รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660011 บ้านเมืองหมี วรรณภา  สมจิตศรีปัญญา ครู อนุมัติ
2 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660012 บ้านพร้าวเหนือ ศุภณัฐ  พรหมเขจร ครู อนุมัติ
3 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660039 ราชประชานุเคราะห์ 14 รวิวรรณ  ขมิ้นเขียว ครู อนุมัติ
4 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660039 ราชประชานุเคราะห์ 14 สุริยนต์  สุมะลัด ครู อนุมัติ
5 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660040 นาฮีนุเคราะห์ นายสมควร  ศรีฮาด ครู อนุมัติ
6 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660041 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา ปุษยา  ไชยจักร ครู อนุมัติ
7 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660042 บ้านโคกสำราญ นางผกาวรรณ  แดงตะโคตร ครู อนุมัติ
8 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660043 บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา นางไชยณา  สูตรสุคนธ์ ครู อนุมัติ
9 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660044 บ้านหนองหมื่น สุรวิทย์  ธรรมสุข ครู อนุมัติ
10 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660030 ชุมชนบ้านพวก สุธาพร  มุศิริ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
11 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660030 ชุมชนบ้านพวก นายประคอง  โคตะวงษ์ ผ้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
12 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660031 บ้านเดื่อใต้ ประภัสสร  โยธายุทธ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
13 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660031 บ้านเดื่อใต้ พิสมัย  รัตนดี ครู อนุมัติ
14 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660018 บ้านโคกป่าฝาง สมเกียรติ  โคธิเวทย์ ครู อนุมัติ
15 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660019 บ้านหนองบ่อ นายณรงค์  สุดตา ครู อนุมัติ
16 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660015 ชุมชนบ้านปะโค นายกรเมศ  ละอองเอกกุลภัค ครู อนุมัติ
17 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660051 วัดพระธาตุบังพวน สมหวัง  พุทธิวงค์ ครู อนุมัติ
18 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660052 ราษฎร์นุเคราะห์ นางสาวบุสรินทร์  โคตรชมภู ครู อนุมัติ
19 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660054 โคกคำทุ่งสว่างวิทยา วิรัตน์  แก้วมหาชัย ครู อนุมัติ
20 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660055 บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา นายศุภชัย  ตาตะมิ ครู อนุมัติ
21 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660056 หนองผือวิทยาคม ประพันธื  คล้อยตาม ครู อนุมัติ
22 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660057 บ้านโคกก่อง นางวีรกัญญา  แลบัว ครู อนุมัติ
23 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660058 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา นางวัชราลัย  มูลหา ครู อนุมัติ
24 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660027 บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ ไพฑูรย์  กันณารักษ์ ครู อนุมัติ
25 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660028 จันทราราม นางสาวกรรณิกา  วิลัยธรรม ครู อนุมัติ
26 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660028 จันทราราม วิฑูรย์  พิสัยพันธ์ ครู อนุมัติ
27 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660026 หนองแดงสร้างประทายพัฒนา วรางคนนางค์  วิชิตพันธ์ ครู อนุมัติ
28 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660008 บ้านโคกแมงเงา นางสรินยา   ปัญญาทิพย์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
29 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660009 จอมมณี เตือนใจ  แก้วรินทร์ ครู อนุมัติ
30 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660014 บ้านหนองแจ้ง นางชมัยพร  จันทร์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
31 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660020 บ้านเมืองบาง สรรเพชร  สรรพิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
32 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660020 บ้านเมืองบาง นายเอกชัย  ศิริจันทร์ ครู อนุมัติ
33 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660021 บ้านนาคลอง สุรศักดิ์  สายประศาสน์ ครู อนุมัติ
34 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660021 บ้านนาคลอง petmanee  kotchompoo ผู้อำนวยการ อนุมัติ
35 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660022 บ้านวังยาง ไพรินทร์  พุฒเขียว ครู อนุมัติ
36 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660023 หาดคำบอนวัฒนา ดวงใจ  หาบุญมี ครู อนุมัติ
37 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660023 หาดคำบอนวัฒนา ณเรศ  ดาวแก้ว ผู้อำนวยการ อนุมัติ
38 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660024 บ้านเบิดวิทยา นิรัญ  รัตนสุรินทร์ ครู อนุมัติ
39 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660025 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ จรูญ  เทพเสน ครู อนุมัติ
