รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680132 บ้านปอ นางจินตนา  พฤกษชาติ ครู อนุมัติ
2 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680186 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) นางสาวชนัดดา  ไชยโคตร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
3 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680187 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) นายจตุพล  นาคคง ครู อนุมัติ
4 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680189 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) นายกันตภณ  อินพิทักษ์ ครู อนุมัติ
5 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680189 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) นางนวลจันทร์  อินพิทักษ์ ครู อนุมัติ
6 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680190 บ้านดอนแก้ว นางกรรณิกา  กลั่นสุวรรณ ครู อนุมัติ
7 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680149 บ้านเชียงแหว นางพัชรินทร์  ศิริสุวรรณ ครู อนุมัติ
8 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680150 บ้านเซียบ นายชาญณรงค์  อุดชาชน ครู อนุมัติ
9 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680151 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง นางสาวธนัชชา  มุ่งงาม ครู อนุมัติ
10 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680152 บ้านสวนหม่อน นายนิตินัย  พีระวัธน์กุล ครู อนุมัติ
11 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680153 บ้านเดียม นางสาวภาณี  เหล่าก้อนคำ ครู อนุมัติ
12 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680154 บ้านนกขะบา นางสาวกนกวรรณ  สิมพา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
13 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680155 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง นางชนกานต์  ไชยดี ครู อนุมัติ
14 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680155 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง นางสาวลภัสพิชา  ขุนราช ครู อนุมัติ
15 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680155 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง พรอนันต์   ผ่านสำแดง ครู อนุมัติ
16 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680156 บ้านเมืองพรึก นายพิทักษ์  สุขรมย์ ครู อนุมัติ
17 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680156 บ้านเมืองพรึก นาง อรสา   ภูครองหิน ครู อนุมัติ
18 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680157 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง นายปิตินัติ  ลาสุนนท์ ครู อนุมัติ
19 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680158 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม นายเดชา  ศรีโบราณ ครู อนุมัติ
20 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680159 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย นางสาวพรทิพา  ลาหมัน ครู อนุมัติ
21 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680160 บ้านดอนเงิน พรพิชา   เมนซินเกส ครู อนุมัติ
22 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680160 บ้านดอนเงิน นางสายทอง  เพียเฮียง ครู คศ.3 อนุมัติ
23 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680175 บ้านห้วยกองสี นายปัญญาพล  สุภาแดง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
24 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680175 บ้านห้วยกองสี นางทรงขวัญ  บุตตะโยธี ครู อนุมัติ
25 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680176 บ้านโนนสิมมา นายนิคม  อุทะกัง ครู อนุมัติ
26 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680139 บ้านโนนจำปา นายประสิทธิชัย  ศรีกงพาน ครู อนุมัติ
27 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680188 บ้านตูม นายกรณ์ภวิษย์  ปัญญาใส ครู อนุมัติ
28 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680191 บ้านดอนสวรรค์ นางสุพัตรา  พึ่งสว่าง ครู อนุมัติ
29 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680119 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา จริยา  นามแสง ครู อนุมัติ
30 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680119 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา นายวิทยา  ศรีภักดีสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
31 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680120 บ้านท่าแร่ นายวีระ  ประวิสารัตน์ ครูธุรการ อนุมัติ
32 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680121 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล นายจิรวัฒน์   ตระการ ครู อนุมัติ
33 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680122 บ้านนาเพ็ญ นางอรุญ  นูทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
