รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760043 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา ชลมาศ  วงศ์ละ ครูธุรการ อนุมัติ
2 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760043 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา ยันยง  ติดสุข ครู อนุมัติ
3 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760044 บ้านโนนอุดม สราวุฒิ  จันทร์ถาวร ครู อนุมัติ
4 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760044 บ้านโนนอุดม วรัญญา  พลทัดสะ ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
5 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760045 ยางหลวงพิทยาคม ศุภมาส  เรืองจันทร์ ครู อนุมัติ
6 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760047 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วทิพงศ์  ศรีสันต์ ครู อนุมัติ
7 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760047 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ นางธนพร  อัมพรัตน์ ครู อนุมัติ
8 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760047 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ มนตรี  เรืองจันทร์ ครู อนุมัติ
9 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760049 บ้านกุดจิก นายพลมี  บุตรหึง ครู อนุมัติ
10 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760014 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ นางปัทมา  พรหมธั ครู อนุมัติ
11 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760014 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ นางสาวอลิศิรา  ณ นคร ครูธุรการ อนุมัติ
12 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760014 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ นายศุภกิตติ์   ราชโยธี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
13 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760066 บ้านหนองกุง เพ็ญศรี  แสงกฤช ครู อนุมัติ
14 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760066 บ้านหนองกุง นายธรรมรัตน์  วงศ์ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
15 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760066 บ้านหนองกุง อุไรวรรณ  กัญญาณาม ครู อนุมัติ
16 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760069 ชุมชนนาคำไฮวิทยา ทองมาก  พลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
17 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760069 ชุมชนนาคำไฮวิทยา nakumhaiwittaya  nakumhaiwittaya ครู อนุมัติ
18 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760071 บ้านกุดฉิม เสาวลักษณ์  อ่อนน้อย ครู อนุมัติ
19 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760023 บ้านนามะเฟือง ฐิติพงษ์  จรรยาคำนึง ครู อนุมัติ
20 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760023 บ้านนามะเฟือง เกศินี  ศรีสุข ครู อนุมัติ
21 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760024 บ้านทรายงาม สุรีรักษ์  บุตรสิม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
22 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760024 บ้านทรายงาม นายสุรีรักษ์  บุตรสิม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
23 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760025 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา นายเรืองชัย  ชุมพล ครู อนุมัติ
24 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760025 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา สุรศักดิ์  สุวรรณศรี ครู อนุมัติ
25 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760026 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง เทอดศักดิ์  เหล่าอรรคะ ครู อนุมัติ
26 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760027 บ้านกุดเต่า วราภรณ์  เจริญชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
27 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760028 บ้านนาอ่าง วนิดา  โพธิ์ศาลาแสง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
28 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760028 บ้านนาอ่าง สวัสดิ์  ทนทาน ครู อนุมัติ
29 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760028 บ้านนาอ่าง สมจิตร  บุญน้อม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
30 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760057 บ้านโนนขมิ้น นางสาวหัทกานต์  บุญละคร ครู อนุมัติ
31 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760058 บ้านห้วยโจด pongsri  janthasoon ครู อนุมัติ
32 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760058 บ้านห้วยโจด นางจิราภรณ์  ไชยพร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
33 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760062 บ้านโนนคูณ tongtip  kansuwanna ครู อนุมัติ
34 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760062 บ้านโนนคูณ วีรศักดิ์  พลเสนา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
35 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760063 บ้านนาเลิง กิตติพง์  พรหมกรุง พนักงานราชการ อนุมัติ
36 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760064 บ้านห้วยไร่ นายอนุศาสตร์  ทองหาญ ครู อนุมัติ
37 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760073 ร่มเกล้า ปาณัฐ  อินอภัย ครู อนุมัติ
38 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760073 ร่มเกล้า สุทัศน์  ภูมิภาค ครู อนุมัติ
39 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760074 บ้านโนนทัน Ubolrat  Simno ครู อนุมัติ
40 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760074 บ้านโนนทัน นางนิตยา  กุสลจีรัง ครู อนุมัติ
41 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760077 บ้านอ่างบูรพา นางสาวขวัญใจ   โฆสิต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
42 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760077 บ้านอ่างบูรพา นางกมลทิพย์  สุภาแดง ครู อนุมัติ
43 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760078 บ้านภูพานคำ นายสถาพร  อินทรประเสริฐ ครู คศ.3 อนุมัติ
