รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410253 บ้านห้วยหลาว นายสุเทพ  กุภาพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410253 บ้านห้วยหลาว นายสำรวย  เสริมทรง ครู อนุมัติ
3 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410253 บ้านห้วยหลาว นางสาวสุภาวดี  ทบง่อม ธุรการ อนุมัติ
4 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410255 บ้านหนองบัวแดง สุพจน์  โสภา ครู อนุมัติ
5 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410256 บ้านหนองแสง ดวงฤดี  เทียงคาม ครู อนุมัติ
6 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410257 บ้านหัวหนองคู นายคมศักดิ์   นามมนตรี ครู อนุมัติ
7 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410231 บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) Buree  Papatung ครู อนุมัติ
8 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410232 บ้านหัวช้าง ปนัดดา  ธนกิจโสภณ ครู อนุมัติ
9 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410233 บ้านห้วยทราย สมควร  สมศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
10 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410243 บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) ruen09  wasenung ครู อนุมัติ
11 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410246 บ้านปอพานหนองโน ทองอินทร์  เทียบพิมพ์ ผู้อำนวยการดรงเรียน อนุมัติ
12 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410246 บ้านปอพานหนองโน มนัสนันท์  ปะสาวะเท ครู อนุมัติ
13 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410247 บ้านหนองสระ นายบุญทัน  ปาปะขัึง ครู อนุมัติ
14 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410248 บ้านเหล่าค้อ สังวาล  เทียงธรรม ครู อนุมัติ
15 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410249 บ้านโนนแร่ prakob  tuysimma ครู อนุมัติ
16 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410269 บ้านปลาขาว นางชนิดา  น้อยตาแสง ครู อนุมัติ
17 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410272 บ้านตำแยโนนยาง นายทวีวัฒน์  แก้วหานาท ครู อนุมัติ
18 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410273 บ้านป่าตองหนองงู ดาวเรือง  ประวันเทา ครู อนุมัติ
19 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410273 บ้านป่าตองหนองงู ปริวรรต  น้อยตาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
20 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410236 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ นายสากล  เนตะวงศ์ ครู อนุมัติ
21 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410237 บ้านโคกมนโนนทอง ปราณี  ใจภักดี ครู อนุมัติ
22 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410263 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย บุญถม  คำพิพจน์ ครู อนุมัติ
23 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410263 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย ปุ้ม  โพธิ์รินทร์ ครู อนุมัติ
24 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410264 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สุพรรณ์  ทองจำปา ครู อนุมัติ
25 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410264 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก จริญญา  ขัตติยะวงศ์ ครู อนุมัติ
26 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410265 บ้านโพนทราย วีระ  ศรีความ ครู อนุมัติ
27 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410267 บ้านเหล่ากว้าง ศิลปิน  ทอดแสน ธุรการ อนุมัติ
28 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410261 ชุมชนบ้านสำโรง buakhai  teabpho ครู อนุมัติ
29 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410261 ชุมชนบ้านสำโรง นายวีรพล  โคตรดี ครู อนุมัติ
30 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410262 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม นางประนอม  วรรณพงษ์ ครู อนุมัติ
31 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410235 บ้านป่าแดง นายสมชาย  แก้วเกษเกี้ยง ผู้บริหาร อนุมัติ
32 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410235 บ้านป่าแดง ศิรินันท์  ดีสวน ครู อนุมัติ
33 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410244 บ้านอีโต้ กฤษดา  ประทุมมาศ ธุรการ อนุมัติ
34 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410244 บ้านอีโต้ เอกชัย  ภูพลผัน ครู อนุมัติ
35 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410244 บ้านอีโต้ sakon  poommipachya ครู อนุมัติ
36 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410245 บ้านหนองแดง supannee  doungvar ครู อนุมัติ
37 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410234 หนองกุงวิทยา ยุพาลักษณ์  ใจถวิล ครู อนุมัติ
38 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410234 หนองกุงวิทยา มะลิวรรณ  จันทร์เปรียง ครู อนุมัติ
39 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410266 บ้านวังหินโนนสว่าง นางสาวศิริกัญญา  ศรีความ ครู อนุมัติ
40 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410250 บ้านหนองแดงสหมิตร ณัฐพล  จันทร์พล ครู อนุมัติ
41 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410250 บ้านหนองแดงสหมิตร นางสาวธาริณี  เพิ่มทอง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
