รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050881 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ วีระยุทธ  ภูงามเงิน ครู อนุมัติ
2 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050881 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ อัจฉรา  สุดสะอาด ครู อนุมัติ
3 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050872 บ้านสำราญหินลาด รภัทภร  ศิริปรุ ครูชำนาญการ อนุมัติ
4 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050872 บ้านสำราญหินลาด นางสาวสุภาภรณ์  โม้แซง ครู อนุมัติ
5 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050873 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก นางนิตยา  วงศ์ชู ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
6 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050873 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก นายเฉลิม  สุระพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
7 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050873 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก ศุพิณญา  หาญภูเขียว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
8 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050848 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล นางสมจิต  ศรีทะจักร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
9 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050848 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล นางสาววิจิตตรา  อุดเมืองเพีย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
10 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050850 บ้านโนนดู่หนองแวง นางสาวพรนิภา  สะท้าน ครู อนุมัติ
11 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050850 บ้านโนนดู่หนองแวง นายทักษิณ   วรรณโชติ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
12 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050850 บ้านโนนดู่หนองแวง นายอาทิตย์  ลากุล ครู อนุมัติ
13 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050867 บ้านโคกกลางหนองแปน นางสาวเกศกมล  แสนยศบุญเรือง ครูชำนาญการ อนุมัติ
14 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050870 โนนฟันเรือบะยาววิทยา ทวิช  ชัยเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
15 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050870 โนนฟันเรือบะยาววิทยา นางมัทนา  เจริญเหรียญ พนักงานราชการ อนุมัติ
16 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050846 บ้านกุดกว้าง สุภะลักษ์  ภูงามเงิน ครู อนุมัติ
17 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050846 บ้านกุดกว้าง นายพงษ์พัฒน์   คลังคำภา พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
18 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050847 บ้านขนวนนคร จตุพร  รินมะเริง ครู อนุมัติ
19 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050833 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง กมลรัตน์  สีดาคุณ ครู อนุมัติ
20 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050833 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง นางจุฑารัตน์  สูงเนิน ครู อนุมัติ
21 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050836 หนองหอยเทพเทวัญ วิรัช  วิทยา ครู อนุมัติ
22 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050837 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน นางปรางทิพย์  ปริบาล ครู อนุมัติ
23 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050837 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน นางจิตตรา  อยู่ดี ครู อนุมัติ
24 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050837 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน ปิยะวดี  วงษ์หาจักร ครู อนุมัติ
25 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050838 บ้านหัวบึงสว่าง อุไรรัตน์  ศรีพรหม ครู อนุมัติ
26 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050856 บ้านกุดแคน นางสาวอรอุมา  ทองพุฒ ครู อนุมัติ
27 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050856 บ้านกุดแคน นางสาวพิมพ์จารุภัทร    ชาญประเสริฐ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
28 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050857 บ้านกุดเลา สาคร  ธานีกุล ครู อนุมัติ
29 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050857 บ้านกุดเลา ทูนซอง  เกษแก้ว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
30 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050858 บ้านโนนทอง Nuchanat  Samorn ครู อนุมัติ
31 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050858 บ้านโนนทอง แสวง  แก้วศรีทุม ครู อนุมัติ
32 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050859 บ้านฝางน้อย อมรรัตน์  สอนละ พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
33 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050860 บ้านภูมูลเบ้า นายอำนาจ   สมเวช ครู อนุมัติ
34 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050860 บ้านภูมูลเบ้า นายแหลมทอง  น้อยโนนทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
35 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050861 บ้านสระพังข่า นางสาววิภาภรณ์  รามเวียง ครูธูรการ อนุมัติ
36 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050861 บ้านสระพังข่า นางประภัสศร  บุดดีเหมือน ครู อนุมัติ
37 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050862 บ้านหนองเขื่อนช้าง นายสถิตย์   อุดเมืองเพีย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
38 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050863 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ นางวิภาดา  ธรรมวงษา ครู อนุมัติ
39 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050864 บ้านห้วยอรุณหินลาด นางสุนิตย์  คำป้อง ครู อนุมัติ
40 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050865 บ้านห้วยทรายทอง อรวรรณ  สิมมาสุด ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
41 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050865 บ้านห้วยทรายทอง นางสาวหงษ์นภา  โสระเวช พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
42 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050877 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร นางสุภารัตน์  พรมสำลี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
43 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050877 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร นางสาวนันท์นภัส  ขันอาษา ครู คศ.3 อนุมัติ
44 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050877 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร อำภาพร  อ่อนพันธ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
45 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050849 บ้านนาเปือย พรสวรรค์  ขันเงิน ครู อนุมัติ
46 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050849 บ้านนาเปือย นายอาวุธ  นมัสศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
47 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050851 บ้านโนนทันวิทยา อนุสรณ์  ผลภิญโญ ครู คศ.3(2) อนุมัติ
48 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050851 บ้านโนนทันวิทยา จำปรีญา  อุตรา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
49 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050853 บ้านร่องสมอ นายทรงฤทธิ์  สาสิมมา ครู คศ.3 อนุมัติ
50 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050854 บ้านหว้า นางดรุณี  ศรีบุรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้า อนุมัติ
51 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050854 บ้านหว้า พงษ์พัฒน์  บุตรโพธิ์ศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
52 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050855 บ้านห้วยม่วง จันทิรา  สุริยมาตร ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
53 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050855 บ้านห้วยม่วง รุ่งรัตน์  สีเหลือง พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
