รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050350 บ้านกุดกว้าง ชัชฎาภรณ์  หลาบหนองแสง ครู อนุมัติ
2 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050351 บ้านกุดน้ำใส วิลาวัลย์  สียอด ครู อนุมัติ
3 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050353 บ้านฟากพอง นางสุนันทา  บำรุงภักดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
4 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050354 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป นาวสาวกัญญรัตน์   สัมฤทธิ์ ครู อนุมัติ
5 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050296 อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ นางนวพร  รัชนานันท์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
6 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050315 บ้านโคกสง่านางาม เสถียร  เหลาลาภะ ครู อนุมัติ
7 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050316 บ้านจำปาหัวบึง วิภาดา  ขามธาตุ ครู อนุมัติ
8 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050317 บ้านทรายมูล จำนง  ชัยชุมพล ครู คศ ๓ อนุมัติ
9 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050317 บ้านทรายมูล นายศักดิ์ชัย  ทนทาน ครู คศ.3 อนุมัติ
10 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050320 บ้านหนองหว้าสุขใจ นายกังวาลย์ไพร  ชาปู่ ครู อนุมัติ
11 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050312 บ้านหนองแสง อุดมพร   กันทะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
12 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050308 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย จันทร์เพ็ญ  โยธิน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
13 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050309 บ้านท่ามะเดื่อ นายบัณดิษฐ์   กองจันทา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
14 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050309 บ้านท่ามะเดื่อ นายบัณดิษฐ์  กองจันทา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
15 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050306 บ้านกุดพังเครือ อดุลย์  อดทน ครู อนุมัติ
16 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050307 บ้านท่ากระเสริม นายอนุพงษ์  น้อยเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
17 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050348 น้ำพองประชานุกูล สุวารี  พนิตประชา ครู อนุมัติ
18 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050352 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา กฤษนิชา  ชูน้ำคำ ครู อนุมัติ
19 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050356 บ้านห้วยไผ่หนองโน นางณัชกมล   อ่อนตาแสง ครู อนุมัติ
20 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050357 โคกสูงกุดน้ำใส นายธีระศักดิ์  สาขา ครู อนุมัติ
21 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050358 บ้านคำมืด มัณฑนา  สีมงคุณ ครูธุรการ อนุมัติ
22 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050369 บ้านหนองหารจาง นายสุขี  ป่านนี้ ครู อนุมัติ
23 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050371 บ้านห้วยเสือเต้น เทพนำชัย  พลปรีชา ครู อนุมัติ
24 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050325 บ้านนาฝายเหนือ มรกต  แก้วสมบัติ ครู อนุมัติ
25 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050325 บ้านนาฝายเหนือ สุริยวุฒิ  ทาอามาตย์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
26 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050326 บ้านโนนแดงโคกเล้า สัทธา  หล้าทุม ธุรการ อนุมัติ
27 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050327 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ เดชสมภพ  วงษ์คำจันทร์ ครู คศ.3 อนุมัติ
28 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050328 บ้านหนองกุงขี้ควง นายธรรมนูญ  พินิจมนตรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
29 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050328 บ้านหนองกุงขี้ควง วัชราภรณ์  ภูมิประเสริฐ ครูธุรการ อนุมัติ
30 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050329 บ้านหนองแวง นางสาวมัณฑนา   ศรีตาแสน ธุรการ อนุมัติ
31 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050321 บ้านโคกใหญ่ นายกฤษฎา   จรัสแผ้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
32 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050322 บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) ประเสด  จักร์นารายณ์ ครู อนุมัติ
33 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050323 คำบอนวิทยา นางสาวอังคณา  บัวผัน ครู คศ.1 อนุมัติ
34 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050324 บ้านดงเย็น อมรรัตน์  พงษ์สุวรรณ ครู อนุมัติ
35 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050330 กู่สว่างสามัคคี นางไพฑูรย์  บัวใหญ่รักษา ครู อนุมัติ
36 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050331 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ นายธวัช  โพธิ์อ้น ครู อนุมัติ
37 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050332 บ้านคอกคีแสนตอ ยุรี  สมพาน ครู อนุมัติ
38 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050333 บ้านคำม่วมดงเย็น นางสุพรรณี  ภูแสงศรี ครู คศ.3 อนุมัติ
