รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450107 บ้านหนองอ่างดอกรัก ธนาพร  อินทร์โท่โล่ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
2 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450115 หนองพระบางตลาดม่วง นายวีระพงษ์  แจ้งสนาม ครู ชำนาญการ อนุมัติ
3 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450105 บ้านหนองสระหงส์ ธีริศรา  ไทยงาม ธุรการ อนุมัติ
4 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450105 บ้านหนองสระหงส์ นายคำพันธ์  กล้าหาญ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
5 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450064 บ้านกู่กาสิงห์ ยศกร  วิเศษโวหาร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
6 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450065 จตุรคามพัฒนา นางสาวจุฑามาศ  พิชญโสภากุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
7 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450061 บ้านหนองส้าวโพนงอย ภัทรพร  มะลิซ้อน ครู อนุมัติ
8 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450062 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม คำจันทร์  นาสะอ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
9 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450057 เมืองเกษตรวิสัย ภัทรวรรณ  ยมภักดี ครู อนุมัติ
10 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450058 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) ฤทัยทิพย์  ไตรทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
11 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450059 บ้านป่ายาง นิฐินันท์  อดทน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
12 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450059 บ้านป่ายาง นายสุเมต  ปราณี ผอรร อนุมัติ
13 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450060 บ้านหนองแวง นายขจรศักดิ์  สำลี ผอ. อนุมัติ
14 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450100 ทุ่งกุลาประชารัฐ สุวิทย์  พิลาบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
15 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450101 บ้านโพนแท่น ดวงใจ  วิจารย์ ครู อนุมัติ
16 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450101 บ้านโพนแท่น นายสถาพร  น้อยน้ำคำ ครูธุการ อนุมัติ
17 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450104 วัดแจ่มอารมณ์ สุวิท  พื้นสอาด ครู อนุมัติ
18 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450104 วัดแจ่มอารมณ์ นายรัฐพงษ์  กุลวงษ์ ครู อนุมัติ
19 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450097 บ้านดงครั่งใหญ่ จิราวรรณ  ไชยงาม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
20 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450098 บ้านนกเหาะ ชมพูนุช  จำปาทิพย์ ครู อนุมัติ
21 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450098 บ้านนกเหาะ นายณรงค์   เม็ดฝ้าย ครู อนุมัติ
22 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450102 บ้านโพนทัน นางพูลศรี  สุดาปัน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
23 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450102 บ้านโพนทัน มายาวี  ไชยแสง ครู อนุมัติ
24 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450110 บ้านโพนหิน วุฒินันท์  คำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม อนุมัติ
25 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450111 บ้านหนองไผ่ลุ่ม จรัส  คงเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
26 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450114 บ้านเขวาหรดี ณัฏฐนันท์  ศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
27 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450112 บ้านเขวาตะคลอง อภิสิทธิ์  ไชยพิมพ์พา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
28 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450071 บ้านโนนจาน นางวิภาศรี  จันทร์หอม ครู อนุมัติ
29 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450072 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย นายบุญมี  จันทะบัณฑิต ครู อนุมัติ
30 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450070 บ้านน้ำอ้อม นายสำราญ  ทับงาม ครู อนุมัติ
31 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450075 ไตรคามสามัคคี วิสิทธิ์  รักษาชาติ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
32 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450076 บ้านผำโนนสว่าง ฉลาด  ไชยน้ำอ้อม ครู อนุมัติ
33 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450085 คุรุราษฎร์สามัคคี ทองปอน  สุคัมภีร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
34 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450086 บ้านเขวาใหญ่ วิชัย  สระแก้ว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
35 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450080 บ้านหนองกุง นายประครอง  เครื่องพาที ครู อนุมัติ
36 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450081 บ้านหนองเปลือยตาแสง รัตนชัย  กาสิงห์ ครู อนุมัติ
37 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450082 บ้านหัวดอนชาด จรินทร์  ภักดีศรี ครู อนุมัติ
38 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450083 บ้านตลาดไชย นายชัยรัตน์  มาลาม ครู อนุมัติ
39 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450084 บ้านฝาง นางณัฐชุดา  อุ่นพิกุล ครู อนุมัติ
40 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450066 เมืองบัววิทยาคาร นายสุนทร  อินธิสาร ครู อนุมัติ
41 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450066 เมืองบัววิทยาคาร นายปัญญา  นิลทรา ครู อนุมัติ
42 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450067 บ้านหัวดงกำแพง บุดดี  ศรีกลับ ครู อนุมัติ
43 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450067 บ้านหัวดงกำแพง นางสาวทักษพร  นิลทรา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
44 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450068 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี นางสาวชนาภา  เอี่ยมผิว ธุรการ อนุมัติ
45 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450069 วัดบ้านโพนเงิน นายกริชภูมิ   โคตรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
46 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450093 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง นางขวัญชีวา  ศรีเสมอ ครู อนุมัติ
47 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450094 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม วารินทร์  สีทะ ครู อนุมัติ
48 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450095 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ นายสายยุธ  เหลาเกิ้มฮุ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
49 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450096 บ้านหัวหนองตาด กิ่งดาว  มูลมณี ครู อนุมัติ
50 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450096 บ้านหัวหนองตาด นายนิรันดร์  ชมภู ครู อนุมัติ
51 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450092 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) วันเพ็ญ  โคตรเนตร ครู อนุมัติ
52 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450088 บ้านหนองช้าง นายทวิชงภ์  แสนนาใต้ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
