รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สกลนคร เขต 2 540193 : บ้านดอนม่วย สราวุฒิ  บุญยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สพป.สกลนคร เขต 2 540193 : บ้านดอนม่วย มณีรัตน์  บุญยืน ครู
3 สพป.สกลนคร เขต 2 540194 : บ้านหนองเดิ่นดอนขาว สิรินทร์ทร  พรหมส่วน ธุรการ
4 สพป.สกลนคร เขต 2 540195 : บ้านช้างมิ่ง นันท์นภัส  แก้วกาไลย ครูผู้ช่วย
5 สพป.สกลนคร เขต 2 540195 : บ้านช้างมิ่ง นางสาวเเสงเดือน  สมผล ครูผู้ช่วย
6 สพป.สกลนคร เขต 2 540195 : บ้านช้างมิ่ง ดวง  อุ่นคำ ครู
7 สพป.สกลนคร เขต 2 540196 : บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นายอดินันท์  สุจริต ครู
8 สพป.สกลนคร เขต 2 540197 : บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง ภัทราภรณ์  ป้องกัน ครูผู้ช่วย
9 สพป.สกลนคร เขต 2 540197 : บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นายจตุพล  ชนะชัยพันธุ์ ครู
10 สพป.สกลนคร เขต 2 540198 : บ้านตาลเลียน นางสาวสุชานัน   ศรีสร้อย ครู
11 สพป.สกลนคร เขต 2 540185 : บ้านเชิงชุม ภิเรทชัย  คำทะเนตร ครู
12 สพป.สกลนคร เขต 2 540185 : บ้านเชิงชุม สุวรรณา  โฉมจุ้ย ครู
13 สพป.สกลนคร เขต 2 540188 : บ้านโนนพอก นายสมสุข  โคตรพรม ครู
14 สพป.สกลนคร เขต 2 540188 : บ้านโนนพอก ปทุมวดี  วรดี ครูธุรการ
15 สพป.สกลนคร เขต 2 540188 : บ้านโนนพอก hatsadee  nantasook ครู
16 สพป.สกลนคร เขต 2 540189 : บ้านกุดน้ำขุ่น นายนครมา   พนันชัย ครู
17 สพป.สกลนคร เขต 2 540190 : บ้านนาขามผดุงวิทยา นางรัชนี  ทิลารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
18 สพป.สกลนคร เขต 2 540192 : บ้านถ่อน อภูดม  นาโควงค์สกุล ครู
19 สพป.สกลนคร เขต 2 540208 : บ้านห้วยบุ่นนาทัน นางสุจิตรา  วงษ์สมศรี ครู
20 สพป.สกลนคร เขต 2 540209 : บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร พิมพ์ชนก   อัคพิน ธุรการโรงเรียน
21 สพป.สกลนคร เขต 2 540209 : บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร จิตระดา  งามแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
22 สพป.สกลนคร เขต 2 540209 : บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร วรุุณี  ทิพชาติ ครูอัตราจ้าง
23 สพป.สกลนคร เขต 2 540210 : บ้านนาเลา มะลินดา  มะลิทอง ธุรการโรงเรียน
24 สพป.สกลนคร เขต 2 540210 : บ้านนาเลา นายชยณัฏฐ์   ศรีดารักษ์ ธุรการโรงเรียน
25 สพป.สกลนคร เขต 2 540210 : บ้านนาเลา นางนวลจันทร์  พันธะสา ครู
26 สพป.สกลนคร เขต 2 540211 : บ้านอูนดง ธิดาทิพย์  ถานะลุน ครู
27 สพป.สกลนคร เขต 2 540212 : บ้านนาใน ชมภูนุช  ชุมพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.สกลนคร เขต 2 540212 : บ้านนาใน แสงมณี   นรบุตร ครู
29 สพป.สกลนคร เขต 2 540212 : บ้านนาใน วีระศักดิ์  นาคะอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.สกลนคร เขต 2 540213 : บ้านผักคำภู นายเกริกเกียรติ  เผ่ามงคล ธุรการโรงเรียน
31 สพป.สกลนคร เขต 2 540176 : บ้านโนนเรือตอเรือ ศราวุธ  วงศ์เตชะ ครูธุรการ
32 สพป.สกลนคร เขต 2 540176 : บ้านโนนเรือตอเรือ นายณัฐกิตติ์   อริยะไพสิฐ ครู
33 สพป.สกลนคร เขต 2 540176 : บ้านโนนเรือตอเรือ จุรีภรณ์  ทองมุล ครู
34 สพป.สกลนคร เขต 2 540177 : ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นิตยา  เจริญอินทร์ ครู
35 สพป.สกลนคร เขต 2 540178 : บ้านกลางหนองดินดำ นางสาวนิภารัตน์  ฝูงที ธุรการโรงเรียน
36 สพป.สกลนคร เขต 2 540178 : บ้านกลางหนองดินดำ สุสิตรา  ใครบุตร ข้าราชการครู
37 สพป.สกลนคร เขต 2 540178 : บ้านกลางหนองดินดำ ปนัดดา  เหลาแตว ครู
38 สพป.สกลนคร เขต 2 540178 : บ้านกลางหนองดินดำ ดิเรก  กลยนี ผู้อำนวยการโรงเรียน
39 สพป.สกลนคร เขต 2 540179 : บ้านนาสาวนาน นางจุฑารัตน  สุวรรณ ครู
40 สพป.สกลนคร เขต 2 540179 : บ้านนาสาวนาน จินตนา  ทุมวรรณ ธุรการ
41 สพป.สกลนคร เขต 2 540180 : ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ วรวุฒิ  แพงดวงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
42 สพป.สกลนคร เขต 2 540180 : ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางวชรกมล  พนิตอนงกริต ครู
43 สพป.สกลนคร เขต 2 540180 : ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ วชรกมล  พนิตอนงกริต ครูผู้ช่วย
44 สพป.สกลนคร เขต 2 540181 : บ้านภูเพ็ก นายดิเรก  ภาโสม ผู้อำนวยการโรงเรียน
45 สพป.สกลนคร เขต 2 540181 : บ้านภูเพ็ก นางสาวนฤมล  แจนโกนดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
46 สพป.สกลนคร เขต 2 540181 : บ้านภูเพ็ก สารี่  ไชยตะมาตย์ ครู
47 สพป.สกลนคร เขต 2 540181 : บ้านภูเพ็ก สิทธิศักดิ์  จันทร์มาลา ธุรการโรงเรียน
48 สพป.สกลนคร เขต 2 540162 : บ้านบะฮี วิชชุดา  ทุมรี ธุรการ
49 สพป.สกลนคร เขต 2 540162 : บ้านบะฮี นางเย็นจิต  ผาอินทร์ ครู
50 สพป.สกลนคร เขต 2 540163 : บ้านท่าสองคอน นิภาพร  โคตรจำปา ธุรการโรงเรียน
51 สพป.สกลนคร เขต 2 540163 : บ้านท่าสองคอน ปรารถนา  สาขา ครู
52 สพป.สกลนคร เขต 2 540163 : บ้านท่าสองคอน นายสุชาติ  นามม่อง ครู คศ.3
53 สพป.สกลนคร เขต 2 540164 : บ้านนาตากาง นายประวิทย์  นนตะเสน ครู
54 สพป.สกลนคร เขต 2 540164 : บ้านนาตากาง ประทุมวัน  เตียงพลกรัง ครู
55 สพป.สกลนคร เขต 2 540165 : บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นางสาวอรพรรณ   บุญศรี พี่เลี้ยงเด็ก
56 สพป.สกลนคร เขต 2 540165 : บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นางอรพิน  แก้วก่า ครูธุรการ
57 สพป.สกลนคร เขต 2 540166 : บ้านบะหัวเมย ทองเปรียว  จันทร์ทองศรี ครู
58 สพป.สกลนคร เขต 2 540166 : บ้านบะหัวเมย นางสาวเมธาวดี  แก้วดี ครู
59 สพป.สกลนคร เขต 2 540166 : บ้านบะหัวเมย นางสาวกรรณธิญา  เรียมแน ธุรการ
60 สพป.สกลนคร เขต 2 540158 : อนุบาลพรรณานิคม นงนุช  เอี่ยมคง ครู
61 สพป.สกลนคร เขต 2 540158 : อนุบาลพรรณานิคม นายรวินทร์  เดชราช ครูชำนาญการพิเศษ
62 สพป.สกลนคร เขต 2 540158 : อนุบาลพรรณานิคม นางปิยะภา  เกตุวงษา ธุรการโรงเรียน
63 สพป.สกลนคร เขต 2 540159 : วัดสุทธิมงคล นายวีรชาติ   กาญจนกัณโห ึครู
64 สพป.สกลนคร เขต 2 540160 : บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) ปิยะวรรณ  พันดา ครูธุรการ
65 สพป.สกลนคร เขต 2 540160 : บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) นางสุนทรี  วงศ์กาฬสินธุ์ ครู
66 สพป.สกลนคร เขต 2 540160 : บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) พนิดา  วรรณโนมัย ธุรการโรงเรียน
67 สพป.สกลนคร เขต 2 540161 : บ้านบะทองนาหัวช้าง ทรงยศ  จันทมงคล ครู
68 สพป.สกลนคร เขต 2 540161 : บ้านบะทองนาหัวช้าง สุชาวดี  สมพมิตร ครูธุรการ
69 สพป.สกลนคร เขต 2 540167 : พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม) นางสุรินทร์  จันฤๅไชย ครูชำนาญการพิเศษ
70 สพป.สกลนคร เขต 2 540167 : พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม) ดนัย  ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
71 สพป.สกลนคร เขต 2 540173 : ชุมชนบดมาดพอกน้อย จิรประภา  อ่อนธรรมา ครู
72 สพป.สกลนคร เขต 2 540173 : ชุมชนบดมาดพอกน้อย นายจารึก  เกื้อทาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย
73 สพป.สกลนคร เขต 2 540173 : ชุมชนบดมาดพอกน้อย lamai  tisakorn ครู
74 สพป.สกลนคร เขต 2 540174 : บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ นายลือชัย   สุวรรณไตร ครู
75 สพป.สกลนคร เขต 2 540174 : บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ ธนวุฒิ  ทิพวงศ์ษา พนักงานธุรการ
76 สพป.สกลนคร เขต 2 540174 : บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ นายลือชัย  สุวรรณไตร ครู
77 สพป.สกลนคร เขต 2 540175 : บ้านสมสะอาด มะลิซ้อน  ระหันสิม เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.สกลนคร เขต 2 540175 : บ้านสมสะอาด มะลิซ้อน  ระหันสิม เจ้าหน้าที่ธุรการ
79 สพป.สกลนคร เขต 2 540175 : บ้านสมสะอาด Sorapech  Putthamart
80 สพป.สกลนคร เขต 2 540182 : บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นายประยุทธ  เกตุวงศ์ษา ครู
81 สพป.สกลนคร เขต 2 540182 : บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง ไวรัลยา  ผ่านสุวรรณ ครู
82 สพป.สกลนคร เขต 2 540183 : บ้านสูงเนินสามัคคี นางพันศักดิ์  ก้อนตาล ครูชำนาญการพิเศษ
83 สพป.สกลนคร เขต 2 540183 : บ้านสูงเนินสามัคคี พัฒนา  กลยนี รองผู้อำนวยการ
84 สพป.สกลนคร เขต 2 540183 : บ้านสูงเนินสามัคคี นายอิสระ  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูผู้ช่วย
85 สพป.สกลนคร เขต 2 540206 : บ้านทิดไทย อมรรัตน์  พรมสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
86 สพป.สกลนคร เขต 2 540206 : บ้านทิดไทย ฉวีวรรณ์  ศูนย์จันทร์ ครู
87 สพป.สกลนคร เขต 2 540206 : บ้านทิดไทย นางสาวพรรณิภา  ไชยศรี ครูผู้ช่วย
88 สพป.สกลนคร เขต 2 540207 : บ้านคำแหว ทิวากร  ธิวะโต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
89 สพป.สกลนคร เขต 2 540207 : บ้านคำแหว นางสาวธิดารัตน์  คลังทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
90 สพป.สกลนคร เขต 2 540200 : บ้านไร่บ้านไฮ่ นิตยา  ไชยปัญหา ครู
91 สพป.สกลนคร เขต 2 540200 : บ้านไร่บ้านไฮ่ กิตติพงษ์  พรมทอง ครู
92 สพป.สกลนคร เขต 2 540201 : บ้านคำข่า พงศกร  นนธิราช ครู
93 สพป.สกลนคร เขต 2 540202 : บ้านโนนอุดม กิตติศักดิ์  เสือประโคน ครู
94 สพป.สกลนคร เขต 2 540202 : บ้านโนนอุดม กรกาญจน์ รัตนะ  รัตนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
95 สพป.สกลนคร เขต 2 540203 : บ้านโคก นางศรีตระกูล  สุทธิโคตร ครู
96 สพป.สกลนคร เขต 2 540203 : บ้านโคก นายทวีศักดิ์  บุตรศรี ครูชำนาญการพิเศษ
97 สพป.สกลนคร เขต 2 540203 : บ้านโคก นายทวีศักดิ์  บุตรศรี ครูชำนาญการพิเศษ
98 สพป.สกลนคร เขต 2 540204 : บ้านเสาขวัญกุดก้อม นายอดุลย์  นารินรักษ์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
99 สพป.สกลนคร เขต 2 540204 : บ้านเสาขวัญกุดก้อม นางสาวธิดารัตน์  คลังทอง ครูธุรการ
100 สพป.สกลนคร เขต 2 540205 : บ้านหินแตก จุฑาทิพย์  ขอดอนุ เจ้าหน้าที่ธุรการ
101 สพป.สกลนคร เขต 2 540205 : บ้านหินแตก นายศุภฤกษ์  มะลิทอง ครู
102 สพป.สกลนคร เขต 2 540205 : บ้านหินแตก นางสาวนิรามัย  ป้อมไชยา ครูอัตราจ้าง
103 สพป.สกลนคร เขต 2 540168 : บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) พิมพัชร์  การุญ ครู
104 สพป.สกลนคร เขต 2 540168 : บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) นางพิมพัชร์  การุญ ครู
105 สพป.สกลนคร เขต 2 540169 : บ้านบึง นางสุภาณี  จันทร์เพ็งเพ็ญ ครู
106 สพป.สกลนคร เขต 2 540170 : บ้านหนองหวาย สุจิตรา  เมืองแสน ครู
107 สพป.สกลนคร เขต 2 540171 : บ้านเปือย นางวิรัตน์  อัมราช ครู
108 สพป.สกลนคร เขต 2 540172 : บ้านขมิ้น นางสาวกนกพร   เรียมแสน ธุรการโรงเรียน
109 สพป.สกลนคร เขต 2 540172 : บ้านขมิ้น นางมณีไพ  แก้วก่า ครู
110 สพป.สกลนคร เขต 2 540184 : บ้านบัว (สระพังวิทยา) เกศินี  เห็นหลอด ครู
111 สพป.สกลนคร เขต 2 540184 : บ้านบัว (สระพังวิทยา) ณัฐพล  ทองมุล ครูผู้ช่วย
112 สพป.สกลนคร เขต 2 540186 : บ้านสว่าง ชัชวาล  แก้วก่า ครู
113 สพป.สกลนคร เขต 2 540186 : บ้านสว่าง วรรณธณี   ศรีกะกูล ครูผู้ช่วย
114 สพป.สกลนคร เขต 2 540186 : บ้านสว่าง ปาณิสรา  นิมมา ธุรการ
115 สพป.สกลนคร เขต 2 540186 : บ้านสว่าง กาลติมา  แก้วดี ธุรการโรงเรียน
116 สพป.สกลนคร เขต 2 540186 : บ้านสว่าง ภัทธิรา  โลหะชาติ ธุรการ
117 สพป.สกลนคร เขต 2 540187 : บ้านดอนกอย ภิราภรณ์  อุปรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
118 สพป.สกลนคร เขต 2 540187 : บ้านดอนกอย สุวีณา  สุขะ ครู
119 สพป.สกลนคร เขต 2 540191 : บ้านโนนทรายคำ รัชนี  กันบุรมย์ ครู
120 สพป.สกลนคร เขต 2 540191 : บ้านโนนทรายคำ นางสาวจริยา  มาตราช ครู
121 สพป.สกลนคร เขต 2 540191 : บ้านโนนทรายคำ นางนิรันดร  จันลาวงศ์ ครู
122 สพป.สกลนคร เขต 2 540237 : บ้านนาถ่อน นางจินดา  มิตรจันทร์ ครู
123 สพป.สกลนคร เขต 2 540238 : บ้านต้นผึ้ง นางอนงค์นารถ   ไชยรา ครู
124 สพป.สกลนคร เขต 2 540239 : บ้านโพนสวางกลางเจริญ วิทูร  พรมสิทธิ์ ครู
125 สพป.สกลนคร เขต 2 540239 : บ้านโพนสวางกลางเจริญ นิยะดา  กระพุทธา เจ้าหน้าที่ธุรการ
126 สพป.สกลนคร เขต 2 540239 : บ้านโพนสวางกลางเจริญ สุปราณี  สาระเศรษฐ์ ครู
127 สพป.สกลนคร เขต 2 540240 : บ้านนาล้อม นายประยูร  วงศ์ธรรม ครู
128 สพป.สกลนคร เขต 2 540240 : บ้านนาล้อม เนตนภิส  วงศ์ธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
129 สพป.สกลนคร เขต 2 540240 : บ้านนาล้อม ปาณิสรา  วงศ์ธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
130 สพป.สกลนคร เขต 2 540240 : บ้านนาล้อม นายไพศาล  เพชรพรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
131 สพป.สกลนคร เขต 2 540241 : บ้านขัวขอนแคน ดนัย  ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
132 สพป.สกลนคร เขต 2 540242 : บ้านดอนดู่ นางสาวทัดทรวง  สัตยารักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
133 สพป.สกลนคร เขต 2 540242 : บ้านดอนดู่ นายพูลศักดิ์  เขียวคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน
134 สพป.สกลนคร เขต 2 540242 : บ้านดอนดู่ นางสาวอมรลักษณ์   สัพโส ครู
135 สพป.สกลนคร เขต 2 540243 : บ้านโนนขมิ้น นางศศิธร  สังกฤษ ครู
136 สพป.สกลนคร เขต 2 540243 : บ้านโนนขมิ้น ศิรินันท์  รุ่งวัฒนากร ธุรการ
137 สพป.สกลนคร เขต 2 540243 : บ้านโนนขมิ้น ไพลิน  อุทรักษ์ ครูอัตราจ้าง
138 สพป.สกลนคร เขต 2 540243 : บ้านโนนขมิ้น วิรุจน์  มาตราช ครูธุรการ
139 สพป.สกลนคร เขต 2 540244 : บ้านโคกสามัคคี นางพิมพิกา   จันทร์ฤาชัย ครู
140 สพป.สกลนคร เขต 2 540244 : บ้านโคกสามัคคี จีระนันท์  นิสีดา ธุรการโรงเรียน
141 สพป.สกลนคร เขต 2 540244 : บ้านโคกสามัคคี ลพมณี  โสมนาม ครูอัตราจ้าง
142 สพป.สกลนคร เขต 2 540244 : บ้านโคกสามัคคี นายกฤษฏิพงศ์  มาตะรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
143 สพป.สกลนคร เขต 2 540214 : บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สาทิตย์  วงค์มีแก้ว ครู
144 สพป.สกลนคร เขต 2 540214 : บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) อรุณรุ่ง  โตพัน ครู
