รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450107 บ้านหนองอ่างดอกรัก มะลิ  โสมทัพมอญ ครู อนุมัติ
2 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450107 บ้านหนองอ่างดอกรัก ธนาพร  อินทร์โท่โล่ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
3 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450108 บ้านฮ่องทราย นายอาทิตย์  ฤทธิโย ครู อนุมัติ
4 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450109 บ้านไทรทอง สุวรรณี  เรืองดงยาง ครู อนุมัติ
5 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450109 บ้านไทรทอง อานนท์  สิงหาด ครูธุรการ อนุมัติ
6 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450115 หนองพระบางตลาดม่วง ธัญญาภัทร์  สุริยเดชฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
7 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450115 หนองพระบางตลาดม่วง นายวีระพงษ์  แจ้งสนาม ครู ชำนาญการ อนุมัติ
8 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450105 บ้านหนองสระหงส์ นายคำพันธ์  กล้าหาญ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
9 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450064 บ้านกู่กาสิงห์ ยศกร  วิเศษโวหาร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
10 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450065 จตุรคามพัฒนา นางสาวจุฑามาศ  พิชญโสภากุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
11 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450063 บ้านสะแบง นางนิฐินันท์  อดทน ธุรการ อนุมัติ
12 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450061 บ้านหนองส้าวโพนงอย ภัทรพร  มะลิซ้อน ครู อนุมัติ
13 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450061 บ้านหนองส้าวโพนงอย นางสาวประภาสิริ   แก้ววัน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
14 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450062 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม คำจันทร์  นาสะอ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
15 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450057 เมืองเกษตรวิสัย นางสาวจุฑาทิพย์  ทองดอนดู่ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
16 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450057 เมืองเกษตรวิสัย ธนวัฒน์  บุญทัน พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) อนุมัติ
17 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450057 เมืองเกษตรวิสัย ภัทรวรรณ  ยมภักดี ครู อนุมัติ
18 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450058 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) ฤทัยทิพย์  ไตรทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
19 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450059 บ้านป่ายาง นายสุเมต  ปราณี ผอรร อนุมัติ
20 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450059 บ้านป่ายาง นิฐินันท์  อดทน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
21 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450060 บ้านหนองแวง นายขจรศักดิ์  สำลี ผอ. อนุมัติ
22 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450099 บ้านดงครั่งน้อย นางสาวศศิธร   วงศ์อาจ ครู อนุมัติ
23 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450100 ทุ่งกุลาประชารัฐ สุวิทย์  พิลาบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
24 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450101 บ้านโพนแท่น นายสถาพร  น้อยน้ำคำ ครูธุการ อนุมัติ
25 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450101 บ้านโพนแท่น ดวงใจ  วิจารย์ ครู อนุมัติ
26 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450103 บ้านแสนสี ณรงค์  สีนวลจันทร์ ครู อนุมัติ
27 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450103 บ้านแสนสี นายสถาพร  น้อยน้ำคำ ธุรการ อนุมัติ
28 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450104 วัดแจ่มอารมณ์ นายรัฐพงษ์  กุลวงษ์ ครู อนุมัติ
29 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450104 วัดแจ่มอารมณ์ สุวิท  พื้นสอาด ครู อนุมัติ
30 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450106 บ้านโพนเงินโพนทอง ศิริชัย  อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
31 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450106 บ้านโพนเงินโพนทอง วิชิต  สุระโส ครู อนุมัติ
32 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450097 บ้านดงครั่งใหญ่ สุภาภรณ์  อุดมทรัพย์ ครู อนุมัติ
33 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450098 บ้านนกเหาะ ชมพูนุช  จำปาทิพย์ ครู อนุมัติ
34 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450098 บ้านนกเหาะ นายณรงค์   เม็ดฝ้าย ครู อนุมัติ
35 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450102 บ้านโพนทัน นางพูลศรี  สุดาปัน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
36 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450102 บ้านโพนทัน มายาวี  ไชยแสง ครู อนุมัติ
37 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450110 บ้านโพนหิน วุฒินันท์  คำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม อนุมัติ
38 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450111 บ้านหนองไผ่ลุ่ม จรัส  คงเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
39 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450114 บ้านเขวาหรดี ณัฏฐนันท์  ศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
40 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450112 บ้านเขวาตะคลอง มนัสวีร์   พันธุ์ศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง อนุมัติ
41 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450113 ชีโนวาทธำรง วินัย  โพธิ์หมุด ผู้อำนวยการโรงเรียนชีโนวาทธำรง อนุมัติ
42 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450113 ชีโนวาทธำรง นายณรงค์  สุขแสง ครู อนุมัติ
43 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450071 บ้านโนนจาน นางวิภาศรี  จันทร์หอม ครู อนุมัติ
44 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450071 บ้านโนนจาน ขวัญชัย  ช่างถม ครู อนุมัติ
45 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450072 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย นายบุญมี  จันทะบัณฑิต ครู อนุมัติ
46 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450070 บ้านน้ำอ้อม นายสำราญ  ทับงาม ครู อนุมัติ
47 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450075 ไตรคามสามัคคี วิสิทธิ์  รักษาชาติ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
48 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450076 บ้านผำโนนสว่าง ฉลาด  ไชยน้ำอ้อม ครู อนุมัติ
49 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450085 คุรุราษฎร์สามัคคี ทองปอน  สุคัมภีร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
50 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450086 บ้านเขวาใหญ่ วิชัย  สระแก้ว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
51 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450080 บ้านหนองกุง นายประครอง  เครื่องพาที ครู อนุมัติ
52 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450081 บ้านหนองเปลือยตาแสง รัตนชัย  กาสิงห์ ครู อนุมัติ
53 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450082 บ้านหัวดอนชาด บุญปลูก  วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
54 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450082 บ้านหัวดอนชาด จรินทร์  ภักดีศรี ครู อนุมัติ
55 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450083 บ้านตลาดไชย นายชัยรัตน์  มาลาม ครู อนุมัติ
56 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450084 บ้านฝาง นางณัฐชุดา  อุ่นพิกุล ครู อนุมัติ
57 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450066 เมืองบัววิทยาคาร นายปัญญา  นิลทรา ครู อนุมัติ
58 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450066 เมืองบัววิทยาคาร นายสุนทร  อินธิสาร ครู อนุมัติ
59 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450067 บ้านหัวดงกำแพง บุดดี  ศรีกลับ ครู อนุมัติ
60 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450067 บ้านหัวดงกำแพง นางสาวทักษพร  นิลทรา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
61 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450068 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี นางสาวชนาภา  เอี่ยมผิว ธุรการ อนุมัติ
62 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450069 วัดบ้านโพนเงิน นายกริชภูมิ   โคตรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
63 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450093 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นางขวัญชีวา  ศรีเสมอ ครู อนุมัติ
64 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450094 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม วารินทร์  สีทะ ครู อนุมัติ