53 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450088 บ้านหนองช้าง นิรุตต์  ดำรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
54 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450089 บ้านเหนือ นางหทัยชนก  คชพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
55 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450090 บ้านสิงห์ไคล นายสุวัฒน์  คำคม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
56 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450091 บ้านอี่เม้ง นายคำตัน  พิมพ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
57 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450087 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) นยประดิษฐ์ชัย  มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
58 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450078 บ้านโพนสะอาด นายอมร  ใสสูงเนิน ครู อนุมัติ
59 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450078 บ้านโพนสะอาด นายปิฏก  อุปมา ครู อนุมัติ
60 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450079 บ้านหนองสังข์ นางสุภาณี   มูลเพชร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
61 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450079 บ้านหนองสังข์ นายกมล  ศรีประเสริฐ ครู อนุมัติ
62 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450073 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล ณิชนันท์  จันทะเบี้ยว ธุรการ อนุมัติ
63 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450074 บ้านคุยผงดงน้อย นางสาวปริศนา  นามจันดา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
64 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450077 บ้านดอนดู่เหล่าเสือ ปิ่น  ปิ่น ครู อนุมัติ
65 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450231 บ้านขี้เหล็ก อรวรรณ  อุตราศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
66 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450231 บ้านขี้เหล็ก นายสมพร  นามทะจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อนุมัติ
67 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450232 บ้านพิลา ชุติมา  บุญมี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
68 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450232 บ้านพิลา นายคำพันธ์  พาโคกทม ครู อนุมัติ
69 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450233 บ้านนาแค นางสุธาสินี  ศรีจำปา ครู อนุมัติ
70 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450234 บ้านโพนทอง นายพงศ์สุวรรณ  ขุมหิรัญ ครู อนุมัติ
71 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450243 บ้านขามป้อม ละอองทิพย์  พวงศรีเคน ครู อนุมัติ
72 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450248 บ้านม่วง นางคัทรียา  เสนา ครู อนุมัติ
73 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450248 บ้านม่วง นางวิรดา  สืบสิงห์ ครู อนุมัติ
74 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450249 บ้านค้อแสนสี นายภิรมย์  สุวรรณศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
75 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450250 บ้านตาจ่อยหนองสระ นายหาญชัย  อนุเวช ครู อนุมัติ
76 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450250 บ้านตาจ่อยหนองสระ นางไพลิน  เตียงพลกรัง ครู อนุมัติ
77 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450213 บ้านหนองคูโคกเพ็ก นันทพร  กัญญาโสภา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
78 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450213 บ้านหนองคูโคกเพ็ก พุธศรี  เกรียงศรี ครู อนุมัติ
79 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450214 บ้านโพนงาม จุฑามาศ  ชัยสงคราม ครู อนุมัติ
80 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450215 บ้านโนนสะอาดหนองแต้ ปราณีย์  นนยะโส ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
81 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450244 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) นายโสภณ  พลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
82 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450246 บ้านโนนจาน กฤษฎา  ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจาน อนุมัติ
83 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450237 บ้านโนนสวรรค์ นายมั่นคง  ไชยแสน ครู อนุมัติ
84 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450238 บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) นางวิไล  อันน้อยนนท์ ครู อนุมัติ
85 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450239 บ้านน้ำคำ นางจารุวรรณ  ชาลีบุตร ครู อนุมัติ
86 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450239 บ้านน้ำคำ นายสุพล  หารคำ ครู คศ.3 อนุมัติ
87 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450240 บ้านหัวช้าง นางสฤฒาพร  ปัสสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
88 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450240 บ้านหัวช้าง จีรวรรณ  แสงหิม ครู อนุมัติ
89 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450241 บ้านส้มโฮง นายพันธวิทย์  ยืนยิ่ง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
90 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450242 บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง นายพนมภูมิ  ไชยแสน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
91 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450242 บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง นางวรางคณา  สีลา ครู อนุมัติ
92 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450247 บ้านหนองขาม วุฒินันท์  อันทะชัย ครู อนุมัติ
93 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450245 บ้านดงช้าง นางสาวสราวลี  ยาเพชร ครูธุรการ อนุมัติ
94 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450209 เมืองปทุมรัตต์ พรฤดี   เจริญผล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
95 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450209 เมืองปทุมรัตต์ นายสุวัฒน์   ศรีเที่ยง ครู อนุมัติ
96 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450210 บ้านจานเหนือ น.ส.อัจฉรา  ประมูลจักโก ครู อนุมัติ
97 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450211 ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) นายกาญจน์บัณฑิต   โชติขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
98 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450212 บ้านหนองบึง นายสมศักดิ์ศรี  ชราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
99 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450236 บ้านจานใต้ นายอัมพร  สายสุด ครู อนุมัติ
100 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450236 บ้านจานใต้ เชอรี่   แก้วมงคล ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
101 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450235 บ้านโคกก่อง ศุภรัตน์  ฤาโภา ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
102 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450235 บ้านโคกก่อง นางธีญชนก   สีสมยา ธุรการ อนุมัติ
103 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450230 บ้านโพธิ์น้อย นายบุญเส็ง   พลละคร ครู อนุมัติ
104 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450230 บ้านโพธิ์น้อย ว่าที่ร้อยตรี เมธี   ลาหล้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
105 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450229 บ้านโพนสูง นางสาวพิศมัย  ชุมโท่โล่ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
