รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030471 : นามนราษฎร์สงเคราะห์ สาวิตรี  พิมพ์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030471 : นามนราษฎร์สงเคราะห์ พุธ  ผลประสาท ครู
3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030472 : บ้านโนนเที่ยง prayan  pimrot เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030473 : คำยิ่งหมีมณีเวทย์ นางสาวปรางค์นุช  บัวบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030473 : คำยิ่งหมีมณีเวทย์ somboon  sroyseeha ครู คศ.3
6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030474 : สามัคคีวิทยาคม ปราณี  พุทธารัตน์ ครู
7 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030475 : เย็นสยามวิทยา ฐาปนพงศ์  แก้วงาม ครู
8 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030466 : ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นางพรเพ็ญ  สารรัตน์ ครู
9 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030466 : ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ จริยา  กั้ววงษ์ ครู
10 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030467 : หนองหญ้าปล้อง ศักดิ์ดา  ถวิลถึง ครูชำนาญการพิเศษ
11 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030467 : หนองหญ้าปล้อง นายสมพงษ์  ม่วงกล่ำ ผู้อำนวยการ
12 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030468 : บ้านแห่เจริญวิทย์ ไพรัช   ตาสาโรจน์ ครู
13 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030469 : หนองโพนสูง นายคงกรานต์  วงศ์อินตา ครู
14 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030469 : หนองโพนสูง นางบัวไข   พันนาดี ครู
15 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030483 : สงเปลือยวิทยายน จุฑารัตน์  ไชยชุ่ม ธุรการ
16 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030483 : สงเปลือยวิทยายน วุฒิชาติ  ปัชฌาชัย ครู
17 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030484 : หัวงัววิทยาคม นางประยูร  สายสมบูรณ์ ครู
18 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030484 : หัวงัววิทยาคม นายณรงค์  ศุกรนันทน์ ครู
19 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030485 : หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร นางมลฤดี  นามชมภู ครู
20 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030485 : หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร นางสาวปราณี  นาชัยโชติ ครู
21 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030486 : ดงสวางวรวิทย์ นายทรงเดช  อาษาภา ครู
22 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030482 : หนองบัวใน รักชน  เขจรศาสตร์ ครูธุรการ
23 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030482 : หนองบัวใน อรุณ  พลเยี่ยม ครู
24 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030479 : ยิ่งสันต์วิทยา จุฑามาศ   กุดแถลง ครู
25 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030479 : ยิ่งสันต์วิทยา ทัชชกร  พรหมคำบุตร ธุรการ
26 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030479 : ยิ่งสันต์วิทยา นายไชยยา  อุดทามุล ครู ชำนาญการพิเศษ
27 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030480 : หนองบัวนอก อนันต์  นามนาเมือง ธุรการ
28 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030480 : หนองบัวนอก นางสาววิภาดา   นามนไสย ครู
29 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030480 : หนองบัวนอก วิไล  อ่อนธรรมา ครู
30 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030481 : หนองบัวกลาง นายนพรัตน์  โชติจำลอง ครู
31 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030481 : หนองบัวกลาง นายประสพ  นาเมืองรักษ์ ครู
32 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030478 : หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง นางพิศมัย   ผาโคตร พนักงานราชการ
33 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030478 : หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง สุพัตตรา  สุพัตตรา แคล่วคล่อง ธุรการ
34 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030476 : ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นางสาวปิยวรรณ  ดลสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ
35 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030476 : ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม วิระพล  โนนคำ ครู
36 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030477 : สังคมพัฒนา ชญาณี  ชารีรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030477 : สังคมพัฒนา สมใจ  จุทาผาด ครู
38 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030477 : สังคมพัฒนา ชัชวาล  เบียดนอก ครูธุรการ
39 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030249 : กุดค้าวเทพพิทยา บัวรัตน์  แสงนาโก ครู
40 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030250 : บ้านหนองโง้ง บังอร  เรืองจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
41 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030250 : บ้านหนองโง้ง นายวิชา  หาญกล้า ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
42 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030250 : บ้านหนองโง้ง นิตยา  พันธุโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030230 : ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นางประภาภรณ์  ใจกล้า ครู
44 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030231 : บ้านวังมน นายวชิระ  อุทรักษ์ ครู
45 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030232 : บ้านขุมขี้ยาง ปิยะรัตน์  ภูโชคชัย ครู
46 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030233 : บ้านห้วยแดง นายวิทยา  ปัตลา ครู
47 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030234 : บ้านโคกโก่ง สุนทรี  กาฬหว้า เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสถานศึกษา
48 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030236 : กุดหว้าวิทยา นายพงษ์ศักดิ์   พันธุโพธิ์ ครู
49 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030236 : กุดหว้าวิทยา จักรพงศ์  พันธุโพธิ์ ธุรการ
50 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030239 : โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ นายศุภมิตร  ทะเสนฮด ครูธุรการ
51 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030239 : โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ ถนอม  ลือฉาย ครู
52 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030239 : โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ ลาวัลย์  ไชยคีรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ
53 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030241 : บ้านนาเหนือ สริตา  ศรีแนน ธุรการ
54 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030241 : บ้านนาเหนือ นายปฏิภัทร  ปุณณขันธ์ ครูผู้สอน(พนักงานราชการ)
55 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030241 : บ้านนาเหนือ สุวลักษณ์  ปรปักพ่าย เจ้าหน้าที่ธุรการ
56 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030241 : บ้านนาเหนือ นายรณชิต  แสนณรงค์ ครู
57 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030237 : จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ นายประสิทธิ์  อัฐปัน ครู
58 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030238 : หนองจระเข้เรืองศิลป์ Sinineeya  Nongchorrakhe ครู
59 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030238 : หนองจระเข้เรืองศิลป์ นายพราว   สุไชยชิต ครู
60 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030238 : หนองจระเข้เรืองศิลป์ นายพราว  สุไชยชิต ครู
61 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030251 : หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ วิรวรรณ์  สังข์น้อย ครูพี่เลี้ยง
62 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030251 : หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ นายนุกูล  เฉยฉิว ครู
63 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030247 : ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง นายเวท  แสงนาโก ครู
64 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030248 : แจนแลนวิทยา แสงอรุณ  ไทยแท้ เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030248 : แจนแลนวิทยา เพ็ญแข  วรพันธุ์ ครู
66 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030248 : แจนแลนวิทยา มุกดา  ศรีดารา ครู
67 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030254 : นาโกวิทยาสูง นางสาวปวีณา  ภูถาวร เจ้าหน้าธุรการ
68 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030254 : นาโกวิทยาสูง นางวิจิตรา  เพิ่มขึ้น ครู
69 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030255 : นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สุวีนา  รูไธสง ครู
70 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030256 : โคกหวายราษฎร์สามัคคี นางนาฏศิลป์  เจริญชาติ ครู
71 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030256 : โคกหวายราษฎร์สามัคคี กุสุมา  อู๊ดเจริญ ครู
72 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030245 : บ้านคำอีหงษ์ สะอาด  พรไตร ครู
73 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030245 : บ้านคำอีหงษ์ ธีรชัย  ถิรศิลาเวทย์ ธุรการ
74 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030245 : บ้านคำอีหงษ์ วิราวรรณ  ประทีป ธุรการ
75 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030246 : บ้านคำป่าหว้าน sirirut  chotprasert ครู
76 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030246 : บ้านคำป่าหว้าน จุฬารัตน์  กุลเกลี้ยง ครู
77 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030242 : นาขามวิทยา รัชพรรณ  ทองเกตุ ครู
78 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030242 : นาขามวิทยา แสงอรุณ  สุริสาย ครู
79 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030243 : บ้านสุขเจริญ นางสุภรจิต  สีหานาม ครู
80 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030244 : บอนเขียวราษฎร์บำรุง มัชฌิมา  มาตผุด เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030244 : บอนเขียวราษฎร์บำรุง จักรินทร์  พิมรินทร์ ผู้บริหารสถานศึกษา
82 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030244 : บอนเขียวราษฎร์บำรุง ศราวุธ  มาตผุด ครู
83 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030222 : บ้านโนนสวรรค์ วิไลวรรณ  วิไลแก้ว ครู
84 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030223 : บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 จรุงศักดิ์  ดุจมะยูร ครู
85 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030223 : บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 นายคำภีก์  วรสาร ครู
86 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030223 : บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 นายฉลาด  หาญกุล ครู
87 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030218 : บ้านกกตาล วัลย์นิภา   มะลิซ้อน ครูชำนาญการพิเศษ
88 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030219 : สามัคคีบัวขาว พณิณญา  นาตาแสง ครู
89 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030220 : บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) เทียมชัย  นิลผาย ครู
90 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030221 : บ้านดอนอุมรัว วุฒิศิลป์  วรชิน ครู
91 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030221 : บ้านดอนอุมรัว ธนวัฒน์  กาฬหว้า ครู
92 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030216 : บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นายประชารมย์  เพริดพราว ครู
