รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540284 บ้านกุดเรือคำ จีรศักดิ์  ศรีรัตน์ ครู อนุมัติ
2 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540284 บ้านกุดเรือคำ นางสาวกัญญารัตน์  นิธิเจริญ ครู อนุมัติ
3 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540288 บ้านจำปาดง นางบุญลม  เพียสา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
4 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540293 บ้านห้วยน้ำเที่ยง อัญชลี  ศรีวิชัย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
5 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540293 บ้านห้วยน้ำเที่ยง นายนิสิต  นวลตา ครู อนุมัติ
6 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540293 บ้านห้วยน้ำเที่ยง สุวรรณี  ขันเลบ ครู อนุมัติ
7 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540318 บ้านขัวก่าย อรรคพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู อนุมัติ
8 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540318 บ้านขัวก่าย นายเติมศักดิ์  หอมเอื้อม ครู อนุมัติ
9 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540318 บ้านขัวก่าย ธิดารัตน์  เจริญศิลป์ ครูธุรการ อนุมัติ
10 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540319 บ้านขาม ชาญวุฒิ  ชาลีเชียงพิณ ครู อนุมัติ
11 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540319 บ้านขาม รสกรณ์  พลรัตน์ ครู อนุมัติ
12 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540320 โรงเรียนบ้านวังเวิน วงค์เดือน  ศรีสมยา ครู อนุมัติ
13 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540320 โรงเรียนบ้านวังเวิน ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์   อนุศาสน์ ธุรการ อนุมัติ
14 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540321 บ้านส้งเปือย สถาพร  สิงห์โต ครู อนุมัติ
15 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540322 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว จีระพันธ์  แสงสุข ครู อนุมัติ
16 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540323 บ้านโคกถาวร นายจรูญชัย  อนุศาสน์ ครู อนุมัติ
17 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540249 บ้านคอนศรีบะสะแบง สุมนา  อ่อนนาง ครู อนุมัติ
18 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540249 บ้านคอนศรีบะสะแบง พจณี  เกษรศรี ครู อนุมัติ
19 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540250 บ้านนาโพธิ์ นายอภิชาติ  จันปลิว ครู อนุมัติ
20 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540250 บ้านนาโพธิ์ วิรพรรณ์  นารินรักษ์ ครู อนุมัติ
21 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540291 บ้านคำเจริญ ทิพวัลย์  อินรีย์ ครู อนุมัติ
22 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540291 บ้านคำเจริญ นายคงศักดิ์  แก้วสุทอ ครู อนุมัติ
23 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540291 บ้านคำเจริญ นางธัญญาภรณ์  กองสิงห์ ครู อนุมัติ
24 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540291 บ้านคำเจริญ นายทรงชัย  จันทประสาร ครู อนุมัติ
25 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540285 บ้านคูสะคาม นายดชา  อุปชัย ครู อนุมัติ
26 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540287 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม ภัทราวุธ  โคตรเรือง ครู อนุมัติ
27 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540287 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม จันนะพา  คำภูนิจ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
28 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540287 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม พิกุลรัตน์  เหลาแตว ครู อนุมัติ
29 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540289 บ้านโคกแสง ธีราภรณ์  หอมเฮ้า ครู อนุมัติ
30 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540289 บ้านโคกแสง นายทัศนัย  ทองไสย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
31 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540260 บ้านเดื่อศรีคันไชย สุพรรณ  โพธิพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
32 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540260 บ้านเดื่อศรีคันไชย วิพัฒน์  จันทร์หล้า ครู อนุมัติ
33 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540260 บ้านเดื่อศรีคันไชย ขวัญภิรมย์  ต่ายเนาว์ดง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
34 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540261 บ้านขุนภูมิ พยุงศิลป์  บุตรชาติ ครู อนุมัติ
35 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540262 บ้านยางคำ อุทัยทิพย์  พ่อศรียา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
36 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540262 บ้านยางคำ นายกิติพร  สัพโส ครู อนุมัติ
37 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540262 บ้านยางคำ นายพิรุณ  อ่อนสุระทุม ครู อนุมัติ
38 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540263 บ้านโนนแพง นายประจญ  คำภูแสน ครู ค.ศ 3 อนุมัติ
39 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540264 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก นายสมชาติ  พงศ์ศรี ครู อนุมัติ
40 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540317 บ้านวังหว้า นายพิชิต  สุจริต ครู อนุมัติ
