รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100082 บ้านผือวิทยายน มณีนพรัตน์  พรหมนอก ครู อนุมัติ
2 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100082 บ้านผือวิทยายน มณีนพรัตน์  พรหมนอก ครู อนุมัติ
3 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100083 สระไข่น้ำขุนีวิทยา นางสาวนิตยา  วงศ์สำราญ ครู อนุมัติ
4 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100084 บ้านหนองไผ่ล้อม ประสิทธิ์สม  จันทร์สม ครู อนุมัติ
5 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100085 บ้านหนองเขื่อง นางสวลี  พิลาวรรณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
6 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100085 บ้านหนองเขื่อง นายปิยะทัศน์  ภูมิภักดี ครู อนุมัติ
7 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100085 บ้านหนองเขื่อง นางสวลี  พิลาวรรณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
8 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100086 กุดตุ้มสามัคคีวิทยา นายโชคชัย  บุตรศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
9 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100086 กุดตุ้มสามัคคีวิทยา นางแววตา  อริพงษ์ ครู อนุมัติ
10 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100087 บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) นายนิมิตร  ฝาชัยภูมิ ครู อนุมัติ
11 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100088 โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา นางจารินี  ดวงอุปะ ครู อนุมัติ
12 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100033 โสกตลับราษฎร์อุทิศ นายศิริเวทย์  เวทยากร ครู อนุมัติ
13 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100061 บ้านห้วยตะแคง นายศรีทัศน์  จริยพันธ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
14 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100061 บ้านห้วยตะแคง นายประเสริฐ  ต่อติด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
15 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100062 บ้านห้วยยาง นายสะเทือน  ธรรมกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
16 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100026 โนนหว้านไพล ศศิพิมล  ศรีประเสริฐ ครู อนุมัติ
17 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100026 โนนหว้านไพล นายสานิตย์  พองชัยภูมิ ครู อนุมัติ
18 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100028 วัดพุทโธวาท ปิยะภัทร  ไตรเสนีย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
19 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100028 วัดพุทโธวาท นางผุดผาด   ธรรมปาน ครู อนุมัติ
20 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100029 หนองสระสำราญราษฎร์ นางอุบลศิลป์   อินทอง ครู อนุมัติ
21 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100034 บ้านหนองบัวขาว นางสาวปัญจนุช  สากุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
22 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100036 โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สุภาวดี  ตรีเพชร ครู อนุมัติ
23 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100036 โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ นางราณี  อินาวัง ครู อนุมัติ
24 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100066 บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน อมรรัตน์  ถนอมพันธ์ ครู อนุมัติ
25 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100063 บ้านท่าหินโงม พาวินี  ปิ่นงาม ครู อนุมัติ
26 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100063 บ้านท่าหินโงม นายพรวิชัย  บุญแก้ว ครู อนุมัติ
27 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100064 บ้านห้วยหมากแดง อุดม  เมืองศรีมาตย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
28 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100064 บ้านห้วยหมากแดง จิรวัฒน์  กู่ชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
29 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100065 บ้านวังโพน ก่อเกียรติ  ฐานวิเศษ ครู อนุมัติ
30 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100049 บ้านคร้อห้วยชัน(แย้มมงคลสินธุ์) นายวัชรินทร์  ทรัพย์จิตร ครู คศ.3 อนุมัติ
31 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100050 บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) winig  kadsnit ครู อนุมัติ
32 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100050 บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ประดิษฐ์  หงษ์ทรัพย์ ครู อนุมัติ
33 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100050 บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) นายประวิทย์  ดีสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
34 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100050 บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) นายประวิทย์  ดีสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
35 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100051 บ้านนาฝาย นางจิราภรณ์  เอื้อศรี ครู อนุมัติ
36 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100051 บ้านนาฝาย นายฉลาด  บุรีวงศ์วัฒนะ ครู อนุมัติ
37 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100044 บ้านช่อระกา นายประพันธ์  อ่อนละม้าย ครชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
38 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100044 บ้านช่อระกา นายสมบัติ  เงาชัยภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
39 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100045 บ้านกุดขมิ้น นายวีระศักดิ์  พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
40 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100045 บ้านกุดขมิ้น นายสุวัช  เปล่งหนองแซง ครู อนุมัติ
41 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100045 บ้านกุดขมิ้น นางสาวจรรยาลักษณ์  ดีกันกง ครู อนุมัติ
42 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100046 บ้านหนองหญ้าปล้อง สมาน  โท่นจ้อน ครู อนุมัติ
43 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100067 นาเสียวศึกษาคาร ปริศนา  ขวัญเมือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
44 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100068 บ้านนาวัง ชัยรัตน์  ศิลป์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
45 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100068 บ้านนาวัง นางบุญเปรียบ  ธนะสุนทร ครู คศ. 3 อนุมัติ
46 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100069 บ้านซับรวงไทร ศิริพร  ศรีหาพล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
47 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100070 ไทรงามผดุงวิทย์ นายวิจิตร  คำอิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
48 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100071 บ้านนาสีนวล นายลือชัย  ศรีวิชา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
49 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100020 บ้านแจ้งน้อย นายโสภณ  สามารถ ครู อนุมัติ
50 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100020 บ้านแจ้งน้อย นางอรัญญา  ภูมิวิริยะ พนักงานราชการ อนุมัติ
51 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100020 บ้านแจ้งน้อย นายศุภกร  คุ้มคง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
52 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100021 กะพี้ดอนขวางวิทยา วัฒนชัย  ถ่อนสันเทียะ ครู อนุมัติ
53 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100021 กะพี้ดอนขวางวิทยา ปภาดา  คงวัฒนะ ธุรการ อนุมัติ
54 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100022 โนนสำราญวิทยา ขนิษฐา  สุวรรณกลาง ครู อนุมัติ
55 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100022 โนนสำราญวิทยา นายจักรเพชร  พงศ์โพนทอง ครู อนุมัติ
56 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100011 ฉิมพลีวิทยา นายบรรจง  อ่อนละม้าย ครู อนุมัติ
