รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100132 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) เวชพิสิฐ   โสพิลา ครู อนุมัติ
2 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100133 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) นายวีระ  โคตรชาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์) อนุมัติ
3 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100133 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) วิลาวรรณ  รินลา ครู อนุมัติ
4 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100134 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) อ้อย  อาจศิริ ครู อนุมัติ
5 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100135 บ้านร่วมมิตร ขจรภพ  วรรณพงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
6 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100136 บ้านท่าแตง นายพงศ์สุรกานต์  วะลัยศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
7 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100137 บ้านเดื่อ ส.อ.ไพโรจน์  รุ่งนภาไพร ครู อนุมัติ
8 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100137 บ้านเดื่อ นางทองปาน  ศรีศาลาแสง ครู อนุมัติ
9 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100138 บ้านสำโรงโคก นายคำนาย  ศรีภิรมย์ ครู อนุมัติ
10 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100104 จัตุรัสวิทยานุกูล นายบูรพา  วงค์ชารี ครู อนุมัติ
11 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100104 จัตุรัสวิทยานุกูล ประภาพร  ชาลีเครือ ธุรการ อนุมัติ
12 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100105 บ้านมะเกลือโนนทอง เรืองศักดิ์  ศรีม่วง ครู อนุมัติ
13 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100106 บ้านสำโรงทุ่ง ศราวุฒิ  ศรีโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
14 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100107 บ้านหลุบงิ้ว เบญจวรรณ  เหตุขุนทด ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
15 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100152 บ้านสระสี่เหลี่ยม ถวิล  บุญเกิด พนักงานธุรการ อนุมัติ
16 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100153 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา นางสาวรุ่งนภา  ชินรัตน์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
17 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100139 บ้านขามราษฎร์นุกูล สุเพ็ญ  อภัยบุรี ครู อนุมัติ
18 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100140 บ้านโนนคร้อ วิธาน  ฉันทิยานนท์ ครู อนุมัติ
19 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100141 บ้านใหม่นาดี บุญลือ  โปร่งหล่า เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
20 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100143 บ้านนา ณัฐทิมาร์  แข็งขัน ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
21 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100143 บ้านนา เพลินพิศ   แสงสว่าง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
22 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100144 บ้านหนองลูกช้าง รุ่งนภา  เวิดสูงเนิน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
23 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100145 บ้านงิ้ว นายมณีแสง  นามอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
24 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100145 บ้านงิ้ว มณีแสง  นามอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
25 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100145 บ้านงิ้ว นายวสันต์  เกิดสิน ครู อนุมัติ
26 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100112 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) นางภิรดี  เงาสันเทียะ ครู อนุมัติ
27 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100112 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) บ้านละหาน   อนุมัติ
28 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100112 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) อนุชา  วงศ์คำสิงห์ ครู อนุมัติ
29 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100113 บ้านห้วยยาง บุญมี  อินทจร ครู อนุมัติ
30 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100114 บ้านหนองหญ้าข้าวนก นายธนพจน์  สายพวงเพชรโชติ ครู อนุมัติ
31 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100115 บ้านดอนละนาม นางขวัญฤทัย  กลิ่นพูน ครู อนุมัติ
32 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100116 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) มลฤดี   วีระพันธ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
33 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100117 กันกงบ้านลี่สามัคคี สถาพร  ผิวแดง ครู อนุมัติ
34 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100118 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) ดุษฎี  บุญแสนแผน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
35 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100118 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) สมบูรณ์  โสภกุล ครู อนุมัติ
36 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100119 บ้านส้มป่อย นายชาติชาย  กัญญาสาย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
37 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100119 บ้านส้มป่อย นางสาวธนภรณ์  หารคง ครู อนุมัติ
38 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100119 บ้านส้มป่อย นางปรินทิพย์  สวงโท ครู อนุมัติ
39 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100121 บ้านโนนเชือก นาตยา  แสงวิจิตร ครู อนุมัติ
40 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100121 บ้านโนนเชือก ชัชวาลย์  เบ้าสมศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
