รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030105 นากุงวิทยาเสริม เกษม  ปัญญูรัตน์ ครู อนุมัติ
2 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030107 บ้านหนองแสง waraporn  simmali ครู อนุมัติ
3 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030122 หนองกุงราษฎร์วิทยา ว่าที่ร.ต.หญิงจารุณ๊  คำอาจ ครู อนุมัติ
4 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030085 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ พวงเพชร  ภูพลอย ครู อนุมัติ
5 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030085 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สุพัตรา  สมสนุก ครู อนุมัติ
6 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030085 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ นางศุภลักษณ์  ผิวนวลสุคนธ์ ครู อนุมัติ
7 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030087 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี นายบุญชู  ศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
8 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030081 บ้านขามวิทยาคม บุษบา  นรินทร์รัมย์ ครู อนุมัติ
9 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030081 บ้านขามวิทยาคม ประนอม  ภูมีหนอง ครู อนุมัติ
10 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030078 บ้านหนองแวงฮี ทวิช  ภูมิช่วง ครู อนุมัติ
11 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030082 บ้านหนองบัว สนั่น  แพงสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
12 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030082 บ้านหนองบัว นางสาวมาลินี  ศรีไชยแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
13 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030082 บ้านหนองบัว นายเจริญ  ภาระโข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
14 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030083 บ้านโคกศรี วราพงษ์  ภูเมฆ ครู อนุมัติ
15 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030083 บ้านโคกศรี นางสาวยุพิน  วารีศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
16 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030084 บ้านสาวิทยาสรรพ์ นางสุมาวดี  ศุภวิเศษ ครู อนุมัติ
17 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030084 บ้านสาวิทยาสรรพ์ สุทธิพร  สาโคตร ครู อนุมัติ
18 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030133 ชุมชนบ้านป่าแดง Supannika  Nachairid ครู อนุมัติ
19 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030133 ชุมชนบ้านป่าแดง นางสาวอัชรา  ตรีศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
20 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030134 บ้านหนองขาม กชภรณ์  เนื่องโสม ผอ อนุมัติ
21 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030134 บ้านหนองขาม เยาวลักษณ์  ปัจฉิมา ครู อนุมัติ
22 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030134 บ้านหนองขาม นายพัฒน์พงษ์  นาสมใจ ครู อนุมัติ
23 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030134 บ้านหนองขาม ศรัญญา  ภูหัวไร่ ครู อนุมัติ
24 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030110 ดอนยานางศึกษา นายภัทรพิชญ์   เกตุคำ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
25 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030110 ดอนยานางศึกษา ทองม้วน  ทีจันทร์มาตย์ ครู อนุมัติ
26 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030104 นาเชือกวิทยาสรรพ์ วิมลมาลย์  ศรีหงษ์ทอง ครู อนุมัติ
27 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030104 นาเชือกวิทยาสรรพ์ นางสุภาวรรณ  อุดรรัตน์ ครู อนุมัติ
28 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030121 นาแกราษฎร์อำนวย นางศยมน  หอมชื่น ครู อนุมัติ
29 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030121 นาแกราษฎร์อำนวย ศยมน  หอมชื่น ครู อนุมัติ
30 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030123 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง พิศมัย  ภูพาที ครู อนุมัติ
31 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030123 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง พรนภา  นานอก ครู อนุมัติ
32 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030112 ปอแดงวิทยา นางเย็นจิตร์  ภูงามเงิน ครู อนุมัติ
33 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030114 นาดีหลุมข้าววิทยา บรรจง  ฉายศรีวรรณ ครู อนุมัติ
34 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030114 นาดีหลุมข้าววิทยา ปาริชาต  คำภาบุตร ครู อนุมัติ
35 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030114 นาดีหลุมข้าววิทยา ปภัสรา  กัลยาสนธิ์ ครู อนุมัติ
36 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030116 ขมิ้นพัฒนวิทย์ ปนัดดา  ภูแล่นคู่ ธุรการ อนุมัติ
37 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030130 นางามแก่นลำดวนวิทยา วิไลวรรณ  ภุยาทิพย์ ครู อนุมัติ
38 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030130 นางามแก่นลำดวนวิทยา นายดวงเด่น  โทหารวงษ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
39 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030130 นางามแก่นลำดวนวิทยา อัชราวดี  สุริสาร ครู อนุมัติ
40 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030126 หนองไผ่รัฐบำรุง คมฤทธิ์  โคตะรุชัย ครู อนุมัติ
41 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030127 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล นางดวงพร  ภูแช่มโชติ ครู อนุมัติ
42 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030127 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล cherdchai  thongkham ครู อนุมัติ
