รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450107 : บ้านหนองอ่างดอกรัก มะลิ  โสมทัพมอญ ครู
2 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450107 : บ้านหนองอ่างดอกรัก ธนาพร  อินทร์โท่โล่ ธุรการโรงเรียน
3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450108 : บ้านฮ่องทราย นายอาทิตย์  ฤทธิโย ครู
4 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450109 : บ้านไทรทอง สุวรรณี  เรืองดงยาง ครู
5 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450109 : บ้านไทรทอง นิโลบล  เพชรภักดี ครูธุรการ
6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450109 : บ้านไทรทอง อานนท์  สิงหาด ครูธุรการ
7 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450115 : หนองพระบางตลาดม่วง ธัญญาภัทร์  สุริยเดชฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
8 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450115 : หนองพระบางตลาดม่วง นายวีระพงษ์  แจ้งสนาม ครู ชำนาญการ
9 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450105 : บ้านหนองสระหงส์ ปัทมาพร  หงทะนี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
10 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450105 : บ้านหนองสระหงส์ นายคำพันธ์  กล้าหาญ ครู ชำนาญการพิเศษ
11 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450064 : บ้านกู่กาสิงห์ นางสาวเอรินทร์  ตรีคาม ธุรการโรงเรียน
12 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450065 : จตุรคามพัฒนา นางสาวจุฑามาศ  พิชญโสภากุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450061 : บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น ภัทรพร  มะลิซ้อน ครู
14 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450061 : บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น นางสาวประภาสิริ   แก้ววัน ธุรการโรงเรียน
15 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450062 : บ้านโพนโพธิ์หว้างาม ประจวบ  ทองสระคู ครู
16 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450062 : บ้านโพนโพธิ์หว้างาม ฉัตริยา  พลศรี ครูธุรการ
17 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450057 : เมืองเกษตรวิสัย ภัทรวรรณ  ยมภักดี ครู
18 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450057 : เมืองเกษตรวิสัย นางสาวจุฑาทิพย์  ทองดอนดู่ ครูผู้ช่วย
19 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450057 : เมืองเกษตรวิสัย ธนวัฒน์  บุญทัน พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
20 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450058 : วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) ธัญญลักษณ์  เหมัง ธุรการโรงเรียน
21 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450059 : บ้านป่ายาง ราตรี  ปาโท ธุรการโรงเรียน
22 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450059 : บ้านป่ายาง นิฐินันท์  อดทน เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450059 : บ้านป่ายาง นายสุเมต  ปราณี ผอรร
24 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450060 : บ้านหนองแวง นายขจรศักดิ์  สำลี ผอ.
25 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450099 : บ้านดงครั่งน้อย นายสุวิทย์  พิลาบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
26 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450099 : บ้านดงครั่งน้อย นางสาวศศิธร   วงศ์อาจ ครู
27 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450100 : ทุ่งกุลาประชารัฐ ขวัญชัย  สมสุข ครู
28 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450101 : บ้านโพนแท่น นายสถาพร  น้อยน้ำคำ ครูธุการ
29 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450101 : บ้านโพนแท่น ดวงใจ  วิจารย์ ครู
30 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450103 : บ้านแสนสี นิสิทธิ์  สูงพล ธุรการ
31 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450103 : บ้านแสนสี ณรงค์  สีนวลจันทร์ ครู
32 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450104 : วัดแจ่มอารมณ์ นายรัฐพงษ์  กุลวงษ์ ครู
33 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450104 : วัดแจ่มอารมณ์ สุวิท  พื้นสอาด ครู
34 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450106 : บ้านโพนเงินโพนทอง วิชิต  สุระโส ครู
35 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450106 : บ้านโพนเงินโพนทอง สุภานันท์  เอี่ยมวิจารณ์ ธุรการโรงเรียน
36 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450106 : บ้านโพนเงินโพนทอง ศิริชัย  อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
37 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450097 : บ้านดงครั่งใหญ่ สุภาภรณ์  อุดมทรัพย์ ครู
38 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450098 : บ้านนกเหาะ ชมพูนุช  จำปาทิพย์ ครู
39 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450098 : บ้านนกเหาะ นายณรงค์   เม็ดฝ้าย ครู
40 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450102 : บ้านโพนทัน นางพูลศรี  สุดาปัน ครูอัตราจ้าง
41 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450102 : บ้านโพนทัน มายาวี  ไชยแสง ครู
42 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450110 : บ้านโพนหิน อินทิรา   มูลทรัพย์ ธุรการ
43 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450110 : บ้านโพนหิน วุฒินันท์  คำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม
44 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450111 : บ้านหนองไผ่ลุ่ม สุภาพร  โคตะขุน เจ้าหน้าที่ธุรการ
45 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450114 : บ้านเขวาหรดี นายวีระชัย  ทนทาน ครู
46 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450114 : บ้านเขวาหรดี เพ็ญพร  ฤทธิหงส์ ครู
47 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450114 : บ้านเขวาหรดี ณัฏฐนันท์  ศรีจันทร์ ครู
48 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450112 : บ้านเขวาตะคลอง ณัฐวรรธน์  สาวิกันย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง
49 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450113 : ชีโนวาทธำรง นายณรงค์  สุขแสง ครู
50 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450113 : ชีโนวาทธำรง วินัย  โพธิ์หมุด ผู้อำนวยการโรงเรียนชีโนวาทธำรง
51 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450071 : บ้านโนนจาน นางวิภาศรี  จันทร์หอม ครู
52 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450071 : บ้านโนนจาน ขวัญชัย  ช่างถม ครู
53 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450072 : บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย นายบุญมี  จันทะบัณฑิต ครู
54 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450070 : บ้านน้ำอ้อม นายสำราญ  ทับงาม ครู
55 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450075 : ไตรคามสามัคคี วิสิทธิ์  รักษาชาติ ครูชำนาญการพิเศษ
56 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450075 : ไตรคามสามัคคี สุพรรณ  โฮมประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
57 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450076 : บ้านผำโนนสว่าง ฉลาด  ไชยน้ำอ้อม ครู
58 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450085 : คุรุราษฎร์สามัคคี ทองปอน  สุคัมภีร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
59 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450086 : บ้านเขวาใหญ่ วิชัย  สระแก้ว ธุรการโรงเรียน
60 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450080 : บ้านหนองกุง นายประครอง  เครื่องพาที ครู
61 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450081 : บ้านหนองเปลือยตาแสง รัตนชัย  กาสิงห์ ครู
62 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450082 : บ้านหัวดอนชาด บุญปลูก  วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา
63 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450082 : บ้านหัวดอนชาด จรินทร์  ภักดีศรี ครู
64 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450083 : บ้านตลาดไชย นาย ยุติธรรม  ปะนิทานะโต ธุรการ
65 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450083 : บ้านตลาดไชย นายชัยรัตน์  มาลาม ครู
66 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450084 : บ้านฝาง นางณัฐชุดา  อุ่นพิกุล ครู
67 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450084 : บ้านฝาง สายใจ  ผมงาม ครู
68 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450066 : เมืองบัววิทยาคาร นายปัญญา  นิลทรา ครู
69 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450066 : เมืองบัววิทยาคาร นายสุนทร  อินธิสาร ครู
70 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450068 : บ้านสำราญนิวาสสามัคคี นางสาวชนาภา  เอี่ยมผิว ธุรการ
