รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450366 บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก นายสมบัติ  เผื่อแผ่ ครู อนุมัติ
2 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450366 บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก นายกรวินท์  เยาวขันธ์ ครู อนุมัติ
3 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450362 บ้านปากช่อง สุพรรณี  พลเยี่ยม ครู อนุมัติ
4 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450362 บ้านปากช่อง รุ่งนภา   นรมาตย์ ครู อนุมัติ
5 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450362 บ้านปากช่อง pattaraporn  nilarat ครู อนุมัติ
6 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450363 บัวดงมันวิทยา พลภักร์  สมภักดี ครู อนุมัติ
7 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450364 บ้านราษฎร์ดำเนิน นายนพพร  อินศิริ ครู อนุมัติ
8 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450364 บ้านราษฎร์ดำเนิน นางหนูเย็น  สุรินทร์เลิศ ครู อนุมัติ
9 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450365 ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน นางสาววิภาพร  สินธุเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
10 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450365 ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน นิภาพรรน  กลางพรม ครู อนุมัติ
11 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450360 บ้านคำนาดี ธีระพงษ์  จิตรจักร ครู อนุมัติ
12 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450361 บ้านหนองขอนแก่น พรพรรณ  พิศพานต์ ครูธุรการ อนุมัติ
13 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450361 บ้านหนองขอนแก่น นิคม  ทิพมาลา ครู อนุมัติ
14 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450346 บ้านโคกกกม่วง พัชรมัย  บุตรภักดี ครู อนุมัติ
15 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450346 บ้านโคกกกม่วง Pramot  Rattanatera ครู อนุมัติ
16 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450347 บ้านพรหมจรรย์ วิทยา  ศรีกาล ครู อนุมัติ
17 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450348 บ้านดงกลาง ภาณุพงศ์  ชะราจันทร์ ครู อนุมัติ
18 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450316 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน ประทวน  ท้าวบุตร ครู อนุมัติ
19 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450316 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน นางเอมอร  สุริโย ครู อนุมัติ
20 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450316 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน นายประภา  แสงปาก ครู อนุมัติ
21 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450320 บ้านแฝก Paiboon  thinbut ครู อนุมัติ
22 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450321 บ้านหนองตอ Aatcharapun  pratumnok ครู อนุมัติ
23 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450354 นาแพงวิทยาคาร เย็นจิตร  รัตนาแพง ครู อนุมัติ
24 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450355 บึงอุดมบึงคำ สุนีย์  จันทศรี ครู อนุมัติ
25 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450328 บ้านหนองม่วง นายประจวบ  นาก้อนทอง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
26 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450356 สะอาดเจริญใหม่สามัคคี ปัณณพร  ไชยชนะ ครูผู้สอน อนุมัติ
27 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450356 สะอาดเจริญใหม่สามัคคี เสงี่ยม  พลเยี่ยม ครู อนุมัติ
28 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450359 ถนนชัยสามัคคี นายวิโรจน์   หิตายะ ครู อนุมัติ
29 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450314 บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร สมศักดิ์  อัศวภูมิ ครู อนุมัติ
30 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450314 บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ยุวดี  ประทุม ครู อนุมัติ
31 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450315 บ้านดอนหวาย นายบุญรอด  ศริทอง ครู อนุมัติ
32 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450315 บ้านดอนหวาย นางณัฐปภัสร์  สวัสดิ์นะที ครู อนุมัติ
33 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450310 บ้านโนนไชยศรี นางนิรมล  บุญประจักษ์ ครู อนุมัติ
34 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450310 บ้านโนนไชยศรี นางนิรมล  บุญประจักษ์ ครู อนุมัติ
35 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450311 บ้านโคกสมบูรณ์ บุญญรัตน์  แยงไธสง ครู อนุมัติ
36 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450312 น้ำคำสมศรี วีระ  อัศวภูมิ ครู อนุมัติ
37 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450313 บ้านหนองขี้ม้า วัชรา  อัศวภูมิ ครู อนุมัติ
38 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450352 บ้านนาศรีนวล ดวงพร  พันป้อง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
39 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450352 บ้านนาศรีนวล นายมานะ   ศรีษะ ครู อนุมัติ
40 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450349 บ้านพรมสวรรค์ วิลาศ  รามศิริ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