44 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760078 บ้านภูพานคำ นางประยงค์  ปะริเวทัง ครู อนุมัติ
45 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760020 บ้านหินคูณ นางกนกวรรณ  เหลาวงค์ศรี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
46 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760022 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ นางเตือนใจ  สามล ครู อนุมัติ
47 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760016 บ้านโคกกุง นายเฉลียว  มาลา ครู อนุมัติ
48 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760016 บ้านโคกกุง นุชจรินทร์   ภักดี ครู อนุมัติ
49 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760018 บ้านดอนนาดี นายประคอง   หวันเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
50 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760018 บ้านดอนนาดี นางพิกุล  ราชโยธา ครู อนุมัติ
51 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760018 บ้านดอนนาดี ทองศูนย์  โสภา ครู อนุมัติ
52 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760019 บ้านข้องโป้ Uamporn   Aunjai ครู อนุมัติ
53 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760041 บ้านห้วยค้อ กฤษติกา  มูลละ พนักงานราชการ อนุมัติ
54 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760041 บ้านห้วยค้อ นายสมศักดิ์  สุวรรณ ครู อนุมัติ
55 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760035 บ้านโคกม่วย จารุวรรณ  ทองขัน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
56 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760035 บ้านโคกม่วย สมศักดิ์  พาลกุล ครู อนุมัติ
57 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760036 บ้านพร้าว นันท์นภัส  ดุษฎี ครู อนุมัติ
58 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760036 บ้านพร้าว นายวิจิตร  โนนทิง ครู อนุมัติ
59 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760036 บ้านพร้าว พรพิมล  ปาเวียง ครู อนุมัติ
60 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760037 บ้านบกโนนเรียง นายทศพร  พรหมจารย์ ครู อนุมัติ
61 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760037 บ้านบกโนนเรียง นายสมศักดิ์  บุตรรัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
62 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760038 บ้านศรีสุขนาล้อม วิรัช  ศรีทอง ครู อนุมัติ
63 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760038 บ้านศรีสุขนาล้อม ประดิษฐ์  ศาลาศักดิ์ ครูธุรการ อนุมัติ
64 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760040 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง นายจิตยุทธ  สีหะ ครู อนุมัติ
65 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760054 บ้านบุ่งบก นาง ญาดา  เห็มทอง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
66 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760055 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล นายบุญเรือง  เขื่อนตีนกง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
67 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760055 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล นายศักดิ์สิทธิ์  ภูมงคล ครู อนุมัติ
68 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760050 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง ศักดิ์สิน  สีเทา ครู อนุมัติ
69 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760050 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง นางวารุณี  เขียวอาสา ครู อนุมัติ
70 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760051 บ้านโคกน้ำเกี้ยง นายสาคร  อาร้อน ครู อนุมัติ
71 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760051 บ้านโคกน้ำเกี้ยง นายนพดล   โสภารัตน์ ครู อนุมัติ
72 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760051 บ้านโคกน้ำเกี้ยง นายณัชพล  เขตวัฒนานุสรณ์ ครู อนุมัติ
73 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760052 บ้านลาด saroj  samutkota ครู อนุมัติ
74 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760053 บ้านห้วยหามต่าง นางอุไรวรรณ  บัวลอย ครู อนุมัติ
75 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760008 บ้านห้วยลึก อังศุมาลิน  บุญธรรม ครู อนุมัติ
76 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760009 บ้านตำแย ปราณี  ศรีประจง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
77 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760010 บ้านคึมชาดห้วยบง เจนจิรา  ศรีราช พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
78 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760010 บ้านคึมชาดห้วยบง ภรณ์รพี  ท้าวพา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
79 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760011 บ้านนาวังเวิน กนกนิภา  พลท้าว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
80 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760005 บ้านลำภู สลิลรัตน์  ทิพยบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
81 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760005 บ้านลำภู นางรุ่งรัตน์  หวันเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
82 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760005 บ้านลำภู นางสาวพิจิตรา  แสนตระกูล ครู อนุมัติ
83 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760006 อนุบาลหนองบัวลำภู นางสาวงลักษณ์  มุกดาม่วง ครู อนุมัติ
84 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760004 พิศาลวิทยา นางวงเดือน  พงศ์สิทธิศักดิ์ ครู อนุมัติ
85 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760001 หนองบัววิทยายน นางมัลลิกา  เบ้ามี ครู อนุมัติ
86 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760001 หนองบัววิทยายน นัฏญานันท์  มะรัตน์ ครู อนุมัติ
87 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760021 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ นายบัณฑิต  ฉิมลี ครู อนุมัติ
88 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760042 บ้านสุขเกษม ธนิตดา  ภูสีดิน บุคลากรสนับสนุนการสอน อนุมัติ
