รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030023 : ห้วยตูมวิทยาคาร ผดุงศักดิ์  ทบประดิษฐื ครู
2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030023 : ห้วยตูมวิทยาคาร นางสาวนิกร   จามาเนียม ครูผู้ช่วย
3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030023 : ห้วยตูมวิทยาคาร สายใจ  วรพันธุ์ ครู
4 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030024 : กลางหมื่นสงเคราะห์ ณัฐพล  ศรีชะตา ธุรการ
5 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030024 : กลางหมื่นสงเคราะห์ นางวรรณี   คำอุต ธุรการโรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์
6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030024 : กลางหมื่นสงเคราะห์ นางสาวพิสมัย  ภูธาตุทิพย์ ครู
7 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030024 : กลางหมื่นสงเคราะห์ ปนวัชร  สงวนตระกูล ครู
8 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030026 : หนองหัวช้าง นางสาวราตรี  ภูษาจารย์ ธุรการโรงเรียน
9 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030026 : หนองหัวช้าง นัฐพล  ทาบรรหาร ครู
10 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030064 : ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ Pojanee  Boonchusorn ครู
11 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030064 : ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ดารัตน์   สำราญจักร ธุรการโรงเรียน
12 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030067 : อนุบาลกาฬสินธุ์ ศศิธร  ฉายจิตร ลูกจ้าง
13 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030067 : อนุบาลกาฬสินธุ์ นายวิวัฒน์  ศรีสถิตย์ ครู
14 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030068 : กาฬสินธุ์พิทยาสัย prawit  sintusiri ครู
15 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030069 : ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ นางสาวรัศมี   ศรีสวัสดิ์ ครู
16 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030071 : นาโกวิทยา นางสาวสราญจิตร  จำเริญพูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
17 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030071 : นาโกวิทยา ชิดชญา  ปรีสิทธิ์ ครู
18 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030071 : นาโกวิทยา นางบุญเรียบ  วดีศิริศักดิ์ ครู
19 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030073 : หนองแวงประชานุกูล ศันสนีย์  คำทอง ครูชำนาญการพิเศษ
20 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030073 : หนองแวงประชานุกูล ศันสนีย์  คำทอง ครูชำนาญการพิเศษ
21 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030027 : คำปลาฝาโนนชัย ปราณี  ฉายเพิ่ม ครู
22 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030045 : บ้านเหล่าค้อ วุฒิชัย  งอกศิลป์ ครู
23 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030045 : บ้านเหล่าค้อ เยาวลักษณ์  โคตะนนท์ ครู
24 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030046 : แกเปะราษฎร์นิยม นายสุรศักดิ์  วิเชียรชัย ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030046 : แกเปะราษฎร์นิยม ธงชัย  หมั่นผดุง ครู
26 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030046 : แกเปะราษฎร์นิยม มลเทียน  หระสิทธิ์ ธุรการโรงเรียน
27 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030007 : เชียงเครือวิทยาคม นางอรชร  เพชรภูมี ครู
28 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030007 : เชียงเครือวิทยาคม นายทวี  ติวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030008 : ชุมชนนาจารย์วิทยา สุชญา  สุริยะสาร ธุรการ
30 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030008 : ชุมชนนาจารย์วิทยา สุนิษา  ศรีเครือดง ครู
31 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030025 : แก่งนาขามสามัคคี นางฉันตะณีญา  ไชยหาวงค์ ครูผู้ช่วย
32 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030022 : คำโพนคำม่วงวิทยา พิสมัย  สิงห์สุนีย์ ครู
33 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030021 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นางลดาวัลย์  จันทรารักษ์ ครู
34 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030021 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นางสาววิภาวรรณ  ธงภูเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
35 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030021 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นาย ปัญญา  บุญวิทยาธร ครูชำนาญการพิเศษ
36 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030070 : บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง วรโชติ  สินธุศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
37 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030033 : บึงวิชัยสงเคราะห์ ดิษยา  นามเสถียร ครู
38 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030034 : หนองทุ่มสงเคราะห์ สุวรรณ  นิลทองหลาง ครู
39 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030034 : หนองทุ่มสงเคราะห์ จิราวรรณ  การสว่าง ธุรการ
40 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030037 : ท่าไคร้สามัคคี รัตนาภรณ์  โชติญาโน ครู
41 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030009 : บ้านคำเม็ก อนุพงศ์  เกษมเศรษฐ ครู
42 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030010 : บ้านโคกกว้าง เยาวลักษณ์  โยธะมาตย์ ครู
43 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030010 : บ้านโคกกว้าง นายการัญ  ภูชำนิ ครู
44 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030011 : โคกล่ามวิทยา นายประมวล   ภูลำธาร ธุรการ
45 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030011 : โคกล่ามวิทยา นางลลิดา  ทองไทย ครู
