านคำเกิด นายสมชัย  พรมศรี ครู อนุมัติ
123 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430213 บ้านหนองสำโรง นายอนุสรณ์  นาคปาน ครู อนุมัติ
124 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430213 บ้านหนองสำโรง เอื้อมพร  ทองทิพย์ ครู คศ. 3 อนุมัติ
125 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430222 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี นายอดิศักดิ์  ผิวทน ครู อนุมัติ
126 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430222 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี sawat  amsomboon ครู อนุมัติ
127 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430223 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) นางจันเพ็ญ  นามเพ็ง ครู อนุมัติ
128 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430223 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) นายพงศธร   รุ่งทัพพวง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
129 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430226 บ้านดงสวาง นางศิรี  ศิริสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
130 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430228 บ้านหนองแข้ นางปานทอง  ยั่งยืน ครู อนุมัติ
131 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430229 บ้านหนองชุม นางสาวศิริรัตน์  แสนสุข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
132 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430225 บ้านโคกกลาง นายสุพิษ  ศิริบุตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
133 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430227 บ้านโคกสุวรรณ วีระชัย  มันดินแดง ครู อนุมัติ
134 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430221 บ้านโคกนาโก นางธิดา  นามสุโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
135 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430221 บ้านโคกนาโก วสันต์  ศรบุญทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
136 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430221 บ้านโคกนาโก นางสาวอัชราภรณ์  สาริบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
137 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430224 บ้านคำกลาง นางสาวอรวรรณ   ทองดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
138 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430219 บ้านเซซ่งพัฒนา ปวีณา  นาเวียง ครู อนุมัติ
139 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430219 บ้านเซซ่งพัฒนา นางนิดหน่อย  บุญลิลา ครู อนุมัติ
140 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430219 บ้านเซซ่งพัฒนา นายสุระชัย  มามั่งคั่ง ครู อนุมัติ
141 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430220 บ้านท่าลาดโนนตูม นางอุมาลักษณ์  ประทุมชาติ ครู อนุมัติ
142 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430217 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง ศุกรพรรษา  ดัชชานนท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
143 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430217 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง นางพรรณิพา  บรรใดทอง ครชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
144 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430218 บ้านเซโนนม่วง นางละไม  ขันสัมฤทธิ์ ครู อนุมัติ
145 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430216 บ้านกลางสระเกษ นางนกูล  มะราช ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
146 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430210 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล นายนครินทร์  ลาวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
147 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430210 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล นางสาวปัจฉิมาพร  ศรีตาแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
148 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430211 บ้านหนองแสงโคกสะอาด นางไพร  แสงบุญ ครู อนุมัติ
149 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430212 บ้านโพธิญาณ นายบุญจันทร์  วงศ์อามาตย์ ครู อนุมัติ
150 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430214 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี อัมพร  อินอ่อน ครู อนุมัติ
151 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430215 บ้านป่าตอง นางทิพวัลย์  สีสด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
152 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430200 ชุมชนบ้านศรีฐาน ยุพยงค์  เขียวขำ ครู อนุมัติ
153 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430200 ชุมชนบ้านศรีฐาน นางนิสาชล  เดชศิริ ครู อนุมัติ
154 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430202 บ้านเตาไห อรรถวุฒิ  เดชศิริ ครู อนุมัติ
155 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430204 บ้านกุดสำโรง วิภารัตน์  แสงส่อง ครู อนุมัติ
156 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430314 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว นายทศพร  พวงชมพู ผู้อำนวยการ อนุมัติ
157 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430314 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ธานินทร์  วุฒิกาญจน์ จนท.ธุรการ อนุมัติ
158 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430315 บ้านกุดเชียงหมี สลักจิตร  มีชัย ครู อนุมัติ
159 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430315 บ้านกุดเชียงหมี กรรณิกา  ผาเวช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
160 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430316 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ นายสมเดช  บุญลักษณ์ ครู อนุมัติ