145 สพป.สกลนคร เขต 2 540215 : บ้านนาเหมือง นายสมพาด  เจริญไชย ครู
146 สพป.สกลนคร เขต 2 540216 : บ้านดอนตาลโนนสูง อุษณีย์  เคนสี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
147 สพป.สกลนคร เขต 2 540220 : บ้านหนองหญ้าปล้อง พณารัตน์  บุตรชารี ผู้อำนวยการโรงเรียน
148 สพป.สกลนคร เขต 2 540221 : บ้านสร้างขุ่ย อัจจิมา  อัจจิมา บุตรชารี เจ้าหน้าที่ธุรการ
149 สพป.สกลนคร เขต 2 540221 : บ้านสร้างขุ่ย สุกัญญา   ฮังโยธา ธุรการโรงเรียน
150 สพป.สกลนคร เขต 2 540221 : บ้านสร้างขุ่ย ศิริวรรณ  บุตรชารี ครู
151 สพป.สกลนคร เขต 2 540222 : ชุมชนดงม่วงไข่ นางวิไลพร  แซ่ตั้ง ครู
152 สพป.สกลนคร เขต 2 540223 : บ้านผ้าขาวโพนแพง น้ำฟ้า  แสนอุบล ธุรการโรงเรียน
153 สพป.สกลนคร เขต 2 540223 : บ้านผ้าขาวโพนแพง จิรารัตน์  บุญพูน ธุรการโรงเรียน
154 สพป.สกลนคร เขต 2 540224 : บ้านม่วงคำ สุรีพร  สีแดงเดช พี่เลี้ยงเด็กพิการ
155 สพป.สกลนคร เขต 2 540225 : บ้านดอนหวาย ชญาญ์พัฏฐ์  ผาตินาวิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
156 สพป.สกลนคร เขต 2 540225 : บ้านดอนหวาย สรรเพชร  ทองแท้ ครู
157 สพป.สกลนคร เขต 2 540226 : บ้านนาแยง นางขนิษฐา  หาญบัวคำ ครู
158 สพป.สกลนคร เขต 2 540226 : บ้านนาแยง นายนรากร  สุวัฒนกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
159 สพป.สกลนคร เขต 2 540226 : บ้านนาแยง นายชาญชัย  โพสาวัง ครู คศ3
160 สพป.สกลนคร เขต 2 540227 : บ้านหนองบัว มลิวรรณ  กุลแก้ว ครู
161 สพป.สกลนคร เขต 2 540228 : บ้านแร่ วงศกร  เพียรชนะ ครูผู้ช่วย
162 สพป.สกลนคร เขต 2 540228 : บ้านแร่ นางสาวพันธุ์ทิตย์  ฮามวัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
163 สพป.สกลนคร เขต 2 540229 : บ้านสมสะอาด ศิริพันธ์  ศูนย์จันทร์ ครู
164 สพป.สกลนคร เขต 2 540229 : บ้านสมสะอาด นางพิมพ์วลัญช์  สัพโส ครูชำนาญการพิเศษ
165 สพป.สกลนคร เขต 2 540235 : บ้านหนองแคนโคกสะอาด นางก่องแก้ว  ธรรมวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
166 สพป.สกลนคร เขต 2 540230 : บ้านหนองไฮ นางสาวสุรัตนา  นรสาร ครูผู้ช่วย
167 สพป.สกลนคร เขต 2 540230 : บ้านหนองไฮ นางพนารัตน์  ทองคำ ครูชำนาญการ
168 สพป.สกลนคร เขต 2 540231 : บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) สุรินทร์พร  เสนาคำ ครู
169 สพป.สกลนคร เขต 2 540217 : ชุมชนบ้านฝั่งแดง ลำใย  ท้าวเพชร ครู
170 สพป.สกลนคร เขต 2 540217 : ชุมชนบ้านฝั่งแดง อัมภวรรณ  บัวสกุล ครู
171 สพป.สกลนคร เขต 2 540217 : ชุมชนบ้านฝั่งแดง อัมภวรรณ  บัวสกุล ครู
172 สพป.สกลนคร เขต 2 540218 : บ้านท่าลาด นางสาวนริน  สมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
173 สพป.สกลนคร เขต 2 540219 : บ้านสงเปลือย นายสุขสิน  นาเมืองรักษ์ ครู
174 สพป.สกลนคร เขต 2 540232 : บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นายเอกลักษณ์  สายทอง ธุรการโรงเรียน
175 สพป.สกลนคร เขต 2 540233 : บ้านอุ่มเหม้า นายขวัญเมือง  ศิริบำรุง ครู
176 สพป.สกลนคร เขต 2 540233 : บ้านอุ่มเหม้า นางสาวอรพิน  วงษ์เสน ครู วิทยฐานะครูชำนาญพิเศษ
177 สพป.สกลนคร เขต 2 540234 : บ้านดงสวรรค์หนองนกกด นิรวัล  เหลาพรม ครู
178 สพป.สกลนคร เขต 2 540234 : บ้านดงสวรรค์หนองนกกด นิรวัล  เหลาพรม ครู
179 สพป.สกลนคร เขต 2 540234 : บ้านดงสวรรค์หนองนกกด นายอุทิศ  จันทรังสี ครู
180 สพป.สกลนคร เขต 2 540234 : บ้านดงสวรรค์หนองนกกด นางสาวพิมประภา  ทองประทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
181 สพป.สกลนคร เขต 2 540345 : บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ ทักษิณ  ศรีหนองห้าง ครู
182 สพป.สกลนคร เขต 2 540345 : บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ พิมพ์ลดา  กุลโท ครูธุรการ
183 สพป.สกลนคร เขต 2 540346 : บ้านดงบังป่าโจด จารุวรรณ  พรหมวิชัย ครู
184 สพป.สกลนคร เขต 2 540346 : บ้านดงบังป่าโจด ประสิทธิ์  คำจวง ครูผู้ช่วย
185 สพป.สกลนคร เขต 2 540347 : บ้านโคกตาดทอง ศุภจิรา  ฤทธิธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
186 สพป.สกลนคร เขต 2 540347 : บ้านโคกตาดทอง วนิดา  ดากะวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
187 สพป.สกลนคร เขต 2 540347 : บ้านโคกตาดทอง ชาติชาย  เหมะธุลิน ธุรการ
188 สพป.สกลนคร เขต 2 540347 : บ้านโคกตาดทอง กองคำ  เหมะธุลิน ครู
189 สพป.สกลนคร เขต 2 540348 : บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม ศศิชญาน์  แก้วคำสอน ครู
190 สพป.สกลนคร เขต 2 540348 : บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม สนิท  เหมะธุลิน ครู
191 สพป.สกลนคร เขต 2 540344 : บ้านทุ่งเชือก นางทัศชณีย์  พันธุโคตร ครู
192 สพป.สกลนคร เขต 2 540344 : บ้านทุ่งเชือก นายพิศมัย  ศรีสำราญ ครู
193 สพป.สกลนคร เขต 2 540339 : บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) โสภิดา  สิงหาด ธุรการโรงเรียน
194 สพป.สกลนคร เขต 2 540339 : บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) พิบูลย์พรรณ  ราชคำ ครู
195 สพป.สกลนคร เขต 2 540339 : บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) parawit  ratchomphu ครู
196 สพป.สกลนคร เขต 2 540340 : บ้านหนองแปน นายนินัย  คำโสภา รก.ผอ.ร.ร.หนองแปน
197 สพป.สกลนคร เขต 2 540340 : บ้านหนองแปน นางเกตุแก้ว  คำโสภา ครู
198 สพป.สกลนคร เขต 2 540341 : บ้านคำบ่อ นวลฉวี  โคตรหลง ครู
199 สพป.สกลนคร เขต 2 540341 : บ้านคำบ่อ นางฤทัยทิพย์  สีวงษา ครู
200 สพป.สกลนคร เขต 2 540342 : บ้านคำบิดโคกโพนยาง นางสาวกฤติยาพรรณ  แก้วคำศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
201 สพป.สกลนคร เขต 2 540342 : บ้านคำบิดโคกโพนยาง นางอุไรวรรณ  โฮมวงศ์ ครู
202 สพป.สกลนคร เขต 2 540343 : บ้านตาดภูวง นายธวัชชัย  สุวรรณไชยรบ ครู
203 สพป.สกลนคร เขต 2 540343 : บ้านตาดภูวง นางละมัย  เพ็งคำปั้ง ครู
204 สพป.สกลนคร เขต 2 540343 : บ้านตาดภูวง นางอินเขียน  ปาระพิมพ์ ครู
205 สพป.สกลนคร เขต 2 540343 : บ้านตาดภูวง วงศกร  สมัครการ ครู
206 สพป.สกลนคร เขต 2 540338 : บ้านดงคำโพธิ์ ปัญญา  โสระธิวา ครู
207 สพป.สกลนคร เขต 2 540336 : บ้านดอนยานาง นายสำเร็จ  เอกมาตร ครู
208 สพป.สกลนคร เขต 2 540336 : บ้านดอนยานาง นางวิลัยพร  เหมะธุลิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
209 สพป.สกลนคร เขต 2 540337 : บ้านโคกศาลา กฤษณา  พรหมจักร ครู
210 สพป.สกลนคร เขต 2 540337 : บ้านโคกศาลา นายนิติศาสตร์  ทิพย์มณี ครูธุรการโรงเรียน
211 สพป.สกลนคร เขต 2 540332 : บ้านผักตบ นางสาวจุรีภรณ์  พรหมศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
212 สพป.สกลนคร เขต 2 540332 : บ้านผักตบ ทรงสุดา  วงศ์ประทุม ครู คศ.3
213 สพป.สกลนคร เขต 2 540333 : บ้านไฮ่ปลาโหล ประริฉัตร  อาจหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
214 สพป.สกลนคร เขต 2 540334 : บ้านนาบ่อ ทอแสง  สมพินิจ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
215 สพป.สกลนคร เขต 2 540334 : บ้านนาบ่อ วสุธร  พรหมจักร เจ้าหน้าที่ธุรการ
