รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เลย เขต 3 520171 : บ้านกกจาน ทองพูน  น้อยลา ครู
2 สพป.เลย เขต 3 520172 : บ้านน้ำหมัน วิภาพร  ยอดทองดี ครู
3 สพป.เลย เขต 3 520173 : บ้านห้วยมุ่น สุรภา  ยศปัญญา ครู
4 สพป.เลย เขต 3 520174 : เย็นศิระบ้านหมากแข้ง อาทิตย์  พันธะไชย ครู
5 สพป.เลย เขต 3 520174 : เย็นศิระบ้านหมากแข้ง นางกรรณิกา   ภาเข็ม ครู
6 สพป.เลย เขต 3 520175 : บ้านตูบค้อ บังอร  วะทา ครู
7 สพป.เลย เขต 3 520168 : บ้านน้ำเย็น วิชิน  สุพรหมอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 สพป.เลย เขต 3 520169 : บ้านแก่งครก พิมลรัตน์  ดาวดึงษ์ ครูผู้ช่วย
9 สพป.เลย เขต 3 520170 : บ้านนาหว้าน้อย นางสาวเพ็ญพร  ภูหัวเพ็ก ครู
10 สพป.เลย เขต 3 520154 : บ้านโคกงาม นางสุปราณี  รุ่งเรือง ครู
11 สพป.เลย เขต 3 520155 : บ้านห้วยตาด พรพิลัย  บุตรพิมพ์ ครู
12 สพป.เลย เขต 3 520156 : บ้านนาเจียง นายสุเทพ  วังคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สพป.เลย เขต 3 520157 : บ้านหนองหลวง นายประดิษฐ์   แก้วยม ผู็อำนวยการโรงเรียน
14 สพป.เลย เขต 3 520158 : บ้านชั่งสี่ นางเพ็ญนภา  นครศรี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
15 สพป.เลย เขต 3 520159 : บ้านหนองสนุ่น นางขวัญฤทัย  น้อยจันทร์ พนักงานราชการ
16 สพป.เลย เขต 3 520135 : บ้านศาลาน้อย ชณาเกตุ  แสนยะบุตร ครู
17 สพป.เลย เขต 3 520129 : ด่านซ้าย นายพงษ์ศักดิ์  บุญพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 สพป.เลย เขต 3 520130 : อนุบาลด่านซ้าย นางสาวลัดดาวัลย์   ม้าวมงคล ครู
19 สพป.เลย เขต 3 520131 : บ้านนาทุ่ม สุธาสินี  บานเย็น ครู
20 สพป.เลย เขต 3 520132 : บ้านน้ำพุ นาตยา  ภูตาเพิด ธุรการ
21 สพป.เลย เขต 3 520132 : บ้านน้ำพุ นางสาวนาตยา  ภูตาเพิด ธุรการ
22 สพป.เลย เขต 3 520148 : บ้านห้วยปลาฝา สมชัย  เพ็ชรรักษ์ ผู้บริหารโรงเรียน
23 สพป.เลย เขต 3 520141 : บ้านแก่งม่วง นางสาวพิชฌ์นาฏป์  เนตรแสงศรี ครู
24 สพป.เลย เขต 3 520142 : บ้านแก่วตาว(นาดี) จิราภา  อำภาคำ ครู
25 สพป.เลย เขต 3 520146 : บ้านนาหมูม่น นายธวัชพงษ์   พรหมจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหมูม่น
26 สพป.เลย เขต 3 520147 : บ้านนาดี นายวิมล  เสนานุช ครุ
27 สพป.เลย เขต 3 520147 : บ้านนาดี นางสุบิน  ทองยา ครู
28 สพป.เลย เขต 3 520143 : บ้านหัวนาแหลม เพ็ญประภา  จำเริญสุข ครู
