รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660279 บ้านกุดบง นางนุชจิรา  ศรีสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
2 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660280 บ้านใหม่ นายสงบ  สมแสวง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
3 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660281 บ้านนิคมดงบัง นายจำรัส  ลิชัยมูล พนักงานราชการ อนุมัติ
4 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660282 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ นายสุมิตร  บุญยง ครู อนุมัติ
5 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660283 บ้านโนนฤาษี นภสร  แข็งแรง ครู คศ.3 อนุมัติ
6 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660284 บ้านหนองกุ้ง ธีระยุทธ  ริยะบุตร ครู อนุมัติ
7 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660286 บ้านกลุ่มพัฒนา สถิต  ชินวงษ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
8 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660231 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย ประพิน  บริจาค ครู คศ.3 อนุมัติ
9 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660231 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคม  มาตา ครู อนุมัติ
10 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660231 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย วิระชัย  เบญจมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
11 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660232 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี วิมล  พุทธิรักษ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
12 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660232 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี นายวัฒนา   ชัยโสม ครู อนุมัติ
13 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660233 หมู่บ้านตัวอย่าง กิตติพงษ์  บูชากุล ครู คศ.2 อนุมัติ
14 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660234 บ้านห้วยเปลวเงือก ประยูร  บูชากุล ครู อนุมัติ
15 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660235 บ้านนาตาล นางกัญญารัตน์  สะวิสัย ครู อนุมัติ
16 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660236 บ้านนาเพียงใหญ่ เยาวพา  สาครเจริญ ครู อนุมัติ
17 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660236 บ้านนาเพียงใหญ่ ชนะ  สุทธิประภา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
18 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660237 บ้านปักหมู วุธสุเรนทร์  วรรณมหินทร์ ครู อนุมัติ
19 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660251 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ suttanoo  dongrasee ครู อนุมัติ
20 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660285 ยูเนสโกสัมมนา จรูญกิจ  ทองแสน ครู อนุมัติ
21 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660245 ชุมชนบ้านชุมช้าง นายเกียรติศักดิ์  ไชยฮ้อย ครู อนุมัติ
22 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660246 บ้านบัว ปรางค์วิมล  เสนาอาจ ครู อนุมัติ
23 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660247 บ้านโนนหนามแท่ง ปรารถนา  ยกเทพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
24 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660248 บ้านโพนทัน ประยน  เรือนเพ็ญ ครู อนุมัติ
25 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660250 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี กัลชิญา  คูณะวัฒน์ ครู อนุมัติ
26 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660250 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สมร  กะวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
27 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660267 บ้านเซิม นันทวัน  กองธรรม ครู อนุมัติ
28 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660267 บ้านเซิม พิชญา  จันทร์จำปา ครู อนุมัติ
29 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660262 บ้านท่าหนองพันทา อุดมพงศ์  ประสานเชื้อ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
30 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660262 บ้านท่าหนองพันทา นายจำนงค์  รมย์วิชัย ครู อนุมัติ
31 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660263 บ้านโคกกลาง วรินทร์พงษ์  สุวรรณไตร ครู อนุมัติ
32 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660268 บ้านคำตอยูง นางปัณฑิกา  ศรีดารักษ์ ครู อนุมัติ
33 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660277 บ้านหนองแคนดอนสนุก วิรัตน์  โพนสิงห์ ครู อนุมัติ
34 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660273 บ้านหนองแหวน นางสาวปนัดดา  หล้าคอม ครู อนุมัติ
35 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660274 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน พงษ์ศักดิ์  พันลำ ครู อนุมัติ
36 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660278 บ้านทุ่งหลวงนาขาม นายประนอม  นันทะเนตร ครู อนุมัติ
37 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660244 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท อารีลักษณ์  กรีหมื่นไวย ครู อนุมัติ
38 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660260 บ้านแป้น เชิดชัย  บริจาค ครู คศ.3 อนุมัติ
39 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660260 บ้านแป้น นิรัชรา  ชัยชนะอุดมกุล ครู อนุมัติ
40 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660258 บ้านกุดแกลบ จิรภัทร  เหมืองทอง ครู คศ.3 อนุมัติ
