รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680542 บ้านกั้งโนนสะอาด นายวิทยา  สุทธศรี รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
2 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680542 บ้านกั้งโนนสะอาด วิลาวัลย์  พิลาพรม ครู อนุมัติ
3 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680543 บ้านหนองกล้า โฉมฉาย  สีแสงน้อย ครู อนุมัติ
4 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680543 บ้านหนองกล้า เบญจมาศ  บุญสิทธิ์ ครู อนุมัติ
5 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680544 บ้านหนองเต่าดอนหายโศก วรัญญา  เรียบร้อย ครู อนุมัติ
6 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680544 บ้านหนองเต่าดอนหายโศก อารีย์พร  นวนไชยดี พนักงานราชการ อนุมัติ
7 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680545 บ้านบ่อคํา กาญจนาพร  คำแพงราช ครูค.ศ.1 อนุมัติ
8 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680568 บ้านนาอุดม ประเวช  ประกิระสา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
9 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680568 บ้านนาอุดม เจนจิรา  ยังศรีนารถ ธุรการ อนุมัติ
10 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680525 บ้านดูนประชารัฐ นายลือชัย  โทนา ครู อนุมัติ
11 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680525 บ้านดูนประชารัฐ สุพจน์  ตางจงราช ครู อนุมัติ
12 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680526 บ้านคำอ้อ คณวัฒน์  ทองจริง ครู อนุมัติ
13 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680527 บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สุวิมล  ภูมิศรีแก้ว ครู อนุมัติ
14 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680527 บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) ยุทธศักดิ์  หินนนท์ ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
15 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680527 บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) นายทรงศักดิ์  เหมือนสีเลา ครู อนุมัติ
16 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680528 บ้านปูลู สุธาทิพย์  ถานสีมี ครู อนุมัติ
17 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680528 บ้านปูลู หัสนัย  เพียโบราณ ครู อนุมัติ
18 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680530 บ้านหันน้อย ธัญญารัตน์   ทำไหม ครู อนุมัติ
19 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680530 บ้านหันน้อย ชาติชาย  สุวรรณวิจิตร ครู อนุมัติ
20 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680531 ธาตุดอนตูม คิดสยาม  แสงคำ ครู อนุมัติ
21 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680532 บ้านยา วารณี  ทิวาพัฒน์ ครู อนุมัติ
22 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680533 บ้านหนองผือ พุฒิพงศ์  ดอกศร ครู อนุมัติ
23 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680551 บ้านป่าก้าว นายสระพงษ์  ประเสริฐ ครู อนุมัติ
24 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680555 บ้านหนองกุงดอนบาก วาสนา  พจนา ครู อนุมัติ
25 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680557 บ้านนาฮัง นางเรณู  บุญใบ ครู อนุมัติ
26 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680557 บ้านนาฮัง นางสาวเฌอกานต์  ลุนสะแกวงษ์ ครู อนุมัติ
27 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680558 บ้านผักตบประชานุกูล วราพร   แก้วอุดม ครู อนุมัติ
28 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680558 บ้านผักตบประชานุกูล ปาริชาต  พงษ์ไทย ครู อนุมัติ
29 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680559 บ้านหนองบัว นางสาวธัญญารัตน์   ดวงพรม ครูธุรการ อนุมัติ
30 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680569 บ้านพังงู นางสาวปาริชาติ  แก้วแก่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
31 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680570 บ้านขาวัว นายวิเชียร  ปัญญาใส ครู อนุมัติ
32 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680571 บ้านพังซ่อน นายกำจรเดช  สุรเสียง ครู อนุมัติ
33 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680572 บ้านเรืองชัย กมลรัตน์  เบญจจินดา ครู อนุมัติ
34 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680573 บ้านโคกถาวรทรายงาม นายสุพิน  พันธ์พินิจ ครู อนุมัติ
35 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680573 บ้านโคกถาวรทรายงาม นางสมนึก  กินรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม อนุมัติ
36 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680573 บ้านโคกถาวรทรายงาม นายนิวัฒน์พันธุ์  เบญจจินดา ครู อนุมัติ
37 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680574 บ้านม่วง นายเกียรติศักดิ์  ศิริบูรณ์ ครู อนุมัติ
38 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680574 บ้านม่วง นางสาวดวงเดือน  คำนวลอินทร์ ครู อนุมัติ
39 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680575 บ้านนาดี ประพจน์  แหวนหล่อ ครู อนุมัติ
40 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680576 บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว กรณิการ์  บุญเกิด ครู อนุมัติ
41 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680576 บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว นายสายัณห์   มีจันที ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
42 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680577 บ้านหนองหญ้ารังกา นายคทาวุฒิ  บุตรลพ อนุมัติ
43 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680554 บ้านนางิ้ว นางทัศนีย์  เคนทวาย ครู อนุมัติ
44 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680554 บ้านนางิ้ว นิตยาวรรณ  เขจรสิทธิ์ ครู อนุมัติ