29 สพป.เลย เขต 3 520144 : บ้านโพนหนอง ชัยยศ  นนทะโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.เลย เขต 3 520145 : บ้านหนองผือ จารุวรรณ  ดีมัย ครู
31 สพป.เลย เขต 3 520136 : บ้านปากหมัน นางสาวอรดี  สีคำ ธุรการ
32 สพป.เลย เขต 3 520137 : บ้านนาทอง ภาณุพันธุ์  จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 สพป.เลย เขต 3 520138 : บ้านนาข่า นายเอกรินทร์  รัตตพันธ์ ครูอัตราจ้าง
34 สพป.เลย เขต 3 520139 : บ้านเครือคู้ นางวัชราพร  มหานิล ครู
35 สพป.เลย เขต 3 520140 : บ้านปากโป่ง นางสาวเนาวรัตน์  โคกแดง ครู
36 สพป.เลย เขต 3 520160 : บ้านห้วยน้ำเมย อุทัย  ขุนมาตย์ พนักงานราชการ
37 สพป.เลย เขต 3 520185 : บ้านโป่งชี ศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี ครู
38 สพป.เลย เขต 3 520185 : บ้านโป่งชี ทิพย์วรรณ  แก่นนาค ครู
39 สพป.เลย เขต 3 520186 : บ้านโป่ง นางรัชนีกร  ตะปะโจทย์ ครู
40 สพป.เลย เขต 3 520188 : บุญลักษณ์อุปถัมภ์ นางปาริชาติ  ชินอาจ ครู
41 สพป.เลย เขต 3 520189 : บ้านทุ่งน้ำใส นางสาวจงจิตร  สีสิม ครู
42 สพป.เลย เขต 3 520190 : บ้านทุ่งเทิง มนรวี  ต่อสิทธิเดชกุล ครู
43 สพป.เลย เขต 3 520191 : บ้านน้ำพุง กรรณิกา  วงศ์หล่มแก้ว ครู
44 สพป.เลย เขต 3 520192 : บ้านปางคอม อรวิภา  ชูชุม พนักงานราชการ
45 สพป.เลย เขต 3 520193 : บ้านด่านดู่ ชัญญกาญจน์  จันทร์ทิพย์ ธุรการโรงเรียน
46 สพป.เลย เขต 3 520161 : บ้านโพนสูง นางสาวอภิญญา  พรมมาวัน ครู
47 สพป.เลย เขต 3 520162 : บ้านหนองอุมลัว นางอรพิน  พรหมรักษา ครู
48 สพป.เลย เขต 3 520134 : บ้านกกเหี่ยน วิลาวรรณ  โยเฮือง ครู
49 สพป.เลย เขต 3 520163 : บ้านห้วยทอง สันติศักดิ์  บุญกิจ ครู
50 สพป.เลย เขต 3 520163 : บ้านห้วยทอง สุระ  ศรีสิงห์ ครู
51 สพป.เลย เขต 3 520164 : บ้านนาลานข้าว พิยดา  อุดมพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
52 สพป.เลย เขต 3 520166 : บ้านหัวฝาย นางสาวสลิ้ง  ก้อมมะณี ครู
53 สพป.เลย เขต 3 520167 : บ้านกกโพธิ์วังกำ ศศิภา  อุตม์อ่าง ครูผู้ช่วย
54 สพป.เลย เขต 3 520149 : บ้านวังยาว นายธนกฤต  สมเงิน ครูผู้ช่วย
55 สพป.เลย เขต 3 520150 : บ้านกกสะตี ลำไพร  ประสมหงษ์ ครู
56 สพป.เลย เขต 3 520151 : บ้านผึ้ง ดาราศรี  นนทะโคตร ครู
57 สพป.เลย เขต 3 520152 : บ้านปากแดง เทียนชัย  นิลโขง ครูผู้ช่วย
58 สพป.เลย เขต 3 520152 : บ้านปากแดง สรวิชญ์  ศรีทอง ครู
