รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680065 บ้านท่าตูมดงสระพัง อัมพร   ธงภักดิ์ ครู อนุมัติ
2 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680066 มิตรภาพ 6 พินิจ  พานสถิตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
3 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680066 มิตรภาพ 6 นางจแรมจิตร  แสงจันทร์ ครู อนุมัติ
4 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680067 บ้านโนนยางโนนบ่อ ชูจิต  ประดิษฐ์ด้วง ครู อนุมัติ
5 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680067 บ้านโนนยางโนนบ่อ สุกัญญา  เพ็ชรโก ครู อนุมัติ
6 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680068 บ้านขมิ้นบ่อโคลน อุมาพร  พรมแสงใส ครู อนุมัติ
7 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680070 บ้านดอนหวาย โยทะกา  มิ่งขวัญ ครู อนุมัติ
8 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680083 บ้านยางบึง อภิชาติ  อัครปัญญา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
9 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680046 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 รัตนา  สีปา ครู อนุมัติ
10 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680047 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 นายอดุลย์  ณ หนองคาย ครู อนุมัติ
11 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680048 บ้านนาสมบูรณ์ ธรรมรัตน์  สุดชาหา ครู อนุมัติ
12 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680049 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา Nutthiya  Thongmoo พนักงานราชการ อนุมัติ
13 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680049 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา ว่าที่ร้อยตรีสุริยา  พันธ์พรหม ครู อนุมัติ
14 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680053 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) รัศมี  โคตรสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
15 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680054 บ้านหนองโอนหนองฮาง บุญกว้าง  สุขชัย ครู อนุมัติ
16 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680057 บ้านนาคลอง วิเชียร  แก้วบุญศรี ครู อนุมัติ
17 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680109 บ้านเชียงยืน นลินี  พลแย้ม ครู อนุมัติ
18 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680111 บ้านอีหลุ่ง นิตยา  อ่อนพรม คร อนุมัติ
19 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680112 บ้านจำปา สมเกียรติ  นามโคตร ครู อนุมัติ
20 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680113 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 นิรัช  บุญย่อง ครู อนุมัติ
21 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680117 บ้านหนองน้ำเค็ม นางประไพร  หล้าบุญมา ครู อนุมัติ
22 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680117 บ้านหนองน้ำเค็ม กัญชนีย์  ลีรัตน์ ธุรการ อนุมัติ
23 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680052 บ้านโนนสวรรค์ นายเวียงชัย  วรมัด ครู อนุมัติ
24 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680110 บ้านหนองหลอด นายเชษฐา  คามะเชียงพิณ ครู อนุมัติ
25 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680114 บ้านหนองตอสูงแคน จันทร์เพ็ญ  เมืองฮาม ครู อนุมัติ
26 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680115 บ่อน้อยประชาสรรค์ นายเจด็จ  ราชชมภูสาร ครู อนุมัติ
27 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680116 บ้านนาเยีย เกษสุรี  พิทักษ์วงษ์ ครู อนุมัติ
28 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680118 บ้านดงหนองโพธิ์ สำราญ  บุญสงค์ ครู อนุมัติ
29 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680088 บ้านเชียงพัง นายสุพัฒพงษ์  พงศ์ศาสตร์ ครู อนุมัติ
30 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680089 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา ดาริน  เสนาเจริญ ครู อนุมัติ
31 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680090 บ้านนาทาม นายรณรงค์  ศรีเวียงธวัช ครู อนุมัติ
32 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680077 บ้านหมากตูมดอนยานาง kunniga  sanpho ครู อนุมัติ
33 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680077 บ้านหมากตูมดอนยานาง ทวีศักดิ์  นัทธี ครู อนุมัติ
34 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680071 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นางสุนันทา  โสสีทา ครู อนุมัติ
35 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680072 ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย นางมาลี  มีทรัพย์ ครู อนุมัติ
36 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680072 ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย นางมาลา   บัณฑิตย์ ครู อนุมัติ
37 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680073 บ้านเหล่าดอนแตง นายสมศักดิ์  ภิรมย์ราช ครู อนุมัติ