45 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680567 บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี จารุวรรณ  เทพเสนา ครู อนุมัติ
46 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680553 บ้านศาลา นายเติมศักดิ์   สมตา ครู อนุมัติ
47 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680553 บ้านศาลา วิไลวรรณ   แก้วบัณฑิต ครู อนุมัติ
48 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680563 บ้านโคกสว่างนาดี นางสุภาภรณ์  จันทร์สูง ครู อนุมัติ
49 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680564 บ้านสะคาม นางสาวณภาภัช  บุญเรือง ครูเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน อนุมัติ
50 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680564 บ้านสะคาม นิยดา  เจริญสุข ครู อนุมัติ
51 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680565 บ้านโคกทุ่งยั้ง นายศักดิ์ศรี  อัตศรี ครู อนุมัติ
52 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680566 บ้านดอนยางเดี่ยว วรรณะ  นันทานี ครู อนุมัติ
53 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680566 บ้านดอนยางเดี่ยว รวีวรรณ  พรหมแพง ครู อนุมัติ
54 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680560 บ้านนิคมหนองตาล กลทีป์  โซ่ทองคำ ครู อนุมัติ
55 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680560 บ้านนิคมหนองตาล นางนวลลดา  สมตา ครู อนุมัติ
56 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680561 บ้านโพนงาม จารุณี  ทองเภาว์ ครู อนุมัติ
57 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680561 บ้านโพนงาม ปรีชา  เครือเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
58 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680562 บ้านดงคำ กุหลาบ  แก้วหาวงศ์ ครู อนุมัติ
59 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680562 บ้านดงคำ นางจิราวรรณ  โซ่พิมาย ครู อนุมัติ
60 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680546 บ้านวังฮาง วิไลวรรณ  บุญภา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
61 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680546 บ้านวังฮาง จักรพรรดิ  พิทักษ์ ครู อนุมัติ
62 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680546 บ้านวังฮาง กัลยาณี  สุราช ครู อนุมัติ
63 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680547 บ้านนาเยีย นายตระกูลชัย  พรหมแสงใส ครูโรงเรียนบ้านนาเยีย อนุมัติ
64 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680548 บ้านสร้อยพร้าว ปนัดดา   พิทักษ์ ครู อนุมัติ
65 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680548 บ้านสร้อยพร้าว นางผดารัตน์   พรมมา ครู อนุมัติ
66 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680549 บ้านหงษาวดี อัครชาติ  เกิดเดช ครูธุรการ อนุมัติ
67 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680549 บ้านหงษาวดี นิจติยา  ภาดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
68 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680550 บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ อรทิพย์  จันดาวัลย์ ครู อนุมัติ
69 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680541 บ้านดอนนางคำ จริยา  บูรณสรรค์ ครู อนุมัติ
70 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680537 บ้านสะแบง พนาวรรณ  แสงศิลา ครู อนุมัติ
71 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680538 บ้านโนนนาสร้าง นิภาพร  จันทร์ดาประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
72 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680538 บ้านโนนนาสร้าง ธัญณลักษม์  บุญพูล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
73 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680539 บ้านบ่อปัทม์ นายศักดิ์สิทธิ์  ดวงจันทร์ ครู อนุมัติ
74 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680539 บ้านบ่อปัทม์ วิภารัตน์  เอี้ยงหลง ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
75 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680540 บ้านดงวังพัง น.ส.สุพรรษา  ศรีพันดอน ครู อนุมัติ
76 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680509 บ้านหนองสะหนาย อภิสิทธิ์  ใหม่วงษ์ ครู อนุมัติ
77 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680510 บ้านหนองบัวแดง ภีรวุฒิ  มณีทร ครู อนุมัติ
78 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680510 บ้านหนองบัวแดง SAOWARAK  HOMMARK ครู อนุมัติ
79 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680511 บ้านหนองไผ่พิทยาคม อิสระ  ห่อหุ้มดี ครู อนุมัติ
80 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680516 บ้านดงบากโนนสวรรค์ สันติ  บัวป่า ครู อนุมัติ
81 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680516 บ้านดงบากโนนสวรรค์ ณัฐวุฒิ  คำยงค์ ครู อนุมัติ
82 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680517 บ้านเพ็กคำบากหายโศก รณฤทธิ์  รัตนทิพย์ ตรู อนุมัติ
83 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680518 ชุมชนบ้านหนองเม็ก จุไรรัตน์  แดนดงยิ่ง ครู อนุมัติ
84 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680519 บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด นายเชาวลิต  อิทธิจันทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
85 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680524 บ้านหนองนกทา นางสายสวาท  บัณฑิตรักการค้า ครู อนุมัติ
86 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680522 บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน สิริรัตน์  ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
87 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680522 บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน เบญจวรรณ  ขันตีคำ ครู อนุมัติ
88 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680523 บ้านเม็กดงเรือง นายอัมพร  โคตรสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