41 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450350 บ้านนาสีใส นายอานุภาพ  แสนสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
42 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450351 บ้านหนองหิ่งหาย นางนลินพร  โง่นแก้ว ครู อนุมัติ
43 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450323 บ้านโพนทอง อุทัย  โคตพันธ์ ครู อนุมัติ
44 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450324 บ้านนาทม นางสาวนทีกาญจน์  หมุนอุดม ครูธุรการ อนุมัติ
45 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450324 บ้านนาทม prasop  sairat ครู อนุมัติ
46 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450324 บ้านนาทม เบ็ญจลักษณ์  โพธิคำ ครู อนุมัติ
47 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450325 บ้านหนองไฮ นายสถาพร  ภูบาลเช้า ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
48 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450326 บ้านนาอุ่ม หัสดิน  สวายน้อย ครู อนุมัติ
49 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450327 บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) นิรันดร์  สาหรับ ครู อนุมัติ
50 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450317 บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว กรรณิกา  พลเยี่ยม ครู อนุมัติ
51 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450318 บ้านป้องสร้างบุ นางสมคิด   บุรวัฒน์ ครู อนุมัติ
52 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450319 บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด ลำพอง  สุริโย ครู อนุมัติ
53 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450345 บ้านวังยาว นายฤทธิชัย  อาจชมภู ครู อนุมัติ
54 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450345 บ้านวังยาว สุนทรา  วิเชียรศรี ครู อนุมัติ
55 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450340 บ้านวังม่วย ณัฏฐิณี  ไชยสิงห์ ครู อนุมัติ
56 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450340 บ้านวังม่วย นางสายใจ  แสนณรงค์ ครู อนุมัติ
57 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450341 บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ นางสาวอุบลรัตน์  ปัญญาภา ครูธุรการ อนุมัติ
58 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450341 บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ นางสาวละไมมาด  กมลมาตย์ ครู อนุมัติ
59 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450342 บ้านเหล่าน้อย นายอนุกูล  มามั่งคั่ง ครู อนุมัติ
60 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450342 บ้านเหล่าน้อย กาญจนา  ดอนลาดลี ครู อนุมัติ
61 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450305 บ้านหนองแสงทุ่ง ประดิษฐ  อินทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
62 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450305 บ้านหนองแสงทุ่ง จิราพร  บรรณโคต ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
63 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450306 บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย จงกล  บุญคำ ครู อนุมัติ
64 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450301 อนุบาลโพนทอง อนุวัติ  ทิพมาลา ครู อนุมัติ
65 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450304 พนาลัยวิทยาเสริม นางพัชรา  นามษร ครู อนุมัติ
66 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450303 กุดสระวิทยานุกูล นางบานเย็น  พละวงศ์ ครู อนุมัติ
67 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450302 บ้านหนองนกเป็ด จักรี  โอ้อารี ครู อนุมัติ
68 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450308 บ้านโนนแก้ว ธวัชชัย  สิมศิริวัฒน์ ครู อนุมัติ
69 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450309 โนนเพชรพัฒนา บุญจันทร์  ภูมิภาค ครู อนุมัติ
70 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450338 ชุมชนบ้านสว่าง ณัฐภพ  พลเยี่ยม ครู อนุมัติ
71 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450338 ชุมชนบ้านสว่าง นายรัฐศาสตร์  มูลศรีแก้ว ธุรการ อนุมัติ
72 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450339 บ้านท่าสำราญ วัชรพล  พาเสน่ห์ ครู อนุมัติ
73 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450339 บ้านท่าสำราญ สุธวัช  อุทัยอมฤตวารี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
74 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450343 คำพระโคกก่งวิทยา นางสาวอรทัย  จันท่าม่วง ครู อนุมัติ
75 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450343 คำพระโคกก่งวิทยา นายมานิตย์  ปากวิเศษ ครู อนุมัติ
76 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450344 บ้านคำอุปราช ศุภกานต์  ทินบุตร ครู อนุมัติ
77 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450344 บ้านคำอุปราช กานต์รวี  เอกเศรษฐกุล ครู อนุมัติ
78 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450337 บ้านโนนลาด นายเชิดชัย  เพียรสงวน ครู อนุมัติ
79 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450337 บ้านโนนลาด นางสาวอารยา  วรรณศรี ครูธุรการ อนุมัติ
80 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450307 ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) นายศรัณย์  ยุบลชิต ครู อนุมัติ