57 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100014 บ้านโสกหว้า วรวรรณ  เพิ่มทรัพย์ ครู อนุมัติ
58 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100014 บ้านโสกหว้า วุฒิศักดิ์  สมณะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
59 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100041 เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ นายพงศธร  หวังกลุ่มกลาง ครู อนุมัติ
60 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100041 เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ นางศิริพร  บุญญานุสนธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
61 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100031 บ้านขี้เหล็กใหญ่ นางสุวณีย์  สิทธิบุตร ครู อนุมัติ
62 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100037 สุนทรวัฒนา Unchalee  Chumnansonk ครู อนุมัติ
63 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100038 อนุบาลชัยภูมิ ชูพงศ์  อยู่ภักดี ครู อนุมัติ
64 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100038 อนุบาลชัยภูมิ นายสุรเชษฐ์  ภักดีจิตร ครู อนุมัติ
65 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100038 อนุบาลชัยภูมิ นายสมสัน  ฦๅชา รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
66 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100009 ชุมพลสวรรค์วิทยา นายรบพล  กมลเพ็ชร์ ครู อนุมัติ
67 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100010 โค้งน้ำตับวิทยาคาร พโยธร  ผลพูน จนท.ธุรการ อนุมัติ
68 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100010 โค้งน้ำตับวิทยาคาร วิชัย  จำพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
69 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100010 โค้งน้ำตับวิทยาคาร ธนาวุฒิ  ศรีวิเศษ ครู อนุมัติ
70 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100012 วังก้านเหลืองดรุณกิจ นางสาวกมลพรรณ  สวรรณา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
71 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100012 วังก้านเหลืองดรุณกิจ ปณตกร  ปลื้มชัย ครู อนุมัติ
72 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100013 กุดเวียนวิทย์ผดุง กมลภพ  ศรีมิงาม พนักงานราชการ อนุมัติ
73 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100013 กุดเวียนวิทย์ผดุง นายนิเวศน์  จันทรกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
74 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100013 กุดเวียนวิทย์ผดุง kamonphop  srimingam พนักงานราชการ อนุมัติ
75 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100008 อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว นางสุธาสินี  พลอยครบุรี ครู อนุมัติ
76 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100008 อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว นางอมรรัตน์  แซ่เตีย ครู อนุมัติ
77 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100075 บ้านเล่าวิทยาคาร สุธี  เล็กอรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
78 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100076 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) รัชนี  ซ้ายยศ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
79 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100077 บ้านโพธิ์ใหญ่ ชวนพิศ  วิลาวรรณ ครู อนุมัติ
80 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100080 บ้านเสี้ยวน้อย นายทองเบิ้ม  ธงทอง ครู อนุมัติ
81 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100080 บ้านเสี้ยวน้อย เพ็ญสิริ  สุภาพ ครู อนุมัติ
82 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100089 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา นายทวิช  อาจสนาม ครู อนุมัติ
83 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100090 บ้านขวาน้อย ณัฐฐิญา  แสงลี ครู อนุมัติ
84 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100092 บ้านสัมพันธ์ สุระ  อุตมะพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
85 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100093 บ้านหนองฉิม วิยุทธร  ช่างเหล็ก ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
86 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100095 บ้านกุดโง้ง จิตติมา  โชคบำรุง ครู อนุมัติ
87 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100073 บ้านซับพระไวย์ พรศรี  ดีแซง ครู อนุมัติ
88 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100073 บ้านซับพระไวย์ จันทนา  ชนะหาญ ครู อนุมัติ
89 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100073 บ้านซับพระไวย์ วราเมธ  ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
90 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100005 บ้านหนองหญ้ารังกา วีราภรณ์  สิทธิ์วงศ์ ครู อนุมัติ
91 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100005 บ้านหนองหญ้ารังกา พิศิษฐ์  ดีแซง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
92 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100072 บ้านซับม่วง ภคนันท์  เปล่งศรี ครู อนุมัติ
93 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100072 บ้านซับม่วง สุทธิพันธ์  ประวันนา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
94 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100072 บ้านซับม่วง นายวานิส  เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
95 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100001 โพนทองพิทยา เพ็ญสุวรรณ  เสโส ครู อนุมัติ
96 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100001 โพนทองพิทยา ประคอง  สิทธิวงศ์ ครู อนุมัติ
97 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100001 โพนทองพิทยา นายปรีชา  อุตสาคู ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
98 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100004 บ้านนางเม้ง นายวิชัย  ประทุมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
99 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100032 บ้านโนนกอก นางสาวธัญพร  บุญเนาว์ ครู อนุมัติ
100 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100032 บ้านโนนกอก นางกาญจนา  ชัยนา ครู อนุมัติ
101 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100096 บ้านลาดใหญ่ นายธรรมนูญ  ศรีนัครินทร์ ครู อนุมัติ
102 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100096 บ้านลาดใหญ่ สุชิรา  อิ่มสุข ครู อนุมัติ
103 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100098 บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นางสมพร  บุญสุยา ครู อนุมัติ
104 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100098 บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นายเฑียรไชย  คำหาญพล ผู้อำนวยการ อนุมัติ
105 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100098 บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ประกายกาญจน์  จรัสแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
106 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100102 บ้านโนนคูณ นายอธิ  จี้เพชร ครู อนุมัติ
107 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100102 บ้านโนนคูณ นายสำรอง  ประสานแสง ครู อนุมัติ
108 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100102 บ้านโนนคูณ นิพนธ์  เหลาเจริญ ผู้บริหาร อนุมัติ
109 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100103 บ้านกุดเวียน ยุทธนา  ศรีพนม ครู อนุมัติ
110 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100103 บ้านกุดเวียน นางสาวมาริสา   มอไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
111 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100103 บ้านกุดเวียน นางจุติมา  ศรีนัครินทร์ ครู อนุมัติ
112 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100103 บ้านกุดเวียน นายสัญญา  พลพิลา ครู อนุมัติ
113 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100027 บ้านกุดละลม ธนกฤษณ์  คิดฉลาด ครู อนุมัติ
114 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100023 หนองนาแซงวิทยา อดุลย์  วิสัยสังข์ ครู อนุมัติ
115 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100023 หนองนาแซงวิทยา นิภารัตน์  ตอสกุล ครู อนุมัติ