42 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410251 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ Preecha  Pradit ครู อนุมัติ
43 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410252 บ้านเก่าใหญโนนสะอาด วิสุดา  มีดวง ครู อนุมัติ
44 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410268 บ้านหนองโพธิ์ นางสาวณัฏยา  แพงบุญ ครู อนุมัติ
45 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410270 บ้านคึมบง นายสำลี  อับปะมะ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
46 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410270 บ้านคึมบง นายประยนต์  ทัดวงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
47 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410270 บ้านคึมบง สุพัฒน์  สุทธิสา ครู อนุมัติ
48 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410271 บ้านหนองบึง nittaya  mungromklang ครู อนุมัติ
49 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410271 บ้านหนองบึง วิชาญ  แก้ววิเษ ครู อนุมัติ
50 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410242 บ้านกุดน้ำใส นายประเวศ  ไชยโคตร ครู อนุมัติ
51 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410242 บ้านกุดน้ำใส นฤบล  ธรรมพล ครู อนุมัติ
52 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410238 บ้านหนองเม็ก chai  mordoo ครู อนุมัติ
53 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410238 บ้านหนองเม็ก วิริยุท  ปุราชะกา ครู อนุมัติ
54 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410239 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร วิเชียร  เทียบแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
55 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410239 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร ปัญญา  มาลาม ครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
56 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410240 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน นายสังคม   ทองดวง ครู อนุมัติ
57 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410240 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน ณัฐธนสิทธิ์  มาตย์คำมี เจ้าหน้าทีธุรการโรงเรียน อนุมัติ
58 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410241 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก นายชำนาญ  ช่างสากล ครู อนุมัติ
59 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410258 บ้านหนองปอ นายภูวไนย  ซ่อนกลาง ครู คศ.1 อนุมัติ
60 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410258 บ้านหนองปอ ภีระพร  ตะโคตร ครู อนุมัติ
61 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410259 บ้านตลาดม่วง นายธนารักษ์  กองสา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
62 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410274 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม นายวิฑูรย์  เทียมทัน ครู อนุมัติ
63 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410275 บ้านหัวสระ นายสุริโย   ปุริโส ครู อนุมัติ
64 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410275 บ้านหัวสระ นันทพัทธ์  นาคเสน ครู อนุมัติ
65 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410380 บ้านหัวหมู นายไพรวัลย์  พรมพิมล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
66 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410396 บ้านหนองสนมดอนติ้ว นายชัยณรงค์  ภูมิศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
67 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410396 บ้านหนองสนมดอนติ้ว สามารถ  อุทปา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
68 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410396 บ้านหนองสนมดอนติ้ว เกษม  นาคะุโนทด ครู อนุมัติ
69 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410412 บ้านหนองผือ นางประภาศรี  สีทาสี ครู อนุมัติ
70 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410391 ชุมชนนาสีนวล นางสาวสุกัญญา  นามราช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
71 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410391 ชุมชนนาสีนวล เฉลิมพล  อำรุงแคว้น ครู อนุมัติ
72 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410392 บ้านเหล่าน้อย นายสมเดช  สีวังลาศ ครู อนุมัติ
73 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410394 บ้านเตาบ่า นางสาวณัฎฐพัชร  นามทัศน์ ครู อนุมัติ
74 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410373 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย นายธีระศักดิ์  สุทธะพินทุ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
75 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410373 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย penpatcha  phathoommung ครู อนุมัติ
76 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410376 บ้านหนองห้าง โอสถ  ศรีสิทธิ์ ครู อนุมัติ
77 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410378 บ้านดง Boonruam  Bhuttha teacher อนุมัติ
78 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410393 บ้านเขวาทุ่ง นายอภิรัชต์  การิโก ครู อนุมัติ
79 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410393 บ้านเขวาทุ่ง thongsuk6  lummana ครู อนุมัติ
