รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760085 บ้านกุดดินจี่ นางสาวนวพร  จักษุจินดา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
2 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760085 บ้านกุดดินจี่ นายอิทธิพล  อามาสสมบัติ ครู อนุมัติ
3 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760086 บ้านหม่านศรีทองวิทยา นางสุดารัตร์  แผ่นพรหม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
4 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760086 บ้านหม่านศรีทองวิทยา นายชาตรี  บุญสว่าง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
5 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760086 บ้านหม่านศรีทองวิทยา ธีระพงค์  โคระดา ครู อนุมัติ
6 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760086 บ้านหม่านศรีทองวิทยา นายต่อพงษ์  จันทร์ชมภู ครู อนุมัติ
7 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760087 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สาธร  จันทร์โท ครู อนุมัติ
8 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760087 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ อดิศักดิ์  ศรีโคตร ครู อนุมัติ
9 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760088 บ้านอาบช้าง อุไลย์  พูวันนา ครู อนุมัติ
10 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760089 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา นายเวียงชัย  รัตนกิจ ครู อนุมัติ
11 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760092 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา นางญาณิิน  ศิริกัน ครู อนุมัติ
12 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760092 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา นายไพศาล  เพียสังกะ ครู อนุมัติ
13 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760108 กุดแห่วิทยา สุพจน์  จินดาเงิน ครู คศ.3 อนุมัติ
14 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760109 บ้านป่าแดงงาม นางดวงจันทร์  สุธรรมมา ครู คศ.2 อนุมัติ
15 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760109 บ้านป่าแดงงาม นางสาวณัฐกฤตา  ปุริจันทร์ ครู อนุมัติ
16 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760110 บ้านสนามชัย สุภาภรณ์  โคตรสุมาตย์ ครู อนุมัติ
17 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760083 บ้านนาสมใจ กริช  มะลิ ครู อนุมัติ
18 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760084 บ้านยางชุม วรวิทย์  พรมดี ครู คศ 3 อนุมัติ
19 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760084 บ้านยางชุม นางสาวปริศนา  มะลิซ้อน ครู อนุมัติ
20 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760079 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ กรชศา  สิงห์อุดม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
21 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760079 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ มลธิชา  ยะโส ครู อนุมัติ
22 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760080 บ้านหนองแวงคำ ชนิดาภา  แสงบุญอนันต์ ครู อนุมัติ
23 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760080 บ้านหนองแวงคำ นายเชาวนันท์  โสโท ครูผู้ช่วย อนุมัติ
24 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760080 บ้านหนองแวงคำ นิริศรา  ทวีชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
25 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760081 บ้านหนองแสง วินิตา  พลศักดิ์ ธุรการอัตราจ้าง อนุมัติ
26 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760081 บ้านหนองแสง วิโรจน์  สัพโส ครู อนุมัติ
27 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760082 บ้านขอบเหล็ก สุรัตนา  ทิพนนท์ ครู อนุมัติ
28 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760082 บ้านขอบเหล็ก วรรณวิสาข์  อารามพระ ครู อนุมัติ
29 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760091 บ้านห้วยหานประชาสรรค์ ชณัญญา  ศรีเคนา ครู อนุมัติ
30 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760091 บ้านห้วยหานประชาสรรค์ panompon  meesati ธุรการ อนุมัติ
31 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760093 ดงสวรรค์วิทยา นางสาวสุภารัตน์  อาจกล้า ธุรการ อนุมัติ
32 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760093 ดงสวรรค์วิทยา เดชา  นามกันยา ครู อนุมัติ
33 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760090 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา นายสมัย  บุญไทย ครู อนุมัติ
34 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760111 บ้านโป่งแคศรีถาวร ประพิมพ์  หอมน้อย ครู อนุมัติ
35 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760112 บ้านหนองเอี่ยน นที  ศรีหวังใจ บุคลากรทางวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
36 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760112 บ้านหนองเอี่ยน นางสาวสิริยากร  กาซาว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