54 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050866 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา ยุพาวดี   ดวงหะคลัง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
55 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050866 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา นายภาคิไนย  บำรุงเชื้อ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
56 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050868 บ้านดอนหันโนนหินแห่ ศุภชัย  แพงคำ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
57 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050869 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ อนุชัย  ศิริชัยโชค ครู อนุมัติ
58 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050869 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ นางเจียม  แสนเหวิม ครู อนุมัติ
59 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050871 โนนสะอาดพิทยา อภิชาติ   สวัสดิ์มูล ครู อนุมัติ
60 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050874 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง นางสาวยุพิน  โลขันธ์ ครู อนุมัติ
61 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050874 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง ชุมพล  ไชยยันต์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
62 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050875 บ้านโนนหนองแวง อุมาพร  อุมาพร สวัสดิ์ศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
63 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050875 บ้านโนนหนองแวง Nuchjirapon  Kongkamood ครู อนุมัติ
64 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050844 บ้านหนองสระ นุชกานต์  ข้อยุ่น ครู อนุมัติ
65 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050844 บ้านหนองสระ ชุมาพร  วงศ์สายเชื้อ ครู อนุมัติ
66 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050844 บ้านหนองสระ ประเสริฐ  อัมพรพรรดิ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
67 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050839 บ้านกง(ประชานุกูล) นายสุวิทย์  เบี้ยวโกฎิ ครู อนุมัติ
68 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050839 บ้านกง(ประชานุกูล) กิตติพงษ์  ไทยอ่อน ครู คศ.3 อนุมัติ
69 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050839 บ้านกง(ประชานุกูล) Komol  Somdaeng ผอ อนุมัติ
70 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050843 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ นายปรีดา  มาอุ้ย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
71 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050843 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ นายธีรพงษ์  วงษ์หนองหอย ครูชำนาญการ อนุมัติ
72 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050842 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ พัชนี  เพียทา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
73 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050842 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ ภูผาภูมิ  โมรีย์ ครู อนุมัติ
74 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050841 โพธิ์ตากวิทยา ธีรยุทธ  อำท้าว ครู อนุมัติ
75 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050845 หนองแสงวิทยาสรรค์ บุญธรรม  บุญมี ครู อนุมัติ
76 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050845 หนองแสงวิทยาสรรค์ สถิตย์  แสนบุราณ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
77 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050832 บ้านหาด paisal  sirimungmool ครู อนุมัติ
78 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050890 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง นายอภิรัฐ  ถุงวิชา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
79 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050828 บ้านสว่างดอนช้าง นางวิไลพร  พระพลพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
80 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050829 บ้านหนองกุงมนศึกษา นายมานิตร  มั่นกุง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
81 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050829 บ้านหนองกุงมนศึกษา นายชาญวิทย์  ปะกิระสา ครู อนุมัติ
82 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050830 บ้านหนองโนประชาสรรค์ ถาวร  จิบจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
83 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050830 บ้านหนองโนประชาสรรค์ Thawanwong  Kaewmart ครู อนุมัติ
84 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050830 บ้านหนองโนประชาสรรค์ สุนทร  ลิละคร ครู อนุมัติ
85 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050831 บ้านหนองแสงสามัคคี นิภาพร  กองบาง ครู อนุมัติ
86 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050831 บ้านหนองแสงสามัคคี นายทรงศักดิ์  สิงทุยห์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
87 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050825 บ้านนาหว้า นายสมใจ  ธรรมลา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
88 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050825 บ้านนาหว้า นายกัญญ์ชัย  ไตรนพ ครู อนุมัติ
89 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050825 บ้านนาหว้า สุรางค์รัตน์  พรมเหลา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
90 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050826 บ้านป่าเสี้ยว นางสายัณ  แสนสุนนท์ ครู อนุมัติ
91 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050827 บ้านเม็ง wittaya  heebkaew ครู อนุมัติ
92 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050888 บ้านหนองแวงภูเขา นายณัฐกฤต   แซงสีนวล ครู คศ.1 อนุมัติ
93 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050889 บ้านหนองหว้าประชารัฐ อ่าวไทย  สามารถ ครู อนุมัติ
94 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050889 บ้านหนองหว้าประชารัฐ ร้อยแก้ว  ตาแหวน ครู อนุมัติ
95 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050884 บ้านดอนแขม นายธีระศักดิ์   เฮืองศรี ครู อนุมัติ
96 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050885 บ้านดอนหันสระบัว สายชล  ไชยยันต์ ครู อนุมัติ
97 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050885 บ้านดอนหันสระบัว Akaphon  Phaparinya ครู อนุมัติ
98 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050886 บ้านนางิ้ว อุดม  สีนอเพีย ครู คศ.3 อนุมัติ
99 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050887 บ้านยางคำ ชนิดาพร  มีศิลป์ ครู อนุมัติ
100 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050876 ชุมชนหนองเรือ นางสาวนวีนา  พิมพล ครู คศ.3 อนุมัติ
101 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050876 ชุมชนหนองเรือ อัษฎาวุธ  คามนา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
102 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050876 ชุมชนหนองเรือ ศักดา  พิมพ์บึง ครูชำนาญการ อนุมัติ
103 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050878 ท่าศาลาวิทยา นายโยธิน   โสเมือง ธุรการ อนุมัติ
104 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050879 บ้านฟ้าเหลื่อม วีรชัย  สุต้น ครู อนุมัติ
105 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050880 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง เยาวเรศ  ทักษิณ ครู อนุมัติ
106 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050880 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง กัญญสร  โบราณรัตน์ ครู อนุมัติ
107 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050882 หนองไฮประชารัฐ นางสาวนันท์นภัส   ผิวแดง ครู อนุมัติ
108 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050883 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ นางอรวรรณ์  แพงบุบผา ครู อนุมัติ
109 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050883 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ นางอุบล  แสนตัน ครู อนุมัติ
