รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100082 : บ้านผือวิทยายน มณีนพรัตน์  พรหมนอก ครู
2 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100082 : บ้านผือวิทยายน มณีนพรัตน์  พรหมนอก ครู
3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100083 : สระไข่น้ำขุนีวิทยา นางสาวนิตยา  วงศ์สำราญ ครู
4 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100084 : บ้านหนองไผ่ล้อม ประสิทธิ์สม  จันทร์สม ครู
5 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100085 : บ้านหนองเขื่อง นางสวลี  พิลาวรรณ์ ครูผู้ช่วย
6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100085 : บ้านหนองเขื่อง นางสวลี  พิลาวรรณ์ ครูผู้ช่วย
7 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100085 : บ้านหนองเขื่อง นายปิยะทัศน์  ภูมิภักดี ครู
8 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100086 : กุดตุ้มสามัคคีวิทยา นายโชคชัย  บุตรศรี ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100086 : กุดตุ้มสามัคคีวิทยา นางแววตา  อริพงษ์ ครู
10 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100087 : บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) นายนิมิตร  ฝาชัยภูมิ ครู
11 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100088 : โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา นางจารินี  ดวงอุปะ ครู
12 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100033 : โสกตลับราษฎร์อุทิศ นายศิริเวทย์  เวทยากร ครู
13 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100061 : บ้านห้วยตะแคง นายศรีทัศน์  จริยพันธ์ ครูชำนาญการ
14 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100061 : บ้านห้วยตะแคง นายประเสริฐ  ต่อติด ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100062 : บ้านห้วยยาง นายสะเทือน  ธรรมกุล ครูชำนาญการพิเศษ
16 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100026 : โนนหว้านไพล ศศิพิมล  ศรีประเสริฐ ครู
17 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100026 : โนนหว้านไพล นายสานิตย์  พองชัยภูมิ ครู
18 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100028 : วัดพุทโธวาท ปิยะภัทร  ไตรเสนีย์ พนักงานราชการ
19 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100028 : วัดพุทโธวาท นางผุดผาด   ธรรมปาน ครู
20 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100029 : หนองสระสำราญราษฎร์ นางอุบลศิลป์   อินทอง ครู
21 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100034 : บ้านหนองบัวขาว นางสาวปัญจนุช  สากุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
22 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100036 : โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ นางราณี  อินาวัง ครู
23 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100036 : โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สุภาวดี  ตรีเพชร ครู
24 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100066 : บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน อมรรัตน์  ถนอมพันธ์ ครู
25 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100063 : บ้านท่าหินโงม พาวินี  ปิ่นงาม ครู
26 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100063 : บ้านท่าหินโงม นายพรวิชัย  บุญแก้ว ครู
27 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100064 : บ้านห้วยหมากแดง อุดม  เมืองศรีมาตย์ ครูชำนาญการพิเศษ
28 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100064 : บ้านห้วยหมากแดง จิรวัฒน์  กู่ชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
29 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100065 : บ้านวังโพน ก่อเกียรติ  ฐานวิเศษ ครู
30 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100049 : บ้านคร้อห้วยชัน(แย้มมงคลสินธุ์) วิรัตน์  ตรีชานุชิต ครู
31 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100049 : บ้านคร้อห้วยชัน(แย้มมงคลสินธุ์) นายวัชรินทร์  ทรัพย์จิตร ครู คศ.3
32 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100050 : บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) winig  kadsnit ครู
33 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100050 : บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ประดิษฐ์  หงษ์ทรัพย์ ครู
34 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100050 : บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) นายประวิทย์  ดีสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
35 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100050 : บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) นายประวิทย์  ดีสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
36 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100051 : บ้านนาฝาย นางจิราภรณ์  เอื้อศรี ครู
37 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100051 : บ้านนาฝาย นายฉลาด  บุรีวงศ์วัฒนะ ครู
38 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100044 : บ้านช่อระกา นายประพันธ์  อ่อนละม้าย ครชำนาญการพิเศษ
39 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100044 : บ้านช่อระกา นายสมบัติ  เงาชัยภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ
40 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100045 : บ้านกุดขมิ้น นายสุวัช  เปล่งหนองแซง ครู
41 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100045 : บ้านกุดขมิ้น นางสาวจรรยาลักษณ์  ดีกันกง ครู
42 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100045 : บ้านกุดขมิ้น นายวีระศักดิ์  พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100046 : บ้านหนองหญ้าปล้อง สมาน  โท่นจ้อน ครู
44 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100067 : นาเสียวศึกษาคาร ปริศนา  ขวัญเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
45 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100068 : บ้านนาวัง ชัยรัตน์  ศิลป์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
46 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100068 : บ้านนาวัง นางบุญเปรียบ  ธนะสุนทร ครู คศ. 3
47 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100069 : บ้านซับรวงไทร ศิริพร  ศรีหาพล ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100070 : ไทรงามผดุงวิทย์ นายวิจิตร  คำอิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
49 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100071 : บ้านนาสีนวล นายลือชัย  ศรีวิชา ผู้อำนวยการ
50 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100020 : บ้านแจ้งน้อย นายโสภณ  สามารถ ครู
51 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100020 : บ้านแจ้งน้อย นางอรัญญา  ภูมิวิริยะ พนักงานราชการ
52 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100020 : บ้านแจ้งน้อย นายศุภกร  คุ้มคง ครูอัตราจ้าง
53 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100021 : กะพี้ดอนขวางวิทยา ปภาดา  คงวัฒนะ ธุรการ
54 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100021 : กะพี้ดอนขวางวิทยา วัฒนชัย  ถ่อนสันเทียะ ครู
55 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100022 : โนนสำราญวิทยา ขนิษฐา  สุวรรณกลาง ครู
56 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100022 : โนนสำราญวิทยา นายจักรเพชร  พงศ์โพนทอง ครู
57 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100011 : ฉิมพลีวิทยา นายบรรจง  อ่อนละม้าย ครู
