รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450043 : บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) อนงค์  คล้ายสมจิตร ครู
2 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450043 : บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) สมาน  คำปลิว รองผู้อำนวยการ
3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450043 : บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) นายระดับ  พรมเกตุ ครู
4 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450047 : บ้านแคนสามัคคี ธีรัช  คำยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450047 : บ้านแคนสามัคคี กาญจน์ธิดา  โสทับ ธุรการ
6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450018 : ธรรมจารีนิวาส เดชา  สังฆมณี ครู
7 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450019 : บ้านหนองพานแยบัวห้าว ชูศักดิ์  ไชยโคตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
8 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450019 : บ้านหนองพานแยบัวห้าว ชูศักดิ์  ไชยโคตร ผู้อำนวยการ
9 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450020 : บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) ทง  วงศ์อามาตย์ ครู
10 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450021 : บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) โตมร  ภูมิเขต ครู
11 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450021 : บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) สันติ  ทูลธรรม ธุรการ
12 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450049 : บ้านหนองจิกโคกสูง ขวัญตา  พิพิธกุล ครูชำนาญการพิเศษ
13 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450049 : บ้านหนองจิกโคกสูง พรรณวดี  วรรณภักดี ครู
14 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450044 : บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) Suratchanee  Chanluang ครู
15 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450026 : บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) นางพิมพ์ทอง  วงศ์อาษา ครู
16 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450028 : บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) นายสำราญ  พรรณลา ครู
17 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450028 : บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) นายชูชาติ  โคตะโน ครู
18 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450028 : บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สุรชัย   บุญมาตย์ ครู
19 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450009 : บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) นายสมบัติ  ทองดี ครู
20 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450009 : บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) สุกัลยา  นิวาสวงษ์ ครู คศ 3
21 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450010 : สหสามัคคีวิทยา ภัณฑ์นิภา  เนติรัตน์ ครู
22 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450010 : สหสามัคคีวิทยา ฉัตรชัย  จัตุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450011 : บ้านป่ายาง นางรัชนี  พลเทียร ครู ชำนาญการพิเศษ
24 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450011 : บ้านป่ายาง นันทภัค   ศรีวิเศษ ธุรการโรงเรียน
25 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450012 : บ้านหนองผือโพนศรี นายญาณวีรุตม์   พิมพ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450012 : บ้านหนองผือโพนศรี สันติราษฎร์  เทียนสี ธุรการโรงเรียน
27 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450013 : บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี นางประทีปทอง  ผาบุญมา ครู
28 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450013 : บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี ทินกร  ศิริวัฒนสาธร ครู
29 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450006 : บ้านโนนรัง สุดา  อุ่นยะนาม ครูชำนาญการพิเศษ
30 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450008 : บ้านค้อ ปนัดดา  พนิตอัชฌา ธุรการโรงเรียน
31 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450035 : อนุบาลร้อยเอ็ด Arthan  Nararach ครู
32 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450001 : เมืองร้อยเอ็ด นายจักรกริช  เวียงพล ครู
33 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450001 : เมืองร้อยเอ็ด ทวี  บุญคุ้ม ครู
34 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450001 : เมืองร้อยเอ็ด อุทัย  โคตรโยธา ครู
35 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450029 : วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) นางสาวทิวาพร   ศรีโชละ ครู
36 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450029 : วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) นางเรณู  สิทธิศาสตร์ ครูชำนาญการ
37 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450029 : วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) จักรรินทร์  จุลสม ครู
38 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450027 : บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) ชาญชัย  ขันบุตร ครู
39 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450025 : บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) นายนิน  โพธิ์ศรี ครู
40 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450025 : บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) นายจำลอง  พรหมบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
41 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450002 : บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) นายประหยัด   มาตย์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
42 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450004 : บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) นางจิรภา   แพงจันทร์ ครู
43 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450004 : บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ภัทราพันธุ์  นูเร ธุรการ
44 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450005 : บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) นางปรียา  พรหมบุตร ครู คศ.3
45 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450005 : บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) ประวิทย์  กลางคาร ครูชำนาญการพิเศษ
46 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450016 : ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) นันทนา  เสาว์บุปผา ครู
