รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050505 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) นางสุพัตรา  โสมา ครู อนุมัติ
2 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050506 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี กิ่งกาญจน์  ภูทองปิด ธุรการ อนุมัติ
3 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050508 บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา อุไร  สมศรีแสง ครู อนุมัติ
4 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050515 บ้านหนองบะโคกสว่าง นางบังอร  ทิพย์มงคล ครู อนุมัติ
5 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050516 บ้านหนองไผ่วิทยา อุทิศ  บัวละคร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
6 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050517 บ้านหนองแวงมน เฉลียว  ศรีคำชน ครู อนุมัติ
7 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050518 บ้านโจดหนองแกหนองสิม นายภนวรรษ  การศักดิ์ ครู อนุมัติ
8 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050520 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู นางสาวอำภาภรณ์   สุภาษิต ครูธุรการ อนุมัติ
9 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050522 บ้านวังขอนพาดหนองแวง นางเงินตรา  ชัยลา ครู อนุมัติ
10 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050523 บ้านหนองเรือ ภัชรา  กุลวงษ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
11 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050523 บ้านหนองเรือ โชคชัย  จันปา ธุรการ อนุมัติ
12 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050524 บ้านหนองหว้าสามัคคี นายชัยฤกษณ์  หวานแท้ ครู อนุมัติ
13 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050542 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ วัชระ  ปราบ ณ ศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
14 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050543 บ้านโนนเมืองโคกกุง ศุภจิตตรา  วิมลสุรนาถ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
15 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050543 บ้านโนนเมืองโคกกุง เธียรรัตน์  ศรีริ ครู อนุมัติ
16 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050544 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี นางสาวนิรมล  น้อยจันทร์ ครู อนุมัติ
17 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050544 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี เกรียงไกร  สุขคณา ครู อนุมัติ
18 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050548 บ้านหัวนาหนองแวง สมเวศ  คำโส ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
19 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050549 มิตรภาพ 2 ไชยวิทย์  ปินะถา ครู อนุมัติ
20 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050550 บ้านห้วยโจด อัมพร  ปัตตะเน ครู อนุมัติ
21 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050550 บ้านห้วยโจด ดวงปี  ศรีมุงคุณ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
22 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050550 บ้านห้วยโจด เนตรนภา  กิจเธาว์ ครู อนุมัติ
23 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050527 บ้านทุ่งแค รสสุคนธ์  ชินทะนา ครู อนุมัติ
24 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050528 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) สุรสิทธิ์  สมศรี ธุรการ อนุมัติ
25 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050528 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) สุรสิทธิ์  สมศรี ธุรการ อนุมัติ
26 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050529 บ้านยานางโนนแต้ นายตวงสิทธิ์  นาโสม ครู อนุมัติ
27 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050531 บ้านหนองสะแบงสามัคคี นาย  วีรวิชญ์ เสนีย์ธำรงชัย ครู อนุมัติ
28 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050525 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ สมหมาย  ลาทอง ครู คศ.๓ อนุมัติ
29 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050525 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ วัชรินทร์  บุญเรือง ครู อนุมัติ
30 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050526 บ้านโนนหอมโนนศาลา พานิตร  พลกระจาย ครู อนุมัติ
31 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050534 ชุมชนบ้านชาด กนกพรรณ  ไปปอด ครู อนุมัติ
32 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050534 ชุมชนบ้านชาด นายไพรัช  ลักษณธโยธิน ครู อนุมัติ
33 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050535 บ้านทับบา อดิเรก  วิชัยสงค์ ธุรการ อนุมัติ
34 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050538 บ้านหญ้าคาท่าหลวง วิไลวรรณ  หอมทอง ครู อนุมัติ
35 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050538 บ้านหญ้าคาท่าหลวง นางรัศมี   พานนนท์ ครู คศ.3 อนุมัติ
36 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050539 บ้านหันใหญ่ นางลัดดา  รัตนวิจิตร ครู อนุมัติ
37 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050541 บ้านหนองห้าง นายสุวิทย์  บุญเลิศ พนักงานราชการ อนุมัติ
38 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050514 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย วิโชติ  ลิ้มจันทร์ประภาพ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
39 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050530 บ้านลอมคอม ไพบูลย์  ขุนเรศ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
40 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050532 บ้านหนองอรุณ ไพวรรณ  อุทัยชัย ครู อนุมัติ
