รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4203 สพป.เลย เขต 3 520171 บ้านกกจาน ทองพูน  น้อยลา ครู อนุมัติ
2 4203 สพป.เลย เขต 3 520172 บ้านน้ำหมัน วิภาพร  ยอดทองดี ครู อนุมัติ
3 4203 สพป.เลย เขต 3 520173 บ้านห้วยมุ่น สุรภา  ยศปัญญา ครู อนุมัติ
4 4203 สพป.เลย เขต 3 520174 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง นางกรรณิกา   ภาเข็ม ครู อนุมัติ
5 4203 สพป.เลย เขต 3 520175 บ้านตูบค้อ บังอร  วะทา ครู อนุมัติ
6 4203 สพป.เลย เขต 3 520168 บ้านน้ำเย็น วิชิน  สุพรหมอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
7 4203 สพป.เลย เขต 3 520169 บ้านแก่งครก พิมลรัตน์  ดาวดึงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
8 4203 สพป.เลย เขต 3 520170 บ้านนาหว้าน้อย นางสาวเพ็ญพร  ภูหัวเพ็ก ครู อนุมัติ
9 4203 สพป.เลย เขต 3 520154 บ้านโคกงาม นางสุปราณี  รุ่งเรือง ครู อนุมัติ
10 4203 สพป.เลย เขต 3 520155 บ้านห้วยตาด พรพิลัย  บุตรพิมพ์ ครู อนุมัติ
11 4203 สพป.เลย เขต 3 520156 บ้านนาเจียง นายสุเทพ  วังคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
12 4203 สพป.เลย เขต 3 520157 บ้านหนองหลวง นายประดิษฐ์   แก้วยม ผู็อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
13 4203 สพป.เลย เขต 3 520158 บ้านชั่งสี่ นางเพ็ญนภา  นครศรี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
14 4203 สพป.เลย เขต 3 520159 บ้านหนองสนุ่น นางขวัญฤทัย  น้อยจันทร์ พนักงานราชการ อนุมัติ
15 4203 สพป.เลย เขต 3 520135 บ้านศาลาน้อย ชณาเกตุ  แสนยะบุตร ครู อนุมัติ
16 4203 สพป.เลย เขต 3 520129 ด่านซ้าย นายพงษ์ศักดิ์  บุญพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
17 4203 สพป.เลย เขต 3 520130 อนุบาลด่านซ้าย นางสาวลัดดาวัลย์   ม้าวมงคล ครู อนุมัติ
18 4203 สพป.เลย เขต 3 520131 บ้านนาทุ่ม สุธาสินี  บานเย็น ครู อนุมัติ
19 4203 สพป.เลย เขต 3 520132 บ้านน้ำพุ นาตยา  ภูตาเพิด ธุรการ อนุมัติ
20 4203 สพป.เลย เขต 3 520132 บ้านน้ำพุ นางสาวนาตยา  ภูตาเพิด ธุรการ อนุมัติ
21 4203 สพป.เลย เขต 3 520148 บ้านห้วยปลาฝา สมชัย  เพ็ชรรักษ์ ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
22 4203 สพป.เลย เขต 3 520141 บ้านแก่งม่วง นางสาวพิชฌ์นาฏป์  เนตรแสงศรี ครู อนุมัติ
23 4203 สพป.เลย เขต 3 520142 บ้านแก่วตาว(นาดี) จิราภา  อำภาคำ ครู อนุมัติ
24 4203 สพป.เลย เขต 3 520146 บ้านนาหมูม่น นายธวัชพงษ์   พรหมจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหมูม่น อนุมัติ
25 4203 สพป.เลย เขต 3 520147 บ้านนาดี นางสุบิน  ทองยา ครู อนุมัติ
26 4203 สพป.เลย เขต 3 520147 บ้านนาดี นายวิมล  เสนานุช ครุ อนุมัติ
27 4203 สพป.เลย เขต 3 520143 บ้านหัวนาแหลม เพ็ญประภา  จำเริญสุข ครู อนุมัติ