47 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450016 : ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) นันทนา  เสาว์บุปผา ครู
48 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450016 : ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) นันทนา  เสาว์บุปผา ครู
49 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450022 : บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) นายบรรลุ  พิลาภ ครู
50 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450023 : บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) amnat  siriwet ครู
51 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450023 : บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) นิติ  อิโน ครู
52 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450024 : บ้านแมตวิทยาคาร ไพรวัลย์  อุ่นเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
53 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450024 : บ้านแมตวิทยาคาร วิชิต  สิทธิศาสตร์ ครู
54 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450024 : บ้านแมตวิทยาคาร นางดวงจันทร์  พิลาภ ครู ชำนาญการพิเศษ
55 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450048 : โสภโณประชาสรรค์ จ.ส.ต.วิเชียร  บัวระบัน ครู
56 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450041 : บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) นางอวยพร  ธนพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
57 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450041 : บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) นางสาวจิราภรณ์  ถ่อนสันเทียะ ครู
58 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450056 : บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) พรพรรณ์  สิทธิศักดิ์ ครู
59 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450056 : บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) พนาไพร  วิเศษเตมีย์ ครูชำนาญการพิเศษ
60 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450039 : บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สุริชัย  อินอุ่นโชติ ครู
61 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450039 : บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) นายมณเฑียร  แรมฤทธิ์ ครู
62 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450050 : ชุมชนบ้านสีแก้ว อัครพงศ์  ไวยเวช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
63 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450051 : บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) กัญญาวีร์  เปรมสิงห์ ธุรการ
64 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450051 : บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) สุวัฒน์  สังฆะมณี ครูชำนาญการพิเศษ
65 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450052 : บ้านหนองตาไก้หนองตุ นายกันยา  กิจพฤกษ์ ครู
66 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450052 : บ้านหนองตาไก้หนองตุ นางสาวสุภาพร  พนมหอม ครู
67 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450053 : บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) นางรจนา  ธานี ครู
68 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450053 : บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) นางอัมพร  หอมหวน ครู
69 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450054 : บ้านดงสวอง ชญานิศ  โภคชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
70 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450054 : บ้านดงสวอง นางระพีพรรณ  พลเยี่ยม ครู
71 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450054 : บ้านดงสวอง นาย สุรพล  จันทะดวง ครู
72 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450054 : บ้านดงสวอง Niraphada  Phobuppha ธุรการโรงเรียน
73 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450055 : บ้านเปลือยสีแก้ว นางนารี  วันโพนทอง ครูชำนาญการพิเศษ
74 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450055 : บ้านเปลือยสีแก้ว นายวราเทพ  จันทะคาม ครู
75 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450007 : บ้านซ้งวิทยาคม นางญานิศา  คตโคตร ครู
76 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450015 : บ้านเล้าวิทยาคาร พีระชัย  ไม้แก้ว ครู
77 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450015 : บ้านเล้าวิทยาคาร พีระชัย  ไม้แก้ว ครู
78 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450017 : บ้านหนองแวง นายบุญร่วม  มุลิตา ครู
79 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450017 : บ้านหนองแวง ธิติมาพร  จันทสิทธิ์ ผู้อำนวยการ
80 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450036 : บ้านแวงวิทยา บุญศรี  แสงงาม ครู
81 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450037 : บ้านหนองยูง นายวิวัฒน์  กุศล ครู
82 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450038 : บ้านขี้เหล็ก จิตพร  ศรีสัมพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
83 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450042 : บ้านโนนแท่น เรวดี  มนตรีพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
84 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450030 : บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) จ่าสิบเอกวัชรพล  อุปาจันโท ครู
85 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450031 : บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) นางสาวปภัสสิริย์  ไชยคิรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
86 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450032 : บ้านหนองผักแว่น พจนีย์  รมไธสง ธุรการ
87 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450033 : บ้านแดงโนนสว่าง ปริยภัทร  เวียงพล ครู
88 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450034 : บ้านสามแยกโพธิ์ชัย นายประยุทธ  กมลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
89 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450129 : ชุมชนบ้านโคกล่าม สุพัดชนี  พลหนองแวง ครู
90 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450130 : บ้านหนองคูบอน นางกรรณิกา  ว่องไว ครูชำนาญการพิเศษ
91 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450131 : บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). สมจิต  ปัญจะแก้ว ครู
92 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450131 : บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). ปฐมาวดี  สารบรรณ ธุรการ
93 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450132 : บ้านเหล่ายูง นางสาวอุบล  สรอยอุดม ธุรการ
