รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030471 นามนราษฎร์สงเคราะห์ สาวิตรี  พิมพ์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
2 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030472 บ้านโนนเที่ยง prayan  pimrot เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
3 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030473 คำยิ่งหมีมณีเวทย์ somboon  sroyseeha ครู คศ.3 อนุมัติ
4 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030474 สามัคคีวิทยาคม ปราณี  พุทธารัตน์ ครู อนุมัติ
5 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030475 เย็นสยามวิทยา ฐาปนพงศ์  แก้วงาม ครู อนุมัติ
6 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030475 เย็นสยามวิทยา นางสาววิไลลักษณ์   สรตรัยอาคม ครู อนุมัติ
7 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030466 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นางพรเพ็ญ  สารรัตน์ ครู อนุมัติ
8 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030467 หนองหญ้าปล้อง ศักดิ์ดา  ถวิลถึง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
9 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030467 หนองหญ้าปล้อง นายสมพงษ์  ม่วงกล่ำ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
10 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030468 บ้านแห่เจริญวิทย์ ไพรัช   ตาสาโรจน์ ครู อนุมัติ
11 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030469 หนองโพนสูง นายคงกรานต์  วงศ์อินตา ครู อนุมัติ
12 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030469 หนองโพนสูง วิจิตรา  ธรรสาร ธุรการ อนุมัติ
13 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030483 สงเปลือยวิทยายน ธนัตถ์  ฟักคง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
14 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030483 สงเปลือยวิทยายน วุฒิชาติ  ปัชฌาชัย ครู อนุมัติ
15 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030484 หัวงัววิทยาคม นางประยูร  สายสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
16 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030484 หัวงัววิทยาคม นายณรงค์  ศุกรนันทน์ ครู อนุมัติ
17 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030485 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร นางสาวปราณี  นาชัยโชติ ครู อนุมัติ
18 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030485 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร นางมลฤดี  นามชมภู ครู อนุมัติ
19 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030486 ดงสวางวรวิทย์ นายทรงเดช  อาษาภา ครู อนุมัติ
20 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030482 หนองบัวใน อรุณ  พลเยี่ยม ครู อนุมัติ
21 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030479 ยิ่งสันต์วิทยา นายไชยยา  อุดทามุล ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
22 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030479 ยิ่งสันต์วิทยา จุฑามาศ   กุดแถลง ครู อนุมัติ
23 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030480 หนองบัวนอก นางสาววิภาดา   นามนไสย ครู อนุมัติ
24 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030480 หนองบัวนอก วิไล  อ่อนธรรมา ครู อนุมัติ
25 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030481 หนองบัวกลาง นายนพรัตน์  โชติจำลอง ครู อนุมัติ
26 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030481 หนองบัวกลาง นายประสพ  นาเมืองรักษ์ ครู อนุมัติ
27 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030478 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง นางพิศมัย   ผาโคตร พนักงานราชการ อนุมัติ
28 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030478 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง วันวิสาข์  ดลสอาด ครู อนุมัติ
29 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030476 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นางสาวปิยวรรณ  ดลสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
30 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030476 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม วิระพล  โนนคำ ครู อนุมัติ
31 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030477 สังคมพัฒนา ชัชวาล  เบียดนอก ครูธุรการ อนุมัติ
32 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030477 สังคมพัฒนา สมใจ  จุทาผาด ครู อนุมัติ
33 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030249 กุดค้าวเทพพิทยา ธานินทร์   โคตรพัฒน์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
34 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030249 กุดค้าวเทพพิทยา บัวรัตน์  แสงนาโก ครู อนุมัติ
35 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030250 บ้านหนองโง้ง นายวิชา  หาญกล้า ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
36 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030250 บ้านหนองโง้ง นิตยา  พันธุโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
37 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030230 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ นางประภาภรณ์  ใจกล้า ครู อนุมัติ
38 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030231 บ้านวังมน นายวชิระ  อุทรักษ์ ครู อนุมัติ
39 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030232 บ้านขุมขี้ยาง ปิยะรัตน์  ภูโชคชัย ครู อนุมัติ
40 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030233 บ้านห้วยแดง นายวิทยา  ปัตลา ครู อนุมัติ
41 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030234 บ้านโคกโก่ง สุนทรี  กาฬหว้า เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสถานศึกษา อนุมัติ
