รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050001 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต พิจิตร  คงตระกูล ครู อนุมัติ
2 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050001 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต นายปรีชา  มหาวรรณ์ ครู อนุมัติ
3 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050002 บ้านโคกแปะ ฑิฆัมพร  ภูลายยาว ครู อนุมัติ
4 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050003 บ้านโคกสีวิทยาเสริม นางสาวศุภลักษณ์ขณา  กิตติปัญญาศิริ ธุรการ อนุมัติ
5 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050004 บ้านเลิง จิราลักษณ์  ไชยเดช ครู อนุมัติ
6 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050006 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง สันติ  จ้ำแพงจันทร์ ครู อนุมัติ
7 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050006 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง นายทศพร  ดอนบรรเทา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
8 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050089 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ นางเพ็ญศรี  มะรังศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
9 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050090 บ้านหนองหัววัว ประครอง  ร้อยพรมมา ครู อนุมัติ
10 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050007 บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) ศศิธร  ภูสีฤทธิ์ ธุรการ อนุมัติ
11 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050007 บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) ยุภาพร  มหาโพธิ์ ครู อนุมัติ
12 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050008 บ้านดอนหญ้านาง นายสังวรย์  พูลเพิ่ม ครู อนุมัติ
13 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050008 บ้านดอนหญ้านาง นายพูนศักดิ์   อินหาดกรวด ผูือำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
14 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050009 บ้านป่าสังข์หนองฮี นางสาวสาริศา  บุญมี ครู อนุมัติ
15 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050009 บ้านป่าสังข์หนองฮี นายธงชัย  กัลยา ครูธุรการ อนุมัติ
16 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050009 บ้านป่าสังข์หนองฮี นายสินธุวา  ศรีหลัก ครู อนุมัติ
17 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050010 บ้านป่าเหลื่อม นายประยูร  สุดชา ครู อนุมัติ
18 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050010 บ้านป่าเหลื่อม นายอุบล  ไชยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
19 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050012 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา อุไรภรณ์  วงษ์เบาะ ครู อนุมัติ
20 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050013 บ้านดอนหันวิทยาสาร บัวรอง  วงศ์ก้อม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
21 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050013 บ้านดอนหันวิทยาสาร นางชนิดา  นุชศิลา ครู อนุมัติ
22 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050014 บ้านโนนเขวา นายพัฒนพงษ์  พันธโคตร ครู อนุมัติ
23 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050015 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง นางอรุณ  บุตรโคตร ครู อนุมัติ
24 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050015 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง นางเสาวนีย์  ศรรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
25 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050016 บ้านสว่างมรรคา นายนันทพล   ศรีบุรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
26 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050016 บ้านสว่างมรรคา นายดนตรี  หล้าสีดา ครู อนุมัติ
27 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050018 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ นางปริชาติ  สอนโก่ย ครู อนุมัติ
28 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050018 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สำรวย  อำมาตหิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
29 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050019 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ นายไชยยงค์  สาสุนทร ครู อนุมัติ
30 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050036 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) นางวราภรณ์  นุแปงถา ครู อนุมัติ
31 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050036 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) พัชรี2  นันท์ดี ครู อนุมัติ
32 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050040 บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สุระ   คศิริ ครู อนุมัติ
33 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050042 บ้านหนองหลุบ สุดสายใจ  ชาญณรงค์ ครู อนุมัติ
34 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050042 บ้านหนองหลุบ นางปิยวรรณ  โคตรบรรเทา ครู อนุมัติ
35 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050020 ชุมชนบ้านท่าพระ สุมาภรณ์  แสนเหลา ครู อนุมัติ
