รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030105 : นากุงวิทยาเสริม ภูผา  หวังผล ธุรการโรงเรียน
2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030105 : นากุงวิทยาเสริม เกษม  ปัญญูรัตน์ ครู
3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030107 : บ้านหนองแสง waraporn  simmali ครู
4 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030122 : หนองกุงราษฎร์วิทยา ว่าที่ร.ต.หญิงจารุณ๊  คำอาจ ครู
5 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030085 : หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สุพัตรา  สมสนุก ครู
6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030085 : หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ พวงเพชร  ภูพลอย ครู
7 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030085 : หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ นางศุภลักษณ์  ผิวนวลสุคนธ์ ครู
8 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030087 : บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี นายพงษ์สิทธิ์  พิณพงษ์ ครู
9 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030081 : บ้านขามวิทยาคม ประนอม  ภูมีหนอง ครู
10 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030078 : บ้านหนองแวงฮี ทวิช  ภูมิช่วง ครู
11 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030082 : บ้านหนองบัว นางสาวอนงค์  วินทะไชย ธุรการโรงเรียน
12 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030082 : บ้านหนองบัว นายเจริญ  ภาระโข ครูชำนาญการพิเศษ
13 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030082 : บ้านหนองบัว สนั่น  แพงสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030082 : บ้านหนองบัว นางสาวมาลินี  ศรีไชยแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030083 : บ้านโคกศรี วราพงษ์  ภูเมฆ ครู
16 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030083 : บ้านโคกศรี นางสาวยุพิน  วารีศรี ครูชำนาญการพิเศษ
17 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030084 : บ้านสาวิทยาสรรพ์ นางสุมาวดี  ศุภวิเศษ ครู
18 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030084 : บ้านสาวิทยาสรรพ์ สุทธิพร  สาโคตร ครู
19 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030133 : ชุมชนบ้านป่าแดง ศุกลรัตน์  บุญเพิ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
20 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030133 : ชุมชนบ้านป่าแดง Supannika  Nachairid ครู
21 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030134 : บ้านหนองขาม กชภรณ์  เนื่องโสม ผอ
22 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030134 : บ้านหนองขาม นายพัฒน์พงษ์  นาสมใจ ครู
23 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030134 : บ้านหนองขาม เยาวลักษณ์  ปัจฉิมา ครู
24 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030134 : บ้านหนองขาม ศรัญญา  ภูหัวไร่ ครู
25 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030110 : ดอนยานางศึกษา นายภัทรพิชญ์   เกตุคำ ธุรการโรงเรียน
26 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030110 : ดอนยานางศึกษา ทองม้วน  ทีจันทร์มาตย์ ครู
27 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030104 : นาเชือกวิทยาสรรพ์ นางสุภาวรรณ  อุดรรัตน์ ครู
28 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030104 : นาเชือกวิทยาสรรพ์ วิมลมาลย์  ศรีหงษ์ทอง ครู
29 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030121 : นาแกราษฎร์อำนวย นางศยมน  หอมชื่น ครู
30 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030123 : หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง พรนภา  นานอก ครู
31 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030123 : หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง พิศมัย  ภูพาที ครู
32 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030112 : ปอแดงวิทยา นางเย็นจิตร์  ภูงามเงิน ครู
33 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030114 : นาดีหลุมข้าววิทยา ปาริชาต  คำภาบุตร ครู
34 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030114 : นาดีหลุมข้าววิทยา ปภัสรา  กัลยาสนธิ์ ครู
35 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030114 : นาดีหลุมข้าววิทยา บรรจง  ฉายศรีวรรณ ครู
36 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030116 : ขมิ้นพัฒนวิทย์ ปนัดดา  ภูแล่นคู่ ธุรการ
37 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030130 : นางามแก่นลำดวนวิทยา วิไลวรรณ  ภุยาทิพย์ ครู
38 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030126 : หนองไผ่รัฐบำรุง คมฤทธิ์  โคตะรุชัย ครู
39 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030127 : สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล นางดวงพร  ภูแช่มโชติ ครู
40 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030127 : สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล cherdchai  thongkham ครู
41 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030125 : โนนสูงวิทยา อุทัย  โยมศรีเคน ครู
42 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030125 : โนนสูงวิทยา วีระชัย  ไชยสีหา ครู
43 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030137 : บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ กาญจนา  เหล่านิล ครู