106 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450229 บ้านโพนสูง นายจักรพงษ์  วังลาด ครู อนุมัติ
107 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450216 บ้านสระบัว นางศริญญา  การิโก ครู อนุมัติ
108 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450216 บ้านสระบัว บุญร่วม  ทุมจีน อนุมัติ
109 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450218 บ้านเขวาโคกสวายโดด นายวีระยุทธ   ไชยพรม ธุรการ อนุมัติ
110 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450218 บ้านเขวาโคกสวายโดด ทองพูล  ประมูลจะโก ครู อนุมัติ
111 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450219 บ้านเขวาทุ่ง วีระยุทธ  ไชยพรม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
112 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450219 บ้านเขวาทุ่ง กัญญาภัทร  สงค์ศรี ผอ อนุมัติ
113 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450220 บ้านภูดิน นางกิ่งแก้ว  ชำนาญจันทร์ ครู อนุมัติ
114 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450221 บ้านบัวขาว ศราวุธ  กุลชาติ ครู อนุมัติ
115 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450221 บ้านบัวขาว กัลยาณี  โชติขันธ์ ผอ อนุมัติ
116 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450222 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ ไชยยา  จุมพลา ธุรการ อนุมัติ
117 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450223 ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) ต่อทรัพย์  พาโคกทม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
118 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450228 บ้านดู่ฝายใหญ่ นายวิรกุล  บาลศิริ ครู อนุมัติ
119 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450224 บ้านสวนปอ นายศักดิ์ศรี  ไหลสุข ครู อนุมัติ
120 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450225 บ้านสำราญหนองบาก นวลตา  กุมชาติ ครู อนุมัติ
121 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450226 บ้านโคกกลาง นายทองเพชร  สุขพิพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
122 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450226 บ้านโคกกลาง บุญถม  ศรีชนะ ครู อนุมัติ
123 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450227 ประสิทธาราม อ้วน  ลือธิสาร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
124 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450264 บ้านดงมัน นายคูณ  ชมเชย ครู อนุมัติ
125 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450264 บ้านดงมัน เอกภพ  แหวนเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
126 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450297 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) สุภิญญา  เสนาะ ครู อนุมัติ
127 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450300 บ้านคูฟ้า นางสาวณัฐกฤตา  วลีประทานพร ครู อนุมัติ
128 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450269 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา นางยุภาพร  อัตะโน ครู อนุมัติ
129 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450265 คำไฮสำโรงวิทยาคาร เสาวนีย์  ศรีอภิญญา ครู อนุมัติ
130 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450266 บ้านนางเตี้ยไศลทอง กนกกาญจน์  เสือไธสง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
131 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450266 บ้านนางเตี้ยไศลทอง ชวนพิศ  สุขประเสริฐ ครู อนุมัติ
132 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450267 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) ละออง  คำผาลา ครู อนุมัติ
133 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450267 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) พิทักษ์  ซ่อนบุญ ครู อนุมัติ
134 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450268 บ้านดอนคำ ยุภาพร  ไกรยะอุด ครู อนุมัติ
135 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450274 บ้านโนนศิลา กิติพงษ์  งวงคำนาม ลูกจ้าง อนุมัติ
136 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450274 บ้านโนนศิลา นนทน์ธีกรณัฐ  กิตติซาระบุตร ครู อนุมัติ
137 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450275 โนนไทยวิทยาคาร นายบรรพต  ลุนอุดม ครู อนุมัติ
138 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450276 ไตรราษฎร์วิทยา วิเชียร  จันทะไพร ครู อนุมัติ
139 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450277 บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) นางจุรีพร  กาญจนศิริรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
140 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450277 บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) นพรัตน์  พนมโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
141 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450278 บ้านคำแดง นางสมลักษณ์  นามมนตรี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
142 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450279 บ้านหนองฟ้า นางฉวีวรรณ  บัวแสงใส รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฟ้า อนุมัติ
143 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450299 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) นางพิศมัย  สอนลา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
144 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450298 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ นางวิไลลักษณ์  โพธิ์ไพร ครู อนุมัติ
145 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450270 บ้านชาติ นางยุภา  ธงศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
146 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450257 บ้านโนนม่วง นายมนตรี  โททัสสะ ครู อนุมัติ
147 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450271 บ้านโนนจิกหนองคู อนงค์  สาสนาม ครู อนุมัติ
148 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450272 บ้านคำพระ นางสาวศริญญา  สุกใส ครู อนุมัติ
149 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450273 บ้านนานวลราษฎร์นิยม ลัดดา  ใจเมือง ครู อนุมัติ
150 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450251 อนุบาลเมืองพนมไพร นายวิรัตน์  พวงช้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
151 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450251 อนุบาลเมืองพนมไพร เอมอร  พลโคกก่อง ครูธุรการ อนุมัติ
152 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450251 อนุบาลเมืองพนมไพร นายสุนทร   บุ่นวรรณา ครู อนุมัติ
153 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450252 บ้านดอนเจริญ นางสาวจิราวรรณ  บุดทะสุ ครูธุรการ อนุมัติ
154 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450252 บ้านดอนเจริญ นงนุช  พนมกุล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
155 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450253 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว นายอำพร  ชัยอาวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
156 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450254 ดอนเสาโฮง นางโชคศุภกานต์  ข่าขันมะลี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
157 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450254 ดอนเสาโฮง สุพรรณิการ์  ปากวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
