รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450043 บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) สมาน  คำปลิว รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
2 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450043 บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) นายระดับ  พรมเกตุ ครู อนุมัติ
3 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450043 บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) อนงค์  คล้ายสมจิตร ครู อนุมัติ
4 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450047 บ้านแคนสามัคคี ธีรัช  คำยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
5 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450047 บ้านแคนสามัคคี กาญจน์ธิดา  โสทับ ธุรการ อนุมัติ
6 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450018 ธรรมจารีนิวาส เดชา  สังฆมณี ครู อนุมัติ
7 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450019 บ้านหนองพานแยบัวห้าว ชูศักดิ์  ไชยโคตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
8 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450019 บ้านหนองพานแยบัวห้าว ชูศักดิ์  ไชยโคตร ผู้อำนวยการ อนุมัติ
9 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450020 บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) ทง  วงศ์อามาตย์ ครู อนุมัติ
10 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450021 บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) โตมร  ภูมิเขต ครู อนุมัติ
11 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450021 บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) สันติ  ทูลธรรม ธุรการ อนุมัติ
12 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450049 บ้านหนองจิกโคกสูง พรรณวดี  วรรณภักดี ครู อนุมัติ
13 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450049 บ้านหนองจิกโคกสูง ขวัญตา  พิพิธกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
14 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450044 บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) Suratchanee  Chanluang ครู อนุมัติ
15 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450026 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) นางพิมพ์ทอง  วงศ์อาษา ครู อนุมัติ
16 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450028 บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) นายชูชาติ  โคตะโน ครู อนุมัติ
17 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450028 บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) นายสำราญ  พรรณลา ครู อนุมัติ
18 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450028 บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สุรชัย   บุญมาตย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
19 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450009 บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) นายสมบัติ  ทองดี ครู อนุมัติ
20 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450009 บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) สุกัลยา  นิวาสวงษ์ ครู คศ 3 อนุมัติ
21 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450010 สหสามัคคีวิทยา ภัณฑ์นิภา  เนติรัตน์ ครู อนุมัติ
22 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450010 สหสามัคคีวิทยา ฉัตรชัย  จัตุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
23 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450011 บ้านป่ายาง นางรัชนี  พลเทียร ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
24 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450011 บ้านป่ายาง นันทภัค   ศรีวิเศษ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
25 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450012 บ้านหนองผือโพนศรี นายญาณวีรุตม์   พิมพ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
26 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450012 บ้านหนองผือโพนศรี สันติราษฎร์  เทียนสี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
27 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450013 บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี นางประทีปทอง  ผาบุญมา ครู อนุมัติ
28 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450013 บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี ทินกร  ศิริวัฒนสาธร ครู อนุมัติ
29 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450006 บ้านโนนรัง สุดา  อุ่นยะนาม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
30 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450008 บ้านค้อ ปนัดดา  พนิตอัชฌา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
31 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450035 อนุบาลร้อยเอ็ด Arthan  Nararach ครู อนุมัติ
32 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450001 เมืองร้อยเอ็ด นายจักรกริช  เวียงพล ครู อนุมัติ
33 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450001 เมืองร้อยเอ็ด ทวี  บุญคุ้ม ครู อนุมัติ
34 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450001 เมืองร้อยเอ็ด อุทัย  โคตรโยธา ครู อนุมัติ
35 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450029 วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) นางสาวทิวาพร   ศรีโชละ ครู อนุมัติ
36 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450029 วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) นางเรณู  สิทธิศาสตร์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
37 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450029 วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) จักรรินทร์  จุลสม ครู อนุมัติ
38 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450027 บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) ชาญชัย  ขันบุตร ครู อนุมัติ
39 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450025 บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) นายนิน  โพธิ์ศรี ครู อนุมัติ
40 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450025 บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) นายจำลอง  พรหมบุตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
41 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450002 บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) นายประหยัด   มาตย์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
42 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450004 บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) นางจิรภา   แพงจันทร์ ครู อนุมัติ
43 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450004 บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ภัทราพันธุ์  นูเร ธุรการ อนุมัติ
44 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450005 บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) นางปรียา  พรหมบุตร ครู คศ.3 อนุมัติ
45 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450005 บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) ประวิทย์  กลางคาร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