89 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760042 บ้านสุขเกษม นายสุนันท์  ทูลพิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
90 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760075 บ้านห้วยทราย อานุภาพ  พัฒนา ครู อนุมัติ
91 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760076 บ้านภูพานทอง เครือมาศย์  จันทร์ชื่น บุคลากรสนับสนุนการสอน อนุมัติ
92 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760076 บ้านภูพานทอง สมพร  ชารี ครู คศ.3 อนุมัติ
93 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760003 บ้านเสาเล้า สุพรรษา  คำภาสัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
94 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760003 บ้านเสาเล้า นางนงนุช  รวมชนอนุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
95 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760012 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง Somsri  Pholkaew ครู อนุมัติ
96 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760012 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง นายประพันธ์พงษ์  กองวงศ์ ครู อนุมัติ
97 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760013 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) จินตนา  แดนชัยภูมิ ครู อนุมัติ
98 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760046 บ้านดอนยานาง วิเชียร  เพียรงาม ครู อนุมัติ
99 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760046 บ้านดอนยานาง นางสาวกชพร  พลศักขวา ครู อนุมัติ
100 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760065 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ กฤษศักดิ์ดา  สุกเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
101 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760065 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ นางสาวภาวนา  ขุนจ่าเมือง ครู อนุมัติ
102 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760067 บ้านหินลับศิลามงคล คำใส  พวงปัญญา ครู อนุมัติ
103 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760067 บ้านหินลับศิลามงคล ปริญญาวุธ  วัจนสุนทร ครู อนุมัติ
104 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760067 บ้านหินลับศิลามงคล ปริญญาวุธ  วัจนสุนทร ครู อนุมัติ
105 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760068 บ้านหนองบัวโซม สายธาร  ศักดา ครู อนุมัติ
106 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760070 บ้านโคกกลางโนนงาม รุ่งทิวา  สารีอาจ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
107 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760072 บ้านหนองปลาขาว นางแขไข  ภูชมศรี ครู อนุมัติ
108 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760061 หนองหว้าวิทยาสรรค์ นางนภาพร  สกุลธรรม ครู อนุมัติ
109 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760061 หนองหว้าวิทยาสรรค์ คริสมาส  พลจังหรีด ครู อนุมัติ
110 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760059 บ้านเพ็กเฟื้อย ไพรวัลย์  ศรีจันทะ ครู อนุมัติ
111 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760059 บ้านเพ็กเฟื้อย นางสาวศิริวรรณ  ภูแซมโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
112 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760060 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ นางปรียานุช  แคนติ ครู อนุมัติ
113 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760029 หัวนาศึกษาวิทย์ นางสุภาวดี  นาคฤทธิ์ ครู อนุมัติ
114 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760030 บ้านข่าดอนเข็ม นางปนิตตา  โสโท ครู อนุมัติ
115 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760031 บ้านดินทรายอ่อน จักรพงษ์  ทองสว่าง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
116 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760031 บ้านดินทรายอ่อน นายพัชรพล  บัวลิวัน ครู อนุมัติ
117 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760032 บ้านโนนสวรรค์หนองแก ณัฐวุฒิ  ทองแก้ว ธุรการ อนุมัติ
118 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760032 บ้านโนนสวรรค์หนองแก ว่าที่รต.ญ.จิราภรณ์  ทิวาวงษ์ ครู อนุมัติ
119 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760056 บ้านดอนหัน นายสุรสิทธิ์  สุนสุข ครู อนุมัติ
120 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760056 บ้านดอนหัน นายกฤษฎา  การีชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
121 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760033 บ้านโนนม่วง มาลิณี  หลักคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
122 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760034 บ้านหนองแสงนาล้อม พุทธา  กลางหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
123 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760257 ชุมชนบ้านกุดดู่ นางดวงใจ  พลบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
124 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760258 บ้านหนองแวง นายยุทธนา  มาลี ธุรการ อนุมัติ
125 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760259 บ้านหนองเม็ก นางสาวนันทวัน  ยอดคีรี ครู อนุมัติ
126 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760260 บ้านโสกช้าง churairut  loonprom ครู อนุมัติ
127 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760261 บ้านหัวขัว นางจิราภรณ์  หลาบหนองแสง ครู อนุมัติ
128 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760262 นิคมสงเคราะห์ 2 ยุพา  จงอางจิตร ครู อนุมัติ
129 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760263 บ้านกุดคอเมย อารีย์  ปู่คาน ครู อนุมัติ
130 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760284 โคกม่วงประชาสรรค์ คณิตา  แก้วทา ครู อนุมัติ
131 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760285 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี ธเนศ  วงศ์สุวรรณ ครู อนุมัติ
132 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760286 บ้านข่าน้อย จรุง  นวลละออ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