41 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050532 บ้านหนองอรุณ สุวิทย์  เกตพิบูลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
42 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050533 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นายสุรัตน์  อ่อนแสง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
43 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050519 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) นางประนอม  พาณิชย์ศิริ ครู อนุมัติ
44 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050521 บ้านเพ็กน้อย อมรรัตน์  ยิ้มชัยภูมิ ครู คศ.3 อนุมัติ
45 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050536 บ้านป่าเป้า นิมิตร  อินทร์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
46 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050536 บ้านป่าเป้า สุกัญญา  คำแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
47 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050537 บ้านโสกนกเต็น ผานิต  พรมที ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
48 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050537 บ้านโสกนกเต็น เสฏฐกุล  เจริญวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
49 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050540 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง ธัญมน  เจริญวงค์ ครู คศ.3 อนุมัติ
50 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050540 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง นายสมาน  ศรีสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
51 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050547 บ้านหนองแวงนอก เยาวมาลย์  โคตา ธุรการ อนุมัติ
52 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050545 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ ไกษร  วัจนา ครูชำนาญ อนุมัติ
53 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050546 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา เทอดชัย  อาสานอก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
54 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050513 บ้านโนนตะโก ฐิตารีย์  วรรธนะคุณาสิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
55 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050551 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 หนูพิน  เทพเรียน ครู อนุมัติ
56 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050552 บ้านฝาผนังวังจาน นางสมปอง  รัตนบุตร ครู อนุมัติ
57 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050553 บ้านหนองแวงนางเบ้า นายกฤษณพงศ์  บุบผาชาติ ครู อนุมัติ
58 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050553 บ้านหนองแวงนางเบ้า นางรัตนา  มณีทัพ ครู อนุมัติ
59 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050554 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ นายธีรศักดิ์  สิงห์ห่างหว้า ครูธุรการ อนุมัติ
60 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050555 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี นางสาวทิวาลัย  หลงกุล ครูธุรการ อนุมัติ
61 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050556 ไตรคามราษฎร์บำรุง ลำไย  สีหามาตย์ ครู อนุมัติ
62 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050556 ไตรคามราษฎร์บำรุง ประภาส  เพ็ชรนก ครู อนุมัติ
63 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050557 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี เกิดสิทธิ์  ศรีสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
64 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050557 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี สิริชัย  เถาว์ทิพย์ ครู อนุมัติ
65 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050557 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี เพ็ญศรี  ราชเมืองศรี ครู อนุมัติ
66 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050558 บ้านโนนชาดวิทยา สุจิตรา  ประภาการ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
67 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050558 บ้านโนนชาดวิทยา ทองลา  ศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
68 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050559 บ้านหนองแปน บัวลอย  กรวดนอก ครู อนุมัติ
69 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050560 บ้านหนองแวงโสกพระ พัชรีย์  กาทำมา ครู อนุมัติ
70 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050560 บ้านหนองแวงโสกพระ นายเชฏฐะกร  ธานี ครู อนุมัติ
71 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050562 บ้านหันน้อย ไพจิตร  อุทัยประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
72 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050562 บ้านหันน้อย สุภาพ  มีกง ครู อนุมัติ
73 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050510 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร สุภาพ  หลิ่วนารี ธุรการ อนุมัติ
74 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050509 สหราษฎร์อนุกูล กิติศักดิ์  บุญจูง ครู อนุมัติ
75 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050507 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง นายวิชัย  เวียงจันดา ครู อนุมัติ
76 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050507 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง นางพรวิภา  ชดช้อย ครู อนุมัติ
77 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050747 บ้านคอนฉิม สุพัฒน์  สีหาใต้ ครู อนุมัติ
