รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050505 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) กิ่งกาญจน์  ภูทองปิด ธุรการ อนุมัติ
2 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050506 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี กัญจนา  วงษ์จารย์ ครู อนุมัติ
3 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050508 บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา อุไร  สมศรีแสง ครู อนุมัติ
4 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050515 บ้านหนองบะโคกสว่าง เสถียร  พละวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
5 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050516 บ้านหนองไผ่วิทยา รัชดาพร  ประดับคำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
6 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050517 บ้านหนองแวงมน อุทิศ  บัวละคร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
7 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050518 บ้านโจดหนองแกหนองสิม นายภณวรรษ  การศักดิ์ ครู อนุมัติ
8 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050520 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู นายสมจิต  สุภาษิต ครู อนุมัติ
9 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050522 บ้านวังขอนพาดหนองแวง นางสาวอำภาภรณ์  สุภาษิต ครูธุรการ อนุมัติ
10 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050523 บ้านหนองเรือ นายขวัญชัย  ไกรขุนทศ ครู อนุมัติ
11 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050524 บ้านหนองหว้าสามัคคี นายสุบัน  ศรีวิชา ครู อนุมัติ
12 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050542 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ นางอำพรรณ  รินลา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
13 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050543 บ้านโนนเมืองโคกกุง ศุภจิตตรา  วิมลสุรนารถ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
14 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050544 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี นายเกรียงไกร  สุขคณา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
15 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050548 บ้านหัวนาหนองแวง ชุลีพร  หล้าทุม ครู อนุมัติ
16 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050549 มิตรภาพ 2 นางเสงี่ยม  มณีทัพ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
17 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050550 บ้านห้วยโจด ดวงปี  ศรีมุงคุณ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
18 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050527 บ้านทุ่งแค นายสมัย  ขุมทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
19 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050528 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) สุรสิทธิ์  สมศรี ธุรการ อนุมัติ
20 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050529 บ้านยานางโนนแต้ ตวงสิทธิ์  นาโสม ครู อนุมัติ
21 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050531 บ้านหนองสะแบงสามัคคี นายสมยศ  โคตรมณี ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
22 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050525 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ ประดิษฐ์  ใจซื่อ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
23 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050526 บ้านโนนหอมโนนศาลา นายพานิตร  พลกระจาย ครู อนุมัติ
24 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050534 ชุมชนบ้านชาด ทรงศักดิ์  คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
25 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050535 บ้านทับบา ไพบูลย์  ไทยเมืองพล ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
26 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050538 บ้านหญ้าคาท่าหลวง วิไลวรรณ  หอมทอง ครู อนุมัติ
27 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050539 บ้านหันใหญ่ ธรธเรศ  เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
28 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050539 บ้านหันใหญ่ นางลัดดา  รัตนวิจิตร ครู อนุมัติ
29 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050541 บ้านหนองห้าง สุธิดา  นพคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
30 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050514 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย ธารดาร์  อภิทยานนท์ ธุรการ อนุมัติ
31 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050530 บ้านลอมคอม ปองคุณ  ตั้งทวี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
32 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050532 บ้านหนองอรุณ นายสุวิทย์  เกตพิบูลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
33 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050533 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สุรัตน์  อ่อนแสง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
34 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050519 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) อนงค์  หิมโสภา ครู อนุมัติ
35 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050521 บ้านเพ็กน้อย นายสมัคร  สมอออน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
36 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050536 บ้านป่าเป้า รัชพาพร   จันคุณ ครู อนุมัติ
37 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050537 บ้านโสกนกเต็น ผานิต  พรมที ครู อนุมัติ
