รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อำนาจเจริญ 750028 : บ้านกุดปลาดุก ดาวเรือง  สู่เสน ครู
2 สพป.อำนาจเจริญ 750029 : บ้านวังแคน นางสาวธนพร  ผ่องสุข ครูอัตราจ้าง
3 สพป.อำนาจเจริญ 750029 : บ้านวังแคน นายศักดา  พวงปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ
4 สพป.อำนาจเจริญ 750037 : บ้านนาสีนวน สมคิด  คณะบุตร ครู
5 สพป.อำนาจเจริญ 750037 : บ้านนาสีนวน นายชิตณรงค์  บุดดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 สพป.อำนาจเจริญ 750038 : ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ ศิริชัย  วิจิตรพงค์ ครู
7 สพป.อำนาจเจริญ 750040 : บ้านนาเมือง ไกยูล  เกษสุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 สพป.อำนาจเจริญ 750017 : โคกศรีหนองคลอง นางสาวศิริพร  สุวะไกร ครู
9 สพป.อำนาจเจริญ 750017 : โคกศรีหนองคลอง อัสนีย์  อุปนิสากร ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 สพป.อำนาจเจริญ 750016 : บ้านสามัคคีพัฒนา สิทธิพงษ์  วรรณพัฒ ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 สพป.อำนาจเจริญ 750016 : บ้านสามัคคีพัฒนา ภูมิพัฒน์  วงษ์ศา ครูผู้ช่วย
12 สพป.อำนาจเจริญ 750013 : บ้านไก่คำ นางผ่องเพ็ญ  กีกอง ครู
13 สพป.อำนาจเจริญ 750014 : บ่อบุโปโล นางนภารัตน์  แสนคุ้ม ครู
14 สพป.อำนาจเจริญ 750015 : บ้านไร่สมบูรณ์ นางสาวอมรรัตน์  บัวพัฒน์ ครู คศ.1
15 สพป.อำนาจเจริญ 750015 : บ้านไร่สมบูรณ์ นายชัยนาคราช  ศรีมะเรือง ครูผู้ช่วย
16 สพป.อำนาจเจริญ 750018 : บ้านโคกค่าย นางสาวนวลจันทร์  กำพุธ ธุรการโรงเรียน
17 สพป.อำนาจเจริญ 750018 : บ้านโคกค่าย นางสาวรมิดา  จรุญภาคย์ ครูธุรการ
18 สพป.อำนาจเจริญ 750050 : บ้านคึมใหญ่ จ.ส.ต.สุทิน  โทนุการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.อำนาจเจริญ 750053 : บ้านภูเขาขาม ประสิทธิ์  คำหาญ ครู
20 สพป.อำนาจเจริญ 750053 : บ้านภูเขาขาม ลัดดาวรรณ  ได้พึ่ง ครู
21 สพป.อำนาจเจริญ 750053 : บ้านภูเขาขาม นายประจวบ  ไชยโย ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 สพป.อำนาจเจริญ 750055 : บ้านดอนไร่ นายสุริยนต์  ไวว่อง ครู
23 สพป.อำนาจเจริญ 750055 : บ้านดอนไร่ นายสมศักดิ์  ทัศบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 สพป.อำนาจเจริญ 750055 : บ้านดอนไร่ นายสมเจตน์  เจตนา ครู
25 สพป.อำนาจเจริญ 750056 : บ้านหนองเม็ก ทวี   อุนาภาค ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 สพป.อำนาจเจริญ 750056 : บ้านหนองเม็ก นายประวัติ  นิติเตชะยศสกุล ครู
27 สพป.อำนาจเจริญ 750056 : บ้านหนองเม็ก นางจินตนา  อุนาาค ครู
28 สพป.อำนาจเจริญ 750057 : บ้านนาคำ สุขจิราภรณ์  ทิพย์อุตร ครู
29 สพป.อำนาจเจริญ 750057 : บ้านนาคำ จินตนา  ไชยโย ผู้อำนวยการโรงรียน
30 สพป.อำนาจเจริญ 750054 : บ้านหัวภู อาคม  ทองเสนา ครู
31 สพป.อำนาจเจริญ 750054 : บ้านหัวภู อุไร  สุริยวงศ์ ครู
32 สพป.อำนาจเจริญ 750078 : บ้านดอนเมย นางสมรักษ์  สุตะภักดิ์ ครู
33 สพป.อำนาจเจริญ 750077 : บ้านหนองปลิง นางสาวพัชนีพร  ยอดมงคล พนักงานราชการ
34 สพป.อำนาจเจริญ 750077 : บ้านหนองปลิง นายไพทูลย์   โวหาญ เจ้าหน้าที่ธุการ
35 สพป.อำนาจเจริญ 750081 : บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) นางสุชัญญา  กันภัย ครู
36 สพป.อำนาจเจริญ 750081 : บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) นายเชวงศักดิ์  ศรีแก้ว ครู
37 สพป.อำนาจเจริญ 750081 : บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) เชวงศักดิ์  ศรีแก้ว ครู
38 สพป.อำนาจเจริญ 750080 : หนองนาเทิงโนนผึ้ง นายเสวียงศักดิ์   อนุภักดิ์ ครูธุรการ
39 สพป.อำนาจเจริญ 750079 : บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด สุรภี  แฮดเมย ครู
40 สพป.อำนาจเจริญ 750076 : บ้านเชือก นางภราดา  วิริยะพันธ์ ครู
41 สพป.อำนาจเจริญ 750076 : บ้านเชือก เอกภพ  โพธาทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
42 สพป.อำนาจเจริญ 750051 : นาแต้โคกสำราญ นายประยูร  ไชยวรรณ ครู
43 สพป.อำนาจเจริญ 750051 : นาแต้โคกสำราญ บุญชิดา  บุญประสาร ครู
44 สพป.อำนาจเจริญ 750052 : บ้านกุดน้ำกิน เทพประสิทธิ์  ช่วยสุข ครู
45 สพป.อำนาจเจริญ 750052 : บ้านกุดน้ำกิน นางนงนุช  บุพชาติ ครูชำนาญการพิเศษ
46 สพป.อำนาจเจริญ 750033 : บ้านเหล่าหนาด บุญน้อม  กลมพันธ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
47 สพป.อำนาจเจริญ 750027 : นาผือโคกกอก วันนิภา  พงษ์พันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.อำนาจเจริญ 750027 : นาผือโคกกอก จิรวัฒน์  กุลสุขภาค ครูชำนาญการพิเศษ
49 สพป.อำนาจเจริญ 750030 : โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง มินตรา  สาริบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ
50 สพป.อำนาจเจริญ 750031 : บ้านโคกสูง ศุภางค์  ไชยพันธ์ ธุรการโรงเรียน
51 สพป.อำนาจเจริญ 750032 : บ้านนาเรือง อนุชิต  ดิษฐะเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
52 สพป.อำนาจเจริญ 750032 : บ้านนาเรือง เศรษฐกิจ  นนทพจน์ ครู
53 สพป.อำนาจเจริญ 750046 : บ้านนายม ดวงสมร  สันตะวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
54 สพป.อำนาจเจริญ 750047 : บ้านนาเยีย นายบุญเลื่อน  แสวงรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพป.อำนาจเจริญ 750047 : บ้านนาเยีย นางสาวสุพินยา  เบ้าทอง ครูอัตราจ้าง
56 สพป.อำนาจเจริญ 750049 : หนองแห่โนนสมบูรณ์ ชัยทวี   กันหะคุณ ครู
57 สพป.อำนาจเจริญ 750048 : บ้านนาดอกไม้ ประกาศิต   อรกูล พนักงานราชการ
58 สพป.อำนาจเจริญ 750034 : บ้านโคกช้างฮ้าย นายนิติพล  คัทนศรี ครูชำนาญการ
59 สพป.อำนาจเจริญ 750035 : บ้านนาโพธิ์ พิศุทธิ์   กันยวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียน
60 สพป.อำนาจเจริญ 750035 : บ้านนาโพธิ์ นายสมศักดิ์  ขันธุรา ครู
61 สพป.อำนาจเจริญ 750036 : บ้านดงสวาง นางชนิดาภา   อุทธา พนักงานราชการ
62 สพป.อำนาจเจริญ 750041 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว เมืองไทย  ชัยมาตย์ ครู
63 สพป.อำนาจเจริญ 750039 : นาวังกุดตากล้า ธนาธร  ผดุงเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียน
64 สพป.อำนาจเจริญ 750045 : บ้านนาคำสามัคคี รับวตรี  สิทธิพรทวีสุข ธุรการโรงเรียน
65 สพป.อำนาจเจริญ 750045 : บ้านนาคำสามัคคี นางนงเยาว์   สิงห์แก้ว ครู
66 สพป.อำนาจเจริญ 750042 : บ้านนาหมอม้า นายสุวิทย์  ศรีบู ครู
67 สพป.อำนาจเจริญ 750043 : บ้านหนองเรือ นายจำลอง  มาจันแดง ครู
68 สพป.อำนาจเจริญ 750044 : แก้งกฐินภูจำปา นายสถิตย์  ตรงเที่ยง ครูชำนาญการพิเศษ
69 สพป.อำนาจเจริญ 750010 : บ้านดงบังพัฒนา ฉัตรชนก  มาสิริสกุล ครู
70 สพป.อำนาจเจริญ 750011 : บ้านคำสร้างบ่อ กมลทิพย์  โมริดา เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.อำนาจเจริญ 750012 : บ้านดอนดู่ ศิรินยา  ใจทอง ครูผู้ช่วย
72 สพป.อำนาจเจริญ 750008 : ชุมชนบ้านน้ำปลีก นางสาวหนูกร  โพธิจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
73 สพป.อำนาจเจริญ 750006 : บ้านโนนโพธิ์ อัจฉราวรรณ  กาญจนาภา ครูธุรการโรงเรียน
74 สพป.อำนาจเจริญ 750006 : บ้านโนนโพธิ์ สมาพร   ศรีโยหะ ครู
75 สพป.อำนาจเจริญ 750005 : โพธิ์ศิลานาหว้า นายประมวล  เจริญรัตน์ ครู
76 สพป.อำนาจเจริญ 750005 : โพธิ์ศิลานาหว้า นายทศพร  วันชูเพลิด ครูพี่เลี้ยง
77 สพป.อำนาจเจริญ 750005 : โพธิ์ศิลานาหว้า วรวัตร  วิริยะพันธ์ ครู
78 สพป.อำนาจเจริญ 750007 : นาห้วยยางสองคอน นางกรรณิการ์  แพงเนตร ครูชำนาญการพิเศษ
79 สพป.อำนาจเจริญ 750007 : นาห้วยยางสองคอน นางกรรณิการ์  รักชาติ ครู
80 สพป.อำนาจเจริญ 750024 : ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม สุขจิราภรณ์  ทิพย์อุตร ครู
81 สพป.อำนาจเจริญ 750020 : บ้านโนนหนามแท่ง นายบุญเลิศ  สุริโย ครู
82 สพป.อำนาจเจริญ 750022 : โสกโดนคำไหลคำเตย วรารัตน์  สันติวงษ์ ครู
83 สพป.อำนาจเจริญ 750023 : บ้านทับเมย นายวิเศษ  เห็มสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
84 สพป.อำนาจเจริญ 750068 : บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ ทรงศักดิ์  พรมโสภา ครู
85 สพป.อำนาจเจริญ 750025 : บ้านเจริญสามัคคี เติม  หลอดโสภา ครู
86 สพป.อำนาจเจริญ 750025 : บ้านเจริญสามัคคี อารมณ์  จำลองสอง ครู
87 สพป.อำนาจเจริญ 750026 : มิ่งมงคล กาญจนา  วรชินา ครู
88 สพป.อำนาจเจริญ 750065 : บ้านดอนแดง สุจิตรา  เบ้าทอง ธุรการโรงเรียน
89 สพป.อำนาจเจริญ 750065 : บ้านดอนแดง นางอมรรัตน์  ทำเลดี ครู
90 สพป.อำนาจเจริญ 750069 : บ้านโนนจาน ปนัสยา  ชาญสมร ครูอัตราจ้าง
91 สพป.อำนาจเจริญ 750002 : เมืองอำนาจเจริญ นางมนัชญา  คำบุญ ครู
92 สพป.อำนาจเจริญ 750063 : ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ นางอรดี  โหมดม่วง ครู
93 สพป.อำนาจเจริญ 750063 : ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ จันทร์เพ็ญ  ฤทธิทิศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
94 สพป.อำนาจเจริญ 750001 : อนุบาลอำนาจเจริญ พชรธร  หนันอ้าย ครู
95 สพป.อำนาจเจริญ 750001 : อนุบาลอำนาจเจริญ รัฐศาสตร์  คุณสมบัติ ครู
96 สพป.อำนาจเจริญ 750003 : ไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น) ปัจฉิมา  ภิญโญ ครู
97 สพป.อำนาจเจริญ 750003 : ไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น) นายบุญส่ง  ลันดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
98 สพป.อำนาจเจริญ 750082 : ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง ศิริชัย  อินบุตร ครู