34 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680123 บ้านกุดยาง นางกาญจนา  พรมอุ่น ครูธุรการ อนุมัติ
35 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680124 บ้านสวรรค์ราษฎร์ นางสาวยุพินพรรณ  ขันอาษา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
36 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680124 บ้านสวรรค์ราษฎร์ นางณัฏฐา  ประสงค์ศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
37 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680133 บ้านปะโค นางมุขดา  พึ่มชัย ครู อนุมัติ
38 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680134 บ้านบุ่งหมากลาน นายเสมือน  ตะนัยศรี ครู อนุมัติ
39 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680135 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ นางสุชีวา  พัฒนะสาร ครู อนุมัติ
40 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680136 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน นางสาวดารา  ดีสิน ครู อนุมัติ
41 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680137 บ้านดงน้อย นางจารุทัศน์  สัตถาผล ครู อนุมัติ
42 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680138 บ้านเกิ้งน้อย นางสุภาภรณ์  อินทร์อุดม ครู อนุมัติ
43 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680138 บ้านเกิ้งน้อย ชโณทัย  สุกุมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
44 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680145 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก นายศิริชัย  จรูญวรรณ ครู อนุมัติ
45 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680146 บ้านนาดีสร้างบง นายกรุง  อิทธิพรม ครู อนุมัติ
46 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680147 บ้านสี่แจ นางสาววิกันดา   ศรีกงพาน ครู อนุมัติ
47 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680148 บ้านดงเรือง นางอังคณา  บัณฑิตกุล พนักงานราชการ อนุมัติ
48 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680148 บ้านดงเรือง นางสาวศรัญญา  มุงคุลโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
49 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680177 อนุบาลกุมภวาปี นางมะลิวรรณ  แก้วตรี ธุรการ อนุมัติ
50 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680178 บ้านกงพาน นายกาญจน์  บุญคำภา ครู อนุมัติ
51 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680185 บ้านพันดอน นายโสภณ  ชะอุ่มฤทธิ์ ครู อนุมัติ
52 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680183 บ้านคำเจริญ นางวนิตย์  กิจรักษา ครู อนุมัติ
53 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680184 บ้านดงแคน นางสาวพรทิพย์  จันทรทิพย์ ครู อนุมัติ
54 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680179 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม นายสุบรรพ์  พวงทวี ครู อนุมัติ
55 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680180 บ้านวาปี ฉันทนา  ทองไวย์ ครู อนุมัติ
56 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680180 บ้านวาปี นางวราภรณ์  นันทะรักษ์ ครู อนุมัติ
57 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680181 บ้านผือ นางสาวกันทิมา  จันทราภรณ์ ครูธุรการ อนุมัติ
58 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680182 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง นางพิมพร  ปฏิทานัง ครู อนุมัติ
59 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680163 บ้านสวนมอนคำ นางสุวรรณี  จันทรเสนา ครู อนุมัติ
60 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680164 บ้านโนนเห็นวังชัย นางศิริพร  โพธิลุขา ครู อนุมัติ
61 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680165 บ้านคำไผ่ นางสิริพิชญ์  อุทาทิน ครู อนุมัติ
62 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680165 บ้านคำไผ่ มะลิวัลย์  ดอกคำ ครู อนุมัติ
63 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680166 บ้านหินเหลิ่ง นายวิภูษิต  อาจพรหม ครู อนุมัติ
64 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680167 บ้านหินฮาวโนนงาม นายวิทยา  อุปัฌา ครู อนุมัติ
65 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680167 บ้านหินฮาวโนนงาม นางพิสมัย  สุขวาปี ครู อนุมัติ
66 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680168 บ้านนาแบก นางชื่นใจ  พื้นชมภู ครู อนุมัติ
67 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680161 บ้านท่าหนองเทา นางสาวอักษรไทย  แสงอุ่นอุรัย ครู อนุมัติ
68 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680162 บ้านท่าม่วงเวียงคํา นางเสงี่ยม  ธรรมโหร ครู อนุมัติ
69 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680162 บ้านท่าม่วงเวียงคํา นางอรุณศรี  แก้วพิลึก ครู อนุมัติ
