รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660011 บ้านเมืองหมี วรรณภา  สมจิตศรีปัญญา ครู อนุมัติ
2 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660011 บ้านเมืองหมี เสาวณีย์  หินกาล ครู อนุมัติ
3 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660011 บ้านเมืองหมี เสาวณีย์  หินกาล ครู อนุมัติ
4 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660012 บ้านพร้าวเหนือ ศุภณัฐ  พรหมเขจร ครู อนุมัติ
5 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660012 บ้านพร้าวเหนือ นางสาวบัวคำ  บุญจันทร์ ครู อนุมัติ
6 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660039 ราชประชานุเคราะห์ 14 รติมล  สุวรรณเกษี ครู อนุมัติ
7 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660039 ราชประชานุเคราะห์ 14 รวิวรรณ  ขมิ้นเขียว ครู อนุมัติ
8 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660039 ราชประชานุเคราะห์ 14 สุริยนต์  สุมะลัด ครู อนุมัติ
9 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660040 นาฮีนุเคราะห์ รัตนาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
10 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660040 นาฮีนุเคราะห์ นายสมควร  ศรีฮาด ครู อนุมัติ
11 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660041 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา ปุษยา  ไชยจักร ครู อนุมัติ
12 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660042 บ้านโคกสำราญ ทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญ อนุมัติ
13 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660042 บ้านโคกสำราญ นางจิตธิดา  กิจติกาล ครู อนุมัติ
14 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660042 บ้านโคกสำราญ นางผกาวรรณ  แดงตะโคตร ครู อนุมัติ
15 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660043 บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา อรุณรุ่ง  วชิรกัลยากร ครู อนุมัติ
16 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660043 บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา นางไชยณา  สูตรสุคนธ์ ครู อนุมัติ
17 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660044 บ้านหนองหมื่น สุรวิทย์  ธรรมสุข ครู อนุมัติ
18 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660030 ชุมชนบ้านพวก นายประคอง  โคตะวงษ์ ผ้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
19 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660030 ชุมชนบ้านพวก นางสาวธัญญลักษม์  มหาศิริพันธ์ ครู อนุมัติ
20 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660030 ชุมชนบ้านพวก สุธาพร  มุศิริ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
21 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660031 บ้านเดื่อใต้ อนุพงษ์  เหล่าทะนนท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
22 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660031 บ้านเดื่อใต้ พิสมัย  รัตนดี ครู อนุมัติ
23 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660031 บ้านเดื่อใต้ ประภัสสร  โยธายุทธ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
24 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660031 บ้านเดื่อใต้ สิริศักดิ์   นิลเกตุ ครู อนุมัติ
25 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660018 บ้านโคกป่าฝาง สมเกียรติ  โคธิเวทย์ ครู อนุมัติ
26 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660019 บ้านหนองบ่อ นางจารุวรรณ  จันทร์ใบ ครู อนุมัติ
27 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660019 บ้านหนองบ่อ นายณรงค์  สุดตา ครู อนุมัติ
28 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660019 บ้านหนองบ่อ บุลภรณ์  วังแสนแก้ว ลูกจ้าง อนุมัติ
29 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660015 ชุมชนบ้านปะโค เบญจพร  เตียวศิริชัยสกุล ครู อนุมัติ
30 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660015 ชุมชนบ้านปะโค นายกรเมศ  ละอองเอกกุลภัค ครู อนุมัติ
31 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660051 วัดพระธาตุบังพวน สุภาพร  ศรีจันดา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
32 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660051 วัดพระธาตุบังพวน สมหวัง  พุทธิวงค์ ครู อนุมัติ
33 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660052 ราษฎร์นุเคราะห์ นางสาวบุสรินทร์  โคตรชมภู ครู อนุมัติ
34 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660052 ราษฎร์นุเคราะห์ ์ืืนาตยา  ทุมา ครู อนุมัติ
35 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660053 ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) โกสินทร์  ทุมา ครู อนุมัติ
36 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660054 โคกคำทุ่งสว่างวิทยา นายสุรศิลป์  หวาวันจารย์ ครู อนุมัติ
37 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660054 โคกคำทุ่งสว่างวิทยา ปรียา  องค์นาม ครู อนุมัติ