71 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450069 : วัดบ้านโพนเงิน นายกริชภูมิ   โคตรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
72 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450093 : บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นางขวัญชีวา  ศรีเสมอ ครู
73 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450094 : สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม วารินทร์  สีทะ ครู
74 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450095 : บ้านจานทุ่งโนนสังข์ นางโชติรัตน์  พันธ์หนองหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียน
75 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450096 : บ้านหัวหนองตาด กุลขนิช  สมพงษ์ผึ้ง ธุรการ
76 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450096 : บ้านหัวหนองตาด กัลยา  สิทธิจักร์ ครู
77 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450092 : บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) วันเพ็ญ  โคตรเนตร ครู
78 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450088 : บ้านหนองช้าง นิรุตต์  ดำรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450088 : บ้านหนองช้าง ชิณวัฒน์  ครองยุติ ครูธุรการ
80 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450089 : บ้านเหนือ นางสาวนิภาภรณ์  เพชรมงคลเลิศ ธุรการโรงเรียน
81 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450089 : บ้านเหนือ นางหทัยชนก  คชพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
82 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450090 : บ้านสิงห์ไคล นายสุวัฒน์  คำคม เจ้าหน้าที่ธุรการ
83 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450091 : บ้านอี่เม้ง นายคำตัน  พิมพ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
84 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450091 : บ้านอี่เม้ง นายคำตัน  พิมพ์สิงห์ ผู้อำนวยการ
85 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450091 : บ้านอี่เม้ง นายต๋อง  สุวรรณ์ ผู้อำนวยการ
86 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450087 : ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) นยประดิษฐ์ชัย  มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียน
87 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450078 : บ้านโพนสะอาด นายอมร  ใสสูงเนิน ครู
88 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450079 : บ้านหนองสังข์ นายกมล  ศรีประเสริฐ ครู
89 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450079 : บ้านหนองสังข์ นางสุภาณี   มูลเพชร ธุรการโรงเรียน
90 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450079 : บ้านหนองสังข์ Thitima  ธิติมา นาสมตรึก ธุรการ
91 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450073 : ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล ณิชนันท์  จันทะเบี้ยว ธุรการ
92 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450074 : บ้านคุยผงดงน้อย นางสาวปริศนา  นามจันดา ธุรการโรงเรียน
93 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450077 : บ้านดอนดู่เหล่าเสือ ปิ่น  ปิ่น ครู
94 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450231 : บ้านขี้เหล็ก มลฤดี  สีมา ครูธุรการ
95 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450232 : บ้านพิลา จิรัชยาพร  หินโม ครูธุรการ
96 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450232 : บ้านพิลา นายคำพันธ์  พาโคกทม ครู
97 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450232 : บ้านพิลา ชุติมา  บุญมี ธุรการโรงเรียน
98 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450233 : บ้านนาแค นางสุธาสินี  ศรีจำปา ครู
99 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450234 : บ้านโพนทอง นายพงศ์สุวรรณ  ขุมหิรัญ ครู
100 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450243 : บ้านขามป้อม ละอองทิพย์  พวงศรีเคน ครู
101 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450248 : บ้านม่วง นางวิรดา  สืบสิงห์ ครู
102 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450248 : บ้านม่วง นางคัทรียา  เสนา ครู
103 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450249 : บ้านค้อแสนสี นางสาวอภิชญา  มะโรงรัตน์ ธุรการโรงเรียน
104 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450250 : บ้านตาจ่อยหนองสระ นางไพลิน  เตียงพลกรัง ครู
105 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450250 : บ้านตาจ่อยหนองสระ นายหาญชัย  อนุเวช ครู
106 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450213 : บ้านหนองคูโคกเพ็ก พุธศรี  เกรียงศรี ครู
107 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450213 : บ้านหนองคูโคกเพ็ก นันทพร  กัญญาโสภา ธุรการโรงเรียน
108 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450214 : บ้านโพนงาม จุฑามาศ  ชัยสงคราม ครู
109 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450215 : บ้านโนนสะอาดหนองแต้ นายทศพร  ทมงาม ธุรการ
110 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450244 : บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) นายโสภณ  พลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
111 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450246 : บ้านโนนจาน กฤษฎา  ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจาน
112 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450237 : บ้านโนนสวรรค์ นายมั่นคง  ไชยแสน ครู
113 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450238 : บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) นางวิไล  อันน้อยนนท์ ครู
114 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450238 : บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) นางปัทมา  บุตรตะโคตร ครู
115 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450239 : บ้านน้ำคำ นายสุพล  หารคำ ครู คศ.3
116 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450239 : บ้านน้ำคำ นางจารุวรรณ  ชาลีบุตร ครู
117 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450240 : บ้านหัวช้างเลิงแก กฤษณะ  สิมสีดา ูธุรการโรงเรียน
118 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450240 : บ้านหัวช้างเลิงแก นางสฤฒาพร  ปัสสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
119 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450240 : บ้านหัวช้างเลิงแก จีรวรรณ  แสงหิม ครู
120 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450241 : บ้านส้มโฮง นายพันธวิทย์  ยืนยิ่ง ผู้อำนวยการ
121 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450242 : บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง นางวรางคณา  สีลา ครู
122 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450247 : บ้านหนองขาม วุฒินันท์  อันทะชัย ครู
123 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450245 : บ้านดงช้าง สมพงษ์  อามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
124 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450245 : บ้านดงช้าง นางสาวสราวลี  ยาเพชร ครูธุรการ
125 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450209 : เมืองปทุมรัตต์ นายสุวัฒน์   ศรีเที่ยง ครู
126 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450209 : เมืองปทุมรัตต์ พรฤดี   เจริญผล เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450210 : บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง น.ส.อัจฉรา  ประมูลจักโก ครู
128 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450211 : ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) นายกสิณ   สิมลี ครู
129 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450211 : ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) นายกาญจน์บัณฑิต   โชติขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
130 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450212 : บ้านหนองบึง อุดม  ต้นจาน ครู
131 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450212 : บ้านหนองบึง นายสมศักดิ์ศรี  ชราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
132 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450236 : บ้านจานใต้ เชอรี่   แก้วมงคล ผู้บริหารโรงเรียน
133 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450236 : บ้านจานใต้ นายอัมพร  สายสุด ครู
134 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450235 : บ้านโคกก่อง นางธีญชนก   สีสมยา ธุรการ
135 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450235 : บ้านโคกก่อง ศุภรัตน์  ฤาโภา ผู้บริหารโรงเรียน
136 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450230 : บ้านโพธิ์น้อย นายบุญเส็ง   พลละคร ครู
