รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050001 : ชุมชนบ้านพรหมนิมิต พิจิตร  คงตระกูล ครู
2 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050001 : ชุมชนบ้านพรหมนิมิต นายปรีชา  มหาวรรณ์ ครู
3 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050002 : บ้านโคกแปะ ฑิฆัมพร  ภูลายยาว ครู
4 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050003 : บ้านโคกสีวิทยาเสริม นางสาวศุภลักษณ์ขณา  กิตติปัญญาศิริ ธุรการ
5 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050004 : บ้านเลิง จิราลักษณ์  ไชยเดช ครู
6 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050004 : บ้านเลิง จตุรพร  จินบุตร ธุรการโรงเรียน
7 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050006 : บ้านหนองไหลหนองบัวทอง สันติ  จ้ำแพงจันทร์ ครู
8 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050006 : บ้านหนองไหลหนองบัวทอง นายทศพร  ดอนบรรเทา ครูผู้ช่วย
9 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050089 : บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ นางเพ็ญศรี  มะรังศรี ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050089 : บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ อ้อม  นางสาวกรรณิการ์ พิณสาย ธุรการ
11 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050090 : บ้านหนองหัววัว ประครอง  ร้อยพรมมา ครู
12 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050007 : บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) ศศิธร  ภูสีฤทธิ์ ธุรการ
13 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050007 : บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) ยุภาพร  มหาโพธิ์ ครู
14 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050007 : บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) นายเขตตะวัน   ทัพช้าย ครูธุรการ
15 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050008 : บ้านดอนหญ้านาง นายสังวรย์  พูลเพิ่ม ครู
16 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050008 : บ้านดอนหญ้านาง นายพูนศักดิ์   อินหาดกรวด ผูือำนวยการโรงเรียน
17 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050009 : บ้านป่าสังข์หนองฮี นายสินธุวา  ศรีหลัก ครู
18 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050009 : บ้านป่าสังข์หนองฮี นายธงชัย  กัลยา ครูธุรการ
19 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050009 : บ้านป่าสังข์หนองฮี นางสาวชลิตา   ชาหยอง ธุรการ
20 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050009 : บ้านป่าสังข์หนองฮี นางสาวสาริศา  บุญมี ครู
21 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050010 : บ้านป่าเหลื่อม นายประยูร  สุดชา ครู
22 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050010 : บ้านป่าเหลื่อม นายอุบล  ไชยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050012 : บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา อุไรภรณ์  วงษ์เบาะ ครู
24 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050013 : บ้านดอนหันวิทยาสาร นางชนิดา  นุชศิลา ครู
25 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050014 : บ้านโนนเขวา นายพัฒนพงษ์  พันธโคตร ครู
26 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050015 : บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง นางเสาวนีย์  ศรรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
27 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050015 : บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง นางอรุณ  บุตรโคตร ครู
28 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050018 : บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สำรวย  อำมาตหิน ครูชำนาญการพิเศษ
29 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050018 : บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ นางปริชาติ  สอนโก่ย ครู
30 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050019 : บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ นายไชยยงค์  สาสุนทร ครู
31 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050036 : บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) นางวราภรณ์  นุแปงถา ครู
32 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050036 : บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) นีฬนันท์  พรมโสดา ครู
33 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050036 : บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) พัชรี2  นันท์ดี ครู
34 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050040 : บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สุระ   คศิริ ครู
35 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050042 : บ้านหนองหลุบ นางปิยวรรณ  โคตรบรรเทา ครู
36 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050042 : บ้านหนองหลุบ สุดสายใจ  ชาญณรงค์ ครู
37 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050020 : ชุมชนบ้านท่าพระ เบญจวรรณ  สายโยค ครู
38 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050020 : ชุมชนบ้านท่าพระ สุมาภรณ์  แสนเหลา ครู
39 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050021 : บ้านท่าพระเนาว์ นายวรเวท  รัศมาวี ครู
