รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540020 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง ชาติชาย  พรหมสาขา ฯ ครู อนุมัติ
2 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540021 บ้านประชาสุขสันติ์ ประสิทธิ์   อุ่นหนองกุ่ง ครู อนุมัติ
3 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540022 โคกเลาะวิทยาคาร ศุภรุฒ  อังกิติตระกูล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
4 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540023 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา อรษา  อ้วนอินทร์ ครู อนุมัติ
5 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540024 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ วิภารัตน์  ซ้ายสุพรรณ ครู อนุมัติ
6 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540024 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ พรรณพิศ  มาลีลัย ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
7 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540025 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร เพ็ญนภา  พลบุตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
8 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540025 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร กฤษฎา  คำมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
9 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540025 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นางนันทา  บุรีแสง ครู อนุมัติ
10 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540043 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร นายชูศักดิ์  มุลน้อยสุ ครู อนุมัติ
11 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540044 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) ดาวเรือง  มุลน้อยสุ ครู อนุมัติ
12 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540044 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) นางรัตนมณี  ภูยางสิม ครู อนุมัติ
13 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540004 นายอวัฒนา ณัฐวุฒิ  หาดทวายกาญจน์ พนักงานราชการ อนุมัติ
14 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540005 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง วารี  ยั่งยืน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
15 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540006 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี นันทรัตน์  ไชยบุตร ครู อนุมัติ
16 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540037 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ นางสาวพิศสมัย  คำมะเนตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
17 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540040 ทุ่งมนพิทยาคาร พันจ่าอากาศโทศักดิ์บุรุษ  คำคลี่ ครู อนุมัติ
18 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540032 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ นางเนตรอนงค์  อนนทสีหา ครู อนุมัติ
19 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540033 บ้านป่าหว้าน นางสาวพรนิภา  จันทรมนตรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
20 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540033 บ้านป่าหว้าน หทัยรัตน์  สมดี ครู อนุมัติ
21 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540034 บ้านหนองหอย นายสเกน  เทพเสนา ครู อนุมัติ
22 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540035 ศิริราษฎร์วิทยาคาร pitipat  buttarach เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
23 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540035 ศิริราษฎร์วิทยาคาร พัทยา  ไชยขันธ์ ครู อนุมัติ
24 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540036 บ้านดอนเชียงคูณ นางแสงจันทร์  คำสุข ครู อนุมัติ
25 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540046 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ ลภัสรดา  ศรีมงคล ครู อนุมัติ
26 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540046 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ พิชญ์สินี  แก้วกิ่ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
27 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540046 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ สิทธิชัย  สุนารี ครู อนุมัติ
28 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540051 บ้านหนองมะเกลือ สุริยัน  รองไชย ครู อนุมัติ
29 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540051 บ้านหนองมะเกลือ นายสมพัน  ยะสะกะ ครู อนุมัติ
30 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540058 บ้านกุดแข้ ปิยะวุฒิ   สมบูรณ์ธนากร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
31 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540059 บ้านนาแก นางสาวฤทัยทรัพย์  ดอกคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
32 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540059 บ้านนาแก นางสุกัลยา  ไตรธิเลน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
33 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540060 บ้านดงขวาง สุธีมนต์  ปิระนันท์ พนักงานราชการ อนุมัติ
34 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540061 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ สุขสำราญ  สุขอร่าม ครู อนุมัติ
35 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540063 บ้านโพนก้างปลา จุฑามาศ  สุวรรณคุณ ครู อนุมัติ
36 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540064 บ้านนากับแก้ นายอุทิศ  ตุนีย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
37 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540065 บ้านหนองไผ่ จรูญลักษณ์  ทับทิม หวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
38 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540065 บ้านหนองไผ่ เกียรติอนันต์  วงศ์เครือศร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