133 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760286 บ้านข่าน้อย สุภาพร  สุขราษฎร์ พนักงานราชการ อนุมัติ
134 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760287 หนองปิงบุ่งบกวิทยา นางวีระ อินพิมพ์  นางวีระ อินพิมพ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
135 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760295 บ้านวังมน Wachiraporn  Dechderm เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
136 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760296 บ้านวังมนสาขาชัยมงคล kritayalak  wongtreesri ครู อนุมัติ
137 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760264 บ้านโคกใหญ่ สำราญ  หีบแก้ว ครู อนุมัติ
138 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760267 บ้านหนองตานา นายภักดี   ศรีอุดม ครู อนุมัติ
139 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760267 บ้านหนองตานา ทรรศนีย์  ศรีอุดม พนักงานราชการ อนุมัติ
140 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760267 บ้านหนองตานา วิภาภรณ์  หมื่นทอง ครู อนุมัติ
141 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760267 บ้านหนองตานา พุทธวรรณี  วันเหิม ครู อนุมัติ
142 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760268 บ้านหนองสะแบง ธนาภรณ์  สาครขันธ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
143 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760268 บ้านหนองสะแบง นายสุภาพ  มูลทา ครู อนุมัติ
144 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760269 บ้านโนนปอแดง วีระ  ไพรตื่น ครู อนุมัติ
145 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760290 นิคมสงเคราะห์วิทยา สัญญา  วันทัน ครู อนุมัติ
146 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760290 นิคมสงเคราะห์วิทยา ธวัตชัย  เดี่ยวผา ครู อนุมัติ
147 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760291 บ้านโคกสะอาด นายสุพจน์  หลาบหนองแสง ครู อนุมัติ
148 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760292 บ้านดงบาก นางสาวบุญรัตน์  หนันสีแก้ว ครู อนุมัติ
149 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760292 บ้านดงบาก ทิพย์มณี  ดวงคำมูล ครู อนุมัติ
150 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760294 นิคมสงเคราะห์ 4 สุทธี  อ้วนสาเล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
151 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760294 นิคมสงเคราะห์ 4 นางภาวินี  อุประถา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
152 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760254 บ้านโนนตาล ดอกไม้  ไชยพะยวน ครู อนุมัติ
153 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760254 บ้านโนนตาล วันเพ็ญ  ธานีวรรณ ครู คศ3 อนุมัติ
154 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760255 บ้านโนนสว่าง สาวิตรี  นิยม ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
155 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760255 บ้านโนนสว่าง นายทวีเดต  คำแพงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
156 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760256 บ้านโนนเมือง อนงค์ลักษณ์  สมดี ครูธุรการ อนุมัติ
157 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760288 บ้านห้วยบง นายโชคชัย  สามารถ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
158 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760288 บ้านห้วยบง นายทองดาว  สุชัยราช ครู อนุมัติ
159 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760288 บ้านห้วยบง นางรัชนีย์  ศิริขวา ครูชำนาญการ อนุมัติ
160 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760289 บ้านโคกม่วงชุม เอกพงศ์  พรมลารักษ์ ครู อนุมัติ
161 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760289 บ้านโคกม่วงชุม เรืองยศ  ศรีผำน้อย ครู อนุมัติ
162 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760248 บ้านโนนสงเปลือย นางสาวเยาวรินทร์  แพนพา ครู อนุมัติ
163 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760248 บ้านโนนสงเปลือย ดารณี  นุชิต ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
164 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760243 โนนสังวิทยาสรรค์ พรพรรณ  วงษ์ตรีศรี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
165 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760243 โนนสังวิทยาสรรค์ นางนพมาศ  จิตศักดิ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
166 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760243 โนนสังวิทยาสรรค์ นางสาวณฐมน  สงวนศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
167 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760244 บ้านโคกกลาง นายสิทธิเบศร์  บัวพุทธา ครู อนุมัติ
168 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760244 บ้านโคกกลาง นายประเสริฐ  พุกหน้า ครู อนุมัติ
169 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760244 บ้านโคกกลาง บุหงา  เนื่องโคตะ ครู อนุมัติ
170 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760245 บ้านโสกจาน ชนม์นิภา  โพธินา ครู อนุมัติ
171 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760245 บ้านโสกจาน นายธีรพงศ์  หมื่นหน้า พนักงานราชการ อนุมัติ
172 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760246 บ้านฝายหิน นางเพ็ญพัชรวดี  ทองดีน้อยงาม ครู อนุมัติ
173 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760246 บ้านฝายหิน นายสุรสิทธิ์  ไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
174 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760247 บ้านหนองแวงงิ้วตาก นางปิยวรรณ  คำภูลา ครู อนุมัติ
175 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760301 บ้านท่าศิลา ปัญญา  คำใบศรี ครู อนุมัติ
176 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760301 บ้านท่าศิลา สุภิญชญา  พรมแพง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
177 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760302 บ้านกุดแห่ สุดาพรรณ์  สัตย์พานิช ครู อนุมัติ