40 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660017 บ้านเวียงคุก สุนันทา  เศษสวย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
41 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660016 ครุราษฎร์รังสรรค์ ประสิทธิ์ชัย  จันทร์ผาย ครู อนุมัติ
42 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660016 ครุราษฎร์รังสรรค์ ฐาปดา  จันทร์ผาย ครู อนุมัติ
43 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660049 โพนสว่างป่าตองวิทยา บุญส่ง  สิทธิสมาน ครู อนุมัติ
44 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660050 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง นางฉวีวรรณ  ตุธรรม ครู อนุมัติ
45 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660050 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง นายอิสระ  พรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
46 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660045 ดงเว้นดงเจริญวิทยา นพฤทธิ์  สิทธิสาร ครู อนุมัติ
47 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660045 ดงเว้นดงเจริญวิทยา ภุชงค์  นิยมธรรม ครู อนุมัติ
48 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660046 ดาวเรืองสมสะอาด นายประเวทย์  พินธะ ครู อนุมัติ
49 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660047 บ้านสร้างพอก นางนิรชร  พันตา ครู อนุมัติ
50 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660048 บ้านสวยหลง ยุภานันท์  ศิลาคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
51 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660048 บ้านสวยหลง นางกุลวนิตย์  บุดดา ครู อนุมัติ
52 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660048 บ้านสวยหลง นายมนัส  วระรักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
53 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660036 บ้านบงวิทยา อัฉราภรณ์  กวนวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
54 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660036 บ้านบงวิทยา มนูญ  ภูมิประสาท ครู อนุมัติ
55 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660037 บ้านจอมแจ้ง รัชนิกุล  โคตะวัน ครูธุรการ อนุมัติ
56 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660038 หัวหาดวิทยา วิชชุดา  โคตรชมภู ครู อนุมัติ
57 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660038 หัวหาดวิทยา ยุพาพร  ชมภูวิเศษ ครู อนุมัติ
58 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660032 บ้านหมากก่องฝายแตก รุจิกาญจน์  โคตะวงษ์ ครู อนุมัติ
59 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660034 สีกายวิทยาคม อนุมา  ศรีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
60 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660034 สีกายวิทยาคม นางอัญชัญ  ศรีสาร ครู อนุมัติ
61 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660005 อนุบาลหนองคาย นางวงเดือน  ภวภูตานนท์ ครู อนุมัติ
62 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660006 บ้านคุยนางขาว นางสมคิด   สุขกระโทก ครู อนุมัติ
63 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660003 ธนากรสงเคราะห์ พรรณราย  ขอคำ ครู อนุมัติ
64 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660003 ธนากรสงเคราะห์ นางสาวเนตรนภา  เศษตะคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
65 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660007 บ้านหนองเดิ่น นิภาภรณ์  นันแก้ว ครู อนุมัติ
66 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660010 อักษรอดุลวิทยา นางอังสณา  ชาวประมงค์ ครู อนุมัติ
67 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660035 พร้าวใต้เจริญสุข เรวดี  เกษโสภา ครู อนุมัติ
68 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660033 หินโงมวิทยา แสงสุริยา  ศรีพูน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
69 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660029 บ้านดงเจริญ รัตติกร   ไตรยางค์ ครู อนุมัติ
70 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660162 บ้านกองนาง รมณ  โคตรเพชร ครู อนุมัติ
71 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660163 บ้านปากมาง อุบล  มงคลแก้วเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
72 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660164 บ้านหงส์ทองสามขา นางสาวลวิตรา   สีโยธา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
73 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660165 ป่าสักวิทยา นายสมบูรณ์  สุบิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
74 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660172 บ้านโคกคอน ลักขณา  บำรุงเอื้อ ครู อนุมัติ
75 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660173 บ้านหนองผือ นายประมวล  อันภักดี ครู อนุมัติ
76 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660171 บ้านโพนพระ นายณรงค์  นามโยธา ครู อนุมัติ
77 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660154 โกมลวิทยาคาร โสพันธุ์  ขัตติยะราช ครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
78 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660155 อนุบาลดารณีท่าบ่อ พัฒนา  บัวติก ครู อนุมัติ