78 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050747 บ้านคอนฉิม พิชญดา  เทศแก้ว ครู อนุมัติ
79 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050747 บ้านคอนฉิม ทัศนีย์  คำสนิท ธุรการ อนุมัติ
80 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050748 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ นายอภัย  เพชรภา ครู อนุมัติ
81 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050748 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาวพรรณี  เมืองกุดเรือ ครู อนุมัติ
82 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050749 บ้านดอนโจด ทศพงษ์  สุมธิวัชรเมธีกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
83 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050750 บ้านโนนใหญ่ สุรชัช  เพียรคำ ธุรการ อนุมัติ
84 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050750 บ้านโนนใหญ่ อมรเทพ  โสดาจันทร์ ครู อนุมัติ
85 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050752 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง ดำเนิน  ศรีโยธา ครู อนุมัติ
86 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050755 บ้านโนนข่าวิทยา รจนา  ขนชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
87 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050755 บ้านโนนข่าวิทยา อทัณญา  แสนสิทธิ์ ครู อนุมัติ
88 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050756 โนนทองวิทยา นางรุ่งทิวา  นาทศรีทา ครู อนุมัติ
89 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050759 บ้านรัตนะ นางวัชราภรณ์  ทุมคำปัญจรัส เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
90 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050761 บ้านหนองแซงแสงอรุณ เนืองนิตย์  ชาวนาฮี ครู อนุมัติ
91 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050753 บ้านกุดหมากเห็บ นางศิรินธร  อินทรีย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
92 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050754 นาโพธิ์ชีวิทยา สมบูรณ์  เงาะเศรษฐ์ ครู อนุมัติ
93 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050757 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ มานิต   วิเชียร ครู อนุมัติ
94 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050762 วังบงน้อยวิทยา นายสุบรรณ์   พับพิมพ์สัย ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
95 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050751 บ้านบะแค ภัคชญา  พุทโธวาท ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
96 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050751 บ้านบะแค ดวงสมร  ทุ่มจันทึก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
97 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050746 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ วิทยา  พลช่วย ครู อนุมัติ
98 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050746 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ อรทัย  เหลาลา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
99 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050763 ชุมชนบ้านดอนหัน นายจิตตินุวัฒน์  ดรหมั่น ครู อนุมัติ
100 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050764 บ้านโจดใหญ่ นายธีระยุทธ์   เพลินวัฒนากุล ครูชำนาญการ อนุมัติ
101 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050765 บ้านถลุงเหล็ก พิทยารัชฐ์  อุตรา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
102 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050765 บ้านถลุงเหล็ก โชติมา  หมื่นสีพรม พนักงานราชการ อนุมัติ
103 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050766 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา พวงพยอม  พาพลงาม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
104 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050767 บ้านโสกไผ่ พัชรนันท์  ชำกรม ครู คศ อนุมัติ
105 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050767 บ้านโสกไผ่ สมศักดิ์  สงวนนาม ครู คศ.3 อนุมัติ
106 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050770 บ้านใหม่นาเพียง นายธีระพงธ์  หล้าบ้านแท่น ธุระการ อนุมัติ
107 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050769 บ้านหนองแดง นายสถิตย์  เกตสา ครู อนุมัติ
108 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050716 บ้านหนองโกโสกกระหนวน นางสาวเปรมฤดี  ช่วยนา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
109 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050717 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) นายประมวล  ทุมคำ ครู อนุมัติ
110 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050742 บ้านบะแหบหญ้าคา กาญจนา  ชำกรม พนักงานราชการ อนุมัติ
111 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050742 บ้านบะแหบหญ้าคา วีรพงษ์  ศรีอุทธา ครู อนุมัติ
112 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050711 บ้านตลาดหนองแก ยุวธิดา  จันทมาน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
113 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050711 บ้านตลาดหนองแก บุญพร้อม  อวบอ้วน ครู อนุมัติ
114 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050712 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง กิตติวรรณ  แสงโทโพ ครู อนุมัติ
115 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050715 บ้านโสกน้ำขาว นางยุวะภา  จำลอง ครู อนุมัติ
116 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050715 บ้านโสกน้ำขาว นางอนงรัก  ญาติสังกัด ครู อนุมัติ
117 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050726 บ้านทางขวาง นิภาพร  ประกอบนันท์ ครู อนุมัติ