89 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680523 บ้านเม็กดงเรือง จุฬาวรรณ  อย่างสวย ครู อนุมัติ
90 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680534 บ้านต้องหนองสระปลา ปิยะ  แก้ววันทา ครู อนุมัติ
91 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680534 บ้านต้องหนองสระปลา นางอรอนงค์  โลมิน ครู อนุมัติ
92 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680535 บ้านดงบังหนองเขื่อน นายวุฒิกร  วิรุณพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
93 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680535 บ้านดงบังหนองเขื่อน พิริญานันท์  ศรีประทุมวงศ์ ครู อนุมัติ
94 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680536 บ้านหนองบัวน้อย ชัยวัฒน์  แก้ววงษา ครู อนุมัติ
95 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680512 บ้านม่วงประชาบํารุง ประภัสสร  พรมสูตร ครู อนุมัติ
96 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680513 บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) กาญจนี  ฉันสิมา ครู อนุมัติ
97 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680513 บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) ดาวพระศุกร์  ดอนตุ้มไพร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
98 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680514 บ้านหนองงิ้ว ศศิธร  แสนสระดี ครู อนุมัติ
99 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680514 บ้านหนองงิ้ว นางสาวจิรารักษ์  จิตราช ครู อนุมัติ
100 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680515 บ้านดงโพนยอ กฤษณา  พนารัตน์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
101 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680515 บ้านดงโพนยอ มัตติกา  ผิวบาง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
102 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680508 บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) นายวันชัย   ศิริสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
103 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680508 บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) นิลุบล  วัจนสุนทร ครู อนุมัติ
104 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680504 อนุบาลหนองหานวิทยายน พิชิต  ก้อนวัน ครูธุรการ อนุมัติ
105 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680504 อนุบาลหนองหานวิทยายน เปรมกมล  สงเสด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
106 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680504 อนุบาลหนองหานวิทยายน ธราสิน  ฤทธิ์เดช ครู อนุมัติ
107 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680505 บ้านหนองหาน (วันครู 2502) รัตติยา  พรหมอารักษ์ ครู อนุมัติ
108 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680506 บ้านเชียงงาม นายอาคม  ปุณประเสริฐ ครู อนุมัติ
109 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680506 บ้านเชียงงาม ปัญจา  ประวะโข ครู อนุมัติ
110 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680507 บ้านโสกหมู ประกาสิษฐ์  รูปสม ครู อนุมัติ
111 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680700 อนุบาลทุ่งฝน วงศ์เรียน  เหมือนสีเลา ครู อนุมัติ
112 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680701 บ้านท่าช่วง ทองใส  สมเทพ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
113 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680701 บ้านท่าช่วง เด่นเดชา  คำสุข ครู อนุมัติ
114 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680702 ชุมชนกุดค้า นายเสถียร  โสภาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
115 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680702 ชุมชนกุดค้า จุฑารัตน์   แก้วมาก ครูธุรการ อนุมัติ
116 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680702 ชุมชนกุดค้า สุรศักดิ์  กุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
117 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680703 บ้านโนนสะอาด วารุณี  ภูมิศรีแก้ว ครูธุรการ อนุมัติ
118 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680704 ธาตุน้อยก่อสำราญ สมใจ  แก่นนาคำ ครู อนุมัติ
119 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680704 ธาตุน้อยก่อสำราญ สุดารัตน์  บรรเทาทุกข์ ครู อนุมัติ
120 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680705 บ้านโพนสูง นางนิลุบล  ภาดี ครู อนุมัติ
121 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680705 บ้านโพนสูง หัสญาพร  ทิพโกมล ครู อนุมัติ
122 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680705 บ้านโพนสูง สไกร  สีทวนฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
123 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680706 บ้านทุ่งใหญ่ นายพิชิต  สท้านมานมินทร์ ครู อนุมัติ
124 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680706 บ้านทุ่งใหญ่ วรรณรัตน์  โคกแปะ ครู อนุมัติ
125 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680706 บ้านทุ่งใหญ่ ปฐมพร   โหระสิงห์ ครู อนุมัติ
126 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680712 ชุมชนคำตานาหนองกุง วิกานดา  โกศลพันธุ์ ครู อนุมัติ
127 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680712 ชุมชนคำตานาหนองกุง จอมขวัญ  อินทะชุบ ครู อนุมัติ
128 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680712 ชุมชนคำตานาหนองกุง นายนิรันดร  สาระวงค์ ครู อนุมัติ
129 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680712 ชุมชนคำตานาหนองกุง สำเนียง  แสงศิลา ครู อนุมัติ
130 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680712 ชุมชนคำตานาหนองกุง ประภาพร  พรหมสารา ครู อนุมัติ
131 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680713 บ้านคำเจริญ วินัย  บุญหล้า ครู อนุมัติ