79 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660158 บ้านนาช้างน้ำ นางสาวเดือนเพ็ญ  ศิริกาญจน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
80 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660178 บ้านกวดโคกสว่าง ปิติยา  สงวนบุญ ครู อนุมัติ
81 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660170 ร่วมมิตรวิทยา วิภาพรรณ  เบ้าทอง ครู อนุมัติ
82 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660170 ร่วมมิตรวิทยา นายวรวิทย์  สังข์วงศ์ ครู อนุมัติ
83 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660175 บ้านท่าสำราญ นางบุษราคัม  อุตคะวาปี ครู อนุมัติ
84 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660169 บ้านอุ่มเย็น สุนันทา  โสภาพร ครูธุรการ อนุมัติ
85 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660174 บ้านหนองแวง นายเสถียร  บัวชัย ครู อนุมัติ
86 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660167 บ้านน้ำโมง นายประดิษฐ์  ผุยปุ้ย ครู อนุมัติ
87 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660167 บ้านน้ำโมง อนุชาติ  พรมสมบัติ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
88 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660168 บ้านทุ่มฝาง กาญจนา  บุญจูง ครู อนุมัติ
89 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660168 บ้านทุ่มฝาง นางสุนิษกา   โยคะสิงห์ ครู อนุมัติ
90 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660152 บ้านเดื่อ นายสาคร  ขันตี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
91 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660152 บ้านเดื่อ ฟิสิกส์  เรืองแสง ครู อนุมัติ
92 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660153 บ้านน้อย นายองอาจ  ดอนเกิด ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
93 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660159 บ้านเทวีดอนขม วิทยา  ยาพรม ครู อนุมัติ
94 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660151 โพนศิลางามวิทยา คมสัน  โคตรชมภู ครู อนุมัติ
95 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660145 ชุมชนบ้านถ่อน ศุภวัตร์  เล็กกแหง ครู อนุมัติ
96 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660160 บ้านว่าน อภิชญา   ริวงศา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
97 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660161 บ้านแสนสุข พรพิมล  ดานะ ครู อนุมัติ
98 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660161 บ้านแสนสุข จำเนียน  วิชากูล ครู อนุมัติ
99 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660176 บ้านเป้า นางประภัสสร  อุณารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
100 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660177 คุรุศิษย์วิทยา นายดีเด่น   ชัยชนะ ผู้อำการโรงเรียน อนุมัติ
101 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660177 คุรุศิษย์วิทยา นายองอาจ  ศรีสว่าง ครู อนุมัติ
102 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660156 ชุมชนบ้านโพนสา กิตติมา  ศรีสว่าง ครู อนุมัติ
103 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660156 ชุมชนบ้านโพนสา ว่าที่ ร.ต.ชัยญา  ยาพรม ครู อนุมัติ
104 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660157 บ้านท่ามะเฟือง นางสิทธิชา  อักษร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
105 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660150 ราษฎร์สามัคคี นายกุศล  ดวงจันทร์ ครู อนุมัติ
106 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660146 บ้านนาน้ำพาย วิไลพร  พรมศรี ครู อนุมัติ
107 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660147 บ้านหนองนาง อรวดี  ไชยเสนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
108 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660148 บ้านนาดง โอภาส  โคตรชมภู ครู อนุมัติ
109 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660149 บ้านดงนาคำ คำไพ  คำหาญ ครู อนุมัติ
110 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660149 บ้านดงนาคำ ทูลย์  สมชัย ครู อนุมัติ
111 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660307 ชุมชนบ้านหม้อ จำเป็น  จันทร์ขาว ครู อนุมัติ
112 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660308 บ้านท่ากฐิน supanan  chaisumang ธุรการ อนุมัติ
113 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660308 บ้านท่ากฐิน tanapon  wuttivong ครู อนุมัติ
114 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660309 บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) มนัสดา  บัวน้อย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
115 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660310 พัฒนาคำแก้ว พัฒนา  จันทร์ศรี ครู อนุมัติ
116 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660299 บ้านป่าสัก อัญชุลีกร  พันกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
117 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660299 บ้านป่าสัก ไพโรจน์  สังฆะคุณ ครู อนุมัติ