46 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450016 ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) นันทนา  เสาว์บุปผา ครู อนุมัติ
47 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450016 ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) นันทนา  เสาว์บุปผา ครู อนุมัติ
48 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450016 ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) นันทนา  เสาว์บุปผา ครู อนุมัติ
49 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450022 บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) นายบรรลุ  พิลาภ ครู อนุมัติ
50 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450023 บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) นิติ  อิโน ครู อนุมัติ
51 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450023 บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) amnat  siriwet ครู อนุมัติ
52 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450024 บ้านแมตวิทยาคาร วิชิต  สิทธิศาสตร์ ครู อนุมัติ
53 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450024 บ้านแมตวิทยาคาร ไพรวัลย์  อุ่นเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
54 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450024 บ้านแมตวิทยาคาร นางดวงจันทร์  พิลาภ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
55 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450048 โสภโณประชาสรรค์ จ.ส.ต.วิเชียร  บัวระบัน ครู อนุมัติ
56 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450041 บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) นางสาวจิราภรณ์  ถ่อนสันเทียะ ครู อนุมัติ
57 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450041 บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) นางอวยพร  ธนพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
58 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450056 บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) พนาไพร  วิเศษเตมีย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
59 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450056 บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) พรพรรณ์  สิทธิศักดิ์ ครู อนุมัติ
60 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450039 บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) นายมณเฑียร  แรมฤทธิ์ ครู อนุมัติ
61 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450039 บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สุริชัย  อินอุ่นโชติ ครู อนุมัติ
62 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450050 ชุมชนบ้านสีแก้ว อัครพงศ์  ไวยเวช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว อนุมัติ
63 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450051 บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) สุวัฒน์  สังฆะมณี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
64 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450051 บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) กัญญาวีร์  เปรมสิงห์ ธุรการ อนุมัติ
65 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450052 บ้านหนองตาไก้หนองตุ นายกันยา  กิจพฤกษ์ ครู อนุมัติ
66 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450052 บ้านหนองตาไก้หนองตุ นางสาวสุภาพร  พนมหอม ครู อนุมัติ
67 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450053 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) นางอัมพร  หอมหวน ครู อนุมัติ
68 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450053 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) นางรจนา  ธานี ครู อนุมัติ
69 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450054 บ้านดงสวอง ชญานิศ  โภคชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
70 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450054 บ้านดงสวอง นางระพีพรรณ  พลเยี่ยม ครู อนุมัติ
71 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450054 บ้านดงสวอง นาย สุรพล  จันทะดวง ครู อนุมัติ
72 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450054 บ้านดงสวอง Niraphada  Phobuppha ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
73 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450055 บ้านเปลือยสีแก้ว นายวราเทพ  จันทะคาม ครู อนุมัติ
74 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450055 บ้านเปลือยสีแก้ว นางนารี  วันโพนทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
75 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450007 บ้านซ้งวิทยาคม นางญานิศา  คตโคตร ครู อนุมัติ
76 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450015 บ้านเล้าวิทยาคาร พีระชัย  ไม้แก้ว ครู อนุมัติ
77 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450015 บ้านเล้าวิทยาคาร พีระชัย  ไม้แก้ว ครู อนุมัติ
78 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450017 บ้านหนองแวง นายบุญร่วม  มุลิตา ครู อนุมัติ
79 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450017 บ้านหนองแวง ธิติมาพร  จันทสิทธิ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
80 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450036 บ้านแวงวิทยา บุญศรี  แสงงาม ครู อนุมัติ
81 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450037 บ้านหนองยูง นายวิวัฒน์  กุศล ครู อนุมัติ
82 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450038 บ้านขี้เหล็ก จิตพร  ศรีสัมพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
83 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450042 บ้านโนนแท่น เรวดี  มนตรีพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
84 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450030 บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) จ่าสิบเอกวัชรพล  อุปาจันโท ครู อนุมัติ
85 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450031 บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) นางสาวปภัสสิริย์  ไชยคิรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
86 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450032 บ้านหนองผักแว่น พจนีย์  รมไธสง ธุรการ อนุมัติ
87 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450033 บ้านแดงโนนสว่าง ปริยภัทร  เวียงพล ครู อนุมัติ
88 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450034 บ้านสามแยกโพธิ์ชัย นายประยุทธ  กมลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
89 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450129 ชุมชนบ้านโคกล่าม สุพัดชนี  พลหนองแวง ครู อนุมัติ
90 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450130 บ้านหนองคูบอน นางกรรณิกา  ว่องไว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
91 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450131 บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). สมจิต  ปัญจะแก้ว ครู อนุมัติ
92 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450131 บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). ปฐมาวดี  สารบรรณ ธุรการ อนุมัติ