44 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030137 : บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ บุญเติม  ภูแต้มนิล ครู
45 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030138 : เชียงสาศิลปสถาน นายอำนาจ  หารัญดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
46 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030138 : เชียงสาศิลปสถาน สนิท  ภูงามเงิน ครู
47 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030117 : ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร จุฑาภรณ์   ปุณะตุง ครู
48 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030118 : เชียงงามวิทยาคาร สุวรรณ  ภูทองขาว ครู
49 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030118 : เชียงงามวิทยาคาร คำตัน  เค้าแคน ผู้อำนวยการโรงเรียน
50 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030118 : เชียงงามวิทยาคาร วาสนา  อะโหสิ ครู
51 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030119 : โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม เนตรนภา  ชารีรักษ์ ครู
52 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030120 : โคกก่องราษฎร์นุกูล นางพิสมัย  ภูแป้ง ครู
53 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030120 : โคกก่องราษฎร์นุกูล นางวไลพร  มาตรา ครู
54 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030135 : บ้านเว่อวิทยานุกูล นายสุวิต   สีนวนแสง ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030135 : บ้านเว่อวิทยานุกูล นางนุจันทร์  ภูแสงสี ครูชำนาญการพิเศษ
56 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030136 : โคกคำวิทยา นางกนกวรรณ   ปัญญาประชุม ครู
57 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030136 : โคกคำวิทยา นายคมเดช  ภูถาดลาย ธุรการ
58 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030086 : ฮ่องฮีวิทยา นายชำนาญ  ชาภูคำ ครู
59 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030074 : พินิจราษฎร์บำรุง บุญธรรม  โสภา ครู
60 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030074 : พินิจราษฎร์บำรุง ผ่องศรี  ภูช่างทอง ครู
61 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030075 : ผดุงราษฎร์วิทยา นางคำกอง   พิณพงษ์ ครู
62 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030075 : ผดุงราษฎร์วิทยา เทียนทอง  ธาตุรักษ์ ครู
63 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030075 : ผดุงราษฎร์วิทยา นายพิบูลย์  เลิศมงคล ครู
64 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030076 : ชุมชนดอนยูงวิทยายน นางประคอง  บัวบาน ครู
65 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030076 : ชุมชนดอนยูงวิทยายน น้ำฝน  อินทะวรรณ ครู
66 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030077 : หัวงัววิทยาคาร นายอภิรักษ์  ชารีรักษ์ ครู
67 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030077 : หัวงัววิทยาคาร นายประสพสิน   เติมใจ ครู
68 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030077 : หัวงัววิทยาคาร นายจักรพันธ์  นาทองไชย ครู
69 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030106 : บ้านหนองเสือ นายศิริพงษ์  ภูการุณย์ ครู
70 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030103 : ห้วยเตยวิทยา ธีระนันท์  พันสีเงิน ครู
71 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030103 : ห้วยเตยวิทยา สุวรรณ  เหล่ายนต์ ครู
72 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030092 : บ้านหนองตอกแป้นวิทยา นายอภินันท์  ภูหัวไร่ ครู
73 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030092 : บ้านหนองตอกแป้นวิทยา อนงค์  อุปภา ครู คศ.3
74 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030094 : คำไฮวิทยา นางสายสวาท  วงเวียน ครู
75 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030093 : หนองอิเฒ่าวิทยา จุฬาลักษณ์  ภูถมดี ธุรการ
76 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030093 : หนองอิเฒ่าวิทยา นายณัฐวุฒิ   ใจแน่น ครูผู้ช่วย
77 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030093 : หนองอิเฒ่าวิทยา ศิริวรรณ์   น่าไชย ครู
78 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030095 : หลักด่านวิทยา ชูศรี  พิทักษ์ ครู คศ.3
79 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030095 : หลักด่านวิทยา ศุภลักษณ์  หีบแก้ว ครู
80 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030095 : หลักด่านวิทยา บรรจง  นาทองบ่อ ครู
81 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030096 : ดงน้อยโนนสวรรค์ ไพคิด  ภูหัวไร่ ครู
82 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030096 : ดงน้อยโนนสวรรค์ ดุสิต  มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียน
83 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030096 : ดงน้อยโนนสวรรค์ ทรงศักดิ์  โพธิ์ชารี ครู
84 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030079 : ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) เพียงณภัส  ศรีบุรัมย์ ครู
85 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030079 : ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) วิจิตร์นาวัน  ภูแล่นกี่ ครู
86 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030080 : วัดบ้านกุดสังข์ นางละออง   นระแสน ครูชำนาญการพิเศษ
87 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030088 : บ้านเสียววิทยาสรรพ์ กำพล  อุปัชฌาย์ ผู้นวยการโรงเรียน