216 สพป.สกลนคร เขต 2 540335 : บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม นางสาวปิยะมาศ  วะนาพรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
217 สพป.สกลนคร เขต 2 540335 : บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม aroon  khamkamen ครู
218 สพป.สกลนคร เขต 2 540328 : บ้านโพนไผ่ นายพนมไพ  ไชยบุตร ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
219 สพป.สกลนคร เขต 2 540328 : บ้านโพนไผ่ นายประเวศ  อัคพิน ครู
220 สพป.สกลนคร เขต 2 540329 : บ้านห้วยบาง นางนิรมล  ศรีพรมษา ครู
221 สพป.สกลนคร เขต 2 540329 : บ้านห้วยบาง นางสาวจิราวรรณ  นันทราช ธุรการโรงเรียน
222 สพป.สกลนคร เขต 2 540330 : บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง อดิศร   ศิริงามเมือง ธุรการ
223 สพป.สกลนคร เขต 2 540330 : บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วิวัฒน์  บุญรักษา ครู
224 สพป.สกลนคร เขต 2 540331 : บ้านหนองแวง นางสาวปริศนา  เนืองแก้ว ธุรการ
225 สพป.สกลนคร เขต 2 540331 : บ้านหนองแวง ว่าที่ร้อยตรีกฤษเกล้า  พรหมเชษฐา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
226 สพป.สกลนคร เขต 2 540331 : บ้านหนองแวง นายอดิสรณ์  เมืองมุงคุณ ครู
227 สพป.สกลนคร เขต 2 540325 : วาริชภูมิพิทยาคาร นายอดุลย์  แก้วคำแสน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3
228 สพป.สกลนคร เขต 2 540325 : วาริชภูมิพิทยาคาร นายภาคภูมิ  ไตรยขันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
229 สพป.สกลนคร เขต 2 540326 : บ้านธาตุกุดพร้าว นางสาวอภิญญา   หัศกรรจ์ ธุรการโรงเรียน
230 สพป.สกลนคร เขต 2 540326 : บ้านธาตุกุดพร้าว นางพิศมัย  โตงาม ครู
231 สพป.สกลนคร เขต 2 540327 : บ้านกุดตะกาบ สุดาวดี  สุรินทะ ครู
232 สพป.สกลนคร เขต 2 540349 : บ้านจำปาศิริราษฎร์ นางสาวมยุรี  ฤทธิธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
233 สพป.สกลนคร เขต 2 540349 : บ้านจำปาศิริราษฎร์ ไกรศร  พรมนิต ธุรการโรงเรียน
234 สพป.สกลนคร เขต 2 540349 : บ้านจำปาศิริราษฎร์ ยุทธศาสตร์  พรหมภักดี ครู
235 สพป.สกลนคร เขต 2 540350 : บ้านหนองลาดวิทยาคาร จิริยาพร  ติงสะ ครูผู้ช่วย
236 สพป.สกลนคร เขต 2 540350 : บ้านหนองลาดวิทยาคาร กมลพร  ชัยประเสริฐ ครูผู้ช่วย
237 สพป.สกลนคร เขต 2 540350 : บ้านหนองลาดวิทยาคาร ประยูร  แก้วหัวนิล ครู
238 สพป.สกลนคร เขต 2 540350 : บ้านหนองลาดวิทยาคาร ชัชวาลย์  สาขามุละ ครู
239 สพป.สกลนคร เขต 2 540351 : บ้านดอนยาวประชากรอุปการ สุกัญญา  แก้วทรายขาว ครู
240 สพป.สกลนคร เขต 2 540503 : บ้านห้วยเหล็กไฟ นางนงค์รักษ์  ไตรยขันธ์ ครู
241 สพป.สกลนคร เขต 2 540503 : บ้านห้วยเหล็กไฟ นายสมศักดิ์  เหมะธุลิน ครู
242 สพป.สกลนคร เขต 2 540504 : บ้านดงสว่าง นายชัยณรงค์  นนสุราช เจ้าหน้าที่ธุรการ
243 สพป.สกลนคร เขต 2 540504 : บ้านดงสว่าง นางวินัฎดา  เป้งคำภา ครู
244 สพป.สกลนคร เขต 2 540505 : บ้านหนองเบญจ นายบาล  สัตถาผล ครู
245 สพป.สกลนคร เขต 2 540505 : บ้านหนองเบญจ กนกวรรณ  พานะลม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
246 สพป.สกลนคร เขต 2 540508 : บ้านสุวรรณคาม ณัชชา   ไตรยขันธ์ ครู
247 สพป.สกลนคร เขต 2 540510 : บ้านอูนโคก นางสาวธรรมาภรณ์  บุญยอด ครูผู้ช่วย
248 สพป.สกลนคร เขต 2 540510 : บ้านอูนโคก ภาวิณี  ศรีด้วง ครู
249 สพป.สกลนคร เขต 2 540511 : บ้านหนองบัวบาน นางสุวภา  ภูต้องใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
250 สพป.สกลนคร เขต 2 540511 : บ้านหนองบัวบาน ทศพล  เทพิน ครู
251 สพป.สกลนคร เขต 2 540511 : บ้านหนองบัวบาน อภัสรา  วงศรีจันทร เจ้าหน้าที่ธุรการ
252 สพป.สกลนคร เขต 2 540511 : บ้านหนองบัวบาน พรสวรรค์  ปัญญาบัณฑิตกุล ครู
253 สพป.สกลนคร เขต 2 540507 : บ้านโคกมะนาวทันสมัย นิภา  บุญไชยโย ครู
254 สพป.สกลนคร เขต 2 540507 : บ้านโคกมะนาวทันสมัย ปนัดดา  รังคะราษฎร์ ครู
255 สพป.สกลนคร เขต 2 540509 : บ้านหนองผักเทียม ดนัย  ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
256 สพป.สกลนคร เขต 2 540509 : บ้านหนองผักเทียม สุวิทย์  เหมะธุลิน ครู
257 สพป.สกลนคร เขต 2 540506 : ชุมชนบ้านหนองปลิง นายสถิตย์  หัสจันทอง ครู
258 สพป.สกลนคร เขต 2 540506 : ชุมชนบ้านหนองปลิง ธงชัย  สารีนันท์ ธุรการ
259 สพป.สกลนคร เขต 2 540421 : บ้านค้อใต้ นางสาวสายใจ  คำแก้ว ครูธุรการโรงเรียน
260 สพป.สกลนคร เขต 2 540421 : บ้านค้อใต้ กรวรรณ  กองสมบัติ ครู
261 สพป.สกลนคร เขต 2 540422 : บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) วิชัย  ต้นเกษ พนักงานราชการ
262 สพป.สกลนคร เขต 2 540422 : บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) นางศรอนงค์  จันทร์เต็ม ครู
263 สพป.สกลนคร เขต 2 540423 : บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) นางวงเดือน  คุณวงศ์ ครู
264 สพป.สกลนคร เขต 2 540423 : บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) จรูญ  บุริพา ครู
265 สพป.สกลนคร เขต 2 540424 : ชุมพลศึกษา นายอดินันท์    ไชยเดช ครู
266 สพป.สกลนคร เขต 2 540425 : คำเจริญวิทยา นายชำนาญ  ปักษี ครู
267 สพป.สกลนคร เขต 2 540425 : คำเจริญวิทยา หนึ่งฤทัย  อัมวงศ์ ธุรการ
268 สพป.สกลนคร เขต 2 540426 : กุดจิกนาสมบูรณ์ นางวินิจชนันท์  จามน้อยพรม ครู วิทยฐานครูชำนาญการพิเศษ
269 สพป.สกลนคร เขต 2 540426 : กุดจิกนาสมบูรณ์ พิฐชญาณ์  เรืองกิจวัฒนาพร ครูธุรการ
270 สพป.สกลนคร เขต 2 540418 : บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) นายสายัญ  กำแหงมิตร ครู
271 สพป.สกลนคร เขต 2 540418 : บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) ประวิตร  คำภูแสน ครู
272 สพป.สกลนคร เขต 2 540419 : บ้านยางคำ นายวิรัตน์  กุลชาติ ครู
273 สพป.สกลนคร เขต 2 540419 : บ้านยางคำ นางสาวธัญฑิตา  ชายกวด ครูผู้ช่วย
274 สพป.สกลนคร เขต 2 540419 : บ้านยางคำ นายสถิตย์  วิเศษชู ครู
275 สพป.สกลนคร เขต 2 540414 : บ้านคำสะอาด ชูเกียรติ  ศิริดล ครู
276 สพป.สกลนคร เขต 2 540414 : บ้านคำสะอาด อรุณี  ศรีพรหมษา ครู
277 สพป.สกลนคร เขต 2 540414 : บ้านคำสะอาด อรัญญา  แก้ววิเชียร ธุรการโรงเรียน
278 สพป.สกลนคร เขต 2 540414 : บ้านคำสะอาด นายสไกร  ศรีพรหมษา ครู
279 สพป.สกลนคร เขต 2 540414 : บ้านคำสะอาด มาลีพร  ด้วงโต้ด ครู
280 สพป.สกลนคร เขต 2 540415 : บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา นางนภา  โตอุตตชนม์ ครู
281 สพป.สกลนคร เขต 2 540416 : บ้านหนองหมากแซว วรรณฉวี  กลางนา ครู
282 สพป.สกลนคร เขต 2 540416 : บ้านหนองหมากแซว ศรามา  ศรีวิพันธุ์ ครู
283 สพป.สกลนคร เขต 2 540417 : บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) ศิริวิทย์  พงศ์สิทธิศักดิ์ ครู
284 สพป.สกลนคร เขต 2 540366 : บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) นางสาวศิรินภา  บุญรักษา ครู
285 สพป.สกลนคร เขต 2 540366 : บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) นายสรเลข  กรวิรัตน์ ผู้อำนวยการ
286 สพป.สกลนคร เขต 2 540366 : บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) ปิยะพงษ์  อำนวย ธุรการ