28 4203 สพป.เลย เขต 3 520144 บ้านโพนหนอง ชัยยศ  นนทะโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
29 4203 สพป.เลย เขต 3 520145 บ้านหนองผือ จารุวรรณ  ดีมัย ครู อนุมัติ
30 4203 สพป.เลย เขต 3 520136 บ้านปากหมัน นางสาวอรดี  สีคำ ธุรการ อนุมัติ
31 4203 สพป.เลย เขต 3 520138 บ้านนาข่า นายเอกรินทร์  รัตตพันธ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
32 4203 สพป.เลย เขต 3 520139 บ้านเครือคู้ นางวัชราพร  มหานิล ครู อนุมัติ
33 4203 สพป.เลย เขต 3 520140 บ้านปากโป่ง นางสาวเนาวรัตน์  โคกแดง ครู อนุมัติ
34 4203 สพป.เลย เขต 3 520160 บ้านห้วยน้ำเมย อุทัย  ขุนมาตย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
35 4203 สพป.เลย เขต 3 520185 บ้านโป่งชี ศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี ครู อนุมัติ
36 4203 สพป.เลย เขต 3 520185 บ้านโป่งชี ทิพย์วรรณ  แก่นนาค ครู อนุมัติ
37 4203 สพป.เลย เขต 3 520186 บ้านโป่ง นางรัชนีกร  ตะปะโจทย์ ครู อนุมัติ
38 4203 สพป.เลย เขต 3 520188 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ นางปาริชาติ  ชินอาจ ครู อนุมัติ
39 4203 สพป.เลย เขต 3 520189 บ้านทุ่งน้ำใส นางสาวจงจิตร  สีสิม ครู อนุมัติ
40 4203 สพป.เลย เขต 3 520190 บ้านทุ่งเทิง มนรวี  ต่อสิทธิเดชกุล ครู อนุมัติ
41 4203 สพป.เลย เขต 3 520191 บ้านน้ำพุง กรรณิกา  วงศ์หล่มแก้ว ครู อนุมัติ
42 4203 สพป.เลย เขต 3 520192 บ้านปางคอม อรวิภา  ชูชุม พนักงานราชการ อนุมัติ
43 4203 สพป.เลย เขต 3 520193 บ้านด่านดู่ ชัญญกาญจน์  จันทร์ทิพย์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
44 4203 สพป.เลย เขต 3 520161 บ้านโพนสูง นางสาวอภิญญา  พรมมาวัน ครู อนุมัติ
45 4203 สพป.เลย เขต 3 520162 บ้านหนองอุมลัว นางอรพิน  พรหมรักษา ครู อนุมัติ
46 4203 สพป.เลย เขต 3 520134 บ้านกกเหี่ยน วิลาวรรณ  โยเฮือง ครู อนุมัติ
47 4203 สพป.เลย เขต 3 520163 บ้านห้วยทอง สันติศักดิ์  บุญกิจ ครู อนุมัติ
48 4203 สพป.เลย เขต 3 520164 บ้านนาลานข้าว พิยดา  อุดมพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
49 4203 สพป.เลย เขต 3 520166 บ้านหัวฝาย นางสาวสลิ้ง  ก้อมมะณี ครู อนุมัติ
50 4203 สพป.เลย เขต 3 520167 บ้านกกโพธิ์วังกำ ศศิภา  อุตม์อ่าง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
51 4203 สพป.เลย เขต 3 520149 บ้านวังยาว นายธนกฤต  สมเงิน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
52 4203 สพป.เลย เขต 3 520150 บ้านกกสะตี ลำไพร  ประสมหงษ์ ครู อนุมัติ
53 4203 สพป.เลย เขต 3 520151 บ้านผึ้ง ดาราศรี  นนทะโคตร ครู อนุมัติ
54 4203 สพป.เลย เขต 3 520152 บ้านปากแดง สรวิชญ์  ศรีทอง ครู อนุมัติ
