รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4201 สพป.เลย เขต 1 520063 บ้านท่าเปิบ นางวาสนา  อาษาศรี ครู อนุมัติ
2 4201 สพป.เลย เขต 1 520066 บ้านไผ่โทน ถาวร  ไชยโสดา ครู อนุมัติ
3 4201 สพป.เลย เขต 1 520067 บ้านห้วยเหล็ก นิศรา  ไชยเพีย ครู อนุมัติ
4 4201 สพป.เลย เขต 1 520068 บ้านตูบโกบ นางนิเวศ   จันทร์สว่าง ครู อนุมัติ
5 4201 สพป.เลย เขต 1 520069 บ้านลาดค้อ นางอมรรัตน์  แสนพันธ์ศิริ ครูผู้ทรงคุณค่า อนุมัติ
6 4201 สพป.เลย เขต 1 520070 บ้านกำพี้ เกณิกา  วิสิฐคุณกร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
7 4201 สพป.เลย เขต 1 520057 บ้านกกดู่ จันทรา  บุตรเพ็ญ ครู อนุมัติ
8 4201 สพป.เลย เขต 1 520061 บ้านห้วยหวาย นพดล  เครือปละ ครู อนุมัติ
9 4201 สพป.เลย เขต 1 520051 บ้านกกทอง นายทีปกร  โพธิ์จันทร์ ครู อนุมัติ
10 4201 สพป.เลย เขต 1 520053 บ้านห้วยกระทิง ศิริรัตน์   ดาวงษา ครู อนุมัติ
11 4201 สพป.เลย เขต 1 520056 บ้านสวนกล้วย อำนาจ  ยศมุงคุณ ครู อนุมัติ
12 4201 สพป.เลย เขต 1 520043 เมืองเลย อนุศักดิ์  โสมพันธุ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
13 4201 สพป.เลย เขต 1 520043 เมืองเลย ฤทธิ์อนันต์  พลซา ครู อนุมัติ
14 4201 สพป.เลย เขต 1 520009 อนุบาลเลย นางรุ่งทิวา  วงษ์ลืออำนาจ ครู อนุมัติ
15 4201 สพป.เลย เขต 1 520009 อนุบาลเลย ศิริ  คณะศิริวงค์ ครู อนุมัติ
16 4201 สพป.เลย เขต 1 520002 บ้านก้างปลา นางมนธิรา  สุวรรณสิงห์ ครู อนุมัติ
17 4201 สพป.เลย เขต 1 520006 บ้านท่าข้าม นางสาวพัชราพร   มุงคุณแสน ครู อนุมัติ
18 4201 สพป.เลย เขต 1 520007 บ้านหัวฝาย นายไพบูลย์  กงภูธร ครู อนุมัติ
19 4201 สพป.เลย เขต 1 520060 บ้านห้วยทราย ลัดดาวัลย์  สำเริงกิจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
20 4201 สพป.เลย เขต 1 520062 บ้านโป่ง นายปรัชญ์  ทองวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
21 4201 สพป.เลย เขต 1 520058 บ้านนาแขม นางภักดี  จันทศร ครู อนุมัติ
22 4201 สพป.เลย เขต 1 520059 บ้านวังยาว มี  จันทะมา ครู อนุมัติ
23 4201 สพป.เลย เขต 1 520030 บ้านนาดินดำ นางสุกัญญา  ใครอุบล ครู อนุมัติ
24 4201 สพป.เลย เขต 1 520031 บ้านหนองหญ้าไซ พัทธวรรณ  หามณี ครู อนุมัติ
25 4201 สพป.เลย เขต 1 520032 บ้านห้วยม่วง แสงรวี  บู่ทองจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
26 4201 สพป.เลย เขต 1 520033 บ้านหนองนาทราย นายวรยศ   นครขวาง ครู อนุมัติ
27 4201 สพป.เลย เขต 1 520036 บ้านหนองผำ ธงชัย  เหง้าพิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
28 4201 สพป.เลย เขต 1 520036 บ้านหนองผำ จตุพร  บำรุงสำราญ พนักงานราชการ อนุมัติ
29 4201 สพป.เลย เขต 1 520036 บ้านหนองผำ เทพศักดิ์  ใครอุบล ครู อนุมัติ
30 4201 สพป.เลย เขต 1 520023 บ้านนาโป่ง นายอานนท์  ไชนมานันต์ ครู อนุมัติ
31 4201 สพป.เลย เขต 1 520024 บ้านขอนแก่นหนองบอน พนาลี  ษรจันทร์ศรี ครู อนุมัติ
32 4201 สพป.เลย เขต 1 520025 บ้านติ้วน้อย นายสุริยนต์   ภักมี ครู อนุมัติ