59 สพป.เลย เขต 3 520153 : บ้านวังเวิน วชิระศักดิ์  แสนพรหม ครู
60 สพป.เลย เขต 3 520176 : บ้านวังบอน นางสาวจริยา  อริยะดิบ ครูอัตราจ้าง
61 สพป.เลย เขต 3 520177 : บ้านตาดเสี้ยว นายประกอบ  สินพรม ผู้อำนวยการ
62 สพป.เลย เขต 3 520178 : บ้านทับกี่ นายศฤงคาร  หล้ากันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.เลย เขต 3 520179 : บ้านหินแลบ นางสาวอรนันท์  โพธิ์นาง พนักงานราชการ
64 สพป.เลย เขต 3 520180 : บ้านวังเป่ง นางสัมพันธ์  บุญชู ครู
65 สพป.เลย เขต 3 520181 : บ้านป่าสะแข นายชูเกียรติ  กงคำ ผู้อำนวยการ
66 สพป.เลย เขต 3 520183 : บ้านถ้ำพระ นางชนาภัทร  รำแพนสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำพระ
67 สพป.เลย เขต 3 520184 : บ้านแก่วตาว บำเพ็ญ  เนตรแสงศรี ครู
68 สพป.เลย เขต 3 520165 : บ้านป่าม่วง ชญาณ์นันท์  ประเสริฐขวัญ พนักงานราชการ
69 สพป.เลย เขต 3 520187 : บ้านห้วยลาด นางสาวพรรณนิภา  บุญเมฆ ครู
70 สพป.เลย เขต 3 520362 : ชุมชนบ้านนาพึง นางสาววิชชุดา  บุญมาสัย ครูผู้ช่วย
71 สพป.เลย เขต 3 520363 : บ้านกลาง ศิริพร  สุภาษิ ครูผู้ช่วย
72 สพป.เลย เขต 3 520373 : บ้านนามาลา พฤหัส  ยอดศรีเมือง ครู
73 สพป.เลย เขต 3 520374 : บ้านโคก ยุพิน  นนทะโคตร ครู
74 สพป.เลย เขต 3 520375 : บ้านซำทอง นางสุพัตรา  สารวิจิตร ครู
75 สพป.เลย เขต 3 520377 : บ้านหนองหวาย รัชณี   ทองใส ครู
76 สพป.เลย เขต 3 520378 : บ้านหัวด่านนาปูน นางสมหวัง   หุมอาจ ครู
77 สพป.เลย เขต 3 520370 : บ้านนาแห้ว นางณัฐภรฐ์  สีหะวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
78 สพป.เลย เขต 3 520368 : บ้านเหมืองแพร่ นางสาวธัญญ์วรัศม์  เหมือนศรีชัย ครูชำนาญการพิเศษ
79 สพป.เลย เขต 3 520369 : บ้านแสงภา ยุทธพงษ์  พรหมศิริ ครูธุรการ
80 สพป.เลย เขต 3 520371 : บ้านบ่อเหมืองน้อย บัณฑิต  พุทธรักษ์ ครู
81 สพป.เลย เขต 3 520372 : บ้านห้วยน้ำผัก นายรุ่งเรือง   สารวิจิตร ครู
82 สพป.เลย เขต 3 520367 : บ้านนาเจริญ อัจฉรา  สิงห์ป้อง ครู
83 สพป.เลย เขต 3 520365 : บ้านนาลึ่ง วรวุฒิ  ต้นกันยา ครูผู้ช่วย
84 สพป.เลย เขต 3 520366 : บ้านนาผักก้าม เศรษฐา  ชาวเหนือ ครู
85 สพป.เลย เขต 3 520364 : บ้านเหล่ากอหก นายเอนก  ย้อยภูเขียว ครู
86 สพป.เลย เขต 3 520333 : บ้านแก่งม่วง นางอัลลิปรียา  พรมวิเศษ ครู
87 สพป.เลย เขต 3 520336 : บ้านท่าศาลา ณัฐธิดา  สวรรณเขต ครู
88 สพป.เลย เขต 3 520337 : บ้านท่อน นางวัชรี  โสภารักษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
