รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050881 : บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ วีระยุทธ  ภูงามเงิน ครู
2 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050881 : บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ อัจฉรา  สุดสะอาด ครู
3 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050872 : บ้านสำราญหินลาด นางสาวสุภาภรณ์  โม้แซง ครู
4 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050872 : บ้านสำราญหินลาด รภัทภร  ศิริปรุ ครูชำนาญการ
5 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050873 : บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก ศุพิณญา  หาญภูเขียว ครูผู้ช่วย
6 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050873 : บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก นายเฉลิม  สุระพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050873 : บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก นางนิตยา  วงศ์ชู ครูชำนาญการพิเศษ
8 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050848 : บ้านโคกสูงวิทยานุกูล นางสมจิต  ศรีทะจักร์ ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050848 : บ้านโคกสูงวิทยานุกูล นางสาววิจิตตรา  อุดเมืองเพีย ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050850 : บ้านโนนดู่หนองแวง นางสาวพรนิภา  สะท้าน ครู
11 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050850 : บ้านโนนดู่หนองแวง นายอาทิตย์  ลากุล ครู
12 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050850 : บ้านโนนดู่หนองแวง นายทักษิณ   วรรณโชติ ครูชำนาญการพิเศษ
13 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050867 : บ้านโคกกลางหนองแปน นางสาวเกศกมล  แสนยศบุญเรือง ครูชำนาญการ
14 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050870 : โนนฟันเรือบะยาววิทยา นางมัทนา  เจริญเหรียญ พนักงานราชการ
15 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050870 : โนนฟันเรือบะยาววิทยา ทวิช  ชัยเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
16 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050846 : บ้านกุดกว้าง สุภะลักษ์  ภูงามเงิน ครู
17 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050846 : บ้านกุดกว้าง นายพงษ์พัฒน์   คลังคำภา พี่เลี้ยงเด็กพิการ
18 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050847 : บ้านขนวนนคร จตุพร  รินมะเริง ครู
19 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050833 : ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง นางจุฑารัตน์  สูงเนิน ครู
20 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050833 : ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง กมลรัตน์  สีดาคุณ ครู
21 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050836 : หนองหอยเทพเทวัญ วิรัช  วิทยา ครู
22 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050837 : บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน นางปรางทิพย์  ปริบาล ครู
23 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050837 : บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน นางจิตตรา  อยู่ดี ครู
24 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050837 : บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน ปิยะวดี  วงษ์หาจักร ครู
25 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050838 : บ้านหัวบึงสว่าง อุไรรัตน์  ศรีพรหม ครู
26 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050856 : บ้านกุดแคน นางสาวพิมพ์จารุภัทร    ชาญประเสริฐ ครูผู้ช่วย
27 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050856 : บ้านกุดแคน นางสาวอรอุมา  ทองพุฒ ครู
28 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050857 : บ้านกุดเลา สาคร  ธานีกุล ครู
29 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050857 : บ้านกุดเลา ทูนซอง  เกษแก้ว ธุรการโรงเรียน
30 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050858 : บ้านโนนทอง แสวง  แก้วศรีทุม ครู
31 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050858 : บ้านโนนทอง Nuchanat  Samorn ครู
32 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050859 : บ้านฝางน้อย อมรรัตน์  สอนละ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
33 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050860 : บ้านภูมูลเบ้า นายอำนาจ   สมเวช ครู
34 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050860 : บ้านภูมูลเบ้า นายแหลมทอง  น้อยโนนทอง ครูชำนาญการพิเศษ
35 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050861 : บ้านสระพังข่า นางประภัสศร  บุดดีเหมือน ครู
36 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050861 : บ้านสระพังข่า นางสาววิภาภรณ์  รามเวียง ครูธูรการ
37 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050862 : บ้านหนองเขื่อนช้าง นายสถิตย์   อุดเมืองเพีย ผู้อำนวยการโรงเรียน
38 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050863 : บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ นางวิภาดา  ธรรมวงษา ครู
39 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050864 : บ้านห้วยอรุณหินลาด นางสุนิตย์  คำป้อง ครู
40 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050865 : บ้านห้วยทรายทอง อรวรรณ  สิมมาสุด ธุรการโรงเรียน
41 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050865 : บ้านห้วยทรายทอง นางสาวหงษ์นภา  โสระเวช พี่เลี้ยงเด็กพิการ
42 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050877 : บ้านกุดฉิมพิทยาคาร นางสาวนันท์นภัส  ขันอาษา ครู คศ.3
43 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050877 : บ้านกุดฉิมพิทยาคาร นางสุภารัตน์  พรมสำลี ครูชำนาญการพิเศษ
44 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050877 : บ้านกุดฉิมพิทยาคาร อำภาพร  อ่อนพันธ์ ธุรการโรงเรียน
45 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050849 : บ้านนาเปือย พรสวรรค์  ขันเงิน ครู
46 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050849 : บ้านนาเปือย นายอาวุธ  นมัสศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
47 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050851 : บ้านโนนทันวิทยา อนุสรณ์  ผลภิญโญ ครู คศ.3(2)
48 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050851 : บ้านโนนทันวิทยา จำปรีญา  อุตรา ครูชำนาญการพิเศษ
49 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050853 : บ้านร่องสมอ นายทรงฤทธิ์  สาสิมมา ครู คศ.3
50 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050854 : บ้านหว้า พงษ์พัฒน์  บุตรโพธิ์ศรี ธุรการโรงเรียน
51 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050855 : บ้านห้วยม่วง จันทิรา  สุริยมาตร ครูธุรการโรงเรียน
52 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050855 : บ้านห้วยม่วง รุ่งรัตน์  สีเหลือง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
53 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050866 : โคกกลางโนนคูณโนนศิลา ยุพาวดี   ดวงหะคลัง ครูผู้ช่วย
54 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050866 : โคกกลางโนนคูณโนนศิลา นายภาคิไนย  บำรุงเชื้อ ผู้อำนวยการ
55 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050868 : บ้านดอนหันโนนหินแห่ ศุภชัย  แพงคำ ครู ชำนาญการพิเศษ