161 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430316 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ นางอุบล  เป็นเครือ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
162 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430316 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ นายปรีชา  ศรีอุบล ครู อนุมัติ
163 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430317 บ้านห้วยยาง พีระพงษ์  ธรรมวิฑูรย์ ครู อนุมัติ
164 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430317 บ้านห้วยยาง นายพีระพงษ์  ธรรมวิฑูรย์ ครู อนุมัติ
165 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430318 บ้านแก้งนาคำ นายยุทธนา  สารมาศ ธุรการ อนุมัติ
166 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430318 บ้านแก้งนาคำ นางอนุรีย์  พิลาจันทร์ ครู อนุมัติ
167 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430309 บ้านกุดมะฮงดงสวาง เกศมณี  พรมรักษ์ ครู อนุมัติ
168 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430310 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน อัญชลี  พละสูนย์ ครู อนุมัติ
169 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430310 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน ธัญญารัตน์  คุณเพ็ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
170 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430311 บ้านดอนม่วงป่าโมง รัชฎาภรณ์  มิยะวงศ์ ครู อนุมัติ
171 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430311 บ้านดอนม่วงป่าโมง นางรพีพรรณ   อร่ามเรือง ครู อนุมัติ
172 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430312 บ้านมันปลา ไมตรี  พูลพันธ์ ครู อนุมัติ
173 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430308 บ้านกุดแห่ นงลักษณ์  สงวนชม ครู อนุมัติ
174 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430308 บ้านกุดแห่ นางปวีนา  รวมธรรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
175 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430340 บ้านสมสะอาด มณัชญา  ห้องแซง ครู อนุมัติ
176 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430340 บ้านสมสะอาด นายโกสัย  โกษาแสง ครู อนุมัติ
177 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430340 บ้านสมสะอาด นางกาญจนา  ธุระกิจ ครู อนุมัติ
178 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430343 บ้านคำเกิ่ง นวพร  ธวัชชัยบวร ครู อนุมัติ
179 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430343 บ้านคำเกิ่ง เนาวพร  บุญตา ครู อนุมัติ
180 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430294 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ วิชัย  โคตหา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
181 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430294 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สูรย์  สุขจิต ครู อนุมัติ
182 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430294 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ เชิดชัย  เอกศรี ครู อนุมัติ
183 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430295 บ้านหินสิ่ว ธราธร  ชัยวิวัฒน์ตระกูล ครู อนุมัติ
184 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430295 บ้านหินสิ่ว ไกลกังวล  วิสาการ ครู อนุมัติ
185 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430295 บ้านหินสิ่ว ปัทมาพร  ฉิมเพชร ครู อนุมัติ
186 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430296 บ้านหนองยางห้วยสะแบก นิพนธ์  ทองโกฏิ ครู / ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
187 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430297 บ้านดอนมะซ่อม นายกลิ่น  ทองสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
188 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430307 น้อมเกล้า ธีรวัฒน์  มูลสาร ครูธุรการ อนุมัติ
189 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430307 น้อมเกล้า ณัฐกฤตา  สีลาเหลี่ยม ครู อนุมัติ
190 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430305 บ้านหนองแคนน้อย นายนิวัติ  เปรยรัตน์ ครู อนุมัติ
191 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430306 บ้านโคกก่อง นายประมวล  อุปพันธ์ ครู อนุมัติ
192 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430306 บ้านโคกก่อง นายไสว   ร่มโพธิ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
193 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430301 บ้านช่องเม็ก สมพงษ์  ดอกบัว ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
194 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430301 บ้านช่องเม็ก ทวีศักดิ์  คงโภคา ครูชำนาญการ อนุมัติ
195 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430302 บ้านหนองเลิงคำ ทองดี  คณะศรี ครู อนุมัติ
196 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430303 บ้านบุ่งค้า ปิยะนุช  คำพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
197 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430303 บ้านบุ่งค้า นางสาวศรีวลักษ์  อินจันทร์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
198 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430304 บ้านป่าขี้ยาง ประนูน  ดวงแก้ว ครู อนุมัติ
199 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430299 บ้านโคกเจริญ นางรุ้งราวรรณ  พงษ์เกษม ครู อนุมัติ
200 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430300 บ้านหนองแคน กนกวรรณ  ร่มโพธิ์ ครู อนุมัติ
201 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430300 บ้านหนองแคน นายวัฒนา  หลักทอง ครู อนุมัติ
202 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430287 บ้านศรีแก้ว นายไสว  ลายทอง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
203 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430288 บ้านโคกใหญ่ สุนทร  กาวัลย์ ครู อนุมัติ