39 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050334 บ้านโนนหัวช้าง พลกฤษณ์  ศรีพุทธา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
40 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050335 พระธาตุขามแก่น มยุรา  แก้วสกุลธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
41 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050335 พระธาตุขามแก่น นายยุทธพงษ์  โพธิงาม ครู อนุมัติ
42 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050336 บ้านโนนเชือก สุวิช  สะท้านบัว เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
43 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050336 บ้านโนนเชือก นายสุวิช  สะท้านบัว ครูชำนาญการ อนุมัติ
44 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050337 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ นางจงจิต   คำสุริย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
45 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050338 บ้านสำโรง นางผ่องศรี  กงอินทร์ ครู อนุมัติ
46 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050339 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล นายทองสุข  โควังชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
47 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050339 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล นางวัชรา  แยงคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
48 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050340 บ้านหัวดง วิจิตร  ทองโคกสี ครู อนุมัติ
49 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050346 บ้านหินลาด ยุพาภรณ์  พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
50 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050347 บ้านหัวบึง ศริษา  ลีโคตร ครูธุรการ อนุมัติ
51 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050347 บ้านหัวบึง นางพิศรานุช  โคตรวัฒน์ ครู คศ.1 อนุมัติ
52 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050347 บ้านหัวบึง ธีรพงษ์  หล่ายบุญ ครู อนุมัติ
53 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050341 บ้านกุดพังทุย นายวีระวัฒน์  นะที ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
54 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050343 บ้านนาขาม กัลยาภัสร์  ศรีเมืองไหม ธุรการ อนุมัติ
55 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050304 บ้านสระกุด โชติกา  เมืองศรี ครู อนุมัติ
56 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050305 บ้านห้วยหินลาด พัฒนศรี  จิตต์บุญธรรม ครู อนุมัติ
57 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050298 บ้านคำแก่นคูณ นางประนอม  อินทปัตถา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
58 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050300 บ้านโนนพยอม นางสาวณัฐปภัสร์  หิรัญธนนิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
59 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050300 บ้านโนนพยอม นางสาวณัฐปภัสร์  หิรัญธนนิตย์ ครูธุรการ อนุมัติ
60 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050301 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ นางดวงฤดี  พลโคกก่อง ครู อนุมัติ
61 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050303 บ้านม่วงหวาน สุวรรณพงศ์  ศรีจุลา ครู อนุมัติ
62 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050360 บ้านวังเกิ้ง กุลกันยา  กงยนต์ ครู อนุมัติ
63 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050361 บ้านวังชัย ธะจร  ชานันโท ครู อนุมัติ
64 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050362 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว แสงดาว  เงินขาว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
65 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050363 บ้านเสียวโคกกลาง นันทนา  พัฒนิบูลย์ ครู อนุมัติ
66 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050363 บ้านเสียวโคกกลาง ทินกร  พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
67 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050370 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง นายก่อศักดิ์  ลอกไธสง ครู อนุมัติ
68 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050365 บ้านคำบง เด่น  ตาตะมิ ครู อนุมัติ
69 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050365 บ้านคำบง นางสาวพิชญ์ชานันท์  นาคา ครูธุรการ อนุมัติ
70 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050366 บ้านดงมัน นางสาวศรินญา  พรมแสงใส ครูธุรการ อนุมัติ
71 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050367 บ้านนาศรีดงเค็ง นางศรัญญา  สีนุ้ย ครู อนุมัติ
72 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050368 บ้านสะอาดหนองเรือ นางกังสดาล  บุตรโพธิ์ศรี ครู อนุมัติ
73 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050368 บ้านสะอาดหนองเรือ นางสาวรัชณู   สมบัติมี ครูธุรการ อนุมัติ
74 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050368 บ้านสะอาดหนองเรือ เอกชัย  โทธรรม ครู อนุมัติ
75 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050302 บ้านบึงกลาง นายธีรภัทร  ศรีอรัญ พนักงานราชการ อนุมัติ
76 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050313 ชุมชนหนองกุงวิทยา นายเมธาวุฒิ  เหลาลาภะ ครู อนุมัติ