43 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030125 โนนสูงวิทยา วีระชัย  ไชยสีหา ครู อนุมัติ
44 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030125 โนนสูงวิทยา อุทัย  โยมศรีเคน ครู อนุมัติ
45 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030137 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ กาญจนา  เหล่านิล ครู อนุมัติ
46 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030137 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ บุญเติม  ภูแต้มนิล ครู อนุมัติ
47 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030138 เชียงสาศิลปสถาน สนิท  ภูงามเงิน ครู อนุมัติ
48 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030138 เชียงสาศิลปสถาน นายอำนาจ  หารัญดา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
49 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030117 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร จุฑาภรณ์   ปุณะตุง ครู อนุมัติ
50 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030118 เชียงงามวิทยาคาร วาสนา  อะโหสิ ครู อนุมัติ
51 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030118 เชียงงามวิทยาคาร คำตัน  เค้าแคน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
52 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030118 เชียงงามวิทยาคาร สุวรรณ  ภูทองขาว ครู อนุมัติ
53 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030119 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม เนตรนภา  ชารีรักษ์ ครู อนุมัติ
54 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030120 โคกก่องราษฎร์นุกูล นางพิสมัย  ภูแป้ง ครู อนุมัติ
55 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030120 โคกก่องราษฎร์นุกูล นางวไลพร  มาตรา ครู อนุมัติ
56 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030135 บ้านเว่อวิทยานุกูล นางนุจันทร์  ภูแสงสี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
57 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030135 บ้านเว่อวิทยานุกูล นายสุวิต   สีนวนแสง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
58 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030136 โคกคำวิทยา นายคมเดช  ภูถาดลาย ธุรการ อนุมัติ
59 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030136 โคกคำวิทยา ลักขณา  แซงราชา ครู อนุมัติ
60 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030086 ฮ่องฮีวิทยา นายชำนาญ  ชาภูคำ ครู อนุมัติ
61 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030074 พินิจราษฎร์บำรุง บุญธรรม  โสภา ครู อนุมัติ
62 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030074 พินิจราษฎร์บำรุง ผ่องศรี  ภูช่างทอง ครู อนุมัติ
63 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030075 ผดุงราษฎร์วิทยา เทียนทอง  ธาตุรักษ์ ครู อนุมัติ
64 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030075 ผดุงราษฎร์วิทยา นายพิบูลย์  เลิศมงคล ครู อนุมัติ
65 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030075 ผดุงราษฎร์วิทยา นางคำกอง   พิณพงษ์ ครู อนุมัติ
66 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030076 ชุมชนดอนยูงวิทยายน นางประคอง  บัวบาน ครู อนุมัติ
67 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030076 ชุมชนดอนยูงวิทยายน น้ำฝน  อินทะวรรณ ครู อนุมัติ
68 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030077 หัวงัววิทยาคาร นายจักรพันธ์  นาทองไชย ครู อนุมัติ
69 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030077 หัวงัววิทยาคาร นายอภิรักษ์  ชารีรักษ์ ครู อนุมัติ
70 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030077 หัวงัววิทยาคาร นายประสพสิน   เติมใจ ครู อนุมัติ
71 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030106 บ้านหนองเสือ นายศิริพงษ์  ภูการุณย์ ครู อนุมัติ
72 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030103 ห้วยเตยวิทยา สุวรรณ  เหล่ายนต์ ครู อนุมัติ
73 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030103 ห้วยเตยวิทยา ธีระนันท์  พันสีเงิน ครู อนุมัติ
74 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030092 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา นายอภินันท์  ภูหัวไร่ ครู อนุมัติ
75 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030092 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา อนงค์  อุปภา ครู คศ.3 อนุมัติ
76 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030094 คำไฮวิทยา นางสายสวาท  วงเวียน ครู อนุมัติ
77 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030093 หนองอิเฒ่าวิทยา จุฬาลักษณ์  ภูถมดี ธุรการ อนุมัติ
78 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030093 หนองอิเฒ่าวิทยา ศิริวรรณ์   น่าไชย ครู อนุมัติ
79 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030093 หนองอิเฒ่าวิทยา นายณัฐวุฒิ   ใจแน่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
80 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030095 หลักด่านวิทยา saijai  tippichai ครู อนุมัติ
81 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030095 หลักด่านวิทยา ชูศรี  พิทักษ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
82 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030095 หลักด่านวิทยา ศุภลักษณ์  หีบแก้ว ครู อนุมัติ
83 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030096 ดงน้อยโนนสวรรค์ ทรงศักดิ์  โพธิ์ชารี ครู อนุมัติ
84 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030096 ดงน้อยโนนสวรรค์ ดุสิต  มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
85 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030096 ดงน้อยโนนสวรรค์ ไพคิด  ภูหัวไร่ ครู อนุมัติ