132 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680714 บุญมีศรีสว่าง นางณัฎฐา  ดงแสนสุข ครู อนุมัติ
133 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680710 บ้านโนนสมบูรณ์ พิศมัย  ปาละรีย์ ครู อนุมัติ
134 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680710 บ้านโนนสมบูรณ์ ศกุลตลา  สายยางห้า ครู อนุมัติ
135 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680708 บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา ยอดชาย  กุลวงค์ ครู อนุมัติ
136 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680708 บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา นายพงษ์จิต  วารินอินทร์ ครู อนุมัติ
137 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680709 บ้านนาชุมแสง เจนจิรา  ศรีเสมอ ครู อนุมัติ
138 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680707 บ้านช้าง อัชบาล  ไปแดน ครู อนุมัติ
139 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680707 บ้านช้าง นางสุกันยา  ชาญประไพ ครู อนุมัติ
140 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680711 บ้านนาทม นายสุจินดา  โสภาพร ครู อนุมัติ
141 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680711 บ้านนาทม นายบัณฑิต  เหมือดอดทน ครู อนุมัติ
142 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680721 บ้านหนองแวงตาด สายทอง  จันทร์สุข ครู โรงเรียนบ้านหนอแวงตาด อนุมัติ
143 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680721 บ้านหนองแวงตาด คณาวัฒน์  ทองจริง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
144 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680721 บ้านหนองแวงตาด จีระศักดิ์  คำพิฑูรย์ ครู อนุมัติ
145 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680732 บ้านคำเลาะ นายศุภเชษฐ์  กล้าหาญ ครู อนุมัติ
146 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680733 บ้านคำน้ำทิพย์ กฤตพร  อนุมาตย์ ครู อนุมัติ
147 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680734 บ้านคำบอน ศุภวัฒน์  เชื้อกรุงเทพ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
148 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680734 บ้านคำบอน เยาวนาฏ  เริ่มศรี ครู อนุมัติ
149 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680735 บ้านวังชมภู นายมรกต  บาลนาคม พนักงานราชการ อนุมัติ
150 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680736 บ้านดงพัฒนา ณรงค์ศักดิ์ ท่อนทอง  นายณรงค์ศักดิ์ ท่อนทอง ครู อนุมัติ
151 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680736 บ้านดงพัฒนา นายพรประสิทธิ์  สุขประเสริฐ ครู อนุมัติ
152 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680737 สยามกลการ 3 นางพิชญาภัค  ระดาดาษ ครู อนุมัติ
153 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680737 สยามกลการ 3 นายลักษมณ์พงศ์  ศรีนาง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
154 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680737 สยามกลการ 3 นายชิตวัน  คำดวง ครู อนุมัติ
155 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680715 อนุบาลไชยวาน นางสาววรรณนิภา  บรรเลงส่ง ครู อนุมัติ
156 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680716 เพียปู่หนองเรือ ชูชาติ  มะลิวัลย์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
157 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680717 ร่มเกล้า 2 พรรัตน์  อุตมะ ครู อนุมัติ
158 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680718 บ้านหนองแซง นางสาวอุไรวรรณ  เพ็งพันธ์ ครู อนุมัติ
159 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680718 บ้านหนองแซง ลดารัตน์  ภูเด่นผา ครู อนุมัติ
160 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680719 หนองแวงวิทยา แหวนทอง  มุงคุณแสน ครู อนุมัติ
161 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680720 บ้านคำยาง ณิชรัตน์  สีขาว ครู อนุมัติ
162 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680727 บ้านโพนสูงโนนสวรรค์ ถาวร  เหลาทอง ครู อนุมัติ
163 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680728 บ้านคำม่วง นายเสน่ห์  กงซุย ครู อนุมัติ
164 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680729 บ้านห้วยยางชัยพร นฤดล  มัฆนาโส ครู อนุมัติ
165 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680730 บ้านป่าก้าว นางสาวปรียานุช  สิทธิพรม ครู อนุมัติ
166 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680731 บ้านโนนสมบูรณ์ ดรรชนี   เหล่าก้อนคำ ครู อนุมัติ
167 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680731 บ้านโนนสมบูรณ์ พรวิลัย  วิเชียรเครือ ครู อนุมัติ
168 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680726 บ้านหนองอิอู นายนิพนธ์  ยอดสวาท ครู อนุมัติ
169 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680722 บ้านหนองหลัก รุจิรัตน์  บุตรโคษา ครู อนุมัติ
170 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680723 ชุมชนสะงวย พนิดา  โพธิราชา พนักงานราชการ อนุมัติ
171 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680724 บ้านนาปู-นากลาง สิทธิชัย  กาญจนวงกต ครู อนุมัติ
172 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680724 บ้านนาปู-นากลาง นายรัศม์  เหล่าก้อนคำ ผู้อำนวยการโรนงเรียน อนุมัติ
173 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680725 บ้านหัวหนองยาง นางเกษร  ทริตชาติ พนักงานราชการ อนุมัติ
174 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680725 บ้านหัวหนองยาง นางสาวนงนุช  จันทร์รักษ์ ครู อนุมัติ
175 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680725 บ้านหัวหนองยาง นายสมชัย  รู้บุญ ครู อนุมัติ
176 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680238 ชุมชนดงเย็น นางวชิรา  ภูมิวัฒนะ ครู อนุมัติ
