รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760043 : โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา ชลมาศ  วงศ์ละ ครูธุรการ
2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760043 : โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา ยันยง  ติดสุข ครู
3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760044 : บ้านโนนอุดม วรัญญา  พลทัดสะ ครูธุรการโรงเรียน
4 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760044 : บ้านโนนอุดม สราวุฒิ  จันทร์ถาวร ครู
5 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760045 : ยางหลวงพิทยาคม ศุภมาส  เรืองจันทร์ ครู
6 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760047 : ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ มนตรี  เรืองจันทร์ ครู
7 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760047 : ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ พัชราภรณ์  สุกขันต์ พนักงานราชการ
8 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760047 : ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ วทิพงศ์  ศรีสันต์ ครู
9 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760047 : ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ นางธนพร  อัมพรัตน์ ครู
10 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760049 : บ้านกุดจิก นายพลมี  บุตรหึง ครู
11 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760014 : บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ นางปัทมา  พรหมธั ครู
12 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760014 : บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ นางสาวอลิศิรา  ณ นคร ครูธุรการ
13 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760014 : บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ นายศุภกิตติ์   ราชโยธี ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760066 : บ้านหนองกุง เพ็ญศรี  แสงกฤช ครู
15 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760066 : บ้านหนองกุง นายธรรมรัตน์  วงศ์ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760066 : บ้านหนองกุง อุไรวรรณ  กัญญาณาม ครู
17 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760069 : ชุมชนนาคำไฮวิทยา ทองมาก  พลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760069 : ชุมชนนาคำไฮวิทยา nakumhaiwittaya  nakumhaiwittaya ครู
19 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760071 : บ้านกุดฉิม เสาวลักษณ์  อ่อนน้อย ครู
20 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760023 : บ้านนามะเฟือง ฐิติพงษ์  จรรยาคำนึง ครู
21 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760023 : บ้านนามะเฟือง เกศินี  ศรีสุข ครู
22 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760024 : บ้านทรายงาม สุรีรักษ์  บุตรสิม ครู ชำนาญการพิเศษ
23 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760024 : บ้านทรายงาม นายสุรีรักษ์  บุตรสิม ครูชำนาญการพิเศษ
24 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760025 : บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา สุรศักดิ์  สุวรรณศรี ครู
25 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760025 : บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา นายเรืองชัย  ชุมพล ครู
26 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760026 : บ้านหนองศาลาโนนสว่าง เทอดศักดิ์  เหล่าอรรคะ ครู
27 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760027 : บ้านกุดเต่า วราภรณ์  เจริญชัย ครูชำนาญการพิเศษ
28 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760028 : บ้านนาอ่าง วนิดา  โพธิ์ศาลาแสง ธุรการโรงเรียน
29 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760028 : บ้านนาอ่าง สวัสดิ์  ทนทาน ครู
30 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760028 : บ้านนาอ่าง สมจิตร  บุญน้อม ครู ชำนาญการพิเศษ
31 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760057 : บ้านโนนขมิ้น นางสาวหัทกานต์  บุญละคร ครู
32 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760058 : บ้านห้วยโจด pongsri  janthasoon ครู
33 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760058 : บ้านห้วยโจด นางจิราภรณ์  ไชยพร เจ้าหน้าที่ธุรการ
34 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760062 : บ้านโนนคูณ วีรศักดิ์  พลเสนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
35 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760062 : บ้านโนนคูณ tongtip  kansuwanna ครู
36 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760063 : บ้านนาเลิง กิตติพง์  พรหมกรุง พนักงานราชการ
37 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760064 : บ้านห้วยไร่ นายอนุศาสตร์  ทองหาญ ครู
38 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760073 : ร่มเกล้า ปาณัฐ  อินอภัย ครู
39 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760073 : ร่มเกล้า สุทัศน์  ภูมิภาค ครู
40 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760074 : บ้านโนนทัน Ubolrat  Simno ครู
41 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760074 : บ้านโนนทัน นางนิตยา  กุสลจีรัง ครู
42 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760077 : บ้านอ่างบูรพา นางสาวขวัญใจ   โฆสิต ครูผู้ช่วย
43 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760077 : บ้านอ่างบูรพา นางกมลทิพย์  สุภาแดง ครู
44 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760078 : บ้านภูพานคำ นางประยงค์  ปะริเวทัง ครู
45 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760078 : บ้านภูพานคำ นายสถาพร  อินทรประเสริฐ ครู คศ.3