158 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450281 ปัญจคามประชาสรรค์ ว่าที่ ร.ต.ธีระพันธ์  ไชยพร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
159 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450282 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ นางสาวมาลัย  พันธ์เหนือ ธุรการโรงเเรียน อนุมัติ
160 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450284 บ้านหนองเหล็ก นายสฤษดิ์  สัตนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
161 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450262 บ้านบัวงาม อัฐภิญญา  กุลไพศาล ธุรการ อนุมัติ
162 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450258 บ้านโพธิ์ใหญ่ thongyos  pengwichai ครู อนุมัติ
163 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450259 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ เสวตร  วรวงศ์ ครู อนุมัติ
164 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450261 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน นายคำเตียง  รัตนโสภา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
165 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450280 บ้านหัวหนองกุดหลด นายพึ่งพบ  เนื่องขันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
166 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450291 บ้านสมสะอาด บรรจงศักดิ์  แถลงธรรม ครู อนุมัติ
167 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450291 บ้านสมสะอาด ชำนาญ  สมบูรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
168 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450289 บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา วุฒิพงษ์  โภชะโน ครู อนุมัติ
169 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450290 ดอนดู่ดอนเจริญ อนุลักษณ์  ขันขวา ธุรการ อนุมัติ
170 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450290 ดอนดู่ดอนเจริญ นางศิริพร   โพธิ์ศรีมาตย์ ครู อนุมัติ
171 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450255 บ้านสระแก้ว ธีระพนธ์  ถวิลไพร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
172 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450256 บ้านโนนทรายสระทอง ญาริญฎา  ชัยอุโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
173 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450256 บ้านโนนทรายสระทอง พิชัย  สีพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง อนุมัติ
174 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450263 บ้านโพธิ์น้อย ชญาภณิกศา  กระเดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
175 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450292 นาชมดอนกลางวิทยา นายสังคม  ศิริ ครู อนุมัติ
176 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450293 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) สุวมาศ   ไชยบูรณ์ ครู อนุมัติ
177 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450294 บ้านดอนแดง โชคทวี  ศรีบุรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
178 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450294 บ้านดอนแดง นายบุญตา  ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
179 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450295 บ้านท่าลาดวารีวิทยา เชาวลิต   ปีเจริญ ครูโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา อนุมัติ
180 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450295 บ้านท่าลาดวารีวิทยา ชุติมา  ธงศรี ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
181 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450296 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) นางสาวจุฑารัตน์รตี  มูลจันที ครู อนุมัติ
182 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450288 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม naruemon  vanpakdee ธุรการ อนุมัติ
183 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450288 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม นายศุภชัย  ต้นทัพไทย ครู อนุมัติ
184 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450286 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) นายธนิตศักดิ์  เคนโยธา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
185 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450287 บ้านหัวนา ปริณ  เรืองจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
186 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450285 บ้านหนองทัพไทย ถาวร  ไชยขันธ์ ครู อนุมัติ
187 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450285 บ้านหนองทัพไทย ณรงค์  สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
188 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450410 เมืองจำปาขัน นางชลลดา  มณีวรรณ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
189 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450410 เมืองจำปาขัน นายเสน่ห์  ประกอบเสริม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
190 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450413 บ่อพันขันวิทยา บุญญารัตน์  ลาสระคู ธุรการ อนุมัติ
191 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450413 บ่อพันขันวิทยา นางนวลจันทร์  สุจริต ครู อนุมัติ
192 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450414 บ้านปลาค้าว นางสาวพรรรณี  กลางสุพรรณ์ ครู อนุมัติ
193 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450414 บ้านปลาค้าว นางอ่อนตา  สีธรรม ครู อนุมัติ
194 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450415 บ้านหญ้าหน่อง นางพิจิตร   ประราศรี ครู อนุมัติ
195 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450415 บ้านหญ้าหน่อง นางพิจิตร  ประราศรี ครู อนุมัติ
196 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450407 บ้านหนองบั่ววิทยา นายวิบูลย์  สุขประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
197 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450408 บ้านแดง นางอุบลรัตน์   วงษ์สามารถ ครู อนุมัติ
198 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450402 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ปิยนุช  นามคำ ครู อนุมัติ
199 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450406 บ้านค้อโนนสว่าง นายเตรียม   หงษ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
200 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450381 บ้านยางเลิง ชินวัฒน์  พัชรคำสุดที เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
201 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450382 บ้านหมอตา พิชัย  จิณรินทร์ ครู อนุมัติ
202 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450383 บ้านดอกไม้ สำรวล  เขียวสนาม ครู อนุมัติ
203 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450384 บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) ธัญบูรณ์  ทองขัน ครู อนุมัติ
204 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450385 บ้านภูงา อัสนี  ธรรมเสนา ครู อนุมัติ
205 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450386 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ ชาญณรงค์   มณีรัตน์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
206 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450387 บ้านฮ่องสังข์ นางสาวอรวรรณ  มณีรัตน์ ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
