รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030023 ห้วยตูมวิทยาคาร นางสาวนิกร   จามาเนียม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
2 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030023 ห้วยตูมวิทยาคาร สายใจ  วรพันธุ์ ครู อนุมัติ
3 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030023 ห้วยตูมวิทยาคาร ผดุงศักดิ์  ทบประดิษฐื ครู อนุมัติ
4 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030024 กลางหมื่นสงเคราะห์ ณัฐพล  ศรีชะตา ธุรการ อนุมัติ
5 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030024 กลางหมื่นสงเคราะห์ ปนวัชร  สงวนตระกูล ครู อนุมัติ
6 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030024 กลางหมื่นสงเคราะห์ นางสาวพิสมัย  ภูธาตุทิพย์ ครู อนุมัติ
7 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030026 หนองหัวช้าง นัฐพล  ทาบรรหาร ครู อนุมัติ
8 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030064 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ Pojanee  Boonchusorn ครู อนุมัติ
9 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030065 วัดชัยสุนทร nongkran  koomjab ครู อนุมัติ
10 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030067 อนุบาลกาฬสินธุ์ นายวิวัฒน์  ศรีสถิตย์ ครู อนุมัติ
11 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030067 อนุบาลกาฬสินธุ์ ศศิธร  ฉายจิตร ลูกจ้าง อนุมัติ
12 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030068 กาฬสินธุ์พิทยาสัย prawit  sintusiri ครู อนุมัติ
13 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030069 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ นางสาวรัศมี   ศรีสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
14 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030071 นาโกวิทยา นางบุญเรียบ  วดีศิริศักดิ์ ครู อนุมัติ
15 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030071 นาโกวิทยา ชิดชญา  ปรีสิทธิ์ ครู อนุมัติ
16 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030071 นาโกวิทยา นางสาวสราญจิตร  จำเริญพูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
17 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030073 หนองแวงประชานุกูล ศันสนีย์  คำทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
18 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030073 หนองแวงประชานุกูล ศันสนีย์  คำทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
19 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030027 คำปลาฝาโนนชัย ปราณี  ฉายเพิ่ม ครู อนุมัติ
20 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030045 บ้านเหล่าค้อ เยาวลักษณ์  โคตะนนท์ ครู อนุมัติ
21 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030045 บ้านเหล่าค้อ วุฒิชัย  งอกศิลป์ ครู อนุมัติ
22 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030046 แกเปะราษฎร์นิยม นายสุรศักดิ์  วิเชียรชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
23 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030046 แกเปะราษฎร์นิยม มลเทียน  หระสิทธิ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
24 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030046 แกเปะราษฎร์นิยม ธงชัย  หมั่นผดุง ครู อนุมัติ
25 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030007 เชียงเครือวิทยาคม นายทวี  ติวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
26 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030008 ชุมชนนาจารย์วิทยา สุนิษา  ศรีเครือดง ครู อนุมัติ
27 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030025 แก่งนาขามสามัคคี นายอดิศักดิ์  สมภาร ครู อนุมัติ
28 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030022 คำโพนคำม่วงวิทยา พิสมัย  สิงห์สุนีย์ ครู อนุมัติ
29 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030021 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นางลดาวัลย์  จันทรารักษ์ ครู อนุมัติ
30 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030021 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นาย ปัญญา  บุญวิทยาธร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
31 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030070 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง สุชญา  สุริยะสาร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
32 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030070 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง วรโชติ  สินธุศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
33 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030033 บึงวิชัยสงเคราะห์ ดิษยา  นามเสถียร ครู อนุมัติ
34 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030034 หนองทุ่มสงเคราะห์ นิลวรรณ  นารัตน์ตุง ธุรการ อนุมัติ
35 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030034 หนองทุ่มสงเคราะห์ สุวรรณ  นิลทองหลาง ครู อนุมัติ
36 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030034 หนองทุ่มสงเคราะห์ นางสาวดลธาดา  ดุลนีย์ ครูธุรการ อนุมัติ
37 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030037 ท่าไคร้สามัคคี รัตนาภรณ์  โชติญาโน ครู อนุมัติ
38 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030009 บ้านคำเม็ก อนุพงศ์  เกษมเศรษฐ ครู อนุมัติ
39 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030010 บ้านโคกกว้าง นายการัญ  ภูชำนิ ครู อนุมัติ
40 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030010 บ้านโคกกว้าง เยาวลักษณ์  โยธะมาตย์ ครู อนุมัติ
41 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030011 โคกล่ามวิทยา นางลลิดา  ทองไทย ครู อนุมัติ
42 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030011 โคกล่ามวิทยา นางเมธวี  เยี่ยมสมบัติ ครู อนุมัติ