39 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540039 บ้านพะโค chamaiporn  jaisue ครู อนุมัติ
40 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540039 บ้านพะโค นายอนุรักษ์  บุญจันทร์ ครู อนุมัติ
41 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540038 ท่าแร่วิทยา ยุพดี  โคสาสุ ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
42 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540038 ท่าแร่วิทยา นายอาคม  มังคละคีรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
43 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540038 ท่าแร่วิทยา นายอนุสิทธิ์  นามโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
44 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540001 อนุบาลสกลนคร นายภูวินทร์  รักษ์พงศ์ ครู อนุมัติ
45 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540002 เชิงชุมราษฎร์นุกูล ณัฐพร  พรมวัง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
46 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540003 สกลนคร(วันครู2501) นายพลศักดิ์  เพชรพรรณ ครู อนุมัติ
47 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540007 นาอ้อยคำสะอาด นายสุรสิทธิ์  สมารมย์ ครู อนุมัติ
48 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540007 นาอ้อยคำสะอาด สุดารัตน์  งอยปัดพันธ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
49 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540008 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นายดิเรก  ภาโสม ครู อนุมัติ
50 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540008 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) วรรฒมล  แน่นอุดร ครู อนุมัติ
51 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540013 บ้านกกส้มโฮง นางธารนันท์  เครือทองศรี ครู อนุมัติ
52 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540015 ธาตุนาเวงวิทยา นางสมบูรณ์   พรหมเทพ ครู อนุมัติ
53 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540015 ธาตุนาเวงวิทยา จิญาดา  อุดมเลิศปรีชา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
54 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540052 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม นางอุไร  คำมณีจันทร์ ครู อนุมัติ
55 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540053 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา เสกสรร  สมน้อย ครู อนุมัติ
56 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540053 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา นายสุรีพร  จันทะหงษ์ ครู ICT อนุมัติ
57 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540054 ผักแพวบำรุงวิทยา นายฆฌาพัฏ  ฮมภาลาด ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
58 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540055 บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา นางสาวพัชรี  ปิยะนันท์ ครู อนุมัติ
59 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540056 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง เสริมโชค  บุระเนตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
60 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540019 บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา นางสาวกิรติกาญจน์  ชาแสน ครู อนุมัติ
61 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540014 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ อุดมลักษณ์  คำภูมี ครู อนุมัติ
62 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540014 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ นางสุธารักษ์  ทองเดช ครู อนุมัติ
63 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540016 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ นายนพดล   แสนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
64 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540016 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ ทักษิณา  ศรีวิไล ครู อนุมัติ
65 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540016 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ ลำพึง  กระโจม ครู อนุมัติ
66 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540068 บ้านดงขุมข้าว ธนูรักษ์  จันทร์หอม ครู อนุมัติ
67 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540073 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ นายวัชสิทธิ์   เจริญพร ครู คศ.3 อนุมัติ
68 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540017 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ เสาวลักษณ์  งอยจันทร์ศรี ครู อนุมัติ
69 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540018 ห้วยทรายวิทยา ชัชวาลย์  เกษนัต ครู อนุมัติ
70 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540018 ห้วยทรายวิทยา ชัชวาลย์  เกษนัต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
71 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540045 บ้านหนองนาเลิศ เกริกฤทธิ์  ชาวันดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
72 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540045 บ้านหนองนาเลิศ นายเชิดศักดิ์  ชาทองยศ ครู อนุมัติ
73 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540042 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สมัย  จันทรังษี ครู อนุมัติ
74 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540026 บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน) รัตนาภรณ์  เกตวงษา ครู อนุมัติ
75 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540027 บ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" นายเชาวฤทธิ์  จันฤาชัย ครู อนุมัติ
76 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540028 บ้านท่าม่วง พลศักดิ์  การุณ ครู อนุมัติ
77 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540028 บ้านท่าม่วง นายฤทธิชัย  เกตวงศา ครู อนุมัติ
78 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540031 บ้านดอนสัมพันธ์ นายประยงค์  ชื่นนิรันดร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