41 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540317 บ้านวังหว้า นางมัลลิกา  สุขเกษม ครู อนุมัติ
42 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540313 บ้านนาอวนน้อย วิชาญ  บัณฑิต ครู อนุมัติ
43 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540314 บ้านโคกกลาง ธีรวุฒิ  ชมภูแดง ครู อนุมัติ
44 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540315 บ้านโคกสว่าง ณัธิกา  ต่วนสอาด ครู อนุมัติ
45 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540316 ท่าศรีไคลวิทยาคม นายแสวง  แก้วกันหา ครู อนุมัติ
46 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540308 บ้านธาตุตาลเดี่ยว พิสมัย  สารโพคา ครูธุรการ อนุมัติ
47 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540309 บ้านหนองตากวย ประภัสสร  วรรณขาว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
48 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540310 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม รำไพร  ฤทธิธรรม ครู อนุมัติ
49 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540311 บ้านหนองฮาง นายศักดินนท์   ภาคี ครู อนุมัติ
50 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540311 บ้านหนองฮาง นายสุรสิทธิ์  ขันบรรจง ครู อนุมัติ
51 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540312 บ้านโนนแต้ ประชาชาติ  ไชยพรม ครู อนุมัติ
52 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540254 บ้านกุดจิก จิราพร  อาษาเสน ครูธุรการ อนุมัติ
53 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540255 บ้านหนองขุ่นนาคำ นายอำนาจ  สีเขียว ครู อนุมัติ
54 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540255 บ้านหนองขุ่นนาคำ ธนศักดิ์  สุวรรณเทน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
55 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540258 บ้านหนองม่วง นายเอกวิทย์  เถายะบุตร ครู อนุมัติ
56 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540258 บ้านหนองม่วง เอกวิทย์  ธุระนนท์ ครู อนุมัติ
57 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540247 บ้านดอนมุยหนองแฝก อัญชลี  ปูคะสินทร์ ครูธุรการ อนุมัติ
58 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540297 บ้านกุดเรือ พลรัตน์  ราชวงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
59 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540297 บ้านกุดเรือ ภัทราพร  ปิ่นทะวงศ์ ครู อนุมัติ
60 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540299 บ้านหนองแสงคำ นายสมพร  แขกวันวงค์ ครู อนุมัติ
61 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540294 บ้านนาซอ สุพัตตรา  ช่วยรักษา ครู อนุมัติ
62 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540295 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา จิราพร  ทึงอวน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
63 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540295 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา กรกนก  ศิลารัตน์ ครู อนุมัติ
64 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540296 บ้านดอนยานาง นางสาวเสาวนี  พลขันธ์ ครู อนุมัติ
65 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540251 บ้านหินเหิบ นุจรี  วะชุม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
66 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540251 บ้านหินเหิบ นายศักดิ์ดา  อุปฌาใต้ ครู อนุมัติ
67 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540248 บ้านสุวรรณคีรี ชลิดา  ยศมา ครู อนุมัติ
68 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540252 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ นายสุทิน  จวงโคตร ครู อนุมัติ
69 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540253 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง กอปร  ปัตพี ครู อนุมัติ
70 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540256 บ้านปลาหลาย นายอาวุธ  บุตรวัง ครู อนุมัติ
71 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540256 บ้านปลาหลาย ฉัตรชัย  กลั่นบุศย์ ครู อนุมัติ
72 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540256 บ้านปลาหลาย นางสาววิไลพร  นาสมใจ ครู อนุมัติ
73 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540257 บ้านนาง่ามเล้า ยิ่งพร  พวงงาม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
74 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540257 บ้านนาง่ามเล้า จันดา  ทอนฮามแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
75 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540245 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) รัชฎากุล  อินทรา ครูธุรการ อนุมัติ
76 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540245 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ปกรณ์  ไปยะพรหม ครู อนุมัติ
77 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540246 บ้านวังบง นางสาวธัญลักษณ์  ชิณวงศ์ ครู อนุมัติ
78 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540265 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ พัชนี  กาสุริย์ ครู อนุมัติ
79 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540265 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ ขนิษฐา  เขียวคล้าย ครู อนุมัติ