65 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450095 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ นายสายยุธ  เหลาเกิ้มฮุ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
66 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450096 บ้านหัวหนองตาด กัลยา  สิทธิจักร์ ครู อนุมัติ
67 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450092 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) วันเพ็ญ  โคตรเนตร ครู อนุมัติ
68 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450088 บ้านหนองช้าง นายทวิชงภ์  แสนนาใต้ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
69 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450088 บ้านหนองช้าง นิรุตต์  ดำรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
70 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450089 บ้านเหนือ นางหทัยชนก  คชพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
71 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450090 บ้านสิงห์ไคล นายสุวัฒน์  คำคม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
72 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450091 บ้านอี่เม้ง นายคำตัน  พิมพ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
73 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450091 บ้านอี่เม้ง นายคำตัน  พิมพ์สิงห์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
74 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450087 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) นยประดิษฐ์ชัย  มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
75 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450078 บ้านโพนสะอาด นายอมร  ใสสูงเนิน ครู อนุมัติ
76 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450078 บ้านโพนสะอาด นายปิฏก  อุปมา ครู อนุมัติ
77 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450079 บ้านหนองสังข์ นายกมล  ศรีประเสริฐ ครู อนุมัติ
78 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450079 บ้านหนองสังข์ นางสุภาณี   มูลเพชร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
79 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450073 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล ณิชนันท์  จันทะเบี้ยว ธุรการ อนุมัติ
80 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450074 บ้านคุยผงดงน้อย นางสาวปริศนา  นามจันดา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
81 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450077 บ้านดอนดู่เหล่าเสือ ปิ่น  ปิ่น ครู อนุมัติ
82 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450231 บ้านขี้เหล็ก อรวรรณ  อุตราศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
83 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450231 บ้านขี้เหล็ก นายสมพร  นามทะจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อนุมัติ
84 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450232 บ้านพิลา ชุติมา  บุญมี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
85 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450232 บ้านพิลา นายคำพันธ์  พาโคกทม ครู อนุมัติ
86 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450233 บ้านนาแค นางสุธาสินี  ศรีจำปา ครู อนุมัติ
87 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450234 บ้านโพนทอง นายพงศ์สุวรรณ  ขุมหิรัญ ครู อนุมัติ
88 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450243 บ้านขามป้อม ละอองทิพย์  พวงศรีเคน ครู อนุมัติ
89 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450248 บ้านม่วง นางวิรดา  สืบสิงห์ ครู อนุมัติ
90 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450248 บ้านม่วง นางคัทรียา  เสนา ครู อนุมัติ
91 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450249 บ้านค้อแสนสี นายภิรมย์  สุวรรณศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
92 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450250 บ้านตาจ่อยหนองสระ นายหาญชัย  อนุเวช ครู อนุมัติ
93 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450250 บ้านตาจ่อยหนองสระ นางไพลิน  เตียงพลกรัง ครู อนุมัติ
94 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450213 บ้านหนองคูโคกเพ็ก พุธศรี  เกรียงศรี ครู อนุมัติ
95 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450213 บ้านหนองคูโคกเพ็ก นันทพร  กัญญาโสภา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
96 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450214 บ้านโพนงาม จุฑามาศ  ชัยสงคราม ครู อนุมัติ
97 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450215 บ้านโนนสะอาดหนองแต้ ปราณีย์  นนยะโส ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
98 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450244 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) นายโสภณ  พลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
99 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450246 บ้านโนนจาน กฤษฎา  ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจาน อนุมัติ
100 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450237 บ้านโนนสวรรค์ นายมั่นคง  ไชยแสน ครู อนุมัติ
101 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450238 บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) นางวิไล  อันน้อยนนท์ ครู อนุมัติ
102 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450238 บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) นางปัทมา  บุตรตะโคตร ครู อนุมัติ
103 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450239 บ้านน้ำคำ นายสุพล  หารคำ ครู คศ.3 อนุมัติ
104 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450239 บ้านน้ำคำ นางจารุวรรณ  ชาลีบุตร ครู อนุมัติ
105 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450240 บ้านหัวช้าง นางสฤฒาพร  ปัสสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
106 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450240 บ้านหัวช้าง จีรวรรณ  แสงหิม ครู อนุมัติ
107 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450241 บ้านส้มโฮง นายพันธวิทย์  ยืนยิ่ง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
108 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450242 บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง นางวรางคณา  สีลา ครู อนุมัติ
109 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450247 บ้านหนองขาม วุฒินันท์  อันทะชัย ครู อนุมัติ
110 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450245 บ้านดงช้าง นางสาวสราวลี  ยาเพชร ครูธุรการ อนุมัติ
111 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450245 บ้านดงช้าง สมพงษ์  อามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
112 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450209 เมืองปทุมรัตต์ พรฤดี   เจริญผล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
113 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450209 เมืองปทุมรัตต์ นายสุวัฒน์   ศรีเที่ยง ครู อนุมัติ
114 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450210 บ้านจานเหนือ น.ส.อัจฉรา  ประมูลจักโก ครู อนุมัติ
115 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450211 ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) นายกาญจน์บัณฑิต   โชติขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
116 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450211 ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) นายกสิณ   สิมลี ครู อนุมัติ
117 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450212 บ้านหนองบึง อุดม  ต้นจาน ครู อนุมัติ
118 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450212 บ้านหนองบึง นายสมศักดิ์ศรี  ชราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
119 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450236 บ้านจานใต้ เชอรี่   แก้วมงคล ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
120 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450236 บ้านจานใต้ นายอัมพร  สายสุด ครู อนุมัติ
121 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450235 บ้านโคกก่อง ศุภรัตน์  ฤาโภา ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
122 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450235 บ้านโคกก่อง นางธีญชนก   สีสมยา ธุรการ อนุมัติ
123 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450230 บ้านโพธิ์น้อย ว่าที่ร้อยตรี เมธี   ลาหล้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
124 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450230 บ้านโพธิ์น้อย นายบุญเส็ง   พลละคร ครู อนุมัติ
125 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450229 บ้านโพนสูง นางสาวพิศมัย  ชุมโท่โล่ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
