รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410163 : บ้านแก้งขิงแคง นายอำนาจ  ศรีพันลำ ครู
2 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410163 : บ้านแก้งขิงแคง นายภูริภัทร์  ธูปกระโทก ครูผู้ช่วย
3 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410164 : บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ ราตรี  พานเมือง ครู
4 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410164 : บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สุชีรา  สารบุญ ครู
5 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410165 : บ้านหัวขัว สุภาวดี  สิงห์มาตย์ ครูธุรการ
6 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410132 : โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด อุรมูล  เคนหงส์ ครูชำนาญการพิเศษ
7 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410133 : บ้านโนนราษีโคกล่าม เพ็ญนภา  ปาปะขำ ครู
8 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410133 : บ้านโนนราษีโคกล่าม นางอมร   ดรโท ครู
9 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410134 : บ้านวังโพน นายสุภรัตน์   จันทะนนตรี ครู ค.ศ.3
10 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410134 : บ้านวังโพน นางสาวรัตนาวดี  พงษะพัง ครู
11 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410135 : บ้านเหล่าพ่อหา นายถาวร  มาลาหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410135 : บ้านเหล่าพ่อหา สราวุฒิ  กุมภิโร ครู
13 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410135 : บ้านเหล่าพ่อหา นายสราวุฒิ  กุมภิโร ครู
14 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410136 : บ้านโคกกลาง ทองสุข  ทับวิธร ครูชำนาญการพิเศษ
15 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410136 : บ้านโคกกลาง นายถนัด  เสตเตมิย์ ครู
16 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410137 : บ้านหนองเขื่อน กัญภร  ขุนเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ
17 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410137 : บ้านหนองเขื่อน นิคม  ตันชาลี ครู
18 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410146 : บ้านวังกุง นางหนึ่งฤทัย  คุณแสง ครู
19 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410146 : บ้านวังกุง อมร  ศิริอุเทน ครู
20 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410149 : บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) พรศิลป์  ผิวผ่อง ธุรการโรงเรียน
21 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410150 : บ้านโนนเนาว์ ธีระศักดิ์  สีละอามาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
22 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410143 : บ้านวังจาน วรรณิศา  ดวงวันทอง ครูธุรการ
23 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410143 : บ้านวังจาน นายสุรสิทธิ์  ศรีกุลบุตร ครู
24 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410144 : ดอนกลางนุกูลวิทย์ รัตนา  ทินวรรณ ครู
25 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410145 : บ้านทิพโสต เสนิด  นาลาดทา ครู
26 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410125 : บ้านแพงหนองเหนือ อนงค์  กาบคำบา ครู
27 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410125 : บ้านแพงหนองเหนือ ศิริกาญจน์  โพนสงคราม ธุรการ
28 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410126 : บ้านม่วงน้อย นางรุจิวัลย์  นามวงษา ครู
29 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410127 : หนองโกวิทยกิจ สิทธิพร  เขียวในวัง ครูชำนาญการพิเศษ
30 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410128 : บ้านโนนเมืองสองคอน ภิบาล  สอนทะเดช ครู
31 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410138 : บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ นายสมชัย  พาโนมัย ครู
32 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410138 : บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ นายภาริณ  กะตะศิลา ธุรการโรงเรียน
33 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410140 : ชุมชนโพนงามโพนสวาง นางยวนจิตร  สุพรรณฝ่าย ครู
34 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410151 : บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ นายเสรี  จตุเทน ครู
35 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410151 : บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ นางวิภารัตน์  อุตทะสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410152 : บ้านหนองบัวเรียน นางสาวสุมามาลย์  สายจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
37 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410152 : บ้านหนองบัวเรียน นายบุญส่ง   สินธุเสน ครู
38 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410183 : บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง กฤษดา  หรัญรัตน์ ครู
39 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410184 : บ้านสว่างยางท่าแจ้ง นางอุดร  รัตนวงษา ครู
40 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410153 : บ้านผักหนอก ชาญณรงค์  จรรยาวรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
41 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410153 : บ้านผักหนอก นางกุหลาบ  แพงถิ่น ครู
42 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410154 : บ้านโนนนกหอ นายสุเมธ  มาศงามเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410156 : บ้านยางน้อย อรชา  ศิริวิชัย ธุรการ
44 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410160 : บ้านป่าเป้า ประจักร์  สุราสา ครู
45 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410185 : บ้านยางใหญ่ นายสงบ  สีโยพล ครู
46 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410185 : บ้านยางใหญ่ สุกัญญา  สมพงษ์ ครูอัตรจ้าง