33 4201 สพป.เลย เขต 1 520027 บ้านห้วยโตก วรััญญา  บุญทะจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
34 4201 สพป.เลย เขต 1 520028 บ้านกกชุมแสง นางสาวณัชชา  ชำนาญเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
35 4201 สพป.เลย เขต 1 520029 บ้านป่าข้าวหลาม นางนิตยา  ยืนสุข ครู อนุมัติ
36 4201 สพป.เลย เขต 1 520022 บ้านโพน นางนันทนา  เกษทองมา ครู อนุมัติ
37 4201 สพป.เลย เขต 1 520015 ชุมชนบ้านนาอ้อ นายวรดิษฐ์  ดาวงษา ครู อนุมัติ
38 4201 สพป.เลย เขต 1 520017 บ้านท่ามะนาว มลธิชา  พงค์คำ ครู อนุมัติ
39 4201 สพป.เลย เขต 1 520014 บ้านแหล่งควาย สุบรรณ  ธรรมกุล ผู้อำนวยการ อนุมัติ
40 4201 สพป.เลย เขต 1 520035 บ้านไร่ทาม จูมบาล  ดีบุรี ครู อนุมัติ
41 4201 สพป.เลย เขต 1 520037 บ้านเพียซำพุวิทยา นายชัชพงศ์  สายนวล ครู อนุมัติ
42 4201 สพป.เลย เขต 1 520038 บ้านสูบ นายสมฤทธิ์  สิงห์สุวรรณ ครู อนุมัติ
43 4201 สพป.เลย เขต 1 520040 บ้านวังแคน พัชรินภรณ์  สมสงวน ครู อนุมัติ
44 4201 สพป.เลย เขต 1 520041 บ้านหนองดอกบัว ญาณิศา  อยู่งาน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
45 4201 สพป.เลย เขต 1 520042 บ้านสะอาดลายเหนือ นายพงศ์ณภัทร  บุญโสม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
46 4201 สพป.เลย เขต 1 520044 มโนบุเรศรบำรุงการ ทรงยุทธ   กาญจนโกมล ครู อนุมัติ
47 4201 สพป.เลย เขต 1 520047 บ้านห้วยลวงไซ ณัฐพัชร์  ไชยศรีฮาดคุณ ครู อนุมัติ
48 4201 สพป.เลย เขต 1 520049 บ้านห้วยสีเสียด นางรัตติยา   ทองคำ ครู อนุมัติ
49 4201 สพป.เลย เขต 1 520065 บ้านส้าน สุธาสินี  คำโอ ครู อนุมัติ
50 4201 สพป.เลย เขต 1 520005 บ้านน้ำภู นายวีระยุทธ  ดาวงษา ครูโรงเรียนบ้านน้ำภู อนุมัติ
51 4201 สพป.เลย เขต 1 520001 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร สุรชัย  แสนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
52 4201 สพป.เลย เขต 1 520016 บ้านนาโคก รติมณีฐ์  ชัชวาลย์ ครู โรงเรียนบ้านนาโคก อนุมัติ
53 4201 สพป.เลย เขต 1 520018 บ้านปากหมาก เหลาทอง  ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
54 4201 สพป.เลย เขต 1 520020 บ้านวังโป่งท่าวังแคน สกุลทิพย์  เพชรดี ครู อนุมัติ
55 4201 สพป.เลย เขต 1 520050 บ้านโพนป่าแดง สุปราณี  ป้องศิริ ครู อนุมัติ
56 4201 สพป.เลย เขต 1 520052 บ้านเสี้ยว ลลิตา  เฉลิมรัตน์ ครู อนุมัติ
57 4201 สพป.เลย เขต 1 520052 บ้านเสี้ยว ลลิตา  เฉลิมรัตน์ ครู อนุมัติ
58 4201 สพป.เลย เขต 1 520054 บ้านน้ำคิว วิมลนิตย์ ธรรมกุล  ธรรมกุล ครู อนุมัติ
59 4201 สพป.เลย เขต 1 520055 บ้านภูสวรรค์ นายเชษฐพงษ์  ถิ่นวัลย์ ครู อนุมัติ
60 4201 สพป.เลย เขต 1 520046 บ้านกอไร่ใหญ่ วิรัฐยา  มีภูเวียง ครู อนุมัติ
61 4201 สพป.เลย เขต 1 520385 บ้านท่าสวรรค์ พีระศักดิ์  โสประดิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
62 4201 สพป.เลย เขต 1 520386 บ้านน้ำสวยภักดี นางสาวเพิ่มสุข  ม่วงนนทศรี ครู อนุมัติ
