รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750028 บ้านกุดปลาดุก นางชรัญญา  ศรีวะกุล ครู อนุมัติ
2 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750028 บ้านกุดปลาดุก ดาวเรือง  สู่เสน ครู อนุมัติ
3 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750028 บ้านกุดปลาดุก กันยลักษมิ์   นวลอินทร์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
4 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750029 บ้านวังแคน นายศักดา  พวงปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
5 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750029 บ้านวังแคน นางสาวธนพร  ผ่องสุข ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
6 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750037 บ้านนาสีนวน นายชิตณรงค์  บุดดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
7 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750037 บ้านนาสีนวน สมคิด  คณะบุตร ครู อนุมัติ
8 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750038 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ ศิริชัย  วิจิตรพงค์ ครู อนุมัติ
9 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750040 บ้านนาเมือง ไกยูล  เกษสุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
10 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750017 โคกศรีหนองคลอง อัสนีย์  อุปนิสากร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
11 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750017 โคกศรีหนองคลอง นางสาวศิริพร  สุวะไกร ครู อนุมัติ
12 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750016 บ้านสามัคคีพัฒนา สิทธิพงษ์  วรรณพัฒ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
13 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750016 บ้านสามัคคีพัฒนา ภูมิพัฒน์  วงษ์ศา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
14 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750013 บ้านไก่คำ นางผ่องเพ็ญ  กีกอง ครู อนุมัติ
15 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750014 บ่อบุโปโล นางนภารัตน์  แสนคุ้ม ครู อนุมัติ
16 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750015 บ้านไร่สมบูรณ์ นางสาวอมรรัตน์  บัวพัฒน์ ครู คศ.1 อนุมัติ
17 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750015 บ้านไร่สมบูรณ์ นายชัยนาคราช  ศรีมะเรือง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
18 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750018 บ้านโคกค่าย นางสาวนวลจันทร์  กำพุธ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
19 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750018 บ้านโคกค่าย นางสาวรมิดา  จรุญภาคย์ ครูธุรการ อนุมัติ
20 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750050 บ้านคึมใหญ่ จ.ส.ต.สุทิน  โทนุการ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
21 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750053 บ้านภูเขาขาม นายประจวบ  ไชยโย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
22 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750053 บ้านภูเขาขาม ประสิทธิ์  คำหาญ ครู อนุมัติ
23 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750053 บ้านภูเขาขาม ลัดดาวรรณ  ได้พึ่ง ครู อนุมัติ
24 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750055 บ้านดอนไร่ นายสมศักดิ์  ทัศบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
25 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750055 บ้านดอนไร่ นายสมเจตน์  เจตนา ครู อนุมัติ
26 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750055 บ้านดอนไร่ นายสุริยนต์  ไวว่อง ครู อนุมัติ
27 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750056 บ้านหนองเม็ก นายประวัติ  นิติเตชะยศสกุล ครู อนุมัติ
28 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750056 บ้านหนองเม็ก นางจินตนา  อุนาาค ครู อนุมัติ
29 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750056 บ้านหนองเม็ก ทวี   อุนาภาค ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
30 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750057 บ้านนาคำ จินตนา  ไชยโย ผู้อำนวยการโรงรียน อนุมัติ
31 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750057 บ้านนาคำ สุขจิราภรณ์  ทิพย์อุตร ครู อนุมัติ
32 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750054 บ้านหัวภู อุไร  สุริยวงศ์ ครู อนุมัติ
33 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750054 บ้านหัวภู อาคม  ทองเสนา ครู อนุมัติ
34 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750078 บ้านดอนเมย นางสมรักษ์  สุตะภักดิ์ ครู อนุมัติ
35 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750077 บ้านหนองปลิง นายไพทูลย์   โวหาญ เจ้าหน้าที่ธุการ อนุมัติ
36 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750077 บ้านหนองปลิง นางสาวพัชนีพร  ยอดมงคล พนักงานราชการ อนุมัติ
37 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750081 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) นายเชวงศักดิ์  ศรีแก้ว ครู อนุมัติ
38 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750081 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) นางสุชัญญา  กันภัย ครู อนุมัติ
39 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750081 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) เชวงศักดิ์  ศรีแก้ว ครู อนุมัติ
40 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750080 หนองนาเทิงโนนผึ้ง นายเสวียงศักดิ์   อนุภักดิ์ ครูธุรการ อนุมัติ
41 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750079 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด สุรภี  แฮดเมย ครู อนุมัติ
42 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750076 บ้านเชือก นางภราดา  วิริยะพันธ์ ครู อนุมัติ
43 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750051 นาแต้โคกสำราญ นายประยูร  ไชยวรรณ ครู อนุมัติ
44 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750052 บ้านกุดน้ำกิน นางนงนุช  บุพชาติ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
45 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750052 บ้านกุดน้ำกิน เทพประสิทธิ์  ช่วยสุข ครู อนุมัติ
46 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750033 บ้านเหล่าหนาด บุญน้อม  กลมพันธ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
47 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750027 นาผือโคกกอก วันนิภา  พงษ์พันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
48 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750027 นาผือโคกกอก จิรวัฒน์  กุลสุขภาค ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
49 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750030 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง มินตรา  สาริบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
