รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4201 สพป.เลย เขต 1 520063 บ้านท่าเปิบ นางวาสนา  อาษาศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเปิบ อนุมัติ
2 4201 สพป.เลย เขต 1 520066 บ้านไผ่โทน ถาวร  ไชยโสดา ครู อนุมัติ
3 4201 สพป.เลย เขต 1 520067 บ้านห้วยเหล็ก นิศรา  ไชยเพีย ครู อนุมัติ
4 4201 สพป.เลย เขต 1 520068 บ้านตูบโกบ สุมาลี  พลมุข ครู อนุมัติ
5 4201 สพป.เลย เขต 1 520069 บ้านลาดค้อ ปิยะวดี  สุริฉาย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
6 4201 สพป.เลย เขต 1 520070 บ้านกำพี้ นางอัญญารัตน์   ทาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
7 4201 สพป.เลย เขต 1 520057 บ้านกกดู่ จันทรา  บุตรเพ็ญ ครู อนุมัติ
8 4201 สพป.เลย เขต 1 520061 บ้านห้วยหวาย นพดล  เครือปละ ครู อนุมัติ
9 4201 สพป.เลย เขต 1 520051 บ้านกกทอง ทีปกร  โพธิ์จันทร์ ครู อนุมัติ
10 4201 สพป.เลย เขต 1 520053 บ้านห้วยกระทิง นายอำนาจ  ภาระดี ครู อนุมัติ
11 4201 สพป.เลย เขต 1 520056 บ้านสวนกล้วย นายสุดท้าย  ไชยวัน ครู อนุมัติ
12 4201 สพป.เลย เขต 1 520043 เมืองเลย ณฐกร  ผิวพันธมิตร ครู อนุมัติ
13 4201 สพป.เลย เขต 1 520009 อนุบาลเลย รุ่งทิวา  วงษ์ลืออำนาจ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
14 4201 สพป.เลย เขต 1 520009 อนุบาลเลย ศิริ  คณะศิริวงค์ ครู อนุมัติ
15 4201 สพป.เลย เขต 1 520002 บ้านก้างปลา นางสาวคำมาย  บุญสนอง ครู อนุมัติ
16 4201 สพป.เลย เขต 1 520006 บ้านท่าข้าม พนมพร  วัลลภาชัย ครู อนุมัติ
17 4201 สพป.เลย เขต 1 520007 บ้านหัวฝาย ไพบูลย์  กงภูธร ครู อนุมัติ
18 4201 สพป.เลย เขต 1 520060 บ้านห้วยทราย วัฒนา   พันธุตา ครูธุรการ อนุมัติ
19 4201 สพป.เลย เขต 1 520062 บ้านโป่ง นายปรัชญ์  ทองวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
20 4201 สพป.เลย เขต 1 520058 บ้านนาแขม ภักดี  จันทศร ครู โรงเรียนบ้านนาแขม อนุมัติ
21 4201 สพป.เลย เขต 1 520059 บ้านวังยาว สุจิตร์  สุเภาแสน ครู โรงเรียนบ้านวังยาว อนุมัติ
22 4201 สพป.เลย เขต 1 520030 บ้านนาดินดำ กองทัพ  บุตรเต ครู อนุมัติ
23 4201 สพป.เลย เขต 1 520030 บ้านนาดินดำ ลือเดช  ป้องศิริ ครู อนุมัติ
24 4201 สพป.เลย เขต 1 520031 บ้านหนองหญ้าไซ กนกวรรณ  ยันบัวบาน ธุรการ อนุมัติ
25 4201 สพป.เลย เขต 1 520032 บ้านห้วยม่วง ไพโรจน์  ชัยเจริญพัฒนา ครู อนุมัติ
26 4201 สพป.เลย เขต 1 520033 บ้านหนองนาทราย นายวรยศ  นครขวาง ครู อนุมัติ
27 4201 สพป.เลย เขต 1 520036 บ้านหนองผำ สมปอง  ใจวงค์ ครู อนุมัติ
28 4201 สพป.เลย เขต 1 520036 บ้านหนองผำ ธงชัย   เหง้าวิชัย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
29 4201 สพป.เลย เขต 1 520023 บ้านนาโป่ง นายอานนท์  ไชยมานันต์ ครู อนุมัติ
30 4201 สพป.เลย เขต 1 520024 บ้านขอนแก่นหนองบอน ดวงดาว  ส้านสิงห์ ครู อนุมัติ
31 4201 สพป.เลย เขต 1 520025 บ้านติ้วน้อย สุริยนต์  ภักมี ครู อนุมัติ
32 4201 สพป.เลย เขต 1 520027 บ้านห้วยโตก มัสลิน  เพราะทะ ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
33 4201 สพป.เลย เขต 1 520028 บ้านกกชุมแสง sopaporn  seneesort ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