58 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100014 : บ้านโสกหว้า วุฒิศักดิ์  สมณะ ครูชำนาญการพิเศษ
59 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100014 : บ้านโสกหว้า วรวรรณ  เพิ่มทรัพย์ ครู
60 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100041 : เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ นายพงศธร  หวังกลุ่มกลาง ครู
61 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100041 : เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ นางศิริพร  บุญญานุสนธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
62 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100031 : บ้านขี้เหล็กใหญ่ นางสุวณีย์  สิทธิบุตร ครู
63 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100037 : สุนทรวัฒนา Unchalee  Chumnansonk ครู
64 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100038 : อนุบาลชัยภูมิ ชูพงศ์  อยู่ภักดี ครู
65 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100038 : อนุบาลชัยภูมิ นายสมสัน  ฦๅชา รองผู้อำนวยการ
66 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100038 : อนุบาลชัยภูมิ นายสุรเชษฐ์  ภักดีจิตร ครู
67 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100009 : ชุมพลสวรรค์วิทยา นายรบพล  กมลเพ็ชร์ ครู
68 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100010 : โค้งน้ำตับวิทยาคาร วิชัย  จำพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
69 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100010 : โค้งน้ำตับวิทยาคาร ธนาวุฒิ  ศรีวิเศษ ครู
70 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100010 : โค้งน้ำตับวิทยาคาร พโยธร  ผลพูน จนท.ธุรการ
71 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100012 : วังก้านเหลืองดรุณกิจ นางสาวกมลพรรณ  สวรรณา ครูอัตราจ้าง
72 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100012 : วังก้านเหลืองดรุณกิจ ปณตกร  ปลื้มชัย ครู
73 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100013 : กุดเวียนวิทย์ผดุง kamonphop  srimingam พนักงานราชการ
74 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100013 : กุดเวียนวิทย์ผดุง กมลภพ  ศรีมิงาม พนักงานราชการ
75 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100013 : กุดเวียนวิทย์ผดุง วิไล  โชคหนุน ครูอัตราจ้าง
76 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100013 : กุดเวียนวิทย์ผดุง นายนิเวศน์  จันทรกุล ครูชำนาญการพิเศษ
77 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100008 : อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว นางสุธาสินี  พลอยครบุรี ครู
78 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100008 : อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว นางอมรรัตน์  แซ่เตีย ครู
79 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100075 : บ้านเล่าวิทยาคาร สุธี  เล็กอรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
80 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100076 : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) รัชนี  ซ้ายยศ ครูชำนาญการพิเศษ
81 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100077 : บ้านโพธิ์ใหญ่ ชวนพิศ  วิลาวรรณ ครู
82 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100080 : บ้านเสี้ยวน้อย เพ็ญสิริ  สุภาพ ครู
83 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100080 : บ้านเสี้ยวน้อย นายทองเบิ้ม  ธงทอง ครู
84 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100089 : ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา นายทวิช  อาจสนาม ครู
85 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100090 : บ้านขวาน้อย ณัฐฐิญา  แสงลี ครู
86 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100092 : บ้านสัมพันธ์ สุระ  อุตมะพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
87 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100093 : บ้านหนองฉิม วิยุทธร  ช่างเหล็ก ครู ชำนาญการพิเศษ
88 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100095 : บ้านกุดโง้ง จิตติมา  โชคบำรุง ครู
89 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100073 : บ้านซับพระไวย์ วราเมธ  ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
90 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100073 : บ้านซับพระไวย์ พรศรี  ดีแซง ครู
91 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100073 : บ้านซับพระไวย์ จันทนา  ชนะหาญ ครู
92 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100005 : บ้านหนองหญ้ารังกา วีราภรณ์  สิทธิ์วงศ์ ครู
93 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100005 : บ้านหนองหญ้ารังกา พิศิษฐ์  ดีแซง เจ้าหน้าที่ธุรการ
94 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100072 : บ้านซับม่วง นายวานิส  เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน
95 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100072 : บ้านซับม่วง สุทธิพันธ์  ประวันนา ผู้อำนวยการ
96 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100072 : บ้านซับม่วง ภคนันท์  เปล่งศรี ครู
97 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100001 : โพนทองพิทยา นายปรีชา  อุตสาคู ผู้อำนวยการโรงเรียน
98 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100001 : โพนทองพิทยา เพ็ญสุวรรณ  เสโส ครู
99 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100001 : โพนทองพิทยา ประคอง  สิทธิวงศ์ ครู
100 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100004 : บ้านนางเม้ง นายวิชัย  ประทุมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน
101 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100032 : บ้านโนนกอก นางสาวธัญพร  บุญเนาว์ ครู
102 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100032 : บ้านโนนกอก นางกาญจนา  ชัยนา ครู
103 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100096 : บ้านลาดใหญ่ นายธรรมนูญ  ศรีนัครินทร์ ครู
104 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100096 : บ้านลาดใหญ่ สุชิรา  อิ่มสุข ครู
105 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100098 : บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ประกายกาญจน์  จรัสแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
106 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100098 : บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นางสมพร  บุญสุยา ครู
107 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100098 : บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นายเฑียรไชย  คำหาญพล ผู้อำนวยการ
108 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100102 : บ้านโนนคูณ นิพนธ์  เหลาเจริญ ผู้บริหาร
109 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100102 : บ้านโนนคูณ นายอธิ  จี้เพชร ครู
110 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100102 : บ้านโนนคูณ นายสำรอง  ประสานแสง ครู
111 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100103 : บ้านกุดเวียน นายสัญญา  พลพิลา ครู
112 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100103 : บ้านกุดเวียน ยุทธนา  ศรีพนม ครู
113 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100103 : บ้านกุดเวียน นางสาวมาริสา   มอไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100103 : บ้านกุดเวียน นางจุติมา  ศรีนัครินทร์ ครู
