รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410049 : บ้านเกิ้ง สุภาภรณ์  อุทาทิพย์ ครู
2 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410051 : บ้านท่าปะทายโนนตูม นางดวงใจ  อุตรินทร์ ครู
3 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410055 : บ้านโขงกุดหวาย นายวาสน์  ไปบน ครู
4 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410008 : ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ นายดลรวี  สุขศรีตรี ครู
5 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410009 : วันครู 2502 นางเรณู  สัมมัตถะ ครู
6 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410009 : วันครู 2502 นายวพรจน์  นามแก้ว ครู
7 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410010 : บ้านดอนตูมดอนโด นางวิบูลลักษณ์  สุขแป ครูโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด
8 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410010 : บ้านดอนตูมดอนโด นางจิตติมา  พิริยะวิไล ครู
9 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410011 : บ้านเม่นใหญ่ บุญวัฒน์  ไชยชมภู ครู
10 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410012 : บ้านหนองใหญ่ นายถาวร  เสนากิจ รก.ผอ.ร.ร.
11 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410031 : บ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) บุญจันทร์  ไตรเสนีย์ ครู
12 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410031 : บ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) นายสนั่น  สมบูรณ์ ครู
13 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410032 : บ้านหันเชียงเหียน นางธาดา  ชัยศร ครู
14 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410033 : บ้านเอียด ปรเมศร์  ศรีรักษา ครู
15 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410033 : บ้านเอียด นางสุเพ็ญ   อาจศรี ครูชำนาญการพิเศษ
16 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410035 : บ้านติ้วสันติสุข อภิชาติ   ชีวาจร ผอ.โรงเรียน
17 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410035 : บ้านติ้วสันติสุข นางทิพากร  ปาปะโข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
18 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410034 : บ้านหนองตื่น นายวีระชัย  วัชรเวชการ ครู
19 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410034 : บ้านหนองตื่น นางสุวลี  พูนผล ครู
20 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410036 : บ้านหมี่เหล่าน้อย ประจิต  ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410038 : บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว ปราณี  วัชรเวชการ ครูชำนาญการพิเศษ
22 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410038 : บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว นายธนกร  วุฒิพันธุ์ ครู
23 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410039 : บ้านดอนดู่ นางอรัญ  สรวงชัยภูมิ ครู
24 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410039 : บ้านดอนดู่ นายพงษ์สวัสดิ์  อุทัยแพน ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410019 : บ้านสมศรี นางพัทธนันท์   อังกาพย์ ธุรการโรงเรียน
26 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410021 : บ้านหนองโจดสวนมอน นายเกียรติคุณ  พุฒลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410022 : บ้านหัวช้างหนองแสง นายนพดล  อุบลเลิศ ครู
28 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410022 : บ้านหัวช้างหนองแสง นายนพดล  อุบลเลิศ ครู
29 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410015 : บ้านโคกก่อ ปภาสินี  ปะเสระกัง ครู
30 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410017 : บ้านภูดิน นางบพิตร  แก้วสียา ครูชำนาญการพิเศษ
31 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410018 : บ้านหนองหิน นายอุทิศ  คงแสนคำ ครู
32 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410018 : บ้านหนองหิน นายทรงคุณ  ลิไทสง ครู
33 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410024 : บ้านดอนหว่านหัวหนอง มะลิวัลย์  ศรีสารคาม ครู
34 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410024 : บ้านดอนหว่านหัวหนอง นายจักราทิตย์  แดงงาม ครู
35 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410025 : บ้านหนองหล่ม นางเครือวัลย์  วงค์นากลาง ครู คศ.3
36 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410027 : บ้านเหล่าหนาด นางดรุณี  โสสีสุข ครู
37 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410013 : หลักเมืองมหาสารคาม ระเบียบ  ปานเพชร ครู
38 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410013 : หลักเมืองมหาสารคาม วีระพงษ์  ศรีสารคาม ครู
39 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410013 : หลักเมืองมหาสารคาม สุรพงษ์  ดีนวลพะเนาว์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
40 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410014 : อนุบาลมหาสารคาม นภาภรณ์  ทาโยธี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
41 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410014 : อนุบาลมหาสารคาม ศิรินทร  สารพงษ์ เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