40 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050022 : บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน พรชัย  ศรีจำปา ครู
41 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050022 : บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน somneuk  meesangkeaw ครู
42 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050022 : บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน กนกวรรณ  มานิจสิน ธุรการโรงเรียน
43 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050023 : บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) รุ่งนภา  สาเสน ครู
44 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050024 : บ้านหนองบัวดีหมี นายสุคนธ์   รบไพรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
45 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050025 : บ้านหนองแวงบวรวิทย์ นายทองคำ  แสงเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ
46 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050025 : บ้านหนองแวงบวรวิทย์ สุรพงค์   เรืองบุญ ครู
47 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050026 : บ้านห้วยเตยพัฒนา นางพรณี  อัตถาภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050044 : บ้านคำบอน นางสาวนิตยา  คฤหัส พนักงานราชการ
49 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050044 : บ้านคำบอน ธัญญารัตน์  ถนอมผล ธุรการโรงเรียน
50 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050047 : บ้านโนนท่อนวิทยา นางนาติยา  สิมมา ครู
51 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050047 : บ้านโนนท่อนวิทยา พัชรียา  พิมพ์สิงห์ ครู
52 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050048 : บ้านบึงแก ทิพาวรรณ  ถนอมผล ธุรการ
53 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050048 : บ้านบึงแก ละออง  แจ่มจันทร์ ครู
54 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050049 : บ้านหนองค้ากลางฮุง นางวีณา  เอี่ยมสะอาด ครู
55 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050049 : บ้านหนองค้ากลางฮุง นางวรรณี   พรมมา ครู
56 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050050 : บ้านหนองเบ็ญ นางภัทริกา  สีหา ครู
57 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050050 : บ้านหนองเบ็ญ นายประหยัด  ทามณี ครู
58 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050050 : บ้านหนองเบ็ญ นายภัทรพล   สมวงษา ครู
59 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050073 : สนามบิน piyoros  thanomdomrongsak ครู
60 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050083 : อนุบาลขอนแก่น นายสิทธิชัย   สุนทรพิทักษ์ ครู
61 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050083 : อนุบาลขอนแก่น นายหนูเจียม  เชื้อสาวะถี ครู
62 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050051 : บ้านโคกสีโคกเปี้ย ศิริลักษณ์  ชัยพร ครู
63 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050052 : บ้านค้อท่อนน้อย ฉวีวรรณ์  สายจำปา ครู
64 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050052 : บ้านค้อท่อนน้อย ขนิษฐา  วงษ์พรม ธุรการ
65 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050053 : บ้านโนนเรือง นางศิรินาถ  อินทศร ครู
66 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050054 : บ้านโนนลาน นางกรานต์จนาพร  สอนถม ครู ชำนาญการพิเศษ
67 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050055 : บ้านหินลาดวังตอ สุภาพร  จันทะเฆ่ ครู
68 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050057 : บ้านหนองกุงน้อย อำไพร  พานิชโปรยโสภา ธุรการ
69 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050057 : บ้านหนองกุงน้อย นายวิสิทธิ์  จันทะนุกูล ครู
70 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050057 : บ้านหนองกุงน้อย นางอำพร  แก้วกองนอก พนักงานราชการ
71 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050058 : บ้านหนองปอ เกษร  สุวรรณเรือง ครู
72 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050058 : บ้านหนองปอ นายวัชรชัย  ระไวกลาง ครู
73 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050058 : บ้านหนองปอ นางสาวน้ำฝน  กลางเหลือง ธุรการ
74 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050045 : บ้านซำจานเนินทอง ปาณิตา  ไชยทองศรี ครู
75 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050045 : บ้านซำจานเนินทอง นายวีรพล  ศิลปเจริญวงศ์ ครู
76 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050045 : บ้านซำจานเนินทอง นางสาวปาณิตา  ไชยทองศรี ครู
77 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050115 : บ้านตอกแป้น นางมลิวัล  แสงชารี ครู
78 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050115 : บ้านตอกแป้น นายอิสรภาพ  ทองบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050043 : บ้านเหล่าเกวียนหัก สุมาลี  แสนสีลา ครู
80 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050043 : บ้านเหล่าเกวียนหัก นวลสวาท  วงศ์สละ ครูชำนาญการพิเศษ
81 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050039 : บ้านม่วง สมาน  แต้มพิมาย ครู