137 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450230 : บ้านโพธิ์น้อย ว่าที่ร้อยตรี เมธี   ลาหล้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
138 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450229 : บ้านโพนสูง นางสาวพิศมัย  ชุมโท่โล่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
139 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450229 : บ้านโพนสูง นางสาวจิราภรณ์  เดชชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
140 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450229 : บ้านโพนสูง นายจักรพงษ์  วังลาด ครู
141 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450216 : บ้านสระบัว บุญร่วม  ทุมจีน
142 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450216 : บ้านสระบัว นางศริญญา  การิโก ครู
143 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450217 : บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย จุรีพร  โชติขันธ์ ธุรการโรงเรียน
144 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450217 : บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย พัทธดนย์  กาญจนวาหะ ครูอัตราจ้าง
145 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450217 : บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย ชนิดา   หอมไกล ธุรการ
146 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450218 : บ้านเขวาโคกสวายโดด นายวีระยุทธ   ไชยพรม ธุรการ
147 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450218 : บ้านเขวาโคกสวายโดด ทองพูล  ประมูลจะโก ครู
148 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450219 : บ้านเขวาทุ่ง อรทัย  สิงห์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
149 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450220 : บ้านภูดิน นางกิ่งแก้ว  ชำนาญจันทร์ ครู
150 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450221 : บ้านบัวขาว นายมงคล   ภูศรีอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว
151 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450222 : หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ ไชยยา  จุมพลา ธุรการ
152 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450222 : หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ ณัฐริกา  บันหันไทยสงค์ ธุรการโรงเรียน
153 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450223 : ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) ต่อทรัพย์  พาโคกทม ครูชำนาญการพิเศษ
154 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450223 : ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) ศุภชัย  นนทมา ครู
155 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450228 : บ้านดู่ฝายใหญ่ นายวิรกุล  บาลศิริ ครู
156 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450224 : บ้านสวนปอ นายศักดิ์ศรี  ไหลสุข ครู
157 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450225 : บ้านสำราญหนองบาก นวลตา  กุมชาติ ครู
158 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450226 : บ้านโคกกลาง นายทองเพชร  สุขพิพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ
159 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450226 : บ้านโคกกลาง บุญถม  ศรีชนะ ครู
160 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450227 : ประสิทธาราม อ้วน  ลือธิสาร ครูชำนาญการพิเศษ
161 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450264 : บ้านดงมัน สุดาวรรณ  ชัยหงษา ครู
162 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450297 : บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) เฉลิมชัย  เอื้อสามาลย์ ครูอัตราจ้าง
163 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450297 : บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) สุภิญญา  เสนาะ ครู
164 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450300 : บ้านคูฟ้า นางสาวณัฐกฤตา  วลีประทานพร ครู
165 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450269 : ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา นางยุภาพร  อัตะโน ครู
166 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450265 : คำไฮสำโรงวิทยาคาร เสาวนีย์  ศรีอภิญญา ครู
167 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450265 : คำไฮสำโรงวิทยาคาร เกรียงไกร  บุญศรีสุข ธุรการ
168 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450266 : บ้านนางเตี้ยไศลทอง ชวนพิศ  สุขประเสริฐ ครู
169 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450266 : บ้านนางเตี้ยไศลทอง กนกกาญจน์  เสือไธสง เจ้าหน้าที่ธุรการ
170 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450267 : บ้านโปง(ประชาสามัคคี) ละออง  คำผาลา ครู
171 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450267 : บ้านโปง(ประชาสามัคคี) พิทักษ์  ซ่อนบุญ ครู
172 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450268 : บ้านดอนคำ ยุภาพร  ไกรยะอุด ครู
173 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450274 : บ้านโนนศิลา กิติพงษ์  งวงคำนาม ลูกจ้าง
174 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450274 : บ้านโนนศิลา นนทน์ธีกรณัฐ  กิตติซาระบุตร ครู
175 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450275 : โนนไทยวิทยาคาร นายนารินทร์   วงแหวน ธุรการ
176 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450276 : ไตรราษฎร์วิทยา วิเชียร  จันทะไพร ครู
177 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450277 : บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) นพรัตน์  พนมโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
178 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450277 : บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) นางจุรีพร  กาญจนศิริรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
179 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450278 : บ้านคำแดง นางสมลักษณ์  นามมนตรี ครู ชำนาญการพิเศษ
180 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450279 : บ้านหนองฟ้า นางปัญญา  ศรีวะสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฟ้า
181 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450299 : บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) นางพิศมัย  สอนลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
182 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450298 : บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ นางวิไลลักษณ์  โพธิ์ไพร ครู
183 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450270 : บ้านชาติ นางยุภา  ธงศรี ธุรการโรงเรียน
184 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450257 : บ้านโนนม่วง นายมนตรี  โททัสสะ ครู
185 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450271 : บ้านโนนจิกหนองคู อนงค์  สาสนาม ครู
186 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450272 : บ้านคำพระ นางสาวศริญญา  สุกใส ครู
187 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450273 : บ้านนานวลราษฎร์นิยม ลัดดา  ใจเมือง ครู
188 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450251 : อนุบาลเมืองพนมไพร นายวิรัตน์  พวงช้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน
189 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450251 : อนุบาลเมืองพนมไพร นายสุนทร   บุ่นวรรณา ครู
190 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450251 : อนุบาลเมืองพนมไพร เอมอร  พลโคกก่อง ครูธุรการ
191 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450252 : บ้านดอนเจริญ นางสาวจิราวรรณ  บุดทะสุ ครูธุรการ
192 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450252 : บ้านดอนเจริญ นงนุช  พนมกุล ธุรการโรงเรียน
193 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450253 : บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว นายอำพร  ชัยอาวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียน
194 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450254 : ดอนเสาโฮง นางโชคศุภกานต์  ข่าขันมะลี ครูชำนาญการพิเศษ
195 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450254 : ดอนเสาโฮง สุพรรณิการ์  ปากวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
196 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450281 : ปัญจคามประชาสรรค์ ว่าที่ ร.ต.ธีระพันธ์  ไชยพร เจ้าหน้าที่ธุรการ
197 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450282 : บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ ปิยมาตร  ชะนะทร ครู
198 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450283 : บ้านดอนบ่อดอนแฮด สุรสิทธิ์  โนภาศ ครู
