รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410049 บ้านเกิ้ง สุภาภรณ์  อุทาทิพย์ ครู อนุมัติ
2 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410051 บ้านท่าปะทายโนนตูม นางดวงใจ  อุตรินทร์ ครู อนุมัติ
3 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410055 บ้านโขงกุดหวาย นายวาสน์  ไปบน ครู อนุมัติ
4 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410008 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ นายดลรวี  สุขศรีตรี ครู อนุมัติ
5 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410009 วันครู 2502 นางเรณู  สัมมัตถะ ครู อนุมัติ
6 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410009 วันครู 2502 นายวพรจน์  นามแก้ว ครู อนุมัติ
7 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410010 บ้านดอนตูมดอนโด นางจิตติมา  พิริยะวิไล ครู อนุมัติ
8 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410011 บ้านเม่นใหญ่ บุญวัฒน์  ไชยชมภู ครู อนุมัติ
9 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410012 บ้านหนองใหญ่ นายถาวร  เสนากิจ รก.ผอ.ร.ร. อนุมัติ
10 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410031 บ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) บุญจันทร์  ไตรเสนีย์ ครู อนุมัติ
11 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410032 บ้านหันเชียงเหียน นางธาดา  ชัยศร ครู อนุมัติ
12 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410033 บ้านเอียด นางสุเพ็ญ   อาจศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
13 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410035 บ้านติ้วสันติสุข นางทิพากร  ปาปะโข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
14 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410035 บ้านติ้วสันติสุข อภิชาติ   ชีวาจร ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
15 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410034 บ้านหนองตื่น นายวีระชัย  วัชรเวชการ ครู อนุมัติ
16 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410034 บ้านหนองตื่น นางสุวลี  พูนผล ครู อนุมัติ
17 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410036 บ้านหมี่เหล่าน้อย ประจิต  ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
18 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410038 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว ปราณี  วัชรเวชการ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
19 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410039 บ้านดอนดู่ นายพงษ์สวัสดิ์  อุทัยแพน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
20 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410040 นิคมบ้านหัน นางวิลาวัลย์  อาจวงษา ครู อนุมัติ
21 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410019 บ้านสมศรี นางปทุมพร  ปักเกโส ครู อนุมัติ
22 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410021 บ้านหนองโจดสวนมอน นายเกียรติคุณ  พุฒลา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
23 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410022 บ้านหัวช้างหนองแสง นายนพดล  อุบลเลิศ ครู อนุมัติ
24 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410022 บ้านหัวช้างหนองแสง นายนพดล  อุบลเลิศ ครู อนุมัติ
25 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410015 บ้านโคกก่อ ปภาสินี  ปะเสระกัง ครู อนุมัติ
26 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410017 บ้านภูดิน นางบพิตร  แก้วสียา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
27 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410018 บ้านหนองหิน นายทรงคุณ  ลิไทสง ครู อนุมัติ
28 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410024 บ้านดอนหว่านหัวหนอง มะลิวัลย์  ศรีสารคาม ครู อนุมัติ
29 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410024 บ้านดอนหว่านหัวหนอง นายจักราทิตย์  แดงงาม ครู อนุมัติ
30 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410025 บ้านหนองหล่ม นางเครือวัลย์  วงค์นากลาง ครู คศ.3 อนุมัติ
31 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410027 บ้านเหล่าหนาด นางดรุณี  โสสีสุข ครู อนุมัติ
32 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410013 หลักเมืองมหาสารคาม ระเบียบ  ปานเพชร ครู อนุมัติ
33 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410013 หลักเมืองมหาสารคาม วีระพงษ์  ศรีสารคาม ครู อนุมัติ
34 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410014 อนุบาลมหาสารคาม นภาภรณ์  ทาโยธี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
35 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410014 อนุบาลมหาสารคาม ศิรินทร  สารพงษ์ เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ อนุมัติ
36 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410041 บ้านท่าตูมดอนเรือ นางสาวสุกัญญา   สวัสดิปัญญา ครูธุรการ อนุมัติ
37 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410042 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล เพ็ญภักดิ์  ศรีพลลา ครู อนุมัติ
38 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410042 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล ปลื้มจิต  ปะเสระกัง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