36 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050020 ชุมชนบ้านท่าพระ นางบุญเลี้ยง  ดีโว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
37 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050021 บ้านท่าพระเนาว์ นายวรเวท  รัศมาวี ครู อนุมัติ
38 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050022 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน พรชัย  ศรีจำปา ครู อนุมัติ
39 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050022 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน somneuk  meesangkeaw ครู อนุมัติ
40 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050023 บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง) รุ่งนภา  สาเสน ครู อนุมัติ
41 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050024 บ้านหนองบัวดีหมี นายสุคนธ์   รบไพรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
42 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050025 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ นายทองคำ  แสงเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
43 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050026 บ้านห้วยเตยพัฒนา นางพรณี  อัตถาภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
44 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050044 บ้านคำบอน ธัญญารัตน์  ถนอมผล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
45 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050044 บ้านคำบอน นางสาวนิตยา  คฤหัส พนักงานราชการ อนุมัติ
46 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050047 บ้านโนนท่อนวิทยา พัชรียา  พิมพ์สิงห์ ครู อนุมัติ
47 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050047 บ้านโนนท่อนวิทยา นางนาติยา  สิมมา ครู อนุมัติ
48 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050048 บ้านบึงแก ละออง  แจ่มจันทร์ ครู อนุมัติ
49 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050048 บ้านบึงแก ทิพาวรรณ  ถนอมผล ธุรการ อนุมัติ
50 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050049 บ้านหนองค้ากลางฮุง นางวีณา  เอี่ยมสะอาด ครู อนุมัติ
51 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050049 บ้านหนองค้ากลางฮุง นางวรรณี   พรมมา ครู อนุมัติ
52 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050050 บ้านหนองเบ็ญ นางภัทริกา  สีหา ครู อนุมัติ
53 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050050 บ้านหนองเบ็ญ นายภัทรพล   สมวงษา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
54 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050050 บ้านหนองเบ็ญ นายประหยัด  ทามณี ครู อนุมัติ
55 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050073 สนามบิน รติรัตน์  ชนะกาศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
56 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050073 สนามบิน piyoros  thanomdomrongsak ครู อนุมัติ
57 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050083 อนุบาลขอนแก่น จีรวรรณ  อนุชน ครู อนุมัติ
58 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050083 อนุบาลขอนแก่น นายหนูเจียม  เชื้อสาวะถี ครู อนุมัติ
59 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050083 อนุบาลขอนแก่น วัชราภรณ์  เสริมดำรงศักดิ์ ครู อนุมัติ
60 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050051 บ้านโคกสีโคกเปี้ย ศิริลักษณ์  ชัยพร ครู อนุมัติ
61 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050052 บ้านค้อท่อนน้อย ขนิษฐา  วงษ์พรม ธุรการ อนุมัติ
62 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050052 บ้านค้อท่อนน้อย ฉวีวรรณ์  สายจำปา ครู อนุมัติ
63 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050053 บ้านโนนเรือง นางศิรินาถ  อินทศร ครู อนุมัติ
64 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050054 บ้านโนนลาน นางกรานต์จนาพร  สอนถม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
65 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050055 บ้านหินลาดวังตอ สุภาพร  จันทะเฆ่ ครู อนุมัติ
66 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050057 บ้านหนองกุงน้อย นางอำพร  แก้วกองนอก พนักงานราชการ อนุมัติ
67 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050058 บ้านหนองปอ นายวัชรชัย  ระไวกลาง ครู อนุมัติ
68 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050058 บ้านหนองปอ เกษร  สุวรรณเรือง ครู อนุมัติ
69 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050045 บ้านซำจานเนินทอง ปาณิตา  ไชยทองศรี ครู อนุมัติ
70 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050045 บ้านซำจานเนินทอง นางสาวปาณิตา  ไชยทองศรี ครู อนุมัติ
71 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050115 บ้านตอกแป้น นางมลิวัล  แสงชารี ครู อนุมัติ
72 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050115 บ้านตอกแป้น นายอิสรภาพ  ทองบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
73 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050043 บ้านเหล่าเกวียนหัก นวลสวาท  วงศ์สละ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