77 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050314 น้ำพอง เกียรติพงษ์  นามพลกรัง พนักงานราชการ อนุมัติ
78 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050318 บ้านโสกแสง นายเกรียงศักดิ์   พงษ์อุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
79 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050344 บ้านนาคู นางณัฐรินีย์  ศิลาแยง ครู อนุมัติ
80 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050344 บ้านนาคู นริศรา  สมบัติทอง ครู อนุมัติ
81 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050359 บ้านนาเรียง นางเสงี่ยม  ลือสะท้าน ครู อนุมัติ
82 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050961 อนุบาลอุบลรัตน์ วิเชียร  อรุณสินประเสริฐ ครู อนุมัติ
83 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050965 บ้านโนนจิก ดาราวดี  เจริญสุข ครู อนุมัติ
84 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050966 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า นายสมเกียรติ  มะโนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
85 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050967 บ้านพระบาทท่าเรือ นิรุจ  วรรณมะรักษา ครูธุรการ อนุมัติ
86 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050969 บ้านภูคำเบ้า อดิศัย  ศรีเมืองบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
87 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050963 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง นายวิกุล   ปิ่นวัชระ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
88 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050963 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง นายวิกุล  ปิ่นวัชระ ครู คศ.3 อนุมัติ
89 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050970 โคกสูงใหญ่วิทยา นายอินเทวา   สุริยฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
90 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050970 โคกสูงใหญ่วิทยา นางเปลวทอง  เทพสุคนธ์ ครู คศ. 2 อนุมัติ
91 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050972 บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง นายวัชรินทร์  ประไวย์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
92 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050964 บ้านทุ่งโป่ง นายสุริชัย  จันทรพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
93 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050964 บ้านทุ่งโป่ง เสาวนินต์  วรสินา ครู อนุมัติ
94 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050975 บ้านหนองผือ อมรรัตนา  หัตถะกิจ ครู อนุมัติ
95 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050976 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ นนทิยา  พรมมานนท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
96 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050976 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ สุพินิจ  ศรีพุทธา ครู อนุมัติ
97 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050978 บ้านกุดกระหนวน ธัญญารัตน์  ไมคามิ ธุรการ อนุมัติ
98 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050979 นาคำพิทยาสรรพ์ อธิษพร  อินทฤทธิ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
99 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050979 นาคำพิทยาสรรพ์ นายวิทวัฒน์  ศิริรัมย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
100 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050982 หนองขามพิทยาคม นายพิพัฒน์พงศ์  ศรีบุญส่ง ครูธุรการ อนุมัติ
101 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050983 บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น อัครเดช  ศรีเมืองใหม่ ครู อนุมัติ
102 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050984 บ้านกุดเชียงมี นางแก้วมณี  ชินเชษฐ์ ครูคศ.1 อนุมัติ
103 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050985 บ้านขุนด่าน นายสมบัติ  ละเลิศ ครู อนุมัติ
104 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050986 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) สุพรรณนี  งามสุวรรณ ครู อนุมัติ
105 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050986 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) นางสาวชวนพิศ  คำบึงกลาง ครู อนุมัติ
106 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050987 บ้านบ่อ กานต์ตวรรณ  แสงสุรินทร์ ครู อนุมัติ
107 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050987 บ้านบ่อ นายกองสิน  คำบุญ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
108 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050988 บ้านหนองแต้ สมควร  ชินบุตร ครู อนุมัติ
109 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050988 บ้านหนองแต้ บัณฑิต  รัตนมนตรี พนักงานราชการ อนุมัติ
110 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050989 บ้านห้วยทรายศึกษา งามนิจ  แสนสีลา ครู อันดับ คศ.3 อนุมัติ
111 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050990 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ ปานรวี  หงษ์ทอง ครู อนุมัติ
112 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050991 บ้านโนนศิลาราศรี นายภัทรานันท์  ชัยอาสา ครู คศ.3 อนุมัติ
113 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050992 บ้านศาลาดินห้วยเตย วิเศษ   วิเศษสม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