63 4201 สพป.เลย เขต 1 520384 ชุมชนบ้านท่าสะอาด พันธุ์เทพ  ใจคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
64 4201 สพป.เลย เขต 1 520384 ชุมชนบ้านท่าสะอาด ปรียานุช  ขันโท ครูผู้ช่วย อนุมัติ
65 4201 สพป.เลย เขต 1 520379 ชุมชนบ้านนาด้วง ชัยฤทธิ์  ศรีเกตุ ครู อนุมัติ
66 4201 สพป.เลย เขต 1 520381 บ้านแก้วเมธี นางสุภัสสรา  เชื้อเหรียญทอง ครู อนุมัติ
67 4201 สพป.เลย เขต 1 520380 บ้านนาดอกคำ นิตยา  หยองเอ่น ครู อนุมัติ
68 4201 สพป.เลย เขต 1 520383 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นางสาวหนึ่งฤทัย  มณีศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
69 4201 สพป.เลย เขต 1 520383 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก ศิริขวัญ  กล่ำเครือ ครู อนุมัติ
70 4201 สพป.เลย เขต 1 520387 บ้านโพนสว่างวังเย็น นางสะอาด  บุตรเต ครู อนุมัติ
71 4201 สพป.เลย เขต 1 520388 บ้านห้วยตาด นายเจริญ  สิงห์สุวรรณ์ ครู อนุมัติ
72 4201 สพป.เลย เขต 1 520210 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร ชวลิต  เวชสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
73 4201 สพป.เลย เขต 1 520211 บ้านนาป่าหนาด เริงศักดิ์  ปางชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
74 4201 สพป.เลย เขต 1 520212 บ้านตาดซ้อ เฟื่องฟ้านิภาวดี  มีสะอาด ครูธุรการ อนุมัติ
75 4201 สพป.เลย เขต 1 520213 บ้านท่าบม กมล  วันหากิจ ครู อนุมัติ
76 4201 สพป.เลย เขต 1 520214 บ้านนาเบน วิเนตร  สืบสาย ครู อนุมัติ
77 4201 สพป.เลย เขต 1 520214 บ้านนาเบน จุฑาสิณีย์  บุตรดีสุวรรณ ครูชำนาญการ อนุมัติ
78 4201 สพป.เลย เขต 1 520229 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 กรีฑาพล  ศรพรหม ครู อนุมัติ
79 4201 สพป.เลย เขต 1 520230 บ้านหินตั้ง อภิญญา  ทาศรีภู ธุรการ อนุมัติ
80 4201 สพป.เลย เขต 1 520230 บ้านหินตั้ง ศริญญา  วงษ์ลา ครู อนุมัติ
81 4201 สพป.เลย เขต 1 520231 บ้านแสนสำราญ นางศืริรัตน์   ชัชวาลย์ ครู อนุมัติ
82 4201 สพป.เลย เขต 1 520197 บ้านคกมาด ณิชา  โคตรมงคล ครู อนุมัติ
83 4201 สพป.เลย เขต 1 520194 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ศิวพร  พันธ์มุก ครู อนุมัติ
84 4201 สพป.เลย เขต 1 520195 บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" ศิริญญา  บุราคร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
85 4201 สพป.เลย เขต 1 520221 บ้านสงเปือย นายเอกฉันท์  วันนา ครู อนุมัติ
86 4201 สพป.เลย เขต 1 520222 บ้านผากลางดง นางสาวนราวัลย์  สถิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
87 4201 สพป.เลย เขต 1 520216 ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) ภาสกร  ทุมสงคราม ครู อนุมัติ
88 4201 สพป.เลย เขต 1 520217 บ้านธาตุวิทยา กีรติ  ฉายผาด ครู อนุมัติ
89 4201 สพป.เลย เขต 1 520218 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ บุณญรัศม์  แก้ววงษา ครู อนุมัติ