41 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660253 บ้านหนองหอย ชวลิต  แก้วนารี พนักงานราชการ อนุมัติ
42 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660253 บ้านหนองหอย นันทิดา  กองกุล ครู อนุมัติ
43 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660255 บ้านก่องขันธ์ นายเลิศชัย  ชนูนันท์ ครู อนุมัติ
44 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660255 บ้านก่องขันธ์ พลัฏฐ์  อัครเลิศโภคิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
45 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660256 บ้านดงสระพัง อุมาภรณ์  แก้วนารี ครู อนุมัติ
46 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660257 บ้านต้อนเหนือ ปราณี  โฆสิต ครู อนุมัติ
47 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660252 บ้านนาหนัง นายชาญณรงค์  ธีระสาร ครูธุรการ อนุมัติ
48 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660252 บ้านนาหนัง อรทัย  เพียศรี ครู ชำนาญการ อนุมัติ
49 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660254 บ้านหนองแอก วริศรา  มาตรา ครูธุรการ อนุมัติ
50 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660254 บ้านหนองแอก วันทนีย์   ศรีสุราษฎร์ ครู อนุมัติ
51 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660249 บ้านผือ กุลธิดา  มานะดี ครู อนุมัติ
52 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660269 บ้านคำจำปา นายนิกรณ์  ดาหอม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
53 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660269 บ้านคำจำปา ภาณุพงศ์  อาจหาญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
54 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660269 บ้านคำจำปา ศิริพักตร์  วิเศษ ครู อนุมัติ
55 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660261 บ้านคำเจริญ นายศิลป์ธนู  คันทะภูมิ ครู อนุมัติ
56 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660261 บ้านคำเจริญ ธาดา  ไชยศักดิ์ ครู อนุมัติ
57 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660264 บ้านโพธิ์ Rawiporn  Mala ครู อนุมัติ
58 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660264 บ้านโพธิ์ รินนา  คำวงศา ครู อนุมัติ
59 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660265 บ้านคำปะกั้ง มนัญชยา  แง่ไชย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
60 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660265 บ้านคำปะกั้ง นายวีระชัย  พละดร ครูชำนาญพิเศษ อนุมัติ
61 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660266 บ้านปัก วันเพ็ญ   แสนสุริวงค์ ครู อนุมัติ
62 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660266 บ้านปัก ณัฐวุฒิ  แก้วเมืองน้อย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
63 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660266 บ้านปัก นางสาวนิภา  สุขสำราญ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
64 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660240 บ้านดงกำพี้ วุฒิพงษ์  กองแก้ว พนักงานราชการ อนุมัติ
65 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660240 บ้านดงกำพี้ กำธร  เวชสิทธิ์ ครู อนุมัติ
66 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660241 ชุมชนบ้านปากสวย วงเดือน  สีหาปัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660241 ชุมชนบ้านปากสวย สุจริต  แสงสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
68 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660238 บ้านวัดหลวง นางนงลักษณ์  ศรีสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
69 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660238 บ้านวัดหลวง ศุภกิจ  ราชบุรี ครู อนุมัติ
70 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660239 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นายวัชระ  ฤกษ์พิมพ์พงษ์ ครู อนุมัติ
71 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660239 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางสาวสมบูรณ์  ภูมิเทศ ครู อนุมัติ
72 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660275 บ้านสร้างนางขาว พีระศักดิ์  วงค์ชาญศรี ครู อนุมัติ
73 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660276 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี อารมย์  พิสัยพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
74 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660243 บ้านหาดสั่ง อนุวัฒน์  ชาญฉลาด ครู อนุมัติ
75 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660272 บ้านหนองอั้ว นายอภิชาติ  มาตะวงศ์ ครู อนุมัติ
76 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660288 บ้านเหล่าต่างคำ นายสุภเวช  ป้องสนาม ครู อนุมัติ
77 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660289 บ้านเชียงอาด นายพัทยา  บุญญะรัง ครู อนุมัติ
78 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660290 บ้านนาเมย นิยม  วงค์คำสม ครู อนุมัติ
79 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660290 บ้านนาเมย นางสิรินทรา  ดีมาก ครู อนุมัติ
80 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660291 บ้านโคกหัวภู อรอุมา  วรรณรส พนักงานราชการ อนุมัติ
81 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660291 บ้านโคกหัวภู นายสมเพชร  ชัยณรงค์ ครู อนุมัติ
82 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660292 บ้านห้วยน้ำเย็น สุดชีวัน  คนไว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
83 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660292 บ้านห้วยน้ำเย็น วีระศักดิ์   ชัยภิบาล ครู อนุมัติ