39 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410043 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง นางมณี  ทองหล่อ ครู อนุมัติ
40 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410007 บ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) อภิสิทธ์  อุตศรี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
41 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410005 บ้านหนองกุงเต่า สมจิต  ภูวนารถ ครู อนุมัติ
42 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410006 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ มานิดา  รักษามิตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
43 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410001 บ้านท่าสองคอน นายวินัย  ดวงภูเมฆ ครู อนุมัติ
44 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410002 บ้านดงเค็งดอนหัน นางละมัย  อันทจันสอน ครู อนุมัติ
45 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410003 บ้านหนองเขื่อนช้าง นาถอนงค์  โคตรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
46 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410004 บ้านหินลาด วัชราภรณ์  มนตรี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
47 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410004 บ้านหินลาด นางวรินทร์ทิพย์  กุณาพัฒน์ ธุรการ อนุมัติ
48 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410028 บ้านหนองค้อสวนอ้อย นายสุระ  สุวรรณธีระกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
49 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410028 บ้านหนองค้อสวนอ้อย นายธนายุต  ไชยสอน ครู อนุมัติ
50 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410029 บ้านหนองบัวโนนมี้ ที  ตะภา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
51 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410030 บ้านหนองคูณน้ำจั้น นายจำเนียร   ลาสิทธิ์ ครู อนุมัติ
52 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410026 บ้านโคกบัวค้อ นายไพฑูรย์  บุญน้อย ครู อนุมัติ
53 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410026 บ้านโคกบัวค้อ วิรงรอง  ประยงค์ ครูธุรการ อนุมัติ
54 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410050 ชุมชนบ้านลาด นายสนั่น   ตะวงษา ครู อนุมัติ
55 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410056 บ้านกุดซุย ทองสอน  ไชยแสง ครู อนุมัติ
56 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410057 บ้านเลิงบ่อ นายเมธี  ฟ้าลี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
57 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410048 บ้านหนองหวาย ยุพา  มาสังข์ ครู อนุมัติ
58 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410052 บ้านวังไผ่ป่าจั่น นางปิยาวรรณ  เมฆจรัสกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
59 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410053 บ้านม่วงโพธิ์ศรี นางละมุล   ตะวงษา ครู อนุมัติ
60 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410054 บ้านบุ่งคล้าท่างาม นายสัมฤธิ์  บุญหล้า ครู อนุมัติ
61 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410066 บ้านร่วมใจ 1 นางศุภรา  แสงแก้ว ครู อนุมัติ
62 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410058 บ้านหนองแวง พิชิต  วรรณขันธ์ ครู อนุมัติ
63 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410059 บ้านดงน้อย ประชุมพร  คำวิแสง ครู อนุมัติ
64 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410061 บ้านหนองโพด นายพิรุณ  แก้วนะรา ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
65 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410061 บ้านหนองโพด ทองคำ  บรรณะศรี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
66 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410063 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด นางศิริกาญจน์  ชินวิศวกร ครู อนุมัติ
67 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410063 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด นายอุทิศ  คันธา ครู อนุมัติ
68 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410023 บ้านนานกเขียน สมศักดิ์  หอมคำพัด ครู อนุมัติ
69 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410020 บ้านกุดแคน นายธีระพงษ์  จันทรเสนา ครู อนุมัติ
70 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410020 บ้านกุดแคน นางสุนทร   จันทรเสนา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
71 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410016 บ้านหนองโนอีดำ บรรจง  พลเสนา ครู อนุมัติ
72 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410064 บ้านหนองคู อมลวรรณ  เพ็ชรสังหาร ครู อนุมัติ
73 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410065 บ้านโคกศรี สฤษดิ์  บรรณะศรี ครู อนุมัติ
74 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410060 บ้านหนองปลิง นายฉัตรชัย  คันธา ครู ระดับ คศ. 3 อนุมัติ
75 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410060 บ้านหนองปลิง นางสาวจุฬารัตน์  บุรี พี่เลี้ยงเลี้ยงเด้กพิการ อนุมัติ
76 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410062 บ้านจำนัก จุฬารัตน์  คำเจริญ ครู อนุมัติ