177 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680239 บ้านป่าเป้า นางเจียมใจ  บูยทองล้วน ครู อนุมัติ
178 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680243 บ้านโนนหอม พัชรี  ลำพองพวง ครู อนุมัติ
179 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680243 บ้านโนนหอม วรัญญู  จันทะรัตน์ ครู อนุมัติ
180 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680291 บ้านดงแสนสุข เด่น  สอนแสง ครู อนุมัติ
181 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680291 บ้านดงแสนสุข นายพิชัย  ใหม่คามิ ครู อนุมัติ
182 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680292 บ้านโนนชัยศิลป์ วรุณยุพา  โยธากุล ครู อนุมัติ
183 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680292 บ้านโนนชัยศิลป์ รัตน์ติกาล   เกตุนอก ครู อนุมัติ
184 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680280 บ้านหนองลาด ศิรฎาพร  เค้ามูล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
185 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680280 บ้านหนองลาด นางสาวสายฝน  แสนอินตา ครู อนุมัติ
186 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680281 บ้านโพธิ์ท่าเมือง นางสาวนิดาพร  ชารี ครู อนุมัติ
187 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680281 บ้านโพธิ์ท่าเมือง suphasinee  deesin ครู อนุมัติ
188 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680282 บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย เบญจพร  พิกุลศรี ครู อนุมัติ
189 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680282 บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย ปุญญานี  อุตตระทร ครู อนุมัติ
190 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680282 บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย อรวรรณ  กิติพัฒน์มนตรี ครู อนุมัติ
191 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680282 บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย อรพิน  โคตวิทย์ ครู อนุมัติ
192 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680283 บ้านนามั่ง นายอนุกูล  สุวรรณไตร อัตราจ้าง อนุมัติ
193 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680283 บ้านนามั่ง นางรัตนี  มังธานี ครู อนุมัติ
194 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680283 บ้านนามั่ง นายลำพูน  บูชาศรีวงศ์ ครู อนุมัติ
195 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680254 บ้านนาคำพรสันติ สรัญรัชต์  ชาญสุวิทยานันท์ ครู อนุมัติ
196 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680254 บ้านนาคำพรสันติ นายพิชญานนท์  วัจนสุนทร ครู อนุมัติ
197 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680255 บ้านหัวดงยาง นางสาวปณิฏฐพร   หาสินธุ์ ครู อนุมัติ
198 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680255 บ้านหัวดงยาง นางชลดา   ศรีราชสญไทย พนักงานราชการ อนุมัติ
199 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680256 บ้านดอนขี้เหล็ก อุทัย  อินศิริ ครู อนุมัติ
200 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680256 บ้านดอนขี้เหล็ก ส.ต.ต.ไพบูลย์  ศรีบุญมี ครู อนุมัติ
201 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680257 บ้านนาดี กนกกร  พลโยธา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
202 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680257 บ้านนาดี นางธนพร  งามจำปี พนักงานราชการ อนุมัติ
203 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680258 บ้านดงวัฒนา ปรเมนทร์  เกษนัด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
204 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680259 บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ นางทองคูณ  แก่นจันทร์ ครู อนุมัติ
205 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680261 บ้านคำสง่าประชาสรรค์ บัณฑิต   วรรณราม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
206 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680261 บ้านคำสง่าประชาสรรค์ นันทวัน  ท่าน้ำเที่ยง ครู อนุมัติ
207 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680248 บ้านโนนงามอุดมวิทย์ พิลัยพร   ทิพยาลัย ครู อนุมัติ
208 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680248 บ้านโนนงามอุดมวิทย์ นันทะพร  คำหนาหนัก ครู อนุมัติ
209 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680248 บ้านโนนงามอุดมวิทย์ จุฬาริน  กฤษณา ครู อนุมัติ
210 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680275 บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ ภานุพงค์  พรมมา ครู อนุมัติ
211 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680276 บ้านวังคางฮูง นงลักษณ์  เสมียนกุล ครู อนุมัติ
212 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680277 บ้านท่าบ่อยาง ทิพย์ทิวา  สมวงศ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
213 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680277 บ้านท่าบ่อยาง อุไร  จันทร์ขาว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
214 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680278 บ้านนาคำวัง นางอุมารินทร์  คำล้วน ครู อนุมัติ
215 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680278 บ้านนาคำวัง นางชนาธินาถ  ธรรมศิริ ครู อนุมัติ
216 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680278 บ้านนาคำวัง pimlapat  wajasat ครูผู้ช่วย อนุมัติ
217 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680278 บ้านนาคำวัง นายสุรศักดิ์  สีเขียว ครู อนุมัติ
218 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680272 บ้านนาไหม นางสาวนัทพร  อุปสาร ครู อนุมัติ
219 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680272 บ้านนาไหม นางสาวปรียาภรณ์  อุตมะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