93 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450132 บ้านเหล่ายูง dorkmai  boonliam ครู อนุมัติ
94 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450132 บ้านเหล่ายูง นางสาวอุบล  สรอยอุดม ธุรการ อนุมัติ
95 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450146 บ้านดงกลาง นางสัจจา  สุโนภักดิ์ ครู อนุมัติ
96 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450146 บ้านดงกลาง นางสาวเพลินพิตา   ปาประโม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
97 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450147 รัฐประชาวิทยาคาร นายลำพูน  น้อยสุวรรณา ครู อนุมัติ
98 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450147 รัฐประชาวิทยาคาร สุภี  โคตรทิพย์ ครู อนุมัติ
99 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450148 บ้านหัวนาคำ รัตนา  วรรณภูงา ครู อนุมัติ
100 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450137 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ นายกระจ่าง  ประทาย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
101 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450138 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม อภาพร  เพิ่มพูล ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
102 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450138 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม สันต์ไชย  มาตะวงศ์ ครู อนุมัติ
103 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450139 บ้านงูเหลือม ฉัตรชัย  กัญญพิลา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
104 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450140 บ้านกอกวิทยาคาร นาง  สุวรรณ บรรจง ครู อนุมัติ
105 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450140 บ้านกอกวิทยาคาร นายไพบูลย์   คูเมือง ครู อนุมัติ
106 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450140 บ้านกอกวิทยาคาร Pitchayapong  Palahong ครูธุรการ อนุมัติ
107 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450141 พรหมยานุสรณ์ เขมจิรา  ศุภกูล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
108 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450162 บ้านดู่น้อย สุพิน  วรรณสินธ์ ครู อนุมัติ
109 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450163 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย นางนันทณัฐ  บุราณ ครูผู้สอน อนุมัติ
110 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450163 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย รชต  โสภณพัฒนบัณฑิต ครู อนุมัติ
111 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450164 บ้านดงยาง ประยูร  บาริศรี ครู อนุมัติ
112 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450164 บ้านดงยาง อภิสิทธิ์  หงษ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
113 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450165 บ้านหนองชาด ยุทธนา  หอมไกล ธุรการ อนุมัติ
114 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450136 รัฐทวิคาม ประหยัด  ผดุงเวียง ครู อนุมัติ
115 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450134 บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล เพ็ญนี   โทนหงสา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
116 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450134 บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล Juraporn  Tamprasert ครู อนุมัติ
117 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450135 บ้านยางเครือ นิติพัฒน์  รักกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
118 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450135 บ้านยางเครือ สุริยันต์  พรมเกตุ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
119 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450133 บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ นายสัมฤทธิ์  พลีใสย์ ครู อนุมัติ
120 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450133 บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ สัมฤทธิ์  พลีใสย์ ครู อนุมัติ
121 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450133 บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ ประหยัด  สุวนัตถ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
122 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450142 ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา ปรานี  โพโสภา ครู อนุมัติ
123 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450143 ร่องคำวิทยานุกูล ศรีไพร  วิเศษวงษา ครู อนุมัติ
124 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450144 บ้านโคกมอน นายคำจันทร์  วรรณสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
125 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450145 หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ นางเยาวลักษณ์  พาโคกทม ครู อนุมัติ
126 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450145 หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ รมณีย์  บุญพันธ์ ครู อนุมัติ
127 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450128 บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) คมกริช  ปริปุณณะ ครู อนุมัติ
128 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450128 บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) นายวีรยุทธ  จันทร์เหลือง ครู อนุมัติ
129 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450126 ชุมชนบ้านเมืองหงส์ นายแสวง  นรชาญ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
130 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450126 ชุมชนบ้านเมืองหงส์ รพีพงศ์  หงส์ชารี ครูขั้นวิกฤต อนุมัติ
131 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450126 ชุมชนบ้านเมืองหงส์ สุรสิทธิ์  พิทยวัฒนานุกูล พนักงานราชการ อนุมัติ
132 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450127 บ้านโคกกลาง นางสัมพันธ์  บุญเหลี่ยม ครู อนุมัติ
133 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450127 บ้านโคกกลาง สุรศักดิ์  เกริกชัย ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
134 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450161 รัตนประชานุสรณ์ Sirawan  tranga ครู อนุมัติ
135 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450161 รัตนประชานุสรณ์ ทิฆัมพร  มาลาล้ำ ธุรการ อนุมัติ
136 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450157 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร ปรวิทย์   นาถเหนือ ครู อนุมัติ
137 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450158 บ้านโนนสำราญ Thongpun  Srikrathum ครู อนุมัติ
138 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450158 บ้านโนนสำราญ เหมือน  บุตตะกะ ครู อนุมัติ
139 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450158 บ้านโนนสำราญ คงเดช  แข็งแรง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
140 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450159 บ้านป่าดวน สมใจ  ศรีน้ำอ้อม ครู อนุมัติ
141 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450159 บ้านป่าดวน นายสมใจ  ศรีน้ำอ้อม ครู อนุมัติ