55 4203 สพป.เลย เขต 3 520153 บ้านวังเวิน วชิระศักดิ์  แสนพรหม ครู อนุมัติ
56 4203 สพป.เลย เขต 3 520176 บ้านวังบอน นางสาวจริยา  อริยะดิบ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
57 4203 สพป.เลย เขต 3 520177 บ้านตาดเสี้ยว นายประกอบ  สินพรม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
58 4203 สพป.เลย เขต 3 520178 บ้านทับกี่ นายศฤงคาร  หล้ากันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
59 4203 สพป.เลย เขต 3 520179 บ้านหินแลบ นางสาวอรนันท์  โพธิ์นาง พนักงานราชการ อนุมัติ
60 4203 สพป.เลย เขต 3 520180 บ้านวังเป่ง นางสัมพันธ์  บุญชู ครู อนุมัติ
61 4203 สพป.เลย เขต 3 520181 บ้านป่าสะแข นายชูเกียรติ  กงคำ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
62 4203 สพป.เลย เขต 3 520183 บ้านถ้ำพระ นางชนาภัทร  รำแพนสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำพระ อนุมัติ
63 4203 สพป.เลย เขต 3 520184 บ้านแก่วตาว บำเพ็ญ  เนตรแสงศรี ครู อนุมัติ
64 4203 สพป.เลย เขต 3 520165 บ้านป่าม่วง ชญาณ์นันท์  ประเสริฐขวัญ พนักงานราชการ อนุมัติ
65 4203 สพป.เลย เขต 3 520187 บ้านห้วยลาด นางสาวพรรณนิภา  บุญเมฆ ครู อนุมัติ
66 4203 สพป.เลย เขต 3 520362 ชุมชนบ้านนาพึง นางสาววิชชุดา  บุญมาสัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 4203 สพป.เลย เขต 3 520363 บ้านกลาง ศิริพร  สุภาษิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
68 4203 สพป.เลย เขต 3 520374 บ้านโคก ยุพิน  นนทะโคตร ครู อนุมัติ
69 4203 สพป.เลย เขต 3 520375 บ้านซำทอง นางสุพัตรา  สารวิจิตร ครู อนุมัติ
70 4203 สพป.เลย เขต 3 520377 บ้านหนองหวาย รัชณี   ทองใส ครู อนุมัติ
71 4203 สพป.เลย เขต 3 520378 บ้านหัวด่านนาปูน นางสมหวัง   หุมอาจ ครู อนุมัติ
72 4203 สพป.เลย เขต 3 520370 บ้านนาแห้ว นางณัฐภรฐ์  สีหะวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
73 4203 สพป.เลย เขต 3 520368 บ้านเหมืองแพร่ นางสาวธัญญ์วรัศม์  เหมือนศรีชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
74 4203 สพป.เลย เขต 3 520369 บ้านแสงภา ยุทธพงษ์  พรหมศิริ ครูธุรการ อนุมัติ
75 4203 สพป.เลย เขต 3 520371 บ้านบ่อเหมืองน้อย บัณฑิต  พุทธรักษ์ ครู อนุมัติ
76 4203 สพป.เลย เขต 3 520372 บ้านห้วยน้ำผัก นายรุ่งเรือง   สารวิจิตร ครู อนุมัติ
77 4203 สพป.เลย เขต 3 520367 บ้านนาเจริญ อัจฉรา  สิงห์ป้อง ครู อนุมัติ
78 4203 สพป.เลย เขต 3 520365 บ้านนาลึ่ง วรวุฒิ  ต้นกันยา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
79 4203 สพป.เลย เขต 3 520366 บ้านนาผักก้าม เศรษฐา  ชาวเหนือ ครู อนุมัติ
80 4203 สพป.เลย เขต 3 520364 บ้านเหล่ากอหก นายเอนก  ย้อยภูเขียว ครู อนุมัติ
81 4203 สพป.เลย เขต 3 520333 บ้านแก่งม่วง นางอัลลิปรียา  พรมวิเศษ ครู อนุมัติ