114 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050992 บ้านศาลาดินห้วยเตย ดวงสิตา  เทพภักดี พนักงานราชการครู อนุมัติ
115 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050993 บ้านศรีสุขสำราญ ปัญญา  สายทองดี พนักงานราชการ อนุมัติ
116 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050137 ชุมชนดูนสาด ธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
117 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050138 นามูลวิทยาคม เพ็ญศรี  นิตยา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
118 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050138 นามูลวิทยาคม ทองเพชร  ชนะศึก ครู อนุมัติ
119 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050134 บ้านหนองซา ปรีดา  อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
120 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050134 บ้านหนองซา จิรารัตน์   รัตนไพโรจน์ ครู อนุมัติ
121 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050134 บ้านหนองซา สานิจ  ทองเดช ครู อนุมัติ
122 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050129 ชุมชนน้ำอ้อม นางสาวอังคณา  พิจารโชติ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
123 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050128 บ้านหนองแวงเป่ง ปริษา  บุญหล้า ครู อนุมัติ
124 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050125 บ้านฝางวิทยา นภาพร  ตูมโฮม ครู อนุมัติ
125 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050127 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ นายนภดล  สมท้าว ครู อนุมัติ
126 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050123 บ้านทุ่งใหญ่ เณติ  วรีฤทธิ์ ครู อนุมัติ
127 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050130 บ้านผักหนาม นางสาวจิราภรณ์   แสนโคตร ครู อนุมัติ
128 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050131 บ้านวังโพน นายวีระชัย  ศรีแก้วน้ำใสย์ ครู อนุมัติ
129 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050132 บ้านเวียงแก้ว นางประมวลพิชญ์  ปัญสุวรรณ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
130 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050133 ชุมชนหนองกุงใหญ่ ภานุพงษ์  สำนึกศักดิ์ศรี ครู อนุมัติ
131 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050133 ชุมชนหนองกุงใหญ่ อรทิตย์  มีขันเพชร ครู อนุมัติ
132 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050135 บ้านหนองโอง สุพรรณี  ไวยกรรณ์ ครู อนุมัติ
133 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050136 ชุมชนกระนวน นางเสาวลักษณ์  โคตรล่ามแขก คศ.3 อนุมัติ
134 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050139 บ้านคำไฮผักแว่น นางกาพย์แก้ว  ประไชโย ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
135 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050140 บ้านบะแต้ นางยุภาวดี   หวายฤทธิ์ ครูธุรการ อนุมัติ
136 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050141 ศรีสมบูรณ์วิทยา นางสาวอุทุมพร  พรมสอน ครู ชำนาญการ อนุมัติ
137 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050142 บ้านหนองโก นายวิสุทธิมรรค  อันทะนัย ครู อนุมัติ
138 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050143 บ้านห้วยเชือก ดวงจันทร์  วงศ์ชารี ครู อนุมัติ
139 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050120 ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) นางศิริวรรณ  สิงห์จรรยา ครู อนุมัติ
140 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050120 ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) นางสุกัญญา  บึงบาง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
141 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050120 ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) นายอาวุทธ์  มีขันเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๔(บ้านกุดโง้ง) อนุมัติ
142 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050121 บ้านโคกกลาง นายนพนนท์   แสนโคก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
143 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050121 บ้านโคกกลาง กฤติยา  เพชรนาค ครูผู้ช่วย อนุมัติ
144 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050124 บ้านนาเลาะ ยุทธศาสตร์  โยธาเสน ครู อนุมัติ
145 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050124 บ้านนาเลาะ นายจักรกริช  หวายฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
146 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050126 บ้านป่าติ้ว นายสุวัฒน์   พลรักษา ครู อนุมัติ
147 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050148 หนองโนวิทยาคาร สุชาติ  โพธิ์์สาจันทร์ ครู อนุมัติ
148 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050144 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด สุรเดช  โสมาบุตร ครู ชำนาญการ อนุมัติ
149 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050145 บ้านนาฝาย ยุพิน  อดทน ครู อนุมัติ
150 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050145 บ้านนาฝาย วชิระ  สร้อยโพธิ์ ครู อนุมัติ
151 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050146 บ้านโนนสังป่ารัง นายวิระพงษ์  ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโรงเรียน อนุมัติ