46 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760020 : บ้านหินคูณ นางกนกวรรณ  เหลาวงค์ศรี ครูอัตราจ้าง
47 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760022 : บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ นางเตือนใจ  สามล ครู
48 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760016 : บ้านโคกกุง นายเฉลียว  มาลา ครู
49 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760016 : บ้านโคกกุง นุชจรินทร์   ภักดี ครู
50 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760018 : บ้านดอนนาดี นางพิกุล  ราชโยธา ครู
51 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760018 : บ้านดอนนาดี นายประคอง   หวันเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
52 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760018 : บ้านดอนนาดี ทองศูนย์  โสภา ครู
53 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760019 : บ้านข้องโป้ Uamporn   Aunjai ครู
54 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760041 : บ้านห้วยค้อ นายสมศักดิ์  สุวรรณ ครู
55 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760041 : บ้านห้วยค้อ กฤษติกา  มูลละ พนักงานราชการ
56 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760035 : บ้านโคกม่วย จารุวรรณ  ทองขัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
57 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760035 : บ้านโคกม่วย สมศักดิ์  พาลกุล ครู
58 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760036 : บ้านพร้าว นันท์นภัส  ดุษฎี ครู
59 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760036 : บ้านพร้าว นายวิจิตร  โนนทิง ครู
60 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760036 : บ้านพร้าว พรพิมล  ปาเวียง ครู
61 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760037 : บ้านบกโนนเรียง นายทศพร  พรหมจารย์ ครู
62 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760037 : บ้านบกโนนเรียง นายสมศักดิ์  บุตรรัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760038 : บ้านศรีสุขนาล้อม วิรัช  ศรีทอง ครู
64 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760038 : บ้านศรีสุขนาล้อม ประดิษฐ์  ศาลาศักดิ์ ครูธุรการ
65 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760040 : บ้านโนนสูงใหม่วังทอง นายจิตยุทธ  สีหะ ครู
66 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760054 : บ้านบุ่งบก นาง ญาดา  เห็มทอง ครูอัตราจ้าง
67 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760055 : ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล นายบุญเรือง  เขื่อนตีนกง ผู้อำนวยการ
68 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760055 : ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล นายศักดิ์สิทธิ์  ภูมงคล ครู
69 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760050 : โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง ศักดิ์สิน  สีเทา ครู
70 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760050 : โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง นางวารุณี  เขียวอาสา ครู
71 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760051 : บ้านโคกน้ำเกี้ยง นายสาคร  อาร้อน ครู
72 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760051 : บ้านโคกน้ำเกี้ยง นายนพดล   โสภารัตน์ ครู
73 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760051 : บ้านโคกน้ำเกี้ยง นายณัชพล  เขตวัฒนานุสรณ์ ครู
74 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760052 : บ้านลาด saroj  samutkota ครู
75 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760053 : บ้านห้วยหามต่าง นางอุไรวรรณ  บัวลอย ครู
76 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760008 : บ้านห้วยลึก อังศุมาลิน  บุญธรรม ครู
77 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760009 : บ้านตำแย ปราณี  ศรีประจง ครูชำนาญการพิเศษ
78 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760010 : บ้านคึมชาดห้วยบง ภรณ์รพี  ท้าวพา ครูอัตราจ้าง
79 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760010 : บ้านคึมชาดห้วยบง เจนจิรา  ศรีราช พี่เลี้ยงเด็กพิการ
80 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760011 : บ้านนาวังเวิน กนกนิภา  พลท้าว ผู้อำนวยการโรงเรียน
81 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760005 : บ้านลำภู สลิลรัตน์  ทิพยบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760005 : บ้านลำภู นางรุ่งรัตน์  หวันเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
83 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760005 : บ้านลำภู นางสาวพิจิตรา  แสนตระกูล ครู
84 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760006 : อนุบาลหนองบัวลำภู นางสาวงลักษณ์  มุกดาม่วง ครู
85 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760001 : หนองบัววิทยายน นัฏญานันท์  มะรัตน์ ครู
86 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760001 : หนองบัววิทยายน นางมัลลิกา  เบ้ามี ครู
87 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760021 : บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ นายบัณฑิต  ฉิมลี ครู
88 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760021 : บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ วัชรานุช  ทองแก้ว ธุรการ
89 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760042 : บ้านสุขเกษม นายสุนันท์  ทูลพิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
90 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760042 : บ้านสุขเกษม ธนิตดา  ภูสีดิน บุคลากรสนับสนุนการสอน
91 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760075 : บ้านห้วยทราย อานุภาพ  พัฒนา ครู