50 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750031 บ้านโคกสูง นายวิสันต์  ไชยรักษ์ ครู อนุมัติ
51 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750032 บ้านนาเรือง เศรษฐกิจ  นนทพจน์ ครู อนุมัติ
52 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750032 บ้านนาเรือง อนุชิต  ดิษฐะเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
53 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750046 บ้านนายม ดวงสมร  สันตะวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
54 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750047 บ้านนาเยีย นายบุญเลื่อน  แสวงรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
55 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750047 บ้านนาเยีย นางสาวสุพินยา  เบ้าทอง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
56 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750049 หนองแห่โนนสมบูรณ์ ชัยทวี   กันหะคุณ ครู อนุมัติ
57 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750048 บ้านนาดอกไม้ ประกาศิต   อรกูล พนักงานราชการ อนุมัติ
58 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750034 บ้านโคกช้างฮ้าย นายนิติพล  คัทนศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
59 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750035 บ้านนาโพธิ์ นายสมศักดิ์  ขันธุรา ครู อนุมัติ
60 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750035 บ้านนาโพธิ์ พิศุทธิ์   กันยวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
61 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750036 บ้านดงสวาง นางชนิดาภา   อุทธา พนักงานราชการ อนุมัติ
62 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750041 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว เมืองไทย  ชัยมาตย์ ครู อนุมัติ
63 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750041 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว นายสหลาภ  มิ่งไชย หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
64 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750039 นาวังกุดตากล้า ธนาธร  ผดุงเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
65 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750045 บ้านนาคำสามัคคี นางนงเยาว์   สิงห์แก้ว ครู อนุมัติ
66 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750045 บ้านนาคำสามัคคี รับวตรี  สิทธิพรทวีสุข ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
67 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750042 บ้านนาหมอม้า นายสุวิทย์  ศรีบู ครู อนุมัติ
68 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750043 บ้านหนองเรือ นายจำลอง  มาจันแดง ครู อนุมัติ
69 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750044 แก้งกฐินภูจำปา นายสถิตย์  ตรงเที่ยง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
70 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750010 บ้านดงบังพัฒนา ฉัตรชนก  มาสิริสกุล ครู อนุมัติ
71 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750011 บ้านคำสร้างบ่อ กมลทิพย์  โมริดา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
72 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750012 บ้านดอนดู่ ศิรินยา  ใจทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
73 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750008 ชุมชนบ้านน้ำปลีก นางสาวหนูกร  โพธิจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
74 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750006 บ้านโนนโพธิ์ สมาพร   ศรีโยหะ ครู อนุมัติ
75 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750006 บ้านโนนโพธิ์ อัจฉราวรรณ  กาญจนาภา ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
76 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750005 โพธิ์ศิลานาหว้า นายประมวล  เจริญรัตน์ ครู อนุมัติ
77 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750005 โพธิ์ศิลานาหว้า นายทศพร  วันชูเพลิด ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
78 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750007 นาห้วยยางสองคอน นางกรรณิการ์  รักชาติ ครู อนุมัติ
79 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750007 นาห้วยยางสองคอน นางกรรณิการ์  แพงเนตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
80 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750024 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม สุขจิราภรณ์  ทิพย์อุตร ครู อนุมัติ
81 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750020 บ้านโนนหนามแท่ง นายบุญเลิศ  สุริโย ครู อนุมัติ
82 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750022 โสกโดนคำไหลคำเตย วรารัตน์  สันติวงษ์ ครู อนุมัติ
83 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750023 บ้านทับเมย นายวิเศษ  เห็มสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
84 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750068 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ ทรงศักดิ์  พรมโสภา ครู อนุมัติ
85 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750025 บ้านเจริญสามัคคี อารมณ์  จำลองสอง ครู อนุมัติ
86 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750025 บ้านเจริญสามัคคี เติม  หลอดโสภา ครู อนุมัติ
87 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750026 มิ่งมงคล กาญจนา  วรชินา ครู อนุมัติ
88 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750065 บ้านดอนแดง สุจิตรา  เบ้าทอง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
89 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750065 บ้านดอนแดง นางอมรรัตน์  ทำเลดี ครู อนุมัติ
90 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750069 บ้านโนนจาน ปนัสยา  ชาญสมร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
91 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750002 เมืองอำนาจเจริญ นางมนัชญา  คำบุญ ครู อนุมัติ
92 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ จันทร์เพ็ญ  ฤทธิทิศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
93 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ นางอรดี  โหมดม่วง ครู อนุมัติ
94 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750001 อนุบาลอำนาจเจริญ รัฐศาสตร์  คุณสมบัติ ครู อนุมัติ
95 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750001 อนุบาลอำนาจเจริญ พชรธร  หนันอ้าย ครู อนุมัติ
96 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750003 ไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น) ปัจฉิมา  ภิญโญ ครู อนุมัติ
97 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750003 ไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น) นายบุญส่ง  ลันดา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
98 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750082 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง ศิริชัย  อินบุตร ครู อนุมัติ