42 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030235 นาไคร้ประชาสรรค์ นายจุฬา  ศรีบุตตะ ครู คศ.3 อนุมัติ
43 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030236 กุดหว้าวิทยา ดิเรก  เชื้อชาติ ครู อนุมัติ
44 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030239 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ ลาวัลย์  ไชยคีรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
45 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030239 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ ถนอม  ลือฉาย ครู อนุมัติ
46 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030241 บ้านนาเหนือ สุวลักษณ์  ปรปักพ่าย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
47 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030241 บ้านนาเหนือ นายปฏิภัทร  ปุณณขันธ์ ครูผู้สอน(พนักงานราชการ) อนุมัติ
48 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030241 บ้านนาเหนือ นายรณชิต  แสนณรงค์ ครู อนุมัติ
49 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030237 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ นายประสิทธิ์  อัฐปัน ครู อนุมัติ
50 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030237 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ นายศุภมิตร  ทะเสนฮด ครูธุรการประจำสถานศึกษา อนุมัติ
51 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030238 หนองจระเข้เรืองศิลป์ นายพราว   สุไชยชิต ครู อนุมัติ
52 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030238 หนองจระเข้เรืองศิลป์ Sinineeya  Nongchorrakhe ครู อนุมัติ
53 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030238 หนองจระเข้เรืองศิลป์ นายพราว  สุไชยชิต ครู อนุมัติ
54 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030251 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ นายนุกูล  เฉยฉิว ครู อนุมัติ
55 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030251 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ วิรวรรณ์  สังข์น้อย ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
56 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030247 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง นายเวท  แสงนาโก ครู อนุมัติ
57 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030248 แจนแลนวิทยา มุกดา  ศรีดารา ครู อนุมัติ
58 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030248 แจนแลนวิทยา เพ็ญแข  วรพันธุ์ ครู อนุมัติ
59 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030254 นาโกวิทยาสูง นางวิจิตรา  เพิ่มขึ้น ครู อนุมัติ
60 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030255 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สุวีนา  รูไธสง ครู อนุมัติ
61 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030256 โคกหวายราษฎร์สามัคคี กุสุมา  อู๊ดเจริญ ครู อนุมัติ
62 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030256 โคกหวายราษฎร์สามัคคี นางนาฏศิลป์  เจริญชาติ ครู อนุมัติ
63 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030245 บ้านคำอีหงษ์ สะอาด  พรไตร ครู อนุมัติ
64 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030245 บ้านคำอีหงษ์ ธีรชัย  ถิรศิลาเวทย์ ธุรการ อนุมัติ
65 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030246 บ้านคำป่าหว้าน จุฬารัตน์  กุลเกลี้ยง ครู อนุมัติ
66 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030246 บ้านคำป่าหว้าน sirirut  chotprasert ครู อนุมัติ
67 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030242 นาขามวิทยา แสงอรุณ  สุริสาย ครู อนุมัติ
68 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030242 นาขามวิทยา รัชพรรณ  ทองเกตุ ครู อนุมัติ
69 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030243 บ้านสุขเจริญ นางสุภรจิต  สีหานาม ครู อนุมัติ
70 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030244 บอนเขียวราษฎร์บำรุง นายสมนึก  จุฑารัตน์ ครู อนุมัติ
71 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030244 บอนเขียวราษฎร์บำรุง ศราวุธ  มาตผุด ครู อนุมัติ
72 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030244 บอนเขียวราษฎร์บำรุง นายสมนึก  จุฑารัตน์ ครู อนุมัติ
73 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030244 บอนเขียวราษฎร์บำรุง จักรินทร์  พิมรินทร์ ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
74 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030222 บ้านโนนสวรรค์ วิไลวรรณ  วิไลแก้ว ครู อนุมัติ
75 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030223 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 นายคำภีก์  วรสาร ครู อนุมัติ
76 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030223 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 นายฉลาด  หาญกุล ครู อนุมัติ
77 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030223 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 จรุงศักดิ์  ดุจมะยูร ครู อนุมัติ
78 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030218 บ้านกกตาล บัญชี  เงินนาม ครู อนุมัติ
79 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030219 สามัคคีบัวขาว พณิณญา  นาตาแสง ครู อนุมัติ
80 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030220 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) เทียมชัย  นิลผาย ครู อนุมัติ
81 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030221 บ้านดอนอุมรัว วุฒิศิลป์  วรชิน ครู อนุมัติ
82 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030221 บ้านดอนอุมรัว ธนวัฒน์  กาฬหว้า ครู อนุมัติ