56 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050869 : บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ อนุชัย  ศิริชัยโชค ครู
57 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050869 : บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ นางเจียม  แสนเหวิม ครู
58 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050871 : โนนสะอาดพิทยา อภิชาติ   สวัสดิ์มูล ครู
59 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050874 : บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง ชุมพล  ไชยยันต์ ครูชำนาญการพิเศษ
60 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050874 : บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง นางสาวยุพิน  โลขันธ์ ครู
61 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050875 : บ้านโนนหนองแวง Nuchjirapon  Kongkamood ครู
62 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050875 : บ้านโนนหนองแวง อุมาพร  อุมาพร สวัสดิ์ศรี ครูชำนาญการ
63 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050844 : บ้านหนองสระ ชุมาพร  วงศ์สายเชื้อ ครู
64 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050844 : บ้านหนองสระ นุชกานต์  ข้อยุ่น ครู
65 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050844 : บ้านหนองสระ ประเสริฐ  อัมพรพรรดิ์ ครู คศ.3
66 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050839 : บ้านกง(ประชานุกูล) กิตติพงษ์  ไทยอ่อน ครู คศ.3
67 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050839 : บ้านกง(ประชานุกูล) Komol  Somdaeng ผอ
68 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050839 : บ้านกง(ประชานุกูล) นายสุวิทย์  เบี้ยวโกฎิ ครู
69 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050843 : บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ นายปรีดา  มาอุ้ย ครูชำนาญการพิเศษ
70 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050843 : บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ นายธีรพงษ์  วงษ์หนองหอย ครูชำนาญการ
71 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050842 : บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ พัชนี  เพียทา ครูชำนาญการพิเศษ
72 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050842 : บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ ภูผาภูมิ  โมรีย์ ครู
73 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050841 : โพธิ์ตากวิทยา ธีรยุทธ  อำท้าว ครู
74 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050845 : หนองแสงวิทยาสรรค์ สถิตย์  แสนบุราณ ครู ชำนาญการพิเศษ
75 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050845 : หนองแสงวิทยาสรรค์ บุญธรรม  บุญมี ครู
76 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050832 : บ้านหาด paisal  sirimungmool ครู
77 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050890 : บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง นายอภิรัฐ  ถุงวิชา ธุรการโรงเรียน
78 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050828 : บ้านสว่างดอนช้าง นางวิไลพร  พระพลพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
79 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050829 : บ้านหนองกุงมนศึกษา นายมานิตร  มั่นกุง ผู้อำนวยการโรงเรียน
80 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050829 : บ้านหนองกุงมนศึกษา นายชาญวิทย์  ปะกิระสา ครู
81 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050830 : บ้านหนองโนประชาสรรค์ Thawanwong  Kaewmart ครู
82 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050830 : บ้านหนองโนประชาสรรค์ ถาวร  จิบจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
83 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050830 : บ้านหนองโนประชาสรรค์ สุนทร  ลิละคร ครู
84 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050831 : บ้านหนองแสงสามัคคี นายทรงศักดิ์  สิงทุยห์ ครูชำนาญการพิเศษ
85 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050831 : บ้านหนองแสงสามัคคี นิภาพร  กองบาง ครู
86 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050825 : บ้านนาหว้า นายกัญญ์ชัย  ไตรนพ ครู
87 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050825 : บ้านนาหว้า สุรางค์รัตน์  พรมเหลา ครูชำนาญการพิเศษ
88 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050825 : บ้านนาหว้า นายสมใจ  ธรรมลา ครูชำนาญการพิเศษ
89 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050826 : บ้านป่าเสี้ยว นางสายัณ  แสนสุนนท์ ครู
90 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050827 : บ้านเม็ง wittaya  heebkaew ครู
91 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050888 : บ้านหนองแวงภูเขา นายณัฐกฤต   แซงสีนวล ครู คศ.1
92 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050889 : บ้านหนองหว้าประชารัฐ อ่าวไทย  สามารถ ครู
93 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050889 : บ้านหนองหว้าประชารัฐ ร้อยแก้ว  ตาแหวน ครู
94 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050884 : บ้านดอนแขม นายธีระศักดิ์   เฮืองศรี ครู
95 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050885 : บ้านดอนหันสระบัว Akaphon  Phaparinya ครู
96 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050885 : บ้านดอนหันสระบัว สายชล  ไชยยันต์ ครู
97 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050886 : บ้านนางิ้ว อุดม  สีนอเพีย ครู ชำนาญการพิเศษ
98 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050886 : บ้านนางิ้ว อุดม  สีนอเพีย ครู คศ.3
99 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050887 : บ้านยางคำ ชนิดาพร  มีศิลป์ ครู
100 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050876 : ชุมชนหนองเรือ ศักดา  พิมพ์บึง ครูชำนาญการ
101 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050876 : ชุมชนหนองเรือ นางสาวนวีนา  พิมพล ครู คศ.3
102 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050876 : ชุมชนหนองเรือ อัษฎาวุธ  คามนา ครู ชำนาญการพิเศษ
103 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050878 : ท่าศาลาวิทยา นายโยธิน   โสเมือง ธุรการ
104 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050879 : บ้านฟ้าเหลื่อม วีรชัย  สุต้น ครู
105 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050880 : บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง กัญญสร  โบราณรัตน์ ครู
106 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050880 : บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง เยาวเรศ  ทักษิณ ครู
107 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050882 : หนองไฮประชารัฐ นางสาวนันท์นภัส   ผิวแดง ครู
108 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050883 : บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ นางอรวรรณ์  แพงบุบผา ครู
109 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050883 : บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ อุบล  แสนตัน ครู
110 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050883 : บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ นางอุบล  แสนตัน ครู
111 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050834 : สะอาดประชาสรรค์ ศิวดล  ดวงหะคลัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