115 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100027 : บ้านกุดละลม ธนกฤษณ์  คิดฉลาด ครู
116 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100023 : หนองนาแซงวิทยา นิภารัตน์  ตอสกุล ครู
117 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100023 : หนองนาแซงวิทยา อดุลย์  วิสัยสังข์ ครู
118 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100024 : บ้านหนองโง้ง ดำรงค์  ชัยจันดี ครู
119 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100025 : บ้านโนนสมบูรณ์ อุมาภรณ์  ไตรณรงค์ ธุรการ
120 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100019 : บ้านดอนหัน ศีลธรรม  แสงภักดี ครู
121 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100019 : บ้านดอนหัน ศีลธรรม  แสงภักดี ครูชำนาญการพิเศษ
122 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100015 : บ้านหนองไผ่พัฒนา นายสุชาติ  วงษ์ไพร ครู
123 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100015 : บ้านหนองไผ่พัฒนา ปัจจารีย์  พงศ์โพนทอง ครูอัตราจ้าง
124 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100016 : โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม เสาวภา  วุฒิจามร เจ้าหน้าที่ธุรการ
125 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100016 : โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม นางวารี  คำธนนันทิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
126 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100016 : โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม สุปราณี  ผลาผล ธุรการ
127 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100017 : ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา นายวิศิษฐ์  สุทธิสาย ครู ชำนาญการพิเศษ
128 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100017 : ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา นิลุบล  บุญชาญ ครู ชำนาญการพิเศษ
129 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100018 : บ้านหนองแหนดอนกู่ นางสาวเยาวรัตน์  คุณมั่ง ครู
130 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100018 : บ้านหนองแหนดอนกู่ นายบุญช่วย   วงษ์ชัย ครู ชำนาญการพิเศษ
131 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100052 : ห้วยต้อนวิทยา นายกำแพง  ช่วยชูวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
132 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100052 : ห้วยต้อนวิทยา จันทิมา  บู่ทองจันทร์ ครู
133 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100053 : บ้านโป่งคองเหนือ ว่าที่ร.ต.สัญญา  พรหมผุย ครูชำนาญการพิเศษ
134 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100055 : บ้านชีลองกลาง ฉวีวรรณ  สามหมอ ครู
135 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100060 : บ้านชีลองใต้ นายจตุรพร  มณีโนนโพธิ์ ครูผู้ช่วย
136 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100060 : บ้านชีลองใต้ นายนิพล   คูณจันทร์ทึก ครูชำนาญการพิเศษ
137 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100060 : บ้านชีลองใต้ supaksan  kongkuan ครู
138 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100056 : สามพันตาราษฎร์อุทิศ นางสาวนงนุช  พลอาวุธ ครูธุรการ
139 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100056 : สามพันตาราษฎร์อุทิศ วิชิต  บุระดา ครู
140 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100056 : สามพันตาราษฎร์อุทิศ ศิโรรัตน์   ธรรมปาน ครูอัตราจ้าง
141 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100058 : ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) จิรวัฒน์  รัตนอาภรณ์ ครู
142 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100059 : บ้านชีลองเหนือ ฉัตรชัย  แฝงฤทธิ์ ครูชำนาญการ
143 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100003 : บ้านม่วงเงาะ นางกมลวรรณ  หวังกลุ่มกลาง ครู
144 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100006 : บ้านห้วยบงเหนือ ทัศนีย์  ผลสวัสดิ์ ครู
145 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100006 : บ้านห้วยบงเหนือ นางนิภากรณ์   พงษ์สระพัง ครู
146 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100074 : บ้านหินกอง นางอุทิศ  ศรีวงษ์ชัย ครู
147 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100074 : บ้านหินกอง ธิดารัตน์  สงวนศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
148 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100100 : บ้านห้วยหว้า นายประสิทธิ์  ปักเขตานัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
149 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100100 : บ้านห้วยหว้า สุภาพร  ลุนสำโรง ครู
150 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100101 : บ้านห้วยบงใต้ นางกุหลาบ  ฮะเติ้ง ครู
151 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100101 : บ้านห้วยบงใต้ นางจตุพร  สร้อยเปาะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
152 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100305 : บ้านสงแคน นางนวลจันทร์   เกินชัย ครู
153 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100307 : บ้านหินลาด กิตติพงษ์  ไชยชาติ ครูผู้ช่วย
154 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100308 : บ้านวังกำแพง นางสาวนิตยา  กันชัย ครู
155 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100308 : บ้านวังกำแพง ดุษฎี  ไชยทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
156 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100308 : บ้านวังกำแพง ดุษฎี  ไชยทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100309 : บ้านหนองกระทุ่ม สุธากรณ์  ชาติเสนา ครูผู้ช่วย
158 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100309 : บ้านหนองกระทุ่ม นายมารค  กุลโนนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน
159 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100309 : บ้านหนองกระทุ่ม ปภาภัสส์  นันท์นิธิบวรโชค ครู
160 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100289 : ยางนาดีราษฎร์ดำรง อนุชา  บัวบาง ผู้อำนวยการโรงเรียน
161 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100289 : ยางนาดีราษฎร์ดำรง ภัทรวดี  หลงมา ครู
162 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100314 : บ้านหนองอ้อ กาญจนา  ชนะพาล ครู
163 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100314 : บ้านหนองอ้อ นายสาคร  ชัยพระอินทร์ ครู
164 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100282 : บ้านหลุบโพธิ์ ประนอม  กุลธรรมโม ธุรการโรงเรียน
165 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100282 : บ้านหลุบโพธิ์ รัตนา  ชัยเนตร ครูชำนาญการพิเศษ
166 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100283 : บ้านกุดไผ่ นางรัตนา  ปัดทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
167 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100283 : บ้านกุดไผ่ นายสมยศ  พิไลวงศ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
168 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100283 : บ้านกุดไผ่ นายธวัช  การพันธ์ ครูชำนาญการ
169 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100284 : บ้านห้วยหนองจันทิ ภาวินี  สิงคาลวณิช ครู ชำนาญการ
170 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100284 : บ้านห้วยหนองจันทิ แพรวนภา  เจนชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