77 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410062 บ้านจำนัก มัณฑนา  ถุงออด ธุรการ อนุมัติ
78 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410045 บ้านนาแพงดอนไฮ ณัฏชรินทร์  ช่อประพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
79 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410045 บ้านนาแพงดอนไฮ นางพรพิมล  หาโกสีย์ ครู อนุมัติ
80 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410046 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ นายพายัพ  มังกร ครู อนุมัติ
81 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410044 บ้านโดท่างาม ศิริลักษณ์  สรรพอำไพ ครู อนุมัติ
82 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410044 บ้านโดท่างาม นายกรศิลป์  มรรครมย์ ผอ.รร อนุมัติ
83 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410499 อนุบาลแกดำ ศิริพร  โยทะคง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
84 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410499 อนุบาลแกดำ อุไรวัลย์  แก้ววังวร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
85 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410500 บ้านเหล่าจั่นนาภู Sawai  Tubpimsan ครู อนุมัติ
86 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410501 บ้านหนองเจริญ นายธงศักดิ์  ศรีปัจฉิม ครู อนุมัติ
87 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410505 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี มานพ  ไชยสงค์ ครูธุรการ อนุมัติ
88 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410505 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี วนิดา  ม่วงรอด ครู อนุมัติ
89 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410512 ชุมชนบ้านหมากค่า นายวุฒิ   เพียงเกษ ครู อนุมัติ
90 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410515 บ้านโสกแดง นายวิชญ์พล  กุมผัน ครู อนุมัติ
91 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410516 บ้านโนนศรีภิบาล เปลี่ยน  แสนชนะ ครู อนุมัติ
92 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410518 บ้านโคกลิ่น นายทรงศักดิ์  ไชยแสง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
93 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410519 บ้านนาคูณ นายเฉลิมพล  วงสาหลง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
94 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410509 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย นางอำไพ  สระกาง ครู อนุมัติ
95 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410509 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย นายครรชิตพล  ประทุมเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
96 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410506 ชุมชนมิตรภาพ นางวงเดือน  ชัยแก้ว ครู อนุมัติ
97 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410507 บ้านป่าข่างโนนลาน วีรศักดิ์  พลขันธ์ ครูธุรการ อนุมัติ
98 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410508 บ้านหนองขุ่น บุญล้ำ  มาตเลิง ครู อนุมัติ
99 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410508 บ้านหนองขุ่น สุภา  ขอดี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
100 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410502 บ้านหนองบัว ปวีณา  แก้วอาจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
101 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410503 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม อารุณี  ทุงฤทธิ์ ครู อนุมัติ
102 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410504 บ้านขอนแก่นตะคุ ปวีณสรณ์  บุดดา ครูธุรการ อนุมัติ
103 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410510 บ้านวังแสง นางสว่างจิตร  ทัศคร ครู อนุมัติ
104 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410511 บ้านโคกกลาง นายชาญณรงค์  ไชยชุม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
105 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410511 บ้านโคกกลาง นายถวิล  ชินวรรณ ครู อนุมัติ
106 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410513 บ้านโพนสวาง นายสุภลักษณ์  จันทร์เพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
107 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410517 บ้านโคกไร่ นายจรินทร์   ไชยคำภา ครู อนุมัติ
108 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410079 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา นางอุบลรัตน์  ศรีปัดถา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
109 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410079 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา นายจักรพงษ์  ทิพย์โยธา ครู อนุมัติ
110 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410080 บ้านลิ้นฟ้า ยุทธนา  มะเสนา ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
111 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410081 บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา สยาม  สุขสงค์ ครู อนุมัติ
112 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410083 บ้านไส้จ่อ นายวีระพล  สลักคำ ครู อนุมัติ
113 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410090 บ้านขามเฒ่า นายอรรคสิน  เนื่องสิทธะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