43 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030012 หนองโพนวิทยายน อภิสิทธิ์  จำเริญเจือ ครู อนุมัติ
44 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030013 หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) สุรพล  พานะวาน ครู อนุมัติ
45 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030013 หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) ศุภวรรณ  ดอนสมจิตร ครู อนุมัติ
46 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030013 หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) กนกพร  วรรณอำไพ ครู อนุมัติ
47 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030039 หนองกุงวิทยาคม อรุณ  โวหารกล้า ครู อนุมัติ
48 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030006 หนองบัวราษฎร์นิยม พัชรา  ปรีดี ครู อนุมัติ
49 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030005 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม นางสกุลตลา  ไผ่ผาด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
50 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030005 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม weangsak  salarit ครู อนุมัติ
51 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030002 หามแหโพนทองวิทยาคม อนงค์รักษ์  คำควร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
52 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030002 หามแหโพนทองวิทยาคม สันติ   มณีโชติ ครู อนุมัติ
53 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030062 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง นายชูชาติ  วิระพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
54 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030062 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง สุชาติ  บุญปก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
55 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030062 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง นายประมวล  ภูลำธาร ครู ICT อนุมัติ
56 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030062 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง กุสุมา  บุตรโคตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
57 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030063 โคกนางามสามัคคี ประดิษฐ  อัศม์เดชา ครู อนุมัติ
58 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030059 บ้านสว่าง สนอง  ภูตะลุน ครู อนุมัติ
59 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030060 เหล่าหลวงวิทยาคาร นายประเสริฐ  กลางยาแสน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
60 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030060 เหล่าหลวงวิทยาคาร นายองอาจ  วิระพันธ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
61 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030061 ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว สำราญ  พรมทา ครู อนุมัติ
62 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030061 ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว มาโน๊ต  สิทธิธนกร ครูธุรการ อนุมัติ
63 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030072 สะอาดสมศรีวิทยา อรนุช  สุระสังข์ ธุรการ อนุมัติ
64 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030072 สะอาดสมศรีวิทยา นางยุวนาถ  แก้วเมืองกลาง ครู อนุมัติ
65 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030028 บ้านห้วยแสง น.ส.นฤมล  ดลเจือ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
66 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030028 บ้านห้วยแสง นายจินดา  ศรียงค์ ครู อนุมัติ
67 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030029 ภูปอวิทยา นภารัตน์  หวังสุขกลาง ครู อนุมัติ
68 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030029 ภูปอวิทยา ประดิษฐ  สุริฉาย ครู อนุมัติ
69 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030030 หนองแวงเหนือ นางสิรินทร์ประภา   เครือศรี ครู อนุมัติ
70 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030032 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ นายจำนงค์   กำนาดี ครู อนุมัติ
71 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030032 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ นางนวลผจง  ภูจอมรัตน์ ครู อนุมัติ
72 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030019 สะอาดประชาสรรพ์ Naroong  Goodtalang ครู อนุมัติ
73 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030016 ปลาเค้าวิทยาคาร พรภิรมย์  อิ่มเจริญ ครู อนุมัติ
74 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030016 ปลาเค้าวิทยาคาร นายสุจิตร  ทรงคาศรี ครู อนุมัติ
75 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030018 บ้านหนองม่วง เคน  ภูชมชื่น ครู อนุมัติ
76 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030018 บ้านหนองม่วง พนิดา  อรรคอำนวย ครู อนุมัติ
77 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030014 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร นายกิตติกร  นันทพัฒน์ ครู อนุมัติ
78 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030015 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ศักดิ์สิงห์  ศรีทะโร ครู อนุมัติ
79 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030053 ท่าแสงวิทยายน ชนิด  บุญชูศร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
80 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030053 ท่าแสงวิทยายน แสงปัญญา  ลำลอง ครู อนุมัติ
81 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030053 ท่าแสงวิทยายน Noppakhun  Khaewlamgon ครู อนุมัติ
82 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030054 ดงเมืองวิทยาคาร ศุภนุช  กาบสร้อย ธรุการ อนุมัติ