47 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410188 : บ้านเลิงบัว ละออ  บุญยารักษ์ ครู
48 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410189 : บ้านเลิงใต้ นายเอกพร   พูนขุนทด ธุรการ
49 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410189 : บ้านเลิงใต้ ภิญญดา  แสงห้าว ครู
50 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410189 : บ้านเลิงใต้ นางเพ็ญศรี  กองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน
51 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410190 : บ้านหนองหอย บูรณ์ถิ่น จันเสนา  จันเสนา ครู
52 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410190 : บ้านหนองหอย จ่าสิบเอกบูรณ์ถิ่น  จันเสนา ครู
53 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410148 : บ้านบะหลวงหนองแวง จิรภา  คุณแสง ครู
54 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410141 : บ้านวังยาววิทยายน ยอดขวัญ  ไวบรรเทา ครู
55 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410141 : บ้านวังยาววิทยายน ทองสุข  แสนวัง ครู
56 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410142 : หินแห่เสริมศิลป์ สายยนต์  ดรอิศวร ครู
57 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410170 : บ้านหญ้าขาว บุญเลิศ  จันทร์โท ครู
58 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410129 : บ้านเหล่าโพธิ์ นางสาคร  รังษา ครู
59 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410147 : หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร เรืองศักดิ์  ทับบุญ ครู
60 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410147 : หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร ศุภางค์  ดีจะเสน ครู
61 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410123 : บ้านแห่เหนือ วัชรีวรรณ  รังวัดสา ครู
62 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410124 : บ้านท่าเดื่อ นายสามารถ  เถื่อนสมสี ครู
63 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410124 : บ้านท่าเดื่อ จรัสศรี  จันทะรักษ์ ครู
64 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410130 : บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว นงนุช  ชะมะที ครู
65 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410131 : บ้านโนนสัง อนงนาถ  ปลายขอก ครู
66 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410179 : บ้านหนองปลาเข็ง ผกามาศ  สาคร ครู
67 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410180 : บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย พชพร  แก้วเมืองกลาง ครู
68 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410181 : บ้านคุยแพง นางนิอร   รุจิรสิโรตม์ ครู
69 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410182 : บ้านคุยเชือก นายนิวัฒน์  แสนมานิตย์ ครู
70 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410178 : บ้านกอกหนองผือ รัชดาวรรณ  คำปลิว ครู
71 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410178 : บ้านกอกหนองผือ นางสาวศศิมาภรณ์  เพ็ชรกอง ครู
72 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410177 : บ้านโนนสูงวังขอนจิก นางอำนวย  สีพั้วฮาม ครู
73 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410177 : บ้านโนนสูงวังขอนจิก ชัยณรงค์  สีสุวอ ครู
74 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410175 : บ้านนาล้อมโคกสว่าง นายไพรัช  ปุริศรี ครู
75 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410176 : บ้านหมากมายโพธิ์ทอง ลลิตา  ภูมาศ ครู
76 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410171 : บ้านหนองเหล็ก นางสาวรัสยาธร  สีสมัย ธุรการ
77 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410172 : บ้านหนองแวงสวนกล้วย เอกสิทธิ์  สิทธิเนตร ธุรการ
78 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410173 : บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี นายสุรศักดิ์  แสนมานิตย์ ครู
79 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410173 : บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี ศศิธร  จันทเดช ธุรการโรงเรียน
80 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410174 : บ้านทันดู่เหนือ มุจรินทร์  คุณานันท์ ครู
81 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410186 : บ้านคุยโพธิ์ นรภัทร  บัวคำโคตร ครู
82 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410186 : บ้านคุยโพธิ์ นางศมนี   เดชบุรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
83 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410187 : บ้านแก่งโกสุมท่างาม นางพนิดา  ดวงวิเศษย์มาตย์ ครู
84 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410118 : ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อัญชลี  ไชยศึก ครู
85 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410119 : บ้านสังข์ทอง ลาวัล  รัตนะ ครู
86 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410120 : บ้านดอนกลอยหนองยาง Manop  Kalyason ครู
87 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410121 : บ้านโชคชัย นางปาริชาติ  ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
88 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410122 : บ้านศรีสุข นางมัณฑนา  อุทโธ ครู
89 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410166 : บ้านเขวาสะดืออิสาน นายสมศักดิ์  แฝงสีพล ครู
90 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410166 : บ้านเขวาสะดืออิสาน นายชำเริญ  กันทาง ครู
91 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410167 : บ้านแท่นโนนหนองคู ชาครีย์  สินธุบัว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
92 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410167 : บ้านแท่นโนนหนองคู นายสฤษฎ์  น้อยนอนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
93 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410167 : บ้านแท่นโนนหนองคู นายไกรเยี่ยม   ศิริแก้วเลิศ ครู