70 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680125 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี ภัทราวุธ  ทองใบใหญ่ ครู อนุมัติ
71 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680125 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี นายภูริวัฒน์  ตางจงราช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
72 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680128 บ้านหนองแดง นายสบาย  ศรีกงพาน ครู อนุมัติ
73 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680143 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร นางสุมาลี  เหล่าบ้านค้อ ครู อนุมัติ
74 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680144 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา นางเศวตาภรณ์  มาศงามเมือง ครู อนุมัติ
75 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680140 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ มาลัย  บำรุงกูล ครู อนุมัติ
76 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680140 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ นายเจนณรงค์  วงษ์เที่ยง ครู อนุมัติ
77 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680141 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ นางชัชชญา  เหง้าพรหมมินทร์ ครู อนุมัติ
78 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680141 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ นางสาวกรรณิการ์  แก้วเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
79 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680142 บ้านทองอินทร์สวนมอญ นางสินีนาถ  ศิริบุตรวงษ์ ครู อนุมัติ
80 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680130 บ้านท่าสัง นางนาตยา  จันโทพลัง ครู อนุมัติ
81 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680131 บ้านโนนมะข่า นายสวาทวงศ์  ดวงคำน้อย ครู อนุมัติ
82 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680172 บ้านโนนหนองม่วง นางบุษบา  วงษ์ดี ครู อนุมัติ
83 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680173 บ้านกุดจิก สุธาสินี  ศรีวงศา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
84 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680173 บ้านกุดจิก นางทัศนีย์  เกษจ้อย ครู อนุมัติ
85 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680174 บ้านหนองหว้า นายณรงค์  แสงพระเวช ครูธุรการ อนุมัติ
86 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680192 บ้านหนองแวง นางอรทัย   แก้วพนา ครู อนุมัติ
87 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680129 บ้านห้วยบงดงมะไฟ นายพายุ  ชัยคำภา ครู อนุมัติ
88 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680169 บ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง นายประยุทธศิลป์  กุมพล ครู อนุมัติ
89 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680170 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี นางสาวอินทิรา  เศษอ่อน ครู อนุมัติ
90 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680170 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี วิลาวรรณ  โคตมะณี ครู อนุมัติ
91 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680617 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ นางมลฤดี  แสนเมือง ครู อนุมัติ
92 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680617 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ นายเกรียงศักดิ์  ป้องสุพรรณ ครู อนุมัติ
93 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680621 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด นายสากล  วงษ์ทอง ครู อนุมัติ
94 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680622 บ้านหนองแสงแสงแก้ว นายมานพ  โคกแปะ พนักงานราชการ อนุมัติ
95 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680623 บ้านตาดโตนไร่เดชา นางสาวสาวิตรี  โคตรวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
96 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680623 บ้านตาดโตนไร่เดชา นายสมพงษ์  บุญจิตร์ ครู อนุมัติ
97 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680623 บ้านตาดโตนไร่เดชา นายธนาชัย  บึงมุม ครู อนุมัติ
98 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680647 บ้านโคกสง่า นางบังอร  พงษ์กล้าศึก ครู อนุมัติ
99 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680648 บ้านม่วงดง นายภูมินทร์   ภูธนกรานต์ พนักงานราชการ อนุมัติ
100 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680646 บ้านหาดสถาพร นางจุฑาทิพย์  ชะชำ ครู อนุมัติ
101 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680646 บ้านหาดสถาพร นายเอกชัย  จำนงค์นิจ ครู อนุมัติ
102 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680643 ชุมชนทมป่าข่า วีรยุทธ  ภูนาโพธิ์ ครู อนุมัติ