116 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100024 บ้านหนองโง้ง ดำรงค์  ชัยจันดี ครู อนุมัติ
117 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100025 บ้านโนนสมบูรณ์ อุมาภรณ์  ไตรณรงค์ ธุรการ อนุมัติ
118 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100019 บ้านดอนหัน ศีลธรรม  แสงภักดี ครู อนุมัติ
119 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100019 บ้านดอนหัน ศีลธรรม  แสงภักดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
120 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100015 บ้านหนองไผ่พัฒนา นายสุชาติ  วงษ์ไพร ครู อนุมัติ
121 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100015 บ้านหนองไผ่พัฒนา ปัจจารีย์  พงศ์โพนทอง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
122 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100016 โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม สุปราณี  ผลาผล ธุรการ อนุมัติ
123 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100016 โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม เสาวภา  วุฒิจามร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
124 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100016 โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม นางวารี  คำธนนันทิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
125 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100017 ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา นิลุบล  บุญชาญ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
126 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100017 ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา นายวิศิษฐ์  สุทธิสาย ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
127 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100018 บ้านหนองแหนดอนกู่ นายบุญช่วย   วงษ์ชัย ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
128 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100018 บ้านหนองแหนดอนกู่ นางสาวเยาวรัตน์  คุณมั่ง ครู อนุมัติ
129 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100052 ห้วยต้อนวิทยา นายกำแพง  ช่วยชูวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
130 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100052 ห้วยต้อนวิทยา จันทิมา  บู่ทองจันทร์ ครู อนุมัติ
131 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100053 บ้านโป่งคองเหนือ ว่าที่ร.ต.สัญญา  พรหมผุย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
132 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100055 บ้านชีลองกลาง ฉวีวรรณ  สามหมอ ครู อนุมัติ
133 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100060 บ้านชีลองใต้ นายนิพล   คูณจันทร์ทึก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
134 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100060 บ้านชีลองใต้ supaksan  kongkuan ครู อนุมัติ
135 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100060 บ้านชีลองใต้ นายจตุรพร  มณีโนนโพธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
136 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100056 สามพันตาราษฎร์อุทิศ นางสาวนงนุช  พลอาวุธ ครูธุรการ อนุมัติ
137 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100056 สามพันตาราษฎร์อุทิศ วิชิต  บุระดา ครู อนุมัติ
138 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100056 สามพันตาราษฎร์อุทิศ ศิโรรัตน์   ธรรมปาน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
139 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100058 ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) จิรวัฒน์  รัตนอาภรณ์ ครู อนุมัติ
140 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100059 บ้านชีลองเหนือ ฉัตรชัย  แฝงฤทธิ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
141 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100003 บ้านม่วงเงาะ นางกมลวรรณ  หวังกลุ่มกลาง ครู อนุมัติ
142 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100006 บ้านห้วยบงเหนือ ทัศนีย์  ผลสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
143 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100006 บ้านห้วยบงเหนือ นางนิภากรณ์   พงษ์สระพัง ครู อนุมัติ
144 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100074 บ้านหินกอง ธิดารัตน์  สงวนศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
145 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100074 บ้านหินกอง นางอุทิศ  ศรีวงษ์ชัย ครู อนุมัติ
146 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100100 บ้านห้วยหว้า สุภาพร  ลุนสำโรง ครู อนุมัติ
147 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100100 บ้านห้วยหว้า นายประสิทธิ์  ปักเขตานัง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
148 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100101 บ้านห้วยบงใต้ นางจตุพร  สร้อยเปาะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
149 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100101 บ้านห้วยบงใต้ นางกุหลาบ  ฮะเติ้ง ครู อนุมัติ
150 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100305 บ้านสงแคน นางนวลจันทร์   เกินชัย ครู อนุมัติ
151 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100307 บ้านหินลาด กิตติพงษ์  ไชยชาติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
152 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100308 บ้านวังกำแพง นางสาวนิตยา  กันชัย ครู อนุมัติ
153 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100308 บ้านวังกำแพง ดุษฎี  ไชยทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
154 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100308 บ้านวังกำแพง ดุษฎี  ไชยทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
155 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100309 บ้านหนองกระทุ่ม นายมารค  กุลโนนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
156 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100309 บ้านหนองกระทุ่ม ปภาภัสส์  นันท์นิธิบวรโชค ครู อนุมัติ
157 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100309 บ้านหนองกระทุ่ม สุธากรณ์  ชาติเสนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
158 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100289 ยางนาดีราษฎร์ดำรง ภัทรวดี  หลงมา ครู อนุมัติ
159 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100289 ยางนาดีราษฎร์ดำรง อนุชา  บัวบาง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
160 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100314 บ้านหนองอ้อ นายสาคร  ชัยพระอินทร์ ครู อนุมัติ
161 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100314 บ้านหนองอ้อ กาญจนา  ชนะพาล ครู อนุมัติ
162 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100282 บ้านหลุบโพธิ์ ประนอม  กุลธรรมโม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
163 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100282 บ้านหลุบโพธิ์ รัตนา  ชัยเนตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
164 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100283 บ้านกุดไผ่ นางรัตนา  ปัดทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
165 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100283 บ้านกุดไผ่ นายสมยศ  พิไลวงศ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
166 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100283 บ้านกุดไผ่ นายธวัช  การพันธ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
167 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100284 บ้านห้วยหนองจันทิ แพรวนภา  เจนชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
168 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100284 บ้านห้วยหนองจันทิ ภาวินี  สิงคาลวณิช ครู ชำนาญการ อนุมัติ
169 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100285 บ้านโนนขี้ตุ่น สมเกียรติ  นาสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