110 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050883 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ อุบล  แสนตัน ครู อนุมัติ
111 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050834 สะอาดประชาสรรค์ ศิวดล  ดวงหะคลัง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
112 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050834 สะอาดประชาสรรค์ นางวิไลวรรณ  ศรีวัชรินทร์ ครู อนุมัติ
113 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050227 บ้านขามป้อม นางสาววงเดือน  ลีเขาสูง ครู อนุมัติ
114 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050227 บ้านขามป้อม เอนก  ทาสร้อย ครู อนุมัติ
115 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050228 โคกม่วงศึกษา นางสาวกนกวรรณ  ศรีอินทร์คำ ครู อนุมัติ
116 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050229 บ้านโป่งเอียด thanyaluk  ajaim ครู อนุมัติ
117 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050236 บ้านนาสีนวน ไตรนาถ  โพธิรุกข์ ครู คศ.1 อนุมัติ
118 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050239 บ้านสัมพันธ์ นางรุริยา  เสนาไชย ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
119 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050239 บ้านสัมพันธ์ Ubonwan  Chumchong ครู อนุมัติ
120 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050274 เหมือดแอ่หนองบัว นายสมภพ  จันทร์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
121 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050242 ชุมชนชุมแพ อรรถพร   เลไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
122 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050242 ชุมชนชุมแพ นายอำพล  เพชรรัตน์ ครู อนุมัติ
123 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050242 ชุมชนชุมแพ นางสุวารี  มหาโพธิ์ ครู อนุมัติ
124 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050244 บ้านชุมแพ รัญชนา  ม่วงมิตร ครู อนุมัติ
125 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050246 บ้านหนองบัวโนนเมือง นางพรลภัส  สุขชีวี ครู อนุมัติ
126 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050246 บ้านหนองบัวโนนเมือง นายบุญเรียน  ลาอินทร์ ครู อนุมัติ
127 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050247 ชุมแพชนูปถัมภ์ สุภาวดี  พลเยี่ยม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
128 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050247 ชุมแพชนูปถัมภ์ ไพรฑูรย์  ประเสริฐไทย ครู อนุมัติ
129 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050248 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ พรทิพย์  พลศร ครู อนุมัติ
130 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050248 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ รัชนก  ลากูล ครู อนุมัติ
131 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050252 บ้านโนนทองหลาง นางธนภรณ์  สมเทศน์ ครู อนุมัติ
132 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050250 บ้านไชยสอ มะลิวรรณ   ปทุมชัย ครู อนุมัติ
133 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050250 บ้านไชยสอ พรพิมล  ยาปิ่น ครู อนุมัติ
134 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050254 ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ อัญญรัตน์  บำรุงราษฎร์ ครู อนุมัติ
135 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050254 ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ นางกรอยจิต  พันวิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
136 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050255 บ้านหนองสังข์ โสภา  จันทร์ศรี ครู อนุมัติ
137 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050255 บ้านหนองสังข์ นายสมเกียรติ  บุญหล้า ครู อนุมัติ
138 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050256 ชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี สำรอง  อมัติรัตนะ ครู อนุมัติ
139 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050257 บ้านหนองหว้าโพนศิลา นางอนัญญา  คชานันท์ ครู อนุมัติ
140 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050290 บ้านนาเพียง นายประเพียร  มวลมนตรี ครู อนุมัติ
141 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050291 โนนงามศึกษา นางรุ่งนภา  ศรีวิบูลย์ ครู อนุมัติ
142 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050291 โนนงามศึกษา ณีรนุช  นะศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
143 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050292 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา นายณัฐพงศ์  วงศ์สุ่ย ครู อนุมัติ
144 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050293 บ้านโนนโพธิ์ นางสาววัลย์ดา  กองวี ธุรการ อนุมัติ
145 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050293 บ้านโนนโพธิ์ นายสุริยันต์  คำสูงเนิน ครู อนุมัติ
146 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050294 บ้านหนองไฮ สมเกียรติ  ธนะภูมิชัย ครู อนุมัติ
147 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050294 บ้านหนองไฮ จินตนา  มีทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
148 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050294 บ้านหนองไฮ นางสุจิตรา  นาดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
149 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050295 บ้านอาจสามารถ นายมงคล  ทีนะกุล ครู ชำนาญการพิเษศ อนุมัติ
150 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050295 บ้านอาจสามารถ นายนัฎพล  โวหารเดช ครู อนุมัติ
151 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050258 นาหนองทุ่มวิทยาคม จินตนา  เพียเกษม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
152 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050258 นาหนองทุ่มวิทยาคม ณรงค์  ศรีษะย์ ครู อนุมัติ
153 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050259 บ้านโนนโก สนิด  อ่อนสา ครู อนุมัติ
154 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050261 บ้านวังยาว สริณพร  ผิวนางาม ครู อนุมัติ
155 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050261 บ้านวังยาว ชลธิดา  นาสมยนต์ ครู อนุมัติ
156 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050261 บ้านวังยาว นายพิไชย  ศรีเจ็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว อนุมัติ
157 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051086 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม นางสาวจารุวัฒน์  ศรีรักษา ครู อนุมัติ
158 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050267 ชุมชนโนนหันวันครู วิจิตรา  ทองผา ครู อนุมัติ
159 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050270 บ้านโนนบุรุษ นายมนูญ  พินิจลึก ครู อนุมัติ
160 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050271 บ้านโนนลาน นายน้อย  กงสะเด็น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
161 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050271 บ้านโนนลาน นางสาวอมร   แนวถาวร ธุรการ อนุมัติ
162 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050272 หนองม่วงประชานุกูล นายพิสัณห์  ทะมานันท์ ครู อนุมัติ
163 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050273 บ้านร่องแซง นางประนอม  รถหามแห ครู อนุมัติ
164 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050269 บ้านโนนชาติ นางน้ำเพชร  ศิริพร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
165 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050240 บ้านหอย นายสนอง  กัลยา ครู อนุมัติ
166 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050235 บ้านโคกสูง นายประเสริฐ  ลาปะ ครู อนุมัติ
167 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050235 บ้านโคกสูง นางอังคณา  จันสนิท ครู อนุมัติ
168 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050238 บ้านโนนอุดม ชลกร  ธีรสุคนธ์ ธุรการ อนุมัติ
169 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050275 ก้องอุดมวิทยาคาร สุรศักดิ์  ผานาค ครู อนุมัติ