118 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050726 บ้านทางขวาง สมนึก  ประกอบนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
119 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050727 บ้านโคกสง่า ชุติมา   พลหงษา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
120 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050727 บ้านโคกสง่า นุกุล  เพียรแก้ว ครู อนุมัติ
121 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050731 บ้านหันโสกเชือก สมพร  ประโพธิ์ศรี ครู อนุมัติ
122 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050723 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว bunyon  suebwongsa ครู อนุมัติ
123 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050744 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา Suriya  Vilapun เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
124 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050733 บ้านท่านางแนว พัชญ์ฐิยาณัฐ  จันตะเฆ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
125 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050735 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา นายชิราวุธ  คำตันบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
126 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050730 บ้านหนองแวงท่าวัด นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา ครู คศ.3 อนุมัติ
127 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050730 บ้านหนองแวงท่าวัด นายวิชัย  คำญา ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
128 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050732 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) นายสมชาย  ตาเกิด ครู อนุมัติ
129 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050732 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) นายนุสินธุ์  มาตทะวงษ์ ครู อนุมัติ
130 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050728 บ้านรวงโนนไทโนนโจด saman  pramakang ครู อนุมัติ
131 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050738 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ นายวรรธนะ  สุวพัมน์ ครู อนุมัติ
132 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050724 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร นางประโลมจิต  โชคชัย ครู อนุมัติ
133 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050724 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร เรืองฤทธิ์   สอนโพธิ์ ธุรการ อนุมัติ
134 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050725 บ้านห้วยทรายทุ่งมน นายสมหมาย  ชัยรัตนวิจิตร ครู อนุมัติ
135 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050734 บ้านละหานนา นางฐาปาณวัฒนื  ดวงปาโคตร ครู อนุมัติ
136 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050736 บ้านโนนทองหลางโคกสูง นายนิพนธ์   นนทะคำจันทร์ ครู อนุมัติ
137 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050736 บ้านโนนทองหลางโคกสูง นายอภิชาติ  ผุสดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
138 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050720 บ้านป่าเป้งน้ำซับ นายศิริโชค  งวงช้าง ครู อนุมัติ
139 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050720 บ้านป่าเป้งน้ำซับ นายทองล่า  รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
140 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050721 บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว นางสาวศศธรกนกวรรณ  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ครู อนุมัติ
141 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050740 ชุมชนบ้านโคกสี นายยุทธชัย  สนเจริญ ครู อนุมัติ
142 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050740 ชุมชนบ้านโคกสี นางพรทิพย์  ปานาโท ธุรการ อนุมัติ
143 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050741 บ้านกุดรู นางวันเพ็ญ  ภูมิพาน ครู อนุมัติ
144 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050743 บ้านแวงน้อย นางจิรารักษ์  ช่วยคูณ ครู อนุมัติ
145 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050743 บ้านแวงน้อย นางกัญญาภรณ์  นาคเกลี้ยง ครู อนุมัติ
146 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050745 บ้านหนองแขมอีโล สุนทร  หาหอม ครู อนุมัติ
147 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050745 บ้านหนองแขมอีโล สุทารัตน์  หม่องเม็ง ครู อนุมัติ
148 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050718 บ้านดอนหันนาจาน รัชนี  ปรัชญาเรืองพงษ์ ครู อนุมัติ
149 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050892 บ้านคึมชาด ศรีศุภลักษณ์  โพธิ์ศรี ครู อนุมัติ
150 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050892 บ้านคึมชาด samniang  parito เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
151 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050893 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ นางสิริวิภา  หน่ายโสก ครูชำนาญการ อนุมัติ
152 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050895 บ้านปอแดง somphong  kalam ครู อนุมัติ
153 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050897 บ้านหนองกุงโนนทัน อลิชา  แสนชัย ครู อนุมัติ
154 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050899 บ้านหนองแวงตอตั้ง นางสาวฐิติชญา  นิลศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
155 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050917 บ้านศุภชัย ธีฏ์วรัชญ์กร  ธนปภารัจจ์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