142 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450149 บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) นางสาวพรธิวา  สมเพ็ชร ครู อนุมัติ
143 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450150 สหคามวิทยาคาร นายทรงศักดิ์  วิสัย ครู อนุมัติ
144 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450150 สหคามวิทยาคาร พิมรดา  แสงภารา ครู อนุมัติ
145 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450151 บ้านดอนแคน ทวี  พันธุ์พานิชย์ ครู อนุมัติ
146 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450151 บ้านดอนแคน นายสุชิต  โพธิ์ภักดี ครู อนุมัติ
147 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450151 บ้านดอนแคน นายจุมพล  โคตุทา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
148 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450151 บ้านดอนแคน นายกิตติศักดิ์   บุญพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
149 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450152 บ้านหนองหิน surapong  pongsanguan ครู อนุมัติ
150 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450121 บ้านอุ่มจาน phattawan  pongthai ครููธุรการ อนุมัติ
151 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450122 บ้านหนองแอก มรกต  บุญเหลี่ยม ครู อนุมัติ
152 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450123 บ้านหนองแวงหนองหัวคน ปรารถนา  แซ่ตั้ง ครู อนุมัติ
153 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450124 บ้านข่า นางสุนารี  ไตรประวัตร ครู อนุมัติ
154 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450124 บ้านข่า อัฐภิญญา  แสงสว่าง ครูธุรการ อนุมัติ
155 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450120 บ้านหนองผือ นายสนอง  ชมกลาง ครู อนุมัติ
156 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450119 ไตรมิตรวิทยา นายอดศักดิ์  พุทธโกมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
157 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450119 ไตรมิตรวิทยา สำรวย  โพธิ์วัน ครู อนุมัติ
158 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450119 ไตรมิตรวิทยา นางมุกดา  ไสยสิทธิ์ ครู อนุมัติ
159 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450117 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ นางรสสุคนธ์  ศิริเวช ครู อนุมัติ
160 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450118 หนองตอวิทยา นันทิยา  หงส์ชารี ครู อนุมัติ
161 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450118 หนองตอวิทยา ศมาภรณ์  มูลมาก ครู อนุมัติ
162 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450116 จตุรพักตรพิมาน สุภาพร  ธวันทา ครู อนุมัติ
163 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450153 ราชสารสุธีอนุสรณ์ นายสุพล  ชมจุมจัง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
164 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450153 ราชสารสุธีอนุสรณ์ จันทร์แก้ว  จาจี ครู อนุมัติ
165 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450154 บ้านหนองบั่ว วันนา  ปรินทอง ครู อนุมัติ
166 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450155 บ้านอีง่อง ธัญชนก  ประสารีบุตร ครู อนุมัติ
167 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450155 บ้านอีง่อง นางสาวณัฐณิชา  สินธุชาติ ธุรการ อนุมัติ
168 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450156 บ้านสวนมอญ นางอัญชญาภรน์  อุทโท ูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
169 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450156 บ้านสวนมอญ นางอนุสยา  ไชยชิต ครู อนุมัติ
170 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450156 บ้านสวนมอญ รวีวร  กองพิธี ครู อนุมัติ
171 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450125 บ้านค้อกุดจอก นายวีระพงศ์  พืชสิงห์ ครู อนุมัติ
172 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450125 บ้านค้อกุดจอก ทวี  ไตรทิพย์ ครู อนุมัติ
173 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450206 บ้านเขวาทุ่ง อัจฉรา  กัสนุกา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
174 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450207 บ้านหนองช้าง นางสาวนุจรี  หงส์วิลัย ครู อนุมัติ
175 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450208 บ้านหนองต่าย วีระ  ปัญยาง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
176 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450178 บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) นางบัวลอย  ทิพอาจ ครู อนุมัติ
177 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450178 บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) นางสาวธิดา  ศรีประไหม ธุรการ อนุมัติ
178 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450174 บ้านธวัชบุรี นางส่องสี  จอมทอง ครู อนุมัติ
179 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450174 บ้านธวัชบุรี พรรษวุฒิ  ภาระนะที ธุรการ อนุมัติ
180 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450174 บ้านธวัชบุรี สุรพล  นกแก้ว ครู อนุมัติ
181 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450174 บ้านธวัชบุรี นางนราลักษณ์  วงค์วันดี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
182 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450175 บ้านหนองดู่ นายพยุงเกียรติ  ศีลพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
183 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450175 บ้านหนองดู่ นางทองคำ  บูระพันธ์ ครู อนุมัติ
184 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450188 บ้านหัวโนน นายอำพันธ์  ประชาชิต ผู้อำนวยหชการ อนุมัติ
185 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450188 บ้านหัวโนน นายสมประสงค์  เพริดพราว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
186 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450188 บ้านหัวโนน นิลวิรุณ  คำภักดี ครู อนุมัติ
187 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450189 บ้านดู่ ทัศมาลี  ศรีอำพล ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
188 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450189 บ้านดู่ นฤทธิ์  ภูเฉลิม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
189 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450189 บ้านดู่ นายสากล  ปัจชะ ครู อนุมัติ
190 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450190 บ้านคางฮุง วงเดือน  ศรีพลพา ครู อนุมัติ
191 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450194 บ้านหนองบัวดอนไผ่ นางประยูร  ประจันพล ครู อนุมัติ
192 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450167 เมืองธวัชบุรี ประดิษฐ์  สุ่มมาตย์ ครู อนุมัติ
193 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450168 ชุมชนบ้านประตูชัย นายสุเวช  ชะโลธาร ครู อนุมัติ
194 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450179 บ้านไผ่ พรรณี  ศิริสาร ครู อนุมัติ
195 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450179 บ้านไผ่ นายประพงษ์  แสงสัตย์ ครู อนุมัติ