220 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680272 บ้านนาไหม อรอุมา  สุทธิลักษณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
221 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680273 บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ ชาญณรงค์  ตาละเต็ง ครู อนุมัติ
222 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680273 บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ นางสาวจุฑามาศ  บำรุงทรัพย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
223 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680274 บ้านเมืองนาซำ พิบูลย์  ถานสีมี ครู อนุมัติ
224 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680271 บ้านดงหวาย รัตน์ดาวัลย์  มุนธานี พนักงานราชการ อนุมัติ
225 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680271 บ้านดงหวาย สิริพร  ชัยปัญหา ครู อนุมัติ
226 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680264 บ้านตูม พินทุ์ญาดา  โสระเสาร์ ครู อนุมัติ
227 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680265 บ้านทรายมูล ผ่องศรี  นามพรมมา ครู อนุมัติ
228 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680265 บ้านทรายมูล นางสาวมัณฑิรา  วงษาเวียง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
229 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680266 บ้านเหล่าอุดม นางสาวดวงจันทร์  พรมนาไร่ ครู อนุมัติ
230 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680266 บ้านเหล่าอุดม นวพล  พันธ์ศรี หัวหน้าพ้สดุ อนุมัติ
231 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680267 บ้านดงยาง สมคิด  วงษ์คำหาญ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
232 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680267 บ้านดงยาง บัญชา  พิพัฒนมงคลกิจ ครู อนุมัติ
233 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680262 บ้านจันทน์ วันวิสาร์  อัครปัญญา ครู อนุมัติ
234 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680263 บ้านหนองกาโนนสิมมา นายทนงศักดิ์  รัดอัน ครู อนุมัติ
235 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680263 บ้านหนองกาโนนสิมมา นายธวัชชัย  ดลบุญ ครู อนุมัติ
236 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680252 บ้านนาสีนวล วิภาภรณ์  ดอนภิรมย์ ครู อนุมัติ
237 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680253 บ้านโนนศรีทอง นภาพร  บุรีเพีย ครู อนุมัติ
238 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680253 บ้านโนนศรีทอง นายสุเมธากรณ์  ราชอินตา ครู อนุมัติ
239 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680247 บ้านชัย นางวิลาวัลย์  อุทิศบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
240 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680249 บ้านดงไพรวัลย์ แสงอุทัย  สุดเทวี ครู อนุมัติ
241 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680250 บ้านกล้วย สถิตย์  ไพรสิงห์ ครู อนุมัติ
242 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680250 บ้านกล้วย สธิตย์ภิเดช  ชมภูนุช พนักงานราชการครู อนุมัติ
243 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680251 บ้านโนนสะอาด ศักดิ์ดา  แก้วก่า ครู อนุมัติ
244 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680246 บ้านทุ่ง นางสาวพัชรียา  ห้วยทราย ครู อนุมัติ
245 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680224 บ้านนาโฮง ปานอนงค์  เพ็ญพาน ธุรการ อนุมัติ
246 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680224 บ้านนาโฮง นายสมัคร  กิคอม ครู อนุมัติ
247 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680224 บ้านนาโฮง ศุภาพิชญ์  ศรีนานาม พนักงานราชการ อนุมัติ
248 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680225 บ้านหนองไฮโนนสำราญ นางดอกจันทร์  สุทธิบริบาล ครู อนุมัติ
249 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680225 บ้านหนองไฮโนนสำราญ นิศมา  อำภาคำ ครู อนุมัติ
250 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680260 บ้านปอพาน อังคลิตร  ภูผิวผัน ครู อนุมัติ
251 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680260 บ้านปอพาน ธิภาพร  จูมศรี ครู อนุมัติ
252 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680260 บ้านปอพาน นางปิยะมาศ  เจริญธรรม ครู อนุมัติ
253 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680270 บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ จิราวรรณ  พรหมจารย์ ครู อนุมัติ
254 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680284 บ้านหนองสองห้อง วาทศิลป์  จำปานิล ครู อนุมัติ
255 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680284 บ้านหนองสองห้อง วันชนะ  แก้วเกิดมี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
256 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680284 บ้านหนองสองห้อง นายกิติพงษ์  ไชยขันธ์ ครู อนุมัติ
257 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680285 บ้านถ่อนคำหวด สุฑามาศ  ศรีนิกร ครู อนุมัติ
258 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680285 บ้านถ่อนคำหวด นายอรรถการ  บุญประเสริฐ จนท.ธุรการ อนุมัติ
259 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680242 บ้านสมวิไล ศราวุฒิ  บุญชาญ ครู อนุมัติ
260 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680244 บ้านงิ้วมีชัย นางสาวอรอุมา   มาตย์จินดา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
261 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680244 บ้านงิ้วมีชัย นางสาวเพ็ญพร  จูมสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
262 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680244 บ้านงิ้วมีชัย สุธาทิพย์  คงอนันต์ ครู อนุมัติ
263 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680240 บ้านตาดโนนทองหลาง ปราณี  ฉวีเวช ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