112 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050834 : สะอาดประชาสรรค์ นางวิไลวรรณ  ศรีวัชรินทร์ ครู
113 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050227 : บ้านขามป้อม นางสาววงเดือน  ลีเขาสูง ครู
114 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050227 : บ้านขามป้อม เอนก  ทาสร้อย ครู
115 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050228 : โคกม่วงศึกษา นางสาวกนกวรรณ  ศรีอินทร์คำ ครู
116 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050229 : บ้านโป่งเอียด thanyaluk  ajaim ครู
117 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050236 : บ้านนาสีนวน ไตรนาถ  โพธิรุกข์ ครู คศ.1
118 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050239 : บ้านสัมพันธ์ Ubonwan  Chumchong ครู
119 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050239 : บ้านสัมพันธ์ นางรุริยา  เสนาไชย ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
120 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050274 : เหมือดแอ่หนองบัว นายสมภพ  จันทร์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ
121 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050242 : ชุมชนชุมแพ อรรถพร   เลไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ
122 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050242 : ชุมชนชุมแพ นางสุวารี  มหาโพธิ์ ครู
123 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050242 : ชุมชนชุมแพ นายอำพล  เพชรรัตน์ ครู
124 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050244 : บ้านชุมแพ รัญชนา  ม่วงมิตร ครู
125 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050246 : บ้านหนองบัวโนนเมือง นางพรลภัส  สุขชีวี ครู
126 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050246 : บ้านหนองบัวโนนเมือง นายบุญเรียน  ลาอินทร์ ครู
127 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050247 : ชุมแพชนูปถัมภ์ สุภาวดี  พลเยี่ยม ธุรการโรงเรียน
128 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050247 : ชุมแพชนูปถัมภ์ ไพรฑูรย์  ประเสริฐไทย ครู
129 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050248 : บ้านแห่ประชานุเคราะห์ พรทิพย์  พลศร ครู
130 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050248 : บ้านแห่ประชานุเคราะห์ รัชนก  ลากูล ครู
131 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050252 : บ้านโนนทองหลาง นางธนภรณ์  สมเทศน์ ครู
132 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050250 : บ้านไชยสอ พรพิมล  ยาปิ่น ครู
133 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050250 : บ้านไชยสอ มะลิวรรณ   ปทุมชัย ครู
134 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050254 : ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ อัญญรัตน์  บำรุงราษฎร์ ครู
135 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050254 : ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ นางกรอยจิต  พันวิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ
136 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050255 : บ้านหนองสังข์ โสภา  จันทร์ศรี ครู
137 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050255 : บ้านหนองสังข์ นายสมเกียรติ  บุญหล้า ครู
138 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050256 : ชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี สำรอง  อมัติรัตนะ ครู
139 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050257 : บ้านหนองหว้าโพนศิลา นางอนัญญา  คชานันท์ ครู
140 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050290 : บ้านนาเพียง นายประเพียร  มวลมนตรี ครู
141 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050291 : โนนงามศึกษา ณีรนุช  นะศรี ธุรการโรงเรียน
142 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050291 : โนนงามศึกษา นางรุ่งนภา  ศรีวิบูลย์ ครู
143 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050292 : บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา นายณัฐพงศ์  วงศ์สุ่ย ครู
144 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050293 : บ้านโนนโพธิ์ นางสาววัลย์ดา  กองวี ธุรการ
145 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050293 : บ้านโนนโพธิ์ นายสุริยันต์  คำสูงเนิน ครู
146 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050294 : บ้านหนองไฮ สมเกียรติ  ธนะภูมิชัย ครู
147 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050294 : บ้านหนองไฮ จินตนา  มีทอง ครูชำนาญการพิเศษ
148 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050294 : บ้านหนองไฮ นางสุจิตรา  นาดี ครูชำนาญการพิเศษ
149 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050295 : บ้านอาจสามารถ นายนัฎพล  โวหารเดช ครู
150 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050295 : บ้านอาจสามารถ นายมงคล  ทีนะกุล ครู ชำนาญการพิเษศ
151 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050258 : นาหนองทุ่มวิทยาคม ณรงค์  ศรีษะย์ ครู
152 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050259 : บ้านโนนโก สนิด  อ่อนสา ครู
153 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050261 : บ้านวังยาว สริณพร  ผิวนางาม ครู
154 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050261 : บ้านวังยาว นายพิไชย  ศรีเจ็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว
155 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050261 : บ้านวังยาว ชลธิดา  นาสมยนต์ ครู
156 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051086 : บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม นางสาวจารุวัฒน์  ศรีรักษา ครู
157 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050267 : ชุมชนโนนหันวันครู วิจิตรา  ทองผา ครู
158 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050270 : บ้านโนนบุรุษ นายมนูญ  พินิจลึก ครู
159 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050271 : บ้านโนนลาน นายน้อย  กงสะเด็น ครูชำนาญการพิเศษ
160 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050271 : บ้านโนนลาน นางสาวอมร   แนวถาวร ธุรการ
161 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050272 : หนองม่วงประชานุกูล นายพิสัณห์  ทะมานันท์ ครู
162 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050273 : บ้านร่องแซง นางประนอม  รถหามแห ครู
163 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050269 : บ้านโนนชาติ นางน้ำเพชร  ศิริพร ครูชำนาญการพิเศษ
164 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050240 : บ้านหอย นายสนอง  กัลยา ครู
165 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050235 : บ้านโคกสูง นางอังคณา  จันสนิท ครู
166 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050235 : บ้านโคกสูง นายประเสริฐ  ลาปะ ครู
167 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050238 : บ้านโนนอุดม ชลกร  ธีรสุคนธ์ ธุรการ
168 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050275 : ก้องอุดมวิทยาคาร สุรศักดิ์  ผานาค ครู
169 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050275 : ก้องอุดมวิทยาคาร ปณิดา  สุภารมย์ ครู
170 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050276 : บ้านนาคำน้อย นางชลิตา  หงษ์ชุมแพ เจ้าหน้าที่ธุรการ
171 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050276 : บ้านนาคำน้อย นางวิไลวรรณ  หงษ์สูงเนิน ครูชำนาญการ