82 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050039 : บ้านม่วง นางสาวพานทอง  พันธุ์โภคา ธุรการโรงเรียน
83 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050041 : บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ จุไรพร  สาวิกันย์ ครู
84 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050034 : บ้านกุดนางทุย ศักดิ์ชัย  มหินทรเทพ ครู
85 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050035 : บ้านแดงน้อย สถาพร  แก้วภูมิแห่ ครู
86 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050035 : บ้านแดงน้อย ประสิทธิ์  งอสอน ครู
87 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050037 : บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) chaiwat  yaowapunt ครู
88 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050078 : บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง ศักดา  ศรีอรรคพรหม พนักงานธุรการ
89 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050078 : บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง ขนิษฐา   พิมพศรี ครูชำนาญการพิเศษ
90 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050079 : บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) จันทนา  มหานาม ธุรการ
91 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050081 : บ้านหนองขามประชาบำรุง อุไรภรณ์  แพทย์กิจ ครู
92 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050076 : บ้านกอก เพชรศิริ  เจิมศรี ครู
93 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050077 : บ้านโคกฟันโปง นางดวงหทัย  โชยะสิทธิ์ ครู
94 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050061 : บ้านทองหลาง นางปาณจิตตรา  ศิรินิกร ครู
95 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050061 : บ้านทองหลาง นายดอน  ด่อนศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
96 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050062 : บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล กรวิกา  มูลพิมพ์ ครู
97 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050062 : บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล จรรยาภรณ์  อิสสระวงษ์ ครู
98 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050063 : บ้านหนองคู สุดารัตน์  แก้วคำแสน ครู
99 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050063 : บ้านหนองคู ดณุพงศ์  จันทร์เพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050063 : บ้านหนองคู อมรรัตน์  วังโสม ครู
101 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050065 : บ้านเหล่านาดี นางกิตติพร   ภูตะโชติ ครู
102 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050065 : บ้านเหล่านาดี ธิติพงษ์  หาญสุริย์ ธุรการ
103 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050066 : บ้านเหล่านางาม นายภวัตพงศ์  ประภาวิชา ธุรการ
104 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050066 : บ้านเหล่านางาม พัชรีย์  ป้องบุญจันทร์ ครู
105 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050059 : บ้านโคกสูงวิทยาคม ดวงเดือน  สุทธิ ครู
106 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050027 : บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา จิราภรณ์   ทรัพย์ผาด ธุรการ
107 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050028 : บ้านบึงฉิม เอ้เอ้  ศิริวรวุฒิ ครู
108 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050029 : บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน นางประไพวรรณ  ราชซุยแสน ครูชำนาญการพิเศษ
109 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050029 : บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน ปราณี  จ้ำแพงจันทร์ ครู
110 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050032 : บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ นายมานพ  พันโท ครู
111 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050032 : บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ สันติ  ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
112 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050032 : บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ นางพัชรี  ดีจริง ครู
113 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050101 : บ้านดงพอง นางดารา   กำลังเดช ครูธุรการ
114 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050101 : บ้านดงพอง นายสมชาย  ศรีละโคตร ครู
115 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050069 : บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) นายชนินทร์  มาตย์ภูธร เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050069 : บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) นางสาวสุดารัตน์  ศรีอรรคพรหม ธุรการ
117 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050070 : บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา นางสาวปรียาดา  ทองบุ ธุรการ
118 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050070 : บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา นายชูศักดิ์  เหลืองอุบล ครูชำนาญการพิเศษ
119 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050071 : บ้านหนองแสงโคกน้อย พรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธิ์ ครู