80 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410390 บ้านมะชมโนนสง่า Yupaporn  Yothachan ครู อนุมัติ
81 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410390 บ้านมะชมโนนสง่า สำเนียง  สายสะอาด ครู คศ.3 อนุมัติ
82 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410389 บ้านดงบากหนองตาเต็น นายสุพรรณ  หลาวเงิน ครู อนุมัติ
83 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410424 บ้านหารฮี นายไชยจิตต์  มัดถาปะกา ครู อนุมัติ
84 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410425 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ นายสุระชัย  ภู ครู อนุมัติ
85 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410425 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สมรักษ์  ทับละ ครู อนุมัติ
86 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410425 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ เพ็ญศิริ  ภูกาเมฆ ครู อนุมัติ
87 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410426 บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา เตียง  ยอดสนิท ครู อนุมัติ
88 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410420 บ้านแก่นท้าว นายบัว  ชนะบุญ ครู อนุมัติ
89 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410420 บ้านแก่นท้าว ณัฐกาญจน์  จินโจ พนักงานราชการครู อนุมัติ
90 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410421 บ้านเม็กดำ tawin  suebsoonthon ครู อนุมัติ
91 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410422 บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) นางสาววันเพ็ญ  ตาปราบ ครู อนุมัติ
92 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410422 บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) นายอัษฎากร  เกตมาลา ครูชำนาญการ อนุมัติ
93 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410423 บ้านตาลอก Nattakan  Buppha ครู อนุมัติ
94 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410399 บ้านเมืองเตา นายสงัด  สุวรรณวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
95 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410399 บ้านเมืองเตา นายประสงค์  สีทอนสุด ครู อนุมัติ
96 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410400 บ้านหนองฮี sopa  seganya ครู อนุมัติ
97 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410400 บ้านหนองฮี นายนิพนธ์   ป้อมอาสา ครู อนุมัติ
98 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410401 บ้านโนนบ่อ chetcharat  Sornsit ครู อนุมัติ
99 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410401 บ้านโนนบ่อ Ruttana  Nuanphoomeewan ครู อนุมัติ
100 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410402 โนนจานวิทยา Laddawan  Nenaka ครู อนุมัติ
101 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410402 โนนจานวิทยา นายธีระพงษ์  ดาสม ครู อนุมัติ
102 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410377 บ้านหนองกกหนองยาว นางสำลี  พิลาวุฒิ ครู อนุมัติ
103 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410377 บ้านหนองกกหนองยาว นางอุดมพร  พลภูงา ครู อนุมัติ
104 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410375 บ้านเมืองเสือ อุไรพร  ชนะพันธ์ ครู อนุมัติ
105 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410374 บ้านหนองแคน วันเพ็ญ  บางวิเศษ ครู อนุมัติ
106 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410403 บ้านทัพป่าจิก นางสาววันดี  บุตรอุดร ครู อนุมัติ
107 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410404 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน อุบล  สัตถา ครู อนุมัติ
108 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410385 บ้านดงเย็น ไสว  พุทธิเสน ครู อนุมัติ
109 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410405 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา บัวผัน  เพียรโคตร ครู อนุมัติ
110 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410405 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา นางสถาพร  บุตรสำราญ ครู อนุมัติ
111 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410405 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา ศรัญญา  สตานิคม ครู อนุมัติ
112 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410383 บ้านสระบาก วชิราภรณ์  แสงธะนู ครู อนุมัติ
113 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410384 บ้านสระแคน จิรกาญจน์  แพงวงษ์ ครู อนุมัติ
114 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410379 พยัคฆภูมิพิสัย นายอุดร   ธาตุอาภรณ์ ครู คศ 3 อนุมัติ
115 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410413 บ้านหนองแก นายสมจิตร์  ประทานัง ครู อนุมัติ
116 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410413 บ้านหนองแก นางช่อรัตนา  ปัททุมมา ครู อนุมัติ
117 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410414 บ้านมะโบ่ panya  saiyot ครู อนุมัติ
118 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410381 บ้านจอมพะลาน สมยศ  ช่อรักษ์ ครู อนุมัติ
119 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410381 บ้านจอมพะลาน สมยศ  ช่อรักษ์ ครู อนุมัติ