103 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680644 บ้านทมนางาม นายนพดล  ปัญสังกา ครู อนุมัติ
104 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680645 บ้านค้อน้อย นางสาวอุไร  คำภาแก้ว ครู อนุมัติ
105 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680645 บ้านค้อน้อย วัชรพงษ์  มีนา ครู อนุมัติ
106 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680616 อนุบาลโนนสะอาด นางกาญจนา  มนัสสิลา ครู อนุมัติ
107 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680618 บ้านหัวฝาย นางสมบูรณ์  ชาลีเปรี่ยม ครู อนุมัติ
108 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680619 บ้านม่วงเฒ่า นายณัฐพงษ์   โฮงคําเเก้ว ครู อนุมัติ
109 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680620 บ้านโสกรังโนนสว่าง นายสิทธิศักดิ์  ปัทนาถา ครู อนุมัติ
110 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680624 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง นางสาวศิรินรา  บุดดานอก ครู อนุมัติ
111 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680626 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว นางสาวกชพรรณ  จันทรเสนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
112 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680627 บ้านโนนสำราญ นางสาวเครือวัลย์  โพธิ์กันโย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
113 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680628 บ้านกุดขนวน นายชัยวัฒน์  อรรคนันท์ ครู อนุมัติ
114 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680629 บ้านโคกล่าม นายไพศาล  คำชารี ครู อนุมัติ
115 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680630 บ้านกระเบื้องโนนทิง นายรุ่งเรือง  ศรีหาโคตร ครู อนุมัติ
116 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680632 บ้านหนองโก นางขัตติยา  คงสมบัติ ครู อนุมัติ
117 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680633 บ้านบะยาว นางสาวณัฐฐานิตา  ไผ่ตง ครู อนุมัติ
118 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680634 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ ประเสริฐ สายมนตรี  สายมนตรี ครู อนุมัติ
119 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680635 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ นางปภาดา  โพธิ์สิม ครู อนุมัติ
120 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680637 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ นายสุรเกียรติ  ทาสี ครู อนุมัติ
121 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680638 ห้วยแสงอรุณวิทยา นางสาวคมดาว  พุทธโคตร ครู อนุมัติ
122 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680638 ห้วยแสงอรุณวิทยา นายประสงค์  โทวันนัง ครู อนุมัติ
123 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680636 บ้านหนองกุง นายสนั่น  อามาตย์สมบัติ ครู อนุมัติ
124 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680639 บ้านนาเหล่า ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธศักดิ์  มีนาพา ครูชำนาการ อนุมัติ
125 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680640 บ้านโนนทองคำเจริญ นางจารุภัทร  โฆษณา ครู อนุมัติ
126 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680641 บ้านโนนจำปาประชาสรรค์ นายประยงค์  พรมรี ครู อนุมัติ
127 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680642 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ นายภัคพล  ศรีเชียงสา ครู อนุมัติ
128 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680441 ชุมชนจำปี นายเรืองเดช  ถำวาปี ครู อนุมัติ
129 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680442 บ้านโนนสูง นายพงศภัค  ปัญญาใส ครู อนุมัติ
130 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680442 บ้านโนนสูง นายพายุ  ภูคำวงษ์ ผู้อำนวการโรงเรียน อนุมัติ
131 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680443 บ้านโคกน้อย นางผ่องศรี   บุญจะนะ ครู อนุมัติ
132 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680471 บ้านดูนเลา นายบล  นนทะชัย ครู อนุมัติ
133 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680472 บ้านโนนม่วง นางสาวอมร  สิทธิโชติ ครู อนุมัติ
134 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680454 บ้านกุดนาค้อ นางศิริการณ์  ตาปราบ ครู อนุมัติ
135 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680455 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ นางอรวรรณ  ไชยคำ ครู อนุมัติ
136 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680457 บ้านป่าหวาย นางเพ็ญพร  แก้วกาหลง ครู อนุมัติ
137 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680457 บ้านป่าหวาย นางเพ็ญพร  แก้วกาหลง ครู อนุมัติ