88 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030088 : บ้านเสียววิทยาสรรพ์ นายพิบูล  ผาพิมูล ครู
89 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030089 : หนองไม้พลวงวิทยาคม นายทรงศิลป์  ภูนาคเกี้ยว ครู
90 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030089 : หนองไม้พลวงวิทยาคม นางอรดี  ภูนาคเกี้ยว ครู
91 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030090 : ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา นางสุชีพ  พันธ์โพธิ์คา ครู
92 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030090 : ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา นายเทียนชัย  สืบสำราญ ครู
93 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030091 : โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี บานเย็น  รังสร้อย ครู
94 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030097 : หัวนาคำจรูญศิลป์ จำรัส  ภูระบัตร ครู
95 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030098 : ดงบังวิทยา ประจูล  ภูกองไชย ครูชำนาญการพอเศษ
96 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030098 : ดงบังวิทยา อรชุลี  สุวรรณผา ครู
97 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030098 : ดงบังวิทยา นายกิตติชัย  ไกรพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
98 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030098 : ดงบังวิทยา ชัยวุฒิ  สาลี ครูชำนาญพิเศษ
99 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030099 : โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา จามจุรี  พละสุข ครูอัตราจ้าง
100 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030099 : โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา นายพนานต์  อัมรานนท์ ครู
101 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030102 : บ้านหนองหัวช้าง วรรณกานต์  สิมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
102 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030102 : บ้านหนองหัวช้าง soranai  surisarn ธุรการ
103 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030100 : โพนสิมอนุเคราะห์ นายปิยะกุล  อุทโท ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์
104 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030100 : โพนสิมอนุเคราะห์ พินิจ   อุนารัตน์ ครู
105 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030101 : วัดบ้านดอนกลาง นางสาวอัมพวัน  ภูขีดขำ ครูผู้ช่วย
106 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030101 : วัดบ้านดอนกลาง หงษ์คำ  จิตตะบุตร ครู
107 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030131 : ยางคำวิทยา สุไพรัตน์   ชินสีห์ ครู
108 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030124 : บ้านแกวิทยาคม นางสาววลินดา  วงศ์นนท์พรม ครู
109 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030128 : บ้านหนองแวงบ่อแก้ว นางน้อมจิต  ภูถมทอง ครู
110 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030129 : ดอนขีวิทยา นิวัฒน์  พิมแสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
111 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030129 : ดอนขีวิทยา นายวัฒนา   อุ่นเจริญ ครู
112 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030129 : ดอนขีวิทยา ศิริญญา  ภูครองนา ครู
113 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030113 : อุ่มเม่าวิทยา นางเบญจพร  ภูผิวคำ ครู
114 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030111 : โคกศรีวิทยายน นางรำไพ  แสงนิกุล ครู
115 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030115 : ชุมชนดอนม่วงงาม นายเอนก  ภูจอมรัตน์ ครู
116 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030362 : ชุมชนกุดโดนวิทยาคม ประนอม  ปฏิการ ครู
117 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030362 : ชุมชนกุดโดนวิทยาคม นายวิโรจน์  ค้อไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
118 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030363 : หนองแวงประชาสรรพ์ สุรเชษฐ์  ไชยทองยศ ลูกจ้างชั่วคราว
119 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030363 : หนองแวงประชาสรรพ์ ลิขิต  กมลผาด ครู
120 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030363 : หนองแวงประชาสรรพ์ นายเคน  อาจดวงดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
121 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030364 : หนองแวงม่วง สุภีวรรณ  ทัศบุตร ครู
122 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030365 : นาค้อวิทยาคม ปรีชา  ดิษฐเนตร ครู
123 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030365 : นาค้อวิทยาคม นายณรงค์  รัตนบุตร ครู
124 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030365 : นาค้อวิทยาคม ศิริชัย  โพบุตตะ พนักงานราชการ
125 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030366 : หนองปะโอประชาอุทิศ นางบุญญรัตน์  แก้วมาลุน ครู
126 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030366 : หนองปะโอประชาอุทิศ สุภามัย  ภูกองไชย ครู
127 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030366 : หนองปะโอประชาอุทิศ อภิสิทธิ์  ภูลายยาว เจ้าหน้าที่ธุรการ
128 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030367 : คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ วรพล  ดีรักษา ครู