94 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450132 : บ้านเหล่ายูง dorkmai  boonliam ครู
95 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450146 : บ้านดงกลาง นางสัจจา  สุโนภักดิ์ ครู
96 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450146 : บ้านดงกลาง นางสาวเพลินพิตา   ปาประโม ธุรการโรงเรียน
97 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450147 : รัฐประชาวิทยาคาร นายลำพูน  น้อยสุวรรณา ครู
98 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450147 : รัฐประชาวิทยาคาร สุภี  โคตรทิพย์ ครู
99 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450148 : บ้านหัวนาคำ รัตนา  วรรณภูงา ครู
100 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450137 : บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ นายกระจ่าง  ประทาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
101 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450138 : บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม อภาพร  เพิ่มพูล ครูธุรการโรงเรียน
102 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450138 : บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม สันต์ไชย  มาตะวงศ์ ครู
103 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450139 : บ้านงูเหลือม ฉัตรชัย  กัญญพิลา ธุรการโรงเรียน
104 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450140 : บ้านกอกวิทยาคาร นาง  สุวรรณ บรรจง ครู
105 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450140 : บ้านกอกวิทยาคาร นายไพบูลย์   คูเมือง ครู
106 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450140 : บ้านกอกวิทยาคาร Pitchayapong  Palahong ครูธุรการ
107 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450141 : พรหมยานุสรณ์ เขมจิรา  ศุภกูล ครูชำนาญการพิเศษ
108 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450162 : บ้านดู่น้อย สุพิน  วรรณสินธ์ ครู
109 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450163 : ป่าแดงหนองฮูโนนไทย นางนันทณัฐ  บุราณ ครูผู้สอน
110 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450163 : ป่าแดงหนองฮูโนนไทย รชต  โสภณพัฒนบัณฑิต ครู
111 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450164 : บ้านดงยาง อภิสิทธิ์  หงษ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
112 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450164 : บ้านดงยาง ประยูร  บาริศรี ครู
113 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450165 : บ้านหนองชาด ยุทธนา  หอมไกล ธุรการ
114 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450136 : รัฐทวิคาม ประหยัด  ผดุงเวียง ครู
115 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450134 : บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล Juraporn  Tamprasert ครู
116 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450134 : บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล เพ็ญนี   โทนหงสา ผู้อำนวยการโรงเรียน
117 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450135 : บ้านยางเครือ นิติพัฒน์  รักกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
118 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450135 : บ้านยางเครือ สุริยันต์  พรมเกตุ ธุรการโรงเรียน
119 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450133 : บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ สัมฤทธิ์  พลีใสย์ ครู
120 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450133 : บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ ประหยัด  สุวนัตถ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
121 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450133 : บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ นายสัมฤทธิ์  พลีใสย์ ครู
122 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450142 : ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา ปรานี  โพโสภา ครู
123 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450143 : ร่องคำวิทยานุกูล ศรีไพร  วิเศษวงษา ครู
124 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450144 : บ้านโคกมอน นายคำจันทร์  วรรณสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ
125 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450145 : หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ นางเยาวลักษณ์  พาโคกทม ครู
126 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450128 : บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) นายวีรยุทธ  จันทร์เหลือง ครู
127 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450128 : บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) คมกริช  ปริปุณณะ ครู
128 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450126 : ชุมชนบ้านเมืองหงส์ รพีพงศ์  หงส์ชารี ครูขั้นวิกฤต
129 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450126 : ชุมชนบ้านเมืองหงส์ สุรสิทธิ์  พิทยวัฒนานุกูล พนักงานราชการ
130 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450126 : ชุมชนบ้านเมืองหงส์ นายแสวง  นรชาญ ธุรการโรงเรียน
131 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450127 : บ้านโคกกลาง นางสัมพันธ์  บุญเหลี่ยม ครู
132 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450127 : บ้านโคกกลาง สุรศักดิ์  เกริกชัย ผู้บริหารสถานศึกษา
133 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450161 : รัตนประชานุสรณ์ ทิฆัมพร  มาลาล้ำ ธุรการ
134 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450161 : รัตนประชานุสรณ์ Sirawan  tranga ครู
135 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450157 : ลิ้นฟ้าวิทยาคาร ปรวิทย์   นาถเหนือ ครู
136 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450158 : บ้านโนนสำราญ Thongpun  Srikrathum ครู
137 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450158 : บ้านโนนสำราญ เหมือน  บุตตะกะ ครู
138 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450158 : บ้านโนนสำราญ คงเดช  แข็งแรง ผู้อำนวยการโรงเรียน
139 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450159 : บ้านป่าดวน สมใจ  ศรีน้ำอ้อม ครู
140 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450159 : บ้านป่าดวน นายสมใจ  ศรีน้ำอ้อม ครู
141 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450149 : บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) นางสาวพรธิวา  สมเพ็ชร ครู
142 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450150 : สหคามวิทยาคาร นายทรงศักดิ์  วิสัย ครู