74 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050043 บ้านเหล่าเกวียนหัก นางสาวจันทนา  มหานาม ธุรการ อนุมัติ
75 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050039 บ้านม่วง นางสาวพานทอง  พันธุ์โภคา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
76 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050039 บ้านม่วง สมาน  แต้มพิมาย ครู อนุมัติ
77 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050041 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ จุไรพร  สาวิกันย์ ครู อนุมัติ
78 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050034 บ้านกุดนางทุย นางภัณทิลา  แสนแป้ ครู อนุมัติ
79 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050035 บ้านแดงน้อย ประสิทธิ์  งอสอน ครู อนุมัติ
80 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050035 บ้านแดงน้อย สถาพร  แก้วภูมิแห่ ครู อนุมัติ
81 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050037 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) chaiwat  yaowapunt ครู อนุมัติ
82 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050078 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง ขนิษฐา   พิมพศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
83 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050079 บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) สุมาลี  แสนสีลา ครู อนุมัติ
84 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050081 บ้านหนองขามประชาบำรุง อุไรภรณ์  แพทย์กิจ ครู อนุมัติ
85 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050076 บ้านกอก เพชรศิริ  เจิมศรี ครู อนุมัติ
86 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050077 บ้านโคกฟันโปง นางดวงหทัย  โชยะสิทธิ์ ครู อนุมัติ
87 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050061 บ้านทองหลาง นางปาณจิตตรา  ศิรินิกร ครู อนุมัติ
88 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050061 บ้านทองหลาง นายดอน  ด่อนศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
89 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050062 บ้านหว้าเหล่าโพนทอง กรวิกา  มูลพิมพ์ ครู อนุมัติ
90 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050062 บ้านหว้าเหล่าโพนทอง จรรยาภรณ์  อิสสระวงษ์ ครู อนุมัติ
91 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050063 บ้านหนองคู สุดารัตน์  แก้วคำแสน ครู อนุมัติ
92 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050063 บ้านหนองคู อมรรัตน์  วังโสม ครู อนุมัติ
93 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050065 บ้านเหล่านาดี นางกิตติพร   ภูตะโชติ ครู อนุมัติ
94 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050065 บ้านเหล่านาดี ธิติพงษ์  หาญสุริย์ ธุรการ อนุมัติ
95 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050066 บ้านเหล่านางาม นางอรสา   นามบิดา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
96 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050066 บ้านเหล่านางาม พัชรีย์  ป้องบุญจันทร์ ครู อนุมัติ
97 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050059 บ้านโคกสูงวิทยาคม ดวงเดือน  สุทธิ ครู อนุมัติ
98 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050027 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา เกรียงศักดิ์  หนูตอ ครูธุรการ อนุมัติ
99 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050027 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา มามาส  ศิริวรวุฒิ ธุรการ อนุมัติ
100 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050028 บ้านบึงฉิม นายเกตุพงษ์  ภูวเกตานนท์ ครู อนุมัติ
101 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050028 บ้านบึงฉิม เอ้เอ้  ศิริวรวุฒิ ครู อนุมัติ
102 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050029 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน ปราณี  จ้ำแพงจันทร์ ครู อนุมัติ
103 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050029 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน นางประไพวรรณ  ราชซุยแสน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
104 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050032 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ นายมานพ  พันโท ครู อนุมัติ
105 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050032 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ นางสาวภัทราภรณ์  เหรียญทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
106 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050101 บ้านดงพอง นายสมชาย  ศรีละโคตร ครู อนุมัติ
107 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050101 บ้านดงพอง นางดารา   กำลังเดช ครูธุรการ อนุมัติ
108 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050069 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) นายชนินทร์  มาตย์ภูธร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
109 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050070 พระคือหนองโพธิ์วิทยา นายชูศักดิ์  เหลืองอุบล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
110 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050070 พระคือหนองโพธิ์วิทยา นางสาวปรียาดา  ทองบุ ธุรการ อนุมัติ
