รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050395 ประเสริฐแก้วอุทิศ นภามาศ  หรี่อินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
2 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050395 ประเสริฐแก้วอุทิศ นางสาวสุภาวดี  ศิริมา ครู อนุมัติ
3 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050372 ไตรคามประชาสรรค์ รัตนาพร  พุทธจักร ครู อนุมัติ
4 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050374 บ้านแคนเหนือ นางวิลาวัลย์  อ้มเถื่อน ครู คศ.3 อนุมัติ
5 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050374 บ้านแคนเหนือ นายสมจิตร  ทิพย์พิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
6 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050375 โคกโกโคกกลาง นางสุนิสา  เกษนอก ครู คศ2 อนุมัติ
7 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050376 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า นางกนกหทัย  จงจอหอ ครู อนุมัติ
8 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050376 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า นายรุ่งโรจน์  โบราณมูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
9 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050378 บ้านหนองเจ้าเมือง นายเชาวฤทธิ์  อ้มเถื่อน ครู อนุมัติ
10 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050391 บ้านไผ่ประถมศึกษา วิรัช  ราชปัญญา ครู อนุมัติ
11 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050391 บ้านไผ่ประถมศึกษา ปิยวรรณ  ก้อนศิลา ครู อนุมัติ
12 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050391 บ้านไผ่ประถมศึกษา สมใจ  มณีวงษ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
13 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050394 บ้านหนองลุมพุก ยุวดี  สัตนาโค พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
14 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050396 วัดจันทร์ประสิทธิ์ กมลวรรณ  สมีดี ครู คศ.3 อนุมัติ
15 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050384 บ้านศิลานาโพธิ์ กอบกูล  ธรรมศรี ครู อนุมัติ
16 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050384 บ้านศิลานาโพธิ์ นายวีระภาพ  แพงไทย ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
17 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050386 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน สนธิศีกดิ์  สุขเกษตร ครู อนุมัติ
18 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050409 บ้านทางพาดหนองแวงโอง รังสรรค์  แสนโคตร ครู อนุมัติ
19 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050415 บ้านหนองแวงไร่ กฤติพงศ์  พนมศิลป์ ครู คศ.1 อนุมัติ
20 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050416 บ้านเก่าน้อย วรรณา  สุขแสน ครู อนุมัติ
21 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050410 บ้านทุ่งมน กรณิการ์  ขุ่มด้วง ครู อนุมัติ
22 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050411 เบญจมิตรวิทยาคม นางสาวพัชรา   เจริญสุขอรุณ ครู อนุมัติ
23 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050412 บ้านเป้าประชาบำรุง ฉัตรมงคล  กระพี้สัตย์ ครู อนุมัติ
24 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050413 บ้านหนองผือกอบง อุไรลักษณ์  จิตแสง ครู คศ.๓ อนุมัติ
25 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050413 บ้านหนองผือกอบง นิตยา  จ่ามะนี ครู อนุมัติ
26 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050389 บ้านเกิ้ง อริศรา  ตาไข จนท.ธุรการ อนุมัติ
27 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050389 บ้านเกิ้ง พัชรี  คำศรี ครู อนุมัติ
28 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050392 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ นายสมยศ   สุวรรณชัย ครู อนุมัติ
29 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050393 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ ชัยบดี  เดชบุรัมย์ ครู อนุมัติ
30 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050417 บ้านขามเรียน อนุทัย  สาพิโต ครู คศ.3 อนุมัติ
31 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050417 บ้านขามเรียน นายพิสิฏฐ์   คมขำ ครู อนุมัติ
32 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050418 บ้านชีกกค้อ นายศรายุทธ  พิลาดา ครู อนุมัติ
33 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050419 บ้านดู่ใหญ่ นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณกุล ครู อนุมัติ
34 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050420 บ้านเมืองเพีย จำนงค์  ชาลีคาร ครู อนุมัติ
35 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050421 บ้านละว้า พุธจักร  ตีกา ครู อนุมัติ
36 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050421 บ้านละว้า นายพนม  ขอนจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
37 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050422 บ้านหนองนางขวัญ นางสาวชรินทร์ทิพย์  มณีงศ์ ครู อนุมัติ
38 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050382 บ้านผักหวานโนนสวาง นางนิยาภรณ์  ศรีประจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
39 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050385 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง ธันยพร  ไชโย ครู อนุมัติ
40 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050385 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง กฤษกร  บัวขวา ครู อนุมัติ
41 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050397 บ้านกุดเชือก หนูกร  อินตู้ ครู อนุมัติ
42 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050397 บ้านกุดเชือก สมพงษ์  ดั่นเจริญ ครู อนุมัติ