42 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410041 : บ้านท่าตูมดอนเรือ นางสาวสุกัญญา   สวัสดิปัญญา ครูธุรการ
43 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410042 : บ้านหนองข่าหนองคูโปโล เพ็ญภักดิ์  ศรีพลลา ครู
44 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410042 : บ้านหนองข่าหนองคูโปโล ปลื้มจิต  ปะเสระกัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
45 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410043 : บ้านหนองโดนอ้อยช้าง นางมณี  ทองหล่อ ครู
46 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410007 : บ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) อภิสิทธ์  อุตศรี ครู ชำนาญการพิเศษ
47 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410005 : บ้านหนองกุงเต่า สมจิต  ภูวนารถ ครู
48 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410006 : บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ มานิดา  รักษามิตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ
49 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410001 : บ้านท่าสองคอน นายวินัย  ดวงภูเมฆ ครู
50 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410002 : บ้านดงเค็งดอนหัน นางละมัย  อันทจันสอน ครู
51 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410003 : บ้านหนองเขื่อนช้าง นาถอนงค์  โคตรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
52 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410004 : บ้านหินลาด วัชราภรณ์  มนตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
53 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410004 : บ้านหินลาด นางวรินทร์ทิพย์  กุณาพัฒน์ ธุรการ
54 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410028 : บ้านหนองค้อสวนอ้อย นายสุระ  สุวรรณธีระกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
55 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410028 : บ้านหนองค้อสวนอ้อย นายธนายุต  ไชยสอน ครู
56 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410029 : บ้านหนองบัวโนนมี้ ที  ตะภา ครูชำนาญการพิเศษ
57 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410030 : บ้านหนองคูณน้ำจั้น นายจำเนียร   ลาสิทธิ์ ครู
58 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410026 : บ้านโคกบัวค้อ นายไพฑูรย์  บุญน้อย ครู
59 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410026 : บ้านโคกบัวค้อ วิรงรอง  ประยงค์ ครูธุรการ
60 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410050 : ชุมชนบ้านลาด นายสนั่น   ตะวงษา ครู
61 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410056 : บ้านกุดซุย ทองสอน  ไชยแสง ครู
62 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410057 : บ้านเลิงบ่อ นายสุเมธ  มาศงามเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410048 : บ้านหนองหวาย ยุพา  มาสังข์ ครู
64 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410052 : บ้านวังไผ่ป่าจั่น นางปิยาวรรณ  เมฆจรัสกุล ครูชำนาญการพิเศษ
65 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410053 : บ้านม่วงโพธิ์ศรี นางละมุล   ตะวงษา ครู
66 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410054 : บ้านบุ่งคล้าท่างาม นายสัมฤธิ์  บุญหล้า ครู
67 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410066 : บ้านร่วมใจ 1 นางศุภรา  แสงแก้ว ครู
68 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410058 : บ้านหนองแวง พิชิต  วรรณขันธ์ ครู
69 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410058 : บ้านหนองแวง นางสาวศุภลักษณ์  อุทาหงษ์ ธุรการโรงเรียน
70 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410059 : บ้านดงน้อย ประชุมพร  คำวิแสง ครู
71 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410061 : บ้านหนองโพด นายพิรุณ  แก้วนะรา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
72 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410061 : บ้านหนองโพด ทองคำ  บรรณะศรี ครู ชำนาญการพิเศษ
73 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410063 : บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด นายอุทิศ  คันธา ครู
74 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410063 : บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด นางศิริกาญจน์  ชินวิศวกร ครู
75 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410023 : บ้านนานกเขียน สุดารัตน์  เหล่าคะเนย์ ครูอัตราจ้าง
76 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410020 : บ้านกุดแคน นางสุนทร   จันทรเสนา ครู ชำนาญการพิเศษ
77 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410020 : บ้านกุดแคน ปัญญา  ซ้ายยศ ครูโรงเรียนบ้านกุดแคน
78 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410020 : บ้านกุดแคน นายธีระพงษ์  จันทรเสนา ครู
79 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410016 : บ้านหนองโนอีดำ นายพีระ   แสนพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
80 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410016 : บ้านหนองโนอีดำ บรรจง  พลเสนา ครู