156 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050917 บ้านศุภชัย อรนาฏ  ประภาวสิทธิ์ ครู อนุมัติ
157 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050911 บ้านดงเค็ง นางไพเราะ  อาษานอก ครู อนุมัติ
158 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050912 โนนชาดหนองช้างน้ำ นายศุภชัย  ประวันจะ ครูธุรการ อนุมัติ
159 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050912 โนนชาดหนองช้างน้ำ ไพรรัตน์  ผิวชัยภูมิ ครู อนุมัติ
160 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050913 หนองพลวงมิตรประชา อภิญญา  ภัทรบัวพุฒ ครู อนุมัติ
161 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050913 หนองพลวงมิตรประชา นางเพ็ญลักษณ์  พิมพ์โคตร ครู คศ.2 อนุมัติ
162 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050908 บ้านหนองหญ้าขาว นางกัญยานี  อาจชมภู ครู อนุมัติ
163 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050891 บ้านกระหนวนดอนดั่ง อรนุช  วัดทุ่งใหญ่ ครูธุรการ อนุมัติ
164 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050896 บ้านหินแร่ ดอกแก้ว  มาตย์วังแสง ธุรการ อนุมัติ
165 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050898 บ้านหนองวัดป่า นายสุรางค์  ขำปู่ ครู อนุมัติ
166 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050900 บ้านหนองแวงน้อย วรวุฒิ   หินโทน ครู อนุมัติ
167 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050914 บ้านดอนดู่ นายสุระพล  ศรีโย ครู คศ.2 อนุมัติ
168 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050914 บ้านดอนดู่ รัจนียา  แพไธสง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
169 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050915 บ้านโนนท่อน บัญชา  มณีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
170 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050915 บ้านโนนท่อน รัศมี  มาคะรมย์ ธุรการ อนุมัติ
171 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050916 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา นิติชน  พหลทัพ ครู อนุมัติ
172 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050916 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา อภิบาล  ประดับคำ ครู อนุมัติ
173 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050919 บ้านหนองไผ่น้อย นางสุนีรัตน์  สุทธิวรรณ ครู คศ.2 อนุมัติ
174 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050920 บ้านหนองแวงยาว สมชาย  บุญก้อน ครู อนุมัติ
175 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050921 บ้านหนองแสง นายภัทรวิทย์  กะลาม ครู อนุมัติ
176 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050952 บ้านกุดหว้า อมรรัตน์   ขามประไพร ครู อนุมัติ
177 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050952 บ้านกุดหว้า อวยชัย  แท่นนอก ครู อนุมัติ
178 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050960 บ้านหนองบัวแดง นายวชิระ  วราเมธวุฒิกุล ครูชำนาญการ อนุมัติ
179 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050906 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก นายประยุทธ์  จันสามารถ ครู อนุมัติ
180 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050907 บ้านหนองเปล่ง นายประถิตย์  นาหนอง ครู อนุมัติ
181 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050901 จตุคามวิทยา ดวงกัลยา  หาดวรรณ ครูธุการ อนุมัติ
182 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050904 บ้านตะกั่วป่า นายประพันธ์  แสงกุล ครู อนุมัติ
183 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050923 บ้านกอกโนนแต้ นายสมทรง  ยันต์ชมภู ครู อนุมัติ
184 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050924 บ้านโคกสูงประชาสรรค์ สมดี  เวทไธสง ครู อนุมัติ
185 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050924 บ้านโคกสูงประชาสรรค์ นายสมดี  เวทไธสง ครู อนุมัติ
186 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050925 บ้านชาดหนองเหล็ก นิกร  แพงไทสงค์ ครู อนุมัติ
187 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050925 บ้านชาดหนองเหล็ก นางเภรีพร  มะลาศรี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
188 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050927 บ้านโนนธาตุ สมหมาย  กุลสังขาร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
189 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050929 บ้านสว่างวิทยา สิริมาดา  คุวาจารย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
190 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050930 บ้านสำราญ อุไร  วงคำแก้ว ครู อนุมัติ
191 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050930 บ้านสำราญ จักรี  ประธรรมสาร ครู คศ.1 อนุมัติ
192 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050932 ชุมชนวังหิน พรทิพย์  รินไธสง ครู คศ.2 อนุมัติ
193 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050932 ชุมชนวังหิน นางสาวสิรินทร   แสนโน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
194 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050933 บ้านหลักด่าน นายอนุพงศ์  คงอินทร์ ครู อนุมัติ
195 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050933 บ้านหลักด่าน ศศิประภา  แสงโทโพ ครู อนุมัติ
196 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050937 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม wilailuck  pongsa ครู อนุมัติ
197 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050938 บ้านหนองยาง นางสาวอนงค์นิจ  พลรักษา ครูธุรการ อนุมัติ
198 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050938 บ้านหนองยาง สายทอง  โพธิ์ศรี ครูคศ.1 อนุมัติ