170 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100285 บ้านโนนขี้ตุ่น อโณทัย  งอกกกำไร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
171 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100285 บ้านโนนขี้ตุ่น นางสาวศิริพันธ์  ยวงสุวรรณ ครูธุรการ อนุมัติ
172 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100286 บ้านกุดยาง อำนวย  ศรีไทย ครู อนุมัติ
173 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100288 บ้านโนนเปลือย บุษกร  ฤทธิ์ขจร ครู อนุมัติ
174 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100298 บ้านกุดหูลิง นายวิญญู   ทาจันทร์ ครู อนุมัติ
175 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100277 บ้านโนนแดง นภาพร  รวยลาภ ครู อนุมัติ
176 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100277 บ้านโนนแดง วริสรา  ยอดวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
177 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100278 บ้านต้อน นางสาวสุภารัตน์  จันทร์ลอย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
178 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100278 บ้านต้อน นายบุญส่ง  คณะยอด ครู อนุมัติ
179 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100275 อนุบาลบ้านเขว้า ไพศาล  มุ่งสมัคร ครู อนุมัติ
180 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100275 อนุบาลบ้านเขว้า พรทิพย์   มาลัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
181 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100276 บ้านเขว้าศึกษา จูนา  บุญพิมพ์ ครู อนุมัติ
182 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100280 บ้านโนนตาด นายวินิช  จิณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
183 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100281 บ้านกุดฉนวน จินตนา  โพธิ์ชัย ครู อนุมัติ
184 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100281 บ้านกุดฉนวน นายสุมนตรี   ดีชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
185 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100299 บ้านคลองไผ่งาม นางสาวบุญไพร  สางห้วยไพร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
186 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100301 บ้านหนองโสมง นางพิสิษฐ์กุล  กำลังศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
187 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100310 บ้านหว้าเฒ่า นางนพรัตน์  แตงเงิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
188 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100310 บ้านหว้าเฒ่า นายสนอง  เขตสูงเนิน ครู อนุมัติ
189 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100311 บ้านซับปลากั้ง นายไพโรจน์  ใจเกษิม ครู อนุมัติ
190 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100311 บ้านซับปลากั้ง นางสาวณิภาพร  สินทร ครู อนุมัติ
191 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100312 บ้านแก้งยาว นายธงชัย  โสภาค ครู อนุมัติ
192 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100313 บ้านนาอินทร์แต่ง สุวิทย์  ศุภวงศ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
193 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100313 บ้านนาอินทร์แต่ง อ้อมนที  มณีวรรณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
194 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100315 บ้านห้วยน้ำคำ ทองใบ  สาระหงษ์ ครู อนุมัติ
195 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100291 บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา นางอธิวรรณ  ขวัญบุญจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
196 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100304 ท่าแกวิทยากร สุพล  หาญเสนา ครู อนุมัติ
197 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100304 ท่าแกวิทยากร นายพงษ์วชิรินทร์  จันทร์เทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแกวิทยากร อนุมัติ
198 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100292 โนนน้อยแผ่นดินทอง ฐากูร  รักถาวร ครู อนุมัติ
199 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100292 โนนน้อยแผ่นดินทอง นายทรงศักดิ์  แว่นทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
200 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100292 โนนน้อยแผ่นดินทอง เพ็ญกุศล  ภูมิประภาส ครู อนุมัติ
201 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100292 โนนน้อยแผ่นดินทอง บรรจง  แจ้งเขว้า ธุรการ อนุมัติ
202 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100293 บ้านป่ายาง นางภณิดา  เสริมกลิ่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
203 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100294 บ้านค่ายหางเรียง นายวรพล  เหล่าฤทธิ์ ครู อนุมัติ
204 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100294 บ้านค่ายหางเรียง นางเอื้อมพร   ด้นประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
205 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100294 บ้านค่ายหางเรียง สำเริง  สีเขียว ช่างไม้ อนุมัติ
206 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100294 บ้านค่ายหางเรียง นิธิฤทธิ์  บุญดี ครู อนุมัติ
207 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100295 บ้านวังปลาฝา นางอนงค์  เชื้อเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
208 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100296 บ้านวังกุ่ม นางนิภา  ธิจิ่น ครู อนุมัติ
209 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100302 บ้านโนนโพธิ์ นายอุทัย  โภชน์ฉิมพลี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
210 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100302 บ้านโนนโพธิ์ นางเจนจิรา  ประดับวงษ์ ครู อนุมัติ
211 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100303 บ้านห้วยหวาย อารญา  เล่วแซง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
212 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100303 บ้านห้วยหวาย นายสมคิด  วงษ์จันทึก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
213 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100303 บ้านห้วยหวาย นางมยุรี  สาวก ครู อนุมัติ
214 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100436 ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) นายบุญทอง  ทวีเงิน ครู คศ.3 อนุมัติ
215 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100436 ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) จุฬาพร  ทวีชีพ ครู อนุมัติ
216 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100436 ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) ณรงค์  สร้างคำ ครู อนุมัติ
217 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100438 บ้านคอนสวรรค์ สมวงศ์  พงศ์วิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
218 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100438 บ้านคอนสวรรค์ ชุลีพร  สุ่ยหล้า ครู อนุมัติ
219 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100440 บ้านโนนโพธิ์ ลัดดา  ชนะจอก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
220 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100440 บ้านโนนโพธิ์ นายไพฑูรย์  โคบุตรี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
221 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100437 สหราษฎร์นุเคราะห์ กิตติคม  โสมาบุตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
222 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100437 สหราษฎร์นุเคราะห์ นายธีรภัทร์  สร้างคำ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
223 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100442 บ้านหนองโนน้อย พีรพล  กองศรี ผอ. อนุมัติ
224 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100472 บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) รพีพรรณ  ตุงชีพ ครูชำนาญการ อนุมัติ
225 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100472 บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) นางเหรียญกอง  ลอยเมืองกลาง ครู อนุมัติ