81 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410064 : บ้านหนองคู อมลวรรณ  เพ็ชรสังหาร ครู
82 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410065 : บ้านโคกศรี อุทัยทิศ  เสนานิคม ครู
83 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410065 : บ้านโคกศรี สฤษดิ์  บรรณะศรี ครู
84 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410060 : บ้านหนองปลิง นางสาวจุฬารัตน์  บุรี พี่เลี้ยงเลี้ยงเด้กพิการ
85 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410060 : บ้านหนองปลิง นายฉัตรชัย  คันธา ครู ระดับ คศ. 3
86 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410062 : บ้านจำนัก จุฬารัตน์  คำเจริญ ครู
87 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410062 : บ้านจำนัก มัณฑนา  ถุงออด ธุรการ
88 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410045 : บ้านนาแพงดอนไฮ ณัฏชรินทร์  ช่อประพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
89 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410045 : บ้านนาแพงดอนไฮ นางวณิรตา  ลุนพิจิตร ธุรการโรงเรียน
90 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410045 : บ้านนาแพงดอนไฮ นางพรพิมล  หาโกสีย์ ครู
91 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410046 : บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ นายพายัพ  มังกร ครู
92 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410044 : บ้านโดท่างาม นายกรศิลป์  มรรครมย์ ผอ.รร
93 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410044 : บ้านโดท่างาม ศิริลักษณ์  สรรพอำไพ ครู
94 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410499 : อนุบาลแกดำ อุไรวัลย์  แก้ววังวร ธุรการโรงเรียน
95 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410499 : อนุบาลแกดำ ศิริพร  โยทะคง ธุรการโรงเรียน
96 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410500 : บ้านเหล่าจั่นนาภู Sawai  Tubpimsan ครู
97 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410501 : บ้านหนองเจริญ นายธงศักดิ์  ศรีปัจฉิม ครู
98 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410505 : บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี มานพ  ไชยสงค์ ครูธุรการ
99 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410512 : ชุมชนบ้านหมากค่า นายวุฒิ   เพียงเกษ ครู
100 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410515 : บ้านโสกแดง นายวิชญ์พล  กุมผัน ครู
101 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410516 : บ้านโนนศรีภิบาล เปลี่ยน  แสนชนะ ครู
102 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410518 : บ้านโคกลิ่น นายทรงศักดิ์  ไชยแสง ครูชำนาญการพิเศษ
103 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410509 : บ้านเสือกินวัวโคกน้อย นายลำเพย  สระกาง ครู
104 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410506 : ชุมชนมิตรภาพ นางวงเดือน  ชัยแก้ว ครู
105 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410507 : บ้านป่าข่างโนนลาน วีรศักดิ์  พลขันธ์ ครูธุรการ
106 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410508 : บ้านหนองขุ่น นางกาญจนา  ชะนะบุญ ครู
107 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410502 : บ้านหนองบัว ปวีณา  แก้วอาจ ครูผู้ช่วย
108 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410503 : บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม อารุณี  ทุงฤทธิ์ ครู
109 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410504 : บ้านขอนแก่นตะคุ ปวีณสรณ์  บุดดา ครูธุรการ
110 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410510 : บ้านวังแสง นางสว่างจิตร  ทัศคร ครู
111 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410511 : บ้านโคกกลาง นายชาญณรงค์  ไชยชุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
112 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410511 : บ้านโคกกลาง นายถวิล  ชินวรรณ ครู
113 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410513 : บ้านโพนสวาง นายสุภลักษณ์  จันทร์เพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ
114 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410514 : บ้านโพนละออม นางวิรัตน์  ปุริโส ครูชำนาญการพิเศษ
115 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410517 : บ้านโคกไร่ นางลำใย  บาลศรี ครูชำนาญการพิเศษ
116 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410079 : บ้านน้ำใสม่วงวิทยา นางอุบลรัตน์  ศรีปัดถา ครูชำนาญการพิเศษ
117 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410080 : บ้านลิ้นฟ้า นางสาวชญาภา  จันทร์โสภา ครูธุรการ
118 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410081 : บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา สยาม  สุขสงค์ ครู
119 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410083 : บ้านไส้จ่อ นายวีระพล  สลักคำ ครู
120 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410090 : บ้านขามเฒ่า นายอรรคสิน  เนื่องสิทธะ ธุรการโรงเรียน
121 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410077 : บ้านยางสามัคคี นายพิสมัย   คำจันทร์วงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