126 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450229 บ้านโพนสูง นายจักรพงษ์  วังลาด ครู อนุมัติ
127 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450216 บ้านสระบัว บุญร่วม  ทุมจีน อนุมัติ
128 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450216 บ้านสระบัว นางศริญญา  การิโก ครู อนุมัติ
129 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450217 บ้านหนองมะเขือ จุรีพร  โชติขันธ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
130 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450218 บ้านเขวาโคกสวายโดด นายวีระยุทธ   ไชยพรม ธุรการ อนุมัติ
131 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450218 บ้านเขวาโคกสวายโดด ทองพูล  ประมูลจะโก ครู อนุมัติ
132 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450219 บ้านเขวาทุ่ง วีระยุทธ  ไชยพรม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
133 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450220 บ้านภูดิน นางกิ่งแก้ว  ชำนาญจันทร์ ครู อนุมัติ
134 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450221 บ้านบัวขาว ศราวุธ  กุลชาติ ครู อนุมัติ
135 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450221 บ้านบัวขาว กัลยาณี  โชติขันธ์ ผอ อนุมัติ
136 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450222 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ ไชยยา  จุมพลา ธุรการ อนุมัติ
137 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450223 ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) ต่อทรัพย์  พาโคกทม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
138 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450228 บ้านดู่ฝายใหญ่ นายวิรกุล  บาลศิริ ครู อนุมัติ
139 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450224 บ้านสวนปอ นายศักดิ์ศรี  ไหลสุข ครู อนุมัติ
140 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450225 บ้านสำราญหนองบาก นวลตา  กุมชาติ ครู อนุมัติ
141 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450226 บ้านโคกกลาง บุญถม  ศรีชนะ ครู อนุมัติ
142 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450226 บ้านโคกกลาง นายทองเพชร  สุขพิพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
143 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450227 ประสิทธาราม อ้วน  ลือธิสาร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
144 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450264 บ้านดงมัน สุดาวรรณ  ชัยหงษา ครู อนุมัติ
145 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450297 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) เฉลิมชัย  เอื้อสามาลย์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
146 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450297 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) สุภิญญา  เสนาะ ครู อนุมัติ
147 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450300 บ้านคูฟ้า นางสาวณัฐกฤตา  วลีประทานพร ครู อนุมัติ
148 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450269 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา นางยุภาพร  อัตะโน ครู อนุมัติ
149 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450265 คำไฮสำโรงวิทยาคาร เสาวนีย์  ศรีอภิญญา ครู อนุมัติ
150 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450266 บ้านนางเตี้ยไศลทอง ชวนพิศ  สุขประเสริฐ ครู อนุมัติ
151 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450266 บ้านนางเตี้ยไศลทอง กนกกาญจน์  เสือไธสง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
152 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450267 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) ละออง  คำผาลา ครู อนุมัติ
153 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450267 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) พิทักษ์  ซ่อนบุญ ครู อนุมัติ
154 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450268 บ้านดอนคำ ยุภาพร  ไกรยะอุด ครู อนุมัติ
155 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450274 บ้านโนนศิลา กิติพงษ์  งวงคำนาม ลูกจ้าง อนุมัติ
156 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450274 บ้านโนนศิลา นนทน์ธีกรณัฐ  กิตติซาระบุตร ครู อนุมัติ
157 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450275 โนนไทยวิทยาคาร นายบรรพต  ลุนอุดม ครู อนุมัติ
158 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450275 โนนไทยวิทยาคาร สุนันทา  ลาน้ำเที่ยง ธุรการ อนุมัติ
159 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450276 ไตรราษฎร์วิทยา วิเชียร  จันทะไพร ครู อนุมัติ
160 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450277 บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) นางจุรีพร  กาญจนศิริรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
161 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450277 บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) นพรัตน์  พนมโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
162 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450278 บ้านคำแดง นางสมลักษณ์  นามมนตรี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
163 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450279 บ้านหนองฟ้า นางฉวีวรรณ  บัวแสงใส รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฟ้า อนุมัติ
164 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450299 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) นางพิศมัย  สอนลา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
165 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450298 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ นางวิไลลักษณ์  โพธิ์ไพร ครู อนุมัติ
166 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450270 บ้านชาติ นางยุภา  ธงศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
167 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450257 บ้านโนนม่วง นายมนตรี  โททัสสะ ครู อนุมัติ
168 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450271 บ้านโนนจิกหนองคู อนงค์  สาสนาม ครู อนุมัติ
169 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450272 บ้านคำพระ นางสาวศริญญา  สุกใส ครู อนุมัติ
170 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450273 บ้านนานวลราษฎร์นิยม ลัดดา  ใจเมือง ครู อนุมัติ
171 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450251 อนุบาลเมืองพนมไพร นายวิรัตน์  พวงช้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
172 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450251 อนุบาลเมืองพนมไพร เอมอร  พลโคกก่อง ครูธุรการ อนุมัติ
173 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450251 อนุบาลเมืองพนมไพร นายสุนทร   บุ่นวรรณา ครู อนุมัติ
174 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450252 บ้านดอนเจริญ นงนุช  พนมกุล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
175 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450252 บ้านดอนเจริญ นางสาวจิราวรรณ  บุดทะสุ ครูธุรการ อนุมัติ
176 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450253 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว นายอำพร  ชัยอาวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
177 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450254 ดอนเสาโฮง สุพรรณิการ์  ปากวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
178 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450254 ดอนเสาโฮง นางโชคศุภกานต์  ข่าขันมะลี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
179 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450281 ปัญจคามประชาสรรค์ ว่าที่ ร.ต.ธีระพันธ์  ไชยพร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
180 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450282 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ปิยมาตร  ชะนะทร ครู อนุมัติ
181 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450283 บ้านดอนบ่อดอนแฮด สุรสิทธิ์  โนภาศ ครู อนุมัติ
182 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450284 บ้านหนองเหล็ก ณัฐกรณ์  ดวงประภา พนักงานราชการ อนุมัติ
183 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450284 บ้านหนองเหล็ก ทิพยธิดา  พวงศรีเคน ผู้ช่วยแม่ อนุมัติ
184 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450262 บ้านบัวงาม นายปริญญา  อุคำ ธุรการ อนุมัติ
185 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450258 บ้านโพธิ์ใหญ่ thongyos  pengwichai ครู อนุมัติ
186 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450259 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ เสวตร  วรวงศ์ ครู อนุมัติ
187 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450260 หนองกุงวิทยา ปริญญา  ตะนุมาตย์ ครู อนุมัติ