226 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100457 บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) พรทิพย์  ปานจำรูญ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
227 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100457 บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) นุชจรินทร์  แสงอรุณ ครู อนุมัติ
228 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100458 บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว วรรวิลาศ  เจนชัย ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
229 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100458 บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว กมลทิพย์  กาลาม ครู อนุมัติ
230 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100464 บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา นายวิบูลย์  จรูญพันธุ์ ครู อนุมัติ
231 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100465 บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) นางมะลิ  ผดุงชนม์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
232 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100467 บ้านโนนพันชาติกุดโดน นายชัยวิรัตน์  ชัยมนต์ตรา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
233 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100467 บ้านโนนพันชาติกุดโดน อนุรักษ์  ผดุงชนม์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
234 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100468 บ้านดอนหันวิทยา นายดำรง  ประสานศักดิ์ ครู อนุมัติ
235 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100468 บ้านดอนหันวิทยา ศรัญญู   สิงห์ชัย ครูธุรการ อนุมัติ
236 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100469 บ้านลำชี สุจิตตรา  รอนศึก ครูธุรการ อนุมัติ
237 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100469 บ้านลำชี อรุวรรณ  พาตา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
238 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100469 บ้านลำชี อรุวรรณ  พาตา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
239 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100446 ชุมชนบ้านโสก ชาติชาย  พงษ์จำนงค์ ครู อนุมัติ
240 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100446 ชุมชนบ้านโสก นางลำดวน  ไพศาลพงษ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
241 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100447 บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นางเสาวณิต  ตอพล ครู อนุมัติ
242 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100448 บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) บังอร  รัตนจันทร์ ธุรการ อนุมัติ
243 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100473 ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ พงพิสมร  ขุยชัยภูมิ ครู อนุมัติ
244 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100474 บ้านโปร่งโก นายวชิรา  อาวะรุณ ครู อนุมัติ
245 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100443 บ้านยางหวาย นางอรุณี  ประสานศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
246 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100443 บ้านยางหวาย นายอรรถวิทย์  หาญสมัคร ครู คศ.3 อนุมัติ
247 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100444 บ้านท่าฉาง สุวิภา  ขนชัยภูมิ ครู อนุมัติ
248 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100444 บ้านท่าฉาง สุรีรัตน์  ประสานศักดิ์ ธุรการ อนุมัติ
249 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100454 บ้านนาโจด นายทวี  จันทรมนตรี ครู อนุมัติ
250 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100454 บ้านนาโจด นางสุภกัญญา  ยิ่งสุข ครู อนุมัติ
251 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100450 บ้านนามน นายวิชัย  ดีสวน ครู อนุมัติ
252 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100450 บ้านนามน นายฉัตรชัย  กาหลง ครู อนุมัติ
253 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100451 บ้านสำราญ บุบผา  ใจเกษม ครู อนุมัติ
254 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100452 บ้านนาฮี นายปัญญา  แฝงสวรรค์ ครู อนุมัติ
255 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100453 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น นายมานะ  แรตกระโทก เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น อนุมัติ
256 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100453 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น นางศิริจันทร์  จันทร์กระจ่าง ครู อนุมัติ
257 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100453 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น นายมานะ  แรตกระโทก ครู อนุมัติ
258 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100453 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ศศิวิมล  ทองจำรูญ ครู อนุมัติ
259 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100453 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น นางอรสา  สิงห์สถิตย์ ครู อนุมัติ
260 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100449 บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) นางรัชนี  กาหลง ครู อนุมัติ
261 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100449 บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) สวงค์  ประสานศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
262 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100466 บ้านฝาย นางดวงพร  ก่านหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
263 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100466 บ้านฝาย นางศิริลักษณ์  พิมพ์ลาศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
264 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100470 หนองตาไก้วิทยากร นายวิทยา  เสนาไทย ครู อนุมัติ
265 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100470 หนองตาไก้วิทยากร สุุภาพ  ต่อโชติ ครู อนุมัติ
266 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100471 บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จุฑาทิพย์  กำเนิดจอก ครู อนุมัติ
267 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100477 ห้วยไร่วิทยานุกูล นิตยา  ทิพย์ชาติ ธุรการ อนุมัติ
268 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100477 ห้วยไร่วิทยานุกูล ดาหวัน  ขอย้ายกลาง ครู อนุมัติ
269 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100461 บ้านห้วยยาง นางจิรวรรณ์  กาญจนสุปัญญา ครู อนุมัติ
270 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100461 บ้านห้วยยาง นายวิมล  ซื่อตรง ครู อนุมัติ
271 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100461 บ้านห้วยยาง ยุพิน  อาจเวทย์ ครู อนุมัติ
272 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100462 บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ เจนจิรา  ชุ่มทองพิทักษ์ ครู อนุมัติ
273 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100463 บ้านโสกมูลนาค นางอมรรัตน์  ผลกอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
274 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100463 บ้านโสกมูลนาค ปณิดา  ครองหมู่ ครู อนุมัติ
275 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100463 บ้านโสกมูลนาค กนกพร  พิลาวัลย์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
276 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100475 บ้านหนองไฮโคกสง่า นายสุขฤกษ์  ดีโนนโพธิ์ ครู อนุมัติ
277 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100475 บ้านหนองไฮโคกสง่า นันทนี  สุพรรณภูวงษ์ ธุรการ อนุมัติ
278 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100316 บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ นางสาวปัทจณีย์  เมฆศรีสวรรค์ ครู อนุมัติ
279 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100316 บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ นายอนุสรณ์เสน่หา  เจริญขามป้อม ครู อนุมัติ
