รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4202 สพป.เลย เขต 2 520090 บ้านนาซำแซง นายเวียงชัย  โสกัณทัต ครู อนุมัติ
2 4202 สพป.เลย เขต 2 520091 บ้านห้วยผุก นางอทิฏฐญา  สอนสุภาพ ครู อนุมัติ
3 4202 สพป.เลย เขต 2 520091 บ้านห้วยผุก ละอองรัตน์   โสัณฑัต ครู อนุมัติ
4 4202 สพป.เลย เขต 2 520092 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว นายศิลปกร  น้อมในธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
5 4202 สพป.เลย เขต 2 520092 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว นายปวินท์  ปลั่งกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
6 4202 สพป.เลย เขต 2 520092 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว สุชาติ  ผุยมาตย์ ครู อนุมัติ
7 4202 สพป.เลย เขต 2 520093 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ วิภาวดี  แก้ววะดี ครูชำนาญการ อนุมัติ
8 4202 สพป.เลย เขต 2 520093 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ นายกายสิทธิ์  วงษ์มีมา ครู อนุมัติ
9 4202 สพป.เลย เขต 2 520094 บ้านน้ำทบ นายสุรจิต   ปิ่นทอง ครู อนุมัติ
10 4202 สพป.เลย เขต 2 520094 บ้านน้ำทบ บุญสูง  บุษบา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
11 4202 สพป.เลย เขต 2 520094 บ้านน้ำทบ นายสำราญ  นิระมิตร ครู อนุมัติ
12 4202 สพป.เลย เขต 2 520095 บ้านแก่งหินกกสะทอน ตัน  ศรีทอง ครู อนุมัติ
13 4202 สพป.เลย เขต 2 520095 บ้านแก่งหินกกสะทอน นางาวรัตติยา  สาระวงษ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
14 4202 สพป.เลย เขต 2 520103 บ้านขอนยาง พงษ์เดช  ปทิตตานนท์ ธุรการ อนุมัติ
15 4202 สพป.เลย เขต 2 520106 บ้านป่าบง อานันท์  วงค์พนม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
16 4202 สพป.เลย เขต 2 520116 บ้านโคกขมิ้น นายวสันต์   โคตรมงคล ครู อนุมัติ
17 4202 สพป.เลย เขต 2 520116 บ้านโคกขมิ้น ปรียาภัทร  ตุพรม ครู อนุมัติ
18 4202 สพป.เลย เขต 2 520118 บ้านหินเกิ้ง อนันต์  พลซา ครู อนุมัติ
19 4202 สพป.เลย เขต 2 520119 บ้านลาด นายชัยวุฒิ  เตศิริ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
20 4202 สพป.เลย เขต 2 520120 บ้านกุดลันน้อยคีรี ธันวา  ทองวรรณ ครู อนุมัติ
21 4202 สพป.เลย เขต 2 520121 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม นางนิรมล  ละโรงสูงเนิน ครู อนุมัติ
22 4202 สพป.เลย เขต 2 520122 บ้านซำนกจิบ นายนพรัตน์  สมุทรโคตา ครูชำนาญการ อนุมัติ
23 4202 สพป.เลย เขต 2 520122 บ้านซำนกจิบ พรประเสริฐ  บงแก้ว พนักงานราชการ อนุมัติ
24 4202 สพป.เลย เขต 2 520076 ชุมชนบ้านทรายขาว นิตย์  ขาวดา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว อนุมัติ
25 4202 สพป.เลย เขต 2 520078 บ้านนาวัว สุรินทร์  แต่งภูเขียว ครู อนุมัติ
26 4202 สพป.เลย เขต 2 520078 บ้านนาวัว นายจินดา  ทองจันทร์ ครู อนุมัติ
27 4202 สพป.เลย เขต 2 520080 บ้านบุ่งค้อ นางจินตนา  ผุยขันธ์ ครู อนุมัติ
28 4202 สพป.เลย เขต 2 520081 บ้านกกซ้อ นางศีระดา  หินสูงเนิน ครู อนุมัติ
29 4202 สพป.เลย เขต 2 520082 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ นายมังกร  จันทรมณี ครู อนุมัติ
30 4202 สพป.เลย เขต 2 520082 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ นางประทุมรัตน์  มาตรา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
31 4202 สพป.เลย เขต 2 520083 บ้านโพนทอง เสกสันต์  จันทวัน ครูธุรการ อนุมัติ
32 4202 สพป.เลย เขต 2 520084 บ้านน้ำค้อ นางสาวพิชญาภัค  สายปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