94 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410168 : บ้านยางสินไชย หนองหาด ธัญญารัตน์  รัตนศรีวงษ์ ครู
95 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410168 : บ้านยางสินไชย หนองหาด นายพรศักดิ์  สารมาคม ครู
96 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410169 : บ้านเหล่าหนองแคน นายสำเนียง  สิทธิหาโคตร ครู
97 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410169 : บ้านเหล่าหนองแคน เรณู  รัตนทิพย์ ครู
98 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410162 : บ้านห้วยม่วง นายประจักษ์  ถิ่นจันดา ครูชำนาญการพิเศษ
99 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410162 : บ้านห้วยม่วง วรรณนภา  ฤทธิ์พรม ครู
100 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410155 : บ้านแห่บริหารวิทย์ จุฑารัตน์  คชเสโร ครู
101 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410157 : บ้านดอนสันติ ดวงฤทัย  ดอนไชยสีหา ครู
102 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410157 : บ้านดอนสันติ ประสิทธิ์  ศรีจันทร์ไชย ครู
103 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410158 : บ้านโพนทอง teera  chinnasree ครู
104 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410159 : บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก นิคม  ชุมเชิงกาญจน์ ผู้อำนวยการ
105 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410161 : บ้านป่าปอ ศรชัย  แก้วสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
106 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410209 : บ้านขามเปี้ย นายนริศ  พรนิคม ครู
107 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410209 : บ้านขามเปี้ย นายศักดิ์ศรี  รันเรือง ครู ค.ศ.3
108 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410211 : โรงเรียนบ้านกู่ทอง นุชจรี  พิมหานาม ธุรการ
109 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410211 : โรงเรียนบ้านกู่ทอง สุรชัย  ถาไชยลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410212 : บ้านเมืองเพ็ง นายสมกิจ  เหล่าศรี ครู
111 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410213 : บ้านโจดบัวบาน นางชนิศา สารแสน  สารแสน ครู
112 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410213 : บ้านโจดบัวบาน รณกร  สืบกินนอน ครู
113 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410214 : บ้านหนองมันปลา สุปราณี  สิงหะชัย ครู
114 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410215 : บ้านหนองชาด ประจัญชัย  เศษโม้ ครู คศ.3
115 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410215 : บ้านหนองชาด กรุณา  ยางวัน ครู
116 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410226 : บ้านหนองบุญชู นายสวาท   สฤษชสมบัติ ครู
117 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410195 : บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ สิทธิพงษ์  เกตวงษา ครูอัตราจ้าง
118 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410197 : ศิริราษฎร์หมากหญ้า ไพรวัลย์   เศษโม้ ครู
119 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410197 : ศิริราษฎร์หมากหญ้า ปรีดาพจน์  โสโท ผู้อำนวยการโรงเรียน
120 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410217 : บ้านหนองมะเม้า นางสาวอรัณฌญา   รักษาพันธ์ุ ครู
121 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410220 : บ้านหนองแวง puttong  kamonlert ครู
122 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410220 : บ้านหนองแวง patthachai  moonmanee ผู้อำนวยการโรงเรียน
123 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410220 : บ้านหนองแวง สมหมาย  ชุมพล ผู้อำนวยการ
124 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410220 : บ้านหนองแวง รุจิรดา  สินนา ครูอัตราจ้าง
125 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410192 : บ้านเชียงยืน นางจันทนา   พลทองสถิตย์ ครู
126 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410193 : บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง เขมจิรา  สีลา ครู
127 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410193 : บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง นางอรวดี  มุนติเก ครู
128 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410194 : บ้านโคกสูง นางวิภาดา  สวัสดิ์ภูมิ ธุรการ
129 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410204 : บ้านแฝกโนนสำราญ พิไลศรี  อิศรางกูร ครู
130 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410205 : บ้านค้อ ลดาวัลย์  ไชยรงศรี ครู
131 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410206 : บ้านสะอาดดอนเงิน นายณัฐกร  โยธาธรณ์ ครู หัวหน้าพัสดุ
132 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410206 : บ้านสะอาดดอนเงิน ประหยัด  ดวงมาลา ครู
133 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410207 : บ้านผำ วีรวรรณ  นิวาสวงษ์ ครู
134 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410207 : บ้านผำ กตัญญุตา  สีดาพล ครูผู้ช่วย
135 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410207 : บ้านผำ จำลอง  อุปนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
136 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410208 : จินดาอารมณ์ มัลลิกา  เลขกลาง ลูกจ้าง
137 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410223 : บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) บุญโฮม  สอรักษา ครู
138 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410224 : บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา นายชัยวิชิต  นามมุง ครู
139 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410224 : บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา นางศิริรัตน์  ภาระบาล ครู
140 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410228 : บ้านนาทอง นายรุ่งนิรัญ  พุทธิเสน ผอ.