138 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680445 บ้านนายูง นางสาวสุปรานี  จันทรัตน์ ครู อนุมัติ
139 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680446 บ้านโคกหนองแวง นางสุดารัตน์  ศรีอุดม ครู อนุมัติ
140 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680446 บ้านโคกหนองแวง จีรพร  วรรณกุล บุคลากรคณิตศาสตร์ อนุมัติ
141 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680447 บ้านหนองกุงปาว นายปกรณ์  บุตรอินทร์ ครู คศ.3 อนุมัติ
142 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680448 บ้านคำดอกไม้ นายพัน  ไชยดี ครู อนุมัติ
143 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680458 บ้านห้วยผึ้ง นางนุจรา  วงศ์พิมสอน ครู อนุมัติ
144 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680458 บ้านห้วยผึ้ง นายสาคร  ทิพนัส ครู อนุมัติ
145 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680459 บ้านสามขา นายวชิรศักดิ์  กองสี ครู อนุมัติ
146 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680459 บ้านสามขา นางวชิรา  จันทคัต ครู อนุมัติ
147 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680460 บ้านสมดี นางสาวปาริฉัตร  บอมโคตร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
148 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680460 บ้านสมดี นายยุทธนา  วิบูลย์กุล พนักงานราชการ อนุมัติ
149 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680456 บ้านโปร่ง นางสุภาพันธ์  เบย์เลย์ ครู อนุมัติ
150 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680440 บ้านห้วยวังปลา นางอนงนาถ  นามโส ครู อนุมัติ
151 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680437 อนุบาลศรีธาตุ นายกฤษฎา  ศรีสุขาติ ครู อนุมัติ
152 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680438 บ้านโคกศรี นางอรอนงค์  ยามา ครู อนุมัติ
153 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680439 บ้านกอก นายศรายุทธ  จิรวัฒนานันต์ ครู อนุมัติ
154 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680449 บ้านหนองนกเขียน นางสาวปูชิตา  จันทรทิพย์ ครู อนุมัติ
155 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680450 บ้านคำม่วง นางทัศนีย์  เผ่าเวียงคำ ครู อนุมัติ
156 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680451 บ้านโคกก่อง นางสาวนิตยาภรณ์  วรรณกุล ครู อนุมัติ
157 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680452 บ้านป่าไร่ นายสุพจน์  คำกอง ครู อนุมัติ
158 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680463 คำเมยวิทยาคม ว่าที่พันตรีปรีชา  สิทธิโชติ ครู อนุมัติ
159 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680463 คำเมยวิทยาคม นางปริศนา  หอมสมบัติ ครู อนุมัติ
160 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680464 คำกุงประชานุกูล นางพัชราภรณ์  ศรีสุนาครัว ครู อนุมัติ
161 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680465 บ้านโคกกลาง นายธวัฒน์ชัย  ภูคะเณร ครู อนุมัติ
162 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680466 บ้านคำบอน นางสาววันเพ็ญ  วรรณกุล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
163 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680467 คำค้อพิทยศึกษา นายอุทิตย์  ชูพรหมวงศ์ ครู อนุมัติ
164 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680467 คำค้อพิทยศึกษา นางศราภรณ์  ฤทธิมาลย์ ครู อนุมัติ
165 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680468 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวพิมลวรรณ  ร่มวาปี ครู อนุมัติ
166 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680453 บ้านหนองท่มคำเจริญ นายชัยชนะ  พรมคำมูล ครู อนุมัติ
167 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680470 บ้านโนนอำนวย นางสาวบุษบง  ประพงษ์ ครู อนุมัติ
168 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680676 ดงง่ามนางาม ภาณุเดช  แสนบุญเมือง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
169 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680677 บ้านท่าลาด นางสาวมณีวรรณ  จ่าบุญ ครู อนุมัติ
170 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680678 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง จตุพร  ผาดวงดี ครู อนุมัติ
171 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680685 บ้านนาแก นายสะอาด  บุญหล้า ครู อนุมัติ
172 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680686 บะยาวพัฒนาศึกษา นายธวัชชัย  จันทะรัด ครู อนุมัติ
173 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680686 บะยาวพัฒนาศึกษา นายวิรยุทธ  ชัยดินี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
174 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680687 บ้านนาตาดนาโปร่ง นางขวัญนภา  ราชชมภู ครู อนุมัติ