41 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100122 บ้านหนองม่วง นางสุภิญญา  กัญญาสาย ครู อนุมัติ
42 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100125 บ้านห้วยบง นางละมัย   บัวบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง อนุมัติ
43 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100125 บ้านห้วยบง อนุสรา  บริบูรณ์ ครู อนุมัติ
44 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100126 บ้านห้วย วิศิษฏ์  ศรีรัตนพันธ์ ครู อนุมัติ
45 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100127 บ้านหนองโดน จริยา  อุบลรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
46 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100128 บ้านยางเครือ นางอธิกา  โคตรชาลี ครู อนุมัติ
47 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100129 บ้านร้านหญ้า วิลิมล  คงคลัง ครู อนุมัติ
48 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100130 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) สมพร  เกิดสิน ครู อนุมัติ
49 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100131 บ้านโนนฝาย อนนท์  ประดับวงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
50 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100131 บ้านโนนฝาย ธีระวัฒน์  นาห้วย ธุรการ อนุมัติ
51 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100147 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) นางสาวพิมพ์กมน  สกุลเอื้อกิติ ครู อนุมัติ
52 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100148 บ้านหนองลุมพุก นารี  ทำดี ครู อนุมัติ
53 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100149 บ้านโสกรวกหนองซึก ณรรฐวรรณ  สมพงศ์ ครู อนุมัติ
54 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100150 บ้านหนองโสน นางพันธ์ทิพย์  กุสันเทียะ ึครู อนุมัติ
55 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100151 บ้านทามจาน นางพิมพ์ใจ  เฮ้าจัตุรัส ครู อนุมัติ
56 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100120 ชุมชนบัวบานสามัคคี ธีราพร  อ่อนชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
57 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100120 ชุมชนบัวบานสามัคคี ยุราพร  จรแก้ว ครู อนุมัติ
58 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100123 บ้านโคกโต่งโต้น พรทิพย์  เบาสูงเนิน ครู อนุมัติ
59 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100123 บ้านโคกโต่งโต้น แดนชัย  นิสสัยหาญ ครู อนุมัติ
60 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100108 บ้านหนองบัวใหญ่ เปรมิกา  แดงพรวน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
61 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100108 บ้านหนองบัวใหญ่ แขนภา  ใฝ่ใจดี ครู อนุมัติ
62 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100108 บ้านหนองบัวใหญ่ เสฎฐวุฒิ  ครูเกษตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
63 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100109 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) วิชสัมภิทา  ก้อนภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
64 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100110 บ้านหนองไผ่ล้อม หาญชัย  ถาวงษ์กลาง ครู อนุมัติ
65 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100111 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) พิมพ์มิกา  กล้าหาญ ครู คศ.3 อนุมัติ
66 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100111 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) มาริสา  พบโชค ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
67 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100157 บ้านเกาะมะนาว อัศวิน  ปุ้มประเสริฐ ครู อนุมัติ
68 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100157 บ้านเกาะมะนาว กังวาร  สำราญรมย์ ครู อนุมัติ
69 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100157 บ้านเกาะมะนาว ภัทราพร  เอกบุตร ครู อนุมัติ
70 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100158 จอมแก้ววิทยา ปราณี  ไชยคำภา ครู อนุมัติ
71 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100158 จอมแก้ววิทยา พัชรินทร์  ชัยศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
72 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100158 จอมแก้ววิทยา นางนัดดา  พูบขุนทด ครู อนุมัติ
73 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100186 โคกเพชรวิทยาคาร นายธนาเศษฐ์  เพ็ชรกลาง ครู อนุมัติ
74 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100190 โคกสำราญราษฎร์อำนวย นายดรงค์  ประเสริฐศรี ครู อนุมัติ
75 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100191 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) นางสาวอิศราลักษณ์  ทวีผล ครู อนุมัติ
76 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100192 บ้านซับยาง นางสาวอัญชลี  ชื่นใจ ครู อนุมัติ
77 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100189 บ้านหนองตะครอง สุธี  ศิริสถิตย์ ครู อนุมัติ
78 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100189 บ้านหนองตะครอง พรพรหม  สมบัติ ครู อนุมัติ
79 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100185 ปากจาบวิทยา ปรัชญา  กาญจนวณิชย์ ครูผุ้ช่วย อนุมัติ
80 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100183 บ้านโคกสะอาด เสนาะ  ศรีทองอินทร์ ครู อนุมัติ
81 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100184 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ จิตตานันท์  กอสิทธิไทย ครู อนุมัติ
82 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100187 บ้านโปร่งมีชัย วิเชียร  เพลียซ้าย ครู อนุมัติ