83 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030216 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) นายประชารมย์  เพริดพราว ครู อนุมัติ
84 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030217 หนองหูลิงเจริญเวทย์ นาวิน  สายนาโก ครู อนุมัติ
85 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030225 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ นายสุพรรณ์  แก้วนิสสัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
86 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030225 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ กนิษฐา  เหลาสุภาพ ครู อนุมัติ
87 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030224 บ้านดงมัน ธงชัย  เบียดนอก ครู อนุมัติ
88 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030224 บ้านดงมัน วรินทร์พร  พรสินกิจเจริญ ครู อนุมัติ
89 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030240 หนองบัวทองวิทยาเสริม นางอรพิมพ์  วงศ์เพชรชัย ครู อนุมัติ
90 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030240 หนองบัวทองวิทยาเสริม อรพิมพ์   วงศ์เพชรชัย ครู อนุมัติ
91 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030240 หนองบัวทองวิทยาเสริม นางสุภัคสิริ  ทวีโคตร ครู อนุมัติ
92 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030240 หนองบัวทองวิทยาเสริม นางสุเมตตา  พรชัย ครู อนุมัติ
93 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030261 สามขาราษฎร์บำรุง นางวีรญา  อัญชัยศรี ครู อนุมัติ
94 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030261 สามขาราษฎร์บำรุง นายสมสมัย  ภูครองทอง ครู อนุมัติ
95 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030262 บ้านคุย นายเฉลิมชัย  หาญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
96 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030263 บ้านบึงทอง นางสิมาภรณ์  เศรษฐสิงห์ ครู อนุมัติ
97 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030264 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง นายสุขสันต์  จุทารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
98 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030265 บ้านแก้งเดื่อ เนตทยา  บางศิริ ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
99 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030265 บ้านแก้งเดื่อ วณี  ไชยทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
100 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030228 บ้านห้วยม่วง เทวลักษณ์  จิตจักร ครู อนุมัติ
101 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030229 หนองสระพังวิทยาคาร นายธีระเดช  จิตจักร ครู วิทยฐานชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
102 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030226 หนองห้างฉวีวิทย์ เจษฎา  จิตจักร ครู อนุมัติ
103 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030227 หนองห้างอำนวยวิทย์ นายศรีเทือง   อุทโท ครู อนุมัติ
104 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030227 หนองห้างอำนวยวิทย์ นายวิเศษศิลป์  จิตจักร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
105 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030259 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) นายไพทูล  เลิศสงคราม ครู อนุมัติ
106 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030259 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) อภิรัฐ  ศรีจำพลัง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
107 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030260 มะนาววิทยาเสริม โมกขลา  แสงเพ็ชร ครู อนุมัติ
108 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030260 มะนาววิทยาเสริม วีรพงษ์  แสงเพชร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
109 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030252 บ้านกุดฝั่งแดง รัชนีเพ็ญ  ไทยแท้ ครู อนุมัติ
110 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030252 บ้านกุดฝั่งแดง ศุภากัญญ์  สุระเสียง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
111 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030252 บ้านกุดฝั่งแดง นางพิศวาส  แสพิศาล ครู อนุมัติ
112 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030253 บ้านจอมทอง จิระภา  ปากแข็ง ครู อนุมัติ
113 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030253 บ้านจอมทอง นายเสงี่ยม  ไฝชอบ ครู อนุมัติ
114 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030257 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ วสันต์  สายัณเกณะ ครู อนุมัติ
115 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030258 ดงเหนือประชาสรรค์ สุคนธรส  ฆารรัศมี ครู อนุมัติ
116 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030271 บ้านกลาง ธัญพร  ไขสี ครู อนุมัติ
117 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030267 เหล่าไฮงามวิทยาสูง นางภิญญดา  ชิณโสม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
118 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030267 เหล่าไฮงามวิทยาสูง สมใคร  ไกรสินธุ์ ครู อนุมัติ
119 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030268 บ้านสวนผึ้ง พลพจน์  อินทร์จันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
120 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030268 บ้านสวนผึ้ง ปวาณี  ศรีหาเมฆ ครู อนุมัติ
121 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030269 บ้านหนองเม็ก ธนะชัย  อนันตภักดิ์ ครู อนุมัติ
122 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030270 บ้านโนนยาง นายวรวุฒิ   บุระวัฒ ครู อนุมัติ
123 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030347 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง wicharut  akkati ครู อนุมัติ