175 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680688 บ้านโคกเล้า นางสาวกันต์ฌยาน์  จันทร์ฤาชัย ครู คศ.2 อนุมัติ
176 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680689 บ้านนานกชุมนาชุมพร นางสาวปภัสสร  ฤทธิ์มนตรี ครู อนุมัติ
177 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680690 โคกสว่างดงง่ามน้อย นายคำไมล์  พนมเขต ครู คศ.3 อนุมัติ
178 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680691 บ้านคำยาง พรณภา  วรรณพราหมณ์ ครู อนุมัติ
179 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680691 บ้านคำยาง นายปิยวัฒน์  กิ่งคำ ครู อนุมัติ
180 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680692 ผาสุกประชานุกูล นางสาวศรินยา  วงศ์สิงห์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
181 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680693 บ้านดงกลาง นายอุทิศ  เนาวราช ครู อนุมัติ
182 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680694 บ้านคำน้อย นางสาววันเพ็ญ  สิทธิโชติ ครู อนุมัติ
183 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680695 บ้านคำจวง กนกอร  ภูครองนาค ธุรการ อนุมัติ
184 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680695 บ้านคำจวง อธิคม  ศรีธรรมบุตร ครู อนุมัติ
185 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680695 บ้านคำจวง นายสุนทร   สุริยะจันทร์ สุริยะจันทร์ อนุมัติ
186 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680696 ดานใหญ่พิทยาคาร นายทรงกลด  เกษจันทร์ ครู อนุมัติ
187 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680697 บ้านผาทอง นายกนกพล  นาฤทธิ์ ครู อนุมัติ
188 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680698 คำไฮพิทยาคม นายเอกชัย  แว่นพิมาย ครู อนุมัติ
189 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680699 บ้านวังทอง นายปราโมทย์  ราชชมภู ครู อนุมัติ
190 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680682 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ นายคงศิลป์  เครื่องประดับ ครู อนุมัติ
191 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680679 อนุบาลวังสามหมอ นายแสงทอง  ภักดิ์สงศรี ครู อนุมัติ
192 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680680 หาญใจพิทยาคม นายชวฤทธิ์  โพธิ์นิล ครู อนุมัติ
193 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680681 บ้านไทยสมพร นายนิกร  ภูถมนิล ครู อนุมัติ
194 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680683 บ้านหนองกุงทับม้า นายแสง  มีดี ครู อนุมัติ
195 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680684 บ้านโนนสวาง นางดวงจันทร์  ไชยชิต ครู อนุมัติ
196 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680675 หนองไผ่พรเจริญ นายปรีชา  ขวัญบาง ครู อนุมัติ
197 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680673 บ้านโคกสะอาด นายรุ่งเสน่ห์  ศรีหริ่ง ครู อนุมัติ
198 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680673 บ้านโคกสะอาด ประภา  ผาอาจ ครู อนุมัติ
199 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680674 บ้านคำโคกสูง นายปรีดี  สว่างวงศ์ ครู อนุมัติ
200 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680671 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ นางประนอม  รามะโคตร ครู อนุมัติ
201 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680672 บ้านหนองหญ้าไซ นายอรรถพล  ไพศาล ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ อนุมัติ
202 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680672 บ้านหนองหญ้าไซ นายณัฐพศิน  สุพันธนันท์ ครู อนุมัติ
203 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680738 อนุบาลหนองแสง นางสาวศุภักษร  บูรณ์เจริญ ครู อนุมัติ
204 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680740 บ้านสามเหลี่ยม นางสาวนฤมล  จิตตะรัตน์ ครู อนุมัติ
205 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680741 บ้านหนองประเสริฐ นายสุรพล  จันทร์มณพล ครู อนุมัติ
206 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680742 บ้านหนองหว้า นายเฉลิม  บุญลือ ครู อนุมัติ
207 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680743 บ้านโนนเชียงค้ำ นางสาวปาณิสรา  จุฬารัตนานุกูล ครู อนุมัติ
208 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680743 บ้านโนนเชียงค้ำ นางสาวแพงศรี  ขุนพรม ครู อนุมัติ
209 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680745 ทับกุงประชานุกูล นางสาวภัทรวลัญช์  ชมมอญ ครู อนุมัติ
210 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680749 บ้านหนองบัว นายภัทรวัฒน์  ประทุมศาลา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
211 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680750 บ้านนาดีโคกกลาง ภิรดา  น้อนสิม บุคลากรคณิตศาสตร์ อนุมัติ