99 สพป.อำนาจเจริญ 750083 : บ้านถ่อนใหญ่ นายมะโนต  อินรีย์ ครู
100 สพป.อำนาจเจริญ 750085 : บ้านก่อนาดี สำลี  โลหะสาร ครู
101 สพป.อำนาจเจริญ 750085 : บ้านก่อนาดี เรืองอุไร  เพียรคุ้ม ครู
102 สพป.อำนาจเจริญ 750084 : บ้านโคกก่องนคร ณัฐชัย  ศรีทอง ครู
103 สพป.อำนาจเจริญ 750058 : สร้างนกทาดอนหวาย นางวนิดา  กาทอง ครู
104 สพป.อำนาจเจริญ 750074 : บ้านโนนดู่ ธาดา  ศรีประเสรฐ ครู
105 สพป.อำนาจเจริญ 750075 : บ้านคำมะโค้งหนองแฝก นางสาวพัชรีย์   เจริญท้าว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
106 สพป.อำนาจเจริญ 750075 : บ้านคำมะโค้งหนองแฝก นายประนต  ปัญญาสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
107 สพป.อำนาจเจริญ 750062 : ขามนาเพียงโคกยาว นายอาทิตย์  คชเสน ครู
108 สพป.อำนาจเจริญ 750062 : ขามนาเพียงโคกยาว นายวรธรรม  พิลาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
109 สพป.อำนาจเจริญ 750062 : ขามนาเพียงโคกยาว นายช้วน  รักสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
110 สพป.อำนาจเจริญ 750061 : บ้านบาก นางทองเหลือง  คำผาลา ครู
111 สพป.อำนาจเจริญ 750061 : บ้านบาก ทองเหลือง  คำผาลา ครูชำนาญการพิเศษ
112 สพป.อำนาจเจริญ 750059 : พัฒนาสามัคคี วิชิตชัย  ใจว่อง ครู
113 สพป.อำนาจเจริญ 750060 : บ้านดงสีโท นางสาวบุญตา  สุขรักษา ครูผู้ช่วย
114 สพป.อำนาจเจริญ 750060 : บ้านดงสีโท รังสรรค์  พรหมจรรย์ ผู้อำนวยการ
115 สพป.อำนาจเจริญ 750070 : คำมะเบื่อแสงเพชร นางราตรี  กลิ่นหอม ครู
116 สพป.อำนาจเจริญ 750064 : ห้วยไร่หาดทรายมูล สุภาภรณ์  บูรณะศรี ครู
117 สพป.อำนาจเจริญ 750066 : ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย นางสาวจริญญา  แก่นกุล ครูธุรการ
118 สพป.อำนาจเจริญ 750066 : ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย เทพี  ไชยภักดี ครู
119 สพป.อำนาจเจริญ 750073 : บ้านคำปอแก้วคำไหล นายอัศวิน  เชื้อวังคำ ครู ชำนาญการพิเศษ
120 สพป.อำนาจเจริญ 750073 : บ้านคำปอแก้วคำไหล ชูระศักดิ์  คำเฉย ครูธุรการ
121 สพป.อำนาจเจริญ 750073 : บ้านคำปอแก้วคำไหล สุรชาติ  จันทนะชาติ พนักงานราชการ
122 สพป.อำนาจเจริญ 750071 : เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง ว่าที่ร้อยตรี วุฒิฐิชัย  ตั้งเปี่ยมวรกุล ครูชำนาญการ
123 สพป.อำนาจเจริญ 750071 : เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง เกษมศรี  ลาภรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
124 สพป.อำนาจเจริญ 750072 : บ้านหนองบัวสงยาง นางเกษแก้ว  เสาร์แก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
125 สพป.อำนาจเจริญ 750093 : บ้านคำแก้ว นางสาวสุนันทา   วะณานิชย์ ครู
126 สพป.อำนาจเจริญ 750093 : บ้านคำแก้ว นางมะไลวัลย์  รังษีอรุณ ครูชำนาญการ
127 สพป.อำนาจเจริญ 750094 : บ้านคำเดือย กาญจนา  หอมเนียม ครู
128 สพป.อำนาจเจริญ 750094 : บ้านคำเดือย ทนงศักดิ์  พลอยพันธ์ ครู
129 สพป.อำนาจเจริญ 750094 : บ้านคำเดือย กาญจนา  หอมเนียม ครู
130 สพป.อำนาจเจริญ 750096 : บ้านโคกจักจั่น นันทนา  บัวสี ธุรการ
131 สพป.อำนาจเจริญ 750096 : บ้านโคกจักจั่น ชมพร  กินรีโดน ครู ค.ศ. 3
132 สพป.อำนาจเจริญ 750098 : ดงแสนแก้วดงสำราญ นางสาวนริศรา  บุญจริง พนักงานราชการ
133 สพป.อำนาจเจริญ 750098 : ดงแสนแก้วดงสำราญ จินดา  สินเติม ครู
134 สพป.อำนาจเจริญ 750095 : บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี เอกชาติ  อยู่เย็น ครู
135 สพป.อำนาจเจริญ 750095 : บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี อิศรากรณ์ แสนคูณ  นางสาวอิศรากรณ์ แสนคูณ พนักงานราชการ
136 สพป.อำนาจเจริญ 750095 : บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี พยัคฆ์  บุระมุข ครู
137 สพป.อำนาจเจริญ 750102 : นาเจริญหนองแดง พงษ์นรินทร์  สอนวงค์ ครูอัตาจ้าง
138 สพป.อำนาจเจริญ 750102 : นาเจริญหนองแดง นางบังอร  บุญมาวัด ครู ค.ศ.2
139 สพป.อำนาจเจริญ 750103 : บ้านโคกก่ง นันทิยา  ภูมีศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
140 สพป.อำนาจเจริญ 750103 : บ้านโคกก่ง ศิริสรณ์  พลราชม ครู
141 สพป.อำนาจเจริญ 750104 : บ้านบุ่งเขียว นายศุภสิทธิ์  ทองแก้ว ครู
142 สพป.อำนาจเจริญ 750104 : บ้านบุ่งเขียว เปรียญ  ถาพร ครู
143 สพป.อำนาจเจริญ 750105 : บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ วิสันต์  บริบูรณ์ ครู คศ.3
144 สพป.อำนาจเจริญ 750106 : บ้านหินกองสามัคคี จริยาภรณ์  สิงห์ทอง ครู
145 สพป.อำนาจเจริญ 750107 : บ้านพุทธรักษา สุกัญญา  กวางแก้ว ครูผู้ช่วย
146 สพป.อำนาจเจริญ 750108 : บ้านนางาม นางสาวปริศรา  บุตรการ ครูผุ้ช่วย
147 สพป.อำนาจเจริญ 750110 : บ้านโสกกระแต้ ว่าที่ร้อยตรีสุเมธี  หาญจิต ครู