34 4201 สพป.เลย เขต 1 520029 บ้านป่าข้าวหลาม นางนิตยา  ยืนสุข ครู อนุมัติ
35 4201 สพป.เลย เขต 1 520022 บ้านโพน นางนันทนา  เกษทองมา ครู อนุมัติ
36 4201 สพป.เลย เขต 1 520015 ชุมชนบ้านนาอ้อ นายวรดิษฐ์   ดาวงษา ครู อนุมัติ
37 4201 สพป.เลย เขต 1 520017 บ้านท่ามะนาว มลธิชา  พงค์คำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
38 4201 สพป.เลย เขต 1 520014 บ้านแหล่งควาย นายสุบรรณ  ธรรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
39 4201 สพป.เลย เขต 1 520035 บ้านไร่ทาม นางสาวจูมบาล  ดีบุรี ครู อนุมัติ
40 4201 สพป.เลย เขต 1 520037 บ้านเพียซำพุวิทยา นางหอมไกร   มีมะจำ ครู อนุมัติ
41 4201 สพป.เลย เขต 1 520038 บ้านสูบ สมฤทธิ์  สิงห์สุวรรณ ครู อนุมัติ
42 4201 สพป.เลย เขต 1 520040 บ้านวังแคน สมัย  วันนา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
43 4201 สพป.เลย เขต 1 520041 บ้านหนองดอกบัว ญาณิศา  อยู่งาน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
44 4201 สพป.เลย เขต 1 520042 บ้านสะอาดลายเหนือ นายพงศ์ณภัทร  บุญโสม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
45 4201 สพป.เลย เขต 1 520044 มโนบุเรศรบำรุงการ ทรงยุทธ  กาญจนโกมล ครู อนุมัติ
46 4201 สพป.เลย เขต 1 520047 บ้านห้วยลวงไซ นางณัฐพัชร์  ไชยศรีฮาดคุณ ครู อนุมัติ
47 4201 สพป.เลย เขต 1 520049 บ้านห้วยสีเสียด นายนิคม  จักสี ครู อนุมัติ
48 4201 สพป.เลย เขต 1 520065 บ้านส้าน นายประสิทธิ์  ศรียากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
49 4201 สพป.เลย เขต 1 520005 บ้านน้ำภู นายวีระยุทธ  ดาวงษา ครู อนุมัติ
50 4201 สพป.เลย เขต 1 520001 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร ศิรพงศ์  พุทธิมา ครู อนุมัติ
51 4201 สพป.เลย เขต 1 520016 บ้านนาโคก รติมณีฐ์  ชัชวาลย์ ครู อนุมัติ
52 4201 สพป.เลย เขต 1 520018 บ้านปากหมาก ชาญชัย  จันภูถิ่น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
53 4201 สพป.เลย เขต 1 520020 บ้านวังโป่งท่าวังแคน นางสกุลทิพย์  เพชรดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
54 4201 สพป.เลย เขต 1 520050 บ้านโพนป่าแดง นายเกรียงศักดิ์  โสมนาวัตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
55 4201 สพป.เลย เขต 1 520052 บ้านเสี้ยว นางสาวอัชรา  ศรีแสงรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเสี้ยว อนุมัติ
56 4201 สพป.เลย เขต 1 520054 บ้านน้ำคิว วิมลนิตย์  ธรรมกุล ครู อนุมัติ
57 4201 สพป.เลย เขต 1 520055 บ้านภูสวรรค์ นายเชษฐพงษ์   ถิ่นวัลย์ ครู โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ อนุมัติ
58 4201 สพป.เลย เขต 1 520046 บ้านกอไร่ใหญ่ นางวิรัฐยา  มีภูเวียง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
59 4201 สพป.เลย เขต 1 520385 บ้านท่าสวรรค์ พีระศักดิ์  โสประดิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
60 4201 สพป.เลย เขต 1 520386 บ้านน้ำสวยภักดี เพิ่มสุข  ม่วงนนทศรี ครู อนุมัติ
61 4201 สพป.เลย เขต 1 520384 ชุมชนบ้านท่าสะอาด ปรียานุช  ขันโท ครูผู้ช่วย อนุมัติ
62 4201 สพป.เลย เขต 1 520384 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นายพันธุ์เทพ  ใจคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