99 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750083 บ้านถ่อนใหญ่ นายมะโนต  อินรีย์ ครู อนุมัติ
100 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750085 บ้านก่อนาดี สำลี  โลหะสาร ครู อนุมัติ
101 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750085 บ้านก่อนาดี เรืองอุไร  เพียรคุ้ม ครู อนุมัติ
102 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750084 บ้านโคกก่องนคร ณัฐชัย  ศรีทอง ครู อนุมัติ
103 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750058 สร้างนกทาดอนหวาย นางวนิดา  กาทอง ครู อนุมัติ
104 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750074 บ้านโนนดู่ ธาดา  ศรีประเสรฐ ครู อนุมัติ
105 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750075 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก นายประนต  ปัญญาสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
106 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750075 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก นางสาวพัชรีย์   เจริญท้าว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
107 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750062 ขามนาเพียงโคกยาว นายวรธรรม  พิลาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
108 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750062 ขามนาเพียงโคกยาว นายช้วน  รักสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
109 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750062 ขามนาเพียงโคกยาว นายอาทิตย์  คชเสน ครู อนุมัติ
110 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750061 บ้านบาก ทองเหลือง  คำผาลา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
111 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750061 บ้านบาก นางทองเหลือง  คำผาลา ครู อนุมัติ
112 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750059 พัฒนาสามัคคี วิชิตชัย  ใจว่อง ครู อนุมัติ
113 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750060 บ้านดงสีโท นางสาวบุญตา  สุขรักษา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
114 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750060 บ้านดงสีโท รังสรรค์  พรหมจรรย์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
115 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750070 คำมะเบื่อแสงเพชร นางราตรี  กลิ่นหอม ครู อนุมัติ
116 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750064 ห้วยไร่หาดทรายมูล สุภาภรณ์  บูรณะศรี ครู อนุมัติ
117 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750066 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย นางสาวจริญญา  แก่นกุล ครูธุรการ อนุมัติ
118 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750066 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย กลไกร  กมลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
119 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750073 บ้านคำปอแก้วคำไหล นายอัศวิน  เชื้อวังคำ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
120 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750073 บ้านคำปอแก้วคำไหล สุรชาติ  จันทนะชาติ พนักงานราชการ อนุมัติ
121 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750073 บ้านคำปอแก้วคำไหล นายสุรชาติ  จันทนะชาติ พนักงานราชการ อนุมัติ
122 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750071 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง เกษมศรี  ลาภรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
123 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750071 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง นายณรงค์  ศิริอำนาจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
124 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750072 บ้านหนองบัวสงยาง นางเกษแก้ว  เสาร์แก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
125 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750093 บ้านคำแก้ว นางสาวสุนันทา   วะณานิชย์ ครู อนุมัติ
126 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750093 บ้านคำแก้ว นางมะไลวัลย์  รังษีอรุณ ครูชำนาญการ อนุมัติ
127 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750094 บ้านคำเดือย ทนงศักดิ์  พลอยพันธ์ ครู อนุมัติ
128 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750094 บ้านคำเดือย กาญจนา  หอมเนียม ครู อนุมัติ
129 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750096 บ้านโคกจักจั่น ชมพร  กินรีโดน ครู ค.ศ. 3 อนุมัติ
130 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750096 บ้านโคกจักจั่น นันทนา  บัวสี ธุรการ อนุมัติ
131 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750098 ดงแสนแก้วดงสำราญ นางสาวนริศรา  บุญจริง พนักงานราชการ อนุมัติ
132 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750098 ดงแสนแก้วดงสำราญ จินดา  สินเติม ครู อนุมัติ
133 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750095 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี อิศรากรณ์ แสนคูณ  นางสาวอิศรากรณ์ แสนคูณ พนักงานราชการ อนุมัติ
134 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750095 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี พยัคฆ์  บุระมุข ครู อนุมัติ
135 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750102 นาเจริญหนองแดง นางบังอร  บุญมาวัด ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
136 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750102 นาเจริญหนองแดง พงษ์นรินทร์  สอนวงค์ ครูอัตาจ้าง อนุมัติ
137 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750103 บ้านโคกก่ง นันทิยา  ภูมีศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
138 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750103 บ้านโคกก่ง ศิริสรณ์  พลราชม ครู อนุมัติ
139 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750104 บ้านบุ่งเขียว นายศุภสิทธิ์  ทองแก้ว ครู อนุมัติ
140 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750104 บ้านบุ่งเขียว เปรียญ  ถาพร ครู อนุมัติ
141 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750105 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ วิสันต์  บริบูรณ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
142 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750106 บ้านหินกองสามัคคี จริยาภรณ์  สิงห์ทอง ครู อนุมัติ
143 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750107 บ้านพุทธรักษา สุกัญญา  กวางแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
144 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750108 บ้านนางาม นางสาวปริศรา  บุตรการ ครูผุ้ช่วย อนุมัติ
145 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750110 บ้านโสกกระแต้ นางสาวนาตยา  สวาศรี ครูอัตรจ้าง อนุมัติ
146 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750110 บ้านโสกกระแต้ ว่าที่ร้อยตรีสุเมธี  หาญจิต ครู อนุมัติ