120 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050072 : บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย นายจีรภูมิ  อามาตย์วงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
121 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050075 : บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ นางขจร  กองทุน ครู
122 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050080 : บ้านสะอาด เมษยา   ภิรมย์ไกรภักดิ์ ครู
123 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050080 : บ้านสะอาด นันทพร  นนทะชิต ครูธุรการ
124 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050067 : บ้านดอนบม นางนุชจรินทร์  รื่นรมย์ ครู
125 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050068 : บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา นางสาวทิพวรรณ  แสงต้น เจ้าหน้าที่ธุรการ
126 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050068 : บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา นายบุญญฤทธิ์  จันทร์โสม ธุรการ
127 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050068 : บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา นางชุลีพร  ฤทธิ์รักษา ครู
128 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050092 : บ้านโกทา budsara  chataruk ครู
129 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050093 : บ้านดอนยาง นายอนุชา  บุญใบ ครู
130 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050094 : บ้านเต่านอ จารุณี  สงวนรัตน์ ูครูธุรการ
131 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050095 : บ้านโนนม่วง สุพัตรา  อุดม ธุรการ
132 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050097 : บ้านศิลา จิรรัตน์  หอมสมบัติ ครู
133 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050097 : บ้านศิลา แสงเพชร  ปากหวาน ธุรการ
134 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050098 : บ้านหนองกุงวิทยาคาร นางมณิสรา  วงษ์กรวด ครู
135 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050099 : บ้านหนองหิน วีรยา  องค์มาลัย ครู
136 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050100 : บ้านห้วยชัน นางสำเนียง  ศิริทองสุข ครู
137 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050102 : บ้านโคกล่าม จีรวัฒน์  จันทร์เรือง ครู
138 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050104 : บ้านโนนกู่ นายประมวล  ศรีอุดม ครูชำนาญการพิเศษ
139 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050104 : บ้านโนนกู่ เนาวรัตน์  ภิรมย์กิจ ครู
140 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050107 : บ้านม่วงโป้ นางนภาพร  ดีใหม่ ครู
141 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050107 : บ้านม่วงโป้ สมเกียรติ  ไกรราษฎร์ ครู
142 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050109 : บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) นายนพนันท์  เหมนิธิ ครู
143 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050110 : บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก นางสาวจุฑารัตน์  โยธากา ครู
144 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050110 : บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สุรไกร  หานะกุล ครู
145 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050103 : บ้านงิ้ว อรุณรัศมี  ประดาพล ครูชำนาญการพิเศษ
146 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050103 : บ้านงิ้ว นายสิทธิชัย  สีหานาม ครู
147 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050105 : บ้านโนนรังวิทยาคาร ชนะศักดิ์  แสงศรีเรือง ครู
148 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050105 : บ้านโนนรังวิทยาคาร ปรีชา  เฮ้าประมงค์ ครูเจ้าหน้าที่พัสดุ
149 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050105 : บ้านโนนรังวิทยาคาร นายขจรศักดิ์  โคตรโยธา ครู
150 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050106 : บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ณัฐชล  เชื้อสาวะถี ครู
151 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050106 : บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ว่าที่ร้อยตรีธนะวัฒน์  สงวนศรี ครูผู้ช่วย
152 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050108 : บ้านลาดนาเพียง นางชโลมรัตน์  ตะโนนทอง ครู
153 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050108 : บ้านลาดนาเพียง นางสาวเบญจมาศ   ซ้ายสุข ธุรการโรงเรียน
154 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050111 : บ้านหนองปิง สนิท  กิจโป้ ครู
155 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050112 : บ้านหินขาว ภัทลดา  ทัดทาน ธุรการ
156 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050112 : บ้านหินขาว เกศศิณี  ภูพลผัน ธุรการ
157 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050113 : บ้านไก่นา สุเนตร์  ทองโพธิ์ ผู้อำนวยการ
158 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050113 : บ้านไก่นา ศกลกันต์  จำปาวะตะ ธุรการ
159 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050046 : บ้านนาเพียง นางเพ็ญศรี  วงษ์ไชยา ครู