89 สพป.เลย เขต 3 520340 : บ้านบง ประสิทธิ์  ศรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
90 สพป.เลย เขต 3 520348 : บ้านปลาบ่า พนิดา  สมบัติใหม่ ครูผู้ช่วย
91 สพป.เลย เขต 3 520349 : บ้านสองคอน เกียรติพันธ์  ทะวัน ครู
92 สพป.เลย เขต 3 520350 : บ้านกลาง นางสาวปิ่นแก้ว  นนทะโคตร ครู
93 สพป.เลย เขต 3 520351 : บ้านหินสอ สุขทวี  พรมดอนก่อ ครู
94 สพป.เลย เขต 3 520352 : บ้านโป่งกวาง นายวินัย  โสประดิษฐ ครู
95 สพป.เลย เขต 3 520358 : บ้านแก่ง เขมจิรา  พรหมรักษา ครู
96 สพป.เลย เขต 3 520359 : บ้านร่องจิก การ  โกษาจันทร์ ครู
97 สพป.เลย เขต 3 520360 : บ้านนาขามป้อม ว่าที่ร้อยตรีสุทิน  ทองปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน
98 สพป.เลย เขต 3 520361 : บ้านนาคูณ นางสาวจีระนันท์   ทองปั้น ครู
99 สพป.เลย เขต 3 520344 : บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สายใจ  ไกรเวทย์ ธุรการ
100 สพป.เลย เขต 3 520346 : บ้านแก่งแล่น นางสาวลลิตา   นนทะโคตร ครูอัตราจ้าง
101 สพป.เลย เขต 3 520357 : บ้านไฮตาก นันทนา  อินทวัฒน์ ครู
102 สพป.เลย เขต 3 520353 : บ้านแก่งเกลี้ยง นางสรัญญา  บุดดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง
103 สพป.เลย เขต 3 520354 : บ้านลาดค่าง ชนัณญาลักษณ์  พิลาเกิด ครู
104 สพป.เลย เขต 3 520355 : บ้านห้วยติ้ว รัชนงค์  ไกรจันทร์ ครู
105 สพป.เลย เขต 3 520356 : บ้านห้วยผักเน่า สุพัฒน์  แก้วเก็บคำ ครู
106 สพป.เลย เขต 3 520334 : บ้านโคนผง นายอาทิตย์  ศรีบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
107 สพป.เลย เขต 3 520347 : บ้านห้วยลาด นายภัทรศักดิ์  ศรีชมษร ผู้อำนวยการ
108 สพป.เลย เขต 3 520347 : บ้านห้วยลาด พีรพรรณพชร  วงษ์ชมชวกร ครู
109 สพป.เลย เขต 3 520335 : บ้านถ้ำมูล นายเริงฤทธิ์  แก้ววงศา ครูผู้ช่วย
110 สพป.เลย เขต 3 520338 : บ้านหนองแซง ธเนศ  ภักดีมี ครู ชำนาญการพิเศษ
111 สพป.เลย เขต 3 520339 : บ้านโนนสมบูรณ์ นางสาวลลิตา  พรหมรักษา ครูผู้ช่วย
112 สพป.เลย เขต 3 520341 : บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 นายชวลิต  กุลสิม เจ้าหน้าที่ธุรการ
113 สพป.เลย เขต 3 520345 : บ้านแก่งไฮ นางสาวรัชนี  วรรณทองสุข ครู
114 สพป.เลย เขต 3 520342 : ชุมชนภูเรือ ธิดารัตน์  สุโขยะชัย ครู
115 สพป.เลย เขต 3 520343 : บ้านหนองบง นางนงนุช  แก้วไชยะ ครู