147 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750091 ชุมชนโคกสารวิทยา นายทองลา  บุญธรรม ครู อนุมัติ
148 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750091 ชุมชนโคกสารวิทยา รมณ  นันตระกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
149 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750091 ชุมชนโคกสารวิทยา รมณ  นันตระกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
150 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750092 บ้านคันสูง นางสาวอัมรัตน์  บุตรภักดี ครู อนุมัติ
151 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750109 บ้านหินขัน นางสาวอรทัย  คุณารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
152 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750099 บ้านโนนกุง วิไล  กระบวนศรี ครู อนุมัติ
153 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750099 บ้านโนนกุง นายจิตติ  บัวพันธ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
154 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750086 อนุบาลชานุมาน วงเดือน  จิตตปรัชญากุล ครู อนุมัติ
155 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750087 บ้านนาสีดา หทัยทิพย์  จันทร์แก้ว ครู อนุมัติ
156 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750088 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 นางคมดาว  สุไชยแสง ครู อนุมัติ
157 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750088 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 นางสาวชุติมา  นางสาวชุติมา ยืนชีพ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
158 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750089 เพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางธัญวรัชญ์  แสนทวีสุข ครู อนุมัติ
159 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750089 เพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ธนวรรษ  ชิณโชติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
160 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750090 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 นายอนิรุทธิ์   ถิ่นเซโปน ครู อนุมัติ
161 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750097 บ้านหินสิ่ว นายสวัสดิ์  ศรีประยูร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
162 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750100 บ้านหนองแมงดา ทัศนวรรณ  แพงพา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
163 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750100 บ้านหนองแมงดา กัญญารัตน์  สีทน ครู อนุมัติ
164 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750101 บ้านห้วยทม ประจักร  อินหงษา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
165 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750119 สามแยกผดุงวิทย์ ทิพวรรณ  ต้นโพธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
166 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750119 สามแยกผดุงวิทย์ ไกรสอน  จันทร์มาลา ครู อนุมัติ
167 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750121 บ้านคำโพน สุกัญญา  ศรีอำพล ครูผู้สอน อนุมัติ
168 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750125 บ้านนิคม เริงเดช  หล้าบุดดา ครู อนุมัติ
169 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750125 บ้านนิคม ลภัสรดา  เชิงหอม ครู อนุมัติ
170 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750120 บ้านโค้งอร่าม นายไฉน  ปริปุรณะ ครู อนุมัติ
171 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750124 บ้านหินเกิ้ง นายอุดร  อุทาศรี ครู อนุมัติ
172 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750122 บ้านหินกอง(บ้านนามน) มณีเพชร  อินทร์หอม ครู อนุมัติ
173 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750116 บ้านสามัคคี สมชาย  ไกยะวินิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
174 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750116 บ้านสามัคคี ประริญา  โคกโพธิ์ ครู อนุมัติ
175 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750116 บ้านสามัคคี เอกมัย  นนทะบุตร ครู อนุมัติ
176 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750132 บ้านโคกพระวินัยดี ชาลี  วันไชย ครู คศ.3 อนุมัติ
177 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750144 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา พรมงคล   สำเภา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
178 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750117 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) นายคำสิงห์  สกุลสุข ครู อนุมัติ
179 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750141 บ้านคำย่านาง นางพรรณราย  จันทร์ดี ครู อนุมัติ
180 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750111 อนุบาลปทุมราชวงศา นางสาวช่อผกา  ระภาเพศ ครู อนุมัติ
181 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750111 อนุบาลปทุมราชวงศา นายไพบูลย์  กลยนีย์ ครู อนุมัติ
182 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750113 บ้านหนองแสง กฤษณา  เจริญวงค์ ครู อนุมัติ
183 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750113 บ้านหนองแสง เอกรัตน์  บุญวงศ์ ครู คศ. 1 อนุมัติ
184 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750115 บ้านห้วยงูเหลือม ศุภชัย  มาตาชาติ ครู อนุมัติ
185 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750115 บ้านห้วยงูเหลือม นายวัชร  เสนสม ครู อนุมัติ
186 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750112 บ้านทวีผล วิทวัฒน์  นพคุณรังสฤษดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
187 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750112 บ้านทวีผล Waraporn  Lookthai ครู อนุมัติ
188 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750112 บ้านทวีผล นายชัชวาลย์  จันทร์มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
189 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750112 บ้านทวีผล อธิวัฒน์  พรหมจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
190 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750114 บ้านโนนสำราญ นายอุกฤษฏ์  สมเนตร ครู อนุมัติ
191 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750145 บ้านโนนงาม ชนิดา  มีชัย ครู อนุมัติ
192 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750146 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น รัชนีกร  คำจันทร์ พนักงานราชการ อนุมัติ
193 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750146 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น นางสาวรัชนีย์  สายวรณ์ ครู อนุมัติ
194 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750136 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี ทิวากร  พุทธาสมศรี ครู อนุมัติ
195 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750138 บ้านชูชาติ โชติชัย  กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