280 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100317 บ้านกุดชุมแสง นางสุพัฒน์  บุญกุล ครูชำนาญการ อนุมัติ
281 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100318 บ้านนาทุ่งใหญ่ นางวัชราภรณ์  ศักดิ์ภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
282 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100332 บ้านหนองหอย สามารถ  ฦๅชา ครู อนุมัติ
283 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100334 บ้านหนองลุมพุก นางสุรารักษ์  ลอยเมฆ ครู อนุมัติ
284 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100334 บ้านหนองลุมพุก สว่าง  บุญกุล ครู อนุมัติ
285 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100335 บ้านหนองสะแก นางธารธารา  บูรณะ ครู อนุมัติ
286 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100337 บ้านโชคอำนวย นายประสิทธิ์   หิรัญคำ ครู อนุมัติ
287 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100337 บ้านโชคอำนวย วีระ  สารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
288 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100337 บ้านโชคอำนวย ชาญวิทย์   ชุมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
289 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100330 คุรุประชานุกูล เยาวลักษณ์  โชคสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
290 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100330 คุรุประชานุกูล นางมนัสนันท์  ผลจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
291 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100331 บ้านห้วยกนทา นางสาวจิรัญญา  มาตรไตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
292 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100331 บ้านห้วยกนทา นายสมบูรณ์  เลขะวัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
293 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100333 บ้านปากห้วยเดื่อ นางสาวพายุ  ชัยตา ครู คศ.3 อนุมัติ
294 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100336 บ้านท่าข่อย รำไพพรรณ   เอ็มโอษฐ์ ครู อนุมัติ
295 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100336 บ้านท่าข่อย นายยศพล  วาทโยธา ครู คศ. 1 อนุมัติ
296 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100370 หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา ศศิธร  นาสมตรอง ครู อนุมัติ
297 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100370 หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา ชัยสิทธิ์  นิลสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
298 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100371 บ้านหัวนาคำ อรพรรณ  ลิ้มไพบูลย์ ครู คศ.2 อนุมัติ
299 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100372 บ้านโนนลาน จิรารัตน์  คงโนนกอก ครู อนุมัติ
300 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100373 บ้านโนนถาวร อุไร  ภู่ทอง ครู อนุมัติ
301 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100373 บ้านโนนถาวร จิราภรณ์  เรณูร่วง ครู อนุมัติ
302 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100374 บ้านหนองไห เทพฤทธิ์  สีลาน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
303 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100374 บ้านหนองไห สุมณฑา  ยศสังข์ ครู อนุมัติ
304 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100374 บ้านหนองไห วันณี  พลร่ม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
305 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100375 บ้านบ่อทอง ไสว  ประโพศรี ครู อนุมัติ
306 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100375 บ้านบ่อทอง sawai  praposri ครู คศ.3 อนุมัติ
307 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100375 บ้านบ่อทอง รังสิมันต์  ธรรมไทย ครู อนุมัติ
308 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100367 ราษฎร์บำรุง อ้อมใจ  อุ่นศิริ ครู อนุมัติ
309 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100367 ราษฎร์บำรุง นายณัฐวุฒิ  ริดบ้วน ครู อนุมัติ
310 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100367 ราษฎร์บำรุง นายศักรินทร์  ญาติพร้อม ครู อนุมัติ
311 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100368 ศรีสว่างสามัคคี ชาญณรงค์  วิไลชนม์ ครู อนุมัติ
312 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100368 ศรีสว่างสามัคคี นางเพ็ญพิชญา  ประสานศักดิ์ ครู อนุมัติ
313 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100368 ศรีสว่างสามัคคี นายสุเทพ  ดิเรกโภค ครู อนุมัติ
314 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100363 บ้านโนนสะอาด นายอิสระพงษ์   หนองงู ครู อนุมัติ
315 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100364 บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) นายณรงค์ฤทธิ์  ดอนศรี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
316 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100364 บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) นายเอนก  เพลินจันทึก ครูชำนาญการ อนุมัติ
317 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100364 บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) นาตยา  สุขสำราญ ครู อนุมัติ
318 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100364 บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) มะลิวัลย์  ภูมิหนองเป็ด พนักงานราชการ อนุมัติ
319 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100365 บ้านโนนศรีทอง ศศิวิมล  ภักดียา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
320 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100365 บ้านโนนศรีทอง นายวุฒินันท์  กุลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
321 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100365 บ้านโนนศรีทอง นางสาวดอกอ้อ  มิมะละ ครู อนุมัติ
322 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100366 บ้านห้วยข่าเฒ่า ปารณี  บัวพรวน ครู อนุมัติ
323 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100346 บ้านโนนเหม่า ลำพูล  ดาล มาโซ่ ครู อนุมัติ
324 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100346 บ้านโนนเหม่า ดุจเดือน  จำนงดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
325 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100347 บ้านโหล่นสามัคคี ชาตรี  ปะริเวทัง ครู อนุมัติ
326 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100347 บ้านโหล่นสามัคคี บุญส่ง  อยู่นอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
327 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100347 บ้านโหล่นสามัคคี วีระชัย  ศรีกุศล ครู อนุมัติ
328 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100347 บ้านโหล่นสามัคคี นางสาววิษา  ศรีทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
329 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100348 บ้านห้วยกุ่ม นางสาวสมกมล  ปราณประดิษฐ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
330 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100348 บ้านห้วยกุ่ม นายทศพร  ศรีกรินทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
331 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100349 บ้านนางแดด นางสาวหัทยา  ปราบบำรุง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
332 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100349 บ้านนางแดด ประภัสสิริ  บุปผา ครู คศ.1 อนุมัติ
333 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100349 บ้านนางแดด นางลักษณา   มะยม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
334 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100350 บ้านโนนศรีสง่า ปิยพร  เสนาหมื่น ครู อนุมัติ
335 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100350 บ้านโนนศรีสง่า นายจรูญ  ชะทา ครูชำนาญการ อนุมัติ
336 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100351 บ้านคลองเจริญ อดิศร  คงแสง ครู คศ.1 อนุมัติ
337 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100352 บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ นายคำปอน  ไสยชาติ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
