รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410163 บ้านแก้งขิงแคง นายภูริภัทร์  ธูปกระโทก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
2 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410163 บ้านแก้งขิงแคง นายอำนาจ  ศรีพันลำ ครู อนุมัติ
3 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410164 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ ราตรี  พานเมือง ครู อนุมัติ
4 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410164 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สุชีรา  สารบุญ ครู อนุมัติ
5 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410165 บ้านหัวขัว สุภาวดี  สิงห์มาตย์ ครูธุรการ อนุมัติ
6 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410132 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด อุรมูล  เคนหงส์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
7 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410133 บ้านโนนราษีโคกล่าม นางอมร   ดรโท ครู อนุมัติ
8 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410133 บ้านโนนราษีโคกล่าม เพ็ญนภา  ปาปะขำ ครู อนุมัติ
9 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410134 บ้านวังโพน นายสุภรัตน์   จันทะนนตรี ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
10 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410134 บ้านวังโพน นางสาวรัตนาวดี  พงษะพัง ครู อนุมัติ
11 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410135 บ้านเหล่าพ่อหา นายถาวร  มาลาหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
12 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410135 บ้านเหล่าพ่อหา นางเสาวนีย์  ศรีคำแหง ครู อนุมัติ
13 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410135 บ้านเหล่าพ่อหา สราวุฒิ  กุมภิโร ครู อนุมัติ
14 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410136 บ้านโคกกลาง ทองสุข  ทับวิธร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
15 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410136 บ้านโคกกลาง นายถนัด  เสตเตมิย์ ครู อนุมัติ
16 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410137 บ้านหนองเขื่อน กัญภร  ขุนเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
17 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410137 บ้านหนองเขื่อน นิคม  ตันชาลี ครู อนุมัติ
18 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410146 บ้านวังกุง นางหนึ่งฤทัย  คุณแสง ครู อนุมัติ
19 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410146 บ้านวังกุง อมร  ศิริอุเทน ครู อนุมัติ
20 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410149 บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) พรศิลป์  ผิวผ่อง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
21 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410150 บ้านโนนเนาว์ ธีระศักดิ์  สีละอามาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
22 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410143 บ้านวังจาน นายสุรสิทธิ์  ศรีกุลบุตร ครู อนุมัติ
23 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410143 บ้านวังจาน วรรณิศา  ดวงวันทอง ครูธุรการ อนุมัติ
24 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410144 ดอนกลางนุกูลวิทย์ รัตนา  ทินวรรณ ครู อนุมัติ
25 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410145 บ้านทิพโสต เสนิด  นาลาดทา ครู อนุมัติ
26 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410125 บ้านแพงหนองเหนือ ศิริกาญจน์  โพนสงคราม ธุรการ อนุมัติ
27 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410125 บ้านแพงหนองเหนือ อนงค์  กาบคำบา ครู อนุมัติ
28 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410126 บ้านม่วงน้อย นางรุจิวัลย์  นามวงษา ครู อนุมัติ
29 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410127 หนองโกวิทยกิจ สิทธิพร  เขียวในวัง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
30 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410128 บ้านโนนเมืองสองคอน ภิบาล  สอนทะเดช ครู อนุมัติ
31 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410138 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ นายสมชัย  พาโนมัย ครู อนุมัติ
32 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410138 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ นายเรียงชัย  อุดม ครู อนุมัติ
33 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410139 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา นางสาวศศิธร  โพธิ์สม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
34 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410140 ชุมชนโพนงามโพนสวาง นางยวนจิตร  สุพรรณฝ่าย ครู อนุมัติ
35 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410151 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ นางวิภารัตน์  อุตทะสิงห์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
36 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410151 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ นายเสรี  จตุเทน ครู อนุมัติ