264 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680241 บ้านโคกกลาง ธานินทร์  นวะสิมมา ครู อนุมัติ
265 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680241 บ้านโคกกลาง นายณรงค์  ศรีพันดอน ครู อนุมัติ
266 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680286 บ้านม่วง นางศิริลักษณ์  นามเกียรติ ครู อนุมัติ
267 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680287 บ้านเมืองไพร นางธนิดา  ขันตรี ครู อนุมัติ
268 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680287 บ้านเมืองไพร นายมงคล  โพนสูง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
269 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680287 บ้านเมืองไพร นางธนิดา  ขันตรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
270 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680288 บ้านศรีเมือง ฐิติพงษ์   ศรีบัวรินทร์ ครู อนุมัติ
271 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680288 บ้านศรีเมือง เมธาพร  ธนัครสมบัติ ครู อนุมัติ
272 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680289 บ้านหนองสว่าง นางสาวรุ่งฤดี   อัปมาตย์ ครู อนุมัติ
273 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680289 บ้านหนองสว่าง จิตรลัดดา  มูลสาร ครู อนุมัติ
274 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680289 บ้านหนองสว่าง ประภาพร  คำวันดี ครู อนุมัติ
275 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680293 กมลศิลป์สามัคคี ยุพิน  รามวิเศษ ครู อนุมัติ
276 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680293 กมลศิลป์สามัคคี วิมลทิพย์  อุปนิสัยพล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
277 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680293 กมลศิลป์สามัคคี สิริกัญญา  พรมรัตน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
278 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680228 บ้านนาจาน ปรีดาภรณ์  อุทากิจ ครู อนุมัติ
279 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680229 บ้านฝาง นายเชิดชู  บูรณะพล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
280 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680229 บ้านฝาง พรพิมล  พลไทย ครู อนุมัติ
281 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680229 บ้านฝาง นางสาววรรณภัทริสา  ผ่านชมภู ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
282 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680231 บ้านดงค้าพัฒนา จิราวัลย์  เกษโส ครู อนุมัติ
283 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680290 บ้านปากดง ดวงจันทร์  เกษโสภา ครู อนุมัติ
284 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680290 บ้านปากดง กนกวรรณ  แมดสถาน ครู อนุมัติ
285 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680226 กำแมดคำเจริญ นางสาวภาวิณี  จันทร์อ่อน ครูธุรการ อนุมัติ
286 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680226 กำแมดคำเจริญ ธราดร  สิงทุย จนท.ธุรการ อนุมัติ
287 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680268 ชุมชนวังทอง นางวรรณภา  แก้วอุ่นเรือน ครู อนุมัติ
288 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680268 ชุมชนวังทอง สาลินี  ชาดา ครู อนุมัติ
289 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680269 บ้านเหล่าหลวง วนัสนันท์  ทุมโนน้อย ครู อนุมัติ
290 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680232 ศรีขวัญเมือง อนัญญา  คำสิงห์ศรี ครู อนุมัติ
291 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680232 ศรีขวัญเมือง นางสาวอรวรรณ  วิเชียรเครือ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
292 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680232 ศรีขวัญเมือง สุวรรณี  ศรีเนตร ครู อนุมัติ
293 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680230 พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ นายวินิจ  ชีพจำเป็น ครู อนุมัติ
294 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680230 พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สุธาสินี  ธาตุวิสัย ครู อนุมัติ
295 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680227 อนุบาลศรีสุทโธ พวงเพชร  ดุงศรีแก้ว ครู อนุมัติ
296 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680227 อนุบาลศรีสุทโธ นางสาวนารินทร์  คำตานิตย์ ครู อนุมัติ
297 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680237 บ้านโคกคำไหล นายวรจิต  จันทร์สวย ครู อนุมัติ
298 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680237 บ้านโคกคำไหล นายวิจิตร   แปลกสินธุ์ ครู อนุมัติ
299 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680233 บ้านอ้อมกอ ฉัตรพงษ์  พาพิมพ์ ครู อนุมัติ
300 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680233 บ้านอ้อมกอ พัชรินทร์    นามคำมูล ครู อนุมัติ
301 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680233 บ้านอ้อมกอ นายสานิตย์  นามคำมูล ครู อนุมัติ
302 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680234 บ้านดงดารา ศิริลักษณ์  ก้านขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
303 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680234 บ้านดงดารา มะลิวัลย์  สว่า ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
304 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680235 บ้านโนนสมบูรณ์ นางโภวาทินี  อุปนันท์ ครู อนุมัติ
305 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680236 บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ชลลดา  สุขสำราญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
306 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680236 บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ นางสาวอัมพิกา  แก้วเกิด ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
