รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.หนองคาย เขต 1 660011 : บ้านเมืองหมี วรรณภา  สมจิตศรีปัญญา ครู
2 สพป.หนองคาย เขต 1 660011 : บ้านเมืองหมี เสาวณีย์  หินกาล ครู
3 สพป.หนองคาย เขต 1 660012 : บ้านพร้าวเหนือ ศุภณัฐ  พรหมเขจร ครู
4 สพป.หนองคาย เขต 1 660012 : บ้านพร้าวเหนือ นางสาวบัวคำ  บุญจันทร์ ครู
5 สพป.หนองคาย เขต 1 660039 : ราชประชานุเคราะห์ 14 ศิรโรจน์  ชารีราษฎร์ ครู
6 สพป.หนองคาย เขต 1 660039 : ราชประชานุเคราะห์ 14 รวิวรรณ  ขมิ้นเขียว ครู
7 สพป.หนองคาย เขต 1 660039 : ราชประชานุเคราะห์ 14 ชวลิต  ประลันย์ ครู
8 สพป.หนองคาย เขต 1 660039 : ราชประชานุเคราะห์ 14 รติมล  สุวรรณเกษี ครู
9 สพป.หนองคาย เขต 1 660040 : นาฮีนุเคราะห์ รัตนาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ ครู
10 สพป.หนองคาย เขต 1 660040 : นาฮีนุเคราะห์ นายสมควร  ศรีฮาด ครู
11 สพป.หนองคาย เขต 1 660041 : ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา ปุษยา  ไชยจักร ครู
12 สพป.หนองคาย เขต 1 660042 : บ้านโคกสำราญ กิตติคุณ   ขึ้นเสียง ครู
13 สพป.หนองคาย เขต 1 660042 : บ้านโคกสำราญ ทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญ
14 สพป.หนองคาย เขต 1 660042 : บ้านโคกสำราญ นายพรพจน์  คำแพงศรี ธุรการโรงเรียน
15 สพป.หนองคาย เขต 1 660042 : บ้านโคกสำราญ นางจิตธิดา  กิจติกาล ครู
16 สพป.หนองคาย เขต 1 660043 : บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา นางไชยณา  สูตรสุคนธ์ ครู
17 สพป.หนองคาย เขต 1 660043 : บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา อรุณรุ่ง  วชิรกัลยากร ครู
18 สพป.หนองคาย เขต 1 660044 : บ้านหนองหมื่น สุรวิทย์  ธรรมสุข ครู
19 สพป.หนองคาย เขต 1 660030 : ชุมชนบ้านพวก สุธาพร  มุศิริ ครูผู้ช่วย
20 สพป.หนองคาย เขต 1 660030 : ชุมชนบ้านพวก นางสาวธัญญลักษม์  มหาศิริพันธ์ ครู
21 สพป.หนองคาย เขต 1 660030 : ชุมชนบ้านพวก นายประคอง  โคตะวงษ์ ผ้อำนวยการโรงเรียน
22 สพป.หนองคาย เขต 1 660031 : บ้านเดื่อใต้ พิสมัย  รัตนดี ครู
23 สพป.หนองคาย เขต 1 660031 : บ้านเดื่อใต้ ประภัสสร  โยธายุทธ ครูผู้ช่วย
24 สพป.หนองคาย เขต 1 660031 : บ้านเดื่อใต้ อนุพงษ์  เหล่าทะนนท์ ครูผู้ช่วย
25 สพป.หนองคาย เขต 1 660031 : บ้านเดื่อใต้ สิริศักดิ์   นิลเกตุ ครู
26 สพป.หนองคาย เขต 1 660018 : บ้านโคกป่าฝาง สมเกียรติ  โคธิเวทย์ ครู
27 สพป.หนองคาย เขต 1 660018 : บ้านโคกป่าฝาง พิไลวรรณ  ภาคโส ธุรการโรงเรียน
28 สพป.หนองคาย เขต 1 660018 : บ้านโคกป่าฝาง อนันตญา  พิมพ์มีลาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.หนองคาย เขต 1 660019 : บ้านหนองบ่อ นางจารุวรรณ  จันทร์ใบ ครู
30 สพป.หนองคาย เขต 1 660019 : บ้านหนองบ่อ เทียนชัย  พลรัตน์ ผู้อำนวยการ
31 สพป.หนองคาย เขต 1 660019 : บ้านหนองบ่อ บุลภรณ์  วังแสนแก้ว ลูกจ้าง
32 สพป.หนองคาย เขต 1 660019 : บ้านหนองบ่อ นายณรงค์  สุดตา ครู
33 สพป.หนองคาย เขต 1 660015 : ชุมชนบ้านปะโค วิทวัส  สินทร ครู
34 สพป.หนองคาย เขต 1 660015 : ชุมชนบ้านปะโค นายกรเมศ  ละอองเอกกุลภัค ครู
35 สพป.หนองคาย เขต 1 660051 : วัดพระธาตุบังพวน สมหวัง  พุทธิวงค์ ครู
36 สพป.หนองคาย เขต 1 660051 : วัดพระธาตุบังพวน สุภาพร  ศรีจันดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
37 สพป.หนองคาย เขต 1 660052 : ราษฎร์นุเคราะห์ นาตยา  ทุมา ครู
38 สพป.หนองคาย เขต 1 660052 : ราษฎร์นุเคราะห์ นางสาวบุสรินทร์  โคตรชมภู ครู
39 สพป.หนองคาย เขต 1 660053 : ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) โกสินทร์  ทุมา ครู
40 สพป.หนองคาย เขต 1 660054 : โคกคำทุ่งสว่างวิทยา ปรียา  องค์นาม ครู
41 สพป.หนองคาย เขต 1 660054 : โคกคำทุ่งสว่างวิทยา วิรัตน์  แก้วมหาชัย ครู