114 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410078 บ้านเปลือยดง นางบุษยา  คำปลิว ครู อนุมัติ
115 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410077 บ้านยางสามัคคี นายสมศักดิ์  จันทริมา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
116 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410091 บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา นางฉวีวรรณ  ธรรมทินโน ครู คศ.3 อนุมัติ
117 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410093 บ้านปอแดง นายอำนวย  ดำรงพานิชชัย ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
118 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410098 บ้านดอนหน่อง นายติ๊ก   ไชยสมคุณ ครู อนุมัติ
119 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410098 บ้านดอนหน่อง บุญเหลือ   ไชยรงศรี ครู อนุมัติ
120 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410099 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน นางพิศมัย  นาสุริวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
121 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410100 บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) นางราตรี  ภูเด่นผา ครู อนุมัติ
122 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410100 บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) นางศิริกมล  นนทะภา ครู อนุมัติ
123 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410101 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี นายอุทัย  ใหม่คามิ ครู อนุมัติ
124 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410103 บ้านดอนนา นางนิรพร   วิมูลอาจ ครู อนุมัติ
125 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410104 บ้านเขวาใหญ่ นายพรชัย  กาลภูธร ครู อนุมัติ
126 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410104 บ้านเขวาใหญ่ นางสุรางค์รัตน์  ยมศรีเคน เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
127 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410105 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว นางลักขณา  บรรเทา ครู อนุมัติ
128 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410106 บ้านเชือกคุยเพ็ก จำรัส  ยศเฮือง ครู อนุมัติ
129 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410107 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี กุสุมา  วิสัย ธุรการ อนุมัติ
130 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410108 บ้านโพธิ์เงิน นางสาวเอ็มประภา  โคจันดี ครูธุรการ อนุมัติ
131 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410108 บ้านโพธิ์เงิน ปิยะวดี  ธรรมนาม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
132 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410108 บ้านโพธิ์เงิน นางอมรรัตน์  ลายสุขัง ครู อนุมัติ
133 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410108 บ้านโพธิ์เงิน นางคำนึง  จันทะนันต์ ครู อนุมัติ
134 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410108 บ้านโพธิ์เงิน จิรนันท์  บูรพันธ์ ธุรการ อนุมัติ
135 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410109 บ้านส้มโฮง นางปิยวรรณ   ปาโส ครู อนุมัติ
136 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410092 บ้านดอนดู่ ลัดดา  เชษฐสุราษฎร์ ครู อนุมัติ
137 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410076 บ้านคันธาร์ จุลจิรา  ศรีจำนงค์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
138 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410102 บ้านโพนงาม พัชราภรณ์  ขันศรีมนต์ ครู อนุมัติ
139 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410075 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง จิราพร  นามโท ครู อนุมัติ
140 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410067 อนุบาลกันทรวิชัย ภพสันต์  พานชมภู ครู อนุมัติ
141 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410067 อนุบาลกันทรวิชัย ภัทรสกล  แสงสีดา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
142 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410068 บ้านคอกม้า นางสุธาทิพย์  ภิรมย์รักษ์ ครู อนุมัติ
143 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410074 บ้านเหล่า นายอภิชาติ  ุสุระคาย ครู อนุมัติ
144 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410096 บ้านดอนเวียงจันทน์ อติชาติ  พิมพิสนธิ์ ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
145 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410096 บ้านดอนเวียงจันทน์ นางหนูเล็ก  ภูการุณย์ ครู อนุมัติ
146 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410097 บ้านใคร่นุ่น รัตนา  ไมตรีแพน ครู อนุมัติ
147 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410094 บ้านท่าขอนยาง นายเชิดชัย    รัตนพร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
148 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410094 บ้านท่าขอนยาง ภานิชา  อันทะแสง ครู อนุมัติ
149 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410094 บ้านท่าขอนยาง มยุรี  จรศรชัย ธุรการ อนุมัติ
150 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410095 บ้านหัวขัว นางสุดใจ  แซ่เอี้ย ครู อนุมัติ
