รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450366 : บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก นายสมบัติ  เผื่อแผ่ ครู
2 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450366 : บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก นายกรวินท์  เยาวขันธ์ ครู
3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450362 : บ้านปากช่อง สุพรรณี  พลเยี่ยม ครู
4 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450362 : บ้านปากช่อง pattaraporn  nilarat ครู
5 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450362 : บ้านปากช่อง รุ่งนภา   นรมาตย์ ครู
6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450363 : บัวดงมันวิทยา พลภักร์  สมภักดี ครู
7 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450364 : บ้านราษฎร์ดำเนิน นางภัสวดี   โพธิ์ศรีศาสตร์ ครู
8 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450365 : ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน นางสาววิภาพร  สินธุเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450365 : ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน นางสาววาสนา  คำแสนโคตร ครู
10 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450365 : ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน นิภาพรรน  กลางพรม ครู
11 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450360 : บ้านคำนาดี ธีระพงษ์  จิตรจักร ครู
12 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450361 : บ้านหนองขอนแก่น นายนิคม  ทิพมาลา ครู
13 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450361 : บ้านหนองขอนแก่น นิคม  ทิพมาลา ครู
14 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450346 : บ้านโคกกกม่วง Pramot  Rattanatera ครู
15 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450346 : บ้านโคกกกม่วง พัชรมัย  บุตรภักดี ครู
16 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450347 : บ้านพรหมจรรย์ วิทยา  ศรีกาล ครู
17 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450348 : บ้านดงกลาง ภาณุพงศ์  ชะราจันทร์ ครู
18 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450348 : บ้านดงกลาง นายธีระวัฒน์  เจาะจง ครู
19 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450316 : บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน นายรณกฤต  พลเยี่ยม ครู
20 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450316 : บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน นายประภา  แสงปาก ครู
21 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450316 : บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน นางเอมอร  สุริโย ครู
22 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450320 : บ้านแฝก Paiboon  thinbut ครู
23 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450320 : บ้านแฝก นางสาวเยาวภา  ประหา ครู
24 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450321 : บ้านหนองตอ Aatcharapun  pratumnok ครู
25 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450321 : บ้านหนองตอ นางสาวนันทพร  สีลาโส ครู
26 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450354 : นาแพงวิทยาคาร เย็นจิตร  รัตนาแพง ครู
27 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450355 : บึงอุดมบึงคำ สุนีย์  จันทศรี ครู
28 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450355 : บึงอุดมบึงคำ ธนัญญา  สมดวน ครู
29 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450328 : บ้านหนองม่วง จารุณี  ชืนเวช ครูอัตราจ้าง
30 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450328 : บ้านหนองม่วง นายประจวบ  นาก้อนทอง ครู ชำนาญการพิเศษ
31 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450356 : สะอาดเจริญใหม่สามัคคี เสงี่ยม  พลเยี่ยม ครู
32 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450359 : ถนนชัยสามัคคี นายวิโรจน์   หิตายะ ครู
33 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450359 : ถนนชัยสามัคคี นางภิรมย์รัตน์  ธาตุไพบูลย์ ครู
34 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450314 : บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ยุวดี  ประทุม ครู
35 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450314 : บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร สมศักดิ์  อัศวภูมิ ครู
36 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450315 : บ้านดอนหวาย นายบุญรอด  ศริทอง ครู
37 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450315 : บ้านดอนหวาย นางณัฐปภัสร์  สวัสดิ์นะที ครู
38 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450310 : บ้านโนนไชยศรี นางนิรมล  บุญประจักษ์ ครู
39 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450310 : บ้านโนนไชยศรี นางนิรมล  บุญประจักษ์ ครู
40 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450310 : บ้านโนนไชยศรี สุดารัตน์  รัตนพร ครูธุรการ
41 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450311 : บ้านโคกสมบูรณ์ บุญญรัตน์  แยงไธสง ครู
42 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450312 : น้ำคำสมศรี วีระ  อัศวภูมิ ครู
43 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450313 : บ้านหนองขี้ม้า วัชรา  อัศวภูมิ ครู
44 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450352 : บ้านนาศรีนวล นายมานะ   ศรีษะ ครู
45 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450352 : บ้านนาศรีนวล นายนรินทร์  ศรแผลง ครู
46 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450352 : บ้านนาศรีนวล ดวงพร  พันป้อง เจ้าหน้าที่ธุรการ
47 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450349 : บ้านพรมสวรรค์ ปริญญาณี  โคตุเคน ครู