287 สพป.สกลนคร เขต 2 540366 : บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) กมลทิพย์  บุญช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ
288 สพป.สกลนคร เขต 2 540366 : บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) นายทนุ   อารยกูล รองผู้อำนวยการ
289 สพป.สกลนคร เขต 2 540367 : บ้านโคกคอนดอนม่วย ปรียะพร  วงษาจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
290 สพป.สกลนคร เขต 2 540367 : บ้านโคกคอนดอนม่วย วีระวัฒน์  ศิริโสม รอง ผู้อำนวยการ
291 สพป.สกลนคร เขต 2 540368 : บ้านบึงโน สุรศักดิ์  ขันธะจันทร์ ครู
292 สพป.สกลนคร เขต 2 540368 : บ้านบึงโน นายอนุวัฒน์  ขันธะจันทร์ ครู
293 สพป.สกลนคร เขต 2 540368 : บ้านบึงโน อภิวันทน์  คำผง ครู
294 สพป.สกลนคร เขต 2 540369 : บ้านหนองไผ่ พิศณุพงษ์  วัชรเสถียร ครู
295 สพป.สกลนคร เขต 2 540369 : บ้านหนองไผ่ นายเทพพิทักษ์  ศิริโสม ครู
296 สพป.สกลนคร เขต 2 540369 : บ้านหนองไผ่ นางสาวภัทราภรณ์  เศษฐา ครู
297 สพป.สกลนคร เขต 2 540370 : บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) นันทิกานต์  ไพคำนาม ธุรการ
298 สพป.สกลนคร เขต 2 540370 : บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) นางศิริพร  ตะนนท์ ครู
299 สพป.สกลนคร เขต 2 540370 : บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) สุดารัตน์  กันทะมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
300 สพป.สกลนคร เขต 2 540372 : บ้านตาล นายรัฐศักดิ์  ศรีวงษ์ ครูธุรการ
301 สพป.สกลนคร เขต 2 540372 : บ้านตาล นายนิวัติศักดิ์  โคตรปัญญา ครู
302 สพป.สกลนคร เขต 2 540372 : บ้านตาล นิวัติศักดิ์  โคตรปัญญา ครู คศ. 3
303 สพป.สกลนคร เขต 2 540381 : บ้านตาลโกน ศักดิ์ชาย  สมโชค ครู
304 สพป.สกลนคร เขต 2 540382 : บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) บุญนำ  บุญล้ำ ครู
305 สพป.สกลนคร เขต 2 540382 : บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) ศุภชัย ชรัตน์  ชรัตน์ ครู อัตราจ้าง
306 สพป.สกลนคร เขต 2 540384 : บ้านหนองดินดำ นายสุริยัน  ไชยพะยวน ครู
307 สพป.สกลนคร เขต 2 540384 : บ้านหนองดินดำ นางสาวหมวย  สอนสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
308 สพป.สกลนคร เขต 2 540384 : บ้านหนองดินดำ จิตติศักดิ์  ไชยรบ ธุรการ
309 สพป.สกลนคร เขต 2 540384 : บ้านหนองดินดำ แกล้วกล้า   คำภูแสน ครู
310 สพป.สกลนคร เขต 2 540384 : บ้านหนองดินดำ นายเมธี  สีหาปัน ครูอัตราจ้าง
311 สพป.สกลนคร เขต 2 540383 : บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) ชนนิกานต์  นันทราช ครู
312 สพป.สกลนคร เขต 2 540385 : บ้านหนองหลักช้าง นายจอมพล  เหมะธุลิน ครู
313 สพป.สกลนคร เขต 2 540385 : บ้านหนองหลักช้าง นางทิพย์วรรณ  ภูสังวาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
314 สพป.สกลนคร เขต 2 540386 : บ้านนาเตียง นายประภาส  เขียวดวงดี ครู
315 สพป.สกลนคร เขต 2 540386 : บ้านนาเตียง นายธีระศักดิ์  ทองโคตร ครู
316 สพป.สกลนคร เขต 2 540387 : บ้านหนองหวาย สุวรรณา  โพธิ์ศรี ครู
317 สพป.สกลนคร เขต 2 540397 : ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา อำนาจ  สีสุด ครู
318 สพป.สกลนคร เขต 2 540397 : ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา ทัชนนท์  สัตถาผล ครูธุรการโรงเรียน
319 สพป.สกลนคร เขต 2 540398 : บ้านเตาไหสร้างแก้ว นางวรรณทิภา  คำผง ครู
320 สพป.สกลนคร เขต 2 540399 : บ้านม้า กิตติพงษ์  โภคาพานิช เจ้าหน้าที่ธุรการ
321 สพป.สกลนคร เขต 2 540399 : บ้านม้า นายรังสรรค์  ธนะคำดี ครู
322 สพป.สกลนคร เขต 2 540400 : บ้านดอนยานาง บุญสินธุ์  พงษ์ไทย ครูรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
323 สพป.สกลนคร เขต 2 540400 : บ้านดอนยานาง ปราณี  ดาศรี ครูชำนาญการพิเศษ
324 สพป.สกลนคร เขต 2 540400 : บ้านดอนยานาง นางสาวชยามล  ชาติสุข ธุรการ
325 สพป.สกลนคร เขต 2 540401 : บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) นางจารุณี   ทองแซง ครู
326 สพป.สกลนคร เขต 2 540401 : บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) นายชัยวัฒน์  โอตาไสย ครู
327 สพป.สกลนคร เขต 2 540401 : บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) นางสาวนาวิน  พรมน้อย ครูธุรการ
328 สพป.สกลนคร เขต 2 540402 : บ้านหนองหว้า นางละอองดาว  ไชยศรีหา ครู
329 สพป.สกลนคร เขต 2 540394 : บ้านหินโงมโนนสร้างไพ วีระชัย  อินทรเกษม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
330 สพป.สกลนคร เขต 2 540394 : บ้านหินโงมโนนสร้างไพ นายวิทยวัฒน์  เนื่องจากจันทร์ ธุรการ
331 สพป.สกลนคร เขต 2 540395 : บ้านโคกหลวง นายวิทูรย์  จันทร์ต้น ครู
332 สพป.สกลนคร เขต 2 540395 : บ้านโคกหลวง นายอนิวัต  สุขพอดี ครู
333 สพป.สกลนคร เขต 2 540391 : บ้านคันชา พรทิพา  สรรพโส ธุรการโรงเรียน
334 สพป.สกลนคร เขต 2 540391 : บ้านคันชา นายพิทักษ์  คำพวง พนักงานธุรการ
335 สพป.สกลนคร เขต 2 540392 : บ้านหนองหอย นายจีรวัฒน์  พิมพ์ปัดชา ครู
336 สพป.สกลนคร เขต 2 540393 : บ้านธาตุ นางสาวกมลพัชร  คำพวง ครู
337 สพป.สกลนคร เขต 2 540393 : บ้านธาตุ นางสาว ลลิตา สัพโส  สัพโส ธุรการโรงเรียน
338 สพป.สกลนคร เขต 2 540393 : บ้านธาตุ นายสุดใจ  นามขันคุณ ครู
339 สพป.สกลนคร เขต 2 540393 : บ้านธาตุ ศักดา  ดัดผ่อง ครู
340 สพป.สกลนคร เขต 2 540427 : บงใต้โนนรังพัฒนา ขวัญฤทัย  พามี ครู
341 สพป.สกลนคร เขต 2 540427 : บงใต้โนนรังพัฒนา ขวัญฤทัย  พามี ครู
342 สพป.สกลนคร เขต 2 540428 : บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) นภารัตน์  อุดทุมพร ธุรการโรงเรียน
343 สพป.สกลนคร เขต 2 540428 : บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) ประกายแก้ว  เตโชจิตร ครู
344 สพป.สกลนคร เขต 2 540429 : บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) นางสาวณัฐยา   บัวชุม ธุรการ
345 สพป.สกลนคร เขต 2 540429 : บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) นรินทร์  แสงบุราณ ครู
346 สพป.สกลนคร เขต 2 540430 : บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นางอรชร  ศรีสร้อย ครู
347 สพป.สกลนคร เขต 2 540430 : บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นางสาวนวพร  โสรินทร์ ครูผู้ช่วย
348 สพป.สกลนคร เขต 2 540430 : บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นีรนุช  วุฒนาม ครูธุรการ
349 สพป.สกลนคร เขต 2 540430 : บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี จตุพร  ขันธุลา ครู
350 สพป.สกลนคร เขต 2 540430 : บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นายสินธุวัตร  ศรีสร้อย ครูชำนาญการพิเศษ
351 สพป.สกลนคร เขต 2 540431 : บ้านโคกหนองกุง ปิยะพร   จักรอันดี ธุรการโรงเรียน
352 สพป.สกลนคร เขต 2 540431 : บ้านโคกหนองกุง ไพเราะ  สุเมผา ครู
353 สพป.สกลนคร เขต 2 540431 : บ้านโคกหนองกุง นางเกศมณี  มาเจริญกุล ครู
354 สพป.สกลนคร เขต 2 540432 : บ้านคำนาดี นางสาวนุชนภางค์  พ่อคุณตรง ครู
355 สพป.สกลนคร เขต 2 540433 : ชุมชนบงเหนือ นางสาวอนามิกา  อิ่มเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