38 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660054 โคกคำทุ่งสว่างวิทยา วิรัตน์  แก้วมหาชัย ครู อนุมัติ
39 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660055 บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา นายศุภชัย  ตาตะมิ ครู อนุมัติ
40 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660056 หนองผือวิทยาคม ประพันธื  คล้อยตาม ครู อนุมัติ
41 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660057 บ้านโคกก่อง นางวีรกัญญา  แลบัว ครู อนุมัติ
42 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660058 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา วัชราลัย  มูลหา ครู อนุมัติ
43 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660027 บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ ธัญวรัตน์ชนก  ตะโสธร ครู อนุมัติ
44 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660027 บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ ไพฑูรย์  กันณารักษ์ ครู อนุมัติ
45 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660001 อนุบาลอรุณรังษี ธัญชนก  โคธิเสน ธุรการ อนุมัติ
46 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660002 เนินพระเนาว์วิทยา ขวัญชีวา  ไชยเสน ครู อนุมัติ
47 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660028 จันทราราม นางสาวกรรณิกา  วิลัยธรรม ครู อนุมัติ
48 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660028 จันทราราม วิฑูรย์  พิสัยพันธ์ ครู อนุมัติ
49 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660026 หนองแดงสร้างประทายพัฒนา วรางคนนางค์  วิชิตพันธ์ ครู อนุมัติ
50 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660008 บ้านโคกแมงเงา นางสรินยา   ปัญญาทิพย์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
51 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660009 จอมมณี เตือนใจ  แก้วรินทร์ ครู อนุมัติ
52 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660014 บ้านหนองแจ้ง นางชมัยพร  จันทร์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
53 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660020 บ้านเมืองบาง นายเอกชัย  ศิริจันทร์ ครู อนุมัติ
54 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660020 บ้านเมืองบาง สรรเพชร  สรรพิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
55 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660020 บ้านเมืองบาง ธนภร  ภูวนา ธุรการ อนุมัติ
56 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660021 บ้านนาคลอง อรทัย  พลหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
57 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660021 บ้านนาคลอง สุรศักดิ์  สายประศาสน์ ครู อนุมัติ
58 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660021 บ้านนาคลอง ภัทราภรณ์  การุณ ครูธุรการ อนุมัติ
59 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660022 บ้านวังยาง ไพรินทร์  พุฒเขียว ครู อนุมัติ
60 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660022 บ้านวังยาง มนุสา  พรมศรีจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
61 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660023 หาดคำบอนวัฒนา ดวงใจ  หาบุญมี ครู อนุมัติ
62 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660023 หาดคำบอนวัฒนา ณเรศ  ดาวแก้ว ผู้อำนวยการ อนุมัติ
63 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660023 หาดคำบอนวัฒนา วิไลลักษณ์  ไชยอาจ ครู อนุมัติ
64 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660024 บ้านเบิดวิทยา นิรัญ  รัตนสุรินทร์ ครู อนุมัติ
65 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660025 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ จรูญ  เทพเสน ครู อนุมัติ
66 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660025 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ อัศวิน   ศรีสว่าง พนักงานราชการ อนุมัติ
67 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660017 บ้านเวียงคุก อัจจิมา  ศรีอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
68 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660017 บ้านเวียงคุก สุนันทา  เศษสวย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
69 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660016 ครุราษฎร์รังสรรค์ ประสิทธิ์ชัย  จันทร์ผาย ครู อนุมัติ
70 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660016 ครุราษฎร์รังสรรค์ ฐาปดา  จันทร์ผาย ครู อนุมัติ
71 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660016 ครุราษฎร์รังสรรค์ ฤทธิ์สมร  วงศรีแก้ว ครู อนุมัติ
72 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660049 โพนสว่างป่าตองวิทยา บุญส่ง  สิทธิสมาน ครู อนุมัติ
73 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660050 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง นายอิสระ  พรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