118 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660313 บ้านวังน้ำมอก นางสาวกีรติ  แสงอีง่อง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
119 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660311 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา อุทุมพร   หล้าวงศา ครู อนุมัติ
120 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660311 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา ภัทรพล  ชัยสีดา ครู อนุมัติ
121 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660312 บ้านถิ่นทอนเหนือ arunee  sawaree ครู อนุมัติ
122 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660293 บ้านศรีเชียงใหม่ นางสาวศศิธร  พรมคำภา พนักงานราชการ อนุมัติ
123 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660293 บ้านศรีเชียงใหม่ สุภาพร  จันทะราช ครู อนุมัติ
124 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660294 อนุบาลศรีเชียงใหม่ นิวัฒน์  กองแก้ว ครู อนุมัติ
125 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660295 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 นายสุชาติ   วัดปาน ครู อนุมัติ
126 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660296 โนนสง่าหนองแวงวิทยา รวินันท์   นามมัน ครู อนุมัติ
127 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660296 โนนสง่าหนองแวงวิทยา ศิริวรรณ  บุญจันทร์ ครู อนุมัติ
128 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660297 บ้านหัวทราย นวลจันทร์  พรหมสิทธิ์ ครู อนุมัติ
129 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660298 บ้านพานพร้าว ศิริพร  ชัยสาร ครู อนุมัติ
130 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660300 ดอนก่อโนนสวรรค์ นางสาวสิรินดา  โคตรชมภู ครู อนุมัติ
131 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660301 บ้านไทยสามัคคี รัชนี  นาหัวหนอง ครู คศ.1 อนุมัติ
132 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660302 หนองปลาปากจำปาทอง นายพงษ์พยัคฆ์  กองแก้ว ครู คศ 3 อนุมัติ
133 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660303 บ้านขุมคำ นางสาวธิดารัตน์  ผาเวช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
134 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660303 บ้านขุมคำ นางสาวกฤตยา  หันไชยศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
135 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660304 บ้านนาโพธิ์ สมฤทัย  คันธี ครู อนุมัติ
136 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660304 บ้านนาโพธิ์ พนารัตน์   ใจขาน ครู อนุมัติ
137 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660305 บ้านดงบัง นางสาวปัณณภัสร์  พีนสีทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
138 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660314 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 นางสาวปวริศา  เทียมดามา ครู อนุมัติ
139 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660314 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 นางณัฐณิชา  ฉิมหลวง ครูชำนาญการ อนุมัติ
140 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660315 บ้านสังกะลีนาขาม นายสายันต์  เชิญชม ครู อนุมัติ
141 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660316 บ้านโสกกล้า สเกน  สุทธิ ครู อนุมัติ
142 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660329 บ้านนางิ้ว จุฬาภรณ์  ทองศักดิ์สิทธิ์ ครู อนุมัติ
143 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660330 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย ชาลิสา  จันทร์เสนา ครู อนุมัติ
144 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660331 บ้านเทา-นาบอน ธรรมนูญ  แสงมณี ครู อนุมัติ
145 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660333 บ้านเทพประทับ บุญตา  ใฮงาม ครู อนุมัติ
146 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660325 บ้านตาดเสริม นายอดิศักดิ์  นรสิงห์ ครูธุรการ อนุมัติ
147 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660325 บ้านตาดเสริม นายสุเวช  อ่างมัจฉา ครู อนุมัติ
148 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660326 บ้านม่วง nilamon  khotsaeng ครูผู้ช่วย อนุมัติ
149 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660327 บ้านหนอง นางสาววิไลวรรณ  ไชยรา ครู อนุมัติ
150 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660328 บ้านวังมน นายวัฒนา  ตันมิ่ง ครู อนุมัติ
151 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660328 บ้านวังมน นางสาวมณฑกานต์  บุ่งเสน่ห์ ครู อนุมัติ
152 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660321 บ้านผาตั้ง ศักดิ์ดา  แสงฟ้าม่วง ครู อนุมัติ
153 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660321 บ้านผาตั้ง สุขุมาลย์  อดทน ครู อนุมัติ
154 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660322 บ้านห้วยไซงัว ธวัชชัย  อินทขีณี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
155 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660323 บ้านดงต้อง นายจักรพันธ์  ชาวน้ำโมง ครู อนุมัติ
156 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660320 บ้านปากโสม สุภาภรณ์  แสนเลิศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