46 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030012 : หนองโพนวิทยายน อภิสิทธิ์  จำเริญเจือ ครู
47 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030013 : หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) กนกพร  วรรณอำไพ ครู
48 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030013 : หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) สุรพล  พานะวาน ครู
49 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030013 : หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) ศุภวรรณ  ดอนสมจิตร ครู
50 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030039 : หนองกุงวิทยาคม อรุณ  โวหารกล้า ครู
51 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030006 : หนองบัวราษฎร์นิยม พัชรา  ปรีดี ครู
52 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030005 : โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม weangsak  salarit ครู
53 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030005 : โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม นางสกุลตลา  ไผ่ผาด ผู้อำนวยการโรงเรียน
54 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030002 : หามแหโพนทองวิทยาคม สันติ   มณีโชติ ครู
55 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030002 : หามแหโพนทองวิทยาคม อภัยวรรณ  จำเริญพูล ครู
56 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030062 : นาขามร่วมราษฎร์บำรุง นายชูชาติ  วิระพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
57 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030062 : นาขามร่วมราษฎร์บำรุง สุชาติ  บุญปก ผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030062 : นาขามร่วมราษฎร์บำรุง กุสุมา  บุตรโคตร ครูผู้ช่วย
59 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030063 : โคกนางามสามัคคี ประดิษฐ  อัศม์เดชา ครู
60 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030059 : บ้านสว่าง สนอง  ภูตะลุน ครู
61 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030060 : เหล่าหลวงวิทยาคาร นายประเสริฐ  กลางยาแสน ครูชำนาญการพิเศษ
62 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030060 : เหล่าหลวงวิทยาคาร นายองอาจ  วิระพันธ์ ครู คศ.3
63 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030061 : ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว ชลิตา  สารปรัง พนักงานธุรการ
64 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030061 : ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว สำราญ  พรมทา ครู
65 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030072 : สะอาดสมศรีวิทยา ราณี  จำเริญพูล ธุรการ
66 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030072 : สะอาดสมศรีวิทยา อรนุช  สุระสังข์ ธุรการ
67 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030072 : สะอาดสมศรีวิทยา นางยุวนาถ  แก้วเมืองกลาง ครู
68 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030028 : บ้านห้วยแสง นายจินดา  ศรียงค์ ครู
69 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030028 : บ้านห้วยแสง น.ส.นฤมล  ดลเจือ ธุรการโรงเรียน
70 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030028 : บ้านห้วยแสง ศุกลกานต์  นันรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030029 : ภูปอวิทยา นภารัตน์  หวังสุขกลาง ครู
72 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030029 : ภูปอวิทยา ประดิษฐ  สุริฉาย ครู
73 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030030 : หนองแวงเหนือ นางสาวจิราภรณ์  บุญจันทร์ศรี ครู
74 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030030 : หนองแวงเหนือ นางสิรินทร์ประภา   เครือศรี ครู
75 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030032 : โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ นางนวลผจง  ภูจอมรัตน์ ครู
76 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030032 : โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ นายจำนงค์   กำนาดี ครู
77 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030019 : สะอาดประชาสรรพ์ Naroong  Goodtalang ครู
78 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030019 : สะอาดประชาสรรพ์ กัลยาณี  ภูมูลมี ครู
79 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030016 : ปลาเค้าวิทยาคาร กมลทิพย์  แสงครจิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
80 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030016 : ปลาเค้าวิทยาคาร พรภิรมย์  อิ่มเจริญ ครู
81 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030016 : ปลาเค้าวิทยาคาร นายสุจิตร  ทรงคาศรี ครู
82 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030018 : บ้านหนองม่วง พนิดา  อรรคอำนวย ครู
83 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030018 : บ้านหนองม่วง เคน  ภูชมชื่น ครู
84 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030014 : ชุมชนหนองสอวิทยาคาร นายกิตติกร  นันทพัฒน์ ครู
85 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030015 : โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ศักดิ์สิงห์  ศรีทะโร ครู
86 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030053 : ท่าแสงวิทยายน ณัฐญดา  ศรีชะตา เจ้าหน้าที่ธุรการ
87 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030053 : ท่าแสงวิทยายน Noppakhun  Khaewlamgon ครู
88 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030053 : ท่าแสงวิทยายน ชนิด  บุญชูศร ผู้อำนวยการโรงเรียน
89 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030053 : ท่าแสงวิทยายน แสงปัญญา  ลำลอง ครู
90 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030054 : ดงเมืองวิทยาคาร นางกนกวรรณ  อระหันตา เจ้าหน้าที่ธุรการ