63 4201 สพป.เลย เขต 1 520379 ชุมชนบ้านนาด้วง นายสนธยา  พันชะโก ผู้อำนวยการ อนุมัติ
64 4201 สพป.เลย เขต 1 520379 ชุมชนบ้านนาด้วง chaiyarit  Sriket ครู อนุมัติ
65 4201 สพป.เลย เขต 1 520381 บ้านแก้วเมธี สุภัสสรา  เชื้อเหรียญทอง ครู อนุมัติ
66 4201 สพป.เลย เขต 1 520380 บ้านนาดอกคำ นิตยา  หยองเอ่น ครู อนุมัติ
67 4201 สพป.เลย เขต 1 520380 บ้านนาดอกคำ นายนิคม  ศรีเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
68 4201 สพป.เลย เขต 1 520383 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นางสาวหนึ่งฤทัย  บุดดาซุย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
69 4201 สพป.เลย เขต 1 520383 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นางสุนันทินี  ศรีบุรินทร์ ครู อนุมัติ
70 4201 สพป.เลย เขต 1 520387 บ้านโพนสว่างวังเย็น นางสะอาด   บุตรเต ครู อนุมัติ
71 4201 สพป.เลย เขต 1 520388 บ้านห้วยตาด เจริญ  สิงห์สุวรรณ ครู อนุมัติ
72 4201 สพป.เลย เขต 1 520210 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร นายปัญญา  สอนพรหม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร อนุมัติ
73 4201 สพป.เลย เขต 1 520211 บ้านนาป่าหนาด นายเริงศักดิ์  ปางชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
74 4201 สพป.เลย เขต 1 520212 บ้านตาดซ้อ บัวผัน  ศรีชมชื่น ครู อนุมัติ
75 4201 สพป.เลย เขต 1 520213 บ้านท่าบม กมล  วันหากิจ ครู อนุมัติ
76 4201 สพป.เลย เขต 1 520214 บ้านนาเบน วิเนตร  สืบสาย ครู อนุมัติ
77 4201 สพป.เลย เขต 1 520229 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 กรีฑาพล  ศรพรหม ครู อนุมัติ
78 4201 สพป.เลย เขต 1 520230 บ้านหินตั้ง ศริญญา  วงษ์ลา ครู อนุมัติ
79 4201 สพป.เลย เขต 1 520230 บ้านหินตั้ง ศริญญา  วงษ์ลา ครู อนุมัติ
80 4201 สพป.เลย เขต 1 520231 บ้านแสนสำราญ ศิริรัตน์  ชัชวาลย์ ครู อนุมัติ
81 4201 สพป.เลย เขต 1 520197 บ้านคกมาด สมนึก  อินทะลา ครู อนุมัติ
82 4201 สพป.เลย เขต 1 520197 บ้านคกมาด ณิชา  โคตรมงคล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
83 4201 สพป.เลย เขต 1 520197 บ้านคกมาด ฐิตาภา  จันมา ครู อนุมัติ
84 4201 สพป.เลย เขต 1 520194 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ศิวพร  พันธ์มุก ครู อนุมัติ
85 4201 สพป.เลย เขต 1 520195 บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" นายอดิศักดิ์  มีบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
86 4201 สพป.เลย เขต 1 520195 บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" ติยาภรณ์   ด้วงดี ครู อนุมัติ
87 4201 สพป.เลย เขต 1 520195 บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" พานิชย์  ทุมมาลา ครู อนุมัติ
88 4201 สพป.เลย เขต 1 520221 บ้านสงเปือย สุพล  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
89 4201 สพป.เลย เขต 1 520222 บ้านผากลางดง นางสาวนราวัลย์  สถิตย์ ธุรการ อนุมัติ
90 4201 สพป.เลย เขต 1 520216 ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) ภาสกร  ทุมสงคราม ครู อนุมัติ
91 4201 สพป.เลย เขต 1 520217 บ้านธาตุวิทยา สิริชุดา  สอนพรหม ธุรการ อนุมัติ