33 4202 สพป.เลย เขต 2 520084 บ้านน้ำค้อ นางสาวธนัญญา  พรหมอินทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
34 4202 สพป.เลย เขต 2 520073 บ้านบุ่งตาข่าย สายันต์  คิดเข่ม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
35 4202 สพป.เลย เขต 2 520075 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ นางสมสุข  นามวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
36 4202 สพป.เลย เขต 2 520075 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ นางสาวทับทิมสยาม  จันพิลา อัตราจ้าง อนุมัติ
37 4202 สพป.เลย เขต 2 520071 บ้านปากปวน อำนาจ  ดอนอ่อนเบ้า ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
38 4202 สพป.เลย เขต 2 520071 บ้านปากปวน นางบุญเหลือ  สารวงษ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
39 4202 สพป.เลย เขต 2 520085 บ้านวังแท่น นายบุญรักษ์  ดอใจ ครู อนุมัติ
40 4202 สพป.เลย เขต 2 520085 บ้านวังแท่น นายยนต์เทียน  พาบุ ครู อนุมัติ
41 4202 สพป.เลย เขต 2 520085 บ้านวังแท่น พิศมัย  นามวงศ์ ครู อนุมัติ
42 4202 สพป.เลย เขต 2 520085 บ้านวังแท่น วนาไพร  ยอดพุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
43 4202 สพป.เลย เขต 2 520086 บ้านผาน้อย กิตติพงษ์  พิมคีรี ครู อนุมัติ
44 4202 สพป.เลย เขต 2 520086 บ้านผาน้อย นายวิโรจน์   หมอแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
45 4202 สพป.เลย เขต 2 520098 บ้านหนองขาม มังคุธ  โสมชาติ ครู อนุมัติ
46 4202 สพป.เลย เขต 2 520098 บ้านหนองขาม ธัญวลัย  อุทาทิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
47 4202 สพป.เลย เขต 2 520101 บ้านโคกแฝก เฉลิม  เกษทองมา ครู รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
48 4202 สพป.เลย เขต 2 520087 บ้านกุดแก ศิริพันธ์  บำรุง ครู อนุมัติ
49 4202 สพป.เลย เขต 2 520088 บ้านโนน วงษ์จันทร์  ผิวมะลิ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
50 4202 สพป.เลย เขต 2 520088 บ้านโนน นายนิวัฒน์  วรรณชัย ครู อนุมัติ
51 4202 สพป.เลย เขต 2 520089 บ้านโนนกกจาน นายวิชัย  เนียมชมภู ครู อนุมัติ
52 4202 สพป.เลย เขต 2 520097 บ้านโคกมน วิไลวรรณ  บุตระมี ครู อนุมัติ
53 4202 สพป.เลย เขต 2 520097 บ้านโคกมน supattra  aunweang พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
54 4202 สพป.เลย เขต 2 520097 บ้านโคกมน ปัณฑิตา  สุริยะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
55 4202 สพป.เลย เขต 2 520077 บ้านนาแก ชลนิชา  ศรีสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
56 4202 สพป.เลย เขต 2 520113 บ้านกกเกลี้ยง รุ่งนภา  บุญตาสุทธิ ครู อนุมัติ
57 4202 สพป.เลย เขต 2 520113 บ้านกกเกลี้ยง โคม  ผงบุญตา ครู อนุมัติ
58 4202 สพป.เลย เขต 2 520115 บ้านนาอีเลิศ นางประภาพร  ศรีบุญเรือง ครู อนุมัติ
59 4202 สพป.เลย เขต 2 520074 ชุมชนวังสะพุง นายศักดา  พุทซาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
60 4202 สพป.เลย เขต 2 520109 บ้านวังสะพุง นิติศักดิ์  เคนโยธา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
61 4202 สพป.เลย เขต 2 520111 บ้านน้ำอ้อมเล้า นางสุดใจ  มหาสิงห์ ครู อนุมัติ
62 4202 สพป.เลย เขต 2 520112 บ้านห้วยทรายคำ พิกุล  ศรีเมือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
63 4202 สพป.เลย เขต 2 520112 บ้านห้วยทรายคำ บัญชา  สำคัญ ธุรการ อนุมัติ
64 4202 สพป.เลย เขต 2 520114 บ้านโนนสว่าง นายพิทยากร  สุนทองห้าว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
65 4202 สพป.เลย เขต 2 520117 บ้านดงน้อยโคกหนองแก กนกภรณ์  แก้วสาลาภูมิ ครู อนุมัติ
66 4202 สพป.เลย เขต 2 520117 บ้านดงน้อยโคกหนองแก บัวบาน  พรหมมิ ครู อนุมัติ
