รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540193 บ้านดอนม่วย มณีรัตน์  บุญยืน ครู อนุมัติ
2 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540194 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว มยุรี   ฤทธิธรรม ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
3 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540195 บ้านช้างมิ่ง นางสาวเเสงเดือน  สมผล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
4 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540195 บ้านช้างมิ่ง ดวง  อุ่นคำ ครู อนุมัติ
5 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540196 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นายอดินันท์  สุจริต ครู อนุมัติ
6 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540197 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นายจตุพล  ชนะชัยพันธุ์ ครู อนุมัติ
7 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540198 บ้านตาลเลียน นางสาวสุชานัน   ศรีสร้อย ครู อนุมัติ
8 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540185 บ้านเชิงชุม ภิเรทชัย  คำทะเนตร ครู อนุมัติ
9 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540185 บ้านเชิงชุม สุวรรณา  โฉมจุ้ย ครู อนุมัติ
10 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540188 บ้านโนนพอก hatsadee  nantasook ครู อนุมัติ
11 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540188 บ้านโนนพอก นายสมสุข  โคตรพรม ครู อนุมัติ
12 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540189 บ้านกุดน้ำขุ่น นายนครมา   พนันชัย ครู อนุมัติ
13 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540190 บ้านนาขามผดุงวิทยา นางรัชนี  ทิลารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
14 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540192 บ้านถ่อน อภูดม  นาโควงค์สกุล ครู อนุมัติ
15 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540208 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นางสุจิตรา  วงษ์สมศรี ครู อนุมัติ
16 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540209 บ้านหนองผือ วรุุณี  ทิพชาติ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
17 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540209 บ้านหนองผือ จิตระดา  งามแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
18 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540210 บ้านนาเลา นางนวลจันทร์  พันธะสา ครู อนุมัติ
19 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540210 บ้านนาเลา นายชยณัฏฐ์   ศรีดารักษ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
20 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540211 บ้านอูนดง ธิดาทิพย์  ถานะลุน ครู อนุมัติ
21 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540212 บ้านนาใน วีระศักดิ์  นาคะอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
22 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540212 บ้านนาใน แสงมณี   นรบุตร ครู อนุมัติ
23 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540213 บ้านผักคำภู นายฉัตรชัย  ถานะลุน ครู อนุมัติ
24 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540176 บ้านโนนเรือตอเรือ จุรีภรณ์  ทองมุล ครู อนุมัติ
25 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540176 บ้านโนนเรือตอเรือ นายณัฐกิตติ์   อริยะไพสิฐ ครู อนุมัติ
26 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540176 บ้านโนนเรือตอเรือ ศราวุธ  วงศ์เตชะ ครูธุรการ อนุมัติ
27 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540177 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นิตยา  เจริญอินทร์ ครู อนุมัติ
28 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540178 บ้านกลางหนองดินดำ ปนัดดา  เหลาแตว ครู อนุมัติ
29 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540178 บ้านกลางหนองดินดำ ดิเรก  กลยนี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
30 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540178 บ้านกลางหนองดินดำ สุสิตรา  ใครบุตร ข้าราชการครู อนุมัติ
31 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540179 บ้านนาสาวนาน นางจุฑารัตน  สุวรรณ ครู อนุมัติ
32 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540180 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ วชรกมล  พนิตอนงกริต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
33 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540180 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางวชรกมล  พนิตอนงกริต ครู อนุมัติ
34 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540181 บ้านภูเพ็ก สิทธิศักดิ์  จันทร์มาลา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
35 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540181 บ้านภูเพ็ก สารี่  ไชยตะมาตย์ ครู อนุมัติ
36 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540181 บ้านภูเพ็ก นางสาวนฤมล  แจนโกนดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
37 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540162 บ้านบะฮี วรวุฒิ  แพงดวงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
38 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540163 บ้านท่าสองคอน นายสุชาติ  นามม่อง ครู คศ.3 อนุมัติ
39 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540163 บ้านท่าสองคอน ปรารถนา  สาขา ครู อนุมัติ
40 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540164 บ้านนาตากาง ประทุมวัน  เตียงพลกรัง ครู อนุมัติ
41 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540164 บ้านนาตากาง นายประวิทย์  นนตะเสน ครู อนุมัติ
42 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540165 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นางสาวอรพรรณ   บุญศรี พี่เลี้ยงเด็ก อนุมัติ
43 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540165 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นางอรพิน  แก้วก่า ครูธุรการ อนุมัติ
44 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540166 บ้านบะหัวเมย ทองเปรียว  จันทร์ทองศรี ครู อนุมัติ
45 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540158 อนุบาลพรรณานิคม นางปิยะภา  เกตุวงษา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
46 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540158 อนุบาลพรรณานิคม นายรวินทร์  เดชราช ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
47 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540159 วัดสุทธิมงคล นายวีรชาติ   กาญจนกัณโห ึครู อนุมัติ
48 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540160 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) ปิยะวรรณ  พันดา ครูธุรการ อนุมัติ
49 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540160 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) นางสุนทรี  วงศ์กาฬสินธุ์ ครู อนุมัติ
50 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540161 บ้านบะทองนาหัวช้าง อริสรา  เพชรวิชัย ครูธุรการ อนุมัติ
51 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540161 บ้านบะทองนาหัวช้าง ทรงยศ  จันทมงคล ครู อนุมัติ
52 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540167 พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม) ดนัย  ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
53 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540167 พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม) นางสุรินทร์  จันฤๅไชย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
54 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540173 ชุมชนบดมาดพอกน้อย จิรประภา  อ่อนธรรมา ครู อนุมัติ