91 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030054 : ดงเมืองวิทยาคาร wanida  onsamong ครู
92 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030054 : ดงเมืองวิทยาคาร ศุภนุช  กาบสร้อย ธรุการ
93 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030056 : กุดอ้อประชานุสรณ์ นายสายัณต์  ดลภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
94 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030056 : กุดอ้อประชานุสรณ์ วิจิตรา  แสนแก้ว ครู
95 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030056 : กุดอ้อประชานุสรณ์ สุวรรณี  ศรีพงษ์ไชย ธุรการ
96 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030057 : วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ jeranun  panvichai ครู
97 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030058 : โคกคอนวิทยานุกูล ทวี  อุ่นเพ็ญ ครู
98 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030058 : โคกคอนวิทยานุกูล สุพรัตน์  หนองสูง เจ้าหน้าที่ธุรการ
99 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030035 : คำไผ่สงเคราะห์ วชิรพงษ์  อรงค์เดช พนักงานพัสดุ ระดับ 4
100 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030036 : ท่าลำดวนประชาบำรุง อาคม  คำเอี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการ
101 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030036 : ท่าลำดวนประชาบำรุง บุษรีนาฏ  ฆารไสว ครู
102 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030052 : คอนเรียบอนุกูล รัตนาวลี  ไชยสาส์น ครูชำนาญการพิเศษ
103 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030052 : คอนเรียบอนุกูล วีระ  อุดมรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
104 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030048 : บ้านดอนสนวน รัศมี  จุฑาศรี ครู
105 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030049 : โคกกลางราษฎร์พัฒนา Sopit  Juthasri ครู
106 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030049 : โคกกลางราษฎร์พัฒนา จำเนียร  รัตนมณี ครู
107 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030049 : โคกกลางราษฎร์พัฒนา นายทองดี   ดลแม้น ครู
108 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030050 : กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา ภัณฑิรา  นาชัยสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
109 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030050 : กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา นางสาวสุภาวิณี  สอนกุดตุ้ม ธุรการ
110 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030051 : บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง นางสาวกัญยารัตน์  คำจันทร์ดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
111 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030051 : บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง นางสาวอนงค์นุช  สุทธิประภา ธุรการ
112 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030041 : ดงน้อยสงเคราะห์ มนตรี  แสงวงค์ ธุรการโรงเรียน
113 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030041 : ดงน้อยสงเคราะห์ นางพนมวรรณ  เถรี ครู
114 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030042 : บ้านโหมนสงเคราะห์ เทียรทอง  นามทมาตย์ ครู
115 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030043 : เหล่าสูงวิทยา ภาวิกา  ภูจักงาม ธุรการโรงเรียน
116 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030044 : กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ นางสุวคนธ์  ผ่านสำแดง ครูชำนาญการพิเศษ
117 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030044 : กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ นางจิตพิสุทธิ์  ชัชวาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
118 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030003 : บ้านหนาดสงเคราะห์ นางสาวอรณิชา  แจ่มสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
119 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030003 : บ้านหนาดสงเคราะห์ นายนิคม  ภูฉลอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
120 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030001 : บ้านต้อนวิทยาคาร นายนิพนธ์   ผลรุ่ง ครู
121 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030004 : บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ประสานมิตร  สุระพร ผู้อำนวยการ
122 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030140 : พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง นายวิสิฐศักดิ์  อารีเอื้อ ครู
123 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030140 : พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง เกียรติธิดา  ชาติแพงตา เจ้าหน้าที่ธุรการ
124 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030141 : ปากน้ำราษฎร์บำรุง สำรอง  วิศรีสิทธิ์ ครู
125 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030142 : น้ำจั้นราษฎร์บำรุง นางพิศมัย  จันทร์ประโคน ครู
126 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030143 : โปโลเล้าสามัคคีวิทยา ศิรินทร์ทิพย์  ศิริภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030143 : โปโลเล้าสามัคคีวิทยา ปารณีย์  นิระภาพ ครู
128 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030144 : ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร นางนวนฉวี  วงค์หิน ครู
129 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030144 : ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร ประมวล  ดอนชัย ครู
130 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030144 : ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร วาสนา  บูรณผาย ครู