37 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410152 บ้านหนองบัวเรียน นายบุญส่ง   สินธุเสน ครู อนุมัติ
38 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410152 บ้านหนองบัวเรียน นางสาวสุมามาลย์  สายจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
39 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410183 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง กฤษดา  หรัญรัตน์ ครู อนุมัติ
40 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410184 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง นางอุดร  รัตนวงษา ครู อนุมัติ
41 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410153 บ้านผักหนอก นางกุหลาบ  แพงถิ่น ครู อนุมัติ
42 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410153 บ้านผักหนอก ชาญณรงค์  จรรยาวรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
43 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410154 บ้านโนนนกหอ นายสุเมธ  มาศงามเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
44 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410156 บ้านยางน้อย อรชา  ศิริวิชัย ธุรการ อนุมัติ
45 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410160 บ้านป่าเป้า ประจักร์  สุราสา ครู อนุมัติ
46 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410185 บ้านยางใหญ่ สุกัญญา  สมพงษ์ ครูอัตรจ้าง อนุมัติ
47 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410185 บ้านยางใหญ่ นายสงบ  สีโยพล ครู อนุมัติ
48 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410188 บ้านเลิงบัว ละออ  บุญยารักษ์ ครู อนุมัติ
49 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410189 บ้านเลิงใต้ นายเอกพร   พูนขุนทด ธุรการ อนุมัติ
50 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410189 บ้านเลิงใต้ ภิญญดา  แสงห้าว ครู อนุมัติ
51 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410189 บ้านเลิงใต้ นางเพ็ญศรี  กองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
52 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410190 บ้านหนองหอย บูรณ์ถิ่น จันเสนา  จันเสนา ครู อนุมัติ
53 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410190 บ้านหนองหอย จ่าสิบเอกบูรณ์ถิ่น  จันเสนา ครู อนุมัติ
54 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410148 บ้านบะหลวงหนองแวง จิรภา  คุณแสง ครู อนุมัติ
55 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410141 บ้านวังยาววิทยายน ยอดขวัญ  ไวบรรเทา ครู อนุมัติ
56 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410141 บ้านวังยาววิทยายน ทองสุข  แสนวัง ครู อนุมัติ
57 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410142 หินแห่เสริมศิลป์ สายยนต์  ดรอิศวร ครู อนุมัติ
58 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410170 บ้านหญ้าขาว บุญเลิศ  จันทร์โท ครู อนุมัติ
59 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410129 บ้านเหล่าโพธิ์ นางสาคร  รังษา ครู อนุมัติ
60 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410147 หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร ศุภางค์  ชัยมูล ครู อนุมัติ
61 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410147 หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร เรืองศักดิ์  ทับบุญ ครู อนุมัติ
62 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410123 บ้านแห่เหนือ วัชรีวรรณ  รังวัดสา ครู อนุมัติ
63 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410124 บ้านท่าเดื่อ จรัสศรี  จันทะรักษ์ ครู อนุมัติ
64 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410130 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว นางรัชนิดา  พจนนุสนธิ์ ครู อนุมัติ
65 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410131 บ้านโนนสัง อนงนาถ  ปลายขอก ครู อนุมัติ
66 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410179 บ้านหนองปลาเข็ง ผกามาศ  สาคร ครู อนุมัติ
67 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410180 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย พชพร  แก้วเมืองกลาง ครู อนุมัติ
68 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410181 บ้านคุยแพง นางนิอร   รุจิรสิโรตม์ ครู อนุมัติ
69 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410182 บ้านคุยเชือก นายนิวัฒน์  แสนมานิตย์ ครู อนุมัติ
70 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410178 บ้านกอกหนองผือ นางสาวศศิมาภรณ์  เพ็ชรกอง ครู อนุมัติ
71 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410178 บ้านกอกหนองผือ รัชดาวรรณ  คำปลิว ครู อนุมัติ
72 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410177 บ้านโนนสูงวังขอนจิก นางอำนวย  สีพั้วฮาม ครู อนุมัติ
73 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410177 บ้านโนนสูงวังขอนจิก ชัยณรงค์  สีสุวอ ครู อนุมัติ
74 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410175 บ้านนาล้อมโคกสว่าง นายไพรัช  ปุริศรี ครู อนุมัติ
75 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410176 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง ลลิตา  ภูมาศ ครู อนุมัติ
76 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410171 บ้านหนองเหล็ก นางสาวรัสยาธร  สีสมัย ธุรการ อนุมัติ
