รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190040 บ้านกุรุคุ ฉันทนา  ศิลารักษ์ ครู อนุมัติ
2 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190041 บ้านหนองบัวด่านเก่า กัญญาณัท  บรรจงดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
3 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190042 บ้านหนองหญ้าไซ นางงสาวนันทิดา   ยาปัญ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
4 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190042 บ้านหนองหญ้าไซ นายภิชัย  โทปะ ครู อนุมัติ
5 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190028 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ นายมีศักดิ์  ซ้ายสุพรรณ ครู อนุมัติ
6 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190029 บ้านไทยสามัคคี สัมฤทธิ์  ภูมิชัย ธุรการ อนุมัติ
7 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190030 บ้านนาป่ง ไพบูลย์  เชื้อโชติ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
8 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190051 บ้านกล้วย อัจฉราภรณ์  พิมพ์พงษ์ ุธุรการ อนุมัติ
9 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190052 บ้านชะโนต นางสุวิภา  เอกพิมพ์ ครู อนุมัติ
10 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190053 บ้านชะโงมนาโดน ปริญญา  พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
11 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190054 บ้านขามเฒ่า นางอมรา  อามาตย์สมบัติ ครู อนุมัติ
12 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190033 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ ประภวิษณุ์  เจียร์สุคนธ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
13 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190034 บ้านหนองยาว นายประทีป  ชาวนา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
14 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190036 บ้านดอนแดงเจริญทอง ประสบสุข  สุขประเสริฐ ครู อนุมัติ
15 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190037 บ้านวังไฮหนองกุง นายวีระ  ไมตรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
16 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190038 บ้านทุ่งมน นางวิไลวรรณ  มาตย์คม ครู อนุมัติ
17 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190039 บ้านโพนป่าหว้าน นุจรี  สีลา พนักงานราชการ อนุมัติ
18 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190061 บ้านนาคอกควาย วิฆเนศ  แสงนา ครู อนุมัติ
19 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190062 บ้านกกไฮ สาลินี  แสงนา พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
20 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190050 บ้านนาหลวง ทศพร  แก่นจันทร์ ธุรการ อนุมัติ
21 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190047 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) ธีรกิจ  วิทยสินธนา ครู อนุมัติ
22 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190048 บ้านหนองจันทน์ เนตรนภา  สุวรรณมาโจ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
23 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190013 บ้านนาทราย นางอุดมวรรณ  ประพัฒน์พงษ์ ครู อนุมัติ
24 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190013 บ้านนาทราย นางสาวธัญญารัตน์   นาโควงศ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
25 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190014 บ้านนามูลฮิ้น วิวรรยา  รัตนวิรุฬห์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
26 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190015 บ้านดอนยานาง นางเบญจวรรณ  อุตะโม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
27 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190019 บ้านนาคำโนนขาม นางสาวอมรรัตน์  สุทธะมา พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
28 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190008 บ้านนาราชควาย อาภรณ์  สาระโพธิ์ ครู อนุมัติ
29 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190009 บ้านเนินสะอาด นางอาริสา  ภูมิเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
30 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190010 บ้านนาราชควายน้อย วิทยา  นครคำสิงห์ ครู อนุมัติ
31 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190011 บ้านสร้างหิน วิษณุ  ทัสสะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
32 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190012 บ้านหนองบัวหนองแวง ญาณิน  ศรีบุรินทร์ ครู อนุมัติ
33 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190063 อนุบาลนครพนม ภูษณิศา  ไชยรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
34 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190055 บ้านน้อยใต้ ภาพิมล  ทองแก้ว ครู อนุมัติ
35 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190001 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ประภาพรรณ  โคตรพัฒน์ ครู อนุมัติ
36 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190058 บ้านกลางน้อย สุดา  ศิลปมงคล ลูกจ้าง อนุมัติ
37 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190059 บ้านดงติ้ว ปรียาภรณ์  ลามุงคุณ ามุงคุณพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
38 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190059 บ้านดงติ้ว วิมลรัตน์  อุทัย ครู อนุมัติ
39 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190056 บ้านกลางบ้านหนาด สิรามล  ลาวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
40 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190057 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) ภาษิวัตร  บุญวาร ครูธุรการ อนุมัติ
41 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190057 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) ญาธิดา  อัลโทฟ ครู อนุมัติ