178 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760297 บ้านค้อ ยุพิน  นาใจรีบ ครู อนุมัติ
179 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760298 บ้านหนองทุ่ม นายปรีชา  รัตนโสภา ครู อนุมัติ
180 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760299 บ้านหนองนกเขียน นายเธียรภัทร์  โชติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
181 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760299 บ้านหนองนกเขียน วิเชียร  ถุงร้อยพัน ธุรการ อนุมัติ
182 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760300 บ้านกุดฉิม กมล  สมอหอม ครู อนุมัติ
183 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760276 บ้านหนองเล้าข้าว อภันตรี  โยธี ครู อนุมัติ
184 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760277 นิคมโคกม่วงศรีสมพร กิ่งกาญน์  พรมวษ์ ครู คศ1 อนุมัติ
185 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760279 บ้านหินสิ่ว ลำพรรณ์ จาวใจเด็จ  จาวใจเด็จ ครู อนุมัติ
186 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760279 บ้านหินสิ่ว จักรกฤษณ์  ทวีทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
187 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760279 บ้านหินสิ่ว บังอร  หงสาทร ครู อนุมัติ
188 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760271 บ้านถิ่น วชิราภรณ์  พรหมกรุง ครู อนุมัติ
189 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760271 บ้านถิ่น นางสาว  บุษดี ไชยวงษ์ ครู อนุมัติ
190 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760272 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ ทิตยา  หาระคุณโน ครู อนุมัติ
191 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760272 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ ยุทธกล  ดรอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
192 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760273 บ้านกุดกวางสร้อย วีระชาติ   หารวาระ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
193 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760273 บ้านกุดกวางสร้อย ภาคภูมิ  ศรีชนะ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
194 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760274 บ้านโสกก้านเหลือง นายเจษฎา  เนื่องโคตะ ครู อนุมัติ
195 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760274 บ้านโสกก้านเหลือง นางธนพร  จงอางจิตร ครู อนุมัติ
196 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760274 บ้านโสกก้านเหลือง สุทธี  วรจิตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
197 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760280 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง นายอำนาจ  กันนะลา ครู อนุมัติ
198 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760280 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง นางสาวรัชศวรรณ  มูลหา ครู อนุมัติ
199 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760281 ปรางค์กู่ นายชูศักดิ์  อาจวิชัย ครู อนุมัติ
200 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760281 ปรางค์กู่ นางสาวศิริพร   พิมพืโคตร พนักงานราชการ อนุมัติ
201 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760282 นิคมวัฒนา 6 นายเสถียร   ทาขุลี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
202 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760283 บ้านหนองบัวเงิน นายทองคำ  ไชโย ครู อนุมัติ
203 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760283 บ้านหนองบัวเงิน นางสาวอัมพร   ชาวไทย พนักงานราชการ อนุมัติ
204 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760275 บ้านหนองแวงป่งสัง วันเพ็ญ  หลาบหนองแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
205 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760275 บ้านหนองแวงป่งสัง สุระ  ศรีเหลี่ยมงาม ครู อนุมัติ
206 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760278 นิคมสงเคราะห์ 3 จริยา  แสนเจริญสุข ครู อนุมัติ
207 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760250 บ้านหนองเหมือดแอ่ นางสาววลี  สงวนศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
208 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760251 บ้านท่าลาด สวาท  ศรีบุญเรือง ครู อนุมัติ
209 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760252 หนองกุงจารย์ผางวิทยา นางเพ็ญศรี  นรสาร ครู อนุมัติ
210 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760252 หนองกุงจารย์ผางวิทยา คชาภรณ์  เสริมศรี ครู อนุมัติ
211 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760270 บ้านโคกป่ากุง นายธีรศักดิ์  นาคปรีชา ครูชำนาญการ อนุมัติ
212 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760270 บ้านโคกป่ากุง chayanit  chaiwongsa ครู อนุมัติ
213 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760270 บ้านโคกป่ากุง นางสาวศิวพร  หอมดวง ครู อนุมัติ
214 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760253 บ้านหนองลุมพุก นางสาวประไพรพร  สาวะรก ครู อนุมัติ
215 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760253 บ้านหนองลุมพุก นายกานต์  โง่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
216 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760249 บ้านหนองกุงคำไฮ นายสุรเดช  ภานิล ครู อนุมัติ
217 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760145 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง นายไสว  ราชบัวโคตร ครู อนุมัติ
218 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760146 บ้านกุดแท่น อัญชสา  ศรีจันทะ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
219 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760147 บ้านวังคูณ ไพรรัตน์  วิลัยปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
220 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760148 บ้านนาทม เสกสรร  สุวรรณพรหม ครู อนุมัติ
221 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760148 บ้านนาทม เยาวลักษณ์  ภู่สง่า ครู คศ.3 อนุมัติ