124 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030347 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง ว่าที่ ร.ต.จักราวุธ  บุษดี ครู อนุมัติ
125 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030338 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา ชูชีพ  เหลือผล ครู อนุมัติ
126 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030338 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา จ.ส.อ.ปราโมทย์   ศิริพันธุ์ ครู อนุมัติ
127 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030339 บ้านโพนสวาง พสิษฐ์ตา  เลิศธัญทวี ครู อนุมัติ
128 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030339 บ้านโพนสวาง กานดา  ใจศิริ ครู อนุมัติ
129 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030340 บ้านโนนสำราญ นางทิพเนตร  วรรณเสน ครู อนุมัติ
130 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030346 กุดสิมวิทยาสาร นายกิตติพงษ์  ดวงรุ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
131 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030346 กุดสิมวิทยาสาร นางไพรวรรณ์  เนตคุณ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
132 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030344 บ้านดงหมู อัจฉรา  ศรีอุ่น ครู อนุมัติ
133 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030344 บ้านดงหมู วชิระ  นิลโสม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
134 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030344 บ้านดงหมู ศรัณย์  ภูเกิดพิมพ์ ครู อนุมัติ
135 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030345 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สุพงษ์  อุทัยชิต ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
136 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030342 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นายบุญช่วง  นาสมปอง ครู อนุมัติ
137 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030343 บ้านนาวี เพลิน  ศรีอุ่น ครูชำนาญการพืเศษ อนุมัติ
138 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030341 หนองแสงถวิลราษฎร์ นางสุณันธา  พลขยัน เจ้าหน้าที่ธุรการสถานศึกษา อนุมัติ
139 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030341 หนองแสงถวิลราษฎร์ chaloem  wisriya ครู อนุมัติ
140 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030349 บ้านส้มป่อย นางสาวสุทธิลักษณ์  กุตระแสง ครู อนุมัติ
141 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030350 บ้านกุดกอก นางล้ำเลิศ  วังคะฮาด ครู อนุมัติ
142 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030351 โคกมะลิวิทยา นางสาวศศิพิมล  พิกุลทอง ครู อนุมัติ
143 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030352 บ้านหนองผือ วัฒธิดา  สกุลซ้ง ครู อนุมัติ
144 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030352 บ้านหนองผือ วสันต์  ภูดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
145 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030353 บ้านโพธิ์ไทร นายนิตินัย  นามปัญญา พนักงานราชการ อนุมัติ
146 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030354 บ้านโพนนาดี นาง  จินดาลักษณ์ สีปัดสา ครู อนุมัติ
147 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030354 บ้านโพนนาดี จินดาลักษณ์  สีปัดสา ครู อนุมัติ
148 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030354 บ้านโพนนาดี นายวุฒิพงศ์  ศรีลำพัง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
149 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030407 บ้านโพนแพง นางปพัดฌา  มาตสอาด ครูธุรการ อนุมัติ
150 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030407 บ้านโพนแพง นางแววตา  สาระโป ครู อนุมัติ
151 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030407 บ้านโพนแพง รุ่งเรือง  พันพละ ครู อนุมัติ
152 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030411 บ้านดินจี่ Thirdsak  Sarapo ครู อนุมัติ
153 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030411 บ้านดินจี่ Tiraya  Namwong ครู อนุมัติ
154 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030412 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) สมบุญ  มีมาก ครู อนุมัติ
155 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030412 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) ณัฐพล  นามณฑา พนักงานราชการ อนุมัติ
156 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030412 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) นายวัฒนะ  บุตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
157 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030412 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) นายวิมล   ปัญญพิมพ์ ผู้อำนยการโรงเรียนนักธุรกิจ อนุมัติ
158 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030387 คำม่วงจรัสวิทย์ นุชจรีพร  นงค์เศษ ธุรการ อนุมัติ
159 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030387 คำม่วงจรัสวิทย์ นายปราการชัย  โพนเฉลียว ครู อนุมัติ
160 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030387 คำม่วงจรัสวิทย์ ประภาภรณ์  แดนขนบ ครู อนุมัติ
161 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030387 คำม่วงจรัสวิทย์ นายวิชิต  ไชยชาญ ธุรการ อนุมัติ
162 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030388 ทุ่งคลองวิทยา ราตรี  ขจรโมทย์ ครู อนุมัติ
163 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030388 ทุ่งคลองวิทยา นางสาวสุวพิชญ์  พิมพ์รส ครู อนุมัติ
164 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030388 ทุ่งคลองวิทยา อภิชาติ  พัธุ์สุวรรณ ครุ อนุมัติ