77 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410172 บ้านหนองแวงสวนกล้วย เอกสิทธิ์  สิทธิเนตร ธุรการ อนุมัติ
78 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410173 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี นายสุรศักดิ์  แสนมานิตย์ ครู อนุมัติ
79 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410173 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี ศศิธร  จันทเดช ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
80 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410174 บ้านทันดู่เหนือ มุจรินทร์  คุณานันท์ ครู อนุมัติ
81 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410186 บ้านคุยโพธิ์ นรภัทร  บัวคำโคตร ครู อนุมัติ
82 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410186 บ้านคุยโพธิ์ นางศมนี   เดชบุรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
83 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410187 บ้านแก่งโกสุมท่างาม นางพนิดา  ดวงวิเศษย์มาตย์ ครู อนุมัติ
84 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410118 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อัญชลี  ไชยศึก ครู อนุมัติ
85 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410119 บ้านสังข์ทอง ลาวัล  รัตนะ ครู อนุมัติ
86 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410120 บ้านดอนกลอยหนองยาง Manop  Kalyason ครู อนุมัติ
87 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410121 บ้านโชคชัย นางปาริชาติ  ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
88 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410122 บ้านศรีสุข นางมัณฑนา  อุทโธ ครู อนุมัติ
89 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410166 บ้านเขวาสะดืออิสาน นายชำเริญ  กันทาง ครู อนุมัติ
90 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410166 บ้านเขวาสะดืออิสาน นายสมศักดิ์  แฝงสีพล ครู อนุมัติ
91 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410167 บ้านแท่นโนนหนองคู นายสฤษฎ์  น้อยนอนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
92 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410167 บ้านแท่นโนนหนองคู ชาครีย์  สินธุบัว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
93 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410167 บ้านแท่นโนนหนองคู นายไกรเยี่ยม   ศิริแก้วเลิศ ครู อนุมัติ
94 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410168 บ้านยางสินไชย หนองหาด นายพรศักดิ์  สารมาคม ครู อนุมัติ
95 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410168 บ้านยางสินไชย หนองหาด ธัญญารัตน์  รัตนศรีวงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
96 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410169 บ้านเหล่าหนองแคน นายสำเนียง  สิทธิหาโคตร ครู อนุมัติ
97 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410169 บ้านเหล่าหนองแคน เรณู  รัตนทิพย์ ครู อนุมัติ
98 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410162 บ้านห้วยม่วง นายประจักษ์  ถิ่นจันดา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
99 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410162 บ้านห้วยม่วง วรรณนภา  ฤทธิ์พรม ครู อนุมัติ
100 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410155 บ้านแห่บริหารวิทย์ จุฑารัตน์  คชเสโร ครู อนุมัติ
101 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410157 บ้านดอนสันติ ประสิทธิ์  ศรีจันทร์ไชย ครู อนุมัติ
102 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410158 บ้านโพนทอง teera  chinnasree ครู อนุมัติ
103 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410159 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก นิคม  ชุมเชิงกาญจน์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
104 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410161 บ้านป่าปอ ศรชัย  แก้วสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
105 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410209 บ้านขามเปี้ย นายศักดิ์ศรี  รันเรือง ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
106 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410209 บ้านขามเปี้ย นายนริศ  พรนิคม ครู อนุมัติ
107 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410211 โรงเรียนบ้านกู่ทอง สุรชัย  ถาไชยลา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
108 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410211 โรงเรียนบ้านกู่ทอง นุชจรี  พิมหานาม ธุรการ อนุมัติ
109 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410212 บ้านเมืองเพ็ง นายสมกิจ  เหล่าศรี ครู อนุมัติ
110 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410213 บ้านโจดบัวบาน นางชนิศา สารแสน  สารแสน ครู อนุมัติ
111 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410213 บ้านโจดบัวบาน รณกร  สืบกินนอน ครู อนุมัติ
112 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410214 บ้านหนองมันปลา กนกวรรณ  แสงนาค ธุรการ อนุมัติ
113 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410214 บ้านหนองมันปลา พิบูล  ดวงคมทา ครู อนุมัติ
114 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410215 บ้านหนองชาด กรุณา  ยางวัน ครู อนุมัติ