93 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030217 : หนองหูลิงเจริญเวทย์ นาวิน  สายนาโก ครู
94 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030225 : สมสะอาดพิทยาสรรพ์ กนิษฐา  เหลาสุภาพ ครู
95 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030225 : สมสะอาดพิทยาสรรพ์ นายสุพรรณ์  แก้วนิสสัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
96 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030224 : บ้านดงมัน วรินทร์พร  พรสินกิจเจริญ ครู
97 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030224 : บ้านดงมัน ธงชัย  เบียดนอก ครู
98 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030240 : หนองบัวทองวิทยาเสริม นางสุเมตตา  พรชัย ครู
99 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030240 : หนองบัวทองวิทยาเสริม อรพิมพ์   วงศ์เพชรชัย ครู
100 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030240 : หนองบัวทองวิทยาเสริม นางสุภัคสิริ  ทวีโคตร ครู
101 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030240 : หนองบัวทองวิทยาเสริม นางอรพิมพ์  วงศ์เพชรชัย ครู
102 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030261 : สามขาราษฎร์บำรุง นายสมสมัย  ภูครองทอง ครู
103 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030261 : สามขาราษฎร์บำรุง นางวีรญา  อัญชัยศรี ครู
104 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030262 : บ้านคุย นายเฉลิมชัย  หาญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
105 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030263 : บ้านบึงทอง นางสิมาภรณ์  เศรษฐสิงห์ ครู
106 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030264 : คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง นายสุขสันต์  จุทารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
107 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030265 : บ้านแก้งเดื่อ เนตทยา  บางศิริ ครูพี่เลี้ยง
108 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030265 : บ้านแก้งเดื่อ วณี  ไชยทอง ครูชำนาญการ
109 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030228 : บ้านห้วยม่วง เทวลักษณ์  จิตจักร ครู
110 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030229 : หนองสระพังวิทยาคาร นายธีระเดช  จิตจักร ครู วิทยฐานชำนาญการพิเศษ
111 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030226 : หนองห้างฉวีวิทย์ เจษฎา  จิตจักร ครู
112 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030226 : หนองห้างฉวีวิทย์ ภฤศ  ชมศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
113 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030226 : หนองห้างฉวีวิทย์ เด็ดดวง  ชมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030227 : หนองห้างอำนวยวิทย์ นายศรีเทือง   อุทโท ครู
115 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030227 : หนองห้างอำนวยวิทย์ นายวิเศษศิลป์  จิตจักร เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030259 : ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) อภิรัฐ  ศรีจำพลัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
117 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030259 : ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) นายไพทูล  เลิศสงคราม ครู
118 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030260 : มะนาววิทยาเสริม โมกขลา  แสงเพ็ชร ครู
119 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030252 : บ้านกุดฝั่งแดง วนิดา  ทองนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ
120 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030253 : บ้านจอมทอง นายเสงี่ยม  ไฝชอบ ครู
121 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030253 : บ้านจอมทอง จิระภา  ปากแข็ง ครู
122 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030257 : เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ วสันต์  สายัณเกณะ ครู
123 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030258 : ดงเหนือประชาสรรค์ สุคนธรส  ฆารรัศมี ครู
124 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030258 : ดงเหนือประชาสรรค์ นิติกรณ์  เจริญชาติ ธุรการ
125 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030271 : บ้านกลาง ธัญพร  ไขสี ครู
126 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030267 : เหล่าไฮงามวิทยาสูง นางภิญญดา  ชิณโสม เจ้าหน้าที่พัสดุ
127 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030268 : บ้านสวนผึ้ง ปวาณี  ศรีหาเมฆ ครู
128 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030268 : บ้านสวนผึ้ง นางสาวกนกรัชฏ์  สุระพร เจ้าหน้าที่ธุรการ
129 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030269 : บ้านหนองเม็ก ธนะชัย  อนันตภักดิ์ ครู
130 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030269 : บ้านหนองเม็ก ปัทมวรรณ  อนันตภูมิ ครูธุรการ
131 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030270 : บ้านโนนยาง นายวรวุฒิ   บุระวัฒ ครู
132 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030347 : กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง ว่าที่ ร.ต.จักราวุธ  บุษดี ครู
133 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030347 : กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง wicharut  akkati ครู
134 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030338 : กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา จ.ส.อ.ปราโมทย์   ศิริพันธุ์ ครู
135 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030338 : กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา ชูชีพ  เหลือผล ครู
136 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030339 : บ้านโพนสวาง กานดา  ใจศิริ ครู
137 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030339 : บ้านโพนสวาง พสิษฐ์ตา  เลิศธัญทวี ครู