165 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030389 บ้านเก่าเดื่อ Chaiyawat  Maiyapan ครู อนุมัติ
166 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030390 โป่งนกเปล้า ขนิษฐา  ยี่สารพัฒน์ ครู อนุมัติ
167 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030391 บ้านคำพิมูล Sabaiprae  Hangsa ครู อนุมัติ
168 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030401 บ้านนาไร่เดียว เทอดศักดิ์  ศรีมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
169 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030401 บ้านนาไร่เดียว ศิริโชค  ม่วงนิกร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
170 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030402 บ้านโนนค้อ อานนท์  ทองหล่อ ครู อนุมัติ
171 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030403 นาทันวิทยา พินิจ  นาทองห่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
172 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030403 นาทันวิทยา ทวีศักดิ์  ศรีหาตา ครู อนุมัติ
173 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030403 นาทันวิทยา นางนุชนิดา  อุมัน ครู อนุมัติ
174 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030404 บ้านหนองสระพัง นางสาวทัศกรณ์  คะอังกุ ครู อนุมัติ
175 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030405 บ้านโจดนาตาล นางสาวทองแตง  ภูดี ครู ชำนาญการ อนุมัติ
176 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030405 บ้านโจดนาตาล นายธนบัตร  ศิลวิชัย ครู อนุมัติ
177 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030405 บ้านโจดนาตาล วัลลภ  คิสาลัง ครู อนุมัติ
178 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030406 บ้านดงสวนพัฒนา นายไสว  คารภูมี ครู อนุมัติ
179 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030406 บ้านดงสวนพัฒนา ปพนธ์  สุระเสน ครู อนุมัติ
180 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030408 บ้านนาบอน สกุลรัช  นาคทิพย์ ครู อนุมัติ
181 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030408 บ้านนาบอน แก่นจันทร์  ถิ่นวรแสง ครู อนุมัติ
182 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030409 สะพานหินวิทยาคม สมส่วน  สุภมาตย์ ครู อนุมัติ
183 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030410 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ dessakda  tesarin ผู้อำนวยการ อนุมัติ
184 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030392 คำเมยราษฎร์พัฒนา นางสาวนัยนา   กองคำ พนักงานราชการ อนุมัติ
185 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030400 ทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง คมเพชร  คิสาลัง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
186 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030399 ชุมชนหนองยางวิทยาคม วิไลลักษณ์  ศรีแก้ว ครู อนุมัติ
187 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030396 บ้านหนองม่วง ทรงศักดิ์  สุรันนา ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
188 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030396 บ้านหนองม่วง พรชัย  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
189 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030397 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา เย็น  เวียงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
190 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030398 สูงเนินวิทยาคม นายประมุม  จันทะวัน ครู อนุมัติ
191 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030398 สูงเนินวิทยาคม พัลลภา  กันทา ธุรการ อนุมัติ
192 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030398 สูงเนินวิทยาคม นายจำรัส  จ้องสาระ ครู อนุมัติ
193 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030395 บ้านใหม่ชัยมงคล นางจารุณี  วันตะโพธิ์ ครู อนุมัติ
194 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030393 ชุมชนโพนพิทยาคม ทัณฑิกา   ภูธรรมะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
195 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030394 หนองซองแมวผดุงวิทย์ เอกสิทธิ์  เขียวศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
196 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030330 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา นวนดี  ไชยโยธา ครู อนุมัติ
197 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030330 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา สาธิต  บ่อคำ ครู อนุมัติ
198 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030330 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา รุ่งอรุณ  กุลศรี ธุรการ อนุมัติ
199 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030331 บ้านบัวสามัคคี ธนาวดี  กาฬหว้า ครู อนุมัติ
200 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030331 บ้านบัวสามัคคี สุจินดา  ประชาชัย ครู อนุมัติ
201 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030332 คำเม็กวิทยา ณัฐภัค  อุทโท ครู อนุมัติ
202 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030333 บ้านเหล่าภูพานวิทยา นายมานิต  พรมโนภาส อนุมัติ
203 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030334 โพธิ์คำประชาสรรค์ อมรรัตน์  ชัยนาม ครู อนุมัติ
204 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030334 โพธิ์คำประชาสรรค์ นายธีรเนตร  พิมพ์รส หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
205 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030334 โพธิ์คำประชาสรรค์ นรเศรษฐ  จันทรบุตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
