รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050881 : บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ วีระยุทธ  ภูงามเงิน ครู
2 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050881 : บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ อัจฉรา  สุดสะอาด ครู
3 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050881 : บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ ณัฏฐธิดา  กมลทิพย์ ธุรการโรงเรียน
4 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050872 : บ้านสำราญหินลาด นางสาวสุภาภรณ์  โม้แซง ครู
5 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050872 : บ้านสำราญหินลาด รภัทภร  ศิริปรุ ครูชำนาญการ
6 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050873 : บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก นายเฉลิม  สุระพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050873 : บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก ศุพิณญา  หาญภูเขียว ครูผู้ช่วย
8 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050873 : บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก นางนิตยา  วงศ์ชู ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050848 : บ้านโคกสูงวิทยานุกูล นางสมจิต  ศรีทะจักร์ ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050848 : บ้านโคกสูงวิทยานุกูล นางสาววิจิตตรา  อุดเมืองเพีย ครูชำนาญการพิเศษ
11 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050848 : บ้านโคกสูงวิทยานุกูล นางสาวกุลสตรี  เหลาธรรม ธุรการ
12 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050850 : บ้านโนนดู่หนองแวง นายทักษิณ   วรรณโชติ ครูชำนาญการพิเศษ
13 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050867 : บ้านโคกกลางหนองแปน นางสาวเกศกมล  แสนยศบุญเรือง ครูชำนาญการ
14 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050867 : บ้านโคกกลางหนองแปน นางสาวจิตตราภรณ์    หวานนอก ครู
15 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050870 : โนนฟันเรือบะยาววิทยา นางมัทนา  เจริญเหรียญ พนักงานราชการ
16 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050870 : โนนฟันเรือบะยาววิทยา ทวิช  ชัยเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050846 : บ้านกุดกว้าง นายพงษ์พัฒน์   คลังคำภา พี่เลี้ยงเด็กพิการ
18 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050846 : บ้านกุดกว้าง นางสาวชไมพร   สิงห์คง ครูผู้ช่วย
19 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050846 : บ้านกุดกว้าง สุภะลักษ์  ภูงามเงิน ครู
20 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050847 : บ้านขนวนนคร จตุพร  รินมะเริง ครู
21 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050833 : ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง นางจุฑารัตน์  สูงเนิน ครู
22 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050833 : ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง กมลรัตน์  สีดาคุณ ครู
23 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050836 : หนองหอยเทพเทวัญ วิรัช  วิทยา ครู
24 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050837 : บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน สุภาภรณ์  โสดาอิ้ง ธุรการ
25 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050837 : บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน นางจิตตรา  อยู่ดี ครู
26 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050837 : บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน ปิยะวดี  วงษ์หาจักร ครู
27 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050837 : บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน นางปรางทิพย์  ปริบาล ครู
28 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050838 : บ้านหัวบึงสว่าง อุไรรัตน์  ศรีพรหม ครู
29 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050856 : บ้านกุดแคน นางสาวพิมพ์จารุภัทร    ชาญประเสริฐ ครูผู้ช่วย
30 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050856 : บ้านกุดแคน นางสาวอรอุมา  ทองพุฒ ครู
31 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050857 : บ้านกุดเลา สาคร  ธานีกุล ครู
32 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050857 : บ้านกุดเลา ทูนซอง  เกษแก้ว ธุรการโรงเรียน
33 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050858 : บ้านโนนทอง Nuchanat  Samorn ครู
34 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050858 : บ้านโนนทอง แสวง  แก้วศรีทุม ครู
35 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050859 : บ้านฝางน้อย นายทินกร  จันทร์เทพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
36 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050859 : บ้านฝางน้อย อมรรัตน์  สอนละ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
37 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050860 : บ้านภูมูลเบ้า นายแหลมทอง  น้อยโนนทอง ครูชำนาญการพิเศษ
38 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050860 : บ้านภูมูลเบ้า นายอำนาจ   สมเวช ครู
39 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050861 : บ้านสระพังข่า นางสาววิภาภรณ์  รามเวียง ครูธูรการ
40 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050861 : บ้านสระพังข่า นางประภัสศร  บุดดีเหมือน ครู
41 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050862 : บ้านหนองเขื่อนช้าง ภูมิวิชา  ดวงธัมมา ธุรการโรงเรียน
42 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050862 : บ้านหนองเขื่อนช้าง นายสถิตย์   อุดเมืองเพีย ผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050863 : บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ นางวิภาดา  ธรรมวงษา ครู
44 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050864 : บ้านห้วยอรุณหินลาด นางสุนิตย์  คำป้อง ครู
45 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050865 : บ้านห้วยทรายทอง นางแจ่มจันทร์  กองศรี ครูธุรการ
46 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050865 : บ้านห้วยทรายทอง อรวรรณ  สิมมาสุด ธุรการโรงเรียน
47 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050877 : บ้านกุดฉิมพิทยาคาร นางสาวนันท์นภัส  ขันอาษา ครู คศ.3
48 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050877 : บ้านกุดฉิมพิทยาคาร นางสุภารัตน์  พรมสำลี ครูชำนาญการพิเศษ
49 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050877 : บ้านกุดฉิมพิทยาคาร นายอนุชิต  แสนบุราณ ครูชำนาญการพิเศษ
50 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050877 : บ้านกุดฉิมพิทยาคาร อำภาพร  อ่อนพันธ์ ธุรการโรงเรียน
51 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050849 : บ้านนาเปือย พรสวรรค์  ขันเงิน ครู
52 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050849 : บ้านนาเปือย นายอาวุธ  นมัสศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
53 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050851 : บ้านโนนทันวิทยา ศศิวิมล  ชุดนอก พนักงานราชการ
54 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050851 : บ้านโนนทันวิทยา จำปรีญา  อุตรา ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050851 : บ้านโนนทันวิทยา อนุสรณ์  ผลภิญโญ ครู คศ.3(2)
56 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050853 : บ้านร่องสมอ นายทรงฤทธิ์  สาสิมมา ครู คศ.3
57 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050854 : บ้านหว้า พงษ์พัฒน์  บุตรโพธิ์ศรี ธุรการโรงเรียน
58 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050855 : บ้านห้วยม่วง จันทิรา  สุริยมาตร ครูธุรการโรงเรียน
59 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050855 : บ้านห้วยม่วง รุ่งรัตน์  สีเหลือง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
60 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050866 : โคกกลางโนนคูณโนนศิลา นายภาคิไนย  บำรุงเชื้อ ผู้อำนวยการ
61 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050866 : โคกกลางโนนคูณโนนศิลา ยุพาวดี   ดวงหะคลัง ครูผู้ช่วย
62 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050868 : บ้านดอนหันโนนหินแห่ นายกิตติกรณ์  พั้วทา ธุรการโรงเรียน