38 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680074 บ้านนาคำหลวง ศิริลักษณ์  ศรีสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
39 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680075 บ้านงอยเลิงทอง รุ่งเพ็ชร  ไชยหาญ ครู อนุมัติ
40 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680076 ประชาสามัคคี คำมูล  วักชัยสงค์ ครู อนุมัติ
41 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680011 บ้านหนองหัวหมู โยธิน  ชิณภา ครู อนุมัติ
42 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680011 บ้านหนองหัวหมู นางกฤษณา  ยางศรี ครู อนุมัติ
43 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680039 บ้านกุดลิงง้อหนองแก นางกนกวรรณ  วงษ์ชาลี ครู อนุมัติ
44 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680051 บ้านนาแอง รจนา  จันทร์กอง ครู อนุมัติ
45 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680051 บ้านนาแอง อัศเรศร  รีรมย์ ครู อนุมัติ
46 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680045 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 วิลาวัณย์  พิมพ์สักกะ ครู อนุมัติ
47 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680045 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 รจนา  จันทะสิม พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
48 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680050 บ้านนิคมพัฒนา อำมาตย์  จันทร์ศรีสุคต ครู อนุมัติ
49 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680050 บ้านนิคมพัฒนา นางดรุณี  แสนสวาท ครู อนุมัติ
50 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680040 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา พีรพงศ์  ทองอนันติวงศ์ ครู อนุมัติ
51 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680041 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม นายพงษ์ศักดิ์  กลิ่นแก้วณรงค์ ครู อนุมัติ
52 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680042 บ้านโนนบุญมี ปริยา  โคตรบุตร ครูธุรการ อนุมัติ
53 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680091 ชุมชนโนนสูง มัจฉา  เรืองอุไร ครู อนุมัติ
54 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680091 ชุมชนโนนสูง นางสุภา  สังฆพรหม ครู อนุมัติ
55 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680097 บ้านหนองโสกดาว นายคำเคลื่อน  พิมพ์ศรี ครู อนุมัติ
56 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680098 บ้านข้าวสาร นางสังวาลย์  ศรีสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
57 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680098 บ้านข้าวสาร นางเมธาระวีย์  ศิริเลิศเมธา ครู อนุมัติ
58 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680099 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 นางประภาพรรณ  พิมพรภิรมย์ ครู อนุมัติ
59 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680099 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 ระเบียบ  ใจพล ครู อนุมัติ
60 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680078 บ้านเม่น นางกมลทิพย์   ชัยอนันท์ธนโชค ครู อนุมัติ
61 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680078 บ้านเม่น สมฤดี  เชยสอาด ครู อนุมัติ
62 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680079 บ้านขาว Chongrak  Chanunan ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
63 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680079 บ้านขาว วีระพันธ์   พรหมบุตร ผู้อำนวยการ อนุมัติ
64 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680080 บ้านดู่ นางประภาพร  ไมยะปัน ครู อนุมัติ
65 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680081 บ้านหัวบึง อรทัย  วงศ์ภูธร ครูธุรการ อนุมัติ
66 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680082 บ้านพรานเหมือน นางสาวปาริฉัตร  รอดวินิจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680082 บ้านพรานเหมือน นางปราณี  ลัพธะลักษ์ ครู อนุมัติ
68 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680023 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) นายนิพนธ์  เชาวน์ชื่น ครู อนุมัติ
69 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680024 บ้านคำกลิ้ง ณัฏฐพิชา  เลิศกวินอนันต์ ครู อนุมัติ
70 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680007 บ้านหนองตูม นางพรรณงาม  ด้วงสะดี ครู อนุมัติ
71 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680004 บ้านจั่นศรีวิไล วิไลลักษณ์  ทองยืน ครู อนุมัติ
72 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680006 บ้านเลี่ยมพิลึก นางฉันทนา  มาเนตร ครู อนุมัติ
73 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680003 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม พรรณพร  สุพรรณกลาง ครู อนุมัติ
74 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680025 บ้านตาด เอกสิทธิ์  สิมพา ธุรการ อนุมัติ