160 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050114 : บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน นางธิติมา  อรรคฮาต ครู
161 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050114 : บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน นางนวพร  รัชนานันท์ ครู
162 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050116 : บ้านโนนแต้ กฤติยา  พรหมทา ครู
163 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050118 : ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) มะลิวรรณ์   ภูแช่มโชติ ครู
164 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050118 : ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) รภัทภร พันธ์ศรี  รภัทภร พันธ์ศรี ครู
165 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050005 : บ้านหนองบัวน้อย นางรัชนีกร  ใจทัศน์ ครูธุรการ
166 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050088 : หนองตูมหนองงูเหลือม นางนิตยา  อุ่นผาง ครู
167 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050088 : หนองตูมหนองงูเหลือม นายสาคร  อุ่นผาง ครู
168 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050091 : บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ นางรุ่งฤดี  สนอุป ครู
169 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050085 : บ้านโคกท่า ภิญโญ  คงกุดขมิ้น ครู
170 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050086 : บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย บุญรวม  สีจันทร์ฮด ครู
171 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050425 : บ้านโคกกว้าง วิเชียร  จันสา ครู
172 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050425 : บ้านโคกกว้าง ปิยมาภรณ์  ฤทธิมนตรี ครู
173 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050425 : บ้านโคกกว้าง ถนอมจิตร  รัศมีเดือน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
174 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050426 : โคกงามวิทยาคาร ถนอมจิต  โคตระบุตร ครู
175 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050426 : โคกงามวิทยาคาร นายบรรจง  ราชสีห์ ครู
176 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050427 : บ้านคำหญ้าแดง สุภาวินี  หาญปีย์ ธุรการ
177 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050427 : บ้านคำหญ้าแดง รินรดา  ราชธา ครู
178 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050429 : บ้านโนนค้อ นายอาทิตย์   บ้งงึ้ม ครูผู้ช่วย
179 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050429 : บ้านโนนค้อ ธนพร  สนอุป ครู
180 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050433 : โนนฆ้องวิทยาคาร สำเนียง  นารถสูง ครู
181 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050434 : พงษ์ภิญโญ 2 sompron  uppanan ครู
182 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050434 : พงษ์ภิญโญ 2 นายสมภาร  ชาลีดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
183 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050435 : บ้านหินตั้งหนองอีเลิง กฤตนัย  ชุมวุฒิศักดิ์ ครู
184 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050435 : บ้านหินตั้งหนองอีเลิง นางสาวสมจิตร  สมวงษา ครู
185 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050436 : หินฮาวคุรุประชาสรรค์ ปรมา  คงอุ่น ครูธุรการโรงเรียน
186 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050436 : หินฮาวคุรุประชาสรรค์ นายอุทัย  คงอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
187 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050437 : ห้วยหว้าวิทยาคม อรรถกร  เชื่อคำ ครูชำนาญการพิเศษ
188 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050444 : ชุมชนบ้านฝาง ธิดารัตน์  ชาลีมาตย์ จนท.ธุรการ
189 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050445 : บ้านแก่นเท่า นางวาลย์พัชนีย์  บุณยะเวศ ครู
190 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050445 : บ้านแก่นเท่า ธนภัทร  แสนทวีสุข ธุรการ
191 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050447 : โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา นายธราเทพ  นารีวิจิตร ธุรการโรงเรียน
192 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050447 : โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา นางนงนุช  บรรทุมพร ครู
193 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050448 : ดอนหันประชารัฐศึกษา จงกล  อรจันทร์ ครู
194 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050449 : สระแก้วราษฎร์บำรุง ธมนวรรณ  สมดี ครู
195 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050449 : สระแก้วราษฎร์บำรุง จินตนา  ทุยบึงฉิม ครู
196 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050450 : ไตรมิตรวิทยาคาร นายอาทิตย์  วงษ์ภูธร ครู
197 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050450 : ไตรมิตรวิทยาคาร กฤติยา  ประจวบแท่น ธุรการ
198 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050450 : ไตรมิตรวิทยาคาร นางสาวอรัญญา  แก่นจันทร์ ครู
199 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050451 : เขื่อนกระพี้ศึกษา รุ่งอรุณ  นางสาวรุ่งอรุณ ดีพรวน เจ้าหน้าที่ธุรการ