67 4202 สพป.เลย เขต 2 520123 บ้านเล้า ถนอมจิต กาญจนาจินดานันต์  กาญจนาจินดานันต์ ครู อนุมัติ
68 4202 สพป.เลย เขต 2 520123 บ้านเล้า พัณณิตา  วงค์คำโสม ครู อนุมัติ
69 4202 สพป.เลย เขต 2 520124 บ้านกกบก สาคร   ภักมี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
70 4202 สพป.เลย เขต 2 520124 บ้านกกบก เมตตา  แสนพิลา ครู อนุมัติ
71 4202 สพป.เลย เขต 2 520125 บ้านน้ำจันทร์ วันเพ็ญ  หาทอน ครู อนุมัติ
72 4202 สพป.เลย เขต 2 520125 บ้านน้ำจันทร์ อดุลย์  อินโยธา ครู อนุมัติ
73 4202 สพป.เลย เขต 2 520125 บ้านน้ำจันทร์ นายสุริยันต์  อินทร์ชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
74 4202 สพป.เลย เขต 2 520125 บ้านน้ำจันทร์ นายสุริยันต์  อินทร์ชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
75 4202 สพป.เลย เขต 2 520126 เจียรวนนท์อุทิศ 4 นายสุริยะ  เตชะธนสารสมบัติ ครู อนุมัติ
76 4202 สพป.เลย เขต 2 520127 บ้านหมากแข้งกกกอก บุญสูง  มูลที ครู อนุมัติ
77 4202 สพป.เลย เขต 2 520128 บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน นายพิทักษ์  สีตะริสุ ครู อนุมัติ
78 4202 สพป.เลย เขต 2 520128 บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน สุภาวรรณ  มูลคำ ธุรการ อนุมัติ
79 4202 สพป.เลย เขต 2 520128 บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน นายมนูญ  พรมมนตรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
80 4202 สพป.เลย เขต 2 520099 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ กุสุมาย์  เกษทองมา ครู อนุมัติ
81 4202 สพป.เลย เขต 2 520099 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ วิรัตน์  พันยา ู้อำนวยการ อนุมัติ
82 4202 สพป.เลย เขต 2 520100 บ้านหนองนอ อนุชิต  พิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
83 4202 สพป.เลย เขต 2 520100 บ้านหนองนอ อนงค์ลักษณ์   คามะดา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
84 4202 สพป.เลย เขต 2 520105 บ้านหนองปาดฟาน น.ส.ปรีดา  ปัตถา ครู อนุมัติ
85 4202 สพป.เลย เขต 2 520107 บ้านศรีอุบลพัฒนา นายอนันต์  คำดี ครู อนุมัติ
86 4202 สพป.เลย เขต 2 520107 บ้านศรีอุบลพัฒนา นางสาวศิริลักษณ์  สังฆะขี ครูโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา อนุมัติ
87 4202 สพป.เลย เขต 2 520108 บ้านบึงสวรรค์ ยุพิน  ยศปัญญา ครู อนุมัติ
88 4202 สพป.เลย เขต 2 520096 บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 ปิยดา  ยาผา ครู อนุมัติ
89 4202 สพป.เลย เขต 2 520096 บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 สุนันท์  จุลกองฮ้อ ครู อนุมัติ
90 4202 สพป.เลย เขต 2 520102 บ้านเหมืองแบ่ง นัยนา  ผุยแสงพันธ์ ครู อนุมัติ
91 4202 สพป.เลย เขต 2 520102 บ้านเหมืองแบ่ง ณภัทร เสริฐศรี  เสริฐศรี ครู อนุมัติ
92 4202 สพป.เลย เขต 2 520104 บ้านวังกกเดื่อ โชคดี  อุ่นคำ ครู อนุมัติ
93 4202 สพป.เลย เขต 2 520104 บ้านวังกกเดื่อ สิบเอกจักรกฤษณ์  สิทธิพรมมา ครู อนุมัติ
94 4202 สพป.เลย เขต 2 520276 ชุมชนบ้านผานกเค้า ประเสริฐ  ภูโอ ครู อนุมัติ
95 4202 สพป.เลย เขต 2 520276 ชุมชนบ้านผานกเค้า อนุสรณ์  นิลโฉม ครู อนุมัติ
96 4202 สพป.เลย เขต 2 520276 ชุมชนบ้านผานกเค้า นางรุจิราพร  ราชพัฒน์ ครู อนุมัติ
97 4202 สพป.เลย เขต 2 520277 บ้านห้วยส้มใต้ นางกฤษดา  ไชยบุตร ครู อนุมัติ
98 4202 สพป.เลย เขต 2 520279 บ้านศรีรักษา นฤมล  ดานุรักษ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
99 4202 สพป.เลย เขต 2 520280 บ้านวังลานวังทอง นางณัฏฐ์วริน  สีทาสังข์ ครู อนุมัติ
100 4202 สพป.เลย เขต 2 520281 บ้านห้วยหมาก คำพันธ์  พันตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