92 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760076 : บ้านภูพานทอง เครือมาศย์  จันทร์ชื่น บุคลากรสนับสนุนการสอน
93 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760076 : บ้านภูพานทอง สมพร  ชารี ครู คศ.3
94 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760003 : บ้านเสาเล้า สุพรรษา  คำภาสัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
95 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760003 : บ้านเสาเล้า นางนงนุช  รวมชนอนุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
96 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760012 : บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง นายประพันธ์พงษ์  กองวงศ์ ครู
97 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760012 : บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง Somsri  Pholkaew ครู
98 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760013 : ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) พลวัฒน์   เครือภักดี ครู
99 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760013 : ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) จินตนา  แดนชัยภูมิ ครู
100 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760046 : บ้านดอนยานาง นางสาวกชพร  พลศักขวา ครู
101 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760046 : บ้านดอนยานาง วิเชียร  เพียรงาม ครู
102 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760065 : บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ นางสาวภาวนา  ขุนจ่าเมือง ครู
103 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760065 : บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ กฤษศักดิ์ดา  สุกเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
104 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760067 : บ้านหินลับศิลามงคล คำใส  พวงปัญญา ครู
105 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760067 : บ้านหินลับศิลามงคล ปริญญาวุธ  วัจนสุนทร ครู
106 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760067 : บ้านหินลับศิลามงคล ปริญญาวุธ  วัจนสุนทร ครู
107 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760068 : บ้านหนองบัวโซม สายธาร  ศักดา ครู
108 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760070 : บ้านโคกกลางโนนงาม รุ่งทิวา  สารีอาจ ครูอัตราจ้าง
109 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760072 : บ้านหนองปลาขาว นางแขไข  ภูชมศรี ครู
110 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760061 : หนองหว้าวิทยาสรรค์ คริสมาส  พลจังหรีด ครู
111 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760061 : หนองหว้าวิทยาสรรค์ นางนภาพร  สกุลธรรม ครู
112 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760059 : บ้านเพ็กเฟื้อย นางสาวศิริวรรณ  ภูแซมโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
113 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760059 : บ้านเพ็กเฟื้อย ไพรวัลย์  ศรีจันทะ ครู
114 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760060 : บ้านหนองผำโคกสวรรค์ นางปรียานุช  แคนติ ครู
115 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760060 : บ้านหนองผำโคกสวรรค์ พัทธมน  อินทรคำดี ธุรการ
116 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760029 : หัวนาศึกษาวิทย์ นางสุภาวดี  นาคฤทธิ์ ครู
117 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760030 : บ้านข่าดอนเข็ม นางปนิตตา  โสโท ครู
118 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760031 : บ้านดินทรายอ่อน จักรพงษ์  ทองสว่าง ครูผู้ช่วย
119 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760031 : บ้านดินทรายอ่อน นายพัชรพล  บัวลิวัน ครู
120 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760032 : บ้านโนนสวรรค์หนองแก ณัฐวุฒิ  ทองแก้ว ธุรการ
121 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760032 : บ้านโนนสวรรค์หนองแก ว่าที่รต.ญ.จิราภรณ์  ทิวาวงษ์ ครู
122 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760056 : บ้านดอนหัน นายกฤษฎา  การีชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน
123 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760056 : บ้านดอนหัน นายสุรสิทธิ์  สุนสุข ครู
124 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760033 : บ้านโนนม่วง มาลิณี  หลักคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
125 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760034 : บ้านหนองแสงนาล้อม พุทธา  กลางหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน
126 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760257 : ชุมชนบ้านกุดดู่ นางดวงใจ  พลบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
127 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760258 : บ้านหนองแวง นายยุทธนา  มาลี ธุรการ
128 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760259 : บ้านหนองเม็ก นางสาวนันทวัน  ยอดคีรี ครู
129 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760260 : บ้านโสกช้าง churairut  loonprom ครู
130 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760261 : บ้านหัวขัว นางจิราภรณ์  หลาบหนองแสง ครู
131 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760262 : นิคมสงเคราะห์ 2 ยุพา  จงอางจิตร ครู
132 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760263 : บ้านกุดคอเมย อารีย์  ปู่คาน ครู
133 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760284 : โคกม่วงประชาสรรค์ คณิตา  แก้วทา ครู
134 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760285 : ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี ธเนศ  วงศ์สุวรรณ ครู