115 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410215 บ้านหนองชาด ประจัญชัย  เศษโม้ ครู คศ.3 อนุมัติ
116 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410226 บ้านหนองบุญชู นายสวาท   สฤษชสมบัติ ครู อนุมัติ
117 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410195 บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ สิทธิพงษ์  เกตวงษา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
118 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410197 ศิริราษฎร์หมากหญ้า ไพรวัลย์   เศษโม้ ครู อนุมัติ
119 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410197 ศิริราษฎร์หมากหญ้า ปรีดาพจน์  โสโท ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
120 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410217 บ้านหนองมะเม้า นางสาวอรัณฌญา   รักษาพันธ์ุ ครู อนุมัติ
121 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410220 บ้านหนองแวง รุจิรดา  สินนา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
122 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410220 บ้านหนองแวง patthachai  moonmanee ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
123 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410220 บ้านหนองแวง สมหมาย  ชุมพล ผู้อำนวยการ อนุมัติ
124 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410220 บ้านหนองแวง puttong  kamonlert ครู อนุมัติ
125 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410192 บ้านเชียงยืน นางจันทนา   พลทองสถิตย์ ครู อนุมัติ
126 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410193 บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง เขมจิรา  สีลา ครู อนุมัติ
127 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410193 บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง นางอรวดี  มุนติเก ครู อนุมัติ
128 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410194 บ้านโคกสูง นางวิภาดา  สวัสดิ์ภูมิ ธุรการ อนุมัติ
129 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410204 บ้านแฝกโนนสำราญ พิไลศรี  อิศรางกูร ครู อนุมัติ
130 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410205 บ้านค้อ ลดาวัลย์  ไชยรงศรี ครู อนุมัติ
131 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410206 บ้านสะอาดดอนเงิน ประหยัด  ดวงมาลา ครู อนุมัติ
132 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410206 บ้านสะอาดดอนเงิน นายณัฐกร  โยธาธรณ์ ครู หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
133 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410207 บ้านผำ วีรวรรณ  นิวาสวงษ์ ครู อนุมัติ
134 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410207 บ้านผำ กตัญญุตา  สีดาพล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
135 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410207 บ้านผำ จำลอง  อุปนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
136 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410208 จินดาอารมณ์ มัลลิกา  เลขกลาง ลูกจ้าง อนุมัติ
137 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410223 บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) บุญโฮม  สอรักษา ครู อนุมัติ
138 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410224 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา นางศิริรัตน์  ภาระบาล ครู อนุมัติ
139 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410224 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา นายชัยวิชิต  นามมุง ครู อนุมัติ
140 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410228 บ้านนาทอง นายรุ่งนิรัญ  พุทธิเสน ผอ. อนุมัติ
141 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410199 บ้านหนองซอน สุกัลยา  ภักดีกุล ครู อนุมัติ
142 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410200 บ้านสีดาสระแก้ว อนุชา  โสตา ครู อนุมัติ
143 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410200 บ้านสีดาสระแก้ว ปารียา  ชนะการี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
144 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410201 บ้านหนองไห ปริญญา  นิวาสวงษ์ ครู อนุมัติ
145 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410202 บ้านโพน อภิญญา  รัตนฐานู ครู อนุมัติ
146 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410202 บ้านโพน นายประจักษ์  จันทะเขียง ครู อนุมัติ
147 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410221 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ เสน่ห์  สุขวิชัย ครู อนุมัติ
148 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410221 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ ณัฐพล  เครือฟ้า ครูผู้ช่วย อนุมัติ
149 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410222 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา ชลวรรษ  จันทร์น้อย ครู อนุมัติ
150 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410216 บ้านจานโนนสูง ุจุฬาพัฒน์  จันทะหาร ครู อนุมัติ
151 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410216 บ้านจานโนนสูง อุมาพร  ชิณแสน ครู อนุมัติ
