รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410253 : บ้านห้วยหลาว ทองใส  หมื่นศรี ครู
2 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410253 : บ้านห้วยหลาว นายสุเทพ  กุภาพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
3 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410253 : บ้านห้วยหลาว นายสำรวย  เสริมทรง ครู
4 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410253 : บ้านห้วยหลาว นางสาวสุภาวดี  ทบง่อม ธุรการ
5 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410254 : บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) นเรศ  บุญไชย ครู
6 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410255 : บ้านหนองบัวแดง สุพจน์  โสภา ครู
7 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410256 : บ้านหนองแสง ดวงฤดี  เทียงคาม ครู
8 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410231 : บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) Buree  Papatung ครู
9 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410232 : บ้านหัวช้าง ปนัดดา  ธนกิจโสภณ ครู
10 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410232 : บ้านหัวช้าง นางสาวชรินทร์ทิพย์  จุปะมะนัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410233 : บ้านห้วยทราย สมควร  สมศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410243 : บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) นางสาวอัมพิกา  ปาจุติ ธุรการโรงเรียน
13 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410246 : บ้านปอพานหนองโน ทองอินทร์  เทียบพิมพ์ ผู้อำนวยการดรงเรียน
14 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410246 : บ้านปอพานหนองโน มนัสนันท์  ปะสาวะเท ครู
15 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410247 : บ้านหนองสระ ปติมา  บุญจูง พนักงานราชการ
16 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410247 : บ้านหนองสระ นายบุญทัน  ปาปะขัึง ครู
17 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410248 : บ้านเหล่าค้อ สังวาล  เทียงธรรม ครู
18 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410249 : บ้านโนนแร่ prakob  tuysimma ครู
19 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410269 : บ้านปลาขาว ชนิดา  น้อยตาแสง ครู
20 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410269 : บ้านปลาขาว นางชนิดา  น้อยตาแสง ครู
21 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410272 : บ้านตำแยโนนยาง สังคม  โคตรมี ครู
22 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410272 : บ้านตำแยโนนยาง นายทวีวัฒน์  แก้วหานาท ครู
23 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410273 : บ้านป่าตองหนองงู ปริวรรต  น้อยตาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410273 : บ้านป่าตองหนองงู ดาวเรือง  ประวันเทา ครู
25 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410236 : บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ นาง ปิยะดา   เทียงดีฤทธิ์ ครู
26 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410237 : บ้านโคกมนโนนทอง ปราณี  ใจภักดี ครู
27 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410237 : บ้านโคกมนโนนทอง นายปิยะวัฒน์  คองสี ครู
28 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410263 : บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย บุญถม  คำพิพจน์ ครู
29 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410263 : บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย นางสาวเสาวลักษณ์  อัปติกานัง ครู
30 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410264 : บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สุพรรณ์  ทองจำปา ครู
31 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410264 : บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก จริญญา  ขัตติยะวงศ์ ครู
32 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410265 : บ้านโพนทราย ศักดา  ทบด้าน ครู
33 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410267 : บ้านเหล่ากว้าง ศิลปิน  ทอดแสน ธุรการ
34 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410267 : บ้านเหล่ากว้าง นายสมัย  สุปัด ธุรการ
35 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410267 : บ้านเหล่ากว้าง นายพัฒนพงษ์  มะหัด พนักงานราชการ
36 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410261 : ชุมชนบ้านสำโรง buakhai  teabpho ครู
37 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410261 : ชุมชนบ้านสำโรง บุญมี  มุ่งชู ครู
38 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410262 : บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม นางประนอม  วรรณพงษ์ ครู
39 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410235 : บ้านป่าแดง ศิรินันท์  ดีสวน ครู
40 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410235 : บ้านป่าแดง นางสาวศิริรัตน์  คำสมบัติ ครู
41 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410235 : บ้านป่าแดง นายสมชาย  แก้วเกษเกี้ยง ผู้บริหาร
42 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410244 : บ้านอีโต้ เอกชัย  ภูพลผัน ครู
43 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410245 : บ้านหนองแดง supannee  doungvar ครู
44 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410245 : บ้านหนองแดง นางเครือวัลย์   รัตนจันทร์ ครู
45 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410234 : หนองกุงวิทยา ยุพาลักษณ์  ใจถวิล ครู
46 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410234 : หนองกุงวิทยา มะลิวรรณ  จันทร์เปรียง ครู
47 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410266 : บ้านวังหินโนนสว่าง นางสาวศิริกัญญา  ศรีความ ครู
48 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410250 : บ้านหนองแดงสหมิตร ณัฐพล  จันทร์พล ครู
49 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410250 : บ้านหนองแดงสหมิตร นางสาวธาริณี  เพิ่มทอง ครู ชำนาญการพิเศษ
50 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410251 : บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ Preecha  Pradit ครู
