รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.หนองคาย เขต 2 660279 : บ้านกุดบง นางนุชจิรา  ศรีสมบูรณ์ ครู
2 สพป.หนองคาย เขต 2 660280 : บ้านใหม่ นายสงบ  สมแสวง ครู ชำนาญการพิเศษ
3 สพป.หนองคาย เขต 2 660281 : บ้านนิคมดงบัง นายจำรัส  ลิชัยมูล พนักงานราชการ
4 สพป.หนองคาย เขต 2 660282 : ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ พรนิภา  วรรณมหินทร์ ครู
5 สพป.หนองคาย เขต 2 660282 : ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นายสุมิตร  บุญยง ครู
6 สพป.หนองคาย เขต 2 660283 : บ้านโนนฤาษี นภสร  แข็งแรง ครู คศ.3
7 สพป.หนองคาย เขต 2 660284 : บ้านหนองกุ้ง ธีระยุทธ  ริยะบุตร ครู
8 สพป.หนองคาย เขต 2 660286 : บ้านกลุ่มพัฒนา สถิต  ชินวงษ์ ครูอัตราจ้าง
9 สพป.หนองคาย เขต 2 660231 : อนุบาลจุมพลโพนพิสัย วิระชัย  เบญจมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
10 สพป.หนองคาย เขต 2 660231 : อนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคม  มาตา ครู
11 สพป.หนองคาย เขต 2 660231 : อนุบาลจุมพลโพนพิสัย ประพิน  บริจาค ครู คศ.3
12 สพป.หนองคาย เขต 2 660232 : บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นายวัฒนา   ชัยโสม ครู
13 สพป.หนองคาย เขต 2 660232 : บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี วิมล  พุทธิรักษ์ ครูอัตราจ้าง
14 สพป.หนองคาย เขต 2 660233 : หมู่บ้านตัวอย่าง กิตติพงษ์  บูชากุล ครู คศ.2
15 สพป.หนองคาย เขต 2 660234 : บ้านห้วยเปลวเงือก ประยูร  บูชากุล ครู
16 สพป.หนองคาย เขต 2 660235 : บ้านนาตาล นางกัญญารัตน์  สะวิสัย ครู
17 สพป.หนองคาย เขต 2 660236 : บ้านนาเพียงใหญ่ เยาวพา  สาครเจริญ ครู
18 สพป.หนองคาย เขต 2 660236 : บ้านนาเพียงใหญ่ ชนะ  สุทธิประภา ครูผู้ช่วย
19 สพป.หนองคาย เขต 2 660237 : บ้านปักหมู วุธสุเรนทร์  วรรณมหินทร์ ครู
20 สพป.หนองคาย เขต 2 660251 : บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ suttanoo  dongrasee ครู
21 สพป.หนองคาย เขต 2 660285 : ยูเนสโกสัมมนา จรูญกิจ  ทองแสน ครู
22 สพป.หนองคาย เขต 2 660245 : ชุมชนบ้านชุมช้าง นายเกียรติศักดิ์  ไชยฮ้อย ครู
23 สพป.หนองคาย เขต 2 660246 : บ้านบัว ปรางค์วิมล  เสนาอาจ ครู
24 สพป.หนองคาย เขต 2 660247 : บ้านโนนหนามแท่ง นางนุชจิรา   จันดา ครู
25 สพป.หนองคาย เขต 2 660247 : บ้านโนนหนามแท่ง ปรารถนา  ยกเทพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
26 สพป.หนองคาย เขต 2 660248 : บ้านโพนทัน ประยน  เรือนเพ็ญ ครู