86 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030079 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) เพียงณภัส  ศรีบุรัมย์ ครู อนุมัติ
87 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030079 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) วิจิตร์นาวัน  ภูแล่นกี่ ครู อนุมัติ
88 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030080 วัดบ้านกุดสังข์ นางละออง   นระแสน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
89 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030088 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ กำพล  อุปัชฌาย์ ผู้นวยการโรงเรียน อนุมัติ
90 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030088 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ นายพิบูล  ผาพิมูล ครู อนุมัติ
91 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030089 หนองไม้พลวงวิทยาคม ทรงศิลป์  ภูนาคเกี้ยว ครู อนุมัติ
92 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030090 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา นายเทียนชัย  สืบสำราญ ครู อนุมัติ
93 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030090 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา นางสุชีพ  พันธ์โพธิ์คา ครู อนุมัติ
94 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030091 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี นายประสพเกียรติ  แสนศิลา ครู อนุมัติ
95 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030091 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี บานเย็น  รังสร้อย ครู อนุมัติ
96 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030091 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี บุญช่วย  กุญชะโมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
97 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030097 หัวนาคำจรูญศิลป์ จำรัส  ภูระบัตร ครู อนุมัติ
98 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030098 ดงบังวิทยา ชัยวุฒิ  สาลี ครูชำนาญพิเศษ อนุมัติ
99 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030098 ดงบังวิทยา อรชุลี  สุวรรณผา ครู อนุมัติ
100 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030098 ดงบังวิทยา นายกิตติชัย  ไกรพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
101 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030098 ดงบังวิทยา ประจูล  ภูกองไชย ครูชำนาญการพอเศษ อนุมัติ
102 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030099 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา นายพนานต์  อัมรานนท์ ครู อนุมัติ
103 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030099 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา จามจุรี  พละสุข ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
104 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030102 บ้านหนองหัวช้าง soranai  surisarn ธุรการ อนุมัติ
105 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030102 บ้านหนองหัวช้าง วรรณกานต์  สิมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
106 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030100 โพนสิมอนุเคราะห์ พินิจ   อุนารัตน์ ครู อนุมัติ
107 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030100 โพนสิมอนุเคราะห์ นายปิยะกุล  อุทโท ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ อนุมัติ
108 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030101 วัดบ้านดอนกลาง หงษ์คำ  จิตตะบุตร ครู อนุมัติ
109 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030101 วัดบ้านดอนกลาง นางสาวอัมพวัน  ภูขีดขำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
110 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030131 ยางคำวิทยา สุไพรัตน์   ชินสีห์ ครู อนุมัติ
111 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030124 บ้านแกวิทยาคม วาสนา  กองณรงค์ ครู อนุมัติ
112 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030128 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว นางน้อมจิต  ภูถมทอง ครู อนุมัติ
113 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030129 ดอนขีวิทยา ศิริญญา  ภูครองนา ครู อนุมัติ
114 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030129 ดอนขีวิทยา นายวัฒนา   อุ่นเจริญ ครู อนุมัติ
115 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030129 ดอนขีวิทยา นิวัฒน์  พิมแสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
116 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030113 อุ่มเม่าวิทยา นางเบญจพร  ภูผิวคำ ครู อนุมัติ
117 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030111 โคกศรีวิทยายน นางรำไพ  แสงนิกุล ครู อนุมัติ
118 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030115 ชุมชนดอนม่วงงาม ธรรมนูญ  ไชยภา ครู อนุมัติ
119 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030115 ชุมชนดอนม่วงงาม นางจุฑาวรรณ  ภูบัวเพชร ครู อนุมัติ
120 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030115 ชุมชนดอนม่วงงาม นายเอนก  ภูจอมรัตน์ ครู อนุมัติ
121 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030362 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม ประนอม  ปฏิการ ครู อนุมัติ
122 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030362 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม นายวิโรจน์  ค้อไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
123 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030363 หนองแวงประชาสรรพ์ นายเคน  อาจดวงดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
124 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030363 หนองแวงประชาสรรพ์ ลิขิต  กมลผาด ครู อนุมัติ