131 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030150 : ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา นายสงกรานต์  วรรณจักร ครู
132 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030150 : ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา นางสาวกล่อมขวัญ  บรรพต เจ้าหน้าที่ธุรการ
133 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030151 : สงยางสงเปลือยวิทยาคม นายอภิรักษ์  อรรคอำนวย ครู
134 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030151 : สงยางสงเปลือยวิทยาคม นางสาวจุฬารัตน์  นิระภาพ ครูธุรการ
135 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030174 : นามลวิทยาคาร เสริม  เถรี ผู็อำนวยการโรงเรียน
136 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030174 : นามลวิทยาคาร นายสมพงษ์   นันจำรัส ครู
137 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030175 : คำโพนทองราษฎร์นิยม สันติ  โทฮาด ครู
138 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030175 : คำโพนทองราษฎร์นิยม นพรัตน์   มหิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
139 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030155 : เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม ศิริพันธ์  หันไชยศรี ครู
140 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030156 : ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา นายธีรศักดิ์  หรสิทธิ์ ครู
141 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030157 : ท่ากลางแจ้งจมวิทยา suwars  singkhonart ครู
142 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030157 : ท่ากลางแจ้งจมวิทยา นางสาวพงษ์พิศ  อาจนิยม ครูชำนาญการพิเศษ
143 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030157 : ท่ากลางแจ้งจมวิทยา ทองจันทร์  หันไชยเนาว์ ครู
144 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030158 : หนองบัวโจดดงลิงวิทยา นางสาวเสวานีย์  เดชบุรัมย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร้ม
145 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030158 : หนองบัวโจดดงลิงวิทยา นางสาวทิพวรรณ  คำบึงกลาง ธุรการ
146 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030163 : ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ วินารัตน์  สุขมั่น ธุรการ
147 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030163 : ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ อนันต์  จันทะเสน ครู
148 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030164 : โคกเมยประชาพัฒนา ประมูล  เจียงวิเศษ ครู
149 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030164 : โคกเมยประชาพัฒนา ไพวรรณ  อุดมรัตน์ ครูอัตราจ้าง
150 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030164 : โคกเมยประชาพัฒนา ไพวรรณ  อุดมรัตน์ ครูอัตราจ้าง
151 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030165 : โคกล่ามผดุงวิทย์ นายศุภชัย  แจ่มจันทร์ ครู
152 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030166 : โนนเมืองวิทยาคาร วาทิต  เดชภูกองไชย ครู
153 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030167 : บ้านแวงประชารัฐบำรุง พิมล  หัดรัดชัย ครู
154 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030168 : ดอนหวายราษฎร์บำรุง นายประสาท  อรัญสาร ครู
155 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030168 : ดอนหวายราษฎร์บำรุง นายจิณณะ  อินทวรรณโชค ครูชำนาญการพิเศษ
156 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030161 : หนองตุวิทยา นฤพล  บุญไชยแสน ครูธุรการ
157 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030161 : หนองตุวิทยา รัตนาภรณ์  หาญรักษ์ ครู
158 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030162 : สะอาดโนนงามวิทยา นายวารี  สอนชา ผู้อำนวยการโรงเรียน
159 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030159 : บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร นายพุฒ  จงกลรัตน์ ครู คศ.3
160 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030160 : บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ไพวรรณ  สีแก่นจันทร์ ครู
161 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030152 : สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) ปณิสรา  ภานุรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
162 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030152 : สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) ฉันทนา  กันทำ ครู
163 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030170 : ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สุพจน์  กุดแถลง ครู
164 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030170 : ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สำรวย  นัทธี ครู
165 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030170 : ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ นายสันติ  ภักดีสมัย ครู
166 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030170 : ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ นายสันติ  ภักดีสมัย ครู
167 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030171 : โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา ทิพาภร  ฉายฉันท์ ธุรการ
168 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030171 : โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา นายวีระวัฒน์  สังรวมใจ เจ้าหน้าที่ธูรการ
169 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030171 : โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา อภิชาต  อรรคอำนวย ผุ้อำนวยการสภานศึกษา
170 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030172 : ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน นายชัยณุพงศ์  บุตรสุริย์ ครู
