รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สกลนคร เขต 2 540193 : บ้านดอนม่วย มณีรัตน์  บุญยืน ครู
2 สพป.สกลนคร เขต 2 540193 : บ้านดอนม่วย สราวุฒิ  บุญยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 สพป.สกลนคร เขต 2 540194 : บ้านหนองเดิ่นดอนขาว สิรินทร์ทร  พรหมส่วน ธุรการ
4 สพป.สกลนคร เขต 2 540194 : บ้านหนองเดิ่นดอนขาว มยุรี   ฤทธิธรรม ครูธุรการโรงเรียน
5 สพป.สกลนคร เขต 2 540195 : บ้านช้างมิ่ง นางสาวเเสงเดือน  สมผล ครูผู้ช่วย
6 สพป.สกลนคร เขต 2 540195 : บ้านช้างมิ่ง นันท์นภัส  แก้วกาไลย ครูผู้ช่วย
7 สพป.สกลนคร เขต 2 540195 : บ้านช้างมิ่ง ดวง  อุ่นคำ ครู
8 สพป.สกลนคร เขต 2 540196 : บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นายอดินันท์  สุจริต ครู
9 สพป.สกลนคร เขต 2 540197 : บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง ภัทราภรณ์  ป้องกัน ครูผู้ช่วย
10 สพป.สกลนคร เขต 2 540197 : บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นายจตุพล  ชนะชัยพันธุ์ ครู
11 สพป.สกลนคร เขต 2 540198 : บ้านตาลเลียน นางสาวสุชานัน   ศรีสร้อย ครู
12 สพป.สกลนคร เขต 2 540185 : บ้านเชิงชุม ภิเรทชัย  คำทะเนตร ครู
13 สพป.สกลนคร เขต 2 540185 : บ้านเชิงชุม สุวรรณา  โฉมจุ้ย ครู
14 สพป.สกลนคร เขต 2 540188 : บ้านโนนพอก นายสมสุข  โคตรพรม ครู
15 สพป.สกลนคร เขต 2 540188 : บ้านโนนพอก ปทุมวดี  วรดี ครูธุรการ
16 สพป.สกลนคร เขต 2 540188 : บ้านโนนพอก hatsadee  nantasook ครู
17 สพป.สกลนคร เขต 2 540189 : บ้านกุดน้ำขุ่น นายนครมา   พนันชัย ครู
18 สพป.สกลนคร เขต 2 540190 : บ้านนาขามผดุงวิทยา นางรัชนี  ทิลารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
19 สพป.สกลนคร เขต 2 540192 : บ้านถ่อน อภูดม  นาโควงค์สกุล ครู
20 สพป.สกลนคร เขต 2 540208 : บ้านห้วยบุ่นนาทัน นางสุจิตรา  วงษ์สมศรี ครู
21 สพป.สกลนคร เขต 2 540209 : บ้านหนองผือ จิตระดา  งามแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
22 สพป.สกลนคร เขต 2 540209 : บ้านหนองผือ วรุุณี  ทิพชาติ ครูอัตราจ้าง
23 สพป.สกลนคร เขต 2 540209 : บ้านหนองผือ พิมพ์ชนก   อัคพิน ธุรการโรงเรียน
24 สพป.สกลนคร เขต 2 540210 : บ้านนาเลา นายชยณัฏฐ์   ศรีดารักษ์ ธุรการโรงเรียน
25 สพป.สกลนคร เขต 2 540210 : บ้านนาเลา มะลินดา  มะลิทอง ธุรการโรงเรียน
26 สพป.สกลนคร เขต 2 540210 : บ้านนาเลา นางนวลจันทร์  พันธะสา ครู
27 สพป.สกลนคร เขต 2 540211 : บ้านอูนดง ธิดาทิพย์  ถานะลุน ครู
28 สพป.สกลนคร เขต 2 540212 : บ้านนาใน วีระศักดิ์  นาคะอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.สกลนคร เขต 2 540212 : บ้านนาใน แสงมณี   นรบุตร ครู
30 สพป.สกลนคร เขต 2 540212 : บ้านนาใน ชมภูนุช  ชุมพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
31 สพป.สกลนคร เขต 2 540213 : บ้านผักคำภู นายเกริกเกียรติ  เผ่ามงคล ธุรการโรงเรียน
32 สพป.สกลนคร เขต 2 540176 : บ้านโนนเรือตอเรือ จุรีภรณ์  ทองมุล ครู
33 สพป.สกลนคร เขต 2 540176 : บ้านโนนเรือตอเรือ ศราวุธ  วงศ์เตชะ ครูธุรการ
34 สพป.สกลนคร เขต 2 540176 : บ้านโนนเรือตอเรือ นายณัฐกิตติ์   อริยะไพสิฐ ครู
35 สพป.สกลนคร เขต 2 540177 : ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นิตยา  เจริญอินทร์ ครู
36 สพป.สกลนคร เขต 2 540178 : บ้านกลางหนองดินดำ ดิเรก  กลยนี ผู้อำนวยการโรงเรียน
37 สพป.สกลนคร เขต 2 540178 : บ้านกลางหนองดินดำ สุสิตรา  ใครบุตร ข้าราชการครู
38 สพป.สกลนคร เขต 2 540178 : บ้านกลางหนองดินดำ ปนัดดา  เหลาแตว ครู
39 สพป.สกลนคร เขต 2 540179 : บ้านนาสาวนาน นางจุฑารัตน  สุวรรณ ครู
40 สพป.สกลนคร เขต 2 540180 : ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ วรวุฒิ  แพงดวงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
41 สพป.สกลนคร เขต 2 540180 : ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ วชรกมล  พนิตอนงกริต ครูผู้ช่วย
42 สพป.สกลนคร เขต 2 540180 : ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางวชรกมล  พนิตอนงกริต ครู
43 สพป.สกลนคร เขต 2 540181 : บ้านภูเพ็ก นางสาวนฤมล  แจนโกนดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
44 สพป.สกลนคร เขต 2 540181 : บ้านภูเพ็ก สารี่  ไชยตะมาตย์ ครู
45 สพป.สกลนคร เขต 2 540181 : บ้านภูเพ็ก สิทธิศักดิ์  จันทร์มาลา ธุรการโรงเรียน
46 สพป.สกลนคร เขต 2 540162 : บ้านบะฮี นางเย็นจิต  ผาอินทร์ ครู
47 สพป.สกลนคร เขต 2 540163 : บ้านท่าสองคอน ปรารถนา  สาขา ครู
48 สพป.สกลนคร เขต 2 540163 : บ้านท่าสองคอน นายสุชาติ  นามม่อง ครู คศ.3
49 สพป.สกลนคร เขต 2 540164 : บ้านนาตากาง ประทุมวัน  เตียงพลกรัง ครู
50 สพป.สกลนคร เขต 2 540164 : บ้านนาตากาง นายประวิทย์  นนตะเสน ครู
51 สพป.สกลนคร เขต 2 540165 : บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นางอรพิน  แก้วก่า ครูธุรการ
52 สพป.สกลนคร เขต 2 540165 : บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นางสาวอรพรรณ   บุญศรี พี่เลี้ยงเด็ก
53 สพป.สกลนคร เขต 2 540166 : บ้านบะหัวเมย นางสาวเมธาวดี  แก้วดี ครู
54 สพป.สกลนคร เขต 2 540166 : บ้านบะหัวเมย นางสาวกรรณธิญา  เรียมแน ธุรการ
55 สพป.สกลนคร เขต 2 540166 : บ้านบะหัวเมย ทองเปรียว  จันทร์ทองศรี ครู
56 สพป.สกลนคร เขต 2 540158 : อนุบาลพรรณานิคม นางปิยะภา  เกตุวงษา ธุรการโรงเรียน
57 สพป.สกลนคร เขต 2 540158 : อนุบาลพรรณานิคม นงนุช  เอี่ยมคง ครู
58 สพป.สกลนคร เขต 2 540158 : อนุบาลพรรณานิคม นายรวินทร์  เดชราช ครูชำนาญการพิเศษ
59 สพป.สกลนคร เขต 2 540159 : วัดสุทธิมงคล นายวีรชาติ   กาญจนกัณโห ึครู
60 สพป.สกลนคร เขต 2 540160 : บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) พนิดา  วรรณโนมัย ธุรการโรงเรียน
61 สพป.สกลนคร เขต 2 540160 : บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) นางสุนทรี  วงศ์กาฬสินธุ์ ครู
62 สพป.สกลนคร เขต 2 540160 : บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) ปิยะวรรณ  พันดา ครูธุรการ
63 สพป.สกลนคร เขต 2 540161 : บ้านบะทองนาหัวช้าง ทรงยศ  จันทมงคล ครู
64 สพป.สกลนคร เขต 2 540161 : บ้านบะทองนาหัวช้าง สุชาวดี  สมพมิตร ครูธุรการ
65 สพป.สกลนคร เขต 2 540167 : พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม) ดนัย  ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
