รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100635 ศาลาสามัคคี บันดิษฐ  ธรรมกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100635 ศาลาสามัคคี ประณต  ไวบรรเทา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
3 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100636 บ้านระหัด นางเรืองอุไร  พิศวงปราการ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
4 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100684 บ้านขามป้อม ชวลิต  ชาลี ครู อนุมัติ
5 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100684 บ้านขามป้อม สมรภูมิ  เพิดวังม่วง ครู อนุมัติ
6 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100684 บ้านขามป้อม กิตกรณ์  แดงนกขุ้ม ครู อนุมัติ
7 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100685 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) วิเชียร  ทวีสูงเนิน ครู อนุมัติ
8 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100687 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) ปรีดี  สีเหลืองอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
9 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100687 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) ปรีดี  สีเหลืองอ่อน ครู อนุมัติ
10 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100662 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ นางนิรินาจ   โพธิ์ไฮ ครู อนุมัติ
11 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100662 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ นางรัติรจน์  วงศ์นาแค ครู คศ.1 อนุมัติ
12 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100663 บ้านเมืองกลางวิทยา นายทวี  ศรีจินดา ครู คศ.3 อนุมัติ
13 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100664 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา กนกวรรณ  เพ็งปัญจ่า ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
14 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100664 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา นายสกล  แป๊ะโคกสูง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
15 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100666 บ้านโนนเห็ดไคล นายธีระพงษ์  ธรรมเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
16 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100667 บุปผาราม นันทิมา  บัวคำ ครู อนุมัติ
17 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100667 บุปผาราม นางอรทัย  แสนสระ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
18 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100686 บ้านโนนเขวา เศรษฐพล  มิถาลา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
19 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100686 บ้านโนนเขวา จันทรัตน์  สวนกุดเลาะ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
20 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100688 บ้านโนนทอง บุญล้อม  ทองคณทา ครุ ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
21 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100688 บ้านโนนทอง อภิญญา  ฦาชา ครู อนุมัติ
22 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100688 บ้านโนนทอง นายเสวย   ทองคณทา ครู อนุมัติ
23 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100689 บ้านโนนหนองไฮ นายคำอุ่น  เพชรนาท ครู อนุมัติ
24 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100690 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง นายบุญเลิศ  มงคลสิน ครู อนุมัติ
25 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100690 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง เทพรังสรรค์  ศรีกุดเลาะ ครู อนุมัติ
26 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100691 บ้านกลาง นางสาวจารุวรรณ  สิงห์ลา ครู อนุมัติ
27 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100691 บ้านกลาง กมลณัฐ  จุ้มใหญ่ ครู อนุมัติ
28 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100692 บ้านแก้งตาดไซ นายอาคม  ชานนท์เมือง ครู อนุมัติ
29 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100692 บ้านแก้งตาดไซ นพดล  แผลงรักษา ครู อนุมัติ
30 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100675 บ้านหนองบัว นายอุทัย  สุพร ครู อนุมัติ
31 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100675 บ้านหนองบัว นายอุทัย  สุพร ครู อนุมัติ
32 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100676 บ้านนาสีดา นายอดิศักดิ์  แสนสระ ครู อนุมัติ
33 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100676 บ้านนาสีดา นายสุจิตร  ภิรมย์ไกรภักดิ์ ครู อนุมัติ
34 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100677 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา นางวงพระจันทร์  วาทโยธา ครู อนุมัติ
35 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100670 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) จรูญ  ยงดี ครู คศ.3 อนุมัติ
36 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100670 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) นายวีระ  วราพรม ครู อนุมัติ
37 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100671 บ้านหัวโสก เมธิญา  ศรีวิชัย ครู อนุมัติ
38 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100671 บ้านหัวโสก นิลา  ป้อมอุ่นเรือน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
39 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100671 บ้านหัวโสก นายสุทธิรักษ์   โคตรประทุม ครู อนุมัติ
40 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100672 บึงมะนาววิทยา อัญชลี  มาลา ครู อนุมัติ
41 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100673 บ้านจมื่น นายพรทวี  สิมเลิง ครู คศ.2 อนุมัติ
42 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100674 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา นางสาวเครื่องทอง  ขวัญกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
43 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100650 บ้านโนนงิ้ว wilaiwan  junjit ครู อนุมัติ
44 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100651 บ้านเขวา thida  suphasorn ครู อนุมัติ
45 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100652 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) นางสาวอัปสร  ทัศนางกูร ครู อนุมัติ
46 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100665 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี นางเจียม  กองศรี ครู อนุมัติ
47 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100665 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี นายชัยยุทธ  เคยชัยภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
48 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100678 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) นายชลจิตต์  วิริยะธรรม ครู . คศ. 3 อนุมัติ
49 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100679 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) สนธยา  ฦๅกำลัง ครู อนุมัติ