27 สพป.หนองคาย เขต 2 660250 : ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี กัลชิญา  คูณะวัฒน์ ครู
28 สพป.หนองคาย เขต 2 660267 : บ้านเซิม พิชญา  จันทร์จำปา ครู
29 สพป.หนองคาย เขต 2 660267 : บ้านเซิม นันทวัน  กองธรรม ครู
30 สพป.หนองคาย เขต 2 660262 : บ้านท่าหนองพันทา นายจำนงค์  รมย์วิชัย ครู
31 สพป.หนองคาย เขต 2 660262 : บ้านท่าหนองพันทา อุดมพงศ์  ประสานเชื้อ ครูผู้ช่วย
32 สพป.หนองคาย เขต 2 660263 : บ้านโคกกลาง วรินทร์พงษ์  สุวรรณไตร ครู
33 สพป.หนองคาย เขต 2 660268 : บ้านคำตอยูง นางปัณฑิกา  ศรีดารักษ์ ครู
34 สพป.หนองคาย เขต 2 660277 : บ้านหนองแคนดอนสนุก วิรัตน์  โพนสิงห์ ครู
35 สพป.หนองคาย เขต 2 660273 : บ้านหนองแหวน นางสาวปนัดดา  หล้าคอม ครู
36 สพป.หนองคาย เขต 2 660274 : บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน พงษ์ศักดิ์  พันลำ ครู
37 สพป.หนองคาย เขต 2 660278 : บ้านทุ่งหลวงนาขาม นายประนอม  นันทะเนตร ครู
38 สพป.หนองคาย เขต 2 660244 : บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท อารีลักษณ์  กรีหมื่นไวย ครู
39 สพป.หนองคาย เขต 2 660260 : บ้านแป้น นิรัชรา  ชัยชนะอุดมกุล ครู
40 สพป.หนองคาย เขต 2 660260 : บ้านแป้น เชิดชัย  บริจาค ครู คศ.3
41 สพป.หนองคาย เขต 2 660258 : บ้านกุดแกลบ สมเกียรติ  พรหมสุภา ครู
42 สพป.หนองคาย เขต 2 660253 : บ้านหนองหอย ชวลิต  แก้วนารี พนักงานราชการ
43 สพป.หนองคาย เขต 2 660253 : บ้านหนองหอย นันทิดา  กองกุล ครู
44 สพป.หนองคาย เขต 2 660255 : บ้านก่องขันธ์ พลัฏฐ์  อัครเลิศโภคิน ครูชำนาญการพิเศษ
45 สพป.หนองคาย เขต 2 660255 : บ้านก่องขันธ์ นายเลิศชัย  ชนูนันท์ ครู
46 สพป.หนองคาย เขต 2 660256 : บ้านดงสระพัง วิรัช  โพนพุทธ ครู
47 สพป.หนองคาย เขต 2 660256 : บ้านดงสระพัง อุมาภรณ์  แก้วนารี ครู
48 สพป.หนองคาย เขต 2 660257 : บ้านต้อนเหนือ ปราณี  โฆสิต ครู
49 สพป.หนองคาย เขต 2 660252 : บ้านนาหนัง นายชาญณรงค์  ธีระสาร ครูธุรการ
50 สพป.หนองคาย เขต 2 660252 : บ้านนาหนัง ปวีณา  พันธ์พิมพ์ ครูธุรการโรงเรียน
51 สพป.หนองคาย เขต 2 660252 : บ้านนาหนัง อรทัย  เพียศรี ครู ชำนาญการ
52 สพป.หนองคาย เขต 2 660254 : บ้านหนองแอก วันทนีย์   ศรีสุราษฎร์ ครู
53 สพป.หนองคาย เขต 2 660254 : บ้านหนองแอก วริศรา  มาตรา ครูธุรการ
54 สพป.หนองคาย เขต 2 660249 : บ้านผือ กุลธิดา  มานะดี ครู
55 สพป.หนองคาย เขต 2 660269 : บ้านคำจำปา ศิริพักตร์  วิเศษ ครู
