รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100132 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) เวชพิสิฐ   โสพิลา ครู อนุมัติ
2 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100133 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) นายวีระ  โคตรชาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์) อนุมัติ
3 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100133 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) วิลาวรรณ  รินลา ครู อนุมัติ
4 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100135 บ้านร่วมมิตร ขจรภพ  วรรณพงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
5 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100136 บ้านท่าแตง นายพงศ์สุรกานต์  วะลัยศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
6 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100137 บ้านเดื่อ ส.อ.ไพโรจน์  รุ่งนภาไพร ครู อนุมัติ
7 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100137 บ้านเดื่อ นางทองปาน  ศรีศาลาแสง ครู อนุมัติ
8 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100138 บ้านสำโรงโคก นายคำนาย  ศรีภิรมย์ ครู อนุมัติ
9 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100104 จัตุรัสวิทยานุกูล ประภาพร  ชาลีเครือ ธุรการ อนุมัติ
10 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100104 จัตุรัสวิทยานุกูล นายบูรพา  วงค์ชารี ครู อนุมัติ
11 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100106 บ้านสำโรงทุ่ง ศราวุฒิ  ศรีโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
12 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100107 บ้านหลุบงิ้ว เบญจวรรณ  เหตุขุนทด ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
13 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100152 บ้านสระสี่เหลี่ยม ถวิล  บุญเกิด พนักงานธุรการ อนุมัติ
14 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100153 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา นางสาวรุ่งนภา  ชินรัตน์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
15 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100139 บ้านขามราษฎร์นุกูล สุเพ็ญ  อภัยบุรี ครู อนุมัติ
16 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100140 บ้านโนนคร้อ วิธาน  ฉันทิยานนท์ ครู อนุมัติ
17 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100141 บ้านใหม่นาดี บุญลือ  โปร่งหล่า เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
18 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100143 บ้านนา ณัฐทิมาร์  แข็งขัน ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
19 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100144 บ้านหนองลูกช้าง รุ่งนภา  เวิดสูงเนิน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
20 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100145 บ้านงิ้ว นายมณีแสง  นามอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
21 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100145 บ้านงิ้ว นายวสันต์  เกิดสิน ครู อนุมัติ
22 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100112 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) อนุชา  วงศ์คำสิงห์ ครู อนุมัติ
23 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100112 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) บ้านละหาน   อนุมัติ
24 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100113 บ้านห้วยยาง บุญมี  อินทจร ครู อนุมัติ
25 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100116 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) มลฤดี   วีระพันธ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
26 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100117 กันกงบ้านลี่สามัคคี สถาพร  ผิวแดง ครู อนุมัติ
27 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100118 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) สมบูรณ์  โสภกุล ครู อนุมัติ
28 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100119 บ้านส้มป่อย นางปรินทิพย์  สวงโท ครู อนุมัติ
29 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100119 บ้านส้มป่อย นายชาติชาย  กัญญาสาย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
30 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100121 บ้านโนนเชือก นาตยา  แสงวิจิตร ครู อนุมัติ
31 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100121 บ้านโนนเชือก ชัชวาลย์  เบ้าสมศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
32 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100122 บ้านหนองม่วง นางสุภิญญา  กัญญาสาย ครู อนุมัติ
33 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100125 บ้านห้วยบง อนุสรา  บริบูรณ์ ครู อนุมัติ
34 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100125 บ้านห้วยบง นางละมัย   บัวบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง อนุมัติ
35 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100127 บ้านหนองโดน จริยา  อุบลรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