170 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050275 ก้องอุดมวิทยาคาร ปณิดา  สุภารมย์ ครู อนุมัติ
171 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050275 ก้องอุดมวิทยาคาร สุรศักดิ์  ผานาค ครู อนุมัติ
172 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050276 บ้านนาคำน้อย นางวิไลวรรณ  หงษ์สูงเนิน ครูชำนาญการ อนุมัติ
173 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050276 บ้านนาคำน้อย นางชลิตา  หงษ์ชุมแพ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
174 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050277 บ้านโป่งแห้ง นางสาวนัยนา  เทือกสา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
175 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050277 บ้านโป่งแห้ง นางดวงจันทร์  พะนอจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
176 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050278 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา supachart  prompaeng ครู อนุมัติ
177 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050279 วังหินลาดวังเจริญ นายธนวิชย์  แสนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
178 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050279 วังหินลาดวังเจริญ สุวิมล  เพริดภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
179 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050281 บ้านหนองไผ่นาดี นายอดุลย์  อันศรีเมือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
180 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050281 บ้านหนองไผ่นาดี อรชุลี  บุญพาเกิด ครู อนุมัติ
181 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050268 บ้านธาตุ ณธีภรณ์  ป้องท้าว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
182 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050268 บ้านธาตุ สุนันทา  แสงสุข ครู อนุมัติ
183 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050263 หนองกุงพิทยาคม ณัฐสิทธิ์  แฝงทรัพย์ ครู อนุมัติ
184 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050264 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 นายทองผ่าน  แก่นภูเขียว ครู อนุมัติ
185 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050265 บ้านหนองหนามแท่ง เศรษฐวัชร  มัชปาโต ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
186 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050284 โคกสูงสำราญ นางประยงค์  ทิพย์พรมมา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
187 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050287 ชุมชนหนองคะเน ชนิสรา  พลแสน ครู อนุมัติ
188 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050287 ชุมชนหนองคะเน สีอำพร  วรวัตร ครู อนุมัติ
189 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050285 บ้านโนนแหลมทอง นางนิชานันท์  ขุนน้อย ธุรการ อนุมัติ
190 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050286 หนองขามวิทยาคาร อรุณ  เมืองลอย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
191 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050286 หนองขามวิทยาคาร ลลิดา  ศรีเมือง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
192 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050286 หนองขามวิทยาคาร พินิต  แสงสุข ผอรร อนุมัติ
193 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050253 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง นายวุฒิพงษ์   โม้ลา ครู อนุมัติ
194 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050280 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ จารุพร  พิมพ์ภูมี ครู อนุมัติ
195 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050280 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ประพนธ์  บุญพาเกิด ครู อนุมัติ
196 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050289 บ้านยอดห้วย นายวรวิช  หอมระหัส ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
197 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050289 บ้านยอดห้วย สุระพล  เข็มมาวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
198 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050282 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล นายไชยศิริ  สอนนำ ครู อนุมัติ
199 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050282 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล Ratchanee  Autama ครู อนุมัติ
200 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050288 หนองไผ่พิทยาคม ชัยพงษ์  รายณะสุข ครู อนุมัติ
201 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050288 หนองไผ่พิทยาคม ษมาวีร์  นอศรีกุลศักดิ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
202 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050233 บ้านหนองเสาเล้า นายธนกฤต  แสงพันธ์ ครู อนุมัติ
203 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050233 บ้านหนองเสาเล้า วรจักษ์  วงศ์ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
204 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050234 หนองหว้าวิทยา นางสาวศิรินทรา  ลาปะ ครู คศ.1 อนุมัติ
205 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050234 หนองหว้าวิทยา ศิรินทรา  ลาปะ ครู อนุมัติ
206 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050230 บ้านสุขสมบูรณ์ พนา  มุ่นเชย ครู อนุมัติ
207 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050231 บ้านหนองโพงโพด นางสาวจิรภา  พระยอม ครู อนุมัติ
208 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050232 บ้านหนองศาลา นายคะนอง  บุญกว้าง ครู คศ.2 อนุมัติ
209 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050782 บ้านสารจอดร่องกลอง นายภาคภูมิ  ภูมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
210 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050782 บ้านสารจอดร่องกลอง นางบริมาส  ตัวงาม ครู คศ.3 อนุมัติ
211 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050783 หนองกระบือวิทยาคม นางนฤมล  นนทะใส ครู อนุมัติ
212 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050783 หนองกระบือวิทยาคม เฉลิมพล  ภูมิคอนสาร ธุรการ อนุมัติ
213 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050783 หนองกระบือวิทยาคม พงศ์ธรณ์  ช่างทำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
214 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050785 บ้านซำยาง จารุมาศ  เสนานุช ครู อนุมัติ
215 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050819 บ้านซำจำปา อรสา  พ่อค้าช้าง ครู อนุมัติ
216 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050822 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง นิพนธ์  พลกลาง ครู อนุมัติ
217 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050823 อ่างทองวิทยาคม นันทวัฒน์  วงษ์เวียง ครู อนุมัติ
218 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050823 อ่างทองวิทยาคม นวลจันทร์  วิทย์บุญประคม ครู อนุมัติ
219 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050824 บ้านนาอุดม พิศิษฐ์  เรืองนาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
220 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050824 บ้านนาอุดม นางสาวเสาวนีย์   สิทธิไกรพงษ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
221 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050824 บ้านนาอุดม วีระ  อาจเอี่ยม ครู อนุมัติ
222 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050781 โนนสำราญหนองหญ้าขาว อัญชนา  สาริพันธ์ ครู อนุมัติ
223 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050784 แสงบัวทอง นางสาวหทัยทิพย์  แสงชาติ พนักงานราชการ อนุมัติ
224 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050818 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม นางสาวแพรวนภา  บุญประจักร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
225 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050777 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา เพ็ญประภา  ศรีสุนทร ครูธุรการ อนุมัติ