83 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030054 ดงเมืองวิทยาคาร wanida  onsamong ครู อนุมัติ
84 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030056 กุดอ้อประชานุสรณ์ วิจิตรา  แสนแก้ว ครู อนุมัติ
85 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030056 กุดอ้อประชานุสรณ์ นายสายัณต์  ดลภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
86 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030057 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ jeranun  panvichai ครู อนุมัติ
87 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030058 โคกคอนวิทยานุกูล ทวี  อุ่นเพ็ญ ครู อนุมัติ
88 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030035 คำไผ่สงเคราะห์ วชิรพงษ์  อรงค์เดช พนักงานพัสดุ ระดับ 4 อนุมัติ
89 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030036 ท่าลำดวนประชาบำรุง ทรรศนีย์  เรืองศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
90 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030036 ท่าลำดวนประชาบำรุง บุษรีนาฏ  ฆารไสว ครู อนุมัติ
91 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030052 คอนเรียบอนุกูล รัตนาวลี  ไชยสาส์น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
92 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030052 คอนเรียบอนุกูล วีระ  อุดมรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
93 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030048 บ้านดอนสนวน รัศมี  จุฑาศรี ครู อนุมัติ
94 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030049 โคกกลางราษฎร์พัฒนา นายทองดี   ดลแม้น ครู อนุมัติ
95 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030049 โคกกลางราษฎร์พัฒนา Sopit  Juthasri ครู อนุมัติ
96 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030049 โคกกลางราษฎร์พัฒนา จำเนียร  รัตนมณี ครู อนุมัติ
97 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030050 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา ภัณฑิรา  นาชัยสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
98 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030051 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง นางสาวอนงค์นุช  สุทธิประภา ธุรการ อนุมัติ
99 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030041 ดงน้อยสงเคราะห์ นางพนมวรรณ  เถรี ครู อนุมัติ
100 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030041 ดงน้อยสงเคราะห์ มนตรี  แสงวงค์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
101 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030042 บ้านโหมนสงเคราะห์ เทียรทอง  นามทมาตย์ ครู อนุมัติ
102 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030043 เหล่าสูงวิทยา นายชลธิศ คงแสวง  สุวรรณเมธานันท์ ครู ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
103 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030044 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ นางสุวคนธ์  ผ่านสำแดง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
104 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030044 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ นางจิตพิสุทธิ์  ชัชวาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
105 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030003 บ้านหนาดสงเคราะห์ นายนิคม  ภูฉลอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
106 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030001 บ้านต้อนวิทยาคาร นายนิพนธ์   ผลรุ่ง ครู อนุมัติ
107 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030004 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ประสานมิตร  สุระพร ผู้อำนวยการ อนุมัติ
108 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030140 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง นายวิสิฐศักดิ์  อารีเอื้อ ครู อนุมัติ
109 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030140 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง เกียรติธิดา  ชาติแพงตา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
110 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030141 ปากน้ำราษฎร์บำรุง สำรอง  วิศรีสิทธิ์ ครู อนุมัติ
111 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030142 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง นางพิศมัย  จันทร์ประโคน ครู อนุมัติ
112 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030143 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา สุภาพร  ดอนวิจารย์ ครู อนุมัติ
113 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030143 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา ปารณีย์  นิระภาพ ครู อนุมัติ
114 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030144 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร วาสนา  บูรณผาย ครู อนุมัติ
115 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030144 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร ประมวล  ดอนชัย ครู อนุมัติ
116 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030144 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร นางนวนฉวี  วงค์หิน ครู อนุมัติ
117 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030150 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา นายสงกรานต์  วรรณจักร ครู อนุมัติ
118 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030151 สงยางสงเปลือยวิทยาคม วิสันต์  เหล่าวงศ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
119 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030151 สงยางสงเปลือยวิทยาคม นายอภิรักษ์  อรรคอำนวย ครู อนุมัติ