81 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450333 บ้านหนองแวงแห่ วิทูล  ทิพประมวล ครู อนุมัติ
82 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450333 บ้านหนองแวงแห่ ศิริพร  แวงเลิศ ครูธุรการ อนุมัติ
83 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450334 บ้านกุดแห่ นางสาวละมุลเพชร  ภูเลี่ยมคำ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
84 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450335 โคกล่ามวิทยาคาร ปิยะฉัตร  ชาญตะกั่ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
85 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450336 บ้านดงดิบ เสรี  เกษสกุล ครู อนุมัติ
86 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450336 บ้านดงดิบ นางสุวรรณี  พลเยี่ยม ครู อนุมัติ
87 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450331 บ้านหนองใหญ่ทับครัว นางปรารถนา  นาเมืองรักษ์ ครู อนุมัติ
88 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450332 บ้านโนนโพธิ์ นางจิราวรรณ   สร้อยกระโทก ครูธุรการ อนุมัติ
89 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450329 บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี ปุญญิสา  ต่อพันธ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
90 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450353 สีดากระพี้ประชาสรรค์ นายสุรพล  คำพรมมา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
91 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450358 บ้านดอนชาด สมพาน  หารชัย ครู อนุมัติ
92 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450357 บ้านอุ่มเม่า ธฺิดารัตน์   บุญตารา ครู อนุมัติ
93 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450357 บ้านอุ่มเม่า อนุสรณ์  จันทสม ครู อนุมัติ
94 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450322 จุมจังนาคำชลประทานวิทยา จุฬาพร  เพชรไพร ครู อนุมัติ
95 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450322 จุมจังนาคำชลประทานวิทยา นางรัชนี  นาทสีทา ครู อนุมัติ
96 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450633 เมืองโพธิ์ชัย Anong  Sresin รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
97 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450633 เมืองโพธิ์ชัย นางเพชรา  เวียงสมุทร ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
98 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450634 โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ สุภาภรณ์  จัตุรโพธิ์ ครู อนุมัติ
99 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450634 โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ ปุณกัลย์  บุญเริ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
100 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450635 บ้านจัมปาพระอุ้ย นายสุทัศน์  สงวนรัตน์ ครู อนุมัติ
101 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450636 บ้านหนองบัว ฉัตรเกษร  ไถวศิลป์ ครู อนุมัติ
102 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450637 บ้านหนองแวงใหญ่ นางรัตนพร  เวียงธรรม ครู คศ.3 อนุมัติ
103 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450637 บ้านหนองแวงใหญ่ นายสมดี  อรุณภาส ครุ อนุมัติ
104 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450641 บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) ธนทัย  ประภาศรี ครู อนุมัติ
105 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450641 บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) นายทวิชชัย  รุจิเวชวงษ์ ครู อนุมัติ
106 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450642 บ้านภูเขาทอง นางสาวเจษฎาภรณ์  ประดิษฐบุญ ครู อนุมัติ
107 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450643 บ้านโนนใหญ่ สำราญ  มะณีโสม ครู อนุมัติ
108 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450648 บ้านโคกใหญ่ jiraporn  Ma-arlard ครู อนุมัติ
109 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450648 บ้านโคกใหญ่ ไมตรี  วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อนุมัติ
110 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450648 บ้านโคกใหญ่ กัญจน์รัตน์  พลเยี่ยม ครูธุรการ อนุมัติ
111 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450649 บ้านนางาม นายวิชานนท์   ชุมวัชรวิทย์ ครูธุรการ อนุมัติ
112 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450658 ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา pinyo  poompun ครู อนุมัติ
113 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450658 ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา Thatsanee  Soykratok ครูธุรการ อนุมัติ
114 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450659 บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ นายอดุลย์พร   ดีกุดเรือ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
115 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450660 บ้านดอนเรือ ก่อเกียรติ  กะอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
116 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450660 บ้านดอนเรือ นายเสกสิทธิ์  พิมพ์พรม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