55 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540173 ชุมชนบดมาดพอกน้อย lamai  tisakorn ครู อนุมัติ
56 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540173 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นายจารึก  เกื้อทาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย อนุมัติ
57 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540174 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ นายลือชัย  สุวรรณไตร ครู อนุมัติ
58 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540174 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ นายลือชัย   สุวรรณไตร ครู อนุมัติ
59 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540175 บ้านสมสะอาด Sorapech  Putthamart อนุมัติ
60 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540175 บ้านสมสะอาด ไพลิน  ฮุงหวน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
61 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540182 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นายประยุทธ  เกตุวงศ์ษา ครู อนุมัติ
62 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540183 บ้านสูงเนินสามัคคี พัฒนา  กลยนี รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
63 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540183 บ้านสูงเนินสามัคคี นายอิสระ  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
64 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540183 บ้านสูงเนินสามัคคี นางพันศักดิ์  ก้อนตาล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
65 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540206 บ้านทิดไทย ฉวีวรรณ์  ศูนย์จันทร์ ครู อนุมัติ
66 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540206 บ้านทิดไทย นางสาวพรรณิภา  ไชยศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540207 บ้านคำแหว นางสาวธิดารัตน์  คลังทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
68 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540200 บ้านไร่บ้านไฮ่ กิตติพงษ์  พรมทอง ครู อนุมัติ
69 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540200 บ้านไร่บ้านไฮ่ นิตยา  ไชยปัญหา ครู อนุมัติ
70 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540201 บ้านคำข่า พงศกร  นนธิราช ครู อนุมัติ
71 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540202 บ้านโนนอุดม กิตติศักดิ์  เสือประโคน ครู อนุมัติ
72 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540203 บ้านโคก นายทวีศักดิ์  บุตรศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
73 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540203 บ้านโคก นายทวีศักดิ์  บุตรศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
74 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540203 บ้านโคก นางศรีตระกูล  สุทธิโคตร ครู อนุมัติ
75 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540204 บ้านเสาขวัญกุดก้อม นางสาวธิดารัตน์  คลังทอง ครูธุรการ อนุมัติ
76 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540205 บ้านหินแตก นางสาวนิรามัย  ป้อมไชยา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
77 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540205 บ้านหินแตก นายศุภฤกษ์  มะลิทอง ครู อนุมัติ
78 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540205 บ้านหินแตก นางสาวพิศมัย  บาลลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
79 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540168 บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) นางพิมพัชร์  การุญ ครู อนุมัติ
80 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540168 บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) จุฬาภรณ์  เขตปัญญา ครู อนุมัติ
81 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540169 บ้านบึง นางสุภาณี  จันทร์เพ็งเพ็ญ ครู อนุมัติ
82 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540170 บ้านหนองหวาย สุจิตรา  เมืองแสน ครู อนุมัติ
83 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540171 บ้านเปือย นางวิรัตน์  อัมราช ครู อนุมัติ
84 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540172 บ้านขมิ้น นางมณีไพ  แก้วก่า ครู อนุมัติ
85 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540172 บ้านขมิ้น นางสาวกนกพร   เรียมแสน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
86 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540184 บ้านบัว (สระพังวิทยา) เกศินี  เห็นหลอด ครู อนุมัติ
87 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540184 บ้านบัว (สระพังวิทยา) ณัฐพล  ทองมุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
88 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540186 บ้านสว่าง ภัทธิรา  โลหะชาติ ธุรการ อนุมัติ
89 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540186 บ้านสว่าง ปาณิสรา  นิมมา ธุรการ อนุมัติ
90 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540186 บ้านสว่าง ชัชวาล  แก้วก่า ครู อนุมัติ
91 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540187 บ้านดอนกอย สุวีณา  สุขะ ครู อนุมัติ
92 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540191 บ้านโนนทรายคำ นางนิรันดร  จันลาวงศ์ ครู อนุมัติ
93 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540191 บ้านโนนทรายคำ นางสาวจริยา  มาตราช ครู อนุมัติ
94 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540191 บ้านโนนทรายคำ รัชนี  กันบุรมย์ ครู อนุมัติ
95 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540237 บ้านนาถ่อน นางจินดา  มิตรจันทร์ ครู อนุมัติ
96 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540238 บ้านต้นผึ้ง นางอนงค์นารถ   ไชยรา ครู อนุมัติ
97 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540239 บ้านโพนสวางกลางเจริญ สุปราณี  สาระเศรษฐ์ ครู อนุมัติ
98 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540239 บ้านโพนสวางกลางเจริญ วิทูร  พรมสิทธิ์ ครู อนุมัติ
99 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540240 บ้านนาล้อม นายประยูร  วงศ์ธรรม ครู อนุมัติ
100 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540240 บ้านนาล้อม นายไพศาล  เพชรพรรณ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
101 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540241 บ้านขัวขอนแคน ดนัย  ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
102 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540242 บ้านดอนดู่ นายพูลศักดิ์  เขียวคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
103 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540242 บ้านดอนดู่ นางสาวอมรลักษณ์   สัพโส ครู อนุมัติ
104 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540243 บ้านโนนขมิ้น ไพลิน  อุทรักษ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
105 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540243 บ้านโนนขมิ้น ศิรินันท์  รุ่งวัฒนากร ธุรการ อนุมัติ
106 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540243 บ้านโนนขมิ้น นางศศิธร  สังกฤษ ครู อนุมัติ
107 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540244 บ้านโคกสามัคคี นายกฤษฏิพงศ์  มาตะรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
108 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540244 บ้านโคกสามัคคี นางพิมพิกา   จันทร์ฤาชัย ครู อนุมัติ
109 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540244 บ้านโคกสามัคคี ลพมณี  โสมนาม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
110 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540214 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) อรุณรุ่ง  โตพัน ครู อนุมัติ