80 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540265 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ อัมรินทร์  ก้อนแพง ครู อนุมัติ
81 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540266 บ้านโนนอุดม พรทิพย์  ชุมภูแสง ครูธุรการ อนุมัติ
82 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540266 บ้านโนนอุดม นิธิทัศน์  ชายกวด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
83 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540267 บ้านดอนแดง นิสิตรา  สุทธิอาจ ครู อนุมัติ
84 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540267 บ้านดอนแดง ลาวัลย์  แสงชาติ ครู อนุมัติ
85 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540268 บ้านแก้ง ชาติชาย  วารีย์ ครู อนุมัติ
86 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540268 บ้านแก้ง กัลยาณีย์   ขันติยู ครู อนุมัติ
87 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540269 บ้านโคกสะอาด นายไพบูลย์  นามวงษา ครู อนุมัติ
88 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540270 บ้านศรีวิชัย จริยา  กิตติธรรม ครู อนุมัติ
89 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540270 บ้านศรีวิชัย รัตนาภรณ์  ซึมเมฆ ครู อนุมัติ
90 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540272 บ้านห้วยแสง ทัตวรรณ  ไชยพรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
91 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540301 บ้านห้วยหินลาด ปาริชาต  บุษบงค์ ครู อนุมัติ
92 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540301 บ้านห้วยหินลาด นางสาวยุวะธิดา   ไตรธรรม ครู อนุมัติ
93 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540302 บ้านห้วยหิน นัสฐาวรรณ  จันทศรี ครู อนุมัติ
94 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540302 บ้านห้วยหิน แววตา  กาญบุตร ครู อนุมัติ
95 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540303 บ้านโนนทับช้าง นายอนุรักษ์  จันทร์ขาว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
96 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540303 บ้านโนนทับช้าง เดชาธร  จันทะเดช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
97 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540304 บ้านวังเยี่ยม พัชรี  กลยนีย์ ครู อนุมัติ
98 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540305 บ้านโพนสวาง วิภาพรรณ  สุทธิประภา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
99 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540305 บ้านโพนสวาง อนุสา  ทองวงค์ษา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
100 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540305 บ้านโพนสวาง จินตหรา  สิงเสนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
101 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540300 บ้านหนองแวง นางละมัย  มณีปกรณ์ ครู อนุมัติ
102 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540300 บ้านหนองแวง นาง  ละมัย มณีปรณ์ ครู อนุมัติ
103 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540259 บ้านโนนเจริญศิลป์ สายัณห์  บาลจบ ครู อนุมัติ
104 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540306 บ้านนาบัว อานนท์  กาสุริย์ ครู อนุมัติ
105 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540306 บ้านนาบัว พัฒนพงษ์  พันแสน ครู อนุมัติ
106 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540307 บ้านโคกก่องหนองแวง นางสาวอุลัยวรรณ  จุลแสน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
107 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540307 บ้านโคกก่องหนองแวง นางละอองทิพย์   เกษรจันทร์ ครู อนุมัติ
108 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540279 บ้านนาจาร วิชุดา  เมาบุดดา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
109 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540279 บ้านนาจาร ภูมิพัฒน์  ไชยรา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
110 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540271 บ้านตาดโตน นิภารัตน์  พลราชม ครู อนุมัติ
111 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540271 บ้านตาดโตน นางศศิธร  นาเมืองรักษ์ ครู อนุมัติ
112 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540275 บ้านบะป่าคา นายนพรัตน์  เคนสี ธุรการโรงเรยน อนุมัติ
113 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540275 บ้านบะป่าคา นางรัศมี  อวนป้อง ครู อนุมัติ
114 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540275 บ้านบะป่าคา ศรายุทธ  ใยปางแก้ว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
115 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540276 บ้านน้ำบุ้น นางสุทธิวรรณ  บัวศรี ครู อนุมัติ
116 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540276 บ้านน้ำบุ้น นายศรี  ปงผาบ ครู อนุมัติ
117 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540277 บ้านเชียงเพ็ง นายสินธุวัฒน์  อ่อนสุระทุม ธุรการ อนุมัติ
118 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540277 บ้านเชียงเพ็ง นางสาวพัชราวดี  สุตะโคตร ธุรการ อนุมัติ
119 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540278 บ้านทุ่งโพธิ์ นางสาวสุนิสา   เพริศแก้ว ครูอัตรจ้าง อนุมัติ
120 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540278 บ้านทุ่งโพธิ์ สุมาลี  พละกรต ครู อนุมัติ