196 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750138 บ้านชูชาติ นายณรงค์  หาดี ครู อนุมัติ
197 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750133 บ้านลือนาคำ Yopin  Sriboon ครู อนุมัติ
198 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750133 บ้านลือนาคำ สมคิด  อินลี ครู อนุมัติ
199 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750135 บ้านแสนสุข พิมพ์ลภัส  ภาษาดี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
200 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750137 บ้านโสกใหญ่ ธเนศ  สนธิหา ครู อนุมัติ
201 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750137 บ้านโสกใหญ่ นายดีไกร  โท ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
202 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750139 บ้านเกษมสุข นางอำพร  รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
203 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750139 บ้านเกษมสุข บังอร  ภักตะภา ครู อนุมัติ
204 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750139 บ้านเกษมสุข นางรุจีพัชร์  ภาคศิริ ครู อนุมัติ
205 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750139 บ้านเกษมสุข สดุดี  ผาภูมิโกสุม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
206 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750134 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา นางทับทิม   นันตะวัน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
207 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750143 บ้านสงยางนาตากล้า สุภาพร   แสนเรือง ครูธุรการ อนุมัติ
208 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750142 หนองข่าป่าหวาย ชัยชาญ  พิมพ์ตรา ครู ชำนาญพิเศษ อนุมัติ
209 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750142 หนองข่าป่าหวาย จีรวัฒน์  แก้วไวยุทธ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
210 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750140 บ้านหนองไฮ นางผกายมาศ  ยะวงษ์ศรี ครู อนุมัติ
211 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750118 บ้านตาด นายรังสิต  สังสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
212 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750126 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) วนัชพร  คันธะมาลา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
213 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750126 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) นายวิทยา   เสีียงล้ำ ครู อนุมัติ
214 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750129 บ้านหนองสะโน วิราช  ดำมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
215 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750129 บ้านหนองสะโน นายมงคล  ต้นงอ ครู อนุมัติ
216 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750131 บ้านคำน้อย พิมพ์ใจ  สิงห์ชา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
217 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750128 บ้านสว่างใต้ นางสาววันทนา  วะณานิชย์ ครู อนุมัติ
218 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750128 บ้านสว่างใต้ นางสาวสุพินดา  สงวนสิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
219 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750128 บ้านสว่างใต้ ธรรมนูญ  ล้อมทอง ครู อนุมัติ
220 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750130 บ้านดอนดู่ นายคมสันต์   อ่อนน้อม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
221 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750123 บ้านดอนชาด นางสาววินดา  หมาดรา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
222 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750123 บ้านดอนชาด นายวิทยา  พงษ์เสือ ครู คศ.2 อนุมัติ
223 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750123 บ้านดอนชาด นายจิรศักดิ์   ยุติรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
224 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750127 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ปณิธาน  มารุตะพันธ์ ครู อนุมัติ
225 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750155 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) นายศุภกร  อุทิตสาร ครูู อนุมัติ
226 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750156 บ้านจานลาน พงศ์พชกร  อุทธา ครู อนุมัติ
227 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750157 บ้านโนนหวางโนนกุง นิตยา  หาเนาสุข ครู อนุมัติ
228 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750158 บ้านผึ้ง นายประชัน  ผาใหญ่ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
229 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750159 บ้านดอนแดงนาโนน นายทนงศักดิ์  พูอ่อน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
230 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750159 บ้านดอนแดงนาโนน นายพิสิษฐ  แสงสุขวาว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
231 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750160 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) เพ็ญศรี  สมน้อย ครู อนุมัติ
232 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750160 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) นางสาวกาญจนา  ปามุทา ครู อนุมัติ
233 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750160 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) เกษม  พลราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
234 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750161 อุ่มยางหนองดั่ง ศักดิ์สิทธฺ์  มาประสม ครู อนุมัติ
235 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750161 อุ่มยางหนองดั่ง ศักดิ์สิทธิ์  มาประสม ครู อนุมัติ
236 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750162 บ้านนาแวงหนองหัวลิง นางประภัสสร  ผ่องศาลา ครู อนุมัติ
237 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750162 บ้านนาแวงหนองหัวลิง อดิศักดิ์  แสนวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
238 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750151 บ้านม่วงสวาสดิ์ อัครเดช  ลือนาม ครู อนุมัติ
239 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750147 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) นายมนตรี  ธิปัตดี ครู อนุมัติ
240 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750147 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) ธราภรณ์  สมเนตร ครู อนุมัติ
241 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750149 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) นายทรงยศ  ภักตะภา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
242 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750149 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) วิไล  ยุวะบุตร ครู อนุมัติ