171 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100285 : บ้านโนนขี้ตุ่น สมเกียรติ  นาสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
172 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100285 : บ้านโนนขี้ตุ่น นางสาวศิริพันธ์  ยวงสุวรรณ ครูธุรการ
173 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100285 : บ้านโนนขี้ตุ่น อโณทัย  งอกกกำไร ครูผู้ช่วย
174 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100286 : บ้านกุดยาง อำนวย  ศรีไทย ครู
175 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100288 : บ้านโนนเปลือย บุษกร  ฤทธิ์ขจร ครู
176 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100298 : บ้านกุดหูลิง นายวิญญู   ทาจันทร์ ครู
177 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100277 : บ้านโนนแดง นภาพร  รวยลาภ ครู
178 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100277 : บ้านโนนแดง วริสรา  ยอดวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
179 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100278 : บ้านต้อน ละมุลเพ็ชร  พิมพ์วงศ์ ครู
180 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100278 : บ้านต้อน นายบุญส่ง  คณะยอด ครู
181 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100278 : บ้านต้อน นางสาวสุภารัตน์  จันทร์ลอย เจ้าหน้าที่ธุรการ
182 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100275 : อนุบาลบ้านเขว้า พรทิพย์   มาลัย ครูชำนาญการพิเศษ
183 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100275 : อนุบาลบ้านเขว้า ไพศาล  มุ่งสมัคร ครู
184 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100276 : บ้านเขว้าศึกษา จูนา  บุญพิมพ์ ครู
185 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100280 : บ้านโนนตาด นายวินิช  จิณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
186 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100281 : บ้านกุดฉนวน จินตนา  โพธิ์ชัย ครู
187 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100281 : บ้านกุดฉนวน นายสุมนตรี   ดีชัย ครูชำนาญการพิเศษ
188 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100299 : บ้านคลองไผ่งาม นางสาวบุญไพร  สางห้วยไพร ครูชำนาญการพิเศษ
189 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100301 : บ้านหนองโสมง นางพิสิษฐ์กุล  กำลังศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
190 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100310 : บ้านหว้าเฒ่า นายสนอง  เขตสูงเนิน ครู
191 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100310 : บ้านหว้าเฒ่า นางนพรัตน์  แตงเงิน ครูชำนาญการพิเศษ
192 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100311 : บ้านซับปลากั้ง นายไพโรจน์  ใจเกษิม ครู
193 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100311 : บ้านซับปลากั้ง นางสาวณิภาพร  สินทร ครู
194 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100312 : บ้านแก้งยาว นายธงชัย  โสภาค ครู
195 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100313 : บ้านนาอินทร์แต่ง อ้อมนที  มณีวรรณ ครูผู้ช่วย
196 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100313 : บ้านนาอินทร์แต่ง สุวิทย์  ศุภวงศ์ ครูชำนาญการ
197 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100315 : บ้านห้วยน้ำคำ ทองใบ  สาระหงษ์ ครู
198 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100291 : บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา นางอธิวรรณ  ขวัญบุญจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
199 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100304 : ท่าแกวิทยากร สุพล  หาญเสนา ครู
200 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100304 : ท่าแกวิทยากร นายพงษ์วชิรินทร์  จันทร์เทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแกวิทยากร
201 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100292 : โนนน้อยแผ่นดินทอง ฐากูร  รักถาวร ครู
202 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100292 : โนนน้อยแผ่นดินทอง นายทรงศักดิ์  แว่นทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ
203 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100292 : โนนน้อยแผ่นดินทอง เพ็ญกุศล  ภูมิประภาส ครู
204 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100292 : โนนน้อยแผ่นดินทอง บรรจง  แจ้งเขว้า ธุรการ
205 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100293 : บ้านป่ายาง นางภณิดา  เสริมกลิ่น ครูผู้ช่วย
206 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100294 : บ้านค่ายหางเรียง นิธิฤทธิ์  บุญดี ครู
207 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100294 : บ้านค่ายหางเรียง นายวรพล  เหล่าฤทธิ์ ครู
208 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100294 : บ้านค่ายหางเรียง นางเอื้อมพร   ด้นประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
209 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100294 : บ้านค่ายหางเรียง สำเริง  สีเขียว ช่างไม้
210 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100295 : บ้านวังปลาฝา นางอนงค์  เชื้อเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
211 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100296 : บ้านวังกุ่ม นางนิภา  ธิจิ่น ครู
212 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100302 : บ้านโนนโพธิ์ นางเจนจิรา  ประดับวงษ์ ครู
213 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100302 : บ้านโนนโพธิ์ นายอุทัย  โภชน์ฉิมพลี ครูชำนาญการพิเศษ
214 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100303 : บ้านห้วยหวาย นางมยุรี  สาวก ครู
215 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100303 : บ้านห้วยหวาย อารญา  เล่วแซง เจ้าหน้าที่ธุรการ
216 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100303 : บ้านห้วยหวาย นายสมคิด  วงษ์จันทึก ครูชำนาญการพิเศษ
217 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100436 : ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) จุฬาพร  ทวีชีพ ครู
218 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100436 : ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) ณรงค์  สร้างคำ ครู
219 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100436 : ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) นายบุญทอง  ทวีเงิน ครู คศ.3
220 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100438 : บ้านคอนสวรรค์ ชุลีพร  สุ่ยหล้า ครู
221 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100438 : บ้านคอนสวรรค์ สมวงศ์  พงศ์วิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
222 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100440 : บ้านโนนโพธิ์ ลัดดา  ชนะจอก เจ้าหน้าที่ธุรการ
223 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100440 : บ้านโนนโพธิ์ นายไพฑูรย์  โคบุตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
224 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100437 : สหราษฎร์นุเคราะห์ กิตติคม  โสมาบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
225 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100437 : สหราษฎร์นุเคราะห์ นายธีรภัทร์  สร้างคำ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
226 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100442 : บ้านหนองโนน้อย พีรพล  กองศรี ผอ.
