รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3801 สพป.บึงกาฬ 660365 บ้านพรสวรรค์ นางสาวสุนิสา  น้อยเมืองคุณ ครู อนุมัติ
2 3801 สพป.บึงกาฬ 660181 บ้านพันลำเจริญวิทยา นายกฤษณะ  เครือหว้า ครู อนุมัติ