37 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760121 บ้านหนองด่าน เยาวลักษณ์  คชรักษ์ ครู อนุมัติ
38 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760121 บ้านหนองด่าน วสันต์  วงค์ไชยา ครู อนุมัติ
39 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760121 บ้านหนองด่าน ชลธิดา  ยงลา ครู อนุมัติ
40 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760107 บ้านหนองบัวคำแสน รบชนะ  ป้านภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
41 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760107 บ้านหนองบัวคำแสน นางนฤมล  บุตรโคตร พนักงานราชการ อนุมัติ
42 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760105 บ้านกกค้อกกโพธิ์ นุชจรี  แว่่นศิลา ธุรการ อนุมัติ
43 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760105 บ้านกกค้อกกโพธิ์ ภูมิพัฒน์  เสริมศิรพงศ์ ครู อนุมัติ
44 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760106 นครชัยประชาสรรค์ นางลัดดาวัลย์  บุตรรอด ครู อนุมัติ
45 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760106 นครชัยประชาสรรค์ นางสาวจรัส   สุนทรเพราะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
46 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760104 บ้านโนนไหมโนนศิลา อัมพร  ไวยเวช ครู อนุมัติ
47 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760104 บ้านโนนไหมโนนศิลา ณัฐฐาพร  สีหาไชย ครู อนุมัติ
48 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760120 บ้านโนนเมือง นางรินท์ลภัส  ดาบุตร ครู อนุมัติ
49 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760120 บ้านโนนเมือง เกษมสิงห์  เฟื่องฟู ครู อนุมัติ
50 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760122 บ้านภูพระโนนผักหวาน สมสยศ  บุญประคม ครู อนุมัติ
51 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760123 บ้านภูพระโนนผักหวานสาขามอเลี้ยว จิราภรณ์  พวงสีดา ครู อนุมัติ
52 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760103 บ้านโนนม่วง ไพรวัน  มอญขาม ครู อนุมัติ
53 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760103 บ้านโนนม่วง ภัสอร  เสตถา ครู อนุมัติ
54 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760095 บ้านแสงดาวโนนธาตุ รุจิรา  ชาริดา ครู อนุมัติ
55 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760096 บ้านก่าน เดือนรุ่ง  ทูลธรรม ครู อนุมัติ
56 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760097 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา ระวิยา  ศิริพันธ์ ครู อนุมัติ
57 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760098 บ้านโนนงาม ศศิธร  ไชยเหง้า ครูธุรการ อนุมัติ
58 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760098 บ้านโนนงาม นางสาวพิมลฉัตร  รัตนปัญญา ครู อนุมัติ
59 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760099 บ้านซำเสี้ยว ทัศนีย์  ราชพล ธุรการ อนุมัติ
60 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760101 บ้านโนนตาล นายปิยวัฒน์  ช่วยหาญ ครู อนุมัติ
61 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760101 บ้านโนนตาล ทองใหม่  จารีต ครู อนุมัติ
62 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760102 บ้านนาหนองทุ่ม ชนานันท์  บุญเต็ม ครู อนุมัติ
63 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760094 บ้านฝั่งแดง รุ่งนภา  ดอนปราการ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
64 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760094 บ้านฝั่งแดง นายสุชาติ  วรรณพราหมณ์ ครู อนุมัติ
65 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760113 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล จันทร์หอม  ภูโคกยาว ครู อนุมัติ
66 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760114 บ้านท่าอุทัย นายกษิณ   ดอนโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
67 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760114 บ้านท่าอุทัย โชคชัย  ศรีชมภู ครู อนุมัติ
68 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760115 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ วรรณชัย  งามขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
69 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760115 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์  สิงห์น้อย พนักงานราชการ อนุมัติ
70 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760115 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ นางสาววิลาวรรณ  สุชัยราช ืครูผู้ช่วย อนุมัติ
71 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760116 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร นางสาวฉันทนา  หางมนตรี ครู อนุมัติ
72 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760117 บ้านห้วยนาหลวง วรวรรษ  บุญแสนแผน ครู อนุมัติ
73 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760117 บ้านห้วยนาหลวง กาญจนา   มหาจันทร์ พนักงานราชการ อนุมัติ
74 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760118 หนองด้วงวังประทุม จีระวรรณ  พันลา พนักงานราชการ อนุมัติ