120 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410382 บ้านหนองระเวียง narumon  sangkaew ครู อนุมัติ
121 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410382 บ้านหนองระเวียง ปรียาพัชร  หงษ์ษา ครู อนุมัติ
122 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410406 บ้านโนนแคน รุ่งรัตนา  อัยแก้ว ครู อนุมัติ
123 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410406 บ้านโนนแคน นางลำเนา  ทานะขันธ์ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
124 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410407 บ้านดอนหมี นางวันวิสาข์  ซามัชฌิมา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
125 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410408 บ้านหนองจานบุลาน นายสมดี  โพธ์พยัคฆ์ ครู อนุมัติ
126 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410409 บ้านนาค่าย นางอำนวย  ตังศุภศิริ ครู อนุมัติ
127 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410410 บ้านขี้เหล็ก บุญเลิศ  รินทะ ครู อนุมัติ
128 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410411 บ้านโคกสะอาด นายทวีศิลป์  บางวิเศษ ครู อนุมัติ
129 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410415 บ้านหนองนาใน ชาคริยา  ดวงเวียงคำ ครู อนุมัติ
130 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410415 บ้านหนองนาใน นางอภิญญา  เจนการ ครู อนุมัติ
131 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410416 บ้านดงหัวช้าง อังกูร  สอนบุญชู ครู อนุมัติ
132 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410416 บ้านดงหัวช้าง วัชรินทร์  ปะนามะเก ครู อนุมัติ
133 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410417 บ้านหนองบัวกาเหรียญ นางปิยวรรณ  สิงห์ชุม ครู อนุมัติ
134 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410418 บ้านขามเรียน นายสมบัติ  ปักเขมายัง ครู อนุมัติ
135 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410419 บ้านหนองหว้าเฒ่า Supak  Sukhampa ครูผู้สอน อนุมัติ
136 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410427 บ้านโคกล่ามวิทยา ทวีป  ทองปาน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
137 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410386 บ้านโนนสูงดอนหลี่ นายประจักษ์  ภูมิศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
138 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410387 บ้านหนองบัวคูสองห้อง โฉมยงค์  ศรีสมศักดิ์ ครู อนุมัติ
139 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410388 บ้านหนองบัวแก้ว นายจิราวัฒน์  ทองอาสน์ ครู อนุมัติ
140 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410397 บ้านหนองแสงทุ่มยาว ชัยชาญ  อะโน ครู อนุมัติ
141 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410398 บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก ณัฏพินันท์  ศรีบุญเรือง ครู อนุมัติ
142 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410398 บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก นางพรเนรมิต  ชิณราช ครู อนุมัติ
143 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410434 บ้านขามป้อม นางวิราศิณี   วรรณปะเก ครู อนุมัติ
144 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410434 บ้านขามป้อม พัทรียา  ทองยศ ธุรการ อนุมัติ
145 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410447 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา เพชรรัตน์   อะมะมูล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
146 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410447 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา นายวัชรินทร์  ภวภูตานนท์ ครู อนุมัติ
147 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410448 บ้านโนนจาน นายประพต  ปะวันนา ครู อนุมัติ
148 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410476 บ้านโนน อุลัยภรณ์  ประสีระเก พนักงานราชการ อนุมัติ
149 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410476 บ้านโนน พัทรียา  ทองยศ ธุรการ อนุมัติ
150 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410464 บ้านแคน นายนพราช  โนราช ครู อนุมัติ
151 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410465 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) นายธนวัตร  ศรีสังข์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
152 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410466 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด นายไพสณ  โพธิ์วิเศษ ครู อนุมัติ
153 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410467 บ้านโคกใหญ่วิทยา Supatta  Lawan ครู อนุมัติ
154 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410467 บ้านโคกใหญ่วิทยา นางรวงทอง  โคตรสมบัติ ครู อนุมัติ
155 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410468 บ้านเขวาค้อโคกกลาง รุ่งทิวา  หาญสุโพธิ์ ครู อนุมัติ
156 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410469 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย นายนิวัต  แคนสา ครู อนุมัติ
157 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410470 บ้านดู่ ชาวฤทธิ์  สัจเขต ครู อนุมัติ
158 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410480 บ้านโคกสีทองหลาง Anuthida  Pakla จนท.ธุรการ อนุมัติ