79 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540029 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) นายทวีศักดิ์   หารคำอุ้ย ครู อนุมัติ
80 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540029 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ณัจฉรียา  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
81 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540030 บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) นางวิลัย  ศรีกะแจะ ครู อนุมัติ
82 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540030 บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) นายสมจิตร  แก้วเรือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
83 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540069 บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ สำรวย  เฉิดจินดา ธุรการ อนุมัติ
84 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540069 บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ รุ่งฤทธิ์  ศรีวรรณะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
85 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540066 บ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม อติพล  เจริญชัย ครู อนุมัติ
86 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540070 บ้านนาคำวิทยาคาร นายสงวน  หงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
87 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540071 บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) นางพนมพร  แก้วไกรสร ครู อนุมัติ
88 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540071 บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) ทองทิพย์  จันทรังสี ครู อนุมัติ
89 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540072 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง นายสิทธินนท์  สุมนารถ พนักงานราชการ อนุมัติ
90 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540062 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง นางจันทร์ศิริ  กล่อมใจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
91 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540062 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง ธงชัย   โยธานัก ครู อนุมัติ
92 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540047 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา นายวัฒนา  ขัดสี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
93 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540047 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา ศรายุทธ  สุนารี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
94 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540048 บ้านหนองสระ วัฒนา  จันทร์งาม ครู อนุมัติ
95 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540048 บ้านหนองสระ ยรรยง  ปาวะรี ครู อนุมัติ
96 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540049 บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) นายทองยศ  ชินบุตร ครู อนุมัติ
97 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540057 บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) นิคม  คำทอง ครู อนุมัติ
98 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540050 บ้านท่าวัด ศิริวรรณ  พลเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
99 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540050 บ้านท่าวัด นายวีระศักดิ์  พาเพียเพ็ง ครู อนุมัติ
100 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540011 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง อรรคคการย์  ผาใต้ ครู อนุมัติ
101 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540011 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง อนุสิทธิ์  วรรณจันทร์ ครู อนุมัติ
102 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540012 บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา นางสาวจันทร์ทิมา  สุวรรณเจริญ ครู อนุมัติ
103 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540012 บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา santana  uttarak ครู อนุมัติ
104 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540009 บ้านน้อยจอมศรี อัมพร  นิลสุวรรณ ครู อนุมัติ
105 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540010 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ นางจริยา  น้อยสา ครู อนุมัติ
106 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540089 อนุบาลกุสุมาลย์ สุรชัย  โกศัลวัฒน์ เจ้าหน้าที่การเงิน อนุมัติ
107 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540090 บ้านอีกุด คมกริช  ดงบัง ครู อนุมัติ
108 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540095 ชุมชนนิรมัย นายธีรวัฒน์  การุญ ครู อนุมัติ
109 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540108 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล นางนงค์นุช  บุตรดาวงษ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
110 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540109 บ้านซ่งเต่า พัชยา  ร้อยพิลา ครู อนุมัติ
111 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540110 บ้านกุงศรี นางสาวอรอนงค์   อ้วนอินทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
112 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540110 บ้านกุงศรี อุเทน  ริดชาวนา ครู อนุมัติ
113 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540111 บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) พัชรินทร์  เชือกพรม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
114 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540113 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) นางรัตนากร  ธีระธนานนท์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
115 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540114 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี ขจรศักดิ์  โสรินทร์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