199 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050931 บ้านสำโรง อัชรานีย์  นาราษฎร์ ครู อนุมัติ
200 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050931 บ้านสำโรง เยาวเรศ  ผาผง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
201 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050934 บ้านหินลาดนาดี นวลลออ  พลรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
202 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050934 บ้านหินลาดนาดี ผกาแก้ว  อุ่นสำโรง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
203 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050935 บ้านหนองกาว พีรวิชญ์  สมอนา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
204 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050935 บ้านหนองกาว ภาริตา  ศรีวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
205 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050935 บ้านหนองกาว ภาริตา  ศรีวงษ์ ครูธุรการ อนุมัติ
206 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050936 บ้านหนองคลองดอนแดง นายศิวะ  เทวะหา ครู อนุมัติ
207 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050940 บ้านเหล่านกชุม นางเกศมณี  แก้วชนะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
208 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050940 บ้านเหล่านกชุม นางสาวจุฑามาศ  สมอดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
209 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050940 บ้านเหล่านกชุม นวลศรี  โยลุง ครู อนุมัติ
210 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050957 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม pirat  lunsomrong ธุรการ อนุมัติ
211 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050958 บ้านหนองกุงสว่าง นางวิมลวรรณ  สุจริต ครู คศ.3 อนุมัติ
212 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050941 ชุมชนหนองเม็ก นายธนากร  ยิ่งทรัพย์ ครู อนุมัติ
213 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050941 ชุมชนหนองเม็ก หวิน  จำปานิน ครู อนุมัติ
214 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050942 บ้านโคกสูงวิทยา siripunnawadee  duangkhem เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
215 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050942 บ้านโคกสูงวิทยา กัณหา  นามอ่อนตา ครู อนุมัติ
216 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050944 บ้านท่าหนองหว้า ทองหล่อ   นาราช ครู อนุมัติ
217 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050945 บ้านโนนขามป้อม นางบานเย็น  หรี่อินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
218 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050945 บ้านโนนขามป้อม นางนาพร  สีตาล ครู ชำนาญการ อนุมัติ
219 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050945 บ้านโนนขามป้อม นางสุนันทา  เครือภักดี ครู อนุมัติ
220 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050946 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว ภิญญาพัชญ์  เกียรตินอก โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว อนุมัติ
221 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050947 บ้านวังคูณ นางสุจี  คำพิลา ครู อนุมัติ
222 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050947 บ้านวังคูณ พุธ  สารคาม ครู อนุมัติ
223 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050949 บ้านหนองไทร รัชดาพร  ประดับคำ ครู อนุมัติ
224 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050949 บ้านหนองไทร Yosrada  Chanyui ครู อนุมัติ
225 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050950 บ้านหนองบัวแดงวิทยา ชาชตระกูล  จิตต์รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
226 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050951 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ภัทรธิดา  คงหาญ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
227 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050951 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ นิตยา   พุทธพักตร์ ครู อนุมัติ
228 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050951 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ นางหงษ์ทอง  เจณวิทย์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
229 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050953 บ้านโนนกราด ซารินณา  มาตย์นอก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
230 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050954 บ้านโนนรังหนองบอน อิงอร  นามมนตรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
231 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050954 บ้านโนนรังหนองบอน กัลยารัตน์   ยิ่งสำราญ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
232 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050955 บ้านเปาะ ศรเสน่ห์  ป้องสา ครูชำนาญการ อนุมัติ
233 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050956 บ้านเมย ธนภรณ์  กลั่นเกษม ครู อนุมัติ
234 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050956 บ้านเมย ธนภรณ์  กลั่นเกษม ครู คศ.2 อนุมัติ
235 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050959 บ้านหนองสองห้อง นางสาวจงกล  อินนอกอินเดีย ครู อนุมัติ
236 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050959 บ้านหนองสองห้อง ดำรงเกียรติ  ไกรจันทร์ ครู อนุมัติ
237 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050959 บ้านหนองสองห้อง นางเนาวรัตน์  ตุ้ยศักดิ์ดา ครูธุรการ อนุมัติ