63 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050868 : บ้านดอนหันโนนหินแห่ ศุภชัย  แพงคำ ครู ชำนาญการพิเศษ
64 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050869 : บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ นางเจียม  แสนเหวิม ครู
65 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050869 : บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ อนุชัย  ศิริชัยโชค ครู
66 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050871 : โนนสะอาดพิทยา จิราพร  เพ็งผาย ธุรการโรงเรียน
67 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050871 : โนนสะอาดพิทยา อภิชาติ   สวัสดิ์มูล ครู
68 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050874 : บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง ชุมพล  ไชยยันต์ ครูชำนาญการพิเศษ
69 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050874 : บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง นางสาวยุพิน  โลขันธ์ ครู
70 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050875 : บ้านโนนหนองแวง อุมาพร  อุมาพร สวัสดิ์ศรี ครูชำนาญการ
71 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050875 : บ้านโนนหนองแวง Nuchjirapon  Kongkamood ครู
72 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050844 : บ้านหนองสระ ฐิติกร  พรมจักร์ ธุรการโรงเรียน
73 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050844 : บ้านหนองสระ นุชกานต์  ข้อยุ่น ครู
74 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050844 : บ้านหนองสระ ประเสริฐ  อัมพรพรรดิ์ ครู คศ.3
75 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050844 : บ้านหนองสระ ชุมาพร  วงศ์สายเชื้อ ครู
76 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050839 : บ้านกง(ประชานุกูล) กิตติพงษ์  ไทยอ่อน ครู คศ.3
77 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050839 : บ้านกง(ประชานุกูล) นายสุวิทย์  เบี้ยวโกฎิ ครู
78 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050839 : บ้านกง(ประชานุกูล) Komol  Somdaeng ผอ
79 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050843 : บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ นายปรีดา  มาอุ้ย ครูชำนาญการพิเศษ
80 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050843 : บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ นายธีรพงษ์  วงษ์หนองหอย ครูชำนาญการ
81 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050842 : บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ พัชนี  เพียทา ครูชำนาญการพิเศษ
82 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050842 : บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ ภูผาภูมิ  โมรีย์ ครู
83 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050841 : โพธิ์ตากวิทยา ธีรยุทธ  อำท้าว ครู
84 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050845 : หนองแสงวิทยาสรรค์ สถิตย์  แสนบุราณ ครู ชำนาญการพิเศษ
85 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050845 : หนองแสงวิทยาสรรค์ บุญธรรม  บุญมี ครู
86 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050832 : บ้านหาด paisal  sirimungmool ครู
87 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050890 : บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง นายอภิรัฐ  ถุงวิชา ธุรการโรงเรียน
88 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050890 : บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง สุชน  ถุงวิชา ธุรการ
89 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050828 : บ้านสว่างดอนช้าง นายเรวัต   บรรเทาทึก ธุรการโรงเรียน
90 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050828 : บ้านสว่างดอนช้าง นางวิไลพร  พระพลพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
91 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050829 : บ้านหนองกุงมนศึกษา นายมานิตร  มั่นกุง ผู้อำนวยการโรงเรียน
92 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050829 : บ้านหนองกุงมนศึกษา นายชาญวิทย์  ปะกิระสา ครู
93 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050829 : บ้านหนองกุงมนศึกษา ศิริภรณ์  สุวรรณไกรสร ธุรการ
94 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050830 : บ้านหนองโนประชาสรรค์ วิศวะ  อรรคละน้อย ธุรการ
95 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050831 : บ้านหนองแสงสามัคคี นิภาพร  กองบาง ครู
96 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050831 : บ้านหนองแสงสามัคคี นายทรงศักดิ์  สิงทุยห์ ครูชำนาญการพิเศษ
97 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050825 : บ้านนาหว้า นายสมใจ  ธรรมลา ครูชำนาญการพิเศษ
98 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050825 : บ้านนาหว้า นายกัญญ์ชัย  ไตรนพ ครู
99 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050825 : บ้านนาหว้า สุรางค์รัตน์  พรมเหลา ครูชำนาญการพิเศษ
100 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050826 : บ้านป่าเสี้ยว นางสายัณ  แสนสุนนท์ ครู
101 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050827 : บ้านเม็ง wittaya  heebkaew ครู
102 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050888 : บ้านหนองแวงภูเขา นายณัฐกฤต   แซงสีนวล ครู คศ.1
103 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050889 : บ้านหนองหว้าประชารัฐ ร้อยแก้ว  ตาแหวน ครู
104 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050889 : บ้านหนองหว้าประชารัฐ อ่าวไทย  สามารถ ครู
105 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050889 : บ้านหนองหว้าประชารัฐ นายชาญณรงค์  เรืองแสง ครูธุรการ
106 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050884 : บ้านดอนแขม นายธีระศักดิ์   เฮืองศรี ครู
107 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050884 : บ้านดอนแขม นางสาววิชชุดา  ลาปะ ครูผู้ช่วย
108 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050885 : บ้านดอนหันสระบัว อนุชา  มาคะวงค์ ผู้อำนวยการ
109 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050885 : บ้านดอนหันสระบัว สายชล  ไชยยันต์ ครู
110 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050886 : บ้านนางิ้ว อุดม  สีนอเพีย ครู ชำนาญการพิเศษ
111 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050886 : บ้านนางิ้ว สาวิตรี  เรือมา ธุรการโรงเรียน
112 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050886 : บ้านนางิ้ว อุดม  สีนอเพีย ครู คศ.3
113 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050887 : บ้านยางคำ ชนิดาพร  มีศิลป์ ครู
114 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050876 : ชุมชนหนองเรือ ศักดา  พิมพ์บึง ครูชำนาญการ
115 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050876 : ชุมชนหนองเรือ นางสาวนวีนา  พิมพล ครู คศ.3
116 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050876 : ชุมชนหนองเรือ อัษฎาวุธ  คามนา ครู ชำนาญการพิเศษ
117 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050878 : ท่าศาลาวิทยา นายโยธิน   โสเมือง ธุรการ
118 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050878 : ท่าศาลาวิทยา นงนุช  เพ็ญประชุม ธุรการ
119 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050879 : บ้านฟ้าเหลื่อม วีรชัย  สุต้น ครู
120 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050880 : บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง กัญญสร  โบราณรัตน์ ครู
121 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050882 : หนองไฮประชารัฐ นางสาวนันท์นภัส   ผิวแดง ครู
122 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050883 : บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ อุบล  แสนตัน ครู
123 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050883 : บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ นางอุบล  แสนตัน ครู
124 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050883 : บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ นางอรวรรณ์  แพงบุบผา ครู
125 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050883 : บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ นายมานิตร มั่นกุง  มั่นกุง ผู้อำนวยการโรงเรียน