117 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450661 บ้านดงยาง สมพร  ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
118 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450662 บ้านหนองอึ่งโปโล นายประครอง  ภูมิยิ่ง ครู อนุมัติ
119 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450663 ชุมชนบัวคำ นางสาวเพ็ญอำไพ  พินิจพล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
120 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450664 บ้านโคกหนองบัว เทพรักษ์  พรมเกตุ ครู อนุมัติ
121 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450639 บ้านหนองนกทา ฉัตรแก้ว  โพนฉลาด ครู อนุมัติ
122 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450639 บ้านหนองนกทา นายประทวน  นันทดิลก ครู อนุมัติ
123 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450640 บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) บุญวรรณ  สังคะทิพย์ ครู ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
124 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450638 บ้านโพธิ์ศรี ประจักร์  ล้ำจุมจัง ครู อนุมัติ
125 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450654 บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ นางดาราพร  แย้มโกสุมภ์ ครู อนุมัติ
126 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450652 บ้านดอนควาย จิรวรรณ  ชนะรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
127 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450652 บ้านดอนควาย นายชุมพล  ยะลาไสย ครู อนุมัติ
128 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450653 บ้านท่าเสียว สุรัส  คำภักดี ครู อนุมัติ
129 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450651 บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) นางสุจิตรา  ฉายวิไชย ครู อนุมัติ
130 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450651 บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) นางสมปอง  สมสะอาด ครู อนุมัติ
131 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450655 บ้านหนองตาไก้ ยรรยงค์  สารสังข์ ครู อนุมัติ
132 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450655 บ้านหนองตาไก้ นายวิษณุุ  เยาวนิจ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
133 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450656 บ้านหนองแสงสว่างวิทย์ พีชญา  พิมโคตร ครูธุรการ อนุมัติ
134 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450657 บ้านหนองอิโล อนุสรา  สายโรจน์ ครูธุรการ อนุมัติ
135 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450657 บ้านหนองอิโล นางพงษ์ลัดดา  พานิชการ ครู อนุมัติ
136 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450644 อัคคะวิทยา นางสาวปภัชญา  สังชาตรี ครู อนุมัติ
137 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450644 อัคคะวิทยา นายสาคร  ประดับกรณ์ ครู อนุมัติ
138 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450645 บ้านนาเลา นางวราวรรณ  พลเยี่ยม ครู อนุมัติ
139 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450646 บ้านโพนเฒ่า ประดิษฐ์  มูลจันทร์ ครู อนุมัติ
140 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450647 บ้านน้ำเกลี้ยง พัฒตา   เศษฤทธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
141 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450647 บ้านน้ำเกลี้ยง ยุพาภรณ์   แดนกาไสย ครู อนุมัติ
142 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450551 บ้านคำโพนสูง นายชิติพัทธ์  บุญลาด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
143 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450551 บ้านคำโพนสูง สฤษดิ์  กิจเบญจะ ครู อนุมัติ
144 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450552 ไตรมิตรวิทยา นางศันษณีย์  เนตรวงษ์ ครูคศ.3 อนุมัติ
145 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450553 วังใหญ่หนองผักแว่น นายจำรัส  วรรณพฤกษ์ คร อนุมัติ
146 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450553 วังใหญ่หนองผักแว่น chamrat  wannapruk ครู อนุมัติ
147 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450554 บ้านกุดเต่าวิทยา นายวิชาญ   ศรีทองแดง ครู อนุมัติ
148 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450555 บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี นายอุทัย  จันทร์วัง ครู อนุมัติ
149 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450537 สามพานประชาสรรค์ นายเรืองศิลป์  ต้นสวรรค์ ครู อนุมัติ
150 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450537 สามพานประชาสรรค์ นางสาวจินดาพร  เศิกศิริ ครู อนุมัติ
151 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450538 โคกสว่างหาญไพรวัลย์ นายณัฐดนัย  วริวรรณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
152 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450538 โคกสว่างหาญไพรวัลย์ เสาวณี  อุยะเอก ครู อนุมัติ
153 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450539 บ้านแก้งศรีสว่าง กาญจนา  ทองไชย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
154 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450530 บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา รัชนีกร   ไชยดำ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