51 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410252 : บ้านเก่าใหญโนนสะอาด วิสุดา  มีดวง ครู
52 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410268 : บ้านหนองโพธิ์ กฤษณา  สิริเธียรธัญ ครู
53 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410268 : บ้านหนองโพธิ์ นางสาวณัฏยา  แพงบุญ ครู
54 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410270 : บ้านคึมบง สุพัฒน์  สุทธิสา ครู
55 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410270 : บ้านคึมบง นายประยนต์  ทัดวงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
56 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410270 : บ้านคึมบง นายสำลี  อับปะมะ เจ้าหน้าที่พัสดุ
57 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410271 : บ้านหนองบึง nittaya  Knannarin ครู
58 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410271 : บ้านหนองบึง วิชาญ  แก้ววิเษ ครู
59 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410242 : บ้านกุดน้ำใส นายประเวศ  ไชยโคตร ครู
60 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410242 : บ้านกุดน้ำใส นฤบล  ธรรมพล ครู
61 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410238 : บ้านหนองเม็ก วิริยุท  ปุราชะกา ครู
62 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410239 : บ้านหมากหม้อโนนเกษตร วิเชียร  เทียบแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
63 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410239 : บ้านหมากหม้อโนนเกษตร เสาวลักษณ์  วงมาต ธุรการโรงเรียน
64 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410239 : บ้านหมากหม้อโนนเกษตร ปัญญา  มาลาม ครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
65 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410240 : ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน นายสังคม   ทองดวง ครู
66 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410240 : ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน นางสาวศศิธร  ปะนัดโส ครู
67 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410240 : ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน ณัฐธนสิทธิ์  มาตย์คำมี เจ้าหน้าทีธุรการโรงเรียน
68 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410240 : ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน ณัชชลิดา  ตานิโก พนักงานราชการ
69 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410241 : บ้านหนองแฮหนองเหล็ก มณีรัตน์  พนาดร ครู
70 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410241 : บ้านหนองแฮหนองเหล็ก นายชำนาญ  ช่างสากล ครู
71 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410258 : บ้านหนองปอ นายภูวไนย  ซ่อนกลาง ครู คศ.1
72 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410258 : บ้านหนองปอ ภีระพร  ตะโคตร ครู
73 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410258 : บ้านหนองปอ ดำริ  กะวิเศษ พี่เลี้ยง
74 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410259 : บ้านตลาดม่วง นางสาวสุพัฒตรา  ร่มโพธิ์ ครูผู้ช่วย
75 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410259 : บ้านตลาดม่วง นายธนารักษ์  กองสา ครูชำนาญการพิเศษ
76 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410274 : บ้านนางเลิ้งโคกล่าม อุทร  ซุ้ยไกร ครู
77 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410275 : บ้านหัวสระ นายสุริโย   ปุริโส ครู
78 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410275 : บ้านหัวสระ นันทพัทธ์  นาคเสน ครู
79 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410380 : บ้านหัวหมู นายไพรวัลย์  พรมพิมล ธุรการโรงเรียน
80 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410396 : บ้านหนองสนมดอนติ้ว นายชัยณรงค์  ภูมิศรีจันทร์ ครู
81 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410396 : บ้านหนองสนมดอนติ้ว เกษม  นาคะุโนทด ครู
82 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410396 : บ้านหนองสนมดอนติ้ว สามารถ  อุทปา ผู้อำนวยการโรงเรียน
83 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410412 : บ้านหนองผือ นางประภาศรี  สีทาสี ครู
84 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410391 : ชุมชนนาสีนวล ชัชพงศ์  มาปะวรรณ ธุรการ
85 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410391 : ชุมชนนาสีนวล นางสาวสุกัญญา  นามราช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
86 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410391 : ชุมชนนาสีนวล เฉลิมพล  อำรุงแคว้น ครู
87 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410391 : ชุมชนนาสีนวล เฉลิมพล  อำรุงแคว้น ครู
88 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410392 : บ้านเหล่าน้อย นายสมเดช  สีวังลาศ ครู
89 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410392 : บ้านเหล่าน้อย พรพรรณ  บุตรรัตน์ ครู
90 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410392 : บ้านเหล่าน้อย ชนากานต์  ทรงกรด ครูผู้ช่วย
91 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410394 : บ้านเตาบ่า นางสาวณัฎฐพัชร  นามทัศน์ ครู
92 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410395 : บ้านน้ำสร้างหนองบะ นางสาวแคทลียา  กลั่นสุข ธุรการโรงเรียน
93 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410373 : อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย penpatcha  phathoommung ครู
94 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410376 : บ้านหนองห้าง นายบุญร่วม  บุตรทา ครู
95 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410378 : บ้านดง ประเสริฐ  ปะระทัง บุคลากรวิทยาศาสตร์
96 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410393 : บ้านเขวาทุ่ง thongsuk6  lummana ครู
97 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410393 : บ้านเขวาทุ่ง นฤบล  บุญส่งตระกูล ธุรการ
98 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410393 : บ้านเขวาทุ่ง วัฒนียา  บุญไชย ครู
99 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410393 : บ้านเขวาทุ่ง นายอภิรัชต์  การิโก ครู