207 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450388 บ้านสาหร่าย นายจรินทร์  วงศ์คำมา ครู อนุมัติ
208 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450388 บ้านสาหร่าย นายสราวุธ  เมรัตน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
209 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450389 บ้านดอนแคน นายพชรกฤต  เพ็งเหมือน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
210 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450390 บ้านโนนตาด นางสุพรรษา  สีสุทะ ธุรการ อนุมัติ
211 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450425 เมืองทุ่งวิทยา นายสุวิชา  ดีสองชั้น ธุรการ อนุมัติ
212 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450426 ทุ่งศรีเมืองวิทยา ไพบูลย์    ศรีสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
213 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450427 โพนขวาวพิทยาคม นายวันชัย  คำมณี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
214 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450428 หว่านท่าสมอวิทยา นายอภิชาติ  ดีกุดตุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
215 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450391 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) นายสัญญาศักดิ์  พิลาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
216 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450391 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) นางสาวทองทิพย์  ภูมิวงศ์ ธุรการ อนุมัติ
217 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450392 บ้านร้านหญ้า นายสัมพันธ์  ภูหินกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
218 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450393 บ้านโพนเดื่อ นายสำราญ  สุขหนองบึง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
219 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450442 บ้านสระโพนทอง สุพจน์  หินกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
220 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450443 บ้านคูดินทราย นายธีรวัฒน์  ศรีกะกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
221 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450424 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว นายมงคล  จันดารัตน์ ครู อนุมัติ
222 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450424 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว นางอุไรวรรณ   พลจ่า ครู อนุมัติ
223 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450376 บ้านนา อรุณี  แก้วขาว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
224 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450376 บ้านนา นางอุรวัล  โวอ่อนศรี ครู อนุมัติ
225 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450377 บ้านงูเหลือม นายสมบูรณ์  สีสัน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
226 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450378 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา วิเชษฐ์ชัย  แสนสร้อย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
227 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450422 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) นายสืบสกุล  ชดช้อย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
228 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450420 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ อรรถพงษ์  อ่อนสองชั้น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
229 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450420 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ นายสมโภชน์  คำลอย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
230 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450421 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี นายไสว  ภาระบุตร ครู อนุมัติ
231 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450418 น้ำคำใหญ่วิทยา นายอานนท์  นามเพ็ง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
232 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450419 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม นายอุระ  บุตรศาสตร์ ครู อนุมัติ
233 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450417 บ้านหนองยางหนองไผ่ นางธนพร  วิรุณพันธ์ ครู อนุมัติ
234 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450411 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ นางอุไรพร  ภิบาลวงษ์ ครู อนุมัติ
235 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450412 บ้านเหล่าติ้ว สัมฤทธิ์  มืดทัพไทย ครู อนุมัติ
236 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450429 บ้านมหิงษาราม เยาวลักษณ์  โสภาคะยัง พนักงานราชการ อนุมัติ
237 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450429 บ้านมหิงษาราม นางเทียม  รักษาธรรม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
238 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450430 ห้วยหินลาด นายสมคิด  คำสนาม ครู อนุมัติ
239 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450430 ห้วยหินลาด แสงเดือน  นามจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
240 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450416 บ้านยางเครือด่านน้อย นายปฏิวัติ  ดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
241 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450433 เมืองอารัมย์ วีระ  พิมพ์หนองหว้า ธุรการ อนุมัติ
242 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450433 เมืองอารัมย์ นายระวี  อาจหาญ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
243 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450368 เมืองสุวรรณภูมิ นายพิษณุ  นนตะพันธ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
244 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450439 โสภาพพิทยาภรณ์ วิมลพรรณ  แต้สกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
245 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450375 กระดิ่งทอง นายบุญมี  เมืองหนองหว้า ครู อนุมัติ
246 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450431 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา นายวีรศักดิ์  โฮมสองชั้น ธุรการ อนุมัติ
247 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450431 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา เบญจมาศ  ไหมพรม ครู อนุมัติ
248 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450369 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ นางสาวอุมาพร  เตชปัญญาสิริ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
249 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450372 บ้านเหม้าวิทยา นายต่อวงศ์  แต้สกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
250 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450438 บ้านหนองแวง นายถาวร  จันทร์หนองหว้า ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
251 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450432 จตุคามวิทยา นายประเสริฐ  แสงสุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
252 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450434 บ้านขี้เหล็ก นายสมศักดิ์  พิมทา ครูคศ3 อนุมัติ
253 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450434 บ้านขี้เหล็ก นางกานต์ธิดา  จุ่นหัวโทน ครู อนุมัติ
254 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450436 บ้านหนองแล้ง นายสงวนศักดิ์  จันทร์หัวโทน ครู อนุมัติ