143 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450150 : สหคามวิทยาคาร พิมรดา  แสงภารา ครู
144 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450151 : บ้านดอนแคน ทวี  พันธุ์พานิชย์ ครู
145 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450151 : บ้านดอนแคน นายสุชิต  โพธิ์ภักดี ครู
146 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450151 : บ้านดอนแคน นายจุมพล  โคตุทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
147 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450151 : บ้านดอนแคน นายกิตติศักดิ์   บุญพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
148 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450152 : บ้านหนองหิน surapong  pongsanguan ครู
149 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450121 : บ้านอุ่มจาน phattawan  pongthai ครููธุรการ
150 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450122 : บ้านหนองแอก มรกต  บุญเหลี่ยม ครู
151 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450123 : บ้านหนองแวงหนองหัวคน ปรารถนา  แซ่ตั้ง ครู
152 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450124 : บ้านข่า นางสุนารี  ไตรประวัตร ครู
153 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450124 : บ้านข่า อัฐภิญญา  แสงสว่าง ครูธุรการ
154 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450120 : บ้านหนองผือ นายสนอง  ชมกลาง ครู
155 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450119 : ไตรมิตรวิทยา นางมุกดา  ไสยสิทธิ์ ครู
156 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450119 : ไตรมิตรวิทยา นายอดศักดิ์  พุทธโกมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450119 : ไตรมิตรวิทยา สำรวย  โพธิ์วัน ครู
158 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450117 : บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ นางรสสุคนธ์  ศิริเวช ครู
159 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450118 : หนองตอวิทยา นันทิยา  หงส์ชารี ครู
160 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450118 : หนองตอวิทยา ศมาภรณ์  มูลมาก ครู
161 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450116 : จตุรพักตรพิมาน สุภาพร  ธวันทา ครู
162 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450153 : ราชสารสุธีอนุสรณ์ นายสุพล  ชมจุมจัง ผู้อำนวยการ
163 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450153 : ราชสารสุธีอนุสรณ์ จันทร์แก้ว  จาจี ครู
164 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450154 : บ้านหนองบั่ว วันนา  ปรินทอง ครู
165 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450155 : บ้านอีง่อง ธัญชนก  ประสารีบุตร ครู
166 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450155 : บ้านอีง่อง นางสาวณัฐณิชา  สินธุชาติ ธุรการ
167 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450156 : บ้านสวนมอญ นางอัญชญาภรน์  อุทโท ูธุรการโรงเรียน
168 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450156 : บ้านสวนมอญ นางอนุสยา  ไชยชิต ครู
169 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450156 : บ้านสวนมอญ รวีวร  กองพิธี ครู
170 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450125 : บ้านค้อกุดจอก ทวี  ไตรทิพย์ ครู
171 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450125 : บ้านค้อกุดจอก นายวีระพงศ์  พืชสิงห์ ครู
172 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450206 : บ้านเขวาทุ่ง อัจฉรา  กัสนุกา เจ้าหน้าที่ธุรการ
173 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450207 : บ้านหนองช้าง นางสาวนุจรี  หงส์วิลัย ครู
174 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450208 : บ้านหนองต่าย วีระ  ปัญยาง ครูชำนาญการพิเศษ
175 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450178 : บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) นางบัวลอย  ทิพอาจ ครู
176 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450178 : บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) นางสาวธิดา  ศรีประไหม ธุรการ
177 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450174 : บ้านธวัชบุรี พรรษวุฒิ  ภาระนะที ธุรการ
178 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450174 : บ้านธวัชบุรี สุรพล  นกแก้ว ครู
179 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450174 : บ้านธวัชบุรี นางนราลักษณ์  วงค์วันดี ผู้อำนวยการ
180 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450174 : บ้านธวัชบุรี นางส่องสี  จอมทอง ครู
181 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450175 : บ้านหนองดู่ นางทองคำ  บูระพันธ์ ครู
182 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450175 : บ้านหนองดู่ นายพยุงเกียรติ  ศีลพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
183 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450188 : บ้านหัวโนน นายอำพันธ์  ประชาชิต ผู้อำนวยหชการ
184 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450188 : บ้านหัวโนน นายสมประสงค์  เพริดพราว ผู้อำนวยการโรงเรียน
185 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450188 : บ้านหัวโนน นิลวิรุณ  คำภักดี ครู
186 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450189 : บ้านดู่ นฤทธิ์  ภูเฉลิม ผู้อำนวยการโรงเรียน
187 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450189 : บ้านดู่ นายสากล  ปัจชะ ครู
188 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450189 : บ้านดู่ ทัศมาลี  ศรีอำพล ครูพี่เลี้ยง
189 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450190 : บ้านคางฮุง วงเดือน  ศรีพลพา ครู
190 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450194 : บ้านหนองบัวดอนไผ่ นางประยูร  ประจันพล ครู
191 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450167 : เมืองธวัชบุรี ประดิษฐ์  สุ่มมาตย์ ครู
192 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450168 : ชุมชนบ้านประตูชัย นายสุเวช  ชะโลธาร ครู
193 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450179 : บ้านไผ่ พรรณี  ศิริสาร ครู
194 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450179 : บ้านไผ่ นายประพงษ์  แสงสัตย์ ครู
195 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450179 : บ้านไผ่ นายสมชาย  ผาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
196 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450176 : บ้านขาม บัวไล  สมเสริฐ ครู
197 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450176 : บ้านขาม นายอรุณ  ทิพยโสต ผู้อำนวยการ
198 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450177 : บ้านสังข์ ธาราพร  บุษเนตร โรงเรียนบ้านสังข์