38 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050540 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง ราตรี  เทพชาลี ธุรการ อนุมัติ
39 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050547 บ้านหนองแวงนอก นางสาวเยาวมาลย์  โคตา ธุรการ อนุมัติ
40 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050545 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ นางไกษร  วัจนา ครูชำนาญ อนุมัติ
41 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050546 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา นายเทอดชัย  อาสานอก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
42 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050513 บ้านโนนตะโก นางฐิตารีย์   วรรธนะคุณาสิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
43 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050551 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 นางฉลอง  วาลย์มนตรี ครู อนุมัติ
44 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050552 บ้านฝาผนังวังจาน นางสาวณฐธนัชพร  ทิ้งโคตร ครู อนุมัติ
45 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050553 บ้านหนองแวงนางเบ้า นางรัตนา  มณีทัพ ครู อนุมัติ
46 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050554 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ นางอินทิรา  ประภาการ ครู อนุมัติ
47 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050555 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี นางสาวทิวาลัย  หลงกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
48 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050556 ไตรคามราษฎร์บำรุง สมหมาย  ชาวทองหลาง ครู อนุมัติ
49 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050557 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี วรรณวิษา  กลิ่นขจร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
50 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050558 บ้านโนนชาดวิทยา สุนันทา  เครือภักดี ครู อนุมัติ
51 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050559 บ้านหนองแปน โชติกาญจน์  มหาวงศ์ ครู อนุมัติ
52 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050560 บ้านหนองแวงโสกพระ นายเชฏฐะกร  ธานี ครู อนุมัติ
53 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050562 บ้านหันน้อย ชาญยุทธ  ศรีสุวอ ครู อนุมัติ
54 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050510 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร ธรรมรัตน์  ชัยโพนงาม ครู อนุมัติ
55 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050509 สหราษฎร์อนุกูล สุภาพ  หลิ่วนารี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
56 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050507 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง นางพรวิภา  ชดช้อย ครู อนุมัติ
57 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050747 บ้านคอนฉิม พิชญาดา  เทศแก้ว ครู อนุมัติ
58 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050748 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ อาทิตย์  มุ่งเกิด ครู อนุมัติ
59 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050749 บ้านดอนโจด ทัศนีย์  คำสนิท เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
60 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050750 บ้านโนนใหญ่ สุรชัช  เพียรคำ ธุรการ อนุมัติ
61 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050752 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง ดำเนิน  ศรีโยธา ครู อนุมัติ
62 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050755 บ้านโนนข่าวิทยา เชษฐ์รัตน์  น้อยสี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
63 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050756 โนนทองวิทยา รุ่งทิวา  นาทศรีทา ครู อนุมัติ
64 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050759 บ้านรัตนะ วัชราภรณ์  ทุมคำปัญจรัส ธุรการ อนุมัติ
65 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050761 บ้านหนองแซงแสงอรุณ รจนา  ขนชัยภูมิ ธุรการ อนุมัติ
66 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050753 บ้านกุดหมากเห็บ ศิรินธร  อินทรีย์ ครูธุรการ อนุมัติ
67 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050754 นาโพธิ์ชีวิทยา วัลลภ  หมื่นฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
68 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050757 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ กล้าณรงค์  บุญจวง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
69 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050762 วังบงน้อยวิทยา นายสำเนียง  บุญพิศาล ครู อนุมัติ
70 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050751 บ้านบะแค ภัคชญา  พุทโธวาท ครู อนุมัติ
71 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050746 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ อดิเรก  วิชัยสงค์ ธุรการ อนุมัติ
72 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050763 ชุมชนบ้านดอนหัน นางเอ็มอร  ประเสริฐสังข์ ครู อนุมัติ
73 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050764 บ้านโจดใหญ่ นายธีระยุทธ์   เทนอิสสระ ครู อนุมัติ
74 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050765 บ้านถลุงเหล็ก ปกรณ์เกียรติ  ศรีละไม้ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
75 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050766 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา นางสาวอรวรรณ  คงชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