172 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050277 : บ้านโป่งแห้ง นางดวงจันทร์  พะนอจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
173 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050277 : บ้านโป่งแห้ง นางสาวนัยนา  เทือกสา ครูชำนาญการพิเศษ
174 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050278 : ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา supachart  prompaeng ครู
175 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050279 : วังหินลาดวังเจริญ นายธนวิชย์  แสนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
176 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050279 : วังหินลาดวังเจริญ สุวิมล  เพริดภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ
177 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050281 : บ้านหนองไผ่นาดี นายอดุลย์  อันศรีเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
178 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050281 : บ้านหนองไผ่นาดี อรชุลี  บุญพาเกิด ครู
179 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050268 : บ้านธาตุ สุนันทา  แสงสุข ครู
180 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050268 : บ้านธาตุ ณธีภรณ์  ป้องท้าว ธุรการโรงเรียน
181 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050263 : หนองกุงพิทยาคม ณัฐสิทธิ์  แฝงทรัพย์ ครู
182 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050264 : บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 นายทองผ่าน  แก่นภูเขียว ครู
183 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050265 : บ้านหนองหนามแท่ง เศรษฐวัชร  มัชปาโต ผู้อำนวยการสถานศึกษา
184 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050284 : โคกสูงสำราญ นางประยงค์  ทิพย์พรมมา ครู ชำนาญการพิเศษ
185 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050287 : ชุมชนหนองคะเน ชนิสรา  พลแสน ครู
186 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050287 : ชุมชนหนองคะเน สีอำพร  วรวัตร ครู
187 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050285 : บ้านโนนแหลมทอง นางนิชานันท์  ขุนน้อย ธุรการ
188 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050286 : หนองขามวิทยาคาร สุดาพร  ศิริชัยโชค พัสดุ
189 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050286 : หนองขามวิทยาคาร ลลิดา  ศรีเมือง ธุรการโรงเรียน
190 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050286 : หนองขามวิทยาคาร อรุณ  เมืองลอย ครูชำนาญการพิเศษ
191 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050286 : หนองขามวิทยาคาร พินิต  แสงสุข ผอ. ร.ร.
192 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050253 : บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง นายวุฒิพงษ์   โม้ลา ครู
193 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050280 : วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ จารุพร  พิมพ์ภูมี ครู
194 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050280 : วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ประพนธ์  บุญพาเกิด ครู
195 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050289 : บ้านยอดห้วย สุระพล  เข็มมาวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
196 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050289 : บ้านยอดห้วย นายวรวิช  หอมระหัส ครูชำนาญการพิเศษ
197 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050282 : กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล Ratchanee  Autama ครู
198 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050282 : กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล นายไชยศิริ  สอนนำ ครู
199 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050288 : หนองไผ่พิทยาคม ษมาวีร์  นอศรีกุลศักดิ์ ธุรการโรงเรียน
200 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050288 : หนองไผ่พิทยาคม ชัยพงษ์  รายณะสุข ครู
201 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050233 : บ้านหนองเสาเล้า นายธนกฤต  แสงพันธ์ ครู
202 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050233 : บ้านหนองเสาเล้า วรจักษ์  วงศ์ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
203 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050234 : หนองหว้าวิทยา นางสาวศิรินทรา  ลาปะ ครู คศ.1
204 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050234 : หนองหว้าวิทยา ศิรินทรา  ลาปะ ครู
205 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050230 : บ้านสุขสมบูรณ์ พนา  มุ่นเชย ครู
206 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050231 : บ้านหนองโพงโพด นางสาวจิรภา  พระยอม ครู
207 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050232 : บ้านหนองศาลา นายคะนอง  บุญกว้าง ครู คศ.2
208 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050782 : บ้านสารจอดร่องกลอง นางบริมาส  ตัวงาม ครู คศ.3
209 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050782 : บ้านสารจอดร่องกลอง นายภาคภูมิ  ภูมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน
210 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050783 : หนองกระบือวิทยาคม เฉลิมพล  ภูมิคอนสาร ธุรการ
211 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050783 : หนองกระบือวิทยาคม นางนฤมล  นนทะใส ครู
212 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050783 : หนองกระบือวิทยาคม พงศ์ธรณ์  ช่างทำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
213 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050785 : บ้านซำยาง จารุมาศ  เสนานุช ครู
214 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050819 : บ้านซำจำปา อรสา  พ่อค้าช้าง ครู
215 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050822 : บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง นิพนธ์  พลกลาง ครู
216 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050823 : อ่างทองวิทยาคม นันทวัฒน์  วงษ์เวียง ครู
217 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050823 : อ่างทองวิทยาคม นวลจันทร์  วิทย์บุญประคม ครู
218 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050824 : บ้านนาอุดม วีระ  อาจเอี่ยม ครู
219 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050824 : บ้านนาอุดม นางสาวเสาวนีย์   สิทธิไกรพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
220 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050824 : บ้านนาอุดม พิศิษฐ์  เรืองนาม ครูผู้ช่วย
221 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050781 : โนนสำราญหนองหญ้าขาว อัญชนา  สาริพันธ์ ครู
222 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050784 : แสงบัวทอง นางสาวหทัยทิพย์  แสงชาติ พนักงานราชการ
223 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050818 : บ้านหนองไฮ-วังขอนยม นางสาวแพรวนภา  บุญประจักร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
224 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050777 : ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา นางสาวธัญญรัตน์  ธนูรัตน์ ครูชำนาญการ
225 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050777 : ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา เพ็ญประภา  ศรีสุนทร ครูธุรการ