50 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100679 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) สมพงษ์  ศิริชัย ครู อนุมัติ
51 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100680 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา เด่นชัย  เจริญราษฎร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
52 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100681 บ้านโนนชาด จิรัชยา  เชื้อประทุม ครู อนุมัติ
53 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100632 ชุมชนบ้านเมืองเก่า นางมัลลิกา  กรไธสง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
54 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100632 ชุมชนบ้านเมืองเก่า นางสุกัญญา  นบสูงเนิน ครู อนุมัติ
55 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100633 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี นายวีระศักดิ์  วงศ์นาแค ครู อนุมัติ
56 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100634 บ้านหนองแต้ ธนาวุฒิ  นุชพิเรนทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
57 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100634 บ้านหนองแต้ นางทิพกลิ่น  ผุยซา ครูธุรการ อนุมัติ
58 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100631 เกษตรศิลปวิทยา ศุภลักษณ์  ปัญญา ครู อนุมัติ
59 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100640 ชุมชนบ้านหัน ปณิดา  ภูสีดวง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
60 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100640 ชุมชนบ้านหัน นายอรรณนพ   ขจัดพาล ครู อนุมัติ
61 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100641 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า นายประเสริฐ  เข้าใจการ ครู อนุมัติ
62 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100642 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง สมชาย  ขิมลาภ ครู อนุมัติ
63 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100643 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) นางสาวดาวรุ่ง  ชาวสวน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
64 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100644 บ้านตลาดอุดมวิทย์ นายวิเวก  ศิลมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
65 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100644 บ้านตลาดอุดมวิทย์ นางขวัญอิสรา  วงศ์สกุล ครู อนุมัติ
66 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100637 สระโพนทอง sompong  srigudloh ครู อนุมัติ
67 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100638 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) นายธำรงค์  นบสูงเนิน ครู อนุมัติ
68 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100638 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) นายประดิษฐ์  ฦๅชา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
69 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100639 บ้านหนองคูวิทยาคม นางนวลจันทร์  สุขเกษม ครู อนุมัติ
70 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100668 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) บัณฑิต  ตาชัยภูมิ ครู อนุมัติ
71 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100669 บ้านพีพวย นายชาลี  ไวยบุตรี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
72 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100647 บ้านโจดพิทยาคาร นางพัชรี  ดีอินทร์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
73 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100647 บ้านโจดพิทยาคาร นางสุดา   กุลรักษา ครู อนุมัติ
74 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100648 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) ธนาการ  อ่างชิน ครู อนุมัติ
75 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100648 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) วีรนนท์  ดนเสมอ หัวหน้าพัสดุโรงเรียน อนุมัติ
76 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100649 บ้านฉนวน นางดาหวัน   ศาลาสุข ครู อนุมัติ
77 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100653 บ้านท่าคร้อโนนศิลา นายไกรวรรณ์   บัวคำ ครู อนุมัติ
78 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100653 บ้านท่าคร้อโนนศิลา วิลาวัลย์  คำมี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
79 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100654 บ้านนาสมบูรณ์ ปิยะวรรณ  พรมเดื่อ ครูธุรการ อนุมัติ
80 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100654 บ้านนาสมบูรณ์ อภิชัย  ถีสูงเนิน ครู คศ.3 อนุมัติ
81 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100655 บ้านห้วยยางดำ สินธุ์  ด้วงบุ้ง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
82 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100655 บ้านห้วยยางดำ วรรณ์งาม  กันยาน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
83 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100656 บ้านหนองแดงกุดจิก นายสมบูรณ์  แก้วกุดเลาะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
84 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100693 บ้านหนองโพนงาม นางเบญจวรรณ  สวัสดิรักษ์ ครู อนุมัติ
85 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100694 บ้านหนองไผ่ สยาม  เสมอไวย์ ครู อนุมัติ
86 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100694 บ้านหนองไผ่ วรศักดิ์  หมวดเมืองกลาง ครู คศ.3 อนุมัติ
87 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100694 บ้านหนองไผ่ นางเมธาวดี  แก้งทอง ครู อนุมัติ
88 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100695 บ้านสารจอด สิบเอกพัฒนพงษ์  บัวสิม ครูธุรการ อนุมัติ
89 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100696 บ้านวังม่วง นายวินัส  ไชยแสน ครู อนุมัติ
90 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100696 บ้านวังม่วง วิชัย  เรือนมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
91 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100697 บ้านโคกสง่า ณรงค์ฤทธิ์  ปวารณา ครู อนุมัติ
92 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100697 บ้านโคกสง่า นายนัฐพันธ์   แควภูเขียว ครู อนุมัติ
93 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100698 บ้านทิกแล้ง นันทพร  มรกต ครู อนุมัติ
94 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100699 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ สมทรง   นรเศรษฐโสภณ ครู อนุมัติ
95 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100700 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) ปัญญส  สุระพร ครู อนุมัติ
96 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100701 บ้านสารจอดเก่า อังคนา  ทองดี ครู อนุมัติ
97 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100701 บ้านสารจอดเก่า นายอุดม  โคตรโสสภา ครูชำนาญการ อนุมัติ
98 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100683 บ้านดอนหัน นายวีรภัทร  ลากุล ครู อนุมัติ