138 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030340 : บ้านโนนสำราญ นางทิพเนตร  วรรณเสน ครู
139 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030346 : กุดสิมวิทยาสาร นายกิตติพงษ์  ดวงรุ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
140 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030346 : กุดสิมวิทยาสาร นางไพรวรรณ์  เนตคุณ ครูชำนาญการพิเศษ
141 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030344 : บ้านดงหมู อัจฉรา  ศรีอุ่น ครู
142 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030344 : บ้านดงหมู ศรัณย์  ภูเกิดพิมพ์ ครู
143 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030344 : บ้านดงหมู วชิระ  นิลโสม ครูผู้ช่วย
144 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030345 : กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สุพงษ์  อุทัยชิต ครูชำนาญการพิเศษ
145 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030342 : ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นายบุญช่วง  นาสมปอง ครู
146 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030343 : บ้านนาวี เพลิน  ศรีอุ่น ครูชำนาญการพืเศษ
147 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030341 : หนองแสงถวิลราษฎร์ นายอังคาร  นรภาร ครู
148 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030349 : บ้านส้มป่อย นางสาวสุทธิลักษณ์  กุตระแสง ครู
149 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030350 : บ้านกุดกอก นางล้ำเลิศ  วังคะฮาด ครู
150 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030351 : โคกมะลิวิทยา นายวิทยา  ทิพวัลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
151 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030351 : โคกมะลิวิทยา นางสาวศศิพิมล  พิกุลทอง ครู
152 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030352 : บ้านหนองผือ วสันต์  ภูดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
153 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030352 : บ้านหนองผือ วัฒธิดา  สกุลซ้ง ครู
154 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030353 : บ้านโพธิ์ไทร นายนิตินัย  นามปัญญา พนักงานราชการ
155 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030354 : บ้านโพนนาดี นายวุฒิพงศ์  ศรีลำพัง ครู ชำนาญการพิเศษ
156 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030354 : บ้านโพนนาดี นาง  จินดาลักษณ์ สีปัดสา ครู
157 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030354 : บ้านโพนนาดี จินดาลักษณ์  สีปัดสา ครู
158 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030407 : บ้านโพนแพง นางปพัดฌา  มาตสอาด ครูธุรการ
159 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030411 : บ้านดินจี่ Tiraya  Namwong ครู
160 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030411 : บ้านดินจี่ ขวัญจิตร  จำปาวัน ครู
161 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030411 : บ้านดินจี่ Thirdsak  Sarapo ครู
162 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030412 : นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) ณัฐพล  นามณฑา พนักงานราชการ
163 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030412 : นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) นายวิมล   ปัญญพิมพ์ ผู้อำนยการโรงเรียนนักธุรกิจ
164 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030412 : นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) สมบุญ  มีมาก ครู
165 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030412 : นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) นายวัฒนะ  บุตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
166 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030387 : คำม่วงจรัสวิทย์ นุชจรีพร  นงค์เศษ ธุรการ
167 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030387 : คำม่วงจรัสวิทย์ นายวิชิต  ไชยชาญ ธุรการ
168 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030387 : คำม่วงจรัสวิทย์ ประภาภรณ์  แดนขนบ ครู
169 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030387 : คำม่วงจรัสวิทย์ นายปราการชัย  โพนเฉลียว ครู
170 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030388 : ทุ่งคลองวิทยา นางสาวสุวพิชญ์  พิมพ์รส ครู
171 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030388 : ทุ่งคลองวิทยา ปริญญา  เสนาวัง ครู
172 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030389 : บ้านเก่าเดื่อ Chaiyawat  Maiyapan ครู
173 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030390 : โป่งนกเปล้า ขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์ ครู
174 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030391 : บ้านคำพิมูล Sabaiprae  Hangsa ครู
175 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030401 : บ้านนาไร่เดียว ศิริโชค  ม่วงนิกร เจ้าหน้าที่ธุรการ
176 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030401 : บ้านนาไร่เดียว เทอดศักดิ์  ศรีมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ
177 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030402 : บ้านโนนค้อ อานนท์  ทองหล่อ ครู
178 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030403 : นาทันวิทยา สัณห์สิตา  เถื่อนสันเทียะ ครู
179 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030403 : นาทันวิทยา ทวีศักดิ์  ศรีหาตา ครู
180 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030403 : นาทันวิทยา นางนุชนิดา  อุมัน ครู
181 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030403 : นาทันวิทยา พินิจ  นาทองห่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน
182 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030404 : บ้านหนองสระพัง นางสาวทัศกรณ์  คะอังกุ ครู
183 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030405 : บ้านโจดนาตาล นางสาวทองแตง  ภูดี ครู ชำนาญการ