74 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660050 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง นายนรินทร์   ศรีอุดม ครู อนุมัติ
75 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660050 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง นางฉวีวรรณ  ตุธรรม ครู อนุมัติ
76 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660045 ดงเว้นดงเจริญวิทยา นพฤทธิ์  สิทธิสาร ครู อนุมัติ
77 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660045 ดงเว้นดงเจริญวิทยา ภุชงค์  นิยมธรรม ครู อนุมัติ
78 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660046 ดาวเรืองสมสะอาด สิริกร  จอมกิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
79 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660046 ดาวเรืองสมสะอาด นายประเวทย์  พินธะ ครู อนุมัติ
80 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660047 บ้านสร้างพอก นางนิรชร  พันตา ครู อนุมัติ
81 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660047 บ้านสร้างพอก นางผกาพันธ์  ผาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
82 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660048 บ้านสวยหลง นางกุลวนิตย์  บุดดา ครู อนุมัติ
83 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660048 บ้านสวยหลง นายมนัส  วระรักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
84 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660048 บ้านสวยหลง นายวาทิน  พุฒเขียว ครู อนุมัติ
85 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660048 บ้านสวยหลง ยุภานันท์  ศิลาคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
86 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660036 บ้านบงวิทยา อัฉราภรณ์  กวนวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
87 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660036 บ้านบงวิทยา มนูญ  ภูมิประสาท ครู อนุมัติ
88 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660037 บ้านจอมแจ้ง รัชนิกุล  โคตะวัน ครูธุรการ อนุมัติ
89 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660037 บ้านจอมแจ้ง อติกานต์  กล้าหาญ เจ้าหาน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
90 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660038 หัวหาดวิทยา ยุพาพร  ชมภูวิเศษ ครู อนุมัติ
91 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660038 หัวหาดวิทยา ศุรดา  พรหมโคตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
92 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660038 หัวหาดวิทยา วิชชุดา  โคตรชมภู ครู อนุมัติ
93 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660032 บ้านหมากก่องฝายแตก อนิรุท  ศรีสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
94 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660032 บ้านหมากก่องฝายแตก รุจิกาญจน์  โคตะวงษ์ ครู อนุมัติ
95 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660034 สีกายวิทยาคม นางอัญชัญ  ศรีสาร ครู อนุมัติ
96 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660034 สีกายวิทยาคม อนุมา  ศรีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
97 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660005 อนุบาลหนองคาย นางวงเดือน  ภวภูตานนท์ ครู อนุมัติ
98 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660006 บ้านคุยนางขาว นางสมคิด   สุขกระโทก ครู อนุมัติ
99 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660003 ธนากรสงเคราะห์ พรรณราย  ขอคำ ครู อนุมัติ
100 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660003 ธนากรสงเคราะห์ นางสาวเนตรนภา  เศษตะคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
101 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660007 บ้านหนองเดิ่น นิภาภรณ์  นันแก้ว ครู อนุมัติ
102 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660010 อักษรอดุลวิทยา เสาวนีย์  อะทุมชาย ครู อนุมัติ
103 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660010 อักษรอดุลวิทยา นางอังสณา  ชาวประมงค์ ครู อนุมัติ
104 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660035 พร้าวใต้เจริญสุข นายปัญญา  มั่งมี ครู อนุมัติ
105 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660035 พร้าวใต้เจริญสุข เรวดี  เกษโสภา ครู อนุมัติ
106 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660033 หินโงมวิทยา แสงสุริยา  ศรีพูน ครู อนุมัติ
107 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660029 บ้านดงเจริญ รัตติกร   ไตรยางค์ ครู อนุมัติ
108 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660029 บ้านดงเจริญ นายสมชาติ  เจริญสุข ครู อนุมัติ
109 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660162 บ้านกองนาง นางสาวพัชราพร   สุทธิทักษ์ ครู อนุมัติ
110 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660162 บ้านกองนาง ปาณิสรา  บุดดาวงษ์ ครู อนุมัติ