99 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100528 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน นวลรัตน์  เอี่ยมชโลทร ครู คศ. 3 อนุมัติ
100 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100528 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน สุพัตรา   จันทอง ครู อนุมัติ
101 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100529 บ้านสวนอ้อย พรทิพย์  ลือหาญ ครู อนุมัติ
102 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100530 บ้านหนองปอแดง อภิวัฒน์  ประพงษ์ ครู อนุมัติ
103 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100531 บ้านกวางโจนโนนทอง สุพรรษา  สมขุนทด ครู อนุมัติ
104 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100533 คุรุราษฎร์วิทยา ประธาน  รอดแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
105 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100534 บ้านดอนจำปา ฝนงาม  พลสีลาด ครู อนุมัติ
106 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100537 บ้านหนองกุง ประภาส  วงษ์โท ครู อนุมัติ
107 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100537 บ้านหนองกุง เมฆ  จวบลาภ ครู อนุมัติ
108 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100556 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) นางจิตรลดา  เสาศิริ ครู อนุมัติ
109 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100557 บ้านเรือ สุภิชัย  หมู่โสภณ ครู อนุมัติ
110 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100558 บ้านโนนสาทร นางจันทร์ฉาย  กันล้อม ครู อนุมัติ
111 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100587 ม่วงราษฎร์สามัคคี ดวงรัตน์  เลียบภูเขียว ครู อนุมัติ
112 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100587 ม่วงราษฎร์สามัคคี นางดวงรัตน์  เลียบภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
113 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100562 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) นันทนา  ทองมูล ครู อนุมัติ
114 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100563 บ้านกุดโคลน นายไพรวัลย์  ยอดบุรี ครุชำนายการพิเศษ อนุมัติ
115 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100563 บ้านกุดโคลน นางสุบรรณ์  แต่งสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
116 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100564 บ้านหนองไรไก่ นายทรงวุฒิ  พวงศรี ครู อนุมัติ
117 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100566 บ้านกุดแดง วรวรรณ  ประตาทะยัง ครู อนุมัติ
118 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100567 บ้านโนนสาวเอ้ นายธนาศักดิ์  ขันทอง ครู อนุมัติ
119 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100567 บ้านโนนสาวเอ้ นายมนตรี   เสาร์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
120 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100567 บ้านโนนสาวเอ้ มนตรี  เสาศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
121 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100569 บ้านกุดจอก นายแสงอรุณ   ภูมิคอนสาร ครูชำนายการ อนุมัติ
122 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100569 บ้านกุดจอก นายศิริลักษณ์  พรมนิล ครูชำนาญการ อนุมัติ
123 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100570 บ้านหนองปลา รุจี  ผักบัวเงิน ครู อนุมัติ
124 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100536 บ้านธาตุ นายฐิติวัฒน์  โชคบัณฑิต ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
125 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100538 บ้านหนองกุงใหม่ นายบุญส่ง  วรชินา ครู อนุมัติ
126 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100539 บ้านฝายพญานาค นางสาวอรอนงค์  โชคสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
127 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100539 บ้านฝายพญานาค นางนันทา  ทองทิพย์ ครู อนุมัติ
128 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100541 บ้านตาดรินทอง ธนากร  ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดรินทอง อนุมัติ
129 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100535 บ้านหนองคัน วิศรุต  เพ็ชรสีม่วง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
130 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100535 บ้านหนองคัน ปรีชา  น้อยปัญญา ครู อนุมัติ
131 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100571 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) นางรุ่งนภา  ทอบอุดม ครู อนุมัติ
132 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100572 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) นางสุจิตรา  กองทอง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
133 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100573 บ้านนาหัวแรด นางสาวเกษร  มงคล ครู ชำนาญการ อนุมัติ
134 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100574 บ้านโนนหินแร่ นายฉลอง   ปะทำมา ครู อนุมัติ
135 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100575 บ้านดอนเตาเหล็ก สมศักดิ์  รักขันแสง ครู อนุมัติ
136 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100576 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา พร้อมพล  แดงประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
137 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100577 บ้านนาหนองทุ่ม ประพล  ดิเรกโภค ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
138 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100577 บ้านนาหนองทุ่ม พัน  คงฉนวน ครู อนุมัติ
139 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100578 บ้านหนองแซง สมนึก   โพธิ์ทอง ครู อนุมัติ
140 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100579 บ้านโป่งดินดำ สนาน  เลขาโชค ครู อนุมัติ
141 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100526 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) MR.PAIBOON  SEEHANAM ครู อนุมัติ
142 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100526 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) นางศิริพร  ชัยวงษ์ ครู อนุมัติ
143 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100547 บ้านฉนวน นางหทัยพร   ประกอบดี ครู อนุมัติ
144 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100550 บ้านห้างสูง นายปรีชาญ  หมื่นผัด ครู อนุมัติ
145 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100551 บ้านดอนไก่เถื่อน นางสาวจารุพรรณ  หมู่โสภิญ ครู อนุมัติ
146 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100552 บ้านกุดหมากเห็บ ปิยะพงษ์  เดิมกะยอม ครู คศ.1 อนุมัติ
147 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100553 ฉิมพลีมา เกียรติศักดิ์  ผ่อนจรุง ครู อนุมัติ
148 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100553 ฉิมพลีมา เดือนแรม  วรพุฒ ครู อนุมัติ
149 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100553 ฉิมพลีมา นายนิคม  ตระกูลศรี ครู คศ.3 อนุมัติ
150 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100554 บ้านดงเมย นภาพร  คลังชำนาญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