227 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100472 : บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) รพีพรรณ  ตุงชีพ ครูชำนาญการ
228 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100472 : บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) นางเหรียญกอง  ลอยเมืองกลาง ครู
229 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100457 : บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) พรทิพย์  ปานจำรูญ ครูอัตราจ้าง
230 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100457 : บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) นุชจรินทร์  แสงอรุณ ครู
231 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100458 : บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว วรรวิลาศ  เจนชัย ผู้บริหารสถานศึกษา
232 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100458 : บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว กมลทิพย์  กาลาม ครู
233 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100464 : บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา นายวิบูลย์  จรูญพันธุ์ ครู
234 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100465 : บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) นางมะลิ  ผดุงชนม์ ครูชำนาญการพิเศษ
235 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100467 : บ้านโนนพันชาติกุดโดน อนุรักษ์  ผดุงชนม์ ครูชำนาญการพิเศษ
236 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100467 : บ้านโนนพันชาติกุดโดน นายชัยวิรัตน์  ชัยมนต์ตรา ครูชำนาญการพิเศษ
237 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100468 : บ้านดอนหันวิทยา ศรัญญู   สิงห์ชัย ครูธุรการ
238 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100468 : บ้านดอนหันวิทยา นายดำรง  ประสานศักดิ์ ครู
239 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100469 : บ้านลำชี อรุวรรณ  พาตา ครูชำนาญการพิเศษ
240 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100469 : บ้านลำชี สุจิตตรา  รอนศึก ครูธุรการ
241 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100469 : บ้านลำชี อรุวรรณ  พาตา ครูชำนาญการพิเศษ
242 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100446 : ชุมชนบ้านโสก ชาติชาย  พงษ์จำนงค์ ครู
243 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100446 : ชุมชนบ้านโสก นางลำดวน  ไพศาลพงษ์ ครู คศ.3
244 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100447 : บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นางเสาวณิต  ตอพล ครู
245 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100448 : บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) บังอร  รัตนจันทร์ ธุรการ
246 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100473 : ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ พงพิสมร  ขุยชัยภูมิ ครู
247 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100474 : บ้านโปร่งโก นายวชิรา  อาวะรุณ ครู
248 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100443 : บ้านยางหวาย นางอรุณี  ประสานศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
249 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100443 : บ้านยางหวาย นายอรรถวิทย์  หาญสมัคร ครู คศ.3
250 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100444 : บ้านท่าฉาง สุรีรัตน์  ประสานศักดิ์ ธุรการ
251 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100444 : บ้านท่าฉาง สุวิภา  ขนชัยภูมิ ครู
252 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100454 : บ้านนาโจด นายทวี  จันทรมนตรี ครู
253 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100454 : บ้านนาโจด นางสุภกัญญา  ยิ่งสุข ครู
254 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100450 : บ้านนามน นายวิชัย  ดีสวน ครู
255 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100450 : บ้านนามน นายฉัตรชัย  กาหลง ครู
256 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100451 : บ้านสำราญ บุบผา  ใจเกษม ครู
257 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100452 : บ้านนาฮี นายปัญญา  แฝงสวรรค์ ครู
258 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100453 : บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น ศศิวิมล  ทองจำรูญ ครู
259 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100453 : บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น นางอรสา  สิงห์สถิตย์ ครู
260 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100453 : บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น นางศิริจันทร์  จันทร์กระจ่าง ครู
261 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100453 : บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น นายมานะ  แรตกระโทก เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
262 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100453 : บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น นายมานะ  แรตกระโทก ครู
263 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100449 : บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) นางรัชนี  กาหลง ครู
264 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100449 : บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) สวงค์  ประสานศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
265 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100466 : บ้านฝาย นางศิริลักษณ์  พิมพ์ลาศรี ครูชำนาญการพิเศษ
266 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100466 : บ้านฝาย นางดวงพร  ก่านหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
267 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100470 : หนองตาไก้วิทยากร นายวิทยา  เสนาไทย ครู
268 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100470 : หนองตาไก้วิทยากร สุุภาพ  ต่อโชติ ครู
269 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100471 : บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จุฑาทิพย์  กำเนิดจอก ครู
270 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100477 : ห้วยไร่วิทยานุกูล นิตยา  ทิพย์ชาติ ธุรการ
271 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100477 : ห้วยไร่วิทยานุกูล ดาหวัน  ขอย้ายกลาง ครู
272 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100461 : บ้านห้วยยาง นายวิมล  ซื่อตรง ครู
273 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100461 : บ้านห้วยยาง ยุพิน  อาจเวทย์ ครู
274 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100461 : บ้านห้วยยาง นางจิรวรรณ์  กาญจนสุปัญญา ครู
275 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100462 : บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ เจนจิรา  ชุ่มทองพิทักษ์ ครู
276 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100463 : บ้านโสกมูลนาค กนกพร  พิลาวัลย์ ครูอัตราจ้าง
277 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100463 : บ้านโสกมูลนาค นางอมรรัตน์  ผลกอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
278 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100463 : บ้านโสกมูลนาค ปณิดา  ครองหมู่ ครู
279 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100475 : บ้านหนองไฮโคกสง่า นันทนี  สุพรรณภูวงษ์ ธุรการ
280 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100475 : บ้านหนองไฮโคกสง่า นายสุขฤกษ์  ดีโนนโพธิ์ ครู