66 สพป.สกลนคร เขต 2 540167 : พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม) นางสุรินทร์  จันฤๅไชย ครูชำนาญการพิเศษ
67 สพป.สกลนคร เขต 2 540173 : ชุมชนบดมาดพอกน้อย นายจารึก  เกื้อทาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย
68 สพป.สกลนคร เขต 2 540173 : ชุมชนบดมาดพอกน้อย จิรประภา  อ่อนธรรมา ครู
69 สพป.สกลนคร เขต 2 540173 : ชุมชนบดมาดพอกน้อย lamai  tisakorn ครู
70 สพป.สกลนคร เขต 2 540174 : บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ ธนวุฒิ  ทิพวงศ์ษา พนักงานธุรการ
71 สพป.สกลนคร เขต 2 540174 : บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ นายลือชัย   สุวรรณไตร ครู
72 สพป.สกลนคร เขต 2 540174 : บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ นายลือชัย  สุวรรณไตร ครู
73 สพป.สกลนคร เขต 2 540175 : บ้านสมสะอาด มะลิซ้อน  ระหันสิม เจ้าหน้าที่ธุรการ
74 สพป.สกลนคร เขต 2 540175 : บ้านสมสะอาด มะลิซ้อน  ระหันสิม เจ้าหน้าที่ธุรการ
75 สพป.สกลนคร เขต 2 540175 : บ้านสมสะอาด Sorapech  Putthamart
76 สพป.สกลนคร เขต 2 540182 : บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นายประยุทธ  เกตุวงศ์ษา ครู
77 สพป.สกลนคร เขต 2 540183 : บ้านสูงเนินสามัคคี พัฒนา  กลยนี รองผู้อำนวยการ
78 สพป.สกลนคร เขต 2 540183 : บ้านสูงเนินสามัคคี นายอิสระ  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูผู้ช่วย
79 สพป.สกลนคร เขต 2 540183 : บ้านสูงเนินสามัคคี นางพันศักดิ์  ก้อนตาล ครูชำนาญการพิเศษ
80 สพป.สกลนคร เขต 2 540206 : บ้านทิดไทย อมรรัตน์  พรมสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 สพป.สกลนคร เขต 2 540206 : บ้านทิดไทย ฉวีวรรณ์  ศูนย์จันทร์ ครู
82 สพป.สกลนคร เขต 2 540206 : บ้านทิดไทย นางสาวพรรณิภา  ไชยศรี ครูผู้ช่วย
83 สพป.สกลนคร เขต 2 540207 : บ้านคำแหว นางสาวธิดารัตน์  คลังทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
84 สพป.สกลนคร เขต 2 540200 : บ้านไร่บ้านไฮ่ นิตยา  ไชยปัญหา ครู
85 สพป.สกลนคร เขต 2 540200 : บ้านไร่บ้านไฮ่ กิตติพงษ์  พรมทอง ครู
86 สพป.สกลนคร เขต 2 540201 : บ้านคำข่า พงศกร  นนธิราช ครู
87 สพป.สกลนคร เขต 2 540202 : บ้านโนนอุดม กิตติศักดิ์  เสือประโคน ครู
88 สพป.สกลนคร เขต 2 540203 : บ้านโคก นายทวีศักดิ์  บุตรศรี ครูชำนาญการพิเศษ
89 สพป.สกลนคร เขต 2 540203 : บ้านโคก นางศรีตระกูล  สุทธิโคตร ครู
90 สพป.สกลนคร เขต 2 540203 : บ้านโคก นายทวีศักดิ์  บุตรศรี ครูชำนาญการพิเศษ
91 สพป.สกลนคร เขต 2 540204 : บ้านเสาขวัญกุดก้อม นางสาวธิดารัตน์  คลังทอง ครูธุรการ
92 สพป.สกลนคร เขต 2 540204 : บ้านเสาขวัญกุดก้อม นายอดุลย์  นารินรักษ์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
93 สพป.สกลนคร เขต 2 540205 : บ้านหินแตก นายศุภฤกษ์  มะลิทอง ครู
94 สพป.สกลนคร เขต 2 540205 : บ้านหินแตก นางสาวพิศมัย  บาลลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
95 สพป.สกลนคร เขต 2 540205 : บ้านหินแตก จุฑาทิพย์  ขอดอนุ เจ้าหน้าที่ธุรการ
96 สพป.สกลนคร เขต 2 540205 : บ้านหินแตก นางสาวนิรามัย  ป้อมไชยา ครูอัตราจ้าง
97 สพป.สกลนคร เขต 2 540168 : บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) นางพิมพัชร์  การุญ ครู
98 สพป.สกลนคร เขต 2 540168 : บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) พิมพัชร์  การุญ ครู
99 สพป.สกลนคร เขต 2 540169 : บ้านบึง นางสุภาณี  จันทร์เพ็งเพ็ญ ครู
100 สพป.สกลนคร เขต 2 540170 : บ้านหนองหวาย สุจิตรา  เมืองแสน ครู
101 สพป.สกลนคร เขต 2 540171 : บ้านเปือย นางวิรัตน์  อัมราช ครู
102 สพป.สกลนคร เขต 2 540172 : บ้านขมิ้น นางสาวกนกพร   เรียมแสน ธุรการโรงเรียน
103 สพป.สกลนคร เขต 2 540172 : บ้านขมิ้น นางมณีไพ  แก้วก่า ครู
104 สพป.สกลนคร เขต 2 540184 : บ้านบัว (สระพังวิทยา) ณัฐพล  ทองมุล ครูผู้ช่วย
105 สพป.สกลนคร เขต 2 540184 : บ้านบัว (สระพังวิทยา) เกศินี  เห็นหลอด ครู
106 สพป.สกลนคร เขต 2 540186 : บ้านสว่าง ภัทธิรา  โลหะชาติ ธุรการ
107 สพป.สกลนคร เขต 2 540186 : บ้านสว่าง กาลติมา  แก้วดี ธุรการโรงเรียน
108 สพป.สกลนคร เขต 2 540186 : บ้านสว่าง วรรณธณี   ศรีกะกูล ครูผู้ช่วย
109 สพป.สกลนคร เขต 2 540186 : บ้านสว่าง ชัชวาล  แก้วก่า ครู
110 สพป.สกลนคร เขต 2 540186 : บ้านสว่าง ปาณิสรา  นิมมา ธุรการ
111 สพป.สกลนคร เขต 2 540187 : บ้านดอนกอย สุวีณา  สุขะ ครู
112 สพป.สกลนคร เขต 2 540187 : บ้านดอนกอย ภิราภรณ์  อุปรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
113 สพป.สกลนคร เขต 2 540191 : บ้านโนนทรายคำ รัชนี  กันบุรมย์ ครู
114 สพป.สกลนคร เขต 2 540191 : บ้านโนนทรายคำ นางนิรันดร  จันลาวงศ์ ครู
115 สพป.สกลนคร เขต 2 540191 : บ้านโนนทรายคำ นางสาวจริยา  มาตราช ครู
116 สพป.สกลนคร เขต 2 540237 : บ้านนาถ่อน นางจินดา  มิตรจันทร์ ครู
117 สพป.สกลนคร เขต 2 540238 : บ้านต้นผึ้ง นางอนงค์นารถ   ไชยรา ครู
118 สพป.สกลนคร เขต 2 540239 : บ้านโพนสวางกลางเจริญ วิทูร  พรมสิทธิ์ ครู
119 สพป.สกลนคร เขต 2 540239 : บ้านโพนสวางกลางเจริญ นิยะดา  กระพุทธา เจ้าหน้าที่ธุรการ
120 สพป.สกลนคร เขต 2 540239 : บ้านโพนสวางกลางเจริญ สุปราณี  สาระเศรษฐ์ ครู
121 สพป.สกลนคร เขต 2 540240 : บ้านนาล้อม เนตนภิส  วงศ์ธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
122 สพป.สกลนคร เขต 2 540240 : บ้านนาล้อม นายประยูร  วงศ์ธรรม ครู
123 สพป.สกลนคร เขต 2 540240 : บ้านนาล้อม นายไพศาล  เพชรพรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
124 สพป.สกลนคร เขต 2 540241 : บ้านขัวขอนแคน ดนัย  ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
125 สพป.สกลนคร เขต 2 540242 : บ้านดอนดู่ นายพูลศักดิ์  เขียวคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน
126 สพป.สกลนคร เขต 2 540242 : บ้านดอนดู่ นางสาวอมรลักษณ์   สัพโส ครู
127 สพป.สกลนคร เขต 2 540242 : บ้านดอนดู่ นางสาวทัดทรวง  สัตยารักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
128 สพป.สกลนคร เขต 2 540243 : บ้านโนนขมิ้น ไพลิน  อุทรักษ์ ครูอัตราจ้าง
129 สพป.สกลนคร เขต 2 540243 : บ้านโนนขมิ้น ศิรินันท์  รุ่งวัฒนากร ธุรการ
130 สพป.สกลนคร เขต 2 540243 : บ้านโนนขมิ้น นางศศิธร  สังกฤษ ครู
131 สพป.สกลนคร เขต 2 540244 : บ้านโคกสามัคคี ลพมณี  โสมนาม ครูอัตราจ้าง