151 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410111 บ้านนาสีนวน จุฑามาศ  จันใต้ ครู อนุมัติ
152 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410112 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี ศศิกานต์  ชัยลิ้นฟ้า ธุรการ อนุมัติ
153 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410113 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี จุลพงษ์  เหล่าสะพาน ครู อนุมัติ
154 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410115 บ้านตำแยหนองคู วีระชัย  กานุมาร ธุรการ อนุมัติ
155 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410110 บ้านแสนสุข นางเสาวคนธ์   คำปลิว ครู อนุมัติ
156 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410110 บ้านแสนสุข นายสารคาม  รัชโพธิ์ ครู อนุมัติ
157 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410116 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด นางสาวจีรนันท์  เหง้ามูล ครู อนุมัติ
158 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410117 บ้านทัน มณีจันทร์  ตันลา ครู อนุมัติ
159 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410117 บ้านทัน นางมณีจันทร์  ตันลา ครู อนุมัติ
160 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410089 บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง สายันท์  วรบุตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
161 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410082 ชุมชนบ้านมะค่า นิตยา  ขันทอง ครู อนุมัติ
162 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410082 ชุมชนบ้านมะค่า นางสมจิต   การัดเสนา ครู อนุมัติ
163 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410084 บ้านไผ่น้ำเที่ยง ถนอม  ภูเด่นผา ครู อนุมัติ
164 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410085 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สวาส  นาทันตอง ครู อนุมัติ
165 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410086 บ้านเปลือยน้ำสามัคคี สุวิทย์  คำบับภา ครู อนุมัติ
166 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410087 บ้านยางห่างโนนทัน ทองใส  โยธะคง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
167 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410088 บ้านโขงใหญ่ นายธนาสิทธิ์  คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
168 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410073 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ นายสำรอง  เหล่าไชย ครู อนุมัติ
169 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410071 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก วีรพล  แสนสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
170 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410072 บ้านนาดีศรีสุข จิรภา  โมกขันธ์ ครู อนุมัติ
171 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410069 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น นางสาวจารุณี  สุ่มมาตย์ ครู อนุมัติ
172 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410069 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น นางเฉลิมศรี  ไชยบุดดี ครู อนุมัติ
173 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410069 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น นายทองย่อม  สาครสูงเนิน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
174 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410070 ชุมชนบ้านลาด ประเสริฐ  สมภูมิ ครู อนุมัติ
175 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410070 ชุมชนบ้านลาด นายอุทิตย์  สมภูมิ ครู อนุมัติ
176 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410330 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สันติภาพ  เจริญจิตร ครู อนุมัติ
177 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410331 บ้านสองห้องฮ่องน้อย นางสาวศุภัทรา  คำชะนะ ครู อนุมัติ
178 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410331 บ้านสองห้องฮ่องน้อย ประถม  ทิ้งแสน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
179 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410332 บ้านเหล่ายาว ยุวฤทธิ์  พันหอม ครู อนุมัติ
180 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410333 โรงเรียนบ้านเป้า นายสมุทร  บุรีมาตร ครู อนุมัติ
181 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410333 โรงเรียนบ้านเป้า นางทิพวัลย์  ภารา ครู อนุมัติ
182 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410334 โรงเรียนบ้านแดงน้อย นางสาวจารุณี  วงชารี ครู อนุมัติ
183 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410334 โรงเรียนบ้านแดงน้อย นางสาวพัชนี  สายจันทร์ ครู อนุมัติ
184 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410329 บ้านฮ่องไผ่ นายสังเวียน  กันฝา ครู อนุมัติ
185 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410336 บ้านหนองขามแสบง นางสาวนริศรา  เขียวขำ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
186 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410336 บ้านหนองขามแสบง นางกรองนิรันดร์  เสนาเลี้ยง ครู อนุมัติ
187 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410335 บ้านดอนงัว นางสาวจิรานันท์  นุหนุนจันทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