188 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450261 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน นายธวัชชัย  ชูวิชัย ธุรการ อนุมัติ
189 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450261 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน นายคำเตียง  รัตนโสภา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
190 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450280 บ้านหัวหนองกุดหลด ดิลก  ภูศรีน้ำ ครู อนุมัติ
191 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450291 บ้านสมสะอาด บรรจงศักดิ์  แถลงธรรม ครู อนุมัติ
192 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450291 บ้านสมสะอาด ชำนาญ  สมบูรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
193 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450289 บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา วุฒิพงษ์  โภชะโน ครู อนุมัติ
194 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450290 ดอนดู่ดอนเจริญ นางศศิธร  ศรีทะวงษ์ ครู อนุมัติ
195 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450290 ดอนดู่ดอนเจริญ นางศิริพร   โพธิ์ศรีมาตย์ ครู อนุมัติ
196 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450255 บ้านสระแก้ว ธีระพนธ์  ถวิลไพร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
197 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450256 บ้านโนนทรายสระทอง พัฒนา  มิรัตนไพร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
198 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450256 บ้านโนนทรายสระทอง พิชัย  สีพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง อนุมัติ
199 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450256 บ้านโนนทรายสระทอง ญาริญฎา  ชัยอุโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
200 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450263 บ้านโพธิ์น้อย ณรงค์  นามสิมมา พนักงานธุรการ อนุมัติ
201 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450263 บ้านโพธิ์น้อย ชญาภณิกศา  กระเดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
202 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450292 นาชมดอนกลางวิทยา นางสาวประพิมพ์ภัสร์  คำวิไชย ครู อนุมัติ
203 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450293 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) นายมีชัย  ชาญวิรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
204 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450293 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) สุวมาศ   ไชยบูรณ์ ครู อนุมัติ
205 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450294 บ้านดอนแดง นายบุญตา  ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
206 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450294 บ้านดอนแดง โชคทวี  ศรีบุรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
207 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450295 บ้านท่าลาดวารีวิทยา เชาวลิต   ปีเจริญ ครูโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา อนุมัติ
208 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450295 บ้านท่าลาดวารีวิทยา ชุติมา  ธงศรี ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
209 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450295 บ้านท่าลาดวารีวิทยา นายพงษ์เทพ  ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
210 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450295 บ้านท่าลาดวารีวิทยา นายพงษ์เทพ  ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
211 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450296 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) นางสาวจุฑารัตน์รตี  มูลจันที ครู อนุมัติ
212 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450288 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม naruemon  vanpakdee ธุรการ อนุมัติ
213 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450288 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม นายศุภชัย  ต้นทัพไทย ครู อนุมัติ
214 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450286 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) นางทวิพร  เคนโยธา ครูผู้สอน อนุมัติ
215 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450286 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) นายธนิตศักดิ์  เคนโยธา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
216 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450287 บ้านหัวนา ปริณ  เรืองจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
217 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450287 บ้านหัวนา นายมงคล  วงค์ท้าว ครูธุรการ อนุมัติ
218 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450285 บ้านหนองทัพไทย ถาวร  ไชยขันธ์ ครู อนุมัติ
219 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450285 บ้านหนองทัพไทย ณรงค์  สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
220 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450410 เมืองจำปาขัน นางชลลดา  มณีวรรณ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
221 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450410 เมืองจำปาขัน นายเสน่ห์  ประกอบเสริม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
222 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450413 บ่อพันขันวิทยา นางนวลจันทร์  สุจริต ครู อนุมัติ
223 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450413 บ่อพันขันวิทยา บุญญารัตน์  ลาสระคู ธุรการ อนุมัติ
224 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450414 บ้านปลาค้าว นางอ่อนตา  สีธรรม ครู อนุมัติ
225 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450414 บ้านปลาค้าว นางสาวพรรรณี  กลางสุพรรณ์ ครู อนุมัติ
226 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450415 บ้านหญ้าหน่อง นางพิจิตร  ประราศรี ครู อนุมัติ
227 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450415 บ้านหญ้าหน่อง นางพิจิตร   ประราศรี ครู อนุมัติ
228 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450407 บ้านหนองบั่ววิทยา นายวิบูลย์  สุขประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
229 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450408 บ้านแดง นายนันทวิชญ์  จุนทวิเทศ ครู อนุมัติ
230 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450402 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ปิยนุช  นามคำ ครู อนุมัติ
231 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450406 บ้านค้อโนนสว่าง นายเตรียม   หงษ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
232 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450381 บ้านยางเลิง ชินวัฒน์  พัชรคำสุดที เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
233 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450381 บ้านยางเลิง บวร  ประสาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเลิง อนุมัติ
234 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450382 บ้านหมอตา พิชัย  จิณรินทร์ ครู อนุมัติ
235 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450383 บ้านดอกไม้ สุรีพร  คำงาม ครู อนุมัติ
236 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450384 บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) ธัญบูรณ์  ทองขัน ครู อนุมัติ
237 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450385 บ้านภูงา นวลสิริ  ชาญอุไร ครู อนุมัติ
238 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450385 บ้านภูงา อัสนี  ธรรมเสนา ครู อนุมัติ
239 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450386 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ ชาญณรงค์   มณีรัตน์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
240 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450387 บ้านฮ่องสังข์ นางสาวอรวรรณ  มณีรัตน์ ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
241 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450388 บ้านสาหร่าย นายสราวุธ  เมรัตน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
242 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450388 บ้านสาหร่าย ศศิประภา  ถาวร ธุรการ อนุมัติ
243 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450388 บ้านสาหร่าย นายจรินทร์  วงศ์คำมา ครู อนุมัติ
244 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450389 บ้านดอนแคน บานเย็น  คำสวาสดิ์ ครู อนุมัติ
245 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450389 บ้านดอนแคน นายพชรกฤต  เพ็งเหมือน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
246 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450390 บ้านโนนตาด นางสุพรรษา  สีสุทะ ธุรการ อนุมัติ