42 สพป.หนองคาย เขต 1 660054 : โคกคำทุ่งสว่างวิทยา นายสุรศิลป์  หวาวันจารย์ ครู
43 สพป.หนองคาย เขต 1 660054 : โคกคำทุ่งสว่างวิทยา เมธาวี  นิตยารส ธุรการโรงเรียน
44 สพป.หนองคาย เขต 1 660055 : บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา นายศุภชัย  ตาตะมิ ครู
45 สพป.หนองคาย เขต 1 660055 : บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา ธีรวุฒิ  ลาภทวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
46 สพป.หนองคาย เขต 1 660056 : หนองผือวิทยาคม ประพันธื  คล้อยตาม ครู
47 สพป.หนองคาย เขต 1 660057 : บ้านโคกก่อง นางวีรกัญญา  แลบัว ครู
48 สพป.หนองคาย เขต 1 660058 : มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา วัชราลัย  มูลหา ครู
49 สพป.หนองคาย เขต 1 660027 : บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ วนัชพร  ไชยทองศรี ครูผู้ช่วย
50 สพป.หนองคาย เขต 1 660027 : บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ ไพฑูรย์  กันณารักษ์ ครู
51 สพป.หนองคาย เขต 1 660027 : บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ ธัญวรัตน์ชนก  ตะโสธร ครู
52 สพป.หนองคาย เขต 1 660001 : อนุบาลอรุณรังษี ธัญชนก  โคธิเสน ธุรการ
53 สพป.หนองคาย เขต 1 660002 : เนินพระเนาว์วิทยา ขวัญชีวา  แก้วสมบูรณ์ ครู
54 สพป.หนองคาย เขต 1 660028 : จันทราราม นางสาวกรรณิกา  วิลัยธรรม ครู
55 สพป.หนองคาย เขต 1 660028 : จันทราราม วิฑูรย์  พิสัยพันธ์ ครู
56 สพป.หนองคาย เขต 1 660026 : หนองแดงสร้างประทายพัฒนา วรางคนนางค์  วิชิตพันธ์ ครู
57 สพป.หนองคาย เขต 1 660008 : บ้านโคกแมงเงา นายภูมิภัทรกานต์  มะลิต ครูผู้ช่วย
58 สพป.หนองคาย เขต 1 660008 : บ้านโคกแมงเงา นางสรินยา   ปัญญาทิพย์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
59 สพป.หนองคาย เขต 1 660009 : จอมมณี เตือนใจ  แก้วรินทร์ ครู
60 สพป.หนองคาย เขต 1 660014 : บ้านหนองแจ้ง นางชมัยพร  จันทร์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ
61 สพป.หนองคาย เขต 1 660020 : บ้านเมืองบาง ธนภร  ภูวนา ธุรการ
62 สพป.หนองคาย เขต 1 660020 : บ้านเมืองบาง สรรเพชร  สรรพิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
63 สพป.หนองคาย เขต 1 660020 : บ้านเมืองบาง นายเอกชัย  ศิริจันทร์ ครู
64 สพป.หนองคาย เขต 1 660021 : บ้านนาคลอง สุรศักดิ์  สายประศาสน์ ครู
65 สพป.หนองคาย เขต 1 660021 : บ้านนาคลอง ภัทราภรณ์  การุณ ครูธุรการ
66 สพป.หนองคาย เขต 1 660021 : บ้านนาคลอง อรทัย  พลหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
67 สพป.หนองคาย เขต 1 660022 : บ้านวังยาง ไพรินทร์  พุฒเขียว ครู
68 สพป.หนองคาย เขต 1 660022 : บ้านวังยาง มนุสา  พรมศรีจันทร์ ครูผู้ช่วย
69 สพป.หนองคาย เขต 1 660023 : หาดคำบอนวัฒนา วิไลลักษณ์  ไชยอาจ ครู
70 สพป.หนองคาย เขต 1 660023 : หาดคำบอนวัฒนา ณเรศ  ดาวแก้ว ผู้อำนวยการ
71 สพป.หนองคาย เขต 1 660023 : หาดคำบอนวัฒนา ดวงใจ  หาบุญมี ครู
72 สพป.หนองคาย เขต 1 660024 : บ้านเบิดวิทยา นิรัญ  รัตนสุรินทร์ ครู
73 สพป.หนองคาย เขต 1 660025 : เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ จรูญ  เทพเสน ครู
74 สพป.หนองคาย เขต 1 660025 : เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ อัศวิน   ศรีสว่าง พนักงานราชการ
75 สพป.หนองคาย เขต 1 660017 : บ้านเวียงคุก สมฤดี  พระโพธิ์ ธุรการ
76 สพป.หนองคาย เขต 1 660017 : บ้านเวียงคุก อัจจิมา  ศรีอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
77 สพป.หนองคาย เขต 1 660017 : บ้านเวียงคุก สุนันทา  เศษสวย ครูชำนาญการพิเศษ
78 สพป.หนองคาย เขต 1 660016 : ครุราษฎร์รังสรรค์ ประสิทธิ์ชัย  จันทร์ผาย ครู
79 สพป.หนองคาย เขต 1 660016 : ครุราษฎร์รังสรรค์ ฤทธิ์สมร  วงศรีแก้ว ครู