43 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050398 บ้านขามป้อม นายวีรศักดิ์  มาตย์นอก ครู อนุมัติ
44 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050398 บ้านขามป้อม นายอนุชิต  มุ่งเกิด ครู อนุมัติ
45 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050401 บ้านลาน Pongsak  khaokhaen ครู อนุมัติ
46 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050408 บ้านสร้างเอี่ยน นางวิไลลักษณ์  โรจน์จันทร์ ครู อนุมัติ
47 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050408 บ้านสร้างเอี่ยน นายกรภัทร  คำโส ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
48 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050405 บ้านหนองตับเต่า บรรจง  วรคำ ครู อนุมัติ
49 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050407 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย นายประเทือง  พูลหน่าย ครู คศ.2 อนุมัติ
50 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050399 บ้านป่าปอ พิศมัย  นามรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
51 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050400 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น พิกุล  เศษภักดี ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
52 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050403 บ้านเสือเฒ่า นางสาวรัตณา  สุพรรณ ครู คศ.1 อนุมัติ
53 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050403 บ้านเสือเฒ่า กำธร  ชาติดวงผจญ ครู คศ.1 อนุมัติ
54 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050404 บ้านหนองดู่ดอนเปือย นางวรรณิกา  เสนไสย ครู คศ.1 อนุมัติ
55 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050404 บ้านหนองดู่ดอนเปือย ดุจเดือน  ชัยพรมมา ครู อนุมัติ
56 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050383 บ้านภูเหล็ก นางสาวพรรณนภา  นิลจุลกะ ธุรกาารโรงเรียน อนุมัติ
57 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050383 บ้านภูเหล็ก นางนงนุช  โพธิไชยแสน ครู อนุมัติ
58 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050387 บ้านหนองหญ้าปล้อง นายวิวัฒน์  นาฬิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
59 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050387 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางจงรัก   รือหาร ครู อนุมัติ
60 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050414 บ้านหนองรูแข้ นายจรัล  อุปชิต ครู อนุมัติ
61 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050373 ไตรมิตรประชาบำรุง นางสมศรี   ทวีบุญ ครู อนุมัติ
62 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050373 ไตรมิตรประชาบำรุง นายสมหมาย  วรรณกูล ครู อนุมัติ
63 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050377 เก่านาโนมีวิทยา โสภา  ทองปอ ครู อนุมัติ
64 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050377 เก่านาโนมีวิทยา นางสาวอุมาพร   พานา ธุรการ อนุมัติ
65 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050390 จตุรมิตรบ้านไผ่ กระแส  วิเศษนคร ครู อนุมัติ
66 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050379 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ นายพญาปกรณ์  มาตย์วังแสง ครู อนุมัติ
67 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050379 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ วิลาวัณย์  ยกบัตร ครู อนุมัติ
68 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050380 บ้านหนองน้ำใส ยุพรินทร์  อึ้งพรหมบัณฑิต ครู อนุมัติ
69 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050380 บ้านหนองน้ำใส ธนาภรณ์  ภาวะโคตร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
70 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050423 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บวร  โสกัณฑัต ครู อนุมัติ
71 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050424 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว สถิต  น้องคนึง อนุมัติ
72 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050406 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง นางสาวสรญา  อินทร์ทะจันทร์ ครู อนุมัติ
73 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050388 บ้านหินตั้งโคกก่อง นายทรงศักดิ์  เสนไสย พนักงานธุรการ อนุมัติ
74 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050402 บ้านสว่าง วราภรณ์  ไชยชิน ครู อนุมัติ
75 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050402 บ้านสว่าง นางสุภาพ  สอนบาล ครู อนุมัติ
76 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050381 บ้านป่างิ้วหนองฮี นางสาวชไมพร  เชาระกำ ครูะุรการ อนุมัติ
77 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050381 บ้านป่างิ้วหนองฮี นางบัวลอง   นิลทวงษ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
78 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050381 บ้านป่างิ้วหนองฮี นายปรีชา พานุศรี  พานุศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
79 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050468 บ้านโกน้อย เทวิน  คำจันทร์ ครู อนุมัติ
80 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050468 บ้านโกน้อย ถาวร  จันทร์ทอง ครู คศ.3 อนุมัติ
81 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050469 บ้านวังผือขามป้อม นางสาวอรวรรณ  โคตร๓ูธณ พนังงานราชการ อนุมัติ
82 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050470 บ้านส้มป่อย นิตยา  หอศิลาชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