121 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540273 บ้านหนองสนม นายพนาศักดิ์  ชาคำหลอย ครู อนุมัติ
122 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540273 บ้านหนองสนม นางแก้วใจ  สีมาคาม ครู อนุมัติ
123 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540274 บ้านโพนแพง umpika  kaewphaitoon ครู อนุมัติ
124 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540280 บ้านโนนชนะสังคม อธิว้ฒน์  บุษราคำ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
125 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540280 บ้านโนนชนะสังคม นางสาวภัทรา  ปัญจมาตย์ ครู อนุมัติ
126 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540281 บ้านนาคอย นายวสันต์   ขันธุปัทม์ ครู อนุมัติ
127 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540282 บ้านก่อ จุฬารัตน์  การุญ ครู อนุมัติ
128 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540324 บ้านบะนกทา นายปิยบุตร   ชาคำหลอย ครูธุรการ อนุมัติ
129 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540324 บ้านบะนกทา นายไกรศักดิ์  อินทรสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
130 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540283 บ้านนายม นายสมร  พิมพ์สุคะ ครู อนุมัติ
131 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540286 บ้านวังโพน นางนภาภรณ์  อุปชัย ครู อนุมัติ
132 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540290 บ้านอินทร์แปลง พูนสุข  อุปชัย ครู อนุมัติ
133 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540290 บ้านอินทร์แปลง อินทร์ธิราภรณ์  คำสะใบ ครู อนุมัติ
134 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540290 บ้านอินทร์แปลง นายพูนสุข  อุปชัย ครู อนุมัติ
135 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540292 บ้านโคกก่องคูสะคาม ขนิษฐา  คุณมี ธุรการ อนุมัติ
136 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540512 อนุบาลคำตากล้า นายสุจริต  ถารี รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
137 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540512 อนุบาลคำตากล้า นายวีรวัตร  เคนสิน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
138 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540512 อนุบาลคำตากล้า นายแคล้ว  บุญรอด ครู อนุมัติ
139 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540512 อนุบาลคำตากล้า นายโคจร  อินธิปีก ครู อนุมัติ
140 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540513 บ้านหนองพอกน้อย นิวัฒน์  อินทร์บัว ครู อนุมัติ
141 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540514 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง นิตยา   หงษ์บินมา ครู อนุมัติ
142 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540514 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง นายวุฒิชัย  หงษ์บินมา ครู อนุมัติ
143 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540519 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ สถิตย์  ไกยะวรรณ์ ครู อนุมัติ
144 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540521 บ้านแสนสุขสามัคคี เกษสินี  ไขไพวัน ครู อนุมัติ
145 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540521 บ้านแสนสุขสามัคคี นางเกษสินี  ไขไพวัน ครู อนุมัติ
146 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540520 บ้านสันติสุขสระแก้ว preamnapa  wongtacha ครู อนุมัติ
147 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540520 บ้านสันติสุขสระแก้ว พัทจรี  ชูพันธ์ ครู อนุมัติ
148 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540518 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ ประดับ  เรืองนุ่น ครู อนุมัติ
149 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540518 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ จินตนา  เบนเน็ท ครู อนุมัติ
150 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540516 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง นางสาวพัชรีย์  ยืนยั่ง ครู อนุมัติ
151 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540516 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง นางสมสอาด  อินสุข ครู อนุมัติ
152 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540516 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง สกล  ภูมิประเสริฐ ครุู อนุมัติ
153 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540516 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง amornrat  polchai ครู อนุมัติ
154 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540517 บ้านดอนคำ เด่นนภา  คะอังกุ ครู อนุมัติ
155 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540517 บ้านดอนคำ ประภัสสร  อ่อนจงไกร ครู อนุมัติ
156 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540515 บ้านนาแต้ จิราพร  มานะกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
157 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540515 บ้านนาแต้ บุญเติม  พรมอารักษ์ ครู อนุมัติ
158 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540522 แพดพิทยารัตน์ นายทรงศาสตร์   โมคมูล ครู อนุมัติ
159 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540522 แพดพิทยารัตน์ พิศิษฐพงษ์  ฉัตรศรี ครู อนุมัติ
160 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540522 แพดพิทยารัตน์ ประสพโชค  สู่สุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