111 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660162 บ้านกองนาง รมณ  โคตรเพชร ครู อนุมัติ
112 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660163 บ้านปากมาง อุบล  มงคลแก้วเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
113 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660163 บ้านปากมาง นางสาวนฤมล  สุพร ครู อนุมัติ
114 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660164 บ้านหงส์ทองสามขา นางสาวจุฑารัตน์  พันสีทุม ธุรการ อนุมัติ
115 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660164 บ้านหงส์ทองสามขา นางสาวลวิตรา   สีโยธา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
116 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660164 บ้านหงส์ทองสามขา นางบัวเครือ  พัดพรม ครู อนุมัติ
117 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660165 ป่าสักวิทยา นายสมบูรณ์  สุบิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
118 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660166 บ้านนาบง กนกนาถ  คะดุลย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
119 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660172 บ้านโคกคอน ลักขณา  บำรุงเอื้อ ครู อนุมัติ
120 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660172 บ้านโคกคอน ทัศนีย์พร  นามมัน พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
121 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660173 บ้านหนองผือ กนิษฐา  จันทรเสนา ูธุรการ อนุมัติ
122 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660173 บ้านหนองผือ นายประมวล  อันภักดี ครู อนุมัติ
123 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660171 บ้านโพนพระ นายณรงค์  นามโยธา ครู อนุมัติ
124 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660171 บ้านโพนพระ ธนพล  พันธุ์พิบูลย์ ครู อนุมัติ
125 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660154 โกมลวิทยาคาร โสพันธุ์  ขัตติยะราช ครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
126 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660154 โกมลวิทยาคาร สุพรรณี   นาทา บุคลากรวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
127 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660155 อนุบาลดารณีท่าบ่อ พัฒนา  บัวติก ครู อนุมัติ
128 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660158 บ้านนาช้างน้ำ นางสาวเดือนเพ็ญ  ศิริกาญจน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
129 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660178 บ้านกวดโคกสว่าง ปิติยา  สงวนบุญ ครู อนุมัติ
130 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660170 ร่วมมิตรวิทยา วิภาพรรณ  เบ้าทอง ครู อนุมัติ
131 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660170 ร่วมมิตรวิทยา นายวรวิทย์  สังข์วงศ์ ครู อนุมัติ
132 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660175 บ้านท่าสำราญ นางสาวปัณณภัสร์  พันสีทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
133 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660169 บ้านอุ่มเย็น บ้านอุ่มเย็น  สาคร หอทอง ครู โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น อนุมัติ
134 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660169 บ้านอุ่มเย็น บ้านอุ่มเย็น  สาคร หอทอง ครู โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น อนุมัติ
135 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660169 บ้านอุ่มเย็น สุนันทา  โสภาพร ครูธุรการ อนุมัติ
136 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660174 บ้านหนองแวง นายเสถียร  บัวชัย ครู อนุมัติ
137 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660167 บ้านน้ำโมง อนุชาติ  พรมสมบัติ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
138 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660167 บ้านน้ำโมง นายประดิษฐ์  ผุยปุ้ย ครู อนุมัติ
139 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660168 บ้านทุ่มฝาง นางพิศมัย  โพสาวัง ครู อนุมัติ
140 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660168 บ้านทุ่มฝาง นางสุนิษกา   โยคะสิงห์ ครู อนุมัติ
141 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660168 บ้านทุ่มฝาง กาญจนา  บุญจูง ครู อนุมัติ
142 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660152 บ้านเดื่อ นายฟิสิกส์  เรืองแสง ครู อนุมัติ
143 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660153 บ้านน้อย นายองอาจ   ดอนเกิด ครูโรงเรียนบ้านน้อย อนุมัติ
144 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660159 บ้านเทวีดอนขม ิวิภาวดี  แสงเสนาะ ครู อนุมัติ
145 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660159 บ้านเทวีดอนขม วิทยา  ยาพรม ครู อนุมัติ
146 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660151 โพนศิลางามวิทยา ชอบ  ชัยชมภู ครู อนุมัติ