82 4203 สพป.เลย เขต 3 520336 บ้านท่าศาลา ณัฐธิดา  สวรรณเขต ครู อนุมัติ
83 4203 สพป.เลย เขต 3 520337 บ้านท่อน นางวัชรี  โสภารักษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
84 4203 สพป.เลย เขต 3 520340 บ้านบง ประสิทธิ์  ศรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
85 4203 สพป.เลย เขต 3 520348 บ้านปลาบ่า พนิดา  สมบัติใหม่ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
86 4203 สพป.เลย เขต 3 520349 บ้านสองคอน เกียรติพันธ์  ทะวัน ครู อนุมัติ
87 4203 สพป.เลย เขต 3 520350 บ้านกลาง นางสาวปิ่นแก้ว  นนทะโคตร ครู อนุมัติ
88 4203 สพป.เลย เขต 3 520351 บ้านหินสอ สุขทวี  พรมดอนก่อ ครู อนุมัติ
89 4203 สพป.เลย เขต 3 520352 บ้านโป่งกวาง นายวินัย  โสประดิษฐ ครู อนุมัติ
90 4203 สพป.เลย เขต 3 520358 บ้านแก่ง เขมจิรา  พรหมรักษา ครู อนุมัติ
91 4203 สพป.เลย เขต 3 520359 บ้านร่องจิก การ  โกษาจันทร์ ครู อนุมัติ
92 4203 สพป.เลย เขต 3 520360 บ้านนาขามป้อม ว่าที่ร้อยตรีสุทิน  ทองปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
93 4203 สพป.เลย เขต 3 520344 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สายใจ  ไกรเวทย์ ธุรการ อนุมัติ
94 4203 สพป.เลย เขต 3 520346 บ้านแก่งแล่น นางสาวลลิตา   นนทะโคตร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
95 4203 สพป.เลย เขต 3 520353 บ้านแก่งเกลี้ยง นางสรัญญา  บุดดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง อนุมัติ
96 4203 สพป.เลย เขต 3 520354 บ้านลาดค่าง ชนัณญาลักษณ์  พิลาเกิด ครู อนุมัติ
97 4203 สพป.เลย เขต 3 520355 บ้านห้วยติ้ว รัชนงค์  ไกรจันทร์ ครู อนุมัติ
98 4203 สพป.เลย เขต 3 520356 บ้านห้วยผักเน่า สุพัฒน์  แก้วเก็บคำ ครู อนุมัติ
99 4203 สพป.เลย เขต 3 520334 บ้านโคนผง นายอาทิตย์  ศรีบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
100 4203 สพป.เลย เขต 3 520347 บ้านห้วยลาด พีรพรรณพชร  วงษ์ชมชวกร ครู อนุมัติ
101 4203 สพป.เลย เขต 3 520335 บ้านถ้ำมูล นายเริงฤทธิ์  แก้ววงศา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
102 4203 สพป.เลย เขต 3 520338 บ้านหนองแซง ธเนศ  ภักดีมี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
103 4203 สพป.เลย เขต 3 520339 บ้านโนนสมบูรณ์ นางสาวลลิตา  พรหมรักษา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
104 4203 สพป.เลย เขต 3 520341 บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 นายชวลิต  กุลสิม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
105 4203 สพป.เลย เขต 3 520342 ชุมชนภูเรือ ธิดารัตน์  สุโขยะชัย ครู อนุมัติ
106 4203 สพป.เลย เขต 3 520343 บ้านหนองบง นางนงนุช  แก้วไชยะ ครู อนุมัติ