75 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680025 บ้านตาด นางอัมพร  ประเสริฐสังข์ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ อนุมัติ
76 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680026 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน ลำไย  บัวสอน ครู อนุมัติ
77 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680027 บ้านโนนเดื่อ ลดาวรรณ  เขตจำนันท์ ครู อนุมัติ
78 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680028 บ้านสุขสมบูรณ์ นงนุช  ลุพรมมา ครูธุรการ อนุมัติ
79 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680036 บ้านศรีบุญเรือง นางสาววันวิสาข์  กุลาศรี ครู โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง อนุมัติ
80 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680058 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง สราวุธ  ถิตย์พงษ์ ครู อนุมัติ
81 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680058 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง ทำเพียร  ชุมพล ครู อนุมัติ
82 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680059 ผ่านศึกสงเคราะห์ นางอรุณวรรณ  สุวรรณวงศ์ ครู อนุมัติ
83 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680060 บ้านหลุบหวายป่าขาม ชิษณุพงษ์  กล้าขยัน ครู อนุมัติ
84 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680012 ไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 มยุรี  จอมคำสิงห์ ครู อนุมัติ
85 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680013 บ้านเลื่อม นางวัลภา  บุญพรหม ครู อนุมัติ
86 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680014 บ้านถ่อน มนัส  ทองเงิน ครู อนุมัติ
87 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680085 บ้านนาทราย นางสาวสุกัณยา  สมวงศ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
88 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680029 ชุมชนสามพร้าว โฉมบังอร  นนคำพันธ์ ครู อนุมัติ
89 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680030 บ้านหนองบุนาหล่ำ นางอรชร  จันดาเบ้า ครู อนุมัติ
90 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680035 บ้านแมด นางขนิษฐา  บุพิ ครู อนุมัติ
91 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680035 บ้านแมด TAWAN  BATSARA ครู อนุมัติ
92 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680031 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ รัชนี  ศิริประเสริฐ ครู อนุมัติ
93 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680031 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ จินตนา  เฉลิมเกียรติภักดี ครู อนุมัติ
94 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680032 บ้านหนองคอนแสน นายบุญเหลือ  พากุล ครู อนุมัติ
95 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680033 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง นายวัฒนะ  เพ็งสวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
96 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680034 บ้านนาหยาด อนุวัฒน์  โคตรหัสดี ครูธุรการ อนุมัติ
97 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680034 บ้านนาหยาด นางเตือนจิตร์  ผุยพงษ์ ครู อนุมัติ
98 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680100 บ้านอี่เลี่ยน สุมิตรา  ธีรหาญธนานนท์ ครู อนุมัติ
99 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680100 บ้านอี่เลี่ยน เพ็ญศรี  ผิวผ่อง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
100 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680002 บ้านเซประชาอุทิศ นางลำพอง  คำหล้า ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
101 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680106 บ้านโก่ย สุทธิดา  คลื่นแก้ว ครู อนุมัติ
102 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680107 บ้านจำปาโนนสะอาด เพ็ญนภา  ธรรมสาร ครู อนุมัติ
103 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680102 บ้านหนองหว้าหนองไผ่ ไพโรจน์  ธิติกาญจน์พจนา ครู อนุมัติ
104 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680103 บ้านหนองแก มีนา  ไพสิฐชูวงศ์ ครู อนุมัติ
105 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680104 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ มยุรา  พิมพรภิรมย์ ครู อนุมัติ
106 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680108 บ้านพรสวรรค์ วาสนา  แผ้วชำนาญ ครู อนุมัติ
107 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680017 บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) รณภูมิ  พลนามอินทร์ เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
108 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680019 บ้านดงอุดม นางสาววาสนา  คำดีบุญ พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