120 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030151 สงยางสงเปลือยวิทยาคม เพ็ญวิภา  นาชัยโชติ ครู อนุมัติ
121 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030174 นามลวิทยาคาร นายสมพงษ์   นันจำรัส ครู อนุมัติ
122 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030174 นามลวิทยาคาร เสริม  เถรี ผู็อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
123 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030175 คำโพนทองราษฎร์นิยม นพรัตน์   มหิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
124 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030175 คำโพนทองราษฎร์นิยม สันติ  โทฮาด ครู อนุมัติ
125 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030155 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม ศิริพันธ์  หันไชยศรี ครู อนุมัติ
126 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030156 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา นายธีรศักดิ์  หรสิทธิ์ ครู อนุมัติ
127 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030157 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา suwars  singkhonart ครู อนุมัติ
128 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030157 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา นางสาวพงษ์พิศ  อาจนิยม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
129 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030157 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา ทองจันทร์  หันไชยเนาว์ ครู อนุมัติ
130 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030158 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา นางสาวเสวานีย์  เดชบุรัมย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร้ม อนุมัติ
131 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030158 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา สุรเชษฐ์  ศรีดอกไม้ ครู อนุมัติ
132 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030163 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ อนันต์  จันทะเสน ครู อนุมัติ
133 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030163 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ วินารัตน์  สุขมั่น ธุรการ อนุมัติ
134 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030164 โคกเมยประชาพัฒนา ประมูล  เจียงวิเศษ ครู อนุมัติ
135 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030164 โคกเมยประชาพัฒนา ไพวรรณ  อุดมรัตน์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
136 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030164 โคกเมยประชาพัฒนา ไพวรรณ  อุดมรัตน์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
137 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030165 โคกล่ามผดุงวิทย์ นางวิรุบล  วันชูเสริม ครู อนุมัติ
138 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030166 โนนเมืองวิทยาคาร วาทิต  เดชภูกองไชย ครู อนุมัติ
139 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030167 บ้านแวงประชารัฐบำรุง พิมล  หัดรัดชัย ครู อนุมัติ
140 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030168 ดอนหวายราษฎร์บำรุง นายประสาท  อรัญสาร ครู อนุมัติ
141 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030168 ดอนหวายราษฎร์บำรุง นายจิณณะ  อินทวรรณโชค ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
142 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030161 หนองตุวิทยา รัตนาภรณ์  หาญรักษ์ ครู อนุมัติ
143 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030162 สะอาดโนนงามวิทยา นายวารี  สอนชา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
144 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030159 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร นายพุฒ  จงกลรัตน์ ครู คศ.3 อนุมัติ
145 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030160 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ไพวรรณ  สีแก่นจันทร์ ครู อนุมัติ
146 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030152 สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) นายอรุณ  ศรีศิริ ครู อนุมัติ
147 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030170 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ นายสันติ  ภักดีสมัย ครู อนุมัติ
148 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030170 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สำรวย  นัทธี ครู อนุมัติ
149 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030170 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สุพจน์  กุดแถลง ครู อนุมัติ
150 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030170 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ นายสันติ  ภักดีสมัย ครู อนุมัติ
151 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030171 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา อภิชาต  อรรคอำนวย ผุ้อำนวยการสภานศึกษา อนุมัติ
152 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030171 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา นายวีระวัฒน์  สังรวมใจ เจ้าหน้าที่ธูรการ อนุมัติ
153 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030171 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา ทิพาภร  ฉายฉันท์ ธุรการ อนุมัติ
154 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030172 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน นายชัยณุพงศ์  บุตรสุริย์ ครู อนุมัติ
155 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030173 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ เกรียงไกร งามเสน่ห์  งามเสน่ห์ ครู อนุมัติ
156 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030148 เสมาสามัคคี นายสายัณห์  นะตะ ครู อนุมัติ