161 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540523 บ้านตาด สหรัฐ  โทอิ้ง ครู อนุมัติ
162 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540523 บ้านตาด ธนูทอง  รัตนกร ครู อนุมัติ
163 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540524 บ้านกุดจาน ศุภาวรรณ  ชูรา ครู อนุมัติ
164 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540524 บ้านกุดจาน กุหลาบ  ปินะนัน ธุรการ อนุมัติ
165 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540524 บ้านกุดจาน นางพัชรมณ  แช่มชื่น ครู อนุมัติ
166 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540525 บ้านดงบัง นายสมรัก   โสมศรี ครู คศ. 3 อนุมัติ
167 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540525 บ้านดงบัง นายอรรถพล  นนตะเสน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
168 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540526 บ้านดงอีด่อย โฉมสุรีย์  แสนเสน ครู อนุมัติ
169 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540526 บ้านดงอีด่อย ปาริยา  พันธ์เสนา ครู อนุมัติ
170 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540527 บ้านหนองบัวสิม ทิฆัมพร  ทองนำ ครู อนุมัติ
171 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540527 บ้านหนองบัวสิม นายพงษ์ปกรณ์   อินธิปีก ครู อนุมัติ
172 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540528 บ้านนาถ่อน นางบุญช่วย   พันธ์เสนา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
173 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540528 บ้านนาถ่อน นายวิไชย  แจ้งโห ครู อนุมัติ
174 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540529 เพียพิทยาพัฒน์ นายสุริยา  เอ้มะราช ครู อนุมัติ
175 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540529 เพียพิทยาพัฒน์ นายวิษณุ  ชัยชาติ ครู อนุมัติ
176 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540529 เพียพิทยาพัฒน์ นายวีระยุทธ  เพริศแก้ว ครู อนุมัติ
177 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540530 บ้านท่างาม พงษ์เทพ  บุญพงษ์ ครู อนุมัติ
178 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540530 บ้านท่างาม นางสาววิภา  วงศ์อามาตย์ ครู อนุมัติ
179 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540530 บ้านท่างาม นางสาวเย็นฤดี  นนตระอุดร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
180 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540130 บ้านดงห้วยเปลือย คนิตย์ถา  โป๊ะพนม พนักงานราชการ อนุมัติ
181 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540130 บ้านดงห้วยเปลือย นางสาวนฤมล  คุณบุราณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
182 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540152 นาข่าวิทยา ตฤณมัย  พลเวียง ครู อนุมัติ
183 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540153 บ้านหนองลาด กาญจนา  ยาวะโนภาส ครู อนุมัติ
184 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540154 บ้านหนองท่มท่ากระดัน ปทิตตา  กาญจนสุขเมฆิน ครู อนุมัติ
185 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540154 บ้านหนองท่มท่ากระดัน นายแสวง  เสน่ห์พูด ครู คศ.3 อนุมัติ
186 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540155 บ้านซ่อมดู่ กันต์กนิษฐ์  ในเวียง ครู อนุมัติ
187 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540155 บ้านซ่อมดู่ กาญจนา  ชัยเลิศ ครู อนุมัติ
188 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540157 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ นิมนรัก  สิงห์คำมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
189 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540132 บ้านด่านสมบูรณ์ นายสันทนา  จักรโสภา ครู อนุมัติ
190 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540132 บ้านด่านสมบูรณ์ นายอุทัย  บังพะจาร ครู อนุมัติ
191 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540131 ขาวสง่าเจริญวิทย์ ศราวุธ  วงค์พิมสอน ครู คศ.1 อนุมัติ
192 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540129 บ้านดงหม้อทอง สุทธิพร  ศุภวุฒิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
193 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540148 บ้านคำยาง นางกัลยา   ทองมนต์ ครู อนุมัติ
194 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540149 บ้านดงเหนือ ปรียานุช  วงศ์ก้อม ครู อนุมัติ
195 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540149 บ้านดงเหนือ กัณธิมา  ชาเหลา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
196 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540150 บ้านดอนแดงคำอ้อ อุดมพร   คำอ้วน ครู อนุมัติ
197 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540150 บ้านดอนแดงคำอ้อ นางสาวจิราภรณ์  พลพันธ์ ครู อนุมัติ
198 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540151 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล นายอัครเดช  หาญไชย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
199 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540151 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล นางสาวศิรินภา  สานุศิษย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
200 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540156 คำปลาฝานาทวี บุญจันทร  ศรีนา ครู อนุมัติ