155 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450528 ท่าสีดาวิทยา นายประทาย  วิรุณพันธ์ ครู อนุมัติ
156 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450529 ทรายทองเฉลิมวิทย์ ชาญยุทธ  ศรีสุลัย ครู อนุมัติ
157 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450533 บ้านหนองแข้ดง ประภัสสร  วงศ์ธนพิศุทธิ์ ครู อนุมัติ
158 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450533 บ้านหนองแข้ดง Teerasak  Kawsreenoum ผู้ปฏิบัติงานธุรการ อนุมัติ
159 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450534 ป่าไม้อุทิศ 11 นางเนตรนภาพร  คุณมาศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
160 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450531 หนองแวงบึงงาม นางจิราภรณ์   ทาซ้าย ครู อนุมัติ
161 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450531 หนองแวงบึงงาม นางมาริดา  บุญลาด ครูผู้สอน อนุมัติ
162 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450536 ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 นางพีรพรรณ  พนมศร ครู อนุมัติ
163 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450532 เหล่าขุมมันท่าสะอาด นางนุชนาฎ  มังตา ครู อนุมัติ
164 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450540 ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก นางเทพศิรินทร์  โนนคำ ครู อนุมัติ
165 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450540 ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก นายสมทรัพย์  หนูแสน ครู อนุมัติ
166 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450542 ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง แคทลียา  สุ่มมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
167 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450542 ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง พูลสวัสดิ์   ศรีจวง ครู อนุมัติ
168 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450543 หนองคำวิทยา นายนิติรัฐ  แพงภา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
169 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450544 หนองไฮภูเขาทอง นายทวีพร  ช่อจันทร์ ครู อนุมัติ
170 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450544 หนองไฮภูเขาทอง ชาญชัย  ไพหนูสี ครู อนุมัติ
171 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450545 บ้านโนนปลาเข็ง อุดร  เพ็งศรีโคตร ครูช่วยสอน อนุมัติ
172 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450546 บ้านเหล่าโพนงาม นางสาวขวัญมนัส  ปุยะบาล ครู อนุมัติ
173 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450535 บ้านกุดขุ่น วาสนา  ทองมี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
174 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450523 อนุบาลเมืองหนองพอก นายภูมิชินภัค  ทันตา ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
175 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450525 หนองโนราษฎร์บำรุง สมคิด  มณีกรรณ์ ครู อนุมัติ
176 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450548 บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร นายศราวุฒิ  บุปผาชาติ ครู อนุมัติ
177 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450548 บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร เด่น  ทัศศรี ครู อนุมัติ
178 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450549 บ้านกกตาลดงบังวิทยา นายธภัทร์  พัดทะอำพันธ์ุ ครู อนุมัติ
179 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450550 บ้านโพนงามหนองน้ำกิน วีระพล  ประทุมชาติ ธุรการ อนุมัติ
180 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450556 บ้านหนองบก ชณิดาภา  ทนุวรรณ ครู คศ1 อนุมัติ
181 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450556 บ้านหนองบก นายเสถียร  ตะวงษา ครู อนุมัติ
182 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450526 บ้านโคกนาคำ หนูพร  บุตรพรหม ครู อนุมัติ
183 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450524 ศรีสวัสดิ์ นายอำพันธ์  โยธาจันทร์ ครู อนุมัติ
184 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450524 ศรีสวัสดิ์ อรุณ  วารีไสย์ ครู อนุมัติ
185 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450527 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ นายต่อศักดิ์  นันทะสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
186 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450527 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ นายปรีชา  หารภูมิ ครู อนุมัติ
187 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450541 บ้านปลาโด อารยา  โพธิ์มาตย์ ครู อนุมัติ
188 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450446 อนุบาลเมืองเสลภูมิ ญาณิชศา  เขตเจริญ ครู อนุมัติ
189 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450449 เสลภูมิสามัคคี นายอนิรุทธิ์  กลางบุรัมย์ ครูธุุรการ อนุมัติ
190 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450450 บ้านท่าไคร้ นางอาภารัตน์  กอผจญ ครู อนุมัติ
191 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450511 บ้านเหล่าแขมดงกลาง ศรีศักดิ์  ภูมิพันธุ์ ครู อนุมัติ