135 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760286 : บ้านข่าน้อย สุภาพร  สุขราษฎร์ พนักงานราชการ
136 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760286 : บ้านข่าน้อย จรุง  นวลละออ ผู้อำนวยการ
137 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760287 : หนองปิงบุ่งบกวิทยา นางวีระ อินพิมพ์  นางวีระ อินพิมพ์ ครูชำนาญการพิเศษ
138 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760295 : บ้านวังมน Wachiraporn  Dechderm เจ้าหน้าที่ธุรการ
139 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760296 : บ้านวังมนสาขาชัยมงคล kritayalak  wongtreesri ครู
140 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760264 : บ้านโคกใหญ่ สำราญ  หีบแก้ว ครู
141 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760267 : บ้านหนองตานา ทรรศนีย์  ศรีอุดม พนักงานราชการ
142 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760267 : บ้านหนองตานา วิภาภรณ์  หมื่นทอง ครู
143 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760267 : บ้านหนองตานา นายภักดี   ศรีอุดม ครู
144 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760267 : บ้านหนองตานา พุทธวรรณี  วันเหิม ครู
145 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760268 : บ้านหนองสะแบง ธนาภรณ์  สาครขันธ์ พนักงานราชการ
146 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760268 : บ้านหนองสะแบง นายสุภาพ  มูลทา ครู
147 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760269 : บ้านโนนปอแดง วีระ  ไพรตื่น ครู
148 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760290 : นิคมสงเคราะห์วิทยา สัญญา  วันทัน ครู
149 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760290 : นิคมสงเคราะห์วิทยา ธวัตชัย  เดี่ยวผา ครู
150 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760291 : บ้านโคกสะอาด นายสุพจน์  หลาบหนองแสง ครู
151 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760292 : บ้านดงบาก นางสาวบุญรัตน์  หนันสีแก้ว ครู
152 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760292 : บ้านดงบาก ทิพย์มณี  ดวงคำมูล ครู
153 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760294 : นิคมสงเคราะห์ 4 สุทธี  อ้วนสาเล ผู้อำนวยการโรงเรียน
154 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760294 : นิคมสงเคราะห์ 4 นางภาวินี  อุประถา ครูชำนาญการพิเศษ
155 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760254 : บ้านโนนตาล วันเพ็ญ  ธานีวรรณ ครู คศ3
156 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760254 : บ้านโนนตาล ดอกไม้  ไชยพะยวน ครู
157 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760255 : บ้านโนนสว่าง สาวิตรี  นิยม ครูพี่เลี้ยง
158 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760255 : บ้านโนนสว่าง นายทวีเดต  คำแพงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
159 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760256 : บ้านโนนเมือง วัชรินทร์  เมฆวัน ครูธุรการ
160 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760256 : บ้านโนนเมือง อนงค์ลักษณ์  สมดี ครูธุรการ
161 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760288 : บ้านห้วยบง นางรัชนีย์  ศิริขวา ครูชำนาญการ
162 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760288 : บ้านห้วยบง นายโชคชัย  สามารถ ครูชำนาญการพิเศษ
163 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760288 : บ้านห้วยบง นายทองดาว  สุชัยราช ครู
164 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760289 : บ้านโคกม่วงชุม เอกพงศ์  พรมลารักษ์ ครู
165 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760289 : บ้านโคกม่วงชุม เรืองยศ  ศรีผำน้อย ครู
166 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760248 : บ้านโนนสงเปลือย นางสาวเยาวรินทร์  แพนพา ครู
167 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760248 : บ้านโนนสงเปลือย ดารณี  นุชิต ธุรการโรงเรียน
168 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760243 : โนนสังวิทยาสรรค์ นางนพมาศ  จิตศักดิ์ ครู คศ.3
169 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760243 : โนนสังวิทยาสรรค์ พรพรรณ  วงษ์ตรีศรี ครูอัตราจ้าง
170 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760243 : โนนสังวิทยาสรรค์ นางสาวณฐมน  สงวนศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
171 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760244 : บ้านโคกกลาง นายประเสริฐ  พุกหน้า ครู
172 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760244 : บ้านโคกกลาง บุหงา  เนื่องโคตะ ครู
173 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760244 : บ้านโคกกลาง นายสิทธิเบศร์  บัวพุทธา ครู
174 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760245 : บ้านโสกจาน นายธีรพงศ์  หมื่นหน้า พนักงานราชการ
175 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760245 : บ้านโสกจาน ชนม์นิภา  โพธินา ครู
176 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760246 : บ้านฝายหิน นางเพ็ญพัชรวดี  ทองดีน้อยงาม ครู
177 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760246 : บ้านฝายหิน นายสุรสิทธิ์  ไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
178 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760247 : บ้านหนองแวงงิ้วตาก นางปิยวรรณ  คำภูลา ครู
179 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760247 : บ้านหนองแวงงิ้วตาก นายวิทยา  เย็นวัฒนา ครู
180 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760301 : บ้านท่าศิลา สุภิญชญา  พรมแพง ครูอัตราจ้าง
181 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760301 : บ้านท่าศิลา ปัญญา  คำใบศรี ครู
182 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760302 : บ้านกุดแห่ สุดาพรรณ์  สัตย์พานิช ครู