129 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030367 : คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ บุญมี  บุตระ ครู
130 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030368 : คำมันปลาผดุงวิทย์ ภทรภรณ์  พลขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
131 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030368 : คำมันปลาผดุงวิทย์ สมปอง  รักสุทธี ครู
132 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030359 : คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา thanakrit  surirak administrator
133 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030359 : คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา นางมยุรี  ฆารโสภณ ครู
134 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030361 : ป่าหวายศึกษา สมพร  นาสวาสดิ์ รักษากการในตำแหน่งผู้อำวยการโรงเรียน
135 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030361 : ป่าหวายศึกษา ยุทธชาต  นาสวาสดิ์ ธุรการ
136 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030361 : ป่าหวายศึกษา นายอัมพร   นาคสุนทร ครู
137 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030379 : คำใหญ่วิทยา ผดุง  ไชยต้นเทือก ครู
138 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030379 : คำใหญ่วิทยา นางวารี  ใจคง ครู
139 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030380 : ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ ลัดดาวัลย์  แก้วสะเทือน ครู
140 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030380 : ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ ภัทรานี  วรรณทอง ครู
141 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030382 : บ้านชัยศรี นายเกรียงไกร  ราชสำเภา ครู
142 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030384 : โนนเตาไหหนองแก บวร  ภูแสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
143 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030386 : บ้านทรายทองวิทยาคม นางสาวจินตนา  ชาวงษี ครู
144 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030386 : บ้านทรายทองวิทยาคม ธีวรานนท์  ง่อนไธสง ครู
145 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030386 : บ้านทรายทองวิทยาคม นางหนึ่งฤทัย   ง่อนไธสง ครู
146 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030386 : บ้านทรายทองวิทยาคม เจวลี  ภูสดแสง ครู
147 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030376 : หนองกุงไทยวิทยาคม จีรภพ  แสงบุญมี ครู
148 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030376 : หนองกุงไทยวิทยาคม กนกชัย  เนิชัด ครู
149 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030374 : โนนสะอาดราษฎร์อำนวย นายธีระวัฒน์  ปราบณรงค์ ครู
150 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030374 : โนนสะอาดราษฎร์อำนวย นายมรกต  นนทมาตย์ ครู
151 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030374 : โนนสะอาดราษฎร์อำนวย อุไรวรรณ  ศรีศักดิ์ ครู
152 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030369 : หนองแสงวิทยา ประกาสิทธิ์  ศรีอินทร์น้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
153 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030369 : หนองแสงวิทยา พันนิดา  วันชา ครูผู้ช่วย
154 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030370 : ยางเนียมพัฒนา นางกุสุมา  มูลเอก ครู
155 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030370 : ยางเนียมพัฒนา อนุชิต  สารผล ตำแหน่งครู
156 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030371 : หนองบัววิทยาเสริม นางสมคิด  ภูบุตระ ครู
157 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030371 : หนองบัววิทยาเสริม นายสมพงษ์  ดีรักษา ครู
158 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030372 : นาสีนวลอุดมเวศม์ นางสุเนตร   ภวสุริยกุล ครู
159 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030372 : นาสีนวลอุดมเวศม์ นายคำพันธ์  ภูลายยาว ครู
160 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030385 : เดชอุดมพิทยาคม นายสงวนศักดิ์  มาประจักษ์ ครู
161 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030383 : พิมูลวิทยา รุ่งทิวา  แพงขวา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
162 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030383 : พิมูลวิทยา รุ่งทิวา   แพงขวา ธุรการโรงเรียน
163 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030381 : บ้านหาดทรายมูล นายธนวัฒน์  นาชัยสิทธิ์ ครู
164 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030360 : หน่อคำประชานุเคราะห์ เดชฤทธิ์  วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
165 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030360 : หน่อคำประชานุเคราะห์ งามเนตร  คำนวน ครู
166 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030358 : เนินลาดวิทยา อภิชัย  ศรีโท ผู้อำนวยการโรงเรียน
167 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030358 : เนินลาดวิทยา รัชนี  ภูวาดเขียน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
168 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030355 : ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ปรีชา  ภูพันรัตน์ ครู
169 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030355 : ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล รัตนา  ยุทธศรี ครู