151 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100542 เพชรราษฎร์บำรุง นายอาภากร  ปานอยู่ ครู อนุมัติ
152 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100543 เพชรราษฎร์สามัคคี เครือจิต  แก้วมูลมุข ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
153 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100543 เพชรราษฎร์สามัคคี เบญจวรรณ  เหง้ากอก ธุรการ อนุมัติ
154 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100544 บ้านหนองงูเหลือม สันติภาพ  ภิญโญทรัพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
155 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100545 บ้านโป่งโพธิ์ อำนาจ  เขาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
156 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100545 บ้านโป่งโพธิ์ นายสมนึก  จำชาติ ครู อนุมัติ
157 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100549 บ้านกุดขอนแก่น นายกฤษดา  รักมะณี ครู อนุมัติ
158 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100546 บ้านเมืองคง วิศิษฐ์  หมู่วรรณ ครู อนุมัติ
159 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100546 บ้านเมืองคง หัทยา  ผือโย ครู ชำนาญการ อนุมัติ
160 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100548 บ้านหนองขาม นายชัยณรงค์  แก้วดวงดี ครู อนุมัติ
161 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100516 บ้านโนนดินแดง นางศิริลักษณ์  ผานาค ครู อนุมัติ
162 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100516 บ้านโนนดินแดง กนกกร  อะปะมาเถ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
163 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100517 บ้านโนนสลวย นายวีระศักดิ์  ศรีอุดร ครู อนุมัติ
164 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100517 บ้านโนนสลวย สิริโฉม  ฦาชา ธุรการ อนุมัติ
165 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100525 บ้านหนองสองห้อง นายอัฐพงษ์  สุทธิโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
166 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100525 บ้านหนองสองห้อง นางสาวอมรรัตน์  บุญนิสสัย ธุรการ อนุมัติ
167 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100511 ภูมิวิทยา สุรศักดิ์  หมู่พราหม ธุรการ อนุมัติ
168 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100511 ภูมิวิทยา นายจักรวิทย์  กิจสุขสันต์ ครู คศ. 3 อนุมัติ
169 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100514 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) นายวุฒิศักดิ์  มัดศรี ครู อนุมัติ
170 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100514 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) นายดุลการ  พรหมเมตตา ครู อนุมัติ
171 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100515 บ้านหว้าทอง ธีระชน  ขวัญศักดิ์ ครู อนุมัติ
172 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100515 บ้านหว้าทอง นายบูญมี  เดิมกะยอม ผู้อำนวยการโรงเรียร อนุมัติ
173 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100515 บ้านหว้าทอง kongsee  painkarn ครู อนุมัติ
174 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100520 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา จีรนันท์  คำพิลา ครู อนุมัติ
175 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100520 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา นางจรรยา  คำมูลมาตย์ ครู อนุมัติ
176 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100522 บ้านโนนงาม พรศักดิ์  พูนเพิ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
177 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100524 บ้านพรมใต้พิทยาคาร นายทองใบ  ก่อศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
178 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100586 บ้านกุดหัวช้าง นายรณชิต  ผลทิพย์ ครู อนุมัติ
179 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100527 บ้านหนองบัวพรม นางจรีรัตน์  แนวถาวร ครู อนุมัติ
180 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100580 หนองเบนประภากร นิตยา   ทองนาค ครู อนุมัติ
181 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100580 หนองเบนประภากร นางสาวเปรมนภา   งอกนาวัง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
182 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100581 บ้านหนองคอนไทย สดวก  กันล้อม ครู โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย อนุมัติ
183 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100582 บ้านมูลกระบือ โสภณ  จันทร์สีหา ครู โรงเรียนบ้านมูลกระบือ อนุมัติ
184 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100583 บ้านสีปลาด ถกิจ  นำเจริญ ครู อนุมัติ
185 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100583 บ้านสีปลาด PRAKONG  KHAMPONG ครู อนุมัติ
186 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100584 บ้านโนนข่า กนกพร    ทองแย้ม ธุรการ อนุมัติ
187 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100584 บ้านโนนข่า นางณัตตยา  ถนอมเงิน ครู อนุมัติ
188 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100584 บ้านโนนข่า นายสานิตย์  หมู่หาญ ครู อนุมัติ
189 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100585 บ้านหัวหนอง boonsri  thavonphan ครู อนุมัติ
190 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100518 บ้านหนองหญ้าข้าวนก นางกฤติกา  โสมศรี ครู อนุมัติ
191 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100518 บ้านหนองหญ้าข้าวนก วันชัย  จันทร์สว่าง ครู อนุมัติ
192 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100518 บ้านหนองหญ้าข้าวนก รสริน  แนววิลัย ครู อนุมัติ
193 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100519 หนองเมยสามัคคี นางปริชญา  ตลับแก้ว ครู คศ.3 อนุมัติ
194 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100521 บ้านแดงสว่าง นายเลิศพงศ์  ไปนาน ครูชำนาญการ อนุมัติ
195 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100521 บ้านแดงสว่าง นายชัยรัตน์   แสนโคตร ครู ดศ.3 อนุมัติ
196 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100512 โนนเสลาประสาทวิทย์ ไพบูลย์  ชัยนา ครู อนุมัติ
197 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100512 โนนเสลาประสาทวิทย์ นายธีรศักดิ์  ลายลวด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
198 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100555 เนรมิตศึกษา เด่นชวาล  บุญเกื้อ ครู อนุมัติ
199 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100559 บ้านโนนดินจี่ นายสากล  แวงดงบัง ครู อนุมัติ
200 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100560 บ้านหนองแวง นายกำธร  น้อยตะริ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
201 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100560 บ้านหนองแวง นายอภิเดช  บุตรศรี ครู อนุมัติ
202 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100561 บ้านห้วยพลวง นายวสันต์  บำรุงกิจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