76 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050767 บ้านโสกไผ่ พัชรนันท์  ชำกรม ครู อนุมัติ
77 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050767 บ้านโสกไผ่ สมศักดิ์  สงวนนาม ครู คศ อนุมัติ
78 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050770 บ้านใหม่นาเพียง นายธีระพงษ์  หล้าบ้านแท่น ธุรการ อนุมัติ
79 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050769 บ้านหนองแดง ทวนทอง  โม้เมือง ครู อนุมัติ
80 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050716 บ้านหนองโกโสกกระหนวน นายบุญถัน  จ้ำนอก ครู อนุมัติ
81 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050717 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) นางรัตนา  หล้าป้อง ครู อนุมัติ
82 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050742 บ้านบะแหบหญ้าคา วีรพงษ์  ศรีอุทธา ครู อนุมัติ
83 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050711 บ้านตลาดหนองแก บุญพร้อม   อวบอ้วน ครู อนุมัติ
84 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050712 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง นายบรรยนต์   สืบวงษา ครู อนุมัติ
85 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050715 บ้านโสกน้ำขาว นางยุวะภา   จำลอง ครู อนุมัติ
86 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050726 บ้านทางขวาง นิภาพร  ประกอบนันท์ ครู อนุมัติ
87 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050727 บ้านโคกสง่า นุกุล  เพียรแก้ว ครู อนุมัติ
88 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050731 บ้านหันโสกเชือก ชุติมา   พลหงษา ธุรการ อนุมัติ
89 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050731 บ้านหันโสกเชือก สมพร  ประโพธิ์ศรี ครู อนุมัติ
90 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050723 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว สุริยา  วิลาพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
91 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050744 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา สมคิด  ป้องจันทร์ลา ครู อนุมัติ
92 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050733 บ้านท่านางแนว นางสาวพัชญ์ฐิยาณัฐ  จันตะเฆ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
93 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050735 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา นายชิราวุธ  คำตันบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
94 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050730 บ้านหนองแวงท่าวัด นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา ครู อนุมัติ
95 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050732 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) นายนุสินธุ์  มาตทะวงษ์ ครู อนุมัติ
96 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050728 บ้านรวงโนนไทโนนโจด นายแสงจันทร์  ศรีมนตรีสง่า ครู อนุมัติ
97 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050738 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ นายวรรธนะ  สุวพัฒน์ ครู อนุมัติ
98 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050724 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร เรืองฤทธิ์  สอนโพธิ์ ธุรการ อนุมัติ
99 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050725 บ้านห้วยทรายทุ่งมน สมหมาย  ชัยรัตนวิจิตร ครู อนุมัติ
100 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050734 บ้านละหานนา นายอภิชาติ  ผุสดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
101 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050736 บ้านโนนทองหลางโคกสูง นายนิพนธ์  นนทะคำจันทร์ ครู อนุมัติ
102 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050720 บ้านป่าเป้งน้ำซับ นายศิริโชค  งวงช้าง ครู อนุมัติ
103 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050721 บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว นางสาวณัฐกานต์  รักษาพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
104 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050740 ชุมชนบ้านโคกสี นางวารุณี  กิตติปัญจมาศ ครู อนุมัติ
105 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050741 บ้านกุดรู นางสาวจันทร์เพ็ญ  แก้วเหล่ายูง ครู อนุมัติ
106 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050743 บ้านแวงน้อย นางจิรารักษ์  ช่วยคูณ ครู อนุมัติ
107 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050745 บ้านหนองแขมอีโล นางสาวณัฐปภัสร์  แก้วน้อย ครู อนุมัติ
108 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050718 บ้านดอนหันนาจาน รัชนี  ปรัชญาเรืองพงษ์ ครู อนุมัติ
109 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050892 บ้านคึมชาด จุฑามาศ  สมอดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
110 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050893 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ วรวุฒิ  หินโทน ครู อนุมัติ
111 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050895 บ้านปอแดง สมพงษ์  กะลาม ครู อนุมัติ
112 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050897 บ้านหนองกุงโนนทัน อลิชา  แสนชัย ครู อนุมัติ
113 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050899 บ้านหนองแวงตอตั้ง ฐิติชญา  นิลศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
114 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050917 บ้านศุภชัย อรนาฏ  ประภาวสิทธิ์ ครู อนุมัติ
115 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050911 บ้านดงเค็ง จงกล  อินนอก ครู อนุมัติ