111 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540214 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สาทิตย์  วงค์มีแก้ว ครู อนุมัติ
112 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540215 บ้านนาเหมือง นายสมพาด  เจริญไชย ครู อนุมัติ
113 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540216 บ้านดอนตาลโนนสูง อุษณีย์  เคนสี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
114 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540220 บ้านหนองหญ้าปล้อง พณารัตน์  บุตรชารี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
115 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540221 บ้านสร้างขุ่ย สุกัญญา   ฮังโยธา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
116 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540222 ชุมชนดงม่วงไข่ นางวิไลพร  แซ่ตั้ง ครู อนุมัติ
117 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540223 บ้านผ้าขาวโพนแพง จิรารัตน์  บุญพูน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
118 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540224 บ้านม่วงคำ สุรีพร  สีแดงเดช พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
119 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540225 บ้านดอนหวาย สรรเพชร  ทองแท้ ครู อนุมัติ
120 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540226 บ้านนาแยง นายชาญชัย  โพสาวัง ครู คศ3 อนุมัติ
121 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540226 บ้านนาแยง นางขนิษฐา  หาญบัวคำ ครู อนุมัติ
122 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540227 บ้านหนองบัว มลิวรรณ  กุลแก้ว ครู อนุมัติ
123 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540228 บ้านแร่ วงศกร  เพียรชนะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
124 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540229 บ้านสมสะอาด นางพิมพ์วลัญช์  สัพโส ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
125 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540235 บ้านหนองแคนโคกสะอาด นางก่องแก้ว  ธรรมวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
126 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540230 บ้านหนองไฮ นางพนารัตน์  ทองคำ ครูชำนาญการ อนุมัติ
127 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540230 บ้านหนองไฮ นางสาวสุรัตนา  นรสาร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
128 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540231 บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) สุรินทร์พร  เสนาคำ ครู อนุมัติ
129 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540217 ชุมชนบ้านฝั่งแดง อัมภวรรณ  บัวสกุล ครู อนุมัติ
130 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540217 ชุมชนบ้านฝั่งแดง อัมภวรรณ  บัวสกุล ครู อนุมัติ
131 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540218 บ้านท่าลาด นางสาวนริน  สมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
132 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540219 บ้านสงเปลือย นายสุขสิน  นาเมืองรักษ์ ครู อนุมัติ
133 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540232 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นายเอกลักษณ์  สายทอง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
134 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540233 บ้านอุ่มเหม้า นางสาวอรพิน  วงษ์เสน ครู วิทยฐานะครูชำนาญพิเศษ อนุมัติ
135 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540233 บ้านอุ่มเหม้า นายขวัญเมือง  ศิริบำรุง ครู อนุมัติ
136 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540234 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด นิรวัล  เหลาพรม ครู อนุมัติ
137 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540234 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด นิรวัล  เหลาพรม ครู อนุมัติ
138 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540345 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ ทักษิณ  ศรีหนองห้าง ครู อนุมัติ
139 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540346 บ้านดงบังป่าโจด ประสิทธิ์  คำจวง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
140 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540346 บ้านดงบังป่าโจด จารุวรรณ  พรหมวิชัย ครู อนุมัติ
141 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540347 บ้านโคกตาดทอง กองคำ  เหมะธุลิน ครู อนุมัติ
142 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540347 บ้านโคกตาดทอง วนิดา  ดากะวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
143 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540348 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม สนิท  เหมะธุลิน ครู อนุมัติ
144 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540348 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม ศศิชญาน์  แก้วคำสอน ครู อนุมัติ
145 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540344 บ้านทุ่งเชือก นายพิศมัย  ศรีสำราญ ครู อนุมัติ
146 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540339 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) parawit  ratchomphu ครู อนุมัติ
147 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540339 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) พิบูลย์พรรณ  ราชคำ ครู อนุมัติ
148 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540340 บ้านหนองแปน นางเกตุแก้ว  คำโสภา ครู อนุมัติ
149 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540340 บ้านหนองแปน นายนินัย  คำโสภา รก.ผอ.ร.ร.หนองแปน อนุมัติ
150 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540341 บ้านคำบ่อ นางฤทัยทิพย์  สีวงษา ครู อนุมัติ
151 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540341 บ้านคำบ่อ นวลฉวี  โคตรหลง ครู อนุมัติ
152 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540342 บ้านคำบิดโคกโพนยาง นางอุไรวรรณ  โฮมวงศ์ ครู อนุมัติ
153 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540343 บ้านตาดภูวง นายธวัชชัย  สุวรรณไชยรบ ครู อนุมัติ
154 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540343 บ้านตาดภูวง นางอินเขียน  ปาระพิมพ์ ครู อนุมัติ
155 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540338 บ้านดงคำโพธิ์ ปัญญา  โสระธิวา ครู อนุมัติ
156 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540336 บ้านดอนยานาง นายสำเร็จ  เอกมาตร ครู อนุมัติ
157 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540337 บ้านโคกศาลา นายนิติศาสตร์  ทิพย์มณี ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
158 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540337 บ้านโคกศาลา กฤษณา  พรหมจักร ครู อนุมัติ
159 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540332 บ้านผักตบ ทรงสุดา  วงศ์ประทุม ครู คศ.3 อนุมัติ
160 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540333 บ้านไฮ่ปลาโหล ประริฉัตร  อาจหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
161 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540334 บ้านนาบ่อ ทอแสง  สมพินิจ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
162 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540335 บ้านงิ้วพังฮอ aroon  khamkamen ครู อนุมัติ
163 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540335 บ้านงิ้วพังฮอ นางสาวปิยะมาศ  วะนาพรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
164 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540328 บ้านโพนไผ่ นายประเวศ  อัคพิน ครู อนุมัติ
165 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540328 บ้านโพนไผ่ นายพนมไพ  ไชยบุตร ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