255 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450436 บ้านหนองแล้ง นายพุทธ  โครตเทิ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
256 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450409 บ้านน้ำคำน้อย นายสมศักดิ์  ธรศรี ครู อนุมัติ
257 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450409 บ้านน้ำคำน้อย นางเครือรัชนี  นันทะเสนา ครู อนุมัติ
258 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450405 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) นายสุบัน  คำมณี ครู อนุมัติ
259 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450403 บ้านหัวช้าง วรศักดิ์  ไหมพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
260 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450404 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) พรพิมล  สำราญใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
261 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450404 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) วิเชียร  บุตรบุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
262 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450435 บ้านโคกสำโรง นางกุลธิดา   นาเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
263 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450435 บ้านโคกสำโรง นางสาวรุ่งนภา  แตงทิพย์ ธุรการ อนุมัติ
264 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450435 บ้านโคกสำโรง ไพฑูรย์   โงนขำ ครูคศ3 อนุมัติ
265 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450437 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ วัชราภรณ์  สุดชารี ธุรการ อนุมัติ
266 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450423 บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ นายอนิวัฒน์  มาแสวง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
267 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450401 บ้านสองชั้น นายคูณ  ขจรภพ ครู อนุมัติ
268 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450401 บ้านสองชั้น นายสมพงษ์  วงศ์อาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองชั้น อนุมัติ
269 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450396 บ้านส้มโฮง นายเอนก  สามิบัติ ครู อนุมัติ
270 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450397 บ้านโพนดวน นายสม  สระแก้ว ครู อนุมัติ
271 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450394 เบญจคามวิทยา ถาวร  ยมรัตน์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
272 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450394 เบญจคามวิทยา ภัคชิสา  โพธิไพร ธุรการ อนุมัติ
273 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450395 บ้านโพนพอุง สุระพงษ์  ยมรัตน์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
274 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450395 บ้านโพนพอุง นายอาคม  เสาว์บุปผา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
275 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450398 บ้านหินกอง พิชัย  สุดชารี ครู อนุมัติ
276 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450399 บ้านเล้าข้าว นายสมเกียรติ  สระแก้ว ครู อนุมัติ
277 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450400 บ้านขัดเค้า นายไพฑูรย์  พัฒนสระคู ครู อนุมัติ
278 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450444 บ้านตังหมอง ว่าที่ร้อยตรีทักขิณัญ  ศรีกู่กา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
279 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450445 บ้านหนองอีเข็ม นายอาวุธ  ทองบุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
280 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450627 บ้านหัวนา นางสาวจิตรา  บุญพิมล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
281 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450628 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา ภูมิรินทร์  ธิภาศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
282 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450630 บัวสูงบัวเงินวิทยา นายณัฐพงศ์  แก่นสา ครู อนุมัติ
283 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450631 หนองยางวิทยาคม นางพนิดา  วงศ์จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
284 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450623 บ้านสูงยาง นายโยธิน  ไชยเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
285 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450623 บ้านสูงยาง ส.ต.ต.นปดล  นพเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
286 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450624 บ้านคูเมือง ฐาปนี  สิงห์นันท์ ครู อนุมัติ
287 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450625 บ้านป่าดวนพังหาด พุทธา  จงใจจิต เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
288 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450626 ดงเกลือวิทยา นายพิสรร  ปัดชาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
289 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450619 บ้านเมืองสรวง ดรุณ   เกตุตากแดด ผู้อำนวยการ อนุมัติ
290 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450620 ชุมชนบ้านผำ นางสุดารัตน์  อยู่ประไพ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
291 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450616 บ้านเหล่าฮก นางบุณยวีร์  ธนาไสย์ ครู อนุมัติ
292 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450617 บ้านป่ายางวนาทิพย์ นายสุทธี  สุริยหาญ ครู อนุมัติ
293 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450632 บ้านหนองผือโนนค้อ นพนัฐ  สมศิลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
294 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450621 บ้านข่อย นายวิเชียร  กันหาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อย อนุมัติ
295 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450622 หนองหินใหญ่วิทยา รัชฎาภรณ์  คำลอย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
296 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450618 บ้านหนองหินน้อย นายทินกร  คลังจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
297 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450668 บ้านโพนทอง นายจักรกฤษณ์  หนาแน่น ธุรการ อนุมัติ
298 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450669 บ้านหนองพลับ นางไข่ขวัญ  เดชวิทยาคูณ ธุรการ อนุมัติ
299 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450670 เมืองโพนทราย สันติศักดิ์  สุวรรณษา ครู อนุมัติ
300 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450670 เมืองโพนทราย อนุชิต  ฤทธิวุธ ครู อนุมัติ
301 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450671 บ้านหนองบัวประชาสรรค์ นายชัชวาล  ปานบุดดา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
302 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450671 บ้านหนองบัวประชาสรรค์ นายทองขาว  ศรีมนตรี ครู อนุมัติ
303 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450673 บ้านหนองสรวงหนองซำ นางสาวสุพรรณ  กั้วมาลา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
304 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450673 บ้านหนองสรวงหนองซำ สงวน  ยงยุทธ ครู อนุมัติ