83 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100187 บ้านโปร่งมีชัย อุทัย  แป้นสันเทียะ ผูัอำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
84 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100188 บ้านกุดตาลาด ณัฐวัฒน์  กอสิทธิไทย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
85 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100188 บ้านกุดตาลาด นางสุเนตร  ศิริตานนท์ ครู อนุมัติ
86 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100182 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร นายกีรติ  ชาวประทุม พนักงานราชการ อนุมัติ
87 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100182 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร พัชราวดี  รักขันแสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
88 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100155 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) พรรณาราย  ยุมิมัย ครู อนุมัติ
89 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100156 บ้านหนองตะไก้ มณฐิญา  ภักดีพงษ์ ครู อนุมัติ
90 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100154 ชุมชนชวนวิทยา สุมาลี  สุริยประทานพร ครู อนุมัติ
91 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100159 บ้านเสลาประชารัฐ นางสหัตถยา  ปิ่นประเสริฐ ครู อนุมัติ
92 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100160 หินตั้งพิทยากร ภัทรนันท์  สว่างเนตร ครู อนุมัติ
93 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100160 หินตั้งพิทยากร มัลลิกา  คำอุด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
94 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100161 บ้านห้วยทราย วีระพงษ์  จันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
95 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100161 บ้านห้วยทราย พรพรรณ  นนทรักษ์ ครู อนุมัติ
96 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100161 บ้านห้วยทราย กิตติยา  ปิ่นน้อย ครู อนุมัติ
97 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100169 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ประพิมพ์พร  กระจายกลาง ครู อนุมัติ
98 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100169 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) นางประสิทธิ์  สิงหกัมพล ครู อนุมัติ
99 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100170 บ้านตาล กล้าหาญ  ยางขามป้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
100 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100170 บ้านตาล วิลาวรรณ์  กระจ่างศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
101 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100170 บ้านตาล นางสาวสุกัญญา  เถื่อนสันเทียะ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
102 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100171 วังกะอาม นางกิจจา  ภักดิ์ประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
103 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100173 บ้านหนองอีหล่อ นายประวิทย์  อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
104 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100181 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สุทธิรักษ์   ประเสริฐศรี ครู อนุมัติ
105 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100181 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สยาม  ไพสันเทียะ ครู อนุมัติ
106 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100167 บ้านกลอยสามัคคี นิภาพร  ดามาพงษ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
107 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100168 หนองกกสามัคคี นางสาวอุบลรัตน์  ลาภมูล พนักงานราชการ อนุมัติ
108 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100162 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) นายสุวิทย์  แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
109 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100162 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ขนิษฐา  แบบจัตุรัส ครู อนุมัติ
110 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100162 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
111 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100163 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) นายสุเทพ  เพียกขุนทด ครู อนุมัติ
112 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100164 บ้านหนองผักแว่น ณัฐสุดา  มูลสิน ครู อนุมัติ
113 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100165 บ้านทองคำพิงวิทยา นายทวีศักดิ์  อริยานุวัฒน์ ครู อนุมัติ
114 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100166 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง ธรณินทร์  มีพลงาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
115 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100175 หัวสระวิทยา ปิดจมาตร์  สีดา ครู อนุมัติ
116 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100176 เขาดินพิทยารักษ์ นางธิดารัตน์  ปลื้มญาติ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
117 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100177 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นางสาวสุนาฎ  กองมาก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
118 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100180 บ้านหนองดง ภัทรา  โสพรม ครู อนุมัติ
119 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100178 หนองประดู่วิทยา ศรัญญา  ผาเบ้า ครู อนุมัติ
120 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100179 บ้านโคกแสว นายสมชัย  พรศิวกุลวงศ์ ครู อนุมัติ
121 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100251 บ้านละหานค่าย ประภัสสร  กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