126 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050834 : สะอาดประชาสรรค์ นายธานุมาส  ทุมหนู พนักงานราชการ
127 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050834 : สะอาดประชาสรรค์ ศิวดล  ดวงหะคลัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
128 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050834 : สะอาดประชาสรรค์ นางวิไลวรรณ  ศรีวัชรินทร์ ครู
129 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050227 : บ้านขามป้อม ธัญญาเรศ  ลาปะ ครูผู้ช่วย
130 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050228 : โคกม่วงศึกษา นางสาวกนกวรรณ  ศรีอินทร์คำ ครู
131 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050229 : บ้านโป่งเอียด thanyaluk  ajaim ครู
132 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050229 : บ้านโป่งเอียด นางชุติกาญจน์  ลีเขาสูง ครูชำนาญการพิเศษ
133 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050236 : บ้านนาสีนวน ไตรนาถ  โพธิรุกข์ ครู คศ.1
134 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050239 : บ้านสัมพันธ์ Ubonwan  Chumchong ครู
135 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050239 : บ้านสัมพันธ์ นางรุริยา  เสนาไชย ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
136 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050274 : เหมือดแอ่หนองบัว นายสมภพ  จันทร์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ
137 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050242 : ชุมชนชุมแพ อรรถพร   เลไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ
138 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050242 : ชุมชนชุมแพ นายอำพล  เพชรรัตน์ ครู
139 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050242 : ชุมชนชุมแพ นางสุวารี  มหาโพธิ์ ครู
140 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050244 : บ้านชุมแพ รัญชนา  ม่วงมิตร ครู
141 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050246 : บ้านหนองบัวโนนเมือง นางพรลภัส  สุขชีวี ครู
142 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050246 : บ้านหนองบัวโนนเมือง นายบุญเรียน  ลาอินทร์ ครู
143 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050247 : ชุมแพชนูปถัมภ์ สุภาวดี  พลเยี่ยม ธุรการโรงเรียน
144 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050247 : ชุมแพชนูปถัมภ์ ไพรฑูรย์  ประเสริฐไทย ครู
145 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050248 : บ้านแห่ประชานุเคราะห์ รัชนก  ลากูล ครู
146 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050248 : บ้านแห่ประชานุเคราะห์ พรทิพย์  พลศร ครู
147 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050252 : บ้านโนนทองหลาง นางธนภรณ์  สมเทศน์ ครู
148 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050250 : บ้านไชยสอ มะลิวรรณ   ปทุมชัย ครู
149 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050250 : บ้านไชยสอ พรพิมล  ยาปิ่น ครู
150 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050254 : ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ อัญญรัตน์  บำรุงราษฎร์ ครู
151 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050254 : ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ นางกรอยจิต  พันวิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ
152 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050255 : บ้านหนองสังข์ นายสมเกียรติ  บุญหล้า ครู
153 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050255 : บ้านหนองสังข์ โสภา  จันทร์ศรี ครู
154 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050256 : ชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี สำรอง  อมัติรัตนะ ครู
155 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050257 : บ้านหนองหว้าโพนศิลา นางอนัญญา  คชานันท์ ครู
156 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050290 : บ้านนาเพียง นางอุชุตา  จันทุสอน ครูผู้ช่วย
157 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050291 : โนนงามศึกษา ณีรนุช  นะศรี ธุรการโรงเรียน
158 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050291 : โนนงามศึกษา นางรุ่งนภา  ศรีวิบูลย์ ครู
159 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050292 : บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา นายณัฐพงศ์  วงศ์สุ่ย ครู
160 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050293 : บ้านโนนโพธิ์ นายอนิรุทธ    เพชรประไพ ครูธุรการ
161 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050293 : บ้านโนนโพธิ์ นางสาววัลย์ดา  กองวี ธุรการ
162 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050293 : บ้านโนนโพธิ์ นายสุริยันต์  คำสูงเนิน ครู
163 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050294 : บ้านหนองไฮ นางสุจิตรา  นาดี ครูชำนาญการพิเศษ
164 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050294 : บ้านหนองไฮ สมเกียรติ  ธนะภูมิชัย ครู
165 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050294 : บ้านหนองไฮ จินตนา  มีทอง ครูชำนาญการพิเศษ
166 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050295 : บ้านอาจสามารถ นายนัฎพล  โวหารเดช ครู
167 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050295 : บ้านอาจสามารถ นายมงคล  ทีนะกุล ครู ชำนาญการพิเษศ
168 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050258 : นาหนองทุ่มวิทยาคม ณรงค์  ศรีษะย์ ครู
169 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050259 : บ้านโนนโก สนิด  อ่อนสา ครู
170 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050261 : บ้านวังยาว ชลธิดา  นาสมยนต์ ครู
171 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050261 : บ้านวังยาว สริณพร  ผิวนางาม ครู
172 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050261 : บ้านวังยาว นายพิไชย  ศรีเจ็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว
173 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051086 : บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม จันทร์ณภัทร  หลวงจันทร์ ธุรการ
174 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051086 : บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม นางสาวจารุวัฒน์  ศรีรักษา ครู
175 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050267 : ชุมชนโนนหันวันครู วิจิตรา  ทองผา ครู
176 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050270 : บ้านโนนบุรุษ นายมนูญ  พินิจลึก ครู
177 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050271 : บ้านโนนลาน นงลักษณ์  ตาประดับ ธุรการ
178 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050271 : บ้านโนนลาน นายน้อย  กงสะเด็น ครูชำนาญการพิเศษ
179 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050272 : หนองม่วงประชานุกูล นายพิสัณห์  ทะมานันท์ ครู
180 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050273 : บ้านร่องแซง นางประนอม  รถหามแห ครู
181 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050269 : บ้านโนนชาติ นางน้ำเพชร  ศิริพร ครูชำนาญการพิเศษ
182 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050240 : บ้านหอย นายสนอง  กัลยา ครู
183 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050235 : บ้านโคกสูง นายประเสริฐ  ลาปะ ครู
184 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050235 : บ้านโคกสูง นางอังคณา  จันสนิท ครู
185 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050238 : บ้านโนนอุดม ณัฐิกา เจ้าทรัพย์  เจ้าทรัพย์ ครู
186 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050275 : ก้องอุดมวิทยาคาร สุรศักดิ์  ผานาค ครู
187 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050275 : ก้องอุดมวิทยาคาร ปณิดา  สุภารมย์ ครู
188 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050276 : บ้านนาคำน้อย ศุภักศิริ  มาเพชร์ ธุรการ
189 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050276 : บ้านนาคำน้อย นางชลิตา  หงษ์ชุมแพ เจ้าหน้าที่ธุรการ
190 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050276 : บ้านนาคำน้อย นางวิไลวรรณ  หงษ์สูงเนิน ครูชำนาญการ