226 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050778 : ท่ากุญชร นางสมจิตร  สิทธิคุณ ตรู
227 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050778 : ท่ากุญชร นายศุกล   อุ่นผาง ครู
228 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050779 : นาจานนาเจริญโนนทัน sunisa  suphukdee ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
229 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050779 : นาจานนาเจริญโนนทัน ธัญวลัย  โชติกวี ธุรการโรงเรียน
230 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050773 : บ้านผาน้ำเที่ยง สุชาติ  จันทีนอก ครู
231 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050773 : บ้านผาน้ำเที่ยง มณีวรรณ์   ลาพาพันธ์ ครู
232 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050774 : บ้านบริบูรณ์ ปลายฟ้า  เชื้อสาวถึ ครู
233 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050774 : บ้านบริบูรณ์ ลักขณา  ภูถาวรณ์ ครู
234 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050776 : บ้านพงษ์โนนประวัติ Pratun  Somjai ครู
235 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050776 : บ้านพงษ์โนนประวัติ อรรถวัต  ทวยภา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
236 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050821 : บ้านผาขาม นางสาวสุภาพร  ชัยพิมพ์ ครูธุรการ
237 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050821 : บ้านผาขาม นางชนิสรา   สีสะอาด พนักงานราชการ
238 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050772 : บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ นางสาวเจศร  สีนามบุรี ครูธุรการ
239 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050772 : บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ ทัศวรรณ  ผิวแดง ครู
240 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050772 : บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ นายณรงค์ศักดิ์  พิมพ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
241 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050788 : บ้านสวนสวรรค์ ภคมน  ลิอินทร์ ครู
242 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050815 : บ้านโสกจานนาดี ชาญชัย  ทองล้น ผู้อำนวยการสถานศึกษา
243 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050815 : บ้านโสกจานนาดี นางจุฬารักษ์  ปุริโส พนักงานราชการ
244 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050815 : บ้านโสกจานนาดี รณิดา  แพงไทย ครู
245 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050820 : บ้านใหม่โสกส้มกบ ธาตรี  ปาลี คศ.3
246 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050787 : บ้านโนนงาม puwich  sangchan ครู
247 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050789 : ภูห่านศึกษา อุไร  ลาสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
248 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050791 : บ้านหนองปลาซิว เนตรนภา  ครองยศ ครู
249 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050791 : บ้านหนองปลาซิว ปริญญา  ปัสโป ครู
250 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050792 : ชุมชนบ้านวังเพิ่ม นางสาวพิชญาภา  ศรีเชียงสา ธุรการโรงเรียน
251 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050793 : บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ มนปพร  ชมภูธิมา พี่เลี้ยงเด็กพิการ
252 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050793 : บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ ทิศากร  จันทาสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
253 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050794 : บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ทิวาพร  สุวรรณธรรมา ครู คศ.3
254 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050795 : บ้านปากห้วยฝาง นายประกาศิต  กองหาโคตร พนักงานราชการ
255 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050795 : บ้านปากห้วยฝาง จุฑารัตน์   โพธิ์ชัย ครู
256 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050796 : บ้านโสกหาดสวรรค์ นายสาคร  จักรโนวัน ครู คศ.2
257 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050796 : บ้านโสกหาดสวรรค์ นายทินกร  ร่องบุตรศรี ครู
258 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050798 : บ้านห้วยทรายขาว ภัทราพร  อรัญมาลา ครู คศ.2
259 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050800 : บ้านท่าช้าง อารดา  ผาคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
260 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050800 : บ้านท่าช้าง นายบุญชม  สิงปัดสา ครู คศ.3
261 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050806 : บ้านขมิ้นโนนหัวนา ยุพิน  สอนเวียง ครู
262 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050807 : บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ นายโกศล  บุญสอน ครูชำนาญการพิเศษ
263 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050808 : บ้านโคกม่วง ประจวบ  ใกล้กลาง ครูชำนาญการ
264 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050808 : บ้านโคกม่วง ไกรศร   พึ่งภพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
265 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050809 : บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) อรษา  หลวงแพ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
266 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050809 : บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) ปริญาภรณ์  แดงน้อย ครูพี่เลี้ยง
267 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050809 : บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) ณัฐพงษ์  จันทะพรหม ครู
268 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050810 : บ้านศรีสุข นางหอมจันทร์  บุญสอน ครู
269 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050810 : บ้านศรีสุข นางรัชดา  ขุนไกร ครู
270 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050811 : บ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว ปิยพร  วันสุทธะ ครู
271 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050811 : บ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว สุพรรษา  พันสี ครู
272 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050775 : บ้านป่าน น.ส.ญารินทร์ดา  สีคัญทร ครู
273 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050775 : บ้านป่าน สุวิมล  ผุยมูลตรี พนักงานราชการ
274 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050802 : อนุบาลสีชมพู หฤทัย  คำบุญเกิด ครูชำนาญการพิเศษ
275 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050802 : อนุบาลสีชมพู บุญเพ็ง  หาพันธ์ ครู
276 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050802 : อนุบาลสีชมพู นายประเวช  สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียน
277 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050803 : บ้านหนองตาไก้พิทยา นางสาวรัชวดี  วอศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
278 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050803 : บ้านหนองตาไก้พิทยา นายวิชัย  น้อยนาเพียง ครูชำนาญการพิเศษ
279 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050803 : บ้านหนองตาไก้พิทยา สุภาพร  อุ่นมณี ธุรการ