199 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450284 : บ้านหนองเหล็ก ทิพยธิดา  พวงศรีเคน ผู้ช่วยแม่
200 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450284 : บ้านหนองเหล็ก ณัฐกรณ์  ดวงประภา พนักงานราชการ
201 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450262 : บ้านบัวงาม นายปริญญา  อุคำ ธุรการ
202 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450258 : บ้านโพธิ์ใหญ่ thongyos  pengwichai ครู
203 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450258 : บ้านโพธิ์ใหญ่ นายธวัชชัย  ชูวิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
204 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450259 : ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ ปัณณทัต  หาญเสมอ ครู
205 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450260 : หนองกุงวิทยา ปริญญา  ตะนุมาตย์ ครู
206 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450261 : บ้านโนนชัยศรีหนองแคน อรพรรณ  รัตนโสภา ธุรการโรงเรียน
207 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450280 : บ้านหัวหนองกุดหลด ดิลก  ภูศรีน้ำ ครู
208 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450291 : บ้านสมสะอาด บรรจงศักดิ์  แถลงธรรม ครู
209 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450291 : บ้านสมสะอาด ชำนาญ  สมบูรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
210 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450289 : บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา วุฒิพงษ์  โภชะโน ครู
211 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450290 : ดอนดู่ดอนเจริญ นางศศิธร  ศรีทะวงษ์ ครู
212 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450290 : ดอนดู่ดอนเจริญ นางศิริพร   โพธิ์ศรีมาตย์ ครู
213 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450255 : บ้านสระแก้ว ธีระพนธ์  ถวิลไพร ครูชำนาญการพิเศษ
214 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450256 : บ้านโนนทรายสระทอง พิชัย  สีพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง
215 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450256 : บ้านโนนทรายสระทอง พัฒนา  มิรัตนไพร ครูชำนาญการพิเศษ
216 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450256 : บ้านโนนทรายสระทอง ญาริญฎา  ชัยอุโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
217 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450263 : บ้านโพธิ์น้อย ชญาภณิกศา  กระเดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
218 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450263 : บ้านโพธิ์น้อย ณรงค์  นามสิมมา พนักงานธุรการ
219 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450292 : บ้านนาชมดอนกลางวิทยา นางสาวประพิมพ์ภัสร์  คำวิไชย ครู
220 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450293 : บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) สุวมาศ   ไชยบูรณ์ ครู
221 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450293 : บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) นายมีชัย  ชาญวิรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
222 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450294 : บ้านดอนแดง นายบุญตา  ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
223 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450294 : บ้านดอนแดง โชคทวี  ศรีบุรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
224 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450295 : บ้านท่าลาดวารีวิทยา พงษ์เทพ  ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
225 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450295 : บ้านท่าลาดวารีวิทยา ชุติมา  ธงศรี ครูธุรการโรงเรียน
226 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450296 : บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) นางสาวจุฑารัตน์รตี  มูลจันที ครู
227 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450296 : บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) นางสุมาลี  โรมศรี ครู
228 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450288 : ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม นายศุภชัย  ต้นทัพไทย ครู
229 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450288 : ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม naruemon  vanpakdee ธุรการ
230 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450286 : บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) นางทวิพร  เคนโยธา ครูผู้สอน
231 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450286 : บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) นายธนิตศักดิ์  เคนโยธา ครูชำนาญการพิเศษ
232 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450287 : บ้านหัวนา ปริณ  เรืองจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
233 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450287 : บ้านหัวนา นายมงคล  วงค์ท้าว ครูธุรการ
234 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450285 : บ้านหนองทัพไทย ถาวร  ไชยขันธ์ ครู
235 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450410 : เมืองจำปาขัน นางชลลดา  มณีวรรณ ธุรการโรงเรียน
236 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450410 : เมืองจำปาขัน นายเสน่ห์  ประกอบเสริม ครูชำนาญการพิเศษ
237 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450413 : บ่อพันขันวิทยา นางนวลจันทร์  สุจริต ครู
238 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450413 : บ่อพันขันวิทยา บุญญารัตน์  ลาสระคู ธุรการ
239 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450414 : บ้านปลาค้าว นางอ่อนตา  สีธรรม ครู
240 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450414 : บ้านปลาค้าว นางสาวพรรรณี  กลางสุพรรณ์ ครู
241 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450415 : บ้านหญ้าหน่อง นางพิจิตร  ประราศรี ครู
242 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450415 : บ้านหญ้าหน่อง นางพิจิตร   ประราศรี ครู
243 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450407 : บ้านหนองบั่ววิทยา นายวิบูลย์  สุขประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
244 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450408 : บ้านแดง นายนันทวิชญ์  จุนทวิเทศ ครู
245 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450402 : บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ปิยนุช  นามคำ ครู
246 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450381 : บ้านยางเลิง จิราพร  อังคะลา ธุรการ
247 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450382 : บ้านหมอตา พิชัย  จิณรินทร์ ครู
248 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450383 : บ้านดอกไม้ สุรีพร  คำงาม ครู
249 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450384 : บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) ธัญบูรณ์  ทองขัน ครู
250 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450385 : บ้านภูงา อัสนี  ธรรมเสนา ครู
251 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450385 : บ้านภูงา นวลสิริ  ชาญอุไร ครู
252 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450386 : จานเตยวิทยาประชาสรรค์ ชาญณรงค์   มณีรัตน์ ธุรการโรงเรียน
253 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450387 : บ้านฮ่องสังข์ นางสาวอรวรรณ  มณีรัตน์ ครูพี่เลี้ยง
254 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450388 : บ้านสาหร่าย นายจรินทร์  วงศ์คำมา ครู
255 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450388 : บ้านสาหร่าย ศศิประภา  ถาวร ธุรการ
256 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450388 : บ้านสาหร่าย นายสราวุธ  เมรัตน์ ครูผู้ช่วย
257 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450389 : บ้านดอนแคน บานเย็น  คำสวาสดิ์ ครู
258 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450389 : บ้านดอนแคน นายพชรกฤต  เพ็งเหมือน ผู้อำนวยการโรงเรียน
259 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450390 : บ้านโนนตาด นางสุพรรษา  สีสุทะ ธุรการ
260 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450425 : เมืองทุ่งวิทยา วรรณภา  นินนันท์ ครูธุรการ
261 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450426 : ทุ่งศรีเมืองวิทยา ไพบูลย์    ศรีสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน
262 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450427 : โพนขวาวพิทยาคม นายวันชัย  คำมณี ครูชำนาญการพิเศษ
263 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450428 : หว่านท่าสมอวิทยา นางมยุรี  พันธ์ภา ผู้อำนวยการ