203 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100561 บ้านห้วยพลวง นายประเสริฐ  กันทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
204 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100510 บ้านหนองเม็ก นายรุ่งวิทย์  อนันเต่า พนักงานราชการ อนุมัติ
205 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100510 บ้านหนองเม็ก นายวัชรศักดิ์  ศรีโคตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
206 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100510 บ้านหนองเม็ก ชนัญธิดา  ปานวิเศษ ครู อนุมัติ
207 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100510 บ้านหนองเม็ก อาทิตย์  พาชัยภูมิ พนักงานราชการ อนุมัติ
208 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100503 บ้านหินลาดพัฒนา พิศณุ  พระชัย ครู อนุมัติ
209 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100504 บ้านดอนดู่ บังอร  ชำนาญ ครูธุรการ อนุมัติ
210 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100498 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย อรไทย  โคบาล ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
211 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100499 บ้านหนองแฝก นางสาวสมกมล  ปราณประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
212 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100500 บ้านวังหิน รณชัย  แก้วหย่อง ครู อนุมัติ
213 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100502 ชัยชุมพลวิทยา สุกัลยา  ข่าทิพย์พาที ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
214 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100478 ชุมชนแท่นประจัน สมศักดิ์  สารแขวีระกุล ครู อนุมัติ
215 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100478 ชุมชนแท่นประจัน นายชูชัย  วีระพงษ์สุชาติ ครู 8 อนุมัติ
216 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100478 ชุมชนแท่นประจัน พงษ์ศักดิ์  ผานาค ครู อนุมัติ
217 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100479 บ้านมอญ นายสมเปลี่ยน  ชัยดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
218 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100480 หัวนานคร วราพร  โคผดุง ครู อนุมัติ
219 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100481 บ้านโนนคูณ นายไพทูรย์  ประจันนวล ครู อนุมัติ
220 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100482 บ้านนาดี ศรีสุข  สวนดี ครู อนุมัติ
221 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100482 บ้านนาดี สุชาติ  เฮงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
222 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100483 บ้านหนองผักหลอด บุญฤทธิ์  ศรีเลิศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
223 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100483 บ้านหนองผักหลอด จิราภรณ์  ฤทธิ์แสง ครู อนุมัติ
224 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100483 บ้านหนองผักหลอด สุกัญญา  ประดิษฐ์แท่น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
225 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100484 บ้านหนองบัว จารุวรรณ  ธรรมกุล ครู คศ.1 อนุมัติ
226 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100492 บ้านข่าเชียงพิน ฝันแก้ว  ฝอยวารี ครู อนุมัติ
227 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100492 บ้านข่าเชียงพิน นายนิเวศน์   อินทร์วิมาน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
228 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100494 บ้านสะเดาหนองไผ่ ตุลา  จันทร์รุ่งศรี รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
229 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100493 ไตรมิตรพิทยา นายชัยยันต์  ภูมิสม ครู อนุมัติ
230 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100493 ไตรมิตรพิทยา นิโรบล  รอนศึก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
231 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100496 บ้านถนนกลาง นายราวิน  สุริยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
232 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100497 บ้านนายม นายเจริญ  ประทีปเมือง ครู อนุมัติ
233 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100497 บ้านนายม สุรีรัตน์  ประภาเมือง ครู อนุมัติ
234 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100497 บ้านนายม ิboonrom  somsrisaeng ครู อนุมัติ
235 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100491 บ้านดอนหันนาสวรรค์ นางนงค์ลักษณ์  ภิญโญทรัพย์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
236 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100487 บ้านหินลาด อินทิรา  สุกสง ครู อนุมัติ
237 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100487 บ้านหินลาด นายถนอม   ทรายมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
238 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100488 โคกสะอาดศึกษา พรทิพย์  ขวกเขียว ครูชำนาญการ อนุมัติ
239 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100488 โคกสะอาดศึกษา montri  tongpu ครู อนุมัติ
240 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100489 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน สุภารัตน์  เกิดมงคล ครู อนุมัติ
241 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100490 บ้านหลุบค่าย นายพุทธพงศ์  หลักคำ ครู อนุมัติ
242 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100485 สามสวนวิทยา นางชลทรัพย์  นาส้มกบ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
243 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100485 สามสวนวิทยา นภัสรีย์  รัตนพลพัฒน์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
244 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100485 สามสวนวิทยา นางอมรรัตน์  แพรชัยภูมิ ครู อนุมัติ
245 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100486 บ้านโจดโนนข่า บุญประคอง  คำภาเขียว ครู อนุมัติ
246 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100501 บ้านหนองคู นายพิษณุรักษ์  คำยง ครู อนุมัติ
247 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100505 บ้านหนองเรือ นายวันชัย  หล้าไทย ครู อนุมัติ
248 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100506 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ นางสาวนิตยา   เหล็กมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
249 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100507 บ้านดอนเค็ง นายชัชรากร   ข่าพิพย์พาที ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
250 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100508 บ้านหนองดินดำ นางสาวสีรินทร  ด้วงคำจันทร์ ครูคศ.1 อนุมัติ
251 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100509 บ้านโนนสะอาด รัตนาภรณ์  ผลภิญโญ ครูธุรการ อนุมัติ
252 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100509 บ้านโนนสะอาด นายเลิศชัย  วงษ์จิตตะ ครู อนุมัติ
253 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100433 บ้านหนองพีพ่วน นายรุ่งธรรม  เพชรเมือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