170 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030356 : บ้านกุดท่าลือ บุญมา  ภูมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
171 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030356 : บ้านกุดท่าลือ วุฒิพงษ์  ภูกองทอง ครู
172 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030357 : หัวดงวิทยา นายปานทอง  ภูจีวร ครู
173 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030357 : หัวดงวิทยา นายปานทอง  ภูจีวร ครู
174 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030378 : โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ นิตยา  ภูฉายา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
175 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030378 : โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ sarocha  poobuayen kroo
176 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030378 : โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ วิศูตร์   เรืองเลิศ ผู้อำนวยการ
177 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030378 : โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ นางสาวนิตยา  ภูฉายา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
178 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030373 : ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา Pranom   Patigran ครู คศ.3
179 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030375 : หนองโนวิทยาคม นายเสถียร  แสงบุญมี ครู
180 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030375 : หนองโนวิทยาคม ศุมารินทร์  ปัจฉิม ครู
181 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030375 : หนองโนวิทยาคม นภัสสร  ภูสีนาค ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
182 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030375 : หนองโนวิทยาคม ชัญญานุช  ภูสีนาค บุคลากร
183 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030377 : หัวหินราษฎร์บำรุง ฐิติรัตน์  แสนตู้ลาน ครูผู้ช่วย
184 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030377 : หัวหินราษฎร์บำรุง ธีระยุทธ  ปราบณรงค์ ธุรการ
185 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030278 : ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ นฤมาศ  เกชิต ครู
186 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030279 : สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง นายชาญ  ยอดประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียน
187 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030281 : ขอนแก่นวิทยาเสริม วสันต์  ดอนเงิน ครู เจ้าหน้าที่พัสดุ
188 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030281 : ขอนแก่นวิทยาเสริม ส่งเสริม  ถำวาปี ครู ชำนาญการพิเศษ
189 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030283 : บ้านคำแคน สุพจน์  แฝงศรีจันทร์ ครู
190 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030283 : บ้านคำแคน ทองใหม่  รักวิชา ครู
191 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030284 : กุดจิกวิทยาคาร อภิเดช  วรสาร ครู
192 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030285 : บ้านโคกกลาง นางพันธิมา   ยอดประทุม ครูชำนาญการพิเศษ
193 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030286 : บ้านแสนสุข นายโกศล  ศิริสำราญ ครู
194 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030294 : ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) นายวีระศักดิ์   คำก้อน ครู
195 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030294 : ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) นายจักรกฤษ   ภูจอมคา ครู
196 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030294 : ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) นายจักรกฤษ  ภูจอมคา ครู
197 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030289 : ดงบังอำนวยวิทย์ นันธิดา  การนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
198 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030289 : ดงบังอำนวยวิทย์ นางวาสนา  คำก้อน ครู
199 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030290 : ดงสมบูรณ์ประชารัฐ กฤษดา   ศิริสุทธา ครู
200 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030290 : ดงสมบูรณ์ประชารัฐ นายสุรศักดิ์  เสนาชุม ครู
201 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030290 : ดงสมบูรณ์ประชารัฐ นายอรรถพงษ์  โทแสง ครู
202 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030291 : ดงสวรรค์อุดมมิตร วิไล  ดำรงทรัพย์ ครูธุรการ
203 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030291 : ดงสวรรค์อุดมมิตร นายวีระศักดิ์  คำก้อน ครู
204 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030274 : นาตาลวิทยาคม ฉัตรวิไล  บุญเสนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
205 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030272 : ท่าคันโทวิทยายน ยวนใย  เหมโส ครู
206 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030272 : ท่าคันโทวิทยายน นายวุฒิพงษ์  วิเท่ห์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
207 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030272 : ท่าคันโทวิทยายน ปัญญา  สนองเดช ครู
208 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030273 : ท่าเมืองสำราญวิทย์ ปิยะธิดา  คันทะสอน ครู