152 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410219 บ้านโคกข่า นายโกสิทธิ์  ภูครองจิตร ครู อนุมัติ
153 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410210 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 ปรีชา  ประยงค์หอม ครู อนุมัติ
154 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410196 บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) นายแสง  ภูผาลา ครู อนุมัติ
155 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410198 บ้านขีหนองจิก watchree  nareechan ครู อนุมัติ
156 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410203 ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) วัชระ  แสงชัย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
157 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410203 ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) นายไสว  พันทะชุม ครู อนุมัติ
158 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410229 บ้านหนองเดิ่น นุชจรี  ภูจอมจิต ธุรการ อนุมัติ
159 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410225 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ ระวิวัลย์  เหล่าศรี ครู อนุมัติ
160 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410225 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ อภิชาติ  ศรีสารคาม ครู อนุมัติ
161 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410227 บ้านหนองล่าม ศุภทัต  ทุมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
162 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410543 บ้านกุดรัง ดุสิต  มาตรี ธุรการ อนุมัติ
163 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410543 บ้านกุดรัง นางเพียรลักษณ์  สีดามาตย์ ครู อนุมัติ
164 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410545 บ้านกุดเม็ก ศุภฤกษ์  ดอนพะลัด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
165 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410545 บ้านกุดเม็ก Parichat  Boodwhog ครู อนุมัติ
166 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410548 บ้านหัวช้าง นางดารุณี  คมกลาง ครู อนุมัติ
167 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410549 บ้านหนองคลองหัวขัว นางสุขาวดี  เดชกวินเลิศ ครู อนุมัติ
168 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410559 บ้านหนองแหน ศุภิสรา  ฉาดสัน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
169 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410559 บ้านหนองแหน นางนภสร  แผ่นผา ครู อนุมัติ
170 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410560 บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) บุณฑริกา  ตาละซอน ครู อนุมัติ
171 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410561 บ้านนาโพธิ์ นายบุญช่วย  ไชยะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
172 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410562 บ้านหนองโดน นายวิชัย  จันทร์สม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
173 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410563 บ้านโนนสมบูรณ์ นายอิทธิพล  อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
174 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410563 บ้านโนนสมบูรณ์ ขวัญลักษณ์  อันทองวัจน์กร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
175 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410564 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ เกษมศรี  นพเก้า ครู อนุมัติ
176 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410564 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ นายสุริยาวุธ  ชาญไชย ครู ชำนาญการ อนุมัติ
177 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410565 บ้านโนนสะอาด สุทธวรรณ   โพธิ์ศรี ครู อนุมัติ
178 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410565 บ้านโนนสะอาด ปรเมศร  เนื่่องมัจฉา ครู อนุมัติ
179 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410565 บ้านโนนสะอาด นายสมพร  สีแข่นไตร ครู อนุมัติ
180 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410550 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว อัจฉราภรณ์  ศรีหวัง ครู อนุมัติ
181 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410550 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว นายเจตจันทร์   ภูเฮืองแก้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
182 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410550 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว พรนิภา  ซาเกิม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
183 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410552 บ้านบ่อแกบ่อทอง นายชูชาติ  ศรีรัตนโยธิน ครู อนุมัติ
184 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410552 บ้านบ่อแกบ่อทอง นายสัมฤทธิ์  ป่าเจือ ครู อนุมัติ
185 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410555 บ้านโสกคลอง ศิริพร  ศรีบุตร ครู อนุมัติ
186 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410555 บ้านโสกคลอง เวียงทอง  โยธาทูล ครู อนุมัติ
187 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410556 บ้านหนองบอน นางฐิติณา  สิมารักษ์ ครู อนุมัติ