92 4201 สพป.เลย เขต 1 520218 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ นางบุณญรัศม์  แก้ววงษา ครู อนุมัติ
93 4201 สพป.เลย เขต 1 520218 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ นายภมร  สีลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ อนุมัติ
94 4201 สพป.เลย เขต 1 520219 บ้านห้วยพอด นายแสงทอง   ธนะสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนต อนุมัติ
95 4201 สพป.เลย เขต 1 520219 บ้านห้วยพอด ผกากรอง  แก้วพิลารมย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
96 4201 สพป.เลย เขต 1 520220 บ้านผาพอด นางสาวสุพรรณิกา   พรมฆ้อง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
97 4201 สพป.เลย เขต 1 520204 ชุมชนบ้านนาบอน นายสำเนียง  ทุยาติโก ครู อนุมัติ
98 4201 สพป.เลย เขต 1 520205 บ้านโพน นายสังคม  โลไธสงค์ ครู อนุมัติ
99 4201 สพป.เลย เขต 1 520205 บ้านโพน นายอโศก  ใจทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
100 4201 สพป.เลย เขต 1 520206 บ้านใหม่ พนิดา  จันทจร ครู อนุมัติ
101 4201 สพป.เลย เขต 1 520207 บ้านแก่งมี้ สุภาภรณ์   ปาทอง ครู อนุมัติ
102 4201 สพป.เลย เขต 1 520208 บ้านนาซ่าว ดนุพล  คำพา ครู อนุมัติ
103 4201 สพป.เลย เขต 1 520202 บ้านผาแบ่น นายทองจันทร์  ศรีบุญเรือง ครู อนุมัติ
104 4201 สพป.เลย เขต 1 520200 ห้วยซวกคกเลาใต้ ปรีติ  พรมลารักษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
105 4201 สพป.เลย เขต 1 520200 ห้วยซวกคกเลาใต้ สุรีฉาย  สวัสดิ์รักษ์ ครู อนุมัติ
106 4201 สพป.เลย เขต 1 520201 บ้านอุมุง นายวิศิษฐ์  คงปิ่น ครู อนุมัติ
107 4201 สพป.เลย เขต 1 520201 บ้านอุมุง นางสาวสุริณี  วัฒนศรีทานัง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
108 4201 สพป.เลย เขต 1 520198 บ้านบุฮม เตือนใจ  สันหา ครู อนุมัติ
109 4201 สพป.เลย เขต 1 520198 บ้านบุฮม วิภารัตน์  คามแสน ครู อนุมัติ
110 4201 สพป.เลย เขต 1 520199 บ้านคกเลา Adisorn  Sukserm ครู อนุมัติ
111 4201 สพป.เลย เขต 1 520199 บ้านคกเลา สุพรรณี  กุลภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกเลา อนุมัติ
112 4201 สพป.เลย เขต 1 520223 เพียงหลวง 18 นางกัญจน์ณัฏฐ์   พิมพ์ปุ้ย ครู อนุมัติ
113 4201 สพป.เลย เขต 1 520224 บ้านน้ำพร นาย  ยอดชาย จันทะวงษ์ อนุมัติ
114 4201 สพป.เลย เขต 1 520228 บ้านคกงิ้ว นายประยงค์  วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
115 4201 สพป.เลย เขต 1 520225 บ้านกลาง นายสะท้าน   สาลาสุตา ครู อนุมัติ
116 4201 สพป.เลย เขต 1 520226 บ้านท่าดีหมี สมชาย  พิมพ์สารี ครู อนุมัติ
117 4201 สพป.เลย เขต 1 520227 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา นายโชคชัย  แร่นาค ผู้อำนวยการโรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา อนุมัติ
118 4201 สพป.เลย เขต 1 520232 บ้านหาดทรายขาวผามุม นายขยาย  บาตะศรี ครู อนุมัติ
119 4201 สพป.เลย เขต 1 520233 บ้านสาระแพ นางสุทัศน์  ชัยเภรี ครู อนุมัติ
120 4201 สพป.เลย เขต 1 520234 บ้านหัวแก่ง นายศุภากร  ผลมาตย์ ครู อนุมัติ
121 4201 สพป.เลย เขต 1 520234 บ้านหัวแก่ง นางสาวอลิษา  นนทะศิริ ครู อนุมัติ