83 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050471 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร นางสาววรรณิศา   วรราช ครู อนุมัติ
84 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050472 บ้านหินฮาวลำวังชู นางสาวบานเย็น  ศรีรงไชย ครู อนุมัติ
85 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050473 ชุมชนบ้านหัวขัว นายชาติเจริญวิทย์   ชาติเจริญศิลป์สุข ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
86 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050474 ไตรคามประชาพัฒนา นายประมวล  ศรีกุตา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
87 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050474 ไตรคามประชาพัฒนา นายเดชา  ประตา ครู อนุมัติ
88 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050478 บ้านโนนสว่าง นางกนกวรรณ   นาภู่ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
89 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050478 บ้านโนนสว่าง สำเนียง  อินนอก ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
90 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050479 บ้านวังม่วง ปทิตตา  พงษา ครู อนุมัติ
91 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050479 บ้านวังม่วง นายรักพงศ์  นิสยันท์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
92 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050479 บ้านวังม่วง โชติธนพัฒน์  สุขไพบูลย์ ครู อนุมัติ
93 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050480 บ้านโสกนาค นางสาวกัญฐณา  สุดโต ครู อนุมัติ
94 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050480 บ้านโสกนาค นายอำนวย   พลรักษา ครู อนุมัติ
95 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050481 บ้านห้วยโป่ง มนฤดี  คิดเข่ม ครู อนุมัติ
96 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050481 บ้านห้วยโป่ง นางสาวมนฤดี   คิดเข่ม ครูคศ.1 อนุมัติ
97 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050482 บ้านห้วยแร่ นางสาวไพรรัตน์  สมีดี ครูคศ. 1 อนุมัติ
98 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050482 บ้านห้วยแร่ วีระพล  บัวคำภู ครู อนุมัติ
99 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050477 บ้านวังหินเก่าค้อ นางสาวน้ำทิพย์  ราชสมบัติ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
100 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050477 บ้านวังหินเก่าค้อ นายวิรัตน์  แก่นพรม ผู้อำนวยการโรเงรียน อนุมัติ
101 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050477 บ้านวังหินเก่าค้อ นายสวัสดิ์  ปิกะตัง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
102 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050475 บ้านนาเสียวโคกสว่าง นายกุศล  ดรอิศวร ครู อนุมัติ
103 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050476 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ นางชนกานต์   ปุณยวัชญ์ ครู อนุมัติ
104 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050647 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี ชญาดา  รัชชุศิริ ครู อนุมัติ
105 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050647 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี เพ็ญศรี  คะมานิคม ครู อนุมัติ
106 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050648 บ้านโจด นางจุรีย์พร  ระวินู ครู อนุมัติ
107 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050650 บ้านหนองขามบ่อหิน ประมล  สอนสุภาพ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
108 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050651 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ น.ส.จันทร์สุดา  คำประเสริฐ ครู อนุมัติ
109 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050651 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ ธนพงษ์  คาดสนิท ครู อนุมัติ
110 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050652 บ้านหนองม่วงหลุบคา นายสมพร  สุ่มศรีสุวรรณ ครู อนุมัติ
111 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050653 บ้านขุมดิน นางพวงเล็ก  ไชยโก ครู อนุมัติ
112 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050653 บ้านขุมดิน ศิริวรรณ  สงจันทร์ ครู อนุมัติ
113 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050653 บ้านขุมดิน Wannapha  Matrasaeng ครู อนุมัติ
114 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050653 บ้านขุมดิน อุไรพร  ฝ่ายเพชร ธุรการ อนุมัติ
115 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050654 บ้านเขวา อุบล  จำปาวงษ์ ครู อนุมัติ
116 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050655 บ้านบัว ประณต  มิ่งขวัญ ครู อนุมัติ
117 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050659 กุดขอนแก่นท่าเกษม นายประสิทธิ์  รู้ปัญญา ครู อนุมัติ
118 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050660 บ้านคำแคน นายอภิชัย  แก้วสมจันทร์ ครู อนุมัติ
119 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050661 บ้านคำโซ่ โตมร  จันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
120 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050661 บ้านคำโซ่ นายพสิษฐ์  สุริรักษ์ ครู อนุมัติ
121 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050661 บ้านคำโซ่ นายสร้างสรรค์  แพงโพธิ์ ครู อนุมัติ
122 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050662 บ้านคำน้อย ศุภชัย  วาฤาษี ครู อนุมัติ
123 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050663 บ้านคำปากดาว มาลา  โพชะกะ ครู อนุมัติ
124 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050664 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ กัลยา  คำนนท์ ธุรการ อนุมัติ