147 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660145 ชุมชนบ้านถ่อน เพ็ชรมณี  โคตรชมภู ผู้อำนวยการโรงเรีียน อนุมัติ
148 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660145 ชุมชนบ้านถ่อน ผดุงศรี  โยคิน ครู อนุมัติ
149 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660160 บ้านว่าน อภิชญา   ริวงศา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
150 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660161 บ้านแสนสุข จำเนียน  วิชากูล ครู อนุมัติ
151 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660161 บ้านแสนสุข พรพิมล  ดานะ ครู อนุมัติ
152 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660176 บ้านเป้า นางประภัสสร  อุณารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
153 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660176 บ้านเป้า ปนัดดา  ศิลปชัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
154 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660177 คุรุศิษย์วิทยา นายองอาจ  ศรีสว่าง ครู อนุมัติ
155 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660177 คุรุศิษย์วิทยา นายดีเด่น   ชัยชนะ ผู้อำการโรงเรียน อนุมัติ
156 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660156 ชุมชนบ้านโพนสา ว่าที่ ร.ต.ชัยญา  ยาพรม ครู อนุมัติ
157 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660156 ชุมชนบ้านโพนสา กิตติมา  ศรีสว่าง ครู อนุมัติ
158 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660157 บ้านท่ามะเฟือง นายสมนึก  ศรีภา ครู อนุมัติ
159 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660157 บ้านท่ามะเฟือง นางสิทธิชา  อักษร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
160 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660150 ราษฎร์สามัคคี นายกุศล  ดวงจันทร์ ครู อนุมัติ
161 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660150 ราษฎร์สามัคคี นายปริญญา   นันทะมีชัย ครู อนุมัติ
162 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660146 บ้านนาน้ำพาย วิไลพร  พรมศรี ครู อนุมัติ
163 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660146 บ้านนาน้ำพาย บัญชา  มาตรมูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
164 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660147 บ้านหนองนาง อรวดี  ไชยเสนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
165 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660148 บ้านนาดง ทวี  น้อยยะ ครู อนุมัติ
166 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660149 บ้านดงนาคำ คำไพ  คำหาญ ครู อนุมัติ
167 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660149 บ้านดงนาคำ นายคำไพ  คำหาญ ครู อนุมัติ
168 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660149 บ้านดงนาคำ ทูลย์  สมชัย ครู อนุมัติ
169 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660307 ชุมชนบ้านหม้อ จำเป็น  จันทร์ขาว ครู อนุมัติ
170 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660308 บ้านท่ากฐิน นางภาวิณี  สีใส ครู อนุมัติ
171 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660308 บ้านท่ากฐิน tanapon  wuttivong ครู อนุมัติ
172 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660308 บ้านท่ากฐิน supanan  chaisumang ธุรการ อนุมัติ
173 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660309 บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) นางเสงี่ยม  โคตะมี ครู อนุมัติ
174 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660309 บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) มนัสดา  บัวน้อย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
175 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660310 พัฒนาคำแก้ว นายบุญมา   กงพลี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
176 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660310 พัฒนาคำแก้ว พัฒนา  จันทร์ศรี ครู อนุมัติ
177 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660299 บ้านป่าสัก ไพโรจน์  สังฆะคุณ ครู อนุมัติ
178 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660299 บ้านป่าสัก อัญชุลีกร  พันกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
179 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660313 บ้านวังน้ำมอก นางสาวกีรติ  แสงอีง่อง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
180 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660311 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา อุทุมพร   หล้าวงศา ครู อนุมัติ
181 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660311 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา อภิสิทธิ์  เที่ยงคูณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
182 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660311 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา ภัทรพล  ชัยสีดา ครู อนุมัติ