122 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100251 บ้านละหานค่าย วิภาดา  พิลาจันทร์ ครู อนุมัติ
123 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100251 บ้านละหานค่าย วิลัยวัลย์  บุตรวงษ์ ครู อนุมัติ
124 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100252 บ้านตะลอมไผ่ ธันฐิตา  พร้อมพันธุ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
125 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100252 บ้านตะลอมไผ่ ชญาณ์เกียรติ   โคตรฮุย ครู อนุมัติ
126 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100252 บ้านตะลอมไผ่ สุพิชฌาศ์  บำรุงนอก ครู อนุมัติ
127 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100253 บ้านหนองจาน นางอนงค์  สิงสุพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
128 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100253 บ้านหนองจาน จตุพล   ไกรใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
129 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100255 บ้านโคกสะอาด นพรัตน์  มุกดา ครู อนุมัติ
130 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100257 โป่งขุนเพชร ธวัชชัย  กาพล ครู อนุมัติ
131 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100259 บ้านดอนกอก นายถวิล  พิทักษ์ ครู อนุมัติ
132 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100258 บ้านวังตะเฆ่ จรินทร์  โชคสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
133 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100260 บ้านวังกะทะ นายกันตภณ  พลยางนอก ครู อนุมัติ
134 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100260 บ้านวังกะทะ อุไรวรรณ  เต็งชัยภูมิ ครู อนุมัติ
135 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100261 บ้านหัวสะพาน อภิรมย์  อำนาจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
136 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100261 บ้านหัวสะพาน รัตติยากร  หล่าซิว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
137 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100261 บ้านหัวสะพาน นายดำรงค์  พุกอูด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
138 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100262 บ้านวังอ้ายจีด นายสุระศักดิ์  อนันตะเสน ครู คศ.1 อนุมัติ
139 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100262 บ้านวังอ้ายจีด เยาวลักษณ์  ดิษสอน ครู อนุมัติ
140 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100263 บ้านสำนักตูมกา นายปริวัฒน์  บุญภูมิ ครู อนุมัติ
141 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100263 บ้านสำนักตูมกา ศิริภัทร  จ่าไธสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
142 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100264 บ้านท่าโป่ง พรรทิวา  เรืองศรี ครู อนุมัติ
143 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100264 บ้านท่าโป่ง จรูญ  ดีสมบัติ ครู อนุมัติ
144 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100265 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน พงษ์ศิริ   สิงห์โนนตาด ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
145 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100267 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม ชนาภา  ซาซุม ครู อนุมัติ
146 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100268 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง สุรศักดิ์  ม่วงทา ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
147 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100268 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง นางสาวพยอม  ศรีมุข ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
148 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100250 บ้านท่าศิลา นางสาวสุวรรณวลัยกร  สุขเอี่ยม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
149 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100250 บ้านท่าศิลา นางสาวกฤษณา  ปาทา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
150 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100247 บ้านหนองตานา แสงจันทร์  ดิเรกศิลป์ ครู อนุมัติ
151 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100248 บ้านโสกปลาดุก มานะชัย  แย้มเสมอ ครู อนุมัติ
152 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100248 บ้านโสกปลาดุก กรรณิการ์  บุตรครบุรี ครู อนุมัติ
153 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100249 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นายชุฒิกร  คุ้มหมู่ ครู อนุมัติ
154 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100244 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว นางอธัญญารัตน์  แสงก้อน ครู อนุมัติ
155 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100245 บ้านหัวหนอง นายทองสมาน  น้อยวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
156 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100245 บ้านหัวหนอง นางสาวสยุมพร  ค่าเจริญ ครู อนุมัติ
157 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100245 บ้านหัวหนอง นายวิรันต์  หมั่นจิตร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
158 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100246 บ้านปากค่ายช่องแมว กาญจนา  วรรณกุล ครู อนุมัติ
159 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100246 บ้านปากค่ายช่องแมว นาถยา  สิงสุพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
160 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100254 บ้านหนองโจด นายดุลยวิทย์  ภูมิมา ครู อนุมัติ
161 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100254 บ้านหนองโจด นางสาวโสรญา  เทียมจัตุรัส พนักงานราชการ อนุมัติ
162 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100269 ชุมชนบ้านห้วยแย้ นางอรอนงค์  จานุรัตน์ ครู อนุมัติ