183 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760297 : บ้านค้อ ยุพิน  นาใจรีบ ครู
184 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760298 : บ้านหนองทุ่ม นายปรีชา  รัตนโสภา ครู
185 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760299 : บ้านหนองนกเขียน วิเชียร  ถุงร้อยพัน ธุรการ
186 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760299 : บ้านหนองนกเขียน นายเธียรภัทร์  โชติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
187 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760300 : บ้านกุดฉิม กมล  สมอหอม ครู
188 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760276 : บ้านหนองเล้าข้าว อภันตรี  โยธี ครู
189 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760277 : นิคมโคกม่วงศรีสมพร กิ่งกาญน์  พรมวษ์ ครู คศ1
190 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760279 : บ้านหินสิ่ว ลำพรรณ์ จาวใจเด็จ  จาวใจเด็จ ครู
191 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760279 : บ้านหินสิ่ว จักรกฤษณ์  ทวีทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
192 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760279 : บ้านหินสิ่ว บังอร  หงสาทร ครู
193 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760271 : บ้านถิ่น วชิราภรณ์  พรหมกรุง ครู
194 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760271 : บ้านถิ่น นางสาว  บุษดี ไชยวงษ์ ครู
195 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760272 : บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ ทิตยา  หาระคุณโน ครู
196 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760272 : บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ ยุทธกล  ดรอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
197 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760273 : บ้านกุดกวางสร้อย วีระชาติ   หารวาระ ผู้อำนวยการโรงเรียน
198 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760273 : บ้านกุดกวางสร้อย ภาคภูมิ  ศรีชนะ ครูอัตราจ้าง
199 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760274 : บ้านโสกก้านเหลือง นายเจษฎา  เนื่องโคตะ ครู
200 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760274 : บ้านโสกก้านเหลือง นางธนพร  จงอางจิตร ครู
201 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760274 : บ้านโสกก้านเหลือง สุทธี  วรจิตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
202 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760280 : โสกแคนหนองหญ้าปล้อง นายอำนาจ  กันนะลา ครู
203 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760280 : โสกแคนหนองหญ้าปล้อง นางสาวรัชศวรรณ  มูลหา ครู
204 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760281 : ปรางค์กู่ นายชูศักดิ์  อาจวิชัย ครู
205 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760281 : ปรางค์กู่ นางสาวศิริพร   พิมพืโคตร พนักงานราชการ
206 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760282 : นิคมวัฒนา 6 นายเสถียร   ทาขุลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
207 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760283 : บ้านหนองบัวเงิน นายทองคำ  ไชโย ครู
208 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760283 : บ้านหนองบัวเงิน นางสาวอัมพร   ชาวไทย พนักงานราชการ
209 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760275 : บ้านหนองแวงป่งสัง วันเพ็ญ  หลาบหนองแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
210 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760275 : บ้านหนองแวงป่งสัง สุระ  ศรีเหลี่ยมงาม ครู
211 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760278 : นิคมสงเคราะห์ 3 จริยา  แสนเจริญสุข ครู
212 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760250 : บ้านหนองเหมือดแอ่ นางสาววลี  สงวนศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
213 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760251 : บ้านท่าลาด สวาท  ศรีบุญเรือง ครู
214 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760252 : หนองกุงจารย์ผางวิทยา นางเพ็ญศรี  นรสาร ครู
215 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760252 : หนองกุงจารย์ผางวิทยา คชาภรณ์  เสริมศรี ครู
216 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760270 : บ้านโคกป่ากุง chayanit  chaiwongsa ครู
217 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760270 : บ้านโคกป่ากุง นายธีรศักดิ์  นาคปรีชา ครูชำนาญการ
218 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760270 : บ้านโคกป่ากุง นางสาวศิวพร  หอมดวง ครู
219 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760253 : บ้านหนองลุมพุก นางสาวประไพรพร  สาวะรก ครู
220 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760253 : บ้านหนองลุมพุก นายกานต์  โง่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
221 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760249 : บ้านหนองกุงคำไฮ นายสุรเดช  ภานิล ครู
222 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760145 : บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง นายไสว  ราชบัวโคตร ครู
223 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760146 : บ้านกุดแท่น อัญชสา  ศรีจันทะ ครูอัตราจ้าง
224 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760147 : บ้านวังคูณ ไพรรัตน์  วิลัยปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
225 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760148 : บ้านนาทม เสกสรร  สุวรรณพรหม ครู
226 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760148 : บ้านนาทม เยาวลักษณ์  ภู่สง่า ครู คศ.3