141 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410199 : บ้านหนองซอน สุกัลยา  ภักดีกุล ครู
142 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410200 : บ้านสีดาสระแก้ว อนุชา  โสตา ครู
143 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410200 : บ้านสีดาสระแก้ว ปารียา  ชนะการี ธุรการโรงเรียน
144 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410201 : บ้านหนองไห ปริญญา  นิวาสวงษ์ ครู
145 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410202 : บ้านโพน อภิญญา  รัตนฐานู ครู
146 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410202 : บ้านโพน นายประจักษ์  จันทะเขียง ครู
147 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410221 : บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ ณัฐพล  เครือฟ้า ครูผู้ช่วย
148 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410221 : บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ เสน่ห์  สุขวิชัย ครู
149 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410222 : บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา ชลวรรษ  จันทร์น้อย ครู
150 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410216 : บ้านจานโนนสูง ุจุฬาพัฒน์  จันทะหาร ครู
151 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410216 : บ้านจานโนนสูง อุมาพร  ชิณแสน ครู
152 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410219 : บ้านโคกข่า นายโกสิทธิ์  ภูครองจิตร ครู
153 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410210 : บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 ปรีชา  ประยงค์หอม ครู
154 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410196 : บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) นายแสง  ภูผาลา ครู
155 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410198 : บ้านขีหนองจิก watchree  nareechan ครู
156 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410203 : ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) วัชระ  แสงชัย ครูอัตราจ้าง
157 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410203 : ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) นายไสว  พันทะชุม ครู
158 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410229 : บ้านหนองเดิ่น นุชจรี  ภูจอมจิต ธุรการ
159 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410225 : บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ อภิชาติ  ศรีสารคาม ครู
160 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410225 : บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ ระวิวัลย์  เหล่าศรี ครู
161 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410227 : บ้านหนองล่าม ศุภทัต  ทุมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
162 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410543 : บ้านกุดรัง ศิริพร  บุษบง ครู
163 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410545 : บ้านกุดเม็ก ศุภฤกษ์  ดอนพะลัด เจ้าหน้าที่ธุรการ
164 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410545 : บ้านกุดเม็ก Parichat  Boodwhog ครู
165 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410548 : บ้านหัวช้าง นางดารุณี  คมกลาง ครู
166 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410549 : บ้านหนองคลองหัวขัว นางสุขาวดี  เดชกวินเลิศ ครู
167 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410559 : บ้านหนองแหน ศุภิสรา  ฉาดสัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
168 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410559 : บ้านหนองแหน นางนภสร  แผ่นผา ครู
169 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410560 : บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) บุณฑริกา  ตาละซอน ครู
170 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410561 : บ้านนาโพธิ์ นายบุญช่วย  ไชยะ ครูชำนาญการพิเศษ
171 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410561 : บ้านนาโพธิ์ สุนิสา  เค้าแคน ธุรการ
172 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410562 : บ้านหนองโดน นายวิชัย  จันทร์สม ครูชำนาญการพิเศษ
173 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410563 : บ้านโนนสมบูรณ์ นายอิทธิพล  อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
174 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410563 : บ้านโนนสมบูรณ์ ขวัญลักษณ์  อันทองวัจน์กร ครูชำนาญการพิเศษ
175 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410564 : บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สุรีย์พร  หรัญรัตน์ ครู
176 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410565 : บ้านโนนสะอาด สุทธวรรณ   โพธิ์ศรี ครู
177 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410565 : บ้านโนนสะอาด นายสมพร  สีแข่นไตร ครู
178 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410565 : บ้านโนนสะอาด ปรเมศร  เนื่่องมัจฉา ครู
179 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410550 : บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว นางพรนิภา   ซาเกิม ครู