163 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100270 บ้านหนองกองแก้ว กิตติศักดิ์  กองสูงเนิน ครู อนุมัติ
164 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100271 บ้านห้วยยางดี นางสาวอุไรวรรณ   เกรียงไกรสุขเลิศ ครู อนุมัติ
165 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100271 บ้านห้วยยางดี ยุทธนา  ศรีพนม ครู อนุมัติ
166 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100272 บ้านห้วยไฮ นิตยา  บุญมา ครู อนุมัติ
167 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100273 บ้านแจ้งใหญ่ นางบังอร  บรรจงงาม ครู อนุมัติ
168 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100273 บ้านแจ้งใหญ่ พัชรีวรรณ  แกมแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
169 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100274 บ้านใหม่สามัคคี ปุณณพัฒน์  บุญค้ำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
170 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100274 บ้านใหม่สามัคคี นางสุภาภรณ์  เพิ่มพร ครุผู้ช่วย อนุมัติ
171 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100274 บ้านใหม่สามัคคี นางนารี  กุลประจวบ ครู อนุมัติ
172 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100243 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ นางสาวอ้อมสุดา   วรรณโคตร์ ครู อนุมัติ
173 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100243 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ อ้อมสุดา  วรรณโคตร์ ครู อนุมัติ
174 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100228 บ้านน้ำลาด นายกฤตภาส  จันณรงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
175 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100233 บ้านนาประชาสัมพันธ์ พลากร  สีทานี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
176 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100234 บ้านวังตาท้าว อุทัยวรรณ  นิสสัยกล้า ครู อนุมัติ
177 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100235 บ้านเสลี่ยงทอง นนธวัฒน์  จรูญชาติ ครู อนุมัติ
178 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100235 บ้านเสลี่ยงทอง ยุพดี  ฉันทิยานนท์ ครู อนุมัติ
179 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100236 บ้านหัวสะพาน หนูจีน  ปัจจัยโคถา ครู อนุมัติ
180 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100240 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย ธรรมนูญ  ล้ออุทัย ครู อนุมัติ
181 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100240 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เยาวพรรณ  ล้ออุทัย ครู อนุมัติ
182 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100241 หินฝนวิทยาคม นายพินี  น้อลพลี พนักงานราชการ อนุมัติ
183 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100241 หินฝนวิทยาคม รณฤทธิ์  ศรีสองเมือง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
184 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100242 บ้านโคกสะอาด นางนภัสนันท์  จูหมื่นไวย์ ครู อนุมัติ
185 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100239 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) มนตรี  สุขขี ครู อนุมัติ
186 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100213 บ้านวังอ้ายคง เยาวลักษณ์  สมศรี ครู อนุมัติ
187 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100218 วังใหม่พัฒนา นายฉัตรพล  จำปาสิม ครูผู้สอน อนุมัติ
188 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100218 วังใหม่พัฒนา กนกวรรณ  ธนะโคตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
189 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100237 บ้านวังตาเทพ สุฑารัตน์  บุญชูนนท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
190 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100238 วังโพธิ์สว่างศิลป์ ภุชชงค์  บุกสันเทียะ ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพธ์ิสว่างศิลป์ อนุมัติ
191 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100238 วังโพธิ์สว่างศิลป์ อนุสรา  จำนงค์บุญ ครู อนุมัติ
192 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100212 บ้านไร่พัฒนา นางสาวปรานันท์  วันสา ครูค.ศ.3 อนุมัติ
193 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100214 บ้านโคกกระเบื้องไห รัชพรรณ  หล้าดา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
194 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100214 บ้านโคกกระเบื้องไห สุกานดา  เคนเหลื่อม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
195 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100215 บ้านหนองใหญ่ กาญจนารัตน์  ถนอมพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
196 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100216 บ้านโนนสำราญ เกียรติพล  กุสุมาลย์ ครู อนุมัติ
197 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100217 บ้านโนนสวรรค์ สุดา  น้อยเทียม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
198 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100222 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ นรวพร  แพงตุ้ย ครู อนุมัติ
199 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100232 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน พสิษฐ์  อ่อนอ้าย ครู ค.ศ. 1 อนุมัติ
200 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100232 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน นวพร  สุขสำราญ ครู อนุมัติ
201 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100223 บ้านสะพานหิน นายนที  เลิศคอนสาร ครู อนุมัติ
202 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100224 บ้านโป่งนกพิทยา จับจิต  สีสังข์ ครู อนุมัติ