356 สพป.สกลนคร เขต 2 540433 : ชุมชนบงเหนือ ขวัญฤทัย  นรสาร ครู
357 สพป.สกลนคร เขต 2 540433 : ชุมชนบงเหนือ นายสงบ  เขียวคง ครู
358 สพป.สกลนคร เขต 2 540434 : บ้านดอนหัน นางศิริวรรณ์  ทะสี ครู คศ.3
359 สพป.สกลนคร เขต 2 540435 : บ้านขาว panithan  pooweangkeaw ครู
360 สพป.สกลนคร เขต 2 540435 : บ้านขาว นางสาวพรทิวา  แก้วมะ ครู
361 สพป.สกลนคร เขต 2 540436 : บ้านบาก parichart  phiphitthaphan เจ้าหน้าที่ธุรการ
362 สพป.สกลนคร เขต 2 540436 : บ้านบาก กาญจนา  พิมพาเลีย ครูธุรการ
363 สพป.สกลนคร เขต 2 540437 : บ้านจำปานาถ่อน อรรถพล  สุเมผา ธุรการ
364 สพป.สกลนคร เขต 2 540437 : บ้านจำปานาถ่อน นายทวีศกดิ์  แสงจันทร์ ครู
365 สพป.สกลนคร เขต 2 540437 : บ้านจำปานาถ่อน นางสงวน  แสงจันทร์ ครู
366 สพป.สกลนคร เขต 2 540438 : บ้านโคกสวัสดี นายอำนวยศรี  ภูพันหงษ์ ครู
367 สพป.สกลนคร เขต 2 540438 : บ้านโคกสวัสดี นางสาวจิตตานันทิ์  มหาโยธี ครู
368 สพป.สกลนคร เขต 2 540439 : บ้านโนนสะอาด ก่อเกียรติ  ใบภักดี ครู
369 สพป.สกลนคร เขต 2 540439 : บ้านโนนสะอาด สุธีรา  วิเศษสมบัติ ครู
370 สพป.สกลนคร เขต 2 540439 : บ้านโนนสะอาด พุฒิพงศ์  ขันแก้ว ธุรการ
371 สพป.สกลนคร เขต 2 540420 : บ้านหนองกุง ธนวรรธน์  นาคราช ครู
372 สพป.สกลนคร เขต 2 540405 : บ้านต้ายนาคูณวิทยา กิตติกร  อินทร์ธิวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
373 สพป.สกลนคร เขต 2 540405 : บ้านต้ายนาคูณวิทยา กรรณิการ์  อินทรีย์ ครู
374 สพป.สกลนคร เขต 2 540405 : บ้านต้ายนาคูณวิทยา สุนีย์  ทองเลิศ ครูชำนาญพิเศษ
375 สพป.สกลนคร เขต 2 540405 : บ้านต้ายนาคูณวิทยา นายสมคิด  วงศสง่า ผู้อำนวยการ
376 สพป.สกลนคร เขต 2 540405 : บ้านต้ายนาคูณวิทยา บุษยา  ไชยเทพ ธุรการ
377 สพป.สกลนคร เขต 2 540406 : บ้านดอนม่วงไข่ ประยงค์  พันธ์เทียม ครู
378 สพป.สกลนคร เขต 2 540406 : บ้านดอนม่วงไข่ รำแพน  ประทุมรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
379 สพป.สกลนคร เขต 2 540406 : บ้านดอนม่วงไข่ สมพร  บุญนาค ครู
380 สพป.สกลนคร เขต 2 540407 : บ้านคำไชยวาน นางสาวรัตนา   เกษทองมา ครูอัตราจ้าง
381 สพป.สกลนคร เขต 2 540407 : บ้านคำไชยวาน ศุภชัย  แว่นแคว้น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
382 สพป.สกลนคร เขต 2 540407 : บ้านคำไชยวาน สุริยศักดิ์  ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการ
383 สพป.สกลนคร เขต 2 540412 : บ้านนาทม กรวรรณ  สุวรรณชัยรบ ธุรการ
384 สพป.สกลนคร เขต 2 540412 : บ้านนาทม นายวิชัย  สุวรรณชัยรบ ครู
385 สพป.สกลนคร เขต 2 540413 : บ้านคำสะแนน นายณัฐพร  ผิวบาง เจ้าหน้าที่ธุรการ
386 สพป.สกลนคร เขต 2 540413 : บ้านคำสะแนน นายสุรศักดฺ์  แสงจันทร์ ครู
387 สพป.สกลนคร เขต 2 540371 : บ้านหนามแท่ง อำพร  มณีชม ครู
388 สพป.สกลนคร เขต 2 540371 : บ้านหนามแท่ง เจนจิรา  แสนเสิก ธุรการโรงเรียน
389 สพป.สกลนคร เขต 2 540371 : บ้านหนามแท่ง นางสาวกนกวรรณ  ขำเขมร ครูผู้ช่วย
390 สพป.สกลนคร เขต 2 540360 : บ้านถ่อน อนุรักษ์  ดอนเส ผู้อำนวยการโรงเรียน
391 สพป.สกลนคร เขต 2 540360 : บ้านถ่อน อนุรักษ์  ดอนเส ผู้อำนวยการโรงเรียน
392 สพป.สกลนคร เขต 2 540360 : บ้านถ่อน วีรชัย  วงศ์กาฬสินธุ์ ครู
393 สพป.สกลนคร เขต 2 540364 : บ้านหนองบัวแพ นายพิชิต  สายกัน ครู
394 สพป.สกลนคร เขต 2 540364 : บ้านหนองบัวแพ นายวีรศักดิ์   ศรีสว่าง ครู
395 สพป.สกลนคร เขต 2 540364 : บ้านหนองบัวแพ วรรณฉวี  พิลาวงค์ ธุรการ
396 สพป.สกลนคร เขต 2 540365 : บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง saroj  jongmun ครู
397 สพป.สกลนคร เขต 2 540355 : บ้านหนองตาล นายหนุ่มดี  แก้วมุกดา เจ้าหน้าที่ธุรการ
398 สพป.สกลนคร เขต 2 540355 : บ้านหนองตาล นายทัดตะวัน  มหาวัง ธุรการโรงเรียน
399 สพป.สกลนคร เขต 2 540359 : บ้านทุ่งปลากัด นายอากร  บุญคง ครู
400 สพป.สกลนคร เขต 2 540359 : บ้านทุ่งปลากัด นางสาวสุกานดา  เสนงาม ธุรการ
401 สพป.สกลนคร เขต 2 540380 : บ้านหนองหอยคัน นางนภาภรณ์  ราชไชย ครู
402 สพป.สกลนคร เขต 2 540388 : บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) ปิยนุช  วิมลภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
403 สพป.สกลนคร เขต 2 540388 : บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) ชาตรี  สรรพโส ครู
404 สพป.สกลนคร เขต 2 540389 : บ้านพันนา อาทิตยา  ชาพา เจ้าหน้าที่ธุรการ
405 สพป.สกลนคร เขต 2 540389 : บ้านพันนา สุทธิพงษ์  แลนเชย อัตราจ้าง
406 สพป.สกลนคร เขต 2 540389 : บ้านพันนา สลับ  หอมสร้อย ครู
407 สพป.สกลนคร เขต 2 540390 : บ้านถ่อน ต.พันนา พนิดา  แสนมิตร ธุรการ
408 สพป.สกลนคร เขต 2 540390 : บ้านถ่อน ต.พันนา นางสิริจรรยา  จันทร์อุบ ครูพี่เเลี้ยงฯ
409 สพป.สกลนคร เขต 2 540390 : บ้านถ่อน ต.พันนา นางวงเดือน  พงศ์สิทธิศักดิ์ ครู
410 สพป.สกลนคร เขต 2 540396 : บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) นางพานิชย์  ฤทธิ์อร่าม ธุรการโรงเรียน
411 สพป.สกลนคร เขต 2 540396 : บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) อรจิรา  พันล้ำ ครูอัตราจ้าง
412 สพป.สกลนคร เขต 2 540396 : บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) สรญา  หอมทุมมา ครูอัตราจ้าง
413 สพป.สกลนคร เขต 2 540357 : บ้านโพนสูง ปราโมทย์  โพธิืดี ธุรการ
414 สพป.สกลนคร เขต 2 540357 : บ้านโพนสูง นายสมสมัย  หารธงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
415 สพป.สกลนคร เขต 2 540357 : บ้านโพนสูง อภิชาติ  สีปัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
416 สพป.สกลนคร เขต 2 540361 : บ้านค้อโพนสวางยางชุม วิจิตร  ดีแท้ ครู
417 สพป.สกลนคร เขต 2 540361 : บ้านค้อโพนสวางยางชุม กรรณิกา   ดีแท้ ธุรการโรงเรียน
418 สพป.สกลนคร เขต 2 540362 : บ้านดอนเชียงยืน ทวีศักดิ์  ซื่อตรง ครู
419 สพป.สกลนคร เขต 2 540362 : บ้านดอนเชียงยืน กชพร  ทนุจันทร์ ครู
420 สพป.สกลนคร เขต 2 540363 : บ้านคำชนดงต้อง อัครภักดิ์  ชูบุญ ครู
421 สพป.สกลนคร เขต 2 540363 : บ้านคำชนดงต้อง จิรัชยา  นามชมภู เจ้าหน้าที่ธุรการ
422 สพป.สกลนคร เขต 2 540363 : บ้านคำชนดงต้อง ศิริพร  นางสาวศิริพร อินทริง ครูธุรการ
423 สพป.สกลนคร เขต 2 540378 : บ้านนางัว นายสมชาย  คุุณละ เจ้าหน้าที่ธุรการ
424 สพป.สกลนคร เขต 2 540378 : บ้านนางัว นภาพร  พงศ์สิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
425 สพป.สกลนคร เขต 2 540378 : บ้านนางัว พัฒสุดา  วงศ์สง่า เจ้าหน้าที่ธุรการ
426 สพป.สกลนคร เขต 2 540379 : บ้านโคกสีไค นางพรทิพย์  คำทิพย์ ครู
427 สพป.สกลนคร เขต 2 540379 : บ้านโคกสีไค อรชา  ทัศน์บุตร ครู
428 สพป.สกลนคร เขต 2 540373 : ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง นายนคร  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู
429 สพป.สกลนคร เขต 2 540373 : ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง นายวีระพงษ์  สุริยะจันทร์ ครู
430 สพป.สกลนคร เขต 2 540373 : ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง วีระพงษ์   สุริยะจันทร์ ครู
431 สพป.สกลนคร เขต 2 540374 : บ้านแวง นายสมัคร  เจริญสุข ครู