80 สพป.หนองคาย เขต 1 660016 : ครุราษฎร์รังสรรค์ ฐาปกรณ์  แสงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
81 สพป.หนองคาย เขต 1 660049 : โพนสว่างป่าตองวิทยา บุญส่ง  สิทธิสมาน ครู
82 สพป.หนองคาย เขต 1 660050 : บ้านนาอ่างสร้างอ่าง นายอิสระ  พรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
83 สพป.หนองคาย เขต 1 660050 : บ้านนาอ่างสร้างอ่าง นางฉวีวรรณ  ตุธรรม ครู
84 สพป.หนองคาย เขต 1 660050 : บ้านนาอ่างสร้างอ่าง นายนรินทร์   ศรีอุดม ครู
85 สพป.หนองคาย เขต 1 660045 : ดงเว้นดงเจริญวิทยา ภุชงค์  นิยมธรรม ครู
86 สพป.หนองคาย เขต 1 660045 : ดงเว้นดงเจริญวิทยา นพฤทธิ์  สิทธิสาร ครู
87 สพป.หนองคาย เขต 1 660046 : ดาวเรืองสมสะอาด สิริกร  จอมกิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
88 สพป.หนองคาย เขต 1 660046 : ดาวเรืองสมสะอาด นายประเวทย์  พินธะ ครู
89 สพป.หนองคาย เขต 1 660047 : บ้านสร้างพอก นางนิรชร  พันตา ครู
90 สพป.หนองคาย เขต 1 660047 : บ้านสร้างพอก นางผกาพันธ์  ผาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
91 สพป.หนองคาย เขต 1 660048 : บ้านสวยหลง นางกุลวนิตย์  บุุดดา ครู
92 สพป.หนองคาย เขต 1 660048 : บ้านสวยหลง ยุภานันท์  ศิลาคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
93 สพป.หนองคาย เขต 1 660048 : บ้านสวยหลง นายมนัส  วระรักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
94 สพป.หนองคาย เขต 1 660048 : บ้านสวยหลง นางกุลวนิตย์  บุดดา ครู
95 สพป.หนองคาย เขต 1 660036 : บ้านบงวิทยา อัฉราภรณ์  กวนวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
96 สพป.หนองคาย เขต 1 660036 : บ้านบงวิทยา อำพาพร  มณีศรี ครู
97 สพป.หนองคาย เขต 1 660036 : บ้านบงวิทยา มนูญ  ภูมิประสาท ครู
98 สพป.หนองคาย เขต 1 660037 : บ้านจอมแจ้ง อติกานต์  กล้าหาญ เจ้าหาน้าที่ธุรการโรงเรียน
99 สพป.หนองคาย เขต 1 660037 : บ้านจอมแจ้ง รัชนิกุล  โคตะวัน ครูธุรการ
100 สพป.หนองคาย เขต 1 660038 : หัวหาดวิทยา ศุรดา  พรหมโคตร ครูผู้ช่วย
101 สพป.หนองคาย เขต 1 660038 : หัวหาดวิทยา วิชชุดา  โคตรชมภู ครู
102 สพป.หนองคาย เขต 1 660038 : หัวหาดวิทยา ยุพาพร  ชมภูวิเศษ ครู
103 สพป.หนองคาย เขต 1 660032 : บ้านหมากก่องฝายแตก อนิรุท  ศรีสมบูรณ์ ครู
104 สพป.หนองคาย เขต 1 660032 : บ้านหมากก่องฝายแตก รุจิกาญจน์  โคตะวงษ์ ครู
105 สพป.หนองคาย เขต 1 660034 : สีกายวิทยาคม อนุมา  ศรีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
106 สพป.หนองคาย เขต 1 660034 : สีกายวิทยาคม นางอัญชัญ  ศรีสาร ครู
107 สพป.หนองคาย เขต 1 660005 : อนุบาลหนองคาย นางวงเดือน  ภวภูตานนท์ ครู
108 สพป.หนองคาย เขต 1 660006 : บ้านคุยนางขาว นางสมคิด   สุขกระโทก ครู
109 สพป.หนองคาย เขต 1 660003 : ธนากรสงเคราะห์ พรรณราย  ขอคำ ครู
110 สพป.หนองคาย เขต 1 660007 : บ้านหนองเดิ่น นิภาภรณ์  นันแก้ว ครู
111 สพป.หนองคาย เขต 1 660010 : อักษรอดุลวิทยา เสาวนีย์  อะทุมชาย ครู
112 สพป.หนองคาย เขต 1 660010 : อักษรอดุลวิทยา นางอังสณา  ชาวประมงค์ ครู
113 สพป.หนองคาย เขต 1 660035 : พร้าวใต้เจริญสุข เรวดี  เกษโสภา ครู
114 สพป.หนองคาย เขต 1 660035 : พร้าวใต้เจริญสุข นายปัญญา  มั่งมี ครู
115 สพป.หนองคาย เขต 1 660033 : หินโงมวิทยา แสงสุริยา  ศรีพูน ครู
116 สพป.หนองคาย เขต 1 660029 : บ้านดงเจริญ รัตติกร   ไตรยางค์ ครู
117 สพป.หนองคาย เขต 1 660029 : บ้านดงเจริญ นายสมชาติ  เจริญสุข ครู
118 สพป.หนองคาย เขต 1 660162 : บ้านกองนาง นางสาวปาณิสรา   บุดดาวงษ์ ครู
119 สพป.หนองคาย เขต 1 660162 : บ้านกองนาง รมณ  โคตรเพชร ครู
120 สพป.หนองคาย เขต 1 660162 : บ้านกองนาง ปาณิสรา  บุดดาวงษ์ ครู
121 สพป.หนองคาย เขต 1 660163 : บ้านปากมาง นางสาวนฤมล  สุพร ครู