184 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030405 : บ้านโจดนาตาล วัลลภ  คิสาลัง ครู
185 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030405 : บ้านโจดนาตาล นายธนบัตร  ศิลวิชัย ครู
186 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030406 : บ้านดงสวนพัฒนา นายไสว  คารภูมี ครู
187 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030406 : บ้านดงสวนพัฒนา ยุพาพรรณ  บุตรศรี ครู
188 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030406 : บ้านดงสวนพัฒนา ปพนธ์  สุระเสน ครู
189 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030408 : บ้านนาบอน สกุลรัช  นาคทิพย์ ครู
190 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030408 : บ้านนาบอน แก่นจันทร์  ถิ่นวรแสง ครู
191 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030409 : สะพานหินวิทยาคม สมส่วน  สุภมาตย์ ครู
192 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030410 : บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ณัฎฐิญา  โฮนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ
193 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030410 : บ้านโนนศรีสวัสดิ์ dessakda  tesarin ผู้อำนวยการ
194 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030392 : คำเมยราษฎร์พัฒนา นางสาวนัยนา   กองคำ พนักงานราชการ
195 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030400 : ทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง คมเพชร  คิสาลัง ครูชำนาญการพิเศษ
196 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030399 : ชุมชนหนองยางวิทยาคม วิไลลักษณ์  ศรีแก้ว ครู
197 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030399 : ชุมชนหนองยางวิทยาคม พัลลภา  กันทา ธุรการ
198 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030396 : บ้านหนองม่วง พรชัย  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
199 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030396 : บ้านหนองม่วง ทรงศักดิ์  สุรันนา ลูกจ้างชั่วคราว
200 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030397 : บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา เย็น  เวียงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
201 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030398 : สูงเนินวิทยาคม นายจำรัส  จ้องสาระ ครู
202 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030398 : สูงเนินวิทยาคม นายประมุม  จันทะวัน ครู
203 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030395 : บ้านใหม่ชัยมงคล นางจารุณี  วันตะโพธิ์ ครู
204 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030393 : ชุมชนโพนพิทยาคม ทัณฑิกา   ภูธรรมะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
205 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030394 : หนองซองแมวผดุงวิทย์ เอกสิทธิ์  เขียวศรี ธุรการโรงเรียน
206 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030330 : แซงบาดาลบ้านบากวิทยา สาธิต  บ่อคำ ครู
207 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030330 : แซงบาดาลบ้านบากวิทยา นวนดี  ไชยโยธา ครู
208 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030330 : แซงบาดาลบ้านบากวิทยา รุ่งอรุณ  กุลศรี ธุรการ
209 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030331 : บ้านบัวสามัคคี สุพัตรา  แจ่มปรีชา ครูธุรการ
210 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030331 : บ้านบัวสามัคคี สุจินดา  ประชาชัย ครู
211 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030331 : บ้านบัวสามัคคี ธนาวดี  กาฬหว้า ครู
212 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030332 : คำเม็กวิทยา ณัฐภัค  อุทโท ครู
213 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030332 : คำเม็กวิทยา นายเจตนา  บุรีรัตน์ ธุรการ
214 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030332 : คำเม็กวิทยา โกเมน  ประทุมขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
215 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030333 : บ้านเหล่าภูพานวิทยา นายมานิต  พรมโนภาส
216 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030333 : บ้านเหล่าภูพานวิทยา คณาวุฒิ  บุญแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
217 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030334 : โพธิ์คำประชาสรรค์ นรเศรษฐ  จันทรบุตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
218 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030334 : โพธิ์คำประชาสรรค์ นายธีรเนตร  พิมพ์รส หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
219 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030334 : โพธิ์คำประชาสรรค์ อมรรัตน์  ชัยนาม ครู
220 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030334 : โพธิ์คำประชาสรรค์ มลุลี  เรืองแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
221 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030335 : บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง คมกฤษ  แดงบุญเรือง ครู
222 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030336 : หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ เวียงชัย  ศรีทอง พนักงานราชการ
223 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030336 : หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ ชัยรัตน์  หาญกุล ธุรการ
224 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030337 : บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) ภูพิสิฐ  ภูดอกไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน
225 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030322 : บ้านกอกวิทยาคม นางสาวจิตรลดา  ตาสาโรจน์ ครู
226 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030323 : บ้านแก้งกะอาม นายธิติ  ทรงสมบูรณ์ ครู