196 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450179 บ้านไผ่ นายสมชาย  ผาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
197 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450176 บ้านขาม บัวไล  สมเสริฐ ครู อนุมัติ
198 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450176 บ้านขาม นายอรุณ  ทิพยโสต ผู้อำนวยการ อนุมัติ
199 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450177 บ้านสังข์ ธาราพร  บุษเนตร โรงเรียนบ้านสังข์ อนุมัติ
200 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450177 บ้านสังข์ นายฉลาด  ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
201 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450193 บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร วิฑูรย์  บูระพันธ์ ครู อนุมัติ
202 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450184 ไพศาลวิทยาคม สุพัตรา  ชำนาญเอื้อ ครู อนุมัติ
203 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450186 บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา ณิชาภัส  รัชอินทร์ ธุรการ อนุมัติ
204 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450186 บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา นายวราพงษ์   ทองคำสุก ครู อนุมัติ
205 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450173 บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ อัฐญาภรณ์  อริยาพัฒน์ ครู อนุมัติ
206 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450169 ชุมชนบ้านยางกู่ นายธงชัย  ศรีสายันต์ ครู อนุมัติ
207 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450170 บ้านมะอึ นายสมศักดิ์  บุญภา ครู อนุมัติ
208 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450205 บ้านหนองเบิด สุภาพ  จอมไพรศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
209 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450203 บ้านเมืองน้อย นางสาวอัจฉราภรณ์  จิรพัธนนท์ ข้าราชการครู อนุมัติ
210 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450204 บ้านมะยาง นายจิระเดช  นิลผาย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
211 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450198 บ้านราชธานี มลิวรรณ  ป้องนานาค ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
212 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450199 บ้านอีหมุน นางวันเพ็ญ  เพ็งนาม ครู อนุมัติ
213 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450196 บ้านหนองโสน อภิชาติ  แพงสกล ธุรการ อนุมัติ
214 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450197 บ้านหนองเต่า นายโรม  ภิบาลวงษ์ ครู อนุมัติ
215 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450197 บ้านหนองเต่า orawan  suwannasiri ครู อนุมัติ
216 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450195 เวฬุวันวิทยา นางจิระพร  นิสยันต์ ครู อนุมัติ
217 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450200 บ้านตาอุด waranoot  boonma ธุรการ อนุมัติ
218 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450200 บ้านตาอุด อิฑิยา  สีดอกไม้ ครู อนุมัติ
219 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450201 บ้านหนองสาหร่าย ชิณภัทร  บุญวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
220 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450201 บ้านหนองสาหร่าย saichol  summart ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
221 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450191 บ้านชาดมะเหลื่อม ทับทิม  คำภักดี ผู้ปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา อนุมัติ
222 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450171 บ้านไก่ป่า รัตนภรณ์  สนิทพจน์ ครู อนุมัติ
223 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450172 บ้านดอนชัย นายธีรวัฒน์  โอดจันทึก ธุรการ อนุมัติ
224 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450183 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา นางจุฬาลักษณ์   ประเสริฐรัตน์ ครู อนุมัติ
225 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450202 นาคำเจริญวิทย์ นาข พงษ์เพรียว  ศรีบัวชุม ครู อนุมัติ
226 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450187 บ้านฝั่งแดง prayoon  suparee ผู้อำนวยการ อนุมัติ
227 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450192 บ้านตรีคาม ทองแดง  สุ่มมาตย์ ครู อนุมัติ
228 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450192 บ้านตรีคาม สมจิตร์  สุทธิประภา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
229 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450180 บ้านป่าสุ่ม จำรัส  พลหาญ ครู อนุมัติ
230 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450181 บ้านจันทร์สว่าง อำไพ  โพธิชัย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
231 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450181 บ้านจันทร์สว่าง รุจิรา  ผ่านสำแดง ครู อนุมัติ
232 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450182 บ้านอุ่มเม้า พิสมัย  อุทุมภา ครู อนุมัติ
233 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450701 บ้านบากหนองแดง บุญสม  วงศ์อนันต์ ครู อนุมัติ
234 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450714 บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) นางสาวธนาพร  จรอนันท์ ธุรการ อนุมัติ
235 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450714 บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) นางทองสี  กวีกิจบัณฑิต ครู อนุมัติ
236 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450716 บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) นายสมพงษ์  พรมเกตุ ครู อนุมัติ
237 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450716 บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) นายสมพงษ์   พรมเกตุ ครู อนุมัติ
238 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450703 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ นายสุเนศ   วงอามk9iN ธุรกา่รโรงเรียน อนุมัติ
239 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450703 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ สะศิวิมล  ขจรมณี ครู อนุมัติ
240 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450704 บ้านโพนทอง นายฤทธิเ้ดช  บัวระคุณ ครู อนุมัติ
241 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450706 หนองแสงโนนสมบูรณ์ ไพบูลย์  สุขพิพัฒน์ ครู อนุมัติ
242 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450706 หนองแสงโนนสมบูรณ์ ละเอียด  กองแก้ว ครู อนุมัติ
243 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450707 บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) พัชรนันท์  ทีน้ำคำ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อนุมัติ
244 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450707 บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) สินมณี  ไชยคุณ ครู อนุมัติ
245 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450711 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) นายเดชอนันต์  จันโทภาส ครู อนุมัติ