56 สพป.หนองคาย เขต 2 660269 : บ้านคำจำปา ภาณุพงศ์  อาจหาญ ครูผู้ช่วย
57 สพป.หนองคาย เขต 2 660269 : บ้านคำจำปา นายนิกรณ์  ดาหอม เจ้าหน้าที่พัสดุ
58 สพป.หนองคาย เขต 2 660261 : บ้านคำเจริญ นายศิลป์ธนู  คันทะภูมิ ครู
59 สพป.หนองคาย เขต 2 660261 : บ้านคำเจริญ ธาดา  ไชยศักดิ์ ครู
60 สพป.หนองคาย เขต 2 660264 : บ้านโพธิ์ Rawiporn  Mala ครู
61 สพป.หนองคาย เขต 2 660264 : บ้านโพธิ์ รินนา  คำวงศา ครู
62 สพป.หนองคาย เขต 2 660265 : บ้านคำปะกั้ง มนัญชยา  แง่ไชย ครูผู้ช่วย
63 สพป.หนองคาย เขต 2 660265 : บ้านคำปะกั้ง นายวีระชัย  พละดร ครูชำนาญพิเศษ
64 สพป.หนองคาย เขต 2 660266 : บ้านปัก นางสาวนิภา  สุขสำราญ ครู ค.ศ.1
65 สพป.หนองคาย เขต 2 660266 : บ้านปัก ณัฐวุฒิ  แก้วเมืองน้อย ครูอัตราจ้าง
66 สพป.หนองคาย เขต 2 660266 : บ้านปัก วันเพ็ญ   แสนสุริวงค์ ครู
67 สพป.หนองคาย เขต 2 660240 : บ้านดงกำพี้ ปิติโรจน์  เวชสิทธิ์ ครู
68 สพป.หนองคาย เขต 2 660240 : บ้านดงกำพี้ วุฒิพงษ์  กองแก้ว พนักงานราชการ
69 สพป.หนองคาย เขต 2 660241 : ชุมชนบ้านปากสวย วงเดือน  สีหาปัน ครูผู้ช่วย
70 สพป.หนองคาย เขต 2 660241 : ชุมชนบ้านปากสวย สุจริต  แสงสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย
71 สพป.หนองคาย เขต 2 660238 : บ้านวัดหลวง ศุภกิจ  ราชบุรี ครู
72 สพป.หนองคาย เขต 2 660238 : บ้านวัดหลวง นางนงลักษณ์  ศรีสมบูรณ์ ครู
73 สพป.หนองคาย เขต 2 660239 : บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายวัชระ  ฤกษ์พิมพ์พงษ์ ครู
74 สพป.หนองคาย เขต 2 660239 : บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางสาวสมบูรณ์  ภูมิเทศ ครู
75 สพป.หนองคาย เขต 2 660275 : บ้านสร้างนางขาว พีระศักดิ์  วงค์ชาญศรี ครู
76 สพป.หนองคาย เขต 2 660276 : บ้านเหล่าโพธิ์ศรี อารมย์  พิสัยพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
77 สพป.หนองคาย เขต 2 660243 : บ้านหาดสั่ง อนุวัฒน์  ชาญฉลาด ครู
78 สพป.หนองคาย เขต 2 660272 : บ้านหนองอั้ว นายอภิชาติ  มาตะวงศ์ ครู
79 สพป.หนองคาย เขต 2 660288 : บ้านเหล่าต่างคำ นายสุภเวช  ป้องสนาม ครู
80 สพป.หนองคาย เขต 2 660289 : บ้านเชียงอาด นายพัทยา  บุญญะรัง ครู
81 สพป.หนองคาย เขต 2 660290 : บ้านนาเมย นางสิรินทรา  ดีมาก ครู
82 สพป.หนองคาย เขต 2 660290 : บ้านนาเมย นิยม  วงค์คำสม ครู
83 สพป.หนองคาย เขต 2 660291 : บ้านโคกหัวภู อรอุมา  วรรณรส พนักงานราชการ
84 สพป.หนองคาย เขต 2 660291 : บ้านโคกหัวภู บุศรา  โพนสิงห์ ครูธุรการ