188 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410335 บ้านดอนงัว สมัย  พรมบุตร ครูโรงเรียนบ้านดอนงัว อนุมัติ
189 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410366 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย นางนงนภัส  แน่นอุดร ครู อนุมัติ
190 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410367 บ้านโคกกุง ประเจน  ปฏิเก ครู อนุมัติ
191 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410368 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง นายโกวิท  โคตรไกรสร ครู อนุมัติ
192 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410368 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง นายโกวิท  โคตรไกรสร ผู้อำนวยการ อนุมัติ
193 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410369 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ ไกรสร  มาจอมพล ครู อนุมัติ
194 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410369 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ ไกรสร  มาจอมพล ครู อนุมัติ
195 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410370 บ้านศาลา นายรชฏ  ทรงคาสี ครู อนุมัติ
196 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410371 บ้านโนนทองโนนสะอาด นางสาวภัทราวดี  นีรขันธ์ ครู อนุมัติ
197 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410372 บ้านดอนพยอม วิลาวัลย์  วิโค ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
198 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410356 บ้านโนนแดงมะขามหวาน นายวรวุฒิ  ภูเฮืองแก้ว ครู อนุมัติ
199 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410357 บ้านหัวหนอง นิคม  เทียงปา ครู อนุมัติ
200 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410339 บ้านหัวขัว สุจิตร  โตน้ำ ครู อนุมัติ
201 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410339 บ้านหัวขัว นางสาวิตรี  วุฒิสาร ครู อนุมัติ
202 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410340 บ้านห้วยทราย ระวิวัฒน์  แพงเจริญ ครู อนุมัติ
203 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410340 บ้านห้วยทราย สายปอง  พลระวัง ครู อนุมัติ
204 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410341 บ้านหนองบัวโนนสว่าง นายพิเภค  รัตนา ครู อนุมัติ
205 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410342 บ้านโนนสวรรค์ นายธีระวัฒน์  แก้วพิลา ครู อนุมัติ
206 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410343 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ สุภาวรรณ  นามลิวัน ครู อนุมัติ
207 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410344 บ้านแก่นเท่า ฉลาด  น้อยตำแย ครู อนุมัติ
208 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410337 บ้านโนนราษีฝางวิทยา นายสงวนศักดิ์  อาสาทำ ครู อนุมัติ
209 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410337 บ้านโนนราษีฝางวิทยา นายโกสินทร์  สิงหบุตร ครู อนุมัติ
210 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410338 บ้านเหล่าผักหวาน วาสน์  กรมจรรยา ครู อนุมัติ
211 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410338 บ้านเหล่าผักหวาน นางจารุวรรณ   ทับทิมไสย ธุรการ อนุมัติ
212 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410307 บ้านบรบือ เครือวัลย์  รัฐเมือง ครู อนุมัติ
213 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410308 อนุบาลบรบือ นายศิริวิทย์  วัฒนศักดิ์สุรกุล ผ้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
214 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410308 อนุบาลบรบือ นางอุบลรัตน์  รัตน์รองใต้ ครู อนุมัติ
215 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410309 บ้านโคกกลาง เพียงใจ  พันแดง ครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง อนุมัติ
216 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410310 วัดนาดีวราราม ปิยะนันท์  พิสิษฐพงศ์ ครู อนุมัติ
217 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410314 บ้านโคกล่าม นายธงชัย  ศรีสารคาม คุณครูชำนาญการ อนุมัติ
218 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410328 บ้านเหล่าโง้ง นิทรา  ธุระธรรม ครู อนุมัติ
219 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410328 บ้านเหล่าโง้ง เรืองเดช  ศรีหาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
220 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410315 บ้านบ่อใหญ่ นายทวี  นุ่นภักดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
221 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410315 บ้านบ่อใหญ่ นางฉวีวรรณ  ศรีแก้วหล่อ ครู อนุมัติ
222 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410317 บ้านหนองหว้าโนนทอง จรรยา  ศิริบำรุง ครู อนุมัติ
223 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410319 บ้านเก่าใหม่ สำเนียง  วิชัยภูมิ ครู อนุมัติ
224 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410320 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางเพียรนภา  แก้วหานาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
225 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410322 ชุมชนบ้านดงเค็ง นายสุนทร  ปะมะโน ครู อนุมัติ