246 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450712 บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) นายสุบิน  ประกอบคำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
247 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450697 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) เอมอร  แสนยะมูล ครู อนุมัติ
248 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450697 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) วิระ  สุขวันดี ครู อนุมัติ
249 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450699 บ้านศรีสมเด็จ Rossawan  Malaisit ครู อนุมัติ
250 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450699 บ้านศรีสมเด็จ นายอิทธิฤทธิ์  โยธาสุข ครู อนุมัติ
251 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450699 บ้านศรีสมเด็จ นายอารีย์  แสนนาใต้ ครู อนุมัติ
252 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450700 บ้านโคกข่าหนองโก ประยุทธ  ไชยคำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
253 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450700 บ้านโคกข่าหนองโก นายชลิต  ชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
254 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450713 บ้านป่าแหนหนองไร่ นางสาวบุษกร  แสนหว้า ครูธุรการ อนุมัติ
255 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450713 บ้านป่าแหนหนองไร่ สุภาวดี  คำภาทู ครู อนุมัติ
256 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450713 บ้านป่าแหนหนองไร่ วิศิษฐ์  ผานาค ครู อนุมัติ
257 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450715 บ้านกล้วยวิทยา ศิรินทร์รัตน์  ศิรินทร์รัตน์ กุลพิพิธ ครู อนุมัติ
258 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450702 บ้านเหล่ากุด นายสังคม  บัวระคุณ ครู อนุมัติ
259 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450702 บ้านเหล่ากุด ธัญยพร  อินทรวิชา ธุรการ อนุมัติ
260 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450705 บ้านสวนจิก สมติด  สมเทพ ครู อนุมัติ
261 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450708 บ้านหนองแวงยาว นายกอบทรัพย์  ศรีใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
262 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450696 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ Kesara  Yindeemak ครู อนุมัติ
263 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450696 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ natthawut  namsa-nga ครู อนุมัติ
264 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450698 หนองคูโคกขุมดิน นายบุญสุข  วัฒวิเศษ ครู อนุมัติ
265 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450717 บ้านหนองใหญ่ นางสัมผัส  งามสนิท ครู อนุมัติ
266 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450710 โนนสีดาวิทยา ประทุมวัน  ปองดี ครู อนุมัติ
267 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450710 โนนสีดาวิทยา ธันยพร  แนวจำปา ครู อนุมัติ
268 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450709 ทรายทองวิทยา วีณา  ยิ่งยง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
269 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450718 เมืองจังหาร สรญา  คามจังหาร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
270 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450719 บ้านแคน นายประสิทธิ์  มูลสมบัติ ครู อนุมัติ
271 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450726 บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) บรรเทิง  แก้วกิตติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
272 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450724 วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) นางเสาวภา  เชื้อคำ ครู อนุมัติ
273 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450724 วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) ศศิธร   ไกยศรี ครู อนุมัติ
274 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450724 วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) จักรพันธ์  ไวสูงเนิน ครู อนุมัติ
275 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450720 บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) นายโสภา  บุปผสอน ครู อนุมัติ
276 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450720 บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) นางสำรวย  ผาฤพล ครู อนุมัติ
277 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450721 บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล  นายมานะสิทธิ์ ผกานนท์ ครู อนุมัติ
278 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450722 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา Sangwian  Parapong ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
279 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450722 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา รัชนก  ภูมิศรีแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
280 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450722 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา กมลวรรณ  จันทร์นี ธุรการ อนุมัติ
281 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450723 บ้านหนองเข็ง นายปรินทร์  แก้วกาหลง ครูธุรการ อนุมัติ
282 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450723 บ้านหนองเข็ง นางกิ่งแก้ว   บุปผสอน ครู อนุมัติ
283 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450747 บ้านป่านหนองอ้อ รัตนาพร  ไวยเวช ธุรการ อนุมัติ
284 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450747 บ้านป่านหนองอ้อ นางทองร้อย  ดิษเจริญ ครู อนุมัติ
285 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450727 ดินดำบัวรองวิทยา สลับ  สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
286 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450727 ดินดำบัวรองวิทยา นายพีรวัสดิ์   เพ็ชรทอง ครู อนุมัติ
287 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450728 บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) นางสาวอลิษา  วาสนา ธุรการ อนุมัติ
288 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450728 บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) นายสัมฤทธิ์  นรทีทาน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
289 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450729 บ้านเลิงคา นางสาวจิราภรณ์  นามมะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
290 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450730 บ้านขมิ้นจานทุ่ง นายเกรียงไกร  ผ่านสำแดง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
291 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450730 บ้านขมิ้นจานทุ่ง วิวรรณพร  ราชธา ครู อนุมัติ
292 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450732 ดงยางสะแบง เดชา  มาบุญธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
293 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450732 ดงยางสะแบง นายการ  สมภักดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
294 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450732 ดงยางสะแบง นางสาวสมหญิง  ผดุงสันต์ ครู อนุมัติ