159 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410480 บ้านโคกสีทองหลาง นางสาจิราพร  ฤทธิยา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
160 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410481 บ้านโคกแปะ นายทองทศ  ไลออน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
161 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410481 บ้านโคกแปะ นายศุทธวีร์  สีหาบุญจันทร์ ครู อนุมัติ
162 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410473 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) นายวัชรินทร์  ศรีโยวงค์ ครู อนุมัติ
163 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410474 บ้านโคกไร่ บัญชา  กล้าหาญ ครู อนุมัติ
164 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410475 บ้านหนองหว้า ไพฑูรย์  มะเสนะ ครู อนุมัติ
165 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410475 บ้านหนองหว้า ไพฑูรย์  มะเสนะ ครู อนุมัติ
166 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410471 ชุมชนบ้านงัวบา นายดุสิต  โมกขรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
167 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410471 ชุมชนบ้านงัวบา ณัฐพงษ์  รามสีดา ครู อนุมัติ
168 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410472 บ้านสระแก้วหนองคู ชญานุช  ดวงดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
169 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410477 บ้านดงใหญ่ สุพล  โคตรสังข์ ครู อนุมัติ
170 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410478 บ้านก่อ นางอาภรณ์  มะปะเข ครู อนุมัติ
171 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410478 บ้านก่อ อาภรณ์  มะปะเข ครู อนุมัติ
172 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410478 บ้านก่อ นายเชาวฤทธิ์  อาระหัง ครูโรงเรียนบ้านก่อ อนุมัติ
173 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410479 บ้านดอนหัน นายสุเมธ  เจริญภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
174 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410490 บ้านนาข่า นายหนูกัน  มะปะเท ครู อนุมัติ
175 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410491 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี อดุลย์  นาจรูญ ครู อนุมัติ
176 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410491 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สมเกีบรติ  ดวงจันรท์โชติ ครู อนุมัติ
177 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410491 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี รัชนก   นาจรูญ ธุรการ อนุมัติ
178 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410492 บ้านโคกเต่า นายทวี  หารี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
179 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410492 บ้านโคกเต่า นายสุรชัย  พลภูเมือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
180 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410492 บ้านโคกเต่า นายทวี  หารี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
181 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410493 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง นายเฉลิมพงษ์  มาฤทธิ์ ครู อนุมัติ
182 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410494 บ้านวังจานโนนสำราญ นางพงศ์สุวรรณ  แสงเนตร ครู ชำนาญการ อนุมัติ
183 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410440 บ้านตลาดโนนโพธิ์ ชัยสิทธิ์  พรจันทร์ท้าว ครู อนุมัติ
184 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410441 บ้านหวาย Buaphin  Suramas ครู อนุมัติ
185 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410489 บ้านมะแซวหนองโง้ง นายวัลลภ  บุญมาตุ่น ครู อนุมัติ
186 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410495 บ้านหนองไผ่ นางกรุณา  เกตุมาตย์ ครู อนุมัติ
187 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410495 บ้านหนองไผ่ นางนิยม  การภักดี ครู อนุมัติ
188 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410495 บ้านหนองไผ่ นายธนพัต  ปลายขอก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
189 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410496 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ กิติกร  ประจะเนย์ ครู อนุมัติ
190 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410497 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ boonhong  mayurayord ครู อนุมัติ
191 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410498 บ้านหนองแต้ นายมิตร  สกุลจร ครู อนุมัติ
192 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410450 บ้านประแหย่ง นายวรยุทธ    ศรีประย่า ครู อนุมัติ
193 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410451 บ้านหนองเหล่า นางสุจิวรรณ  อ่างคำ ครู อนุมัติ
194 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410454 บ้านหนองข่า นายจักรวาล  ชุมมุง ครู อนุมัติ
195 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410454 บ้านหนองข่า สมัย  บุญศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
196 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410455 บ้านแก่นเท่า นายยอดเยี่ยม  มะลาศรี ครู อนุมัติ
197 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410452 ราชประชานุเคราะห์ 18 นางสาวปฐมาวดี  ศรีสว่าง ครู อนุมัติ