122 4201 สพป.เลย เขต 1 520320 บ้านแก่งปลาปก นางสาวอลิษา  นนทะศิริ ครู อนุมัติ
123 4201 สพป.เลย เขต 1 520320 บ้านแก่งปลาปก นายพิทยา  สุโขยชัย พนักงานราชการ อนุมัติ
124 4201 สพป.เลย เขต 1 520323 บ้านห้วยอาลัย อามร  หงษ์ทอง ครู อนุมัติ
125 4201 สพป.เลย เขต 1 520326 บ้านชมน้อย นายอนนท์  แก้วสมบัติ ครู อนุมัติ
126 4201 สพป.เลย เขต 1 520326 บ้านชมน้อย อนนท์  แก้วสมบัติ ครู อนุมัติ
127 4201 สพป.เลย เขต 1 520327 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ยุทธพล  ศรีพล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
128 4201 สพป.เลย เขต 1 520315 ชุมชนบ้านเชียงกลม นางสาวศิริพร  ผิวศิริ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
129 4201 สพป.เลย เขต 1 520316 บ้านปางคอม จารุนันท์  ทรงพุฒิ ครู อนุมัติ
130 4201 สพป.เลย เขต 1 520317 บ้านโพนทอง นายตรีอมร  พรมจักร พนักงานราชการ อนุมัติ
131 4201 สพป.เลย เขต 1 520318 บ้านคอนสา นางเกษศิรินทร์   วังคีรี พนักงานราชการ อนุมัติ
132 4201 สพป.เลย เขต 1 520318 บ้านคอนสา นางสาวจุรีพักตร์   มูลจักร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
133 4201 สพป.เลย เขต 1 520319 บ้านห้วยนา วิตรา  ประจันตะเสน พนักงานราชการ อนุมัติ
134 4201 สพป.เลย เขต 1 520321 บ้านห้วยผักกูด รุ่งนภา  ศิริหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
135 4201 สพป.เลย เขต 1 520309 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน นางสาวธนาภรณ์  กุดวงศ์แก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
136 4201 สพป.เลย เขต 1 520305 ชุมชนบ้านปากชม ปิยนัยน์  ยืนยงกิตติชัย พนักงานราชการ อนุมัติ
137 4201 สพป.เลย เขต 1 520306 บ้านนาค้อ นิตยา  คัชเขียว ครู อนุมัติ
138 4201 สพป.เลย เขต 1 520307 บ้านหาดเบี้ย วัชราภรณ์  รามศิริ ธุรการ อนุมัติ
139 4201 สพป.เลย เขต 1 520308 บ้านคกไผ่ Phan  bunbutta ครู อนุมัติ
140 4201 สพป.เลย เขต 1 520322 บ้านห้วยบ่อซืน เบญจมาส  ต่อมจันทร์ ครู อนุมัติ
141 4201 สพป.เลย เขต 1 520324 บ้านวังผา วรนุช  โพธิ์ทอง ครู อนุมัติ
142 4201 สพป.เลย เขต 1 520325 บ้านเลิง นางสาวอนงค์  แสงขาว ครู อนุมัติ
143 4201 สพป.เลย เขต 1 520328 บ้านสงาว ชื่น  แก้วมั่น ครู อนุมัติ
144 4201 สพป.เลย เขต 1 520329 บ้านปากเนียม นายศิริ  จันทะพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเนียม อนุมัติ
145 4201 สพป.เลย เขต 1 520329 บ้านปากเนียม นายบุญรัก  สารีพิมพ์ ครู อนุมัติ
146 4201 สพป.เลย เขต 1 520330 บ้านปากปัด เสน่ห์  เลไทย ครู อนุมัติ
147 4201 สพป.เลย เขต 1 520331 บ้านห้วยพิชัย อุไรวรรณ  แสนใจวุธ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
148 4201 สพป.เลย เขต 1 520332 บ้านห้วยหินขาว อัจฉราภรณ์  บุญผ่องศรี ครู อนุมัติ
149 4201 สพป.เลย เขต 1 520332 บ้านห้วยหินขาว พิเชษฐ์   จันทะพล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
150 4201 สพป.เลย เขต 1 520310 บ้านหาดคัมภีร์ มาลัยทอง  วงค์พะนาม ครู อนุมัติ
151 4201 สพป.เลย เขต 1 520311 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง บุญเยี่ยม  รินลา ครู อนุมัติ