125 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030363 หนองแวงประชาสรรพ์ สุรเชษฐ์  ไชยทองยศ ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
126 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030364 หนองแวงม่วง สุภีวรรณ  ทัศบุตร ครู อนุมัติ
127 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030365 นาค้อวิทยาคม ศิริชัย  โพบุตตะ พนักงานราชการ อนุมัติ
128 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030365 นาค้อวิทยาคม นายณรงค์  รัตนบุตร ครู อนุมัติ
129 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030365 นาค้อวิทยาคม ปรีชา  ดิษฐเนตร ครู อนุมัติ
130 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030366 หนองปะโอประชาอุทิศ นางบุญญรัตน์  แก้วมาลุน ครู อนุมัติ
131 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030366 หนองปะโอประชาอุทิศ สุภามัย  ภูกองไชย ครู อนุมัติ
132 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030367 คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ บุญมี  บุตระ ครู อนุมัติ
133 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030367 คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ วรพล  ดีรักษา ครู อนุมัติ
134 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030368 คำมันปลาผดุงวิทย์ ภทรภรณ์  พลขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
135 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030368 คำมันปลาผดุงวิทย์ สมปอง  รักสุทธี ครู อนุมัติ
136 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030359 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา นางมยุรี  ฆารโสภณ ครู อนุมัติ
137 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030359 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา thanakrit  surirak administrator อนุมัติ
138 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030361 ป่าหวายศึกษา นายอัมพร   นาคสุนทร ครู อนุมัติ
139 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030361 ป่าหวายศึกษา สมพร  นาสวาสดิ์ รักษากการในตำแหน่งผู้อำวยการโรงเรียน อนุมัติ
140 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030379 คำใหญ่วิทยา นางวารี  ใจคง ครู อนุมัติ
141 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030379 คำใหญ่วิทยา ผดุง  ไชยต้นเทือก ครู อนุมัติ
142 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030380 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ สุทธิสม  คงแสนคำ ครู อนุมัติ
143 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030380 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ ลัดดาวัลย์  แก้วสะเทือน ครู อนุมัติ
144 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030382 บ้านชัยศรี นายเกรียงไกร  ราชสำเภา ครู อนุมัติ
145 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030384 โนนเตาไหหนองแก บวร  ภูแสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
146 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030386 บ้านทรายทองวิทยาคม นางหนึ่งฤทัย   ง่อนไธสง ครู อนุมัติ
147 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030386 บ้านทรายทองวิทยาคม ธีวรานนท์  ง่อนไธสง ครู อนุมัติ
148 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030386 บ้านทรายทองวิทยาคม นางสาวจินตนา  ชาวงษี ครู อนุมัติ
149 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030376 หนองกุงไทยวิทยาคม จีรภพ  แสงบุญมี ครู อนุมัติ
150 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030376 หนองกุงไทยวิทยาคม กนกชัย  เนิชัด ครู อนุมัติ
151 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030374 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย อุไรวรรณ  ศรีศักดิ์ ครู อนุมัติ
152 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030374 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย นายมรกต  นนทมาตย์ ครู อนุมัติ
153 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030374 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย นายธีระวัฒน์  ปราบณรงค์ ครู อนุมัติ
154 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030369 หนองแสงวิทยา ประกาสิทธิ์  ศรีอินทร์น้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
155 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030369 หนองแสงวิทยา พันนิดา  วันชา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
156 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030370 ยางเนียมพัฒนา อนุชิต  สารผล ตำแหน่งครู อนุมัติ
157 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030370 ยางเนียมพัฒนา นางกุสุมา  มูลเอก ครู อนุมัติ
158 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030371 หนองบัววิทยาเสริม นายสมพงษ์  ดีรักษา ครู อนุมัติ
159 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030371 หนองบัววิทยาเสริม นางสมคิด  ภูบุตระ ครู อนุมัติ
160 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030372 นาสีนวลอุดมเวศม์ นายคำพันธ์  ภูลายยาว ครู อนุมัติ
161 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030372 นาสีนวลอุดมเวศม์ นางสุเนตร   ภวสุริยกุล ครู อนุมัติ
162 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030385 เดชอุดมพิทยาคม นายสงวนศักดิ์  มาประจักษ์ ครู อนุมัติ
163 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030383 พิมูลวิทยา อดิศักดิ์  ดีรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
164 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030381 บ้านหาดทรายมูล นายธนวัฒน์  นาชัยสิทธิ์ ครู อนุมัติ
165 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030360 หน่อคำประชานุเคราะห์ เดชฤทธิ์  วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
166 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030360 หน่อคำประชานุเคราะห์ งามเนตร  คำนวน ครู อนุมัติ