243 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750149 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) คมคาย  โสดาภักดิ์ ครูู อนุมัติ
244 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750149 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) ธัญธรณ์  บรรลือ พี่เลี้ยง อนุมัติ
245 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750163 บ้านนาสะแบง วิไลรัตน์  ใจน้อย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
246 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750150 ชุมชนบ้านเสารีก นางบุษบา  มาสู่ ครู อนุมัติ
247 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750150 ชุมชนบ้านเสารีก นางสาวพิทยา  ถาพร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
248 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750152 บ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) นางอรทัย  สิงห์แก้ว ครู อนุมัติ
249 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750164 ไม้กลอนดอนหวาย นางเพ็ญพัฒน์  พลเทพ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
250 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750165 บ้านโพนเมือง ศักดิ์สิทธิ์   กันภัย ครู อนุมัติ
251 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750165 บ้านโพนเมือง ไสว  ทามแก้ว ครู อนุมัติ
252 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750166 บ้านโนนทุ่งดอนชาด นายปรีชา  สิงห์โท ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
253 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750166 บ้านโนนทุ่งดอนชาด นายกุศล  ศรีบูรณ์ ครู อนุมัติ
254 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750167 บ้านหัวดอนขามสามัคคี นายประสิทธิ์  สิงห์ชา ครู อนุมัติ
255 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750167 บ้านหัวดอนขามสามัคคี Amornrat  Wannasopa ครู อนุมัติ
256 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750168 โนนสูงโคกกลาง นางสาวจตุพร  สุขกันยา พนักงานราชการ อนุมัติ
257 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750169 บ้านถ่อนดอนม่วง นายประสงค์  อุทธา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
258 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750169 บ้านถ่อนดอนม่วง นางสาวจิตบรรจง   สีวจูม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
259 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750170 บ้านนายูง THANARAK  SONTHIHA ครู อนุมัติ
260 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750154 บ้านจิก ภัควัฒน์   สระเพชร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
261 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750154 บ้านจิก กัญญาภัค  ปัญญาดี ครู อนุมัติ
262 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750190 บ้านโคกกลางเหนือ อุดร  เรืองศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
263 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750191 บ้านโนนสูง ปาณิสรา  ทองแสวง ครู อนุมัติ
264 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750191 บ้านโนนสูง พรประภัสสร์  สิงห์ไชย ครู อนุมัติ
265 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750192 บ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) นายสุนันท์  โมทอง ครู อนุมัติ
266 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750192 บ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) สุนิสา  สายแดง ครู อนุมัติ
267 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750193 บ้านห่องเตย นายวาสนา  พรมวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
268 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750193 บ้านห่องเตย นางทิพวรรณ  จันทะโชติ ครู อนุมัติ
269 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750193 บ้านห่องเตย นางพิศมัย   บุญหลง ครู อนุมัติ
270 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750177 บ้านโพนทอง นภัสพร  เอื้อเฟื้อ ครู อนุมัติ
271 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750178 บ้านโป่งหิน นายสมชาย  ระหงษ์ ครู อนุมัติ
272 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750179 บ้านหนองโนสวนโคก นายฉลาด  พระสุมี ผอ.ร.ร. อนุมัติ
273 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750179 บ้านหนองโนสวนโคก นายเรืองเดช   ค่าแพง ครู อนุมัติ
274 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750188 บ้านนาหนองใหญ่ นายยุทธกิต  แสนจันทร์ พนักงานราชการ อนุมัติ
275 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750188 บ้านนาหนองใหญ่ นายบรรจง  จันทะวงศ์ ครู อนุมัติ
276 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750189 บ้านศรีราชา ประทีป  มลีรัตน์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
277 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750189 บ้านศรีราชา นายบัญชา  ใจทน ครู อนุมัติ
278 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750184 ชุมชนไร่สีสุก สุจิตร  บุญลักษณ์ ครู อนุมัติ
279 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750176 บ้านหนองคล้า วรวรรณ  โพธิสุวรรณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
280 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750176 บ้านหนองคล้า ระพีภาร  เบ้าทอง ครู อนุมัติ
281 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750172 บ้านบก นางอุทัย  ศีลาสาร ครู อนุมัติ
282 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750172 บ้านบก รจนา  ยิ่งยงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
283 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750173 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นางทองมี  สาริพันธ์ ครู อนุมัติ
284 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750173 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นางสมพร  สารธิมา ครู อนุมัติ
285 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750173 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ นางสมพร  สารธิมา ครู อนุมัติ
286 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750174 บ้านคึมข่า นภัค  หิมะคุณ ธุรการ อนุมัติ
287 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750175 บ้านนาสะอาด นางลำใย  ไวยพันธ์ ครู อนุมัติ
288 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750171 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) อาวุธ  มูลหลวง ครุ อนุมัติ
289 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750185 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ นายชวลิต  ปาวะรีย์ ครู อนุมัติ
290 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750186 บ้านสมสะอาดเนินกุง นายณรงค์  ชมพูพาทย์ ครู อนุมัติ
291 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750186 บ้านสมสะอาดเนินกุง มิตร  สุระเสน ครู อนุมัติ
292 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750187 บ้านโนนสมบูรณ์ กุสุมาลย์  ใจสุข ครู อนุมัติ