203 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100226 บ้านสะพานยาว ปรัธยาน์  นาดี ครู อนุมัติ
204 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100226 บ้านสะพานยาว วิชัย  สร้อยสูงเนิน ึครู อนุมัติ
205 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100226 บ้านสะพานยาว สิทธิศักดิ์  เกณพล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
206 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100229 บ้านบุ่งเวียนวิทยา พรศรี  จิตสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
207 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100229 บ้านบุ่งเวียนวิทยา กรองแก้ว  ขวัญพูน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
208 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100230 บ้านไทรงาม นางสาวสุรีรัตน์   ภิรมย์กิจ ครู อนุมัติ
209 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100231 ซับมงคลวิทยา อรอุมา  มังสา ครู อนุมัติ
210 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100231 ซับมงคลวิทยา ปริชาติ  ปลอดกระโทก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
211 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100199 บ้านวังมน พรพิมล  เพชรน้อม ครู อนุมัติ
212 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100200 ซับถาวรพัฒนา จตุพร  ชาขุนทด ครู อนุมัติ
213 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100207 บ้านโคกไค นางสาวโชติกา  เหลือผล ครู อนุมัติ
214 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100207 บ้านโคกไค อรพรรณ  ม่วงใหม่ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
215 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100207 บ้านโคกไค พงศ์ณภัทร  ดีดพิณ ครู อนุมัติ
216 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100209 บ้านยางเกี่ยวแฝก กฤษฎา  มหาบุญ ครู อนุมัติ
217 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100209 บ้านยางเกี่ยวแฝก อัครเดช   ทาณรงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
218 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100211 บ้านซับหมี ธีรพล  พิลาธรรม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
219 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100211 บ้านซับหมี จิราภรณ์  สารวิทย์ ครู อนุมัติ
220 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100201 บ้านห้วยเกตุ บุญเรือง  จรัสกาย ครู อนุมัติ
221 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100201 บ้านห้วยเกตุ บุญเรือง  จรัสกาย ครู อนุมัติ
222 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100202 อนุบาลเทพสถิต นายปัณณวิชญ์  โชคโคกกรวด ครู อนุมัติ
223 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100202 อนุบาลเทพสถิต ปาจรีวัณย์  เพชรวิเศษอุดม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
224 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100202 อนุบาลเทพสถิต นิตยา  พลดงนอก ครู อนุมัติ
225 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100204 บ้านดงลาน สุดารัตน์  ใจบุญ ครูชำนาญการ อนุมัติ
226 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100205 บ้านช่องสำราญ ประไพ  ประทุมแก้ว ครู อนุมัติ
227 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100206 บ้านซับไทร อ้อมใจ  อุ่นอุพันธ์ ธุรการ อนุมัติ
228 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100219 บ้านยางเตี้ยโคกรัง ปุญชรัสมิ์   ใหม่สุวรรณ์ ครู อนุมัติ
229 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100219 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สิทธิพงษ์  เสาวดี ครู อนุมัติ
230 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100219 บ้านยางเตี้ยโคกรัง อาวุธ  เป้นไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
231 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100219 บ้านยางเตี้ยโคกรัง นางสาวศรัญญา  สีเขียว ครู อนุมัติ
232 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100220 บ้านประดู่งาม นางสาวกฤษณา  พรประไพ ครู อนุมัติ
233 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100220 บ้านประดู่งาม อาทิตยา  ปราณีต ครู อนุมัติ
234 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100193 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ณัฐพิมล  ประทุมวงษ์ ครู อนุมัติ
235 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100193 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ธนกฤต  กระจ่างศรี ครู อนุมัติ
236 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100194 บ้านหนองจะบก นายพิเชษฐ  สุวรรณโสภา ครู อนุมัติ
237 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100194 บ้านหนองจะบก อภิศักดิ์  บัวล้อม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
238 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100194 บ้านหนองจะบก ภัทราวณี  โรมบรรณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
239 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100195 บ้านโนนมะกอกงาม ณภัสวรรณ  สุวรรณโสภา ครู อนุมัติ
240 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100195 บ้านโนนมะกอกงาม อรพิณ  นกสามเมือง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
241 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100196 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ นายสนธยา  เจริญกุล ครู อนุมัติ
242 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100198 บ้านวังคมคาย ธัชตะวัน  ถาดวิจิตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
243 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100736 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ทัศมาลี  จีระออน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
244 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100738 บ้านหนองดินดำ นายสงกรานต์  คำภู ครู อนุมัติ