280 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050771 : บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม ดลพร  วรรณพันธ์ ครูอัตราจ้าง
281 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050799 : บ้านโคกป่ากุง นางสาวพจนีย์  ศรีมานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
282 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050799 : บ้านโคกป่ากุง นางประพรพรรณ  คำยัง ครู ชำนาญการพิเศษ
283 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050799 : บ้านโคกป่ากุง ธีรพันธ์  หิรัตนพันธ์ุ ครูชำนาญการ
284 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050812 : บ้านสันติสุข นายศุภวัฒน์  พูลผล ครูอัตราจ้าง
285 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050813 : บ้านหนองโก ธาริณี  ลอยขามป้อม ครู
286 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050813 : บ้านหนองโก นางสาวรัชนีกร  บุญดี ครู คศ. 3
287 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050814 : โสกเต็นวิทยาคม นายวรชัย  ประเสริฐสิน ครู
288 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050816 : บ้านหนองแดง พินิจ  ดวงมาลา ครู ชำนาญการพิเศษ
289 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050816 : บ้านหนองแดง นางสาวนิติยา  สะท้าน ครู
290 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050817 : บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ กฤษฎา  โซ่มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
291 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050817 : บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ นางประภาพรรณ  โซ่มาลา ครู
292 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050578 : บ้านกุดขอนแก่น นายจิระศักดิ์  นนท์นาภา ครู
293 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050578 : บ้านกุดขอนแก่น ณพศร  คำมี ครู
294 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050578 : บ้านกุดขอนแก่น พณัฐ  จันทะโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
295 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050578 : บ้านกุดขอนแก่น ชวลิต  หาญเชิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
296 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050579 : บ้านไคร่นุ่น อารีรัตน์  เหล่วแซง พนักงานราชการ
297 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050579 : บ้านไคร่นุ่น นางสาวจุฑามาศ  ทิทึกทักษ์ ครู
298 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050580 : บ้านค้อ รัชนี  เหมวงษ์ ธุรการโรงเรียยน
299 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050582 : บ้านโนนสำราญ อรอุมา  ธารากุลทิพย์ ครุ
300 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050582 : บ้านโนนสำราญ นายสมชิต  รัตนบำรุง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
301 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050584 : บ้านเลิงแสง โกศล  ชาโฮง ครู
302 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050584 : บ้านเลิงแสง อมลวรรณ  สุขสม ครู ชำนาญการพิเศษ
303 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050585 : หนองโพนนาหม่อ ทัศนีย์  แสนสุภา ครู
304 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050635 : จตุรคามรังสรรค์ สุรพล  ศิริบรรพต ครูชำนาญการพิเศษ
305 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050636 : บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี นางสงกรานต์  ขุนนนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ
306 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050636 : บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี นายศุภชัย  สิงห์รัง ครูชำนาญการ
307 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050587 : บ้านกุดดุกวิทยา บุญชวน  ไชยโวหาร ครู
308 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050587 : บ้านกุดดุกวิทยา คำบุญ  นายคำบุญ โพธิ์ดา ครูชำนาญการพิเษศ
309 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050589 : ดินดำวังชัยวิทยา นางสาวเกษรินทร์  วงษ์พระจันทร์ ครูอัตราจ้าง
310 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050589 : ดินดำวังชัยวิทยา นางเบญญาภา  สุวรรณศิริสุข ครู คศ.1
311 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050589 : ดินดำวังชัยวิทยา ชนะ   จันทร์หอม ครูชำนาญการพิเษศ
312 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050591 : บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ นายวสันต์  ทิพย์รักษ์ ครู
313 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050592 : บ้านกุดแคนประชาสรรค์ นายบุญช่วย  ฤทธิเทพ ครูผู้ช่วย
314 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050594 : บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา นางสาวดาวรรณ  น้อยก่ำ ครูชำนาญการ
315 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050595 : บ้านทุ่งชมพู นายประดิษฐ์  พลหล้า ครู
316 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050595 : บ้านทุ่งชมพู ชณัญฑิศา  เสมียนอ่ำ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
317 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050597 : บ้านหนองพลวง ประเสริฐ  ภูบังดาว ครู
318 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050598 : บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา นายธวัชชัย   นาสมโภชน์ พนักงานราชการ
319 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050600 : บ้านกุดน้ำใส สมเด็จ   ปาเขียว ครู
320 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050602 : บ้านนาชุมแสง วรวิทย์   คำทอก ครู
321 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050604 : บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม นางสาวกุสุมา  หินเทา ครู
322 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050605 : บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง สมควร  ปาเขียว ครู
323 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050605 : บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง สุรีย์ภรณ์  ชัชวาลย์ ครู
324 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050606 : บ้านหัวฝาย นงลักษณ์  คำทอก ครู
325 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050606 : บ้านหัวฝาย วิราวรรณ  พานสมัน ครู
326 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050607 : โนนอุดมสะอาดวิทยา นางสาววานิตา  นาสิงบุตร ครู
327 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050608 : บ้านคำใหญ่ นางสาวนิตยา  หล้าคูณ พนักงานราชการ
328 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050609 : นาหว้านาเจริญ นิพนธ์  สาระผล ครู
329 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050609 : นาหว้านาเจริญ ปิยะณัติ  บุญแย้ม ครู
330 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050609 : นาหว้านาเจริญ นางสาวกนกวรรณ  ทองยา ธุรการ
331 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050609 : นาหว้านาเจริญ บัวเพชร  จันทะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
332 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050609 : นาหว้านาเจริญ ชานนท์   เศรษศรี ครู
333 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050610 : บ้านโนนกระเดา นางดวงมณี  ศรีวิคาร ครู