432 สพป.สกลนคร เขต 2 540374 : บ้านแวง นายสมัคร  เจริญสุข ครู
433 สพป.สกลนคร เขต 2 540375 : บ้านโนนเสาขวัญ นายกฤษณะ  เวียงวงษ์ ธุรการ
434 สพป.สกลนคร เขต 2 540375 : บ้านโนนเสาขวัญ นายสมคิด  ราชไชย ครู
435 สพป.สกลนคร เขต 2 540375 : บ้านโนนเสาขวัญ นายวรเชษฐ์  เขตคาม ครู
436 สพป.สกลนคร เขต 2 540376 : บ้านโพนงาม ประภาพร  ศิริบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
437 สพป.สกลนคร เขต 2 540376 : บ้านโพนงาม กิตติยาพร  วงศ์สามารถ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
438 สพป.สกลนคร เขต 2 540376 : บ้านโพนงาม เกชา  ยิ่งยืน พนักงาราชการ
439 สพป.สกลนคร เขต 2 540377 : บ้านสร้างแป้น นางสาวอภิญญา  พูลศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
440 สพป.สกลนคร เขต 2 540377 : บ้านสร้างแป้น นายบุญหนัก  ฤาชากูล ครู
441 สพป.สกลนคร เขต 2 540404 : บ้านหนองชาด นางอัญชุลี  แสงลี ครู
442 สพป.สกลนคร เขต 2 540358 : บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) ไพโรจน์  บุราณสาร ครู
443 สพป.สกลนคร เขต 2 540358 : บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นิกร  มาระมิ่ง ครู
444 สพป.สกลนคร เขต 2 540358 : บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) เสด็จ  แก้วแสนเมือง ครูชำนาญการ
445 สพป.สกลนคร เขต 2 540403 : บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เสฏฐวุฒิ  รวมธรรม ครูธุรการ
446 สพป.สกลนคร เขต 2 540403 : บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ประจักร  แก้วกิจ ครู
447 สพป.สกลนคร เขต 2 540352 : อนุบาลสว่างแดนดิน นางนิยะดา  อินทรเกษม ครู
448 สพป.สกลนคร เขต 2 540352 : อนุบาลสว่างแดนดิน กานดา  ธีรสิรินานนท์ ครู
449 สพป.สกลนคร เขต 2 540352 : อนุบาลสว่างแดนดิน ประสาร  น้อยก้อม ครูผู้ช่วย
450 สพป.สกลนคร เขต 2 540353 : บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) วนิดา  พันธ์เทียม ครู
451 สพป.สกลนคร เขต 2 540353 : บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นายสมเดช  ศิริบุตร ครู
452 สพป.สกลนคร เขต 2 540354 : บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ ธนาณัติ  วงศ์ถามาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
453 สพป.สกลนคร เขต 2 540354 : บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นางสาวกาญจนา  สุริยะวิทยะ ครูคศ.3
454 สพป.สกลนคร เขต 2 540356 : บ้านหวาย ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ชัย  สาไพรวัน ครู
455 สพป.สกลนคร เขต 2 540356 : บ้านหวาย นายจักรพันธ์  คำตั้งหน้า ครูผู้ช่วย
456 สพป.สกลนคร เขต 2 540356 : บ้านหวาย อาภาสี  ฮมแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
457 สพป.สกลนคร เขต 2 540408 : หนองหลวงวิทยานุกูล ยุพา  ทรายทอง ครูผู้ช่วย
458 สพป.สกลนคร เขต 2 540408 : หนองหลวงวิทยานุกูล นายวีระพล  จันทรเสนา ครู
459 สพป.สกลนคร เขต 2 540409 : บ้านโคกดินแดง นายปิยะ  สุวรรณเขตต์ ครูชำนาญการิเศษ
460 สพป.สกลนคร เขต 2 540410 : บ้านโคกสำราญ นายสมพร  เรืองโอษฐ์ ครู
461 สพป.สกลนคร เขต 2 540410 : บ้านโคกสำราญ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ  นายศักดิ์นรินทร์ วรรณพัฒน์ ครู
462 สพป.สกลนคร เขต 2 540410 : บ้านโคกสำราญ นันทนา  ถินวิจารย์ ครู
463 สพป.สกลนคร เขต 2 540411 : บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น อภิสิทธิ์  ศรีวิพันธุ์ ครู
464 สพป.สกลนคร เขต 2 540411 : บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น กัญญา  แสนศิริ ครูธุรการ
465 สพป.สกลนคร เขต 2 540456 : บ้านชัยชนะ ศศิภรณ์  ผ่องกมล ครู
466 สพป.สกลนคร เขต 2 540456 : บ้านชัยชนะ Podjana  Thipphawan ครู
467 สพป.สกลนคร เขต 2 540457 : ชุมชนบ้านท่าศิลา ปริญทร  สุระเสน ครู
468 สพป.สกลนคร เขต 2 540457 : ชุมชนบ้านท่าศิลา วชิรวิชญ์  นายกชน ครู
469 สพป.สกลนคร เขต 2 540458 : บ้านภูตะคาม ประดิษฐ์  แก้วคำแสน ครู
470 สพป.สกลนคร เขต 2 540458 : บ้านภูตะคาม นายประจักษ์  วะนาชัย ครู
471 สพป.สกลนคร เขต 2 540458 : บ้านภูตะคาม ไกรฤกษ์   สัพโส ครูผู้ช่วย
472 สพป.สกลนคร เขต 2 540459 : บ้านสีสุกห้วยโมง ถิรกร  รัชตะทองไชย ครู
473 สพป.สกลนคร เขต 2 540459 : บ้านสีสุกห้วยโมง วันวิษา  โม้ดา ครู
474 สพป.สกลนคร เขต 2 540460 : บ้านคำก้าว นายสฤษดิ์  ฝุ่นเงิน ครูชำนาญการ
475 สพป.สกลนคร เขต 2 540460 : บ้านคำก้าว นายชูทรัพย์  ภาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
476 สพป.สกลนคร เขต 2 540460 : บ้านคำก้าว วันวิืสา  จันทวัตร ครู
477 สพป.สกลนคร เขต 2 540460 : บ้านคำก้าว นางสาวศศิพร  อรัญปักษ์ ธุรการโรงเรียน
478 สพป.สกลนคร เขต 2 540461 : บ้านท่าวารี เรณู  ปลัดศรีช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ
479 สพป.สกลนคร เขต 2 540461 : บ้านท่าวารี ชยุตคมณ์  ฟองอ่อน ครูอัตราจ้าง
480 สพป.สกลนคร เขต 2 540450 : บ้านปทุมวาปี นางสปิง  แสงลี ครู
481 สพป.สกลนคร เขต 2 540450 : บ้านปทุมวาปี วาสินี  พรมศรี ครู
482 สพป.สกลนคร เขต 2 540450 : บ้านปทุมวาปี วาสินี  พรมศรี ครู
483 สพป.สกลนคร เขต 2 540450 : บ้านปทุมวาปี นางสาวสุดารัตน์  สุนารักษ์ เจ้าหน้าที่ธรุการโรงเรียน
484 สพป.สกลนคร เขต 2 540451 : บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) วรวุฒิ  นันทราช ครู
485 สพป.สกลนคร เขต 2 540451 : บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) ชไมพร  แสนทัน ตรูผู้ช่วย
486 สพป.สกลนคร เขต 2 540452 : บ้านโพนสวาง นวมินทร์  อินธิปีก ครู
487 สพป.สกลนคร เขต 2 540453 : บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) นายบรรณศักดิ์  เกลี้ยงกลิ่น พนักงานราชการ
488 สพป.สกลนคร เขต 2 540453 : บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) นายจุรินทร์  ดวงมาลย์ ครู
489 สพป.สกลนคร เขต 2 540453 : บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) นายประหยัด  สุนทร ครู
490 สพป.สกลนคร เขต 2 540454 : อภัยดำรงธรรม รัตนา  ผลบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
491 สพป.สกลนคร เขต 2 540454 : อภัยดำรงธรรม วิศรุฒ  วิศรุฒ พรมเสนา ครู
492 สพป.สกลนคร เขต 2 540454 : อภัยดำรงธรรม นายศรัณย์  แสงเทพ ครู
493 สพป.สกลนคร เขต 2 540455 : บ้านหนองม่วง เวียงชัย  นามวงษ์ ครู
494 สพป.สกลนคร เขต 2 540455 : บ้านหนองม่วง ลักษณีวรรณ  นามวงษ์ ครู
495 สพป.สกลนคร เขต 2 540455 : บ้านหนองม่วง ฟื้น  พรหมวิชัย ครู
496 สพป.สกลนคร เขต 2 540448 : บ้านโคกสะอาด มิลตรา  มิลตรา ภูปานผา เจ้าหน้าที่ธุรการ
497 สพป.สกลนคร เขต 2 540448 : บ้านโคกสะอาด นางสาวปาลิดา  มาจรัล ครูอัตราจ้าง
498 สพป.สกลนคร เขต 2 540448 : บ้านโคกสะอาด สินชัย  ตลับเงิน ครู
499 สพป.สกลนคร เขต 2 540448 : บ้านโคกสะอาด ปิยนุช  อ่อนพุทธา ครูอัตราจ้าง
500 สพป.สกลนคร เขต 2 540448 : บ้านโคกสะอาด วิจิตรา  ขาวขันธ์ ครูอัตราจ้าง
501 สพป.สกลนคร เขต 2 540448 : บ้านโคกสะอาด ระพีพรรณ  เกลี้ยงกลิ่น ครูอัตราจ้าง
502 สพป.สกลนคร เขต 2 540449 : จงกลกิตติขจรวิทยา ปราเมศวร์  วงศ์ภาคำ ครู
503 สพป.สกลนคร เขต 2 540449 : จงกลกิตติขจรวิทยา ภคมน  ธนกรกุลชัย ครู