90 4201 สพป.เลย เขต 1 520218 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ นายภมร  สีลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
91 4201 สพป.เลย เขต 1 520219 บ้านห้วยพอด นางผกากรอง  แก้วพิลารมย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
92 4201 สพป.เลย เขต 1 520220 บ้านผาพอด นางสาวสุพรรณิกา  พรมฆ้อง ครู อนุมัติ
93 4201 สพป.เลย เขต 1 520204 ชุมชนบ้านนาบอน สุพัตรา  คำวันดี ธุรการ อนุมัติ
94 4201 สพป.เลย เขต 1 520204 ชุมชนบ้านนาบอน นายวงศกร  สาลาสุตา ครู อนุมัติ
95 4201 สพป.เลย เขต 1 520205 บ้านโพน อำนวย  หงษา ครู อนุมัติ
96 4201 สพป.เลย เขต 1 520205 บ้านโพน อโศก  ใจทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
97 4201 สพป.เลย เขต 1 520206 บ้านใหม่ พนิดา  จันทจร ครู อนุมัติ
98 4201 สพป.เลย เขต 1 520207 บ้านแก่งมี้ สุภาภรณ์  ปาทอง ครู อนุมัติ
99 4201 สพป.เลย เขต 1 520208 บ้านนาซ่าว ดนุพล  คำพา ครู อนุมัติ
100 4201 สพป.เลย เขต 1 520202 บ้านผาแบ่น นางสุพรรณี  สอนอ่อน ครูโรงเรียนบ้านผาแบ่น อนุมัติ
101 4201 สพป.เลย เขต 1 520200 ห้วยซวกคกเลาใต้ ปรีติ  พรมลารักษ์ ครู อนุมัติ
102 4201 สพป.เลย เขต 1 520201 บ้านอุมุง นางสาวสุริณี  วัฒนศรีทานัง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
103 4201 สพป.เลย เขต 1 520198 บ้านบุฮม นางวิภาัตน์  คามแสน ครู อนุมัติ
104 4201 สพป.เลย เขต 1 520198 บ้านบุฮม นางสาวเตือนใจ  สันหา ครู อนุมัติ
105 4201 สพป.เลย เขต 1 520199 บ้านคกเลา อดิศร  สุขเสริม ครู อนุมัติ
106 4201 สพป.เลย เขต 1 520223 เพียงหลวง 18 กัญจน์ณัฎฐ์  พิมพ์ปุ้ย ครู อนุมัติ
107 4201 สพป.เลย เขต 1 520224 บ้านน้ำพร ยอดชาย  จันทะวงษ์ ครู อนุมัติ
108 4201 สพป.เลย เขต 1 520228 บ้านคกงิ้ว ปิ่นลดา   ฮดมาลี ครู อนุมัติ
109 4201 สพป.เลย เขต 1 520225 บ้านกลาง นายสะท้าน  สาลาสุตา ครู อนุมัติ
110 4201 สพป.เลย เขต 1 520226 บ้านท่าดีหมี นายสมชาย  พิมพ์สารี ครู อนุมัติ
111 4201 สพป.เลย เขต 1 520227 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา นางสาวปัญจพรรณ  ทิยาปู ครู อนุมัติ
112 4201 สพป.เลย เขต 1 520232 บ้านหาดทรายขาวผามุม นายปองพล  แสนใจวุฒิ ธุรการ อนุมัติ
113 4201 สพป.เลย เขต 1 520233 บ้านสาระแพ นางสุทัศน์  ชัยเภรี ครู อนุมัติ
114 4201 สพป.เลย เขต 1 520234 บ้านหัวแก่ง นายศุภากร  ผลมาตย์ ครู อนุมัติ
115 4201 สพป.เลย เขต 1 520320 บ้านแก่งปลาปก นายพิทยา  สุโขยชัย พนักงานราชการ อนุมัติ
116 4201 สพป.เลย เขต 1 520323 บ้านห้วยอาลัย กิรติกา  ศรพรหม ครู อนุมัติ
117 4201 สพป.เลย เขต 1 520326 บ้านชมน้อย นายอนนท์  แก้วสมบัติ ครู อนุมัติ
118 4201 สพป.เลย เขต 1 520326 บ้านชมน้อย นายกิตติกร  พุทธมาตย์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
119 4201 สพป.เลย เขต 1 520327 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ยุทธพล  ศรีพล ครู อนุมัติ