84 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660479 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก ทัศนีย์  โยคณิตย์ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
85 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660480 บ้านนาดี สาริกา  โคตรโสภา ครู อนุมัติ
86 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660463 เฝ้าไร่วิทยา ณัฐพงษ์  พลสงคราม ครู อนุมัติ
87 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660463 เฝ้าไร่วิทยา พิฑูรย์   ทิมินกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
88 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660464 บ้านจับไม้ มุณภา  หล่าเพีย ครู คศ.3 อนุมัติ
89 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660465 รสลินคัคณางค์ อุทิศ  หันมา ครู อนุมัติ
90 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660477 บ้านนาฮำ ฐิตินันท์  โคตรประทุม ครู คศ.2 อนุมัติ
91 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660478 บ้านหนองยาง อุไรวรรณ  คำปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
92 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660473 อนุบาลหนองควาย นางอรวรรณ  แสงอ่อน ครู อนุมัติ
93 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660473 อนุบาลหนองควาย สิทธิดล  ศรีลานนท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
94 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660466 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สุริยะ  พจนารถบัณฑิตย์ ครู อนุมัติ
95 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660466 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประดิษฐ  จัดโสภา ครู อนุมัติ
96 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660475 บ้านโพนทอง นางสาวขวัญหทัย  วิเชียรเครือ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
97 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660475 บ้านโพนทอง นางสาวกฤษณา  พันลำ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
98 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660476 บ้านท่าคำบง สุกัญญา  วงษ์ประดิษฐ์ ธุรการ อนุมัติ
99 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660476 บ้านท่าคำบง มัทนียา  อุทุมภา ครู อนุมัติ
100 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660474 บ้านหนองวัวชุม พรรณพิลาส  แพะขุนทด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
101 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660471 บ้านกุดแคนโนนมันปลา ไพบูลย์  เสนานาม ครู อนุมัติ
102 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660470 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นายพนมไพร  ภูผิวผา ครู อนุมัติ
103 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660470 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ สาวิตรี  แง้วอ๋อง ครู อนุมัติ
104 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660472 บ้านหนองบัวเงิน ฉัตรสุดา  จามน้อยพรม ครู อนุมัติ
105 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660472 บ้านหนองบัวเงิน ชินกร  วังใจ ครู อนุมัติ
106 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660469 ป่าไม้อุทิศ ๘ สุรีพรรณ  ผาบสิมมา ครู อนุมัติ
107 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660469 ป่าไม้อุทิศ ๘ คุณากร  ปาละสาร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
108 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660467 บ้านหนองหลวง นายปิยะพล  จิตรวิขาม ธุรการ อนุมัติ
109 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660467 บ้านหนองหลวง กองพัน  กองพัน จันทะนนตรี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
110 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660468 บ้านแบง ขวัญใจ  วงศ์สุวรรณ ครู อนุมัติ
111 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660468 บ้านแบง นายธวัชชัย  ธรรมขันธ์ ครู อนุมัติ
112 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660468 บ้านแบง วิทยา  วงษ์ไชยา ครู อนุมัติ
113 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660481 เวทีราษฎร์บำรุง วชิระ  ฐาตุจิรางค์กุล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
114 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660481 เวทีราษฎร์บำรุง ยุภาภรณ์  อ่อนตาแสง ครู อนุมัติ
115 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660482 บ้านโนนสะอาด ลำดวน  เหล่าโก่ง ครู อนุมัติ
116 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660482 บ้านโนนสะอาด วุฒินันท์  พระเทพ ครู อนุมัติ
117 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660483 บ้านคำโคนสว่าง นายมนตรี  ศรีทะลับ ครู อนุมัติ
118 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660453 สุทธสิริโสภา นางสุดาวดี  พัดเปี้ยมา ครู อนุมัติ
119 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660453 สุทธสิริโสภา นายวัสพล  พัดเปี้ยมา ครู อนุมัติ
120 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660454 บ้านนาทับไฮ นายโกศล  ศรีมังคละ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
121 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660455 บ้านนาคำมูลชมภูพร ทองสุข  เทียมทะนง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
122 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660455 บ้านนาคำมูลชมภูพร นายสุพรหม  ทาเภา ครู อนุมัติ
123 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660456 บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร สุพรหม   ทาเภา ครู อนุมัติ