264 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450391 : บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) นายสัญญาศักดิ์  พิลาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
265 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450392 : บ้านร้านหญ้า ครูฝุ่น  ละอองทิพย์ ครู
266 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450392 : บ้านร้านหญ้า นายสัมพันธ์  ภูหินกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
267 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450393 : บ้านโพนเดื่อ คำประกาย  เกตุด้วง ธุรการ
268 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450393 : บ้านโพนเดื่อ อุบล  พรมมี ครู
269 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450393 : บ้านโพนเดื่อ นายสำราญ  สุขหนองบึง ผู้อำนวยการโรงเรียน
270 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450442 : บ้านสระโพนทอง ธนายุทธ์   แกมแก้ว ธุรการ
271 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450442 : บ้านสระโพนทอง สุพจน์  หินกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
272 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450443 : บ้านคูดินทราย นายธีรวัฒน์  ศรีกะกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
273 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450443 : บ้านคูดินทราย นายวิเชียร  แสงสุมาศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
274 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450443 : บ้านคูดินทราย จิราภรณ์  เวียงคำ ธุรการ
275 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450424 : บ้านตาแหลวโนนหมากแงว นายมงคล  จันดารัตน์ ครู
276 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450424 : บ้านตาแหลวโนนหมากแงว นางอุไรวรรณ   พลจ่า ครู
277 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450424 : บ้านตาแหลวโนนหมากแงว พงษ์เทพ  คำลอย เจ้าหน้าที่ธุรการ
278 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450380 : บ้านเม็กหางเหย ปฐมสิงห์  คำอ่อนสา ผู้อำนวยการโรงเรียน
279 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450376 : บ้านนา อรุณี  แก้วขาว เจ้าหน้าที่ธุรการ
280 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450376 : บ้านนา นางอุรวัล  โวอ่อนศรี ครู
281 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450377 : บ้านงูเหลือม นายสมบูรณ์  สีสัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
282 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450378 : ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา นายสุพงษ์  เวโน ผอ
283 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450379 : บ้านโพนยานาง นายอั๋น  พรหมมา ครู
284 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450422 : บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการ
285 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450420 : หนองบัวคุรุประชาสรรค์ อรรถพงษ์  อ่อนสองชั้น เจ้าหน้าที่ธุรการ
286 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450420 : หนองบัวคุรุประชาสรรค์ นายสมโภชน์  คำลอย ผู้อำนวยการ
287 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450421 : ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี นายไสว  ภาระบุตร ครู
288 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450421 : ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี นางสาวนิวัฒน์  พัฒโท ธุรการโรงเรียน
289 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450418 : น้ำคำใหญ่วิทยา นายอาวุธ  ทองบุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
290 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450419 : ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม นายอุระ  บุตรศาสตร์ ครู
291 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450417 : บ้านหนองยางหนองไผ่ นางธนพร  วิรุณพันธ์ ครู
292 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450411 : บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ นางอุไรพร  ภิบาลวงษ์ ครู
293 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450412 : บ้านเหล่าติ้ว สัมฤทธิ์  มืดทัพไทย ครู
294 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450429 : บ้านมหิงษาราม นางเทียม  รักษาธรรม ผู้อำนวยการ
295 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450430 : ห้วยหินลาด นายสมคิด  คำสนาม ครู
296 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450416 : บ้านยางเครือด่านน้อย นายปฏิวัติ  ดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
297 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450433 : เมืองอารัมย์ นายมานะ  เงางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
298 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450440 : ดอนยางดอนสังข์วิทยา นางจุฑารัตน์  การรัมย์ ครู
299 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450440 : ดอนยางดอนสังข์วิทยา นางพัชรินทร์  สามะณี ผู้อำนวยการโรงเรียน
300 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450441 : บ้านโพนครกน้อย อนันต์  คำหินกอง ครู
301 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450368 : เมืองสุวรรณภูมิ นายพิษณุ  นนตะพันธ์ ธุรการโรงเรียน
302 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450368 : เมืองสุวรรณภูมิ นางพิสมัย  กิตติวัฒนพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
303 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450370 : ดอนแฮดวิทยา มณีภรณ์  แทนอาษา ครูโรงเรียนดอนแฮดวิทยา
304 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450370 : ดอนแฮดวิทยา บพิตร์  จันทรศรี ครู
305 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450439 : โสภาพพิทยาภรณ์ วิมลพรรณ  แต้สกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
306 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450374 : บ้านน้ำคำน้อยวิทยา นางนิภาวัลย์  สมสีไสย ครู
307 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450431 : หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา เบญจมาศ  ไหมพรม ครู
308 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450431 : หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา นายวีรศักดิ์  โฮมสองชั้น ธุรการ
309 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450369 : อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ นางสาวอุมาพร  เตชปัญญาสิริ ธุรการโรงเรียน
310 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450369 : อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ นายประยูร  สองสี ครู
311 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450372 : บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา นายต่อวงศ์  แต้สกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
312 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450438 : บ้านหนองแวง ณัฐนิชา  เสาศิริ ธุรการ
313 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450432 : จตุคามวิทยา นายประเสริฐ  แสงสุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
314 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450434 : บ้านขี้เหล็ก นางกานต์ธิดา  จุ่นหัวโทน ครู
315 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450434 : บ้านขี้เหล็ก นายสมศักดิ์  พิมทา ครูคศ3
316 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450436 : บ้านหนองแล้ง นายสงวนศักดิ์  จันทร์หัวโทน ครู
317 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450436 : บ้านหนองแล้ง นายพุทธ  โครตเทิ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
318 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450409 : บ้านน้ำคำน้อย นายสมศักดิ์  ธรศรี ครู
319 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450405 : บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) นายสุบัน  คำมณี ครู
320 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450403 : บ้านหัวช้าง วรศักดิ์  ไหมพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
321 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450404 : บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) พรพิมล  สำราญใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
322 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450404 : บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) วิเชียร  บุตรบุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน
323 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450435 : บ้านโคกสำโรง ไพฑูรย์   โงนขำ ครูคศ3
324 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450435 : บ้านโคกสำโรง นางสาวรุ่งนภา  แตงทิพย์ ธุรการ