100 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410390 : บ้านมะชมโนนสง่า Yupaporn  Yothachan ครู
101 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410389 : บ้านดงบากหนองตาเต็น นายสุพรรณ  หลาวเงิน ครู
102 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410424 : บ้านหารฮี นายไชยจิตต์  มัดถาปะกา ครู
103 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410424 : บ้านหารฮี นางสาววชิราภรณ์  พันธ์หนองหว้า จนท ธุรการ
104 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410425 : บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สมรักษ์  ทับละ ครู
105 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410425 : บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ เพ็ญศิริ  ภูกาเมฆ ครู
106 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410425 : บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ นายสุระชัย  ภู ครู
107 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410426 : บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา เตียง  ยอดสนิท ครู
108 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410420 : บ้านแก่นท้าว ณัฐกาญจน์  จินโจ พนักงานราชการ
109 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410420 : บ้านแก่นท้าว นิภาพร  ซารีดี ครูผู้ช่วย
110 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410420 : บ้านแก่นท้าว นายบัว  ชนะบุญ ครู
111 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410421 : บ้านเม็กดำ นายกอบเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์ ครู
112 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410421 : บ้านเม็กดำ tawin  suebsoonthon ครู
113 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410422 : บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) นางสาววันเพ็ญ  ตาปราบ ครู
114 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410422 : บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) นายอัษฎากร  เกตมาลา ครูชำนาญการ
115 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410423 : บ้านตาลอก Nattakan  Buppha ครู
116 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410399 : บ้านเมืองเตา นายประสงค์  สีทอนสุด ครู
117 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410399 : บ้านเมืองเตา นายสงัด  สุวรรณวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
118 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410400 : บ้านหนองฮี นายสุชาติ   ศรีชาดา ครู
119 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410401 : บ้านโนนบ่อ chetcharat  Sornsit ครู
120 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410402 : โนนจานวิทยา Laddawan  Nenaka ครู
121 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410402 : โนนจานวิทยา จิรนันท์  อรรถโยโค ครู
122 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410377 : บ้านหนองกกหนองยาว นางสำลี  พิลาวุฒิ ครู
123 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410377 : บ้านหนองกกหนองยาว นางอุดมพร  พลภูงา ครู
124 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410375 : บ้านเมืองเสือ อุไรพร  ชนะพันธ์ ครู
125 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410374 : บ้านหนองแคน ศิริพร  กิติวกูล ครู
126 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410374 : บ้านหนองแคน ญาดา ลามะให  ญาดา ลามะให ครูผู้ช่วย
127 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410374 : บ้านหนองแคน วันเพ็ญ  บางวิเศษ ครู
128 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410374 : บ้านหนองแคน พิชญาภา   ประทุมมัง ธุรการโรงเรียน
129 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410403 : บ้านทัพป่าจิก ธนาภา  ปาปะเถ ครูผู้ช่วย
130 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410404 : บ้านค่ายนุ่นโนนแคน นางสาวจตุพร  พรมคำบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
131 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410404 : บ้านค่ายนุ่นโนนแคน นายประณต  เผือกสีสุก ครูพนักงานราชการ
132 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410385 : บ้านดงเย็น ไสว  พุทธิเสน ครู
133 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410405 : บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา บัวผัน  เพียรโคตร ครู
134 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410405 : บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา นางสถาพร  บุตรสำราญ ครู
135 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410405 : บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา ศรัญญา  สตานิคม ครู
136 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410383 : บ้านสระบาก วชิราภรณ์  แสงธะนู ครู
137 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410383 : บ้านสระบาก นางสาววันดี  บุตรอุดร ครู
138 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410384 : บ้านสระแคน จิรกาญจน์  แพงวงษ์ ครู
139 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410379 : พยัคฆภูมิพิสัย นายอุดร   ธาตุอาภรณ์ ครู คศ 3
140 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410379 : พยัคฆภูมิพิสัย นัทฎิยา  สุวรรณกูฎ ครูอัตราจ้าง
141 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410379 : พยัคฆภูมิพิสัย วรรณนิภา  จันทพิมพ์ ธุรการโรงเรียน
142 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410413 : บ้านหนองแก นางช่อรัตนา  ปัททุมมา ครู
143 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410413 : บ้านหนองแก นายสมจิตร์  ประทานัง ครู
144 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410413 : บ้านหนองแก นายพัฒนศักดิ์  พลอยสมบูรณ์ ครู
145 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410414 : บ้านมะโบ่ วิลาวัลย์  จันทะดวง พนักงานราชการ
146 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410414 : บ้านมะโบ่ สุภาพร  การบรรจง ครู
147 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410381 : บ้านจอมพะลาน สมยศ  ช่อรักษ์ ครู