281 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100316 : บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ นางสาวปัทจณีย์  เมฆศรีสวรรค์ ครู
282 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100316 : บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ นายอนุสรณ์เสน่หา  เจริญขามป้อม ครู
283 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100317 : บ้านกุดชุมแสง นางสุพัฒน์  บุญกุล ครูชำนาญการ
284 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100318 : บ้านนาทุ่งใหญ่ นางวัชราภรณ์  ศักดิ์ภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ
285 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100332 : บ้านหนองหอย สามารถ  ฦๅชา ครู
286 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100334 : บ้านหนองลุมพุก สว่าง  บุญกุล ครู
287 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100334 : บ้านหนองลุมพุก นางสุรารักษ์  ลอยเมฆ ครู
288 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100335 : บ้านหนองสะแก นางธารธารา  บูรณะ ครู
289 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100337 : บ้านโชคอำนวย นายประสิทธิ์   หิรัญคำ ครู
290 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100337 : บ้านโชคอำนวย วีระ  สารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
291 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100337 : บ้านโชคอำนวย ชาญวิทย์   ชุมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
292 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100330 : คุรุประชานุกูล นางมนัสนันท์  ผลจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
293 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100330 : คุรุประชานุกูล เยาวลักษณ์  โชคสวัสดิ์ ครู
294 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100331 : บ้านห้วยกนทา นางสาวจิรัญญา  มาตรไตร ครูชำนาญการพิเศษ
295 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100331 : บ้านห้วยกนทา นายสมบูรณ์  เลขะวัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษ
296 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100333 : บ้านปากห้วยเดื่อ นางสาวพายุ  ชัยตา ครู คศ.3
297 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100336 : บ้านท่าข่อย รำไพพรรณ   เอ็มโอษฐ์ ครู
298 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100336 : บ้านท่าข่อย นายยศพล  วาทโยธา ครู คศ. 1
299 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100370 : หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา ศศิธร  นาสมตรอง ครู
300 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100370 : หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา ชัยสิทธิ์  นิลสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
301 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100371 : บ้านหัวนาคำ อรพรรณ  ลิ้มไพบูลย์ ครู คศ.2
302 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100372 : บ้านโนนลาน จิรารัตน์  คงโนนกอก ครู
303 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100373 : บ้านโนนถาวร อุไร  ภู่ทอง ครู
304 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100373 : บ้านโนนถาวร จิราภรณ์  เรณูร่วง ครู
305 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100374 : บ้านหนองไห วันณี  พลร่ม ธุรการโรงเรียน
306 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100374 : บ้านหนองไห เทพฤทธิ์  สีลาน ครูผู้ช่วย
307 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100374 : บ้านหนองไห สุมณฑา  ยศสังข์ ครู
308 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100375 : บ้านบ่อทอง sawai  praposri ครู คศ.3
309 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100375 : บ้านบ่อทอง รังสิมันต์  ธรรมไทย ครู
310 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100375 : บ้านบ่อทอง ไสว  ประโพศรี ครู
311 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100367 : ราษฎร์บำรุง นายณัฐวุฒิ  ริดบ้วน ครู
312 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100367 : ราษฎร์บำรุง นายศักรินทร์  ญาติพร้อม ครู
313 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100367 : ราษฎร์บำรุง อ้อมใจ  อุ่นศิริ ครู
314 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100368 : ศรีสว่างสามัคคี นางเพ็ญพิชญา  ประสานศักดิ์ ครู
315 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100368 : ศรีสว่างสามัคคี นายสุเทพ  ดิเรกโภค ครู
316 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100368 : ศรีสว่างสามัคคี ชาญณรงค์  วิไลชนม์ ครู
317 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100363 : บ้านโนนสะอาด นายอิสระพงษ์   หนองงู ครู
318 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100364 : บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) นายเอนก  เพลินจันทึก ครูชำนาญการ
319 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100364 : บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) นายณรงค์ฤทธิ์  ดอนศรี ผู้อำนวยการ
320 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100364 : บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) นาตยา  สุขสำราญ ครู
321 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100364 : บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) มะลิวัลย์  ภูมิหนองเป็ด พนักงานราชการ
322 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100365 : บ้านโนนศรีทอง ศศิวิมล  ภักดียา เจ้าหน้าที่พัสดุ
323 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100365 : บ้านโนนศรีทอง นายวุฒินันท์  กุลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
324 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100365 : บ้านโนนศรีทอง นางสาวดอกอ้อ  มิมะละ ครู
325 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100366 : บ้านห้วยข่าเฒ่า ปารณี  บัวพรวน ครู
326 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100346 : บ้านโนนเหม่า ลำพูล  ดาล มาโซ่ ครู
327 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100346 : บ้านโนนเหม่า ดุจเดือน  จำนงดี ครูผู้ช่วย
328 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100347 : บ้านโหล่นสามัคคี นางสาววิษา  ศรีทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
329 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100347 : บ้านโหล่นสามัคคี ชาตรี  ปะริเวทัง ครู
330 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100347 : บ้านโหล่นสามัคคี บุญส่ง  อยู่นอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน
331 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100347 : บ้านโหล่นสามัคคี วีระชัย  ศรีกุศล ครู
332 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100348 : บ้านห้วยกุ่ม นายทศพร  ศรีกรินทร์ ครูผู้ช่วย
333 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100348 : บ้านห้วยกุ่ม นางสาวสมกมล  ปราณประดิษฐ์ ครูผู้ช่วย
334 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100349 : บ้านนางแดด ประภัสสิริ  บุปผา ครู คศ.1
335 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100349 : บ้านนางแดด นางลักษณา   มะยม ครูผู้ช่วย
336 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100349 : บ้านนางแดด นางสาวหัทยา  ปราบบำรุง ครูผู้ช่วย
337 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100350 : บ้านโนนศรีสง่า ปิยพร  เสนาหมื่น ครู
338 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100350 : บ้านโนนศรีสง่า นายจรูญ  ชะทา ครูชำนาญการ