227 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760149 : บ้านนาชุมแสง นายวุฒินันท์  สาครขัน ครูผู้ช่วย
228 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760149 : บ้านนาชุมแสง phichitchai  inphuwong ผู้อำนวยการสถานศึกษา
229 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760150 : บ้านโนนเสถียร นางสาวชยาภา  วิเชียรดี ครู
230 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760189 : บ้านทรายมูล สุทธิกร  กรมทอง ครูผู้ช่วย
231 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760189 : บ้านทรายมูล นางสาวนิตยา  สุนาชัย ครูธุรการ
232 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760190 : บ้านหนองอุ คุ้มชัย  เลขาโชค ครู คศ3
233 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760190 : บ้านหนองอุ บุษบา  คำภักดี พนักงานราชการ
234 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760191 : บ้านหนองขามท่างาม รัตนา  ยางศรี ครู
235 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760192 : บ้านดอนข่า วีระ  โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
236 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760192 : บ้านดอนข่า นายเทเวทย์   สายยางหล่อ ครู
237 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760192 : บ้านดอนข่า นายชัยณรงค์  ไชยโย ผู้อำนวยาการโรงเรียนบ้านดอนข่า
238 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760193 : บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด นายณัฐพงษ์  พรหมเมตตา ครู
239 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760194 : บ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี แก้วใจ  อินทรเพชร ครู
240 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760186 : บ้านห้วยบ่อทอง นางสาวราตรี  ยางศรี ครู
241 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760174 : ชุมชนบ้านนากอก นางสาวพิกุล   บุญไตรย์ ครู
242 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760174 : ชุมชนบ้านนากอก นายวิศรุต  ชาสมบัติ ครูผู้ช่วย
243 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760174 : ชุมชนบ้านนากอก นายกิติพงษ์  รัดอัน ครู
244 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760175 : โคกม่วงทองวิทยา นางวราภรณ์  คุณฝ่าย ครู
245 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760175 : โคกม่วงทองวิทยา นายอภิรัตน์  สุพิมพ์ ครู
246 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760176 : บ้านกุดดุกสุขเกษม ศิรัญญา  หล่าเพีย ครูชำนาญการพิเศษ
247 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760176 : บ้านกุดดุกสุขเกษม นายสัญชัย  อินทวงศ์ ครู
248 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760177 : บ้านโคกล่าม samermart  pratumsit ครูอัตรจ้าง
249 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760177 : บ้านโคกล่าม นายภัทรพล  จันทร์สด ผู้อำนวยการโรงเรียน
250 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760177 : บ้านโคกล่าม นางสมบัติ  จเรรัชต์ ครู
251 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760177 : บ้านโคกล่าม นิรัชฎาภรณ์  บู่สุข ธุรการ
252 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760178 : บ้านโนนงาม ประสิทธิ์  คำพิลา ครู
253 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760178 : บ้านโนนงาม pravina  nuengkanlaya ธุรการ
254 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760179 : บ้านโคกสนั่น นางสาววลัยพร  เรืองศรี ครูอัตราจ้าง
255 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760180 : บ้านหนองผือท่าปากเป่ง นางสาวจุไรรัตน์  อินทรเพชร ครู
256 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760180 : บ้านหนองผือท่าปากเป่ง ศิริรัฐพงษ์  โกกะพันธ์ ครูพี่เลี้ยง
257 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760180 : บ้านหนองผือท่าปากเป่ง นางสาวพรทิพย์  อุตรนคร พนักงานราชการ
258 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760181 : บ้านแกท่าวารี ยุวมาศ  เพ็งคำศรี ครู
259 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760182 : บ้านโนนสำราญสมสนุก นางสาวนันทิยา  สาราษฎร์ ครูผู้ช่วย
260 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760182 : บ้านโนนสำราญสมสนุก เกศริน  อินผ่อง ครู
261 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760182 : บ้านโนนสำราญสมสนุก เทพพิทักษ์  บู่สุข ครู
262 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760183 : บ้านวังไฮ วสันต์  ชนะบุญ ครู คศ.1
263 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760183 : บ้านวังไฮ นายทศพร  เพียสังกะ ครู(พนักงานราชการ)
264 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760184 : บ้านโนนข่า(พอง) นางสาวรสลิน  วงษาเวียง ธุรการ
265 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760185 : นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา นงลักษณ์  ประทุมกุล ครู
266 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760185 : นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา ธีระยุท  ประทุมกุล ครุ
267 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760185 : นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา ยุภาพร  ทรงภักดี ครู
268 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760156 : โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา มณีรัตน์  โคตรมงคล ครู
269 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760156 : โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา นายสุรสิทธิ์   มูลหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
270 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760157 : บ้านโนนหว้าทอง นางปรารถนา   ขนานแช็ง ครู