132 สพป.สกลนคร เขต 2 540244 : บ้านโคกสามัคคี นายกฤษฏิพงศ์  มาตะรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
133 สพป.สกลนคร เขต 2 540244 : บ้านโคกสามัคคี นางพิมพิกา   จันทร์ฤาชัย ครู
134 สพป.สกลนคร เขต 2 540244 : บ้านโคกสามัคคี จีระนันท์  นิสีดา ธุรการโรงเรียน
135 สพป.สกลนคร เขต 2 540214 : บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) อรุณรุ่ง  โตพัน ครู
136 สพป.สกลนคร เขต 2 540214 : บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สาทิตย์  วงค์มีแก้ว ครู
137 สพป.สกลนคร เขต 2 540215 : บ้านนาเหมือง นายสมพาด  เจริญไชย ครู
138 สพป.สกลนคร เขต 2 540216 : บ้านดอนตาลโนนสูง อุษณีย์  เคนสี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
139 สพป.สกลนคร เขต 2 540220 : บ้านหนองหญ้าปล้อง พณารัตน์  บุตรชารี ผู้อำนวยการโรงเรียน
140 สพป.สกลนคร เขต 2 540221 : บ้านสร้างขุ่ย สุกัญญา   ฮังโยธา ธุรการโรงเรียน
141 สพป.สกลนคร เขต 2 540221 : บ้านสร้างขุ่ย ศิริวรรณ  บุตรชารี ครู
142 สพป.สกลนคร เขต 2 540221 : บ้านสร้างขุ่ย อัจจิมา  อัจจิมา บุตรชารี เจ้าหน้าที่ธุรการ
143 สพป.สกลนคร เขต 2 540222 : ชุมชนดงม่วงไข่ นางวิไลพร  แซ่ตั้ง ครู
144 สพป.สกลนคร เขต 2 540223 : บ้านผ้าขาวโพนแพง น้ำฟ้า  แสนอุบล ธุรการโรงเรียน
145 สพป.สกลนคร เขต 2 540223 : บ้านผ้าขาวโพนแพง จิรารัตน์  บุญพูน ธุรการโรงเรียน
146 สพป.สกลนคร เขต 2 540224 : บ้านม่วงคำ สุรีพร  สีแดงเดช พี่เลี้ยงเด็กพิการ
147 สพป.สกลนคร เขต 2 540225 : บ้านดอนหวาย สรรเพชร  ทองแท้ ครู
148 สพป.สกลนคร เขต 2 540225 : บ้านดอนหวาย ชญาญ์พัฏฐ์  ผาตินาวิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
149 สพป.สกลนคร เขต 2 540226 : บ้านนาแยง นายชาญชัย  โพสาวัง ครู คศ3
150 สพป.สกลนคร เขต 2 540226 : บ้านนาแยง นางขนิษฐา  หาญบัวคำ ครู
151 สพป.สกลนคร เขต 2 540227 : บ้านหนองบัว มลิวรรณ  กุลแก้ว ครู
152 สพป.สกลนคร เขต 2 540228 : บ้านแร่ นางสาวพันธุ์ทิตย์  ฮามวัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
153 สพป.สกลนคร เขต 2 540228 : บ้านแร่ วงศกร  เพียรชนะ ครูผู้ช่วย
154 สพป.สกลนคร เขต 2 540229 : บ้านสมสะอาด นางพิมพ์วลัญช์  สัพโส ครูชำนาญการพิเศษ
155 สพป.สกลนคร เขต 2 540235 : บ้านหนองแคนโคกสะอาด นางก่องแก้ว  ธรรมวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
156 สพป.สกลนคร เขต 2 540230 : บ้านหนองไฮ นางพนารัตน์  ทองคำ ครูชำนาญการ
157 สพป.สกลนคร เขต 2 540230 : บ้านหนองไฮ นางสาวสุรัตนา  นรสาร ครูผู้ช่วย
158 สพป.สกลนคร เขต 2 540231 : บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) สุรินทร์พร  เสนาคำ ครู
159 สพป.สกลนคร เขต 2 540217 : ชุมชนบ้านฝั่งแดง อัมภวรรณ  บัวสกุล ครู
160 สพป.สกลนคร เขต 2 540217 : ชุมชนบ้านฝั่งแดง อัมภวรรณ  บัวสกุล ครู
161 สพป.สกลนคร เขต 2 540218 : บ้านท่าลาด นางสาวนริน  สมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
162 สพป.สกลนคร เขต 2 540219 : บ้านสงเปลือย นายสุขสิน  นาเมืองรักษ์ ครู
163 สพป.สกลนคร เขต 2 540232 : บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นายเอกลักษณ์  สายทอง ธุรการโรงเรียน
164 สพป.สกลนคร เขต 2 540233 : บ้านอุ่มเหม้า นางสาวอรพิน  วงษ์เสน ครู วิทยฐานะครูชำนาญพิเศษ
165 สพป.สกลนคร เขต 2 540233 : บ้านอุ่มเหม้า นายขวัญเมือง  ศิริบำรุง ครู
166 สพป.สกลนคร เขต 2 540234 : บ้านดงสวรรค์หนองนกกด นายอุทิศ  จันทรังสี ครู
167 สพป.สกลนคร เขต 2 540234 : บ้านดงสวรรค์หนองนกกด นิรวัล  เหลาพรม ครู
168 สพป.สกลนคร เขต 2 540234 : บ้านดงสวรรค์หนองนกกด นิรวัล  เหลาพรม ครู
169 สพป.สกลนคร เขต 2 540345 : บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ พิมพ์ลดา  กุลโท ครูธุรการ
170 สพป.สกลนคร เขต 2 540345 : บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ ทักษิณ  ศรีหนองห้าง ครู
171 สพป.สกลนคร เขต 2 540346 : บ้านดงบังป่าโจด จารุวรรณ  พรหมวิชัย ครู
172 สพป.สกลนคร เขต 2 540346 : บ้านดงบังป่าโจด ประสิทธิ์  คำจวง ครูผู้ช่วย
173 สพป.สกลนคร เขต 2 540347 : บ้านโคกตาดทอง ชาติชาย  เหมะธุลิน ธุรการ
174 สพป.สกลนคร เขต 2 540347 : บ้านโคกตาดทอง กองคำ  เหมะธุลิน ครู
175 สพป.สกลนคร เขต 2 540347 : บ้านโคกตาดทอง วนิดา  ดากะวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
176 สพป.สกลนคร เขต 2 540348 : บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม ศศิชญาน์  แก้วคำสอน ครู
177 สพป.สกลนคร เขต 2 540348 : บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม สนิท  เหมะธุลิน ครู
178 สพป.สกลนคร เขต 2 540344 : บ้านทุ่งเชือก นายพิศมัย  ศรีสำราญ ครู
179 สพป.สกลนคร เขต 2 540344 : บ้านทุ่งเชือก นางทัศชณีย์  พันธุโคตร ครู
180 สพป.สกลนคร เขต 2 540339 : บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) parawit  ratchomphu ครู
181 สพป.สกลนคร เขต 2 540339 : บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) พิบูลย์พรรณ  ราชคำ ครู
182 สพป.สกลนคร เขต 2 540340 : บ้านหนองแปน นางเกตุแก้ว  คำโสภา ครู
183 สพป.สกลนคร เขต 2 540340 : บ้านหนองแปน นายนินัย  คำโสภา รก.ผอ.ร.ร.หนองแปน
184 สพป.สกลนคร เขต 2 540341 : บ้านคำบ่อ นางฤทัยทิพย์  สีวงษา ครู
185 สพป.สกลนคร เขต 2 540341 : บ้านคำบ่อ นวลฉวี  โคตรหลง ครู
186 สพป.สกลนคร เขต 2 540342 : บ้านคำบิดโคกโพนยาง นางสาวกฤติยาพรรณ  แก้วคำศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
187 สพป.สกลนคร เขต 2 540342 : บ้านคำบิดโคกโพนยาง นางอุไรวรรณ  โฮมวงศ์ ครู
188 สพป.สกลนคร เขต 2 540343 : บ้านตาดภูวง วงศกร  สมัครการ ครู
189 สพป.สกลนคร เขต 2 540343 : บ้านตาดภูวง นางอินเขียน  ปาระพิมพ์ ครู
190 สพป.สกลนคร เขต 2 540343 : บ้านตาดภูวง นางละมัย  เพ็งคำปั้ง ครู
191 สพป.สกลนคร เขต 2 540343 : บ้านตาดภูวง นายธวัชชัย  สุวรรณไชยรบ ครู
192 สพป.สกลนคร เขต 2 540338 : บ้านดงคำโพธิ์ ปัญญา  โสระธิวา ครู
193 สพป.สกลนคร เขต 2 540336 : บ้านดอนยานาง นายสำเร็จ  เอกมาตร ครู
194 สพป.สกลนคร เขต 2 540336 : บ้านดอนยานาง นางวิลัยพร  เหมะธุลิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
195 สพป.สกลนคร เขต 2 540337 : บ้านโคกศาลา กฤษณา  พรหมจักร ครู
196 สพป.สกลนคร เขต 2 540337 : บ้านโคกศาลา นายนิติศาสตร์  ทิพย์มณี ครูธุรการโรงเรียน