85 สพป.หนองคาย เขต 2 660291 : บ้านโคกหัวภู นายสมเพชร  ชัยณรงค์ ครู
86 สพป.หนองคาย เขต 2 660291 : บ้านโคกหัวภู อรุณ  พิมพเสน ครูชำนาญการพิเศษ
87 สพป.หนองคาย เขต 2 660292 : บ้านห้วยน้ำเย็น วีระศักดิ์   ชัยภิบาล ครู
88 สพป.หนองคาย เขต 2 660292 : บ้านห้วยน้ำเย็น สุดชีวัน  คนไว ครูผู้ช่วย
89 สพป.หนองคาย เขต 2 660479 : บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก ทัศนีย์  โยคณิตย์ ครู ชำนาญการ
90 สพป.หนองคาย เขต 2 660480 : บ้านนาดี สาริกา  โคตรโสภา ครู
91 สพป.หนองคาย เขต 2 660463 : เฝ้าไร่วิทยา พิฑูรย์   ทิมินกุล ครูชำนาญการพิเศษ
92 สพป.หนองคาย เขต 2 660463 : เฝ้าไร่วิทยา ณัฐพงษ์  พลสงคราม ครู
93 สพป.หนองคาย เขต 2 660464 : บ้านจับไม้ มุณภา  หล่าเพีย ครู คศ.3
94 สพป.หนองคาย เขต 2 660465 : รสลินคัคณางค์ อุทิศ  หันมา ครู
95 สพป.หนองคาย เขต 2 660477 : บ้านนาฮำ ฐิตินันท์  โคตรประทุม ครู คศ.2
96 สพป.หนองคาย เขต 2 660478 : บ้านหนองยาง อุไรวรรณ  คำปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ
97 สพป.หนองคาย เขต 2 660473 : อนุบาลหนองควาย สิทธิดล  ศรีลานนท์ ครูผู้ช่วย
98 สพป.หนองคาย เขต 2 660473 : อนุบาลหนองควาย นางอรวรรณ  แสงอ่อน ครู
99 สพป.หนองคาย เขต 2 660466 : เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สุริยะ  พจนารถบัณฑิตย์ ครู
100 สพป.หนองคาย เขต 2 660466 : เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประดิษฐ  จัดโสภา ครู
101 สพป.หนองคาย เขต 2 660475 : บ้านโพนทอง นางสาวขวัญหทัย  วิเชียรเครือ ครูผู้ช่วย
102 สพป.หนองคาย เขต 2 660475 : บ้านโพนทอง นางสาวกฤษณา  พันลำ ครูอัตราจ้าง
103 สพป.หนองคาย เขต 2 660476 : บ้านท่าคำบง สุกัญญา  วงษ์ประดิษฐ์ ธุรการ
104 สพป.หนองคาย เขต 2 660476 : บ้านท่าคำบง มัทนียา  อุทุมภา ครู
105 สพป.หนองคาย เขต 2 660476 : บ้านท่าคำบง นายโสภณ   จันทวงศ์ ผู้อำนวยการ
106 สพป.หนองคาย เขต 2 660474 : บ้านหนองวัวชุม พรรณพิลาส  แพะขุนทด ครูผู้ช่วย
107 สพป.หนองคาย เขต 2 660471 : บ้านกุดแคนโนนมันปลา ไพบูลย์  เสนานาม ครู
108 สพป.หนองคาย เขต 2 660470 : บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ สาวิตรี  แง้วอ๋อง ครู
109 สพป.หนองคาย เขต 2 660470 : บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นายพนมไพร  ภูผิวผา ครู
110 สพป.หนองคาย เขต 2 660472 : บ้านหนองบัวเงิน ชินกร  วังใจ ครู
111 สพป.หนองคาย เขต 2 660472 : บ้านหนองบัวเงิน ฉัตรสุดา  จามน้อยพรม ครู