116 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540114 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี นายพูลศักดิ์  อุดมเดช ครู อนุมัติ
117 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540094 บ้านโคกม่วง วนิดา  บุญอุ้ม ครู อนุมัติ
118 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540094 บ้านโคกม่วง นายนภณญ์  คำปิตะ ครู อนุมัติ
119 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540091 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา จอมขวัญ  ชุมมณเฑียร ครู อนุมัติ
120 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540091 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา นายสุวัฒนา  เวชมานิตกุล ครู อนุมัติ
121 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540092 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ พรเทพ  สาทร ครู อนุมัติ
122 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540093 บ้านม่วงวิทยา วทัญญู  ชูอารมณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
123 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540093 บ้านม่วงวิทยา วิระพร  พิทักษ์ชัยโสภณ ครู อนุมัติ
124 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540093 บ้านม่วงวิทยา พงศ์หรัณย์  มากกลาง ครู อนุมัติ
125 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540096 บ้านนาดี นางสาวสุธาศิณี  นนท์เลาพล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
126 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540096 บ้านนาดี นางวงค์เดือน    คุณพิภาค ครู อนุมัติ
127 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540097 ไพศาลวิทยา ไผ่  ผากา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
128 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540097 ไพศาลวิทยา ปริวัตร  ผายทอง ครูธุรการ อนุมัติ
129 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540098 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 จิระวดี  หาญชัย ครู อนุมัติ
130 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540101 บ้านกุดฮู นายสิรวิชญ์  เขียวดี ครู อนุมัติ
131 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540101 บ้านกุดฮู นายธนศักดิ์  สังฆะศรี ครู อนุมัติ
132 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540099 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม นางสาวปัทมา  นาโควงศ์ ครู อนุมัติ
133 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540100 บ้านกุดสะกอย Wassana  bousri ครู อนุมัติ
134 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540100 บ้านกุดสะกอย พิมพ์ลภัทร   ต้องเดช ครู อนุมัติ
135 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540112 บ้านอุ่มจาน มณีรัตน์  สักขินา ครู อนุมัติ
136 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540112 บ้านอุ่มจาน อภิรักษ์  ไทยเหนือ ครู อนุมัติ
137 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540106 บ้านโคกสะอาด สุนิสา  พุทธิไสย ครู อนุมัติ
138 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540107 แก้งคำประชาสามัคคี อังคณา  พารา ครู อนุมัติ
139 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540102 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 ทัศนีย์  เงินชาลี ครู อนุมัติ
140 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540102 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 นายสมศักดิ์  อุดมเดช ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
141 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540103 บ้านสนามบิน นางรักคนา  วะลับ ครู อนุมัติ
142 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540103 บ้านสนามบิน วุฒิพงษ์  มัชฌิมา ครู อนุมัติ
143 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540104 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร เจษฎา  แสงจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
144 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540105 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง อรรณพ   คำจวง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
145 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540105 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง สุทธิพงษ์  เวียงพรมมา ครู อนุมัติ
146 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540105 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง นายศุภชัย  ศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
147 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540533 บ้านจันทร์เพ็ญ นายวิเศษ  ปาเขียว ครู อนุมัติ
148 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540533 บ้านจันทร์เพ็ญ อารมณ์ดี  วงศ์ประชา ครู อนุมัติ
149 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540533 บ้านจันทร์เพ็ญ อารมณ์ดี  วงศ์ประชา ครู อนุมัติ
150 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540534 บ้านห้วยหวด นางรัตนาภรณ์  ปาเขียว ครู อนุมัติ
151 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540534 บ้านห้วยหวด ศศิธร  รัตนะพลที ครูผู้ช่วย อนุมัติ
152 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540534 บ้านห้วยหวด ไพวัน  สำเภาทอง ครู อนุมัติ
153 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540535 บ้านกวนบุ่น พยัคฆ์  วงศ์ประชา ครู อนุมัติ
154 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540535 บ้านกวนบุ่น ฐานุพงศ์  เลิศวรรณวัชร์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
155 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540537 บ้านโคกกลาง ชนิดาภา  เพ็งพันธ์ ครู อนุมัติ
156 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540537 บ้านโคกกลาง นายชัชวาลย์  ไตรธิเลน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง อนุมัติ
157 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540537 บ้านโคกกลาง นายปิติยวัฒน์  พิชัยคำ ครู อนุมัติ
158 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540537 บ้านโคกกลาง นางยุพิน   เผยกลาง ครู อนุมัติ