109 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680084 บ้านเก่าน้อย นายวิเสส  แก้วกำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
110 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680093 บ้านแม่นนท์ อุทัยวรรณ  ศรีวาปี ครู อนุมัติ
111 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680093 บ้านแม่นนท์ สุขี  สีทาแก ครู อนุมัติ
112 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680094 บ้านหนองไผ่หนองหิน เครือวัลย์  ชัยลี ครู อนุมัติ
113 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680095 บ้านหนองนาเจริญ นางนุจรินทร์  เดชขันธ์ ครู อนุมัติ
114 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680096 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง นายไชยรัตน์  ปัดมริดะ ครู คศ.3 อนุมัติ
115 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680092 บ้านหนองตะไก้ วุฒิพงษ์   สงวนนาม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
116 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680037 บ้านโสกน้ำขาว นางวิไลวรรณ  ธรรมรินทร์ ครู อนุมัติ
117 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680037 บ้านโสกน้ำขาว นางเพ็ญศิริ  ชัยมณี ครู อนุมัติ
118 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680043 บ้านศรีสว่าง นางสกุนตลา  ไชยพานิชย์ ครู อนุมัติ
119 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680061 หนองไฮวิทยา อนงนาฎ  ฮมแสน ครู อนุมัติ
120 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680061 หนองไฮวิทยา นายดนุพงษ์  ศิริเวช ครู อนุมัติ
121 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680062 บ้านโนนสะอาดผาสุข กนิษฐา  พฤกษาโคตร ครู อนุมัติ
122 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680063 บ้านดงมะกรูดทรายทอง รัชดา  บุญศรัทธา ครู อนุมัติ
123 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680064 บ้านโคกลาด เกศินี  หาญเชิงชัย ครู อนุมัติ
124 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680020 ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา นางนวพร  เชิดทอง ครู อนุมัติ
125 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680018 บ้านหนองเหล็ก นางนิตยา  รีรมย์ ครู อนุมัติ
126 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680016 บ้านหนองตุ นายชูชาติ  มันทะรา ครูช่วยสอน อนุมัติ
127 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680021 บ้านม่วงสว่างสามัคคี มณีวรรณ  อรดี ครู อนุมัติ
128 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680021 บ้านม่วงสว่างสามัคคี มณีวรรณ  อรดี ครู อนุมัติ
129 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680008 อนุบาลอุดรธานี นายสิทธิ  แก้วรอด ครู อนุมัติ
130 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680008 อนุบาลอุดรธานี นางดรุณี  โพธิ์ชัยแก้ว ครู/เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
131 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680001 บ้านหมากแข้ง เสฐียร  หมุดปิน ครู อนุมัติ
132 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680001 บ้านหมากแข้ง พรชัย  พรมบุตร ครู อนุมัติ
133 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680005 บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) สุชีรา  บำรุงภักดี ครู อนุมัติ
134 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680015 บ้านหนองบัว นางสาวไพวัลย์  ไชยสีหา ธุรการ อนุมัติ
135 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680015 บ้านหนองบัว ปิยะพร  พิเนตรเสถียร ครู อนุมัติ
136 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680086 หนองสำโรงวิทยา พนิดา  แซ่จึง ครู อนุมัติ
137 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680087 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ นายวุฒิภัทร  มุมอภัย ธุรการ อนุมัติ
138 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680473 ชุมชนกุดหมากไฟ อโณทัย  ชินคำ ครู อนุมัติ
139 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680473 ชุมชนกุดหมากไฟ ไชยเดช  ชาวเหนือ ครู อนุมัติ
140 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680474 บ้านโคกล่าม อำนาจ  อ้อมนอก ครู อนุมัติ
141 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680475 บ้านหนองแวงชุมพล นายวรเชษฐ์  บุญมี ครู อนุมัติ
142 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680499 บ้านหนองแซงสร้อย นางระภีพร  ทาสีดำ ครูธุรการ อนุมัติ
143 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680501 บ้านหนองแวงเดิด นายศักดิ์ชัย  แสนณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
144 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680501 บ้านหนองแวงเดิด นางยุพดี  บัวพรหมมี ครู อนุมัติ
145 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680502 บ้านน้ำพ่น พิชัย  นักผูก ครู อนุมัติ
146 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680503 บ้านเลา นายเชียร   กุลชัย ครู อนุมัติ
147 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680482 รัฐประชา 509 นางกาญสุดา  พรหมพิมพ์กุล ครู อนุมัติ