338 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100354 บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง วาสนา  ศร๊วิเศษ ครูชำนาญการ อนุมัติ
339 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100354 บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง พิทักษ์  พรหมรินทร์ ครู อนุมัติ
340 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100355 บ้านโคกกรวดหนองพวง มานิต  สุวรรณโสภา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
341 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100355 บ้านโคกกรวดหนองพวง พัฒนชัย  เพิ่มชีรอง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
342 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100356 บ้านนางแดดเหนือ นายกฤษดา  หาญปีย์ ครู อนุมัติ
343 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100356 บ้านนางแดดเหนือ อัครดร  คำอาษา ครู คศ.1 อนุมัติ
344 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100357 บ้านห้วยหัน นางสาวสุจิตรา  มณฑารัตน์ ครู อนุมัติ
345 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100358 บ้านโนนตูม ณัฐพงษ์  สีหนาจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
346 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100358 บ้านโนนตูม คมดาว  สังข์ขาว ครู อนุมัติ
347 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100359 บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง เจนจิรา  สายสิงห์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
348 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100359 บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง นิธิตา  สังข์ขาว ครู อนุมัติ
349 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100360 บ้านทรัพย์เจริญ นางสาคร  ประชานอก พนักงานราชการ อนุมัติ
350 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100360 บ้านทรัพย์เจริญ กุหลาบ  เตชะแก้ว ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
351 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100361 บ้านท่าวังย่างควาย เขียว  นิลสิงขรณ์ ครู อนุมัติ
352 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100361 บ้านท่าวังย่างควาย อนงค์  สู้สงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
353 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100362 บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน กุหลาบ  เตชะแก้ว ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
354 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100362 บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน sumit  singporn ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
355 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100362 บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน ไพฑูรย์  แสงขุรัง ครู อนุมัติ
356 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100321 บ้านหนองไฮเหนือ นางแช่มช้อย  ศิลาสูงเนิน ครู อนุมัติ
357 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100321 บ้านหนองไฮเหนือ นวชาติ  วงค์ษาวัฒน์ ครู อนุมัติ
358 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100322 บ้านลาดเหนือ นายปัญจรัช   เพียพิมเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
359 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100327 บ้านโสกรัง สุรวุฒิ   สูรยาวัฒน์สกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
360 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100327 บ้านโสกรัง นางภควรรณ  จิตรโคตร ครู อนุมัติ
361 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100327 บ้านโสกรัง ธีระ  ประดับค่าย ครู คศ.1 อนุมัติ
362 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100328 บ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สุพิศ  สิงห์พร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
363 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100319 บ้านราษฎร์ดำเนิน นางพวงเพชร  ผุดผาด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
364 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100319 บ้านราษฎร์ดำเนิน สิริรัตน์  พรมเดื่อ ครู อนุมัติ
365 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100320 บ้านหนองไฮใต้ วาสนา  สิงห์พร ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
366 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100320 บ้านหนองไฮใต้ นายสายัณห์  ม่วงเพชร ครู อนุมัติ
367 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100323 ชุมชนบ้านหนองบัวแดง นายบริบูรณ์  ปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
368 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100324 บ้านลาดใต้ นายนิคม  วาทโยธา ครู อนุมัติ
369 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100324 บ้านลาดใต้ นางนิลุบล  สาลีลาด ครู ค.ศ. 3 อนุมัติ
370 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100325 หนองเบ็นเจริญวิทย์ นายอุดม  บุตรเรียง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
371 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100325 หนองเบ็นเจริญวิทย์ นายสนอง  ปัญญาศิลป์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
372 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100326 บ้านหนองแห้วพัฒนา นภัสกร  แสนชั่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
373 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100338 ชุมชนบ้านหนองแวง มนตรี  ภิรมย์ชม ครู อนุมัติ
374 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100338 ชุมชนบ้านหนองแวง จุมพล  ตาปราบ ครู อนุมัติ
375 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100338 ชุมชนบ้านหนองแวง ไสว  ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
376 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100338 ชุมชนบ้านหนองแวง บุญชู  คำพวง ครู อนุมัติ
377 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100339 บ้านห้วยหว้า นายเพชรทองอินทร์  นาแถมเงิน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
378 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100340 บ้านนาเจริญ นายบรรจบ  เชื้อทอง ครู อนุมัติ
379 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100340 บ้านนาเจริญ นางส่องแสง  อาราษฎร์ ครู อนุมัติ
380 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100340 บ้านนาเจริญ นางศศินี  ปรีการ ครู อนุมัติ
381 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100341 บ้านนารี วราพร  ชนะศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
382 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100341 บ้านนารี ขนิษฐา  เหล่าถาวร ครู อนุมัติ
383 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100341 บ้านนารี นางสาวอโนทัย   สุฤทธิ์ ครู อนุมัติ
384 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100341 บ้านนารี จักรพงษ์  สายโส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
385 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100342 บ้านหนองปล้อง นายพีร์นิธิ  แววสระปวเรศ ครู อนุมัติ
386 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100343 บ้านห้วยไผ่ใต้ เกษร  โพธิ์สาลาแสง พนักงานราชการ อนุมัติ
387 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100343 บ้านห้วยไผ่ใต้ รัตติกาล  จันโสภา ครู อนุมัติ
388 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100344 บ้านสะพุงเหนือ ขวัญชีวา  ปรีดี ครู อนุมัติ
389 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100344 บ้านสะพุงเหนือ กรรณฺกา   ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
390 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100344 บ้านสะพุงเหนือ นางยุพิน  เซามาไลเนน ครู คศ.1 อนุมัติ
391 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100344 บ้านสะพุงเหนือ งามเนื้อทอง  เดชโมรา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
392 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100345 บ้านโคกสง่า นางสาวสุธิกา  มงคลพันธ์ ครู อนุมัติ
393 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100345 บ้านโคกสง่า นายอาคม  เติมพงษ์ ครู อนุมัติ