201 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540141 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ สุรชัย  ลือชัย ครู อนุมัติ
202 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540142 บ้านน้ำจั้น นางสาวสุภาพร  คำมุงคุณ ครู อนุมัติ
203 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540142 บ้านน้ำจั้น นายพรชัย  แสงทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
204 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540143 บ้านโนนไทย เพิ่มศักดิ์  อาจหาญ ครู อนุมัติ
205 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540143 บ้านโนนไทย กัณทนา  ธงอาษา ครู อนุมัติ
206 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540143 บ้านโนนไทย ภานุเดช  ทองไสย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
207 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540147 บ้านสามแยกพิทักษ์ นายกฤษณะ   นวลตา ครู อนุมัติ
208 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540147 บ้านสามแยกพิทักษ์ ณัฐนิชา  ปู่วัง ครู อนุมัติ
209 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540120 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด นางสาวอนุสรา  ทาไธสงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
210 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540121 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) วัฒนา  พันธุ์สะอาด ครู คศ. 3 อนุมัติ
211 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540121 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) นางสาวอริศรา  กิริมิตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
212 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540122 บ้านพุทธรักษา สายัน  บุตรละคร ครู อนุมัติ
213 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540122 บ้านพุทธรักษา นายจรูญ  อุณหะโชติ ครู อนุมัติ
214 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540123 บ้านคำภูทอง วรุณยุภา  ดีสีแก้ว ครู อนุมัติ
215 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540124 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ นายธวัชชัย  เพริศแก้ว ครู อนุมัติ
216 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540146 บ้านลึมบอง ศักดิ์สิทธิ์  พ่อขันชาย ครู อนุมัติ
217 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540146 บ้านลึมบอง วัชรพงษ์  แสนมาโนช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
218 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540116 บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี" อุปถัมภ์) นางทิพย์สุดา  ธิศรี ครู อนุมัติ
219 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540117 บ้านหว้านสหวิทยา นางสาวศิริลักษณ์  วะชุม ครู อนุมัติ
220 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540117 บ้านหว้านสหวิทยา นายเจนภพ  ชาไมล์ ครู อนุมัติ
221 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540119 บ้านสรศรี สุกันยา  จันทร์ละคร ครู อนุมัติ
222 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540144 บ้านจาร นายธนบัตร  พละชัย ครู อนุมัติ
223 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540144 บ้านจาร นางสาวสิรินาท  นามการ ธุรการ อนุมัติ
224 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540145 บ้านดงยาง ประริวรรษ   บัวปัดชา ครู อนุมัติ
225 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540145 บ้านดงยาง นางเกศสินี  ศรีแก้ว ครู อนุมัติ
226 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540115 อนุบาลบ้านม่วง นายณัฐพงษ์  โพนสูง ครู อนุมัติ
227 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540118 ประชานาดอกไม้ นายชาญชัย  สุวรรณสอน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
228 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540125 ชุมชนบ้านมาย arom  chincha ครู อนุมัติ
229 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540126 นาจานกล้วยน้อย นายวิรัตน์  แง่พรหม ครู อนุมัติ
230 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540127 บ้านหนองบ่อ นางศิรินันท์  สำเภา ครู อนุมัติ
231 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540127 บ้านหนองบ่อ รัชฎาภรณ์  อินธิปีก ธุรการ อนุมัติ
232 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540127 บ้านหนองบ่อ จักรพงศ์  พิลา ครูธุรการ อนุมัติ
233 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540133 บ้านโพธิ์ชัย นายสมถวิลน์  แง่พรหม ครู คศ3 อนุมัติ
234 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540134 บ้านบ่อแดง พัชรี   สาฆ้อง ครู อนุมัติ
235 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540136 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี ชนัญฐิติพร  พุทธอาสน์ ครู อนุมัติ
236 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540136 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี นางนันทวรรณ  บุญโพธิ์ ครู อนุมัติ
237 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540137 บ้านคำลอดพื้น กุลณดา  มาลาศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
238 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540137 บ้านคำลอดพื้น ชมพูนุช  มังธานี ครู อนุมัติ
239 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540137 บ้านคำลอดพื้น วาริน  พันโกฏิ ครู อนุมัติ