227 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030323 : บ้านแก้งกะอาม นายไพัตน์  เลิศสงคราม ครู
228 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030323 : บ้านแก้งกะอาม มงคล  เพิ่มศิลป์ ครู
229 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030324 : บ้านขมิ้น สุชาติ  เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
230 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030324 : บ้านขมิ้น นางสาวเมตตา  คานทอง ครู
231 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030324 : บ้านขมิ้น สุกัญญา  รักสุดที ธุรการ
232 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030327 : หนองบัววิทยาสรรพ์ บุญล้ำ  การทาง พนักงานราาชการ
233 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030329 : บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) ชนาภา  เพาะนาไร่ ครู
234 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030329 : บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) อังค์วรา  กุลศรี ธุรการ
235 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030321 : มหาไชยโคกกว้างวิทยา กนกพร  วิชัยโย เจ้าหน้าที่ธุรการ
236 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030321 : มหาไชยโคกกว้างวิทยา ตะวัน  ชาญวิริยะปรีดา ครู
237 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030321 : มหาไชยโคกกว้างวิทยา สำราญ  มณีสร้อย ผู้อำนวยการ
238 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030321 : มหาไชยโคกกว้างวิทยา ไชยนิต  มณีสร้อย ครู
239 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030325 : หนองสนมราษฎร์อำนวย ภัทราภรณ์  ภัทรวรกานต์ ครู คศ. 3
240 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030325 : หนองสนมราษฎร์อำนวย นางนันทวัน  บาลยอ พนักงานราชการ
241 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030325 : หนองสนมราษฎร์อำนวย นางสาวอรพิน   จันทุย เจ้าหน้าที่ธุรการ
242 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030326 : บ้านคำหม่วย กนกรัตน์  ไชยฮัง ครู
243 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030326 : บ้านคำหม่วย ศราวุธ  รัตนชัย ครู
244 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030326 : บ้านคำหม่วย กงเพชร  อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
245 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030326 : บ้านคำหม่วย ศิริพร  เรืองเเสน ธุรการ
246 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030328 : ดงบังนาแก้ววิทยา WICHIAN  JUNTAYUT ครู
247 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030328 : ดงบังนาแก้ววิทยา ณัฐวุฒิ  ศรีจำพลัง ครู
248 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030328 : ดงบังนาแก้ววิทยา นางสาววิไลพร  วงศ์วิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ
249 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030296 : ชุมชนบ้านบอนวิทยา อรุณี  ไชยภักดี ครู
250 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030300 : บ้านสร้างแสน นายเทอดศักดิ์  สินธุโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
251 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030300 : บ้านสร้างแสน นางสาวสุพิศ  การปรีชา ธุรการ
252 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030301 : บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา เสรี  ทองรุ่ง ครู
253 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030304 : บ้านหนองป่าอ้อย นางสาวปานทิพย์  สุมาลี ธุรการ
254 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030297 : หนองแสงวิทยาเสริม ขวัญข้าว  ตะติยรัตน์ ครู
255 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030297 : หนองแสงวิทยาเสริม พิทักษ์  นิลโฉม ครู
256 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030303 : บ้านโนนสะอาด กนกอร  ดลปัดชา เจ้าหน้าที่ธุรการ
257 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030307 : บ้านคำกุงหนองอิดุม รัชนี  วิชาญ ครูชำนาญการพิเศษ
258 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030307 : บ้านคำกุงหนองอิดุม นางประไพพร  แก้วโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
259 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030295 : บ้านสี่แยกสมเด็จ นายตระกูล  สุวรรณศรี ครู
260 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030295 : บ้านสี่แยกสมเด็จ สกลศักดิ์  บุญไชโย ครู
261 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030298 : หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) นายประเสริฐ  อินทร์พรหม ครู
262 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030299 : สมเด็จประชานุเคราะห์ วิษณุกร  ระดาดาษ พนักงานราชการ
263 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030302 : หนองกุงสมเด็จ นางวราภรณ์  ระบาเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
264 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030312 : หนองแวงวิทยานุกูล อำนวย  แก้วบุญใส ครู
265 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030313 : บ้านโนนชาด นายอาทิตย์  อรัญรุท ครู
266 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030314 : บ้านสร้างแก้ว นางอ่อนจันทร์  ภูชนะศรี ครู
267 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030314 : บ้านสร้างแก้ว นายสวัสดิ์  ชื่นวัฒนา ครู
268 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030315 : บ้านหนองผ้าอ้อม รจนา  เพียยุระ ครู
269 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030315 : บ้านหนองผ้าอ้อม สุภณิดา  ศรีวงศ์แสง ครู
270 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030316 : โคกกลางสมเด็จ นายรณยุทธ  อินทรสถาพร เจ้าหน้าที่ธุรการ
271 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030316 : โคกกลางสมเด็จ นายมนตรี  อินทรสถาพร ครู
272 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030316 : โคกกลางสมเด็จ ศุภลักษณ์  ผลสว่าง เจ้าหน้าที่พัสดุ