295 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450739 บ้านพยอม นายโกสินทร์  วงศ์ธรรม เจ้าหนาที่ธุรการ อนุมัติ
296 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450740 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี นางสาวสุกัญญา  จันทร์ลาวงค์ ครู อนุมัติ
297 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450740 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี วีระพงษ์  จันทเขต ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
298 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450734 บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) ทองฉัตร  จันทะคัด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
299 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450734 บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) สุปรีดา  โยธาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
300 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450735 บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) สุคนธ์  เผือกแห้ว ครู อนุมัติ
301 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450735 บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) เบ็ญจาร์  พรมโสภา ครูธุรการ อนุมัติ
302 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450735 บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) นางจันทร์ฉาย  เผือกแห้ว ครู อนุมัติ
303 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450738 บ้านเหล่ากล้วย นายวิทยา   มาตรหนองแวง ครู อนุมัติ
304 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450742 โนนเชียงบังหาดหนองแค นายจำเนียร  โคตรมุงคุณ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
305 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450743 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) นายดำเนิน  โสมาเกตุ ครู อนุมัติ
306 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450743 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) นายราเมศ  พระคลังทอง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
307 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450744 บ้านดงเครือวัลย์ นายธีรพล  สาวิสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
308 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450744 บ้านดงเครือวัลย์ นายเขียน   พลประถม ครู อนุมัติ
309 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450744 บ้านดงเครือวัลย์ วัชราภรณ์  สงวนรัตน์ ครู อนุมัติ
310 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450745 คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา นายโอวาท  แก้วสวนจิก ครู อนุมัติ
311 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450746 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า นายสุรชัย  ภูมิผักแว่น ครู อนุมัติ
312 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450746 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า จันทนา  ศรีทอง ครู อนุมัติ
313 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450746 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า ราตรี  เรืองทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
314 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450741 บ้านม่วงท่าลาด เอมอร  ขจรมณี ครู อนุมัติ
315 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450741 บ้านม่วงท่าลาด วิทย์  ภูมิผักแว่น ครู อนุมัติ
316 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450736 หัวนางามวิทยา ร้อยตรีดำรงค์  อินอุ่นโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
317 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450736 หัวนางามวิทยา รัตติยา  มะโน ครู อนุมัติ
318 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450736 หัวนางามวิทยา นายไพโรจน์  ประมะลิ ครู อนุมัติ
319 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450737 ไตรคามวิทยา นายวิทยา  สุดานิช ครู อนุมัติ
320 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450737 ไตรคามวิทยา สุภาพร  ชมภูบุตร ธุรการ อนุมัติ
321 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450737 ไตรคามวิทยา วิทยา  สุดานิช ครู อนุมัติ
322 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450725 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) สวรส  อนันทวรรณ ครู อนุมัติ
323 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450731 บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ เกรียงศักดิ์  คำภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
324 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450733 เขวาชีรัฐประชาสรรค์ ประยูร  นาโสม ครู อนุมัติ
325 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450733 เขวาชีรัฐประชาสรรค์ นางสุรีย์นิภา  วิเชียรพนัส ครู อนุมัติ
326 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450756 บ้านโนนข่า ชลธิชา  มงคลศิริ ครู อนุมัติ
327 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450756 บ้านโนนข่า สกล  เวียงอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
328 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450756 บ้านโนนข่า อิศรีย์  มนีวิโรรจน์ ธุรการ อนุมัติ
329 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450757 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) สมสิทธิ์  นงนุช ครู อนุมัติ
330 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450757 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) นายวิไลศักดิ์  ศิริวรรณ ครู อนุมัติ
331 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450751 บ้านเขือง นายวิรัตน์  ธานีวรรณ ครู อนุมัติ
332 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450752 บ้านดอนพยอมน้อย นิศากาล  เดชะคำภู ครู อนุมัติ
333 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450752 บ้านดอนพยอมน้อย นายณัฐธนพล  กีรติธนาธิปสกุล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
334 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450764 บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) นายสรรเพชญ  พันธ์ภักดี ครู/ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
335 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450764 บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วาสนา  ศรีสุลัย ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อนุมัติ
336 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450764 บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) นายสุบรรณ์  ภูเนตร์ ครู อนุมัติ
337 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450759 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร นายสราวุธ  ระวาทชัย ครู อนุมัติ
338 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450759 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร ณัฐพร  ใจสุภาพ ครู อนุมัติ
339 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450760 บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) ดนุรุจณ์  แน่นอุดร ครู อนุมัติ
340 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450760 บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) อุมาพร  เสริมเหลา ครู อนุมัติ