226 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410361 บ้านบัวมาศ นายกฤต  หมื่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
227 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410361 บ้านบัวมาศ buddee  changlor ครู อนุมัติ
228 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410364 บ้านหนองแวงหนองตุ นวพร  จักรนารายณ์ ครู อนุมัติ
229 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410364 บ้านหนองแวงหนองตุ นายสุรศักดิ์  แดงจันทึก ครู อนุมัติ
230 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410363 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) นายวีรพล  แย้มศรี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
231 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410363 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) นางสุดธาดา  วงศรี ครู อนุมัติ
232 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410362 บ้านบกพร้าว นางภัทรา  ยาย่อ ครู อนุมัติ
233 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410365 บ้านแดง นายบุญจันทร์  คันธภูมิ ครู อนุมัติ
234 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410345 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) นายอดุลย์  ศรีราช ครู อนุมัติ
235 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410345 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) นายหนูจี  ดรปัดสา ครู อนุมัติ
236 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410347 บ้านดอนก่อ นางสมควร   ชื่นนิรันดร์ ครู อนุมัติ
237 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410348 บ้านโนนเกษตร สุนิตย์  สัจจา ครู อนุมัติ
238 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410349 บ้านโนนสำราญ นายสุขสันต์  ศรีเกิน ครู อนุมัติ
239 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410350 บ้านวังไฮวังทอง นางมลฤดี  พอสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
240 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410351 บ้านโนนทอง ทรงเดช  แน่นอุดร ครู อนุมัติ
241 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410321 บ้านเปลือยหนองตูบ นางนงนุช  เวียงสมุทร ครู อนุมัติ
242 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410318 บ้านโคกกลาง นายวีระชัย  มาพร ผอ. อนุมัติ
243 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410316 บ้านหนองโก นางสาวมาณิกา   ศิริพรรณ ครูธุรการ อนุมัติ
244 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410316 บ้านหนองโก นายเกษม   อินทวงศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
245 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410352 บ้านหนองคูขาด กฤศ  คลังใหญ่ ครู อนุมัติ
246 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410353 บ้านฝายป่าบัว นางศิริพร  ยวงทอง ครู อนุมัติ
247 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410354 บ้านโสกภารา นายโสภา  กันเมร์ ครู อนุมัติ
248 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410355 บ้านไพรวัลย์ปอแดง สุดารัตน์  เทพผาย ครู อนุมัติ
249 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410323 บ้านหนองจิก นายสรศักดิ์  เจริญสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
250 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410324 บ้านดอนบม นายสมเกียรติ  มีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
251 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410324 บ้านดอนบม วราพงษ์  ศรีบุตรตา ครู อนุมัติ
252 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410324 บ้านดอนบม นายเสรี  จันทร์คลัง ครู อนุมัติ
253 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410325 บ้านหนองแก นางสาวสุพัตรา  ฉวีวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
254 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410326 บ้านซองแมว นายทองเข้ม  อุปวรรณ์ ครู อนุมัติ
255 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410327 บ้านหัวนา นายวีระศักดิ์  จันตะคุณ ครู อนุมัติ
256 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410358 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง ภาณุพงศ์  พิมพ์โพธิ์ ครู อนุมัติ
257 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410358 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง จำนงค์  อัปภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
258 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410359 บ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า นางสาวบุญกาล  ภูด่านงัว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
259 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410359 บ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า นางสาวดวงใจ  อาระหัง ครู อนุมัติ
260 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410360 บ้านดงมัน สมศักดิ์  จันทร์ราช ครู อนุมัติ
261 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410313 บ้านหนองโดนหอกลอง นางสุภาพร  รักกุศล ครู อนุมัติ
262 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410311 บ้านพงโพด นายจรูญ  สุพรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
263 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410312 บ้านหนองสิม นายรังสิต  ศรพลธรรม์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