148 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410381 : บ้านจอมพะลาน สมยศ  ช่อรักษ์ ครู
149 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410382 : บ้านหนองระเวียง ปรียาพัชร  หงษ์ษา ครู
150 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410382 : บ้านหนองระเวียง narumon  sangkaew ครู
151 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410406 : บ้านโนนแคน รุ่งรัตนา  อัยแก้ว ครู
152 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410406 : บ้านโนนแคน นางลำเนา  ทานะขันธ์ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
153 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410407 : บ้านดอนหมี นางวันวิสาข์  ซามัชฌิมา ครูชำนาญการพิเศษ
154 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410408 : บ้านหนองจานบุลาน สมจิตร  สารีบุตร ธุรการโรงเรียน
155 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410408 : บ้านหนองจานบุลาน นางสาวขวัญสุดา  โยวะผุย ครู
156 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410409 : บ้านนาค่าย นางอำนวย  ตังศุภศิริ ครู
157 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410410 : บ้านขี้เหล็ก นายวัชระ  ทองหล่อ ครู
158 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410410 : บ้านขี้เหล็ก บุญเลิศ  รินทะ ครู
159 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410411 : บ้านโคกสะอาด นายทวีศิลป์  บางวิเศษ ครู
160 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410415 : บ้านหนองนาใน ชาคริยา  ดวงเวียงคำ ครู
161 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410415 : บ้านหนองนาใน นางอภิญญา  เจนการ ครู
162 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410416 : บ้านดงหัวช้าง อังกูร  สอนบุญชู ครู
163 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410416 : บ้านดงหัวช้าง วัชรินทร์  ปะนามะเก ครู
164 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410417 : บ้านหนองบัวกาเหรียญ นางปิยวรรณ  สิงห์ชุม ครู
165 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410418 : บ้านขามเรียน สิทธิพร  ชลาชัย พนักงานราชการ
166 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410419 : บ้านหนองหว้าเฒ่า Supak  Sukhampa ครูผู้สอน
167 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410427 : บ้านโคกล่ามวิทยา สาคร  แก้วศรี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
168 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410427 : บ้านโคกล่ามวิทยา ทวีป  ทองปาน ครูชำนาญการพิเศษ
169 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410386 : บ้านโนนสูงดอนหลี่ นายประจักษ์  ภูมิศรีจันทร์ ครู
170 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410387 : บ้านหนองบัวคูสองห้อง ณภัทร  พลวุธ ครู
171 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410387 : บ้านหนองบัวคูสองห้อง โฉมยงค์  ศรีสมศักดิ์ ครู
172 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410388 : บ้านหนองบัวแก้ว เสมอ  ดวงแก้ว ครู
173 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410388 : บ้านหนองบัวแก้ว นายจิราวัฒน์  ทองอาสน์ ครู
174 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410397 : บ้านหนองแสงทุ่มยาว ชัยชาญ  อะโน ครู
175 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410398 : บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก ณัฏพินันท์  ศรีบุญเรือง ครู
176 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410398 : บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก นางพรเนรมิต  ชิณราช ครู
177 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410434 : บ้านขามป้อม พัทรียา  ทองยศ ธุรการ
178 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410434 : บ้านขามป้อม นางวิราศิณี   วรรณปะเก ครู
179 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410447 : บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา นายวัชรินทร์  ภวภูตานนท์ ครู
180 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410447 : บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา เพชรรัตน์   อะมะมูล ครูผู้ช่วย
181 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410448 : บ้านโนนจาน นายประพต  ปะวันนา ครู
182 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410476 : บ้านโนน ศิวารัตน์  ถวิลรักษ์ ครู
183 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410476 : บ้านโนน พัทรียา  ทองยศ ธุรการ
184 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410464 : บ้านแคน นายนพราช  โนราช ครู
185 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410465 : บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) นายรตภล  ศรีสังข์ ธุรการโรงเรียน
186 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410466 : บ้านแวงชัยโคกหนองโจด นายไพสณ  โพธิ์วิเศษ ครู
187 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410467 : บ้านโคกใหญ่วิทยา Supatta  Lawan ครู
188 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410467 : บ้านโคกใหญ่วิทยา นางรวงทอง  โคตรสมบัติ ครู
189 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410468 : บ้านเขวาค้อโคกกลาง รุ่งทิวา  หาญสุโพธิ์ ครู
190 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410469 : บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย นายนิวัต  แคนสา ครู
191 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410470 : บ้านดู่ ชาวฤทธิ์  สัจเขต ครู
192 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410480 : บ้านโคกสีทองหลาง นางสมใจ  วงษ์หล้า ครู
193 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410481 : บ้านโคกแปะ นายศุทธวีร์  สีหาบุญจันทร์ ครู
194 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410481 : บ้านโคกแปะ นายทองทศ  ไลออน ครูชำนาญการพิเศษ
195 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410473 : บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) นายวัชรินทร์  ศรีโยวงค์ ครู
196 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410474 : บ้านโคกไร่ บัญชา  กล้าหาญ ครู