183 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660312 บ้านถิ่นทอนเหนือ arunee  sawaree ครู อนุมัติ
184 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660312 บ้านถิ่นทอนเหนือ วัชราภรณ์  มอญขาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
185 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660293 บ้านศรีเชียงใหม่ สุภาพร  จันทะราช ครู อนุมัติ
186 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660293 บ้านศรีเชียงใหม่ นางสาวศศิธร  พรมคำภา พนักงานราชการ อนุมัติ
187 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660294 อนุบาลศรีเชียงใหม่ นิวัฒน์  กองแก้ว ครู อนุมัติ
188 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660294 อนุบาลศรีเชียงใหม่ พัชราภรณ์  ป้องคำสิงห์ ครู อนุมัติ
189 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660295 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 นายสุชาติ   วัดปาน ครู อนุมัติ
190 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660296 โนนสง่าหนองแวงวิทยา ศิริวรรณ  บุญจันทร์ ครู อนุมัติ
191 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660296 โนนสง่าหนองแวงวิทยา รวินันท์   นามมัน ครู อนุมัติ
192 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660297 บ้านหัวทราย นวลจันทร์  พรหมสิทธิ์ ครู อนุมัติ
193 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660298 บ้านพานพร้าว ศิริพร  ชัยสาร ครู อนุมัติ
194 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660300 ดอนก่อโนนสวรรค์ นางสาวสิรินดา  โคตรชมภู ครู อนุมัติ
195 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660301 บ้านไทยสามัคคี รัชนี  นาหัวหนอง ครู คศ.1 อนุมัติ
196 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660302 หนองปลาปากจำปาทอง นายพงษ์พยัคฆ์  กองแก้ว ครู คศ 3 อนุมัติ
197 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660302 หนองปลาปากจำปาทอง นางเพชรา  พิมพ์ศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
198 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660302 หนองปลาปากจำปาทอง นายจักรพงศ์  ธรรมสุข ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
199 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660302 หนองปลาปากจำปาทอง เจนจิรา  แสงนา ธุรการ อนุมัติ
200 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660303 บ้านขุมคำ นางสาวกฤตยา  หันไชยศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
201 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660303 บ้านขุมคำ นางสาวธิดารัตน์  ผาเวช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
202 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660304 บ้านนาโพธิ์ สมฤทัย  คันธี ครู อนุมัติ
203 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660304 บ้านนาโพธิ์ พนารัตน์   ใจขาน ครู อนุมัติ
204 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660304 บ้านนาโพธิ์ วรภัทร  คำหาญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
205 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660305 บ้านดงบัง นางสาวปัณณภัสร์  พีนสีทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
206 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660305 บ้านดงบัง จารุณี  วันธานี ครูธุรการ อนุมัติ
207 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660306 บ้านเสียว รุ่งทิพย์   มุทาพร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
208 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660306 บ้านเสียว จิรัชยา  แดนกาไสย ครู อนุมัติ
209 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660314 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 นางณัฐณิชา  ฉิมหลวง ครูชำนาญการ อนุมัติ
210 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660314 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 นางสาวปวริศา  เทียมดามา ครู อนุมัติ
211 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660315 บ้านสังกะลีนาขาม จิระวัฒน์  พรมนิวาส ครู อนุมัติ
212 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660315 บ้านสังกะลีนาขาม นายสายันต์  เชิญชม ครู อนุมัติ
213 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660316 บ้านโสกกล้า สเกน  สุทธิ ครู อนุมัติ
214 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660324 บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง วรรณชัย  พิมพ์โพธิ์พันธ์ ครู อนุมัติ
215 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660329 บ้านนางิ้ว จุฬาภรณ์  ทองศักดิ์สิทธิ์ ครู อนุมัติ
216 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660330 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย ชาลิสา  จันทร์เสนา ครู อนุมัติ
217 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660330 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย ดุสิต  สระประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