180 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410550 : บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เพลินจิต  อาจหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
181 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410552 : บ้านบ่อแกบ่อทอง จิรประภา  คำโฮง ธุรการ
182 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410552 : บ้านบ่อแกบ่อทอง นายชูชาติ  ศรีรัตนโยธิน ครู
183 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410555 : บ้านโสกคลอง ศิริพร  ศรีบุตร ครู
184 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410555 : บ้านโสกคลอง เวียงทอง  โยธาทูล ครู
185 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410556 : บ้านหนองบอน นางฐิติณา  สิมารักษ์ ครู
186 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410556 : บ้านหนองบอน ศิริญา  ทางนะที ครู
187 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410558 : บ้านโสกกาว นางไพลดา  อวิรุทธพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกกาว
188 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410558 : บ้านโสกกาว นายชัยวุฒิ   อันทะแสง ครูโรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง
189 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410558 : บ้านโสกกาว นายกิตติพงษ์ฺ  คำสา ธุรการโรงเรียน
190 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410551 : บ้านศรีอรุณ นายศรายุธ  จ ธุรการโรงเรียน
191 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410553 : บ้านห้วยแคนโนนสูง วรรณวิภา  ภูน้ำใส พี่เลี้ยงเด็กพิการ
192 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410553 : บ้านห้วยแคนโนนสูง ชวลิต  นุกูลการ ครู
193 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410554 : บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ นายนพดล  ทรงอาจ ครู
194 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410557 : บ้านจอมทอง นางมะลิวัลย์  ลอยคลัง ครู
195 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410547 : บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย นางอรอุมา  แสนมี ผู้อำนวยการโรงเรียน
196 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410547 : บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย wichai  sriroj ครู
197 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410546 : บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม นางสาวชญาดา  ไชยสีดา ธุรการ
198 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410546 : บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม นายสมเกียรติ  บูรภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
199 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410546 : บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม paranee  srijanla ครู
200 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410546 : บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม นภกมล  เถื่อนสมสี ครู
201 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410544 : บ้านหนองแสง Suwisit  Srikulavong ครู
202 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410544 : บ้านหนองแสง นางสาวละอองดาว  พาระแพน ครู
203 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410567 : ชุมชนบ้านกุดปลาดุก นายชัยยงค์  พิณโพธิ์ ครู
204 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410567 : ชุมชนบ้านกุดปลาดุก สุภาพร  สิทธิจันทร์ ครู
205 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410568 : บ้านโนนทัน ธันญ์สุธี  นาวัฒนเศรษฐ์ ครู
206 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410569 : ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา ศักดา  ลาวงศ์ ครู
207 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410571 : บ้านหนองนาไร่เดียว นายปฐมพงศ์   ซุงหล้า ครู
208 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410571 : บ้านหนองนาไร่เดียว นายขวัญชัย  ปัจจัยตา ครู
209 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410570 : บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี จารุฬี  แสงอรุณ ครู
210 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410566 : อนุบาลชื่นชม satean  maka ครู
211 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410566 : อนุบาลชื่นชม เศรษฐชัย  วิสาทาโส ครู
212 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410576 : บ้านผือ นางดวงจิตร  แสนคำ ครู
213 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410577 : บ้านหนองกุง บุญเกิด   สิงทอง ครู
214 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410577 : บ้านหนองกุง นางวิไลพร  ชินสีห์ ครู
215 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410579 : บ้านกุดจอก นายฐพัชร์  โคตะ ครูธุรการ
216 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410579 : บ้านกุดจอก วีรส  แก้วใส ครู
217 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410573 : กระบากวิทยาคาร เพชรัตน์  สีหาทัพ ครู
218 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410574 : บ้านผักแว่น อรญา  ภานุศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
219 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410575 : บ้านส้มกบ ศราวุธ  วิเศษคึมบง ครู