394 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100345 บ้านโคกสง่า งามเนื้อทอง  เดชโมรา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
395 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100329 บ้านห้วยม่วง สุพิชญา  มาลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
396 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100329 บ้านห้วยม่วง นางอรัญญา  พรหมสิทธิ์ ครู อนุมัติ
397 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100353 บ้านหนองกุงบำรุง นายสุนันท์  งาหัตถี ครูชำนาญการ อนุมัติ
398 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100703 บ้านเจาทอง ธนานันต์  จันทรังษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
399 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100703 บ้านเจาทอง อนุชิต  ปราณี ครู อนุมัติ
400 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100704 บ้านโนนม่วง นายสืบพงษ์  ทัพหลวง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
401 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100704 บ้านโนนม่วง นายศราวุธ  หมู่โยธา ครู อนุมัติ
402 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100705 บ้านลาดชุมพล จักรพรรดิ  เสนอกลาง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
403 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100705 บ้านลาดชุมพล นางสาวอรทัย  มุทาพร ครู คศ.1 อนุมัติ
404 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100711 บ้านลาดไทรงาม เพลินจิตร  น้อยเจริญ ครู อนุมัติ
405 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100711 บ้านลาดไทรงาม นายปรัชญา   ตั้งพงษ์ ครู อนุมัติ
406 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100711 บ้านลาดไทรงาม ชัยวรงค์  เวียงพล ครู อนุมัติ
407 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100712 บ้านนาอุดม พิทรัตน์  บรรจงงาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
408 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100712 บ้านนาอุดม สิบเอกพิทรัตน์  บรรจงงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
409 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100714 บ้านพัฒนาสามัคคี อัญชนา  มณีโชติ ครู อนุมัติ
410 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100714 บ้านพัฒนาสามัคคี นางหนูเลี่ยม  ครองสถาน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
411 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100714 บ้านพัฒนาสามัคคี นางยุวภา  ขลิบเงิน ครู อนุมัติ
412 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100714 บ้านพัฒนาสามัคคี สุนทรีย์  แสงหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
413 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100716 หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา นางนิภาวรรณ  ไทยวิโรจน์ ครู อนุมัติ
414 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100717 แจ้งตราดคลองไทร นายนิวัต  ศุภมาตย์ ครู อนุมัติ
415 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100717 แจ้งตราดคลองไทร วชิรา  สิงห์โคตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
416 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100717 แจ้งตราดคลองไทร pongporn  kotbungkom ครู อนุมัติ
417 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100722 บ้านคลองจันลา มาลินี  วรสาร ครู อนุมัติ
418 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100722 บ้านคลองจันลา นายธนะศักดิ์  วรสาร ครู อนุมัติ
419 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100702 บ้านนาระยะพัฒนา นายรวี  ดารา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
420 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100702 บ้านนาระยะพัฒนา วันเพ็ญ  เกิดบาง ครู อนุมัติ
421 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100702 บ้านนาระยะพัฒนา นายทวีศักดิ์  จันทร์ปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
422 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100707 บ้านห้วยร่วม ลิลักษณ์พงษ์  ชัยพรมเขียว ครู อนุมัติ
423 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100707 บ้านห้วยร่วม charoporn23  ชโรพร ครู อนุมัติ
424 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100708 สหประชาสรร เพียว  ลาภมาก ครู อนุมัติ
425 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100708 สหประชาสรร นายวิวัฒน์ชัย  รักหินลาด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
426 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100709 บ้านซับชมภู นายไกรสรณ์  แก้วกองแสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
427 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100709 บ้านซับชมภู กัณตนา  จิตรมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
428 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100709 บ้านซับชมภู วัชรพงษ์  กินบุญ ครู อนุมัติ
429 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100710 บ้านเจาเหนือ บัวแก้ว  คุ้มคง ครู อนุมัติ
430 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100713 บ้านปรางค์มะค่า วารุณี  ทองเพชร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
431 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100713 บ้านปรางค์มะค่า supawadee  kaewwisad ครู อนุมัติ
432 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100715 แหลมทองผดุงวิทย์ เรืองสิริศักดิ์  โสบ้านบัว ครู คศ.2 อนุมัติ
433 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100715 แหลมทองผดุงวิทย์ อภิวัฒน์  อินทรแถลง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
434 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100718 บ้านโนนผักหวาน อภิสิทธิ์  เกษมวงศ์ ครู อนุมัติ
435 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100719 หินเหิบซับภูทอง นางวงศรี  ราชเดิม ครู อนุมัติ
436 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100720 บ้านสามแยกดงสวรรค์ นายประภวิษณุ์  ขันอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
437 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100720 บ้านสามแยกดงสวรรค์ นายสุรเชษฐ์  เนาว์โนนทอง ครู อนุมัติ
438 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100720 บ้านสามแยกดงสวรรค์ นางสาวอุษา  สมัตถะ ครู อนุมัติ
439 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100720 บ้านสามแยกดงสวรรค์ สมศักดิ์  จันทร์รักษ์ ผอ อนุมัติ
440 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100720 บ้านสามแยกดงสวรรค์ นางปรียาพัทส์   พงษ์ธัชณัชคุณ ครู อนุมัติ
441 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100721 บ้านวังตะกู ภรณ์ชนก  จวบสมบัติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
442 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100721 บ้านวังตะกู นางธนวรรณ  อุปฮาต ครู อนุมัติ
443 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100657 บ้านซับสีทอง นางสาวนินทร์มณี   ธรินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
444 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100658 บ้านลาดผักหนาม ปริญญา  ฝาชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
445 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100658 บ้านลาดผักหนาม นายพิพัฒน์  พัฒนะพุฒิเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
446 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100659 บ้านห้วยผักหนาม สิบเอกโสภา  หันตุลา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
447 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100659 บ้านห้วยผักหนาม นายภุพงษ์  ศร๊โฉม ครู อนุมัติ
448 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100659 บ้านห้วยผักหนาม ปราโมทย์  ขวัญยืน ผู้อำนวยการโีงเรียนบ้านห้วยผักหนาม อนุมัติ
449 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100660 บ้านหนองฉนวนวิทยาคม นายบุญยืน  ใจปราสัย ครู อนุมัติ
450 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100660 บ้านหนองฉนวนวิทยาคม คำภู  สีพั้วฮาม ครู อนุมัติ
451 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100661 บ้านหนองแวง กษม  ทองศรีมะดัน ครู อนุมัติ