247 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450425 เมืองทุ่งวิทยา วรรณภา  นินนันท์ ครูธุรการ อนุมัติ
248 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450426 ทุ่งศรีเมืองวิทยา ไพบูลย์    ศรีสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
249 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450427 โพนขวาวพิทยาคม นายวันชัย  คำมณี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
250 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450428 หว่านท่าสมอวิทยา นางมยุรี  พันธ์ภา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
251 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450391 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) นายสัญญาศักดิ์  พิลาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
252 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450392 บ้านร้านหญ้า นายสัมพันธ์  ภูหินกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
253 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450392 บ้านร้านหญ้า ครูฝุ่น  ละอองทิพย์ ครู อนุมัติ
254 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450393 บ้านโพนเดื่อ อุบล  พรมมี ครู อนุมัติ
255 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450393 บ้านโพนเดื่อ นายสำราญ  สุขหนองบึง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
256 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450442 บ้านสระโพนทอง สุพจน์  หินกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
257 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450443 บ้านคูดินทราย นายวิเชียร  แสงสุมาศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
258 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450443 บ้านคูดินทราย นายธีรวัฒน์  ศรีกะกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
259 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450424 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว นางอุไรวรรณ   พลจ่า ครู อนุมัติ
260 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450424 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว นายมงคล  จันดารัตน์ ครู อนุมัติ
261 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450424 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว พงษ์เทพ  คำลอย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
262 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450380 บ้านเม็กหางเหย ปฐมสิงห์  คำอ่อนสา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
263 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450376 บ้านนา อรุณี  แก้วขาว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
264 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450376 บ้านนา นางอุรวัล  โวอ่อนศรี ครู อนุมัติ
265 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450377 บ้านงูเหลือม นายสมบูรณ์  สีสัน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
266 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450378 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา นายสุพงษ์  เวโน ผอ อนุมัติ
267 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450379 บ้านโพนยานาง นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
268 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450422 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) นายสืบสกุล  ชดช้อย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
269 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450420 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ อรรถพงษ์  อ่อนสองชั้น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
270 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450420 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ นายสมโภชน์  คำลอย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
271 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450421 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี นายไสว  ภาระบุตร ครู อนุมัติ
272 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450418 น้ำคำใหญ่วิทยา นายอานนท์  นามเพ็ง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
273 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450419 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม นายอุระ  บุตรศาสตร์ ครู อนุมัติ
274 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450417 บ้านหนองยางหนองไผ่ นางธนพร  วิรุณพันธ์ ครู อนุมัติ
275 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450411 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ นางอุไรพร  ภิบาลวงษ์ ครู อนุมัติ
276 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450412 บ้านเหล่าติ้ว สัมฤทธิ์  มืดทัพไทย ครู อนุมัติ
277 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450429 บ้านมหิงษาราม นางเทียม  รักษาธรรม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
278 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450430 ห้วยหินลาด นายสมคิด  คำสนาม ครู อนุมัติ
279 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450430 ห้วยหินลาด แสงเดือน  นามจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
280 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450416 บ้านยางเครือด่านน้อย นายปฏิวัติ  ดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
281 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450433 เมืองอารัมย์ นายธวัชชัยโยธิน  โยธิการ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
282 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450371 บ้านสนาม ปราณี  จันทร์หนองสรวง ครู อนุมัติ
283 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450440 บ้านดอนยาง นายณรงค์  เย็นเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
284 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450441 บ้านโพนครกน้อย อนันต์  คำหินกอง ครู อนุมัติ
285 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450368 เมืองสุวรรณภูมิ นายพิษณุ  นนตะพันธ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
286 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450368 เมืองสุวรรณภูมิ นางพิสมัย  กิตติวัฒนพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อนุมัติ
287 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450370 ดอนแฮดวิทยา บพิตร์  จันทรศรี ครู อนุมัติ
288 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450439 โสภาพพิทยาภรณ์ วิมลพรรณ  แต้สกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
289 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450374 บ้านน้ำคำน้อยวิทยา นางนิภาวัลย์  สมสีไสย ครู อนุมัติ
290 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450431 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา นายวีรศักดิ์  โฮมสองชั้น ธุรการ อนุมัติ
291 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450431 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา เบญจมาศ  ไหมพรม ครู อนุมัติ
292 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450369 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ นายประยูร  สองสี ครู อนุมัติ
293 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450369 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ นางสาวอุมาพร  เตชปัญญาสิริ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
294 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450372 บ้านเหม้าวิทยา นายต่อวงศ์  แต้สกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
295 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450432 จตุคามวิทยา นายประเสริฐ  แสงสุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
296 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450434 บ้านขี้เหล็ก นางกานต์ธิดา  จุ่นหัวโทน ครู อนุมัติ
297 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450434 บ้านขี้เหล็ก นายสมศักดิ์  พิมทา ครูคศ3 อนุมัติ
298 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450436 บ้านหนองแล้ง นายสงวนศักดิ์  จันทร์หัวโทน ครู อนุมัติ
299 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450436 บ้านหนองแล้ง นายพุทธ  โครตเทิ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
300 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450409 บ้านน้ำคำน้อย นายสมศักดิ์  ธรศรี ครู อนุมัติ
301 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450405 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) นายสุบัน  คำมณี ครู อนุมัติ
302 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450403 บ้านหัวช้าง วรศักดิ์  ไหมพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
303 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450404 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) วิเชียร  บุตรบุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