148 สพป.อำนาจเจริญ 750110 : บ้านโสกกระแต้ นางสาวนาตยา  สวาศรี ครูอัตรจ้าง
149 สพป.อำนาจเจริญ 750091 : ชุมชนโคกสารวิทยา รมณ  นันตระกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
150 สพป.อำนาจเจริญ 750091 : ชุมชนโคกสารวิทยา นายทองลา  บุญธรรม ครู
151 สพป.อำนาจเจริญ 750091 : ชุมชนโคกสารวิทยา รมณ  นันตระกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
152 สพป.อำนาจเจริญ 750092 : บ้านคันสูง นางสาวอัมรัตน์  บุตรภักดี ครู
153 สพป.อำนาจเจริญ 750109 : บ้านหินขัน นางสาวอรทัย  คุณารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
154 สพป.อำนาจเจริญ 750109 : บ้านหินขัน รัชนี  ติณะรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
155 สพป.อำนาจเจริญ 750099 : บ้านโนนกุง นายจิตติ  บัวพันธ์ พนักงานราชการ
156 สพป.อำนาจเจริญ 750099 : บ้านโนนกุง วิไล  กระบวนศรี ครู
157 สพป.อำนาจเจริญ 750086 : อนุบาลชานุมาน อรัญญา   เจริญวงศ์ ครู
158 สพป.อำนาจเจริญ 750086 : อนุบาลชานุมาน วงเดือน  จิตตปรัชญากุล ครู
159 สพป.อำนาจเจริญ 750087 : บ้านนาสีดา หทัยทิพย์  จันทร์แก้ว ครู
160 สพป.อำนาจเจริญ 750088 : นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 นางสาวชุติมา  นางสาวชุติมา ยืนชีพ ครูผู้ช่วย
161 สพป.อำนาจเจริญ 750088 : นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 นางคมดาว  สุไชยแสง ครู
162 สพป.อำนาจเจริญ 750089 : เพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางธัญวรัชญ์  แสนทวีสุข ครู
163 สพป.อำนาจเจริญ 750089 : เพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ธนวรรษ  ชิณโชติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
164 สพป.อำนาจเจริญ 750090 : นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 นายอนิรุทธิ์   ถิ่นเซโปน ครู
165 สพป.อำนาจเจริญ 750097 : บ้านหินสิ่ว นายสวัสดิ์  ศรีประยูร ครูชำนาญการพิเศษ
166 สพป.อำนาจเจริญ 750100 : บ้านหนองแมงดา กัญญารัตน์  สีทน ครู
167 สพป.อำนาจเจริญ 750100 : บ้านหนองแมงดา ทัศนวรรณ  แพงพา ครูผู้ช่วย
168 สพป.อำนาจเจริญ 750101 : บ้านห้วยทม ประจักร  อินหงษา ครูผู้ช่วย
169 สพป.อำนาจเจริญ 750119 : สามแยกผดุงวิทย์ ทิพวรรณ  ต้นโพธิ์ ครูผู้ช่วย
170 สพป.อำนาจเจริญ 750119 : สามแยกผดุงวิทย์ ไกรสอน  จันทร์มาลา ครู
171 สพป.อำนาจเจริญ 750121 : บ้านคำโพน สุกัญญา  ศรีอำพล ครูผู้สอน
172 สพป.อำนาจเจริญ 750125 : บ้านนิคม เริงเดช  หล้าบุดดา ครู
173 สพป.อำนาจเจริญ 750125 : บ้านนิคม ลภัสรดา  เชิงหอม ครู
174 สพป.อำนาจเจริญ 750120 : บ้านโค้งอร่าม นายไฉน  ปริปุรณะ ครู
175 สพป.อำนาจเจริญ 750124 : บ้านหินเกิ้ง นายอุดร  อุทาศรี ครู
176 สพป.อำนาจเจริญ 750122 : บ้านหินกอง(บ้านนามน) มณีเพชร  อินทร์หอม ครู
177 สพป.อำนาจเจริญ 750116 : บ้านสามัคคี ประริญา  โคกโพธิ์ ครู
178 สพป.อำนาจเจริญ 750116 : บ้านสามัคคี เอกมัย  นนทะบุตร ครู
179 สพป.อำนาจเจริญ 750116 : บ้านสามัคคี สมชาย  ไกยะวินิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
180 สพป.อำนาจเจริญ 750132 : บ้านโคกพระวินัยดี ชาลี  วันไชย ครู คศ.3
181 สพป.อำนาจเจริญ 750132 : บ้านโคกพระวินัยดี พิชัยยุทธ  กะมณี ครู
182 สพป.อำนาจเจริญ 750144 : สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา พรมงคล   สำเภา ธุรการโรงเรียน
183 สพป.อำนาจเจริญ 750117 : บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) นายคำสิงห์  สกุลสุข ครู
184 สพป.อำนาจเจริญ 750141 : บ้านคำย่านาง นางพรรณราย  จันทร์ดี ครู
185 สพป.อำนาจเจริญ 750111 : อนุบาลปทุมราชวงศา นายไพบูลย์  กลยนีย์ ครู
186 สพป.อำนาจเจริญ 750111 : อนุบาลปทุมราชวงศา นางสาวช่อผกา  ระภาเพศ ครู
187 สพป.อำนาจเจริญ 750113 : บ้านหนองแสง กฤษณา  เจริญวงค์ ครู
188 สพป.อำนาจเจริญ 750113 : บ้านหนองแสง เอกรัตน์  บุญวงศ์ ครู คศ. 1
189 สพป.อำนาจเจริญ 750115 : บ้านห้วยงูเหลือม ศุภชัย  มาตาชาติ ครู
190 สพป.อำนาจเจริญ 750115 : บ้านห้วยงูเหลือม นายวัชร  เสนสม ครู
191 สพป.อำนาจเจริญ 750112 : บ้านทวีผล Waraporn  Lookthai ครู
192 สพป.อำนาจเจริญ 750112 : บ้านทวีผล วิทวัฒน์  นพคุณรังสฤษดิ์ ครูผู้ช่วย
193 สพป.อำนาจเจริญ 750112 : บ้านทวีผล อธิวัฒน์  พรหมจันทร์ ครูผู้ช่วย
194 สพป.อำนาจเจริญ 750112 : บ้านทวีผล นายชัชวาลย์  จันทร์มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
195 สพป.อำนาจเจริญ 750114 : บ้านโนนสำราญ นายอุกฤษฏ์  สมเนตร ครู
196 สพป.อำนาจเจริญ 750145 : บ้านโนนงาม ชนิดา  มีชัย ครู
197 สพป.อำนาจเจริญ 750146 : ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น รัชนีกร  คำจันทร์ พนักงานราชการ
198 สพป.อำนาจเจริญ 750146 : ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น นางสาวรัชนีย์  สายวรณ์ ครู
