รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4203 สพป.เลย เขต 3 520171 บ้านกกจาน นางวัลภา  บับที รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
2 4203 สพป.เลย เขต 3 520172 บ้านน้ำหมัน อุทัย  แสนราช ครู อนุมัติ
3 4203 สพป.เลย เขต 3 520173 บ้านห้วยมุ่น นางสาวสุรภา  ยศปัญญา ครู อนุมัติ
4 4203 สพป.เลย เขต 3 520174 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง กรรณิกา  ภาเข็ม ครู อนุมัติ
5 4203 สพป.เลย เขต 3 520175 บ้านตูบค้อ บังอร  วะทา ครู อนุมัติ
6 4203 สพป.เลย เขต 3 520168 บ้านน้ำเย็น น.ส.สุทัตตา  จันทร์เนตร ครู อนุมัติ
7 4203 สพป.เลย เขต 3 520169 บ้านแก่งครก นายศุภชัย  ประสิทธิ์ไทย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
8 4203 สพป.เลย เขต 3 520170 บ้านนาหว้าน้อย เพ็ญพร   ภูหัวเพ็ก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
9 4203 สพป.เลย เขต 3 520154 บ้านโคกงาม นางอัจฉรา  นนทะโคตร ครูโรงเรียนบ้านโคกงาม อนุมัติ
10 4203 สพป.เลย เขต 3 520155 บ้านห้วยตาด นางพรพิลัย  บุตรพิมพ์ ครู อนุมัติ
11 4203 สพป.เลย เขต 3 520156 บ้านนาเจียง นางขวัญติมา  พรหมจักร ครู อนุมัติ
12 4203 สพป.เลย เขต 3 520156 บ้านนาเจียง นางพรทิพา  กาญจนะสิน ครู อนุมัติ
13 4203 สพป.เลย เขต 3 520157 บ้านหนองหลวง นางวาสนา  รัตนมงคล ครู อนุมัติ
14 4203 สพป.เลย เขต 3 520158 บ้านชั่งสี่ นายเอกสิทธิ์  วังคีรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
15 4203 สพป.เลย เขต 3 520159 บ้านหนองสนุ่น ศุภกร  จันทรคาต เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
16 4203 สพป.เลย เขต 3 520135 บ้านศาลาน้อย นายพิฆเนศ  พาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
17 4203 สพป.เลย เขต 3 520129 ด่านซ้าย นายศุภนิมิต  นนทะโคตร ครู อนุมัติ
18 4203 สพป.เลย เขต 3 520130 อนุบาลด่านซ้าย สุมาลา  พุ่มอิ่ม ครู อนุมัติ
19 4203 สพป.เลย เขต 3 520131 บ้านนาทุ่ม นางภัทราพร  อุ่นแก้ว ครู อนุมัติ
20 4203 สพป.เลย เขต 3 520132 บ้านน้ำพุ นางดวงจันทร์  ฤทธิ์เลิศ ครู อนุมัติ
21 4203 สพป.เลย เขต 3 520148 บ้านห้วยปลาฝา โกศล  นนทะโคตร ครู อนุมัติ
22 4203 สพป.เลย เขต 3 520148 บ้านห้วยปลาฝา นายสมชัย  เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
23 4203 สพป.เลย เขต 3 520141 บ้านแก่งม่วง พิชฌ์ชนาฏป์  เนตรแสงศรี ครู อนุมัติ
24 4203 สพป.เลย เขต 3 520142 บ้านแก่วตาว(นาดี) ธัญวิกา  สีมาพล ครู อนุมัติ
25 4203 สพป.เลย เขต 3 520146 บ้านนาหมูม่น มานพ  คำสีทา ครู อนุมัติ
26 4203 สพป.เลย เขต 3 520147 บ้านนาดี นายสุดใจ  ศรีบุตรตา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
27 4203 สพป.เลย เขต 3 520143 บ้านหัวนาแหลม นายเสถียร  ชนะมาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
28 4203 สพป.เลย เขต 3 520144 บ้านโพนหนอง ชัยยศ  นนทะโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
29 4203 สพป.เลย เขต 3 520144 บ้านโพนหนอง นางทิพย์วรรณ์   ชนะมาร ครูโรงเรียนบ้านโพนหนอง อนุมัติ
30 4203 สพป.เลย เขต 3 520145 บ้านหนองผือ จารุวรรณ  ดีมัย ครู อนุมัติ
31 4203 สพป.เลย เขต 3 520145 บ้านหนองผือ นางสาวภาสินี  ศรีบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
32 4203 สพป.เลย เขต 3 520136 บ้านปากหมัน SINTHAN  WANTHONGSUNG ครู อนุมัติ
33 4203 สพป.เลย เขต 3 520137 บ้านนาทอง เทียนชัย  งาสิทธิ์ ครู อนุมัติ
34 4203 สพป.เลย เขต 3 520138 บ้านนาข่า เอกรินทร์  ไหวดี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
35 4203 สพป.เลย เขต 3 520139 บ้านเครือคู้ นางวัชราพร  มหานิล ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
36 4203 สพป.เลย เขต 3 520140 บ้านปากโป่ง นางสาวชญาภา  เมืองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านปากโป่ง อนุมัติ