226 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050777 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา นางสาวธัญญรัตน์  ธนูรัตน์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
227 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050778 ท่ากุญชร นายศุกล   อุ่นผาง ครู อนุมัติ
228 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050779 นาจานนาเจริญโนนทัน sunisa  suphukdee ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
229 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050779 นาจานนาเจริญโนนทัน ธัญวลัย  โชติกวี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
230 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050773 บ้านผาน้ำเที่ยง สุชาติ  จันทีนอก ครู อนุมัติ
231 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050773 บ้านผาน้ำเที่ยง มณีวรรณ์   ลาพาพันธ์ ครู อนุมัติ
232 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050774 บ้านบริบูรณ์ ปลายฟ้า  เชื้อสาวถึ ครู อนุมัติ
233 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050774 บ้านบริบูรณ์ ลักขณา  ภูถาวรณ์ ครู อนุมัติ
234 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050776 บ้านพงษ์โนนประวัติ Pratun  Somjai ครู อนุมัติ
235 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050776 บ้านพงษ์โนนประวัติ อรรถวัต  ทวยภา ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
236 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050821 บ้านผาขาม นางสาวสุภาพร  ชัยพิมพ์ ครูธุรการ อนุมัติ
237 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050821 บ้านผาขาม นางชนิสรา   สีสะอาด พนักงานราชการ อนุมัติ
238 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050772 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ ทัศวรรณ  ผิวแดง ครู อนุมัติ
239 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050772 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ นางสาวเจศร  สีนามบุรี ครูธุรการ อนุมัติ
240 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050772 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ นายณรงค์ศักดิ์  พิมพ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
241 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050788 บ้านสวนสวรรค์ ภคมน  ลิอินทร์ ครู อนุมัติ
242 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050815 บ้านโสกจานนาดี ชาญชัย  ทองล้น ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
243 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050815 บ้านโสกจานนาดี นางจุฬารักษ์  ปุริโส พนักงานราชการ อนุมัติ
244 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050815 บ้านโสกจานนาดี รณิดา  แพงไทย ครู อนุมัติ
245 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050820 บ้านใหม่โสกส้มกบ นายจงจิต  ดวงสนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
246 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050820 บ้านใหม่โสกส้มกบ ธาตรี  ปาลี คศ.3 อนุมัติ
247 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050820 บ้านใหม่โสกส้มกบ ต่อพงษ์  ผิวนางาม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
248 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050787 บ้านโนนงาม puwich  sangchan ครู อนุมัติ
249 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050789 ภูห่านศึกษา อุไร  ลาสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
250 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050791 บ้านหนองปลาซิว ปริญญา  ปัสโป ครู อนุมัติ
251 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050791 บ้านหนองปลาซิว เนตรนภา  ครองยศ ครู อนุมัติ
252 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050792 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม นางสาวพิชญาภา  ศรีเชียงสา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
253 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050793 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ มนปพร  ชมภูธิมา พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
254 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050793 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ ทิศากร  จันทาสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
255 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050794 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ทิวาพร  สุวรรณธรรมา ครู คศ.3 อนุมัติ
256 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050795 บ้านปากห้วยฝาง นายประกาศิต  กองหาโคตร พนักงานราชการ อนุมัติ
257 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050795 บ้านปากห้วยฝาง จุฑารัตน์   โพธิ์ชัย ครู อนุมัติ
258 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050796 บ้านโสกหาดสวรรค์ นายสาคร  จักรโนวัน ครู คศ.2 อนุมัติ
259 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050796 บ้านโสกหาดสวรรค์ นายทินกร  ร่องบุตรศรี ครู อนุมัติ
260 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050798 บ้านห้วยทรายขาว ภัทราพร  อรัญมาลา ครู คศ.2 อนุมัติ
261 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050800 บ้านท่าช้าง นายบุญชม  สิงปัดสา ครู คศ.3 อนุมัติ
262 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050800 บ้านท่าช้าง อารดา  ผาคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
263 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050806 บ้านขมิ้นโนนหัวนา ยุพิน  สอนเวียง ครู อนุมัติ
264 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050807 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ นายโกศล  บุญสอน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
265 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050808 บ้านโคกม่วง ประจวบ  ใกล้กลาง ครูชำนาญการ อนุมัติ
266 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050808 บ้านโคกม่วง ไกรศร   พึ่งภพ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
267 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050809 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) อรษา  หลวงแพ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
268 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050809 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) ณัฐพงษ์  จันทะพรหม ครู อนุมัติ
269 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050809 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) ปริญาภรณ์  แดงน้อย ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
270 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050810 บ้านศรีสุข นางหอมจันทร์  บุญสอน ครู อนุมัติ
271 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050810 บ้านศรีสุข นางรัชดา  ขุนไกร ครู อนุมัติ
272 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050811 บ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว สุพรรษา  พันสี ครู อนุมัติ
273 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050811 บ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว ปิยพร  วันสุทธะ ครู อนุมัติ
274 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050775 บ้านป่าน สุวิมล  ผุยมูลตรี พนักงานราชการ อนุมัติ
275 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050775 บ้านป่าน น.ส.ญารินทร์ดา  สีคัญทร ครู อนุมัติ
276 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050802 อนุบาลสีชมพู นายประเวช  สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
277 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050802 อนุบาลสีชมพู หฤทัย  คำบุญเกิด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
278 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050803 บ้านหนองตาไก้พิทยา นายวิชัย  น้อยนาเพียง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
279 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050803 บ้านหนองตาไก้พิทยา สุภาพร  อุ่นมณี ธุรการ อนุมัติ
280 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050803 บ้านหนองตาไก้พิทยา นางสาวรัชวดี  วอศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