152 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050147 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข รัตนาวดี  อดทน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
153 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050147 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข มณีพรรณ  สมบึงกลาง ครู อนุมัติ
154 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050149 ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา อำนวย  สังแก้ว ครู อนุมัติ
155 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050149 ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา อำนวย  สังแก้ว ครู อนุมัติ
156 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050150 ศิลาโป่งคำ รัชนี  ถีระสา ครู อนุมัติ
157 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050155 บ้านน้ำสามวัง นายอาทิตย์  โคตรศรีวงศ์ ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
158 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050156 บ้านห้วยยาง มนตรี  สันประภา ครู อนุมัติ
159 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050151 บ้านโคกกลางวิทยา นางสุมณฑารัตน์  ปาโท ครู อนุมัติ
160 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050154 บ้านโนนสมบูรณ์ (ชื่อใหม่ โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่) นายธนะศักดิ์   วิเศษลา ครู อนุมัติ
161 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050154 บ้านโนนสมบูรณ์ (ชื่อใหม่ โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่) นายสง่า  สุราช ครู อนุมัติ
162 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050153 บ้านท่าลาดคำตานา นางสาวพัสนี  ปัจฉา ครู พนักงานราชการ อนุมัติ
163 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050152 บ้านคำครึ่ง นายทองเต็ม  ยาเกิ้น ครู คศ.3 อนุมัติ
164 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050157 บ้านหัวนาคำ ศิริเพ็ญ  หายักวงษ์ ครู อนุมัติ
165 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050186 บ้านคำนางปุ่ม นายญาณทิพย์  โสจันทร์ ครู คศ.3 อนุมัติ
166 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050188 บ้านนาค้อ ยอดชาย  คลังกลาง ครูธุรการ อนุมัติ
167 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050188 บ้านนาค้อ นางดวงเดือน  แก้วหานาม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
168 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050190 บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง นายศราวุฒิ  อััคคะฮาด ครูธุรการ อนุมัติ
169 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050190 บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง จันทิมา  ชาตะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
170 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050191 สองห้องประชาบำรุง ศิริลักษณ์  นาบง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
171 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050191 สองห้องประชาบำรุง ว่าที่ร้อยเอกสุเพชร์  สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
172 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050158 อนุบาลเขาสวนกวาง นายสัมผัส  นิลเขต ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
173 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050164 บ้านโนนสว่างหนองตะนา พัฒนา   ภูสง่า ครู อนุมัติ
174 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050159 บ้านคำม่วง วันชัย  พูลล้น ครู อนุมัติ
175 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050160 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ นางสาวศิริพร  สุวรรณดี ครู อนุมัติ
176 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050161 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง สิริพร  มาศนพคุณรัตน์ ครู คศ.3 อนุมัติ
177 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050162 บ้านนาอ่างทอง นางสาววรรณนิสา  สังคะพันธ์ ครูธุรการ อนุมัติ
178 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050163 บ้านโนนสง่า ณัฐกานต์  ปัดภัย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม อนุมัติ
179 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050163 บ้านโนนสง่า นางสาววิรดา  ขัติยะวงค์ อัตราจ้าง อนุมัติ
180 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050165 บ้านโนนทองห้วยบาก นางสาวสุปราณี  ทองสา พนักงานราชการ อนุมัติ
181 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050174 บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง ธัณย์นิชา  เวียนภีระภัทร์ ครู อนุมัติ
182 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050174 บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง ยงยุทธ  สิงห์ขรเขต ครู อนุมัติ
183 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050175 ทุ่งบ่อวิทยา สุพรรณีสุพรรณราช  อุปัชฌาย์ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
184 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050176 บ้านหนองคู อัฒพงษ์  สติโรจน์ ธุรการ อนุมัติ
185 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050166 ศรีเมืองแอม นางฤทัยรัตน์  จันทะลุน พนักงานราชการ อนุมัติ
186 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050189 บ้านโนนน้ำผึ้ง ปิยะนุช   มิ่งพา รักษาราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง อนุมัติ