148 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680482 รัฐประชา 509 ประนิตย์  วรผาบ ครู อนุมัติ
149 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680484 บ้านโนนหวาย นางอุทยาน  กสิเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
150 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680485 บ้านหนองเม็กห้วยทราย เสาวนีย์  พรมสมบัติ พนักงานราชการ อนุมัติ
151 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680486 บ้านโคกหนองแซง นางสาวนทีกรานต์  มุ่งงาม พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
152 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680486 บ้านโคกหนองแซง อุดร  ไกรพินิจ ครู อนุมัติ
153 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680487 บ้านเสาเล้า นางสาวนฤมล  โพธิ์เวียง พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
154 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680496 บ้านหนองบัวบาน นางเสาวภา  พรชัย ครู อนุมัติ
155 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680496 บ้านหนองบัวบาน นางสาวนภาพร  คำทา ครู อนุมัติ
156 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680497 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 นางสมลักษณ์  จันทพล ครู อนุมัติ
157 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680497 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 นายทองพูน  ขันซ้าย ครู อนุมัติ
158 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680497 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 นางประไพ  คูณเศรษฐ์ ครู อนุมัติ
159 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680498 สิริปุณโณ นายสุพจน์  สมพงษ์ ครู อนุมัติ
160 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680498 สิริปุณโณ นางณัฐปภัสร์  ปภาศรีวิบูลย์ ครู อนุมัติ
161 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680500 บ้านหนองอ้อน้อย นายวัชรากร  มณีไพร ครู อนุมัติ
162 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680500 บ้านหนองอ้อน้อย ลำใย  ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
163 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680491 บ้านโคกก่องหนองแวงยาว สงวน  หงษ์สุดตา ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
164 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680491 บ้านโคกก่องหนองแวงยาว นางสุกัญญา  ทองทัน ครู อนุมัติ
165 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680489 อนุบาลหนองวัวซอ นางรัศมี  กุลศรี ครู อนุมัติ
166 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680489 อนุบาลหนองวัวซอ นายปราโมทย์  พุ่มชะบา ครู อนุมัติ
167 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680483 บ้านหนองอ้อ นันท์นภัส  ชื่นชม ครู อนุมัติ
168 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680488 บ้านโนนสำราญ นายสมควร  แก่นนาคำ ครู อนุมัติ
169 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680493 ชุมชนหนองแสง อำนวย  ไชยสิทธิ์ ครู อนุมัติ
170 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680494 บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ ฉัตรชัย  ทองเจริญ ครู อนุมัติ
171 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680494 บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ BOONTHOM  NAMKHUN ครู อนุมัติ
172 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680495 บ้านโคกศรีแก้ว นายสุนทร  ปิระนันท์ ครู อนุมัติ
173 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680490 บ้านหมากหญ้า นางทิวาวัน  ประทุมลัย ครู อนุมัติ
174 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680492 บ้านผาสิงห์ นายภูเบศร์  ชื่นชม ครู อนุมัติ
175 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680480 บ้านดงบัง นางสาวรุ่งฤดี   เสพธรรม ครู อนุมัติ
176 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680480 บ้านดงบัง ธัญชนก  วงศ์วรรณ ครู อนุมัติ
177 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680481 บ้านโนนชัยศรี นายคมสันต์  สุขไมตรี ครู อนุมัติ
178 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680476 บ้านหนองบัวเงิน รัศมี  คำใบ ครูธุรการ อนุมัติ
179 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680477 บ้านอูบมุง บุษรา  ชินนะราม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
180 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680479 บ้านโคกผักหอม นิภาพร  กองสอน ครู อนุมัติ
181 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680369 บ้านนาสีนวล RATCHANOO  KAEWKAEN ครู อนุมัติ
182 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680371 บ้านโคกกลาง นายสุริยา  ก้านคำ ครู อนุมัติ
183 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680371 บ้านโคกกลาง นายอาคม  แก้วเจริญ ครู อนุมัติ
184 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680374 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ นายอุทัย  เรืองเพ็ญ ครู อนุมัติ