281 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050771 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม ดลพร  วรรณพันธ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
282 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050799 บ้านโคกป่ากุง นางสาวพจนีย์  ศรีมานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
283 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050799 บ้านโคกป่ากุง นางประพรพรรณ  คำยัง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
284 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050799 บ้านโคกป่ากุง ธีรพันธ์  หิรัตนพันธ์ุ ครูชำนาญการ อนุมัติ
285 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050812 บ้านสันติสุข นายศุภวัฒน์  พูลผล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
286 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050813 บ้านหนองโก ธาริณี  ลอยขามป้อม ครู อนุมัติ
287 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050813 บ้านหนองโก นางสาวรัชนีกร  บุญดี ครู คศ. 3 อนุมัติ
288 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050814 โสกเต็นวิทยาคม นายวรชัย  ประเสริฐสิน ครู อนุมัติ
289 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050816 บ้านหนองแดง พินิจ  ดวงมาลา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
290 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050816 บ้านหนองแดง นางสาวนิติยา  สะท้าน ครู อนุมัติ
291 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050817 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ กฤษฎา  โซ่มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
292 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050817 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ นางประภาพรรณ  โซ่มาลา ครู อนุมัติ
293 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050578 บ้านกุดขอนแก่น นายจิระศักดิ์  นนท์นาภา ครู อนุมัติ
294 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050578 บ้านกุดขอนแก่น ชวลิต  หาญเชิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
295 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050578 บ้านกุดขอนแก่น พณัฐ  จันทะโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
296 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050578 บ้านกุดขอนแก่น ณพศร  คำมี ครู อนุมัติ
297 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050579 บ้านไคร่นุ่น นางสาวจุฑามาศ  ทิทึกทักษ์ ครู อนุมัติ
298 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050579 บ้านไคร่นุ่น อารีรัตน์  เหล่วแซง พนักงานราชการ อนุมัติ
299 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050580 บ้านค้อ รัชนี  เหมวงษ์ ธุรการโรงเรียยน อนุมัติ
300 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050582 บ้านโนนสำราญ นายสมชิต  รัตนบำรุง พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
301 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050582 บ้านโนนสำราญ อรอุมา  ธารากุลทิพย์ ครุ อนุมัติ
302 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050584 บ้านเลิงแสง โกศล  ชาโฮง ครู อนุมัติ
303 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050584 บ้านเลิงแสง อมลวรรณ  สุขสม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
304 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050585 หนองโพนนาหม่อ ทัศนีย์  แสนสุภา ครู อนุมัติ
305 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050635 จตุรคามรังสรรค์ สุรพล  ศิริบรรพต ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
306 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050636 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี นายศุภชัย  สิงห์รัง ครูชำนาญการ อนุมัติ
307 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050636 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี นางสงกรานต์  ขุนนนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
308 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050587 บ้านกุดดุกวิทยา บุญชวน  ไชยโวหาร ครู อนุมัติ
309 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050587 บ้านกุดดุกวิทยา คำบุญ  นายคำบุญ โพธิ์ดา ครูชำนาญการพิเษศ อนุมัติ
310 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050589 ดินดำวังชัยวิทยา นางเบญญาภา  สุวรรณศิริสุข ครู คศ.1 อนุมัติ
311 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050589 ดินดำวังชัยวิทยา นางสาวเกษรินทร์  วงษ์พระจันทร์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
312 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050589 ดินดำวังชัยวิทยา ชนะ   จันทร์หอม ครูชำนาญการพิเษศ อนุมัติ
313 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050591 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ นายวสันต์  ทิพย์รักษ์ ครู อนุมัติ
314 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050592 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ นายบุญช่วย  ฤทธิเทพ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
315 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050594 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา นางสาวดาวรรณ  น้อยก่ำ ครูชำนาญการ อนุมัติ
316 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050595 บ้านทุ่งชมพู ชณัญฑิศา  เสมียนอ่ำ พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
317 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050595 บ้านทุ่งชมพู นายประดิษฐ์  พลหล้า ครู อนุมัติ
318 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050597 บ้านหนองพลวง ประเสริฐ  ภูบังดาว ครู อนุมัติ
319 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050598 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา นายธวัชชัย   นาสมโภชน์ พนักงานราชการ อนุมัติ
320 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050600 บ้านกุดน้ำใส สมเด็จ   ปาเขียว ครู อนุมัติ
321 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050602 บ้านนาชุมแสง วรวิทย์   คำทอก ครู อนุมัติ
322 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050604 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม นางสาวกุสุมา  หินเทา ครู อนุมัติ
323 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050605 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง สมควร  ปาเขียว ครู อนุมัติ
324 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050605 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง สุรีย์ภรณ์  ชัชวาลย์ ครู อนุมัติ
325 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050606 บ้านหัวฝาย นงลักษณ์  คำทอก ครู อนุมัติ
326 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050606 บ้านหัวฝาย วิราวรรณ  พานสมัน ครู อนุมัติ
327 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050607 โนนอุดมสะอาดวิทยา นางสาววานิตา  นาสิงบุตร ครู อนุมัติ
328 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050608 บ้านคำใหญ่ นางสาวนิตยา  หล้าคูณ พนักงานราชการ อนุมัติ
329 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050609 นาหว้านาเจริญ นางสาวกนกวรรณ  ทองยา ธุรการ อนุมัติ
330 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050609 นาหว้านาเจริญ ปิยะณัติ  บุญแย้ม ครู อนุมัติ
331 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050609 นาหว้านาเจริญ นิพนธ์  สาระผล ครู อนุมัติ
332 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050609 นาหว้านาเจริญ ชานนท์   เศรษศรี ครู อนุมัติ
333 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050609 นาหว้านาเจริญ บัวเพชร  จันทะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
334 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050610 บ้านโนนกระเดา นางดวงมณี  ศรีวิคาร ครู อนุมัติ
335 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050611 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ วนิดา  จันทะนาม พนักงานราชการ อนุมัติ