120 4201 สพป.เลย เขต 1 520315 ชุมชนบ้านเชียงกลม นางสาวศิริพร  ผิวศิริ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
121 4201 สพป.เลย เขต 1 520315 ชุมชนบ้านเชียงกลม นายนลธวัช  ทองสี เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
122 4201 สพป.เลย เขต 1 520315 ชุมชนบ้านเชียงกลม นางเจนจีรา  อาจโยธา ครู อนุมัติ
123 4201 สพป.เลย เขต 1 520316 บ้านปางคอม จารุนันท์  ทรงพุฒิ ครู อนุมัติ
124 4201 สพป.เลย เขต 1 520317 บ้านโพนทอง นางสาวณุกานดา  ศิริ ครู อนุมัติ
125 4201 สพป.เลย เขต 1 520318 บ้านคอนสา นายศุภชัย  ดอนวิจิตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
126 4201 สพป.เลย เขต 1 520319 บ้านห้วยนา กนกพล  ธรรมรังษี ครู อนุมัติ
127 4201 สพป.เลย เขต 1 520321 บ้านห้วยผักกูด นายโกวิทย์  พรหมหาราช ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
128 4201 สพป.เลย เขต 1 520321 บ้านห้วยผักกูด นางสาวอรทัย  แสงจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
129 4201 สพป.เลย เขต 1 520309 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน สมนึก   ดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
130 4201 สพป.เลย เขต 1 520309 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน นางสาวธนาภรณ์  กุดวงศ์แก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
131 4201 สพป.เลย เขต 1 520305 ชุมชนบ้านปากชม ปิยนัยน์  ยืนยงกิตติชัย พนักงานราชการ อนุมัติ
132 4201 สพป.เลย เขต 1 520305 ชุมชนบ้านปากชม ชุติมา  จันภูถิ่น ครู อนุมัติ
133 4201 สพป.เลย เขต 1 520306 บ้านนาค้อ เมตตา   นาหิรัญ ครู อนุมัติ
134 4201 สพป.เลย เขต 1 520307 บ้านหาดเบี้ย นางวัชราภรณ์   รามศิริ ธุรการ อนุมัติ
135 4201 สพป.เลย เขต 1 520308 บ้านคกไผ่ ปัน  บุญบุตตะ ครู อนุมัติ
136 4201 สพป.เลย เขต 1 520322 บ้านห้วยบ่อซืน เบญจมาส  ต่อมจันทร์ ครู อนุมัติ
137 4201 สพป.เลย เขต 1 520324 บ้านวังผา ทัศนวรรณ์  โยเฮือง ครู อนุมัติ
138 4201 สพป.เลย เขต 1 520325 บ้านเลิง ชลธิชา  แถวบุญตา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
139 4201 สพป.เลย เขต 1 520328 บ้านสงาว นายชื่น  แก้วมั่น ครู อนุมัติ
140 4201 สพป.เลย เขต 1 520329 บ้านปากเนียม นายบุญรัก  สารีพิมพ์ ครู อนุมัติ
141 4201 สพป.เลย เขต 1 520330 บ้านปากปัด อุไรวรรณ  แสนใจวุธ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
142 4201 สพป.เลย เขต 1 520331 บ้านห้วยพิชัย อารีย์  นาคนางรอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
143 4201 สพป.เลย เขต 1 520332 บ้านห้วยหินขาว นางสาววิไลวรรณ   รักใส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
144 4201 สพป.เลย เขต 1 520310 บ้านหาดคัมภีร์ นางมาลัยทอง  วงค์พะนาม ครู อนุมัติ
145 4201 สพป.เลย เขต 1 520311 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง บุญเยี่ยม  รินลา ครู อนุมัติ
146 4201 สพป.เลย เขต 1 520312 บ้านนาโม้ นางปราจินต์  ขันทะมี ครู อนุมัติ