159 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540536 นางอยโพนปลาโหล กนกอร   พาชอบ ครู อนุมัติ
160 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540536 นางอยโพนปลาโหล นายนพพร  ศรีพลพา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
161 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540532 อนุบาลเต่างอย นายวิชัย  เรืองเกษม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
162 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540532 อนุบาลเต่างอย เกรียงศักดิ์  งอยภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
163 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540538 บ้านนาอ่างม่วงคำ ทณาสิทธิ์  บัณฑิตวรภูมิ ครู อนุมัติ
164 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540539 บ้านนาตาลคำข่า นายอนุสรณ์  ปรือทะเล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
165 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540539 บ้านนาตาลคำข่า สุปราณี  พิชัยคำ ครู อนุมัติ
166 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540540 บ้านหนองบึงทวาย sawai  kanaon ครู อนุมัติ
167 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540540 บ้านหนองบึงทวาย มาลินี  หาดทวายกาญจน์ ครู อนุมัติ
168 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540541 บ้านดงหลวง ณัฐวุฒิ  เลิศศรี ครู อนุมัติ
169 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540541 บ้านดงหลวง Tanika  Kaiyapay ครู อนุมัติ
170 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540555 บ้านด่านม่วงคำ วาริกา  แสนสุริวงค์ ครูธุรการ อนุมัติ
171 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540555 บ้านด่านม่วงคำ นายกิตติ  แสนเมือง ครู อนุมัติ
172 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540556 บ้านลาดค้อ พงษ์เทพ  หล้าพรหม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
173 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540557 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา ฉลองทรง  พรมเหมาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
174 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540558 บ้านหนองกอมป่าขาว นายประภาส  แก้วเคน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
175 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540558 บ้านหนองกอมป่าขาว นางสุภาพร  สรวัตร ครู อนุมัติ
176 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540558 บ้านหนองกอมป่าขาว นางวราพร  พลราชม ครู อนุมัติ
177 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540559 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ นางลำพูล  เพ็งสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
178 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540559 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ เอกชัย  ศรีวิไล ครู อนุมัติ
179 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540544 บ้านนามนประชาสามัคคี อุทิศ  ขันเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
180 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540545 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร นางสาวครองทรัพย์  อุตนาม ครู อนุมัติ
181 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540546 บ้านนาสีนวล สุมาลี  คำโสมศรี ครูธุรการ อนุมัติ
182 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540546 บ้านนาสีนวล นางปันใจ  ปริโต ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
183 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540547 บ้านห้วยแคน รัตนี  ทองพันธ์ุ์ ครู อนุมัติ
184 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540547 บ้านห้วยแคน นัฐพงษ์  โพนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
185 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540547 บ้านห้วยแคน นางลดาวัลย์  ถิ่นตองโขบ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
186 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540548 บ้านหนองแข้โนนมาลา กิตติ  วงศ์เครือศร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
187 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540548 บ้านหนองแข้โนนมาลา รุงเรือง  ไวยบุรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
188 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540542 บ้านตองโขบ วรรณิตา  เมืองโคตร ธุรการ อนุมัติ
189 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540542 บ้านตองโขบ กัมปนาท  มุลเมืองแสน ครู อนุมัติ
190 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540543 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ พีรวัฒน์  ทองเพชร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
191 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540550 บ้านแมดนาท่ม ยิ้มยวน  มาลีลัย ครู อนุมัติ
192 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540550 บ้านแมดนาท่ม อดิศักดิ์  ศรีนา ครู อนุมัติ
193 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540551 บ้านโพนทองประชาอุทิศ ผ่องศรี  พรหมเชษฐา ครู อนุมัติ
194 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540551 บ้านโพนทองประชาอุทิศ นางวัฒนา  คำโสมศรี ครู อนุมัติ
195 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540552 บ้านไร่นาดี ชมพูนุท  นนทะคำจันทร์ ครู อนุมัติ
196 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540553 บ้านห้วยยาง นายพงษ์เพชร  คำสงค์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง อนุมัติ
197 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540554 บ้านดงหนองเหียน นางสาวนิรารัตน์  ชาโฮง ครู อนุมัติ
198 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540554 บ้านดงหนองเหียน นายอุทัน  วงศ์ศรียา ครู อนุมัติ
199 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540549 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา อนุวัตร  พลราชม ครู อนุมัติ
200 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540549 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา อรจิรา  พลราชม ครู อนุมัติ