212 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680750 บ้านนาดีโคกกลาง นางสาวไขนภาพัชร  บุญราช ครู อนุมัติ
213 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680751 บ้านนาฝาย นางสาวรัตนา  แสนหานะ ครู อนุมัติ
214 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680755 บ้านโคกศรีห้วยยาง นางณิชารีย์  วนาใส ครูชำนาญการ อนุมัติ
215 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680755 บ้านโคกศรีห้วยยาง สรัญญา  กียะกูล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
216 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680752 บ้านทับไฮ นายชำนาญ  ชำนิยันต์ ครู อนุมัติ
217 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680754 บ้านท่ายม นายพีระพงษ์  นรารักษ์ ครู อนุมัติ
218 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680748 บ้านแสงสว่าง นายมนูพันธุ์  จำปาวงค์ ครู อนุมัติ
219 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680748 บ้านแสงสว่าง นายจิรพันธ์  ภักดิ์จรุง ครู อนุมัติ
220 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680739 บ้านโคกสว่าง นางประภัสสร  กุลสุข พนักงานราชการ อนุมัติ
221 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680744 คำบอนประชาสรรค์ นายประวิทย์  จิตสวา ครู อนุมัติ
222 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680746 บ้านหนองแสง นายอิทธิพล  ปัตถาวโร ครู อนุมัติ
223 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680810 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม นายศุภชัย  บำรุงภักดี ครู อนุมัติ
224 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680811 บ้านนาม่วง นายสมควร  เสนาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
225 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680811 บ้านนาม่วง นายสุทธิศักดิ์  ไกรจันทร์ ครู อนุมัติ
226 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680811 บ้านนาม่วง นายทวีศักดิ์  หาญกล้า ครู อนุมัติ
227 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680812 บ้านโนนสา นางสาวเจนจิรา  นามมาลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
228 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680813 บ้านโนนแสวง นายพิเชาวน์  องค์อนุรักษ์ ครู อนุมัติ
229 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680818 บ้านโคกสีวังแสง นายโสภณ  ภูมิสุราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง อนุมัติ
230 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680818 บ้านโคกสีวังแสง นายบุญชัย  อนุพุก ครู อนุมัติ
231 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680819 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า นางสุกัญญา  ชาวอุทัย ครู อนุมัติ
232 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680819 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า นางทองพูล  กิตติธีระศานต์ ครู อนุมัติ
233 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680820 บ้านเชียงกรม นางสาวบุญเต็ม  รักษาภายใน ครู อนุมัติ
234 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680820 บ้านเชียงกรม นางแสงแก้ว  อิทธิพรม ครู อนุมัติ
235 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680821 บ้านโนนทรายฟอง นางศิรินภา  ธรรมผาลา ครู อนุมัติ
236 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680817 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว นายสุรสิทธิ์  บุญแก้ว ครู อนุมัติ
237 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680814 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) นางสาวกนกวรรณ  วงแสน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
238 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680814 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) นางสุวิมล  ศรีลุนช่าง ครู อนุมัติ
239 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680815 บ้านสะอาดนามูล นางสาวณัฐธิดา  ใจอ่อน พนักงานราชการ อนุมัติ
240 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680816 บ้านโนนสมบูรณ์ นางธันธีรา  จอดนอก ครู อนุมัติ
241 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680809 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก นางภรณี  พงษ์สิทธิศักดิ์ ลูกจ้าง อนุมัติ
242 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680806 บ้านอุ่มจาน นางมัลลิกา  จันทรวงษา ครู อนุมัติ
243 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680806 บ้านอุ่มจาน อัจฉรา  จันทจิตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
244 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680807 บ้านโพนทอง นางพิมพ์ผกา   จันบุดศรี ครู อนุมัติ
245 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680808 บ้านเมืองปัง นายสากล  วงแสน ครู อนุมัติ