273 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030317 : คำไผ่ประชาสามัคคี นางสาคร  สีดามาตย์ ครู
274 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030318 : หนองขามวิทยา นางสาววันทนีย์  ตาลจำลอง ครู
275 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030319 : บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) ธวัชชัย  โกษารักษ์ ครู
276 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030319 : บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) นายวุฒิธรรม  แก้วบุญใส ครู
277 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030311 : บ้านหนองไผ่ จิรนันท์  วงเวียน ครู
278 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030311 : บ้านหนองไผ่ นายวีรวิทย์  บัวบาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
279 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030311 : บ้านหนองไผ่ วิภาพร   กั้วมาลา ครู
280 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030309 : บ้านนาทัน นายร่วมมิตร  บุษดี ครูชำนาญการ
281 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030310 : บ้านดงแหลม กนกวรรณ  สงนอก ธุรการ
282 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030305 : ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ จิตรา  รุ่งนามา ครู
283 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030305 : ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ สำลี  ประดับคำ ครู
284 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030306 : แก่งพฤๅชัยวิทยา นายสมบัติ  ศรีมงคล ครู
285 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030306 : แก่งพฤๅชัยวิทยา วิทยา  มรรควิจิตร ครู
286 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030306 : แก่งพฤๅชัยวิทยา สุนีย์  จันทรประทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
287 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030308 : บ้านบึงโคกสะอาด นางดารณี   นามวงษ์ ครู
288 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030308 : บ้านบึงโคกสะอาด นภัสวรรณ  นิลโฉม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
289 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030308 : บ้านบึงโคกสะอาด อรุโณทัย  โพธิสุวรรณ ธุรการ
290 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030494 : คำบงพิทยาคม ละคร  วุฒิสาร ครู
291 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030494 : คำบงพิทยาคม มงคล  พลเยี่ยม ครู
292 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030495 : คำหมุนผดุงเวทย์ รัชนีกร  ชินคีรี ธุรการโรงเรียน
293 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030496 : บ้านหนองมะงง นางผกามาศ   ภูแสนใบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
294 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030496 : บ้านหนองมะงง pusdee  songtalard ครู
295 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030497 : บ้านคำม่วง จิราพร  แวงเลิศ พนักงานราชการ
296 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030497 : บ้านคำม่วง ดานุวัฒธกุล  ถึงคำภู ครู
297 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030497 : บ้านคำม่วง ว่าที่ร้อยตรี อารยะ  สินธุโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
298 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030498 : บ้านปลาขาว นายดิถี  แสบงบาล ครู
299 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030498 : บ้านปลาขาว ผ่องพรรณ  ไชยสินธ์ุ ครูธุรการ
300 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030490 : ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ กุลนันทน์  แสงนิกุล ครู
301 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030504 : บ้านเหล่าสีแก้ว ณัฐวุฒิ  ณัฐวุฒิ แสบงบาล ธุรการ
302 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030504 : บ้านเหล่าสีแก้ว ประวัติ  เหล่าสาย ครู
303 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030487 : ไค้นุ่นวิทยาพูน อริชัย  ศรีราชา ธุรการโรงเรียน
304 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030487 : ไค้นุ่นวิทยาพูน ธนวรรธน์  รัตนมูล ครู
305 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030488 : อุปรีศรีวิทยา นางเบญจมาศ  ศรีชมภู ครู
306 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030489 : บ้านผึ้ง ณัฐวรรณ  กาฬหว้า ครูธุรการ
307 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030489 : บ้านผึ้ง นางขวัญ  ชื่นชม ครู
308 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030503 : นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 นภัสวรรณ  จำพล ครู
309 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030503 : นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 สุทิน  วรรณทอง ครู
310 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030503 : นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ระอองดาว  เทียมทัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
311 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030491 : บ้านห้วยผึ้ง อรวรรณ  มัธยมนันทน์ ครู
312 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030491 : บ้านห้วยผึ้ง ธนารัฐ  ชื่นวัฒนา ผู้อำนวยการโนฃรงเรียน
313 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030492 : บ้านหนองแสง ธีรวัฒน์  ชูวิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
314 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030492 : บ้านหนองแสง ติรศักดิ์  สิงห์หนสาย ครู
315 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030492 : บ้านหนองแสง ติรศักดิ์  สิงห์หนสาย ครู
316 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030493 : นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 กนกพรรณ  ดอนแสง ครู