42 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190023 ชุมชนนามนวิทยาคาร วิราวรรณ  บุญชวลิต ครู อนุมัติ
43 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190024 บ้านผึ้ง คงศักดิ์  สมดวน ครู อนุมัติ
44 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190025 บ้านวังกระแส นางศรีพนม  เทพบาล ครู อนุมัติ
45 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190026 บ้านสุขเจริญ นายนิตินนท์  ฉิมแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
46 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190027 ดงสว่างเจริญวิทย์ ยมสิทธิ์  บุญระมี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
47 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190031 บ้านหนองปลาดุก ธัมรงค์  ทรงพุฒิ ครู อนุมัติ
48 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190022 บ้านดอนม่วง นายโกสินทร์  เฮียงราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วง อนุมัติ
49 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190021 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน นางสาวเอราวัลย์  ทุมมา ครู อนุมัติ
50 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190016 บ้านโพธิ์ตาก สุพิชฌาย์  จรคำ ครู อนุมัติ
51 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190017 บ้านสุขเกษม สุรสิทธิ์  ไชยสุระ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
52 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190018 บ้านหนองค้าโคกกุง นางสาวศิริพร  พลมาตย์ ครู อนุมัติ
53 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190020 บ้านโคกก่อง นางสาวนีนา  บุรชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
54 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190046 บ้านคำสว่าง ตรีวุฒิ   คุณรักษ์ ครู อนุมัติ
55 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190044 บ้านหนองแซง นางสาวศิราณี   พรหมเมือง บุคลากรทางวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
56 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190045 บ้านโชคอํานวย นางรุ่งอรุณ   จันทร์สว่าง ครู อนุมัติ
57 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190043 บ้านวังตามัว นางสาวอติพร   เทพวงศา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
58 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190043 บ้านวังตามัว สมเดช  จันทร์ชนะ ครู อนุมัติ
59 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190064 เมืองนครพนม นายฉัตรชัย  ปทุมไกยะ ครูโรงเรียนเมืองนครพนม อนุมัติ
60 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190065 บ้านหนองญาติ ปรเมษฐ์  แก่นบุตร พนักงานราชการ อนุมัติ
61 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190066 บ้านดงโชค นางพรรณี  บัวสาย ครู อนุมัติ
62 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190067 บ้านคำพอก อดุลย์  คำเพชรดี ครู อนุมัติ
63 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190068 บ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ นายอภิชัย  สุนทรส ครู อนุมัติ
64 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190068 บ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ นางสาวชนิตา  กมลคุรุสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
65 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190003 บ้านสําราญ ยุทธนา  รัตโน ครู อนุมัติ
66 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190007 บ้านนาหัวบ่อ นายเจษฎา  กิ่งคาน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
67 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190271 บ้านกุตาไก้ นายพิพัฒนวิทยา   สุนทราวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
68 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190271 บ้านกุตาไก้ วีระกุล  สิทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
69 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190272 บ้านวังโพธิ์ นายปิยะวรรณ  ศรีวรรณ ครู อนุมัติ
70 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190272 บ้านวังโพธิ์ ปริญญา  รามางกูร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
71 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190272 บ้านวังโพธิ์ เกตุวดี  มีสิมมา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
72 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190273 บ้านดอนดู่ ทองไสย์  พันธุโพธิ์ ครู อนุมัติ
73 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190273 บ้านดอนดู่ ทองไสย์  พันธุโพธิ์ ครู อนุมัติ
74 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190274 บ้านโพนทา สุริยา  สุขบุตร ครู อนุมัติ
75 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190277 บ้านนางาม ศศินันท์  หมั่นนันท์ ครู อนุมัติ
76 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190303 บ้านโคกสว่าง ทรงพล  แกล้วกสิกรรม ธุรการ อนุมัติ
77 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190306 บ้านวังกะเบา ไชยา  หงษ์ชัย ครู อนุมัติ
78 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190310 บ้านศรีธน นราธิป  โชคชยสุนทร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
79 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190312 บ้านสว่างสำราญ นางนพรัตน์  พุดลา ครู อนุมัติ
80 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190312 บ้านสว่างสำราญ นางสาวอนงค์  ขันตี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
81 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190313 บ้านโคกสูง นางศุจีภรณ์  ดีละ ครู อนุมัติ
82 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190314 บ้านม่วง นภสร  โสมศรีแพง ครู อนุมัติ
83 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190314 บ้านม่วง หฤทัย  แพทย์ฤทธิ์ ครู อนุมัติ
84 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190282 บ้านนกเหาะ สดุดี  เพริดพราว ข้าราชการครู อนุมัติ