334 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050611 : โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ วนิดา  จันทะนาม พนักงานราชการ
335 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050612 : โสกห้างศึกษา นางสาวภณิชสรา   ป้องบ้านเรือ ครู
336 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050614 : ห้วยชันวิทยา วรวุฒิ  ดอนเป๊ะ ครู
337 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050615 : ภูเวียงวิทยายน ดุษฎี  เชื้อกลางใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ
338 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050615 : ภูเวียงวิทยายน เสน่ห์  ชนปกาสิทธิกุล ครูชำนาญการพิเศษ
339 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050616 : บ้านโคกสูงวิทยา เพ็ญศรี  ศิริจันทร์ ครู
340 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050616 : บ้านโคกสูงวิทยา นายสวัสดิ์  พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
341 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050616 : บ้านโคกสูงวิทยา อนุรักษ์   ขันขวา ครู
342 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050617 : บ้านแดง วิภาดา  บรรทุมพร ครู
343 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050618 : โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา นางวนิดา  เครือไกรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
344 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050618 : โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา นางดวงพร  สิงห์รัง ครู
345 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050588 : บ้านโคกสง่า ชมพูนุช  เพชรสัมฤทธิ์ ครู
346 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050624 : บ้านเรือ นางชุติมา  เจริญสุข ครูชำนาญการพิเศษ
347 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050586 : สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ศุภฤกษ์  อันชำนาญ พนักงานราชการ
348 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050586 : สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร วราพงษ์  คำตา ครูชำนาญการพิเศษ
349 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050621 : บ้านนาก้านเหลือง พิชิต  โสภาวรรณ์ ครู
350 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050621 : บ้านนาก้านเหลือง ไอรินทร์  เกษมาลา ครู
351 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050590 : บ้านโพนเพ็กพิทยา วินัย  ฮามพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
352 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050590 : บ้านโพนเพ็กพิทยา อรวรรณ  มืดหล้า ธุรการโรงเรียน
353 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050629 : อนุบาลภูเวียง นายชาญณรงณ์  แข้นา ครู
354 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050629 : อนุบาลภูเวียง อนุชา  เพียชามาตย์ ครู
355 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050619 : บ้านหนองขาม วิริชัย  แก้วเวียง ครูชำนาญการพิเศษ
356 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050619 : บ้านหนองขาม พเยาว์  เหลืองคำ ครูชำนาญการ
357 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050637 : บ้านเมืองเก่า นายสชาติ  พงษ์โคกสี ครู
358 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050638 : บ้านหินร่องโนนสวรรค์ วิไสย  รำเพยพล ครู คศ.3
359 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050638 : บ้านหินร่องโนนสวรรค์ ประทวน  ไชยประปา ครู คศ.3
360 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050639 : บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ พรฑิตา  อักขราสา ครูอัตราจ้าง
361 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050639 : บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ วนิตตา  ธนะภูมิชัย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
362 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050640 : บ้านหนองบัว ศรายุทธ  ดีนาง ครู
363 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050601 : ไตรคามวิทยาสรรค์ สุริยา  ลำเพยพล ครู
364 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050633 : บ้านสงเปือย นางนิธิมา  เพียชามาตย์ ครู
365 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050633 : บ้านสงเปือย วรินทร  ผ่องแผ้ว ธุรการโรงเรียน
366 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050634 : บ้านอ่างศิลา นายวิมานเมฆ  สอนบัว ครู ชำนาญการ
367 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050634 : บ้านอ่างศิลา นายลิขสิทธิ์  ประวันจะ ครู
368 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050630 : บ้านโคกไร่ นายชัยวัฒน์  ผองผาย ครู
369 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050631 : บ้านถ้ำแข้ sutat  sarapon ครู
370 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050644 : หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา จันทร์มณี  เขื่อนศิริ ครูชำนาญการพิเศษ
371 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050644 : หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา นายอาทิตย์  โสกติพันธ์ ครูผู้ช่วย
372 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050646 : หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา วรชาติ  แฝงเพชร ครูชำนาญการพิเศษ
373 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050646 : หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา จักรพันธ์  กองจันทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
374 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050646 : หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา นายสุพรรณ  ระพรหมมา ครู
375 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050581 : โนนศิลาโนนม่วงวิทยา นางสาวรัตนาภรณ์  เหล่วแซง พนักงานราชการ
376 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050581 : โนนศิลาโนนม่วงวิทยา นางสาวยุพร  ทักโม้ ครูอัตราจ้าง
377 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050645 : บ้านหนองกุงธนสารโศภน อนุสรณ์  ดอนเขื่อนโสม เจ้าหน้าที่พัสดุ
378 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050645 : บ้านหนองกุงธนสารโศภน กุลิสรา  แพงสร้อย ธุรการโรงเรียน
379 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050645 : บ้านหนองกุงธนสารโศภน นายสราวุธ  เสนาเลี้ยง ครู
380 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050642 : บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา นางสาวสุภาภรณ์  ศิริวงษ์ ครู
381 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050642 : บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา พิมสาย  อัครพิทยาอำพน ครู
382 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050643 : บ้านวังขอนแดง ถาวร  ธรรมวงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
383 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050643 : บ้านวังขอนแดง ปริษา  พชรวสุกุล ครูพี่เลี้ยงฯ
384 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050625 : บ้านหัน สมัย  ตันเจียง ครู
385 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050593 : บ้านโคกกลางวิทยา จีรภา  แฝงเพชร ครูชำนาญการพิเศษ
386 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050593 : บ้านโคกกลางวิทยา นายประดิษฐ์  นายประดิษฐ์ มีบ้านต้น ครู
387 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050593 : บ้านโคกกลางวิทยา pumdawan  lontom ครู