197 สพป.สกลนคร เขต 2 540332 : บ้านผักตบ ทรงสุดา  วงศ์ประทุม ครู คศ.3
198 สพป.สกลนคร เขต 2 540332 : บ้านผักตบ นางสาวจุรีภรณ์  พรหมศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
199 สพป.สกลนคร เขต 2 540333 : บ้านไฮ่ปลาโหล ประริฉัตร  อาจหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
200 สพป.สกลนคร เขต 2 540334 : บ้านนาบ่อ วสุธร  พรหมจักร เจ้าหน้าที่ธุรการ
201 สพป.สกลนคร เขต 2 540334 : บ้านนาบ่อ ทอแสง  สมพินิจ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
202 สพป.สกลนคร เขต 2 540335 : บ้านงิ้วพังฮอ นางสาวปิยะมาศ  วะนาพรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
203 สพป.สกลนคร เขต 2 540335 : บ้านงิ้วพังฮอ aroon  khamkamen ครู
204 สพป.สกลนคร เขต 2 540328 : บ้านโพนไผ่ นายประเวศ  อัคพิน ครู
205 สพป.สกลนคร เขต 2 540328 : บ้านโพนไผ่ นายพนมไพ  ไชยบุตร ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
206 สพป.สกลนคร เขต 2 540329 : บ้านห้วยบาง นางนิรมล  ศรีพรมษา ครู
207 สพป.สกลนคร เขต 2 540329 : บ้านห้วยบาง นางสาวจิราวรรณ  นันทราช ธุรการโรงเรียน
208 สพป.สกลนคร เขต 2 540330 : บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง อดิศร   ศิริงามเมือง ธุรการ
209 สพป.สกลนคร เขต 2 540330 : บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วิวัฒน์  บุญรักษา ครู
210 สพป.สกลนคร เขต 2 540331 : บ้านหนองแวง นายอดิสรณ์  เมืองมุงคุณ ครู
211 สพป.สกลนคร เขต 2 540331 : บ้านหนองแวง ว่าที่ร้อยตรีกฤษเกล้า  พรหมเชษฐา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
212 สพป.สกลนคร เขต 2 540331 : บ้านหนองแวง นางสาวปริศนา  เนืองแก้ว ธุรการ
213 สพป.สกลนคร เขต 2 540325 : วาริชภูมิพิทยาคาร นายภาคภูมิ  ไตรยขันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
214 สพป.สกลนคร เขต 2 540325 : วาริชภูมิพิทยาคาร นายอดุลย์  แก้วคำแสน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3
215 สพป.สกลนคร เขต 2 540326 : บ้านธาตุกุดพร้าว นางพิศมัย  โตงาม ครู
216 สพป.สกลนคร เขต 2 540327 : บ้านกุดตะกาบ สุดาวดี  สุรินทะ ครู
217 สพป.สกลนคร เขต 2 540349 : บ้านจำปาศิริราษฎร์ ยุทธศาสตร์  พรหมภักดี ครู
218 สพป.สกลนคร เขต 2 540349 : บ้านจำปาศิริราษฎร์ ไกรศร  พรมนิต ธุรการโรงเรียน
219 สพป.สกลนคร เขต 2 540350 : บ้านหนองลาดวิทยาคาร ชัชวาลย์  สาขามุละ ครู
220 สพป.สกลนคร เขต 2 540350 : บ้านหนองลาดวิทยาคาร กมลพร  ชัยประเสริฐ ครูผู้ช่วย
221 สพป.สกลนคร เขต 2 540350 : บ้านหนองลาดวิทยาคาร จิริยาพร  ติงสะ ครูผู้ช่วย
222 สพป.สกลนคร เขต 2 540350 : บ้านหนองลาดวิทยาคาร ประยูร  แก้วหัวนิล ครู
223 สพป.สกลนคร เขต 2 540351 : บ้านดอนยาวประชากรอุปการ สุกัญญา  แก้วทรายขาว ครู
224 สพป.สกลนคร เขต 2 540503 : บ้านห้วยเหล็กไฟ นายสมศักดิ์  เหมะธุลิน ครู
225 สพป.สกลนคร เขต 2 540503 : บ้านห้วยเหล็กไฟ นางนงค์รักษ์  ไตรยขันธ์ ครู
226 สพป.สกลนคร เขต 2 540504 : บ้านดงสว่าง นายชัยณรงค์  นนสุราช เจ้าหน้าที่ธุรการ
227 สพป.สกลนคร เขต 2 540504 : บ้านดงสว่าง นางวินัฎดา  เป้งคำภา ครู
228 สพป.สกลนคร เขต 2 540505 : บ้านหนองเบญจ นายบาล  สัตถาผล ครู
229 สพป.สกลนคร เขต 2 540505 : บ้านหนองเบญจ นางสาวนัฐฐาพร  สิทธิวงศ์ เจ้าหน้าทีธุรการ
230 สพป.สกลนคร เขต 2 540508 : บ้านสุวรรณคาม ณัชชา  ไตรยขันธ์ ครู
231 สพป.สกลนคร เขต 2 540508 : บ้านสุวรรณคาม ธิตยา  ทองอินที ครู
232 สพป.สกลนคร เขต 2 540510 : บ้านอูนโคก ภาวิณี  ศรีด้วง ครู
233 สพป.สกลนคร เขต 2 540510 : บ้านอูนโคก นางสาวธรรมาภรณ์  บุญยอด ครูผู้ช่วย
234 สพป.สกลนคร เขต 2 540511 : บ้านหนองบัวบาน พรสวรรค์  ปัญญาบัณฑิตกุล ครู
235 สพป.สกลนคร เขต 2 540511 : บ้านหนองบัวบาน ทศพล  เทพิน ครู
236 สพป.สกลนคร เขต 2 540511 : บ้านหนองบัวบาน นางสุวภา  ภูต้องใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
237 สพป.สกลนคร เขต 2 540507 : บ้านโคกมะนาวทันสมัย ปนัดดา  รังคะราษฎร์ ครู
238 สพป.สกลนคร เขต 2 540507 : บ้านโคกมะนาวทันสมัย นิภา  บุญไชยโย ครู
239 สพป.สกลนคร เขต 2 540509 : บ้านหนองผักเทียม สุวิทย์  เหมะธุลิน ครู
240 สพป.สกลนคร เขต 2 540509 : บ้านหนองผักเทียม ดนัย  ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
241 สพป.สกลนคร เขต 2 540506 : ชุมชนบ้านหนองปลิง นายสถิตย์  หัสจันทอง ครู
242 สพป.สกลนคร เขต 2 540421 : บ้านค้อใต้ กรวรรณ  กองสมบัติ ครู
243 สพป.สกลนคร เขต 2 540421 : บ้านค้อใต้ นางสาวสายใจ  คำแก้ว ครูธุรการโรงเรียน
244 สพป.สกลนคร เขต 2 540422 : บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) นางศรอนงค์  จันทร์เต็ม ครู
245 สพป.สกลนคร เขต 2 540422 : บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) วิชัย  ต้นเกษ พนักงานราชการ
246 สพป.สกลนคร เขต 2 540423 : บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) นางวงเดือน  คุณวงศ์ ครู
247 สพป.สกลนคร เขต 2 540423 : บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) จรูญ  บุริพา ครู
248 สพป.สกลนคร เขต 2 540424 : ชุมพลศึกษา นายอดินันท์    ไชยเดช ครู
249 สพป.สกลนคร เขต 2 540425 : คำเจริญวิทยา หนึ่งฤทัย  อัมวงศ์ ธุรการ
250 สพป.สกลนคร เขต 2 540425 : คำเจริญวิทยา นายชำนาญ  ปักษี ครู
251 สพป.สกลนคร เขต 2 540426 : กุดจิกนาสมบูรณ์ พิฐชญาณ์  เรืองกิจวัฒนาพร ครูธุรการ
252 สพป.สกลนคร เขต 2 540426 : กุดจิกนาสมบูรณ์ นางวินิจชนันท์  จามน้อยพรม ครู วิทยฐานครูชำนาญการพิเศษ
253 สพป.สกลนคร เขต 2 540418 : บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) นายสายัญ  กำแหงมิตร ครู
254 สพป.สกลนคร เขต 2 540418 : บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) ประวิตร  คำภูแสน ครู
255 สพป.สกลนคร เขต 2 540419 : บ้านยางคำ นายสถิตย์  วิเศษชู ครู
256 สพป.สกลนคร เขต 2 540419 : บ้านยางคำ นายวิรัตน์  กุลชาติ ครู
257 สพป.สกลนคร เขต 2 540419 : บ้านยางคำ นางสาวธัญฑิตา  ชายกวด ครูผู้ช่วย
258 สพป.สกลนคร เขต 2 540414 : บ้านคำสะอาด อรุณี  ศรีพรหมษา ครู
259 สพป.สกลนคร เขต 2 540414 : บ้านคำสะอาด ชูเกียรติ  ศิริดล ครู
260 สพป.สกลนคร เขต 2 540414 : บ้านคำสะอาด นายสไกร  ศรีพรหมษา ครู
261 สพป.สกลนคร เขต 2 540414 : บ้านคำสะอาด มาลีพร  ด้วงโต้ด ครู