199 สพป.อำนาจเจริญ 750136 : หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี ทิวากร  พุทธาสมศรี ครู
200 สพป.อำนาจเจริญ 750138 : บ้านชูชาติ นายณรงค์  หาดี ครู
201 สพป.อำนาจเจริญ 750138 : บ้านชูชาติ โชติชัย  กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
202 สพป.อำนาจเจริญ 750133 : บ้านลือนาคำ สมคิด  อินลี ครู
203 สพป.อำนาจเจริญ 750135 : บ้านแสนสุข พิมพ์ลภัส  ภาษาดี ธุรการโรงเรียน
204 สพป.อำนาจเจริญ 750137 : บ้านโสกใหญ่ นายดีไกร  โท ครู ชำนาญการพิเศษ
205 สพป.อำนาจเจริญ 750137 : บ้านโสกใหญ่ ธเนศ  สนธิหา ครู
206 สพป.อำนาจเจริญ 750137 : บ้านโสกใหญ่ นายธีระพงษ์ ศรีสำรวม  ศรีสำรวม ครู
207 สพป.อำนาจเจริญ 750139 : บ้านเกษมสุข นางอำพร  รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
208 สพป.อำนาจเจริญ 750139 : บ้านเกษมสุข นางรุจีพัชร์  ภาคศิริ ครู
209 สพป.อำนาจเจริญ 750139 : บ้านเกษมสุข สดุดี  ผาภูมิโกสุม ครูผู้ช่วย
210 สพป.อำนาจเจริญ 750139 : บ้านเกษมสุข บังอร  ภักตะภา ครู
211 สพป.อำนาจเจริญ 750134 : บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา นางทับทิม   นันตะวัน ครูชำนาญการพิเศษ
212 สพป.อำนาจเจริญ 750143 : บ้านสงยางนาตากล้า สุภาพร   แสนเรือง ครูธุรการ
213 สพป.อำนาจเจริญ 750142 : หนองข่าป่าหวาย จีรวัฒน์  แก้วไวยุทธ ครูผู้ช่วย
214 สพป.อำนาจเจริญ 750142 : หนองข่าป่าหวาย ชัยชาญ  พิมพ์ตรา ครู ชำนาญพิเศษ
215 สพป.อำนาจเจริญ 750140 : บ้านหนองไฮ นางผกายมาศ  ยะวงษ์ศรี ครู
216 สพป.อำนาจเจริญ 750118 : บ้านตาด นายรังสิต  สังสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
217 สพป.อำนาจเจริญ 750126 : บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) วนัชพร  คันธะมาลา เจ้าหน้าที่พัสดุ
218 สพป.อำนาจเจริญ 750126 : บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) นายวิทยา   เสีียงล้ำ ครู
219 สพป.อำนาจเจริญ 750129 : บ้านหนองสะโน นายมงคล  ต้นงอ ครู
220 สพป.อำนาจเจริญ 750129 : บ้านหนองสะโน วิราช  ดำมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
221 สพป.อำนาจเจริญ 750131 : บ้านคำน้อย พิมพ์ใจ  สิงห์ชา ครูอัตราจ้าง
222 สพป.อำนาจเจริญ 750128 : บ้านสว่างใต้ ธรรมนูญ  ล้อมทอง ครู
223 สพป.อำนาจเจริญ 750128 : บ้านสว่างใต้ นางสาววันทนา  วะณานิชย์ ครู
224 สพป.อำนาจเจริญ 750128 : บ้านสว่างใต้ นางสาวสุพินดา  สงวนสิน ครูชำนาญการพิเศษ
225 สพป.อำนาจเจริญ 750130 : บ้านดอนดู่ นายคมสันต์   อ่อนน้อม ครูอัตราจ้าง
226 สพป.อำนาจเจริญ 750123 : บ้านดอนชาด นายจิรศักดิ์   ยุติรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
227 สพป.อำนาจเจริญ 750123 : บ้านดอนชาด นายวิทยา  พงษ์เสือ ครู คศ.2
228 สพป.อำนาจเจริญ 750123 : บ้านดอนชาด นางสาววินดา  หมาดรา ครูผู้ช่วย
229 สพป.อำนาจเจริญ 750127 : บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ปณิธาน  อยู่เย็น ครู
230 สพป.อำนาจเจริญ 750155 : บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) นายศุภกร  อุทิตสาร ครูู
231 สพป.อำนาจเจริญ 750156 : บ้านจานลาน พงศ์พชกร  อุทธา ครู
232 สพป.อำนาจเจริญ 750157 : บ้านโนนหวางโนนกุง นายกรกฎ   ภาแก้ว ครู
233 สพป.อำนาจเจริญ 750157 : บ้านโนนหวางโนนกุง นิตยา  หาเนาสุข ครู
234 สพป.อำนาจเจริญ 750158 : บ้านผึ้ง นายประชัน  ผาใหญ่ ครู ชำนาญการ
235 สพป.อำนาจเจริญ 750159 : บ้านดอนแดงนาโนน นายพิสิษฐ  แสงสุขวาว ผู้อำนวยการโรงเรียน
236 สพป.อำนาจเจริญ 750159 : บ้านดอนแดงนาโนน นายทนงศักดิ์  พูอ่อน ธุรการโรงเรียน
237 สพป.อำนาจเจริญ 750160 : บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) เพ็ญศรี  สมน้อย ครู
238 สพป.อำนาจเจริญ 750160 : บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) นางสาวกาญจนา  ปามุทา ครู
239 สพป.อำนาจเจริญ 750160 : บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) เกษม  พลราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
240 สพป.อำนาจเจริญ 750161 : อุ่มยางหนองดั่ง ศักดิ์สิทธฺ์  มาประสม ครู
241 สพป.อำนาจเจริญ 750161 : อุ่มยางหนองดั่ง ศักดิ์สิทธิ์  มาประสม ครู
242 สพป.อำนาจเจริญ 750162 : บ้านนาแวงหนองหัวลิง นางประภัสสร  ผ่องศาลา ครู
243 สพป.อำนาจเจริญ 750162 : บ้านนาแวงหนองหัวลิง อดิศักดิ์  แสนวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
244 สพป.อำนาจเจริญ 750151 : บ้านม่วงสวาสดิ์ กมลนุช   ไวยพันธ์ ครู
245 สพป.อำนาจเจริญ 750151 : บ้านม่วงสวาสดิ์ อัครเดช  ลือนาม ครู
246 สพป.อำนาจเจริญ 750147 : อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) ธราภรณ์  สมเนตร ครู
247 สพป.อำนาจเจริญ 750147 : อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) นายมนตรี  ธิปัตดี ครู