339 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100350 : บ้านโนนศรีสง่า สุมิตร  สิงห์พร ผู้อำนวยการโรงเรียน
340 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100351 : บ้านคลองเจริญ อดิศร  คงแสง ครู คศ.1
341 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100352 : บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ นายคำปอน  ไสยชาติ ครูชำนาญการพิเศษ
342 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100354 : บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง พิทักษ์  พรหมรินทร์ ครู
343 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100354 : บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง วาสนา  ศร๊วิเศษ ครูชำนาญการ
344 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100355 : บ้านโคกกรวดหนองพวง มานิต  สุวรรณโสภา เจ้าหน้าที่พัสดุ
345 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100355 : บ้านโคกกรวดหนองพวง พัฒนชัย  เพิ่มชีรอง เจ้าหน้าที่พัสดุ
346 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100356 : บ้านนางแดดเหนือ อัครดร  คำอาษา ครู คศ.1
347 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100356 : บ้านนางแดดเหนือ นายกฤษดา  หาญปีย์ ครู
348 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100357 : บ้านห้วยหัน นางสาวสุจิตรา  มณฑารัตน์ ครู
349 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100358 : บ้านโนนตูม คมดาว  สังข์ขาว ครู
350 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100358 : บ้านโนนตูม ณัฐพงษ์  สีหนาจ ครูผู้ช่วย
351 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100359 : บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง เจนจิรา  สายสิงห์ ครูผู้ช่วย
352 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100359 : บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง นิธิตา  สังข์ขาว ครู
353 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100360 : บ้านทรัพย์เจริญ นางสาคร  ประชานอก พนักงานราชการ
354 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100360 : บ้านทรัพย์เจริญ กุหลาบ  เตชะแก้ว ครูพี่เลี้ยง
355 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100361 : บ้านท่าวังย่างควาย อนงค์  สู้สงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการ
356 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100361 : บ้านท่าวังย่างควาย เขียว  นิลสิงขรณ์ ครู
357 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100362 : บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน ไพฑูรย์  แสงขุรัง ครู
358 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100362 : บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน กุหลาบ  เตชะแก้ว ครูพี่เลี้ยง
359 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100321 : บ้านหนองไฮเหนือ นางแช่มช้อย  ศิลาสูงเนิน ครู
360 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100321 : บ้านหนองไฮเหนือ นวชาติ  วงค์ษาวัฒน์ ครู
361 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100322 : บ้านลาดเหนือ นายปัญจรัช   เพียพิมเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
362 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100327 : บ้านโสกรัง นางภควรรณ  จิตรโคตร ครู
363 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100327 : บ้านโสกรัง ธีระ  ประดับค่าย ครู คศ.1
364 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100327 : บ้านโสกรัง สุรวุฒิ   สูรยาวัฒน์สกุล ครูผู้ช่วย
365 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100328 : บ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สุพิศ  สิงห์พร ครูชำนาญการพิเศษ
366 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100319 : บ้านราษฎร์ดำเนิน สิริรัตน์  พรมเดื่อ ครู
367 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100319 : บ้านราษฎร์ดำเนิน นางพวงเพชร  ผุดผาด ครูชำนาญการพิเศษ
368 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100320 : บ้านหนองไฮใต้ วาสนา  สิงห์พร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
369 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100320 : บ้านหนองไฮใต้ นายสายัณห์  ม่วงเพชร ครู
370 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100323 : ชุมชนบ้านหนองบัวแดง นายบริบูรณ์  ปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ
371 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100324 : บ้านลาดใต้ นางนิลุบล  สาลีลาด ครู ค.ศ. 3
372 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100324 : บ้านลาดใต้ นายนิคม  วาทโยธา ครู
373 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100325 : หนองเบ็นเจริญวิทย์ นายอุดม  บุตรเรียง ครู ชำนาญการพิเศษ
374 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100325 : หนองเบ็นเจริญวิทย์ นายสนอง  ปัญญาศิลป์ ครู ชำนาญการพิเศษ
375 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100326 : บ้านหนองแห้วพัฒนา นภัสกร  แสนชั่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
376 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100338 : ชุมชนบ้านหนองแวง มนตรี  ภิรมย์ชม ครู
377 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100338 : ชุมชนบ้านหนองแวง จุมพล  ตาปราบ ครู
378 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100338 : ชุมชนบ้านหนองแวง ไสว  ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
379 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100338 : ชุมชนบ้านหนองแวง บุญชู  คำพวง ครู
380 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100339 : บ้านห้วยหว้า นายเพชรทองอินทร์  นาแถมเงิน ผู้อำนวยการ
381 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100340 : บ้านนาเจริญ นางศศินี  ปรีการ ครู
382 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100340 : บ้านนาเจริญ นายบรรจบ  เชื้อทอง ครู
383 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100340 : บ้านนาเจริญ นางส่องแสง  อาราษฎร์ ครู
384 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100341 : บ้านนารี นางสาวอโนทัย   สุฤทธิ์ ครู
385 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100341 : บ้านนารี จักรพงษ์  สายโส ครูผู้ช่วย
386 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100341 : บ้านนารี วราพร  ชนะศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
387 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100341 : บ้านนารี ขนิษฐา  เหล่าถาวร ครู
388 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100342 : บ้านหนองปล้อง นายพีร์นิธิ  แววสระปวเรศ ครู
389 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100343 : บ้านห้วยไผ่ใต้ รัตติกาล  จันโสภา ครู
390 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100343 : บ้านห้วยไผ่ใต้ เกษร  โพธิ์สาลาแสง พนักงานราชการ
391 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100344 : บ้านสะพุงเหนือ งามเนื้อทอง  เดชโมรา เจ้าหน้าที่ธุรการ
392 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100344 : บ้านสะพุงเหนือ ขวัญชีวา  ปรีดี ครู
393 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100344 : บ้านสะพุงเหนือ กรรณฺกา   ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
394 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100344 : บ้านสะพุงเหนือ นางยุพิน  เซามาไลเนน ครู คศ.1
395 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100345 : บ้านโคกสง่า งามเนื้อทอง  เดชโมรา เจ้าหน้าที่ธุรการ