271 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760157 : บ้านโนนหว้าทอง ชัยณรงค์  กุลด้วง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
272 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760157 : บ้านโนนหว้าทอง นายพันธุ์วิจักขณ์  หงษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
273 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760158 : บ้านตะเคียนทอง ฉันทนา  โวลา ครู
274 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760159 : ฝายหินประชารักษ์ สุวรรณี  ปุกแก้ว ครู คศ.3
275 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760159 : ฝายหินประชารักษ์ ภิญญาณัฏฐ์  ปฐมวงศ์กร ครู
276 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760160 : บ้านมอเหนือ สมรัสวดี  บุตรรัตนะ ครู
277 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760160 : บ้านมอเหนือ นางสุภาภรณ์  แพงคำแหง ครู คศ.3
278 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760161 : บ้านโนนสะอาด จีระณัฐศ์  ดวงจำปา พนักงาราชการ
279 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760161 : บ้านโนนสะอาด นายอภิชาติ  แก้วพิภพ ครู
280 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760162 : โนนคูณวิทยา นายณัฐพล  กันพล ธุรการ
281 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760163 : บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม นายทีฆายุ  แสวงเพชร พนักงานราชการ
282 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760164 : บ้านโต่งโต้น นายกฤษณพงศ์   นิลนามะ ครู
283 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760166 : บ้านวังโปร่ง ศิริญญา  อินกอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
284 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760166 : บ้านวังโปร่ง นายณัฐพล   สุสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
285 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760165 : บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง นวพร  ยศธสาร พนักงานราชการ
286 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760165 : บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง สุภาพ  ปองไป ครู
287 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760167 : หินตลาดศรีสง่าวิทยา นายพรสวัสดิ์  ดีศรี ครู
288 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760167 : หินตลาดศรีสง่าวิทยา นิดติญา  ไชยศรี ครู
289 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760168 : หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง วิกานดา  ไชยสิงหา ครู
290 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760187 : วังแคนวังคูณวิทยา นายชลวุฒิ  ไกรยะราช ครูอัตราจ้าง
291 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760187 : วังแคนวังคูณวิทยา สมร  นาใจคง ผู้อำนวยการโรงเรียน
292 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760188 : บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) วีรยา  ลี้พงษ์กุล ครู
293 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760127 : หนองม่วงชมพูทอง วีรชน  วิเชียรดี ครู
294 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760127 : หนองม่วงชมพูทอง สุกัญญา  บึงใสย์ ครู
295 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760130 : บ้านห้วยไผ่ นายโยธิน  ทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
296 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760130 : บ้านห้วยไผ่ นางอรวรรณ  อินทร์เพชร ครู
297 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760130 : บ้านห้วยไผ่ เอกชัย  ชัยเพ็ง ครูธุรการ
298 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760138 : บ้านมอใต้ สนาน  สิงห์โคตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
299 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760138 : บ้านมอใต้ นายเอกอัมรินทร์  ปิ่นคำ เจ้าที่ธุรการ
300 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760124 : เมืองใหม่วิทยา นางสาวพรทิวา  เสนาดี จนท.ธุรการ
301 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760124 : เมืองใหม่วิทยา วิทยากร  สาโสม ครู
302 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760124 : เมืองใหม่วิทยา กรองทิพย์  คำเครื่อง พนักงานราชการครู
303 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760125 : บ้านหนองทุ่งมน นางสุภาวดี  เข็มทอง ครู
304 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760126 : บ้านโนนสว่าง นิพนธ์   นามแก้ว ครู
305 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760169 : บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย นางสาวผาณิต  ผลวัฒนา ครูชำนาญการพิเศษ
306 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760170 : บ้านดอนเกล็ด นายภูมิธรรม  พลธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
307 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760171 : บ้านป่าคา นายกิตตินันท์  แก้วอุดร ครูชำนาญการพิเศษ
308 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760172 : บ้านสันป่าพลวง สุนทร  โพธิ์ศรีลา ครูธุรการ
309 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760173 : โนนสมบูรณ์วิทยา นายจักรพงษ์  พลชาย ครู คศ.3
310 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760173 : โนนสมบูรณ์วิทยา ธนวิชญ์  ธนูทอง ครู
311 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760133 : บ้านศรีบุญเรือง นวล  กองสีหา ครู
312 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760134 : บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย ภคิน  ธนะธน ครู
313 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760134 : บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย นายสง่า  วงษ์ศรี ช่างครุภัณฑ์ ช.3