248 สพป.อำนาจเจริญ 750149 : บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) ธัญธรณ์  บรรลือ พี่เลี้ยง
249 สพป.อำนาจเจริญ 750149 : บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) คมคาย  โสดาภักดิ์ ครูู
250 สพป.อำนาจเจริญ 750149 : บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) นายทรงยศ  ภักตะภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
251 สพป.อำนาจเจริญ 750149 : บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) วิไล  ยุวะบุตร ครู
252 สพป.อำนาจเจริญ 750163 : บ้านนาสะแบง วิไลรัตน์  ใจน้อย ธุรการโรงเรียน
253 สพป.อำนาจเจริญ 750150 : ชุมชนบ้านเสารีก นางสาวพิทยา  ถาพร ครูชำนาญการพิเศษ
254 สพป.อำนาจเจริญ 750152 : บ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) นางอรทัย  สิงห์แก้ว ครู
255 สพป.อำนาจเจริญ 750164 : ไม้กลอนดอนหวาย นางเพ็ญพัฒน์  พลเทพ ครูชำนาญการพิเศษ
256 สพป.อำนาจเจริญ 750165 : บ้านโพนเมือง ศักดิ์สิทธิ์   กันภัย ครู
257 สพป.อำนาจเจริญ 750165 : บ้านโพนเมือง ไสว  ทามแก้ว ครู
258 สพป.อำนาจเจริญ 750166 : บ้านโนนทุ่งดอนชาด นายกุศล  ศรีบูรณ์ ครู
259 สพป.อำนาจเจริญ 750166 : บ้านโนนทุ่งดอนชาด นายปรีชา  สิงห์โท ผู้อำนวยการโรงเรียน
260 สพป.อำนาจเจริญ 750167 : บ้านหัวดอนขามสามัคคี นายประสิทธิ์  สิงห์ชา ครู
261 สพป.อำนาจเจริญ 750167 : บ้านหัวดอนขามสามัคคี Amornrat  Wannasopa ครู
262 สพป.อำนาจเจริญ 750168 : โนนสูงโคกกลาง นางสาวจตุพร  สุขกันยา พนักงานราชการ
263 สพป.อำนาจเจริญ 750169 : บ้านถ่อนดอนม่วง นายประสงค์  อุทธา ครูชำนาญการพิเศษ
264 สพป.อำนาจเจริญ 750169 : บ้านถ่อนดอนม่วง นางสาวจิตบรรจง   สีวจูม ครูอัตราจ้าง
265 สพป.อำนาจเจริญ 750170 : บ้านนายูง THANARAK  SONTHIHA ครู
266 สพป.อำนาจเจริญ 750154 : บ้านจิก ภัควัฒน์   สระเพชร ครูอัตราจ้าง
267 สพป.อำนาจเจริญ 750154 : บ้านจิก กัญญาภัค  ปัญญาดี ครู
268 สพป.อำนาจเจริญ 750190 : บ้านโคกกลางเหนือ อุดร  เรืองศรี ครูชำนาญการพิเศษ
269 สพป.อำนาจเจริญ 750191 : บ้านโนนสูง พรประภัสสร์  สิงห์ไชย ครู
270 สพป.อำนาจเจริญ 750191 : บ้านโนนสูง ปาณิสรา  ทองแสวง ครู
271 สพป.อำนาจเจริญ 750192 : บ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) สุนิสา  สายแดง ครู
272 สพป.อำนาจเจริญ 750192 : บ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) นายสุนันท์  โมทอง ครู
273 สพป.อำนาจเจริญ 750193 : บ้านห่องเตย นางพิศมัย   บุญหลง ครู
274 สพป.อำนาจเจริญ 750193 : บ้านห่องเตย นายวาสนา  พรมวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
275 สพป.อำนาจเจริญ 750193 : บ้านห่องเตย นางทิพวรรณ  จันทะโชติ ครู
276 สพป.อำนาจเจริญ 750177 : บ้านโพนทอง นิภาพร  เอื้อเฟื้อ ครู
277 สพป.อำนาจเจริญ 750178 : บ้านโป่งหิน นายสมชาย  ระหงษ์ ครู
278 สพป.อำนาจเจริญ 750179 : บ้านหนองโนสวนโคก นายเรืองเดช   ค่าแพง ครู
279 สพป.อำนาจเจริญ 750179 : บ้านหนองโนสวนโคก นายฉลาด  พระสุมี ผอ.ร.ร.
280 สพป.อำนาจเจริญ 750188 : บ้านนาหนองใหญ่ นายบรรจง  จันทะวงศ์ ครู
281 สพป.อำนาจเจริญ 750188 : บ้านนาหนองใหญ่ นายยุทธกิต  แสนจันทร์ พนักงานราชการ
282 สพป.อำนาจเจริญ 750189 : บ้านศรีราชา นายบัญชา  ใจทน ครู
283 สพป.อำนาจเจริญ 750189 : บ้านศรีราชา ประทีป  มลีรัตน์ ธุรการโรงเรียน
284 สพป.อำนาจเจริญ 750184 : ชุมชนไร่สีสุก สุจิตร  บุญลักษณ์ ครู
285 สพป.อำนาจเจริญ 750176 : บ้านหนองคล้า วรวรรณ  โพธิสุวรรณ ครูผู้ช่วย
286 สพป.อำนาจเจริญ 750176 : บ้านหนองคล้า นางกาญจนา  บุริภา ครู
287 สพป.อำนาจเจริญ 750176 : บ้านหนองคล้า ระพีภาร  เบ้าทอง ครู
288 สพป.อำนาจเจริญ 750172 : บ้านบก รจนา  ยิ่งยงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
289 สพป.อำนาจเจริญ 750172 : บ้านบก นางอุทัย  ศีลาสาร ครู
290 สพป.อำนาจเจริญ 750173 : ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นางสมพร  สารธิมา ครู
291 สพป.อำนาจเจริญ 750173 : ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นางสมพร  สารธิมา ครู
292 สพป.อำนาจเจริญ 750173 : ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นางทองมี  สาริพันธ์ ครู
293 สพป.อำนาจเจริญ 750174 : บ้านคึมข่า นภัค  หิมะคุณ ธุรการ
294 สพป.อำนาจเจริญ 750175 : บ้านนาสะอาด นางลำใย  ไวยพันธ์ ครู
295 สพป.อำนาจเจริญ 750171 : อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) อาวุธ  มูลหลวง ครุ
296 สพป.อำนาจเจริญ 750185 : บ้านหนองสามสีหนองดินดำ นายชวลิต  ปาวะรีย์ ครู
297 สพป.อำนาจเจริญ 750186 : บ้านสมสะอาดเนินกุง มิตร  สุระเสน ครู
298 สพป.อำนาจเจริญ 750186 : บ้านสมสะอาดเนินกุง นายณรงค์  ชมพูพาทย์ ครู