171 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030173 : ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ เกรียงไกร งามเสน่ห์  งามเสน่ห์ ครู
172 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030148 : เสมาสามัคคี นายทรงศ้กดิ์  ถิตย์รัศมี ครู
173 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030148 : เสมาสามัคคี พรหมพิทักษ์   ตรีสูนย์ ธุรการ
174 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030148 : เสมาสามัคคี นายสายัณห์  นะตะ ครู
175 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030148 : เสมาสามัคคี นางชนัดดา  อรุณไพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
176 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030149 : บ้านโนนโพธิ์ศรี นายสุรพงษ์  จำปาลา ครู
177 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030153 : หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง นางสาวทับทิม  วิเศษนันท์ ครู
178 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030154 : นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ นายวุฒิกุล  ศรีชะตา ครู
179 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030146 : บึงไฮโนนสวางวิทยา จักรพงศ์  พลข่า ครู
180 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030146 : บึงไฮโนนสวางวิทยา sopha  Lakok ครู
181 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030147 : บ้านลาดวิทยาเสริม ประภาศิริ  นาถมทอง ครู
182 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030169 : บึงสว่างวิทยาคม พิชญาภา  กล้าวิจารณ์ ครู
183 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030177 : หัวขวาวิทยา นายณัฐวัฒน์  รัตนเกื้อ ธุรการ
184 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030457 : กุดลิงวิทยาคม นางบุษราภรณ์  โพธิจักร ครู
185 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030461 : สองห้องราษฎร์บูรณะ สุริยัรนต์  ระดากรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ 2
186 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030461 : สองห้องราษฎร์บูรณะ นายอาคม  แก้วบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
187 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030461 : สองห้องราษฎร์บูรณะ นางประนอม  พัศดร ครู
188 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030462 : ชุมชนนาเรียงวิทยาคม นายวีรวัฒน์  สิมมาเคน ครู
189 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030463 : เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา นางสาวศศิธร  ยุบลมล ธุรการโรงเรียน
190 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030464 : สำเริงวิทยา นิสากร  อนารัตน์ ครู
191 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030465 : สามัคคีสำราญวิทย์ ยุทธศิลป์  ประทุมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
192 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030465 : สามัคคีสำราญวิทย์ มลินี  จงลือชา ธุรการ
193 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030460 : ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา Ratree  jimakon ครู
194 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030460 : ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา ไพรวัลย์  ขนานแข็ง ครู
195 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030458 : ด่านใต้วิทยา วัชรี  สกุลรัตน์ ครู
196 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030459 : เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ Chalerm  Srichuyong ครู
197 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030459 : เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ เฉลิม  ศรีชูยงค์ ครู
198 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030459 : เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ศิริศักดิ์  อาจวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
199 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030191 : ชุมชนนามะเขือวิทยา วิวัฒนา  ศิริกุล ครู
200 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030192 : โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา โชติกา  สิทธิสังข์ ครู
201 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030194 : โพนสวางพิทยาคม ประริชาติ  นาถ้ำพลอย ครู
202 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030194 : โพนสวางพิทยาคม นางสาวจิราภา   ศรีเสน ครู
203 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030194 : โพนสวางพิทยาคม นายวัชรชัย   บูรวัตร ครู
204 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030194 : โพนสวางพิทยาคม นางสาวธณัฏฐา  เชื้อเมืองพาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
205 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030195 : โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) นางชลพินท์   หงษ์ชูตา ครู
206 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030195 : โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) อมร  นาถ้ำพลอย ครู
207 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030196 : โป่งเชือกศึกษาสถาน ณัฎฐาพร   จันลาวงศ์ ครู
208 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030196 : โป่งเชือกศึกษาสถาน สวัสดิ์  ผลการ ครูชำนาญการพิเศษ
209 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030197 : ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) พรนิภา  มุขพรหม ครูชำนาญการพิเศษ
210 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030187 : ชุมชนแก้งคำวิทยา สมยศ  หารทา ครู
211 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030187 : ชุมชนแก้งคำวิทยา รุจิรัตน์  ลมชิด ครู