222 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760149 บ้านนาชุมแสง phichitchai  inphuwong ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
223 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760149 บ้านนาชุมแสง นายวุฒินันท์  สาครขัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
224 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760150 บ้านโนนเสถียร นางสาวชยาภา  วิเชียรดี ครู อนุมัติ
225 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760189 บ้านทรายมูล นางสาวนิตยา  สุนาชัย ครูธุรการ อนุมัติ
226 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760189 บ้านทรายมูล สุทธิกร  กรมทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
227 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760190 บ้านหนองอุ คุ้มชัย  เลขาโชค ครู คศ3 อนุมัติ
228 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760190 บ้านหนองอุ บุษบา  คำภักดี พนักงานราชการ อนุมัติ
229 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760191 บ้านหนองขามท่างาม รัตนา  ยางศรี ครู อนุมัติ
230 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760192 บ้านดอนข่า วีระ  โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
231 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760192 บ้านดอนข่า นายเทเวทย์   สายยางหล่อ ครู อนุมัติ
232 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760192 บ้านดอนข่า นายชัยณรงค์  ไชยโย ผู้อำนวยาการโรงเรียนบ้านดอนข่า อนุมัติ
233 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760193 บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด นายณัฐพงษ์  พรหมเมตตา ครู อนุมัติ
234 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760194 บ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี แก้วใจ  อินทรเพชร ครู อนุมัติ
235 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760186 บ้านห้วยบ่อทอง นางสาวราตรี  ยางศรี ครู อนุมัติ
236 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760174 ชุมชนบ้านนากอก นางสาวพิกุล   บุญไตรย์ ครู อนุมัติ
237 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760174 ชุมชนบ้านนากอก นายวิศรุต  ชาสมบัติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
238 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760174 ชุมชนบ้านนากอก นายกิติพงษ์  รัดอัน ครู อนุมัติ
239 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760175 โคกม่วงทองวิทยา นางวราภรณ์  คุณฝ่าย ครู อนุมัติ
240 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760175 โคกม่วงทองวิทยา นายอภิรัตน์  สุพิมพ์ ครู อนุมัติ
241 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760176 บ้านกุดดุกสุขเกษม นายสัญชัย  อินทวงศ์ ครู อนุมัติ
242 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760176 บ้านกุดดุกสุขเกษม ศิรัญญา  หล่าเพีย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
243 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760177 บ้านโคกล่าม นางสมบัติ  จเรรัชต์ ครู อนุมัติ
244 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760177 บ้านโคกล่าม samermart  pratumsit ครูอัตรจ้าง อนุมัติ
245 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760177 บ้านโคกล่าม นายภัทรพล  จันทร์สด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
246 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760177 บ้านโคกล่าม นิรัชฎาภรณ์  บู่สุข ธุรการ อนุมัติ
247 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760178 บ้านโนนงาม ประสิทธิ์  คำพิลา ครู อนุมัติ
248 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760178 บ้านโนนงาม pravina  nuengkanlaya ธุรการ อนุมัติ
249 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760179 บ้านโคกสนั่น นางสาววลัยพร  เรืองศรี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
250 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760180 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง ศิริรัฐพงษ์  โกกะพันธ์ ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
251 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760180 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง นางสาวจุไรรัตน์  อินทรเพชร ครู อนุมัติ
252 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760180 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง นางสาวพรทิพย์  อุตรนคร พนักงานราชการ อนุมัติ
253 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760181 บ้านแกท่าวารี ยุวมาศ  เพ็งคำศรี ครู อนุมัติ
254 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760182 บ้านโนนสำราญสมสนุก เทพพิทักษ์  บู่สุข ครู อนุมัติ
255 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760182 บ้านโนนสำราญสมสนุก เกศริน  อินผ่อง ครู อนุมัติ
256 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760182 บ้านโนนสำราญสมสนุก นางสาวนันทิยา  สาราษฎร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
257 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760183 บ้านวังไฮ นายทศพร  เพียสังกะ ครู(พนักงานราชการ) อนุมัติ
258 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760183 บ้านวังไฮ วสันต์  ชนะบุญ ครู คศ.1 อนุมัติ
259 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760184 บ้านโนนข่า(พอง) นางสาวรสลิน  วงษาเวียง ธุรการ อนุมัติ
260 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760185 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา นงลักษณ์  ประทุมกุล ครู อนุมัติ
261 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760185 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา ธีระยุท  ประทุมกุล ครุ อนุมัติ
262 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760185 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา ยุภาพร  ทรงภักดี ครู อนุมัติ
263 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760156 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา มณีรัตน์  โคตรมงคล ครู อนุมัติ
264 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760156 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา นายสุรสิทธิ์   มูลหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