166 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540329 บ้านห้วยบาง นางนิรมล  ศรีพรมษา ครู อนุมัติ
167 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540330 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วิวัฒน์  บุญรักษา ครู อนุมัติ
168 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540331 บ้านหนองแวง นายอดิสรณ์  เมืองมุงคุณ ครู อนุมัติ
169 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540331 บ้านหนองแวง ว่าที่ร้อยตรีกฤษเกล้า  พรหมเชษฐา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
170 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540325 วาริชภูมิพิทยาคาร นายอดุลย์  แก้วคำแสน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3 อนุมัติ
171 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540326 บ้านธาตุกุดพร้าว นางพิศมัย  โตงาม ครู อนุมัติ
172 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540327 บ้านกุดตะกาบ สุดาวดี  สุรินทะ ครู อนุมัติ
173 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540349 บ้านจำปาศิริราษฎร์ ยุทธศาสตร์  พรหมภักดี ครู อนุมัติ
174 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540349 บ้านจำปาศิริราษฎร์ ไกรศร  พรมนิต ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
175 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540350 บ้านหนองลาดวิทยาคาร ประยูร  แก้วหัวนิล ครู อนุมัติ
176 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540350 บ้านหนองลาดวิทยาคาร ชัชวาลย์  สาขามุละ ครู อนุมัติ
177 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540350 บ้านหนองลาดวิทยาคาร กมลพร  ชัยประเสริฐ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
178 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540350 บ้านหนองลาดวิทยาคาร จิริยาพร  ติงสะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
179 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540351 บ้านดอนยาวประชากรอุปการ สุกัญญา  แก้วทรายขาว ครู อนุมัติ
180 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540503 บ้านห้วยเหล็กไฟ นายสมศักดิ์  เหมะธุลิน ครู อนุมัติ
181 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540503 บ้านห้วยเหล็กไฟ นางนงค์รักษ์  ไตรยขันธ์ ครู อนุมัติ
182 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540504 บ้านดงสว่าง นางวินัฎดา  เป้งคำภา ครู อนุมัติ
183 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540504 บ้านดงสว่าง นายชัยณรงค์  นนสุราช เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
184 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540505 บ้านหนองเบญจ นายบาล  สัตถาผล ครู อนุมัติ
185 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540505 บ้านหนองเบญจ นางสาวนัฐฐาพร  สิทธิวงศ์ เจ้าหน้าทีธุรการ อนุมัติ
186 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540508 บ้านสุวรรณคาม ธิตยา  ทองอินที ครู อนุมัติ
187 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540508 บ้านสุวรรณคาม ณัชชา  ไตรยขันธ์ ครู อนุมัติ
188 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540510 บ้านอูนโคก ภาวิณี  ศรีด้วง ครู อนุมัติ
189 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540511 บ้านหนองบัวบาน พรสวรรค์  ปัญญาบัณฑิตกุล ครู อนุมัติ
190 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540511 บ้านหนองบัวบาน ทศพล  เทพิน ครู อนุมัติ
191 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540511 บ้านหนองบัวบาน นางสุวภา  ภูต้องใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
192 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540507 บ้านโคกมะนาวทันสมัย ปนัดดา  รังคะราษฎร์ ครู อนุมัติ
193 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540507 บ้านโคกมะนาวทันสมัย นิภา  บุญไชยโย ครู อนุมัติ
194 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540509 บ้านหนองผักเทียม ดนัย  ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
195 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540509 บ้านหนองผักเทียม สุวิทย์  เหมะธุลิน ครู อนุมัติ
196 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540506 ชุมชนบ้านหนองปลิง นายสถิตย์  หัสจันทอง ครู อนุมัติ
197 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540421 บ้านค้อใต้ กรวรรณ  กองสมบัติ ครู อนุมัติ
198 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540421 บ้านค้อใต้ นางสาวสายใจ  คำแก้ว ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
199 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540422 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) นางศรอนงค์  จันทร์เต็ม ครู อนุมัติ
200 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540422 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) วิชัย  ต้นเกษ พนักงานราชการ อนุมัติ
201 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540423 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) จรูญ  บุริพา ครู อนุมัติ
202 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540423 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) นางวงเดือน  คุณวงศ์ ครู อนุมัติ
203 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540424 ชุมพลศึกษา นายอดินันท์    ไชยเดช ครู อนุมัติ
204 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540425 คำเจริญวิทยา นายชำนาญ  ปักษี ครู อนุมัติ
205 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540426 กุดจิกนาสมบูรณ์ นางวินิจชนันท์  จามน้อยพรม ครู วิทยฐานครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
206 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540418 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) นายสายัญ  กำแหงมิตร ครู อนุมัติ
207 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540418 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) ประวิตร  คำภูแสน ครู อนุมัติ
208 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540419 บ้านยางคำ นายสถิตย์  วิเศษชู ครู อนุมัติ
209 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540419 บ้านยางคำ นายวิรัตน์  กุลชาติ ครู อนุมัติ
210 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540414 บ้านคำสะอาด นายสไกร  ศรีพรหมษา ครู อนุมัติ
211 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540414 บ้านคำสะอาด มาลีพร  ด้วงโต้ด ครู อนุมัติ
212 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540414 บ้านคำสะอาด อรุณี  ศรีพรหมษา ครู อนุมัติ
213 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540415 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา นางนภา  โตอุตตชนม์ ครู อนุมัติ
214 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540416 บ้านหนองหมากแซว ศรามา  ศรีวิพันธุ์ ครู อนุมัติ
215 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540416 บ้านหนองหมากแซว วรรณฉวี  กลางนา ครู อนุมัติ
216 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540417 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) ศิริวิทย์  พงศ์สิทธิศักดิ์ ครู อนุมัติ
217 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540366 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) นางสาวศิรินภา  บุญรักษา ครู อนุมัติ
218 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540366 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) นายทนุ   อารยกูล รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
219 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540366 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) ปิยะพงษ์  อำนวย ธุรการ อนุมัติ