101 4202 สพป.เลย เขต 2 520282 บ้านผาสามยอด มณีรัตน์  ชัยภูมิ ครู อนุมัติ
102 4202 สพป.เลย เขต 2 520282 บ้านผาสามยอด สุรินธร  สุรินธร มีเหมือน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
103 4202 สพป.เลย เขต 2 520283 บ้านซำไฮ นางสาวถวิลหา  ประเสริฐ ครู อนุมัติ
104 4202 สพป.เลย เขต 2 520283 บ้านซำไฮ นางจุฑาทิพย์  สุขะลี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
105 4202 สพป.เลย เขต 2 520283 บ้านซำไฮ นางธนัชพร  บุญปัน ครู อนุมัติ
106 4202 สพป.เลย เขต 2 520291 บ้านปวนพุ ชัยนุวัฒน์  ล่ามสมบัติ ธุรการ อนุมัติ
107 4202 สพป.เลย เขต 2 520291 บ้านปวนพุ ธนบดี  บัวใหญ่รักษา 2845 อนุมัติ
108 4202 สพป.เลย เขต 2 520292 บ้านเหล่าใหญ่ ขุนทอง  เชื้อจีน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
109 4202 สพป.เลย เขต 2 520293 บ้านหนองหมากแก้ว จรรยา  บัวสาย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
110 4202 สพป.เลย เขต 2 520294 บ้านผาหวาย บุญรมย์  คำมา ครู อนุมัติ
111 4202 สพป.เลย เขต 2 520294 บ้านผาหวาย นางสาวจริยา  สิมาชัย ครู อนุมัติ
112 4202 สพป.เลย เขต 2 520295 บ้านสวนห้อมผางาม ประหยัด  อุ่นคำ ครู อนุมัติ
113 4202 สพป.เลย เขต 2 520274 บ้านสงป่าเปลือย นางสาวอารีรัตน์   กันทุ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
114 4202 สพป.เลย เขต 2 520274 บ้านสงป่าเปลือย นางสาวเริงจุฬา  กลางเสนา ครู อนุมัติ
115 4202 สพป.เลย เขต 2 520263 อนุบาลชุมชนภูกระดึง นายรังสรรค์  ศรีพยอม ครู อนุมัติ
116 4202 สพป.เลย เขต 2 520263 อนุบาลชุมชนภูกระดึง นคร  ศรีจำปา ครู (คศ.2) อนุมัติ
117 4202 สพป.เลย เขต 2 520263 อนุบาลชุมชนภูกระดึง วรณัฐ  ชาญรัตนพิทักษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
118 4202 สพป.เลย เขต 2 520264 บ้านทุ่งใหญ่ นายอุทิศ  สิงห์ไธสง ครู อนุมัติ
119 4202 สพป.เลย เขต 2 520264 บ้านทุ่งใหญ่ ปิยะรัตน์  มนัญชัย ครู อนุมัติ
120 4202 สพป.เลย เขต 2 520265 บ้านหนองตูมท่ายาง เพชรธิดา  สายลาด ครู อนุมัติ
121 4202 สพป.เลย เขต 2 520266 ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) พีระพันธ์   โพธิ์ศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
122 4202 สพป.เลย เขต 2 520266 ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) สาโรจน์   เกื้อแก้ว ผู้อำนวยการ อนุมัติ
123 4202 สพป.เลย เขต 2 520266 ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) สุวณี  ศรีสุนนท์ ครู อนุมัติ
124 4202 สพป.เลย เขต 2 520267 บ้านนายาง รัชนู  ชาลีวัน ครู อนุมัติ
125 4202 สพป.เลย เขต 2 520267 บ้านนายาง ภาวนา  กาละพันธ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
126 4202 สพป.เลย เขต 2 520268 บ้านห้วยคะมะ นงค์เยาว์   รอนศึก ครู อนุมัติ
127 4202 สพป.เลย เขต 2 520304 บ้านร่องป่าไผ่ นายธวัชชัย  โคตรชนะ ครู อนุมัติ
128 4202 สพป.เลย เขต 2 520287 บ้านตาดข่า คเชนทร์  สาวิสัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
129 4202 สพป.เลย เขต 2 520287 บ้านตาดข่า นายครุฑภรักษ์  จันทาคำ ครู อนุมัติ
130 4202 สพป.เลย เขต 2 520289 บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 เจษฎาภร  สีดา ครู อนุมัติ
131 4202 สพป.เลย เขต 2 520296 บ้านห้วยไผ่เหนือ นายวีรวัฒน์  ศรีบุญมี ครู อนุมัติ
132 4202 สพป.เลย เขต 2 520297 บ้านห้วยเป้าเหนือ สรกฤช  ศรีภูมิ ครู อนุมัติ
133 4202 สพป.เลย เขต 2 520299 บ้านห้วยเดื่อน้อย เจนรักษ์  คำภูธร ครู อนุมัติ
134 4202 สพป.เลย เขต 2 520298 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 นายประดิษฐ์  สินทร ครู อนุมัติ