209 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030275 : บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) นายธานินทร์  วรรณสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
210 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030276 : บ้านหนองแซง อรัญญา  อันไกรฤทธิ์ ครู
211 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030276 : บ้านหนองแซง นายคมเพชร  ประวะสาร ครูธุรการ
212 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030277 : บ้านโนนอำนวย กาญจณา  อุทโท เจ้าหน้าที่พัสดุ
213 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030277 : บ้านโนนอำนวย ศุภชัย  พุ่มพฤกษ์ ครู
214 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030277 : บ้านโนนอำนวย ชลกร  ผาภูมิ ครู
215 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030277 : บ้านโนนอำนวย บุผาสวรรณ์  น้อยนิล ครู
216 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030287 : ยางอู้มวิทยาคาร ประเสริฐ  ไชยมะณี ครู
217 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030287 : ยางอู้มวิทยาคาร อภิรมย์  บุรีสาร ธุรการ
218 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030288 : คำบอนวิทยาสรรพ์ รฐิยา  โคตรบรรเทา ครู
219 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030288 : คำบอนวิทยาสรรพ์ ปฐมา  จักรบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
220 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030293 : บ้านชัยศรีสุข นายนิคม  เสนาะโสด ครู ชำนาญการ
221 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030419 : ประชารัฐศึกษา รติพร  เนตรมุข ครู
222 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030419 : ประชารัฐศึกษา เทียมทัศน์  มาตรา ครู
223 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030420 : โคกเครือวิทยา พลอยไพลิน   โคตตาแสง ครู
224 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030420 : โคกเครือวิทยา นางสุทาธินี  คิดอ่าน ครู
225 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030421 : หนองโนวิทยา กฤษณา  โพธิ์บุญปลูก ครู
226 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030421 : หนองโนวิทยา วิชัย  ภูคงคา ครู
227 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030451 : ห้วยยางดงวิทยา ทองพันธ์  นาสมบัติ ครู
228 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030451 : ห้วยยางดงวิทยา นายทวี  คำเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
229 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030455 : สายปัญญาสมาคม สมใจ  คัสกรณ์ ครู
230 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030453 : ภูฮังวิทยาคาร ประพันธ์  คำแหงพล ครู
231 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030453 : ภูฮังวิทยาคาร จันทร์เพ็ญ  ภูนิคม เจ้าหน้าที่พัสดุ
232 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030454 : สำราญ - ประภาศรี วรัญญา  พรรณรื่น ครู
233 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030456 : ไทรทองวิทยาคาร อำนาจ  ธารบุญ ครู
234 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030456 : ไทรทองวิทยาคาร สุทธิศักดิ์  โคดคาน ธุรการ
235 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030456 : ไทรทองวิทยาคาร นางสาวฐณพร  วุทธพันธ์ ครู
236 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030456 : ไทรทองวิทยาคาร ทิพยรัตน์  อาสนาทิพย์ ครู
237 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030452 : คำขามวิทยา พลอยระวี  อนุสรณ์ ครู
238 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030452 : คำขามวิทยา กิตติ  ภูปลา ครูชำนาญการ
239 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030452 : คำขามวิทยา นางสาวจิราภรณ์  แสนสี ครู
240 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030424 : สว่างกิจวิทยา นางชูศรี  ภูมิสายดร ครู
241 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030424 : สว่างกิจวิทยา สุมิตรี   ธรรมเกตุ ครูพี่เลี้ยงฯ
242 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030425 : คำถาวรเจริญวิทย์ นายคงเดช  เนื่องโสม ครู
243 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030426 : เสริมเสาเล้าวิทยา นายวีรพงษ์  ภูจิตรน้ำ ครู
244 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030426 : เสริมเสาเล้าวิทยา นายคมสันต์  องอาจ ครู
245 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030427 : หนองมันปลาวิทยา ภัทรวดี  ทองทับ พนักงานราชการ
246 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030427 : หนองมันปลาวิทยา นายสมควร  นาถมทอง ครู
247 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030427 : หนองมันปลาวิทยา เกรียงศักดิ์  คำเรืองศรี ครู
248 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030427 : หนองมันปลาวิทยา นางพิมพ์ลดา  หงวนไธสง ครู
249 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030428 : หนองแฝกหนองหว้าวิทยา นัฏพร  เจริญชาติ ครู
250 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030429 : บ้านหนองไผ่ ธณกร  ไพศาล ครูธุรการ
251 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030429 : บ้านหนองไผ่ ปาริชาด  กรรณิการ์ ครู
252 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030429 : บ้านหนองไผ่ พนิตตา  โพธิ์พรม ธุรการ
253 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030430 : บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา ศิรารัตน์  นาถมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