265 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760157 บ้านโนนหว้าทอง นายพันธุ์วิจักขณ์  หงษา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
266 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760157 บ้านโนนหว้าทอง นางปรารถนา   ขนานแช็ง ครู อนุมัติ
267 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760157 บ้านโนนหว้าทอง ชัยณรงค์  กุลด้วง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
268 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760158 บ้านตะเคียนทอง ฉันทนา  โวลา ครู อนุมัติ
269 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760159 ฝายหินประชารักษ์ สุวรรณี  ปุกแก้ว ครู คศ.3 อนุมัติ
270 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760160 บ้านมอเหนือ นางสุภาภรณ์  แพงคำแหง ครู คศ.3 อนุมัติ
271 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760160 บ้านมอเหนือ สมรัสวดี  บุตรรัตนะ ครู อนุมัติ
272 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760161 บ้านโนนสะอาด จีระณัฐศ์  ดวงจำปา พนักงาราชการ อนุมัติ
273 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760161 บ้านโนนสะอาด นายอภิชาติ  แก้วพิภพ ครู อนุมัติ
274 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760162 โนนคูณวิทยา นายณัฐพล  กันพล ธุรการ อนุมัติ
275 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760163 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม นายทีฆายุ  แสวงเพชร พนักงานราชการ อนุมัติ
276 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760164 บ้านโต่งโต้น นายกฤษณพงศ์   นิลนามะ ครู อนุมัติ
277 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760166 บ้านวังโปร่ง ศิริญญา  อินกอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
278 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760166 บ้านวังโปร่ง นายณัฐพล   สุสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
279 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760165 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง นวพร  ยศธสาร พนักงานราชการ อนุมัติ
280 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760165 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง สุภาพ  ปองไป ครู อนุมัติ
281 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760167 หินตลาดศรีสง่าวิทยา นิดติญา  ไชยศรี ครู อนุมัติ
282 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760167 หินตลาดศรีสง่าวิทยา นายพรสวัสดิ์  ดีศรี ครู อนุมัติ
283 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760168 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง วิกานดา  ไชยสิงหา ครู อนุมัติ
284 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760187 วังแคนวังคูณวิทยา นายชลวุฒิ  ไกรยะราช ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
285 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760187 วังแคนวังคูณวิทยา สมร  นาใจคง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
286 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760188 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) วีรยา  ลี้พงษ์กุล ครู อนุมัติ
287 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760127 หนองม่วงชมพูทอง วีรชน  วิเชียรดี ครู อนุมัติ
288 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760127 หนองม่วงชมพูทอง สุกัญญา  บึงใสย์ ครู อนุมัติ
289 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760130 บ้านห้วยไผ่ นายโยธิน  ทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
290 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760130 บ้านห้วยไผ่ นางอรวรรณ  อินทร์เพชร ครู อนุมัติ
291 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760130 บ้านห้วยไผ่ เอกชัย  ชัยเพ็ง ครูธุรการ อนุมัติ
292 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760138 บ้านมอใต้ สนาน  สิงห์โคตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
293 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760138 บ้านมอใต้ นายเอกอัมรินทร์  ปิ่นคำ เจ้าที่ธุรการ อนุมัติ
294 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760124 เมืองใหม่วิทยา กรองทิพย์  คำเครื่อง พนักงานราชการครู อนุมัติ
295 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760124 เมืองใหม่วิทยา นางสาวพรทิวา  เสนาดี จนท.ธุรการ อนุมัติ
296 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760124 เมืองใหม่วิทยา วิทยากร  สาโสม ครู อนุมัติ
297 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760125 บ้านหนองทุ่งมน นางสุภาวดี  เข็มทอง ครู อนุมัติ
298 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760126 บ้านโนนสว่าง นิพนธ์   นามแก้ว ครู อนุมัติ
299 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760169 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย นางสาวผาณิต  ผลวัฒนา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
300 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760170 บ้านดอนเกล็ด นายภูมิธรรม  พลธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
301 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760171 บ้านป่าคา นายกิตตินันท์  แก้วอุดร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
302 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760172 บ้านสันป่าพลวง สุนทร  โพธิ์ศรีลา ครูธุรการ อนุมัติ
303 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760173 โนนสมบูรณ์วิทยา นายจักรพงษ์  พลชาย ครู คศ.3 อนุมัติ
304 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760173 โนนสมบูรณ์วิทยา ธนวิชญ์  ธนูทอง ครู อนุมัติ
305 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760133 บ้านศรีบุญเรือง นวล  กองสีหา ครู อนุมัติ
306 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760134 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย นายสง่า  วงษ์ศรี ช่างครุภัณฑ์ ช.3 อนุมัติ
307 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760134 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย ภคิน  ธนะธน ครู อนุมัติ