122 สพป.หนองคาย เขต 1 660163 : บ้านปากมาง อุบล  มงคลแก้วเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ
123 สพป.หนองคาย เขต 1 660164 : บ้านหงส์ทองสามขา นางบัวเครือ  พัดพรม ครู
124 สพป.หนองคาย เขต 1 660164 : บ้านหงส์ทองสามขา นายวสันต์  โยธา ธุรการ
125 สพป.หนองคาย เขต 1 660164 : บ้านหงส์ทองสามขา นางสาวลวิตรา   สีโยธา ธุรการโรงเรียน
126 สพป.หนองคาย เขต 1 660165 : ป่าสักวิทยา นายสมบูรณ์  สุบิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
127 สพป.หนองคาย เขต 1 660166 : บ้านนาบง กนกนาถ  คะดุลย์ ครูผู้ช่วย
128 สพป.หนองคาย เขต 1 660172 : บ้านโคกคอน ทัศนีย์พร  นามมัน พี่เลี้ยงเด็กพิการ
129 สพป.หนองคาย เขต 1 660172 : บ้านโคกคอน ลักขณา  บำรุงเอื้อ ครู
130 สพป.หนองคาย เขต 1 660173 : บ้านหนองผือ นายชวกร  ราชวงศ์ ธุรการ
131 สพป.หนองคาย เขต 1 660173 : บ้านหนองผือ กนิษฐา  จันทรเสนา ูธุรการ
132 สพป.หนองคาย เขต 1 660173 : บ้านหนองผือ นายประมวล  อันภักดี ครู
133 สพป.หนองคาย เขต 1 660171 : บ้านโพนพระ นายณรงค์  นามโยธา ครู
134 สพป.หนองคาย เขต 1 660171 : บ้านโพนพระ นายอโณทัย  ชัยงาม ครู
135 สพป.หนองคาย เขต 1 660171 : บ้านโพนพระ ธนพล  พันธุ์พิบูลย์ ครู
136 สพป.หนองคาย เขต 1 660154 : โกมลวิทยาคาร โสพันธุ์  ขัตติยะราช ครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
137 สพป.หนองคาย เขต 1 660154 : โกมลวิทยาคาร นายจักรพงศ์  ธรรมสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
138 สพป.หนองคาย เขต 1 660154 : โกมลวิทยาคาร สุพรรณี   นาทา บุคลากรวิทยาศาสตร์
139 สพป.หนองคาย เขต 1 660155 : อนุบาลดารณีท่าบ่อ พัฒนา  บัวติก ครู
140 สพป.หนองคาย เขต 1 660155 : อนุบาลดารณีท่าบ่อ ภัทรพล  ชัยสีดา ครู
141 สพป.หนองคาย เขต 1 660158 : บ้านนาช้างน้ำ นางสาวเดือนเพ็ญ  ศิริกาญจน์ ครูผู้ช่วย
142 สพป.หนองคาย เขต 1 660158 : บ้านนาช้างน้ำ ศิริพร  ชาวน้ำโมง ธุรการโรงเรียน
143 สพป.หนองคาย เขต 1 660178 : บ้านกวดโคกสว่าง ปิติยา  สงวนบุญ ครู
144 สพป.หนองคาย เขต 1 660170 : ร่วมมิตรวิทยา วิภาพรรณ  เบ้าทอง ครู
145 สพป.หนองคาย เขต 1 660170 : ร่วมมิตรวิทยา นายวรวิทย์  สังข์วงศ์ ครู
146 สพป.หนองคาย เขต 1 660170 : ร่วมมิตรวิทยา นายนัตชรินทร์  เทวิญ ครู
147 สพป.หนองคาย เขต 1 660175 : บ้านท่าสำราญ ปัณณภัสร์   พันสีทุม ธุรการโรงเรียน
148 สพป.หนองคาย เขต 1 660175 : บ้านท่าสำราญ นางสาวปัณณภัสร์  พันสีทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
149 สพป.หนองคาย เขต 1 660175 : บ้านท่าสำราญ อภิวัฒน์  แสนอภัย ครู
150 สพป.หนองคาย เขต 1 660169 : บ้านอุ่มเย็น สุนันทา  โสภาพร ครูธุรการ
151 สพป.หนองคาย เขต 1 660169 : บ้านอุ่มเย็น บ้านอุ่มเย็น  สาคร หอทอง ครู โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น
152 สพป.หนองคาย เขต 1 660169 : บ้านอุ่มเย็น บ้านอุ่มเย็น  สาคร หอทอง ครู โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น
153 สพป.หนองคาย เขต 1 660174 : บ้านหนองแวง นายเสถียร  บัวชัย ครู
154 สพป.หนองคาย เขต 1 660167 : บ้านน้ำโมง นายประดิษฐ์  ผุยปุ้ย ครู
155 สพป.หนองคาย เขต 1 660167 : บ้านน้ำโมง ชัชวาลย์  พรหมดวงดี ธุรการ
156 สพป.หนองคาย เขต 1 660167 : บ้านน้ำโมง สาวิตรี  พรหมดวงดี ครู
157 สพป.หนองคาย เขต 1 660167 : บ้านน้ำโมง อนุชาติ  พรมสมบัติ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
158 สพป.หนองคาย เขต 1 660168 : บ้านทุ่มฝาง นางพิศมัย  โพสาวัง ครู
159 สพป.หนองคาย เขต 1 660168 : บ้านทุ่มฝาง กาญจนา  บุญจูง ครู
160 สพป.หนองคาย เขต 1 660168 : บ้านทุ่มฝาง นางสุนิษกา   โยคะสิงห์ ครู
161 สพป.หนองคาย เขต 1 660168 : บ้านทุ่มฝาง นายประสงค์  อาจนาวัง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