116 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050912 โนนชาดหนองช้างน้ำ ศุภชัย  ประวันจะ ครูธุรการ อนุมัติ
117 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050913 หนองพลวงมิตรประชา เพ็ญลักษณ์  พิมพ์โคตร ครู อนุมัติ
118 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050908 บ้านหนองหญ้าขาว นางกัญยานี   อาจชมภู ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
119 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050891 บ้านกระหนวนดอนดั่ง มะณี  เทียบอุ่น ครู อนุมัติ
120 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050896 บ้านหินแร่ นิภาพร  กระลาม ครู อนุมัติ
121 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050898 บ้านหนองวัดป่า อรนุช  วัดทุ่งใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
122 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050900 บ้านหนองแวงน้อย ภวันตี   จันสามารถ ครู อนุมัติ
123 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050914 บ้านดอนดู่ นายนพดล  เทียบโพธิ์ ครู อนุมัติ
124 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050915 บ้านโนนท่อน นางบังอร  นาสมใจ ครู อนุมัติ
125 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050915 บ้านโนนท่อน สมมิตร  นาสมใจ ครู อนุมัติ
126 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050916 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา นางสุธิดา  ปราบ ณ ศักดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
127 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050919 บ้านหนองไผ่น้อย นางสาวอชิรญาญ์   ดวงโนเเสน ครู อนุมัติ
128 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050920 บ้านหนองแวงยาว สมชาย  บุญก้อน ครู อนุมัติ
129 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050921 บ้านหนองแสง วิชาญ  ชูวังวัด ครู อนุมัติ
130 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050952 บ้านกุดหว้า นายอวยชัย  แท่นนอก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
131 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050960 บ้านหนองบัวแดง นายวชิระ   วราเมธวุฒิกุล ครูชำนาญการ อนุมัติ
132 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050906 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก นางศิริเพ็ญ   บุญเชิด ครู อนุมัติ
133 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050907 บ้านหนองเปล่ง นายประถิตย์  นาหนอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
134 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050901 จตุคามวิทยา กรรณิการ์  หล้าธรรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
135 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050904 บ้านตะกั่วป่า นางสุณี  ชัยพันธ์กุล ครู อนุมัติ
136 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050923 บ้านกอกโนนแต้ นายสมทรง  ยันต์ชมภู ครู อนุมัติ
137 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050924 บ้านโคกสูงประชาสรรค์ สมดี  เวทไธสง ครู อนุมัติ
138 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050925 บ้านชาดหนองเหล็ก เภรีพร  มะลาศรี ครู อนุมัติ
139 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050927 บ้านโนนธาตุ สมหมาย  กุลสังขาร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
140 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050929 บ้านสว่างวิทยา นางสาวสิริมาดา  คุวาจารย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
141 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050930 บ้านสำราญ เพ็ญศรี  อินทวัฒน์วงษา ครู อนุมัติ
142 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050932 ชุมชนวังหิน นายจักรี  ประธรรมสาร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
143 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050933 บ้านหลักด่าน นางสาวสิรินทร  แสนโน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
144 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050937 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม นางสาววิไลลักษณ์   พงษา ครู อนุมัติ
145 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050938 บ้านหนองยาง อนงค์นิจ  พลรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
146 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050931 บ้านสำโรง นางสาวเยาวเรศ  ผาผง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
147 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050934 บ้านหินลาดนาดี ผกาแก้ว  อุ่นสำโรง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
148 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050935 บ้านหนองกาว นายจรวด  แสนนา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
149 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050936 บ้านหนองคลองดอนแดง นายศิวะ  เทวะหา ครู อนุมัติ
150 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050940 บ้านเหล่านกชุม นางเกศมณี  แก้วชนะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
151 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050957 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม นายธนพล   แพงศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
152 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050957 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม นางเสาวนีย์  พันธุ์สวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
153 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050958 บ้านหนองกุงสว่าง นางวิมลวรรณ  สุจริต ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