157 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030148 เสมาสามัคคี นางชนัดดา  อรุณไพร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
158 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030148 เสมาสามัคคี นายทรงศ้กดิ์  ถิตย์รัศมี ครู อนุมัติ
159 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030149 บ้านโนนโพธิ์ศรี นายสุรพงษ์  จำปาลา ครู อนุมัติ
160 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030153 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง อารีย์  สายเมือง ครู อนุมัติ
161 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030154 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ นายวุฒิกุล  ศรีชะตา ครู อนุมัติ
162 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030146 บึงไฮโนนสวางวิทยา จักรพงศ์  พลข่า ครู อนุมัติ
163 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030146 บึงไฮโนนสวางวิทยา sopha  Lakok ครู อนุมัติ
164 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030147 บ้านลาดวิทยาเสริม ประภาศิริ  นาถมทอง ครู อนุมัติ
165 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030169 บึงสว่างวิทยาคม พิชญาภา  กล้าวิจารณ์ ครู อนุมัติ
166 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030169 บึงสว่างวิทยาคม มานิต  เพียรสดับ ครู อนุมัติ
167 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030177 หัวขวาวิทยา นางสาวศิวาการ  บำรุงเกาะ ธุรการ อนุมัติ
168 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030457 กุดลิงวิทยาคม นางบุษราภรณ์  โพธิจักร ครู อนุมัติ
169 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030461 สองห้องราษฎร์บูรณะ สุริยัรนต์  ระดากรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อนุมัติ
170 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030461 สองห้องราษฎร์บูรณะ นางประนอม  พัศดร ครู อนุมัติ
171 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030462 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม นายวีรวัฒน์  สิมมาเคน ครู อนุมัติ
172 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030463 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา นายอมร  วงเวียน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
173 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030464 สำเริงวิทยา กฤตญกร  จันทรสุวรรณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
174 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030465 สามัคคีสำราญวิทย์ ยุทธศิลป์  ประทุมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
175 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030465 สามัคคีสำราญวิทย์ มลินี  จงลือชา ธุรการ อนุมัติ
176 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030460 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา ไพรวัลย์  ขนานแข็ง ครู อนุมัติ
177 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030460 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา Ratree  jimakon ครู อนุมัติ
178 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030458 ด่านใต้วิทยา วัชรี  สกุลรัตน์ ครู อนุมัติ
179 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030459 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ เฉลิม  ศรีชูยงค์ ครู อนุมัติ
180 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030459 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ศิริศักดิ์  อาจวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
181 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030459 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ Chalerm  Srichuyong ครู อนุมัติ
182 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030191 ชุมชนนามะเขือวิทยา วิวัฒนา  ศิริกุล ครู อนุมัติ
183 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030192 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา โชติกา  สิทธิสังข์ ครู อนุมัติ
184 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030194 โพนสวางพิทยาคม ประริชาติ  นาถ้ำพลอย ครู อนุมัติ
185 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030194 โพนสวางพิทยาคม นางสาวจิราภา   ศรีเสน ครู อนุมัติ
186 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030194 โพนสวางพิทยาคม นายวัชรชัย   บูรวัตร ครู อนุมัติ
187 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030195 โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) อมร  นาถ้ำพลอย ครู อนุมัติ
188 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030195 โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) นางชลพินท์   หงษ์ชูตา ครู อนุมัติ
189 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030196 โป่งเชือกศึกษาสถาน ณัฎฐาพร   จันลาวงศ์ ครู อนุมัติ
190 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030196 โป่งเชือกศึกษาสถาน สวัสดิ์  ผลการ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
191 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030197 ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) พรนิภา  มุขพรหม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
192 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030187 ชุมชนแก้งคำวิทยา สมยศ  หารทา ครู อนุมัติ
193 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030187 ชุมชนแก้งคำวิทยา รุจิรัตน์  ลมชิด ครู อนุมัติ
194 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030188 นิคมลำปาววิทยา นางศรวรรณ  พันธ์ดงยาง ครู อนุมัติ
195 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030184 คำแคนวิทยา ศิริญา  คำตานิตย์ อัตราจ้างชั่วคราว อนุมัติ
196 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030185 คำประถมนิคมสงเคราะห์ นายสรพงษ์  สุวรรณวงค์ ครู อนุมัติ