238 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050909 ไตรมิตรวิทยา นายสงวนศักดิ์  ปุนไธสง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
239 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050922 บ้านกุดหอยกาบ จันทร์เพ็ญ  ศรีวรมย์ ครู อนุมัติ
240 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050922 บ้านกุดหอยกาบ นางจันทร์ที  เตาะไธสง ครู อนุมัติ
241 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050926 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว นางสาวมณีวรรณ  รัตนโรจน์ ครูธุรการ อนุมัติ
242 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050926 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว นายปิยรัตน์  มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
243 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050948 บ้านหันโจดหนองกุง นางเมฆขลา  คุวาจารย์ ครู คศ.3 อนุมัติ
244 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050928 บ้านแฝก นางสาวสุรีย์พร  ช่อประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
245 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050928 บ้านแฝก นางจันทกานต์   จ่าทัพ ธุรการ อนุมัติ
246 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050943 บ้านดอนชาด นางจุฑาพร  คำพิลา ครู คศ.3 อนุมัติ
247 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051078 บ้านโนนแดง สวาท  พรหมกัลป์ ครู อนุมัติ
248 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051078 บ้านโนนแดง สุดารัตน์  เพริศแก้ว ครู อนุมัติ
249 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051081 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า รสชรินทร์  เขียนคำศรี ครูธุรการ อนุมัติ
250 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051081 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า สุรดา  แก้วศรีหา ครู อนุมัติ
251 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051077 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ นายชนะพล  หล้าลุน ครู อนุมัติ
252 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051077 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ จุลีพร  รูปต่ำ ครู อนุมัติ
253 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051083 บ้านหลุบคา BOONCHUAY  COKDAENG ครู อนุมัติ
254 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051083 บ้านหลุบคา วิรัตน์  ภูชาดา ครู อนุมัติ
255 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051084 บ้านเหล่าโนนคูณ วรรณตรี  หล้าลุน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
256 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051075 เบญจคามสามัคคี chotikarn  Mahawong ครู อนุมัติ
257 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051075 เบญจคามสามัคคี บัณฑิต  ภูมี ครู อนุมัติ
258 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051068 บ้านวังยาวสามัคคี วิโรจน์  การฟุ้ง ครู อนุมัติ
259 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051069 บ้านหันศิลางาม นายวณิชชา  ใสโม้ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
260 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051069 บ้านหันศิลางาม ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดุษฎี  นาหาร ครู อนุมัติ
261 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051070 บ้านหนองขี้เห็น วิยะดา  บัวสี ครู อนุมัติ
262 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051071 ไตรมิตรพัฒนศึกษา นายวาทิศ  สันทา ครู อนุมัติ
263 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051072 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ ชฎาพร  ชิ้นจอหอ ครู อนุมัติ
264 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051073 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ นางกัญญภัส  สร้อยไข ครู อนุมัติ
265 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051073 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ kumpanat  pukdiwises ครู อนุมัติ
266 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051074 บ้านห้วยแคน สุพล  สีหา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
267 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051074 บ้านห้วยแคน สมใจ  สีหา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
268 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051076 ไตรราษฎร์สามัคคี นายศรชัย  มาตราช ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
269 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051076 ไตรราษฎร์สามัคคี นางสาวชมพู่  คำเกี้ยง ครูธุรการ อนุมัติ
270 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051076 ไตรราษฎร์สามัคคี ไพรัตน์  โจทย์จันทร์ ครู อนุมัติ
271 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051079 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ เอกพงษ์  ดวงศรี ธรุการโรงเรียน อนุมัติ
272 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051079 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ ชาญวิชัย  พลสงคราม ครู อนุมัติ
273 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051079 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ สุทธิดล  แก้วศรีหา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
274 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051080 บ้านผักหวาน ประดับดวง  นาชิน ครู คศ.1 อนุมัติ
275 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051082 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า รัตณี  แพงบุตร ครู อนุมัติ
276 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051085 หนองกุงห้วยเสียววิทยา เปี่ยมศักดิ์  ศรีสุมัง ครู คศ.3 อนุมัติ