48 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450350 : บ้านนาสีใส นายศิริวัฒน์  สาหับ ครูผู้ช่วย
49 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450350 : บ้านนาสีใส นายอานุภาพ  แสนสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
50 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450351 : บ้านหนองหิ่งหาย นางนลินพร  โง่นแก้ว ครู
51 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450323 : บ้านโพนทอง อุทัย  โคตพันธ์ ครู
52 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450324 : บ้านนาทม เบ็ญจลักษณ์  โพธิคำ ครู
53 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450324 : บ้านนาทม นายวิชัย  ธรหาญ ครู
54 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450324 : บ้านนาทม นางสาวนทีกาญจน์  หมุนอุดม ครูธุรการ
55 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450325 : บ้านหนองไฮ นางสาวศิริลักษณ์  บุตรโคตร ครู
56 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450325 : บ้านหนองไฮ นายสถาพร  ภูบาลเช้า ผู้อำนวยการโรงเรียน
57 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450326 : บ้านนาอุ่ม พัชรินทร์  สมสอาด ครูธุรการ
58 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450326 : บ้านนาอุ่ม หัสดิน  สวายน้อย ครู
59 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450327 : บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) นิรันดร์  สาหรับ ครู
60 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450317 : บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว กรรณิกา  พลเยี่ยม ครู
61 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450318 : บ้านป้องสร้างบุ นางสมคิด   บุรวัฒน์ ครู
62 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450319 : บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด ลำพอง  สุริโย ครู
63 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450345 : บ้านวังยาว นายฤทธิชัย  อาจชมภู ครู
64 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450345 : บ้านวังยาว สุนทรา  วิเชียรศรี ครู
65 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450340 : บ้านวังม่วย ณัฏฐิณี  ไชยสิงห์ ครู
66 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450340 : บ้านวังม่วย นางสายใจ  แสนณรงค์ ครู
67 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450341 : บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ นางสาวละไมมาด  กมลมาตย์ ครู
68 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450342 : บ้านเหล่าน้อย กาญจนา  ดอนลาดลี ครู
69 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450342 : บ้านเหล่าน้อย ศิริพรรณ  พันธุมาตร ครูธุรการ
70 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450305 : บ้านหนองแสงทุ่ง จิราพร  บรรณโคต ครูอัตราจ้าง
71 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450305 : บ้านหนองแสงทุ่ง ประดิษฐ  อินทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
72 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450306 : บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย จงกล  บุญคำ ครู
73 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450301 : อนุบาลโพนทอง ชมพูนุท  จันทะแสง ครู
74 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450301 : อนุบาลโพนทอง อนุวัติ  ทิพมาลา ครู
75 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450304 : พนาลัยวิทยาเสริม เสกสรรค์  พรมไชยา เจ้าหน้าที่พัสดุ
76 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450304 : พนาลัยวิทยาเสริม นางพัชรา  นามษร ครู
77 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450303 : กุดสระวิทยานุกูล นางบานเย็น  พละวงศ์ ครู
78 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450302 : บ้านหนองนกเป็ด จักรี  โอ้อารี ครู
79 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450308 : บ้านโนนแก้ว สันทัด  ภูมิภาค ครู
80 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450308 : บ้านโนนแก้ว ธวัชชัย  สิมศิริวัฒน์ ครู
81 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450309 : โนนเพชรพัฒนา บุญจันทร์  ภูมิภาค ครู
82 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450338 : ชุมชนบ้านสว่าง ศิริรัตน์  จรไธสง ครู
83 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450338 : ชุมชนบ้านสว่าง ณัฐภพ  พลเยี่ยม ครู
84 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450338 : ชุมชนบ้านสว่าง นายรัฐศาสตร์  มูลศรีแก้ว ธุรการ
85 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450339 : บ้านท่าสำราญ วัชรพล  พาเสน่ห์ ครู
86 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450343 : คำพระโคกก่งวิทยา นางสาวอรทัย  จันท่าม่วง ครู
87 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450343 : คำพระโคกก่งวิทยา นายมานิตย์  ปากวิเศษ ครู
88 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450344 : บ้านคำอุปราช กานต์รวี  เอกเศรษฐกุล ครู
89 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450344 : บ้านคำอุปราช ศุภกานต์  ทินบุตร ครู
90 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450337 : บ้านโนนลาด นางสาวอารยา  วรรณศรี ครูธุรการ
91 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450337 : บ้านโนนลาด นายเชิดชัย  เพียรสงวน ครู
92 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450307 : ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) พิชิต  พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
93 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450307 : ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) นายศรัณย์  ยุบลชิต ครู