197 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030185 คำประถมนิคมสงเคราะห์ นางสาวนิรบล  อังครุด ครู อนุมัติ
198 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030189 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา นายนที  นีลสุนทร ครู อนุมัติ
199 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030190 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา วุฒิไกร  อนุมาตร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
200 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030190 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา สิริวรรณ  ศุขอร่าม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
201 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030190 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา นางสาวราภรณ์  สิงหาบุตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
202 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030183 สหัสขันธ์วิทยาคม นางสาววราพร   การจะโนศรี ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
203 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030183 สหัสขันธ์วิทยาคม นายพัฒนพงษ์  มงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
204 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030178 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย พรธีรา  การเกษม ครู อนุมัติ
205 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030204 บ้านม่วงวิทยาคม นายประเทือง  สารจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
206 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030205 ม่วงคำราษฎร์สามัคคี Aksorn  Yuangwiphak ครู อนุมัติ
207 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030206 โนนเมืองประชานุเคราะห์ นายนรวัฒน์   จิตรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
208 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030207 บ้านแกวิทยายน นางสาวชนันธร  ทรัพย์สมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
209 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030208 โคกก่องวิทยา นางสาวสุธาภรณ์  สุระวิทย์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
210 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030209 คำคาราษฎร์บำรุง นางจิราภา   อุดมรัตน์ ครู อนุมัติ
211 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030202 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา รวีวัฒน์  รังคะราช ครู อนุมัติ
212 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030202 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา ระพีพรรณ   การอรุณ ครูคศ.3 อนุมัติ
213 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030203 บ้านคำเชียงวัน แสงจันทร์  กำจร ครู อนุมัติ
214 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030198 นามนราษฎร์นุเคราะห์ นายกำจัด  รังวิจี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
215 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030199 บ้านโคกใส นายพงษ์นิกร  สีแสด ครู อนุมัติ
216 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030179 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ นางศิริพร  แสนขาว ครู อนุมัติ
217 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030179 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ นางพิสมัย  ปัททุม ครู อนุมัติ
218 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030180 ดงน้อยวิทยา นิคม  สิมพันธ์ุ์ ครู อนุมัติ
219 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030181 โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ สิรวิชญ์  สายสินธุ์ ครู อนุมัติ
220 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030210 นาคูณวิทยา วันชัย  นีระพจน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
221 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030212 ถ้ำปลาวิทยายน นายสมพงษ์  จำปาสาร ครู คศ.3 อนุมัติ
222 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030212 ถ้ำปลาวิทยายน นางสุนันท์  สังฆะมณี ครู อนุมัติ
223 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030213 สิงห์สะอาด นางเครือฟ้า  วังระหา ครู อนุมัติ
224 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030214 ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา นายสุภัค   สาระพันธ์ ครู อนุมัติ
225 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030214 ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา นายศิริชัย  ศรีคิรินทร์ ครู อนุมัติ
226 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030215 นาสีนวลโสกทรายวิทยา นายเจษฎา  สุขจันดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
227 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030532 ท่านาจานวิทยา กิติพงษ์  แก่นพุฒ ครู อนุมัติ
228 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030532 ท่านาจานวิทยา jutaphon  jennamkaew ครู อนุมัติ
229 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030533 คำแคนราษฎร์วิทยา สุมาลี  แสงสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
230 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030539 บ้านหนองกุงกลาง เพ็ญศิริ  นางสาวเพ็ญศิริ หันชัยเนาว์ บุคลากรคณิตศาสตร์ อนุมัติ
231 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030539 บ้านหนองกุงกลาง นายวิชัย  ยุระตา ครู อนุมัติ
232 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030539 บ้านหนองกุงกลาง นายดาบ  มณีกรรณ์ ครู อนุมัติ
233 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030541 บ้านหนองกุงใหญ่ ขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์ ครู อนุมัติ
234 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030541 บ้านหนองกุงใหญ่ นายถนอมชัย  ปรีจำรัส ครู อนุมัติ