125 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050665 บ้านป่าดู่ สุดารัตน์  ตาปราบ ครู อนุมัติ
126 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050665 บ้านป่าดู่ สุรศักดิ์  ตาปราบ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
127 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050666 บ้านห้วยแล้ง นายสมนึก   หงษ์เงิน ครู อนุมัติ
128 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050666 บ้านห้วยแล้ง ประวิทย์  ศรีสองชัย ครู อนุมัติ
129 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050666 บ้านห้วยแล้ง นายพงษ์นฤทธิ์  ธานี ครู อนุมัติ
130 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050669 บ้านหนองขามวิทยา นางวัลลภา  โกสม ครู อนุมัติ
131 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050669 บ้านหนองขามวิทยา นายทวีชัย  วัฒนาศิริตระกูล ครู อนุมัติ
132 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050682 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ จันทร์หอม  ทองนำ ครู คศ.3 อนุมัติ
133 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050683 บ้านท่าสวรรค์ นางจุลีย์  ศาลางาม ครู อนุมัติ
134 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050683 บ้านท่าสวรรค์ นายยุทธศิลป์  ถาบุตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
135 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050684 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ นายสุพรชัย  กองนาง ครู อนุมัติ
136 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050684 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ วนิชชา  ศรีพทธ ครู อนุมัติ
137 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050685 บ้านโนนเค็ง นางขวัญใจ  เบ้าจรรยา ครูธุรการ อนุมัติ
138 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050685 บ้านโนนเค็ง นายบุญเทียม  เรืองสมบัติ ครู อนุมัติ
139 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050686 บ้านโนนตุ่นศึกษา วรพันธ์  ชาวชุมนุม ครู อนุมัติ
140 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050687 บ้านไส้ไก่ พรรณนภา  เฉลยจรูญ ธุรการ อนุมัติ
141 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050687 บ้านไส้ไก่ สุภิญญา  ศรีไพดร ครูธุรการ อนุมัติ
142 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050688 บ้านหัวนา นายเทียนชัย   เบ้าจรรยา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
143 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050670 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด นางสาวมุกดา  ชาวชุมนุม พนักงานราชการ อนุมัติ
144 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050670 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด นายสมชาย  โรจน์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
145 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050671 หนองบัวเย็น นายสงวน  โสตา ครู อนุมัติ
146 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050671 หนองบัวเย็น นางสาวชลธิชา  ชัยชนะ ครู อนุมัติ
147 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050672 เหล่าใหญ่วิทยา นายเปรื่องวิทย์   มีเงิน ครู อนุมัติ
148 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050673 สวัสดี สุกัณยา  โนนพะยอม ครู อนุมัติ
149 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050658 หัวห้วยหัวฝาย อุมาภรณ์  บุตรสาธรรม พนักงานราชการ อนุมัติ
150 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050677 บัวเหลือง นางหนูเวียง   แสนบุญศิริ ครู อนุมัติ
151 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050667 บ้านขามป้อมดอนยูง ณชพัฒน์  เสมาชัย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
152 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050668 บ้านนาข่า ธารารัตน์  เหล็กโชติ บุคลากรวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
153 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050668 บ้านนาข่า กมลพร  ผาอินทร์ ครู อนุมัติ
154 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050678 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) นายประวัติ  ศรีคิรินทร์ ครู อนุมัติ
155 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050674 บ้านโคกสูงพิทยาคาร สมพร  แจ้งภูเขียว ครู อนุมัติ
156 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050681 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น นายจันทโรภาส  บุญรอดรัมย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
157 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050675 บ้านแจ้งทัพม้า นายเอื้ออังกูรณ์  อินธิแสน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
158 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050676 บ้านนางาม สุพิทยา  นาทา พนักงานราชการ อนุมัติ
159 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050676 บ้านนางาม นายคึกฤทธิ์   คงแหลม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
160 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050679 บ้านเสาเล้าหินแตก อนงค์  ยาทา ครู อนุมัติ
161 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050679 บ้านเสาเล้าหินแตก สำราญ  แก้วปัตตา ครู อนุมัติ
162 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050680 บ้านหนองสองห้อง นายวันชัย  สีโพนเพ็ก ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
163 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050680 บ้านหนองสองห้อง นายผดุงศักดิ์  โลกา ครูธุรการ อนุมัติ
164 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050680 บ้านหนองสองห้อง สุภาดา  คงถาวร ครู อนุมัติ