188 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410556 บ้านหนองบอน ศิริญา  ทางนะที ครู อนุมัติ
189 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410558 บ้านโสกกาว เพลินจิต  อาจหาญ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
190 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410558 บ้านโสกกาว นายกิตติพงษ์ฺ  คำสา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
191 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410558 บ้านโสกกาว นางไพลดา  อวิรุทธพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกกาว อนุมัติ
192 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410558 บ้านโสกกาว นายชัยวุฒิ   อันทะแสง ครูโรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง อนุมัติ
193 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410551 บ้านศรีอรุณ นายศรายุธ  จ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
194 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410553 บ้านห้วยแคนโนนสูง วรรณวิภา  ภูน้ำใส พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
195 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410553 บ้านห้วยแคนโนนสูง ชวลิต  นุกูลการ ครู อนุมัติ
196 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410554 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ นายนพดล  ทรงอาจ ครู อนุมัติ
197 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410557 บ้านจอมทอง นางมะลิวัลย์  ลอยคลัง ครู อนุมัติ
198 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410547 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย wichai  sriroj ครู อนุมัติ
199 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410547 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย นางอรอุมา  แสนมี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
200 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410546 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม นภกมล  เถื่อนสมสี ครู อนุมัติ
201 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410546 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม นางสาวชญาดา  ไชยสีดา ธุรการ อนุมัติ
202 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410546 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม paranee  srijanla ครู อนุมัติ
203 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410546 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม นายสมเกียรติ  บูรภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
204 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410544 บ้านหนองแสง Suwisit  Srikulavong ครู อนุมัติ
205 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410544 บ้านหนองแสง นางสาวละอองดาว  พาระแพน ครู อนุมัติ
206 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410567 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก สุภาพร  สิทธิจันทร์ ครู อนุมัติ
207 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410567 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก นายชัยยงค์  พิณโพธิ์ ครู อนุมัติ
208 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410568 บ้านโนนทัน ธันญ์สุธี  นาวัฒนเศรษฐ์ ครู อนุมัติ
209 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410569 ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา ศักดา  ลาวงศ์ ครู อนุมัติ
210 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410571 บ้านหนองนาไร่เดียว นายขวัญชัย  ปัจจัยตา ครู อนุมัติ
211 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410571 บ้านหนองนาไร่เดียว นายปฐมพงศ์   ซุงหล้า ครู อนุมัติ
212 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410570 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี จารุฬี  แสงอรุณ ครู อนุมัติ
213 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410566 อนุบาลชื่นชม เศรษฐชัย  วิสาทาโส ครู อนุมัติ
214 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410566 อนุบาลชื่นชม satean  maka ครู อนุมัติ
215 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410576 บ้านผือ นางดวงจิตร  แสนคำ ครู อนุมัติ
216 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410577 บ้านหนองกุง บุญเกิด   สิงทอง ครู อนุมัติ
217 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410577 บ้านหนองกุง นางวิไลพร  ชินสีห์ ครู อนุมัติ
218 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410579 บ้านกุดจอก นายฐพัชร์  โคตะ ครูธุรการ อนุมัติ
219 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410579 บ้านกุดจอก วีรส  แก้วใส ครู อนุมัติ
220 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410573 กระบากวิทยาคาร เพชรัตน์  สีหาทัพ ครู อนุมัติ
221 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410574 บ้านผักแว่น อรญา  ภานุศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
222 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410575 บ้านส้มกบ ศราวุธ  วิเศษคึมบง ครู อนุมัติ
223 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410575 บ้านส้มกบ ชัยยศ  หล้าโฉม ครู อนุมัติ