94 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450333 : บ้านหนองแวงแห่ ศิริพร  แวงเลิศ ครูธุรการ
95 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450333 : บ้านหนองแวงแห่ วิทูล  ทิพประมวล ครู
96 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450334 : บ้านกุดแห่ นางสาวละมุลเพชร  ภูเลี่ยมคำ ครู ค.ศ.1
97 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450335 : โคกล่ามวิทยาคาร อรรถภณ  จิตแสง ครู
98 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450335 : โคกล่ามวิทยาคาร ปิยะฉัตร  ชาญตะกั่ว ครูชำนาญการ
99 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450336 : บ้านดงดิบ นางสุวรรณี  พลเยี่ยม ครู
100 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450336 : บ้านดงดิบ เสรี  เกษสกุล ครู
101 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450331 : บ้านหนองใหญ่ทับครัว นางปรารถนา  นาเมืองรักษ์ ครู
102 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450332 : บ้านโนนโพธิ์ นางจิราวรรณ   สร้อยกระโทก ครูธุรการ
103 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450329 : บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี ณพัชนันท์  นารีโภชน์ ครู
104 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450329 : บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี ปุญญิสา  ต่อพันธ์ พนักงานราชการ
105 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450353 : สีดากระพี้ประชาสรรค์ นายสุรพล  คำพรมมา ครูชำนาญการพิเศษ
106 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450353 : สีดากระพี้ประชาสรรค์ ราชัญ  งามผิวเหลือง ครูอัตราจ้าง
107 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450358 : บ้านดอนชาด สมพาน  หารชัย ครู
108 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450357 : บ้านอุ่มเม่า อนุสรณ์  จันทสม ครู
109 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450357 : บ้านอุ่มเม่า สมภพ  ส่างมาตย์ ครูธุรการ
110 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450357 : บ้านอุ่มเม่า ธฺิดารัตน์   บุญตารา ครู
111 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450322 : จุมจังนาคำชลประทานวิทยา นางชุติกาญจน์  งามจิตร ครู
112 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450322 : จุมจังนาคำชลประทานวิทยา นางรัชนี  นาทสีทา ครู
113 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450322 : จุมจังนาคำชลประทานวิทยา จุฬาพร  เพชรไพร ครู
114 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450633 : เมืองโพธิ์ชัย Anong  Sresin รองผู้อำนวยการโรงเรียน
115 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450633 : เมืองโพธิ์ชัย นางเพชรา  เวียงสมุทร ครู ชำนาญการพิเศษ
116 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450633 : เมืองโพธิ์ชัย รมิดา  อารีเอื้อ ธุรการโรงเรียน
117 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450634 : โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ สุภาภรณ์  จัตุรโพธิ์ ครู
118 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450634 : โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ ปุณกัลย์  บุญเริ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
119 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450635 : บ้านจัมปาพระอุ้ย นายสุทัศน์  สงวนรัตน์ ครู
120 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450636 : บ้านหนองบัว ฉัตรเกษร  ไถวศิลป์ ครู
121 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450637 : บ้านหนองแวงใหญ่ นายสมดี  อรุณภาส ครุ
122 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450637 : บ้านหนองแวงใหญ่ นางสาววรรณภา  คำโพนรัตน์ ครูธุรการโรงเรียน
123 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450637 : บ้านหนองแวงใหญ่ นางรัตนพร  เวียงธรรม ครู คศ.3
124 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450641 : บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) ธนทัย  ประภาศรี ครู
125 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450641 : บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) นายทวิชชัย  รุจิเวชวงษ์ ครู
126 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450642 : บ้านภูเขาทอง นางสาวเจษฎาภรณ์  ประดิษฐบุญ ครู
127 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450643 : บ้านโนนใหญ่ สำราญ  มะณีโสม ครู
128 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450648 : บ้านโคกใหญ่ กัญจน์รัตน์  พลเยี่ยม ครูธุรการ
129 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450648 : บ้านโคกใหญ่ ไมตรี  วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่
130 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450648 : บ้านโคกใหญ่ jiraporn  Ma-arlard ครู
131 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450649 : บ้านนางาม นายวิชานนท์   ชุมวัชรวิทย์ ครูธุรการ
132 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450658 : ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา Thatsanee  Soykratok ครูธุรการ
133 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450658 : ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา pinyo  poompun ครู
134 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450659 : บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ นายอดุลย์พร   ดีกุดเรือ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
135 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450660 : บ้านดอนเรือ นายเสกสิทธิ์  พิมพ์พรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