152 4201 สพป.เลย เขต 1 520312 บ้านนาโม้ นายสมชาย  ระติเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
153 4201 สพป.เลย เขต 1 520313 บ้านคกเว้า สุพัตรา  คำวันดี ธุรการ อนุมัติ
154 4201 สพป.เลย เขต 1 520313 บ้านคกเว้า จิตราวดี  พานิช ครู อนุมัติ
155 4201 สพป.เลย เขต 1 520314 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม นางสาวเสวิกา  อุ่นมะดี ครู คศ อนุมัติ
156 4201 สพป.เลย เขต 1 520236 บ้านโคกใหญ่ สมหมาย  อาคะนัย ครู อนุมัติ
157 4201 สพป.เลย เขต 1 520237 บ้านร่องไผ่ นางเพ็ญแข  วินากร ครู อนุมัติ
158 4201 สพป.เลย เขต 1 520238 บ้านบวกอ่าง นางสาววิภาวดี  บัวโค ครู อนุมัติ
159 4201 สพป.เลย เขต 1 520245 บ้านห้วยไค้ นายวินัย  ศรีศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
160 4201 สพป.เลย เขต 1 520242 บ้านยาง นายสุเทพ  ไม่เศร้า ครู โรงเรียนบ้านยาง อนุมัติ
161 4201 สพป.เลย เขต 1 520243 บ้านวังขาม คายคำ  สุระธรรม ครูโรงเรียนบ้านวังขาม อนุมัติ
162 4201 สพป.เลย เขต 1 520246 บ้านน้ำกระโทม นายมาโนชญ์  เขียนสีอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม อนุมัติ
163 4201 สพป.เลย เขต 1 520235 บ้านท่าลี่ นายทองพัสดุ์  ตัญญาภักดิ์ ครู อนุมัติ
164 4201 สพป.เลย เขต 1 520241 บ้านห้วยด้าย ธิติวัฒน์  สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
165 4201 สพป.เลย เขต 1 520261 บ้านน้ำแคม มยุรี  แสงชมภู ครู อนุมัติ
166 4201 สพป.เลย เขต 1 520262 บ้านปากยาง อานนท์  ชาวตวันตก ครู อนุมัติ
167 4201 สพป.เลย เขต 1 520262 บ้านปากยาง นายตระกูล  ธัญญารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
168 4201 สพป.เลย เขต 1 520254 บ้านแก่งม่วง นายชัชวาล  ตัญญาภักดิ์ ครู อนุมัติ
169 4201 สพป.เลย เขต 1 520255 บ้านห้วยเดื่อ นายขวัญนรินทร์  มณีไวย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
170 4201 สพป.เลย เขต 1 520247 บ้านน้ำมี สุบัน   ประทุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
171 4201 สพป.เลย เขต 1 520248 บ้านหนองบง จิรัชญา  ชนะชัย ครู อนุมัติ
172 4201 สพป.เลย เขต 1 520248 บ้านหนองบง ไพวรรณีย์  สีดา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
173 4201 สพป.เลย เขต 1 520253 บ้านวังเป่ง นางกฤษดา   ดีวัน ครู อนุมัติ
174 4201 สพป.เลย เขต 1 520239 บ้านเมี่ยง นายอาคม  สอนพงษ์ ครู อนุมัติ
175 4201 สพป.เลย เขต 1 520256 ชุมชนบ้านปากห้วย เจษฏา  อภิวงศ์งาม ครู อนุมัติ
176 4201 สพป.เลย เขต 1 520257 บ้านขอนแก่น นางชนิดาพร   ดวงพาเพ็ง ครู อนุมัติ
177 4201 สพป.เลย เขต 1 520259 บ้านหนองผือ นายชัดชัย   สามี ครู อนุมัติ
178 4201 สพป.เลย เขต 1 520260 บ้านหาดพระ ประสิทธิ์  ธัญญารักษ์ ครู อนุมัติ
179 4201 สพป.เลย เขต 1 520250 บ้านน้ำพาน นายนพดล  ศรีขัดเค้า ผู้อำนวยการ อนุมัติ
180 4201 สพป.เลย เขต 1 520250 บ้านน้ำพาน นางกมนพรรธน์   ชวกิจจ์โคทาลิน ครู อนุมัติ
181 4201 สพป.เลย เขต 1 520251 บ้านหนองปกติ นางบุญเพ็ง  ตัญญาภักดิ์ ครู อนุมัติ
182 4201 สพป.เลย เขต 1 520252 บ้านห้วยคัง นางสมปอง   บุญแข็ง ครู อนุมัติ
183 4201 สพป.เลย เขต 1 520258 บ้านนากระเซ็ง นางวัลลภา  เคนดา ครู อนุมัติ
184 4201 สพป.เลย เขต 1 520249 ชุมชนบ้านอาฮี นายพนมไพร  เปาวนา ครู อนุมัติ