220 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540366 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) นายสรเลข  กรวิรัตน์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
221 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540367 บ้านโคกคอนดอนม่วย วีระวัฒน์  ศิริโสม รอง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
222 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540368 บ้านบึงโน อภิวันทน์  คำผง ครู อนุมัติ
223 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540368 บ้านบึงโน สุรศักดิ์  ขันธะจันทร์ ครู อนุมัติ
224 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540368 บ้านบึงโน นายอนุวัฒน์  ขันธะจันทร์ ครู อนุมัติ
225 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540369 บ้านหนองไผ่ นางสาวภัทราภรณ์  เศษฐา ครู อนุมัติ
226 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540369 บ้านหนองไผ่ พิศณุพงษ์  วัชรเสถียร ครู อนุมัติ
227 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540370 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) นางศิริพร  ตะนนท์ ครู อนุมัติ
228 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540370 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) นันทิกานต์  ไพคำนาม ธุรการ อนุมัติ
229 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540372 บ้านตาล นิวัติศักดิ์  โคตรปัญญา ครู คศ. 3 อนุมัติ
230 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540372 บ้านตาล นายนิวัติศักดิ์  โคตรปัญญา ครู อนุมัติ
231 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540381 บ้านตาลโกน ศักดิ์ชาย  สมโชค ครู อนุมัติ
232 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540382 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) บุญนำ  บุญล้ำ ครู อนุมัติ
233 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540382 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) ศุภชัย ชรัตน์  ชรัตน์ ครู อัตราจ้าง อนุมัติ
234 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540384 บ้านหนองดินดำ นายสุริยัน  ไชยพะยวน ครู อนุมัติ
235 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540384 บ้านหนองดินดำ นายเมธี  สีหาปัน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
236 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540384 บ้านหนองดินดำ แกล้วกล้า   คำภูแสน ครู อนุมัติ
237 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540384 บ้านหนองดินดำ จิตติศักดิ์  ไชยรบ ธุรการ อนุมัติ
238 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540383 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) ชนนิกานต์  นันทราช ครู อนุมัติ
239 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540385 บ้านหนองหลักช้าง นายจอมพล  เหมะธุลิน ครู อนุมัติ
240 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540386 บ้านนาเตียง นายธีระศักดิ์  ทองโคตร ครู อนุมัติ
241 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540386 บ้านนาเตียง นายประภาส  เขียวดวงดี ครู อนุมัติ
242 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540387 บ้านหนองหวาย สุวรรณา  โพธิ์ศรี ครู อนุมัติ
243 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540397 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา ทัชนนท์  สัตถาผล ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
244 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540397 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา อำนาจ  สีสุด ครู อนุมัติ
245 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540398 บ้านเตาไหสร้างแก้ว นางวรรณทิภา  คำผง ครู อนุมัติ
246 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540399 บ้านม้า สายป่าน  วงศ์ประทุม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
247 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540399 บ้านม้า นายรังสรรค์  ธนะคำดี ครู อนุมัติ
248 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540400 บ้านดอนยานาง ปราณี  ดาศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
249 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540400 บ้านดอนยานาง บุญสินธุ์  พงษ์ไทย ครูรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
250 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540401 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) นายชัยวัฒน์  โอตาไสย ครู อนุมัติ
251 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540401 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) นางสาวนาวิน  พรมน้อย ครูธุรการ อนุมัติ
252 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540402 บ้านหนองหว้า นางละอองดาว  ไชยศรีหา ครู อนุมัติ
253 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540394 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ นายวิทยวัฒน์  เนื่องจากจันทร์ ธุรการ อนุมัติ
254 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540394 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ วีระชัย  อินทรเกษม ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
255 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540395 บ้านโคกหลวง นายวิทูรย์  จันทร์ต้น ครู อนุมัติ
256 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540395 บ้านโคกหลวง นายอนิวัต  สุขพอดี ครู อนุมัติ
257 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540391 บ้านคันชา นายพิทักษ์  คำพวง พนักงานธุรการ อนุมัติ
258 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540392 บ้านหนองหอย นายจีรวัฒน์  พิมพ์ปัดชา ครู อนุมัติ
259 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540393 บ้านธาตุ ศักดา  ดัดผ่อง ครู อนุมัติ
260 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540393 บ้านธาตุ นางสาวกมลพัชร  คำพวง ครู อนุมัติ
261 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540393 บ้านธาตุ นายสุดใจ  นามขันคุณ ครู อนุมัติ
262 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540427 บงใต้โนนรังพัฒนา ขวัญฤทัย  พามี ครู อนุมัติ
263 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540428 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) ประกายแก้ว  เตโชจิตร ครู อนุมัติ
264 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540429 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) นรินทร์  แสงบุราณ ครู อนุมัติ
265 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540430 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นางสาวนวพร  โสรินทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
266 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540430 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี จตุพร  ขันธุลา ครู อนุมัติ
267 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540430 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นางอรชร  ศรีสร้อย ครู อนุมัติ
268 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540431 บ้านโคกหนองกุง นางเกศมณี  มาเจริญกุล ครู อนุมัติ
269 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540432 บ้านคำนาดี นางสาวนุชนภางค์  พ่อคุณตรง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ อนุมัติ
270 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540433 ชุมชนบงเหนือ นางสาวอนามิกา  อิ่มเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
271 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540433 ชุมชนบงเหนือ นายสงบ  เขียวคง ครู อนุมัติ
272 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540433 ชุมชนบงเหนือ ขวัญฤทัย  นรสาร ครู อนุมัติ
273 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540434 บ้านดอนหัน นางศิริวรรณ์  ทะสี ครู คศ.3 อนุมัติ
274 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540435 บ้านขาว นางสาวพรทิวา  แก้วมะ ครู อนุมัติ