201 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540549 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา สถาพร  พลราชม ครู อนุมัติ
202 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540587 บ้านโนนกุง สุริยา  ราชกรม ครู อนุมัติ
203 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540587 บ้านโนนกุง นิพนธ์  ประมาชิด ครู อนุมัติ
204 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540590 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย อารยา  วรพันธุ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
205 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540596 นาแก้วพิทยาคม นายวีระพนธ์  วรพันธ์ุ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
206 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540600 บ้านกลางนาเดื่อ เพียงตะวัน  ทวีโคตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
207 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540603 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา นางนภัทร  สาครเจริญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
208 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540604 หนองผือเทพนิมิต นางสาวกาญจนา  วงศ์ศรีชา ครู อนุมัติ
209 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540604 หนองผือเทพนิมิต นางสาวนภาพร  ประชุมพร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
210 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540605 บ้านโคกแก้ว นางสาวปรียารัตน์  จันทร์เทศ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
211 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540605 บ้านโคกแก้ว นางสาวปรียารัตน์  จันทร์เทศ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
212 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540605 บ้านโคกแก้ว บุษบา   เคะนะอ่อน ครู อนุมัติ
213 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540606 บ้านนาเดื่อ พชร   ภิญไธสงค์ พนักงานราชการ อนุมัติ
214 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540606 บ้านนาเดื่อ เรืองศักดิ์  อุ่นคำ ครู อนุมัติ
215 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540606 บ้านนาเดื่อ นิภาพร  อุปพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
216 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540606 บ้านนาเดื่อ นันฐณภรณ์  รักษาขันธ์ ครูธุรการ อนุมัติ
217 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540591 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ teerana  nonsuk ครู อนุมัติ
218 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540592 บ้านป่าผาง ศิริวรรณ   พรมประศรี ครู อนุมัติ
219 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540595 บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง Yuwathida  Makwan ครู อนุมัติ
220 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540602 โพนงามโคกวิทยาคาร นางสาริสา  พลชำนิ ครู อนุมัติ
221 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540597 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง วิรวัฒน์  ไพใหล ครู อนุมัติ
222 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540597 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง ธุระกิจ  พิมพ์แพง ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
223 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540598 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา นายสายัญ  อำนวยโภชน์ ครู อนุมัติ
224 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540598 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา ศิริพร  รังหอม ครู อนุมัติ
225 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540599 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ วนิดา  หนุดตะแสง ครู อนุมัติ
226 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540599 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ นายพิทักษ์  ไชยโคตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
227 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540601 โพนบกผดุงศาสตร์ นายศุภชัย   ราชมนเทียร ครู อนุมัติ
228 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540588 อนุบาลโพนนาแก้ว นางวิสุดา  ศรีทะชิต ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
229 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540589 บ้านโพนวัฒนาวิทยา ฤทัยทิพย์  ไชยวงศ์คต ครู อนุมัติ
230 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540593 บ้านวังปลาเซือม นางนัฐกานต์  พาลีรักษ์ ครู อนุมัติ
231 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540593 บ้านวังปลาเซือม ธนาพร  ศรีหานาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
232 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540593 บ้านวังปลาเซือม parichad  upaphong ครู อนุมัติ
233 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540594 บ้านนาจาน นายวรยศ  สุมาลัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
234 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540594 บ้านนาจาน อรุณลักษณ์  ไขสีดา ครู อนุมัติ
235 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540615 บ้านกกปลาซิวนาโด่ คมกริช  แก้วดี ครู อนุมัติ
236 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540616 บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ สำเนียง  สนองผัน ครู อนุมัติ
237 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540614 บ้านโคกภู atthaporn  chumphoosaeng ครู อนุมัติ
238 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540614 บ้านโคกภู อารมณ์  ดาบพลอ่อน ครู อนุมัติ
239 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540614 บ้านโคกภู นายสมพัฒน์  จันทร์มาลา ครู อนุมัติ
240 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540611 บ้านบ่อเดือนห้า นายสมจิตร  ชูอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
241 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540611 บ้านบ่อเดือนห้า นายมหรรณพ  สังข์กฤษณ์ ครู อนุมัติ