122 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410077 : บ้านยางสามัคคี นายสมศักดิ์  จันทริมา ครู ชำนาญการพิเศษ
123 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410091 : บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา นางลัดดาวัลย์  รัตนพล ครู
124 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410093 : บ้านปอแดง นางสุภัสกานต์  ชาติวงษ์ ครู
125 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410098 : บ้านดอนหน่อง บุญเหลือ   ไชยรงศรี ครู
126 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410098 : บ้านดอนหน่อง นายติ๊ก   ไชยสมคุณ ครู
127 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410099 : ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน นางพิศมัย  นาสุริวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
128 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410100 : บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) นางราตรี  ภูเด่นผา ครู
129 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410100 : บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) นางศิริกมล  นนทะภา ครู
130 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410101 : บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี นางทองล้วน  ศรีมาตย์ ครู
131 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410101 : บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี นายอุทัย  ใหม่คามิ ครู
132 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410103 : บ้านดอนนา นางพิชญาภา  แสงยศ ครู
133 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410104 : บ้านเขวาใหญ่ นางสุรางค์รัตน์  ยมศรีเคน เจ้าหน้าที่พัสดุ
134 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410104 : บ้านเขวาใหญ่ นายพรชัย  กาลภูธร ครู
135 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410105 : บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว นางลักขณา  บรรเทา ครู
136 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410106 : บ้านเชือกคุยเพ็ก จำรัส  ยศเฮือง ครู
137 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410107 : บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี กุสุมา  วิสัย ธุรการ
138 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410108 : บ้านโพธิ์เงิน ปิยะวดี  ธรรมนาม ธุรการโรงเรียน
139 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410108 : บ้านโพธิ์เงิน นางสาวเอ็มประภา  โคจันดี ครูธุรการ
140 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410108 : บ้านโพธิ์เงิน นางอมรรัตน์  ลายสุขัง ครู
141 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410108 : บ้านโพธิ์เงิน นางคำนึง  จันทะนันต์ ครู
142 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410108 : บ้านโพธิ์เงิน จิรนันท์  บูรพันธ์ ธุรการ
143 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410109 : บ้านส้มโฮง นางปิยวรรณ   ปาโส ครู
144 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410092 : บ้านดอนดู่ ลัดดา  เชษฐสุราษฎร์ ครู
145 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410076 : บ้านคันธาร์ จุลจิรา  ศรีจำนงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
146 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410102 : บ้านโพนงาม พัชราภรณ์  ขันศรีมนต์ ครู
147 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410075 : บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง จิราพร  นามโท ครู
148 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410067 : อนุบาลกันทรวิชัย ภัทรสกล  แสงสีดา ธุรการโรงเรียน
149 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410067 : อนุบาลกันทรวิชัย ภพสันต์  พานชมภู ครู
150 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410068 : บ้านคอกม้า นางสุธาทิพย์  ภิรมย์รักษ์ ครู
151 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410074 : บ้านเหล่า นายอภิชาติ  ุสุระคาย ครู
152 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410096 : บ้านดอนเวียงจันทน์ นางหนูเล็ก  ภูการุณย์ ครู
153 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410096 : บ้านดอนเวียงจันทน์ อติชาติ  พิมพิสนธิ์ ชำนาญการพิเศษ
154 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410097 : บ้านใคร่นุ่น รัตนา  ไมตรีแพน ครู
155 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410094 : บ้านท่าขอนยาง ภานิชา  อันทะแสง ครู
156 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410094 : บ้านท่าขอนยาง มยุรี  จรศรชัย ธุรการ
157 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410094 : บ้านท่าขอนยาง นายเชิดชัย    รัตนพร ธุรการโรงเรียน
158 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410095 : บ้านหัวขัว นางสุดใจ  แซ่เอี้ย ครู
159 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410111 : บ้านนาสีนวน จุฑามาศ  จันใต้ ครู
160 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410112 : บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี ศศิกานต์  ชัยลิ้นฟ้า ธุรการ