162 สพป.หนองคาย เขต 1 660152 : บ้านเดื่อ นายฟิสิกส์  เรืองแสง ครู
163 สพป.หนองคาย เขต 1 660153 : บ้านน้อย นายองอาจ   ดอนเกิด ครูโรงเรียนบ้านน้อย
164 สพป.หนองคาย เขต 1 660159 : บ้านเทวีดอนขม วิทยา  ยาพรม ครู
165 สพป.หนองคาย เขต 1 660159 : บ้านเทวีดอนขม ิวิภาวดี  แสงเสนาะ ครู
166 สพป.หนองคาย เขต 1 660151 : โพนศิลางามวิทยา นางสาวอมรรัตน์  คะสีทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
167 สพป.หนองคาย เขต 1 660145 : ชุมชนบ้านถ่อน เพ็ชรมณี  โคตรชมภู ผู้อำนวยการโรงเรีียน
168 สพป.หนองคาย เขต 1 660145 : ชุมชนบ้านถ่อน ผดุงศรี  โยคิน ครู
169 สพป.หนองคาย เขต 1 660160 : โรงเรียนบ้านว่าน อภิชญา   ริวงศา ครูอัตราจ้าง
170 สพป.หนองคาย เขต 1 660161 : บ้านแสนสุข จำเนียน  วิชากูล ครู
171 สพป.หนองคาย เขต 1 660161 : บ้านแสนสุข พรพิมล  ดานะ ครู
172 สพป.หนองคาย เขต 1 660176 : บ้านเป้า นางประภัสสร  อุณารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
173 สพป.หนองคาย เขต 1 660176 : บ้านเป้า ปนัดดา  ศิลปชัย ครูผู้ช่วย
174 สพป.หนองคาย เขต 1 660177 : คุรุศิษย์วิทยา นายองอาจ  ศรีสว่าง ครู
175 สพป.หนองคาย เขต 1 660177 : คุรุศิษย์วิทยา นายดีเด่น   ชัยชนะ ผู้อำการโรงเรียน
176 สพป.หนองคาย เขต 1 660156 : ชุมชนบ้านโพนสา กิตติมา  ศรีสว่าง ครู
177 สพป.หนองคาย เขต 1 660156 : ชุมชนบ้านโพนสา ว่าที่ ร.ต.ชัยญา  ยาพรม ครู
178 สพป.หนองคาย เขต 1 660156 : ชุมชนบ้านโพนสา สมบูรณ์  วรพิทย์ ครู
179 สพป.หนองคาย เขต 1 660157 : บ้านท่ามะเฟือง นางสาวปารมี  บุญชู ครูผู้ช่วย
180 สพป.หนองคาย เขต 1 660157 : บ้านท่ามะเฟือง นายสมนึก  ศรีภา ครู
181 สพป.หนองคาย เขต 1 660157 : บ้านท่ามะเฟือง นางสิทธิชา  อักษร ธุรการโรงเรียน
182 สพป.หนองคาย เขต 1 660150 : ราษฎร์สามัคคี นายปริญญา   นันทะมีชัย ครู
183 สพป.หนองคาย เขต 1 660150 : ราษฎร์สามัคคี นายกุศล  ดวงจันทร์ ครู
184 สพป.หนองคาย เขต 1 660146 : บ้านนาน้ำพาย บัญชา  มาตรมูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
185 สพป.หนองคาย เขต 1 660146 : บ้านนาน้ำพาย วิไลพร  พรมศรี ครู
186 สพป.หนองคาย เขต 1 660147 : บ้านหนองนาง อรวดี  ไชยเสนา ครูผู้ช่วย
187 สพป.หนองคาย เขต 1 660147 : บ้านหนองนาง ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  โคตรชมภู ครู
188 สพป.หนองคาย เขต 1 660147 : บ้านหนองนาง ไชยเรศ  บัวใหญ่รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
189 สพป.หนองคาย เขต 1 660148 : บ้านนาดง วรางคณา  วรางคณา ดวงศรี ธุรการ
190 สพป.หนองคาย เขต 1 660148 : บ้านนาดง ทวี  น้อยยะ ครู
191 สพป.หนองคาย เขต 1 660149 : บ้านดงนาคำ คำไพ  คำหาญ ครู
192 สพป.หนองคาย เขต 1 660149 : บ้านดงนาคำ นายคำไพ  คำหาญ ครู
193 สพป.หนองคาย เขต 1 660149 : บ้านดงนาคำ ทูลย์  สมชัย ครู
194 สพป.หนองคาย เขต 1 660149 : บ้านดงนาคำ ศุภลักษณ์  ไชยวงษ์ ธุรการ
195 สพป.หนองคาย เขต 1 660307 : ชุมชนบ้านหม้อ จำเป็น  จันทร์ขาว ครู
196 สพป.หนองคาย เขต 1 660308 : บ้านท่ากฐิน นางภาวิณี  สีใส ครู
197 สพป.หนองคาย เขต 1 660308 : บ้านท่ากฐิน supanan  chaisumang ธุรการ
198 สพป.หนองคาย เขต 1 660308 : บ้านท่ากฐิน tanapon  wuttivong ครู
199 สพป.หนองคาย เขต 1 660308 : บ้านท่ากฐิน วิชิต  ขวาของ ธุรการโรงเรียน
200 สพป.หนองคาย เขต 1 660309 : บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) มนัสดา  บัวน้อย ครูชำนาญการพิเศษ
201 สพป.หนองคาย เขต 1 660309 : บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) นางเสงี่ยม  โคตะมี ครู
202 สพป.หนองคาย เขต 1 660310 : พัฒนาคำแก้ว พัฒนา  จันทร์ศรี ครู
203 สพป.หนองคาย เขต 1 660310 : พัฒนาคำแก้ว นายบุญมา   กงพลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