336 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050612 โสกห้างศึกษา นางสาวภณิชสรา   ป้องบ้านเรือ ครู อนุมัติ
337 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050614 ห้วยชันวิทยา วรวุฒิ  ดอนเป๊ะ ครู อนุมัติ
338 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050615 ภูเวียงวิทยายน เสน่ห์  ชนปกาสิทธิกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
339 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050615 ภูเวียงวิทยายน ดุษฎี  เชื้อกลางใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
340 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050616 บ้านโคกสูงวิทยา เพ็ญศรี  ศิริจันทร์ ครู อนุมัติ
341 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050616 บ้านโคกสูงวิทยา นายสวัสดิ์  พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
342 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050617 บ้านแดง วิภาดา  บรรทุมพร ครู อนุมัติ
343 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050618 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา นางวนิดา  เครือไกรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
344 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050618 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา นางดวงพร  สิงห์รัง ครู อนุมัติ
345 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050588 บ้านโคกสง่า ชมพูนุช  เพชรสัมฤทธิ์ ครู อนุมัติ
346 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050624 บ้านเรือ นางชุติมา  เจริญสุข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
347 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050586 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ศุภฤกษ์  อันชำนาญ พนักงานราชการ อนุมัติ
348 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050586 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร วราพงษ์  คำตา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
349 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050621 บ้านนาก้านเหลือง พิชิต  โสภาวรรณ์ ครู อนุมัติ
350 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050621 บ้านนาก้านเหลือง ไอรินทร์  เกษมาลา ครู อนุมัติ
351 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050590 บ้านโพนเพ็กพิทยา วินัย  ฮามพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
352 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050590 บ้านโพนเพ็กพิทยา อรวรรณ  มืดหล้า ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
353 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050629 อนุบาลภูเวียง นายชาญณรงณ์  แข้นา ครู อนุมัติ
354 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050629 อนุบาลภูเวียง อนุชา  เพียชามาตย์ ครู อนุมัติ
355 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050619 บ้านหนองขาม พเยาว์  เหลืองคำ ครูชำนาญการ อนุมัติ
356 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050619 บ้านหนองขาม วิริชัย  แก้วเวียง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
357 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050637 บ้านเมืองเก่า นายสชาติ  พงษ์โคกสี ครู อนุมัติ
358 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050638 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ ประทวน  ไชยประปา ครู คศ.3 อนุมัติ
359 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050638 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ วิไสย  รำเพยพล ครู คศ.3 อนุมัติ
360 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050639 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ พรฑิตา  อักขราสา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
361 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050639 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ วนิตตา  ธนะภูมิชัย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
362 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050640 บ้านหนองบัว ศรายุทธ  ดีนาง ครู อนุมัติ
363 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050601 ไตรคามวิทยาสรรค์ สุริยา  ลำเพยพล ครู อนุมัติ
364 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050633 บ้านสงเปือย นางนิธิมา  เพียชามาตย์ ครู อนุมัติ
365 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050633 บ้านสงเปือย วรินทร  ผ่องแผ้ว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
366 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050634 บ้านอ่างศิลา นายลิขสิทธิ์  ประวันจะ ครู อนุมัติ
367 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050634 บ้านอ่างศิลา นายวิมานเมฆ  สอนบัว ครู ชำนาญการ อนุมัติ
368 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050630 บ้านโคกไร่ นายชัยวัฒน์  ผองผาย ครู อนุมัติ
369 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050631 บ้านถ้ำแข้ sutat  sarapon ครู อนุมัติ
370 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050644 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา จันทร์มณี  เขื่อนศิริ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
371 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050644 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา นายอาทิตย์  โสกติพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
372 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050646 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา นายสุพรรณ  ระพรหมมา ครู อนุมัติ
373 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050646 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา วรชาติ  แฝงเพชร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
374 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050646 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา จักรพันธ์  กองจันทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
375 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050581 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา นางสาวยุพร  ทักโม้ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
376 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050581 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา นางสาวรัตนาภรณ์  เหล่วแซง พนักงานราชการ อนุมัติ
377 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050645 บ้านหนองกุงธนสารโศภน อนุสรณ์  ดอนเขื่อนโสม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
378 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050645 บ้านหนองกุงธนสารโศภน กุลิสรา  แพงสร้อย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
379 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050645 บ้านหนองกุงธนสารโศภน นายสราวุธ  เสนาเลี้ยง ครู อนุมัติ
380 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050642 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา พิมสาย  อัครพิทยาอำพน ครู อนุมัติ
381 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050642 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา นางสาวสุภาภรณ์  ศิริวงษ์ ครู อนุมัติ
382 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050643 บ้านวังขอนแดง ถาวร  ธรรมวงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
383 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050643 บ้านวังขอนแดง ปริษา  พชรวสุกุล ครูพี่เลี้ยงฯ อนุมัติ
384 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050625 บ้านหัน สมัย  ตันเจียง ครู อนุมัติ
385 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050593 บ้านโคกกลางวิทยา นายประดิษฐ์  นายประดิษฐ์ มีบ้านต้น ครู อนุมัติ
386 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050593 บ้านโคกกลางวิทยา จีรภา  แฝงเพชร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
387 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050593 บ้านโคกกลางวิทยา pumdawan  lontom ครู อนุมัติ
388 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050596 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา นางสาวศิริวรรณี  วงษ์ทรงยศ ครู อนุมัติ