136 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450660 : บ้านดอนเรือ ก่อเกียรติ  กะอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ
137 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450661 : บ้านดงยาง นงค์เยาว์  ภูมิประสพ ครูอัตราจ้าง
138 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450661 : บ้านดงยาง สมพร  ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
139 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450662 : บ้านหนองอึ่งโปโล นายประครอง  ภูมิยิ่ง ครู
140 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450663 : ชุมชนบัวคำ นางสาวเพ็ญอำไพ  พินิจพล ครูชำนาญการพิเศษ
141 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450664 : บ้านโคกหนองบัว เทพรักษ์  พรมเกตุ ครู
142 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450639 : บ้านหนองนกทา ฉัตรแก้ว  โพนฉลาด ครู
143 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450640 : บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) บุญวรรณ  สังคะทิพย์ ครู ธุรการโรงเรียน
144 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450638 : บ้านโพธิ์ศรี ประจักร์  ล้ำจุมจัง ครู
145 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450654 : บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ นางสาวดาราณี  ภูมิประเสริฐ ครูธุรการ
146 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450654 : บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ นางดาราพร  แย้มโกสุมภ์ ครู
147 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450652 : บ้านดอนควาย จิรวรรณ  ชนะรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
148 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450652 : บ้านดอนควาย นายชุมพล  ยะลาไสย ครู
149 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450653 : บ้านท่าเสียว สุรัส  คำภักดี ครู
150 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450651 : บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) นางสมปอง  สมสะอาด ครู
151 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450651 : บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) นางสุจิตรา  ฉายวิไชย ครู
152 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450655 : บ้านหนองตาไก้ ยรรยงค์  สารสังข์ ครู
153 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450655 : บ้านหนองตาไก้ นายวิษณุุ  เยาวนิจ เจ้าหน้าที่พัสดุ
154 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450655 : บ้านหนองตาไก้ ชยกร  มลาขันธ์ ครู
155 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450656 : บ้านหนองแสงสว่างวิทย์ พีชญา  พิมโคตร ครูธุรการ
156 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450657 : บ้านหนองอิโล นางพงษ์ลัดดา  พานิชการ ครู
157 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450650 : บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี นายศิวะ  จรฐุรมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
158 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450644 : อัคคะวิทยา นางสาวอภิรมย์  คำบอน ครู
159 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450644 : อัคคะวิทยา นางสาวปภัชญา  สังชาตรี ครู
160 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450644 : อัคคะวิทยา นายสาคร  ประดับกรณ์ ครู
161 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450645 : บ้านนาเลา นางวราวรรณ  พลเยี่ยม ครู
162 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450646 : บ้านโพนเฒ่า ประดิษฐ์  มูลจันทร์ ครู
163 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450647 : บ้านน้ำเกลี้ยง พัฒตา   เศษฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
164 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450647 : บ้านน้ำเกลี้ยง ยุพาภรณ์   แดนกาไสย ครู
165 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450551 : บ้านคำโพนสูง สฤษดิ์  กิจเบญจะ ครู
166 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450551 : บ้านคำโพนสูง นายชิติพัทธ์  บุญลาด เจ้าหน้าที่ธุรการ
167 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450552 : ไตรมิตรวิทยา นางศันษณีย์  เนตรวงษ์ ครูคศ.3
168 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450552 : ไตรมิตรวิทยา สินธุ์ทัย  สมหวัง ครู
169 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450553 : วังใหญ่หนองผักแว่น นายจำรัส  วรรณพฤกษ์ ครู
170 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450554 : บ้านกุดเต่าวิทยา สุรยุทธ  เหมนวล ครู
171 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450554 : บ้านกุดเต่าวิทยา นายวิชาญ   ศรีทองแดง ครู
172 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450555 : บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี นายอุทัย  จันทร์วัง ครู
173 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450537 : สามพานประชาสรรค์ นายเรืองศิลป์  ต้นสวรรค์ ครู
174 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450537 : สามพานประชาสรรค์ นางสาวจินดาพร  เศิกศิริ ครู
175 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450538 : โคกสว่างหาญไพรวัลย์ เสาวณี  อุยะเอก ครู
176 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450538 : โคกสว่างหาญไพรวัลย์ นายณัฐดนัย  วริวรรณ ครูผู้ช่วย
177 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450539 : บ้านแก้งศรีสว่าง กาญจนา  ทองไชย์ พนักงานราชการ
178 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450530 : บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา รัชนีกร   ไชยดำ ครู ชำนาญการพิเศษ
179 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450528 : ท่าสีดาวิทยา นายประทาย  วิรุณพันธ์ ครู