240 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540138 บ้านนาดูนนาดี สุดารัตน์ สุวรรณกูฎ  สุวรรณกูฎ ครู อนุมัติ
241 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540138 บ้านนาดูนนาดี นางปรียานาถ  จำปาเหลือง ครู อนุมัติ
242 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540139 บ้านโนนแสบง นางสาวภารตรี  มาตราช ครู อนุมัติ
243 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540140 ชุมชนบ้านห้วยหลัว นายวัชรพล  คำสะอาด ครู อนุมัติ
244 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540140 ชุมชนบ้านห้วยหลัว พิศมัย  วงศ์คำษา ครู คศ.2 อนุมัติ
245 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540135 บ้านห้วยทราย นางสาวจิรนันท์  ผายดี ครู อนุมัติ
246 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540135 บ้านห้วยทราย นางสาวเพชราภรณ์  แก้วพรม ครู อนุมัติ
247 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540135 บ้านห้วยทราย ไพบูลย์  จักรบุตร ครู อนุมัติ
248 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540128 บ้านเหล่าผักใส่ นายไตรรัตน์  สายสินธุ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
249 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540488 บ้านท่าก้อน พรพรรณ  เถาโคตสี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
250 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540488 บ้านท่าก้อน เยาวภา  เหลาพรหม ครู อนุมัติ
251 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540489 บ้านดอนแดง โศภิษฐ์  เบ้าจังหาร ครู อนุมัติ
252 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540489 บ้านดอนแดง วิจิตรา  หล้าอามาตย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
253 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540490 บ้านท่าควาย นายอิทธิพัทธ์  แก้วฝ่าย ครู อนุมัติ
254 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540490 บ้านท่าควาย ภัทราวดี  อุปทุม ครู อนุมัติ
255 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540491 บ้านนาหวาย รติยา   โพชะราช ครู อนุมัติ
256 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540491 บ้านนาหวาย รติยา  ลีพรม ครู อนุมัติ
257 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540492 บ้านโพนก่อ นายเสกสันต์  จูมจันทา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
258 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540496 บ้านโนนสวรรค์ ภาวินี  บุตรแสน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
259 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540496 บ้านโนนสวรรค์ หลักทรัพย์  แสงนวล ครู อนุมัติ
260 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540494 บ้านสงเปือย นายณัฏฐนันทร์  อินธิระ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
261 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540494 บ้านสงเปือย kompituk  madmingngio ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
262 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540495 บ้านนากะทาด ศรีจันทร์  เพื่อนใจมี ครู อนุมัติ
263 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540495 บ้านนากะทาด นายธีระวัฒน์  ทับสีรัก ครู อนุมัติ
264 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540495 บ้านนากะทาด นายวัชรพันธ์  ใครบุตร ครู อนุมัติ
265 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540493 บ้านนาฮี นางรัตติยา  วรเมธานนทกุล ครู อนุมัติ
266 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540493 บ้านนาฮี ชวลิต  วรเมธานนทกุล ครู อนุมัติ
267 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540472 บ้านบะหว้า สิทธิชัย  ไตรโยธี ครู อนุมัติ
268 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540469 บ้านบะยาว นางรุจิกร   ศรีสร้อย ครู อนุมัติ
269 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540471 บ้านวังม่วง เอกชัย  พรมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
270 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540468 บ้านเม่นน้อย นายสายันต์  วะเกิดเป้ง ครู อนุมัติ
271 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540502 บ้านดงสาร นายยุทธิชัย  เครือจันผา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
272 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540502 บ้านดงสาร นิรมล  ศรีสูงเนิน ครู อนุมัติ
273 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540483 บ้านเสาวัด นางสุวรรณา  พูมพิจครู ครู อนุมัติ
274 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540483 บ้านเสาวัด ไพจิตร  คิดโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
275 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540484 บ้านท่าแร่ดงปลาปาก นางรัตนภรณ์  ผายเงิน พนักงานราชการ อนุมัติ
276 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540484 บ้านท่าแร่ดงปลาปาก สานิท  แก่นท้าว ครู อนุมัติ
277 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540485 บ้านดงเสียว นายแสงบุญ  เถาโคตรศรี ครู อนุมัติ
278 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540485 บ้านดงเสียว นางสาวิตรี  เดชขันธ์ ครู อนุมัติ
279 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540485 บ้านดงเสียว นายกฤษฎา  โพยนอก ครู อนุมัติ
280 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540486 บ้านดงมะกุ้ม นางสาวกรรณิกา  จำปาไชยศรี ครู อนุมัติ
281 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540482 ชุมชนบ้านโพนงาม นายยศดนัย  สุขจร ครู อนุมัติ