124 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660457 รุจีจินตกานนท์ ศิริพร  จิตรโคตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
125 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660457 รุจีจินตกานนท์ กาญจนา  มลศิล ครู อนุมัติ
126 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660462 บ้านหนองเค็ม สุพัตรา  พันธ์ภักดี ครู อนุมัติ
127 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660462 บ้านหนองเค็ม ทองบ่อ  บ่อทอง ครู อนุมัติ
128 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660462 บ้านหนองเค็ม ทองบ่อ  บ่อทอง ครู อนุมัติ
129 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660462 บ้านหนองเค็ม นางสตรีรัตน์  โคตรชมภู ครู อนุมัติ
130 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660460 บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง นายศรายุทธ  โพนธาตุ ครู คศ.1 อนุมัติ
131 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660450 บ้านดอนเหมือด ขวัญตา  พิษสุวรรณ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
132 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660450 บ้านดอนเหมือด นายสุกัน  แก้วม่วง ครู อนุมัติ
133 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660450 บ้านดอนเหมือด วรชินา  หนันต๊ะ ครู อนุมัติ
134 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660450 บ้านดอนเหมือด นางศศิภา  กาหวาย ครูธุรการ อนุมัติ
135 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660451 บ้านต้อน ประจักษ์  กุศลมานิตย์ ครู อนุมัติ
136 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660459 บ้านพระบาทนาหงส์ นาย  อภิศร. ทิพเสนา ครู อนุมัติ
137 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660461 บ้านนาสิงห์ ประชารัฐ  วังซ้าย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
138 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660461 บ้านนาสิงห์ ฤดีมาส  ชื่นใจ ครู อนุมัติ
139 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660443 บ้านนายาง อัครพล  อ่อนสันสี ครู อนุมัติ
140 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660443 บ้านนายาง วิโรจน์  ตะมะนัน ครู อนุมัติ
141 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660443 บ้านนายาง อัครพล  อ่อนสันสี ครู อนุมัติ
142 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660441 บ้านสามัคคีชัย ชนกพร  คนงาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
143 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660441 บ้านสามัคคีชัย เนรมิตร  วงษ์หาจักร์ ครู อนุมัติ
144 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660441 บ้านสามัคคีชัย สมพงษ์  นาคเสน ครู อนุมัติ
145 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660440 บ้านโปร่งสำราญ ทัศวรรณ  โสภากุล ครู อนุมัติ
146 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660438 เตชะไพบูลย์ 1 สิทธิรักษ์  เต้านวม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
147 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660458 บ้านดงดาล นางวิลาวัลย์  สุขา พนักงานราชการ อนุมัติ
148 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660449 อนุบาลนิคมเปงจาน นายพนัส  พรหมเขต ครู อนุมัติ
149 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660446 บ้านหนองคอน ครูเดชศรี  พลอยพุต พนักงานราชการ อนุมัติ
150 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660446 บ้านหนองคอน ไพรวัลย์  จันทนา ครู อนุมัติ
151 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660447 บ้านโพนแพง ณัฏฐิกุล  พิมพ์นนท์ ครู อนุมัติ
152 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660447 บ้านโพนแพง ไพบูลย์  โสภากุล ครู อนุมัติ
153 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660448 สนธิราษฎร์บำรุง ธนากร  ศรีสม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
154 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660448 สนธิราษฎร์บำรุง นางสาวอรทัย  ริมโขง พนักงานราชการ อนุมัติ
155 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660445 บ้านหนองแก้ว นายณัฐพงศ์  หล้าวงศา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
156 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660445 บ้านหนองแก้ว นางกมลวัลย์  ยกเทพ ครู อนุมัติ
157 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660439 บ้านน้ำเป วัชรีพรรณ  ยกเทพ ครู อนุมัติ
158 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660439 บ้านน้ำเป วันเพ็ญ  ตะมะนัน ครู อนุมัติ
159 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660442 บ้านตาลชุม นางธนวรรณ   หมื่นเรือคำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
160 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660442 บ้านตาลชุม นางละมัย  แฝงบุบผา ครู อนุมัติ
161 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660452 นิคมเจริญชัย นฤมล  เบญจมาศ ครู อนุมัติ
162 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660452 นิคมเจริญชัย นางสาวนิชาภา  เสนาวัง ครู อนุมัติ
163 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660444 บ้านนาชุมช้าง วรัญทิยา  พิสัยพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
164 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660444 บ้านนาชุมช้าง ธัญวรัตม์  คำสิงห์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
165 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660444 บ้านนาชุมช้าง นายคชสาร  บุษปวนิช ครู อนุมัติ
166 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660437 บ้านโนนสวรรค์ อัจฉรา  นาคเสน ครู อนุมัติ