197 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410475 : บ้านหนองหว้า ไพฑูรย์  มะเสนะ ครู
198 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410475 : บ้านหนองหว้า ไพฑูรย์  มะเสนะ ครู
199 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410471 : ชุมชนบ้านงัวบา ณัฐพงษ์  รามสีดา ครู
200 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410471 : ชุมชนบ้านงัวบา นายดุสิต  โมกขรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
201 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410472 : บ้านสระแก้วหนองคู ชญานุช  ดวงดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
202 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410477 : บ้านดงใหญ่ สมหมาย  ประมาคะเต ครู
203 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410478 : บ้านก่อ ปิยพร  อาระหัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
204 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410478 : บ้านก่อ อาภรณ์  มะปะเข ครู
205 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410478 : บ้านก่อ นางอาภรณ์  มะปะเข ครู
206 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410478 : บ้านก่อ นายเชาวฤทธิ์  อาระหัง ครูโรงเรียนบ้านก่อ
207 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410479 : บ้านดอนหัน นายสุเมธ  เจริญภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
208 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410490 : บ้านนาข่า นายหนูกัน  มะปะเท ครู
209 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410490 : บ้านนาข่า นายสำเรียง  เชาระกำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
210 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410491 : บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี อดุลย์  นาจรูญ ครู
211 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410491 : บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี รัชนก   นาจรูญ ธุรการ
212 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410491 : บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี นายสมเกียรติ  ปะกิลาภัง ครู
213 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410491 : บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สมเกีบรติ  ดวงจันรท์โชติ ครู
214 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410492 : บ้านโคกเต่า นายทวี  หารี ครูชำนาญการพิเศษ
215 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410492 : บ้านโคกเต่า นายสุรชัย  พลภูเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
216 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410493 : บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง นายโกศล  ปาปะเถ ครู
217 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410493 : บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง นายเฉลิมพงษ์  มาฤทธิ์ ครู
218 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410494 : บ้านวังจานโนนสำราญ นายวิรัตน์  บุญมาก ครู ชำนาญการพิเศษ
219 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410440 : บ้านตลาดโนนโพธิ์ ชัยสิทธิ์  พรจันทร์ท้าว ครู
220 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410440 : บ้านตลาดโนนโพธิ์ นิจฉรา  นามเหลา ธุรการ
221 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410441 : บ้านหวาย นางสาวกิ่งดาว  วรรณปะเก ธุรการโรงเรียน
222 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410441 : บ้านหวาย Buaphin  Suramas ครู
223 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410489 : บ้านมะแซวหนองโง้ง นายวัลลภ  บุญมาตุ่น ครู
224 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410489 : บ้านมะแซวหนองโง้ง จักรเพชร  พร้อมสมุด ครู
225 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410495 : บ้านหนองไผ่ นายธนพัต  ปลายขอก ครูผู้ช่วย
226 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410495 : บ้านหนองไผ่ นางนิยม  การภักดี ครู
227 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410495 : บ้านหนองไผ่ นางกรุณา  เกตุมาตย์ ครู
228 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410496 : บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ กิติกร  ประจะเนย์ ครู
229 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410497 : บ้านเปลือยดอนมันน้ำ ภูธร  ก้านจักร ครู
230 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410497 : บ้านเปลือยดอนมันน้ำ boonhong  mayurayord ครู
231 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410498 : บ้านหนองแต้ นายมิตร  สกุลจร ครู
232 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410450 : บ้านประแหย่ง นายวรยุทธ    ศรีประย่า ครู
233 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410451 : บ้านหนองเหล่า นายสมหมาย  แปนเมือง ครู
234 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410454 : บ้านหนองข่า นางสุจิตรา  ศรีจามร ครู
235 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410454 : บ้านหนองข่า นางอุลัย  ม่วงทำ ครูชำนาญการพิเศษ
236 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410455 : บ้านแก่นเท่า นายยอดเยี่ยม  มะลาศรี ครู
237 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410452 : ราชประชานุเคราะห์ 18 นางสาวปฐมาวดี  ศรีสว่าง ครู
238 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410453 : บ้านตำแย นางอนุธิดา  ลิลากุด ครู
239 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410453 : บ้านตำแย นางสาวอังสุดา  บุตะกะ ครูธุรการ
240 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410449 : บ้านโพธิ์ชัย Boonchan  keawsang ครูชำนาญการพิเศษ
241 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410456 : บ้านเสือโก้ก รัตนพร  ปองไว้ ครู
242 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410456 : บ้านเสือโก้ก อดุลย์  ยศกำธร ครู
243 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410457 : บ้านไก่นา sumrit  pasongsuk ครู
244 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410457 : บ้านไก่นา นางอัชรีย์  ประวันเนย์ ครู