242 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540612 อนุบาลภูพาน lakkhana  jitjak ครู อนุมัติ
243 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540612 อนุบาลภูพาน จินตนา  บุตตะหล้า ครู อนุมัติ
244 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540613 บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ ศุภชัย  บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
245 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540613 บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ ราตรี  หอมไสย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
246 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540607 เขื่อนน้ำพุง นายเอกชัย  ศรีเลา ธุรการ อนุมัติ
247 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540607 เขื่อนน้ำพุง ศักดิ์ชัย  บุญย่อ ครู อนุมัติ
248 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540607 เขื่อนน้ำพุง นายบรรยง  รัตนโสภา ครู คศ. 3 อนุมัติ
249 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540618 บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา วลัยลักษณ์  ยมพินิจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
250 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540618 บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา นายประดิษฐ์  สุระเสน ครู อนุมัติ
251 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540619 ชุมชนบ้านสร้างค้อ บรรชา  บุตรศรีรักษ์ ครู อนุมัติ
252 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540621 บ้านชมภูพาน นางสุมาลี  เพชรไชย ครู อนุมัติ
253 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540622 บ้านสะพานสาม รัตติกานต์  ผาลีพัฒน์ ครู อนุมัติ
254 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540623 บ้านใหม่พัฒนา ปภาวรินทร์  มุงคุณ ครู อนุมัติ
255 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540609 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ เกียรติภูมิ  มะแสงสม ครู อนุมัติ
256 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540610 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา รัฐพล  ประทุมวัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
257 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540610 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา ศักดิ์ชาย  แก้วดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
258 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540625 บ้านฮ่องสิมประชาสรร ปริยาภัทร  กำเนิดสิงห์ พนักงานราชการ อนุมัติ
259 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540625 บ้านฮ่องสิมประชาสรร วรรณพร  สีแดด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
260 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540620 บ้านหลุบเลา somjit  laonuadwan ครู อนุมัติ
261 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540620 บ้านหลุบเลา นางสาวนิศากร  บุตรวิชา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
262 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540074 กุดบากราษฎร์บำรุง ิboonlue  namnit ครู อนุมัติ
263 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540087 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง ศิริวัฒนา  ไชยฮั่ง ครู อนุมัติ
264 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540087 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง ศักดิภัทร  ภูมีศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
265 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540088 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี นางสายยนต์  ดาบพิมพ์ศรี ครู อนุมัติ
266 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540082 ชุมชนบ้านกุดไห นางเอื้อมพร   พองพรหม ครู อนุมัติ
267 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540082 ชุมชนบ้านกุดไห นายสิริชัย  ใจศิริ ครู อนุมัติ
268 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540082 ชุมชนบ้านกุดไห นายวิชัย  วงศ์ธรรม ครู อนุมัติ
269 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540083 บ้านกลาง นางศศิธร  บุญไชย ครู อนุมัติ
270 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540083 บ้านกลาง กิตติสิทธิ์  ธิโสภา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
271 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540084 บ้านค้อน้อย มนตรี  นามศรี ครู อนุมัติ
272 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540085 บ้านค้อใหญ่ ฉวีวรรณ  ทิพม้อม ครู อนุมัติ
273 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540081 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา สมปอง  โถชัยคำ ครู อนุมัติ
274 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540079 บ้านกุดน้ำใส นางวิภา  โททุมพล ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
275 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540079 บ้านกุดน้ำใส นางวิภา  โททุมพล ครู อนุมัติ
276 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540080 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สุวรรณี  สอนสูญ ึครู อนุมัติ
277 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540080 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สุวรรณี  สอนสูญ ครู อนุมัติ
278 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540075 บ้านนาขาม นายทองอินทร์  ดาบโสมศรี ครู อนุมัติ
279 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540075 บ้านนาขาม ศรัณย์รัชต์  ปรางค์แก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
280 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540076 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา นายอุบล  จันทร์นาค ครู อนุมัติ
281 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540077 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ อนัญญา  ศิริเกตุ ครู อนุมัติ
282 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540078 บ้านเชิงดอย ประยูร  จักรพิมพ์ ครู อนุมัติ