111 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050031 บ้านเลิงเปือย นางภาวนา  ผาติสุนทร ครุ อนุมัติ
112 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050071 บ้านหนองแสงโคกน้อย พรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธิ์ ครู อนุมัติ
113 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050072 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย นายจีรภูมิ  อามาตย์วงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
114 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050075 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ นางขจร  กองทุน ครู อนุมัติ
115 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050080 บ้านสะอาด เมษยา   ภิรมย์ไกรภักดิ์ ครู อนุมัติ
116 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050080 บ้านสะอาด นันทพร  นนทะชิต ครูธุรการ อนุมัติ
117 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050067 บ้านดอนบม นางนุชจรินทร์  รื่นรมย์ ครู อนุมัติ
118 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050068 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา นายบุญญฤทธิ์  จันทร์โสม ธุรการ อนุมัติ
119 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050068 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา นางชุลีพร  ฤทธิ์รักษา ครู อนุมัติ
120 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050092 บ้านโกทา budsara  chataruk ครู อนุมัติ
121 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050093 บ้านดอนยาง นายอนุชา  บุญใบ ครู อนุมัติ
122 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050094 บ้านเต่านอ ปิยภรณ์  วิทยาเวช ครูธุรการ อนุมัติ
123 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050094 บ้านเต่านอ จารุณี  สงวนรัตน์ ูครูธุรการ อนุมัติ
124 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050095 บ้านโนนม่วง สุพัตรา  อุดม ธุรการ อนุมัติ
125 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050097 บ้านศิลา จิรรัตน์  หอมสมบัติ ครู อนุมัติ
126 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050098 บ้านหนองกุงวิทยาคาร นางมณิสรา  วงษ์กรวด ครู อนุมัติ
127 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050099 บ้านหนองหิน วีรยา  องค์มาลัย ครู อนุมัติ
128 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050100 บ้านห้วยชัน นวลอนงค์  บุตรพุฒ ครู อนุมัติ
129 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050100 บ้านห้วยชัน นางสำเนียง  ศิริทองสุข ครู อนุมัติ
130 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050102 บ้านโคกล่าม จีรวัฒน์  จันทร์เรือง ครู อนุมัติ
131 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050104 บ้านโนนกู่ เนาวรัตน์  ภิรมย์กิจ ครู อนุมัติ
132 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050104 บ้านโนนกู่ นายประมวล  ศรีอุดม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
133 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050107 บ้านม่วงโป้ นางนภาพร  ดีใหม่ ครู อนุมัติ
134 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050107 บ้านม่วงโป้ สมเกียรติ  ไกรราษฎร์ ครู อนุมัติ
135 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050109 บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) นายนพนันท์  เหมนิธิ ครู อนุมัติ
136 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050110 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สุรไกร  หานะกุล ครู อนุมัติ
137 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050110 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก นางสาวจุฑารัตน์  โยธากา ครู อนุมัติ
138 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050103 บ้านงิ้ว นายสิทธิชัย  สีหานาม ครู อนุมัติ
139 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050103 บ้านงิ้ว อรุณรัศมี  ประดาพล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
140 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050105 บ้านโนนรังวิทยาคาร ปรีชา  เฮ้าประมงค์ ครูเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
141 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050105 บ้านโนนรังวิทยาคาร ชนะศักดิ์  แสงศรีเรือง ครู อนุมัติ
142 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050105 บ้านโนนรังวิทยาคาร นายขจรศักดิ์  โคตรโยธา ครู อนุมัติ
143 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050106 บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ณัฐชล  เชื้อสาวะถี ครู อนุมัติ
144 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050108 บ้านลาดนาเพียง สรญา  แมนเมือง ธุรการ อนุมัติ
145 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050108 บ้านลาดนาเพียง นางชโลมรัตน์  ตะโนนทอง ครู อนุมัติ
146 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050111 บ้านหนองปิง สนิท  กิจโป้ ครู อนุมัติ
147 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050112 บ้านหินขาว ภัทลดา  ทัดทาน ธุรการ อนุมัติ
148 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050113 บ้านไก่นา ศกลกันต์  จำปาวะตะ ธุรการ อนุมัติ
149 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050113 บ้านไก่นา สุเนตร์  ทองโพธิ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