199 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450177 : บ้านสังข์ นายฉลาด  ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
200 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450193 : บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร วิฑูรย์  บูระพันธ์ ครู
201 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450184 : ไพศาลวิทยาคม สุพัตรา  ชำนาญเอื้อ ครู
202 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450186 : บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา ณิชาภัส  รัชอินทร์ ธุรการ
203 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450186 : บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา นายวราพงษ์   ทองคำสุก ครู
204 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450173 : บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ อัฐญาภรณ์  อริยาพัฒน์ ครู
205 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450169 : ชุมชนบ้านยางกู่ นายธงชัย  ศรีสายันต์ ครู
206 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450170 : บ้านมะอึ นายสมศักดิ์  บุญภา ครู
207 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450205 : บ้านหนองเบิด สุภาพ  จอมไพรศรี ครูชำนาญการพิเศษ
208 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450203 : บ้านเมืองน้อย นางสาวอัจฉราภรณ์  จิรพัธนนท์ ข้าราชการครู
209 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450204 : บ้านมะยาง นายจิระเดช  นิลผาย ธุรการโรงเรียน
210 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450198 : บ้านราชธานี มลิวรรณ  ป้องนานาค ธุรการโรงเรียน
211 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450199 : บ้านอีหมุน นางวันเพ็ญ  เพ็งนาม ครู
212 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450196 : บ้านหนองโสน อภิชาติ  แพงสกล ธุรการ
213 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450197 : บ้านหนองเต่า นายโรม  ภิบาลวงษ์ ครู
214 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450197 : บ้านหนองเต่า orawan  suwannasiri ครู
215 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450195 : เวฬุวันวิทยา นางจิระพร  นิสยันต์ ครู
216 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450200 : บ้านตาอุด waranoot  boonma ธุรการ
217 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450200 : บ้านตาอุด อิฑิยา  สีดอกไม้ ครู
218 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450201 : บ้านหนองสาหร่าย saichol  summart ครูอัตราจ้าง
219 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450201 : บ้านหนองสาหร่าย ชิณภัทร  บุญวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ
220 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450191 : บ้านชาดมะเหลื่อม ทับทิม  คำภักดี ผู้ปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา
221 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450171 : บ้านไก่ป่า รัตนภรณ์  สนิทพจน์ ครู
222 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450172 : บ้านดอนชัย นายธีรวัฒน์  โอดจันทึก ธุรการ
223 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450183 : ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา นางจุฬาลักษณ์   ประเสริฐรัตน์ ครู
224 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450202 : นาคำเจริญวิทย์ นาข พงษ์เพรียว  ศรีบัวชุม ครู
225 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450187 : บ้านฝั่งแดง prayoon  suparee ผู้อำนวยการ
226 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450192 : บ้านตรีคาม ทองแดง  สุ่มมาตย์ ครู
227 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450192 : บ้านตรีคาม สมจิตร์  สุทธิประภา ครู ชำนาญการพิเศษ
228 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450180 : บ้านป่าสุ่ม จำรัส  พลหาญ ครู
229 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450181 : บ้านจันทร์สว่าง อำไพ  โพธิชัย ธุรการโรงเรียน
230 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450181 : บ้านจันทร์สว่าง รุจิรา  ผ่านสำแดง ครู
231 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450182 : บ้านอุ่มเม้า พิสมัย  อุทุมภา ครู
232 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450701 : บ้านบากหนองแดง บุญสม  วงศ์อนันต์ ครู
233 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450714 : บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) นางทองสี  กวีกิจบัณฑิต ครู
234 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450714 : บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) นางสาวธนาพร  จรอนันท์ ธุรการ
235 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450716 : บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) นายสมพงษ์   พรมเกตุ ครู
236 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450716 : บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) นายสมพงษ์  พรมเกตุ ครู
237 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450703 : โพธิ์สัยสว่างวิทย์ นายสุเนศ   วงอามk9iN ธุรกา่รโรงเรียน
238 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450703 : โพธิ์สัยสว่างวิทย์ สะศิวิมล  ขจรมณี ครู
239 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450704 : บ้านโพนทอง นายฤทธิเ้ดช  บัวระคุณ ครู
240 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450706 : หนองแสงโนนสมบูรณ์ ไพบูลย์  สุขพิพัฒน์ ครู
241 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450706 : หนองแสงโนนสมบูรณ์ ละเอียด  กองแก้ว ครู
242 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450707 : บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) พัชรนันท์  ทีน้ำคำ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
243 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450707 : บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) สินมณี  ไชยคุณ ครู
244 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450711 : อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) นายเดชอนันต์  จันโทภาส ครู
245 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450712 : บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) นายสุบิน  ประกอบคำ ครูชำนาญการพิเศษ
246 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450697 : ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) เอมอร  แสนยะมูล ครู
247 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450697 : ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) วิระ  สุขวันดี ครู