254 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030430 : บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา เชาวลิต  ภูมิโคก ครู
255 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030430 : บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา พัฒนพงศ์  ภูมิโคก พนักงานราชการ
256 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030418 : โคกเจริญวิทยา นางธิรนันท์  ภูขมัง ครู
257 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030423 : หนองหอไตรราษฎร์บำรุง จิราวรรณ  วิเศษรัตนวงศ์ ครู
258 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030423 : หนองหอไตรราษฎร์บำรุง ดาวเรือง  แก้วลี ครู ชำนาญการพิเศษ
259 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030413 : หนองกุงศรีวิทยาคม มาลินี  สุกใส ครู
260 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030414 : ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง นางกัลยา  เลิศล้ำ ครู
261 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030415 : สะอาดนาดีศิลาวิทย์ suriya  phu-ob ครู
262 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030416 : คำไฮวิทยา พรนภา  ยุทธไกร ครู
263 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030416 : คำไฮวิทยา กฤตยา  ฝ่ายไธสงค์ ครูธุรการ
264 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030417 : สระแก้ววิทยานุกูล นางสาวฤทัยรัตน์  วิเศษ ครู
265 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030417 : สระแก้ววิทยานุกูล ชัชวาล  ทัพพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
266 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030417 : สระแก้ววิทยานุกูล กัญญาภัทร  เอกอุ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
267 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030432 : ไชยวารวิทยาคม สมเกียรติ  พรรณลี ครู
268 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030432 : ไชยวารวิทยาคม วนิดา  ฐานะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
269 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030433 : พรมลีศรีสว่าง นางสาวศิริภา  สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
270 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030434 : หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ศักดิ์สิทธิ์  อัศวภูมิ ครู
271 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030434 : หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ นฤมล  หลักคำ ครู
272 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030435 : ท่อนสังข์วิทยา นายสุรพงษ์  พลนาคู ครู
273 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030435 : ท่อนสังข์วิทยา นายสาคร  คำแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
274 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030435 : ท่อนสังข์วิทยา นางสาวบังอร  ทองเจริญ ครู
275 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030436 : ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ จรินทร์  สีโท ผู้อำนวยการโรงเรียน
276 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030436 : ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ นางสาวอรณิชชา  อัศวภูมิ ครู
277 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030441 : นาบงวิทยา นางสาวไสว  บุญศิริกร ครู
278 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030441 : นาบงวิทยา นายสมัย  ปัญญา ครู
279 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030441 : นาบงวิทยา คณิน  พันธุ์สุภา ครู
280 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030442 : หนองสวงวิทยาคม ทินกร  ดีพลงาม ครู
281 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030442 : หนองสวงวิทยาคม ปฏิญญา  ศรีสุข ครูผู้ช่วย
282 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030442 : หนองสวงวิทยาคม ณัฏฐกานต์  ชรากาหมุด เจ้าหน้าที่ธุรการ
283 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030442 : หนองสวงวิทยาคม อุไรรัตน์  ภูคงคา ครู
284 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030443 : คำโองวิทยา นายวิเชียร  ศรีคงเพชร ครู
285 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030443 : คำโองวิทยา ปริญญา  อำภวา ครูอัตราจ้าง
286 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030444 : นาอวนวิทยาสิทธิ์ วารุณี  เรืองศรี ครู
287 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030445 : หนองแข้วิทยา อำพร  ภูเด่นผา ครู
288 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030445 : หนองแข้วิทยา นาตยา  ลัดลงเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
289 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030438 : หนองบัวชุม นายทรงศิลป์   การนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
290 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030438 : หนองบัวชุม ลลิกานต์  พั่วพงษ์ ครู
291 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030438 : หนองบัวชุม นางธิดารัตน์  วงษ์อ่อน ครู
292 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030439 : ชุมชนหนองหินวิทยาคาร นายทรงศิลป์  การนา ธุรการโรงเรียน
293 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030439 : ชุมชนหนองหินวิทยาคาร แว่นแก้ว  ขวดแก้ว ครู