293 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750180 บ้านหนองไฮ นางสาวบุปผา  สุระเกษ ครู อนุมัติ
294 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750181 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง ชื่นสุมล  ช่อดอกไม้ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
295 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750181 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง นางอรทัย  สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
296 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750182 บ้านนาอุดม นายนราเทพ  ขยันทำ ครู อนุมัติ
297 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750183 บ้านดอนหมู สาธร  บุศดี ครู อนุมัติ
298 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750199 บ้านหนองแคน นายเดช  วงศ์ละคร ครู อนุมัติ
299 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750204 ชุมชนบ้านคำพระ ธิติพร  ทรวงดอน ครู อนุมัติ
300 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750204 ชุมชนบ้านคำพระ อธิฆัมพร  วามะลุน ครู อนุมัติ
301 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750205 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ จุฬาลักษณ์  ทิพวัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
302 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750206 บ้านท่ายางชุม นางสุนียา  มหาชาติ ครู อนุมัติ
303 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750206 บ้านท่ายางชุม นางสาวนิชาดา  วามะลุน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
304 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750208 บ้านโนนหนามแท่ง นางนิตยา  รักธรรม ครู อนุมัติ
305 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750208 บ้านโนนหนามแท่ง รินญา  บุญทน ครู อนุมัติ
306 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750208 บ้านโนนหนามแท่ง นางสาวรัญชิดา  ไชยเสนา ครูธุรการ อนุมัติ
307 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750209 บ้านโนนเมือง นางวิไลพร   พัฒนะราช ครู อนุมัติ
308 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750209 บ้านโนนเมือง สุวรรณ  บุตรภักดิ์ ครู อนุมัติ
309 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750197 บ้านดู่พัฒนา นายทองจันทร์  จันทวรรณ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
310 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750200 บ้านเป้า นายธีระศักดิ์  อินทร์ทอง ครู อนุมัติ
311 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750201 หัวดงหนองคลอง นางสำรวย  กาญจนีย์ ครู อนุมัติ
312 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750194 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม ธนพร  พารีวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
313 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750196 บ้านชาด เพียรมณี  จำปาโท ครู อนุมัติ
314 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750232 ชุมชนบ้านจิกดู่ Sureerut  boonrod ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
315 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750232 ชุมชนบ้านจิกดู่ วรรณา  แจ่มใส ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
316 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750232 ชุมชนบ้านจิกดู่ สุกัญญา  วงศ์ก่อ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
317 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750233 บ้านโพนขวาว นายศุภฤกษ์  ฤกษ์ใหญ่ ธุรการ อนุมัติ
318 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750234 บ้านโนนผักหวาน ธีรยุทธ  แสงป้อง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
319 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750235 บ้านหนองเทา นางศุภนิดา  หน่อแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
320 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750235 บ้านหนองเทา นายปิยพล  ทัดเทียม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
321 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750236 หนองยอดู่ในวิทยา นางจันทร์แสง  กองเพชร ครู อนุมัติ
322 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750210 บ้านขุมเหล็ก นางศิริกาญจนา  ศรีไผ่ใหญ่ ครู อนุมัติ
323 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750210 บ้านขุมเหล็ก นงสุรางค์  บุญรอด ผู้อำนวยการ อนุมัติ
324 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750211 คุรุประชาสรรค์ ปณิตา  ใจอุ่น ครู อนุมัติ
325 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750212 บ้านชะแงะ รังสิทธิ์  เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
326 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750213 บ้านโนนค้อทุ่ง สุชาติ  ธารารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
327 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750213 บ้านโนนค้อทุ่ง สมเดช  ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
328 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750215 บ้านโพนเมืองน้อย วีระเดช  พินิจพล ครู อนุมัติ
329 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750216 บ้านเหล่าขวาว ชไมพร  พลหาญ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
330 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750216 บ้านเหล่าขวาว เสนอ  จันทสม ครู อนุมัติ
331 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750217 บ้านเวียงหลวง นายศักดิ์  ละมูล ครู อนุมัติ
332 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750231 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สิริวัฒน์  โชติกเสถียร ครู อนุมัติ
333 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750231 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) นางกัมปนา  พุทธรักษา ครู อนุมัติ
334 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750207 ประชารัฐวิทยา สมชัย  กาญจนีย์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
335 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750227 บ้านหนองแสง ไพศาล  ทองเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง อนุมัติ
336 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750229 บ้านเสียว สุรัตน์  ชาววัง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
337 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750229 บ้านเสียว บังอร  ชาววัง ครู อนุมัติ
338 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750218 บ้านคำข่า นางสาวลัดดา  คลังบุญวาส เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
339 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750219 บ้านคำน้อย ปิยะศักดิ์  แก้วขวัญ ครู อนุมัติ
340 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750220 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สุจิตราภรณ์  สายสุด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
341 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750221 บ้านโนนแคน กาญจนา  เศษขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