165 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050689 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล นายภูเบศร์  บาลชน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
166 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050689 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล กับยาณี  สร้อยเปาะ คร คศ.2 อนุมัติ
167 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050689 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล นายสฤษดิ์  ใจเที่ยง ครู อนุมัติ
168 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050689 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล จิตตรา  จันสา ครู อนุมัติ
169 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050690 บ้านนาฮี พนิดา  มุ่งเตย ครู อนุมัติ
170 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050691 บ้านโนนคุต จิราพร  กองสี ครู อนุมัติ
171 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050692 โนนสวางวิทยาสรรค์ จารุพงษ์  หล้าป้อง ครู อนุมัติ
172 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050693 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) นางสาวพนิดา  ตาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
173 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050693 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) นางสาวอรพิน  ตู้บุตดา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
174 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050694 โพนเพ็กพัฒนวิทยา นางสาวศิริรัตน์  แสงสุข พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
175 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050694 โพนเพ็กพัฒนวิทยา ดาบ  โมดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
176 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050695 หนองหญ้าปล้องวิทยา นายพูนพงษ์   โลหิตยา ครู อนุมัติ
177 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050696 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา พนิดา  บุญมาไชย ครู อนุมัติ
178 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050697 บ้านห้วยฮวก นางเสาวนี่ย์  หล้าป้อง ครู อนุมัติ
179 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050698 บ้านกอกป่าผุวิทยา นางสุพรรณี  สีเล ครู อนุมัติ
180 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050698 บ้านกอกป่าผุวิทยา นางอัมพร  ศรีวิชา ครู อนุมัติ
181 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050699 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ นายพินัย  สุดสี ครูธุรการ อนุมัติ
182 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050699 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ นายประมวล  ผอนนอก ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
183 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050700 ไตรมิตรศึกษา นางสาววรรณวดี  ไกรบำรุง ครู อนุมัติ
184 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050701 โนนเขวาประชารักษ์ นางจุรีรัตน์  มอญขาม ครู อนุมัติ
185 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050702 บ้านมูลตุ่น นายนิรุติ  กมลปรีดี ครูธุรการ อนุมัติ
186 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050702 บ้านมูลตุ่น นางวนิดา  คงแสนคำ ครู อนุมัติ
187 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050703 บ้านสวนหม่อน นางพอใจ  ปิ่นสุวรรณ ครู อนุมัติ
188 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050703 บ้านสวนหม่อน นายลันดา   สามล ครู อนุมัติ
189 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050704 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง นางสาวทิพรัตน์  สุดวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
190 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050704 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง นางทรงศิริ  ชัยนา ครู อนุมัติ
191 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050649 บ้านวังแคน นายสุวิรัตน์  เถาทิพย์ ครู อนุมัติ
192 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050649 บ้านวังแคน นางพรนภา  กมลปรีดี ครู อนุมัติ
193 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050705 บ้านแจ้ง นางสาวทิวาพร  สุทธิ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
194 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050706 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร ทองศิลป์  ปัดตาลาคะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
195 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050706 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร นางสมทรง  มั่งคั่ง ครู คศ3 อนุมัติ
196 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050706 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร นายธารินทร์  คนคม ครู อนุมัติ
197 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050707 บ้านโนนสำนัก จุรีรัตน์  ประทุมแบน ครู อนุมัติ
198 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050707 บ้านโนนสำนัก จอห์นสัน  มุมธุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
199 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050708 บ้านหนองแปน พรนภา  ราชรองเมือง ครู อนุมัติ
200 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050708 บ้านหนองแปน วิทยา  แสนแป้ ครู อนุมัติ
201 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050708 บ้านหนองแปน นายประพันธ์  อันภักดี ครู อันดับ คศ. 2 อนุมัติ
202 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050709 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด นายเสถียร  สีสด ครู คศ3 อนุมัติ