304 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450404 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) พรพิมล  สำราญใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
305 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450435 บ้านโคกสำโรง ไพฑูรย์   โงนขำ ครูคศ3 อนุมัติ
306 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450435 บ้านโคกสำโรง นางสาวรุ่งนภา  แตงทิพย์ ธุรการ อนุมัติ
307 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450435 บ้านโคกสำโรง นางกุลธิดา   นาเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
308 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450437 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ วัชราภรณ์  สุดชารี ธุรการ อนุมัติ
309 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450423 บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ นายอนิวัฒน์  มาแสวง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
310 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450401 บ้านสองชั้น นายคูณ  ขจรภพ ครู อนุมัติ
311 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450401 บ้านสองชั้น นายสมพงษ์  วงศ์อาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองชั้น อนุมัติ
312 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450396 บ้านส้มโฮง นายเอนก  สามิบัติ ครู อนุมัติ
313 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450397 บ้านโพนดวน นายสม  สระแก้ว ครู อนุมัติ
314 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450394 เบญจคามวิทยา ภัคชิสา  โพธิไพร ธุรการ อนุมัติ
315 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450394 เบญจคามวิทยา ถาวร  ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจคามวิทยา อนุมัติ
316 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450395 บ้านโพนพอุง สุระพงษ์  ยมรัตน์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
317 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450395 บ้านโพนพอุง นายอาคม  เสาว์บุปผา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
318 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450398 บ้านหินกอง พิชัย  สุดชารี ครู อนุมัติ
319 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450398 บ้านหินกอง นายดาว  ศรีคำภา ครู อนุมัติ
320 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450399 บ้านเล้าข้าว นางสาวอัชรา   ขันธวงศ์ ครู อนุมัติ
321 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450399 บ้านเล้าข้าว นายสมเกียรติ  สระแก้ว ครู อนุมัติ
322 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450400 บ้านขัดเค้า ว่าที่ร้อยตรีทักขิณัญ  ศรีกู่กา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
323 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450444 บ้านตังหมอง นายไพฑูรย์  พัฒนสระคู ครู อนุมัติ
324 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450445 บ้านหนองอีเข็ม นายอาวุธ  ทองบุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
325 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450627 บ้านหัวนา ํธนาพร  อินทร์โท่โล่ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
326 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450627 บ้านหัวนา พรสวรรค์  จันทร์เติม ครู อนุมัติ
327 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450628 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา ภูมิรินทร์  ธิภาศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
328 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450628 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา นางฉลุลักษณ์  อุภัยศรี ครู อนุมัติ
329 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450629 บ้านเหล่าหัวภู นางสุกัญญา  เนื้อจันทา ครู อนุมัติ
330 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450630 บัวสูงบัวเงินวิทยา นายณัฐพงศ์  แก่นสา ครู อนุมัติ
331 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450631 หนองยางวิทยาคม นางพนิดา  วงศ์จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
332 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450623 บ้านสูงยาง นางสาวรุ่งทิพย์  ชนะพันธ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
333 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450623 บ้านสูงยาง นายโยธิน  ไชยเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
334 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450623 บ้านสูงยาง ส.ต.ต.นปดล  นพเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
335 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450624 บ้านคูเมือง ฐาปนี  สิงห์นันท์ ครู อนุมัติ
336 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450624 บ้านคูเมือง สวาท  สิงห์คลี ครู อนุมัติ
337 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450625 บ้านป่าดวนพังหาด พุทธา  จงใจจิต เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
338 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450626 ดงเกลือวิทยา นายพิสรร  ปัดชาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
339 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450619 บ้านเมืองสรวง ดรุณ   เกตุตากแดด ผู้อำนวยการ อนุมัติ
340 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450620 ชุมชนบ้านผำ นางสุดารัตน์  อยู่ประไพ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
341 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450616 บ้านเหล่าฮก นางบุณยวีร์  ธนาไสย์ ครู อนุมัติ
342 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450617 บ้านป่ายางวนาทิพย์ นายสุทธี  สุริยหาญ ครู อนุมัติ
343 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450632 บ้านหนองผือโนนค้อ นายสัมฤทธิ์  จงใจจิต ครู อนุมัติ
344 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450621 บ้านข่อย นายวิเชียร  กันหาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อย อนุมัติ
345 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450622 หนองหินใหญ่วิทยา รัชฎาภรณ์  คำลอย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
346 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450618 บ้านหนองหินน้อย นายทินกร  คลังจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
347 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450667 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย สุวิทย์  มณีวรรณ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
348 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450668 บ้านโพนทอง มนตรี  คำไฮ ครู อนุมัติ
349 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450668 บ้านโพนทอง นายจักรกฤษณ์  หนาแน่น ธุรการ อนุมัติ
350 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450669 บ้านหนองพลับ มิญช์มนัส  สลางสิงห์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
351 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450670 เมืองโพนทราย สันติศักดิ์  สุวรรณษา ครู อนุมัติ
352 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450670 เมืองโพนทราย อนุชิต  ฤทธิวุธ ครู อนุมัติ
353 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450671 บ้านหนองบัวประชาสรรค์ นายทองขาว  ศรีมนตรี ครู อนุมัติ
354 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450671 บ้านหนองบัวประชาสรรค์ นายชัชวาล  ปานบุดดา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
355 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450673 บ้านหนองสรวงหนองซำ ชยุต  งามเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
356 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450673 บ้านหนองสรวงหนองซำ นางสาวสุพรรณ  กั้วมาลา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
357 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450674 บ้านหนองยาง กิตติญาพร  มุลเมืองแสน ครูธุรการ อนุมัติ
358 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450674 บ้านหนองยาง อรอินทร์  ชมภูเวียง ครู อนุมัติ
359 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450674 บ้านหนองยาง บัณฑิต  สามิบัติ ครู อนุมัติ
360 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450675 บ้านดอนหม่วย อาคม  บุตรหินกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
361 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450675 บ้านดอนหม่วย อาคม  บุตรหินกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
362 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450676 ยางคำวิทยา นายสวัสดิเกียรติ   ไชยโย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
363 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450676 ยางคำวิทยา นายอิทธิพล  ปานบุดดา ครู อนุมัติ
364 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450677 บ้านเหล่าข้าว จุฬา  บุญเศษ ครู อนุมัติ