161 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410112 : บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สงวนเพียร  บุตรมูล ครู
162 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410113 : บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี จุลพงษ์  เหล่าสะพาน ครู
163 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410115 : บ้านตำแยหนองคู วีระชัย  กานุมาร ธุรการ
164 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410110 : บ้านแสนสุข นางเสาวคนธ์   คำปลิว ครู
165 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410110 : บ้านแสนสุข นายสารคาม  รัชโพธิ์ ครู
166 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410116 : บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด นางสาวจีรนันท์  เหง้ามูล ครู
167 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410117 : บ้านทัน มณีจันทร์  ตันลา ครู
168 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410117 : บ้านทัน นางมณีจันทร์  ตันลา ครู
169 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410089 : บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง นางสวรรค์  เหล่าสะพาน ครู
170 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410089 : บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง สายันท์  วรบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
171 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410082 : ชุมชนบ้านมะค่า นิตยา  ขันทอง ครู
172 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410082 : ชุมชนบ้านมะค่า นางสมจิต   การัดเสนา ครู
173 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410084 : บ้านไผ่น้ำเที่ยง ถนอม  ภูเด่นผา ครู
174 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410085 : บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า นางสาวอุรัษญา  พันธ์โพธิ์คา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
175 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410085 : บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สวาส  นาทันตอง ครู
176 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410086 : บ้านเปลือยน้ำสามัคคี สุวิทย์  คำบับภา ครู
177 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410088 : บ้านโขงใหญ่ นายธนาสิทธิ์  คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
178 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410073 : บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ นางจิตรา  ศรีสารคาม ครู
179 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410071 : บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก วีรพล  แสนสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
180 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410072 : บ้านนาดีศรีสุข จิรภา  โมกขันธ์ ครู
181 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410069 : บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น นายทองย่อม  สาครสูงเนิน ผู้อำนวยการ
182 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410069 : บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น นางเฉลิมศรี  ไชยบุดดี ครู
183 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410069 : บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น นางสาวจารุณี  สุ่มมาตย์ ครู
184 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410070 : ชุมชนบ้านลาด ประเสริฐ  สมภูมิ ครู
185 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410070 : ชุมชนบ้านลาด นายอุทิตย์  สมภูมิ ครู
186 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410330 : บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ นางสาวเปรมสิณี  ช่างยา ครู
187 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410331 : บ้านสองห้องฮ่องน้อย นางสาวศุภัทรา  คำชะนะ ครู
188 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410332 : บ้านเหล่ายาว นางสาวปิยณัฐ  รักษาภักดี ครูธุรการ
189 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410333 : โรงเรียนบ้านเป้า นายสมุทร  บุรีมาตร ครู
190 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410333 : โรงเรียนบ้านเป้า นางทิพวัลย์  ภารา ครู
191 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410334 : โรงเรียนบ้านแดงน้อย นางสาวจารุณี  วงชารี ครู
192 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410329 : บ้านฮ่องไผ่ นายสังเวียน  กันฝา ครู
193 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410336 : บ้านหนองขามแสบง นางสาวนริศรา  เขียวขำ ธุรการโรงเรียน
194 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410336 : บ้านหนองขามแสบง นางกรองนิรันดร์  เสนาเลี้ยง ครู
195 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410335 : บ้านดอนงัว สมัย  พรมบุตร ครูโรงเรียนบ้านดอนงัว
196 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410366 : บ้านเหล่าตามาอุดมชัย นางนงนภัส  แน่นอุดร ครู
197 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410367 : บ้านโคกกุง ประเจน  ปฏิเก ครู