317 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030493 : นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 นางสาวจิรภักษ์  พรมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
318 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030499 : บ้านห้วยฝา นางสุณี  คุณสุทธิ์ ครู
319 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030501 : บ้านหนองขอนแก่น นางสาวรัตนาภรณ์  ภูธรเลิศ ครู
320 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030502 : นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 เบญจมาศ  เพาะนาไร่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
321 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030502 : นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ณัฐวรรณ  กาฬหว้า ครูธุรการ
322 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030500 : หนองอีบุตรไพรเวทย์ ธงชัย  พานิชดี ครู
323 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030505 : บ้านนาคู สุรพล  พลนาคู ครู
324 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030505 : บ้านนาคู samart  suramnat ครู
325 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030506 : บ้านวังเวียง นิรวัลย์  ปะมาคะเต ครู
326 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030506 : บ้านวังเวียง จิรเดช  คะโยธา เจ้าหน้าที่ธุรการ
327 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030512 : บ้านชาด ธีรสา  เหลาแหลม ธุรการ
328 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030512 : บ้านชาด ดุสิทธิ์  ศรีปากดี ครู
329 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030517 : นาสีนวลวิทยา กิตติยา  แก้วบับภา ธุรการ
330 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030517 : นาสีนวลวิทยา นางพิชญา   สุระเสน ครู
331 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030517 : นาสีนวลวิทยา นางสายัญ  พิมพ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนนาสีนวลวิทยา
332 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030519 : สามเพื่อนพัฒนา รัตนา  เพาะเจริญ ครู
333 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030519 : สามเพื่อนพัฒนา เอมอร  สำราญจักร ครู
334 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030520 : บ้านจาน นายสองสี  ใจคุ้มเก่า ครู
335 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030520 : บ้านจาน นางบุญกว้าง   ไวแสน ครู
336 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030521 : โคกนาดี สมบูรณ์  เพ็งลุน เจ้าหน้าที่ธุรการ
337 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030521 : โคกนาดี นายทรงยศ  สวัสดิ์พัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
338 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030521 : โคกนาดี นายศักดิ์ยง  สายตานันท์ ครู
339 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030523 : บ้านหนองห้าง นางอรทัย   ศรีเมือง ครู
340 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030526 : รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) นางนงลักษณ์   นนท์คำวงค์ ครูอัตราจ้าง
341 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030513 : นางามวิทยา พรทิพย์  พลนาคู ครู
342 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030513 : นางามวิทยา นางสาวพิชญาพร  พลนาคู ครู
343 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030514 : หินลาดนารายณ์สาร นางสาววิยะดา  พรมคำบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
344 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030515 : บ้านบ่อแก้ว นางสาวพัชรินทร์  จันทร์หอม ธุรการโรงเรียน
345 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030516 : บ้านม่วงกุล นายวรวุฒิ  แก้วบับภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
346 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030516 : บ้านม่วงกุล สุนทร  เชิดชู พนักงานราชการ
347 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030518 : ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร ชิดชนนี  บัวชุม ครู
348 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030525 : บ้านพรหมสว่าง นางสาว มนฤดี  เหลี่ยมสิงขร ธุรการ
349 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030524 : บ้านน้ำปุ้น วัฒนา  ศรีเสน ธุระการ
350 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030524 : บ้านน้ำปุ้น สมเกียรติ  วันเมฆ ครู
351 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030522 : บ้านโนนศาลา สุจิตตรา  ศรีพลมาตย์ ครู
352 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030522 : บ้านโนนศาลา ชฤนาถ  นางสาวชฤนาถ กุดวิฬา เจ้าหน้าที่ธุรการ
353 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030522 : บ้านโนนศาลา นายคงชนะ  ปะมาคะเต ผู้อำนวยการสถานศึกษา
354 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030511 : บ้านจอมศรี นางสาวปัจจัย  พันธุ์คุ้มเก่า ครูธุรการ
355 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030511 : บ้านจอมศรี นางสาวกนกวรรณ   ตาสา ครูผู้ช่วย
356 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030511 : บ้านจอมศรี chuwit  sungkatat ครู
357 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030507 : บ้านนากระเดา อธิพงศ์  ดาเิลิศ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
358 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030507 : บ้านนากระเดา สุดใจ  วรรณทอง ครู
359 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030508 : บ้านกุดตาใกล้ นิภาพรรณ  คะยอมดอก ครูธุรการ
360 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030508 : บ้านกุดตาใกล้ นางจันทิรา  คุณโพธิ์งาม ครู
361 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030509 : บ้านนากุดสิม สุวรรณ  โพธิชัย ครู
362 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030510 : บ้านหนองขามป้อม ชูวิตย์  สังฆะธาตุ ครู