365 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450672 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง อรพร  วงศ์ดินดำ ครู อนุมัติ
366 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450678 บ้านสว่าง อธิชาติ  ทองขัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรเรียน อนุมัติ
367 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450678 บ้านสว่าง ประสงค์  ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
368 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450679 บ้านดอนขาม ภันฑิลา  มณีวรรณ ครู อนุมัติ
369 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450679 บ้านดอนขาม บุรินทร์  ทองเทียม ครู อนุมัติ
370 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450680 สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ สวาสดิ์  ศรีวังใส ครู อนุมัติ
371 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450681 บ้านโพนดวนสาวเอ้ นายสณชัย  ทาระคำ ครู อนุมัติ
372 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450681 บ้านโพนดวนสาวเอ้ พิไลลักษณ์  หงส์มาลา ครู อนุมัติ
373 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450683 บ้านดงหมากไฟ ฐิติมา  บุญน้ำเที่ยง ธุรการ อนุมัติ
374 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450684 บ้านหัวดง นางศิริจังกรณ์  ไชยโย ครู อนุมัติ
375 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450665 สามขาพิทยาคม กิตติพิชญ์   สกุลเดช ครู อนุมัติ
376 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450666 ชุมชนบ้านหมากยาง สุพรรณ  ไชยา ธุรการ อนุมัติ
377 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450599 บ้านขี้เหล็ก นายทรงจิต  สมุทรเขต ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
378 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450600 บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) ประภาส  พิลาภ ผู้บริหาร อนุมัติ
379 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450600 บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) นพมาศ  โพธิสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
380 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450602 บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สุวิทย์  คำพร ผู้บริหาร อนุมัติ
381 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450602 บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สุวิทย์  คำพร ผู้อำนวยการ อนุมัติ
382 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450603 บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ นางสาวสาวิณี  อัตถาลำ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
383 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450595 บ้านกุดเขียว นางสาวสาธิตา  มะลิสาร ธุรการ อนุมัติ
384 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450596 ชีโหล่นวิทยา สมบูรณ์  ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
385 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450592 บ้านแจ้ง สมศักดิ์  ยอดบุดดี ครู อนุมัติ
386 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450593 บ้านท่าค้อ สุริยา  หาญอาษา ครู อนุมัติ
387 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450593 บ้านท่าค้อ สุดปรารถนา  ไชยวรรณา ธุรการ อนุมัติ
388 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450594 บ้านโนนยางรัฐพัฒนา สุเทพ  พวงไธสง ครู อนุมัติ
389 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450612 บ้านสำโรง รักขนา  แก้วคำชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
390 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450614 บ้านหว่านไฟ นายคุณาวุฒิ  เขวาลำธาร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
391 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450615 บ้านลิ้นฟ้า นายมนตรี  สิงห์ชา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
392 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450605 บ้านดู่ arisra  chanapan เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
393 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450606 บ้านดงเมืองจอก นายจิรวัฒน์  โสหนองบัว ครู อนุมัติ
394 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450598 บ้านธาตุสามัคคี สรรชัย  ลักษณะงาม ครู อนุมัติ
395 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450598 บ้านธาตุสามัคคี เขมชาติ  นานานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
396 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450587 บ้านโนนวิทยาพัฒน์ นายชัยณรงค์  ชินเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
397 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450587 บ้านโนนวิทยาพัฒน์ สุพรรณ  ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
398 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450588 บ้านกอก นายพานนท์  การะจักร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
399 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450589 บ้านดงบัง นางวัลภา  พวงปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
400 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450589 บ้านดงบัง เฉลิมพล  นิลผาย ครู อนุมัติ
401 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450590 บ้านเหล่าบากสามัคคี จันทร์ศรี  สิมสินธุ์ ครู อนุมัติ
402 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450590 บ้านเหล่าบากสามัคคี นางสาวศิรินันท์  ศรสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
403 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450585 ชุมชนบ้านโพนเมือง สมพงษ์  โพธิสาขา ครู อนุมัติ
404 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450585 ชุมชนบ้านโพนเมือง นางอาวรณ์  เชาว์ชาญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
405 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450586 บ้านน้ำคำ อภิญญา  สุรเสน ครู อนุมัติ
406 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450583 บ้านดงสว่าง นายวรสมรรถ คุณารักษ์  คุณารักษ์ ครูธุรการ อนุมัติ
407 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450583 บ้านดงสว่าง นายพิเศรษฐ์   พัฒนโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
408 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450583 บ้านดงสว่าง สุรเดช  น้ำสุวรรณ์ ธุรการ อนุมัติ
409 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450578 บ้านแวงวังเซียม พีรชนินทร์  บุตรครุฑ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
410 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450578 บ้านแวงวังเซียม ยุทธพงษ์  ดีพลงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
411 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450579 บ้านหนองฮาง นายวุฒิชัย  ผายตากแดด ธุรการ อนุมัติ
412 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450579 บ้านหนองฮาง สุพจน์ ไชยสิทธิ์  ไชยสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
413 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450580 บ้านเป้า สะอางค์  เยาวพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
414 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450581 บ้านเมืองคลอง ชูศักดิ์  สุทธิสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
415 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450577 หนองขามวิทยา อำคา  ตินนัง ครู อนุมัติ
416 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450577 หนองขามวิทยา อุษาวรรณ  ตินนัง ธุรการ อนุมัติ
417 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450613 บ้านขุมเงิน ระเบียบ  สีนอก ครู อนุมัติ
418 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450610 บ้านหนองบัว เสถียร  ภิบาลวงษ์ ครู อนุมัติ
419 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450610 บ้านหนองบัว น้ำทิพย์   จันนา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
420 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450611 บ้านหนองเรือ นายชัยบรรณ์  โวหารกล้า ครู อนุมัติ
421 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450582 บ้านแขม นายภาสกรณ์  ปัญญาหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
422 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450582 บ้านแขม นางอัญญาณี  ไชยพลงาม ครู อนุมัติ
423 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450575 บ้านมะกอก นายสมคิด  อุบาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
424 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450575 บ้านมะกอก นางสาวชัชญานันท์  ภาพลงาม ธุรการ อนุมัติ
425 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450576 บ้านทองหลาง พรชัย  แก้วพลงาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
426 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450571 บ้านหนองยาง นายหัน  เวียงนนท์ ครู อนุมัติ