191 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050277 : บ้านโป่งแห้ง นางสาวนัยนา  เทือกสา ครูชำนาญการพิเศษ
192 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050277 : บ้านโป่งแห้ง อุบลวัลย์  แสนสมบัติ ธุรการ
193 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050277 : บ้านโป่งแห้ง นางดวงจันทร์  พะนอจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
194 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050278 : ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา supachart  prompaeng ครู
195 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050279 : วังหินลาดวังเจริญ สุวิมล  เพริดภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ
196 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050279 : วังหินลาดวังเจริญ ปัญชมล  ภูมิคอนสาร ธุรการ
197 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050279 : วังหินลาดวังเจริญ นายธนวิชย์  แสนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
198 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050281 : บ้านหนองไผ่นาดี นายอดุลย์  อันศรีเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
199 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050281 : บ้านหนองไผ่นาดี อรชุลี  บุญพาเกิด ครู
200 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050268 : บ้านธาตุ สุนันทา  แสงสุข ครู
201 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050268 : บ้านธาตุ ณธีภรณ์  ป้องท้าว ธุรการโรงเรียน
202 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050263 : หนองกุงพิทยาคม ณัฐสิทธิ์  แฝงทรัพย์ ครู
203 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050264 : บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 นายทองผ่าน  แก่นภูเขียว ครู
204 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050264 : บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 จินตนา  เพียเกษม ธุรการโรงเรียน
205 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050265 : บ้านหนองหนามแท่ง เศรษฐวัชร  มัชปาโต ผู้อำนวยการสถานศึกษา
206 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050284 : โคกสูงสำราญ นางประยงค์  ทิพย์พรมมา ครู ชำนาญการพิเศษ
207 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050287 : ชุมชนหนองคะเน ชนิสรา  พลแสน ครู
208 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050287 : ชุมชนหนองคะเน สีอำพร  วรวัตร ครู
209 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050285 : บ้านโนนแหลมทอง นางนิชานันท์  ขุนน้อย ธุรการ
210 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050286 : หนองขามวิทยาคาร ลลิดา  ศรีเมือง ธุรการโรงเรียน
211 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050286 : หนองขามวิทยาคาร อรุณ  เมืองลอย ครูชำนาญการพิเศษ
212 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050286 : หนองขามวิทยาคาร พินิต  แสงสุข ผอ. ร.ร.
213 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050286 : หนองขามวิทยาคาร สุดาพร  ศิริชัยโชค พัสดุ
214 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050253 : บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง นายวุฒิพงษ์   โม้ลา ครู
215 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050280 : วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ จารุพร  พิมพ์ภูมี ครู
216 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050280 : วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ประพนธ์  บุญพาเกิด ครู
217 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050289 : บ้านยอดห้วย สุระพล  เข็มมาวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
218 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050289 : บ้านยอดห้วย นายวรวิช  หอมระหัส ครูชำนาญการพิเศษ
219 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050282 : กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล อมร  แนวถาวร ธุรการ
220 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050282 : กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล Ratchanee  Autama ครู
221 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050282 : กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล นายไชยศิริ  สอนนำ ครู
222 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050288 : หนองไผ่พิทยาคม ษมาวีร์  นอศรีกุลศักดิ์ ธุรการโรงเรียน
223 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050288 : หนองไผ่พิทยาคม ชัยพงษ์  รายณะสุข ครู
224 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050233 : บ้านหนองเสาเล้า นายธนกฤต  แสงพันธ์ ครู
225 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050233 : บ้านหนองเสาเล้า สุทัตพงศ์  อัปมาโน เจ้าหน้าที่ธุรการ
226 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050233 : บ้านหนองเสาเล้า วรจักษ์  วงศ์ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
227 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050234 : หนองหว้าวิทยา ศิรินทรา  ลาปะ ครู
228 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050234 : หนองหว้าวิทยา นางสาวศิรินทรา  ลาปะ ครู คศ.1
229 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050230 : บ้านสุขสมบูรณ์ พนา  มุ่นเชย ครู
230 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050231 : บ้านหนองโพงโพด นางสาวจิรภา  พระยอม ครู
231 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050232 : บ้านหนองศาลา นายคะนอง  บุญกว้าง ครู คศ.2
232 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050782 : บ้านสารจอดร่องกลอง นางบริมาส  อดทน ครู คศ.3
233 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050782 : บ้านสารจอดร่องกลอง นายภาคภูมิ  ภูมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน
234 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050783 : หนองกระบือวิทยาคม พงศ์ธรณ์  ช่างทำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
235 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050783 : หนองกระบือวิทยาคม เฉลิมพล  ภูมิคอนสาร ธุรการ
236 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050783 : หนองกระบือวิทยาคม นางนฤมล  นนทะใส ครู
237 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050785 : บ้านซำยาง จารุมาศ  เสนานุช ครู
238 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050819 : บ้านซำจำปา อรสา  พ่อค้าช้าง ครู
239 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050822 : บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง นิพนธ์  พลกลาง ครู
240 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050823 : อ่างทองวิทยาคม นันทวัฒน์  วงษ์เวียง ครู
241 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050823 : อ่างทองวิทยาคม นวลจันทร์  วิทย์บุญประคม ครู
242 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050824 : บ้านนาอุดม วีระ  อาจเอี่ยม ครู
243 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050824 : บ้านนาอุดม นางสาวเสาวนีย์   สิทธิไกรพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
244 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050824 : บ้านนาอุดม พิศิษฐ์  เรืองนาม ครูผู้ช่วย
245 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050781 : โนนสำราญหนองหญ้าขาว อัญชนา  สาริพันธ์ ครู
246 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050784 : แสงบัวทอง นางสาวหทัยทิพย์  แสงชาติ พนักงานราชการ
247 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050818 : บ้านหนองไฮ-วังขอนยม นางสาวแพรวนภา  บุญประจักร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
248 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050777 : ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา นางสาวธัญญรัตน์  ธนูรัตน์ ครูชำนาญการ
249 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050777 : ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา เพ็ญประภา  ศรีสุนทร ครูธุรการ
250 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050777 : ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา รัฐภูมิ  วนาพันธพรกุล ธุรการโรงเรียน