204 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430289 บ้านศรีสว่าง นายประมวล  คุณพาที ครู อนุมัติ
205 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430289 บ้านศรีสว่าง สราวุธ  ยศบุญ ครุ อนุมัติ
206 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430344 บ้านแสนสำราญ นางสาวนิราวรรณ  กัญญาสาย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
207 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430335 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 ทินกร  พิลาแดง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
208 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430336 บ้านโนนหาด นางพรพรรณ  แสนทวีสุข ครู คศ.3 อนุมัติ
209 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430336 บ้านโนนหาด นางสาวนันทกาญจน์  จิตนานนท์ ครูธุรการ อนุมัติ
210 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430337 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ วีระวิทย์  จากผา ครู อนุมัติ
211 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430339 บ้านคึมยาว วิลาวัลย์  นารีบุตร ครู อนุมัติ
212 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430341 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ กัลยา  ศรีทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
213 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430342 บ้านหนองโสน นายวีระยุทธ  คำแก้ว ครู อนุมัติ
214 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430281 บ้านดอนฮี นายดำรงศักดิ์  ศรีแจ่ม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
215 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430281 บ้านดอนฮี นายเตรียมศักดิ์  มีสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
216 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430282 บ้านม่วงกาชัง นายภูมิศักดิ์  ชายทวีป ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
217 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430282 บ้านม่วงกาชัง นายไกรวุฒิ  สระบัว ครู อนุมัติ
218 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430283 บ้านกุดโจด วิเชียร  จากผา ครูช่วยสอน อนุมัติ
219 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430284 บ้านนาจาน สุชีรา  จันทพรม ครู อนุมัติ
220 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430284 บ้านนาจาน นายประมวล  โพธิ์พาด ครู อนุมัติ
221 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430285 บ้านพรหมนิยม วัลลภา  หมื่นสาย ครู อนุมัติ
222 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430286 บ้านแยประชาสรรค์ นายประสงค์  ผิวคำสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
223 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430290 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ว่าที่ร้อยตรีกัญจนดิฐ  วันทา ครู อนุมัติ
224 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430291 อนุบาลเลิงนกทา วิชญ์พงศ์  สุขบัติ ครู อนุมัติ
225 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430291 อนุบาลเลิงนกทา แก้วพิกุล  แสงฉวี ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนร่วม อนุมัติ
226 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430292 บ้านด่าน นางอารีญา  วรรณฟัก ครู อนุมัติ
227 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430293 บ้านโป่งหนองสิม อรรถวุฒิ  ไชยเสนา ครูธุรการ อนุมัติ
228 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430293 บ้านโป่งหนองสิม วัณณี  หารไชย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
229 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430333 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา นางวรรนิศา  ทุราช ครู อนุมัติ
230 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430334 บ้านสามัคคี พงษ์ศิริ  ทานะศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
231 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430334 บ้านสามัคคี นางเพ็ญพรรณ  หารชัย ครู อนุมัติ
232 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430329 บ้านหวาย นายบุญธรรม  ทุราช ครู อนุมัติ
233 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430329 บ้านหวาย นางจิตตรา  ชื่นตา ครู อนุมัติ
234 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430330 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ ณพพร  คล้ายแดง ครู อนุมัติ
235 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430330 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ นายรุ่งอรุณ  ยิ่งยง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
236 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430331 บ้านนาเซแสงวิไล เกรียงไกร  ศรีทอง ครู อนุมัติ
237 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430332 นาจานเจริญวิทย์ อุณี  พรมคุณ ครู อนุมัติ
238 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430325 บ้านป่าชาด นางพนิดา  แสงวงค์ ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
239 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430325 บ้านป่าชาด นายธนากร  คำโสมศรี ครูธุรการ อนุมัติ
240 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430326 บ้านหนองบึง พัชราภรณ์  จันทวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
241 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430326 บ้านหนองบึง นางประภาพร  ตันติวาส ครู อนุมัติ
242 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430327 บ้านท่าศิลา นิภาพร  เจริญวงศ์ ครู อนุมัติ
243 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430327 บ้านท่าศิลา นางปิยนุช  ลำทอง ครู อนุมัติ
244 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430319 ชุมชนห้องแซงวิทยา ดาวเรือง  กุมารสิทธิ์ ครู อนุมัติ
245 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430320 บ้านห้องแซง จิราวรรณ  ลาดหนองขุ่น ธุรการ อนุมัติ