203 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050709 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด กาฬสิน  สอนวงษ์ ครู อนุมัติ
204 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050710 บ้านหนองไห นางจิตราภรณ์  แสนนาม ครู อนุมัติ
205 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050192 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ปรีชา  กันตัง ครู อนุมัติ
206 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050192 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ สุกัญญา  จินดา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
207 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050192 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ นายสมหมาย  สะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
208 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050193 บ้านกุดเพียขอมเหนือ พัชรินทร์  สินเธาว์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
209 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050194 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า นางทองมาตย์  โพธิรัตน์ ครู อนุมัติ
210 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050194 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า นายวรรณเกตุ   เกตุกลาง ครู อนุมัติ
211 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050196 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก นางสาวหนูกลม  บุญคำ ครู อนุมัติ
212 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050196 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก นางสุภาวดี  ชัยเลิศ ครู อนุมัติ
213 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050196 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก นางสาวสุมาลี   วงศ์ชา ครูชำนาญการ อนุมัติ
214 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050200 ชุมชนบ้านชนบท นางสุนทรียา   เภาพานต์ ครู คศ. 2 อนุมัติ
215 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050202 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย จิราพร  ผาไหม ครูธุรการ อนุมัติ
216 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050202 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย นายพีรศักดิ์  โสเขียว พนักงานราชการ อนุมัติ
217 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050202 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย นายวิไล  จันทะวงษ์ ครู อนุมัติ
218 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050195 โนนพะยอมพิทยไพศาล นายภูวเนศวร์  ศรีทอง ครู อนุมัติ
219 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050197 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ปริสนา  เมืองขวา ครู อนุมัติ
220 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050198 บ้านห้วยไร่ นายบัญญัติ  โพธิรัตน์ ครู อนุมัติ
221 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050206 ร่มเย็นประชาสรรค์ นายสุรวิทย์  เย็นเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
222 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050207 บ้านแท่น อนงค์นาถ  เคนโพธิ์ ครู อนุมัติ
223 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050207 บ้านแท่น พิทักษ์  ไชยฤทธิ์ ครู อนุมัติ
224 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050208 บ้านโนนแดงน้อย นางสมรักษ์  เชิดโกทา ครู อนุมัติ
225 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050210 สระแก้วโคกกลาง เต็มเดช  บุญลือ ครู อนุมัติ
226 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050212 บ้านหัวนากลาง นางพรสวรรค์  ศรีลาศักดิ์ ครู อนุมัติ
227 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050213 บ้านหันแฮด นคร  สอนคำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
228 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050209 มาบตากล้าร่มเย็น นายธงชัย   คาดสนิท ครู อนุมัติ
229 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050209 มาบตากล้าร่มเย็น นายธีรพงษ์  สินโพธิ์ ครู อนุมัติ
230 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050209 มาบตากล้าร่มเย็น หนูเตือน  ประชากูล ครู อนุมัติ
231 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050211 บ้านหนองไฮหนองแวง นางประจักษ์  เจ้าทรัพย์ ครู อนุมัติ
232 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050222 บ้านปอแดง นุรฟาซีลา  ดาตูมะดา ครู อนุมัติ
233 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050222 บ้านปอแดง นายประชากร  สิงห์ศร ผู้อำนวยการ อนุมัติ
234 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050222 บ้านปอแดง นายวิรุติ  พรมจันทร์ ครู อนุมัติ
235 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050222 บ้านปอแดง จักรภัทร   ยอดสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
236 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050222 บ้านปอแดง ศราวุธ  โชคเจริญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
237 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050214 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง นางสมทรง  สะเดา ครู อนุมัติ
238 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050215 บ้านโนนข่า นางบัวทอง  ทองรักษ์ ครู อนุมัติ
239 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050216 บ้านวังแสง สุนันท์  ศรีคุ้ม ครู อนุมัติ
240 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050217 บ้านหูลิงโนนศิลา นายสำราญ  ฐานะวัน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