187 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050189 บ้านโนนน้ำผึ้ง นางสาวเพชรมณี   บัวแย้ม ครูธุรการ อนุมัติ
188 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050172 บ้านคำแคนคำเจริญ รจรินทร์  อุลาแก้ว ครูธุรการ อนุมัติ
189 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050173 บ้านโคกสูงสะอาด นายสุนิจ  นาหนองตูม ครู อนุมัติ
190 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050177 หนองแวงเรือประชาศึกษา นางกิตติพร  เที่ยงธรรม ครู คศ.๒ อนุมัติ
191 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050177 หนองแวงเรือประชาศึกษา อนุชิต  สงคราม ครุผู้ช่วย อนุมัติ
192 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050177 หนองแวงเรือประชาศึกษา พัฒน์ณิชา  วงศาศิริพัฒน์ ครู อนุมัติ
193 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050178 บ้านห้วยยางสะอาด อภิวัตร  เทกอง ครู อนุมัติ
194 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050187 บ้านคำสมบูรณ์ นางพิมพ์พิศา  พิลามาตร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
195 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050171 บ้านแสงสว่าง นางวริศรา  กัณหาสร้อย ครู อนุมัติ
196 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050169 บ้านนาง้อง พรทิพย์  พิพิษ ครู อนุมัติ
197 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050170 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ นางสาวระริตา  แสนวิลัย ครูธุรการ อนุมัติ
198 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050167 บ้านขามป้อมดงเย็น สุทธิดา  วงศามิ่ง ครุผู้ช่วย อนุมัติ
199 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050167 บ้านขามป้อมดงเย็น นายราชัญ  มาตย์เทพ ครู อนุมัติ
200 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050168 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ นางจินตนา  ศรีวิวัฒน์ ครู อนุมัติ
201 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050179 ชุมชนโนนสมบูรณ์ รัตติกร  สะตะ ครู อนุมัติ
202 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050180 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย นัยนา  หินนอก ครู อนุมัติ
203 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050181 บ้านโนนหัวช้าง วิมลรัตน์  โยธะพล ธุรการ อนุมัติ
204 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050182 บ้านคำป่าก่อ นางสาวณัฏฐ์ชนากานต์  ศรีลือ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
205 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050182 บ้านคำป่าก่อ จุทามาศ  คำภู ครู อนุมัติ
206 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050185 บ้านหัวฝายประชานุกูล นางสาววารุณี  ชินราม ครู คศ.1 อนุมัติ
207 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050183 บ้านโคกกลางนาล้อม ชลดา  เรืองสิทธิ์ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
208 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051017 บ้านกระนวนซำสูง สุจิตรา  โศภิษฐ์โฆษิต ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
209 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051018 บ้านคำแมด กัลยารัตน์  รัตนทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
210 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051018 บ้านคำแมด นายสุพล  โพธิ์ศรี ครู คศ.3 อนุมัติ
211 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051029 บ้านหนองบัวคำมูล นายมานพ  พวงระย้า ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
212 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051027 บ้านบ่อใหญ่ สุดารัตน์  แก้วใส ธุรการ อนุมัติ
213 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051028 บ้านหม้อ เรนูนคร  อาษาสนา ครูธุรการ อนุมัติ
214 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051028 บ้านหม้อ นางสาวปริศนา  วงค์ละคร ครูผู้สอน อนุมัติ
215 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051023 คูคำพิทยาสรรพ์ พัชรินทร์  สะตะ ครู อนุมัติ
216 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051023 คูคำพิทยาสรรพ์ นายพลทอง  เพ็งวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
217 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051024 บ้านโคกใหม่นายม นายอาณัติ  คำมูล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
218 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051025 บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ นางวนิดา  คำมูล ครู อนุมัติ
219 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051026 บ้านโนน นายประพฤทธิ์  สิงหาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
220 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051030 บ้านแห้ว คำ  เพ็งวิชัย ครู อนุมัติ
221 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051022 บ้านห้วยเตย นายกวินท์  โคตรศรีวงษ์ ธุรการ อนุมัติ
222 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051020 บ้านหนองกุงดิ่ง นางยุพาพร  อาษาสนา ครู อนุมัติ
223 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051021 บ้านหลุบเลา ธนายุทธ  แก้วใส ครู อนุมัติ
224 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051019 บ้านสว่างซำโอง ลัคนา  คำดี ครู อนุมัติ
225 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050973 บ้านโคกสว่าง ณัฎฐ์ฌญา  ชัยวุฒิ พนักงานราชการ อนุมัติ