192 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450512 บ้านดงหวาย นายพีระพงษ์  ทิพประมวล ครู อนุมัติ
193 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450512 บ้านดงหวาย นายสุวิทย์  วโรรส ครู อนุมัติ
194 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450513 บ้านท่าสี ศรีประจันทร์  ภูมิสิทธิ์ ครู อนุมัติ
195 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450513 บ้านท่าสี นายอัมพร  จันทรประทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
196 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450514 บ้านโคกกุงดอนกอก นายวิสันต์  ภูเนตร์ ธุรการ อนุมัติ
197 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450516 บ้านหนองเม็ก นางทิพสุดา  ภูมิพันธุ์ ครู อนุมัติ
198 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450451 ขวัญเมือง รำไพร  ชัยธงรัตน์ ครู อนุมัติ
199 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450451 ขวัญเมือง นายจรูญ  พลดงนอก ครูธุรการ อนุมัติ
200 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450447 บ้านดงประเสริฐ นายวนิช  ศรีวงษา ครู อนุมัติ
201 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450453 ชุมชนบ้านขวาว นายพิทักษ์  พรมนิล ครู อนุมัติ
202 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450455 บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ นายคำผล  จันทรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
203 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450456 บ้านหันหน่องสามัคคี นางสุวิมล  แก้วหล่อ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
204 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450456 บ้านหันหน่องสามัคคี ประดับศรี  สุขขา ครู อนุมัติ
205 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450457 บ้านทรายมูล ชัยวัฒนา  โพธิจักร ธุรการ อนุมัติ
206 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450507 บ้านนากระตึบ ศุภลักษณ์  จ้อยนุแสง ครู อนุมัติ
207 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450507 บ้านนากระตึบ ณฏฐวรรษ  ม่วงมนตรี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
208 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450510 บ้านหนองสิม นฤมล  สหัสนา ครู อนุมัติ
209 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450509 บ้านท่าม่วง Thanyanan  Chaihanit ครู อนุมัติ
210 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450460 บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา นายสีสวาท  สารพล ครู คศ.3 อนุมัติ
211 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450461 บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สมปอง  บุริวัฒน์ ครูธุรการ อนุมัติ
212 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450461 บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง นางสาวมยุรี  พฤกษชาติ ครู อนุมัติ
213 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450462 บ้านสำโรงหนองจอก นางเพ็ญศรี  ประทาพันธ์ ครู อนุมัติ
214 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450462 บ้านสำโรงหนองจอก รติกร  สารพล ครูธุรการ อนุมัติ
215 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450463 บ้านพันขาง นางจันทร์เพ็ญ  ไทยลา ครู อนุมัติ
216 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450463 บ้านพันขาง บัญชา  นามสง่า ครู อนุมัติ
217 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450464 บ้านโพธิ์ชัน นางนุชนารถ  เจาะจง ครูธุรการ อนุมัติ
218 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450465 บ้านกุดเรือ สุพรรณี  โพธิล่าม ครู อนุมัติ
219 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450466 บ้านโพธิ์ตาก นางสาวจินตนา  ราชณุวงศ์ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ อนุมัติ
220 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450504 บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา นางวัชราภรณ์  เรืองโรจน์ ครู คศ.3 อนุมัติ
221 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450505 บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ นางสาวเยาวเรศ  ทองบุ ครู คศ.1 อนุมัติ
222 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450502 บ้านนาแซง นายชนะชัย  เรืองโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
223 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450502 บ้านนาแซง นายรุ่งทิวา  ประภาศรี พนักงานราชการ อนุมัติ
224 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450452 บ้านขว้างวิทยากร นางชุลีพร  ทองวงษ์ ครู อนุมัติ
225 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450452 บ้านขว้างวิทยากร นางอ่อนศรี  สรภูมิ ครู อนุมัติ
226 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450494 บ้านป่าขีหนองขุ่น ธีรพัฒน์  ชัยกิจ ธุรการ อนุมัติ
227 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450494 บ้านป่าขีหนองขุ่น นางพรทิพย์  รุ่งวิสัย ครู อนุมัติ
228 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450495 บ้านนาเมือง นายเชวง  ชื่นช้อย ครู อนุมัติ
229 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450496 บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ นางวราพร  หรสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