206 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030335 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง คมกฤษ  แดงบุญเรือง ครู อนุมัติ
207 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030336 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ เวียงชัย  ศรีทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
208 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030337 บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) ภูพิสิฐ  ภูดอกไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
209 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030322 บ้านกอกวิทยาคม นางสาวจิตรลดา  ตาสาโรจน์ ครู อนุมัติ
210 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030323 บ้านแก้งกะอาม มงคล  เพิ่มศิลป์ ครู อนุมัติ
211 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030323 บ้านแก้งกะอาม สดศรี  เพิ่มศิลป์ ครู อนุมัติ
212 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030323 บ้านแก้งกะอาม นายไพัตน์  เลิศสงคราม ครู อนุมัติ
213 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030324 บ้านขมิ้น สุชาติ  เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
214 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030324 บ้านขมิ้น นางสาวเมตตา  คานทอง ครู อนุมัติ
215 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030327 หนองบัววิทยาสรรพ์ บุญล้ำ  การทาง พนักงานราาชการ อนุมัติ
216 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030329 บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) ชนาภา  เพาะนาไร่ ครู อนุมัติ
217 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030321 มหาไชยโคกกว้างวิทยา ไชยนิต  มณีสร้อย ครู อนุมัติ
218 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030321 มหาไชยโคกกว้างวิทยา สำราญ  มณีสร้อย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
219 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030321 มหาไชยโคกกว้างวิทยา กนกพร  วิชัยโย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
220 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030321 มหาไชยโคกกว้างวิทยา ตะวัน  ชาญวิริยะปรีดา ครู อนุมัติ
221 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030325 หนองสนมราษฎร์อำนวย นางนันทวัน  บาลยอ พนักงานราชการ อนุมัติ
222 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030325 หนองสนมราษฎร์อำนวย ภัทราภรณ์  ภัทรวรกานต์ ครู คศ. 3 อนุมัติ
223 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030326 บ้านคำหม่วย กงเพชร  อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
224 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030326 บ้านคำหม่วย กนกรัตน์  ไชยฮัง ครู อนุมัติ
225 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030326 บ้านคำหม่วย ศราวุธ  รัตนชัย ครู อนุมัติ
226 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030328 ดงบังนาแก้ววิทยา WICHIAN  JUNTAYUT ครู อนุมัติ
227 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030296 ชุมชนบ้านบอนวิทยา อรุณี  ไชยภักดี ครู อนุมัติ
228 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030300 บ้านสร้างแสน นายเทอดศักดิ์  สินธุโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
229 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030301 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา เสรี  ทองรุ่ง ครู อนุมัติ
230 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030304 บ้านหนองป่าอ้อย นางสาวสุพิศ  การปรีชา ธุรการ อนุมัติ
231 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030297 หนองแสงวิทยาเสริม พิทักษ์  นิลโฉม ครู อนุมัติ
232 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030303 บ้านโนนสะอาด นางสาวสุพิศ   การปรีชา ธุรการ อนุมัติ
233 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030307 บ้านคำกุงหนองอิดุม รัชนี  วิชาญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
234 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030307 บ้านคำกุงหนองอิดุม นางประไพพร  แก้วโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
235 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030295 บ้านสี่แยกสมเด็จ สกลศักดิ์  บุญไชโย ครู อนุมัติ
236 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030295 บ้านสี่แยกสมเด็จ นายตระกูล  สุวรรณศรี ครู อนุมัติ
237 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030298 หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) นายประเสริฐ  อินทร์พรหม ครู อนุมัติ
238 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030299 สมเด็จประชานุเคราะห์ วิษณุกร  ระดาดาษ พนักงานราชการ อนุมัติ
239 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030302 หนองกุงสมเด็จ นางวราภรณ์  ระบาเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
240 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030302 หนองกุงสมเด็จ นางวราภรณ์  ระบาเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
241 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030312 หนองแวงวิทยานุกูล อำนวย  แก้วบุญใส ครู อนุมัติ
242 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030313 บ้านโนนชาด นายอาทิตย์  อรัญรุท ครู อนุมัติ
243 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030314 บ้านสร้างแก้ว นายสวัสดิ์  ชื่นวัฒนา ครู อนุมัติ
244 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030314 บ้านสร้างแก้ว นางอ่อนจันทร์  ภูชนะศรี ครู อนุมัติ
245 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030315 บ้านหนองผ้าอ้อม สุภณิดา  ศรีวงศ์แสง ครู อนุมัติ
246 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030315 บ้านหนองผ้าอ้อม รจนา  เพียยุระ ครู อนุมัติ