112 สพป.หนองคาย เขต 2 660469 : ป่าไม้อุทิศ ๘ คุณากร  ปาละสาร ครูอัตราจ้าง
113 สพป.หนองคาย เขต 2 660469 : ป่าไม้อุทิศ ๘ สุรีพรรณ  ผาบสิมมา ครู
114 สพป.หนองคาย เขต 2 660467 : บ้านหนองหลวง กองพัน  กองพัน จันทะนนตรี ครูอัตราจ้าง
115 สพป.หนองคาย เขต 2 660467 : บ้านหนองหลวง นายปิยะพล  จิตรวิขาม ธุรการ
116 สพป.หนองคาย เขต 2 660468 : บ้านแบง ขวัญใจ  วงศ์สุวรรณ ครู
117 สพป.หนองคาย เขต 2 660468 : บ้านแบง วิทยา  วงษ์ไชยา ครู
118 สพป.หนองคาย เขต 2 660468 : บ้านแบง นายธวัชชัย  ธรรมขันธ์ ครู
119 สพป.หนองคาย เขต 2 660481 : เวทีราษฎร์บำรุง ยุภาภรณ์  อ่อนตาแสง ครู
120 สพป.หนองคาย เขต 2 660481 : เวทีราษฎร์บำรุง วชิระ  ฐาตุจิรางค์กุล ครูอัตราจ้าง
121 สพป.หนองคาย เขต 2 660482 : บ้านโนนสะอาด วุฒินันท์  พระเทพ ครู
122 สพป.หนองคาย เขต 2 660482 : บ้านโนนสะอาด จารีพร  หาฝ่ายเหนือ ครู
123 สพป.หนองคาย เขต 2 660483 : บ้านคำโคนสว่าง นายมนตรี  ศรีทะลับ ครู
124 สพป.หนองคาย เขต 2 660483 : บ้านคำโคนสว่าง นายวชิระ  คำสิงห์ ครู
125 สพป.หนองคาย เขต 2 660453 : สุทธสิริโสภา นางสุดาวดี  พัดเปี้ยมา ครู
126 สพป.หนองคาย เขต 2 660453 : สุทธสิริโสภา นายวัสพล  พัดเปี้ยมา ครู
127 สพป.หนองคาย เขต 2 660454 : บ้านนาทับไฮ นายโกศล  ศรีมังคละ ผู้อำนวยการโรงเรียน
128 สพป.หนองคาย เขต 2 660455 : บ้านนาคำมูลชมภูพร นายสุพรหม  ทาเภา ครู
129 สพป.หนองคาย เขต 2 660455 : บ้านนาคำมูลชมภูพร ทองสุข  เทียมทะนง ครูชำนาญการพิเศษ
130 สพป.หนองคาย เขต 2 660456 : บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร สุพรหม   ทาเภา ครู
131 สพป.หนองคาย เขต 2 660457 : รุจีจินตกานนท์ ศิริพร  จิตรโคตร ครูผู้ช่วย
132 สพป.หนองคาย เขต 2 660457 : รุจีจินตกานนท์ สุมาลี  เหล่ามาลา ครู
133 สพป.หนองคาย เขต 2 660462 : บ้านหนองเค็ม สุพัตรา  พันธ์ภักดี ครู
134 สพป.หนองคาย เขต 2 660462 : บ้านหนองเค็ม นางสตรีรัตน์  โคตรชมภู ครู
135 สพป.หนองคาย เขต 2 660462 : บ้านหนองเค็ม ทองบ่อ  บ่อทอง ครู
136 สพป.หนองคาย เขต 2 660462 : บ้านหนองเค็ม ทองบ่อ  บ่อทอง ครู
137 สพป.หนองคาย เขต 2 660460 : บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง นายศรายุทธ  โพนธาตุ ครู คศ.1
138 สพป.หนองคาย เขต 2 660450 : บ้านดอนเหมือด ขวัญตา  พิษสุวรรณ ครูอัตราจ้าง
139 สพป.หนองคาย เขต 2 660450 : บ้านดอนเหมือด นางศศิภา  กาหวาย ครูธุรการ
140 สพป.หนองคาย เขต 2 660450 : บ้านดอนเหมือด วรชินา  หนันต๊ะ ครู