198 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410368 : บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง นายโกวิท  โคตรไกรสร ผู้อำนวยการ
199 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410368 : บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง นายโกวิท  โคตรไกรสร ครู
200 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410369 : บ้านป่ากุงหนานาเจริญ ไกรสร  มาจอมพล ครู
201 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410369 : บ้านป่ากุงหนานาเจริญ นางสาวศิริวรรณ  เขียวแดง ครู
202 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410369 : บ้านป่ากุงหนานาเจริญ ไกรสร  มาจอมพล ครู
203 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410370 : บ้านศาลา นายรชฏ  ทรงคาสี ครู
204 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410371 : บ้านโนนทองโนนสะอาด นางสาวศราวรรณ  นาถเหนือ ครูผู้ช่วย
205 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410372 : บ้านดอนพยอม วิลาวัลย์  วิโค ธุรการโรงเรียน
206 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410372 : บ้านดอนพยอม นวลละออง  ลีลา ครู
207 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410356 : บ้านโนนแดงมะขามหวาน นางทองสุก  อมรสิทธิกุล ครู
208 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410356 : บ้านโนนแดงมะขามหวาน นายวรวุฒิ  ภูเฮืองแก้ว ครู
209 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410357 : บ้านหัวหนอง นิคม  เทียงปา ครู
210 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410339 : บ้านหัวขัว สุจิตร  โตน้ำ ครู
211 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410339 : บ้านหัวขัว นางสาวิตรี  วุฒิสาร ครู
212 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410340 : บ้านห้วยทราย ระวิวัฒน์  แพงเจริญ ครู
213 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410340 : บ้านห้วยทราย สายปอง  พลระวัง ครู
214 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410341 : บ้านหนองบัวโนนสว่าง นายสหศักดิ์   ใจสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ
215 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410342 : บ้านโนนสวรรค์ นายธีระวัฒน์  แก้วพิลา ครู
216 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410343 : บ้านโคกกลางบ่อหลุบ สุภาวรรณ  นามลิวัน ครู
217 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410344 : บ้านแก่นเท่า ฉลาด  น้อยตำแย ครู
218 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410337 : บ้านโนนราษีฝางวิทยา นายสงวนศักดิ์  อาสาทำ ครู
219 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410337 : บ้านโนนราษีฝางวิทยา นายโกสินทร์  สิงหบุตร ครู
220 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410338 : บ้านเหล่าผักหวาน วาสน์  กรมจรรยา ครู
221 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410338 : บ้านเหล่าผักหวาน นางจารุวรรณ   ทับทิมไสย ธุรการ
222 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410307 : บ้านบรบือ จารุณี  พลพิมพ์ ครู
223 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410308 : อนุบาลบรบือ แอนอุริน  สุขวันดี ครูผู้ช่วย
224 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410308 : อนุบาลบรบือ นายศิริวิทย์  วัฒนศักดิ์สุรกุล ผ้อำนวยการโรงเรียน
225 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410309 : บ้านโคกกลาง เพียงใจ  พันแดง ครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง
226 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410310 : วัดนาดีวราราม กอปรกาญจน์  เสติ ครูอัตราจ้าง
227 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410310 : วัดนาดีวราราม ปิยะนันท์  พิสิษฐพงศ์ ครู
228 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410314 : บ้านโคกล่าม นายธงชัย  ศรีสารคาม คุณครูชำนาญการ
229 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410328 : บ้านเหล่าโง้ง นิทรา  ธุระธรรม ครู
230 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410328 : บ้านเหล่าโง้ง เรืองเดช  ศรีหาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
231 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410315 : บ้านบ่อใหญ่ นางฉวีวรรณ  ศรีแก้วหล่อ ครู
232 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410315 : บ้านบ่อใหญ่ นายทวี  นุ่นภักดี ครูชำนาญการพิเศษ
233 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410317 : บ้านหนองหว้าโนนทอง จรรยา  ศิริบำรุง ครู
234 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410319 : บ้านเก่าใหม่ สำเนียง  วิชัยภูมิ ครู
235 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410320 : บ้านหนองหญ้าปล้อง นางเพียรนภา  แก้วหานาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
236 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410322 : ชุมชนบ้านดงเค็ง นายสุนทร  ปะมะโน ครู
237 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410361 : บ้านบัวมาศ นายกฤต  หมื่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
238 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410361 : บ้านบัวมาศ buddee  changlor ครู
239 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410364 : บ้านหนองแวงหนองตุ นวพร  จักรนารายณ์ ครู