262 สพป.สกลนคร เขต 2 540415 : บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา นางนภา  โตอุตตชนม์ ครู
263 สพป.สกลนคร เขต 2 540416 : บ้านหนองหมากแซว ศรามา  ศรีวิพันธุ์ ครู
264 สพป.สกลนคร เขต 2 540416 : บ้านหนองหมากแซว วรรณฉวี  กลางนา ครู
265 สพป.สกลนคร เขต 2 540417 : บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) ศิริวิทย์  พงศ์สิทธิศักดิ์ ครู
266 สพป.สกลนคร เขต 2 540366 : บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) นายทนุ   อารยกูล รองผู้อำนวยการ
267 สพป.สกลนคร เขต 2 540366 : บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) นายสรเลข  กรวิรัตน์ ผู้อำนวยการ
268 สพป.สกลนคร เขต 2 540366 : บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) นางสาวศิรินภา  บุญรักษา ครู
269 สพป.สกลนคร เขต 2 540366 : บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) ปิยะพงษ์  อำนวย ธุรการ
270 สพป.สกลนคร เขต 2 540367 : บ้านโคกคอนดอนม่วย วีระวัฒน์  ศิริโสม รอง ผู้อำนวยการ
271 สพป.สกลนคร เขต 2 540368 : บ้านบึงโน สุรศักดิ์  ขันธะจันทร์ ครู
272 สพป.สกลนคร เขต 2 540368 : บ้านบึงโน นายอนุวัฒน์  ขันธะจันทร์ ครู
273 สพป.สกลนคร เขต 2 540368 : บ้านบึงโน อภิวันทน์  คำผง ครู
274 สพป.สกลนคร เขต 2 540369 : บ้านหนองไผ่ นายเทพพิทักษ์  ศิริโสม ครู
275 สพป.สกลนคร เขต 2 540369 : บ้านหนองไผ่ พิศณุพงษ์  วัชรเสถียร ครู
276 สพป.สกลนคร เขต 2 540369 : บ้านหนองไผ่ นางสาวภัทราภรณ์  เศษฐา ครู
277 สพป.สกลนคร เขต 2 540370 : บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) นางศิริพร  ตะนนท์ ครู
278 สพป.สกลนคร เขต 2 540370 : บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) นันทิกานต์  ไพคำนาม ธุรการ
279 สพป.สกลนคร เขต 2 540372 : บ้านตาล นายนิวัติศักดิ์  โคตรปัญญา ครู
280 สพป.สกลนคร เขต 2 540372 : บ้านตาล นิวัติศักดิ์  โคตรปัญญา ครู คศ. 3
281 สพป.สกลนคร เขต 2 540381 : บ้านตาลโกน ศักดิ์ชาย  สมโชค ครู
282 สพป.สกลนคร เขต 2 540382 : บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) บุญนำ  บุญล้ำ ครู
283 สพป.สกลนคร เขต 2 540382 : บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) ศุภชัย ชรัตน์  ชรัตน์ ครู อัตราจ้าง
284 สพป.สกลนคร เขต 2 540384 : บ้านหนองดินดำ จิตติศักดิ์  ไชยรบ ธุรการ
285 สพป.สกลนคร เขต 2 540384 : บ้านหนองดินดำ นางสาวหมวย  สอนสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
286 สพป.สกลนคร เขต 2 540384 : บ้านหนองดินดำ นายสุริยัน  ไชยพะยวน ครู
287 สพป.สกลนคร เขต 2 540384 : บ้านหนองดินดำ นายเมธี  สีหาปัน ครูอัตราจ้าง
288 สพป.สกลนคร เขต 2 540384 : บ้านหนองดินดำ แกล้วกล้า   คำภูแสน ครู
289 สพป.สกลนคร เขต 2 540383 : บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) ชนนิกานต์  นันทราช ครู
290 สพป.สกลนคร เขต 2 540385 : บ้านหนองหลักช้าง นายจอมพล  เหมะธุลิน ครู
291 สพป.สกลนคร เขต 2 540385 : บ้านหนองหลักช้าง นางทิพย์วรรณ  ภูสังวาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
292 สพป.สกลนคร เขต 2 540386 : บ้านนาเตียง นายประภาส  เขียวดวงดี ครู
293 สพป.สกลนคร เขต 2 540386 : บ้านนาเตียง นายธีระศักดิ์  ทองโคตร ครู
294 สพป.สกลนคร เขต 2 540387 : บ้านหนองหวาย สุวรรณา  โพธิ์ศรี ครู
295 สพป.สกลนคร เขต 2 540397 : ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา ทัชนนท์  สัตถาผล ครูธุรการโรงเรียน
296 สพป.สกลนคร เขต 2 540397 : ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา อำนาจ  สีสุด ครู
297 สพป.สกลนคร เขต 2 540398 : บ้านเตาไหสร้างแก้ว นางวรรณทิภา  คำผง ครู
298 สพป.สกลนคร เขต 2 540399 : บ้านม้า นายรังสรรค์  ธนะคำดี ครู
299 สพป.สกลนคร เขต 2 540399 : บ้านม้า สายป่าน  วงศ์ประทุม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
300 สพป.สกลนคร เขต 2 540400 : บ้านดอนยานาง บุญสินธุ์  พงษ์ไทย ครูรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
301 สพป.สกลนคร เขต 2 540400 : บ้านดอนยานาง นางสาวชยามล  ชาติสุข ธุรการ
302 สพป.สกลนคร เขต 2 540400 : บ้านดอนยานาง ปราณี  ดาศรี ครูชำนาญการพิเศษ
303 สพป.สกลนคร เขต 2 540401 : บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) นายชัยวัฒน์  โอตาไสย ครู
304 สพป.สกลนคร เขต 2 540401 : บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) นางสาวนาวิน  พรมน้อย ครูธุรการ
305 สพป.สกลนคร เขต 2 540402 : บ้านหนองหว้า นางละอองดาว  ไชยศรีหา ครู
306 สพป.สกลนคร เขต 2 540394 : บ้านหินโงมโนนสร้างไพ วีระชัย  อินทรเกษม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
307 สพป.สกลนคร เขต 2 540394 : บ้านหินโงมโนนสร้างไพ นายวิทยวัฒน์  เนื่องจากจันทร์ ธุรการ
308 สพป.สกลนคร เขต 2 540395 : บ้านโคกหลวง นายอนิวัต  สุขพอดี ครู
309 สพป.สกลนคร เขต 2 540395 : บ้านโคกหลวง นายวิทูรย์  จันทร์ต้น ครู
310 สพป.สกลนคร เขต 2 540391 : บ้านคันชา นายพิทักษ์  คำพวง พนักงานธุรการ
311 สพป.สกลนคร เขต 2 540392 : บ้านหนองหอย นายจีรวัฒน์  พิมพ์ปัดชา ครู
312 สพป.สกลนคร เขต 2 540393 : บ้านธาตุ ศักดา  ดัดผ่อง ครู
313 สพป.สกลนคร เขต 2 540393 : บ้านธาตุ นางสาวกมลพัชร  คำพวง ครู
314 สพป.สกลนคร เขต 2 540393 : บ้านธาตุ นายสุดใจ  นามขันคุณ ครู
315 สพป.สกลนคร เขต 2 540427 : บงใต้โนนรังพัฒนา ขวัญฤทัย  พามี ครู
316 สพป.สกลนคร เขต 2 540427 : บงใต้โนนรังพัฒนา ขวัญฤทัย  พามี ครู
317 สพป.สกลนคร เขต 2 540428 : บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) นภารัตน์  อุดทุมพร ธุรการโรงเรียน
318 สพป.สกลนคร เขต 2 540428 : บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) ประกายแก้ว  เตโชจิตร ครู
319 สพป.สกลนคร เขต 2 540429 : บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) นรินทร์  แสงบุราณ ครู
320 สพป.สกลนคร เขต 2 540429 : บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) นางสาวณัฐยา   บัวชุม ธุรการ
321 สพป.สกลนคร เขต 2 540430 : บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นายสินธุวัตร  ศรีสร้อย ครูชำนาญการพิเศษ
322 สพป.สกลนคร เขต 2 540430 : บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี จตุพร  ขันธุลา ครู
323 สพป.สกลนคร เขต 2 540430 : บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นางอรชร  ศรีสร้อย ครู