212 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030188 : นิคมลำปาววิทยา นางศรวรรณ  พันธ์ดงยาง ครู
213 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030188 : นิคมลำปาววิทยา กมลธิดา  คามวุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
214 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030184 : คำแคนวิทยา ศิริญา  คำตานิตย์ อัตราจ้างชั่วคราว
215 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030185 : คำประถมนิคมสงเคราะห์ นายสรพงษ์  สุวรรณวงค์ ครู
216 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030185 : คำประถมนิคมสงเคราะห์ นางสาวนิรบล  อังครุด ครู
217 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030189 : ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา นายนที  นีลสุนทร ครู
218 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030190 : โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา นางสาวราภรณ์  สิงหาบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
219 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030190 : โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา วุฒิไกร  อนุมาตร ธุรการโรงเรียน
220 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030190 : โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา สิริวรรณ  ศุขอร่าม ครูชำนาญการพิเศษ
221 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030183 : สหัสขันธ์วิทยาคม นางสาววราพร   การจะโนศรี ลูกจ้างชั่วคราว
222 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030183 : สหัสขันธ์วิทยาคม นายพัฒนพงษ์  มงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ
223 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030178 : โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย พรธีรา  การเกษม ครู
224 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030204 : บ้านม่วงวิทยาคม นายประเทือง  สารจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
225 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030205 : ม่วงคำราษฎร์สามัคคี Aksorn  Yuangwiphak ครู
226 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030205 : ม่วงคำราษฎร์สามัคคี นางสาวดวงเนตร  ลีกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
227 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030206 : โนนเมืองประชานุเคราะห์ นางวลัยพร  สังไวศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
228 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030206 : โนนเมืองประชานุเคราะห์ นายนรวัฒน์   จิตรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
229 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030207 : บ้านแกวิทยายน นางสาวชนันธร  ทรัพย์สมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
230 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030208 : โคกก่องวิทยา นางสาวสุธาภรณ์  สุระวิทย์ ธุรการโรงเรียน
231 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030209 : คำคาราษฎร์บำรุง นางจิราภา   อุดมรัตน์ ครู
232 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030202 : ดงไร่ราษฎร์พัฒนา ระพีพรรณ   การอรุณ ครูคศ.3
233 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030202 : ดงไร่ราษฎร์พัฒนา รวีวัฒน์  รังคะราช ครู
234 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030203 : บ้านคำเชียงวัน สุจิตรา  ศรีสวัสดิ์ ครู
235 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030198 : นามนราษฎร์นุเคราะห์ นายกำจัด  รังวิจี ครู ชำนาญการพิเศษ
236 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030199 : บ้านโคกใส นายพงษ์นิกร  สีแสด ครู
237 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030179 : คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ นางศิริพร  แสนขาว ครู
238 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030179 : คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ นางพิสมัย  ปัททุม ครู
239 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030180 : ดงน้อยวิทยา นิคม  สิมพันธ์ุ์ ครู
240 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030180 : ดงน้อยวิทยา กุลธิดา  ศรีมามาศ ครู
241 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030181 : โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ สิรวิชญ์  สายสินธุ์ ครู
242 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030210 : นาคูณวิทยา วันชัย  นีระพจน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
243 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030212 : ถ้ำปลาวิทยายน นายสมพงษ์  จำปาสาร ครู คศ.3
244 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030212 : ถ้ำปลาวิทยายน นางสุนันท์  สังฆะมณี ครู
245 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030213 : สิงห์สะอาด นางเครือฟ้า  วังระหา ครู
246 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030214 : ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา นายศิริชัย  ศรีคิรินทร์ ครู
247 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030214 : ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา นายสุภัค   สาระพันธ์ ครู
248 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030215 : นาสีนวลโสกทรายวิทยา นายเจษฎา  สุขจันดี ครูผู้ช่วย
249 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030532 : ท่านาจานวิทยา jutaphon  jennamkaew ครู
250 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030532 : ท่านาจานวิทยา กิติพงษ์  แก่นพุฒ ครู
251 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030533 : คำแคนราษฎร์วิทยา สุมาลี  แสงสวัสดิ์ ครู
252 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030539 : บ้านหนองกุงกลาง เพ็ญศิริ  นางสาวเพ็ญศิริ หันชัยเนาว์ บุคลากรคณิตศาสตร์