167 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030358 เนินลาดวิทยา อภิชัย  ศรีโท ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
168 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030358 เนินลาดวิทยา รัชนี  ภูวาดเขียน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
169 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030355 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ปรีชา  ภูพันรัตน์ ครู อนุมัติ
170 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030355 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล รัตนา  ยุทธศรี ครู อนุมัติ
171 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030356 บ้านกุดท่าลือ บุญมา  ภูมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
172 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030356 บ้านกุดท่าลือ วุฒิพงษ์  ภูกองทอง ครู อนุมัติ
173 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030357 หัวดงวิทยา นายปานทอง  ภูจีวร ครู อนุมัติ
174 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030357 หัวดงวิทยา นายปานทอง  ภูจีวร ครู อนุมัติ
175 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030378 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ sarocha  poobuayen kroo อนุมัติ
176 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030378 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ วิศูตร์   เรืองเลิศ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
177 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030378 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ นายณัฐพงษ์  ภูถูกใจ ครูอัตราจ้างชั่วคราว อนุมัติ
178 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030373 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา Pranom   Patigran ครู คศ.3 อนุมัติ
179 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030375 หนองโนวิทยาคม ศุมารินทร์  ปัจฉิม ครู อนุมัติ
180 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030375 หนองโนวิทยาคม ชัญญานุช  ภูสีนาค บุคลากร อนุมัติ
181 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030375 หนองโนวิทยาคม นภัสสร  ภูสีนาค ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
182 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030375 หนองโนวิทยาคม นายเสถียร  แสงบุญมี ครู อนุมัติ
183 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030377 หัวหินราษฎร์บำรุง ธีระยุทธ  ปราบณรงค์ ธุรการ อนุมัติ
184 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030278 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ นฤมาศ  เกชิต ครู อนุมัติ
185 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030279 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง นายชาญ  ยอดประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
186 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030281 ขอนแก่นวิทยาเสริม วสันต์  ดอนเงิน ครู เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
187 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030281 ขอนแก่นวิทยาเสริม ส่งเสริม  ถำวาปี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
188 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030283 บ้านคำแคน ทองใหม่  รักวิชา ครู อนุมัติ
189 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030283 บ้านคำแคน สุพจน์  แฝงศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
190 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030284 กุดจิกวิทยาคาร ออนอนุมา  ศาสตรา ครู อนุมัติ
191 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030285 บ้านโคกกลาง นางพันธิมา   ยอดประทุม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
192 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030286 บ้านแสนสุข นายโกศล  ศิริสำราญ ครู อนุมัติ
193 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030294 ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) นายจักรกฤษ  ภูจอมคา ครู อนุมัติ
194 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030294 ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) นายจักรกฤษ   ภูจอมคา ครู อนุมัติ
195 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030289 ดงบังอำนวยวิทย์ นางวาสนา  คำก้อน ครู อนุมัติ
196 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030289 ดงบังอำนวยวิทย์ นันธิดา  การนา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
197 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030290 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ กฤษดา   ศิริสุทธา ครู อนุมัติ
198 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030290 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ นายอรรถพงษ์  โทแสง ครู อนุมัติ
199 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030290 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ นายสุรศักดิ์  เสนาชุม ครู อนุมัติ
200 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030291 ดงสวรรค์อุดมมิตร นายวีระศักดิ์  คำก้อน ครู อนุมัติ
201 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030291 ดงสวรรค์อุดมมิตร วิไล  ดำรงทรัพย์ ครูธุรการ อนุมัติ
202 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030274 นาตาลวิทยาคม ฉัตรวิไล  บุญเสนา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
203 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030272 ท่าคันโทวิทยายน ปัญญา  สนองเดช ครู อนุมัติ
204 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030272 ท่าคันโทวิทยายน ยวนใย  เหมโส ครู อนุมัติ