245 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410446 : บ้านสนาม นายบุญตา  ประนิล ครู
246 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410446 : บ้านสนาม somsamai  wannapage teacher
247 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410446 : บ้านสนาม อุเทน  ภาคมฤค ธุรการ
248 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410446 : บ้านสนาม ทองพูล  ประทุมไชย ครู
249 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410462 : บ้านหนองผือ ธำรง  ไชยศรีสุทธิ์ ครู
250 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410462 : บ้านหนองผือ นายวินิจ  มณี ครู
251 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410463 : บ้านดงน้อย นางสาวอาภรณ์   พลอ่อนสา ครู
252 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410459 : บ้านหนองกุง นางสาวพิรดา  พันธา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
253 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410483 : บ้านโนนเขวาหนองแสง ละไม  หงษา ครู
254 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410483 : บ้านโนนเขวาหนองแสง ศุภชาติ  ชาวพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
255 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410483 : บ้านโนนเขวาหนองแสง สุพัตรา  หลงสอน ครูผู้ช่วย
256 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410431 : ชุมชนบ้านหนองทุ่ม นายธนกฤต  มะธุเสน ครู
257 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410482 : บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา นางสาวจิราพร  ฤทธิยา ธุรการ
258 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410488 : บ้านกระยอมหนองเดิ่น นางจุฑาทิพย์  ปัญจะแก้ว ครู
259 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410484 : ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา นางรัชนี  ศรีมงคล ครู
260 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410484 : ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา นางจงกล  ต่อโชติ ครู.ค.ศ.3
261 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410485 : ราชประชานุเคราะห์ 17 นายสุพรรณ  รัตนบุตรา ครู
262 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410485 : ราชประชานุเคราะห์ 17 Samai  Kunseehkow ครู
263 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410486 : บ้านโนนท่อน Sathit  Papakha ครู
264 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410487 : บ้านโสกยาง นายสุรศักดิ์  ทิพชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
265 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410487 : บ้านโสกยาง นายไสว  ยางสา ครู
266 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410428 : อนุบาลวาปีปทุม เนตรดาว  ศรีพงษ์ ครู
267 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410428 : อนุบาลวาปีปทุม ชุลีจิต  ชมมาก ครู
268 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410429 : เมืองวาปีปทุม นายวรากร  ปะตังทะโล ครู คศ.2
269 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410429 : เมืองวาปีปทุม อรสุรางค์  จักรทุม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
270 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410430 : บ้านหนองคูไชยหนองขาม กันทิมา  ปัตตานัง ครู
271 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410432 : บ้านจอกขวาง sompong  Nintarat ครู
272 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410433 : บ้านหัวงัว นายพูนศักดิ์  พิมสอน ครู
273 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410433 : บ้านหัวงัว นางเยาวลักษณ์  ประพาศพงษ์ ครู
274 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410458 : บ้านหนองแสน sopan  ragsapun ครู
275 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410458 : บ้านหนองแสน สุจิตรา  นาครัตน์ ครู
276 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410460 : บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ ปภัชญา  รักษาพล ครู
277 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410460 : บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ นะภาลัย  ปะวะเสนะ ครู
278 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410461 : บ้านกุดนาดีโนนลาน นายวีระศักดิ์  ขันชะพัฒน์ ครู
279 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410445 : บ้านโคกใหญ่ ทัชชมัย  ทิพชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
280 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410445 : บ้านโคกใหญ่ สายฝน  อัปมะโน ครู
281 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410445 : บ้านโคกใหญ่ นายถาวร   มนตรี ครู
282 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410445 : บ้านโคกใหญ่ ถาวร  มนตรี ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
283 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410443 : บ้านนาเลา นายทองเหลือง   ปาปะขำ ครู
284 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410444 : บ้านหนองคูม่วง นางสาวทิพวรรณ  ผดุงรัตน์ พนักงานราชการ
285 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410442 : บ้านหนองไฮ อนันต์  โสภาใฮ ครู
286 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410442 : บ้านหนองไฮ นายสมหมาย  ปาปะไพ ครูชำนาญการพิเศษ
287 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410439 : บ้านหนองบัวกุดอ้อ นายอุดม  มะหัด ครูาพี
288 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410439 : บ้านหนองบัวกุดอ้อ บัญชา  ปัญโญ ครู
289 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410439 : บ้านหนองบัวกุดอ้อ บัญชา  ปัญโญ ครู
290 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410437 : ราชประชานุเคราะห์ 16 นิพพิชฌน์  ขรรค์ทัพไทย ครู
291 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410437 : ราชประชานุเคราะห์ 16 สวัสดิ์  ปุญยะสาร ครู
292 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410438 : บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง จิระศักดิ์  มะโรงรัตน์ ธุรการโรงเรียน