299 สพป.อำนาจเจริญ 750187 : บ้านโนนสมบูรณ์ กุสุมาลย์  ใจสุข ครู
300 สพป.อำนาจเจริญ 750180 : บ้านหนองไฮ นางสาวบุปผา  สุระเกษ ครู
301 สพป.อำนาจเจริญ 750181 : บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง นางอรทัย  สมบูรณ์ ครู
302 สพป.อำนาจเจริญ 750181 : บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง ชื่นสุมล  ช่อดอกไม้ เจ้าหน้าที่ธุรการ
303 สพป.อำนาจเจริญ 750182 : บ้านนาอุดม นายนราเทพ  ขยันทำ ครู
304 สพป.อำนาจเจริญ 750183 : บ้านดอนหมู สาธร  บุศดี ครู
305 สพป.อำนาจเจริญ 750199 : บ้านหนองแคน นายเดช  วงศ์ละคร ครู
306 สพป.อำนาจเจริญ 750204 : ชุมชนบ้านคำพระ อธิฆัมพร  วามะลุน ครู
307 สพป.อำนาจเจริญ 750204 : ชุมชนบ้านคำพระ ธิติพร  ทรวงดอน ครู
308 สพป.อำนาจเจริญ 750205 : โคกชาดกลางท่าโพธิ์ จุฬาลักษณ์  ทิพวัน ครูผู้ช่วย
309 สพป.อำนาจเจริญ 750206 : บ้านท่ายางชุม นางสุนียา  มหาชาติ ครู
310 สพป.อำนาจเจริญ 750206 : บ้านท่ายางชุม นางสาวนิชาดา  วามะลุน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
311 สพป.อำนาจเจริญ 750208 : บ้านโนนหนามแท่ง นางนิตยา  รักธรรม ครู
312 สพป.อำนาจเจริญ 750208 : บ้านโนนหนามแท่ง รินญา  บุญทน ครู
313 สพป.อำนาจเจริญ 750208 : บ้านโนนหนามแท่ง นางสาวรัญชิดา  ไชยเสนา ครูธุรการ
314 สพป.อำนาจเจริญ 750209 : บ้านโนนเมือง สุวรรณ  บุตรภักดิ์ ครู
315 สพป.อำนาจเจริญ 750209 : บ้านโนนเมือง นางวิไลพร   พัฒนะราช ครู
316 สพป.อำนาจเจริญ 750197 : บ้านดู่พัฒนา นายทองจันทร์  จันทวรรณ ครูอัตราจ้าง
317 สพป.อำนาจเจริญ 750200 : บ้านเป้า นายธีระศักดิ์  อินทร์ทอง ครู
318 สพป.อำนาจเจริญ 750201 : หัวดงหนองคลอง นางวาสนา  ธิษาไชย ครู
319 สพป.อำนาจเจริญ 750201 : หัวดงหนองคลอง นางสำรวย  กาญจนีย์ ครู
320 สพป.อำนาจเจริญ 750194 : เค็งใหญ่หนองงูเหลือม ธนพร  พารีวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
321 สพป.อำนาจเจริญ 750196 : บ้านชาด เพียรมณี  จำปาโท ครู
322 สพป.อำนาจเจริญ 750232 : ชุมชนบ้านจิกดู่ Sureerut  boonrod ครู ชำนาญการพิเศษ
323 สพป.อำนาจเจริญ 750232 : ชุมชนบ้านจิกดู่ วรรณา  แจ่มใส ครูอัตราจ้าง
324 สพป.อำนาจเจริญ 750232 : ชุมชนบ้านจิกดู่ สุกัญญา  วงศ์ก่อ ครู ชำนาญการพิเศษ
325 สพป.อำนาจเจริญ 750233 : บ้านโพนขวาว นางสายสมร  บุษย์จันทร์ ครู
326 สพป.อำนาจเจริญ 750233 : บ้านโพนขวาว นายศุภฤกษ์  ฤกษ์ใหญ่ ธุรการ
327 สพป.อำนาจเจริญ 750234 : บ้านโนนผักหวาน ธีรยุทธ  แสงป้อง ครูผู้ช่วย
328 สพป.อำนาจเจริญ 750235 : บ้านหนองเทา นางศุภนิดา  หน่อแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
329 สพป.อำนาจเจริญ 750235 : บ้านหนองเทา นายปิยพล  ทัดเทียม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
330 สพป.อำนาจเจริญ 750236 : หนองยอดู่ในวิทยา นางจันทร์แสง  กองเพชร ครู
331 สพป.อำนาจเจริญ 750210 : บ้านขุมเหล็ก ธันวดี  สังข์สะนา ครู
332 สพป.อำนาจเจริญ 750210 : บ้านขุมเหล็ก นงสุรางค์  บุญรอด ผู้อำนวยการ
333 สพป.อำนาจเจริญ 750210 : บ้านขุมเหล็ก นางศิริกาญจนา  ศรีไผ่ใหญ่ ครู
334 สพป.อำนาจเจริญ 750211 : คุรุประชาสรรค์ ปณิตา  ใจอุ่น ครู
335 สพป.อำนาจเจริญ 750212 : บ้านชะแงะ รังสิทธิ์  เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการ
336 สพป.อำนาจเจริญ 750213 : บ้านโนนค้อทุ่ง สุชาติ  ธารารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
337 สพป.อำนาจเจริญ 750213 : บ้านโนนค้อทุ่ง สมเดช  ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
338 สพป.อำนาจเจริญ 750215 : บ้านโพนเมืองน้อย วีระเดช  พินิจพล ครู
339 สพป.อำนาจเจริญ 750215 : บ้านโพนเมืองน้อย วันนิวัติ  ร่วมรักษ์ ครูธุรการ
340 สพป.อำนาจเจริญ 750216 : บ้านเหล่าขวาว เสนอ  จันทสม ครู
341 สพป.อำนาจเจริญ 750216 : บ้านเหล่าขวาว ชไมพร  พลหาญ ครูอัตราจ้าง
342 สพป.อำนาจเจริญ 750217 : บ้านเวียงหลวง นายศักดิ์  ละมูล ครู
343 สพป.อำนาจเจริญ 750231 : อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) นางกัมปนา  พุทธรักษา ครู
344 สพป.อำนาจเจริญ 750231 : อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) หนูเวียง  อนุภักดิ์ ครู
345 สพป.อำนาจเจริญ 750231 : อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สิริวัฒน์  โชติกเสถียร ครู
346 สพป.อำนาจเจริญ 750207 : ประชารัฐวิทยา สมชัย  กาญจนีย์ ผู้อำนวยการ
347 สพป.อำนาจเจริญ 750227 : บ้านหนองแสง ไพศาล  ทองเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง
348 สพป.อำนาจเจริญ 750229 : บ้านเสียว สุรัตน์  ชาววัง ครูชำนาญการพิเศษ
349 สพป.อำนาจเจริญ 750229 : บ้านเสียว บังอร  ชาววัง ครู
350 สพป.อำนาจเจริญ 750218 : บ้านคำข่า นางสาวลัดดา  คลังบุญวาส เจ้าหน้าที่ธุรการ
351 สพป.อำนาจเจริญ 750219 : บ้านคำน้อย ปิยะศักดิ์  แก้วขวัญ ครู