205 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030273 ท่าเมืองสำราญวิทย์ ปิยะธิดา  คันทะสอน ครู อนุมัติ
206 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030275 บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) นายธานินทร์  วรรณสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
207 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030276 บ้านหนองแซง นายคมเพชร  ประวะสาร ครูธุรการ อนุมัติ
208 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030276 บ้านหนองแซง อรัญญา  อันไกรฤทธิ์ ครู อนุมัติ
209 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030277 บ้านโนนอำนวย กาญจณา  อุทโท เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
210 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030277 บ้านโนนอำนวย บุผาสวรรณ์  น้อยนิล ครู อนุมัติ
211 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030277 บ้านโนนอำนวย ชลกร  ผาภูมิ ครู อนุมัติ
212 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030277 บ้านโนนอำนวย ศุภชัย  พุ่มพฤกษ์ ครู อนุมัติ
213 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030287 ยางอู้มวิทยาคาร ประเสริฐ  ไชยมะณี ครู อนุมัติ
214 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030288 คำบอนวิทยาสรรพ์ ปฐมา  จักรบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
215 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030288 คำบอนวิทยาสรรพ์ รฐิยา  โคตรบรรเทา ครู อนุมัติ
216 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030293 บ้านชัยศรีสุข นายนิคม  เสนาะโสด ครู ชำนาญการ อนุมัติ
217 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030419 ประชารัฐศึกษา เทียมทัศน์  มาตรา ครู อนุมัติ
218 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030419 ประชารัฐศึกษา รติพร  เนตรมุข ครู อนุมัติ
219 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030420 โคกเครือวิทยา พลอยไพลิน   โคตตาแสง ครู อนุมัติ
220 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030420 โคกเครือวิทยา นางสุทาธินี  คิดอ่าน ครู อนุมัติ
221 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030421 หนองโนวิทยา วิชัย  ภูคงคา ครู อนุมัติ
222 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030421 หนองโนวิทยา กฤษณา  โพธิ์บุญปลูก ครู อนุมัติ
223 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030422 บ้านนางาม ธารายาห์  คัสกรณ์ ครู อนุมัติ
224 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030422 บ้านนางาม ธารายาห์  คัสกรณ์ ครู อนุมัติ
225 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030451 ห้วยยางดงวิทยา นายทวี  คำเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
226 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030451 ห้วยยางดงวิทยา ทองพันธ์  นาสมบัติ ครู อนุมัติ
227 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030455 สายปัญญาสมาคม สมใจ  คัสกรณ์ ครู อนุมัติ
228 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030453 ภูฮังวิทยาคาร จันทร์เพ็ญ  ภูนิคม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
229 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030453 ภูฮังวิทยาคาร ประพันธ์  คำแหงพล ครู อนุมัติ
230 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030454 สำราญ - ประภาศรี วรัญญา  พรรณรื่น ครู อนุมัติ
231 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030456 ไทรทองวิทยาคาร สุทธิศักดิ์  โคดคาน ธุรการ อนุมัติ
232 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030456 ไทรทองวิทยาคาร อำนาจ  ธารบุญ ครู อนุมัติ
233 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030452 คำขามวิทยา นางสาวจิราภรณ์  แสนสี ครู อนุมัติ
234 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030452 คำขามวิทยา พลอยระวี  อนุสรณ์ ครู อนุมัติ
235 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030452 คำขามวิทยา กิตติ  ภูปลา ครูชำนาญการ อนุมัติ
236 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030424 สว่างกิจวิทยา นางชูศรี  ภูมิสายดร ครู อนุมัติ
237 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030424 สว่างกิจวิทยา สุมิตรี   ธรรมเกตุ ครูพี่เลี้ยงฯ อนุมัติ
238 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030425 คำถาวรเจริญวิทย์ นายคงเดช  เนื่องโสม ครู อนุมัติ
239 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030426 เสริมเสาเล้าวิทยา นายคมสันต์  องอาจ ครู อนุมัติ
240 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030426 เสริมเสาเล้าวิทยา นายวีรพงษ์  ภูจิตรน้ำ ครู อนุมัติ
241 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030427 หนองมันปลาวิทยา นางพิมพ์ลดา  หงวนไธสง ครู อนุมัติ
242 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030427 หนองมันปลาวิทยา เกรียงศักดิ์  คำเรืองศรี ครู อนุมัติ
243 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030427 หนองมันปลาวิทยา ภัทรวดี  ทองทับ พนักงานราชการ อนุมัติ
244 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030428 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา นัฏพร  เจริญชาติ ครู อนุมัติ
245 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030429 บ้านหนองไผ่ พนิตตา  โพธิ์พรม ธุรการ อนุมัติ
246 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030429 บ้านหนองไผ่ ปาริชาด  กรรณิการ์ ครู อนุมัติ
247 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030429 บ้านหนองไผ่ ธณกร  ไพศาล ครูธุรการ อนุมัติ
248 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030430 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา พัฒนพงศ์  ภูมิโคก พนักงานราชการ อนุมัติ
249 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030430 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา เชาวลิต  ภูมิโคก ครู อนุมัติ