185 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680430 บ้านจอมศรี นายนิชากร  วัฒนะชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
186 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680431 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ ดาหวัน  มีสิงห์ ครู อนุมัติ
187 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680431 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ นายฉัตรชัย  ตันนารัตน์ ครู อนุมัติ
188 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680432 บ้านหนองบ่อ นายเฉลิม  ดวงพัง ครู อนุมัติ
189 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680433 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ นางกมลชนก  สุขศรี ครู อนุมัติ
190 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680434 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ วชิระ  กองสี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
191 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680434 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ นายธีรยุทธ  จันทร์ชา ครู อนุมัติ
192 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680435 บ้านดงยางนารายณ์ นางฐิติยกาญจน์  ปัสสาพันธ์ ครู อนุมัติ
193 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680401 บ้านเชียงหวางสร้างลาน ภัทรนัน  อุดชาชน ครู อนุมัติ
194 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680402 บ้านนาดี คำผิน  ส่องโสม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
195 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680402 บ้านนาดี จุฬาภรณ์  บาทชารี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
196 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680403 บ้านสร้างหลวงสร้างคำ natchalee  sabaichai ครู อนุมัติ
197 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680404 บ้านดงใหญ่ อำภา  วงษ์พิมพ์ ธุรการ อนุมัติ
198 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680404 บ้านดงใหญ่ นายเรืองชัย  ศรีคุณ ครู อนุมัติ
199 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680404 บ้านดงใหญ่ นายโผน  ทิมชล ครู อนุมัติ
200 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680405 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี วิไลพร  ศรีดาวเรือง ครู อนุมัติ
201 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680406 บ้านโพนเลาโพนทอง นางสาวชฎากาญจน์  หังษาบุตร ครู อนุมัติ
202 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680413 บ้านด่าน พรรณเพ็ญ  โอนนกุล ครู อนุมัติ
203 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680428 บ้านโนนสวาง ภาวิณี  ธรรมนันท์ ครู อนุมัติ
204 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680426 บ้านคอนเลียบ นางศิรภรณ์   จิตรเจริญ ครู อนุมัติ
205 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680427 บ้านนาพัง นางนฤมล  มีเพียร ครู อนุมัติ
206 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680427 บ้านนาพัง สุวรรณา  บุญทองอ่อน ครู อนุมัติ
207 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680423 บ้านเตาไห วรัญญา  สุระการ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
208 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680424 บ้านหม้อ นายบุญเลิศ  เพ็งสวรรค์ ครู คศ.3 อนุมัติ
209 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680425 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ ปรางทิพย์  ละดาดาษ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
210 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680390 บ้านนาบัวไผ่วิทยา นางสาววรัญญา   แก้วแก่น ครู อนุมัติ
211 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680391 บ้านยางซอง นายเปี่ยมศักดิ์  เที่ยงธรรม ครู อนุมัติ
212 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680392 บ้านนาทรายนาม่วง นายชุณสินธุ์  บุตรี ครู อนุมัติ
213 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680398 บ้านดอนกลอยดอนอุดม นายธวัชชัย   คุณธรรม ครู อนุมัติ
214 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680399 บ้านท่าหนาด นางจิราภรณ์  ทุมชาลี ครู อนุมัติ
215 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680408 บ้านนาพู่ nuchjarin  janklin พนักงานราชการ อนุมัติ
216 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680408 บ้านนาพู่ เอกภพ  จันทร์กลิ่น ครู อนุมัติ
217 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680409 บ้านป่าก้าวดอนแดง ชลิดา  นามมา ครู อนุมัติ
218 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680410 บ้านหลวงหัวสวย สกล  สองเมือง ครู อนุมัติ
219 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680411 บ้านศรีบุญเรือง Surasak  Namasako ครู อนุมัติ
220 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680412 บ้านกิ่วดงมะไฟ sukontha  Lloyd Thomas ครู อนุมัติ