75 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760119 ซำขอนแก่นวิทย์ นางสาวกุลจิรา  นันดี ครู คศ.1 อนุมัติ
76 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760222 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย นางสาวนุชรินทร์  จันดาวงศ์ ธุรการ อนุมัติ
77 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760222 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย ชวิศา  คณะวาปี ครู คศ.3 อนุมัติ
78 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760224 ยูงทองวิทยา ทิพย์บดี  สุทธิโสม ธุรการ อนุมัติ
79 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760224 ยูงทองวิทยา นายภูมมะสิทธิ์  เฉลิมรัตน์ ครู อนุมัติ
80 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760225 บ้านกุดผึ้ง วิภาพร  สังคพันธ์ ครู อนุมัติ
81 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760216 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา นายอุดร  บุญวิเศษ ครู อนุมัติ
82 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760216 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา นิตยา  ทุมปัด ครุ อนุมัติ
83 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760229 โนนสง่าราษฎร์บำรุง อาธรณ์  มีโคดง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
84 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760229 โนนสง่าราษฎร์บำรุง สง่า  วังซ้าย ครู คศ.3 อนุมัติ
85 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760230 บ้านดงมะไฟ นายเอกพันธ์  หร่องบุตรศรี ครู อนุมัติ
86 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760230 บ้านดงมะไฟ เจษฎา  วิชาเรือง ครู อนุมัติ
87 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760230 บ้านดงมะไฟ นางนวพร  สุวรรณอภิชน ครู อนุมัติ
88 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760231 บ้านนาไร่ ปทิตตา  โบราณ ครู อนุมัติ
89 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760231 บ้านนาไร่ นางอรทัย  ปวงสุข ครู อนุมัติ
90 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760231 บ้านนาไร่ ชุติยา  ประจันตะเสน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
91 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760232 บ้านวังหินซา สายันต์  ดวงอาราม ครู อนุมัติ
92 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760232 บ้านวังหินซา นิภาพร  ถมคำ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
93 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760232 บ้านวังหินซา วิรุฬห์  บงแก้ว ครู อนุมัติ
94 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760240 บ้านผาซ่อนโชคชัย นายบรรจง   โพธิ์ศรีหา ครู อนุมัติ
95 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760240 บ้านผาซ่อนโชคชัย นฤบดินทร์  นันทะกุล ครู อนุมัติ
96 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760217 บ้านกุดฮู นายวิทยา  เชื้อแก้ว ครู อนุมัติ
97 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760221 บ้านสัมป่อยค่ายเมืองแสน นายเกียรติพล  ไวยวรณ์ ครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
98 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760221 บ้านสัมป่อยค่ายเมืองแสน พิไลพร   หลาบหนองแสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
99 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760221 บ้านสัมป่อยค่ายเมืองแสน รจนา  อินทร์นาง ครู อนุมัติ
100 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760221 บ้านสัมป่อยค่ายเมืองแสน ปิยะนุช  ไวยวรณ์ ครู อนุมัติ
101 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760219 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา วิฃา  แสงต้น เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
102 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760220 บ้านนาด่าน นายวัชรพงษ์  อินทร์เพชร ครู คศ.1 อนุมัติ
103 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760220 บ้านนาด่าน นายณัฐกิตติ์  นันดี ครู อนุมัติ
104 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760215 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี ชนบดี  ดวงจำปา ครู อนุมัติ
105 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760218 บ้านโนนงามวิทยา เสาวลักษณ์  เกลียวทอง ครู อนุมัติ
106 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760218 บ้านโนนงามวิทยา นายอรุณ  พลเสนา พนักงานราชการ อนุมัติ
107 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760212 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา กุหลาบ  บึงไสย์ ครู อนุมัติ
108 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760212 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา ธันยวัชร์  เอกทัศน์ ครู อนุมัติ
109 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760213 บ้านวิจิตรพัฒนา รุ่งเรือง  โปร่งพรมมา ครู คศ.2 อนุมัติ
110 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760214 บ้านโนนสำราญ นายชาญณรงค์  แพงวงศ์ ครู อนุมัติ