36 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100128 บ้านยางเครือ นางอธิกา  โคตรชาลี ครู อนุมัติ
37 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100129 บ้านร้านหญ้า วิลิมล  คงคลัง ครู อนุมัติ
38 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100130 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) สมพร  เกิดสิน ครู อนุมัติ
39 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100131 บ้านโนนฝาย ธีระวัฒน์  นาห้วย ธุรการ อนุมัติ
40 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100131 บ้านโนนฝาย อนนท์  ประดับวงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
41 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100147 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) นางสาวพิมพ์กมน  สกุลเอื้อกิติ ครู อนุมัติ
42 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100148 บ้านหนองลุมพุก นารี  ทำดี ครู อนุมัติ
43 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100149 บ้านโสกรวกหนองซึก ณรรฐวรรณ  สมพงศ์ ครู อนุมัติ
44 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100150 บ้านหนองโสน นางพันธ์ทิพย์  กุสันเทียะ ึครู อนุมัติ
45 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100151 บ้านทามจาน นางพิมพ์ใจ  เฮ้าจัตุรัส ครู อนุมัติ
46 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100120 ชุมชนบัวบานสามัคคี ยุราพร  จรแก้ว ครู อนุมัติ
47 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100123 บ้านโคกโต่งโต้น พรทิพย์  เบาสูงเนิน ครู อนุมัติ
48 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100108 บ้านหนองบัวใหญ่ แขนภา  ใฝ่ใจดี ครู อนุมัติ
49 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100109 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) วิชสัมภิทา  ก้อนภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
50 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100110 บ้านหนองไผ่ล้อม หาญชัย  ถาวงษ์กลาง ครู อนุมัติ
51 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100111 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) พิมพ์มิกา  กล้าหาญ ครู คศ.3 อนุมัติ
52 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100111 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) มาริสา  พบโชค ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
53 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100157 บ้านเกาะมะนาว อัศวิน  ปุ้มประเสริฐ ครู อนุมัติ
54 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100157 บ้านเกาะมะนาว กังวาร  สำราญรมย์ ครู อนุมัติ
55 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100158 จอมแก้ววิทยา นางนัดดา  พูบขุนทด ครู อนุมัติ
56 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100158 จอมแก้ววิทยา พัชรินทร์  ชัยศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
57 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100186 โคกเพชรวิทยาคาร นายธนาเศษฐ์  เพ็ชรกลาง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
58 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100190 โคกสำราญราษฎร์อำนวย นายดรงค์  ประเสริฐศรี ครู อนุมัติ
59 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100191 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) นางสาวอิศราลักษณ์  ทวีผล ครู อนุมัติ
60 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100192 บ้านซับยาง นางสาวอัญชลี  ชื่นใจ ครู อนุมัติ
61 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100189 บ้านหนองตะครอง สุธี  ศิริสถิตย์ ครู อนุมัติ
62 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100184 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ จิตตานันท์  กอสิทธิไทย ครู อนุมัติ
63 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100187 บ้านโปร่งมีชัย วิเชียร  เพลียซ้าย ครู อนุมัติ
64 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100187 บ้านโปร่งมีชัย อุทัย  แป้นสันเทียะ ผูัอำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
65 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100188 บ้านกุดตาลาด นางสุเนตร  ศิริตานนท์ ครู อนุมัติ
66 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100188 บ้านกุดตาลาด ณัฐวัฒน์  กอสิทธิไทย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
67 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100182 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร พัชราวดี  รักขันแสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
68 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100155 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) พรรณาราย  ยุมิมัย ครู อนุมัติ
69 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100156 บ้านหนองตะไก้ มณฐิญา  ภักดีพงษ์ ครู อนุมัติ
70 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100154 ชุมชนชวนวิทยา สุมาลี  สุริยประทานพร ครู อนุมัติ
71 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100159 บ้านเสลาประชารัฐ นางสหัตถยา  ปิ่นประเสริฐ ครู อนุมัติ
72 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100160 หินตั้งพิทยากร ภัทรนันท์  สว่างเนตร ครู อนุมัติ