198 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410453 บ้านตำแย นางอนุธิดา  ลิลากุด ครู อนุมัติ
199 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410449 บ้านโพธิ์ชัย Boonchan  keawsang ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
200 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410456 บ้านเสือโก้ก อดุลย์  ยศกำธร ครู อนุมัติ
201 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410457 บ้านไก่นา sumrit  pasongsuk ครู อนุมัติ
202 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410446 บ้านสนาม ทองพูล  ประทุมไชย ครู อนุมัติ
203 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410480 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา Anuthida  Pakla จนท.ธุรการ อนุมัติ
204 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410480 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา นางสาจิราพร  ฤทธิยา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
205 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410446 บ้านสนาม นายบุญตา  ประนิล ครู อนุมัติ
206 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410446 บ้านสนาม somsamai  wannapage teacher อนุมัติ
207 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410462 บ้านหนองผือ นายวินิจ  มณี ครู อนุมัติ
208 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410463 บ้านดงน้อย ชาญชัย   อาจสาลี ครู อนุมัติ
209 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410459 บ้านหนองกุง นางสาวพิรดา  พันธา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
210 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410483 บ้านโนนเขวาหนองแสง ศุภชาติ  ชาวพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
211 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410431 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม นายธนกฤต  มะธุเสน ครู อนุมัติ
212 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410488 บ้านกระยอมหนองเดิ่น นายสุเทพ  ทองนาค ครู อนุมัติ
213 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410484 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา นางจงกล  ต่อโชติ ครู.ค.ศ.3 อนุมัติ
214 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410484 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา นางรัชนี  ศรีมงคล ครู อนุมัติ
215 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410485 ราชประชานุเคราะห์ 17 นายสุพรรณ  รัตนบุตรา ครู อนุมัติ
216 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410485 ราชประชานุเคราะห์ 17 Samai  Kunseehkow ครู อนุมัติ
217 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410486 บ้านโนนท่อน Sathit  Papakha ครู อนุมัติ
218 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410487 บ้านโสกยาง นายสุรศักดิ์  ทิพชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
219 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410487 บ้านโสกยาง นายไสว  ยางสา ครู อนุมัติ
220 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410428 อนุบาลวาปีปทุม เนตรดาว  ศรีพงษ์ ครู อนุมัติ
221 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410428 อนุบาลวาปีปทุม ชุลีจิต  ชมมาก ครู อนุมัติ
222 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410429 เมืองวาปีปทุม นายวรากร  ปะตังทะโล ครู คศ.2 อนุมัติ
223 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410429 เมืองวาปีปทุม อรสุรางค์  จักรทุม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
224 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410430 บ้านหนองคูไชยหนองขาม กันทิมา  ปัตตานัง ครู อนุมัติ
225 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410432 บ้านจอกขวาง sompong  Nintarat ครู อนุมัติ
226 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410433 บ้านหัวงัว นายพูนศักดิ์  พิมสอน ครู อนุมัติ
227 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410433 บ้านหัวงัว นางเยาวลักษณ์  ประพาศพงษ์ ครู อนุมัติ
228 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410458 บ้านหนองแสน sopan  ragsapun ครู อนุมัติ
229 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410460 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ นะภาลัย  ปะวะเสนะ ครู อนุมัติ
230 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410461 บ้านกุดนาดีโนนลาน นายวีระศักดิ์  ขันชะพัฒน์ ครู อนุมัติ
231 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410445 บ้านโคกใหญ่ ถาวร  มนตรี ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
232 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410445 บ้านโคกใหญ่ นายถาวร   มนตรี ครู อนุมัติ
233 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410445 บ้านโคกใหญ่ ทัชชมัย  ทิพชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
234 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410443 บ้านนาเลา นายทองเหลือง   ปาปะขำ ครู อนุมัติ
235 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410444 บ้านหนองคูม่วง นางลำพูน   คำมาตย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