135 4202 สพป.เลย เขต 2 520298 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 นายจักรินทร์  ชัยยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
136 4202 สพป.เลย เขต 2 520298 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 นายสมพงษ์   ช่วยบำรุง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
137 4202 สพป.เลย เขต 2 520298 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 นางสาวอุษา  ขันแข็ง ครู อนุมัติ
138 4202 สพป.เลย เขต 2 520300 ชุมชนหนองหิน สุวิจักขณ์  ชัยมงคล ครู อนุมัติ
139 4202 สพป.เลย เขต 2 520300 ชุมชนหนองหิน มนูญ  มหาสิงห์ ครู อนุมัติ
140 4202 สพป.เลย เขต 2 520301 บ้านห้วยไผ่ใต้ สุริยันต์  เกษทองมา ครู อนุมัติ
141 4202 สพป.เลย เขต 2 520301 บ้านห้วยไผ่ใต้ น.ส.ทิพาภรณ์  ไชยแสน ธุรการ อนุมัติ
142 4202 สพป.เลย เขต 2 520302 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง ดลนภา  แสงพันธ์ตา ครู อนุมัติ
143 4202 สพป.เลย เขต 2 520303 บ้านไร่ศรีอุบล บุษบา  จำปามี ครู อนุมัติ
144 4202 สพป.เลย เขต 2 520269 บ้านนาแปน นายจงจิตร  พันสนิท ครู อนุมัติ
145 4202 สพป.เลย เขต 2 520269 บ้านนาแปน ประกายมาส  โกมาสถิตย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
146 4202 สพป.เลย เขต 2 520270 บ้านนาโก นายเอนก  แก้วผาง ครู อนุมัติ
147 4202 สพป.เลย เขต 2 520271 บ้านนาน้อยแสนสุข นายเสน่  กัณหา ครู อนุมัติ
148 4202 สพป.เลย เขต 2 520275 บ้านพองหนีบ วีระยุทธ  ปาจี ครู อนุมัติ
149 4202 สพป.เลย เขต 2 520272 บ้านอีเลิศ นายเกษม  ภาษี ครู คศ.1 อนุมัติ
150 4202 สพป.เลย เขต 2 520272 บ้านอีเลิศ นายเจตวิศิษฎ์  ซ่องผม ครู อนุมัติ
151 4202 สพป.เลย เขต 2 520273 บ้านวังยาง นางสาวรัชฎา  พันธ์ชมพู ครูผู้ช่วย อนุมัติ
152 4202 สพป.เลย เขต 2 520288 บ้านห้วยไผ่ ยุวลักษณ์  อินทร์เจริญ ครู อนุมัติ
153 4202 สพป.เลย เขต 2 520288 บ้านห้วยไผ่ มรกต  แจ่มใส ครู อนุมัติ
154 4202 สพป.เลย เขต 2 520285 บ้านซำบ่าง สุครไทย  กรมลี ครู อนุมัติ
155 4202 สพป.เลย เขต 2 520286 บ้านผาฆ้อง นางชุดานันท์   ภูมิกระจาย รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
156 4202 สพป.เลย เขต 2 520286 บ้านผาฆ้อง มนูญ  มนัสวีวิจิตร ครู อนุมัติ
157 4202 สพป.เลย เขต 2 520286 บ้านผาฆ้อง นายปริวัฒน์  ปฏิทานาโต พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
158 4202 สพป.เลย เขต 2 520284 บ้านห้วยส้ม นายณัฐวรรธน์  ฉายวรรณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
159 4202 สพป.เลย เขต 2 520284 บ้านห้วยส้ม นางสาวสุรางค์  ลำดวน ครู อนุมัติ
160 4202 สพป.เลย เขต 2 520391 บ้านแก่งศรีภูมิ เสวียน  ประทุมทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
161 4202 สพป.เลย เขต 2 520391 บ้านแก่งศรีภูมิ วิชัย  ศรีจันทวงษ์ ครู อนุมัติ
162 4202 สพป.เลย เขต 2 520391 บ้านแก่งศรีภูมิ นายสุพรรณ์  ปัตตายะโส ครู อนุมัติ
163 4202 สพป.เลย เขต 2 520396 บ้านนาดินดำ จิรวัฒน์  ลุนวิรัตน์ พนักงานราชการ อนุมัติ
164 4202 สพป.เลย เขต 2 520396 บ้านนาดินดำ นางเฉลิมศรี   นิพวงลา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
165 4202 สพป.เลย เขต 2 520397 บ้านสวนปอ ประมวล  ทวีไสย์ ครู อนุมัติ
166 4202 สพป.เลย เขต 2 520399 บ้านหนองบัว นายธวัชชัย  ธรรมกุล ครู อนุมัติ
167 4202 สพป.เลย เขต 2 520399 บ้านหนองบัว ทศวรรษ  เสงี่ยม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
168 4202 สพป.เลย เขต 2 520400 บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12) รัศมี  พรมศรีธรรม ครูธุรการ อนุมัติ