230 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450496 บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ นางวราพร  หรสิทธิ์ ครู อนุมัติ
231 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450497 บ้านโจด โสภณพงษ์   สิงห์โตแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
232 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450498 บ้านหนองหงษ์หนองงู ไพรบูลย์  พิมพ์บูลย์ ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
233 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450499 บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นายพิทักษ์  กออำไพร ครู อนุมัติ
234 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450499 บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา ศุภมิตร  สัตย์รักษา ครู อนุมัติ
235 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450500 บ้านยาง ดลฤทธิ์  ชัยโส พี้เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
236 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450501 บ้านลาด สุริยพัชร  สันวิลาศ ธุรการ อนุมัติ
237 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450458 ผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ นางสาวเสาวรจนี  สังฆะกาโร ครูธุรการ อนุมัติ
238 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450458 ผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ นายอำนาจ  พลไชย ครู คศ.3 อนุมัติ
239 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450459 ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด นายวีรพงษ์   พฤกษชาติ ครู อนุมัติ
240 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450459 ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด นายยงยุทธ์  วารินทร์ ครู อนุมัติ
241 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450448 บ้านแห่ประชานุกูล นางแววตา  น่าบัณฑิต ครู อนุมัติ
242 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450448 บ้านแห่ประชานุกูล ฺBoonsong  Kochaiyaphum ครู อนุมัติ
243 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450468 บ้านหัวคู นางสาวขันติกาญจน์  ภักดีวุฒิ ครูธุรการ อนุมัติ
244 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450468 บ้านหัวคู ศุลีพร  ภาคพรม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
245 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450469 บ้านบ่อแกนาเลา ภควัฒน์  เพียรชนะ ครู อนุมัติ
246 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450472 บ้านโนนสว่าง นายโกมุต  โพธิสิงห์ ผู้ช่วยสอน อนุมัติ
247 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450473 บ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ นายธนา  สุทธิประภา ครู อนุมัติ
248 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450474 บ้านโนนสวรรค์ นางนันท์นภัส  พบวันดี ครู อนุมัติ
249 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450485 บ้านสะอาดนาดี สมัคร  สงวนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
250 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450486 บ้านนาแพง นภาพร  เย็นละออง ธุรการ อนุมัติ
251 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450486 บ้านนาแพง พิมพ์ณฎา  เมธดลเดชา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
252 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450487 บ้านหนองผักแว่น นายวัฒนา  ธิมาชัย ครุ อนุมัติ
253 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450487 บ้านหนองผักแว่น สมหมาย  ทองภู ครู อนุมัติ
254 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450481 บ้านนาโพธิ์ ณัฐกานต์  เถาว์ชาลี ธุระการ อนุมัติ
255 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450483 บ้านหนองฟ้า นางสาวทิพยา  บุตรพรม ครูธุรการ อนุมัติ
256 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450483 บ้านหนองฟ้า พูนสุข  แก้วเขียว ครู อนุมัติ
257 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450479 บ้านหนองกุง เมธี  นามทอง ครู อนุมัติ
258 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450480 บ้านบาโคหนองแคน นายสมหมาย  อุ่นเจริญ ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
259 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450475 ชุมชนนาทมโคกก่อง อำภา  ไชยทะ ครู อนุมัติ
260 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450476 บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) นายนิติกร  วรรณชา ครู อนุมัติ
261 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450476 บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) วีระ  ไสยรัตน์ ครู อนุมัติ
262 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450477 โรงเรียนบ้านหนองตุ สวัสดิื  มูลสระคู ครู อนุมัติ
263 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450478 บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) นางส่องศรี  ภาโนมัย ครู อนุมัติ
264 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450471 บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ นางปณิฐิดา  ตุลากันย์ ครู อนุมัติ
265 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450470 บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม น.ส.ประวัลตรี  ไชยดำ ธุรการ อนุมัติ