245 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100738 บ้านหนองดินดำ นายวิศรุต  สิงห์นอก ครู อนุมัติ
246 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100739 บ้านขี้เหล็ก พรรณชาติ  ชูสอน ครู อนุมัติ
247 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100739 บ้านขี้เหล็ก พัชราภา   คำราช ครู อนุมัติ
248 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100732 บ้านหนองขาม จักรพันธ์  ราวินิจ ครู อนุมัติ
249 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100733 บ้านหนองแขม มยุรี  นรินทร์รัมย์ ครู อนุมัติ
250 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100733 บ้านหนองแขม กาญจนา  แก้วกำเนิด ครู อนุมัติ
251 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100734 บ้านโกรกกุลา อารีรัตน์  สารรัตน์ ครู อนุมัติ
252 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100735 บ้านสามหลักพัฒนา ธณัฐชา  สินชัย ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
253 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100731 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร แพรวนภา  มาโคตร ครู อนุมัติ
254 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100727 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ประมร  พรโสภณ ครู อนุมัติ
255 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100727 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ละเอียด  ภูอ่อน ครู อนุมัติ
256 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100728 รังงามวิทยา รุจิรา  ลามพัฒน์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
257 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100728 รังงามวิทยา พิษณุพงศ์  พาระแพน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
258 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100729 บ้านหนองตอ นายจรรยา  นามบุญ ครู อนุมัติ
259 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100730 ดอนเปล้าศึกษา สุธีนันต์  ศรีแก้ว ครูจ้างสอน อนุมัติ
260 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100726 บ้านโสกคร้อ เทพกัลยา  จัตุภัทรกุล ครู อนุมัติ
261 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100724 บ้านหนองผักชี นายสุบรรณ  นิลสมัคร ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
262 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100725 บ้านบะเสียว วาสนา  พงษ์ประเทศ ครู อนุมัติ
263 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100725 บ้านบะเสียว ยุพดี  เอกบัว ครู อนุมัติ
264 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100723 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สุเพ็ญพักตร์  กิ่งช้าง ครู อนุมัติ
265 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100748 ซับใหญ่วิทยาคม นางสาวเสาวรี  หมู่โยธา ครู อนุมัติ
266 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100751 บ้านซับเจริญสุข นิรุธ  บะคะ ครู อนุมัติ
267 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100751 บ้านซับเจริญสุข ศศิธร  กัญญาสุด ครู อนุมัติ
268 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100752 บ้านวังพง นายปิยวัฒน์  ยศคำลือ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
269 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100753 บ้านบุฉนวน นายเสนาะ   สำนักโนน ครู คศ.3 อนุมัติ
270 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100753 บ้านบุฉนวน ปัถยา  สังสิมมา ครู อนุมัติ
271 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100754 บ้านโนนสะอาด เรวัต  ภิรมย์ไกรภักดิ์ ครู อนุมัติ
272 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100755 บ้านตลุกคูณพัฒนา ชินกร  แสนโสภา ครู อนุมัติ
273 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100742 บ้านเขื่อนลั่น นางสาวจุฬาพร  ประเสริฐศรี ครู อนุมัติ
274 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100742 บ้านเขื่อนลั่น นายจำเริญ  เบ็ญพาด ครู อนุมัติ
275 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100744 บ้านหนองนกเขียน รัฐา  ดาดวง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
276 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100744 บ้านหนองนกเขียน ศุภรัตน์  อนันตะเสน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
277 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100749 บ้านซับใหม่ นายจิรวัฒน์  แซ่โค้ว ครู อนุมัติ
278 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100746 บ้านวังกุง นางสาวดวงกมล  มอญจัตุรัส ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
279 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100746 บ้านวังกุง นายธีรวุฒิ  ภูโสภา ครู อนุมัติ
280 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100747 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ประเวทย์  สิงห์ชัย ครู อนุมัติ
281 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100740 บ้านท่ากูบ สิริกร  สิมพล ครู อนุมัติ
282 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100740 บ้านท่ากูบ จารุวรรณ  ทองเจริญ ครู อนุมัติ
283 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100740 บ้านท่ากูบ สิริกร  สิมพล ครู อนุมัติ
284 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100741 บ้านโป่งเกต ธีรวัฌน์  เลิศประเสริฐ พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
285 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100741 บ้านโป่งเกต รัศมี  สุปัด ครู อนุมัติ
286 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100743 บ้านวังขอนสัก อภิสิทธิ์  แสนตัน อนุมัติ
287 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100745 บ้านท่าชวน จิราภรณ์  แก้วพรม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
288 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 100745 บ้านท่าชวน รจนา  ดาบภูเขียว ครูผู้ช่วย อนุมัติ