305 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450674 บ้านหนองยาง อรอินทร์  ชมภูเวียง ครู อนุมัติ
306 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450674 บ้านหนองยาง กิตติญาพร  มุลเมืองแสน ครูธุรการ อนุมัติ
307 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450674 บ้านหนองยาง บัณฑิต  สามิบัติ ครู อนุมัติ
308 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450675 บ้านดอนหม่วย อาคม  บุตรหินกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
309 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450675 บ้านดอนหม่วย อาคม  บุตรหินกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
310 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450676 ยางคำวิทยา นายสวัสดิเกียรติ   ไชยโย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
311 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450676 ยางคำวิทยา นายอิทธิพล  ปานบุดดา ครู อนุมัติ
312 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450677 บ้านเหล่าข้าว จุฬา  บุญเศษ ครู อนุมัติ
313 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450678 บ้านสว่าง อธิชาติ  ทองขัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรเรียน อนุมัติ
314 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450678 บ้านสว่าง ธนาพร  วรรณศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
315 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450678 บ้านสว่าง ประสงค์  ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
316 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450679 บ้านดอนขาม ภันฑิลา  มณีวรรณ ครู อนุมัติ
317 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450679 บ้านดอนขาม บุรินทร์  ทองเทียม ครู อนุมัติ
318 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450680 สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ สวาสดิ์  ศรีวังใส ครู อนุมัติ
319 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450681 บ้านโพนดวนสาวเอ้ พิไลลักษณ์  หงส์มาลา ครู อนุมัติ
320 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450683 บ้านดงหมากไฟ ฐิติมา  บุญน้ำเที่ยง ธุรการ อนุมัติ
321 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450684 บ้านหัวดง นางศิริจังกรณ์  ไชยโย ครู อนุมัติ
322 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450665 สามขาพิทยาคม กิตติพิชญ์   สกุลเดช ครู อนุมัติ
323 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450666 ชุมชนบ้านหมากยาง สุพรรณ  ไชยา ธุรการ อนุมัติ
324 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450599 บ้านขี้เหล็ก นายทรงจิต  สมุทรเขต ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
325 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450600 บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) นพมาศ  โพธิสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
326 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450600 บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) วีระวัฒน์   เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
327 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450602 บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) เตียงศักดิ์  สีกู่กา ครู อนุมัติ
328 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450602 บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สุวิทย์  คำพร ผู้อำนวยการ อนุมัติ
329 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450603 บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ นางสาวสาวิณี  อัตถาลำ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
330 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450595 บ้านกุดเขียว นางสาวสาธิตา  มะลิสาร ธุรการ อนุมัติ
331 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450596 ชีโหล่นวิทยา สมบูรณ์  ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
332 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450592 บ้านแจ้ง สมศักดิ์  ยอดบุดดี ครู อนุมัติ
333 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450593 บ้านท่าค้อ สุริยา  หาญอาษา ครู อนุมัติ
334 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450593 บ้านท่าค้อ สุดปรารถนา  ไชยวรรณา ธุรการ อนุมัติ
335 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450594 บ้านโนนยางรัฐพัฒนา สุเทพ  พวงไธสง ครู อนุมัติ
336 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450612 บ้านสำโรง รักขนา  แก้วคำชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
337 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450614 บ้านหว่านไฟ นายคุณาวุฒิ  เขวาลำธาร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
338 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450615 บ้านลิ้นฟ้า นายมนตรี  สิงห์ชา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
339 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450605 บ้านดู่ arisra  chanapan เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
340 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450598 บ้านธาตุสามัคคี เขมชาติ  นานานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
341 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450587 บ้านโนนวิทยาพัฒน์ สุพรรณ  ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
342 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450588 บ้านกอก นายพานนท์  การะจักร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
343 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450589 บ้านดงบัง เฉลิมพล  นิลผาย ครู อนุมัติ
344 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450589 บ้านดงบัง นางวัลภา  พวงปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
345 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450590 บ้านเหล่าบากสามัคคี จันทร์ศรี  สิมสินธุ์ ครู อนุมัติ
346 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450585 ชุมชนบ้านโพนเมือง สมพงษ์  โพธิสาขา ครู อนุมัติ
347 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450585 ชุมชนบ้านโพนเมือง นางอาวรณ์  เชาว์ชาญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
348 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450586 บ้านน้ำคำ ว่าที่พันตรี มานิตย์  ซาชิโย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
349 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450586 บ้านน้ำคำ อภิญญา  สุรเสน ครู อนุมัติ
350 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450583 บ้านดงสว่าง สุรเดช  น้ำสุวรรณ์ ธุรการ อนุมัติ
351 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450583 บ้านดงสว่าง นายพิเศรษฐ์   พัฒนโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
352 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450578 บ้านแวงวังเซียม ยุทธพงษ์  ดีพลงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
353 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450578 บ้านแวงวังเซียม พีรชนินทร์  บุตรครุฑ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
354 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450579 บ้านหนองฮาง นายวุฒิชัย  ผายตากแดด ธุรการ อนุมัติ
355 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450580 บ้านเป้า สะอางค์  เยาวพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
356 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450581 บ้านเมืองคลอง ชูศักดิ์  สุทธิสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