314 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760135 : บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ พุทธิดา  โพธิสาร พนักงานราชการ
315 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760135 : บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ นางรัศมี   โพธิสาร ครู
316 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760136 : บ้านหนองบัวน้อย นางบุษราคัม  จันทร์สด ครู
317 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760136 : บ้านหนองบัวน้อย นางกัลญาภรณ์  อุ่นจิตร ครู
318 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760137 : บ้านหนองแตง ประสงค์  มาลา ครู
319 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760195 : บ้านห้วยหว้าวังทอง ชนันญา  ราชพรหม ครู
320 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760196 : บ้านนาแพง นายราชันย์  ผลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
321 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760196 : บ้านนาแพง อุทิศ  คงสมบัติ ครูธุรการ
322 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760196 : บ้านนาแพง ถนัด  อินทรเพชร ช่างไม้
323 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760197 : บ้านหนองกุงแก้ว รัตติกาล   ลำอิน ครูผู้ช่วย
324 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760197 : บ้านหนองกุงแก้ว นางวรารัตน์   เดชยศดี ครู
325 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760198 : บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ นายประสงค์  โสนะชัย ครู
326 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760198 : บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ อินธิรา  ดาวสี ครู
327 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760198 : บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ รุ่งตะวัน  บุดดาซุย พนักงานราชการ
328 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760199 : บ้านคอกวัว ชนม์ชนิกา  ใบลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
329 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760199 : บ้านคอกวัว นายวิชิต  คำมีภา ครูธุรการ
330 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760199 : บ้านคอกวัว นางวาสนา  พลชาย ครู
331 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760200 : บ้านผาสุก จันทรา  โพธิ์ศรี ธุรการโรงเรียน
332 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760200 : บ้านผาสุก สุกัญญา  เขียวเสน ครู
333 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760200 : บ้านผาสุก ธาวิณี  สีขวาพา พนักงานราชการ
334 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760201 : บ้านหนองคังคา นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว ครู
335 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760202 : บ้านนาสำราญรุ่งเรือง ชญานิศ  ภูมิ่งศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
336 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760202 : บ้านนาสำราญรุ่งเรือง นางอนงลักษ์  มาเพชร ครู
337 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760151 : หนองแกสระแก้ววิทยา ภาวินี  อาสาชะนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
338 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760152 : บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา วีระชัย  ทองโชติ ครู
339 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760153 : บ้านสำราญสุข นายนำพล  สารคร ครู
340 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760154 : กุดหานสามัคคี สมนึก  ชัยอึก ครู
341 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760154 : กุดหานสามัคคี นายวัชรศักดิ์  สุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียน
342 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760140 : ดอนปอวิทยา นางสาวพิชยา  สายธนู เจ้าหน้าที่ธุรการ
343 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760141 : บ้านนาทับควาย พิธพร  เหลาเพ็ง ครู
344 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760144 : บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด วนิดา  ผลานิสงฆ์ ครู
345 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760142 : บ้านหนองโน อุรา  เหล่าโกธา ครู
346 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760143 : บ้านสร้างเสี่ยน อพัชรา  ดอกบัว ครู
347 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760143 : บ้านสร้างเสี่ยน อำนาจ  ดอกบัว ครู
348 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760128 : กุดจิกวิทยา จีรภา  โคตรถา ครู
349 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760128 : กุดจิกวิทยา นายวีระ  บัวขม ครู
350 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760128 : กุดจิกวิทยา วีระ  บัวขม ครู
351 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760131 : บ้านโปร่งแจ้ง สุพิมลพรรณ  เอกตาแสง ครูอัตราจ้าง
352 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760131 : บ้านโปร่งแจ้ง พิไลลักษณ์  สดีเดช ครู
353 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760132 : บ้านห้วยกวางทอง นายเนวิน  พระสว่าง ครู
354 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760132 : บ้านห้วยกวางทอง อภิรดี  อาจหาญ ธุรการ
355 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760132 : บ้านห้วยกวางทอง สิริชัย  สองเมือง ผอ.รร.
356 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760139 : บ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง vichean  odton ผู้อำนวยการโรงเรียน
357 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 760139 : บ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง นายมนตรี พลแพงขวา  พลแพงขวา ครู