246 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430321 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) ประนอม  ห้องแซง ครู อนุมัติ
247 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430321 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) วไลพร  แก้วหาญ ครู อนุมัติ
248 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430322 บ้านห้องคลองร่องคำ สิรินุช  ธรรมวิฑูรย์ ครู อนุมัติ
249 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430323 บ้านโพง นายวีรนันท์  นารีบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
250 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430323 บ้านโพง แสงอรุณ  เจริญตา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
251 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430324 บ้านโนนแดง ชัยมงคล  คุณสุทธิ์ ครู อนุมัติ
252 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430374 บ้านคำเตย สุกัลยา  นามแก้ว ครู อนุมัติ
253 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430374 บ้านคำเตย คำเตียง  ศรีหาคลัง ครูชำนาญพิเศษ อนุมัติ
254 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430375 บ้านหนองซ่งแย้ นางแวววะลี  หอมพนา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
255 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430376 บ้านดงสวรรค์ สมศักดิ์  มูลมะณี ครู อนุมัติ
256 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430381 บ้านหนองลุมพุก ทวนทอง  เอกทวีกูล ครู อนุมัติ
257 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430382 บ้านหนองสนม รันดา  วีระพันธ์ ครู อนุมัติ
258 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430379 บ้านพืชคาม นางทองมา  จันทไชย ครู อนุมัติ
259 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430379 บ้านพืชคาม นายวีระ  จันโทภาศ ครู อนุมัติ
260 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430388 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ ประยุทธ  โพธิสิงห์ ครู อนุมัติ
261 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430384 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ สุภาภรณ์  บุญทศ ครู อนุมัติ
262 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430385 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สุวิทย์  สุวรรณเพชร ครู อนุมัติ
263 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430385 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ ภุชงค์  ศรีบุญ ครู อนุมัติ
264 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430385 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สุทธิวัฒน์  เชษฐา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
265 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430386 บ้านโสกน้ำใส สุกัลยา  วรเจริญ ครูผู้สอน อนุมัติ
266 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430387 บ้านหนองนกเขียน นางสาวขวัญเมือง  จันทะมาตย์ ครู อนุมัติ
267 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430378 บ้านป่าตาว บุษบา  ยาวโนภาส ครู ชำนาญการ อนุมัติ
268 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430377 บ้านไทยเจริญ นางสาวพัชรินทร  สิริหิรัญญะวงษ์ ครู อนุมัติ
269 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430380 บ้านสามแยกภูกอย นางจารุวรรณ  ชินมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย อนุมัติ
270 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430380 บ้านสามแยกภูกอย วิศิษฐ์  พรหมโคตร ครู อนุมัติ
271 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430383 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) นางจงกล  พรมรส ครู อนุมัติ
272 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430393 บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ) สาริยา  พูนชัย ครู อนุมัติ
273 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430392 บ้านน้ำคำ มุกดา  ยอดเสน่ห์ ครู อนุมัติ
274 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430389 บ้านคำสร้างช้าง เพ็ญแข  ศรีวะโสภา ครุ คศ.1 อนุมัติ
275 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430390 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ ธีระวุฒิ  สุพรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
276 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430390 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ นายวสันต์  สอนจันทร์ ครู อนุมัติ
277 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430390 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ นายสังวาลย์  รักเพื่อน ครู อนุมัติ
278 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430391 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า บุญญากฤษณ์  สายนะที ครูผู้ช่วย อนุมัติ
279 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430391 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า ประพันธ์  โภคาแสง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
280 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430373 บ้านเหล่าหันทราย นางเพชรสิริ  ขาวขำ ครู อนุมัติ
281 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430371 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ ประกาศ  กุลสิงห์ ครู อนุมัติ
282 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430372 บ้านส้มผ่อ นงลักษณ์  ดารังวัล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
283 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430372 บ้านส้มผ่อ นางอุษณีย์  เวชกามา ครู อนุมัติ
284 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430372 บ้านส้มผ่อ พุฒิพงษ์  เคนโยธา ครู อนุมัติ
285 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430370 บ้านนางาม พินิจ  สายงาม ครู อนุมัติ