157 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660319 บ้านนาโคก ปฏิญญา  ท้าวพา ครู อนุมัติ
158 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660319 บ้านนาโคก นายประกอบ  สุขบูรณะ ครู อนุมัติ
159 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660332 บ้านม่วงน้ำไพร นายพรชัย  ถมพลกรัง ครู อนุมัติ
160 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660318 บ้านแก้งใหม่ ประจักร์  สีปุ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
161 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660318 บ้านแก้งใหม่ นางนิติมา  แก้วดวงดี ครู อนุมัติ
162 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660334 บ้านฟ้าประทาน บ้านฟ้าประทาน  ศศิธร เปล่งดีสกุล ครู อนุมัติ
163 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660317 อนุบาลสังคม นายสำราญ  ปิยดิษฐ์สกุล ครู อนุมัติ
164 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660424 อนุบาลบ้านคอกช้าง เดือนเพ็ญ  โสดาวิชิต ครู อนุมัติ
165 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660424 อนุบาลบ้านคอกช้าง พรรณผกา  พวงกันยา ครู อนุมัติ
166 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660425 บ้านเหมือดแอ่ สุภาพร  เพชรวิชิต ครู อนุมัติ
167 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660426 สมสะอาดดงมุขวิทยา ธัญรัศม์  ฮาดดา ครูชำนาญการ อนุมัติ
168 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660427 บ้านนากอ นายสุกรรณ์  วรรณเสน ครู อนุมัติ
169 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660428 บ้านฝางวิทยา ธัญลักษณ์  คำไสย์ ครู อนุมัติ
170 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660429 บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ นางละออง  เกษานุช ครู อนุมัติ
171 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660429 บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ มลฤดี  ไชยรัตน์ ครู อนุมัติ
172 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660430 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก นายวีระศักดิ์  ชัยวงศ์ศิริ ครูชำนาญการ อนุมัติ
173 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660431 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ นายคมสันติ  สลาพิมพ์ ครู อนุมัติ
174 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660433 บ้านหนองบัววิทยา ดอน  ไชยคำหาญ ครูช่วยสอน อนุมัติ
175 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660434 บ้านสมสนุกดงหนองบอน พิศวาส  สุวรรณมิตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
176 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660435 ฉันทนาวัณรถ วลัยพร  ดงประจำ ครู อนุมัติ
177 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660435 ฉันทนาวัณรถ วชิระ  อุทา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
178 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660436 บ้านตอแก ปริชาติ  โคตรชมภู ครู อนุมัติ
179 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660422 สระใครไชยานุเคราะห์ นายกิตติชัยเ  เขียวศรี ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
180 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660423 บ้านหนองบัวเงิน สมใจ  สีมา ครู อนุมัติ
181 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660420 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 นฤทธิ์  จันทราช ครู อนุมัติ
182 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660421 บ้านโพนสวรรค์ นายนคร  เกตุพล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
183 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660421 บ้านโพนสวรรค์ นางกัลยาณ์  จันทรัตน์ ครู อนุมัติ
184 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660489 บ้านศูนย์กลาง นายสงวน  หีบแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศูนย์กลาง อนุมัติ
185 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660490 บ้านน้ำทอน อาภาวดี  เครือเพียกุล ครู อนุมัติ
186 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660491 อาโอยาม่า 2 นางสาวสิรพัทร์  สวัสดิ์วงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
187 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660491 อาโอยาม่า 2 ประทุมวรรณ  สว่างอารมย์ ครู อนุมัติ
188 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660493 บ้านดอนขนุนพัฒนา เชิงรบ  บุญเกศ ครู อนุมัติ
189 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660488 บ้านไร่ yopa  sringam ครู อนุมัติ
190 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660486 บ้านโพนทอง นายสนอง  อักษร ครู อนุมัติ
191 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660486 บ้านโพนทอง teeraphon  pongtapthai ครู อนุมัติ
192 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660487 อนุบาลดอนไผ่ นางสาวจิราพร  ศรีงาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
193 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660484 บ้านโพธิ์ตาก รัชนีกร  ปัจชะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
194 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660485 บ้านสาวแล นายบุญเท  แสนบุญเมือง ครู อนุมัติ