342 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750222 หนองไหลคึมน้อยวิทยา วาสนา   ชวนชม ครู อนุมัติ
343 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750222 หนองไหลคึมน้อยวิทยา วิจิตร  ฤกษ์ใหญ่ ครู อนุมัติ
344 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750223 บ้านสร้างถ่อ ธวัชชัย  จันดาวัลย์ ครู อนุมัติ
345 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750224 บ้านใหม่พัฒนา นางสาวมะลิวรรณ์  ทองเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
346 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750195 บ้านโคกเลาะ เทอดพงษ์  ธนู ครูธุรการ อนุมัติ
347 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750195 บ้านโคกเลาะ จตุพร  อึ้งประเสริฐ ธุรการ อนุมัติ
348 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750214 บ้านหนองแก้ว วันนิวัติ  ร่วมรักษ์ ครูธุรการ อนุมัติ
349 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750214 บ้านหนองแก้ว อุไรวรรณ์  สิริสุภะ ครู อนุมัติ
350 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750198 บ้านโนนค้อ วิเชียร  มาระวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ อนุมัติ
351 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750202 บ้านบ่อชะเนง ศิรประภา  ยืนนาน พนักงานราชการ อนุมัติ
352 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750203 บ้านคำเจริญ ทวีชัย  จูมศิลป์ ครู อนุมัติ
353 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750226 บ้านหนองขอน ชุติมา  ไชยจันทร์ ธุรการ อนุมัติ
354 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750228 บ้านโสกท่าวังหิน นางสาวรุ่งเรือง  ชาววัง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
355 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750230 บ้านหัวตะพาน นายสนั่น  วังทอง ครู อนุมัติ
356 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750244 บ้านกุงชัย ไพโรจน์  ใจดี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
357 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750244 บ้านกุงชัย สมจิตร  หูวอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
358 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750246 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า อุุทัย  สมนึก ผูุ้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
359 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750246 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า อุทัย  สมนึก ผู้อำนวยการโรเรียน อนุมัติ
360 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750246 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า ประสิทธิ์  บุญศรัทธา ครู อนุมัติ
361 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750249 บ้านเหล่าฝ้าย ปวีณา  ช่วยตา ครู อนุมัติ
362 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750249 บ้านเหล่าฝ้าย คำสอน  นาคพันธ์ ครู อนุมัติ
363 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750248 บ้านหนองยาง นางรัชนัพร  บุญศรี ครู อนุมัติ
364 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750247 ดอนชีหนองมะยอด วีรพล  นามวงศ์ ครู อนุมัติ
365 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750245 บ้านจอกพัฒนา นายสงกรานต์  วาปี ครู อนุมัติ
366 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750239 บ้านดงมะยางหนองนกหอ รมิดา  เชื้อกาญจน์ ครู อนุมัติ
367 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750239 บ้านดงมะยางหนองนกหอ นางสาวเพียงฤทัย  สินมาก ครู อนุมัติ
368 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750243 บ้านแยหนองแคน นายสุนทร   โคตะวัน ครู อนุมัติ
369 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750238 บ้านโคกกลาง สุภาพร  จันมี ครู อนุมัติ
370 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750238 บ้านโคกกลาง ทัศนัย  ศรีวะรมย์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
371 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750237 บ้านกุดสิม นายประหยัด  ทองอ้น ครู อนุมัติ
372 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750237 บ้านกุดสิม ธีรกานต์  ธรรมสาร ครู อนุมัติ
373 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750242 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา นางสาวนิธินันท์  ลิขิตสุนทรพงศ์ ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
374 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750251 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) นางสาวฉวีวรรณ  สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
375 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750252 บ้านน้ำท่วม นางสาวนิภาพร  ดำมา ครู อนุมัติ
376 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750252 บ้านน้ำท่วม นางสมบัติ  ขันโท ครู อนุมัติ
377 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750241 ประชาสามัคคี นางสาวสลินญา  สุวะไชย ครู อนุมัติ
378 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750256 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี หนูเตรียม  เพชรด่านเหนือ ครู อนุมัติ
379 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750240 บ้านน้ำซับ นางสาวอทิตยา   สุทธิประภา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
380 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750261 บ้านเหล่าเลิง สมพงษ์  ศรีพรหม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
381 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750261 บ้านเหล่าเลิง จารึก  ทองวิเศษ ครู อนุมัติ
382 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750260 บ้านไร่ขี นภาดา  โสพสิงห์ ครู อนุมัติ
383 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750260 บ้านไร่ขี วราภรณ์  วงษ์ธรรม ครู อนุมัติ
384 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750258 บ้านนาอุดม อดุลย์  โคกสุนันท์ ครู อนุมัติ
385 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750258 บ้านนาอุดม ศิริพร  ชูญาติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
386 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750259 บ้านฟ้าห่วน ประมวล  ลัยรัตน์ ผอ อนุมัติ
387 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750254 บ้านหนองไผ่ มณีวรรณ  ไชยกระโทก ครู อนุมัติ
388 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750255 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ รัตนา  กลางประพันธ์ ครู อนุมัติ
389 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750253 บ้านยางช้า พัชนีย์  มาตย์นอก ครู อนุมัติ
390 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750253 บ้านยางช้า จะเด็จ  หล้ามาชน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
391 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750285 ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่อ เบญจ  ทิพย์คุณ ครู ผู้ช่วย อนุมัติ