293 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410435 : บ้านชาดฝางหัวเรือ surasak  buaban ครู
294 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410436 : บ้านหนองแกวิทยา นางโฉมยุพิน  หนองสี ครู
295 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410293 : บ้านยางอิไลดอนก่อ sommai  srivongyang ครู
296 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410293 : บ้านยางอิไลดอนก่อ นางนวลจันทร์  พิมพ์สิม ครู
297 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410297 : บ้านสระบัว ธงชัย  ปะระทัง พนักงานธุรการ
298 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410277 : กู่สันตรัตน์ พัฒนเดช  เสตเตมิย์ ครู
299 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410285 : บ้านโคกยาว นายธรรมรักษ์   เพียรอดวงษ์ ครู
300 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410286 : บ้านแดงโพงคำแก้ว นายประวิทย์  ประเสริฐโส ครูอัตราจ้าง
301 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410286 : บ้านแดงโพงคำแก้ว นายสามารถ  ประเสริฐโส ครู
302 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410283 : บ้านนาฝาย เอกชัย  นิกรแสน ครู
303 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410284 : บ้านหนองบัวน้อย พงษ์ศักดิ์   จันทวิมล ครู
304 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410280 : ชุมชนบ้านดงบัง นายวัฒนา  ทองยศ ผู้อำนวยการ
305 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410280 : ชุมชนบ้านดงบัง ่นางอุไรวรรณ  ยอดสะเทิน ครู
306 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410280 : ชุมชนบ้านดงบัง ชัยณรงค์  ทองยศ ครู
307 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410280 : ชุมชนบ้านดงบัง นิตยา  ปักกาโล ครู
308 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410298 : บ้านดงยาง นางสุพรรณี  ปะระตะโก ครู
309 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410299 : บ้านหลุบควันเมืองหงส์ นางสาวรัชฎาวรรณ  ประภูชะเนย์ ธุรการโรงเรียน
310 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410299 : บ้านหลุบควันเมืองหงส์ นางสาวศุภักษร  นามมงคล ธุรการโรงเรียน
311 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410299 : บ้านหลุบควันเมืองหงส์ นางสาวพัชรา  โคตรพัฒน์ ธุรการโรงเรียน
312 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410292 : บ้านเครือซูด ฐิติกร  ปิตโต ครูชำนาญการพิเศษ
313 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410292 : บ้านเครือซูด นายถวิล  ไหวดี ครู
314 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410296 : บ้านหนองผง นางกิ่งกาญจน์  ศรีวัชรกุล ครู
315 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410296 : บ้านหนองผง กนกวรรณ  บูรณะ ครู
316 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410276 : อนุบาลนครจัมปาศรี ว่าที่ ร.ต.คุณากร  มะหัด เจ้าหน้าที่พัสดุ
317 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410279 : บ้านหนองกลางโคก ศิริญญา  เทพแพง ครู
318 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410281 : บ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656) นายสุรศักดิ์  พาโนมัย ครู
319 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410294 : บ้านหนองจิก นางสาวบุณณ์ภัสสร  แท่นแก้ว พนักงานราชการ
320 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410294 : บ้านหนองจิก ศุภกร  สุวรรณคาม ครู
321 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410304 : บ้านหนองโนทับม้า นางนวพร  นุนหลักคำ ครู
322 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410304 : บ้านหนองโนทับม้า เกียรติศักดิ์ สิงสีทา  สิงสีทา ธุรการโรงเรียน
323 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410305 : บ้านหนองแต้น้อย นายทวง  พรมโชติ ครู
324 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410300 : บ้านโพนทอง นายทองมา  ปัดตาปัดโต ครู
325 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410301 : บ้านร่วมใจ 2 วิฑูรย์  สีชัยปัญหา ครู
326 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410302 : บ้านเหล่าจั่น นางเกษร  เอกวงษ์ ครู
327 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410303 : บ้านหนองป้าน นางสาวปิยมาศ  กันทา ธุรการ
328 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410303 : บ้านหนองป้าน นางกรรณิกา  สีลาปัง ครู
329 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410290 : บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สุภาพ   เพ็งดี ครู
330 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410290 : บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน ทองอินทร์  ประโยชริด ครู
331 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410290 : บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน วรกร  ปาโสรักษ์ ครู
332 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410291 : บ้านหนองบัวคู BANJOB  WITHATANANG ครู
333 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410295 : บ้านโนนเห็ดไค นางรุ่ง  ปะระทัง ครูอัตราจ้าง
334 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410282 : บ้านหนองหิน สมเกียรติ  ทะพลี ครูธุรการ
335 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410282 : บ้านหนองหิน นางเกศกนก  วงษ์นอก ครู
336 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410282 : บ้านหนองหิน นายสุพจน์  โยทัยเที่ยง ครู
337 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410287 : บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง นายนิพนธ์  ทอนโพธิ์แก้ว ครู
338 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410287 : บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง นายวิเชียร  กุลธินี ครู
339 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410288 : บ้านหัวดง เพ็ญนภา   ประโพชะนัง ครู
340 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410288 : บ้านหัวดง นายสมโภชน์  มูลวงศ์ ครู
341 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410289 : บ้านดอนดู่วังบอน ณัฐวรรณ  พันบุญมา พนักงานราชการ