150 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050046 บ้านนาเพียง นางเพ็ญศรี  วงษ์ไชยา ครู อนุมัติ
151 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050114 บ้านโคกนางามปลาเซียม นางธิติมา  อรรคฮาต ครู อนุมัติ
152 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050114 บ้านโคกนางามปลาเซียม นางนวพร  รัชนานันท์ ครู อนุมัติ
153 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050116 บ้านโนนแต้ กฤติยา  พรหมทา ครู อนุมัติ
154 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050118 ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) รภัทภร พันธ์ศรี  รภัทภร พันธ์ศรี ครู อนุมัติ
155 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050118 ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) มะลิวรรณ์   ภูแช่มโชติ ครู อนุมัติ
156 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050005 บ้านหนองบัวน้อย นางสาวนงลักษณ์  ศรีจันทร์หล้า ครูธุรการ อนุมัติ
157 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050088 หนองตูมหนองงูเหลือม นายสาคร  อุ่นผาง ครู อนุมัติ
158 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050088 หนองตูมหนองงูเหลือม นางนิตยา  อุ่นผาง ครู อนุมัติ
159 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050091 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ นางรุ่งฤดี  สนอุป ครู อนุมัติ
160 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050085 บ้านโคกท่า ภิญโญ  คงกุดขมิ้น ครู อนุมัติ
161 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050086 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย บุญรวม  สีจันทร์ฮด ครู อนุมัติ
162 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050425 บ้านโคกกว้าง ถนอมจิตร  รัศมีเดือน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
163 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050425 บ้านโคกกว้าง วิเชียร  จันสา ครู อนุมัติ
164 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050425 บ้านโคกกว้าง ปิยมาภรณ์  ฤทธิมนตรี ครู อนุมัติ
165 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050426 โคกงามวิทยาคาร ถนอมจิต  โคตระบุตร ครู อนุมัติ
166 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050426 โคกงามวิทยาคาร นายบรรจง  ราชสีห์ ครู อนุมัติ
167 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050427 บ้านคำหญ้าแดง สุภาวินี  หาญปีย์ ธุรการ อนุมัติ
168 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050427 บ้านคำหญ้าแดง รินรดา  ราชธา ครู อนุมัติ
169 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050429 บ้านโนนค้อ ธนพร  สนอุป ครู อนุมัติ
170 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050429 บ้านโนนค้อ นายอาทิตย์   บ้งงึ้ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
171 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050433 โนนฆ้องวิทยาคาร สำเนียง  นารถสูง ครู อนุมัติ
172 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050434 พงษ์ภิญโญ 2 sompron  uppanan ครู อนุมัติ
173 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050434 พงษ์ภิญโญ 2 นายสมภาร  ชาลีดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
174 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050435 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง นางสาวสมจิตร  สมวงษา ครู อนุมัติ
175 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050435 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง กฤตนัย  ชุมวุฒิศักดิ์ ครู อนุมัติ
176 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050436 หินฮาวคุรุประชาสรรค์ ปรมา  คงอุ่น ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
177 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050436 หินฮาวคุรุประชาสรรค์ นายอุทัย  คงอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
178 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050437 ห้วยหว้าวิทยาคม อรรถกร  เชื่อคำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
179 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050444 ชุมชนบ้านฝาง ธิดารัตน์  ชาลีมาตย์ จนท.ธุรการ อนุมัติ
180 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050445 บ้านแก่นเท่า นางวาลย์พัชนีย์  บุณยะเวศ ครู อนุมัติ
181 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050447 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา นายธงชัย  ลับภู ครู อนุมัติ
182 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050447 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา นางนงนุช  บรรทุมพร ครู อนุมัติ
183 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050448 ดอนหันประชารัฐศึกษา จงกล  อรจันทร์ ครู อนุมัติ
184 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050449 สระแก้วราษฎร์บำรุง จินตนา  ทุยบึงฉิม ครู อนุมัติ
185 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050449 สระแก้วราษฎร์บำรุง ธมนวรรณ  สมดี ครู อนุมัติ
186 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050450 ไตรมิตรวิทยาคาร กฤติยา  ประจวบแท่น ธุรการ อนุมัติ
187 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050450 ไตรมิตรวิทยาคาร นายอาทิตย์  วงษ์ภูธร ครู อนุมัติ