247 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030316 โคกกลางสมเด็จ ศุภลักษณ์  ผลสว่าง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
248 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030316 โคกกลางสมเด็จ นายมนตรี  อินทรสถาพร ครู อนุมัติ
249 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030317 คำไผ่ประชาสามัคคี นางสาคร  สีดามาตย์ ครู อนุมัติ
250 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030318 หนองขามวิทยา นางสาววันทนีย์  ตาลจำลอง ครู อนุมัติ
251 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030319 บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) นายวุฒิธรรม  แก้วบุญใส ครู อนุมัติ
252 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030311 บ้านหนองไผ่ นายวีรวิทย์  บัวบาน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
253 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030311 บ้านหนองไผ่ จิรนันท์  วงเวียน ครู อนุมัติ
254 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030309 บ้านนาทัน นายร่วมมิตร  บุษดี ครูชำนาญการ อนุมัติ
255 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030310 บ้านดงแหลม จุฑารัตน์  ข้อสกุล ธุรการ อนุมัติ
256 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030305 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ จิตรา  รุ่งนามา ครู อนุมัติ
257 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030305 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ สำลี  ประดับคำ ครู อนุมัติ
258 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030306 แก่งพฤๅชัยวิทยา สุนีย์  จันทรประทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
259 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030306 แก่งพฤๅชัยวิทยา นายสมบัติ  ศรีมงคล ครู อนุมัติ
260 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030306 แก่งพฤๅชัยวิทยา วิทยา  มรรควิจิตร ครู อนุมัติ
261 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030308 บ้านบึงโคกสะอาด นภัสวรรณ  นิลโฉม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
262 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030308 บ้านบึงโคกสะอาด นางดารณี   นามวงษ์ ครู อนุมัติ
263 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030494 คำบงพิทยาคม มงคล  พลเยี่ยม ครู อนุมัติ
264 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030494 คำบงพิทยาคม ละคร  วุฒิสาร ครู อนุมัติ
265 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030495 คำหมุนผดุงเวทย์ พัชรินทร์  ภูผาสิทธิ์ ครู อนุมัติ
266 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030495 คำหมุนผดุงเวทย์ อาณัติ  อุปัชฌาย์ ครู อนุมัติ
267 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030495 คำหมุนผดุงเวทย์ ธีรวัฒน์  ชูวิชัย ธุรการ อนุมัติ
268 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030496 บ้านหนองมะงง pusdee  songtalard ครู อนุมัติ
269 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030497 บ้านคำม่วง ว่าที่ร้อยตรี อารยะ  สินธุโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
270 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030497 บ้านคำม่วง ดานุวัฒธกุล  ถึงคำภู ครู อนุมัติ
271 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030497 บ้านคำม่วง จิราพร  แวงเลิศ พนักงานราชการ อนุมัติ
272 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030498 บ้านปลาขาว นายดิถี  แสบงบาล ครู อนุมัติ
273 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030490 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ กุลนันทน์  แสงนิกุล ครู อนุมัติ
274 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030504 บ้านเหล่าสีแก้ว จักรพงศ์  พันธุโพธิ์ ธุรการ อนุมัติ
275 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030504 บ้านเหล่าสีแก้ว ประวัติ  เหล่าสาย ครู อนุมัติ
276 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030487 ไค้นุ่นวิทยาพูน นายทวีทรัพย์  สารพล ครู อนุมัติ
277 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030488 อุปรีศรีวิทยา นางเบญจมาศ  ศรีชมภู ครู อนุมัติ
278 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030489 บ้านผึ้ง นางขวัญ  ชื่นชม ครู อนุมัติ
279 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030489 บ้านผึ้ง ณัฐวรรณ  กาฬหว้า ครูธุรการ อนุมัติ
280 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030503 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ระอองดาว  เทียมทัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
281 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030503 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 นภัสวรรณ  จำพล ครู อนุมัติ
282 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030503 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 สุทิน  วรรณทอง ครู อนุมัติ
283 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030491 บ้านห้วยผึ้ง ธนารัฐ  ชื่นวัฒนา ผู้อำนวยการโนฃรงเรียน อนุมัติ
284 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030491 บ้านห้วยผึ้ง เกศราพร  พฤกษชาติ ธุรการ อนุมัติ
285 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030491 บ้านห้วยผึ้ง อรวรรณ  มัธยมนันทน์ ครู อนุมัติ
286 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030492 บ้านหนองแสง ติรศักดิ์  สิงห์หนสาย ครู อนุมัติ
287 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030493 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 กนกพรรณ  ดอนแสง ครู อนุมัติ
288 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030499 บ้านห้วยฝา จิรเดช  คะโยธา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