251 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050778 : ท่ากุญชร นางสมจิตร  สิทธิคุณ ตรู
252 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050778 : ท่ากุญชร นายศุกล   อุ่นผาง ครู
253 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050779 : นาจานนาเจริญโนนทัน นางสาวเพียงเพ็ญ  จันทร์แย้มแสง ครู
254 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050779 : นาจานนาเจริญโนนทัน ธัญวลัย  โชติกวี ธุรการโรงเรียน
255 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050779 : นาจานนาเจริญโนนทัน sunisa  suphukdee ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
256 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050773 : บ้านผาน้ำเที่ยง มณีวรรณ์   ลาพาพันธ์ ครู
257 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050773 : บ้านผาน้ำเที่ยง สุชาติ  จันทีนอก ครู
258 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050774 : บ้านบริบูรณ์ ปลายฟ้า  เชื้อสาวถึ ครู
259 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050774 : บ้านบริบูรณ์ นางสาวจรรยพร  วรรณไกร พนักงานราชการ
260 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050776 : บ้านพงษ์โนนประวัติ Pratun  Somjai ครู
261 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050776 : บ้านพงษ์โนนประวัติ อรรถวัต  ทวยภา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
262 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050776 : บ้านพงษ์โนนประวัติ ภวิษย์พร  พิมพ์สุวรรณ ธุรการโรงเรียน
263 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050821 : บ้านผาขาม นางชนิสรา   สีสะอาด พนักงานราชการ
264 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050821 : บ้านผาขาม นางสาวสุภาพร  ชัยพิมพ์ ครูธุรการ
265 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050772 : บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ นายณรงค์ศักดิ์  พิมพ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
266 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050772 : บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ ทัศวรรณ  ผิวแดง ครู
267 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050788 : บ้านสวนสวรรค์ ภคมน  ลิอินทร์ ครู
268 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050815 : บ้านโสกจานนาดี ชาญชัย  ทองล้น ผู้อำนวยการสถานศึกษา
269 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050815 : บ้านโสกจานนาดี นางจุฬารักษ์  ปุริโส พนักงานราชการ
270 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050815 : บ้านโสกจานนาดี รณิดา  แพงไทย ครู
271 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050820 : บ้านใหม่โสกส้มกบ ธาตรี  ปาลี คศ.3
272 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050787 : บ้านโนนงาม puwich  sangchan ครู
273 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050789 : ภูห่านศึกษา อุไร  ลาสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
274 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050791 : บ้านหนองปลาซิว เนตรนภา  ครองยศ ครู
275 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050791 : บ้านหนองปลาซิว ปริญญา  ปัสโป ครู
276 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050792 : ชุมชนบ้านวังเพิ่ม นางสาวพิชญาภา  ศรีเชียงสา ธุรการโรงเรียน
277 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050793 : บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ มนปพร  ชมภูธิมา ธุรการโรงเรียน
278 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050793 : บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ ทิศากร  จันทาสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
279 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050794 : บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ทิวาพร  สุวรรณธรรมา ครู คศ.3
280 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050795 : บ้านปากห้วยฝาง นายประกาศิต  กองหาโคตร พนักงานราชการ
281 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050795 : บ้านปากห้วยฝาง จุฑารัตน์   โพธิ์ชัย ครู
282 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050796 : บ้านโสกหาดสวรรค์ นายสาคร  จักรโนวัน ครู คศ.2
283 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050796 : บ้านโสกหาดสวรรค์ นายทินกร  ร่องบุตรศรี ครู
284 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050798 : บ้านห้วยทรายขาว กันต์กมล  ตะวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
285 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050798 : บ้านห้วยทรายขาว ภัทราพร  อรัญมาลา ครู คศ.2
286 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050800 : บ้านท่าช้าง อารดา  ผาคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
287 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050800 : บ้านท่าช้าง นายบุญชม  สิงปัดสา ครู คศ.3
288 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050806 : บ้านขมิ้นโนนหัวนา นายชิษณุพงศ์   บุญผล ครู
289 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050806 : บ้านขมิ้นโนนหัวนา ยุพิน  สอนเวียง ครู
290 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050807 : บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ นายโกศล  บุญสอน ครูชำนาญการพิเศษ
291 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050807 : บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ นางศุภาพิชญ์  แสนนา ครูธุรการ
292 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050808 : บ้านโคกม่วง ไกรศร   พึ่งภพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
293 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050808 : บ้านโคกม่วง ประจวบ  ใกล้กลาง ครูชำนาญการ
294 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050809 : บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) ณัฐพงษ์  จันทะพรหม ครู
295 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050809 : บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) อรษา  หลวงแพ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
296 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050809 : บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) ปริญาภรณ์  แดงน้อย ครูพี่เลี้ยง
297 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050810 : บ้านศรีสุข นางรัชดา  ขุนไกร ครู
298 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050810 : บ้านศรีสุข นางหอมจันทร์  บุญสอน ครู
299 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050811 : บ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว สุพรรษา  พันสี ครู
300 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050811 : บ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว ปิยพร  วันสุทธะ ครู
301 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050775 : บ้านป่าน สุวิมล  ผุยมูลตรี พนักงานราชการ
302 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050775 : บ้านป่าน น.ส.ญารินทร์ดา  สีคัญทร ครู
303 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050802 : อนุบาลสีชมพู นายประเวช  สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียน
304 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050802 : อนุบาลสีชมพู บุญเพ็ง  หาพันธ์ ครู
305 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050802 : อนุบาลสีชมพู หฤทัย  คำบุญเกิด ครูชำนาญการพิเศษ
306 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050803 : บ้านหนองตาไก้พิทยา นายวิชัย  น้อยนาเพียง ครูชำนาญการพิเศษ
307 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050803 : บ้านหนองตาไก้พิทยา นางสาวรัชวดี  วอศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
308 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050803 : บ้านหนองตาไก้พิทยา นางสาวรัตน์ติพร  วารีย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
309 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050803 : บ้านหนองตาไก้พิทยา สุภาพร  อุ่นมณี ธุรการ