324 สพป.สกลนคร เขต 2 540430 : บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นางสาวนวพร  โสรินทร์ ครูผู้ช่วย
325 สพป.สกลนคร เขต 2 540431 : บ้านโคกหนองกุง ไพเราะ  สุเมผา ครู
326 สพป.สกลนคร เขต 2 540431 : บ้านโคกหนองกุง ปิยะพร   จักรอันดี ธุรการโรงเรียน
327 สพป.สกลนคร เขต 2 540431 : บ้านโคกหนองกุง นางเกศมณี  มาเจริญกุล ครู
328 สพป.สกลนคร เขต 2 540432 : บ้านคำนาดี นางสาวนุชนภางค์  พ่อคุณตรง ครู
329 สพป.สกลนคร เขต 2 540433 : ชุมชนบงเหนือ นายสงบ  เขียวคง ครู
330 สพป.สกลนคร เขต 2 540433 : ชุมชนบงเหนือ ขวัญฤทัย  นรสาร ครู
331 สพป.สกลนคร เขต 2 540433 : ชุมชนบงเหนือ นางสาวอนามิกา  อิ่มเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
332 สพป.สกลนคร เขต 2 540434 : บ้านดอนหัน นางศิริวรรณ์  ทะสี ครู คศ.3
333 สพป.สกลนคร เขต 2 540435 : บ้านขาว panithan  pooweangkeaw ครู
334 สพป.สกลนคร เขต 2 540435 : บ้านขาว นางสาวพรทิวา  แก้วมะ ครู
335 สพป.สกลนคร เขต 2 540436 : บ้านบาก กาญจนา  พิมพาเลีย ครูธุรการ
336 สพป.สกลนคร เขต 2 540436 : บ้านบาก parichart  phiphitthaphan เจ้าหน้าที่ธุรการ
337 สพป.สกลนคร เขต 2 540437 : บ้านจำปานาถ่อน นายทวีศกดิ์  แสงจันทร์ ครู
338 สพป.สกลนคร เขต 2 540437 : บ้านจำปานาถ่อน อรรถพล  สุเมผา ธุรการ
339 สพป.สกลนคร เขต 2 540437 : บ้านจำปานาถ่อน นางสงวน  แสงจันทร์ ครู
340 สพป.สกลนคร เขต 2 540438 : บ้านโคกสวัสดี นายอำนวยศรี  ภูพันหงษ์ ครู
341 สพป.สกลนคร เขต 2 540438 : บ้านโคกสวัสดี นางสาวจิตตานันทิ์  มหาโยธี ครู
342 สพป.สกลนคร เขต 2 540439 : บ้านโนนสะอาด สุธีรา  วิเศษสมบัติ ครู
343 สพป.สกลนคร เขต 2 540439 : บ้านโนนสะอาด ก่อเกียรติ  ใบภักดี ครู
344 สพป.สกลนคร เขต 2 540420 : โรงเรียนบ้านหนองกุง ธนวรรธน์  นาคราช ครู
345 สพป.สกลนคร เขต 2 540405 : บ้านต้ายนาคูณวิทยา สุนีย์  ทองเลิศ ครูชำนาญพิเศษ
346 สพป.สกลนคร เขต 2 540405 : บ้านต้ายนาคูณวิทยา นายสมคิด  วงศสง่า ผู้อำนวยการ
347 สพป.สกลนคร เขต 2 540405 : บ้านต้ายนาคูณวิทยา กิตติกร  อินทร์ธิวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
348 สพป.สกลนคร เขต 2 540405 : บ้านต้ายนาคูณวิทยา กรรณิการ์  อินทรีย์ ครู
349 สพป.สกลนคร เขต 2 540405 : บ้านต้ายนาคูณวิทยา บุษยา  ไชยเทพ ธุรการ
350 สพป.สกลนคร เขต 2 540406 : บ้านดอนม่วงไข่ สมพร  บุญนาค ครู
351 สพป.สกลนคร เขต 2 540406 : บ้านดอนม่วงไข่ รำแพน  ประทุมรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
352 สพป.สกลนคร เขต 2 540406 : บ้านดอนม่วงไข่ ประยงค์  พันธ์เทียม ครู
353 สพป.สกลนคร เขต 2 540407 : บ้านคำไชยวาน ศุภชัย  แว่นแคว้น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
354 สพป.สกลนคร เขต 2 540407 : บ้านคำไชยวาน สุริยศักดิ์  ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการ
355 สพป.สกลนคร เขต 2 540407 : บ้านคำไชยวาน นางสาวรัตนา   เกษทองมา ครูอัตราจ้าง
356 สพป.สกลนคร เขต 2 540412 : บ้านนาทม นายวิชัย  สุวรรณชัยรบ ครู
357 สพป.สกลนคร เขต 2 540412 : บ้านนาทม กรวรรณ  สุวรรณชัยรบ ธุรการ
358 สพป.สกลนคร เขต 2 540413 : บ้านคำสะแนน นายสุรศักดฺ์  แสงจันทร์ ครู
359 สพป.สกลนคร เขต 2 540413 : บ้านคำสะแนน นายณัฐพร  ผิวบาง เจ้าหน้าที่ธุรการ
360 สพป.สกลนคร เขต 2 540371 : บ้านหนามแท่ง อำพร  มณีชม ครู
361 สพป.สกลนคร เขต 2 540371 : บ้านหนามแท่ง นางสาวกนกวรรณ  ขำเขมร ครูผู้ช่วย
362 สพป.สกลนคร เขต 2 540360 : บ้านถ่อน วีรชัย  วงศ์กาฬสินธุ์ ครู
363 สพป.สกลนคร เขต 2 540360 : บ้านถ่อน อนุรักษ์  ดอนเส ผู้อำนวยการโรงเรียน
364 สพป.สกลนคร เขต 2 540360 : บ้านถ่อน อนุรักษ์  ดอนเส ผู้อำนวยการโรงเรียน
365 สพป.สกลนคร เขต 2 540364 : บ้านหนองบัวแพ วรรณฉวี  พิลาวงค์ ธุรการ
366 สพป.สกลนคร เขต 2 540364 : บ้านหนองบัวแพ นายวีรศักดิ์   ศรีสว่าง ครู
367 สพป.สกลนคร เขต 2 540364 : บ้านหนองบัวแพ นายพิชิต  สายกัน ครู
368 สพป.สกลนคร เขต 2 540365 : บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง saroj  jongmun ครู
369 สพป.สกลนคร เขต 2 540355 : บ้านหนองตาล นายทัดตะวัน  มหาวัง ธุรการโรงเรียน
370 สพป.สกลนคร เขต 2 540355 : บ้านหนองตาล นายหนุ่มดี  แก้วมุกดา เจ้าหน้าที่ธุรการ
371 สพป.สกลนคร เขต 2 540359 : บ้านทุ่งปลากัด นายอากร  บุญคง ครู
372 สพป.สกลนคร เขต 2 540359 : บ้านทุ่งปลากัด นางสาวสุกานดา  เสนงาม ธุรการ
373 สพป.สกลนคร เขต 2 540380 : บ้านหนองหอยคัน นางนภาภรณ์  ราชไชย ครู
374 สพป.สกลนคร เขต 2 540388 : บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) ชาตรี  สรรพโส ครู
375 สพป.สกลนคร เขต 2 540389 : บ้านพันนา สลับ  หอมสร้อย ครู
376 สพป.สกลนคร เขต 2 540389 : บ้านพันนา สุทธิพงษ์  แลนเชย อัตราจ้าง
377 สพป.สกลนคร เขต 2 540389 : บ้านพันนา อาทิตยา  ชาพา เจ้าหน้าที่ธุรการ
378 สพป.สกลนคร เขต 2 540390 : บ้านถ่อน ต.พันนา นางสิริจรรยา  จันทร์อุบ ครูพี่เเลี้ยงฯ
379 สพป.สกลนคร เขต 2 540390 : บ้านถ่อน ต.พันนา พนิดา  แสนมิตร ธุรการ
380 สพป.สกลนคร เขต 2 540390 : บ้านถ่อน ต.พันนา นางวงเดือน  พงศ์สิทธิศักดิ์ ครู
381 สพป.สกลนคร เขต 2 540390 : บ้านถ่อน ต.พันนา ปิยนุช  วิมลภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
382 สพป.สกลนคร เขต 2 540396 : บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) อรจิรา  พันล้ำ ครูอัตราจ้าง
383 สพป.สกลนคร เขต 2 540396 : บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) นางพานิชย์  ฤทธิ์อร่าม ธุรการโรงเรียน
384 สพป.สกลนคร เขต 2 540396 : บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) สรญา  หอมทุมมา ครูอัตราจ้าง
385 สพป.สกลนคร เขต 2 540357 : บ้านโพนสูง นายสมสมัย  หารธงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
386 สพป.สกลนคร เขต 2 540357 : บ้านโพนสูง ปราโมทย์  โพธิืดี ธุรการ
387 สพป.สกลนคร เขต 2 540357 : บ้านโพนสูง อภิชาติ  สีปัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
388 สพป.สกลนคร เขต 2 540361 : บ้านค้อโพนสวางยางชุม วรันธร  ณ หนองคาย ครูอัตราจ้าง
389 สพป.สกลนคร เขต 2 540361 : บ้านค้อโพนสวางยางชุม วิจิตร  ดีแท้ ครู
390 สพป.สกลนคร เขต 2 540361 : บ้านค้อโพนสวางยางชุม ฐาปกรณ์  สมัครการ ครู
391 สพป.สกลนคร เขต 2 540361 : บ้านค้อโพนสวางยางชุม นางสาวชญานิศ  รัตนวรรณี ผอ.