253 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030539 : บ้านหนองกุงกลาง นายวิชัย  ยุระตา ครู
254 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030539 : บ้านหนองกุงกลาง นายดาบ  มณีกรรณ์ ครู
255 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030541 : บ้านหนองกุงใหญ่ นายถนอมชัย  ปรีจำรัส ครู
256 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030541 : บ้านหนองกุงใหญ่ ขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์ ครู
257 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030542 : โคกกลางวิทยา สุทิศา  เลื่องลือ ครู
258 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030542 : โคกกลางวิทยา นายอุทัย  ภูเต้าสูง ผู้อำนวยการโรงเรียน
259 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030543 : หนองแซงวิทยา นางสุพร  โคตะนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ
260 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030544 : บ้านท่างาม กฤตยชญ์  ไพรสณฑ์ ครู
261 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030547 : บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก ขจรศักดิ์  ศิริอมรพรรณ ครู
262 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030535 : บ้านหนองกุงน้อย นายวัฒนชัย   เขตนารี ผู้อำนวยการโรงเรียน
263 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030535 : บ้านหนองกุงน้อย ปทุมภรณ์   ปัญจิต ครู
264 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030545 : ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา จันทร์สี  จอมจิตร์ ครู
265 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030530 : บ้านกุดแห่ พรชนก  สายสินธุ์ ครูธุรการ
266 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030531 : คำหุ่งราษฎร์บำรุง ชาติชาย  สมบัติเพิ่ม ครู คศ.1
267 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030527 : หนองแสงราษฎร์พัฒนา นายชูชาติ  พงศรี ครู
268 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030536 : สามชัยอุดมวิทย์ นางอัจฉริยาพร  โยคะสัย ครูชำนาญการพิเศษ
269 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030537 : บ้านหนองช้าง สมพิน  ปัญจิต ครู
270 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030538 : ค้อจารย์วิทยา กฤษณพงษ์  ชาภูมี ครู
271 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030546 : บ้านห้วยยาง anuchit  sangsawat ครู
272 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030546 : บ้านห้วยยาง นางชณุตพร  ปรีจำรัส ครู
273 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030556 : แก้งนางราษฎร์บำรุง นายพิสิฐ  จันทร์เพ็ญ ครู
274 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030557 : ดงพยุงสงเคราะห์ ศรีวัณณา  คำเสนาะ ครู
275 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030558 : ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) สุกัญญา  เกษมเศรษฐ ครู
276 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030558 : ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) ศุกร์สิทธิ์  ภูผิวเหลือง ครู
277 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030563 : หัวคูประชาอุทิศ นุชนาฏ  หระมาตย์ ครู
278 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030548 : กุดครองวิทยาคาร สุรชัย  เขตปัญญา ครู
279 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030548 : กุดครองวิทยาคาร นายทวน  ใยแสง ครู
280 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030549 : ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ นางสาวนฤมล  ชะรากระบุตร ครูผู้ช่วย
281 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030550 : หนองแคนวิทยา เหมือนแพร   การฟุ้ง ครู
282 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030552 : หนองแวงแสน นางสาวเกษศิรินทร์  กมลเชตุ ครู
283 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030552 : หนองแวงแสน นางสาววรภัทรา  สินธุรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองแวงแสน
284 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030559 : นาจำปา นายวันชัย  ปรีพูล ครู
285 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030562 : หนองโพนโนนสมบูรณ์ ungkrid  srisuwannapukdee ครู
286 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030562 : หนองโพนโนนสมบูรณ์ นายอังกฤษ  ศรีสุวรรณภักดี ครู
287 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030561 : บ้านม่วงวิทยายน นายสวัสดิ์  บัวอาจ ครู
288 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030561 : บ้านม่วงวิทยายน จีระศักดิ์  รังคะราช ผู้อำนวยการโรงเรียน
289 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030561 : บ้านม่วงวิทยายน นายสมชัย  ธารเอี่ยม ครู
290 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030560 : บ้านนาวิทยาคม ยงยุทธ์  โพธิปัตชา ครู
291 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030555 : สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) นางสาวศศิตา  มาศนาเรียง เจ้าหน้าที่ธุรการ
292 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030551 : หนองพอกวิทยายน นายเสรีย์  บุญพันธ์ ครู
293 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030551 : หนองพอกวิทยายน ศักรินทร์  ภูละมุล ครู
294 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030553 : สะอาดไชยศรี นายทนัน  คำกา ครู
295 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030554 : สายป่าแดงวิทยา นางสาวนภาวรรณ  ชมภูพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
296 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030554 : สายป่าแดงวิทยา นิรุตน์  ชูศรีนาค ครู
297 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030554 : สายป่าแดงวิทยา รัศมี   ธานีวรรณ ครู