204 สพป.หนองคาย เขต 1 660299 : บ้านป่าสัก อัญชุลีกร  พันกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
205 สพป.หนองคาย เขต 1 660299 : บ้านป่าสัก นางสุทธอร  จันทร์ทองศรี ครู
206 สพป.หนองคาย เขต 1 660313 : บ้านวังน้ำมอก นางสาวกนกพิชญ์  นามทองจันทร์ ครูผู้ช่วย
207 สพป.หนองคาย เขต 1 660311 : พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา อภิสิทธิ์  เที่ยงคูณ ครูผู้ช่วย
208 สพป.หนองคาย เขต 1 660311 : พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา อุทุมพร   หล้าวงศา ครู
209 สพป.หนองคาย เขต 1 660312 : บ้านถิ่นทอนเหนือ arunee  sawaree ครู
210 สพป.หนองคาย เขต 1 660312 : บ้านถิ่นทอนเหนือ วัชราภรณ์  มอญขาม ครูผู้ช่วย
211 สพป.หนองคาย เขต 1 660293 : บ้านศรีเชียงใหม่ นางสาวศศิธร  พรมคำภา พนักงานราชการ
212 สพป.หนองคาย เขต 1 660293 : บ้านศรีเชียงใหม่ สุภาพร  จันทะราช ครู
213 สพป.หนองคาย เขต 1 660294 : อนุบาลศรีเชียงใหม่ นิวัฒน์  กองแก้ว ครู
214 สพป.หนองคาย เขต 1 660294 : อนุบาลศรีเชียงใหม่ พัชราภรณ์  ป้องคำสิงห์ ครู
215 สพป.หนองคาย เขต 1 660295 : สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 นายสุชาติ   วัดปาน ครู
216 สพป.หนองคาย เขต 1 660296 : โนนสง่าหนองแวงวิทยา ศิริวรรณ  บุญจันทร์ ครู
217 สพป.หนองคาย เขต 1 660296 : โนนสง่าหนองแวงวิทยา รวินันท์   นามมัน ครู
218 สพป.หนองคาย เขต 1 660297 : บ้านหัวทราย นวลจันทร์  พรหมสิทธิ์ ครู
219 สพป.หนองคาย เขต 1 660298 : บ้านพานพร้าว สาธินี  นามศักดิ์ ธุรการ
220 สพป.หนองคาย เขต 1 660300 : ดอนก่อโนนสวรรค์ นางสาวสิรินดา  โคตรชมภู ครู
221 สพป.หนองคาย เขต 1 660300 : ดอนก่อโนนสวรรค์ อุดมพร  โคตรชมภู ครูพัสดุ
222 สพป.หนองคาย เขต 1 660301 : บ้านไทยสามัคคี นางคำไพวรรณ์  วัดปาน ครู
223 สพป.หนองคาย เขต 1 660301 : บ้านไทยสามัคคี รัชนี  นาหัวหนอง ครู คศ.1
224 สพป.หนองคาย เขต 1 660302 : หนองปลาปากจำปาทอง นายพงษ์พยัคฆ์  กองแก้ว ครู คศ 3
225 สพป.หนองคาย เขต 1 660302 : หนองปลาปากจำปาทอง นางเพชรา  พิมพ์ศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
226 สพป.หนองคาย เขต 1 660302 : หนองปลาปากจำปาทอง เจนจิรา  แสงนา ธุรการ
227 สพป.หนองคาย เขต 1 660303 : บ้านขุมคำ อัศนัย  คำเวียง ธุรการ
228 สพป.หนองคาย เขต 1 660303 : บ้านขุมคำ นางสาวธิดารัตน์  ผาเวช ครูผู้ช่วย
229 สพป.หนองคาย เขต 1 660303 : บ้านขุมคำ นางสาวกฤตยา  หันไชยศรี ครูผู้ช่วย
230 สพป.หนองคาย เขต 1 660304 : บ้านนาโพธิ์ วรภัทร  คำหาญ ครูผู้ช่วย
231 สพป.หนองคาย เขต 1 660304 : บ้านนาโพธิ์ พนารัตน์   ใจขาน ครู
232 สพป.หนองคาย เขต 1 660304 : บ้านนาโพธิ์ สมฤทัย  คันธี ครู
233 สพป.หนองคาย เขต 1 660305 : บ้านดงบัง นางสาวปัณณภัสร์  พีนสีทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
234 สพป.หนองคาย เขต 1 660305 : บ้านดงบัง จารุณี  วันธานี ครูธุรการ
235 สพป.หนองคาย เขต 1 660306 : บ้านเสียว จิรัชยา  แดนกาไสย ครู
236 สพป.หนองคาย เขต 1 660306 : บ้านเสียว รุ่งทิพย์   มุทาพร ครูผู้ช่วย
237 สพป.หนองคาย เขต 1 660314 : ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 นางณัฐณิชา  ฉิมหลวง ครูชำนาญการ
238 สพป.หนองคาย เขต 1 660314 : ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 นางสาวปวริศา  เทียมดามา ครู
239 สพป.หนองคาย เขต 1 660315 : บ้านสังกะลีนาขาม จิระวัฒน์  พรมนิวาส ครู
240 สพป.หนองคาย เขต 1 660315 : บ้านสังกะลีนาขาม นายสายันต์  เชิญชม ครู
241 สพป.หนองคาย เขต 1 660316 : บ้านโสกกล้า สเกน  สุทธิ ครู
242 สพป.หนองคาย เขต 1 660324 : บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง วรรณชัย  พิมพ์โพธิ์พันธ์ ครู
243 สพป.หนองคาย เขต 1 660329 : บ้านนางิ้ว จุฬาภรณ์  ทองศักดิ์สิทธิ์ ครู