392 สพป.สกลนคร เขต 2 540362 : บ้านดอนเชียงยืน กชพร  ทนุจันทร์ ครู
393 สพป.สกลนคร เขต 2 540362 : บ้านดอนเชียงยืน ทวีศักดิ์  ซื่อตรง ครู
394 สพป.สกลนคร เขต 2 540363 : บ้านคำชนดงต้อง ศิริพร  นางสาวศิริพร อินทริง ครูธุรการ
395 สพป.สกลนคร เขต 2 540363 : บ้านคำชนดงต้อง อัครภักดิ์  ชูบุญ ครู
396 สพป.สกลนคร เขต 2 540378 : บ้านนางัว พัฒสุดา  วงศ์สง่า เจ้าหน้าที่ธุรการ
397 สพป.สกลนคร เขต 2 540378 : บ้านนางัว นภาพร  พงศ์สิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
398 สพป.สกลนคร เขต 2 540378 : บ้านนางัว นายสมชาย  คุุณละ เจ้าหน้าที่ธุรการ
399 สพป.สกลนคร เขต 2 540379 : บ้านโคกสีไค อรชา  ทัศน์บุตร ครู
400 สพป.สกลนคร เขต 2 540379 : บ้านโคกสีไค นางพรทิพย์  คำทิพย์ ครู
401 สพป.สกลนคร เขต 2 540373 : ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง นายวีระพงษ์  สุริยะจันทร์ ครู
402 สพป.สกลนคร เขต 2 540373 : ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง วีระพงษ์   สุริยะจันทร์ ครู
403 สพป.สกลนคร เขต 2 540373 : ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง นายนคร  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู
404 สพป.สกลนคร เขต 2 540374 : บ้านแวง นายสมัคร  เจริญสุข ครู
405 สพป.สกลนคร เขต 2 540374 : บ้านแวง นายสมัคร  เจริญสุข ครู
406 สพป.สกลนคร เขต 2 540375 : บ้านโนนเสาขวัญ นายวรเชษฐ์  เขตคาม ครู
407 สพป.สกลนคร เขต 2 540375 : บ้านโนนเสาขวัญ นายกฤษณะ  เวียงวงษ์ ธุรการ
408 สพป.สกลนคร เขต 2 540375 : บ้านโนนเสาขวัญ นายสมคิด  ราชไชย ครู
409 สพป.สกลนคร เขต 2 540376 : บ้านโพนงาม ประภาพร  ศิริบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
410 สพป.สกลนคร เขต 2 540376 : บ้านโพนงาม กิตติยาพร  วงศ์สามารถ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
411 สพป.สกลนคร เขต 2 540376 : บ้านโพนงาม เกชา  ยิ่งยืน พนักงาราชการ
412 สพป.สกลนคร เขต 2 540377 : บ้านสร้างแป้น นางสาวอภิญญา  พูลศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
413 สพป.สกลนคร เขต 2 540377 : บ้านสร้างแป้น นายบุญหนัก  ฤาชากูล ครู
414 สพป.สกลนคร เขต 2 540404 : บ้านหนองชาด นางอัญชุลี  แสงลี ครู
415 สพป.สกลนคร เขต 2 540358 : บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) เสด็จ  แก้วแสนเมือง ครูชำนาญการ
416 สพป.สกลนคร เขต 2 540358 : บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นิกร  มาระมิ่ง ครู
417 สพป.สกลนคร เขต 2 540358 : บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) ไพโรจน์  บุราณสาร ครู
418 สพป.สกลนคร เขต 2 540403 : บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ประจักร  แก้วกิจ ครู
419 สพป.สกลนคร เขต 2 540403 : บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เสฏฐวุฒิ  รวมธรรม ครูธุรการ
420 สพป.สกลนคร เขต 2 540352 : อนุบาลสว่างแดนดิน กานดา  ธีรสิรินานนท์ ครู
421 สพป.สกลนคร เขต 2 540352 : อนุบาลสว่างแดนดิน นางนิยะดา  อินทรเกษม ครู
422 สพป.สกลนคร เขต 2 540353 : บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นายสมเดช  ศิริบุตร ครู
423 สพป.สกลนคร เขต 2 540353 : บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) วนิดา  พันธ์เทียม ครู
424 สพป.สกลนคร เขต 2 540354 : บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นางสาวกาญจนา  สุริยะวิทยะ ครูคศ.3
425 สพป.สกลนคร เขต 2 540354 : บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ ธนาณัติ  วงศ์ถามาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
426 สพป.สกลนคร เขต 2 540356 : บ้านหวาย ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ชัย  สาไพรวัน ครู
427 สพป.สกลนคร เขต 2 540356 : บ้านหวาย อาภาสี  ฮมแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
428 สพป.สกลนคร เขต 2 540356 : บ้านหวาย นายจักรพันธ์  คำตั้งหน้า ครูผู้ช่วย
429 สพป.สกลนคร เขต 2 540408 : หนองหลวงวิทยานุกูล นายวีระพล  จันทรเสนา ครู
430 สพป.สกลนคร เขต 2 540408 : หนองหลวงวิทยานุกูล ยุพา  ทรายทอง ครูผู้ช่วย
431 สพป.สกลนคร เขต 2 540409 : บ้านโคกดินแดง นายปิยะ  สุวรรณเขตต์ ครูชำนาญการิเศษ
432 สพป.สกลนคร เขต 2 540410 : บ้านโคกสำราญ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ  นายศักดิ์นรินทร์ วรรณพัฒน์ ครู
433 สพป.สกลนคร เขต 2 540410 : บ้านโคกสำราญ นายสมพร  เรืองโอษฐ์ ครู
434 สพป.สกลนคร เขต 2 540410 : บ้านโคกสำราญ นันทนา  ถินวิจารย์ ครู
435 สพป.สกลนคร เขต 2 540411 : บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น อภิสิทธิ์  ศรีวิพันธุ์ ครู
436 สพป.สกลนคร เขต 2 540411 : บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น กัญญา  แสนศิริ ครูธุรการ
437 สพป.สกลนคร เขต 2 540456 : บ้านชัยชนะ ศศิภรณ์  ผ่องกมล ครู
438 สพป.สกลนคร เขต 2 540456 : บ้านชัยชนะ Podjana  Thipphawan ครู
439 สพป.สกลนคร เขต 2 540457 : ชุมชนบ้านท่าศิลา ปริญทร  สุระเสน ครู
440 สพป.สกลนคร เขต 2 540457 : ชุมชนบ้านท่าศิลา วชิรวิชญ์  นายกชน ครู
441 สพป.สกลนคร เขต 2 540458 : บ้านภูตะคาม นายประจักษ์  วะนาชัย ครู
442 สพป.สกลนคร เขต 2 540458 : บ้านภูตะคาม ประดิษฐ์  แก้วคำแสน ครู
443 สพป.สกลนคร เขต 2 540458 : บ้านภูตะคาม ไกรฤกษ์   สัพโส ครูผู้ช่วย
444 สพป.สกลนคร เขต 2 540459 : บ้านสีสุกห้วยโมง ถิรกร  รัชตะทองไชย ครู
445 สพป.สกลนคร เขต 2 540459 : บ้านสีสุกห้วยโมง วันวิษา  โม้ดา ครู
446 สพป.สกลนคร เขต 2 540460 : บ้านคำก้าว วันวิืสา  จันทวัตร ครู
447 สพป.สกลนคร เขต 2 540460 : บ้านคำก้าว นายชูทรัพย์  ภาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
448 สพป.สกลนคร เขต 2 540460 : บ้านคำก้าว นายสฤษดิ์  ฝุ่นเงิน ครูชำนาญการ
449 สพป.สกลนคร เขต 2 540460 : บ้านคำก้าว นางสาวศศิพร  อรัญปักษ์ ธุรการโรงเรียน
450 สพป.สกลนคร เขต 2 540461 : บ้านท่าวารี ชยุตคมณ์  ฟองอ่อน ครูอัตราจ้าง
451 สพป.สกลนคร เขต 2 540461 : บ้านท่าวารี เรณู  ปลัดศรีช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ
452 สพป.สกลนคร เขต 2 540450 : บ้านปทุมวาปี วาสินี  พรมศรี ครู
453 สพป.สกลนคร เขต 2 540450 : บ้านปทุมวาปี นางสาวสุดารัตน์  สุนารักษ์ เจ้าหน้าที่ธรุการโรงเรียน
454 สพป.สกลนคร เขต 2 540450 : บ้านปทุมวาปี นางสปิง  แสงลี ครู
455 สพป.สกลนคร เขต 2 540450 : บ้านปทุมวาปี วาสินี  พรมศรี ครู
456 สพป.สกลนคร เขต 2 540451 : บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) ชไมพร  แสนทัน ตรูผู้ช่วย
457 สพป.สกลนคร เขต 2 540451 : บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) วรวุฒิ  นันทราช ครู
458 สพป.สกลนคร เขต 2 540452 : บ้านโพนสวาง นวมินทร์  อินธิปีก ครู
459 สพป.สกลนคร เขต 2 540453 : บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) นายประหยัด  สุนทร ครู
460 สพป.สกลนคร เขต 2 540453 : บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) นายจุรินทร์  ดวงมาลย์ ครู
461 สพป.สกลนคร เขต 2 540453 : บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) นายบรรณศักดิ์  เกลี้ยงกลิ่น พนักงานราชการ
462 สพป.สกลนคร เขต 2 540454 : อภัยดำรงธรรม นายศรัณย์  แสงเทพ ครู
463 สพป.สกลนคร เขต 2 540454 : อภัยดำรงธรรม รัตนา  ผลบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
464 สพป.สกลนคร เขต 2 540454 : อภัยดำรงธรรม วิศรุฒ  วิศรุฒ พรมเสนา ครู
465 สพป.สกลนคร เขต 2 540455 : บ้านหนองม่วง ลักษณีวรรณ  นามวงษ์ ครู
466 สพป.สกลนคร เขต 2 540455 : บ้านหนองม่วง เวียงชัย  นามวงษ์ ครู