307 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680776 บ้านนายม นางอำพร  สติโรจน์ ครู อนุมัติ
308 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680776 บ้านนายม หนึ่งฤทัย  อินทรานุสรณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
309 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680777 บ้านดอนกลอย รัตติกาล  ศรีรักษา ครู อนุมัติ
310 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680778 บ้านไทย พัชราภรณ์  สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
311 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680779 หว้านใหญ่ประชาคม ยงยุทธ  สิมสีพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
312 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680779 หว้านใหญ่ประชาคม นางพัชรี  สิมสีพิมพ์ ครู อนุมัติ
313 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680780 บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ วนิดา  แก้วมุข ครู อนุมัติ
314 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680780 บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ วนิดา  แก้วมุข ครู อนุมัติ
315 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680787 บ้านดงยางน้อยโนนตาล นายสาคร  นามวงษ์ ครู อนุมัติ
316 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680785 บ้านดอนม่วง สถาปนีย์  ยศคำลือ ครู อนุมัติ
317 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680785 บ้านดอนม่วง จุฬารัตน์  ลุนชัยภา ครู อนุมัติ
318 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680785 บ้านดอนม่วง นางสาวจงรัก  พลเดช ครู อนุมัติ
319 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680786 บ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) นางสาวจักษ์วิดา  พาดี ครู อนุมัติ
320 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680782 บ้านนาทรายน้ำรอด สมลักษณ์  ศรีไชยมูล ครู อนุมัติ
321 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680783 นานกหงส์เสรีมีชัย สุรศักดิ์  ลักษณะจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
322 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680784 บ้านถ่อนนาเพลิน นายณัฐพงษ์  งามจำปี ครู อนุมัติ
323 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680788 บ้านไชยวานโนนลือชัย กัญญารัตน์  วงษ์ปัน ครู อนุมัติ
324 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680773 อนุบาลพิบูลย์รักษ์ ตวงนิตย์  นาทุม ครู อนุมัติ
325 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680774 บ้านโพธิ์ มุฐิฏา  สิงห์สุธรรม พนักงานราชการ อนุมัติ
326 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680775 บ้านดงยางพรพิบูลย์ นางหัสทยา   กาแก้วมิตรมาน ครู อนุมัติ
327 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680775 บ้านดงยางพรพิบูลย์ ละมุล  เวียงแก้ว ครู อนุมัติ
328 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680781 บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์) อิทธิพล  นาทุม ครู อนุมัติ
329 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680781 บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์) นางภาวนา  แก้วแสงใส ครู อนุมัติ
330 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680781 บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์) ศิริรัตน์  แซ่โล้ ครู อนุมัติ
331 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680790 บ้านม่วงคอนสาย กรรณิการ์  ดำเกลี้ยง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
332 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680790 บ้านม่วงคอนสาย รักษ์ศักดิ์  บุญสิทธิ์ ครู อนุมัติ
333 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680790 บ้านม่วงคอนสาย นายอาทิตย์  มุกดาม่วง ครู อนุมัติ
334 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680793 บ้านหนองช้างคาวหนองบง นางถาวร  บุญสิทธิ์ ครู อนุมัติ
335 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680793 บ้านหนองช้างคาวหนองบง ชฎาภรณ์  ผันผ่อน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
336 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680795 บ้านคำแคนแก่นคูณ นางวันทาวดี   ขนุนก้อน ครู อนุมัติ
337 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680804 บ้านค้อดอนแคน นายไชยภัทร  ฉลูทอง ครู อนุมัติ
338 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680804 บ้านค้อดอนแคน นายชุมสิน    แก้วสังข์ ครู อนุมัติ
339 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680805 บ้านวังแข้ พูนพิสมัย  ปัตตะนุ ครู อนุมัติ
340 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680805 บ้านวังแข้ ละอองดาว  กงซุย ธุรการ อนุมัติ
341 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680800 บ้านโนนทองอินทร์ จีรนันท์  มูลมีมา ครู อนุมัติ
342 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680801 บ้านหัวหนอง ทิพวรรณ  บุญญะรัง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
343 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680801 บ้านหัวหนอง นายยุทณา  งิ้วลาย ธุรการ อนุมัติ
344 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680799 บ้านยางเหล่าสวนกล้วย นายธีรศักดิ์  เชิญชม ครู อนุมัติ
345 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680799 บ้านยางเหล่าสวนกล้วย วัชราภรณ์    ศูนย์จันทร์ ครู อนุมัติ
346 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680797 อนุบาลกู่แก้ว นางสาวดาวเรือง  บุปผา ครู อนุมัติ
347 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680797 อนุบาลกู่แก้ว นายอิทธิพล  บัวฤทธิ์ ครูธุรการ อนุมัติ
348 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680802 บ้านซำป่าหัน รัชนี  ทองเทพ ครู อนุมัติ
349 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680803 บ้านซำป่ารัง นางงจิรกานต์  จันลาศรี ครู อนุมัติ