236 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410442 บ้านหนองไฮ นายสมหมาย  ปาปะไพ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
237 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410442 บ้านหนองไฮ อนันต์  โสภาใฮ ครู อนุมัติ
238 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410439 บ้านหนองบัวกุดอ้อ นายอุดม  มะหัด ครูาพี อนุมัติ
239 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410439 บ้านหนองบัวกุดอ้อ บัญชา  ปัญโญ ครู อนุมัติ
240 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410437 ราชประชานุเคราะห์ 16 สวัสดิ์  ปุญยะสาร ครู อนุมัติ
241 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410437 ราชประชานุเคราะห์ 16 นิพพิชฌน์  ขรรค์ทัพไทย ครู อนุมัติ
242 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410438 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง นายปฐมพงษ์  อัปมระกา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
243 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410435 บ้านชาดฝางหัวเรือ surasak  buaban ครู อนุมัติ
244 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410436 บ้านหนองแกวิทยา นางโฉมยุพิน  หนองสี ครู อนุมัติ
245 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410293 บ้านยางอิไลดอนก่อ sommai  srivongyang ครู อนุมัติ
246 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410297 บ้านสระบัว ธงชัย  ปะระทัง พนักงานธุรการ อนุมัติ
247 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410277 กู่สันตรัตน์ พัฒนเดช  เสตเตมิย์ ครู อนุมัติ
248 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410285 บ้านโคกยาว นายธรรมรักษ์   เพียรอดวงษ์ ครู อนุมัติ
249 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410285 บ้านโคกยาว ประยุทธ  หอมสุทธิกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
250 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410286 บ้านแดงโพงคำแก้ว นายสามารถ  ประเสริฐโส ครู อนุมัติ
251 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410286 บ้านแดงโพงคำแก้ว นายประวิทย์  ประเสริฐโส ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
252 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410283 บ้านนาฝาย สัญญา  วันดี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
253 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410284 บ้านหนองบัวน้อย นางสาวกัลยาณี  ศรีกระทุ่ม ครู อนุมัติ
254 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410280 ชุมชนบ้านดงบัง นิตยา  ปักกาโล ครู อนุมัติ
255 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410280 ชุมชนบ้านดงบัง ชัยณรงค์  ทองยศ ครู อนุมัติ
256 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410298 บ้านดงยาง นางสุพรรณี  ปะระตะโก ครู อนุมัติ
257 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410299 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ นางสาวศุภักษร  นามมงคล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
258 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410292 บ้านเครือซูด นายถวิล  ไหวดี ครู อนุมัติ
259 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410276 อนุบาลนครจัมปาศรี นายสมจิต  สีหาบุญทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
260 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410278 บ้านหนองโนใต้ สมคิด  ประทุมทอง นักการภารโรง อนุมัติ
261 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410279 บ้านหนองกลางโคก ศิริญญา  เทพแพง ครู อนุมัติ
262 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410281 บ้านโกทา นายสุรศักดิ์  พาโนมัย ครู อนุมัติ
263 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410294 บ้านหนองจิก นางสาวบุณณ์ภัสสร  แท่นแก้ว พนักงานราชการ อนุมัติ
264 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410304 บ้านหนองโนทับม้า นางลำดวน  เพียรอดวงษ์ ครู อนุมัติ
265 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410304 บ้านหนองโนทับม้า นายทองเสาร์  เมฆลา ครู อนุมัติ
266 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410305 บ้านหนองแต้น้อย นายทวง  พรมโชติ ครู อนุมัติ
267 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410300 บ้านโพนทอง นายทองมา  ปัดตาปัดโต ครู อนุมัติ
268 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410301 บ้านร่วมใจ 2 นางจุฑาทิพย์  ชินทับ ครู อนุมัติ
269 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410302 บ้านเหล่าจั่น นางเกษร  เอกวงษ์ ครู อนุมัติ
270 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410303 บ้านหนองป้าน นางดุษฎี  วัฒนราช ครู ชำนาญการ อนุมัติ
271 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410290 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน วรกร  ปาโสรักษ์ ครู อนุมัติ
272 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410290 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน ทองอินทร์  ประโยชริด ครู อนุมัติ
273 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410290 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สุภาพ   เพ็งดี ครู อนุมัติ
274 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410291 บ้านหนองบัวคู BANJOB  WITHATANANG ครู อนุมัติ
275 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410295 บ้านโนนเห็ดไค นางรุ่ง  ปะระทัง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