266 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450467 เมืองไพรวิทยาคาร นายเดวิทย์  สิทธิศาสตร์ ครู อนุมัติ
267 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450488 บ้านบากหนองเทา phutachat  pakwiset ครู อนุมัติ
268 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450489 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา ฉัตรกาญจน์  ใจเที่ยง ครู อนุมัติ
269 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450490 บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา นางสาวเพียงใจ  ทองมี ครู อนุมัติ
270 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450490 บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา นายพิศิษฐ  สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
271 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450491 วังหลวง นางสาวประภาพรรณ  ศรีสุธรรม ครู อนุมัติ
272 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450492 บ้านท่าเยี่ยม นางเสาวคนธ์  พิมพ์วงษ์ ครู อนุมัติ
273 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450492 บ้านท่าเยี่ยม นางสาวกลิ่นผกา  โพธิจักร ครู อนุมัติ
274 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450493 บ้านโพธิ์งาม นายฤาชัย  ศิริเวช ครู อนุมัติ
275 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450521 บ้านโสกเตย ชาตินิยม  ไชยศร ครู อนุมัติ
276 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450522 บ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง พิศมัย  โคสุวรรณ ครู อนุมัติ
277 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450482 บ้านหนองไผ่หนองหว้า อภัย   อภัย สิงคกุล ครู อนุมัติ
278 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450484 บ้านสีเสียด สมประพันธ์  พิลัย ครู อนุมัติ
279 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450484 บ้านสีเสียด นายพชรกร  จันทำ ธุรการ อนุมัติ
280 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450503 หนองหลวงประชาบำรุง ณฐพร  มูลอำคา ครู อนุมัติ
281 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450503 หนองหลวงประชาบำรุง ทองสุข  นันทวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
282 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450503 หนองหลวงประชาบำรุง นิกร  เลิศคอนสาร ครู อนุมัติ
283 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450506 บ้านหนองสำราญหนองเรือ ทองพูล  ศรีหานนท์ ครู คศ.3 อนุมัติ
284 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450517 บ้านดงแจ้งโนนสูง ธารารัตน์  สดมพฤกษ์ ครู อนุมัติ
285 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450518 หนองจอกวิทยา มลิวัลย์  พร้อมสุข ครู อนุมัติ
286 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450518 หนองจอกวิทยา นายสุรเชษฐ์  วจีภูมิ ธุรกการโรงเรียน อนุมัติ
287 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450519 บ้านวังเข สุรเชษฐ์  วจีภูมิ ผู้ปฏิบัติงานธุรการ อนุมัติ
288 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450520 บ้านท่าลาดหนองผักตบ นายปรเมศวร์  ประชุมศรี ครู อนุมัติ
289 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450520 บ้านท่าลาดหนองผักตบ นายประยูร  ตะโคดม ครู อนุมัติ
290 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450686 ชุมชนบ้านชมสะอาด สาคร  พิมพ์ทา ครู อนุมัติ
291 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450686 ชุมชนบ้านชมสะอาด นางสาวปิยะนุช  พันพละ ครู อนุมัติ
292 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450695 บ้านหนองโน นางสาวปราณี  พิลายนต์ ครู อนุมัติ
293 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450694 บ้านหนองเดิ่น นายประพันธ์  ประเสริฐสังข์ ครู อนุมัติ
294 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450692 บ้านโคกสี สิทธิพล  นนท์วงษา ครู อนุมัติ
295 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450693 บ้านห้วยทราย ศิริพร  ศรีขาวรส ครู อนุมัติ
296 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450693 บ้านห้วยทราย ประสงค์   บุญเลิศ ครู อนุมัติ
297 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450693 บ้านห้วยทราย นางเฟื่องลัดดา  แก้วอรุณ ครูชำนาญการพเศษ อนุมัติ
298 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450691 ชุมพรนาเจริญ นายวีระ  เพ็ชรแสน ครู อนุมัติ
299 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450688 บ้านโป่งประชาพัฒน์ นายสุรินทร์  ศรีหาตา ครู อนุมัติ
300 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450689 คำนางตุ้มโนนสวรรค์ นายระพี  สิมมา ครู อนุมัติ
301 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450687 ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ นายหนูไกร  อสุระพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
302 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450687 ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ มาศพรรณ  เล็กน้อยวงค์ ครู อนุมัติ
303 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450685 อนุบาลเมืองเมยวดี รัศมี  ศึกขยาด ครู อนุมัติ
304 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450690 บ้านหนองสองห้อง ลัดดา  อัฒจักร์ ครู อนุมัติ
305 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450690 บ้านหนองสองห้อง นายวิระยูร  คำอุดม ผู้อำนวยการ อนุมัติ