248 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450699 : บ้านศรีสมเด็จ นายอารีย์  แสนนาใต้ ครู
249 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450699 : บ้านศรีสมเด็จ นายอิทธิฤทธิ์  โยธาสุข ครู
250 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450699 : บ้านศรีสมเด็จ Rossawan  Malaisit ครู
251 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450700 : บ้านโคกข่าหนองโก ประยุทธ  ไชยคำ ครูชำนาญการพิเศษ
252 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450700 : บ้านโคกข่าหนองโก นายชลิต  ชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
253 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450713 : บ้านป่าแหนหนองไร่ วิศิษฐ์  ผานาค ครู
254 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450713 : บ้านป่าแหนหนองไร่ สุภาวดี  คำภาทู ครู
255 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450713 : บ้านป่าแหนหนองไร่ นางสาวบุษกร  แสนหว้า ครูธุรการ
256 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450715 : บ้านกล้วยวิทยา ศิรินทร์รัตน์  ศิรินทร์รัตน์ กุลพิพิธ ครู
257 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450702 : บ้านเหล่ากุด นายสังคม  บัวระคุณ ครู
258 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450702 : บ้านเหล่ากุด ธัญยพร  อินทรวิชา ธุรการ
259 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450705 : บ้านสวนจิก สมติด  สมเทพ ครู
260 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450708 : บ้านหนองแวงยาว นายกอบทรัพย์  ศรีใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
261 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450696 : ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ natthawut  namsa-nga ครู
262 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450696 : ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ Kesara  Yindeemak ครู
263 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450698 : หนองคูโคกขุมดิน นายบุญสุข  วัฒวิเศษ ครู
264 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450717 : บ้านหนองใหญ่ นางสัมผัส  งามสนิท ครู
265 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450710 : โนนสีดาวิทยา ประทุมวัน  ปองดี ครู
266 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450710 : โนนสีดาวิทยา ธันยพร  แนวจำปา ครู
267 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450709 : ทรายทองวิทยา วีณา  ยิ่งยง ครู ชำนาญการพิเศษ
268 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450718 : เมืองจังหาร สรญา  คามจังหาร เจ้าหน้าที่ธุรการ
269 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450719 : บ้านแคน นายประสิทธิ์  มูลสมบัติ ครู
270 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450726 : บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) บรรเทิง  แก้วกิตติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
271 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450724 : วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) จักรพันธ์  ไวสูงเนิน ครู
272 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450724 : วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) ศศิธร   ไกยศรี ครู
273 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450724 : วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) นางเสาวภา  เชื้อคำ ครู
274 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450720 : บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) นายโสภา  บุปผสอน ครู
275 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450720 : บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) นางสำรวย  ผาฤพล ครู
276 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450721 : บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล  นายมานะสิทธิ์ ผกานนท์ ครู
277 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450722 : บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา Sangwian  Parapong ครูชำนาญการพิเศษ
278 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450722 : บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา กมลวรรณ  จันทร์นี ธุรการ
279 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450722 : บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา รัชนก  ภูมิศรีแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ
280 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450723 : บ้านหนองเข็ง นางกิ่งแก้ว   บุปผสอน ครู
281 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450723 : บ้านหนองเข็ง นายปรินทร์  แก้วกาหลง ครูธุรการ
282 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450747 : บ้านป่านหนองอ้อ นางทองร้อย  ดิษเจริญ ครู
283 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450747 : บ้านป่านหนองอ้อ รัตนาพร  ไวยเวช ธุรการ
284 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450727 : ดินดำบัวรองวิทยา นายพีรวัสดิ์   เพ็ชรทอง ครู
285 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450727 : ดินดำบัวรองวิทยา สลับ  สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
286 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450728 : บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) นางสาวอลิษา  วาสนา ธุรการ
287 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450728 : บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) นายสัมฤทธิ์  นรทีทาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
288 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450729 : บ้านเลิงคา นางสาวจิราภรณ์  นามมะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
289 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450730 : บ้านขมิ้นจานทุ่ง นายเกรียงไกร  ผ่านสำแดง ครูชำนาญการพิเศษ
290 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450730 : บ้านขมิ้นจานทุ่ง วิวรรณพร  ราชธา ครู
291 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450732 : ดงยางสะแบง นายการ  สมภักดี ครูชำนาญการพิเศษ
292 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450732 : ดงยางสะแบง นางสาวสมหญิง  ผดุงสันต์ ครู
293 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450732 : ดงยางสะแบง เดชา  มาบุญธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
294 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450739 : บ้านพยอม นายโกสินทร์  วงศ์ธรรม เจ้าหนาที่ธุรการ
295 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450740 : ดอนแคนดอนหวายสามัคคี วีระพงษ์  จันทเขต ครู ชำนาญการพิเศษ