325 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450435 : บ้านโคกสำโรง นางกุลธิดา   นาเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
326 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450437 : บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ วัชราภรณ์  สุดชารี ธุรการ
327 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450423 : บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ นายอนิวัฒน์  มาแสวง ผู้อำนวยการ
328 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450401 : บ้านสองชั้น นายสมพงษ์  วงศ์อาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองชั้น
329 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450401 : บ้านสองชั้น นายคูณ  ขจรภพ ครู
330 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450396 : บ้านส้มโฮง นายเอนก  สามิบัติ ครู
331 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450397 : บ้านโพนดวน นายสม  สระแก้ว ครู
332 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450395 : บ้านโพนพอุง นายอาคม  เสาว์บุปผา ผู้อำนวยการโรงเรียน
333 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450395 : บ้านโพนพอุง สุระพงษ์  ยมรัตน์ ผู้อำนวยการ
334 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450398 : บ้านหินกอง พิชัย  สุดชารี ครู
335 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450398 : บ้านหินกอง นายดาว  ศรีคำภา ครู
336 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450399 : บ้านเล้าข้าว นายสมเกียรติ  สระแก้ว ครู
337 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450399 : บ้านเล้าข้าว นางสาวอัชรา   ขันธวงศ์ ครู
338 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450400 : บ้านขัดเค้า ว่าที่ร้อยตรีทักขิณัญ  ศรีกู่กา ธุรการโรงเรียน
339 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450444 : บ้านตังหมอง นายไพฑูรย์  พัฒนสระคู ครู
340 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450445 : บ้านหนองอีเข็ม นางสาวภรณ์พิมล  ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
341 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450627 : บ้านหัวนา ธนาพร  อินทร์โท่โล่ ธุรการโรงเรียน
342 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450627 : บ้านหัวนา พรสวรรค์  จันทร์เติม ครู
343 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450628 : บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา นางสาวฉลุลักษณ์   หัตถสอย ครู
344 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450629 : บ้านเหล่าหัวภู นางสุกัญญา  เนื้อจันทา ครู
345 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450630 : บัวสูงบัวเงินวิทยา นายณัฐพงศ์  แก่นสา ครู
346 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450631 : หนองยางวิทยาคม นางพนิดา  วงศ์จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียน
347 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450623 : บ้านสูงยาง ส.ต.ต.นปดล  นพเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
348 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450623 : บ้านสูงยาง นางสาวรุ่งทิพย์  ชนะพันธ์ ธุรการโรงเรียน
349 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450623 : บ้านสูงยาง นายโยธิน  ไชยเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
350 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450624 : บ้านคูเมือง สวาท  สิงห์คลี ครู
351 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450624 : บ้านคูเมือง ฐาปนี  สิงห์นันท์ ครู
352 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450625 : บ้านป่าดวนพังหาด พุทธา  จงใจจิต เจ้าหน้าที่ธุรการ
353 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450626 : ดงเกลือวิทยา นายพิสรร  ปัดชาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
354 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450619 : บ้านเมืองสรวง มยุรี  มนตรี ธุรการโรงเรียน
355 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450619 : บ้านเมืองสรวง ถาวร  มูลมะณี ผู้อำนวยการ
356 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450620 : ชุมชนบ้านผำ นางสุดารัตน์  อยู่ประไพ ผู้อำนวยการ
357 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450616 : บ้านเหล่าฮก นางบุณยวีร์  ธนาไสย์ ครู
358 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450617 : บ้านป่ายางวนาทิพย์ นายสุทธี  สุริยหาญ ครู
359 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450632 : บ้านหนองผือโนนค้อ นายสัมฤทธิ์  จงใจจิต ครู
360 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450621 : บ้านข่อย นายวิเชียร  กันหาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อย
361 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450622 : หนองหินใหญ่วิทยา รัชฎาภรณ์  คำลอย ธุรการโรงเรียน
362 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450618 : บ้านหนองหินน้อย นายทินกร  คลังจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
363 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450667 : ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย นายมานะติ  สุวรรณศรี ธุรการโรงเรียน
364 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450668 : บ้านโพนทอง สุภาพร  นากอก ธุรการโรงเรียน
365 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450668 : บ้านโพนทอง มนตรี  คำไฮ ครู
366 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450668 : บ้านโพนทอง นายจักรกฤษณ์  หนาแน่น ธุรการ
367 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450669 : บ้านหนองพลับ มิญช์มนัส  สลางสิงห์ ผู้อำนวยการ
368 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450670 : เมืองโพนทราย อนุชิต  ฤทธิวุธ ครู
369 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450670 : เมืองโพนทราย สันติศักดิ์  สุวรรณษา ครู
370 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450671 : หนองบัวประชาสรรค์ นายทองขาว  ศรีมนตรี ครู
371 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450671 : หนองบัวประชาสรรค์ นายชัชวาล  ปานบุดดา ครู ชำนาญการพิเศษ
372 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450673 : บ้านหนองสรวงหนองซำ ชยุต  งามเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
373 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450673 : บ้านหนองสรวงหนองซำ นางสาวสุพรรณ  กั้วมาลา ธุรการโรงเรียน
374 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450674 : บ้านหนองยาง ภัทรภร  รวมรส ธุรการ
375 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450674 : บ้านหนองยาง กิตติญาพร  มุลเมืองแสน ครูธุรการ
376 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450674 : บ้านหนองยาง อรอินทร์  ชมภูเวียง ครู
377 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450674 : บ้านหนองยาง บัณฑิต  สามิบัติ ครู
378 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450675 : บ้านดอนหม่วย อาคม  บุตรหินกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
379 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450675 : บ้านดอนหม่วย อาคม  บุตรหินกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
380 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450676 : ยางคำวิทยา นายสวัสดิเกียรติ   ไชยโย ผู้อำนวยการ
381 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450676 : ยางคำวิทยา พัทราภรณ์  ชิมโพธิ์คลัง ธุรการ
382 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450676 : ยางคำวิทยา นายอิทธิพล  ปานบุดดา ครู
383 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450677 : บ้านเหล่าข้าว จุฬา  บุญเศษ ครู
384 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450672 : บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง อรพร  วงศ์ดินดำ ครู
385 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450678 : บ้านสว่าง อธิชาติ  ทองขัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรเรียน
386 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450678 : บ้านสว่าง ประสงค์  ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
387 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450679 : บ้านดอนขาม ภันฑิลา  มณีวรรณ ครู
388 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450679 : บ้านดอนขาม บุรินทร์  ทองเทียม ครู
389 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450680 : สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ สวาสดิ์  ศรีวังใส ครู
390 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450681 : บ้านโพนดวนสาวเอ้ พิไลลักษณ์  หงส์มาลา ครู