357 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450577 หนองขามวิทยา อุษาวรรณ  ตินนัง ธุรการ อนุมัติ
358 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450613 บ้านขุมเงิน ระเบียบ  สีนอก ครู อนุมัติ
359 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450610 บ้านหนองบัว เสถียร  ภิบาลวงษ์ ครู อนุมัติ
360 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450611 บ้านหนองเรือ นายชัยบรรณ์  โวหารกล้า ครู อนุมัติ
361 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450582 บ้านแขม นางอัญญาณี  ไชยพลงาม ครู อนุมัติ
362 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450575 บ้านมะกอก นางสาวชัชญานันท์  ภาพลงาม ธุรการ อนุมัติ
363 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450571 บ้านหนองยาง siriporn  sakhasing ธุรการ อนุมัติ
364 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450574 สีสวาดเล็บขาว Sarawut  Noinamkham จนท.ธุรการ อนุมัติ
365 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450567 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ ประเทือง  ไชยบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
366 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450565 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา วรรณภา  นินนันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
367 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450566 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ นายเกรียงไกร  นมนาน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
368 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450608 บ้านโหรา นางวัชราภรณ์  หารธุจิต ครู อนุมัติ
369 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450609 บ้านหนองหว้า นายบัญชา  จันทร์ศรี ครู อนุมัติ
370 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450591 บ้านหนองนาหล้า นายสมพร   ดิษฐ์เจริญ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
371 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450601 บ้านหนองย่างงัว นายศักดิ์ชัย   ประวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
372 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450601 บ้านหนองย่างงัว วรพงษ์  มหาพานต์ ครู อนุมัติ
373 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450604 บ้านน้ำเงิน นางจิราพร   พรหมเวียง ครู อนุมัติ
374 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450604 บ้านน้ำเงิน นางสาวนิตยา  แก้วหล่อ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
375 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450607 บ้านแคน(วันครู 2503) นายรัฐนนท์เดชา  วัฒนาทรัพย์ศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
376 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450607 บ้านแคน(วันครู 2503) นางสาวประภาพร  ทองหนองบัว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
377 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450563 บ้านศาลา นางสุนันท์  ประกอบ ครู อนุมัติ
378 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450557 เมืองอาจสามารถ การันต์  ศรีบุญเพชร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
379 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450557 เมืองอาจสามารถ ประภัสสร  พลชำนิ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
380 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450558 บ้านส่องอนามัย นายสุรพรหม  ผาลา ครู อนุมัติ
381 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450584 บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว นุชนารถ  จันทะโคตร ครู อนุมัติ
382 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450560 บ้านสำราญ นางสาวถิรนันท์  จิตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
383 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450561 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา ศราวุฒิ  วิริยะกุล ครู อนุมัติ
384 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450562 บ้านบุ่งเบา นายทิวากร  สุทธิบาก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
385 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450562 บ้านบุ่งเบา นางเยาวมาลย์  อาวรณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
386 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450784 บ้านหนองจาน นางสาวสุดาทิพย์  สุทธิธรรม คูรธุรการ อนุมัติ
387 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450784 บ้านหนองจาน นายเธียรชัย  ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
388 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450779 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) นายสุภา  ศรีชาเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
389 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450779 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) นางสาววุฒิพร  บุญกลอย ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
390 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450780 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง นายไชยวัฒน์   ไชยโย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
391 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450781 บ้านธาตุจอมศรี นายอดิศักดิ์  ถิ่นทัพไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
392 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450782 บ้านวารีสีสุก น.ส.สุดาทิพย์  สุทธิธรรม ครูธุรการ อนุมัติ
393 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450783 บ้านหนองไศล สุดาทิพย์  สุทธิธรรม คูรธุรการ อนุมัติ
394 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450783 บ้านหนองไศล นายวรรณธง  สาคำไมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
395 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450773 บ้านขมิ้น วรวรรณ   จิตตเมตตากุล ครู อนุมัติ
396 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450773 บ้านขมิ้น สุกัญญา  รักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
397 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450771 บ้านดงเย็น สิภากรณ์  ซ้ายโพธิ์กลาง ครู อนุมัติ
398 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450772 บ้านกอกแก้ว อรัญญา  วิเศษวงษา ครู อนุมัติ
399 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450769 บ้านเด่นราษฎร์ รัตนมาลี  พรหมปัญญา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
400 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450770 บ้านหนองคูณ สุมานี  กลิ่นพูน ครูโรงเรียนบ้านหนองคูณ อนุมัติ
401 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450777 สาวแหวิทยา นายพลกฤษณ์  เทศสิงห์ ครู อนุมัติ
402 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450778 บ้านดอนแดง สรรเสริญ  กลิ่นพูน ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
403 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450778 บ้านดอนแดง นางสาวนันท์นภัส   สมอาษา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
404 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450774 ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) นายไพรัตน์  ทวยหาญ ครู อนุมัติ
405 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450775 ขวาวคุรุประชาสรรค์ นายวิจิตร  ขอมีกลาง ครู อนุมัติ
406 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450776 ดอนกลอยวิทยาคาร นายสุวิทย์  สุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