188 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050450 ไตรมิตรวิทยาคาร นางสาวอรัญญา  แก่นจันทร์ ครู อนุมัติ
189 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050451 เขื่อนกระพี้ศึกษา พรทิวา  พลโยธา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
190 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050451 เขื่อนกระพี้ศึกษา นายนิสสรณ์  แสวงการ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
191 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050452 บ้านค้อ นางสาวชัญญกัญญา   ทิพย์รักษ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
192 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050452 บ้านค้อ นายพูนสิน  กาพย์ไกรแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
193 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050453 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี แก้วตา  พันธ์วงค์ ครู อนุมัติ
194 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050453 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี ศิรินยาณีย์  ศรีกรุงพลี ครู อนุมัติ
195 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050454 หนองชาดพิทยาคม อัจฉราวดี  ทิพนัส ครู อนุมัติ
196 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050455 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ มยุรี  กางกันยา ครู อนุมัติ
197 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050455 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ นางปิยะวดี   โพธิ์ศรี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
198 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050455 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ นางสาวอภิวดี  โกมาลย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
199 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050458 บ้านกระเดื่อง วัชราภรณ์  ทันเขิม ครูพนักงานราชการ อนุมัติ
200 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050459 แก่นเท่าพัฒนศึกษา ภานุวัฒน์  สิงห์หาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
201 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050459 แก่นเท่าพัฒนศึกษา ภัทรพงศ์  แก้ววงษา ครู อนุมัติ
202 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050459 แก่นเท่าพัฒนศึกษา เทพพิทักษ์   สมจิต พนักงานราชการ อนุมัติ
203 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050460 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรกต  พัดเพ็ง ครู อนุมัติ
204 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050462 หินกองวิทยา นฤมล  จันทะนุกูล ครู อนุมัติ
205 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050462 หินกองวิทยา ชวัลลักษณ์  ภิบาลจอมมี ครู อนุมัติ
206 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050462 หินกองวิทยา เดชาชัย  สาระกุมาร ครู อนุมัติ
207 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050463 บ้านหนองคลอง นางสุจิตตรา  วงษ์ธานี พนักงานราชการ อนุมัติ
208 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050464 บ้านป่าหวาย บำเพ็ญ  หินแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
209 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050464 บ้านป่าหวาย นิคม  ศิลปักษา ครู อนุมัติ
210 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050466 บ้านโสกแต้ นายวิรัช  เมืองโคตร ครู อนุมัติ
211 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050467 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด จริยา  นามวิชิต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
212 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050467 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ฉัตรชัย  บุบผาดา ครู อนุมัติ
213 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050442 บ้านบะยาว ศิรินภา  โนนศรี ครู อนุมัติ
214 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050443 บ้านโสกม่วงดอนดู่ อังคะรัตน์  ผาบสิมมา ครู อนุมัติ
215 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050439 ชุมชนบ้านหนองบัว สันติ  มูลตรีภักดี ครู อนุมัติ
216 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050439 ชุมชนบ้านหนองบัว ภัชราพร  มูลตรีภักดี ธุรการ อนุมัติ
217 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050441 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สายัณห์  วันนา ครู อนุมัติ
218 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050441 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สรเทพ  แมนเมือง ครู อนุมัติ
219 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050491 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) นายศิริชัย  บุญหล้า ครู อนุมัติ
220 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050491 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) บัญชา  ละมุลตรี ครู อนุมัติ
221 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050493 บ้านชาด ฉลอง  หินวิเศษ ครู อนุมัติ
222 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050494 บ้านบ่อแก สุมาลี  ประสพสุขบุญ ครู อนุมัติ