391 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450681 : บ้านโพนดวนสาวเอ้ นายสณชัย  ทาระคำ ครู
392 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450683 : บ้านดงหมากไฟ นัศญาภรณ์  สอนไชย ธุรการโรงเรียน
393 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450683 : บ้านดงหมากไฟ ว่าที่ร้อยตรีวิรัตน์  สัทธศรี ครูโรงเรียนบ้านดงหมากไฟ
394 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450683 : บ้านดงหมากไฟ ฐิติมา  บุญน้ำเที่ยง ธุรการ
395 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450684 : บ้านหัวดง นางศิริจังกรณ์  ไชยโย ครู
396 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450665 : สามขาพิทยาคม กิตติพิชญ์   สกุลเดช ครู
397 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450666 : ชุมชนบ้านหมากยาง สุพรรณ  ไชยา ธุรการ
398 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450599 : บ้านขี้เหล็ก นายทรงจิต  สมุทรเขต ผู้อำนวยการโรงเรียน
399 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450600 : บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) ประภาส  พิลาภ ผู้บริหาร
400 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450600 : บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) นพมาศ  โพธิสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
401 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450602 : บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สุวิทย์  คำพร ผู้บริหาร
402 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450602 : บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สุวิทย์  คำพร ผู้อำนวยการ
403 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450603 : บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ นางสาวสาวิณี  อัตถาลำ ธุรการโรงเรียน
404 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450597 : บ้านหัวนา ครูฝุ่น  ละอองทิพย์ ครู
405 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450595 : บ้านกุดเขียว นางบุญพริ้ง  หาญอาษา ครู
406 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450596 : ชีโหล่นวิทยา สมบูรณ์  ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
407 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450592 : บ้านแจ้ง สมศักดิ์  ยอดบุดดี ครู
408 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450593 : บ้านท่าค้อ สุดปรารถนา  ไชยวรรณา ธุรการ
409 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450593 : บ้านท่าค้อ สุริยา  หาญอาษา ครู
410 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450594 : บ้านโนนยางรัฐพัฒนา สุเทพ  พวงไธสง ครู
411 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450612 : บ้านสำโรง มณีนุช  อสุรพงษ์ ธุรการโรงเรียน
412 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450614 : บ้านหว่านไฟ นายคุณาวุฒิ  เขวาลำธาร ผู้อำนวยการโรงเรียน
413 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450615 : บ้านลิ้นฟ้า นายมนตรี  สิงห์ชา ผู้อำนวยการโรงเรียน
414 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450605 : บ้านดู่ เกษร   สายทอง ธุรการ
415 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450606 : บ้านดงเมืองจอก นายจิรวัฒน์  โสหนองบัว ครู
416 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450606 : บ้านดงเมืองจอก นางรัตนา  แก้วขาว ครู
417 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450598 : บ้านธาตุสามัคคี เขมชาติ  นานานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
418 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450598 : บ้านธาตุสามัคคี จิราภรณ์   หว่างแสง ธุรการ
419 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450598 : บ้านธาตุสามัคคี สรรชัย  ลักษณะงาม ครู
420 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450587 : บ้านโนนวิทยาพัฒน์ นางวัลภา  พวงปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน
421 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450587 : บ้านโนนวิทยาพัฒน์ สุพรรณ  ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
422 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450588 : บ้านกอก นายพานนท์  การะจักร์ ธุรการโรงเรียน
423 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450589 : บ้านดงบัง นางวัลภา  พวงปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน
424 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450589 : บ้านดงบัง เฉลิมพล  นิลผาย ครู
425 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450590 : บ้านเหล่าบากสามัคคี นางสาววรนิตย์  กุลสุวรรณ ธุรการโรงเรียน
426 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450590 : บ้านเหล่าบากสามัคคี จันทร์ศรี  สิมสินธุ์ ครู
427 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450590 : บ้านเหล่าบากสามัคคี นางสาวศิรินันท์  ศรสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
428 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450585 : ชุมชนบ้านโพนเมือง สมพงษ์  โพธิสาขา ครู
429 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450585 : ชุมชนบ้านโพนเมือง นางอาวรณ์  เชาว์ชาญ ครูชำนาญการพิเศษ
430 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450586 : บ้านน้ำคำ อภิญญา  สุรเสน ครู
431 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450583 : ชุมชนดงสว่างหนองแซง สุรเดช  น้ำสุวรรณ์ ธุรการ
432 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450583 : ชุมชนดงสว่างหนองแซง รัตนาพร  ใจหาญ ธุรการโรงเรียน
433 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450578 : บ้านแวงวังเซียม สมใจ  อุลมาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
434 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450578 : บ้านแวงวังเซียม พีรชนินทร์  บุตรครุฑ ธุรการโรงเรียน
435 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450579 : บ้านหนองฮาง สุพจน์ ไชยสิทธิ์  ไชยสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
436 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450579 : บ้านหนองฮาง นายวุฒิชัย  ผายตากแดด ธุรการ
437 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450580 : บ้านเป้า สะอางค์  เยาวพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
438 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450581 : บ้านเมืองคลอง ชูศักดิ์  สุทธิสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
439 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450577 : หนองขามวิทยา อุษาวรรณ  ตินนัง ธุรการ
440 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450577 : หนองขามวิทยา อำคา  ตินนัง ครู
441 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450613 : บ้านขุมเงิน ระเบียบ  สีนอก ครู
442 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450610 : บ้านหนองบัว เสถียร  ภิบาลวงษ์ ครู
443 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450610 : บ้านหนองบัว น้ำทิพย์   จันนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
444 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450611 : บ้านหนองเรือ นายชัยบรรณ์  โวหารกล้า ครู
445 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450582 : บ้านแขม นางอัญญาณี  ไชยพลงาม ครู
446 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450582 : บ้านแขม นายภาสกรณ์  ปัญญาหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
447 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450575 : บ้านมะกอก นางสาวชัชญานันท์  ภาพลงาม ธุรการ
448 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450575 : บ้านมะกอก นายสมคิด  อุบาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
449 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450576 : บ้านทองหลาง พรชัย  แก้วพลงาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
450 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450571 : บ้านหนองยาง นายหัน  เวียงนนท์ ครู
451 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450571 : บ้านหนองยาง siriporn  sakhasing ธุรการ
452 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450572 : บ้านกระจายเหล่าสูง น้ำฝน  ป้องทับไทย ธุรการ
453 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450573 : บ้านหนองหัวคน นางสุจิตรา  พันธุ ผู้อำนวยการโรงเรียน
454 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450574 : สีสวาดเล็บขาว Sarawut  Noinamkham จนท.ธุรการ
455 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450570 : บ้านหนองหมื่นถ่าน นางปริศนา  บุ่นวรรณา ครู
456 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450569 : บ้านหัวดอนเปลือยวิทยา ณัฐพล  แว่นใหญ่ ธุรการ