180 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450529 : ทรายทองเฉลิมวิทย์ ชาญยุทธ  ศรีสุลัย ครู
181 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450533 : บ้านหนองแข้ดง Teerasak  Kawsreenoum ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
182 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450533 : บ้านหนองแข้ดง ประภัสสร  วงศ์ธนพิศุทธิ์ ครู
183 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450533 : บ้านหนองแข้ดง นางชัสราพร  สาวะพันธ์ ข้าราชการครู
184 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450534 : ป่าไม้อุทิศ 11 นางเนตรนภาพร  คุณมาศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
185 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450531 : หนองแวงบึงงาม นางจิราภรณ์   ทาซ้าย ครู
186 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450531 : หนองแวงบึงงาม นางมาริดา  บุญลาด ครูผู้สอน
187 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450536 : ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 นางพีรพรรณ  พนมศร ครู
188 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450532 : เหล่าขุมมันท่าสะอาด นางนุชนาฎ  มังตา ครู
189 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450540 : ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก นางเทพศิรินทร์  โนนคำ ครู
190 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450540 : ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก นายสมทรัพย์  หนูแสน ครู
191 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450542 : ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง พูลสวัสดิ์   ศรีจวง ครู
192 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450542 : ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง วีรยา  วรรณพฤกษ์ ครู
193 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450542 : ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง แคทลียา  สุ่มมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
194 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450543 : หนองคำวิทยา นายนิติรัฐ  แพงภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
195 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450543 : หนองคำวิทยา มัยตรี   พิชัย ครู
196 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450544 : หนองไฮภูเขาทอง ชาญชัย  ไพหนูสี ครู
197 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450545 : บ้านโนนปลาเข็ง อุดร  เพ็งศรีโคตร ครู
198 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450546 : บ้านเหล่าโพนงาม นางสาวขวัญมนัส  ปุยะบาล ครู
199 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450546 : บ้านเหล่าโพนงาม นางสาวจันเพ็ญ  ปัจจัยเก ครู
200 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450535 : บ้านกุดขุ่น วาสนา  ทองมี ผู้อำนวยการโรงเรียน
201 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450523 : อนุบาลเมืองหนองพอก นายภูมิชินภัค  ทันตา ลูกจ้างชั่วคราว
202 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450525 : หนองโนราษฎร์บำรุง สมคิด  มณีกรรณ์ ครู
203 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450548 : บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร เด่น  ทัศศรี ครู
204 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450548 : บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร นายศราวุฒิ  บุปผาชาติ ครู
205 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450549 : บ้านกกตาลดงบังวิทยา นายธภัทร์  พัดทะอำพันธ์ุ ครู
206 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450549 : บ้านกกตาลดงบังวิทยา นางชญาดา   โสภากุล ครู
207 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450550 : บ้านโพนงามหนองน้ำกิน วีระพล  ประทุมชาติ ธุรการ
208 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450556 : บ้านหนองบก ชยานุวัฒน์  หมุนโย ครู
209 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450526 : บ้านโคกนาคำ หนูพร  บุตรพรหม ครู
210 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450524 : ศรีสวัสดิ์ นายอำพันธ์  โยธาจันทร์ ครู
211 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450524 : ศรีสวัสดิ์ นายถวิล  ชอบบุญ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
212 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450524 : ศรีสวัสดิ์ อรุณ  วารีไสย์ ครู
213 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450527 : หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ นายต่อศักดิ์  นันทะสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว
214 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450541 : บ้านปลาโด พิชาณัฐ  วีระสอน ครู
215 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450541 : บ้านปลาโด อารยา  โพธิ์มาตย์ ครู
216 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450446 : อนุบาลเมืองเสลภูมิ นายยงยุทธ์  วารินทร์ ครู
217 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450446 : อนุบาลเมืองเสลภูมิ ญาณิชศา  เขตเจริญ ครู
218 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450449 : เสลภูมิสามัคคี นายอนิรุทธิ์  กลางบุรัมย์ ครูธุุรการ
219 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450450 : บ้านท่าไคร้ นางอาภารัตน์  คลายน์ ครู
220 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450511 : บ้านเหล่าแขมดงกลาง ศรีศักดิ์  ภูมิพันธุ์ ครู
221 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450512 : บ้านดงหวาย นายพีระพงษ์  ทิพประมวล ครู
222 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450512 : บ้านดงหวาย นายสุวิทย์  วโรรส ครู