73 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100160 หินตั้งพิทยากร มัลลิกา  คำอุด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
74 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100161 บ้านห้วยทราย พรพรรณ  นนทรักษ์ ครู อนุมัติ
75 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100169 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) นางประสิทธิ์  สิงหกัมพล ครู อนุมัติ
76 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100170 บ้านตาล นางสาวสุกัญญา  เถื่อนสันเทียะ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
77 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100170 บ้านตาล กล้าหาญ  ยางขามป้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
78 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100171 วังกะอาม นางกิจจา  ภักดิ์ประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
79 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100173 บ้านหนองอีหล่อ นายประวิทย์  อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
80 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100181 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สุทธิรักษ์   ประเสริฐศรี ครู อนุมัติ
81 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100181 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สยาม  ไพสันเทียะ ครู อนุมัติ
82 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100167 บ้านกลอยสามัคคี นิภาพร  ดามาพงษ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
83 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100168 หนองกกสามัคคี นางสาวอุบลรัตน์  ลาภมูล พนักงานราชการ อนุมัติ
84 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100162 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
85 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100162 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) นายสุวิทย์  แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
86 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100163 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) นายสุเทพ  เพียกขุนทด ครู อนุมัติ
87 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100164 บ้านหนองผักแว่น ณัฐสุดา  มูลสิน ครู อนุมัติ
88 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100175 หัวสระวิทยา ปิดจมาตร์  สีดา ครู อนุมัติ
89 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100176 เขาดินพิทยารักษ์ นางธิดารัตน์  ปลื้มญาติ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
90 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100177 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นางสาวสุนาฎ  กองมาก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
91 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100180 บ้านหนองดง ภัทรา  โสพรม ครู อนุมัติ
92 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100179 บ้านโคกแสว นายสมชัย  พรศิวกุลวงศ์ ครู อนุมัติ
93 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100251 บ้านละหานค่าย วิภาดา  พิลาจันทร์ ครู อนุมัติ
94 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100251 บ้านละหานค่าย ประภัสสร  กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
95 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100252 บ้านตะลอมไผ่ สุพิชฌาศ์  บำรุงนอก ครู อนุมัติ
96 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100253 บ้านหนองจาน จตุพล   ไกรใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
97 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100253 บ้านหนองจาน นางอนงค์  สิงสุพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
98 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100255 บ้านโคกสะอาด นภาพร  คลังชำนาญ พนักงานราชการ อนุมัติ
99 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100257 โป่งขุนเพชร ธวัชชัย  กาพล ครู อนุมัติ
100 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100259 บ้านดอนกอก นายถวิล  พิทักษ์ ครู อนุมัติ
101 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100258 บ้านวังตะเฆ่ จรินทร์  โชคสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
102 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100260 บ้านวังกะทะ นายกันตภณ  พลยางนอก ครู อนุมัติ
103 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100261 บ้านหัวสะพาน อภิรมย์  อำนาจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
104 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100261 บ้านหัวสะพาน รัตติยากร  หล่าซิว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
105 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100262 บ้านวังอ้ายจีด นายสุระศักดิ์  อนันตะเสน ครู คศ.1 อนุมัติ
106 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100263 บ้านสำนักตูมกา ศิริภัทร  จ่าไธสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
107 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100264 บ้านท่าโป่ง พรรทิวา  เรืองศรี ครู อนุมัติ
108 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100264 บ้านท่าโป่ง พรรทิวา  เรืองศรี ครู อนุมัติ