310 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050771 : บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม ดลพร  วรรณพันธ์ ครูอัตราจ้าง
311 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050771 : บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม พรศิริ  วินสา เจ้าหน้าที่ธุรการ
312 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050799 : บ้านโคกป่ากุง นางสาวพจนีย์  ศรีมานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
313 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050799 : บ้านโคกป่ากุง นางประพรพรรณ  คำยัง ครู ชำนาญการพิเศษ
314 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050799 : บ้านโคกป่ากุง ธีรพันธ์  หิรัตนพันธ์ุ ครูชำนาญการ
315 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050812 : บ้านสันติสุข นายศุภวัฒน์  พูลผล ครูอัตราจ้าง
316 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050813 : บ้านหนองโก ธาริณี  ลอยขามป้อม ครู
317 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050813 : บ้านหนองโก นางสาวรัชนีกร  บุญดี ครู คศ. 3
318 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050814 : โสกเต็นวิทยาคม นายจารุกิตติ์  เจนดง ครู
319 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050814 : โสกเต็นวิทยาคม นายวรชัย  ประเสริฐสิน ครู
320 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050816 : บ้านหนองแดง นางสาวนิติยา  สะท้าน ครู
321 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050816 : บ้านหนองแดง พินิจ  ดวงมาลา ครู ชำนาญการพิเศษ
322 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050817 : บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ กฤษฎา  โซ่มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
323 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050817 : บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ นางประภาพรรณ  โซ่มาลา ครู
324 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050578 : บ้านกุดขอนแก่น ชวลิต  หาญเชิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
325 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050578 : บ้านกุดขอนแก่น นายจิระศักดิ์  นนท์นาภา ครู
326 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050578 : บ้านกุดขอนแก่น ณพศร  คำมี ครู
327 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050578 : บ้านกุดขอนแก่น พณัฐ  จันทะโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
328 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050579 : บ้านไคร่นุ่น นางสาวจุฑามาศ  ทิทึกทักษ์ ครู
329 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050579 : บ้านไคร่นุ่น อารีรัตน์  เหล่วแซง พนักงานราชการ
330 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050580 : บ้านค้อ นางสาวราชาวดี  สุขสม พนักงานราชการ
331 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050582 : บ้านโนนสำราญ อรอุมา  ธารากุลทิพย์ ครุ
332 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050582 : บ้านโนนสำราญ นายสมชิต  รัตนบำรุง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
333 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050584 : บ้านเลิงแสง อมลวรรณ  สุขสม ครู ชำนาญการพิเศษ
334 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050584 : บ้านเลิงแสง สุภาวดี  ชัยเนตร ธุรการ
335 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050584 : บ้านเลิงแสง โกศล  ชาโฮง ครู
336 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050585 : หนองโพนนาหม่อ ทัศนีย์  แสนสุภา ครู
337 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050585 : หนองโพนนาหม่อ นิพารัตน์  แก้วสีโส ธุรการ
338 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050635 : จตุรคามรังสรรค์ สุรพล  ศิริบรรพต ครูชำนาญการพิเศษ
339 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050636 : บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี นางสงกรานต์  ขุนนนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ
340 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050636 : บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี นายศุภชัย  สิงห์รัง ครูชำนาญการ
341 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050587 : บ้านกุดดุกวิทยา คำบุญ  นายคำบุญ โพธิ์ดา ครูชำนาญการพิเษศ
342 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050587 : บ้านกุดดุกวิทยา บุญชวน  ไชยโวหาร ครู
343 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050589 : ดินดำวังชัยวิทยา ชนะ   จันทร์หอม ครูชำนาญการพิเษศ
344 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050589 : ดินดำวังชัยวิทยา ภาวิณี  วรรณชัย ธุรการ
345 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050589 : ดินดำวังชัยวิทยา นางเบญญาภา  สุวรรณศิริสุข ครู คศ.1
346 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050591 : บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ นายวสันต์  ทิพย์รักษ์ ครู
347 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050592 : บ้านกุดแคนประชาสรรค์ นายบุญช่วย  ฤทธิเทพ ครูผู้ช่วย
348 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050594 : บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา นางสาวดาวรรณ  น้อยก่ำ ครูชำนาญการ
349 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050595 : บ้านทุ่งชมพู ชณัญฑิศา  เสมียนอ่ำ ธุรการโรงเรียน
350 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050595 : บ้านทุ่งชมพู นายประดิษฐ์  พลหล้า ครู
351 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050597 : บ้านหนองพลวง ประเสริฐ  ภูบังดาว ครู
352 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050598 : บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา นายธวัชชัย   นาสมโภชน์ พนักงานราชการ
353 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050600 : บ้านกุดน้ำใส สมเด็จ   ปาเขียว ครู
354 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050600 : บ้านกุดน้ำใส นางสาวสุพัตรา  ถาวงษ์กลาง ธุรการ
355 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050602 : บ้านนาชุมแสง วรวิทย์   คำทอก ครู
356 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050604 : บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม นางสาวกุสุมา  หินเทา ครู
357 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050605 : บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง สมควร  ปาเขียว ครู
358 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050605 : บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง สุรีย์ภรณ์  ชัชวาลย์ ครู
359 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050606 : บ้านหัวฝาย กรรณิการ์  บุญหล้า ธุรการโรงเรียน
360 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050606 : บ้านหัวฝาย วิราวรรณ  พานสมัน ครู
361 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050606 : บ้านหัวฝาย นงลักษณ์  คำทอก ครู
362 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050607 : โนนอุดมสะอาดวิทยา นางสาววานิตา  นาสิงบุตร ครู
363 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050607 : โนนอุดมสะอาดวิทยา น้ำใจ  ชัยปัญญา ครู
364 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050608 : บ้านคำใหญ่ นางสาวนิตยา  หล้าคูณ พนักงานราชการ
365 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050609 : นาหว้านาเจริญ ชานนท์   เศรษศรี ครู
366 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050609 : นาหว้านาเจริญ ปิยะณัติ  บุญแย้ม ครู
367 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050609 : นาหว้านาเจริญ นิพนธ์  สาระผล ครู
368 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050609 : นาหว้านาเจริญ นางสาวกนกวรรณ  ทองยา ธุรการ
369 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050609 : นาหว้านาเจริญ บัวเพชร  จันทะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
370 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050610 : บ้านโนนกระเดา นางดวงมณี  ศรีวิคาร ครู
371 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050610 : บ้านโนนกระเดา ปิยนุช  โคตรเมือง ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต
372 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050611 : โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ วนิดา  จันทะนาม พนักงานราชการ
373 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050612 : โสกห้างศึกษา นางสาวภณิชสรา   ป้องบ้านเรือ ครู
374 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050614 : ห้วยชันวิทยา วรวุฒิ  ดอนเป๊ะ ครู
375 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050614 : ห้วยชันวิทยา นางสาวเยาวลักษณ์  ชนะวงศ์ ครู
376 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050615 : ภูเวียงวิทยายน ดุษฎี  เชื้อกลางใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ
377 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050615 : ภูเวียงวิทยายน เสน่ห์  ชนปกาสิทธิกุล ครูชำนาญการพิเศษ
378 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050616 : บ้านโคกสูงวิทยา เพ็ญศรี  ศิริจันทร์ ครู
379 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050616 : บ้านโคกสูงวิทยา อนุรักษ์   ขันขวา ครู
380 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050616 : บ้านโคกสูงวิทยา นายสวัสดิ์  พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
381 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050617 : บ้านแดง วิภาดา  บรรทุมพร ครู
382 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050617 : บ้านแดง นางสาวศิริพักตร์  กำเดช ครูผู้สอน
383 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050618 : โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา นางวนิดา  เครือไกรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
384 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050618 : โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา นางดวงพร  สิงห์รัง ครู
385 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050588 : บ้านโคกสง่า ชมพูนุช  เพชรสัมฤทธิ์ ครู
386 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050624 : บ้านเรือ นางชุติมา  เจริญสุข ครูชำนาญการพิเศษ
387 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050586 : สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ศุภฤกษ์  อันชำนาญ พนักงานราชการ
388 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050586 : สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร วราพงษ์  คำตา ครูชำนาญการพิเศษ
389 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050621 : บ้านนาก้านเหลือง พิชิต  โสภาวรรณ์ ครู
390 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050621 : บ้านนาก้านเหลือง ไอรินทร์  เกษมาลา ครู
391 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050590 : บ้านโพนเพ็กพิทยา วินัย  ฮามพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
392 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050590 : บ้านโพนเพ็กพิทยา นางสาวสุดาพร  นามจันดี ครูธุรการ
393 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050590 : บ้านโพนเพ็กพิทยา อรวรรณ  มืดหล้า ธุรการโรงเรียน
394 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050629 : อนุบาลภูเวียง อนุชา  เพียชามาตย์ ครู
395 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050629 : อนุบาลภูเวียง นายชาญณรงณ์  แข้นา ครู
396 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050619 : บ้านหนองขาม วิริชัย  แก้วเวียง ครูชำนาญการพิเศษ
397 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050619 : บ้านหนองขาม พเยาว์  เหลืองคำ ครูชำนาญการ
398 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050637 : บ้านเมืองเก่า นายสชาติ  พงษ์โคกสี ครู
399 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050638 : บ้านหินร่องโนนสวรรค์ วิไสย  รำเพยพล ครู คศ.3
400 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050638 : บ้านหินร่องโนนสวรรค์ ประทวน  ไชยประปา ครู คศ.3
401 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050639 : บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ วนิตตา  ธนะภูมิชัย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
402 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050639 : บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ พรฑิตา  อักขราสา ครูอัตราจ้าง
403 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050640 : บ้านหนองบัว ศรายุทธ  ดีนาง ครู
404 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050601 : ไตรคามวิทยาสรรค์ สุริยา  ลำเพยพล ครู
405 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050633 : บ้านสงเปือย ทรงยศ  เหล่าทองสาร ธุรการโรงเรียน
406 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050633 : บ้านสงเปือย วรินทร  ผ่องแผ้ว ธุรการโรงเรียน
407 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050633 : บ้านสงเปือย นางนิธิมา  เพียชามาตย์ ครู
408 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050634 : บ้านอ่างศิลา นายลิขสิทธิ์  ประวันจะ ครู
409 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050634 : บ้านอ่างศิลา นายวิมานเมฆ  สอนบัว ครู ชำนาญการ
410 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050630 : บ้านโคกไร่ นายชัยวัฒน์  ผองผาย ครู
411 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050631 : บ้านถ้ำแข้ sutat  sarapon ครู
412 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050644 : หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา จันทร์มณี  เขื่อนศิริ ครูชำนาญการพิเศษ
413 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050644 : หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา นายอาทิตย์  โสกติพันธ์ ครูผู้ช่วย
414 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050646 : หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา วรชาติ  แฝงเพชร ครูชำนาญการพิเศษ
415 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050646 : หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา จักรพันธ์  กองจันทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
416 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050646 : หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา นายสุพรรณ  ระพรหมมา ครู
417 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050581 : โนนศิลาโนนม่วงวิทยา นางสาวรัตนาภรณ์  เหล่วแซง พนักงานราชการ
418 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050581 : โนนศิลาโนนม่วงวิทยา นางสาวยุพร  ทักโม้ ครูอัตราจ้าง
419 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050645 : บ้านหนองกุงธนสารโศภน อนุสรณ์  ดอนเขื่อนโสม เจ้าหน้าที่พัสดุ
420 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050645 : บ้านหนองกุงธนสารโศภน กุลิสรา  แพงสร้อย ธุรการโรงเรียน
421 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050645 : บ้านหนองกุงธนสารโศภน นายสราวุธ  เสนาเลี้ยง ครู
422 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050642 : บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา พิมสาย  อัครพิทยาอำพน ครู
423 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050642 : บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา นางสาวสุภาภรณ์  ศิริวงษ์ ครู
424 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050643 : บ้านวังขอนแดง ปริษา  พชรวสุกุล ครูพี่เลี้ยงฯ
425 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050643 : บ้านวังขอนแดง ถาวร  ธรรมวงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
426 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050625 : บ้านหัน สมัย  ตันเจียง ครู
427 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050593 : บ้านโคกกลางวิทยา พรรณิษา  ถานะพงค์ ธุรการโรงเรียน
428 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050593 : บ้านโคกกลางวิทยา นายประดิษฐ์  นายประดิษฐ์ มีบ้านต้น ครู
429 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050593 : บ้านโคกกลางวิทยา pumdawan  lontom ครู
430 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050593 : บ้านโคกกลางวิทยา จีรภา  แฝงเพชร ครูชำนาญการพิเศษ
431 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050596 : หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา นายเวชยันต์   ศรีแก้วรัตนะ ครู