221 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680414 บ้านหนองนกเขียนโพนทัน เจตพมร  อุทัยพรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
222 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680414 บ้านหนองนกเขียนโพนทัน นายเริงเดช  สุทธิอาจ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
223 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680375 ชุมชนบ้านธาตุ นายประสันต์  ธาตุชัย ครู คศ.3 อนุมัติ
224 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680376 บ้านสังซาวังน้ำขาว นางสาวกัลยา  ผาจวง ครู อนุมัติ
225 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680377 บ้านถิ่น สุขาวิทยา นายรชต  จันทะปัสสา ครู อนุมัติ
226 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680378 นิคมโนนสมบูรณ์ นางสาวอมรรัตน์  พันธ์นพ ครู อนุมัติ
227 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680379 บ้านนาคอมนาดอกไม้ วิภาวดี  บุญเพ็ง ครู อนุมัติ
228 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680379 บ้านนาคอมนาดอกไม้ กนก  มีภูเวียง ครู อนุมัติ
229 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680380 บ้านดอนแก้ว กรธิมา  ทรวงฤดี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
230 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680380 บ้านดอนแก้ว วรรธนะ  พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว อนุมัติ
231 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680381 บ้านยามกาใหญ่ นางพเยาว์  ผาจวง ครู อนุมัติ
232 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680382 บ้านนาพูนทรัพย์ นายกฤษฎินทร์  พรหมถาวร คศ.3 อนุมัติ
233 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680407 บ้านหมูม่นโพนสว่าง นางพรรณพนัช  แก่นท้าว ครู อนุมัติ
234 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680436 บ้านยามกาโนนคำ ชญาภา  โพธิ์ศรี ครู อนุมัติ
235 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680415 บ้านเหล่าดอนเงิน นางรัตนา  ศิริพันธุ์ ครู อนุมัติ
236 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680415 บ้านเหล่าดอนเงิน นายสฤษดิ์  ทุมคำ ครู คศ.3 อนุมัติ
237 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680416 บ้านหนองผง นายประศาสน์  ศิริพันธุ์ ครู อนุมัติ
238 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680417 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) นางรัชนี  บุญเที่ยง ครู อนุมัติ
239 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680422 บ้านโคกสว่าง นางสาวจิราภรณ์  ศรีวรสาร ครู อนุมัติ
240 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680418 *บ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สาขาบ้านนาพระ นางสายไสว  พรหมหลวง ครู อนุมัติ
241 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680419 บ้านหนองกุง นางปัทวรรณ  โพธิ์พรม ครู อนุมัติ
242 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680419 บ้านหนองกุง นายไชยา  หารคุโน ครู อนุมัติ
243 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680420 บ้านดงขันทอง เบญจาริณี  เรณะสุระ ครู อนุมัติ
244 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680421 บ้านดงศรีสําราญ นายณัฐวุฒิ  เชษฐสุมน ครู อนุมัติ
245 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680370 บ้านนาส่อนโพนทัน นางสาววราพร  หงษาวันนา พนักงานราชการ อนุมัติ
246 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680372 บ้านใหม่ ทัณฑิกา  สุทธิอาจ ครู อนุมัติ
247 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680373 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง ราตรี  อุทัยศรี ครู อนุมัติ
248 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680368 บ้านโพนงามหนองตุ พูลศักดิ์  บาทชารี ครู อนุมัติ
249 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680368 บ้านโพนงามหนองตุ สุภาวดี  โกฏิรักษ์ ครู อนุมัติ
250 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680367 อนุบาลเพ็ญประขานุกูล นางพรไพรินทร์  ผาจวง ครู อนุมัติ
251 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680367 อนุบาลเพ็ญประขานุกูล นางวิภาวดี  เพชรคุ้ม ครู อนุมัติ
252 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680393 บ้านโนนรังหนองผือวิทยา นายพรชัย  บัวสิม ครู อนุมัติ
253 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680393 บ้านโนนรังหนองผือวิทยา นายพุทธา  บัวผัน ครู/เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
254 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680394 บ้านทอนดอนยาว นางพัชรินทร์  สมบุตร ครู อนุมัติ
255 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680396 บ้านสร้างแป้น นางจงกล  น้อยอุ่นแสน ครู อนุมัติ
256 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680397 บ้านหว้าน คำแสน  สีผักผ่อง ครู อนุมัติ
257 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680383 สุมเส้าวิทยา สมหมาย  ผามล ครู อนุมัติ