275 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540435 บ้านขาว panithan  pooweangkeaw ครู อนุมัติ
276 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540436 บ้านบาก parichart  phiphitthaphan เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
277 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540436 บ้านบาก นางนิตยา  ประจันตะเสน ครู อนุมัติ
278 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540437 บ้านจำปานาถ่อน นางสงวน  แสงจันทร์ ครู อนุมัติ
279 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540437 บ้านจำปานาถ่อน นายทวีศกดิ์  แสงจันทร์ ครู อนุมัติ
280 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540438 บ้านโคกสวัสดี นางสาวจิตตานันทิ์  มหาโยธี ครู อนุมัติ
281 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540438 บ้านโคกสวัสดี นายอำนวยศรี  ภูพันหงษ์ ครู อนุมัติ
282 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540439 บ้านโนนสะอาด สุธีรา  วิเศษสมบัติ ครู อนุมัติ
283 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540439 บ้านโนนสะอาด ก่อเกียรติ  ใบภักดี ครู อนุมัติ
284 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540420 โรงเรียนบ้านหนองกุง ธนวรรธน์  นาคราช ครู อนุมัติ
285 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540405 บ้านต้ายนาคูณวิทยา สุนีย์  ทองเลิศ ครูชำนาญพิเศษ อนุมัติ
286 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540405 บ้านต้ายนาคูณวิทยา นายสมคิด  วงศสง่า ผู้อำนวยการ อนุมัติ
287 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540405 บ้านต้ายนาคูณวิทยา กิตติกร  อินทร์ธิวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
288 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540406 บ้านดอนม่วงไข่ รำแพน  ประทุมรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
289 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540406 บ้านดอนม่วงไข่ ประยงค์  พันธ์เทียม ครู อนุมัติ
290 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540407 บ้านคำไชยวาน สุริยศักดิ์  ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
291 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540407 บ้านคำไชยวาน ศุภชัย  แว่นแคว้น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
292 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540412 บ้านนาทม นายวิชัย  สุวรรณชัยรบ ครู อนุมัติ
293 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540413 บ้านคำสะแนน นายสุรศักดฺ์  แสงจันทร์ ครู อนุมัติ
294 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540371 บ้านหนามแท่ง อำพร  มณีชม ครู อนุมัติ
295 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540371 บ้านหนามแท่ง นางสาวกนกวรรณ  ขำเขมร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
296 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540360 บ้านถ่อน วีรชัย  วงศ์กาฬสินธุ์ ครู อนุมัติ
297 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540360 บ้านถ่อน อนุรักษ์  ดอนเส ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
298 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540360 บ้านถ่อน อนุรักษ์  ดอนเส ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
299 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540364 บ้านหนองบัวแพ นายวีรศักดิ์   ศรีสว่าง ครู อนุมัติ
300 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540364 บ้านหนองบัวแพ นายพิชิต  สายกัน ครู อนุมัติ
301 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540365 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง saroj  jongmun ครู อนุมัติ
302 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540355 บ้านหนองตาล นายหนุ่มดี  แก้วมุกดา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
303 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540359 บ้านทุ่งปลากัด นายอากร  บุญคง ครู อนุมัติ
304 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540359 บ้านทุ่งปลากัด ธงชัย  สารีนันท์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
305 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540380 บ้านหนองหอยคัน นางนภาภรณ์  ราชไชย ครู อนุมัติ
306 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540388 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) ชาตรี  สรรพโส ครู อนุมัติ
307 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540389 บ้านพันนา สลับ  หอมสร้อย ครู อนุมัติ
308 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540389 บ้านพันนา สุทธิพงษ์  แลนเชย อัตราจ้าง อนุมัติ
309 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540390 บ้านถ่อน ต.พันนา นางวงเดือน  พงศ์สิทธิศักดิ์ ครู อนุมัติ
310 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540390 บ้านถ่อน ต.พันนา ปิยนุช  วิมลภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
311 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540396 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) สรญา  หอมทุมมา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
312 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540396 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) อรจิรา  พันล้ำ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
313 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540396 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) นางพานิชย์  ฤทธิ์อร่าม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
314 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540357 บ้านโพนสูง ปราโมทย์  โพธิืดี ธุรการ อนุมัติ
315 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540361 บ้านค้อโพนสวางยางชุม วิจิตร  ดีแท้ ครู อนุมัติ
316 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540361 บ้านค้อโพนสวางยางชุม นางสาวชญานิศ  รัตนวรรณี ผอ. อนุมัติ
317 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540361 บ้านค้อโพนสวางยางชุม วรันธร  ณ หนองคาย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
318 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540362 บ้านดอนเชียงยืน ทวีศักดิ์  ซื่อตรง ครู อนุมัติ
319 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540363 บ้านคำชนดงต้อง อัครภักดิ์  ชูบุญ ครู อนุมัติ
320 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540378 บ้านนางัว พัฒสุดา  วงศ์สง่า เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
321 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540378 บ้านนางัว นภาพร  พงศ์สิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
322 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540379 บ้านโคกสีไค นางพรทิพย์  คำทิพย์ ครู อนุมัติ
323 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540379 บ้านโคกสีไค อรชา  ทัศน์บุตร ครู อนุมัติ
324 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540373 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง นายวีระพงษ์  สุริยะจันทร์ ครู อนุมัติ
325 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540373 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง นายนคร  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู อนุมัติ
326 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540373 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง วีระพงษ์   สุริยะจันทร์ ครู อนุมัติ
327 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540374 บ้านแวง นายสมัคร  เจริญสุข ครู อนุมัติ
328 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540374 บ้านแวง นายสมัคร  เจริญสุข ครู อนุมัติ