296 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450740 : ดอนแคนดอนหวายสามัคคี นางสาวสุกัญญา  จันทร์ลาวงค์ ครู
297 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450734 : บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) สุปรีดา  โยธาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
298 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450734 : บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) ทองฉัตร  จันทะคัด ผู้อำนวยการโรงเรียน
299 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450735 : บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) สุคนธ์  เผือกแห้ว ครู
300 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450735 : บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) นางจันทร์ฉาย  เผือกแห้ว ครู
301 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450735 : บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) เบ็ญจาร์  พรมโสภา ครูธุรการ
302 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450738 : บ้านเหล่ากล้วย นายวิทยา   มาตรหนองแวง ครู
303 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450742 : โนนเชียงบังหาดหนองแค นายจำเนียร  โคตรมุงคุณ ครูชำนาญการพิเศษ
304 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450743 : บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) นายดำเนิน  โสมาเกตุ ครู
305 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450743 : บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) นายราเมศ  พระคลังทอง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
306 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450744 : บ้านดงเครือวัลย์ นายเขียน   พลประถม ครู
307 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450744 : บ้านดงเครือวัลย์ วัชราภรณ์  สงวนรัตน์ ครู
308 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450744 : บ้านดงเครือวัลย์ นายธีรพล  สาวิสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
309 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450745 : คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา นายโอวาท  แก้วสวนจิก ครู
310 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450746 : บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า นายสุรชัย  ภูมิผักแว่น ครู
311 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450746 : บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า จันทนา  ศรีทอง ครู
312 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450746 : บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า ราตรี  เรืองทอง ครูชำนาญการพิเศษ
313 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450741 : บ้านม่วงท่าลาด อัญชลี  มากพูน ครู
314 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450741 : บ้านม่วงท่าลาด วิทย์  ภูมิผักแว่น ครู
315 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450741 : บ้านม่วงท่าลาด เอมอร  ขจรมณี ครู
316 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450736 : หัวนางามวิทยา ร้อยตรีดำรงค์  อินอุ่นโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
317 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450736 : หัวนางามวิทยา รัตติยา  มะโน ครู
318 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450736 : หัวนางามวิทยา นายไพโรจน์  ประมะลิ ครู
319 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450737 : ไตรคามวิทยา นายวิทยา  สุดานิช ครู
320 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450737 : ไตรคามวิทยา สุภาพร  ชมภูบุตร ธุรการ
321 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450737 : ไตรคามวิทยา วิทยา  สุดานิช ครู
322 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450725 : แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) สวรส  อนันทวรรณ ครู
323 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450731 : บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ เกรียงศักดิ์  คำภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
324 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450733 : เขวาชีรัฐประชาสรรค์ ประยูร  นาโสม ครู
325 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450733 : เขวาชีรัฐประชาสรรค์ นางสุรีย์นิภา  วิเชียรพนัส ครู
326 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450756 : บ้านโนนข่า ชลธิชา  มงคลศิริ ครู
327 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450756 : บ้านโนนข่า สกล  เวียงอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
328 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450756 : บ้านโนนข่า อิศรีย์  มนีวิโรรจน์ ธุรการ
329 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450757 : บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) นายวิไลศักดิ์  ศิริวรรณ ครู
330 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450757 : บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) สมสิทธิ์  นงนุช ครู
331 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450751 : บ้านเขือง นายวิรัตน์  ธานีวรรณ ครู
332 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450752 : บ้านดอนพยอมน้อย นิศากาล  เดชะคำภู ครู
333 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450752 : บ้านดอนพยอมน้อย นายณัฐธนพล  กีรติธนาธิปสกุล ธุรการโรงเรียน
334 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450764 : บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) วาสนา  ศรีสุลัย ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
335 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450764 : บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) นายสรรเพชญ  พันธ์ภักดี ครู/ชำนาญการพิเศษ
336 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450764 : บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) นายสุบรรณ์  ภูเนตร์ ครู
337 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450759 : บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร นายสราวุธ  ระวาทชัย ครู
338 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450759 : บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร ณัฐพร  ใจสุภาพ ครู
339 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450760 : บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) อุมาพร  เสริมเหลา ครู
340 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450760 : บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) ดนุรุจณ์  แน่นอุดร ครู