235 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030542 โคกกลางวิทยา นายอุทัย  ภูเต้าสูง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
236 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030542 โคกกลางวิทยา สุทิศา  เลื่องลือ ครู อนุมัติ
237 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030543 หนองแซงวิทยา นางสุพร  โคตะนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
238 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030544 บ้านท่างาม กฤตยชญ์  ไพรสณฑ์ ครู อนุมัติ
239 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030547 บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก ขจรศักดิ์  ศิริอมรพรรณ ครู อนุมัติ
240 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030535 บ้านหนองกุงน้อย นายวัฒนชัย   เขตนารี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
241 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030535 บ้านหนองกุงน้อย นายสมชาย  เลิศมงคล ครู อนุมัติ
242 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030545 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สุนทร  บุญอรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
243 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030545 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา จันทร์สี  จอมจิตร์ ครู อนุมัติ
244 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030530 บ้านกุดแห่ พรชนก  สายสินธุ์ ครูธุรการ อนุมัติ
245 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030531 คำหุ่งราษฎร์บำรุง ชาติชาย  สมบัติเพิ่ม ครู คศ.1 อนุมัติ
246 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030527 หนองแสงราษฎร์พัฒนา นายชูชาติ  พงศรี ครู อนุมัติ
247 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030529 เขื่อนภูมิพล นางจิตรลัดดา  นามศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
248 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030536 สามชัยอุดมวิทย์ นางอัจฉริยาพร  โยคะสัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
249 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030537 บ้านหนองช้าง สมพิน  ปัญจิต ครู อนุมัติ
250 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030538 ค้อจารย์วิทยา กฤษณพงษ์  ชาภูมี ครู อนุมัติ
251 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030546 บ้านห้วยยาง นางชณุตพร  ปรีจำรัส ครู อนุมัติ
252 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030546 บ้านห้วยยาง anuchit  sangsawat ครู อนุมัติ
253 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030556 แก้งนางราษฎร์บำรุง นายพิสิฐ  จันทร์เพ็ญ ครู อนุมัติ
254 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030557 ดงพยุงสงเคราะห์ ศรีวัณณา  คำเสนาะ ครู อนุมัติ
255 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030558 ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) สุกัญญา  เกษมเศรษฐ ครู อนุมัติ
256 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030558 ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) ศุกร์สิทธิ์  ภูผิวเหลือง ครู อนุมัติ
257 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030563 หัวคูประชาอุทิศ นุชนาฏ  หระมาตย์ ครู อนุมัติ
258 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030548 กุดครองวิทยาคาร สุรชัย  เขตปัญญา ครู อนุมัติ
259 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030548 กุดครองวิทยาคาร นายทวน  ใยแสง ครู อนุมัติ
260 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030549 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ นางสาวนฤมล  ชะรากระบุตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
261 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030550 หนองแคนวิทยา เหมือนแพร   การฟุ้ง ครู อนุมัติ
262 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030552 หนองแวงแสน นางสาวเกษศิรินทร์  กมลเชตุ ครู อนุมัติ
263 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030559 นาจำปา นายวันชัย  ปรีพูล ครู อนุมัติ
264 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030562 หนองโพนโนนสมบูรณ์ นายอังกฤษ  ศรีสุวรรณภักดี ครู อนุมัติ
265 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030562 หนองโพนโนนสมบูรณ์ ungkrid  srisuwannapukdee ครู อนุมัติ
266 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030561 บ้านม่วงวิทยายน จีระศักดิ์  รังคะราช ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
267 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030561 บ้านม่วงวิทยายน นายสวัสดิ์  บัวอาจ ครู อนุมัติ
268 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030561 บ้านม่วงวิทยายน นายสมชัย  ธารเอี่ยม ครู อนุมัติ
269 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030560 บ้านนาวิทยาคม ยงยุทธ์  โพธิปัตชา ครู อนุมัติ
270 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030555 สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) นางสาววิทยา  ไชยคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
271 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030551 หนองพอกวิทยายน ศักรินทร์  ภูละมุล ครู อนุมัติ
272 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030551 หนองพอกวิทยายน นายเสรีย์  บุญพันธ์ ครู อนุมัติ
273 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030553 สะอาดไชยศรี นายทนัน  คำกา ครู อนุมัติ
274 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030554 สายป่าแดงวิทยา นิรุตน์  ชูศรีนาค ครู อนุมัติ
275 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030554 สายป่าแดงวิทยา รัศมี   ธานีวรรณ ครู อนุมัติ
276 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030554 สายป่าแดงวิทยา นางสาววิทยา  ไชยคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