200 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050452 : บ้านค้อ นายพูนสิน  กาพย์ไกรแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
201 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050452 : บ้านค้อ นางสาวชัญญกัญญา   ทิพย์รักษ์ ธุรการโรงเรียน
202 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050452 : บ้านค้อ นายณัฐพงศ์  อินทรเกษร ธุรการโรงเรียน
203 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050453 : บ้านแดงราษฎร์สามัคคี แก้วตา  พันธ์วงค์ ครู
204 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050453 : บ้านแดงราษฎร์สามัคคี ศิรินยาณีย์  ศรีกรุงพลี ครู
205 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050453 : บ้านแดงราษฎร์สามัคคี สุคิดตา  สิงโคตร ธุรการ
206 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050454 : หนองชาดพิทยาคม อัจฉราวดี  ทิพนัส ครู
207 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050455 : หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ปราโมทย์  ศรีชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
208 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050455 : หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ มยุรี  กางกันยา ครู
209 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050455 : หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ นางสาวอภิวดี  โกมาลย์ ครูผู้ช่วย
210 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050455 : หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ นางปิยะวดี   โพธิ์ศรี ครูอัตราจ้าง
211 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050458 : บ้านกระเดื่อง วัชราภรณ์  ทันเขิม ครูพนักงานราชการ
212 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050459 : แก่นเท่าพัฒนศึกษา ภานุวัฒน์  สิงห์หาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
213 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050459 : แก่นเท่าพัฒนศึกษา สิรินทร์รัตน์  สิงห์หาญ ธุรการโรงเรียน
214 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050459 : แก่นเท่าพัฒนศึกษา เทพพิทักษ์   สมจิต พนักงานราชการ
215 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050459 : แก่นเท่าพัฒนศึกษา ภัทรพงศ์  แก้ววงษา ครู
216 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050460 : บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว หนึ่งฤทัย  คำสุด ธุรการโรงเรียน
217 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050460 : บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรกต  พัดเพ็ง ครู
218 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050462 : หินกองวิทยา ชวัลลักษณ์  ภิบาลจอมมี ครู
219 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050462 : หินกองวิทยา นฤมล  จันทะนุกูล ครู
220 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050462 : หินกองวิทยา เดชาชัย  สาระกุมาร ครู
221 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050462 : หินกองวิทยา นางสาวณัฏฐนิช   คำมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหินกองวิทยา
222 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050463 : บ้านหนองคลอง นางสุจิตตรา  วงษ์ธานี พนักงานราชการ
223 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050463 : บ้านหนองคลอง นางสาวธนศิริ   ภูมิแจดำ ธุรการโรงเรียน
224 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050464 : บ้านป่าหวาย บำเพ็ญ  หินแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
225 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050464 : บ้านป่าหวาย นิคม  ศิลปักษา ครู
226 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050466 : บ้านโสกแต้ นายวรายุทธ  ละครขวา ครูชำนาญการ
227 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050466 : บ้านโสกแต้ นายวิรัช  เมืองโคตร ครู
228 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050467 : บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด จริยา  นามวิชิต ครูผู้ช่วย
229 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050467 : บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ทิพาวรรณ  บุตรวงค์ ธุรการ
230 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050442 : บ้านบะยาว ศิรินภา  โนนศรี ครู
231 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050443 : บ้านโสกม่วงดอนดู่ อังคะรัตน์  ผาบสิมมา ครู
232 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050439 : ชุมชนบ้านหนองบัว ภัชราพร  มูลตรีภักดี ธุรการ
233 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050439 : ชุมชนบ้านหนองบัว สันติ  มูลตรีภักดี ครู
234 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050441 : บ้านนาฝายนาโพธิ์ สายัณห์  วันนา ครู
235 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050441 : บ้านนาฝายนาโพธิ์ สรเทพ  แมนเมือง ครู
236 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050491 : บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) นายศิริชัย  บุญหล้า ครู
237 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050491 : บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) บัญชา  ละมุลตรี ครู