282 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540482 ชุมชนบ้านโพนงาม นายเอกพันธ์  อรกุล ครู อนุมัติ
283 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540467 ชุมชนบ้านกลางนาโน chittima  konphaeng ครู อนุมัติ
284 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540467 ชุมชนบ้านกลางนาโน นายวงศธร  แก้วฝ่าย รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
285 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540470 บ้านแพงน้อย ฤาชัย  ช่วยรักษา ครู อนุมัติ
286 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540473 บ้านคึม นายเอกชัย  พรมทอง ธุรการ อนุมัติ
287 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540474 บ้านเซือม นายวิทยาลงกรณ์  ชูพันธ์ ครู อนุมัติ
288 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540475 บ้านแพงใหญ่ ธีระดา  นิสิทธิชัย ครู อนุมัติ
289 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540487 บ้านข้าวแป้ง นวพร  ปานสมุทร ครู อนุมัติ
290 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540487 บ้านข้าวแป้ง นายวีระวัฒน์  แก้วบัวสา ครู อนุมัติ
291 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540480 บ้านกุดจอกน้อย นางชลละดา  เครือบุดดี ครู อนุมัติ
292 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540480 บ้านกุดจอกน้อย ชลละดา  เครือบุดดี ครู อนุมัติ
293 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540481 บ้านโคกไม้ล้ม พัชริดา  อาจทุมมา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
294 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540476 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ปฏิพน  แง่มสุราช ครู โรงเรียนบ้านวาใหญ่ อนุมัติ
295 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540476 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ นายสุทัศน์  งอยภูธร ครู อนุมัติ
296 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540476 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ อรรถพล  อุตระหงษ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
297 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540477 บ้านวาน้อย อัญชลี  อัครจันทร์ ครู อนุมัติ
298 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540478 บ้านหนองบัวแดง นายทินกร  แขกวันวงค์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
299 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540478 บ้านหนองบัวแดง วริดา  เรืองฤาหาร ครู อนุมัติ
300 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540478 บ้านหนองบัวแดง นางไพวรรณ  ชาติผา ครู อนุมัติ
301 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540478 บ้านหนองบัวแดง นายวิรัช  สิรถนอมทรัพย์ ครู อนุมัติ
302 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540479 บ้านกุดจอก ชัยประสิทธิ์  เพริศแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
303 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540501 บ้านหนองสามขา แสงไทย  แก้วฝ่าย ธุรการ อนุมัติ
304 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540499 บ้านถ้ำเต่า นายวงศ์นรินทร์  แก้วฝ่าย ครู อนุมัติ
305 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540499 บ้านถ้ำเต่า กองมา  บุญชาญ ผอ อนุมัติ
306 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540499 บ้านถ้ำเต่า กฤษดา  บุญชาญ ครู อนุมัติ
307 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540500 บ้านนาดอกไม้ นายคำ  ศรีสมัย ครู อนุมัติ
308 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540500 บ้านนาดอกไม้ อรอุมา  เดชขันธ์ ครู อนุมัติ
309 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540497 บ้านหนองผือ นางสุรัชฎา  เดชขันธ์ ครู อนุมัติ
310 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540498 บ้านดอนทอย กรรณิการ์  แก้วฝ่าย ครู อนุมัติ
311 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540466 บ้านนายอ นายจักรพงษ์  แจนโกนดี ครู อนุมัติ
312 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540466 บ้านนายอ นายสุครีพ  คำมุลตรี ช้างไม้ 3 อนุมัติ
313 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540464 บ้านหนองตาไก้ นายวิฑูรย์  ไชยปัญหา ครู อนุมัติ
314 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540465 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ นางกัลย์ธิดา  ใครบุตร ครู อนุมัติ
315 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540465 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ นายวชิระ   เหง้าน้อย ครู อนุมัติ
316 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540465 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ พจนารถ  วรรณสุ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
317 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540462 บ้านอากาศ บุษบา  มานิตย์ ครู อนุมัติ
318 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540463 บ้านนาเมือง เสทื้อน  อินทะประเสริฐ ครู อนุมัติ
319 4703 สพป.สกลนคร เขต 2 540572 บ้านหนองทุ่มหนองโจด ธีระพล  พรหมสาขันธ์ ครู อนุมัติ
320 4703 สพป.สกลนคร เขต 2 540561 บ้านทุ่งคำ นายสมจันทร์  ประแดงปุย ครู คศ.3 อนุมัติ
321 4703 สพป.สกลนคร เขต 2 540575 บ้านหนองแวงน้อย วิษณุ  ผ่องแผ้ว ครู อนุมัติ
322 4703 สพป.สกลนคร เขต 2 540581 บ้านนาสีนวล พิทยา  ไชยเพ็ชร ครู อนุมัติ