244 สพป.หนองคาย เขต 1 660330 : บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย ชาลิสา  จันทร์เสนา ครู
245 สพป.หนองคาย เขต 1 660330 : บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย ดุสิต  สระประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียน
246 สพป.หนองคาย เขต 1 660331 : บ้านเทา-นาบอน วัชราภรณ์  ทองน้อย ครู
247 สพป.หนองคาย เขต 1 660331 : บ้านเทา-นาบอน ธรรมนูญ  แสงมณี ครู
248 สพป.หนองคาย เขต 1 660331 : บ้านเทา-นาบอน รุ่งเรือง  สว่าง ครู
249 สพป.หนองคาย เขต 1 660333 : บ้านเทพประทับ นางสาวสิรินาฎ  แก่นดี ครู
250 สพป.หนองคาย เขต 1 660333 : บ้านเทพประทับ บุญตา  ใฮงาม ครู
251 สพป.หนองคาย เขต 1 660325 : บ้านตาดเสริม นายสุเวช  อ่างมัจฉา ครู
252 สพป.หนองคาย เขต 1 660325 : บ้านตาดเสริม นายอดิศักดิ์  นรสิงห์ ครูธุรการ
253 สพป.หนองคาย เขต 1 660326 : บ้านม่วง nilamon  khotsaeng ครูผู้ช่วย
254 สพป.หนองคาย เขต 1 660327 : บ้านหนอง นางสาววิไลวรรณ  ไชยรา ครู
255 สพป.หนองคาย เขต 1 660328 : บ้านวังมน นายวัฒนา  ตันมิ่ง ครู
256 สพป.หนองคาย เขต 1 660328 : บ้านวังมน นางสาวมณฑกานต์  บุ่งเสน่ห์ ครู
257 สพป.หนองคาย เขต 1 660321 : บ้านผาตั้ง สว่าง  วิรัสวา ครู
258 สพป.หนองคาย เขต 1 660321 : บ้านผาตั้ง ศักดิ์ดา  แสงฟ้าม่วง ครู
259 สพป.หนองคาย เขต 1 660321 : บ้านผาตั้ง สุขุมาลย์  อดทน ครู
260 สพป.หนองคาย เขต 1 660322 : บ้านห้วยไซงัว ธวัชชัย  อินทขีณี ครูอัตราจ้าง
261 สพป.หนองคาย เขต 1 660322 : บ้านห้วยไซงัว ปฏิวัติ  เอ็นดู ครู
262 สพป.หนองคาย เขต 1 660323 : บ้านดงต้อง นายจักรพันธ์  ชาวน้ำโมง ครู
263 สพป.หนองคาย เขต 1 660320 : บ้านปากโสม สุภาภรณ์  แสนเลิศ ครูผู้ช่วย
264 สพป.หนองคาย เขต 1 660319 : บ้านนาโคก ปฏิญญา  ท้าวพา ครู
265 สพป.หนองคาย เขต 1 660319 : บ้านนาโคก นายประกอบ  สุขบูรณะ ครู
266 สพป.หนองคาย เขต 1 660332 : บ้านม่วงน้ำไพร นายพรชัย  ถมพลกรัง ครู
267 สพป.หนองคาย เขต 1 660318 : บ้านแก้งใหม่ ประจักร์  สีปุ ผู้อำนวยการโรงเรียน
268 สพป.หนองคาย เขต 1 660318 : บ้านแก้งใหม่ นางนิติมา  แก้วดวงดี ครู
269 สพป.หนองคาย เขต 1 660334 : บ้านฟ้าประทาน รุ่งทวี  โคตราช ครู
270 สพป.หนองคาย เขต 1 660334 : บ้านฟ้าประทาน อรทัย  ดาวแก้ว ครู
271 สพป.หนองคาย เขต 1 660334 : บ้านฟ้าประทาน บ้านฟ้าประทาน  ศศิธร เปล่งดีสกุล ครู
272 สพป.หนองคาย เขต 1 660317 : อนุบาลสังคม อรัญญา  ทองอินทร์ ครู
273 สพป.หนองคาย เขต 1 660317 : อนุบาลสังคม นายสำราญ  ปิยดิษฐ์สกุล ครู
274 สพป.หนองคาย เขต 1 660424 : อนุบาลบ้านคอกช้าง เดือนเพ็ญ  โสดาวิชิต ครู
275 สพป.หนองคาย เขต 1 660424 : อนุบาลบ้านคอกช้าง พรรณผกา  พวงกันยา ครู
276 สพป.หนองคาย เขต 1 660425 : บ้านเหมือดแอ่ สุภาพร  เพชรวิชิต ครู
277 สพป.หนองคาย เขต 1 660426 : สมสะอาดดงมุขวิทยา ธัญรัศม์  ฮาดดา ครูชำนาญการพิเศษ
278 สพป.หนองคาย เขต 1 660426 : สมสะอาดดงมุขวิทยา ฉัตรธิดา  โยประทุม ครู
279 สพป.หนองคาย เขต 1 660427 : บ้านนากอ สมภพ  เพชรวิชิต ครู
280 สพป.หนองคาย เขต 1 660427 : บ้านนากอ นายสุกรรณ์  วรรณเสน ครู
281 สพป.หนองคาย เขต 1 660428 : บ้านฝางวิทยา ธัญลักษณ์  คำไสย์ ครู
282 สพป.หนองคาย เขต 1 660429 : บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ นางจันทณา  หวาวันจารย์ ครู
283 สพป.หนองคาย เขต 1 660429 : บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ พนิดา  สมปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ
284 สพป.หนองคาย เขต 1 660429 : บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ จันทณา  หวาวันจารย์ ครู
285 สพป.หนองคาย เขต 1 660430 : บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก นายวีระศักดิ์  ชัยวงศ์ศิริ ครูชำนาญการ