432 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050628 : บ้านห้วยบง นายพิบูลย์  คำดอกรับ ครู
433 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050623 : บ้านพระบาท saiyon  janput ครู
434 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050623 : บ้านพระบาท อรสา  โทพันธ์ พนักงานราชการ
435 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050623 : บ้านพระบาท นางสาวชุติมา  สิงห์ตีบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
436 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050627 : บ้านหว้าทอง ศราวุธ  ยะโส ธุรการ
437 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050565 : นาฝายวิทยา นายอำนาจ  สนเมือง ครู
438 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050567 : บ้านสะแกเครือ นางสมพร  บัวแสง ครูอัตราจ้าง
439 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050568 : บ้านสองคอน parichat  srisoda ครู
440 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050568 : บ้านสองคอน วิไลพร  อิ้วตาพา ธุรการโรงเรียน
441 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050574 : บ้านโนนคอม กัญญา  เครือประเสริฐกุล ครู
442 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050576 : บ้านป่ากล้วย นารีรัตน์   ลีคะ ธุรการ
443 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050576 : บ้านป่ากล้วย นารีรัตน์  ศรีบุตรตา ครูธุรการ
444 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050576 : บ้านป่ากล้วย varaporn  meesa-ard ครู
445 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050577 : บ้านสว่างโนนสูง บุศรินทร์  จันดี ธุรการ
446 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050577 : บ้านสว่างโนนสูง กนกรัตน์  กาบแก้ว ครู
447 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050577 : บ้านสว่างโนนสูง วรินยา  สอนเวียง ครู
448 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050575 : บ้านโนนสว่างท่ากระบือ นายวิมล  ศรีบุตรตา ครู ชำนาญการ
449 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050575 : บ้านโนนสว่างท่ากระบือ สุพล  อินเดีย ครู ชำนาญการพิเศษ
450 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050575 : บ้านโนนสว่างท่ากระบือ สุพจน์  แก่นพา ครู
451 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050573 : บ้านนาน้ำซำ นางสาววิไลลักษณ์  ทามูล ลูกจ้างชั่วคราว
452 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050573 : บ้านนาน้ำซำ นางสาวนุชรีย์  แซ่ลิ้ม ครู
453 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050569 : หนองแห้ววังมนศึกษา ทัศนีย์  เจียมภูเขียว ธุรการโรงเรียน
454 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050569 : หนองแห้ววังมนศึกษา วิจักษณ์  ศิริสุข ครู
455 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050566 : บ้านวังสวาบ เกียรติชัย  ศรีระชัย ครู
456 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050566 : บ้านวังสวาบ นางสาวสุดารัตน์   พิชัย ครูอัตราจ้าง
457 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050564 : บ้านเขาวง ศศินิภา  พรมมาจีน ธุรการ
458 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050572 : บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สุธิษา  ฝ่ายสิงห์ ธุรการโรงเรียน
459 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050572 : บ้านทรัพย์สมบูรณ์ นายนิติพัฒน์  เวทย์ตลับเงิน ครู
460 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050572 : บ้านทรัพย์สมบูรณ์ นางอัญชลี  แพทิศาสกุล ครูชำนาญการพิเศษ
461 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050570 : ชีพอนุสรณ์ วาทินี  นาคมีสี ครู
462 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050570 : ชีพอนุสรณ์ จิรายุทธ  เจริญภักดี ครูผู้ช่วย
463 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050571 : บ้านซำภูทอง นิลุบล  จำปาชน ครูชำนาญการพิเศษ
464 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050571 : บ้านซำภูทอง นางพฤวรรณ์  ธงน้อย ครู
465 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050571 : บ้านซำภูทอง เปรมฤดี  คำพิมพา ครู
466 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051031 : นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ เพียงฤทัย  ไกรยรัตน์ ครูธุรการ
467 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051031 : นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ ประสาท  บรรทุมพร ครู คศ.3
468 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051032 : บ้านกุดธาตุ วราพร  ชัยลิ้นฟ้า ครู
469 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051033 : บ้านโคกนาฝาย นายบรรทูล  ศรีหากุล ครูชำนาญการพิเศษ
470 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051033 : บ้านโคกนาฝาย ศิลาภักฏ์  แก้วก่า ครู
471 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051034 : บ้านนาดี นายสุเมธ  ดีชัยชนะ ครู
472 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051034 : บ้านนาดี นิออน  ศรีฟุยเดช ธุรการโรงเรียน
473 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051034 : บ้านนาดี จีระ  อรรคฮาด ครู
474 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051034 : บ้านนาดี วิรัตน์  ฮามพิทักษ์ พนักงานราชการ
475 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051035 : บ้านสะอาด สุทธิ  ธิสานนท์ ครูผู้ช่วย
476 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051035 : บ้านสะอาด ทินกร  กัลยาวงษ์ ครู
477 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051036 : บ้านหัวภู นิตยา  นรากรศักดิ์ ครู
478 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051037 : หนองแวงวิทยา ณัชฌาวดี  โกศล ครู คศ.1
479 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051037 : หนองแวงวิทยา นางสาวสุภาพร  อึ้งชัยภูมิ ครู
480 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051037 : หนองแวงวิทยา นายสรไกร  วรครบุรี ครู
481 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051038 : บ้านขนวน นางสาวกฤติยา  หอสกุลไท ครู
482 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051038 : บ้านขนวน อนันต์  ชาเวียง ครู
483 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051038 : บ้านขนวน นางสาวสุวรรณี  สมมาสี ครูผู้ช่วย
484 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051039 : บ้านศาลาดิน พิเชษฐ์  บุญอาจ ครู
485 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051040 : บ้านหนองกุงคชสาร sangiam  promduangdee ครู
486 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051040 : บ้านหนองกุงคชสาร นางภัทราวดี   ชุมมุง ครู
487 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051042 : บ้านหนองพู่วังหินซา นายปิติกร  หงษ์เวียง ครู คศ.1
488 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051042 : บ้านหนองพู่วังหินซา apiradee  pukkamart ครู
489 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051045 : บ้านคึมชาติประชาสรรค์ จินตนา  ภูงามเงิน ครูธุรการ
490 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051045 : บ้านคึมชาติประชาสรรค์ ภัททิรา  วิเศษชาติ พนักงานราชการ
491 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051043 : บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า ไพโรจน์  ศรีแก้ว ครู
492 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051044 : บ้านหนองหอย ศีตลา  งามนาเสียว เจ้าหน้าที่ไอที
493 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051041 : บ้านหนองนาคำ วิชุดา  จำปีหอม ครู
494 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051041 : บ้านหนองนาคำ นางรุ่งรัตน์  จักรแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
495 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051041 : บ้านหนองนาคำ นายอภิชาติ  อินทรา ครู
496 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051193 : บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า นายสุทัศน์   นิสัยตรง ครู
497 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051193 : บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ศศินิภา  พรมมาจีน ธุรการ