111 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760234 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยทสาขาบ้านซำภูทอง วีรพรรณ์  บุษราคำ รอง ผอ. อนุมัติ
112 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760234 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยทสาขาบ้านซำภูทอง มลฤดี  สายใหญ่ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
113 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760207 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา ศักดิ์นภา  ป้านภูมิ ครูธุรการ อนุมัติ
114 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760207 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา นางสาวชัญญานุช  เกาะแก้ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
115 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760226 บ้านโนนสมบูรณ์ แสงจันทร์  ไชโย ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
116 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760227 บ้านนาสี พีรญา  วาดวงศ์ ครู อนุมัติ
117 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760233 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา มงคล  ฉิมนิล ครู อนุมัติ
118 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760233 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา บุญศรี  ทองบุตร ครู อนุมัติ
119 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760233 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา มีชัย  หนองแบก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
120 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760235 บ้านโคกทุ่งน้อย ทนงศักดิ์  พยุวงศ์ ครู อนุมัติ
121 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760235 บ้านโคกทุ่งน้อย นายนัฐพล  พลชา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
122 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760236 โนนอุดมศึกษา นายประจักร์   จันทรพิทักษ์ ครู อนุมัติ
123 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760236 โนนอุดมศึกษา นางสาวสุลาลักษณ์  โสภาลัคน์สกุล ครู อนุมัติ
124 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760236 โนนอุดมศึกษา นางสาวพรนภา  ค้าคล่อง ครู อนุมัติ
125 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760237 โนนปอแดงวิทยา นัฎฐพงษ์  ผกากาฬ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
126 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760239 บ้านต่างแคน นางสาวณิชาภัทร  ดาวเรือง พนักงานราชการ อนุมัติ
127 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760239 บ้านต่างแคน วราพร  สุภากิจ ครู อนุมัติ
128 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760208 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ นายพงศ์วิสิฐ  ทองทรัพย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
129 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760208 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ รัชนู  พลท้าว ครู อนุมัติ
130 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760211 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง สุพรรณี  โพธิ์เปี้ยศรี ครู อนุมัติ
131 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760209 บ้านนาโมง กฤติยาณี  ดวงแก้ว ครู อนุมัติ
132 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760209 บ้านนาโมง อดุลย์  สงวนศิลป์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
133 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760210 บ้านต้อง นายธวัชชัย  สุขอ้วน ครู อนุมัติ
134 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760210 บ้านต้อง มณเทียร  จักร์คำ ครู อนุมัติ
135 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760242 บ้านโคกนกสาริกา สุทธิพงษ์  เดชวรากุล ครู อนุมัติ
136 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760242 บ้านโคกนกสาริกา prasert  srikunwong ครู อนุมัติ
137 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760241 บ้านคลองเจริญ ภัทรธีระ  ประทุมเม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
138 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760241 บ้านคลองเจริญ วิลาวัลย์  ในจันทึก ครู อนุมัติ
139 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760241 บ้านคลองเจริญ ระพีพรรณ  บุญราศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
140 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760238 บ้านบุญทัน สิบเอกสมบุญ  สีหะวงษ์ ครู อนุมัติ
141 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760223 หนองเหลืองขามนคร กัญญาณัฐ  กรมธรรมา ครู อนุมัติ
142 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760223 หนองเหลืองขามนคร อนุสรณ์  แก้วดวงตา ครู อนุมัติ
143 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760223 หนองเหลืองขามนคร นางสาวพิชญ์พิสมัย  พิมพิสาร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
144 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760205 อนุบาลสุวรรณคูหา นายสนธยา  วรรณกุล ครู อนุมัติ
145 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760205 อนุบาลสุวรรณคูหา พัชรินต์  พลวาปี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
146 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760206 นาโกทรายทองวิทยาคม น.ส.กัญชญารัตน์   ขุนจ่าเมือง ครู คศ.1 อนุมัติ
147 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760314 ชุมชนโปร่งวังม่วง พิชิตชัย  ทองดี ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
148 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760314 ชุมชนโปร่งวังม่วง กองสุน  ศรีเมือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
149 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760315 บ้านภูเขาวง นางสาวนุชรี  ศรีผักผ่อง ครู อนุมัติ
150 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760315 บ้านภูเขาวง วาสนา  จันรอด ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
151 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760304 เทพคีรีพิทยาคม ทองเสี่ยน  เทียนสือเจริญ ครู อนุมัติ
152 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760305 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ นางรัชนี  เสริมสุข ครู อนุมัติ
153 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760306 บ้านนาส้มโฮง นายสุวัฒน์  ประวันโน ครู อนุมัติ
154 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760309 บ้านหนองค้อ กัญญาพัชร  บุดดีเหมือน ครู อนุมัติ
155 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760309 บ้านหนองค้อ นางสาวชฎาทิพย์  สาริยา ครู อนุมัติ
156 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760311 บ้านผาเวียง นายบรรจง  ชาภักดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
157 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760303 บ้านนาแก ชาญอรุณ  เทือกสาย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
158 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760312 บ้านโคกนาเหล่า อมร  ไชยเชษฐ์ ครู อนุมัติ
159 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760312 บ้านโคกนาเหล่า ณรงค์กรณ์  คำพิศาล ครู อนุมัติ
160 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760323 บ้านโคกกะทอ นิศารัตน์  หนองเส ครู อนุมัติ
161 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760323 บ้านโคกกะทอ สุดารัตน์  สาริยา อนุมัติ
162 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760317 บ้านนาสมนึก ศิรินทิพย์  โพธิ์ศรี ครู(ชำนาญการพิเศษ) อนุมัติ
163 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760318 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ นางสาวรัตนา  หมุนสา ครู อนุมัติ
164 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760316 เกษตรนาสมหวังสามัคคี พรวดี  โพธิ์ศรี ครู อนุมัติ
165 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760313 บ้านนากลาง นิเทศก์  สัจจเขต ครู คศ.2 อนุมัติ
166 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760319 บ้านวังสำราญ นายสงคราม  ชมภูพาน ครู คศ 1 อนุมัติ
167 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760320 บ้านผาวัง ถิรธนา  ดวงเศษวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
168 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760320 บ้านผาวัง กรรณิกา  เชื้อแก้ว ครู อนุมัติ
169 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760321 บ้านโคกสง่า นายธนากร  มาตรา ครูธุรการ อนุมัติ
170 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760322 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สังวาลย์  คลังชำนาญ ครู อนุมัติ
171 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760322 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง นายวิวัฒน์  เฉวียงวาส ครู อนุมัติ
172 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760324 บ้านไทยนิยม จิรภา  ดวงเศษวงศ์ ครู อนุมัติ
173 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760325 บ้านนาเจริญ นายกิตตินันท์  ทุมปัด ครู อนุมัติ
174 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760325 บ้านนาเจริญ ชุมพล  บุญพา ครู อนุมัติ
175 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760326 บ้านนาสุรินทร์ นางสาวกนกวรรณ  มุขพรหม ครูธุรการ อนุมัติ
176 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760326 บ้านนาสุรินทร์ สมปอง  อุ่นทะยา ครู อนุมัติ
177 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760310 บ้านโคกหนองบัว รัตนกาล  สินทร ครู อนุมัติ
178 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760307 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง นางสาวสงค์การ  สุทธวงค์ ครู อนุมัติ
179 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760308 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา นายประวิทย์  พิมมะที ครู อนุมัติ
180 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760308 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สุนันทา  วงษ์จำปา ครู อนุมัติ