388 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050596 : หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา เพ็ญนภา  งอสอน ครูชำนาญการ
389 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050596 : หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา นางสาวศิริวรรณี  วงษ์ทรงยศ ครู
390 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050628 : บ้านห้วยบง นายพิบูลย์  คำดอกรับ ครู
391 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050623 : บ้านพระบาท saiyon  janput ครู
392 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050623 : บ้านพระบาท อรสา  โทพันธ์ พนักงานราชการ
393 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050627 : บ้านหว้าทอง ภาวิณี  วรรณชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
394 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050565 : นาฝายวิทยา นายอำนาจ  สนเมือง ครู
395 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050567 : บ้านสะแกเครือ นางสมพร  บัวแสง ครูอัตราจ้าง
396 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050568 : บ้านสองคอน parichat  srisoda ครู
397 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050574 : บ้านโนนคอม กัญญา  เครือประเสริฐกุล ครู
398 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050576 : บ้านป่ากล้วย นารีรัตน์  ศรีบุตรตา ครูธุรการ
399 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050576 : บ้านป่ากล้วย varaporn  meesa-ard ครู
400 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050577 : บ้านสว่างโนนสูง วรินยา  สอนเวียง ครู
401 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050577 : บ้านสว่างโนนสูง กนกรัตน์  กาบแก้ว ครู
402 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050575 : บ้านโนนสว่างท่ากระบือ นายวิมล  ศรีบุตรตา ครู ชำนาญการ
403 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050575 : บ้านโนนสว่างท่ากระบือ สุพล  อินเดีย ครู ชำนาญการพิเศษ
404 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050573 : บ้านนาน้ำซำ นางสาวนุชรีย์  แซ่ลิ้ม ครู
405 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050573 : บ้านนาน้ำซำ นางสาววิไลลักษณ์  ทามูล ลูกจ้างชั่วคราว
406 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050569 : หนองแห้ววังมนศึกษา วิจักษณ์  ศิริสุข ครู
407 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050569 : หนองแห้ววังมนศึกษา ทัศนีย์  เจียมภูเขียว ธุรการโรงเรียน
408 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050566 : บ้านวังสวาบ นางสาวสุดารัตน์   พิชัย ครูอัตราจ้าง
409 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050566 : บ้านวังสวาบ เกียรติชัย  ศรีระชัย ครู
410 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050564 : บ้านเขาวง ไมตรี   นิลสาคู ผู้อำนวยการ
411 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050572 : บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สุธิษา  ฝ่ายสิงห์ ธุรการโรงเรียน
412 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050572 : บ้านทรัพย์สมบูรณ์ นายนิติพัฒน์  เวทย์ตลับเงิน ครู
413 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050572 : บ้านทรัพย์สมบูรณ์ นางอัญชลี  แพทิศาสกุล ครูชำนาญการพิเศษ
414 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050570 : ชีพอนุสรณ์ วาทินี  นาคมีสี ครู
415 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050571 : บ้านซำภูทอง นิลุบล  จำปาชน ครูชำนาญการพิเศษ
416 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050571 : บ้านซำภูทอง นางพฤวรรณ์  ธงน้อย ครู
417 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050571 : บ้านซำภูทอง เปรมฤดี  คำพิมพา ครู
418 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051031 : นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ ชำนาญ  ปักโคทะกัง ครู คศ.1
419 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051031 : นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ ประสาท  บรรทุมพร ครู คศ.3
420 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051032 : บ้านกุดธาตุ วราพร  ชัยลิ้นฟ้า ครู
421 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051033 : บ้านโคกนาฝาย นายบรรทูล  ศรีหากุล ครูชำนาญการพิเศษ
422 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051033 : บ้านโคกนาฝาย ศิลาภักฏ์  แก้วก่า ครู
423 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051034 : บ้านนาดี นายสุเมธ  ดีชัยชนะ ครู
424 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051034 : บ้านนาดี วิรัตน์  ฮามพิทักษ์ พนักงานราชการ
425 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051034 : บ้านนาดี จีระ  อรรคฮาด ครู
426 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051035 : บ้านสะอาด ทินกร  กัลยาวงษ์ ครู
427 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051035 : บ้านสะอาด สุทธิ  ธิสานนท์ ครูผู้ช่วย
428 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051036 : บ้านหัวภู นิตยา  นรากรศักดิ์ ครู
429 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051037 : หนองแวงวิทยา นางสาวสุภาพร  อึ้งชัยภูมิ ครู
430 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051037 : หนองแวงวิทยา นายสรไกร  วรครบุรี ครู
431 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051037 : หนองแวงวิทยา ณัชฌาวดี  โกศล ครู คศ.1
432 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051038 : บ้านขนวน นางสาวสุวรรณี  สมมาสี ครูผู้ช่วย
433 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051038 : บ้านขนวน อนันต์  ชาเวียง ครู
434 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051039 : บ้านศาลาดิน พิเชษฐ์  บุญอาจ ครู
435 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051040 : บ้านหนองกุงคชสาร นางภัทราวดี   ชุมมุง ครู
436 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051040 : บ้านหนองกุงคชสาร sangiam  promduangdee ครู
437 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051042 : บ้านหนองพู่วังหินซา นายปิติกร  หงษ์เวียง ครู คศ.1
438 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051042 : บ้านหนองพู่วังหินซา apiradee  pukkamart ครู
439 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051045 : บ้านคึมชาติประชาสรรค์ จินตนา  ภูงามเงิน ครูธุรการ
440 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051045 : บ้านคึมชาติประชาสรรค์ ภัททิรา  วิเศษชาติ พนักงานราชการ
441 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051043 : บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า ไพโรจน์  ศรีแก้ว ครู
442 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051044 : บ้านหนองหอย ศีตลา  งามนาเสียว เจ้าหน้าที่ไอที
443 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051041 : บ้านหนองนาคำ นายอภิชาติ  อินทรา ครู
444 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051041 : บ้านหนองนาคำ นางรุ่งรัตน์  จักรแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
445 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051041 : บ้านหนองนาคำ วิชุดา  จำปีหอม ครู
446 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051193 : บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า นายสุทัศน์   นิสัยตรง ครู