223 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450513 : บ้านท่าสี ศรีประจันทร์  ภูมิสิทธิ์ ครู
224 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450513 : บ้านท่าสี นายภัทรพงศ์  ศรีดวงโชติ ครูอัตราจ้าง
225 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450513 : บ้านท่าสี นายอัมพร  จันทรประทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
226 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450514 : บ้านโคกกุงดอนกอก นายพีรวุฒิ  เวียนติง ครู
227 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450516 : บ้านหนองเม็ก นางทิพสุดา  ภูมิพันธุ์ ครู
228 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450451 : ขวัญเมือง รำไพร  ชัยธงรัตน์ ครู
229 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450451 : ขวัญเมือง นายจรูญ  พลดงนอก ครูธุรการ
230 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450447 : บ้านดงประเสริฐ สุปรียา  ศรีบุษย์ ครููผู้ช่วย
231 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450447 : บ้านดงประเสริฐ นายวนิช  ศรีวงษา ครู
232 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450453 : ชุมชนบ้านขวาว นายพิทักษ์  พรมนิล ครู
233 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450454 : บ้านโนนยาง นายวิทยา  วรรณเชษฐ์ ครู
234 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450455 : บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ นางนวลจันทร์  สีหาบุตร ครู
235 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450455 : บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ นายคำผล  จันทรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
236 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450456 : บ้านหันหน่องสามัคคี นางสุวิมล  แก้วหล่อ ธุรการโรงเรียน
237 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450456 : บ้านหันหน่องสามัคคี ประดับศรี  สุขขา ครู
238 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450457 : บ้านทรายมูล ชัยวัฒนา  โพธิจักร ธุรการ
239 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450457 : บ้านทรายมูล นายพนมไพณ  พลเยี่ยม ครู
240 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450507 : บ้านนากระตึบ ณฏฐวรรษ  ม่วงมนตรี ครูอัตราจ้าง
241 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450507 : บ้านนากระตึบ ศุภลักษณ์  จ้อยนุแสง ครู
242 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450510 : บ้านหนองสิม นฤมล  สหัสนา ครู
243 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450509 : บ้านท่าม่วง Thanyanan  Chaihanit ครู
244 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450509 : บ้านท่าม่วง กวีวรรณ  พฤฒิจิระวงศ์ ครู
245 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450460 : บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา นายสีสวาท  สารพล ครู คศ.3
246 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450461 : บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง นางสาวมยุรี  พฤกษชาติ ครู
247 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450461 : บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สมปอง  บุริวัฒน์ ครูธุรการ
248 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450462 : บ้านสำโรงหนองจอก นางเพ็ญศรี  ประทาพันธ์ ครู
249 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450462 : บ้านสำโรงหนองจอก รติกร  สารพล ครูธุรการ
250 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450463 : บ้านพันขาง นางจันทร์เพ็ญ  ไทยลา ครู
251 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450463 : บ้านพันขาง บัญชา  นามสง่า ครู
252 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450464 : บ้านโพธิ์ชัน นางนุชนารถ  เจาะจง ครูธุรการ
253 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450465 : บ้านกุดเรือ สุพรรณี  โพธิล่าม ครู
254 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450466 : บ้านโพธิ์ตาก นางสาวจินตนา  ราชณุวงศ์ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
255 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450504 : บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา นางวัชราภรณ์  เรืองโรจน์ ครู คศ.3
256 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450505 : บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ นางสาวเยาวเรศ  ทองบุ ครู คศ.1
257 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450505 : บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ นายสุวัฒน์  แสงปาก ครู
258 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450502 : บ้านนาแซง นายชนะชัย  เรืองโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษ
259 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450452 : บ้านขว้างวิทยากร นางชุลีพร  ทองวงษ์ ครู
260 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450452 : บ้านขว้างวิทยากร นางอ่อนศรี  สรภูมิ ครู
261 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450494 : บ้านป่าขีหนองขุ่น นางพรทิพย์  รุ่งวิสัย ครู
262 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450494 : บ้านป่าขีหนองขุ่น ธีรพัฒน์  ชัยกิจ ธุรการ
263 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450495 : บ้านนาเมือง นายเชวง  ชื่นช้อย ครู
264 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450496 : บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ นางวราพร  หรสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
265 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450496 : บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ นางวราพร  หรสิทธิ์ ครู