286 สพป.หนองคาย เขต 1 660431 : โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ นายคมสันติ  สลาพิมพ์ ครู
287 สพป.หนองคาย เขต 1 660432 : บ้านโนนแดง นางปริญธิดา  เทพารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
288 สพป.หนองคาย เขต 1 660432 : บ้านโนนแดง สุทิศา   จันทกลิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
289 สพป.หนองคาย เขต 1 660433 : บ้านหนองบัววิทยา ดอน  ไชยคำหาญ ครูช่วยสอน
290 สพป.หนองคาย เขต 1 660434 : บ้านสมสนุกดงหนองบอน นางพิศวาส   สุวรรณมิตร ครูชำนาญการพิเศษ
291 สพป.หนองคาย เขต 1 660435 : ฉันทนาวัณรถ วชิระ  อุทา ธุรการ
292 สพป.หนองคาย เขต 1 660435 : ฉันทนาวัณรถ วชิระ  อุทา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
293 สพป.หนองคาย เขต 1 660436 : บ้านตอแก ศิริ  โคตรชมภู ครู
294 สพป.หนองคาย เขต 1 660436 : บ้านตอแก ปริชาติ  โคตรชมภู ครู
295 สพป.หนองคาย เขต 1 660436 : บ้านตอแก นางสาวอังคณีย์  อุปทอง ครู
296 สพป.หนองคาย เขต 1 660422 : สระใครไชยานุเคราะห์ นายกิตติชัยเ  เขียวศรี ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
297 สพป.หนองคาย เขต 1 660422 : สระใครไชยานุเคราะห์ นรินทร์สิรี  ศรีบุญเรือง ธุรการโรงเรียน
298 สพป.หนองคาย เขต 1 660423 : บ้านหนองบัวเงิน ชุติมดี  ชาธิรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
299 สพป.หนองคาย เขต 1 660423 : บ้านหนองบัวเงิน นางสาวชุติมดี  ชาธิรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
300 สพป.หนองคาย เขต 1 660423 : บ้านหนองบัวเงิน สมใจ  สีมา ครู
301 สพป.หนองคาย เขต 1 660420 : บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 นายสุพจน์  ภูพันธ์พร ครูชำนาญการพิเศษ
302 สพป.หนองคาย เขต 1 660420 : บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 นฤทธิ์  จันทราช ครู
303 สพป.หนองคาย เขต 1 660421 : บ้านโพนสวรรค์ นางสาวรุจิรา  เวียกไทยสงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
304 สพป.หนองคาย เขต 1 660421 : บ้านโพนสวรรค์ นายนคร  เกตุพล ผู้อำนวยการโรงเรียน
305 สพป.หนองคาย เขต 1 660421 : บ้านโพนสวรรค์ นางกัลยาณ์  จันทรัตน์ ครู
306 สพป.หนองคาย เขต 1 660489 : บ้านศูนย์กลาง อรุณศรี  ลมมนตรี ครู
307 สพป.หนองคาย เขต 1 660489 : บ้านศูนย์กลาง นายสงวน  หีบแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศูนย์กลาง
308 สพป.หนองคาย เขต 1 660490 : บ้านน้ำทอน อาภาวดี  เครือเพียกุล ครู
309 สพป.หนองคาย เขต 1 660491 : อาโอยาม่า 2 ประทุมวรรณ  สว่างอารมย์ ครู
310 สพป.หนองคาย เขต 1 660491 : อาโอยาม่า 2 นางสาวสิรพัทร์  สวัสดิ์วงษ์ ครูผู้ช่วย
311 สพป.หนองคาย เขต 1 660492 : อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก นายอภิรัฐ  สุริยวงศ์ ครู
312 สพป.หนองคาย เขต 1 660493 : บ้านดอนขนุนพัฒนา เชิงรบ  บุญเกศ ครู
313 สพป.หนองคาย เขต 1 660488 : บ้านไร่ ไตรภพ  พิมพ์จำปา ธุรการโรงเรียน
314 สพป.หนองคาย เขต 1 660488 : บ้านไร่ yopa  sringam ครู
315 สพป.หนองคาย เขต 1 660488 : บ้านไร่ สุภาพร  นาหัวนิล ลูกจ้าง
316 สพป.หนองคาย เขต 1 660486 : บ้านโพนทอง วรรณวิศา  ไชยทองดี ครู
317 สพป.หนองคาย เขต 1 660486 : บ้านโพนทอง teeraphon  pongtapthai ครู
318 สพป.หนองคาย เขต 1 660486 : บ้านโพนทอง นายสนอง  อักษร ครู
319 สพป.หนองคาย เขต 1 660487 : อนุบาลดอนไผ่ นางสาวจิราพร  ศรีงาม ครูผู้ช่วย
320 สพป.หนองคาย เขต 1 660484 : บ้านโพธิ์ตาก รัชนีกร  ปัจชะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
321 สพป.หนองคาย เขต 1 660484 : บ้านโพธิ์ตาก เจษฎา  สารรัตน์ ครู
322 สพป.หนองคาย เขต 1 660485 : บ้านสาวแล นายบุญเท  แสนบุญเมือง ครู
323 สพป.หนองคาย เขต 1 660485 : บ้านสาวแล ทิวา  โม้เมือง ครู