294 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030439 : ชุมชนหนองหินวิทยาคาร นางอำพร  ภูกาบเพชร ครู
295 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030439 : ชุมชนหนองหินวิทยาคาร นายอธินทัศน์  ภูสง่า ครู
296 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030446 : หนองใหญ่วิทยา ระลึก  ภูปะแป้ง ครู
297 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030450 : จินดาสินธวานนท์ นายณัฐวุฒิ  อุ่นสำโรง ครู
298 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030448 : นามูลสมบูรณ์วิทย์ สังวาลย์  เมืองมนตรี ครู
299 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030448 : นามูลสมบูรณ์วิทย์ นาตยา  ดีรักษา ครูธุรการโรงเรียน
300 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030449 : บ้านหนองชุมแสง นางสาวทฤชกร  พรไชย ครู
301 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030449 : บ้านหนองชุมแสง ภัทรพงศ์  ละอองคำ ครู
302 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030578 : เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา นางพรเพ็ญ   โพนกองเส็ง ครู คศ.3
303 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030577 : กุดฆ้องชัยวิทยา ธนา  กมลตรี ผอ
304 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030577 : กุดฆ้องชัยวิทยา นายบุญถิ่น  สิทธิจินดา ครู
305 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030577 : กุดฆ้องชัยวิทยา กสิน  พะนิรัมย์ ธุรการโรงเรียน
306 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030577 : กุดฆ้องชัยวิทยา นางสาวประภาภรณ์  ภาระกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
307 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030577 : กุดฆ้องชัยวิทยา นางสำราญ  ชัยเพรช ครู
308 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030565 : น้อยดอนข่าประชาสามัคคี สมพร  นาชัยฤทธิ์ ครู
309 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030565 : น้อยดอนข่าประชาสามัคคี นายกระแส  นาถมทอง ครู
310 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030566 : โคกประสิทธิ์วิทยา นางโสภา  คำบับภา ครู
311 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030566 : โคกประสิทธิ์วิทยา นายประเวช  นาชัยเวียง ครู
312 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030567 : โนนชัยประชาสรรค์ ปวโรตม์  สีนานวล ครู
313 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030567 : โนนชัยประชาสรรค์ อารมณ์  จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียน
314 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030568 : หนองเม็กวิทยา วาสนา  เกิดชูกุล ครู
315 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030568 : หนองเม็กวิทยา นิรันดร์  ก้อนวิมล ครู
316 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030569 : บัวสะอาดส่งเสริม วิญญู  สุขช่วยชู ครู
317 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030569 : บัวสะอาดส่งเสริม สุนิศา  เฉลิมแสน ธุรการ
318 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030564 : บ้านชาดวิทยาคาร นางสาวสาวิทตรี   คำควร ธุรการโรงเรียน
319 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030564 : บ้านชาดวิทยาคาร นายสำราญ  พละสาร ครู
320 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030573 : ท่าแห่วิทยาคม sodcheun  sriboonraung ครู
321 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030573 : ท่าแห่วิทยาคม นายประดิษฐ์   ไชยอำนาจ ครู
322 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030573 : ท่าแห่วิทยาคม ภัทรพล  ศรเสนา ครูธุรการ
323 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030579 : ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา นายธนรัตน์  แก้วม่วง ครู คศ.3
324 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030580 : โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม นายสวัสดิ์ชัย  เฉลิมแสน ครู คศ.3
325 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030572 : โนนศิลาสว่างวิทย์ ประนอม  โพนทอง ครู
326 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030572 : โนนศิลาสว่างวิทย์ นางสาวอัมพร   คชคีรี ครู
327 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030570 : หนองคูวังเดือนห้าวิทยา นายวีระเดช  นรินทร์รัมย์ ผู้อำนวยการ
328 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030570 : หนองคูวังเดือนห้าวิทยา บุญเหลือ  นาทองหล่อ ครู
329 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030575 : วังยางวิทยาคาร ประยุทธ์  นามทอง ครู
330 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030576 : ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม เกษม   คนรู้ ครู
331 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030576 : ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม นางวชิราภรณ์   สุภารี ครู วิทยฐานะชำนาญการ
332 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030574 : โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ นายสายัณห์  อัดโดดดร ครู
333 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030574 : โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ นายบรรเลง  ชาญชำนิ ครู
334 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030574 : โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ นายพิทักษ์   สุจิตตกุล ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