109 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100264 บ้านท่าโป่ง จรูญ  ดีสมบัติ ครู อนุมัติ
110 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100267 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม ชนาภา  ซาซุม ครู อนุมัติ
111 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100268 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง นางสาวพยอม  ศรีมุข ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
112 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100268 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง สุรศักดิ์  ม่วงทา ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
113 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100250 บ้านท่าศิลา นางสาวสุวรรณวลัยกร  สุขเอี่ยม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
114 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100250 บ้านท่าศิลา นางสาวกฤษณา  ปาทา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
115 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100247 บ้านหนองตานา แสงจันทร์  ดิเรกศิลป์ ครู อนุมัติ
116 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100248 บ้านโสกปลาดุก มานะชัย  แย้มเสมอ ครู อนุมัติ
117 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100249 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นายชุฒิกร  คุ้มหมู่ ครู อนุมัติ
118 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100244 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว นางอธัญญารัตน์  แสงก้อน ครู อนุมัติ
119 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100245 บ้านหัวหนอง นางสาวสยุมพร  ค่าเจริญ ครู อนุมัติ
120 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100245 บ้านหัวหนอง นายทองสมาน  น้อยวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
121 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100246 บ้านปากค่ายช่องแมว กาญจนา  วรรณกุล ครู อนุมัติ
122 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100254 บ้านหนองโจด นางสาวโสรญา  เทียมจัตุรัส พนักงานราชการ อนุมัติ
123 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100254 บ้านหนองโจด นายดุลยวิทย์  ภูมิมา ครู อนุมัติ
124 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100269 ชุมชนบ้านห้วยแย้ นางอรอนงค์  จานุรัตน์ ครู อนุมัติ
125 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100270 บ้านหนองกองแก้ว กิตติศักดิ์  กองสูงเนิน ครู อนุมัติ
126 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100271 บ้านห้วยยางดี ยุทธนา  ศรีพนม ครู อนุมัติ
127 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100272 บ้านห้วยไฮ นิตยา  บุญมา ครู อนุมัติ
128 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100273 บ้านแจ้งใหญ่ พัชรีวรรณ  แกมแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
129 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100273 บ้านแจ้งใหญ่ นางบังอร  บรรจงงาม ครู อนุมัติ
130 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100274 บ้านใหม่สามัคคี นางนารี  กุลประจวบ ครู อนุมัติ
131 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100274 บ้านใหม่สามัคคี ปุณณพัฒน์  บุญค้ำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
132 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100243 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ อ้อมสุดา  วรรณโคตร์ ครู อนุมัติ
133 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100228 บ้านน้ำลาด นายกฤตภาส  จันณรงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
134 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100233 บ้านนาประชาสัมพันธ์ พลากร  สีทานี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
135 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100234 บ้านวังตาท้าว อุทัยวรรณ  นิสสัยกล้า ครู อนุมัติ
136 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100235 บ้านเสลี่ยงทอง ยุพดี  ฉันทิยานนท์ ครู อนุมัติ
137 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100236 บ้านหัวสะพาน หนูจีน  ปัจจัยโคถา ครู อนุมัติ
138 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100240 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย ธรรมนูญ  ล้ออุทัย ครู อนุมัติ
139 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100240 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เยาวพรรณ  ล้ออุทัย ครู อนุมัติ
140 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100241 หินฝนวิทยาคม นายพินี  น้อลพลี พนักงานราชการ อนุมัติ
141 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100242 บ้านโคกสะอาด นางสาวรัชนีกร  เพ็ชรเวียง ครู อนุมัติ
142 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100239 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) มนตรี  สุขขี ครู อนุมัติ
143 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100213 บ้านวังอ้ายคง เยาวลักษณ์  สมศรี ครู อนุมัติ
144 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100218 วังใหม่พัฒนา นายฉัตรพล  จำปาสิม ครูผู้สอน อนุมัติ