254 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100434 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ กองศิลป์  ต่อติด ครู อนุมัติ
255 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100435 บ้านเก่าวิทยานุกูล นายไพรวรรณ  สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
256 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100412 บ้านหนองม่วงบำรุง จันทณา  งอกนาวัง ครู อนุมัติ
257 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100413 บ้านเซียมป่าหม้อ ประสิทธิ์  ศิริอุดมสิน ครู อนุมัติ
258 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100408 บ้านโคกกุง สงคราม  สิทธินู ครูธุรการ อนุมัติ
259 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100408 บ้านโคกกุง นายสงครม   สิทธินู ครู อนุมัติ
260 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100408 บ้านโคกกุง อัจฉราพร  สูงชัยภูมิ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
261 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100409 บ้านตลุกหิน เสน่ห์  ทองจำรูญ ครู อนุมัติ
262 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100410 บ้านหนองแวง ภัทรานิษฐ์  ศิริบัติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
263 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100411 บ้านโปร่งสังข์ นางสุจินดา  คำอู ครู คศ.2 อนุมัติ
264 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100411 บ้านโปร่งสังข์ จิรพงษ์  อิ้งชัยภูมิ ครู อนุมัติ
265 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100376 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สุธีย์  จันทร์มะโฮง ครู อนุมัติ
266 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100376 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สนธยา  คำอู ครู อนุมัติ
267 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100377 ศรีแก้งคร้อ นางประทุมวัน  อาจเวทย์ ครู อนุมัติ
268 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100377 ศรีแก้งคร้อ ยรรยง  ชาติชำนาญ ครูชำนาญการ อนุมัติ
269 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100377 ศรีแก้งคร้อ ว่าที่ ร.ต.อนันต์   บัวแช่ม ครู คศ.3 อนุมัติ
270 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100378 บ้านหนองแสงวิทยา Joory  Tng เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
271 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100381 บ้านหนองไฮ กิตติมศักดิ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
272 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100381 บ้านหนองไฮ นายวิมาล  ชำนิงาน ครู อนุมัติ
273 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100382 บ้านสระแต้ ภัทราพร  คนอุตส่าห์ ครู อนุมัติ
274 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100432 บ้านยางคำวิทยา นายไพฑูรย์  ทวีโชค ครู อนุมัติ
275 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100432 บ้านยางคำวิทยา ทองอินทร์  ดวงเนตร ครู อนุมัติ
276 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100428 บ้านท่ามะไฟหวาน นายวิสันต์  คำสีหา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
277 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100428 บ้านท่ามะไฟหวาน พิมพกานต์  มีลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
278 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100428 บ้านท่ามะไฟหวาน นายภูเบต  ไข่ชัยภูมิ ครูชำนาญการ อนุมัติ
279 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100429 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สุนทร  นิยะรัตน์ พนักงานราชการ อนุมัติ
280 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100430 บ้านท่าทางเกวียน นางสุบิน  พุ่มบัว ครู อนุมัติ
281 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100430 บ้านท่าทางเกวียน เฉลิมพงค์  สีเขียว พนักงานราชการ อนุมัติ
282 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100431 บ้านทุ่งคำหลวง เกรียงศักดิ์  มาป้อม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
283 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100404 บ้านนกเขาทอง กิติยา  คำพล ครู อนุมัติ
284 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100405 บ้านโคกล่าม นายวิรัตน์  งามดี ครู อนุมัติ
285 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100405 บ้านโคกล่าม มนัส  เรืองคำพัฒน์ ครู อนุมัติ
286 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100405 บ้านโคกล่าม มนัส  เรืองคำพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
287 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100406 บ้านโคกงาม JARUNEE  PANNO ครู อนุมัติ
288 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100407 บ้านดงพอง นางจริยพร  วงษ์ชู ครู อนุมัติ
289 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100400 บ้านนาหนองทุ่ม นางนันทวัน  เสนาพล ครู อนุมัติ
290 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100400 บ้านนาหนองทุ่ม อุทุมพร  หงษ์แปลง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
291 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100400 บ้านนาหนองทุ่ม ภิญโญ  คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
292 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100401 บ้านนาแก สำลี  ทองภู ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
293 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100401 บ้านนาแก กิตติยา  ไพโรจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
294 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100402 บ้านหนองรวก นางอิทธิยา  บุญโนนแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
295 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100403 บ้านหนองไผ่ล้อม นายวัชรพงศ์  จตุรานนท์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
296 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100395 บ้านโคกสูง-วังศิลา นางบุษญากรณ์  ทันเขิม ครู อนุมัติ
297 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100395 บ้านโคกสูง-วังศิลา นายนิพนธ์  ทันเขิม ครู อนุมัติ
298 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100396 หว้านไพรสามัคคี บดินทร์  แก้วโนนตุ่น ผอ.รร อนุมัติ
299 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100396 หว้านไพรสามัคคี ธวัฒน์  พิมพ์โคตร ครู อนุมัติ
300 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100397 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ สุวิทย์  ขันชัยภูมิ ครู อนุมัติ
301 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100398 บ้านดงขีสะเดาหวาน นราวรรณ  ศรีวิชา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
302 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100393 บ้านโนนสะอาด มณีวรรณ์  จูมพล ครู อนุมัติ
303 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100393 บ้านโนนสะอาด นางวรวรรณ   สิงห์ตุ้ย ครู อนุมัติ
304 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100393 บ้านโนนสะอาด นายกฤษดา  อำภาคำ ครู อนุมัติ
305 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100394 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ นางครองใจ  ขวัญเกษม ครู อนุมัติ