308 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760135 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ พุทธิดา  โพธิสาร พนักงานราชการ อนุมัติ
309 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760135 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ นางรัศมี   โพธิสาร ครู อนุมัติ
310 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760136 บ้านหนองบัวน้อย นางบุษราคัม  จันทร์สด ครู อนุมัติ
311 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760137 บ้านหนองแตง ประสงค์  มาลา ครู อนุมัติ
312 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760195 บ้านห้วยหว้าวังทอง ชนันญา  ราชพรหม ครู อนุมัติ
313 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760196 บ้านนาแพง นายราชันย์  ผลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
314 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760196 บ้านนาแพง อุทิศ  คงสมบัติ ครูธุรการ อนุมัติ
315 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760196 บ้านนาแพง ถนัด  อินทรเพชร ช่างไม้ อนุมัติ
316 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760197 บ้านหนองกุงแก้ว รัตติกาล   ลำอิน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
317 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760197 บ้านหนองกุงแก้ว นางวรารัตน์   เดชยศดี ครู อนุมัติ
318 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ อินธิรา  ดาวสี ครู อนุมัติ
319 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ นายประสงค์  โสนะชัย ครู อนุมัติ
320 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ รุ่งตะวัน  บุดดาซุย พนักงานราชการ อนุมัติ
321 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760199 บ้านคอกวัว นายวิชิต  คำมีภา ครูธุรการ อนุมัติ
322 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760199 บ้านคอกวัว ชนม์ชนิกา  ใบลี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
323 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760199 บ้านคอกวัว นางวาสนา  พลชาย ครู อนุมัติ
324 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760200 บ้านผาสุก จันทรา  โพธิ์ศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
325 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760200 บ้านผาสุก สุกัญญา  เขียวเสน ครู อนุมัติ
326 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760200 บ้านผาสุก ธาวิณี  สีขวาพา พนักงานราชการ อนุมัติ
327 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760201 บ้านหนองคังคา นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว ครู อนุมัติ
328 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760201 บ้านหนองคังคา นายวิชิต  คำมีภา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
329 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760202 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง ชญานิศ  ภูมิ่งศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
330 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760202 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง นางอนงลักษ์  มาเพชร ครู อนุมัติ
331 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760151 หนองแกสระแก้ววิทยา ภาวินี  อาสาชะนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
332 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760152 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา วีระชัย  ทองโชติ ครู อนุมัติ
333 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760153 บ้านสำราญสุข นายนำพล  สารคร ครู อนุมัติ
334 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760154 กุดหานสามัคคี สมนึก  ชัยอึก ครู อนุมัติ
335 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760154 กุดหานสามัคคี นายวัชรศักดิ์  สุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
336 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760140 ดอนปอวิทยา นางสาวพิชยา  สายธนู เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
337 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760141 บ้านนาทับควาย พิธพร  เหลาเพ็ง ครู อนุมัติ
338 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760144 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด วนิดา  ผลานิสงฆ์ ครู อนุมัติ
339 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760142 บ้านหนองโน อุรา  เหล่าโกธา ครู อนุมัติ
340 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760143 บ้านสร้างเสี่ยน อพัชรา  ดอกบัว ครู อนุมัติ
341 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760143 บ้านสร้างเสี่ยน อำนาจ  ดอกบัว ครู อนุมัติ
342 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760128 กุดจิกวิทยา วีระ  บัวขม ครู อนุมัติ
343 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760128 กุดจิกวิทยา จีรภา  โคตรถา ครู อนุมัติ
344 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760128 กุดจิกวิทยา นายวีระ  บัวขม ครู อนุมัติ
345 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760129 โนนข่าประชาสรรค์ มานะ  ถนอมจิตร ครู อนุมัติ
346 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760131 บ้านโปร่งแจ้ง สุพิมลพรรณ  เอกตาแสง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
347 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760131 บ้านโปร่งแจ้ง พิไลลักษณ์  สดีเดช ครู อนุมัติ
348 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760132 บ้านห้วยกวางทอง สิริชัย  สองเมือง ผอ.รร. อนุมัติ
349 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760132 บ้านห้วยกวางทอง อภิรดี  อาจหาญ ธุรการ อนุมัติ
350 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760132 บ้านห้วยกวางทอง นายเนวิน  พระสว่าง ครู อนุมัติ
351 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760139 บ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง vichean  odton ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
352 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760139 บ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง นายมนตรี พลแพงขวา  พลแพงขวา ครู อนุมัติ