266 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450497 : บ้านโจด นางสาวศศิกร   ฮิมหมั่นงาน ครู
267 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450497 : บ้านโจด โสภณพงษ์   สิงห์โตแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
268 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450497 : บ้านโจด จารุวรรณ  ประเสริฐสังข์ ครู
269 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450498 : บ้านหนองหงษ์หนองงู นายสมศักดิ์  สารเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียน
270 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450499 : บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นายพิทักษ์  กออำไพร ครู
271 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450499 : บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา ศุภมิตร  สัตย์รักษา ครู
272 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450500 : บ้านยาง ดลฤทธิ์  ชัยโส พี้เลี้ยงเด็กพิการ
273 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450501 : บ้านลาด สุริยพัชร  สันวิลาศ ธุรการ
274 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450458 : ผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ นางสาวเสาวรจนี  สังฆะกาโร ครูธุรการ
275 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450458 : ผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ นายอำนาจ  พลไชย ครู คศ.3
276 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450459 : ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด นายวีรพงษ์  พฤกษชาติ ครู
277 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450448 : บ้านแห่ประชานุกูล นางแววตา  น่าบัณฑิต ครู
278 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450448 : บ้านแห่ประชานุกูล ฺBoonsong  Kochaiyaphum ครู
279 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450468 : บ้านหัวคู นางสาวขันติกาญจน์  ภักดีวุฒิ ครูธุรการ
280 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450468 : บ้านหัวคู ศุลีพร  ภาคพรม ครู ชำนาญการพิเศษ
281 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450469 : บ้านบ่อแกนาเลา ภควัฒน์  เพียรชนะ ครู
282 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450472 : บ้านโนนสว่าง นายโกมุต  โพธิสิงห์ ผู้ช่วยสอน
283 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450473 : บ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ นายธนา  สุทธิประภา ครู
284 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450474 : บ้านโนนสวรรค์ นางนันท์นภัส  พบวันดี ครู
285 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450485 : บ้านสะอาดนาดี สมัคร  สงวนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
286 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450486 : บ้านนาแพง พิมพ์ณฎา  เมธดลเดชา ครูผู้ช่วย
287 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450486 : บ้านนาแพง นภาพร  เย็นละออง ธุรการ
288 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450487 : บ้านหนองผักแว่น นายศิริวุฒิ  นามเพ็ง ครู
289 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450487 : บ้านหนองผักแว่น สมหมาย  ทองภู ครู
290 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450487 : บ้านหนองผักแว่น นายวัฒนา  ธิมาชัย ครุ
291 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450481 : บ้านนาโพธิ์ ณัฐกานต์  เถาว์ชาลี ธุระการ
292 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450483 : บ้านหนองฟ้า นางสาวทิพยา  บุตรพรม ครูธุรการ
293 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450483 : บ้านหนองฟ้า พูนสุข  แก้วเขียว ครู
294 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450479 : บ้านหนองกุง เมธี  นามทอง ครู
295 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450480 : บ้านบาโคหนองแคน นายสมหมาย  อุ่นเจริญ ผอ.โรงเรียน
296 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450475 : ชุมชนนาทมโคกก่อง อำภา  ไชยทะ ครู
297 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450476 : บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) นายนิติกร  วรรณชา ครู
298 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450476 : บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) วีระ  ไสยรัตน์ ครู
299 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450477 : โรงเรียนบ้านหนองตุ สวัสดิื  มูลสระคู ครู
300 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450478 : บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) นางส่องศรี  ภาโนมัย ครู
301 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450478 : บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) แก้ว  สมดา ครู
302 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450471 : บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ นางปณิฐิดา  ตุลากันย์ ครู
303 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450470 : บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม น.ส.ประวัลตรี  ไชยดำ ธุรการ
304 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450467 : เมืองไพรวิทยาคาร นายเดวิทย์  สิทธิศาสตร์ ครู
305 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450488 : บ้านบากหนองเทา phutachat  pakwiset ครู
306 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450489 : บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา ฉัตรกาญจน์  ใจเที่ยง ครู
307 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450490 : บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา นางสาวเพียงใจ  ทองมี ครู