141 สพป.หนองคาย เขต 2 660450 : บ้านดอนเหมือด นายสุกัน  แก้วม่วง ครู
142 สพป.หนองคาย เขต 2 660451 : บ้านต้อน ประจักษ์  กุศลมานิตย์ ครู
143 สพป.หนองคาย เขต 2 660459 : บ้านพระบาทนาหงส์ นาย  อภิศร ทิพเสนา ครู
144 สพป.หนองคาย เขต 2 660461 : บ้านนาสิงห์ นภดล  ชื่นใจ ครู
145 สพป.หนองคาย เขต 2 660461 : บ้านนาสิงห์ ฤดีมาส  ชื่นใจ ครู
146 สพป.หนองคาย เขต 2 660443 : บ้านนายาง อัครพล  อ่อนสันสี ครู
147 สพป.หนองคาย เขต 2 660443 : บ้านนายาง วิโรจน์  ตะมะนัน ครู
148 สพป.หนองคาย เขต 2 660443 : บ้านนายาง อัครพล  อ่อนสันสี ครู
149 สพป.หนองคาย เขต 2 660441 : บ้านสามัคคีชัย เนรมิตร  วงษ์หาจักร์ ครู
150 สพป.หนองคาย เขต 2 660441 : บ้านสามัคคีชัย ชนกพร  คนงาม ครูผู้ช่วย
151 สพป.หนองคาย เขต 2 660440 : บ้านโปร่งสำราญ ทัศวรรณ  โสภากุล ครู
152 สพป.หนองคาย เขต 2 660438 : เตชะไพบูลย์ 1 สิทธิรักษ์  เต้านวม ครูผู้ช่วย
153 สพป.หนองคาย เขต 2 660458 : บ้านดงดาล นางวิลาวัลย์  สุขา พนักงานราชการ
154 สพป.หนองคาย เขต 2 660449 : อนุบาลนิคมเปงจาน นายพนัส  พรหมเขต ครู
155 สพป.หนองคาย เขต 2 660446 : บ้านหนองคอน ครูเดชศรี  พลอยพุต พนักงานราชการ
156 สพป.หนองคาย เขต 2 660446 : บ้านหนองคอน ไพรวัลย์  จันทนา ครู
157 สพป.หนองคาย เขต 2 660447 : บ้านโพนแพง ณัฏฐิกุล  พิมพ์นนท์ ครู
158 สพป.หนองคาย เขต 2 660447 : บ้านโพนแพง ไพบูลย์  โสภากุล ครู
159 สพป.หนองคาย เขต 2 660448 : สนธิราษฎร์บำรุง นางสาวอรทัย  ริมโขง พนักงานราชการ
160 สพป.หนองคาย เขต 2 660448 : สนธิราษฎร์บำรุง ธนากร  ศรีสม ครูผู้ช่วย
161 สพป.หนองคาย เขต 2 660445 : บ้านหนองแก้ว นายณัฐพงศ์  หล้าวงศา ครูผู้ช่วย
162 สพป.หนองคาย เขต 2 660445 : บ้านหนองแก้ว นางกมลวัลย์  ยกเทพ ครู
163 สพป.หนองคาย เขต 2 660439 : บ้านน้ำเป วันเพ็ญ  ตะมะนัน ครู
164 สพป.หนองคาย เขต 2 660439 : บ้านน้ำเป วัชรีพรรณ  ยกเทพ ครู
165 สพป.หนองคาย เขต 2 660442 : บ้านตาลชุม นางธนวรรณ   หมื่นเรือคำ ครูชำนาญการพิเศษ
166 สพป.หนองคาย เขต 2 660442 : บ้านตาลชุม นางละมัย  แฝงบุบผา ครู
167 สพป.หนองคาย เขต 2 660452 : นิคมเจริญชัย นฤมล  เบญจมาศ ครู
168 สพป.หนองคาย เขต 2 660452 : นิคมเจริญชัย นางสาวนิชาภา  เสนาวัง ครู
169 สพป.หนองคาย เขต 2 660444 : บ้านนาชุมช้าง นายคชสาร  บุษปวนิช ครู
170 สพป.หนองคาย เขต 2 660444 : บ้านนาชุมช้าง ธัญวรัตม์  คำสิงห์ ครูผู้ช่วย
171 สพป.หนองคาย เขต 2 660437 : บ้านโนนสวรรค์ อัจฉรา  นาคเสน ครู