427 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450571 บ้านหนองยาง siriporn  sakhasing ธุรการ อนุมัติ
428 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450572 บ้านกระจายเหล่าสูง ธีระวิทย์  เสมอโภค ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
429 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450573 บ้านหนองหัวคน นางสุจิตรา  พันธุ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
430 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450574 สีสวาดเล็บขาว Sarawut  Noinamkham จนท.ธุรการ อนุมัติ
431 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450570 บ้านหนองหมื่นถ่าน นางปริศนา  บุ่นวรรณา ครู อนุมัติ
432 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450569 บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ณัฐพล  แว่นใหญ่ ธุรการ อนุมัติ
433 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450567 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ ประเทือง  ไชยบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
434 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450568 บ้านโนนแฮด จิราวรรณ  คำจันทร์ ครู อนุมัติ
435 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450568 บ้านโนนแฮด สาวิตรี  บุญยืนนาน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
436 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450564 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา นางสมใจ  มูลหล้า ครู อนุมัติ
437 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450565 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา ทัตชา  ศรีสมบัติ ธุรการ อนุมัติ
438 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450566 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ นายเกรียงไกร  นมนาน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
439 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450566 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ ฐิตาภรณ์  บุตรรัตน์ ครู อนุมัติ
440 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450608 บ้านโหรา นางรุ่งรัชนิดา  ศิริประภากุล ครู อนุมัติ
441 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450609 บ้านหนองหว้า นายมรกต  บัวศรี ครู อนุมัติ
442 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450591 บ้านหนองนาหล้า นายสมพร   ดิษฐ์เจริญ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
443 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450601 บ้านหนองย่างงัว วรพงษ์  มหาพานต์ ครู อนุมัติ
444 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450601 บ้านหนองย่างงัว นายศักดิ์ชัย   ประวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
445 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450601 บ้านหนองย่างงัว สว่างจิต  พลรัตน์ ครู อนุมัติ
446 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450604 บ้านน้ำเงิน นางสาวนิตยา  แก้วหล่อ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
447 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450604 บ้านน้ำเงิน นางจิราพร   พรหมเวียง ครู อนุมัติ
448 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450607 บ้านแคน(วันครู 2503) นางสาวประภาพร  ทองหนองบัว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
449 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450607 บ้านแคน(วันครู 2503) นายรัฐนนท์เดชา  วัฒนาทรัพย์ศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
450 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450607 บ้านแคน(วันครู 2503) นางสาวประภาพร  ทองหนองบัว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
451 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450607 บ้านแคน(วันครู 2503) นางสาวประภาพร  ทองหนองบัว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
452 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450563 บ้านศาลา นางสุนันท์  ประกอบ ครู อนุมัติ
453 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450557 เมืองอาจสามารถ การันต์  ศรีบุญเพชร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
454 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450557 เมืองอาจสามารถ ประภัสสร  พลชำนิ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
455 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450558 บ้านส่องอนามัย นายสุรพรหม  ผาลา ครู อนุมัติ
456 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450584 บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว นุชนารถ  จันทะโคตร ครู อนุมัติ
457 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450560 บ้านสำราญ นายสุพจน์  วรวงศ์ ครู อนุมัติ
458 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450560 บ้านสำราญ นางสาวถิรนันท์  จิตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
459 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450561 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา ศราวุฒิ  วิริยะกุล ครู อนุมัติ
460 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450562 บ้านบุ่งเบา นายทิวากร  สุทธิบาก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
461 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450562 บ้านบุ่งเบา นางวริดา  สุมาลี ครู อนุมัติ
462 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450562 บ้านบุ่งเบา นางเยาวมาลย์  อาวรณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
463 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450784 บ้านหนองจาน นายเธียรชัย  ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
464 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450779 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) นางสาววุฒิพร  บุญกลอย ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
465 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450779 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) นายสุภา  ศรีชาเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
466 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450780 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง นายไชยวัฒน์   ไชยโย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
467 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450781 บ้านธาตุจอมศรี นายสุพรรณ   นิ่มอนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
468 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450781 บ้านธาตุจอมศรี นายอดิศักดิ์  ถิ่นทัพไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
469 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450782 บ้านวารีสีสุก เสถียร  หล้าแหล่ง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
470 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450783 บ้านหนองไศล สุดาทิพย์  สุทธิธรรม คูรธุรการ อนุมัติ
471 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450783 บ้านหนองไศล นายวรรณธง  สาคำไมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
472 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450773 บ้านขมิ้น สุกัญญา  รักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
473 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450773 บ้านขมิ้น วรวรรณ   จิตตเมตตากุล ครู อนุมัติ
474 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450771 บ้านดงเย็น สิภากรณ์  ซ้ายโพธิ์กลาง ครู อนุมัติ
475 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450772 บ้านกอกแก้ว อรัญญา  วิเศษวงษา ครู อนุมัติ
476 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450769 บ้านเด่นราษฎร์ รัตนมาลี  พรหมปัญญา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
477 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450770 บ้านหนองคูณ สุมานี  กลิ่นพูน ครูโรงเรียนบ้านหนองคูณ อนุมัติ
478 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450777 สาวแหวิทยา นายพลกฤษณ์  เทศสิงห์ ครู อนุมัติ
479 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450778 บ้านดอนแดง นางสาวนันท์นภัส   สมอาษา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
480 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450778 บ้านดอนแดง สรรเสริญ  กลิ่นพูน ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
481 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450774 ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) นายไพรัตน์  ทวยหาญ ครู อนุมัติ
482 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450774 ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) นางพรรัตนะ  ถิ่นทัพไทย ครู อนุมัติ
483 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450775 ขวาวคุรุประชาสรรค์ นายวิจิตร  ขอมีกลาง ครู อนุมัติ
484 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450776 ดอนกลอยวิทยาคาร นายสุวิทย์  สุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