352 สพป.อำนาจเจริญ 750220 : บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สุจิตราภรณ์  สายสุด ผู้อำนวยการโรงเรียน
353 สพป.อำนาจเจริญ 750221 : บ้านโนนแคน กาญจนา  เศษขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ
354 สพป.อำนาจเจริญ 750222 : หนองไหลคึมน้อยวิทยา จิรัศยา  ชวนชม ครู
355 สพป.อำนาจเจริญ 750222 : หนองไหลคึมน้อยวิทยา วิจิตร  ฤกษ์ใหญ่ ครู
356 สพป.อำนาจเจริญ 750223 : บ้านสร้างถ่อ ธวัชชัย  จันดาวัลย์ ครู
357 สพป.อำนาจเจริญ 750224 : บ้านใหม่พัฒนา นางสาวมะลิวรรณ์  ทองเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
358 สพป.อำนาจเจริญ 750195 : บ้านโคกเลาะ เทอดพงษ์  ธนู ครูธุรการ
359 สพป.อำนาจเจริญ 750195 : บ้านโคกเลาะ จตุพร  อึ้งประเสริฐ ธุรการ
360 สพป.อำนาจเจริญ 750214 : บ้านหนองแก้ว อุไรวรรณ์  สิริสุภะ ครู
361 สพป.อำนาจเจริญ 750198 : บ้านโนนค้อ วิเชียร  มาระวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ
362 สพป.อำนาจเจริญ 750202 : บ้านบ่อชะเนง ศิรประภา  ยืนนาน พนักงานราชการ
363 สพป.อำนาจเจริญ 750203 : บ้านคำเจริญ ทวีชัย  จูมศิลป์ ครู
364 สพป.อำนาจเจริญ 750226 : บ้านหนองขอน ชุติมา  ไชยจันทร์ ธุรการ
365 สพป.อำนาจเจริญ 750228 : บ้านโสกท่าวังหิน นางสาวรุ่งเรือง  ชาววัง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
366 สพป.อำนาจเจริญ 750228 : บ้านโสกท่าวังหิน นายสุรชัย  ป้อมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
367 สพป.อำนาจเจริญ 750230 : บ้านหัวตะพาน นายสนั่น  วังทอง ครู
368 สพป.อำนาจเจริญ 750244 : บ้านกุงชัย ไพโรจน์  ใจดี ผู้อำนวยการ
369 สพป.อำนาจเจริญ 750244 : บ้านกุงชัย สมจิตร  หูวอง ครูชำนาญการพิเศษ
370 สพป.อำนาจเจริญ 750246 : บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า ประสิทธิ์  บุญศรัทธา ครู
371 สพป.อำนาจเจริญ 750246 : บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า อุทัย  สมนึก ผู้อำนวยการโรเรียน
372 สพป.อำนาจเจริญ 750249 : บ้านเหล่าฝ้าย ปวีณา  ช่วยตา ครู
373 สพป.อำนาจเจริญ 750249 : บ้านเหล่าฝ้าย คำสอน  นาคพันธ์ ครู
374 สพป.อำนาจเจริญ 750248 : บ้านหนองยาง นางรัชนัพร  บุญศรี ครู
375 สพป.อำนาจเจริญ 750247 : ดอนชีหนองมะยอด วีรพล  นามวงศ์ ครู
376 สพป.อำนาจเจริญ 750245 : บ้านจอกพัฒนา นายสงกรานต์  วาปี ครู
377 สพป.อำนาจเจริญ 750239 : บ้านดงมะยางหนองนกหอ นางสาวเพียงฤทัย  สินมาก ครู
378 สพป.อำนาจเจริญ 750239 : บ้านดงมะยางหนองนกหอ รมิดา  เชื้อกาญจน์ ครู
379 สพป.อำนาจเจริญ 750243 : บ้านแยหนองแคน นายสุนทร   โคตะวัน ครู
380 สพป.อำนาจเจริญ 750238 : บ้านโคกกลาง ทัศนัย  ศรีวะรมย์ ครูชำนาญการ
381 สพป.อำนาจเจริญ 750238 : บ้านโคกกลาง สุภาพร  จันมี ครู
382 สพป.อำนาจเจริญ 750237 : บ้านกุดสิม ธีรกานต์  ธรรมสาร ครู
383 สพป.อำนาจเจริญ 750237 : บ้านกุดสิม นายประหยัด  ทองอ้น ครู
384 สพป.อำนาจเจริญ 750242 : ม่วงหนองแดงหนองกะเลา นางสาวนิธินันท์  ลิขิตสุนทรพงศ์ ครูพี่เลี้ยง
385 สพป.อำนาจเจริญ 750251 : อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) นางสาวฉวีวรรณ  สมบูรณ์ ครู
386 สพป.อำนาจเจริญ 750252 : บ้านน้ำท่วม นางสาวนิภาพร  ดำมา ครู
387 สพป.อำนาจเจริญ 750252 : บ้านน้ำท่วม นางสมบัติ  ขันโท ครู
388 สพป.อำนาจเจริญ 750241 : ประชาสามัคคี นางสาวสลินญา  สุวะไชย ครู
389 สพป.อำนาจเจริญ 750256 : บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี หนูเตรียม  เพชรด่านเหนือ ครู
390 สพป.อำนาจเจริญ 750240 : บ้านน้ำซับ ศศิกาญจน์  ไชยเสนา ครู
391 สพป.อำนาจเจริญ 750240 : บ้านน้ำซับ นางสาวอทิตยา   สุทธิประภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
392 สพป.อำนาจเจริญ 750261 : บ้านเหล่าเลิง สมพงษ์  ศรีพรหม ผู้อำนวยการ
393 สพป.อำนาจเจริญ 750261 : บ้านเหล่าเลิง จารึก  ทองวิเศษ ครู
394 สพป.อำนาจเจริญ 750260 : บ้านไร่ขี นภาดา  โสพสิงห์ ครู
395 สพป.อำนาจเจริญ 750260 : บ้านไร่ขี วราภรณ์  วงษ์ธรรม ครู
396 สพป.อำนาจเจริญ 750258 : บ้านนาอุดม ศิริพร  ชูญาติ ครู
397 สพป.อำนาจเจริญ 750258 : บ้านนาอุดม อดุลย์  โคกสุนันท์ ครู
398 สพป.อำนาจเจริญ 750259 : บ้านฟ้าห่วน ประมวล  ลัยรัตน์ ผอ
399 สพป.อำนาจเจริญ 750254 : บ้านหนองไผ่ มณีวรรณ  ไชยกระโทก ครู
400 สพป.อำนาจเจริญ 750255 : บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ รัตนา  กลางประพันธ์ ครู
401 สพป.อำนาจเจริญ 750253 : บ้านยางช้า จะเด็จ  หล้ามาชน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
402 สพป.อำนาจเจริญ 750253 : บ้านยางช้า พัชนีย์  มาตย์นอก ครู
403 สพป.อำนาจเจริญ 750285 : ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่อ เบญจ  ทิพย์คุณ ครู ผู้ช่วย