258 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680384 บ้านดงปอ นางสาวปิยะฉัตร  สระแก้ว ครู อนุมัติ
259 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680385 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด นายสุรศักดิ์  ไชยมี ครู อนุมัติ
260 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680387 บ้านห้วยวังโตน นางเนตรชนก  ชำนาญ ครู อนุมัติ
261 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680429 บ้านหนองบัวบาน รสสุลี  ราชวงศ์ ครู อนุมัติ
262 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680429 บ้านหนองบัวบาน นายประสาทพร  สุนทรวิสัย ครู อนุมัติ
263 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680388 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ นางลำธาร  คูตระกูล ครู อนุมัติ
264 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680389 บ้านดงยาง นายเลิศศิลป์  ชำนาญ ครู อนุมัติ
265 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680389 บ้านดงยาง วิลาสินี  เชิดตระกูลศิลป์ ครู อนุมัติ
266 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680657 บ้านเชียงดา ฑิฆัมพร  ดวงภักดี ครู อนุมัติ
267 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680657 บ้านเชียงดา นางนีรนาถ  อุตมะ ครู อนุมัติ
268 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680658 บ้านแมดวิทยาคม มหักพันธ์  ศรีหริ่ง ครู อนุมัติ
269 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680658 บ้านแมดวิทยาคม นางพงษ์ทอง  ชนะบุญ ครู อนุมัติ
270 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680659 บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) นางอารมณ์   พวงระย้า ครู อนุมัติ
271 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680660 บ้านไชยฟอง นายวัชธากร  สร้างยศ ครู อนุมัติ
272 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680660 บ้านไชยฟอง นางสาวดวงธิดา  อุตตมะ ครู อนุมัติ
273 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680661 บ้านนาสะอาด ธนกฤต  ชนูนันท์ ครู อนุมัติ
274 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680661 บ้านนาสะอาด โกวิทย์   โฆสิต ครู อนุมัติ
275 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680650 บ้านดอนเดื่อ ณัฐพงษ์  สุรันกูล ครู อนุมัติ
276 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680651 บ้านดอนบาก อัมพร  เสนาโยธี ครู อนุมัติ
277 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680651 บ้านดอนบาก นายสงกรานต์  ศรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
278 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680662 โคกโพธิ์วิทยา เกศวรี  พ่อค้าช้าง ธุรการ อนุมัติ
279 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680663 บ้านนาน้ำชุ่ม นายพยุงศักดิ์  ผาจวง ครู อนุมัติ
280 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680663 บ้านนาน้ำชุ่ม ศุภพงศ์  อินทฤาชัย พนักงานราชการ อนุมัติ
281 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680664 บ้านยวด นายวัชรินทร์  ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
282 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680664 บ้านยวด เสาวคนธ์  โกมาลย์ ครู อนุมัติ
283 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680666 บ้านนามั่ง สุภาพร  ชาวป่า ครู อนุมัติ
284 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680667 บ้านน้ำเที่ยง นางสาวศิริวรรรณ  อินทฤาชัย ครู อนุมัติ
285 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680668 บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว นายเวนิช  สาริศรี ครู อนุมัติ
286 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680669 บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา รัชฎา  อัดโดดดร ครู อนุมัติ
287 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680670 บ้านหินโงม จักรกฤษณ์  พันธ์ฆ้อง ครู อนุมัติ
288 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680655 บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) นางทองเทียม  ศรีสร้างคอม ครู อนุมัติ
289 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680656 บ้านดงผักเทียม นางสนอง  ประกอบบัว ครู อนุมัติ
290 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680649 อนุบาลสร้างคอม นางณิชมลกานต์  บุรีภักดี ธุรการ อนุมัติ
291 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680649 อนุบาลสร้างคอม นายอรรถชัย  นันทวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
292 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680652 บ้านท่าเสียว นายคุณัญญา  วงษ์นาม ครู อนุมัติ
293 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680653 บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา รจิตา  ศรศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
294 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680654 บ้านโคกสว่าง พูลศักดิ์  บัวคอม ครู อนุมัติ