238 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050493 : บ้านชาด ฉลอง  หินวิเศษ ครู
239 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050494 : บ้านบ่อแก สุมาลี  ประสพสุขบุญ ครู
240 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050483 : ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา แสวง  พรหมไชย ครู
241 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050483 : ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา พูลทรัพย์  หารพะยอม ครู
242 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050484 : บ้านโจดใหญ่ ภูเบศร์  วิเศษมี ครูชำนาญการพิเศษ
243 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050484 : บ้านโจดใหญ่ สมคิด  อนุรักษา ครู ชำนาญการพิเศษ
244 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050484 : บ้านโจดใหญ่ สมยศ  ใจกว้าง ครูธุรการ
245 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050485 : บ้านดงกลาง พัลลภ  ศรีพรรณ ครูธุรการ
246 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050485 : บ้านดงกลาง สำอางค์  ต้นโพธิ์ ครู
247 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050485 : บ้านดงกลาง โกเมน  ต้นโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
248 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050486 : บ้านดงเก่า วารีรัตน์  วิเศษมี ครูชำนาญการพิเศษ
249 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050486 : บ้านดงเก่า อุบลรัตน์  ขุนวงษา ครูชำนาญการพิเศษ
250 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050497 : พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท นายศิริ  สังขปรีชา ครู
251 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050497 : พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท นางละเอียด  วงค์ชมภู ครู
252 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050492 : บ้านโจดศรีวิชัย นางสาวธํญญารัตน์  เรียงไสนา ธุรการ
253 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050492 : บ้านโจดศรีวิชัย จารุณี  สีบัวบุญ ครู
254 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050492 : บ้านโจดศรีวิชัย นางสาวเล็กสุดา  หงษ์ทอง ครูผู้ช่วย
255 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050498 : ชุมชนบ้านพระยืน จารุณี  คงศิริ ครูธุรการ
256 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050498 : ชุมชนบ้านพระยืน มนัส  วิศวรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
257 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050499 : บ้านแก่นประดู่ นางสาววโรชา  ลีลาศ ครูธุรการ
258 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050499 : บ้านแก่นประดู่ นางปราณีต  อินทร์จันทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
259 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050500 : บ้านนาล้อม นายฤาชัย  สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
260 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050501 : บ้านโนนบ่อ อรวรรณ  ปาปะจีย์ ครู
261 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050502 : บ้านป่าส่าน สัมฤทธิ์  ชัยบุรี ครู
262 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050502 : บ้านป่าส่าน นางชุติกาญจน์  หางนาค รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าส่าน
263 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050503 : บ้านป่าหม้อหนองคู เบญจา  บุญวีรพันธุ์ ครู
264 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050504 : บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ นายฉลวย  แก้วเรือง ครูชำนาญการพิเศษ
265 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050489 : บ้านหนองหญ้าข้าวนก นางสาวอำพิกา   เกื้อเกิน ธุรการโรงเรียน
266 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050489 : บ้านหนองหญ้าข้าวนก นางลัดดา  มาป้อง ครู
267 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050487 : หนองโพธิ์ประชานุกูล นางปภัสรา  ใจทาน ครู
268 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050487 : หนองโพธิ์ประชานุกูล อาภัสรา  ทีดงเย็น ลูกจ้าง
269 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050487 : หนองโพธิ์ประชานุกูล สิทธิบดินทร์  บุญสัญ ครู
270 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050488 : บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ปาณิสรา  โม้ชา ครู
271 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050488 : บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น พัชรพงษ์  แสนโสภาวัน ครู
272 สพป.ขอนแก่น เขต 1 051087 : พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง นันท์นภัส  วินิจสิริ ธุรการ
273 สพป.ขอนแก่น เขต 1 051087 : พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง ชัยชนะ  เชื่อคำ ครู
274 สพป.ขอนแก่น เขต 1 051088 : บ้านวังโพน สถิต  จงสวัส นักศึกษา
275 สพป.ขอนแก่น เขต 1 051088 : บ้านวังโพน ศิริวรรณ  เสนาวงษ์ ครู
276 สพป.ขอนแก่น เขต 1 051088 : บ้านวังโพน สานิตย์  สิทธิอุปชา ครู
277 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050084 : หนองไผ่มอดินแดง ทวิช  ผาจันทร์ ครู