223 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050483 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา พูลทรัพย์  หารพะยอม ครู อนุมัติ
224 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050484 บ้านโจดใหญ่ ภูเบศร์  วิเศษมี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
225 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050484 บ้านโจดใหญ่ สมคิด  อนุรักษา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
226 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050484 บ้านโจดใหญ่ สมยศ  ใจกว้าง ครูธุรการ อนุมัติ
227 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050485 บ้านดงกลาง พัลลภ  ศรีพรรณ ครูธุรการ อนุมัติ
228 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050485 บ้านดงกลาง โกเมน  ต้นโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
229 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050485 บ้านดงกลาง สำอางค์  ต้นโพธิ์ ครู อนุมัติ
230 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050486 บ้านดงเก่า วารีรัตน์  วิเศษมี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
231 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050486 บ้านดงเก่า อุบลรัตน์  ขุนวงษา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
232 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050497 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท นางละเอียด  วงค์ชมภู ครู อนุมัติ
233 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050497 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท นายศิริ  สังขปรีชา ครู อนุมัติ
234 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050492 บ้านโจดศรีวิชัย นางสาวเครือฟ้า  มีสีบู ครู อนุมัติ
235 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050492 บ้านโจดศรีวิชัย จารุณี  สีบัวบุญ ครู อนุมัติ
236 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050492 บ้านโจดศรีวิชัย ปาริชาติ  วรรณทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
237 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050498 ชุมชนบ้านพระยืน มนัส  วิศวรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
238 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050498 ชุมชนบ้านพระยืน จารุณี  คงศิริ ครูธุรการ อนุมัติ
239 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050499 บ้านแก่นประดู่ นางปราณีต  อินทร์จันทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
240 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050499 บ้านแก่นประดู่ นางสาววโรชา  ลีลาศ ครูธุรการ อนุมัติ
241 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050500 บ้านนาล้อม นายฤาชัย  สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
242 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050501 บ้านโนนบ่อ อรวรรณ  ปาปะจีย์ ครู อนุมัติ
243 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050502 บ้านป่าส่าน สัมฤทธิ์  ชัยบุรี ครู อนุมัติ
244 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050502 บ้านป่าส่าน นางชุติกาญจน์  หางนาค รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าส่าน อนุมัติ
245 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050503 บ้านป่าหม้อหนองคู ชนิดาพร  คำมณีจันทร์ ครู อนุมัติ
246 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050503 บ้านป่าหม้อหนองคู เบญจา  บุญวีรพันธุ์ ครู อนุมัติ
247 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050504 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ นายฉลวย  แก้วเรือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
248 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050489 บ้านหนองหญ้าข้าวนก นางลัดดา  มาป้อง ครู อนุมัติ
249 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050487 หนองโพธิ์ประชานุกูล สิทธิบดินทร์  บุญสัญ ครู อนุมัติ
250 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050487 หนองโพธิ์ประชานุกูล นางปภัสรา  ใจทาน ครู อนุมัติ
251 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050487 หนองโพธิ์ประชานุกูล อาภัสรา  ทีดงเย็น ลูกจ้าง อนุมัติ
252 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050488 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น พัชรพงษ์  แสนโสภาวัน ครู อนุมัติ
253 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050488 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ปาณิสรา  โม้ชา ครู อนุมัติ
254 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 051087 พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง ชัยชนะ  เชื่อคำ ครู อนุมัติ
255 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 051087 พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง นันท์นภัส  วินิจสิริ ธุรการ อนุมัติ
256 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 051088 บ้านวังโพน ศิริวรรณ  เสนาวงษ์ ครู อนุมัติ
257 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 051088 บ้านวังโพน สถิต  จงสวัส นักศึกษา อนุมัติ
258 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 051088 บ้านวังโพน สานิตย์  สิทธิอุปชา ครู อนุมัติ
259 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050084 หนองไผ่มอดินแดง ทวิช  ผาจันทร์ ครู อนุมัติ