240 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410363 : บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) นางสุดธาดา  วงศรี ครู
241 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410363 : บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) นายวีรพล  แย้มศรี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
242 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410362 : บ้านบกพร้าว นางภัทรา  ยาย่อ ครู
243 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410365 : บ้านแดง นายบุญจันทร์  คันธภูมิ ครู
244 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410345 : บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) นายหนูจี  ดรปัดสา ครู
245 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410345 : บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) นายอดุลย์  ศรีราช ครู
246 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410347 : บ้านดอนก่อ นางสมควร   ชื่นนิรันดร์ ครู
247 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410348 : บ้านโนนเกษตร สุนิตย์  สัจจา ครู
248 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410349 : บ้านโนนสำราญ นายสุขสันต์  ศรีเกิน ครู
249 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410350 : บ้านวังไฮวังทอง นางสาวสายรุ่ง  ดงอุทิศ ครู
250 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410351 : บ้านโนนทอง สุวรรณา  วงช่างเงิน ครู
251 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410346 : บ้านวังปลาโด นางมลฤดี  พอสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ
252 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410321 : บ้านเปลือยหนองตูบ นางนงนุช  เวียงสมุทร ครู
253 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410318 : บ้านโคกกลาง นายถิ่นไทย  จันทร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองโก รักษาราชการแทนในตำแหน่งผอ.โรงเรียนบ้านโคกกลาง(หนองโก)
254 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410318 : บ้านโคกกลาง นายถิ่นไทย  จันทร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง(หนองโก)
255 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410316 : บ้านหนองโก นางสาวมาณิกา   ศิริพรรณ ครูธุรการ
256 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410316 : บ้านหนองโก นายเกษม   อินทวงศรี ครูชำนาญการพิเศษ
257 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410352 : บ้านหนองคูขาด กฤศ  คลังใหญ่ ครู
258 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410353 : บ้านฝายป่าบัว นางศิริพร  ยวงทอง ครู
259 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410354 : บ้านโสกภารา นายโสภา  กันเมร์ ครู
260 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410355 : บ้านไพรวัลย์ปอแดง สุดารัตน์  เทพผาย ครู
261 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410323 : บ้านหนองจิก นายสรศักดิ์  เจริญสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
262 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410324 : บ้านดอนบม วราพงษ์  ศรีบุตรตา ครู
263 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410324 : บ้านดอนบม นายเสรี  จันทร์คลัง ครู
264 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410324 : บ้านดอนบม นายสมเกียรติ  มีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
265 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410325 : บ้านหนองแก สัญญา  ศิริเมธีกุล ครู
266 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410326 : บ้านซองแมว อุษณีษ์  โรจน์เขษมศรี ครู
267 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410327 : บ้านหัวนา ปฐมาภรณ์  สัตพันธุ์ ครู
268 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410358 : บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง จำนงค์  อัปภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
269 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410358 : บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง ภาณุพงศ์  พิมพ์โพธิ์ ครู
270 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410359 : บ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า มนตรี  ปะการะโพธิ์ ธุการโรงเรียน
271 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410359 : บ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า นางสาวดวงใจ  อาระหัง ครู
272 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410360 : บ้านดงมัน สมศักดิ์  จันทร์ราช ครู
273 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410313 : บ้านหนองโดนหอกลอง นางสุภาพร  รักกุศล ครู
274 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410311 : บ้านพงโพด นายสุนทร  แห่กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ธุระการ
275 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410311 : บ้านพงโพด นายจรูญ  สุพรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
276 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410312 : บ้านหนองสิม พานทอง   ไพรลิน ครู