389 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050596 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา เพ็ญนภา  งอสอน ครูชำนาญการ อนุมัติ
390 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050628 บ้านห้วยบง นายพิบูลย์  คำดอกรับ ครู อนุมัติ
391 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050623 บ้านพระบาท saiyon  janput ครู อนุมัติ
392 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050623 บ้านพระบาท อรสา  โทพันธ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
393 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050627 บ้านหว้าทอง ภาวิณี  วรรณชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
394 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050565 นาฝายวิทยา นายอำนาจ  สนเมือง ครู อนุมัติ
395 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050567 บ้านสะแกเครือ นางสมพร  บัวแสง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
396 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050568 บ้านสองคอน parichat  srisoda ครู อนุมัติ
397 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050574 บ้านโนนคอม กัญญา  เครือประเสริฐกุล ครู อนุมัติ
398 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050576 บ้านป่ากล้วย นารีรัตน์  ศรีบุตรตา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
399 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050576 บ้านป่ากล้วย นารีรัตน์  ศรีบุตรตา ครูธุรการ อนุมัติ
400 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050576 บ้านป่ากล้วย varaporn  meesa-ard ครู อนุมัติ
401 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050577 บ้านสว่างโนนสูง กนกรัตน์  กาบแก้ว ครู อนุมัติ
402 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050577 บ้านสว่างโนนสูง วรินยา  สอนเวียง ครู อนุมัติ
403 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050575 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ นายวิมล  ศรีบุตรตา ครู ชำนาญการ อนุมัติ
404 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050575 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ สุพล  อินเดีย ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
405 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050573 บ้านนาน้ำซำ นางสาวนุชรีย์  แซ่ลิ้ม ครู อนุมัติ
406 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050573 บ้านนาน้ำซำ นางสาววิไลลักษณ์  ทามูล ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
407 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050569 หนองแห้ววังมนศึกษา วิจักษณ์  ศิริสุข ครู อนุมัติ
408 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050569 หนองแห้ววังมนศึกษา ทัศนีย์  เจียมภูเขียว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
409 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050566 บ้านวังสวาบ นางสาวสุดารัตน์   พิชัย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
410 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050566 บ้านวังสวาบ เกียรติชัย  ศรีระชัย ครู อนุมัติ
411 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050564 บ้านเขาวง ไมตรี   นิลสาคู ผู้อำนวยการ อนุมัติ
412 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050572 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สุธิษา  ฝ่ายสิงห์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
413 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050572 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ นายนิติพัฒน์  เวทย์ตลับเงิน ครู อนุมัติ
414 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050572 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ นางอัญชลี  แพทิศาสกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
415 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050570 ชีพอนุสรณ์ วาทินี  นาคมีสี ครู อนุมัติ
416 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050571 บ้านซำภูทอง นางพฤวรรณ์  ธงน้อย ครู อนุมัติ
417 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050571 บ้านซำภูทอง เปรมฤดี  คำพิมพา ครู อนุมัติ
418 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050571 บ้านซำภูทอง นิลุบล  จำปาชน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
419 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051031 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ ชำนาญ  ปักโคทะกัง ครู คศ.1 อนุมัติ
420 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051031 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ ประสาท  บรรทุมพร ครู คศ.3 อนุมัติ
421 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051032 บ้านกุดธาตุ วราพร  ชัยลิ้นฟ้า ครู อนุมัติ
422 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051033 บ้านโคกนาฝาย ศิลาภักฏ์  แก้วก่า ครู อนุมัติ
423 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051033 บ้านโคกนาฝาย นายบรรทูล  ศรีหากุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
424 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051034 บ้านนาดี นายสุเมธ  ดีชัยชนะ ครู อนุมัติ
425 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051034 บ้านนาดี วิรัตน์  ฮามพิทักษ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
426 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051034 บ้านนาดี จีระ  อรรคฮาด ครู อนุมัติ
427 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051035 บ้านสะอาด ทินกร  กัลยาวงษ์ ครู อนุมัติ
428 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051035 บ้านสะอาด สุทธิ  ธิสานนท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
429 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051036 บ้านหัวภู นิตยา  นรากรศักดิ์ ครู อนุมัติ
430 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051037 หนองแวงวิทยา นางสาวสุภาพร  อึ้งชัยภูมิ ครู อนุมัติ
431 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051037 หนองแวงวิทยา นายสรไกร  วรครบุรี ครู อนุมัติ
432 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051037 หนองแวงวิทยา ณัชฌาวดี  โกศล ครู คศ.1 อนุมัติ
433 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051038 บ้านขนวน นางสาวสุวรรณี  สมมาสี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
434 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051038 บ้านขนวน อนันต์  ชาเวียง ครู อนุมัติ
435 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051039 บ้านศาลาดิน พิเชษฐ์  บุญอาจ ครู อนุมัติ
436 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051040 บ้านหนองกุงคชสาร นางภัทราวดี   ชุมมุง ครู อนุมัติ
437 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051040 บ้านหนองกุงคชสาร sangiam  promduangdee ครู อนุมัติ
438 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051042 บ้านหนองพู่วังหินซา apiradee  pukkamart ครู อนุมัติ
439 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051042 บ้านหนองพู่วังหินซา นายปิติกร  หงษ์เวียง ครู คศ.1 อนุมัติ
440 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051045 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ ภัททิรา  วิเศษชาติ พนักงานราชการ อนุมัติ
441 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051045 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ จินตนา  ภูงามเงิน ครูธุรการ อนุมัติ
442 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051044 บ้านหนองหอย ศีตลา  งามนาเสียว เจ้าหน้าที่ไอที อนุมัติ
443 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051041 บ้านหนองนาคำ นายอภิชาติ  อินทรา ครู อนุมัติ
444 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051041 บ้านหนองนาคำ วิชุดา  จำปีหอม ครู อนุมัติ
445 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051041 บ้านหนองนาคำ นางรุ่งรัตน์  จักรแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
446 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 051193 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า นายสุทัศน์   นิสัยตรง ครู อนุมัติ