306 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100394 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ somnuk  chamnan ครู อนุมัติ
307 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100415 บ้านหนองขาม ณัฐพร  งามชัด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
308 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100415 บ้านหนองขาม วราภรณ์  คำพิกุล ครูธุรการ อนุมัติ
309 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100417 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ นายคำพูน  นิลแก้ว ครู อนุมัติ
310 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100418 บ้านโนนงิ้วงาม นายทองปน  ถามูลเรศ ครู อนุมัติ
311 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100418 บ้านโนนงิ้วงาม นายกรการ  บุญรมย์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
312 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100419 บ้านหนองช้างเอก นางมุจลินทร์  ต่อศรี ครู อนุมัติ
313 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100399 บ้านซำมูลนาก นิชาภัทร  โรจนเนติธร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
314 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100399 บ้านซำมูลนาก กัญญาพัชร  แก้วปัน ครู อนุมัติ
315 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100399 บ้านซำมูลนาก นางสาวรัชนีกร  เพ็ชรเวียง ครู อนุมัติ
316 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100379 บ้านหนองสามขา นายสีโทน  บุ่งนาแซง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
317 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100379 บ้านหนองสามขา นายพงษ์ศักดิ์  เชื้อศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
318 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100380 บ้านโปร่ง นางสุกัญญา  บำรุงกูล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
319 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100383 บ้านโนนคูณ วิญญู  ปานเนาว์ ครู อนุมัติ
320 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100383 บ้านโนนคูณ นายเจริญ  พัฒนมณี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
321 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100383 บ้านโนนคูณ ประยุทธ  งามสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
322 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100391 บ้านหนองแกหนองโน สวิตตา  ชาลีชัย จนท.ธุรการ อนุมัติ
323 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100391 บ้านหนองแกหนองโน นายพิชิต  โคตรมา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
324 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100391 บ้านหนองแกหนองโน นายเทพชัย  กันฑะวัง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
325 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100420 บ้านหนองสังข์ นางณัฐจีรา  เตโพธิ์ ครู อนุมัติ
326 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100420 บ้านหนองสังข์ นายสุดตา  นามมูลน้อย ครู อนุมัติ
327 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100421 บ้านหนองพอก srisuda  kochansri ครู อนุมัติ
328 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100422 บ้านหนองศาลาป่าชาด ปฐมพงศ์  ละมุลตรี ครู อนุมัติ
329 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100422 บ้านหนองศาลาป่าชาด คเนศ  ชัยจักร ครู อนุมัติ
330 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100423 หนองแต้วรวิทย์ นายวิชัย  หมั่นจำรูญ ครู อนุมัติ
331 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100424 โคกม่วงศึกษา นางธนวรรณ  บุญแดง ครู อนุมัติ
332 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100424 โคกม่วงศึกษา นางสุดารัตน์  ผ่านพูล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
333 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100425 บ้านหนองหญ้าปล้อง ratchaneewan   kulwiset ครู อนุมัติ
334 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100426 บ้านก่าน ปิยะดา  ชำนาญไพร ครู อนุมัติ
335 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100427 บ้านหนองปลามันหนองไร่ นายสมประสงค์  โคธนู ครู อนุมัติ
336 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100427 บ้านหนองปลามันหนองไร่ ชาติรวี  สีเขียว ครู อนุมัติ
337 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100427 บ้านหนองปลามันหนองไร่ นายศักดิ์สิทธิ์  คำทุย ธุรการ อนุมัติ
338 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100389 โนนศิลาเหล่าเกษตร นายคงฤทธิ์  ภิรมย์กิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
339 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100389 โนนศิลาเหล่าเกษตร นางสาวมัณฑนา  โม้กุดแอก ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
340 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100390 บ้านเหล่ากาดย่า นางวัชราภรณ์  ตั้งใจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
341 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100390 บ้านเหล่ากาดย่า ชัยวัฒน์  ชนะชัย ครู อนุมัติ
342 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100385 บ้านภูดินหินกอง นายกิตติพงษ์  ลอยครบุรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
343 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100386 บ้านเลิงทุ่ม นายมานิต   นวลโสภา ครู อนุมัติ
344 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100386 บ้านเลิงทุ่ม เทพ  อุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
345 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100387 บ้านโคกไพรวัน นางจุไรรัตน์  บุรีชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
346 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100388 บ้านโสกหว้าโนนหอม พงษ์ศักดิ์  เจริญคุณ ครู อนุมัติ
347 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100388 บ้านโสกหว้าโนนหอม เวช  นามบุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
348 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100384 บ้านหลุบคา นายชานนท์  สุวรรณดี ครู อนุมัติ
349 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100384 บ้านหลุบคา นายอภิวัฒน์  สมบัติโพธิ์ ครู อนุมัติ
350 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100384 บ้านหลุบคา นางกิตติิภรณ์  ลองชัยภูมิ ธุรการโรเรียน อนุมัติ
351 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100588 บ้านคอนสาร นางสาวสุภัค  เพชรสุวรรณรังษี ครู อนุมัติ
352 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100589 บ้านน้ำพุปางวัว ฐิติรัตน์  ไชยงาม ครู อนุมัติ
353 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100591 บ้านคลองบอน นางสาวสิริลักษณ์  ทองภูธร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
354 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100626 บ้านดงกลาง นางอรุณีญ์   ภูลม ครู อนุมัติ
355 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100627 บ้านดงใต้ PRASONG  NIEMNGOEN ครู อนุมัติ