504 สพป.สกลนคร เขต 2 540449 : จงกลกิตติขจรวิทยา นางสาวรจนา  เเสงลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
505 สพป.สกลนคร เขต 2 540446 : บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นางสาวปิยนันท์  ชนะมาร ธุรการ
506 สพป.สกลนคร เขต 2 540446 : บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) ภูมิสิทธิ์  มิ่งชะนิด ครู
507 สพป.สกลนคร เขต 2 540447 : บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) รัตมณี  สุทธิอาจ ครู
508 สพป.สกลนคร เขต 2 540447 : บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) นางสาวกฤตตากานต์   ทัศนิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
509 สพป.สกลนคร เขต 2 540444 : บ้านไทยเจริญ kowat  sriubol ผู้อำนวยการโรงเรียน
510 สพป.สกลนคร เขต 2 540444 : บ้านไทยเจริญ วิทวัฒน์  มาระอินทร์ ธรุก่รโรงเรียน
511 สพป.สกลนคร เขต 2 540444 : บ้านไทยเจริญ โกวัฒน์  ศรีอุบล ผู้อำนวยการโรงเรียน
512 สพป.สกลนคร เขต 2 540445 : อุดมสังวรวิทยา กมลชนก  ศรีสุดา ครูผู้ช่วย
513 สพป.สกลนคร เขต 2 540445 : อุดมสังวรวิทยา มัชฌิมา  บุญเลิศ ครู
514 สพป.สกลนคร เขต 2 540440 : ชุมชนส่องดาว นายภัคพงษ์  โพธิ์สิม ครูธุรการ
515 สพป.สกลนคร เขต 2 540440 : ชุมชนส่องดาว ธนัช  สุริยมาตร ธุรการ
516 สพป.สกลนคร เขต 2 540441 : หนองใสพรเจริญวิทยา วรนรรณ  คุณมี ครู
517 สพป.สกลนคร เขต 2 540442 : บ้านทันสมัย นายแผน  จันทร์ศรีโคตร ครู
518 สพป.สกลนคร เขต 2 540442 : บ้านทันสมัย มัลลิกา  แสงตา เจ้าหน้าที่ธุรการ
519 สพป.สกลนคร เขต 2 540442 : บ้านทันสมัย ปิลาณี  พรมทะสาร ครูอัตราจ้าง
520 สพป.สกลนคร เขต 2 540443 : บ้านหนองกุง นายธีระพงษ์  จันทร์ศรีโคตร ผู้อำนวยการ
521 สพป.สกลนคร เขต 2 540443 : บ้านหนองกุง นายธีระพงษ์  จันทร์ศรีโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
522 สพป.สกลนคร เขต 2 540571 : บ้านโคกศิลา นายอุทัย  โคตรบัญชา ครู
523 สพป.สกลนคร เขต 2 540571 : บ้านโคกศิลา นางวารุณี   พงศ์สิทธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการ
524 สพป.สกลนคร เขต 2 540572 : บ้านหนองทุ่มหนองโจด ธีระพล  พรหมสาขันธ์ ครู
525 สพป.สกลนคร เขต 2 540572 : บ้านหนองทุ่มหนองโจด นางปัทมา  พรหมสาขันธ์ ครู
526 สพป.สกลนคร เขต 2 540572 : บ้านหนองทุ่มหนองโจด บรรจบ  ธรรมลัย ครู
527 สพป.สกลนคร เขต 2 540573 : บ้านคำบอน นำพร  อินทะวงษ์ ครูผู้ช่วย
528 สพป.สกลนคร เขต 2 540560 : อนุบาลเจริญศิลป์ อนุชิต  วงศ์กระจ่าง ครู
529 สพป.สกลนคร เขต 2 540560 : อนุบาลเจริญศิลป์ นายวิเศษ  มูลสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
530 สพป.สกลนคร เขต 2 540560 : อนุบาลเจริญศิลป์ ฉลองชัย  เราะไทยสงค์ ครูผู้ช่วย
531 สพป.สกลนคร เขต 2 540561 : บ้านทุ่งคำ ฐาปนีย์  จันทร์ศรี ครูธุรการ
532 สพป.สกลนคร เขต 2 540570 : บ้านสร้างฟาก อินธุอร  สงกาผัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
533 สพป.สกลนคร เขต 2 540570 : บ้านสร้างฟาก นายสุระศักดิ์  ทองสอดแสง ครูอัตราจ้าง
534 สพป.สกลนคร เขต 2 540570 : บ้านสร้างฟาก นางสาวธีรนันท์  แก้วศรีรัง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
535 สพป.สกลนคร เขต 2 540568 : บ้านนาดี ประทีป  แสงจำปี ครู
536 สพป.สกลนคร เขต 2 540568 : บ้านนาดี เมวดี  วังกะสา เจ้าหน้าที่ธุรการ
537 สพป.สกลนคร เขต 2 540569 : บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) ประภาส  กาญจนกัณโห ครู
538 สพป.สกลนคร เขต 2 540569 : บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) กิตติชัย  คำทองแก้ว ครู
539 สพป.สกลนคร เขต 2 540567 : บ้านแกดำ นายพงค์ศักดิ์  สุวรรณโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
540 สพป.สกลนคร เขต 2 540567 : บ้านแกดำ นางสาวศิริรัตน์   นำสงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
541 สพป.สกลนคร เขต 2 540567 : บ้านแกดำ ภควัต  นาพะพล ครู
542 สพป.สกลนคร เขต 2 540562 : บ้านหนองฮังแหลว นายภานุพงษ์  คำภูษา ผู้อำนวยการ
543 สพป.สกลนคร เขต 2 540562 : บ้านหนองฮังแหลว วัชระ  พิมพ์สิทธิ์ ครูธุรการ
544 สพป.สกลนคร เขต 2 540580 : บ้านทุ่งแก นางอัญธิกา  ศรีระวรรณ ธุรการ
545 สพป.สกลนคร เขต 2 540580 : บ้านทุ่งแก สมศักดิ์  ขุนทูน ครู
546 สพป.สกลนคร เขต 2 540578 : บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) สรนิตย์  บุญศรีรัตน์ ครู
547 สพป.สกลนคร เขต 2 540578 : บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) นางสาวละมูล  วะโลหะ ครู
548 สพป.สกลนคร เขต 2 540579 : บ้านดอนชัยวิทยา นางจิราภรณ์   คุณารักษ์ ครู
549 สพป.สกลนคร เขต 2 540563 : บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา รัญดร  ทองเดช ครู
550 สพป.สกลนคร เขต 2 540563 : บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา ธัญญาทิพย์   แสนเมือง ครูผู้ช่วย
551 สพป.สกลนคร เขต 2 540563 : บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา ประยุร  ดารา ครูธุรการ
552 สพป.สกลนคร เขต 2 540563 : บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา นายถาวร  คำเพชรดี ครู
553 สพป.สกลนคร เขต 2 540564 : หนองจาน นางพิสดา  พระราช ครู
554 สพป.สกลนคร เขต 2 540564 : หนองจาน นางสาวนพรัตน์  คำแหงพล ครูธุรการ
555 สพป.สกลนคร เขต 2 540565 : บ้านหนองน้อย นายธนากร  ยิ่งยืน ครู
556 สพป.สกลนคร เขต 2 540565 : บ้านหนองน้อย จารุณีย์  คำโสภา ครู
557 สพป.สกลนคร เขต 2 540566 : บ้านหนองแสง ทศพล  มีพรหม ครู
558 สพป.สกลนคร เขต 2 540574 : บ้านเหล่าบ้านถ่อน นายปิยณัฐ  วงศ์เครือศร ครู
559 สพป.สกลนคร เขต 2 540574 : บ้านเหล่าบ้านถ่อน ไพลิน  สุมังคละ ครู
560 สพป.สกลนคร เขต 2 540574 : บ้านเหล่าบ้านถ่อน ตะวัน  วรรณจำรัส ครู
561 สพป.สกลนคร เขต 2 540575 : บ้านหนองแวงน้อย พิชาญ   นามโคตร ครูผู้ช่วย
562 สพป.สกลนคร เขต 2 540575 : บ้านหนองแวงน้อย กันยากานต์   จักรเสน ครูธุรการ
563 สพป.สกลนคร เขต 2 540576 : บ้านดงบาก นางสาวศิริพร  ทุมอุบล เจ้าหน้าที่ธุรการ
564 สพป.สกลนคร เขต 2 540576 : บ้านดงบาก วิลาวัณย์  กุระจินดา ครูผู้ช่วย
565 สพป.สกลนคร เขต 2 540576 : บ้านดงบาก กุลพงษ์  สาขามุละ ครูผู้ช่วย
566 สพป.สกลนคร เขต 2 540577 : บ้านโพนบกหนองผือ นายวานิช  วิภาวิน ครู ชำนาญการพิเศษ
567 สพป.สกลนคร เขต 2 540585 : บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นางสุกัลยา  โยปัดทุม ครู
568 สพป.สกลนคร เขต 2 540585 : บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นางปิยะมล  คนแรง ครูชำนาญการ
569 สพป.สกลนคร เขต 2 540586 : บ้านคำเม็ก เอื้อน  บุญรุ่ง ครู
570 สพป.สกลนคร เขต 2 540581 : บ้านนาสีนวล วีระยุทธ  อ่อนสุระทุม ครู
571 สพป.สกลนคร เขต 2 540584 : ทุ่งเจริญพัฒนา ธิดารัตน์  สุวรรณา ครูผู้ช่วย
572 สพป.สกลนคร เขต 2 540582 : บ้านดงสง่า จิรยา  ลูกเงาะ ครู
573 สพป.สกลนคร เขต 2 540582 : บ้านดงสง่า ธนายุทธ  ช่อมะลิ ครู
574 สพป.สกลนคร เขต 2 540583 : บ้านหนองแปน นางสุภัคชญา   บุญมาก ครู ค.ศ. 3
575 สพป.สกลนคร เขต 2 540583 : บ้านหนองแปน วิรักษ์   พิมพการ ครู