329 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540375 บ้านโนนเสาขวัญ นายวรเชษฐ์  เขตคาม ครู อนุมัติ
330 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540375 บ้านโนนเสาขวัญ นายสมคิด  ราชไชย ครู อนุมัติ
331 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540375 บ้านโนนเสาขวัญ นายกฤษณะ  เวียงวงษ์ ธุรการ อนุมัติ
332 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540376 บ้านโพนงาม เกชา  ยิ่งยืน พนักงาราชการ อนุมัติ
333 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540376 บ้านโพนงาม กิตติยาพร  วงศ์สามารถ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
334 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540377 บ้านสร้างแป้น นางสาวอภิญญา  พูลศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
335 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540377 บ้านสร้างแป้น นายบุญหนัก  ฤาชากูล ครู อนุมัติ
336 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540404 บ้านหนองชาด นางอัญชุลี  แสงลี ครู อนุมัติ
337 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540358 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) เสด็จ  แก้วแสนเมือง ครูชำนาญการ อนุมัติ
338 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540358 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นิกร  มาระมิ่ง ครู อนุมัติ
339 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540358 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) ไพโรจน์  บุราณสาร ครู อนุมัติ
340 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540403 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ประจักร  แก้วกิจ ครู อนุมัติ
341 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540403 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เสฏฐวุฒิ  รวมธรรม ครูธุรการ อนุมัติ
342 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540352 อนุบาลสว่างแดนดิน กานดา  ธีรสิรินานนท์ ครู อนุมัติ
343 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540352 อนุบาลสว่างแดนดิน นางนิยะดา  อินทรเกษม ครู อนุมัติ
344 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540353 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นายสมเดช  ศิริบุตร ครู อนุมัติ
345 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540353 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) วนิดา  พันธ์เทียม ครู อนุมัติ
346 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540354 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นางสาวกาญจนา  สุริยะวิทยะ ครูคศ.3 อนุมัติ
347 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540356 บ้านหวาย ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ชัย  สาไพรวัน ครู อนุมัติ
348 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540356 บ้านหวาย นายจักรพันธ์  คำตั้งหน้า ครูผู้ช่วย อนุมัติ
349 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540408 หนองหลวงวิทยานุกูล นายวีระพล  จันทรเสนา ครู อนุมัติ
350 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540408 หนองหลวงวิทยานุกูล ยุพา  ทรายทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
351 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540409 บ้านโคกดินแดง นายปิยะ  สุวรรณเขตต์ ครูชำนาญการิเศษ อนุมัติ
352 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540410 บ้านโคกสำราญ นันทนา  ถินวิจารย์ ครู อนุมัติ
353 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540410 บ้านโคกสำราญ นายสมพร  เรืองโอษฐ์ ครู อนุมัติ
354 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540411 บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น อภิสิทธิ์  ศรีวิพันธุ์ ครู อนุมัติ
355 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540456 บ้านชัยชนะ ศศิภรณ์  ผ่องกมล ครู อนุมัติ
356 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540456 บ้านชัยชนะ Podjana  Thipphawan ครู อนุมัติ
357 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540457 ชุมชนบ้านท่าศิลา ปริญทร  สุระเสน ครู อนุมัติ
358 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540457 ชุมชนบ้านท่าศิลา วชิรวิชญ์  นายกชน ครู อนุมัติ
359 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540458 บ้านภูตะคาม ประดิษฐ์  แก้วคำแสน ครู อนุมัติ
360 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540458 บ้านภูตะคาม นายประจักษ์  วะนาชัย ครู อนุมัติ
361 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540459 บ้านสีสุกห้วยโมง วันวิษา  โม้ดา ครู อนุมัติ
362 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540459 บ้านสีสุกห้วยโมง ถิรกร  รัชตะทองไชย ครู อนุมัติ
363 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540460 บ้านคำก้าว นายชูทรัพย์  ภาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
364 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540460 บ้านคำก้าว วันวิืสา  จันทวัตร ครู อนุมัติ
365 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540460 บ้านคำก้าว นายสฤษดิ์  ฝุ่นเงิน ครูชำนาญการ อนุมัติ
366 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540461 บ้านท่าวารี ชยุตคมณ์  ฟองอ่อน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
367 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540461 บ้านท่าวารี เรณู  ปลัดศรีช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
368 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540450 บ้านปทุมวาปี วาสินี  พรมศรี ครู อนุมัติ
369 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540450 บ้านปทุมวาปี นางสปิง  แสงลี ครู อนุมัติ
370 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540451 บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) ชไมพร  แสนทัน ตรูผู้ช่วย อนุมัติ
371 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540452 บ้านโพนสวาง นวมินทร์  อินธิปีก ครู อนุมัติ
372 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540453 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) นายประหยัด  สุนทร ครู อนุมัติ
373 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540453 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) นายจุรินทร์  ดวงมาลย์ ครู อนุมัติ
374 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540454 อภัยดำรงธรรม นายศรัณย์  แสงเทพ ครู อนุมัติ
375 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540455 บ้านหนองม่วง ฟื้น  พรหมวิชัย ครู อนุมัติ
376 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540455 บ้านหนองม่วง ลักษณีวรรณ  นามวงษ์ ครู อนุมัติ
377 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540455 บ้านหนองม่วง เวียงชัย  นามวงษ์ ครู อนุมัติ
378 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540448 บ้านโคกสะอาด สินชัย  ตลับเงิน ครู อนุมัติ
379 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540448 บ้านโคกสะอาด ระพีพรรณ  เกลี้ยงกลิ่น ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
380 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540448 บ้านโคกสะอาด วิจิตรา  ขาวขันธ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
381 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540448 บ้านโคกสะอาด ปิยนุช  อ่อนพุทธา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
382 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540448 บ้านโคกสะอาด นางสาวปาลิดา  มาจรัล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
383 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540449 จงกลกิตติขจรวิทยา ภคมน  ธนกรกุลชัย ครู อนุมัติ
384 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540449 จงกลกิตติขจรวิทยา ปราเมศวร์  วงศ์ภาคำ ครู อนุมัติ