241 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050218 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี อานนท์  บัวพรมมา ครู อนุมัติ
242 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050218 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี นางสาววีระชน  ลุนวังแสง ครู คศ.2 อนุมัติ
243 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050219 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ นางสาวเกศรินทร์  ตอแก้ว ครูธุรการ อนุมัติ
244 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050199 ชุมชนโนนแสนสุข วรรณภา  แก้วชนะ ครู อนุมัติ
245 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050201 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง สุภี  อุปลา ครู คศ.2 อนุมัติ
246 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050203 บ้านท่าม่วง ทัศวรรณ  อรัญมิตร ครู อนุมัติ
247 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050203 บ้านท่าม่วง แสงจันทร์  บุญพรหมมา ครู อนุมัติ
248 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050203 บ้านท่าม่วง นายศกร  ทัศนียพงค์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
249 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050204 บ้านวังเวินกุดหล่ม นางรัชนี  นาตรีชน ครู คศ.3 อนุมัติ
250 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050204 บ้านวังเวินกุดหล่ม นางกัลยา  ขจรบุญ ครู อนุมัติ
251 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050220 บ้านโซ่งเหล่านาดี สุกัญญา  ปรีชาเลิศ ครู อนุมัติ
252 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050221 บ้านทุ่มห้วย วุฒินันท์  จันทร์ดิษฐ์ ครูผู้สอน อนุมัติ
253 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050221 บ้านทุ่มห้วย นายวุฒิชาติ   จันทร์ดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
254 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050223 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า นางสาวโสภา  วันนอก ครู อนุมัติ
255 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050224 บ้านหนองสะแบงหนองโน นายธนู  ผาดไธสง ครู อนุมัติ
256 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050226 บ้านเหล่าเหนือ จุฑามาศ  ไชยรส ครู อนุมัติ
257 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050225 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ปริญญา  บาไส ครู อนุมัติ
258 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051009 ซับแดงซำไผ่ อุเทน   วารินทร์ ครู อนุมัติ
259 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051010 บ้านซับบอนซับเจริญ มลิวรรณ์  จันปัญญา ครู อนุมัติ
260 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051011 บ้านนาจานซับสมบูรณ์ นายอุทัย  ชัยนาฮี ครู อนุมัติ
261 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051012 บ้านนาตับเต่า นางสาวถลัชนันท์  อาจเด ครููธุรการ อนุมัติ
262 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051012 บ้านนาตับเต่า นายบัญชา  ยาโสภา ครู อนุมัติ
263 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051012 บ้านนาตับเต่า นายสายตา  คงเทียมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
264 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051015 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง มะลิวรรณ์  มูลผาลา ครู อนุมัติ
265 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051007 บ้านหินตั้ง สวัสดิ์  ดอกพอง ครู อนุมัติ
266 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051001 บ้านโสกนาดี นางสาวมณฑ์รัชชา  ชัยนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
267 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050996 บ้านแก้งค้อ นางกชกร  คำนู ครู อนุมัติ
268 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050997 บ้านนาแพงสงแดง ศุภลักษณ์  ผือลองชัย ธุรการ อนุมัติ
269 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050998 บ้านโนนงาม พัชรา  สีขุลี ธุรการ อนุมัติ
270 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050998 บ้านโนนงาม นายอดิศร  ศรีชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
271 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050999 บ้านโนนทองวิทยาคม นางบัวลอง   เคนโพธิ์ ครู อนุมัติ
272 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050999 บ้านโนนทองวิทยาคม นางสาวจำนรรจา  บัวทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
273 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050999 บ้านโนนทองวิทยาคม กนกอร  ศรีไชยมูล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
274 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051000 บ้านโนนสาวเอ้ นางสาววัชรา  พวงผะกา พนักงานราชการ อนุมัติ
275 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051002 ดอนหมู พัชร์วิศาล  ยนต์ชัย ครู อนุมัติ
276 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051002 ดอนหมู พัชร์วิศาล  ยนต์ชัย ครู อนุมัติ
277 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051002 ดอนหมู เมธี  สมพิมพ์ ครู อนุมัติ
278 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051013 โนนคูณอัมพวัน นางสาวปรียาภรณ์  หล้ากันหา ธุรการ อนุมัติ
279 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050995 ชุมชนบ้านโคก นิกร  ภูมิเขตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
280 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050995 ชุมชนบ้านโคก นางสาววิมลพรรณ  สิงห์หลง พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
281 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051014 บ้านหนองทุ่มวิทยา นางสาวปรียาภรณ์  หล้ากันหา ครูธุรการ อนุมัติ