169 4202 สพป.เลย เขต 2 520400 บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12) นายวิเชียร   มินทะขัด ครู ชำนาญการ อนุมัติ
170 4202 สพป.เลย เขต 2 520401 บ้านหนองอีเก้ง วิไลวรรณ  ธาตุทาสี ครู อนุมัติ
171 4202 สพป.เลย เขต 2 520401 บ้านหนองอีเก้ง นางละออ  พันธุ์รัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
172 4202 สพป.เลย เขต 2 520402 บ้านนาฝายนาโพธิ์ จุฬาภรณ์  แสนอ้วน ครู อนุมัติ
173 4202 สพป.เลย เขต 2 520403 บ้านไร่สุขสันต์ นางสาวอนงค์ลักษณ์  จริมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
174 4202 สพป.เลย เขต 2 520403 บ้านไร่สุขสันต์ ศิริธร  เมืองมิ่ง ครู อนุมัติ
175 4202 สพป.เลย เขต 2 520404 บ้านโคกศรีเจริญ ยุทธจักร  นามขาว ครู อนุมัติ
176 4202 สพป.เลย เขต 2 520404 บ้านโคกศรีเจริญ วงเดือน  อุทธบูรณ์ ครู อนุมัติ
177 4202 สพป.เลย เขต 2 520405 บ้านเลยวังไสย์ วิทยา  วรีฤทธิ์ ครู อนุมัติ
178 4202 สพป.เลย เขต 2 520406 เลยตาดโนนพัฒนา ทองคำ  แก้วพันยู หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
179 4202 สพป.เลย เขต 2 520406 เลยตาดโนนพัฒนา นางสาวเพียงพธู  บิดาศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
180 4202 สพป.เลย เขต 2 520406 เลยตาดโนนพัฒนา ประวัติ  ศิริคำภา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
181 4202 สพป.เลย เขต 2 520389 ชุมชนบ้านหนองคัน นายภัทรพล  คำสวนมอน ครู อนุมัติ
182 4202 สพป.เลย เขต 2 520389 ชุมชนบ้านหนองคัน สันติ  จันทวงศ์ ครู อนุมัติ
183 4202 สพป.เลย เขต 2 520390 บ้านอุ่ม กระบวน  อุทธบูรณ์ คศ.3 อนุมัติ
184 4202 สพป.เลย เขต 2 520392 บ้านนามูลตุ่น นายสมาส  ประชากูล ครูโรงเรียนบ้านนามูลตุ่น อนุมัติ
185 4202 สพป.เลย เขต 2 520392 บ้านนามูลตุ่น นางพิไลวรรณ  ไชยคีนี ครู อนุมัติ
186 4202 สพป.เลย เขต 2 520393 บ้านห้วยสีเสียด นายสมยศ  แก่งตัน ครู อนุมัติ
187 4202 สพป.เลย เขต 2 520393 บ้านห้วยสีเสียด นายอารุณ   อุปรีที ครู อนุมัติ
188 4202 สพป.เลย เขต 2 520394 บ้านทรัพย์เจริญ นายภูมิ   พระรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
189 4202 สพป.เลย เขต 2 520398 วังน้ำพุ นายสุพัฒน์พงศ์  แสงสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
190 4202 สพป.เลย เขต 2 520398 วังน้ำพุ นางสาวจินตนา  วรีฤทธิ์ ครู อนุมัติ
191 4202 สพป.เลย เขต 2 520431 บ้านพวยเด้งสันติสุข สำเริง  สุนทราวิรัตน์ ครู อนุมัติ
192 4202 สพป.เลย เขต 2 520431 บ้านพวยเด้งสันติสุข นายวุฒิชัย  ดานะ ครู อนุมัติ
193 4202 สพป.เลย เขต 2 520431 บ้านพวยเด้งสันติสุข บพิตร  จันทร์อ้วน ครู อนุมัติ
194 4202 สพป.เลย เขต 2 520432 บ้านหนองตานา วิเวศน์  ถาบุตร พนักงานราชการ อนุมัติ
195 4202 สพป.เลย เขต 2 520432 บ้านหนองตานา สังคม  บุตรลำภู ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
196 4202 สพป.เลย เขต 2 520432 บ้านหนองตานา ธีระพันธ์  สุวรรณสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
197 4202 สพป.เลย เขต 2 520433 บ้านนาตาดสมสะอาด นภาลัย  ติใจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
198 4202 สพป.เลย เขต 2 520433 บ้านนาตาดสมสะอาด นางสาวอุษณีย์  สีแก้วตู้ ครู อนุมัติ
199 4202 สพป.เลย เขต 2 520434 บ้านหนองแต้หนองโก วสันต์  เริงนิสัย ครู อนุมัติ
200 4202 สพป.เลย เขต 2 520434 บ้านหนองแต้หนองโก นายพิชาติ  ไชยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
201 4202 สพป.เลย เขต 2 520434 บ้านหนองแต้หนองโก นพนันท์  ภูปัญญา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
202 4202 สพป.เลย เขต 2 520435 บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ สุวรรณี  พาภักดี ครู อนุมัติ