37 4203 สพป.เลย เขต 3 520160 บ้านห้วยน้ำเมย นางบุญเรือน  พรรณา ครู อนุมัติ
38 4203 สพป.เลย เขต 3 520185 บ้านโป่งชี นางสาวทิพย์วรรณ   แก่นนาค ครู โรงเรียนบ้านโป่งชี อนุมัติ
39 4203 สพป.เลย เขต 3 520186 บ้านโป่ง นายสมพงษ์   สอนหลวย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
40 4203 สพป.เลย เขต 3 520188 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ นางปาริชาติ  ชินอาจ ครู อนุมัติ
41 4203 สพป.เลย เขต 3 520189 บ้านทุ่งน้ำใส นายเสนีย์   แสนยะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
42 4203 สพป.เลย เขต 3 520190 บ้านทุ่งเทิง นางนงนุช  มั่นเหมาะ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
43 4203 สพป.เลย เขต 3 520191 บ้านน้ำพุง นายวรวิทย์  แสนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
44 4203 สพป.เลย เขต 3 520192 บ้านปางคอม นางนันทวรรณ  มรุธานินทร์ ครู อนุมัติ
45 4203 สพป.เลย เขต 3 520192 บ้านปางคอม อรวิภา  หันธนู พนักงานราชการ อนุมัติ
46 4203 สพป.เลย เขต 3 520193 บ้านด่านดู่ นายสุจินต์   แต้มจันทร์ ครู อนุมัติ
47 4203 สพป.เลย เขต 3 520161 บ้านโพนสูง อภิญญา  พรมมาวัน ครู อนุมัติ
48 4203 สพป.เลย เขต 3 520162 บ้านหนองอุมลัว จุฬาลักษณ์   ราชภักดี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
49 4203 สพป.เลย เขต 3 520134 บ้านกกเหี่ยน กิตติภพ  ฐานุสรณ์ ครู อนุมัติ
50 4203 สพป.เลย เขต 3 520134 บ้านกกเหี่ยน จ่าสิบเอกทศพร  กุลด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกเหี่ยน อนุมัติ
51 4203 สพป.เลย เขต 3 520163 บ้านห้วยทอง สันติศักดิ์  บุญกิจ ครู อนุมัติ
52 4203 สพป.เลย เขต 3 520164 บ้านนาลานข้าว ศุภศิลป์  มั่นมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
53 4203 สพป.เลย เขต 3 520166 บ้านหัวฝาย สลิ้ง  ก้อมมะณี ครู อนุมัติ
54 4203 สพป.เลย เขต 3 520167 บ้านกกโพธิ์วังกำ นิติธร  รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
55 4203 สพป.เลย เขต 3 520149 บ้านวังยาว นายพฤหัส  ยอดศรีเมือง ครู คศ.2 อนุมัติ
56 4203 สพป.เลย เขต 3 520150 บ้านกกสะตี นางสาวทัศธมณฑ์   กาวน ครู อนุมัติ
57 4203 สพป.เลย เขต 3 520150 บ้านกกสะตี วิรุษศิลป์  ผมงาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
58 4203 สพป.เลย เขต 3 520151 บ้านผึ้ง เอกวิทย์  นววงศานันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
59 4203 สพป.เลย เขต 3 520153 บ้านวังเวิน เพ็ญประภา  โกษาจันทร์ ครู อนุมัติ
60 4203 สพป.เลย เขต 3 520176 บ้านวังบอน จงกล  สิงห์เส ครู อนุมัติ
61 4203 สพป.เลย เขต 3 520177 บ้านตาดเสี้ยว นางสาวหนึ่งฤทัย  พลแก้ว ครู อนุมัติ
62 4203 สพป.เลย เขต 3 520178 บ้านทับกี่ รัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
63 4203 สพป.เลย เขต 3 520179 บ้านหินแลบ นางพุทธชาติ  อามาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
64 4203 สพป.เลย เขต 3 520180 บ้านวังเป่ง นางพยอม  พรหมรักษา ครู อนุมัติ
65 4203 สพป.เลย เขต 3 520181 บ้านป่าสะแข นันทวรรณ   ศรีแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
66 4203 สพป.เลย เขต 3 520165 บ้านป่าม่วง ไพศาล  เสืออุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
67 4203 สพป.เลย เขต 3 520187 บ้านห้วยลาด ชัยวัฒน์  บานเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
68 4203 สพป.เลย เขต 3 520363 บ้านกลาง ยุทธพงษ์  พรหมศิริ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
69 4203 สพป.เลย เขต 3 520373 บ้านนามาลา นายชาญชัย  อินแผลง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
70 4203 สพป.เลย เขต 3 520374 บ้านโคก ยุพิน  นนทะโคตร ครู อนุมัติ
71 4203 สพป.เลย เขต 3 520375 บ้านซำทอง นางจินตนา  นักการรอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