289 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030499 บ้านห้วยฝา นางสุณี  คุณสุทธิ์ ครู อนุมัติ
290 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030501 บ้านหนองขอนแก่น นางสาวรัตนาภรณ์  ภูธรเลิศ ครู อนุมัติ
291 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030502 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 ณัฐวรรณ  กาฬหว้า ครูธุรการ อนุมัติ
292 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030500 หนองอีบุตรไพรเวทย์ ธงชัย  พานิชดี ครู อนุมัติ
293 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030505 บ้านนาคู ธีรสา  เหลาแหลม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
294 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030505 บ้านนาคู samart  suramnat ครู อนุมัติ
295 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030505 บ้านนาคู สุรพล  พลนาคู ครู อนุมัติ
296 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030506 บ้านวังเวียง นิรวัลย์  ปะมาคะเต ครู อนุมัติ
297 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030512 บ้านชาด ดุสิทธิ์  ศรีปากดี ครู อนุมัติ
298 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030517 นาสีนวลวิทยา นางสายัญ  พิมพ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนนาสีนวลวิทยา อนุมัติ
299 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030517 นาสีนวลวิทยา นางพิชญา   สุระเสน ครู อนุมัติ
300 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030519 สามเพื่อนพัฒนา รัตนา  เพาะเจริญ ครู อนุมัติ
301 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030519 สามเพื่อนพัฒนา เอมอร  สำราญจักร ครู อนุมัติ
302 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030520 บ้านจาน นายสองสี  ใจคุ้มเก่า ครู อนุมัติ
303 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030520 บ้านจาน นางบุญกว้าง   ไวแสน ครู อนุมัติ
304 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030521 โคกนาดี นายทรงยศ  สวัสดิ์พัย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
305 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030521 โคกนาดี นายศักดิ์ยง  สายตานันท์ ครู อนุมัติ
306 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030523 บ้านหนองห้าง นางอรทัย   ศรีเมือง ครู อนุมัติ
307 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030526 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) นางชนัดดา  แสงจันทร์ ครู อนุมัติ
308 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030526 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) นายศิริวัฒน์  หาชื่น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
309 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030513 นางามวิทยา พรทิพย์  พลนาคู ครู อนุมัติ
310 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030513 นางามวิทยา นางสาวพิชญาพร  พลนาคู ครู อนุมัติ
311 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030514 หินลาดนารายณ์สาร นางสาววิยะดา  พรมคำบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
312 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030515 บ้านบ่อแก้ว ยุวดี  บอนคำ ครู อนุมัติ
313 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030515 บ้านบ่อแก้ว วราภรณ์  พลนาคู ครู อนุมัติ
314 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030515 บ้านบ่อแก้ว วสันต์  ราชไมตรี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
315 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030516 บ้านม่วงกุล นายวรวุฒิ  แก้วบับภา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
316 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030516 บ้านม่วงกุล สุนทร  เชิดชู พนักงานราชการ อนุมัติ
317 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030518 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร ชฤนาถ  กุดวิฬา เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสถานศึกษา อนุมัติ
318 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030518 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร ชิดชนนี  บัวชุม ครู อนุมัติ
319 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030525 บ้านพรหมสว่าง โกเมท  นันทอัมพร ครู อนุมัติ
320 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030525 บ้านพรหมสว่าง สมบูรณ์  เพ็งลุน ครูธุรการ อนุมัติ
321 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030524 บ้านน้ำปุ้น สมเกียรติ  วันเมฆ ครู อนุมัติ
322 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030522 บ้านโนนศาลา สุจิตตรา  ศรีพลมาตย์ ครู อนุมัติ
323 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030522 บ้านโนนศาลา นายคงชนะ  ปะมาคะเต ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
324 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030511 บ้านจอมศรี chuwit  sungkatat ครู อนุมัติ
325 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030511 บ้านจอมศรี นางสาวกนกวรรณ   ตาสา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
326 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030507 บ้านนากระเดา สุดใจ  วรรณทอง ครู อนุมัติ
327 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030507 บ้านนากระเดา อธิพงศ์  ดาเิลิศ พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
328 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030508 บ้านกุดตาใกล้ นางจันทิรา  คุณโพธิ์งาม ครู อนุมัติ
329 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030509 บ้านนากุดสิม สุวรรณ  โพธิชัย ครู อนุมัติ
330 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030510 บ้านหนองขามป้อม ชูวิตย์  สังฆะธาตุ ครู อนุมัติ