396 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100345 : บ้านโคกสง่า นายอาคม  เติมพงษ์ ครู
397 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100345 : บ้านโคกสง่า นางสาวสุธิกา  มงคลพันธ์ ครู
398 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100329 : บ้านห้วยม่วง สุพิชญา  มาลา ครูผู้ช่วย
399 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100329 : บ้านห้วยม่วง นางอรัญญา  พรหมสิทธิ์ ครู
400 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100353 : บ้านหนองกุงบำรุง นายสุนันท์  งาหัตถี ครูชำนาญการ
401 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100703 : บ้านเจาทอง อนุชิต  ปราณี ครู
402 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100703 : บ้านเจาทอง ธนานันต์  จันทรังษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
403 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100704 : บ้านโนนม่วง นายสืบพงษ์  ทัพหลวง ครูผู้ช่วย
404 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100704 : บ้านโนนม่วง นายศราวุธ  หมู่โยธา ครู
405 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100705 : บ้านลาดชุมพล จักรพรรดิ  เสนอกลาง ผู้อำนวยการ
406 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100705 : บ้านลาดชุมพล นางสาวอรทัย  มุทาพร ครู คศ.1
407 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100711 : บ้านลาดไทรงาม นายปรัชญา   ตั้งพงษ์ ครู
408 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100711 : บ้านลาดไทรงาม ชัยวรงค์  เวียงพล ครู
409 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100711 : บ้านลาดไทรงาม เพลินจิตร  น้อยเจริญ ครู
410 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100712 : บ้านนาอุดม พิทรัตน์  บรรจงงาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
411 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100712 : บ้านนาอุดม สิบเอกพิทรัตน์  บรรจงงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
412 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100714 : บ้านพัฒนาสามัคคี สุนทรีย์  แสงหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
413 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100714 : บ้านพัฒนาสามัคคี อัญชนา  มณีโชติ ครู
414 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100714 : บ้านพัฒนาสามัคคี นางยุวภา  ขลิบเงิน ครู
415 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100714 : บ้านพัฒนาสามัคคี นางหนูเลี่ยม  ครองสถาน ครูชำนาญการพิเศษ
416 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100716 : หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา นางนิภาวรรณ  ไทยวิโรจน์ ครู
417 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100717 : แจ้งตราดคลองไทร pongporn  kotbungkom ครู
418 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100717 : แจ้งตราดคลองไทร นายนิวัต  ศุภมาตย์ ครู
419 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100717 : แจ้งตราดคลองไทร วชิรา  สิงห์โคตร ครูผู้ช่วย
420 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100722 : บ้านคลองจันลา นายธนะศักดิ์  วรสาร ครู
421 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100722 : บ้านคลองจันลา มาลินี  วรสาร ครู
422 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100702 : บ้านนาระยะพัฒนา นายทวีศักดิ์  จันทร์ปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ
423 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100702 : บ้านนาระยะพัฒนา นายรวี  ดารา ครูผู้ช่วย
424 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100702 : บ้านนาระยะพัฒนา วันเพ็ญ  เกิดบาง ครู
425 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100707 : บ้านห้วยร่วม ลิลักษณ์พงษ์  ชัยพรมเขียว ครู
426 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100707 : บ้านห้วยร่วม charoporn23  ชโรพร ครู
427 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100708 : สหประชาสรร เพียว  ลาภมาก ครู
428 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100708 : สหประชาสรร นายวิวัฒน์ชัย  รักหินลาด ครูผู้ช่วย
429 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100709 : บ้านซับชมภู วัชรพงษ์  กินบุญ ครู
430 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100709 : บ้านซับชมภู นายไกรสรณ์  แก้วกองแสง ครูผู้ช่วย
431 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100709 : บ้านซับชมภู กัณตนา  จิตรมา ครูผู้ช่วย
432 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100710 : บ้านเจาเหนือ บัวแก้ว  คุ้มคง ครู
433 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100713 : บ้านปรางค์มะค่า supawadee  kaewwisad ครู
434 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100713 : บ้านปรางค์มะค่า วารุณี  ทองเพชร ครูผู้ช่วย
435 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100715 : แหลมทองผดุงวิทย์ อภิวัฒน์  อินทรแถลง ครูผู้ช่วย
436 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100715 : แหลมทองผดุงวิทย์ เรืองสิริศักดิ์  โสบ้านบัว ครู คศ.2
437 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100718 : บ้านโนนผักหวาน อภิสิทธิ์  เกษมวงศ์ ครู
438 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100719 : หินเหิบซับภูทอง นางวงศรี  ราชเดิม ครู
439 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100720 : บ้านสามแยกดงสวรรค์ นายประภวิษณุ์  ขันอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
440 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100720 : บ้านสามแยกดงสวรรค์ นางสาวอุษา  สมัตถะ ครู
441 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100720 : บ้านสามแยกดงสวรรค์ นายสุรเชษฐ์  เนาว์โนนทอง ครู
442 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100720 : บ้านสามแยกดงสวรรค์ สมศักดิ์  จันทร์รักษ์ ผอ
443 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100720 : บ้านสามแยกดงสวรรค์ นางปรียาพัทส์   พงษ์ธัชณัชคุณ ครู
444 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100721 : บ้านวังตะกู ภรณ์ชนก  จวบสมบัติ ครูผู้ช่วย
445 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100721 : บ้านวังตะกู นางธนวรรณ  อุปฮาต ครู
446 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100657 : บ้านซับสีทอง นางสาวนินทร์มณี   ธรินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
447 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100658 : บ้านลาดผักหนาม ปริญญา  ฝาชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
448 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100658 : บ้านลาดผักหนาม นายพิพัฒน์  พัฒนะพุฒิเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
449 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100659 : บ้านห้วยผักหนาม ปราโมทย์  ขวัญยืน ผู้อำนวยการโีงเรียนบ้านห้วยผักหนาม
450 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100659 : บ้านห้วยผักหนาม สิบเอกโสภา  หันตุลา ครูชำนาญการพิเศษ
451 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100659 : บ้านห้วยผักหนาม นายภุพงษ์  ศร๊โฉม ครู
452 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100660 : บ้านหนองฉนวนวิทยาคม นายบุญยืน  ใจปราสัย ครู
453 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100660 : บ้านหนองฉนวนวิทยาคม คำภู  สีพั้วฮาม ครู
454 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100661 : บ้านหนองแวง กษม  ทองศรีมะดัน ครู