154 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050941 ชุมชนหนองเม็ก หวิน  จำปานิน ครู อนุมัติ
155 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050942 บ้านโคกสูงวิทยา นางสาวศิริพรรณวดี  ดวงเข็ม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
156 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050944 บ้านท่าหนองหว้า นางบัวหวาน  พรมหญ้าคา ครู อนุมัติ
157 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050945 บ้านโนนขามป้อม นางนาพร  สีตาล ครู อนุมัติ
158 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050946 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว นางสาวภิญญาพัชญ์  เกียรตินอก ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
159 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050947 บ้านวังคูณ นางสุจี  คำพิลา ครู อนุมัติ
160 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050949 บ้านหนองไทร นางสาวบุษบา  นาหก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
161 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050950 บ้านหนองบัวแดงวิทยา นางธิติมา  เพ็ญจันทร์ ครู อนุมัติ
162 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050951 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ หงษ์ทอง  เจณวิทย์ ครู อนุมัติ
163 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050953 บ้านโนนกราด ภิรมย์  กาลวรรณษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ อนุมัติ
164 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050954 บ้านโนนรังหนองบอน นางอิงอร  นามมนตรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
165 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050955 บ้านเปาะ ศรเสน่ห์  ป้องสา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ อนุมัติ
166 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050956 บ้านเมย เนาวรัตน์  ตุ้ยศักดิ์ดา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
167 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050959 บ้านหนองสองห้อง อนุพงศ์  แก้วหาวงศ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
168 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050909 ไตรมิตรวิทยา สงวนศักดิ์  ปุนไธสง ครู อนุมัติ
169 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050922 บ้านกุดหอยกาบ นางจันทร์เพ็ญ  ศรีวรมย์ คร อนุมัติ
170 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050926 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว นางสาวกุสุมาวดี  พลนงค์ ครู อนุมัติ
171 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050948 บ้านหันโจดหนองกุง นางสาววิไลวรรณ  สุดจริง ครู อนุมัติ
172 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050928 บ้านแฝก นางจันทกานต์  จ่าทัพ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
173 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050943 บ้านดอนชาด นางจุฑาพร  คำพิลา ครู อนุมัติ
174 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051078 บ้านโนนแดง นางสวาท  พรหมกัลป์ ครู อนุมัติ
175 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051081 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า อมรรัตน์  จันทะคาม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
176 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051077 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ชนะพล  หล้าลุน ครู อนุมัติ
177 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051083 บ้านหลุบคา บุญช่วย  โคกแดง ครู อนุมัติ
178 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051084 บ้านเหล่าโนนคูณ วรรณตรี  หล้าลุน ครู อนุมัติ
179 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051075 เบญจคามสามัคคี บัณฑิต  ภูมี ครู อนุมัติ
180 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051068 บ้านวังยาวสามัคคี นางสาวบังอร  แปน้ย ครู อนุมัติ
181 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051068 บ้านวังยาวสามัคคี วิโรจน์  การฟุ้ง ครู อนุมัติ
182 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051069 บ้านหันศิลางาม ว่าที่ร้อยตรีหญิงดุษฎี   นาหาร ครู อนุมัติ
183 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051070 บ้านหนองขี้เห็น นายศรัญณัฐพงศ์  ผางจันทร์ดา ครู อนุมัติ
184 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051071 ไตรมิตรพัฒนศึกษา วาทิศ  สันทา ครู อนุมัติ
185 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051072 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ ศศิธร  พรหมภักดี ครู อนุมัติ
186 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051073 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ นายกัมปนาท  ภักดีวิเศษ ครู อนุมัติ
187 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051074 บ้านห้วยแคน สมใจ  สีหา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแคน อนุมัติ
188 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051076 ไตรราษฎร์สามัคคี นางไพรัตน์  โจทย์จันทร์ ครู อนุมัติ
189 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051079 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ ชาญวิชัย  พลสงคราม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
190 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051080 บ้านผักหวาน ประดับดวง  นาชิน ครู อนุมัติ
191 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051082 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า นางสาวรัตณี   แพงบุตร ครู อนุมัติ
192 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051085 หนองกุงห้วยเสียววิทยา นายเปี่ยมศักดิ์   ศรีสุมัง ครู อนุมัติ