341 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450748 บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม สมพงษ์  วิชาชัย ครู อนุมัติ
342 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450749 บ้านแมดโพธิ์กลาง นายสำเนียง  ทัพสุริย์ ครู อนุมัติ
343 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450750 บ้านดอนแดง นายพิชิต  มะลาไสย ครู อนุมัติ
344 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450750 บ้านดอนแดง pissamai  poomdonnao ธุรการ อนุมัติ
345 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450754 บ้านวังปากบุ่ง นายวีระ  แพงวงศ์ ครู อนุมัติ
346 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450762 บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) ศรีลา  วรวงค์ ครู อนุมัติ
347 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450763 บ้านดอนสำราญ ปิลันธน์  สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
348 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450763 บ้านดอนสำราญ นางสุมาลี  ปักการะนา ครู อนุมัติ
349 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450763 บ้านดอนสำราญ ทองสุข  สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
350 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450765 วังยาวเจริญวิทย์ วิลาวัลย์  พรมแพน ครู อนุมัติ
351 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450765 วังยาวเจริญวิทย์ วรรณนิษา  รูจีพันธ์ ครู อนุมัติ
352 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450766 บ้านหนองแก่ง มนตรี  เวชกามา ครู อนุมัติ
353 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450767 บ้านเกษมสุข ประสิทธิ์  ชมภูวิเศษ ครู อนุมัติ
354 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450767 บ้านเกษมสุข นางพรพรรณ  โสภาพล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
355 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450768 บ้านพลับพลา นายศาธรณ์  โสภาพพล ครู อนุมัติ
356 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450761 บ้านมีชัย ปรัชญ์สพล  แสงคำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
357 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450761 บ้านมีชัย นางสุชีรา  ขุนเพชรวรรณ ครู อนุมัติ
358 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450758 บ้านหมูม้น นางสุปราณี  ป่าสนธิ์ ครู อนุมัติ
359 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450758 บ้านหมูม้น มาณวิกา  ศรีโท ครู อนุมัติ
360 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450758 บ้านหมูม้น มาณวิกา  ศรีโท ครู อนุมัติ
361 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450755 บ้านธาตุประทับ นางอภิสรา  สิทธิศาสตร์ ครู อนุมัติ
362 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450785 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา นางปณิดา  พิบูลย์ ครู อนุมัติ
363 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450785 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา ณัฏณภัทร  เนืองภา ครู อนุมัติ
364 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450793 บ้านหวายน้อย มยุรี  แก้วตา ครู อนุมัติ
365 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450793 บ้านหวายน้อย อุไรวรรณ  ปินะถา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน อนุมัติ
366 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450794 บ้านจาน เกษมศรี  รูจีพันธ์ ครู อนุมัติ
367 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450794 บ้านจาน ภานุวัฒน์  ภูมิผักแว่น ครู อนุมัติ
368 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450789 บ้านหนาด จิระ  มูลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
369 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450789 บ้านหนาด นางสาวปรางค์ทราย  นามเดช ธุรการสถานศึกษา อนุมัติ
370 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450790 บ้านยางใต้ รัตนาภรณ์  ศรีภูโรจน์ ครู อนุมัติ
371 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450790 บ้านยางใต้ thuangsit  srijumnong ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
372 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450791 บ้านอีโก่ม เฉลิมพล  พารา ครู อนุมัติ
373 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450791 บ้านอีโก่ม วิทูรย์  เบ้าช้างเผือก ครู อนุมัติ
374 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450786 บ้านเทอดไทย สุทธิดา  เบ้าช้างเผือก ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
375 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450786 บ้านเทอดไทย ชุติมา  หงส์ผาแก้ว ธุรการ อนุมัติ
376 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450786 บ้านเทอดไทย รัฐกร  วิชัย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
377 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450798 บึงงามพัฒนา นรรัตน์  คณะนาม ธุรการ อนุมัติ
378 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450798 บึงงามพัฒนา ชาติชาย  สุดเสน่ห์ ครู อนุมัติ
379 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450799 ประชาราษฏร์รังสรรค์ ทวีพันธ์  นิลผาย ครู อนุมัติ
380 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450799 ประชาราษฏร์รังสรรค์ นันทิยา  จินดาฤทธิ์ ธุรการ อนุมัติ
381 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450800 บ้านนางาม นางกัญจนพร  พันโภคา ครู อนุมัติ
382 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450800 บ้านนางาม นายกมลชัย  สกุนินนท์ ครู อนุมัติ
383 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450800 บ้านนางาม นายเอกนรินทร์  ชนะดี ธุรการ อนุมัติ
384 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450800 บ้านนางาม วิรัตน์  สืบกินร ครู อนุมัติ
385 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450803 บ้านโนนราษี นายสมภาน  ภูตามเงิน ธุรการ อนุมัติ
386 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450802 บ้านดอนแก้ว นางสาวศุภกาญจน์  คามบุศย์ ครู อนุมัติ
387 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450795 บ้านขว้างใหญ่ กาญจนา  อุดมฤทธิ์ ครู อนุมัติ
388 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450796 บ้านขว้างท่าสะแบง นวลจันทร์  ชะยุมาตร์ ครู อนุมัติ
389 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450797 บ้านหวายหลึม อุทุมพร  ชาติแก้ว ธุรการ อนุมัติ
390 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450792 บ้านซองแมว นางสาวณัฐชา  วงศ์เวียน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
391 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450792 บ้านซองแมว นายประวิทย์  ปาณีนิจ ครู อนุมัติ
392 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450792 บ้านซองแมว นายประวิทย์  ปาณีนิจ ครู อนุมัติ
393 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450788 บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) เดชา  ต่อโชติ ครู อนุมัติ
394 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450787 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง พิมพิไล  ศรีชัย ครุ อนุมัติ