145 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100237 บ้านวังตาเทพ สุฑารัตน์  บุญชูนนท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
146 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100238 วังโพธิ์สว่างศิลป์ อนุสรา  จำนงค์บุญ ครู อนุมัติ
147 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100212 บ้านไร่พัฒนา นางสาวปรานันท์  วันสา ครูค.ศ.3 อนุมัติ
148 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100214 บ้านโคกกระเบื้องไห ศศิวิมล  ทองจำรูญ ครู อนุมัติ
149 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100214 บ้านโคกกระเบื้องไห สุกานดา  เคนเหลื่อม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
150 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100215 บ้านหนองใหญ่ กาญจนารัตน์  ถนอมพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
151 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100216 บ้านโนนสำราญ เกียรติพล  กุสุมาลย์ ครู อนุมัติ
152 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100217 บ้านโนนสวรรค์ สุดา  น้อยเทียม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
153 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100222 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ นรวพร  แพงตุ้ย ครู อนุมัติ
154 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100232 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน นวพร  สุขสำราญ ครู อนุมัติ
155 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100232 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน พสิษฐ์  อ่อนอ้าย ครู ค.ศ. 1 อนุมัติ
156 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100223 บ้านสะพานหิน นายนที  เลิศคอนสาร ครู อนุมัติ
157 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100224 บ้านโป่งนกพิทยา จับจิต  สีสังข์ ครู อนุมัติ
158 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100226 บ้านสะพานยาว วิชัย  สร้อยสูงเนิน ึครู อนุมัติ
159 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100229 บ้านบุ่งเวียนวิทยา กรองแก้ว  ขวัญพูน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
160 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100230 บ้านไทรงาม นางสาวสุรีรัตน์   ภิรมย์กิจ ครู อนุมัติ
161 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100231 ซับมงคลวิทยา อรอุมา  มังสา ครู อนุมัติ
162 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100231 ซับมงคลวิทยา ปริชาติ  ปลอดกระโทก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
163 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100199 บ้านวังมน พรพิมล  เพชรน้อม ครู อนุมัติ
164 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100200 ซับถาวรพัฒนา จตุพร  ชาขุนทด ครู อนุมัติ
165 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100207 บ้านโคกไค พงศ์ณภัทร  ดีดพิณ ครู อนุมัติ
166 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100209 บ้านยางเกี่ยวแฝก กฤษฎา  มหาบุญ ครู อนุมัติ
167 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100209 บ้านยางเกี่ยวแฝก อัครเดช   ทาณรงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
168 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100211 บ้านซับหมี จิราภรณ์  สารวิทย์ ครู อนุมัติ
169 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100201 บ้านห้วยเกตุ บุญเรือง  จรัสกาย ครู อนุมัติ
170 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100201 บ้านห้วยเกตุ บุญเรือง  จรัสกาย ครู อนุมัติ
171 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100202 อนุบาลเทพสถิต นายปัณณวิชญ์  โชคโคกกรวด ครู อนุมัติ
172 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100202 อนุบาลเทพสถิต ปาจรีวัณย์  เพชรวิเศษอุดม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
173 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100204 บ้านดงลาน สุดารัตน์  ใจบุญ ครูชำนาญการ อนุมัติ
174 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100205 บ้านช่องสำราญ ประไพ  ประทุมแก้ว ครู อนุมัติ
175 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100206 บ้านซับไทร อ้อมใจ  อุ่นอุพันธ์ ธุรการ อนุมัติ
176 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100219 บ้านยางเตี้ยโคกรัง อาวุธ  เป้นไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
177 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100219 บ้านยางเตี้ยโคกรัง นางสาวศรัญญา  สีเขียว ครู อนุมัติ
178 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100219 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สิทธิพงษ์  เสาวดี ครู อนุมัติ
179 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100219 บ้านยางเตี้ยโคกรัง ปุญชรัสมิ์   ใหม่สุวรรณ์ ครู อนุมัติ
180 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100220 บ้านประดู่งาม นางสาวกฤษณา  พรประไพ ครู อนุมัติ
181 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100193 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ธนกฤต  กระจ่างศรี ครู อนุมัติ
182 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100194 บ้านหนองจะบก นายพิเชษฐ  สุวรรณโสภา ครู อนุมัติ