218 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660331 บ้านเทา-นาบอน ธรรมนูญ  แสงมณี ครู อนุมัติ
219 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660331 บ้านเทา-นาบอน รุ่งเรือง  สว่าง ครู อนุมัติ
220 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660331 บ้านเทา-นาบอน วัชราภรณ์  ทองน้อย ครู อนุมัติ
221 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660333 บ้านเทพประทับ นางสาวสิรินาฎ  แก่นดี ครู อนุมัติ
222 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660333 บ้านเทพประทับ บุญตา  ใฮงาม ครู อนุมัติ
223 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660325 บ้านตาดเสริม นายสุเวช  อ่างมัจฉา ครู อนุมัติ
224 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660325 บ้านตาดเสริม นายอดิศักดิ์  นรสิงห์ ครูธุรการ อนุมัติ
225 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660326 บ้านม่วง nilamon  khotsaeng ครูผู้ช่วย อนุมัติ
226 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660327 บ้านหนอง นางสาววิไลวรรณ  ไชยรา ครู อนุมัติ
227 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660328 บ้านวังมน นางสาวมณฑกานต์  บุ่งเสน่ห์ ครู อนุมัติ
228 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660328 บ้านวังมน นายวัฒนา  ตันมิ่ง ครู อนุมัติ
229 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660321 บ้านผาตั้ง สว่าง  วิรัสวา ครู อนุมัติ
230 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660321 บ้านผาตั้ง สุขุมาลย์  อดทน ครู อนุมัติ
231 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660321 บ้านผาตั้ง ศักดิ์ดา  แสงฟ้าม่วง ครู อนุมัติ
232 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660322 บ้านห้วยไซงัว ปฏิวัติ  เอ็นดู ครู อนุมัติ
233 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660322 บ้านห้วยไซงัว ธวัชชัย  อินทขีณี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
234 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660323 บ้านดงต้อง นายจักรพันธ์  ชาวน้ำโมง ครู อนุมัติ
235 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660320 บ้านปากโสม สุภาภรณ์  แสนเลิศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
236 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660319 บ้านนาโคก ปฏิญญา  ท้าวพา ครู อนุมัติ
237 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660319 บ้านนาโคก นายประกอบ  สุขบูรณะ ครู อนุมัติ
238 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660332 บ้านม่วงน้ำไพร นายพรชัย  ถมพลกรัง ครู อนุมัติ
239 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660318 บ้านแก้งใหม่ นางนิติมา  แก้วดวงดี ครู อนุมัติ
240 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660318 บ้านแก้งใหม่ ประจักร์  สีปุ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
241 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660334 บ้านฟ้าประทาน รุ่งทวี  โคตราช ครู อนุมัติ
242 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660334 บ้านฟ้าประทาน อรทัย  ดาวแก้ว ครู อนุมัติ
243 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660334 บ้านฟ้าประทาน บ้านฟ้าประทาน  ศศิธร เปล่งดีสกุล ครู อนุมัติ
244 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660317 อนุบาลสังคม นายสำราญ  ปิยดิษฐ์สกุล ครู อนุมัติ
245 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660317 อนุบาลสังคม อรัญญา  ทองอินทร์ ครู อนุมัติ
246 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660424 อนุบาลบ้านคอกช้าง พรรณผกา  พวงกันยา ครู อนุมัติ
247 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660424 อนุบาลบ้านคอกช้าง เดือนเพ็ญ  โสดาวิชิต ครู อนุมัติ
248 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660425 บ้านเหมือดแอ่ สุภาพร  เพชรวิชิต ครู อนุมัติ
249 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660426 สมสะอาดดงมุขวิทยา ฉัตรธิดา  โยประทุม ครู อนุมัติ
250 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660426 สมสะอาดดงมุขวิทยา ธัญรัศม์  ฮาดดา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
251 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660427 บ้านนากอ สมภพ  เพชรวิชิต ครู อนุมัติ
252 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660427 บ้านนากอ นายสุกรรณ์  วรรณเสน ครู อนุมัติ
253 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660428 บ้านฝางวิทยา ธัญลักษณ์  คำไสย์ ครู อนุมัติ
254 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660429 บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ จันทณา  หวาวันจารย์ ครู อนุมัติ
255 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660429 บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ นางจันทณา  หวาวันจารย์ ครู อนุมัติ