356 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100629 บ้านหนองตากล้า สำเภาทอง  หลอดอาษา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
357 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100630 บ้านกุดแคน Oranuch  Chumwong ครูธูรการ อนุมัติ
358 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100620 บ้านท่าศาลา นางทองวรรณ  ครองพวก ครู อนุมัติ
359 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100623 บ้านโคกนกทา นายบุญเดช   น้อยศรี ครู อนุมัติ
360 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100623 บ้านโคกนกทา TITINUN  NOISRI ครู อนุมัติ
361 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100592 บ้านดงบัง นางลลาวัลย์  โรมขุนทด ครู ชำนาญการพืเศษ อนุมัติ
362 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100592 บ้านดงบัง ลลาวัลย์  โรมขุนทด ครู คศ.3 อนุมัติ
363 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100593 บ้านม่วง ชุติกาญจน์  รัตนะ ครู อนุมัติ
364 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100593 บ้านม่วง swang  pimpakun ครู อนุมัติ
365 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100596 บ้านนาบัว นางเรณู   ชีพอุบัติ ครูชำนาญการ อนุมัติ
366 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100618 บ้านหินรอยเมย ธีรพจน์  กัญญาสุด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
367 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100618 บ้านหินรอยเมย นายทวีสิทธิ์  ภูมิคอนสาร ครู อนุมัติ
368 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100598 บ้านนาเกาะ ดรุณี  บุญพิทักษ์พงศ์ ครู อนุมัติ
369 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100598 บ้านนาเกาะ พัชริดา   ตู้จำรูญ ครู อนุมัติ
370 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100598 บ้านนาเกาะ จุฬา  กุลด้วง ครู คศ.3 อนุมัติ
371 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100599 บ้านน้ำอุ่น นายวรนันท์   เย็นสถิตย์ ครู อนุมัติ
372 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100619 บ้านนาวงเดือน นายบุญเสริม   กุลด้วง ครู อนุมัติ
373 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100619 บ้านนาวงเดือน ศักดฺิ์สิทธิ์  ปลื้มใจ ครู อนุมัติ
374 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100600 บ้านน้ำพุหินลาด วัชรินทร์  ต่ออำนาจ ครู อนุมัติ
375 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100600 บ้านน้ำพุหินลาด อนุสรณ์  เทียนศักดิ์ ครู อนุมัติ
376 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100606 บ้านโนนหัวนา รัฐพงศ์  บุญพิทักษ์พงศ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
377 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100597 บ้านทุ่งพระ อุบล  สีชุมภู ครู อนุมัติ
378 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100597 บ้านทุ่งพระ สโรชา  กาวี ครู อนุมัติ
379 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100601 บ้านห้วยแก้ว จ.ส.อ.สุเทพ  น้อยเวียง บ้านห้วยแก้ว อนุมัติ
380 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100602 บ้านห้วยไห นายเกษมยุทธ   พิทักษ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
381 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100602 บ้านห้วยไห ณัฐพล  เวียงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
382 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100603 บ้านท่าเริงรมย์ นายต้น  นครดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
383 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100604 บ้านห้วยทรายทอง อินทิรา  ปราบภัย ครู อนุมัติ
384 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100604 บ้านห้วยทรายทอง อาทิตย์  วงศ์สกุล ครู คศ.1 อนุมัติ
385 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100605 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) ปราณี  กัญญาสุด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
386 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100607 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) นายนพดล  วันศุกร์ ครู อนุมัติ
387 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100607 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) นายชัยรัตน์  รายะรุจิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
388 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100608 บ้านน้ำทิพย์ นางสาวรุ่งนภา  พรมชาติ ครู อนุมัติ
389 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100608 บ้านน้ำทิพย์ นางสาวทิพลักษ์  คำชัย ครู คศ.๑ อนุมัติ
390 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100610 บ้านหนองเชียงรอด นายสมเกียรติ  มวลชัยภูมิ ครู อนุมัติ
391 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100625 บ้านโนนโจด นายระวี   จุลนันท์ ครู อนุมัติ
392 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100625 บ้านโนนโจด นายระวี  จุลนันท์ ครู อนุมัติ
393 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100628 บ้านโนนสง่า นันธิดา  ดลราษี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
394 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100628 บ้านโนนสง่า นายบุญสวน   ทรงทาศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
395 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100621 บ้านโนนคูณ นางสมเด็จ  จุลนันท์ ครู อนุมัติ
396 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100622 บ้านโสกมะตูม ระวี  จวบสุข ครู อนุมัติ
397 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100622 บ้านโสกมะตูม นายยุทธยา  จังภูเขียว ครู อนุมัติ
398 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100624 บ้านโจดกลาง นายทองคำ  ศรีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
399 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100624 บ้านโจดกลาง Jeerisuda  klaytuan ครู อนุมัติ
400 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100617 บ้านดอนอุดม ชุติมา  จำรัสแนว ครู อนุมัติ
401 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100617 บ้านดอนอุดม นางอมรรัตน์  สวัสดิรักษ์ ครูธุรการ อนุมัติ
402 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100611 ชุมชนห้วยยาง วรัญญา  โภคาพานิชย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
403 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100611 ชุมชนห้วยยาง นายจัตมร  ลาภโชค ครู อนุมัติ
404 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100612 บ้านหนองหล่มคลองเตย wilaiwan  sawat ครู อนุมัติ
405 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100613 บ้านโนนเพิ่ม เบญจา  วงศ์ตะวัน ครู อนุมัติ
406 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100614 บ้านป่าว่าน สมบูรณ์  ทองสิทธิ์ ผอ รร อนุมัติ
407 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100615 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก โยธิน  หาญปี ครู อนุมัติ
408 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100616 บ้านปากช่องผาเบียด Thasanee  Kumraingen ครู อนุมัติ
409 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100616 บ้านปากช่องผาเบียด นางวนิดา  สิทธิไพบูลย์ ครู อนุมัติ