282 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051016 อุดมคงคาคีรีเขต นายวิรพงษ์  ผาพิมพ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
283 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051003 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ นายสมนึก  อินทร์สว่าง ครู อนุมัติ
284 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051004 บ้านโพธิ์ไชย นายทองเลื่อน  สาเพชร ครู อนุมัติ
285 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051008 สามหมอโนนทัน นายคเชน  นามมัน ครู อนุมัติ
286 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051005 บ้านมูลนาค อาร์ม  โพธิ์พัฒน์ ครู คศ.2 อนุมัติ
287 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051006 บ้านหนองหญ้ารังกา ศิริพร  มาตรกำจร ครู อนุมัติ
288 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051006 บ้านหนองหญ้ารังกา นายเศรษฐา  โนนสระ ครู คศ.1 อนุมัติ
289 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051046 บ้านโคกสำราญ นายมงคลชัย  ปัญญพัฒน์พงศ์ ครู อนุมัติ
290 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051046 บ้านโคกสำราญ นางสาวเนตรนภา  หวานเหนือ ธุรการ อนุมัติ
291 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051047 บ้านดงหนองเกี่ยว ลักขณา  กิจเทาว์ ครู อนุมัติ
292 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051048 บ้านดอนปอแดง เยาวลักษณ์  ลีกระจ่าง ครู อนุมัติ
293 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051049 บ้านโนนพันชาติ วริศราวรรณ  ดรเหล่า ครู อนุมัติ
294 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051049 บ้านโนนพันชาติ นายรุ่งตะวัน  ใจดี ครู อนุมัติ
295 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051050 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน เป็นหนึ่ง  เพียรแก้ว ครู อนุมัติ
296 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051050 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน นายชัยศิลป์  อุปชิตร ครูชำญการพิเศษ อนุมัติ
297 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051051 บ้านป่าม่วง กิ่งแก้ว  ตุ้มชู ครู อนุมัติ
298 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051051 บ้านป่าม่วง นายวัชระ  คำมณีจันทร์ ธุรการ อนุมัติ
299 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051052 บ้านเล็บเงือก นิตยา  เสมเหลา ครู อนุมัติ
300 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051053 บ้านหนองมะเขือ วรานุสรณ์  อ้มเถื่อน ครูธุรการ อนุมัติ
301 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051053 บ้านหนองมะเขือ นางสาวธาราทิพย์  คำงาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
302 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051053 บ้านหนองมะเขือ แจ่มนภา  ปัญญพัฒน์พงศ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
303 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051054 บ้านหนองหัวช้าง นายสราวุธ  กุลสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
304 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051062 บ้านโนนทัน วิระวรรณ   สมบัติราช ครู อนุมัติ
305 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051062 บ้านโนนทัน Sungwian  Sombatrat ครู อนุมัติ
306 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051064 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก นางสำราญ  ดอนสำราญ ครู อนุมัติ
307 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051065 บ้านหนองขามสมบูรณ์ สมพงษ์  ลาดลงเมือง ครู อนุมัติ
308 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051066 บ้านหนองผักตบ ปรานี  เรือนแก้ว ครู อนุมัติ
309 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051055 ชุมชนบ้านแฮด นางกนกราดา  จันทวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
310 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051060 ประชาพัฒนาบ้านแฮด Banyen   Samroeng ครู อนุมัติ
311 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051063 บ้านวังหว้า ยุภาพร  เนตร์โตคร พนักงาราชการ อนุมัติ
312 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051063 บ้านวังหว้า ยิ่งศักดิ์  สารสม ครู อนุมัติ
313 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051067 บ้านหนองไฮขามเปี้ย สมยศ  เสโส ครู อนุมัติ
314 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051067 บ้านหนองไฮขามเปี้ย นางรัตนา  แสงเพ็ชร ครู อนุมัติ
315 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051061 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง พิกุล  แสนพงษ์ ครู อนุมัติ
316 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051061 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง พิทักษ์  เขตคาม พนักงานราชการ อนุมัติ
317 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051056 ขามป้อมประชานุกูล นายขันตี  แสนทวีสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
318 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051056 ขามป้อมประชานุกูล นางแสงเพชร  ศรีน้ำย้อย ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
319 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051057 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ นางสาวจิราพร  ศรีผาโคตร ครู อนุมัติ
320 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051058 หนองแซงวิทยาคม สายันต์  ขอนสัก ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
321 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051059 บ้านหนองเต่า วิจิตรา  ระดารงค์ ครู อนุมัติ
322 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051059 บ้านหนองเต่า ประหยัด  มะลาด ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