256 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660430 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก นายวีระศักดิ์  ชัยวงศ์ศิริ ครูชำนาญการ อนุมัติ
257 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660431 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ นายคมสันติ  สลาพิมพ์ ครู อนุมัติ
258 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660432 บ้านโนนแดง นางปริญธิดา  เทพารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
259 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660433 บ้านหนองบัววิทยา ดอน  ไชยคำหาญ ครูช่วยสอน อนุมัติ
260 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660434 บ้านสมสนุกดงหนองบอน นางพิศวาส   สุวรรณมิตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
261 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660435 ฉันทนาวัณรถ วชิระ  อุทา ธุรการ อนุมัติ
262 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660435 ฉันทนาวัณรถ วชิระ  อุทา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
263 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660436 บ้านตอแก ปริชาติ  โคตรชมภู ครู อนุมัติ
264 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660422 สระใครไชยานุเคราะห์ นรินทร์สิรี  ศรีบุญเรือง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
265 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660422 สระใครไชยานุเคราะห์ นายกิตติชัยเ  เขียวศรี ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
266 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660423 บ้านหนองบัวเงิน สมใจ  สีมา ครู อนุมัติ
267 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660423 บ้านหนองบัวเงิน ชุติมดี  ชาธิรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน อนุมัติ
268 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660420 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 นฤทธิ์  จันทราช ครู อนุมัติ
269 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660420 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 นายสุพจน์  ภูพันธ์พร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
270 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660421 บ้านโพนสวรรค์ นางกัลยาณ์  จันทรัตน์ ครู อนุมัติ
271 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660421 บ้านโพนสวรรค์ นางสาวรุจิรา  เวียกไทยสงค์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
272 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660421 บ้านโพนสวรรค์ นายนคร  เกตุพล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
273 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660489 บ้านศูนย์กลาง นายสงวน  หีบแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศูนย์กลาง อนุมัติ
274 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660489 บ้านศูนย์กลาง อรุณศรี  ลมมนตรี ครู อนุมัติ
275 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660490 บ้านน้ำทอน อาภาวดี  เครือเพียกุล ครู อนุมัติ
276 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660491 อาโอยาม่า 2 นางสาวสิรพัทร์  สวัสดิ์วงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
277 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660491 อาโอยาม่า 2 ประทุมวรรณ  สว่างอารมย์ ครู อนุมัติ
278 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660492 อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก นายอภิรัฐ  สุริยวงศ์ ครู อนุมัติ
279 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660493 บ้านดอนขนุนพัฒนา เชิงรบ  บุญเกศ ครู อนุมัติ
280 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660488 บ้านไร่ สุภาพร  นาหัวนิล ลูกจ้าง อนุมัติ
281 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660488 บ้านไร่ ไตรภพ  พิมพ์จำปา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
282 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660488 บ้านไร่ สุภาพร  นาหัวนิล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
283 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660488 บ้านไร่ yopa  sringam ครู อนุมัติ
284 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660486 บ้านโพนทอง วรรณวิศา  ไชยทองดี ครู อนุมัติ
285 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660486 บ้านโพนทอง นายสนอง  อักษร ครู อนุมัติ
286 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660486 บ้านโพนทอง teeraphon  pongtapthai ครู อนุมัติ
287 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660487 อนุบาลดอนไผ่ นางสาวจิราพร  ศรีงาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
288 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660484 บ้านโพธิ์ตาก รัชนีกร  ปัจชะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
289 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660485 บ้านสาวแล นายบุญเท  แสนบุญเมือง ครู อนุมัติ