276 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410282 บ้านหนองหิน นายสุพจน์  โยทัยเที่ยง ครู อนุมัติ
277 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410287 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง นายวิเชียร  กุลธินี ครู อนุมัติ
278 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410287 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง นายนิพนธ์  ทอนโพธิ์แก้ว ครู อนุมัติ
279 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410288 บ้านหัวดง ชนากานต์  กาหลง ครู อนุมัติ
280 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410288 บ้านหัวดง นายสมโภชน์  มูลวงศ์ ครู อนุมัติ
281 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410289 บ้านดอนดู่วังบอน Piyapong  Noilooblao ครู อนุมัติ
282 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410528 จตุคามประชาสรรค์ อดิศักดิ์   พรมชัย ครู อนุมัติ
283 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410528 จตุคามประชาสรรค์ นายวิไล  เขมะรัง ครู อนุมัติ
284 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410529 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง supachai  hawichian ครู อนุมัติ
285 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410529 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง นางสาวนิตยา  ปัตตายะโส ครู คศ.3 เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
286 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410526 อนุบาลดงเมืองน้อย นายยงยุทธ  โฮมสองชั้น ครู อนุมัติ
287 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410522 บ้านสว่าง นิรัตน์  เนื่องศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
288 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410535 บ้านศาลา วิชัย  แผงบุดดา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
289 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410535 บ้านศาลา ชนิดาภา  วงศ์วิลาศ พนักงานราชการ อนุมัติ
290 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410536 บ้านนาภู อมรพรรณ  สุขเอี่ยม ครู อนุมัติ
291 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410536 บ้านนาภู นงค์เยาว์  ชินกร ครู อนุมัติ
292 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410538 บ้านเหล่าหมากคำ นายศรายุทธ   พุทธลา ครู อนุมัติ
293 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410538 บ้านเหล่าหมากคำ นายสมศักดิ์  ชอุ่มผล ครู อนุมัติ
294 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410527 บ้านหัวช้างโคกม่วง สายฝน  อัปมะโน ครู อนุมัติ
295 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410521 บ้านโนนรัง ศุภราภรณ์  ศรีโนรินทร์ พนักงานราชการ อนุมัติ
296 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410521 บ้านโนนรัง นางพุทธมา  ลาธิโน ครู อนุมัติ
297 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410520 บ้านหนองจิก น.ส.รุ่งอรุณ  โพธิ์ศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
298 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410539 บ้านแวงยางกุดตะเข้ วิไล  ภูทอง ครู อนุมัติ
299 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410540 บ้านหนองหน่อง นางประนอม  ดงใจ ครู อนุมัติ
300 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410541 ชุมชนบ้านยางสีสุราช นายชัยวัฒน์   ศรีโนรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
301 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410542 บ้านหนองแปน นายเสมือน  สิทธิจันทร์ ครู อนุมัติ
302 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410530 บ้านแวงดงหนองยาง วัชรินทร์  พรมชัย ครู อนุมัติ
303 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410531 บ้านนกเหาะ เบญจมาศ  ทัดมาลา ครู อนุมัติ
304 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410531 บ้านนกเหาะ นายอรรณพ    เจรฺิญทวี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
305 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410532 บ้านบุ่งง้าว anurak  sarangkham ครู อนุมัติ
306 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410533 บ้านเปล่งโนนกระยอม พิทักษิณ  ม่วงดี ครู อนุมัติ
307 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410533 บ้านเปล่งโนนกระยอม yaowanee  tongpan ครู อนุมัติ
308 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410534 บ้านโดน ชุลีกร  ปะสาทาเส ครู อนุมัติ
309 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410534 บ้านโดน ประจักษ์  คำภะวา ครู อนุมัติ
310 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410537 บ้านดงแคน pravat  sirivong ครู อนุมัติ
311 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410525 บ้านหนองบัวสันตุ สังคม  พิมพ์ขวัญ ครู อนุมัติ
312 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410525 บ้านหนองบัวสันตุ ศรายุทธ  เสนาสุธรรม ครู อนุมัติ
313 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410523 บ้านหนองแวง Papawee  Junpudsa ครู อนุมัติ
314 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410523 บ้านหนองแวง ยุทธศาสตร์  ปะนามะทัง ครู อนุมัติ
315 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410524 บ้านหนองรูแข้ คนึงนิจ  คงสมหวัง ครู อนุมัติ