342 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410289 : บ้านดอนดู่วังบอน วีระศักดิ์  กาหลง ผู้อำนวยการโรงเรียน
343 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410528 : จตุคามประชาสรรค์ หทัยชนก  ดอนขันธ์ ครู
344 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410528 : จตุคามประชาสรรค์ อดิศักดิ์   พรมชัย ครู
345 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410529 : บ้านตาพวนสร้างแซ่ง วิไล  เขมะรัง ครู
346 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410529 : บ้านตาพวนสร้างแซ่ง supachai  hawichian ครู
347 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410529 : บ้านตาพวนสร้างแซ่ง กิตติยา  บุญเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ
348 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410529 : บ้านตาพวนสร้างแซ่ง นางสาวนิตยา  ปัตตายะโส ครู คศ.3 เจ้าหน้าที่พัสดุ
349 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410526 : อนุบาลดงเมืองน้อย นางนุชนาฏ  ขันโมลี ครู
350 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410522 : บ้านสว่าง นิรัตน์  เนื่องศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
351 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410522 : บ้านสว่าง นางอัญชรินทร์  ลีปอพาน ครู
352 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410535 : บ้านศาลา วิชัย  แผงบุดดา ผู้อำนวยการ
353 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410535 : บ้านศาลา ชนิดาภา  วงศ์วิลาศ พนักงานราชการ
354 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410536 : บ้านนาภู นงค์เยาว์  ชินกร ครู
355 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410536 : บ้านนาภู อมรพรรณ  สุขเอี่ยม ครู
356 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410538 : บ้านเหล่าหมากคำ นายสมศักดิ์  ชอุ่มผล ครู
357 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410538 : บ้านเหล่าหมากคำ วนิดา  จันทา ครู
358 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410527 : บ้านหัวช้างโคกม่วง สุพนิต  เหมือนสิงห์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง
359 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410527 : บ้านหัวช้างโคกม่วง ลัดดาวัลย์   อินทโสภา ครู
360 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410521 : บ้านโนนรัง ศุภราภรณ์  ศรีโนรินทร์ พนักงานราชการ
361 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410521 : บ้านโนนรัง นางพุทธมา  ลาธิโน ครู
362 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410520 : บ้านหนองจิก น.ส.รุ่งอรุณ  โพธิ์ศรี ครูผู้ช่วย
363 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410520 : บ้านหนองจิก นายจักรกฤช  จำนงนิตย์ ธุรการโรงเรียน
364 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410520 : บ้านหนองจิก กรรณิการ์  เวียงคำ ครู
365 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410539 : บ้านแวงยางกุดตะเข้ นายสุภัทรพงษ์  ผลินยศ ครูผู้ช่วย
366 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410539 : บ้านแวงยางกุดตะเข้ วิไล  ภูทอง ครู
367 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410540 : บ้านหนองหน่อง สุขสันต์  อัณณา ครู
368 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410540 : บ้านหนองหน่อง นางสาวภธิดา   กาฬภักดิ์ ครู
369 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410540 : บ้านหนองหน่อง นางสาวสุขสันต์   อัณณา ครู
370 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410540 : บ้านหนองหน่อง นางสาวธิภาพร  จรรยาศิริ ธุรการโรงเรียน
371 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410541 : ชุมชนบ้านยางสีสุราช นายชัยวัฒน์   ศรีโนรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ
372 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410542 : บ้านหนองแปน รุจิฬา  เพียรอดวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
373 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410542 : บ้านหนองแปน อดิศักดิ์  นนทะสี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
374 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410542 : บ้านหนองแปน นายเสมือน  สิทธิจันทร์ ครู
375 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410530 : บ้านแวงดงหนองยาง จิตามนต์  ปัดสำราญ พนักงานธุรการ
376 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410531 : บ้านนกเหาะ เบญจมาศ  ทัดมาลา ครู
377 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410531 : บ้านนกเหาะ นายอรรณพ    เจรฺิญทวี ครูชำนาญการพิเศษ
378 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410531 : บ้านนกเหาะ นางปนัดดา  บำรุง ครูอัตราจ้าง
379 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410532 : บ้านบุ่งง้าว พูนพิศ  อุ่นศิริวงศ์ ครู
380 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410533 : บ้านเปล่งโนนกระยอม นางสาวรัตติยา  ศิริอมรพรรณ ธุรการ
381 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410533 : บ้านเปล่งโนนกระยอม yaowanee  tongpan ครู
382 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410533 : บ้านเปล่งโนนกระยอม พิทักษิณ  ม่วงดี ครู
383 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410534 : บ้านโดน วนิดา  แสนศรี ครู
384 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410534 : บ้านโดน ชุลีกร  ปะสาทาเส ครู
385 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410534 : บ้านโดน ประจักษ์  คำภะวา ครู
386 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410537 : บ้านดงแคน pravat  sirivong ครู
387 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410525 : บ้านหนองบัวสันตุ สังคม  พิมพ์ขวัญ ครู
388 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410525 : บ้านหนองบัวสันตุ ศรายุทธ  เสนาสุธรรม ครู
389 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410523 : บ้านหนองแวง ยุทธศาสตร์  ปะนามะทัง ครู
390 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410523 : บ้านหนองแวง Papawee  Junpudsa ครู
391 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410524 : บ้านหนองรูแข้ คนึงนิจ  คงสมหวัง ครู