467 สพป.สกลนคร เขต 2 540455 : บ้านหนองม่วง ฟื้น  พรหมวิชัย ครู
468 สพป.สกลนคร เขต 2 540448 : บ้านโคกสะอาด วิจิตรา  ขาวขันธ์ ครูอัตราจ้าง
469 สพป.สกลนคร เขต 2 540448 : บ้านโคกสะอาด ปิยนุช  อ่อนพุทธา ครูอัตราจ้าง
470 สพป.สกลนคร เขต 2 540448 : บ้านโคกสะอาด นางสาวปาลิดา  มาจรัล ครูอัตราจ้าง
471 สพป.สกลนคร เขต 2 540448 : บ้านโคกสะอาด ระพีพรรณ  เกลี้ยงกลิ่น ครูอัตราจ้าง
472 สพป.สกลนคร เขต 2 540448 : บ้านโคกสะอาด สินชัย  ตลับเงิน ครู
473 สพป.สกลนคร เขต 2 540448 : บ้านโคกสะอาด มิลตรา  มิลตรา ภูปานผา เจ้าหน้าที่ธุรการ
474 สพป.สกลนคร เขต 2 540449 : จงกลกิตติขจรวิทยา ภคมน  ธนกรกุลชัย ครู
475 สพป.สกลนคร เขต 2 540449 : จงกลกิตติขจรวิทยา นางสาวรจนา  เเสงลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
476 สพป.สกลนคร เขต 2 540449 : จงกลกิตติขจรวิทยา ปราเมศวร์  วงศ์ภาคำ ครู
477 สพป.สกลนคร เขต 2 540446 : บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นางสาวปิยนันท์  ชนะมาร ธุรการ
478 สพป.สกลนคร เขต 2 540446 : บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) ภูมิสิทธิ์  มิ่งชะนิด ครู
479 สพป.สกลนคร เขต 2 540447 : บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) รัตมณี  สุทธิอาจ ครู
480 สพป.สกลนคร เขต 2 540447 : บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) นางสาวกฤตตากานต์   ทัศนิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
481 สพป.สกลนคร เขต 2 540444 : บ้านไทยเจริญ วิทวัฒน์  มาระอินทร์ ธรุก่รโรงเรียน
482 สพป.สกลนคร เขต 2 540444 : บ้านไทยเจริญ kowat  sriubol ผู้อำนวยการโรงเรียน
483 สพป.สกลนคร เขต 2 540444 : บ้านไทยเจริญ โกวัฒน์  ศรีอุบล ผู้อำนวยการโรงเรียน
484 สพป.สกลนคร เขต 2 540445 : อุดมสังวรวิทยา มัชฌิมา  บุญเลิศ ครู
485 สพป.สกลนคร เขต 2 540445 : อุดมสังวรวิทยา กมลชนก  ศรีสุดา ครูผู้ช่วย
486 สพป.สกลนคร เขต 2 540440 : ชุมชนส่องดาว นายภัคพงษ์  โพธิ์สิม ครูธุรการ
487 สพป.สกลนคร เขต 2 540440 : ชุมชนส่องดาว ธนัช  สุริยมาตร ธุรการ
488 สพป.สกลนคร เขต 2 540441 : หนองใสพรเจริญวิทยา วรนรรณ  คุณมี ครู
489 สพป.สกลนคร เขต 2 540442 : บ้านทันสมัย ปิลาณี  พรมทะสาร ครูอัตราจ้าง
490 สพป.สกลนคร เขต 2 540442 : บ้านทันสมัย นายแผน  จันทร์ศรีโคตร ครู
491 สพป.สกลนคร เขต 2 540443 : บ้านหนองกุง นายธีระพงษ์  จันทร์ศรีโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
492 สพป.สกลนคร เขต 2 540443 : บ้านหนองกุง นายธีระพงษ์  จันทร์ศรีโคตร ผู้อำนวยการ
493 สพป.สกลนคร เขต 2 540571 : บ้านโคกศิลา นางวารุณี   พงศ์สิทธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการ
494 สพป.สกลนคร เขต 2 540571 : บ้านโคกศิลา นายอุทัย  โคตรบัญชา ครู
495 สพป.สกลนคร เขต 2 540572 : บ้านหนองทุ่มหนองโจด นางปัทมา  พรหมสาขันธ์ ครู
496 สพป.สกลนคร เขต 2 540572 : บ้านหนองทุ่มหนองโจด ธีระพล  พรหมสาขันธ์ ครู
497 สพป.สกลนคร เขต 2 540572 : บ้านหนองทุ่มหนองโจด บรรจบ  ธรรมลัย ครู
498 สพป.สกลนคร เขต 2 540573 : บ้านคำบอน นำพร  อินทะวงษ์ ครูผู้ช่วย
499 สพป.สกลนคร เขต 2 540560 : อนุบาลเจริญศิลป์ นายวิเศษ  มูลสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
500 สพป.สกลนคร เขต 2 540560 : อนุบาลเจริญศิลป์ อนุชิต  วงศ์กระจ่าง ครู
501 สพป.สกลนคร เขต 2 540560 : อนุบาลเจริญศิลป์ ฉลองชัย  เราะไทยสงค์ ครูผู้ช่วย
502 สพป.สกลนคร เขต 2 540561 : บ้านทุ่งคำ ฐาปนีย์  จันทร์ศรี ครูธุรการ
503 สพป.สกลนคร เขต 2 540570 : บ้านสร้างฟาก อินธุอร  สงกาผัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
504 สพป.สกลนคร เขต 2 540570 : บ้านสร้างฟาก นายสุระศักดิ์  ทองสอดแสง ครูอัตราจ้าง
505 สพป.สกลนคร เขต 2 540570 : บ้านสร้างฟาก นางสาวธีรนันท์  แก้วศรีรัง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
506 สพป.สกลนคร เขต 2 540568 : บ้านนาดี ประทีป  แสงจำปี ครู
507 สพป.สกลนคร เขต 2 540569 : บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) ประภาส  กาญจนกัณโห ครู
508 สพป.สกลนคร เขต 2 540569 : บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) กิตติชัย  คำทองแก้ว ครู
509 สพป.สกลนคร เขต 2 540567 : บ้านแกดำ นางสาวศิริรัตน์   นำสงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
510 สพป.สกลนคร เขต 2 540567 : บ้านแกดำ นายพงค์ศักดิ์  สุวรรณโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
511 สพป.สกลนคร เขต 2 540567 : บ้านแกดำ ภควัต  นาพะพล ครู
512 สพป.สกลนคร เขต 2 540562 : บ้านหนองฮังแหลว วัชระ  พิมพ์สิทธิ์ ครูธุรการ
513 สพป.สกลนคร เขต 2 540562 : บ้านหนองฮังแหลว นายภานุพงษ์  คำภูษา ผู้อำนวยการ
514 สพป.สกลนคร เขต 2 540580 : บ้านทุ่งแก สมศักดิ์  ขุนทูน ครู
515 สพป.สกลนคร เขต 2 540578 : บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) นางสาวละมูล  วะโลหะ ครู
516 สพป.สกลนคร เขต 2 540578 : บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) สรนิตย์  บุญศรีรัตน์ ครู
517 สพป.สกลนคร เขต 2 540579 : บ้านดอนชัยวิทยา นางจิราภรณ์   คุณารักษ์ ครู
518 สพป.สกลนคร เขต 2 540563 : บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา ประยุร  ดารา ครูธุรการ
519 สพป.สกลนคร เขต 2 540563 : บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา รัญดร  ทองเดช ครู
520 สพป.สกลนคร เขต 2 540563 : บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา ธัญญาทิพย์   แสนเมือง ครูผู้ช่วย
521 สพป.สกลนคร เขต 2 540563 : บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา นายถาวร  คำเพชรดี ครู
522 สพป.สกลนคร เขต 2 540564 : หนองจาน นางสาวนพรัตน์  คำแหงพล ครูธุรการ
523 สพป.สกลนคร เขต 2 540564 : หนองจาน นางพิสดา  พระราช ครู
524 สพป.สกลนคร เขต 2 540565 : บ้านหนองน้อย นายธนากร  ยิ่งยืน ครู
525 สพป.สกลนคร เขต 2 540565 : บ้านหนองน้อย จารุณีย์  คำโสภา ครู
526 สพป.สกลนคร เขต 2 540566 : บ้านหนองแสง ทศพล  มีพรหม ครู
527 สพป.สกลนคร เขต 2 540574 : บ้านเหล่าบ้านถ่อน ไพลิน  สุมังคละ ครู
528 สพป.สกลนคร เขต 2 540574 : บ้านเหล่าบ้านถ่อน ตะวัน  วรรณจำรัส ครู
529 สพป.สกลนคร เขต 2 540574 : บ้านเหล่าบ้านถ่อน นายปิยณัฐ  วงศ์เครือศร ครู
530 สพป.สกลนคร เขต 2 540575 : บ้านหนองแวงน้อย กันยากานต์   จักรเสน ครูธุรการ
531 สพป.สกลนคร เขต 2 540575 : บ้านหนองแวงน้อย พิชาญ   นามโคตร ครูผู้ช่วย
532 สพป.สกลนคร เขต 2 540576 : บ้านดงบาก วิลาวัณย์  กุระจินดา ครูผู้ช่วย
533 สพป.สกลนคร เขต 2 540576 : บ้านดงบาก กุลพงษ์  สาขามุละ ครูผู้ช่วย
534 สพป.สกลนคร เขต 2 540576 : บ้านดงบาก นางสาวศิริพร  ทุมอุบล เจ้าหน้าที่ธุรการ
535 สพป.สกลนคร เขต 2 540577 : บ้านโพนบกหนองผือ นายวานิช  วิภาวิน ครู ชำนาญการพิเศษ
536 สพป.สกลนคร เขต 2 540585 : บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นางปิยะมล  คนแรง ครูชำนาญการ
537 สพป.สกลนคร เขต 2 540585 : บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นางสุกัลยา  โยปัดทุม ครู
538 สพป.สกลนคร เขต 2 540586 : คำเม็ก เอื้อน  บุญรุ่ง ครู
539 สพป.สกลนคร เขต 2 540581 : บ้านนาสีนวล วีระยุทธ  อ่อนสุระทุม ครู
540 สพป.สกลนคร เขต 2 540584 : ทุ่งเจริญพัฒนา ธิดารัตน์  สุวรรณา ครูผู้ช่วย
541 สพป.สกลนคร เขต 2 540582 : บ้านดงสง่า จิรยา  ลูกเงาะ ครู
542 สพป.สกลนคร เขต 2 540582 : บ้านดงสง่า ธนายุทธ  ช่อมะลิ ครู
543 สพป.สกลนคร เขต 2 540583 : บ้านหนองแปน วิรักษ์   พิมพการ ครู
544 สพป.สกลนคร เขต 2 540583 : บ้านหนองแปน นางสุภัคชญา   บุญมาก ครู ค.ศ. 3