341 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450748 : บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม สมพงษ์  วิชาชัย ครู
342 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450749 : บ้านแมดโพธิ์กลาง นายสำเนียง  ทัพสุริย์ ครู
343 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450750 : บ้านดอนแดง นายพิชิต  มะลาไสย ครู
344 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450750 : บ้านดอนแดง pissamai  poomdonnao ธุรการ
345 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450754 : บ้านวังปากบุ่ง นายวีระ  แพงวงศ์ ครู
346 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450762 : บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) ศรีลา  วรวงค์ ครู
347 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450763 : บ้านดอนสำราญ ปิลันธน์  สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา
348 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450763 : บ้านดอนสำราญ นางสุมาลี  ปักการะนา ครู
349 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450763 : บ้านดอนสำราญ ทองสุข  สมบูรณ์ ครู
350 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450765 : วังยาวเจริญวิทย์ วรรณนิษา  รูจีพันธ์ ครู
351 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450765 : วังยาวเจริญวิทย์ วิลาวัลย์  พรมแพน ครู
352 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450766 : บ้านหนองแก่ง มนตรี  เวชกามา ครู
353 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450767 : บ้านเกษมสุข ประสิทธิ์  ชมภูวิเศษ ครู
354 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450767 : บ้านเกษมสุข นางพรพรรณ  โสภาพล ครูชำนาญการพิเศษ
355 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450768 : บ้านพลับพลา นายศาธรณ์  โสภาพพล ครู
356 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450761 : บ้านมีชัย ปรัชญ์สพล  แสงคำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
357 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450761 : บ้านมีชัย นางสุชีรา  ขุนเพชรวรรณ ครู
358 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450758 : บ้านหมูม้น มาณวิกา  ศรีโท ครู
359 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450758 : บ้านหมูม้น มาณวิกา  ศรีโท ครู
360 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450758 : บ้านหมูม้น นางสุปราณี  ป่าสนธิ์ ครู
361 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450755 : บ้านธาตุประทับ นางอภิสรา  สิทธิศาสตร์ ครู
362 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450785 : ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา นางปณิดา  พิบูลย์ ครู
363 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450785 : ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา ณัฏณภัทร  เนืองภา ครู
364 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450793 : บ้านหวายน้อย อุไรวรรณ  ปินะถา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
365 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450793 : บ้านหวายน้อย มยุรี  แก้วตา ครู
366 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450794 : บ้านจาน เกษมศรี  รูจีพันธ์ ครู
367 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450794 : บ้านจาน ภานุวัฒน์  ภูมิผักแว่น ครู
368 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450789 : บ้านหนาด นางสาวปรางค์ทราย  นามเดช ธุรการสถานศึกษา
369 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450789 : บ้านหนาด จิระ  มูลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน
370 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450790 : บ้านยางใต้ รัตนาภรณ์  ศรีภูโรจน์ ครู
371 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450790 : บ้านยางใต้ thuangsit  srijumnong ผู้อำนวยการโรงเรียน
372 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450791 : บ้านอีโก่ม เฉลิมพล  พารา ครู
373 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450791 : บ้านอีโก่ม วิทูรย์  เบ้าช้างเผือก ครู
374 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450786 : บ้านเทอดไทย ธนบดี  เมาะราษี ผู้อำนวยการโรงเรียน
375 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450786 : บ้านเทอดไทย ชุติมา  หงส์ผาแก้ว ธุรการ
376 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450786 : บ้านเทอดไทย รัฐกร  วิชัย ธุรการโรงเรียน
377 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450786 : บ้านเทอดไทย สุทธิดา  เบ้าช้างเผือก ธุรการโรงเรียน
378 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450798 : บึงงามพัฒนา นรรัตน์  คณะนาม ธุรการ
379 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450798 : บึงงามพัฒนา ชาติชาย  สุดเสน่ห์ ครู
380 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450799 : ประชาราษฏร์รังสรรค์ นันทิยา  จินดาฤทธิ์ ธุรการ
381 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450799 : ประชาราษฏร์รังสรรค์ ทวีพันธ์  นิลผาย ครู
382 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450800 : บ้านนางาม นายเอกนรินทร์  ชนะดี ธุรการ
383 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450800 : บ้านนางาม นายกมลชัย  สกุนินนท์ ครู
384 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450800 : บ้านนางาม วิรัตน์  สืบกินร ครู
385 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450800 : บ้านนางาม นางกัญจนพร  พันโภคา ครู
386 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450803 : บ้านโนนราษี นายสมภาน  ภูตามเงิน ธุรการ
387 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450802 : บ้านดอนแก้ว นางสาวศุภกาญจน์  คามบุศย์ ครู
388 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450795 : บ้านขว้างใหญ่ กาญจนา  อุดมฤทธิ์ ครู
389 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450796 : บ้านขว้างท่าสะแบง นวลจันทร์  ชะยุมาตร์ ครู
390 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450797 : บ้านหวายหลึม อุทุมพร  ชาติแก้ว ธุรการ
391 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450792 : บ้านซองแมว นางสาวณัฐชา  วงศ์เวียน ธุรการโรงเรียน
392 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450792 : บ้านซองแมว นายประวิทย์  ปาณีนิจ ครู
393 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450792 : บ้านซองแมว นายประวิทย์  ปาณีนิจ ครู
394 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450788 : บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) เดชา  ต่อโชติ ครู
395 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450787 : บ้านห้วยสนุกสะพานทอง พิมพิไล  ศรีชัย ครุ