183 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100195 บ้านโนนมะกอกงาม ณภัสวรรณ  สุวรรณโสภา ครู อนุมัติ
184 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100196 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ นายสนธยา  เจริญกุล ครู อนุมัติ
185 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100198 บ้านวังคมคาย ธัชตะวัน  ถาดวิจิตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
186 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100738 บ้านหนองดินดำ นายสงกรานต์  คำภู ครู อนุมัติ
187 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100738 บ้านหนองดินดำ นายวิศรุต  สิงห์นอก ครู อนุมัติ
188 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100739 บ้านขี้เหล็ก พรรณชาติ  ชูสอน ครู อนุมัติ
189 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100739 บ้านขี้เหล็ก พัชราภา   คำราช ครู อนุมัติ
190 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100732 บ้านหนองขาม จักรพันธ์  ราวินิจ ครู อนุมัติ
191 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100733 บ้านหนองแขม มยุรี  นรินทร์รัมย์ ครู อนุมัติ
192 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100734 บ้านโกรกกุลา อารีรัตน์  สารรัตน์ ครู อนุมัติ
193 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100735 บ้านสามหลักพัฒนา ธณัฐชา  สินชัย ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
194 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100727 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ละเอียด  ภูอ่อน ครู อนุมัติ
195 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100728 รังงามวิทยา พิษณุพงศ์  พาระแพน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
196 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100729 บ้านหนองตอ นายจรรยา  นามบุญ ครู อนุมัติ
197 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100730 ดอนเปล้าศึกษา สุธี  ศรีแก้ว ครูจ้างสอน อนุมัติ
198 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100726 บ้านโสกคร้อ เทพกัลยา  คุ้มคง ครู อนุมัติ
199 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100724 บ้านหนองผักชี นายสุบรรณ  นิลสมัคร ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
200 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100725 บ้านบะเสียว วาสนา  พงษ์ประเทศ ครู อนุมัติ
201 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100725 บ้านบะเสียว ยุพดี  เอกบัว ครู อนุมัติ
202 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100723 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สุเพ็ญพักตร์  กิ่งช้าง ครู อนุมัติ
203 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100748 ซับใหญ่วิทยาคม นางสาวเสาวรี  หมู่โยธา ครู อนุมัติ
204 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100751 บ้านซับเจริญสุข ศศิธร  กัญญาสุด ครู อนุมัติ
205 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100752 บ้านวังพง นายปิยวัฒน์  ยศคำลือ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
206 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100753 บ้านบุฉนวน นายเสนาะ   สำนักโนน ครู คศ.3 อนุมัติ
207 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100754 บ้านโนนสะอาด เรวัต  ภิรมย์ไกรภักดิ์ ครู อนุมัติ
208 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100742 บ้านเขื่อนลั่น นายจำเริญ  เบ็ญพาด ครู อนุมัติ
209 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100742 บ้านเขื่อนลั่น นางสาวจุฬาพร  ประเสริฐศรี ครู อนุมัติ
210 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100744 บ้านหนองนกเขียน ศุภรัตน์  อนันตะเสน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
211 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100744 บ้านหนองนกเขียน รัฐา  ดาดวง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
212 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100749 บ้านซับใหม่ นายจิรวัฒน์  แซ่โค้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
213 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100746 บ้านวังกุง นายธีรวุฒิ  ภูโสภา ครู อนุมัติ
214 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100747 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ประเวทย์  สิงห์ชัย ครู อนุมัติ
215 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100740 บ้านท่ากูบ จารุวรรณ  ทองเจริญ ครู อนุมัติ
216 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100740 บ้านท่ากูบ สิริกร  สิมพล ครู อนุมัติ
217 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100740 บ้านท่ากูบ สิริกร  สิมพล ครู อนุมัติ
218 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100741 บ้านโป่งเกต ธีรวัฌน์  เลิศประเสริฐ พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
219 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100741 บ้านโป่งเกต รัศมี  สุปัด ครู อนุมัติ
220 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100743 บ้านวังขอนสัก อภิสิทธิ์  แสนตัน อนุมัติ
221 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100745 บ้านท่าชวน จิราภรณ์  แก้วพรม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