385 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540446 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) ภูมิสิทธิ์  มิ่งชะนิด ครู อนุมัติ
386 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540446 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นางสาวปิยนันท์  ชนะมาร ธุรการ อนุมัติ
387 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540447 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) รัตมณี  สุทธิอาจ ครู อนุมัติ
388 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540444 บ้านไทยเจริญ โกวัฒน์  ศรีอุบล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
389 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540444 บ้านไทยเจริญ kowat  sriubol ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
390 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540445 อุดมสังวรวิทยา มัชฌิมา  บุญเลิศ ครู อนุมัติ
391 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540445 อุดมสังวรวิทยา กมลชนก  ศรีสุดา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
392 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540440 ชุมชนส่องดาว นางสาววัชรี  แก้วกาบิล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
393 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540440 ชุมชนส่องดาว นายภัคพงษ์  โพธิ์สิม ครูธุรการ อนุมัติ
394 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540441 หนองใสพรเจริญวิทยา วรนรรณ  คุณมี ครู อนุมัติ
395 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540442 บ้านทันสมัย นายแผน  จันทร์ศรีโคตร ครู อนุมัติ
396 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540442 บ้านทันสมัย ปิลาณี  พรมทะสาร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
397 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540443 บ้านหนองกุง นายธีระพงษ์  จันทร์ศรีโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
398 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540443 บ้านหนองกุง นายธีระพงษ์  จันทร์ศรีโคตร ผู้อำนวยการ อนุมัติ
399 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540571 บ้านโคกศิลา นางวารุณี   พงศ์สิทธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
400 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540571 บ้านโคกศิลา นายอุทัย  โคตรบัญชา ครู อนุมัติ
401 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540572 บ้านหนองทุ่มหนองโจด ธีระพล  พรหมสาขันธ์ ครู อนุมัติ
402 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540572 บ้านหนองทุ่มหนองโจด บรรจบ  ธรรมลัย ครู อนุมัติ
403 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540573 บ้านคำบอน นำพร  อินทะวงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
404 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540560 อนุบาลเจริญศิลป์ ฉลองชัย  เราะไทยสงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
405 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540560 อนุบาลเจริญศิลป์ นายวิเศษ  มูลสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
406 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540560 อนุบาลเจริญศิลป์ อนุชิต  วงศ์กระจ่าง ครู อนุมัติ
407 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540570 บ้านสร้างฟาก นางสาวธีรนันท์  แก้วศรีรัง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
408 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540570 บ้านสร้างฟาก นายสุระศักดิ์  ทองสอดแสง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
409 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540568 บ้านนาดี ประทีป  แสงจำปี ครู อนุมัติ
410 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540569 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) ประภาส  กาญจนกัณโห ครู อนุมัติ
411 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540567 บ้านแกดำ นางสาวศิริรัตน์   นำสงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
412 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540567 บ้านแกดำ ภควัต  นาพะพล ครู อนุมัติ
413 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540562 บ้านหนองฮังแหลว นายภานุพงษ์  คำภูษา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
414 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540580 บ้านทุ่งแก สมศักดิ์  ขุนทูน ครู อนุมัติ
415 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540578 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) สรนิตย์  บุญศรีรัตน์ ครู อนุมัติ
416 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540578 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) นางสาวละมูล  วะโลหะ ครู อนุมัติ
417 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540579 บ้านดอนชัยวิทยา นางจิราภรณ์   คุณารักษ์ ครู อนุมัติ
418 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540563 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา นายถาวร  คำเพชรดี ครู อนุมัติ
419 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540563 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา ประยุร  ดารา ครูธุรการ อนุมัติ
420 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540563 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา รัญดร  ทองเดช ครู อนุมัติ
421 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540564 หนองจาน นางพิสดา  พระราช ครู อนุมัติ
422 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540565 บ้านหนองน้อย จารุณีย์  คำโสภา ครู อนุมัติ
423 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540565 บ้านหนองน้อย นายธนากร  ยิ่งยืน ครู อนุมัติ
424 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540566 บ้านหนองแสง ทศพล  มีพรหม ครู อนุมัติ
425 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540574 บ้านเหล่าบ้านถ่อน นายปิยณัฐ  วงศ์เครือศร ครู อนุมัติ
426 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540574 บ้านเหล่าบ้านถ่อน ไพลิน  สุมังคละ ครู อนุมัติ
427 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540574 บ้านเหล่าบ้านถ่อน ตะวัน  วรรณจำรัส ครู อนุมัติ
428 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540575 บ้านหนองแวงน้อย พิชาญ   นามโคตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
429 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540576 บ้านดงบาก กุลพงษ์  สาขามุละ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
430 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540577 บ้านโพนบกหนองผือ นายวานิช  วิภาวิน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
431 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540585 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นางปิยะมล  คนแรง ครูชำนาญการ อนุมัติ
432 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540585 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นางสุกัลยา  โยปัดทุม ครู อนุมัติ
433 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540586 คำเม็ก เอื้อน  บุญรุ่ง ครู อนุมัติ
434 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540581 บ้านนาสีนวล วีระยุทธ  อ่อนสุระทุม ครู อนุมัติ
435 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540584 ทุ่งเจริญพัฒนา ธิดารัตน์  สุวรรณา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
436 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540582 บ้านดงสง่า ธนายุทธ  ช่อมะลิ ครู อนุมัติ
437 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540583 บ้านหนองแปน วิรักษ์   พิมพการ ครู อนุมัติ
438 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540583 บ้านหนองแปน นางสุภัคชญา   บุญมาก ครู ค.ศ. 3 อนุมัติ