72 4203 สพป.เลย เขต 3 520377 บ้านหนองหวาย ปรัชญาภรณ์  แก้วเกษศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
73 4203 สพป.เลย เขต 3 520378 บ้านหัวด่านนาปูน นายนุพงษ์  อินแผลง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
74 4203 สพป.เลย เขต 3 520370 บ้านนาแห้ว นางณัฐภรณ์   สีหะวงค์ ครู อนุมัติ
75 4203 สพป.เลย เขต 3 520368 บ้านเหมืองแพร่ นางกิตติยา  เปรยะโพธิเดชะ ครู อนุมัติ
76 4203 สพป.เลย เขต 3 520371 บ้านบ่อเหมืองน้อย นราศักดิ์  จันทะคีรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
77 4203 สพป.เลย เขต 3 520371 บ้านบ่อเหมืองน้อย นายบัณฑิต  พุทธรักษ์ ครู อนุมัติ
78 4203 สพป.เลย เขต 3 520372 บ้านห้วยน้ำผัก นางสาวศิริพร  กั๊กสูงเนิน ครู อนุมัติ
79 4203 สพป.เลย เขต 3 520367 บ้านนาเจริญ ก่อเกียรติ  นนทะโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
80 4203 สพป.เลย เขต 3 520366 บ้านนาผักก้าม รัชณี  ทองใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
81 4203 สพป.เลย เขต 3 520333 บ้านแก่งม่วง ประเด็ด  แก้วสา ครู อนุมัติ
82 4203 สพป.เลย เขต 3 520336 บ้านท่าศาลา wichian  phuimat ผู้อำนวยการ อนุมัติ
83 4203 สพป.เลย เขต 3 520337 บ้านท่อน ประดิษฐ์  แก้วยม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
84 4203 สพป.เลย เขต 3 520340 บ้านบง นายประสิทธิ์  ศรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
85 4203 สพป.เลย เขต 3 520348 บ้านปลาบ่า นางนงนุช  แก้วไชยะ ครู อนุมัติ
86 4203 สพป.เลย เขต 3 520349 บ้านสองคอน นายประมวล  ภาสองชั้น ครู อนุมัติ
87 4203 สพป.เลย เขต 3 520350 บ้านกลาง นางสาวสมฤดี  คูหาทอง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
88 4203 สพป.เลย เขต 3 520351 บ้านหินสอ พิจร์  วรตืย์ ครู อนุมัติ
89 4203 สพป.เลย เขต 3 520352 บ้านโป่งกวาง นางสาวอรุณรัตน์  บุราณเดช ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ อนุมัติ
90 4203 สพป.เลย เขต 3 520358 บ้านแก่ง เขมจิรา  พรหมรักษา ครู อนุมัติ
91 4203 สพป.เลย เขต 3 520358 บ้านแก่ง เอกชัย  จันทร์เจริญ ธุรการ อนุมัติ
92 4203 สพป.เลย เขต 3 520359 บ้านร่องจิก นายสำราญ  จำปาไชยศรี ครู อนุมัติ
93 4203 สพป.เลย เขต 3 520360 บ้านนาขามป้อม ชนิตา  ถาวัลย์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
94 4203 สพป.เลย เขต 3 520344 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สุนทร  กมลชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
95 4203 สพป.เลย เขต 3 520346 บ้านแก่งแล่น นางยวรี  จำปามูล ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
96 4203 สพป.เลย เขต 3 520357 บ้านไฮตาก nantana  intawat ครู อนุมัติ
97 4203 สพป.เลย เขต 3 520353 บ้านแก่งเกลี้ยง อรษา  โกษาจันทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
98 4203 สพป.เลย เขต 3 520354 บ้านลาดค่าง นางชนัณญาลักษณ์  พิลาเกิด ครู อนุมัติ
99 4203 สพป.เลย เขต 3 520355 บ้านห้วยติ้ว จุไรวรรณ  ศรีบุรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
100 4203 สพป.เลย เขต 3 520356 บ้านห้วยผักเน่า สายใจ  ไกรเวทย์ ครู อนุมัติ
101 4203 สพป.เลย เขต 3 520335 บ้านถ้ำมูล นางศุกรภาวดี  คลังชำนาญ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
102 4203 สพป.เลย เขต 3 520339 บ้านโนนสมบูรณ์ นายสมยศ  ชนะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
103 4203 สพป.เลย เขต 3 520341 บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 นายชวลิต  กุลสิม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
104 4203 สพป.เลย เขต 3 520345 บ้านแก่งไฮ bin  seeburin ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
105 4203 สพป.เลย เขต 3 520342 ชุมชนภูเรือ ธิดารัตน์  สุโขยะชัย ครู อนุมัติ
106 4203 สพป.เลย เขต 3 520343 บ้านหนองบง ประภาพร  สวัสดี ครู อนุมัติ