250 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030430 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา ศิรารัตน์  นาถมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
251 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030418 โคกเจริญวิทยา นางธิรนันท์  ภูขมัง ครู อนุมัติ
252 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030423 หนองหอไตรราษฎร์บำรุง ดาวเรือง  แก้วลี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
253 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030423 หนองหอไตรราษฎร์บำรุง จิราวรรณ  วิเศษรัตนวงศ์ ครู อนุมัติ
254 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030413 หนองกุงศรีวิทยาคม มาลินี  สุกใส ครู อนุมัติ
255 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030414 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง นางกัลยา  เลิศล้ำ ครู อนุมัติ
256 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030415 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ suriya  phu-ob ครู อนุมัติ
257 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030416 คำไฮวิทยา กฤตยา  ฝ่ายไธสงค์ ครูธุรการ อนุมัติ
258 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030416 คำไฮวิทยา พรนภา  ยุทธไกร ครู อนุมัติ
259 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030417 สระแก้ววิทยานุกูล นางสาวฤทัยรัตน์  วิเศษ ครู อนุมัติ
260 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030417 สระแก้ววิทยานุกูล ชัชวาล  ทัพพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
261 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030417 สระแก้ววิทยานุกูล กัญญาภัทร  เอกอุ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
262 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030432 ไชยวารวิทยาคม วนิดา  ฐานะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
263 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030432 ไชยวารวิทยาคม สมเกียรติ  พรรณลี ครู อนุมัติ
264 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030433 พรมลีศรีสว่าง นางสาวศิริภา  สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
265 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030434 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ นฤมล  หลักคำ ครู อนุมัติ
266 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030434 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ศักดิ์สิทธิ์  อัศวภูมิ ครู อนุมัติ
267 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030435 ท่อนสังข์วิทยา นายสุรพงษ์  พลนาคู ครู อนุมัติ
268 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030435 ท่อนสังข์วิทยา นายสาคร  คำแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
269 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030435 ท่อนสังข์วิทยา นางสาวบังอร  ทองเจริญ ครู อนุมัติ
270 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030436 ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ นางสาวอรณิชชา  อัศวภูมิ ครู อนุมัติ
271 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030436 ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ จรินทร์  สีโท ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
272 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030441 นาบงวิทยา คณิน  พันธุ์สุภา ครู อนุมัติ
273 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030441 นาบงวิทยา นางสาวไสว  บุญศิริกร ครู อนุมัติ
274 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030441 นาบงวิทยา นายสมัย  ปัญญา ครู อนุมัติ
275 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030442 หนองสวงวิทยาคม ณัฏฐกานต์  ชรากาหมุด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
276 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030442 หนองสวงวิทยาคม อุไรรัตน์  ภูคงคา ครู อนุมัติ
277 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030442 หนองสวงวิทยาคม ปฏิญญา  ศรีสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
278 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030442 หนองสวงวิทยาคม ทินกร  ดีพลงาม ครู อนุมัติ
279 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030443 คำโองวิทยา ปริญญา  อำภวา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
280 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030443 คำโองวิทยา นายวิเชียร  ศรีคงเพชร ครู อนุมัติ
281 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030444 นาอวนวิทยาสิทธิ์ วารุณี  เรืองศรี ครู อนุมัติ
282 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030445 หนองแข้วิทยา นาตยา  ลัดลงเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
283 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030445 หนองแข้วิทยา อำพร  ภูเด่นผา ครู อนุมัติ
284 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030438 หนองบัวชุม ลลิกานต์  พั่วพงษ์ ครู อนุมัติ
285 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030438 หนองบัวชุม นายทรงศิลป์   การนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
286 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030438 หนองบัวชุม นางธิดารัตน์  วงษ์อ่อน ครู อนุมัติ
287 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030439 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร นายทรงศิลป์  การนา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
288 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030439 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร นายอธินทัศน์  ภูสง่า ครู อนุมัติ
289 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030439 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร แว่นแก้ว  ขวดแก้ว ครู อนุมัติ