203 4202 สพป.เลย เขต 2 520435 บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ นายเดช  ดอนจันทร์โคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
204 4202 สพป.เลย เขต 2 520436 บ้านหัวขัว มงคลชัย  พรหมมาหล้า ผู้อำนวยการ อนุมัติ
205 4202 สพป.เลย เขต 2 520437 บ้านนาเหมือดแอ่ พรชนก  แดงสีดา ครู อนุมัติ
206 4202 สพป.เลย เขต 2 520412 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สุพัตรา  สาริยา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
207 4202 สพป.เลย เขต 2 520412 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย กนกวรรณ  พันพิมพ์ ครู อนุมัติ
208 4202 สพป.เลย เขต 2 520412 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย นางเกษร  สีหา ครู อนุมัติ
209 4202 สพป.เลย เขต 2 520413 บ้านโนนภูทอง จารุวรรณ  ชินอ่อน ครู อนุมัติ
210 4202 สพป.เลย เขต 2 520408 บ้านโนนปอแดง นายเดชา  สอนนวล ครู อนุมัติ
211 4202 สพป.เลย เขต 2 520409 บ้านนาล้อม วิวรณ์  โกมาสถิตย์ ครู อนุมัติ
212 4202 สพป.เลย เขต 2 520410 บ้านโนนกกข่า นายศักดิ์ชัย  ขันแสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
213 4202 สพป.เลย เขต 2 520410 บ้านโนนกกข่า นายกฤษฎา  สายสมร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
214 4202 สพป.เลย เขต 2 520411 บ้านห้วยไคร้ วัฒนา  เนาว์แก้งใหม่ ครู อนุมัติ
215 4202 สพป.เลย เขต 2 520411 บ้านห้วยไคร้ พรพิมล  สาระคำ ครู อนุมัติ
216 4202 สพป.เลย เขต 2 520414 บ้านซำกกค้อ นายวรวุฒิ  อุทธตรี ครู อนุมัติ
217 4202 สพป.เลย เขต 2 520414 บ้านซำกกค้อ สุมิตรา  ประทุมเม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
218 4202 สพป.เลย เขต 2 520415 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา สุพจน์  ผ่านภูเขียว ครู อนุมัติ
219 4202 สพป.เลย เขต 2 520415 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา กฤตยภัทร  สีทาสังข์ ครู อนุมัติ
220 4202 สพป.เลย เขต 2 520416 บ้านซำไคร้ นายคะเนตร์  ทองประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
221 4202 สพป.เลย เขต 2 520424 บ้านโนนป่าซาง ศตวรรษ   ดีแล้ว ครู อนุมัติ
222 4202 สพป.เลย เขต 2 520424 บ้านโนนป่าซาง วิชัน  ทองคำแสน ครู อนุมัติ
223 4202 สพป.เลย เขต 2 520429 บ้านห้วยกาบเปลือย นายประภาท  ศรีเกตุ ครู อนุมัติ
224 4202 สพป.เลย เขต 2 520429 บ้านห้วยกาบเปลือย สุรศักดิ์  เลิศประจักษ์ ครู อนุมัติ
225 4202 สพป.เลย เขต 2 520430 บ้านห้วยเดื่อเหนือ รัติยา  ธรรมมา ครู อนุมัติ
226 4202 สพป.เลย เขต 2 520430 บ้านห้วยเดื่อเหนือ นัฏฐิกา  แก้วพิภพ ครู อนุมัติ
227 4202 สพป.เลย เขต 2 520430 บ้านห้วยเดื่อเหนือ รัติยา  ธรรมมา ครู อนุมัติ
228 4202 สพป.เลย เขต 2 520425 บ้านห้วยยาง ธีรกุล  ดานะ ครู อนุมัติ
229 4202 สพป.เลย เขต 2 520425 บ้านห้วยยาง วีระ  โคตรธรรม ครู อนุมัติ
230 4202 สพป.เลย เขต 2 520426 บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา สไบทิพย์  บุญอุดม ครู อนุมัติ
231 4202 สพป.เลย เขต 2 520426 บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา นายเนาว์   เสือพาดกลอน ครู อนุมัติ
232 4202 สพป.เลย เขต 2 520426 บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา นายชุติพนธ์  บุตตะเกิด ครู อนุมัติ
233 4202 สพป.เลย เขต 2 520428 เจียรวนนท์อุทิศ 3 มะลิวรรณ  จันทะมา ครู อนุมัติ
234 4202 สพป.เลย เขต 2 520428 เจียรวนนท์อุทิศ 3 อภิชัย  พลพาน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
235 4202 สพป.เลย เขต 2 520428 เจียรวนนท์อุทิศ 3 นางวันเพ็ญ  ตันกสิกิจ ครู อนุมัติ
236 4202 สพป.เลย เขต 2 520420 บ้านซำพร้าว นางณฐมล  ศรีหนารถ ครู อนุมัติ