308 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450490 : บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา นายพิศิษฐ  สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
309 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450491 : วังหลวง นางสาวประภาพรรณ  ศรีสุธรรม ครู
310 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450492 : บ้านท่าเยี่ยม นางเสาวคนธ์  พิมพ์วงษ์ ครู
311 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450492 : บ้านท่าเยี่ยม นางสาวกลิ่นผกา  โพธิจักร ครู
312 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450493 : บ้านโพธิ์งาม นายฤาชัย  ศิริเวช ครู
313 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450521 : บ้านโสกเตย ชาตินิยม  ไชยศร ครู
314 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450522 : บ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง นายอนุกูล  มามั่งคั่ง ครู
315 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450522 : บ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง พิศมัย  โคสุวรรณ ครู
316 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450482 : บ้านหนองไผ่หนองหว้า อภัย   อภัย สิงคกุล ครู
317 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450484 : บ้านสีเสียด นายพชรกร  จันทำ ธุรการ
318 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450484 : บ้านสีเสียด สมประพันธ์  พิลัย ครู
319 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450503 : หนองหลวงประชาบำรุง ณฐพร  มูลอำคา ครู
320 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450503 : หนองหลวงประชาบำรุง นิกร  เลิศคอนสาร ครู
321 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450503 : หนองหลวงประชาบำรุง ทองสุข  นันทวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
322 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450506 : บ้านหนองสำราญหนองเรือ ทองพูล  ศรีหานนท์ ครู คศ.3
323 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450517 : บ้านดงแจ้งโนนสูง ธารารัตน์  สดมพฤกษ์ ครู
324 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450518 : หนองจอกวิทยา มลิวัลย์  พร้อมสุข ครู
325 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450518 : หนองจอกวิทยา นายสุรเชษฐ์  วจีภูมิ ธุรกการโรงเรียน
326 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450519 : บ้านวังเข สุรเชษฐ์  วจีภูมิ ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
327 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450519 : บ้านวังเข นางสาวสุจิตรา  ชาคำไฮ ครู
328 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450520 : บ้านท่าลาดหนองผักตบ นายประยูร  ตะโคดม ครู
329 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450520 : บ้านท่าลาดหนองผักตบ นางประพิมพ์พร  สารพัฒน์ ครู
330 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450520 : บ้านท่าลาดหนองผักตบ นายปรเมศวร์  ประชุมศรี ครู
331 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450686 : ชุมชนบ้านชมสะอาด นางสาวปิยะนุช  พันพละ ครู
332 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450686 : ชุมชนบ้านชมสะอาด เพ็ญทิพย์  อรัญโสด ครู
333 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450695 : บ้านหนองโน นางสาวปราณี  พิลายนต์ ครู
334 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450694 : บ้านหนองเดิ่น นายประพันธ์  ประเสริฐสังข์ ครู
335 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450694 : บ้านหนองเดิ่น สุภรณี  ภูมิภาค ครู
336 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450692 : บ้านโคกสี สิทธิพล  นนท์วงษา ครู
337 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450692 : บ้านโคกสี ธวัชชัย  สงวนรัตน์ ครู
338 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450693 : บ้านห้วยทราย ประสงค์   บุญเลิศ ครู
339 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450693 : บ้านห้วยทราย ศิริพร  ศรีขาวรส ครู
340 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450693 : บ้านห้วยทราย นางเฟื่องลัดดา  แก้วอรุณ ครูชำนาญการพเศษ
341 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450691 : ชุมพรนาเจริญ นายวีระ  เพ็ชรแสน ครู
342 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450688 : บ้านโป่งประชาพัฒน์ นายสุรินทร์  ศรีหาตา ครู
343 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450689 : คำนางตุ้มโนนสวรรค์ นายระพี  สิมมา ครู
344 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450689 : คำนางตุ้มโนนสวรรค์ ปิยะนุช  วรรณสินธ์ ครู
345 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450687 : ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ นางอุบลรัตน์  ชรารัตน์ ครู
346 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450687 : ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ นายหนูไกร  อสุระพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
347 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450687 : ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ มาศพรรณ  เล็กน้อยวงค์ ครู
348 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450685 : อนุบาลเมืองเมยวดี รัศมี  ศึกขยาด ครู
349 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450685 : อนุบาลเมืองเมยวดี นายประมูล  บุญปก ครู
350 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450690 : บ้านหนองสองห้อง รัตนา  สงวนรัตน์ ครู
351 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450690 : บ้านหนองสองห้อง ลัดดา  อัฒจักร์ ครู
352 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450690 : บ้านหนองสองห้อง นายวิระยูร  คำอุดม ผู้อำนวยการ