290 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030439 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร นางอำพร  ภูกาบเพชร ครู อนุมัติ
291 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030446 หนองใหญ่วิทยา ระลึก  ภูปะแป้ง ครู อนุมัติ
292 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030450 จินดาสินธวานนท์ นายณัฐวุฒิ  อุ่นสำโรง ครู อนุมัติ
293 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030448 นามูลสมบูรณ์วิทย์ นาตยา  ดีรักษา ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
294 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030448 นามูลสมบูรณ์วิทย์ สังวาลย์  เมืองมนตรี ครู อนุมัติ
295 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030449 บ้านหนองชุมแสง นางสาวทฤชกร  พรไชย ครู อนุมัติ
296 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030578 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา นางพรเพ็ญ   โพนกองเส็ง ครู คศ.3 อนุมัติ
297 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030577 กุดฆ้องชัยวิทยา นายบุญถิ่น  สิทธิจินดา ครู อนุมัติ
298 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030577 กุดฆ้องชัยวิทยา นางสำราญ  ชัยเพรช ครู อนุมัติ
299 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030577 กุดฆ้องชัยวิทยา กสิน  พะนิรัมย์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
300 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030577 กุดฆ้องชัยวิทยา ธนา  กมลตรี ผอ อนุมัติ
301 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030565 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี นายกระแส  นาถมทอง ครู อนุมัติ
302 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030565 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี สมพร  นาชัยฤทธิ์ ครู อนุมัติ
303 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030566 โคกประสิทธิ์วิทยา นางโสภา  คำบับภา ครู อนุมัติ
304 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030566 โคกประสิทธิ์วิทยา นายประเวช  นาชัยเวียง ครู อนุมัติ
305 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030567 โนนชัยประชาสรรค์ อารมณ์  จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
306 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030567 โนนชัยประชาสรรค์ ปวโรตม์  สีนานวล ครู อนุมัติ
307 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030568 หนองเม็กวิทยา วาสนา  เกิดชูกุล ครู อนุมัติ
308 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030568 หนองเม็กวิทยา นิรันดร์  ก้อนวิมล ครู อนุมัติ
309 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030569 บัวสะอาดส่งเสริม ยงค์  วงค์สินธ์ ครู อนุมัติ
310 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030569 บัวสะอาดส่งเสริม วิญญู  สุขช่วยชู ครู อนุมัติ
311 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030564 บ้านชาดวิทยาคาร นางสาวสาวิทตรี   คำควร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
312 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030564 บ้านชาดวิทยาคาร นายสำราญ  พละสาร ครู อนุมัติ
313 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030573 ท่าแห่วิทยาคม sodcheun  sriboonraung ครู อนุมัติ
314 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030573 ท่าแห่วิทยาคม นายประดิษฐ์   ไชยอำนาจ ครู อนุมัติ
315 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030579 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา นายธนรัตน์  แก้วม่วง ครู คศ.3 อนุมัติ
316 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030580 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม นายสวัสดิ์ชัย  เฉลิมแสน ครู คศ.3 อนุมัติ
317 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030571 บ้านสีสุก ธนันยา  ภูขมัง ครู อนุมัติ
318 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030571 บ้านสีสุก อัญมณี  ทองนวล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
319 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030571 บ้านสีสุก วันชัย  ดอกนารี ครู อนุมัติ
320 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030572 โนนศิลาสว่างวิทย์ นางสาวอัมพร   คชคีรี ครู อนุมัติ
321 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030572 โนนศิลาสว่างวิทย์ ประนอม  โพนทอง ครู อนุมัติ
322 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030570 หนองคูวังเดือนห้าวิทยา บุญเหลือ  นาทองหล่อ ครู อนุมัติ
323 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030570 หนองคูวังเดือนห้าวิทยา นายวีระเดช  นรินทร์รัมย์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
324 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030575 วังยางวิทยาคาร ประยุทธ์  นามทอง ครู อนุมัติ
325 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030576 ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม เกษม   คนรู้ ครู อนุมัติ
326 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030576 ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม นางวชิราภรณ์   สุภารี ครู วิทยฐานะชำนาญการ อนุมัติ
327 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030574 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ นายสายัณห์  อัดโดดดร ครู อนุมัติ
328 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030574 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ นายพิทักษ์   สุจิตตกุล ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
329 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030574 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ นายบรรเลง  ชาญชำนิ ครู อนุมัติ