237 4202 สพป.เลย เขต 2 520420 บ้านซำพร้าว หงษ์หยก  จันทร์มั่น ครู อนุมัติ
238 4202 สพป.เลย เขต 2 520421 บ้านเพิ่ม สมยศ  ถมปัด ครู อนุมัติ
239 4202 สพป.เลย เขต 2 520423 บ้านโคกผักหวาน รังษ๊  สุพรมอินทร์ ครู อนุมัติ
240 4202 สพป.เลย เขต 2 520423 บ้านโคกผักหวาน ชลทิชา  เพ็ชรสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
241 4202 สพป.เลย เขต 2 520419 บ้านหัวฝาย นายชินดนัย  สาระฤทธิศักดิ์ ครู อนุมัติ
242 4202 สพป.เลย เขต 2 520422 บ้านแสนสุข นางสาวกมลวรรณ  ดอนพันเมือง พนักงานราชการ อนุมัติ
243 4202 สพป.เลย เขต 2 520417 บ้านผาขาว ศุภชัย  อินทะสุระ ครู อนุมัติ
244 4202 สพป.เลย เขต 2 520418 บ้านดงน้อย นายเพลิงพันธ์  พิมพุฒิ พนักงานราชการ อนุมัติ
245 4202 สพป.เลย เขต 2 520452 บ้านซำบุ่น นางสาวภัสราภรณ์  ขันตี พนักงานราชการ อนุมัติ
246 4202 สพป.เลย เขต 2 520452 บ้านซำบุ่น อโนทัย   วงษา ครูผู้สอน อนุมัติ
247 4202 สพป.เลย เขต 2 520452 บ้านซำบุ่น สุริยันต์  สะท้าน ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
248 4202 สพป.เลย เขต 2 520452 บ้านซำบุ่น sopon  Tangrod ครู อนุมัติ
249 4202 สพป.เลย เขต 2 520453 บ้านนาอ่างคำ จิราภรณ์  เหลาเจริญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
250 4202 สพป.เลย เขต 2 520453 บ้านนาอ่างคำ ยุพิน  วิจิตปัญญา ครู อนุมัติ
251 4202 สพป.เลย เขต 2 520453 บ้านนาอ่างคำ สุวรรณี  เกษสาลี ครู อนุมัติ
252 4202 สพป.เลย เขต 2 520454 บ้านผาสามยอด กิตติพงษ์  เทวดา ครู อนุมัติ
253 4202 สพป.เลย เขต 2 520454 บ้านผาสามยอด นางนงเยาว์  มะโนสุข ครู อนุมัติ
254 4202 สพป.เลย เขต 2 520455 บ้านผาสะนา จารุณี  ทุมสงคราม ครู อนุมัติ
255 4202 สพป.เลย เขต 2 520450 บ้านนาอุดม บุญเกิด  พยุหะ ครู อนุมัติ
256 4202 สพป.เลย เขต 2 520450 บ้านนาอุดม สมยศ  สิมารับ ครู อนุมัติ
257 4202 สพป.เลย เขต 2 520451 บ้านซำม่วง สุขสันต์   ยศธสาร ครู อนุมัติ
258 4202 สพป.เลย เขต 2 520447 บ้านห้วยป่าน บุญถม  พลบรูณ์ ครู อนุมัติ
259 4202 สพป.เลย เขต 2 520447 บ้านห้วยป่าน จิตรลดา  มาลาศรี ครู อนุมัติ
260 4202 สพป.เลย เขต 2 520447 บ้านห้วยป่าน ภิญโญ  ทองอิน ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
261 4202 สพป.เลย เขต 2 520448 บ้านหนองตูม นางสาวบุญน้อม  บุญสาร ครูช่วยสอน อนุมัติ
262 4202 สพป.เลย เขต 2 520449 บ้านโนนสวรรค์ เพ็ญพักตร์ แสงกอง  แสงกอง ครู อนุมัติ
263 4202 สพป.เลย เขต 2 520449 บ้านโนนสวรรค์ ขันชัย  กรวดงาม ครู อนุมัติ
264 4202 สพป.เลย เขต 2 520442 บ้านหนองใหญ่ กนิฏฐา  โนราช ครู อนุมัติ
265 4202 สพป.เลย เขต 2 520442 บ้านหนองใหญ่ น.ส.ณัฐนันท์   ศรีบุรินทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
266 4202 สพป.เลย เขต 2 520443 บ้านเอราวัณ นางจำนงรักษ์  แสงนาโก ครู อนุมัติ
267 4202 สพป.เลย เขต 2 520444 ผานาง-ผาเกิ้ง นายอภิชาติ  สุดาชม ครู อนุมัติ
268 4202 สพป.เลย เขต 2 520445 โคกสง่า นายสัญติ  สิงห์บุญมา พนักงานราชการ อนุมัติ
269 4202 สพป.เลย เขต 2 520445 โคกสง่า ยุภาวรรณ  ทองทิพย์ ครู อนุมัติ
270 4202 สพป.เลย เขต 2 520438 บ้านวังม่วง นางวาสนา  ศรีเมืองแก้ว ครู อนุมัติ
271 4202 สพป.เลย เขต 2 520439 บ้านโป่งศรีโทน วิทยา  ศรีเมืองแก้ว ครู อนุมัติ
272 4202 สพป.เลย เขต 2 520439 บ้านโป่งศรีโทน นายณรงค์ศักดิ์  คำถาถิรกุล ครู อนุมัติ
273 4202 สพป.เลย เขต 2 520440 บ้านวังเลาหัวฝาย นายฉัตรชัย  จันทะมาตย์ ครู อนุมัติ
274 4202 สพป.เลย เขต 2 520440 บ้านวังเลาหัวฝาย นายภิญโญ   กางนนท์ ครู อนุมัติ
275 4202 สพป.เลย เขต 2 520440 บ้านวังเลาหัวฝาย สามารถ  ไชยภูมิ ครู อนุมัติ