457 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450569 : บ้านหัวดอนเปลือยวิทยา สถิตย์  วงศ์สมบัติ ครู
458 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450567 : บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ ประเทือง  ไชยบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
459 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450568 : บ้านโนนแฮด จิราวรรณ  คำจันทร์ ครู
460 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450568 : บ้านโนนแฮด สาวิตรี  บุญยืนนาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
461 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450568 : บ้านโนนแฮด สาวิตรี  บุญยืนนาน ครูอัตราจ้าง
462 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450564 : บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา นางสมใจ  มูลหล้า ครู
463 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450565 : จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา ทัตชา  ศรีสมบัติ ธุรการ
464 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450566 : บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ ฐิตาภรณ์  บุตรรัตน์ ครู
465 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450566 : บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ นายเกรียงไกร  นมนาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
466 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450608 : บ้านโหรา นางรุ่งรัชนิดา  ศิริประภากุล ครู
467 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450609 : บ้านหนองหว้า นายมรกต  บัวศรี ครู
468 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450591 : บ้านหนองนาหล้า นางวาสนา  พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการ
469 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450601 : บ้านหนองย่างงัว สว่างจิต  พลรัตน์ ครู
470 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450601 : บ้านหนองย่างงัว นายศักดิ์ชัย   ประวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ
471 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450601 : บ้านหนองย่างงัว สุภััชชา  ปานา ครู
472 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450601 : บ้านหนองย่างงัว จำรูญ  ธุระพันธ์ ครู
473 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450604 : บ้านน้ำเงิน นางจิราพร   พรหมเวียง ครู
474 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450604 : บ้านน้ำเงิน นางสาวนิตยา  แก้วหล่อ ธุรการโรงเรียน
475 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450607 : บ้านแคน(วันครู 2503) นางสาวประภาพร  ทองหนองบัว ธุรการโรงเรียน
476 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450607 : บ้านแคน(วันครู 2503) นายรัฐนนท์เดชา  วัฒนาทรัพย์ศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
477 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450607 : บ้านแคน(วันครู 2503) นางสาวประภาพร  ทองหนองบัว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
478 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450607 : บ้านแคน(วันครู 2503) นางสาวประภาพร  ทองหนองบัว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
479 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450563 : บ้านศาลา นางสุนันท์  ประกอบ ครู
480 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450557 : เมืองอาจสามารถ นางสุภิญญา   มานะดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
481 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450557 : เมืองอาจสามารถ การันต์  ศรีบุญเพชร ธุรการโรงเรียน
482 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450557 : เมืองอาจสามารถ ประภัสสร  พลชำนิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
483 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450558 : บ้านส่องอนามัย นายสุรพรหม  ผาลา ครู
484 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450584 : บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว นุชนารถ  จันทะโคตร ครู
485 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450584 : บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว นุชนารถ  จันทะโคตร ครู
486 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450560 : บ้านสำราญ นางสาวถิรนันท์  จิตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
487 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450560 : บ้านสำราญ นายสุพจน์  วรวงศ์ ครู
488 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450561 : ร่องคำหงษ์ทองวิทยา ศราวุฒิ  วิริยะกุล ครู
489 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450562 : บ้านบุ่งเบา นางเยาวมาลย์  อาวรณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา
490 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450562 : บ้านบุ่งเบา นางสาวรัชฎาภรณ์   ตรีกุล ผู้อำนวยการ
491 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450562 : บ้านบุ่งเบา นายทิวากร  สุทธิบาก ผู้อำนวยการโรงเรียน
492 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450562 : บ้านบุ่งเบา นางวริดา  สุมาลี ครู
493 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450784 : บ้านหนองจาน นายเธียรชัย  ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
494 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450779 : บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) บุญทัน  เรืองมนตรี ครู
495 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450779 : บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) นายสุภา  ศรีชาเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
496 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450779 : บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) นางสาววุฒิพร  บุญกลอย ครูธุรการโรงเรียน
497 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450780 : บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง นายไชยวัฒน์   ไชยโย ผู้อำนวยการโรงเรียน
498 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450781 : บ้านธาตุจอมศรี นายสุพรรณ   นิ่มอนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
499 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450781 : บ้านธาตุจอมศรี นายอดิศักดิ์  ถิ่นทัพไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ
500 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450782 : บ้านวารีสีสุก เสถียร  หล้าแหล่ง ผู้อำนวยการ
501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450783 : บ้านหนองไศล สุดาทิพย์  สุทธิธรรม คูรธุรการ
502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450783 : บ้านหนองไศล นายวรรณธง  สาคำไมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450773 : บ้านขมิ้น สุกัญญา  รักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
504 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450773 : บ้านขมิ้น อนุวัฒน์  ถ้วยทอง ธุรการ
505 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450771 : บ้านดงเย็น สิภากรณ์  ซ้ายโพธิ์กลาง ครู
506 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450772 : บ้านกอกแก้ว ศรัณย์พร  แสนปาง พนักงานราชการ
507 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450772 : บ้านกอกแก้ว ศรัณย์พร  แสนปาง พนักงานราชการ
508 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450772 : บ้านกอกแก้ว อรัญญา  วิเศษวงษา ครู
509 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450769 : บ้านเด่นราษฎร์ นิศาชล  หลอดทอง ครูธุรการ
510 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450770 : บ้านหนองคูณ สุมานี  กลิ่นพูน ครูโรงเรียนบ้านหนองคูณ
511 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450777 : สาวแหวิทยา นายพลกฤษณ์  เทศสิงห์ ครู
512 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450777 : สาวแหวิทยา สหชัย  มาลัย ครู
513 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450778 : บ้านดอนแดง นางสาวนันท์นภัส   สมอาษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
514 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450774 : ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) นายไพรัตน์  ทวยหาญ ครู
515 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450774 : ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) นางพรรัตนะ  ถิ่นทัพไทย ครู
516 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450775 : ขวาวคุรุประชาสรรค์ นางน้อมจิตร  ฟรีสโตน ครู
517 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450776 : ดอนกลอยวิทยาคาร นายสุวิทย์  สุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน