รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ยโสธร เขต 2 430358 : บ้านดงมะไฟ นางกัลยา  ศรีปัดทุม พนักงานราชการ
2 สพป.ยโสธร เขต 2 430359 : บ้านคำครตา พวงเพ็ชร  แก้วจันทร์วงษ์ ครู
3 สพป.ยโสธร เขต 2 430360 : บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) นายบัวพันธ์  คงทวี ครู
4 สพป.ยโสธร เขต 2 430361 : บ้านกุดกว้าง ประยงค์  บุญปก ครู
5 สพป.ยโสธร เขต 2 430362 : บ้านคำแขนศอก นางสายพิณ  ศรีศาลา ครู
6 สพป.ยโสธร เขต 2 430357 : บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ นายสถิตย์  เวฬุวนารักษ์ ครู
7 สพป.ยโสธร เขต 2 430355 : บ้านหนองลาดควาย นางอัจจิมา  ศรีวะรมย์ ครู
8 สพป.ยโสธร เขต 2 430356 : บ้านสีสุก วิไลศักดิ์   นาคำ ครู
9 สพป.ยโสธร เขต 2 430351 : บ้านดู่ลาด สมปาน  ยวงแก้ว ครู
10 สพป.ยโสธร เขต 2 430352 : บ้านโสกผักหวาน หฤทัย  สูงแข็ง ธุรการโรงเรียน
11 สพป.ยโสธร เขต 2 430353 : บ้านเสาเล้า นางอนงค์  เลิศลักษณ์สิริ ครู
12 สพป.ยโสธร เขต 2 430345 : ทรายมูลประชาราษฏร์ นางสาวชัชฎาภรณ์   มูลสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 สพป.ยโสธร เขต 2 430346 : ชุมชนบ้านโคกยาว นายธีระพล  อ่อนพฤกษ์ภูมิ ครู
14 สพป.ยโสธร เขต 2 430346 : ชุมชนบ้านโคกยาว อนันต์  มีชัย ครู
15 สพป.ยโสธร เขต 2 430347 : บ้านนาโป่ง ชานนท์  จันทะเลิศ ธุรการ
16 สพป.ยโสธร เขต 2 430348 : บ้านเหล่าเมย พิศมัย  คำทอง ครู
17 สพป.ยโสธร เขต 2 430348 : บ้านเหล่าเมย นางสาวเจษฎาภรณ์  พุฒป่า ครู
18 สพป.ยโสธร เขต 2 430349 : บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) ไชยพจน์  กาลจักร ช่างไฟฟ้า
19 สพป.ยโสธร เขต 2 430350 : บ้านดอนหวาย สมาน  พงษ์ศร ครู
20 สพป.ยโสธร เขต 2 430350 : บ้านดอนหวาย ศรีศักดิ์ มูลสาร  มูลสาร ธุรการโรงเรียน
21 สพป.ยโสธร เขต 2 430363 : บ้านนาเวียง นายรชต  ศรีจันทร์ ครู
22 สพป.ยโสธร เขต 2 430364 : บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) นายอุดร  ไชยตา ครู
23 สพป.ยโสธร เขต 2 430365 : บ้านหนองแวง อมินตรา  กัญญสินธ์ ธุรการโรงเรียน
24 สพป.ยโสธร เขต 2 430365 : บ้านหนองแวง ณรงค์ฤทธิ์  ธิมาชัย ครู
25 สพป.ยโสธร เขต 2 430366 : บ้านบะคอม ดวงจันทร์  ธาระรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพป.ยโสธร เขต 2 430367 : บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 สนั่น  เหลาคำ ครู
27 สพป.ยโสธร เขต 2 430367 : บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 นายเสฏฐวุฒิ  เวฬุวนารักษ์ ครูอัตราจ้าง
28 สพป.ยโสธร เขต 2 430368 : บ้านโคกกลาง นิพนธ์  จันทร์เพชร ครู
29 สพป.ยโสธร เขต 2 430369 : บ้านนาเรียง นายร่วมมิตร  เวฬุวนารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
30 สพป.ยโสธร เขต 2 430084 : ชุมชนบ้านกำแมด ชัชชล  แก่นบุบผา เจ้าหน้าที่ธุรการ
31 สพป.ยโสธร เขต 2 430084 : ชุมชนบ้านกำแมด รุ่งสุริยา   ทองน้อย ครู
32 สพป.ยโสธร เขต 2 430085 : บ้านกุดหิน นางสาวพรทิพย์  แสนสิ่ง เจ้าหน้าธุรการ
33 สพป.ยโสธร เขต 2 430086 : บ้านหนองตาไก้ นพรัตน์  คำนนท์ ครู
34 สพป.ยโสธร เขต 2 430087 : บ้านหนองเหี่ย รุ่งอรุณ  สุราสา ครู
35 สพป.ยโสธร เขต 2 430087 : บ้านหนองเหี่ย ดารุณี  คำมั่น ครู
36 สพป.ยโสธร เขต 2 430088 : บ้านโนนยาง นางสาวอรดี  แก้วไสย์ ครู
37 สพป.ยโสธร เขต 2 430089 : บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) ภูริวัฒ  เฉิดฉาย ครู
38 สพป.ยโสธร เขต 2 430089 : บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) จุฑารัตน์  บังศรี พนักงานราชการ
39 สพป.ยโสธร เขต 2 430083 : บ้านหนองเมืองกลาง ธีระวุฒิ  สุพรรณ ธุรการ
40 สพป.ยโสธร เขต 2 430104 : บ้านสองคร นางปิยธิดา  คำมาโฮม ครู
41 สพป.ยโสธร เขต 2 430104 : บ้านสองคร นางวิจิตราภรณ์  พินิจวิญญูภาพ ครู ชำนาญการพิเศษ
42 สพป.ยโสธร เขต 2 430079 : บ้านเอราวัณ waraporn  singkibud นักวิเคราะห์
43 สพป.ยโสธร เขต 2 430080 : บ้านหนองบอน นางสาวศศิภัทร  สายสมบัติ ครูผู้ช่วย
44 สพป.ยโสธร เขต 2 430081 : บ้านหนองเรือ นายชัยณรงค์  ไชยแสง ครู
45 สพป.ยโสธร เขต 2 430082 : บ้านหนองแก จุฑาทิพย์  หายทุกข์ ครู
46 สพป.ยโสธร เขต 2 430077 : อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) บุษรี  กาหลิบ ครู
47 สพป.ยโสธร เขต 2 430078 : บ้านเหล่าตำแย บุญเรียง  ผังคี ครู
48 สพป.ยโสธร เขต 2 430090 : บ้านคำน้ำสร้าง พัชรินทร์  สุรินาม ครู
49 สพป.ยโสธร เขต 2 430091 : บ้านเที่ยงนาเรียง อลิษา  นุสหรี ครู
50 สพป.ยโสธร เขต 2 430096 : บ้านดงสำราญ นางสาวขวัญเรือน  งามหลาย ครู
51 สพป.ยโสธร เขต 2 430097 : บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ ลดาวัลย์  ศาลกลาง ครูผู้ช่วย
52 สพป.ยโสธร เขต 2 430098 : โรงเรียนบ้านนาโส่ สถิตย์  กองพันธ์ ครู
53 สพป.ยโสธร เขต 2 430099 : บ้านโสกท่าลาดพัฒนา นายคำภา  เวฬุวนารักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
54 สพป.ยโสธร เขต 2 430100 : บ้านกุดแดง นายสุภาพ  ดวงมุลลี ครู
55 สพป.ยโสธร เขต 2 430101 : บ้านนาซึม วสันต์  สิมาฤทธิ์ ครู
56 สพป.ยโสธร เขต 2 430102 : ชุมชนประชาสรรค์ สุชาดา  มาตขาว ครู
57 สพป.ยโสธร เขต 2 430105 : ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) นายปิยพงษ์  สิงหนสาย ครู
58 สพป.ยโสธร เขต 2 430106 : บ้านผักกะย่า นางสาวอัชราภรณ์  สาริบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
59 สพป.ยโสธร เขต 2 430107 : บ้านหวายกุดสว่าง นางสาวภัททิยา  ศรีมันตะ ครูธุรการ
60 สพป.ยโสธร เขต 2 430108 : บ้านสุขเกษม วราภรณ์  วันดี ครูผู้ช่วย
61 สพป.ยโสธร เขต 2 430110 : บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) นายอุดร   จุลตะคุ ครู
62 สพป.ยโสธร เขต 2 430110 : บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) นางอัจจิมา  ยาวโนภาส ครู
63 สพป.ยโสธร เขต 2 430111 : บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า นายโพธิ์ชัย  คำแสน ครูผู้สอน
64 สพป.ยโสธร เขต 2 430112 : บ้านแดงหนองแซง จ.ส.อ.สมัคร  สันดี ครู
65 สพป.ยโสธร เขต 2 430112 : บ้านแดงหนองแซง สุดารัตน์  โสสุด ครู
66 สพป.ยโสธร เขต 2 430113 : บ้านคำเลา นายเด่นไชย  ทองเฟื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน
67 สพป.ยโสธร เขต 2 430114 : บ้านม่วง นางสาวสุมาลี  โพธิ์ศรี ครูธุรการ
68 สพป.ยโสธร เขต 2 430115 : บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ นายวิษณุ  วัจนามัย ครูชำนาญการพิเศษ
69 สพป.ยโสธร เขต 2 430116 : บ้านนาทม สุวนันท์  สามาอาพัฒน์ ธุรการโรงเรียน
70 สพป.ยโสธร เขต 2 430117 : บ้านโคกศรี เฉลิม  แสงดาว ครู
71 สพป.ยโสธร เขต 2 430118 : บ้านหนองหว้า นาย สงวน   สามารถกุล ครู
72 สพป.ยโสธร เขต 2 430124 : บ้านหนองหมี ชยพล  เงินราช ครูผู้ช่วย
73 สพป.ยโสธร เขต 2 430125 : บ้านกุดไกรสร สกุณี  เกตุงาม ครู
74 สพป.ยโสธร เขต 2 430126 : บ้านคำบอนศรีชุมพล ธีรศักดิ์  พันธ์ขาว ครูผู้ช่วย
75 สพป.ยโสธร เขต 2 430095 : บ้านโพนดินแดง ขวัญดาว บุญทอง  บุญทอง ครูผู้ช่วย
76 สพป.ยโสธร เขต 2 430093 : บ้านหนองแหน นางสาวอรทัย  จำเดิมสุข พนักงานธุรการ
77 สพป.ยโสธร เขต 2 430094 : บ้านคำผักหนาม นางนฤมล  ไทยมิตร ครู
78 สพป.ยโสธร เขต 2 430092 : บ้านโนนประทาย นายพัฒนกิจ  สมบัติหล้าา ครู
79 สพป.ยโสธร เขต 2 430103 : บ้านคำก้าว ประจักษ์  ข่าทิพย์พาที ครูชำนายการพิเศษ
80 สพป.ยโสธร เขต 2 430103 : บ้านคำก้าว พรวีณัฐ  ปัญญาประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 สพป.ยโสธร เขต 2 430120 : บ้านโนนใหญ่ อำพร  แย้มชื่น ครูชำนาญการพิเศษ
82 สพป.ยโสธร เขต 2 430121 : บ้านหัวนา ถิรวัฒน์  แก้วกมลรัตน์ ครูผู้ช่วย
83 สพป.ยโสธร เขต 2 430122 : บ้านหนองบัวบาน วิภาพร  ทองบ่อ ธุรการ
84 สพป.ยโสธร เขต 2 430123 : บ้านโสกน้ำขาว ณัฐพล  เรืองวรบูรณ์ ธุรการ
85 สพป.ยโสธร เขต 2 430123 : บ้านโสกน้ำขาว จีระพันธ์  วรรณจันทร์ ครู
86 สพป.ยโสธร เขต 2 430119 : บ้านห้วยแก้งหนองศาลา นายไชยา  คำทวี ครู
87 สพป.ยโสธร เขต 2 430119 : บ้านห้วยแก้งหนองศาลา นายไชยพจน์  ศรีวะสุทธิ์ ครู
88 สพป.ยโสธร เขต 2 430205 : บ้านนิคม นายอดิศักดิ์   ผิวทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
89 สพป.ยโสธร เขต 2 430206 : บ้านหนองบาก ไพวรรณ  จันใด ครู
90 สพป.ยโสธร เขต 2 430207 : บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ นางสาววนิดา  มะโข ครูชำนาญการพิเศษ
91 สพป.ยโสธร เขต 2 430208 : บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง นางกิตติพร  โนนจันทร์ ครู
92 สพป.ยโสธร เขต 2 430208 : บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง rachanee  suwanwong teacher
93 สพป.ยโสธร เขต 2 430209 : บ้านม่วงไข่ จันทร์ทาทิพย์  เนินทราย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
94 สพป.ยโสธร เขต 2 430201 : บ้านกระจาย จิรชยา  บัวมาตย์ เจ้าหนธุรการ
95 สพป.ยโสธร เขต 2 430203 : บ้านคำเกิด นางเมธิรา  มิ่งขวัญ พนักงานธุรการ
96 สพป.ยโสธร เขต 2 430213 : บ้านหนองสำโรง อนุสรณ์ นาคปาน  นาคปาน ครู
97 สพป.ยโสธร เขต 2 430222 : บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี วชิรญา  สุนทรารักษ์ ครู
98 สพป.ยโสธร เขต 2 430222 : บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี พรวิไล  จันทร์ตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
99 สพป.ยโสธร เขต 2 430223 : บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) รดารัตน์  หมายมี เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 สพป.ยโสธร เขต 2 430226 : บ้านดงสวาง นางงามศิรี  ศิริสวัสดิ์ พนักงานราชการ
101 สพป.ยโสธร เขต 2 430228 : บ้านหนองแข้ ปานทอง  ยั่งยืน ครู
102 สพป.ยโสธร เขต 2 430229 : บ้านหนองชุม สุรเดช  น้ำสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย
103 สพป.ยโสธร เขต 2 430225 : บ้านโคกกลาง นางสาวณชญาดา  เคนสิงห์ ครูผู้ช่วย
104 สพป.ยโสธร เขต 2 430227 : บ้านโคกสุวรรณ พลอยณะลิน  สุทธิประภา ครูผู้ช่วย
105 สพป.ยโสธร เขต 2 430221 : บ้านโคกนาโก มิณตรา   วงศ์จันทร์ ธุรการโรงเรียน
106 สพป.ยโสธร เขต 2 430224 : บ้านคำกลาง เนตรนภา   ถูระวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
107 สพป.ยโสธร เขต 2 430219 : บ้านเซซ่งพัฒนา นางสาวสุดารัตน์  ส่วนบุญ ธุรการโรงเรียน
108 สพป.ยโสธร เขต 2 430220 : บ้านท่าลาดโนนตูม อนุชิต  ภูผิวเหลือง ธุรการ
109 สพป.ยโสธร เขต 2 430217 : ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง พรรณิพา  บรรใดทอง ครู
110 สพป.ยโสธร เขต 2 430218 : บ้านเซโนนม่วง นางสาวสุวรรณา  จันเปรม ธุรการ
111 สพป.ยโสธร เขต 2 430216 : บ้านกลางสระเกษ นกูล  มะราช ครู
112 สพป.ยโสธร เขต 2 430210 : ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล ปัจฉิมาพร  ศรีตาแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
113 สพป.ยโสธร เขต 2 430211 : บ้านหนองแสงโคกสะอาด กรกาญจ์  นันทยา ครู
114 สพป.ยโสธร เขต 2 430212 : บ้านโพธิญาณ วราภรณ์  ขันทะลี ครูธุรการ
115 สพป.ยโสธร เขต 2 430214 : บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี อัมพร  อินอ่อน ครู
116 สพป.ยโสธร เขต 2 430215 : บ้านป่าตอง ธวัชชัย  วงษ์กล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
117 สพป.ยโสธร เขต 2 430200 : ชุมชนบ้านศรีฐาน นางนิสาชล  เดชศิริ ครูชำนาญการพิเศษ
118 สพป.ยโสธร เขต 2 430202 : บ้านเตาไห ภาคภูมิ  ป้องโล่ห์ พนักงานราชการ
119 สพป.ยโสธร เขต 2 430204 : บ้านกุดสำโรง นางวิภารัตน์  แสงส่อง ครู
120 สพป.ยโสธร เขต 2 430314 : บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว วัชรินทร์  โพธิ์ขาว ครู
121 สพป.ยโสธร เขต 2 430315 : บ้านกุดเชียงหมี ปิยนุช  แสนโสม ครู
122 สพป.ยโสธร เขต 2 430315 : บ้านกุดเชียงหมี สลักจิตร  แก้วสุข ครู
123 สพป.ยโสธร เขต 2 430316 : บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ อุบล   เป็นเครือ ครู ชำนาญการพิเศษ
124 สพป.ยโสธร เขต 2 430317 : บ้านห้วยยาง นายพีระพงษ์  ธรรมวิฑูรย์ ครูชำนาญการ
125 สพป.ยโสธร เขต 2 430318 : บ้านแก้งนาคำ ปิยรัตน์  ชำนิสาร ธุรการโรงเรียน
126 สพป.ยโสธร เขต 2 430309 : บ้านกุดมะฮงดงสวาง นางสาวเกศกนก   ประธาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.ยโสธร เขต 2 430310 : บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน ธัญญารัตน์  คุณเพ็ง ครูผู้ช่วย
128 สพป.ยโสธร เขต 2 430311 : บ้านดอนม่วงป่าโมง รพีพรรณ  อร่ามเรือง ครู
129 สพป.ยโสธร เขต 2 430312 : บ้านมันปลา นายไมตรี  พูลพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
130 สพป.ยโสธร เขต 2 430308 : บ้านกุดแห่ นงลักษณ์  สงวนชม ครู
131 สพป.ยโสธร เขต 2 430340 : บ้านสมสะอาด นางสาวมณัชญา  ห้องแซง ครูชำนาญการพิเศษ
132 สพป.ยโสธร เขต 2 430343 : บ้านคำเกิ่ง เนาวพร  บุญตา ครู
133 สพป.ยโสธร เขต 2 430294 : กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ เชิดชัย  เอกศรี ครู
134 สพป.ยโสธร เขต 2 430294 : กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ นายประมวล  ดีดวงพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
135 สพป.ยโสธร เขต 2 430295 : บ้านหินสิ่ว ปัทมาพร  ฉิมเพชร ครู ชำนาญการ
136 สพป.ยโสธร เขต 2 430296 : บ้านหนองยางห้วยสะแบก วลัยลักษณ์  หมุดธรรม ครูผู้ช่วย
137 สพป.ยโสธร เขต 2 430297 : บ้านดอนมะซ่อม นายกลิ่น  ทองสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ
138 สพป.ยโสธร เขต 2 430307 : น้อมเกล้า ธีรวัฒน์  มูลสาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
139 สพป.ยโสธร เขต 2 430307 : น้อมเกล้า วัชระ  ชูเสน ครูผู้ช่วย
140 สพป.ยโสธร เขต 2 430305 : บ้านหนองแคนน้อย นายนิวัติ  เปรยรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
141 สพป.ยโสธร เขต 2 430306 : บ้านโคกก่อง ฐิมาภรณ์  เสนสร ธุรการโรงเรียน
142 สพป.ยโสธร เขต 2 430301 : บ้านช่องเม็ก ทวีศักดิ์  คงโภคา ครูชำนาญการ
143 สพป.ยโสธร เขต 2 430302 : บ้านหนองเลิงคำ ทองดี  คณะศรี ครู
144 สพป.ยโสธร เขต 2 430303 : บ้านบุ่งค้า ปิยะนุช  คำพันธ์ ครูผู้ช่วย
145 สพป.ยโสธร เขต 2 430304 : บ้านป่าขี้ยาง ประนูน  ดวงแก้ว ครู
146 สพป.ยโสธร เขต 2 430299 : บ้านโคกเจริญ รุ้งราวรรณ  พงษ์เกษม ครู
147 สพป.ยโสธร เขต 2 430299 : บ้านโคกเจริญ รุ้งราวรรณ  พงษ์เกษม ครู
148 สพป.ยโสธร เขต 2 430300 : บ้านหนองแคน กนกวรรณ  ร่มโพธิ์ ครู
149 สพป.ยโสธร เขต 2 430287 : บ้านศรีแก้ว นาย  ไสว ลายทอง ครู ชำนาญการพิเศษ
150 สพป.ยโสธร เขต 2 430288 : บ้านโคกใหญ่ สุนทร  กาวัลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
151 สพป.ยโสธร เขต 2 430289 : บ้านศรีสว่าง สราวุธ  ยศบุญ ครู
152 สพป.ยโสธร เขต 2 430344 : บ้านแสนสำราญ นิราวรรณ  กัญญาสาย ครูผู้ช่วย
153 สพป.ยโสธร เขต 2 430335 : บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 ทินกร  พิลาแดง ครู
154 สพป.ยโสธร เขต 2 430336 : บ้านโนนหาด สุุธนันท์  วรรณวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
155 สพป.ยโสธร เขต 2 430337 : บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ นายวิชญ์ฒนต์  มุกธวัตร ครู
156 สพป.ยโสธร เขต 2 430339 : บ้านคึมยาว ฉัตราภรณ์  ศรีสวัสดิ์ ครู
157 สพป.ยโสธร เขต 2 430341 : บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ นายอาณกร  หนองหงอก ผู้อำนวยการโรงเรียน
158 สพป.ยโสธร เขต 2 430342 : บ้านหนองโสน นายวีระยุทธ  คำแก้ว ครู
159 สพป.ยโสธร เขต 2 430281 : บ้านดอนฮี นายดำรงศักดิ์  ศรีแจ่ม ครู
160 สพป.ยโสธร เขต 2 430282 : บ้านม่วงกาชัง นายไกรวุฒิ  สระบัว ครู
161 สพป.ยโสธร เขต 2 430283 : บ้านกุดโจด วิเชียร  จากผา ครูช่วยสอน
162 สพป.ยโสธร เขต 2 430283 : บ้านกุดโจด พิมลพร  พิบูลย์ เจ้าหน้าที่ ธุรการ
163 สพป.ยโสธร เขต 2 430284 : บ้านนาจาน นายประมวล  โพธิ์พาด ครู
164 สพป.ยโสธร เขต 2 430284 : บ้านนาจาน นิธินันท์  สร้อยแก้ว ครูธุรการ
165 สพป.ยโสธร เขต 2 430285 : บ้านพรหมนิยม วัลลภา  หมื่นสาย ครู
166 สพป.ยโสธร เขต 2 430286 : บ้านแยประชาสรรค์ กนกวรรณ  วรนุช ครูธุรการ
167 สพป.ยโสธร เขต 2 430290 : บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร จารุดา  ไชยเสนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
168 สพป.ยโสธร เขต 2 430290 : บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ว่าที่ร้อยตรีกัญจนดิฐ  วันทา ครู
169 สพป.ยโสธร เขต 2 430291 : อนุบาลเลิงนกทา สง่า  ชาญอุไร ครู
170 สพป.ยโสธร เขต 2 430291 : อนุบาลเลิงนกทา สุชานัน  บุญยบุตร ครู
171 สพป.ยโสธร เขต 2 430291 : อนุบาลเลิงนกทา นายประกิต  ตันติวาส ครู
172 สพป.ยโสธร เขต 2 430291 : อนุบาลเลิงนกทา วิชญ์พงศ์  สุขบัติ ครู
173 สพป.ยโสธร เขต 2 430292 : บ้านด่าน นางสาวนิธิกานต์  กาลจักร ครู
174 สพป.ยโสธร เขต 2 430293 : บ้านโป่งหนองสิม อภิชัย  โพธิ์ตาด ผู้อำนวยการโรงเรียน
175 สพป.ยโสธร เขต 2 430333 : บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา เทวา   อัฒจักร์ ครู
176 สพป.ยโสธร เขต 2 430334 : บ้านสามัคคี อภิวัฒน์  นิลไชย ธุรการ
177 สพป.ยโสธร เขต 2 430329 : บ้านหวาย นายบุญธรรม  ทุราช ครู
178 สพป.ยโสธร เขต 2 430330 : บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ ณพพร  คล้ายแดง ครู
179 สพป.ยโสธร เขต 2 430331 : บ้านนาเซแสงวิไล เกรียงไกร  ศรีทอง ครู
180 สพป.ยโสธร เขต 2 430332 : นาจานเจริญวิทย์ ศิรภัสสร  ดำเนิน ธุรการ
181 สพป.ยโสธร เขต 2 430325 : บ้านป่าชาด นายธนากร  คำโสมศรี ธุรการ
182 สพป.ยโสธร เขต 2 430326 : บ้านหนองบึง ประภาพร  ตันติวาส ครู
183 สพป.ยโสธร เขต 2 430327 : บ้านท่าศิลา นางนิภาพร  เจริญวงศ์ ครู
184 สพป.ยโสธร เขต 2 430319 : ชุมชนห้องแซงวิทยา นางดาวเรือง  กุมารสิทธิ์ ครู
185 สพป.ยโสธร เขต 2 430320 : บ้านห้องแซง อภิชัย  ละคร ครู
186 สพป.ยโสธร เขต 2 430320 : บ้านห้องแซง ศศิวิมล  ห้องแซง ครู
187 สพป.ยโสธร เขต 2 430320 : บ้านห้องแซง มารศรี  เมืองอามาตย์ ครู
188 สพป.ยโสธร เขต 2 430321 : บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) วไลพร  แก้วหาญ ครู
189 สพป.ยโสธร เขต 2 430322 : บ้านห้องคลองร่องคำ จีลัดดา  ยาสาภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
190 สพป.ยโสธร เขต 2 430323 : บ้านโพง นางสาวกมลพรรณ  ศรีสุพรรณ์ ครู
191 สพป.ยโสธร เขต 2 430323 : บ้านโพง ณัฏฐ์พิชา  บุญทันเอกธนัช ครู
192 สพป.ยโสธร เขต 2 430324 : บ้านโนนแดง นริศรา  สังฆมณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
193 สพป.ยโสธร เขต 2 430374 : บ้านคำเตย สุกัลยา  นามแก้ว ครู
194 สพป.ยโสธร เขต 2 430375 : บ้านหนองซ่งแย้ ธันยพร  บุญปก ธุรการ
195 สพป.ยโสธร เขต 2 430376 : บ้านดงสวรรค์ นายสมศักดิ์   มูลมะณี ครู
196 สพป.ยโสธร เขต 2 430381 : บ้านหนองลุมพุก พัชราภรณ์  สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
197 สพป.ยโสธร เขต 2 430381 : บ้านหนองลุมพุก ทวนทอง  เอกทวีกูล ครู
198 สพป.ยโสธร เขต 2 430382 : บ้านหนองสนม นายพีระพัทธ์  ทาทอง ธุรการโรงเรียน
199 สพป.ยโสธร เขต 2 430379 : บ้านพืชคาม นางระเบียบ    แพงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพืชคาม
200 สพป.ยโสธร เขต 2 430388 : บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ ประยุทธ  โพธิสิงห์ ครู
201 สพป.ยโสธร เขต 2 430384 : บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ นางสุภาภรณ์  บุญทศ ครู
202 สพป.ยโสธร เขต 2 430385 : บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ ภุชงค์  ศรีบุญ ครู
203 สพป.ยโสธร เขต 2 430386 : บ้านโสกน้ำใส สุกัลยา  วรเจริญ พนักงานราชการ
204 สพป.ยโสธร เขต 2 430387 : บ้านหนองนกเขียน ขวัญเมือง  กาลทิสา ครู
205 สพป.ยโสธร เขต 2 430378 : บ้านป่าตาว นางบุษบา  ยาวโนภาส ครู
206 สพป.ยโสธร เขต 2 430377 : บ้านไทยเจริญ พัชรินทร  สิริหิรัญญะวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
207 สพป.ยโสธร เขต 2 430380 : บ้านสามแยกภูกอย นางจารุวรรณ  ชินมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
208 สพป.ยโสธร เขต 2 430383 : บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) นางจงกล  พรมรส ครู
209 สพป.ยโสธร เขต 2 430393 : บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ) นางสาริยา  พูนชัย ครูชำนาญการพิเศษ
210 สพป.ยโสธร เขต 2 430392 : บ้านน้ำคำ อธิพงษ์  จันทร์เปล่ง ครู
211 สพป.ยโสธร เขต 2 430389 : บ้านคำสร้างช้าง นางเพ็ญแข  โพธิสิงห์ ครุ คศ.
212 สพป.ยโสธร เขต 2 430390 : บ้านโชคชัยพรตาดไฮ วสันต์  สอนจันทร์ ครู
213 สพป.ยโสธร เขต 2 430390 : บ้านโชคชัยพรตาดไฮ นางสาวสุภาวดี  มีศรี ธุรการโรงเรียน
214 สพป.ยโสธร เขต 2 430391 : บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า บุญญากฤษณ์  สายนะที ครูผู้ช่วย
215 สพป.ยโสธร เขต 2 430373 : บ้านเหล่าหันทราย นางเพชรสิริ  ขาวขำ ครูชำนาญการพิเศษ
216 สพป.ยโสธร เขต 2 430371 : บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ ประกาศ  กุลสิงห์ ครู
217 สพป.ยโสธร เขต 2 430372 : บ้านส้มผ่อ พุฒิพงษ์  เคนโยธา ครู
218 สพป.ยโสธร เขต 2 430370 : บ้านนางาม อนันทวิทย์  ป้องศรี ธุรการ