147 4201 สพป.เลย เขต 1 520313 บ้านคกเว้า นางสาวหนึ่งฤทัย  พูลมนัส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
148 4201 สพป.เลย เขต 1 520314 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม นางสาวพรทิพย์  บุดดีป้อง ครู อนุมัติ
149 4201 สพป.เลย เขต 1 520314 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม เสวิกา  อุ่นมะดี ครู อนุมัติ
150 4201 สพป.เลย เขต 1 520236 บ้านโคกใหญ่ สมหมาย  อาคะนัย ครู อนุมัติ
151 4201 สพป.เลย เขต 1 520237 บ้านร่องไผ่ นายชาติชาย  แก้วยาศรี ครู อนุมัติ
152 4201 สพป.เลย เขต 1 520238 บ้านบวกอ่าง นางสาววิภาวดี  บัวโค ครู อนุมัติ
153 4201 สพป.เลย เขต 1 520245 บ้านห้วยไค้ นายวินัย  ศรีศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
154 4201 สพป.เลย เขต 1 520245 บ้านห้วยไค้ นายวินัย  ศรีศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
155 4201 สพป.เลย เขต 1 520242 บ้านยาง สุเทพ   ไม่เศร้า ครู โรงเรียนบ้านยาง อนุมัติ
156 4201 สพป.เลย เขต 1 520243 บ้านวังขาม นางคายคำ  สุระธรรม ครู อนุมัติ
157 4201 สพป.เลย เขต 1 520246 บ้านน้ำกระโทม นางสาวธิดารัตน์  หนูจู เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
158 4201 สพป.เลย เขต 1 520235 บ้านท่าลี่ นายส่งศักดิ์  จันดาศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
159 4201 สพป.เลย เขต 1 520241 บ้านห้วยด้าย นายธิติวัฒน์  สุวรรณศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
160 4201 สพป.เลย เขต 1 520261 บ้านน้ำแคม ทวิช  วันหากิจ ครู อนุมัติ
161 4201 สพป.เลย เขต 1 520262 บ้านปากยาง อานนท์  ชาวตวันตก ครู อนุมัติ
162 4201 สพป.เลย เขต 1 520254 บ้านแก่งม่วง นายชัชวาล  ตัญญาภักดิ์ ครู อนุมัติ
163 4201 สพป.เลย เขต 1 520255 บ้านห้วยเดื่อ นายขวัญนรินทร์  มณีไวย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
164 4201 สพป.เลย เขต 1 520247 บ้านน้ำมี นายบุญมา  สุติยะวัน ครู อนุมัติ
165 4201 สพป.เลย เขต 1 520248 บ้านหนองบง นางจิรัชญา  ชนะชัย ครู อนุมัติ
166 4201 สพป.เลย เขต 1 520253 บ้านวังเป่ง วรัญญา  พรมมา ธุรการ อนุมัติ
167 4201 สพป.เลย เขต 1 520239 บ้านเมี่ยง จำลอง  ราชโยธา ครู อนุมัติ
168 4201 สพป.เลย เขต 1 520256 ชุมชนบ้านปากห้วย เวณิกา  ใจอ้อม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
169 4201 สพป.เลย เขต 1 520257 บ้านขอนแก่น นางสาวพรศิริ  ปู่สา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
170 4201 สพป.เลย เขต 1 520259 บ้านหนองผือ วิภาวัลย์  ศรีสาวงศ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
171 4201 สพป.เลย เขต 1 520260 บ้านหาดพระ นายประสิทธิ์  ธัญญารักษ์ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
172 4201 สพป.เลย เขต 1 520251 บ้านหนองปกติ นางบุญเพ็ง  ตัญญาภักดิ์ ครู อนุมัติ
173 4201 สพป.เลย เขต 1 520258 บ้านนากระเซ็ง นางวัลลภา   เคนดา ครู อนุมัติ
174 4201 สพป.เลย เขต 1 520249 ชุมชนบ้านอาฮี นายอนันท์  สิมลา ครู อนุมัติ