85 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190279 บ้านหนองบัวคำ สุริยา  นันชนะ ครู อนุมัติ
86 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190278 โพนสวางนางิ้ววิทยา มัตติกา  จอกทอง ครู อนุมัติ
87 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190275 บ้านนามะเขือ นายวรายุ  บัวชุม ครู อนุมัติ
88 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190276 บ้านหนองแสง สกุลวรรณ  หัตถีจี ครู อนุมัติ
89 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190294 ปลาปากราษฎร์บำรุง ศุภชิต  แก้วสอนดี ครู อนุมัติ
90 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190295 บ้านนาขาม นายเสมียน  จองลีพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
91 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190295 บ้านนาขาม นายสรเพชร   เหมือยป่า เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
92 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190296 บ้านวังยาง นายสมชัย  คำเห็น ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
93 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190297 บ้านกอก นายวิเชียร  สูรย์ราช พนักงานธุรการ อนุมัติ
94 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190297 บ้านกอก นายประกร  โพธิราช ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
95 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190298 บ้านหนองบัว นายสุรพงษ์  ศรีสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
96 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190299 บ้านโคกกลาง นางสาวเนตรนิภา  วงค์ษาโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
97 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190300 บ้านใหม่วังเซือม นายสิทธินันท์  บุญโสม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
98 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190301 บ้านปลาปากน้อย นายลิขิต  ศรีวรมย์ ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
99 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190311 บ้านวังสิม นางสาวนลินรัตน์  หลานเศรษฐา ธุรการ อนุมัติ
100 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190280 บ้านมหาชัย นฤมล  วรรณะปะกะ ครู อนุมัติ
101 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190281 บ้านทันสมัย บุญเลิศ  อุ่นชัย ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
102 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190283 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง นางวีรวรรณ  สุทธิสุวรรณ ครู อนุมัติ
103 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190284 บ้านวังม่วง ปณิตา  แก้วกาหลง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
104 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190304 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี นายรัฐวิขญ์  พรประจักษ์จิตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
105 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190308 บ้านนาเชือก ประภาส  สารทอง ครู อนุมัติ
106 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190287 ชุมชนหนองฮีสามัคคี นางเอื้อมเดือน  โคตตะวงศ์ ครู อนุมัติ
107 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190288 บ้านนาสะเดา นางจันทร์แรม  มุลเมือง ครู อนุมัติ
108 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190289 บ้านโพนทัน นางศรีสุดา  โพธิสาขา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
109 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190292 บ้านจรุกเตย นายถวัลย์  จันทร์ศรีเมือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
110 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190290 บ้านกุงโกน นางสาวขวัญธิดา  เคนนาดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
111 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190291 บ้านหนองกกคูณ นางสาวรุ่งนิภา  โตดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
112 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190145 บ้านสร้างแห่ สุมาลี  กล่อมวิญญา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
113 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190146 บ้านกุดฉิม นายภาสกร  พลรัตน์ ครู อนุมัติ
114 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190148 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) สุลีรัตน์  อัตติยะ ครู อนุมัติ
115 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190149 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ อมรรัตน์  ลาภสาร ครู โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ อนุมัติ
116 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190151 บ้านหนองสะโน นายทัตเทพ  อินทนนท์ ธุรการ อนุมัติ
117 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190152 บ้านนาแกบึงเหล็ก ยุพาวัลย์  สาลีเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก อนุมัติ
118 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190153 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) พัชรา  วงศ์สาขา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
119 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190117 บ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา) อรินทร์  ใจแน่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
120 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190118 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) ณัฐธิดา  คำมุก ธุรการ อนุมัติ
121 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190116 บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) ฐานิยา  ปัสสาคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
122 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190123 บ้านดอนแดง นางสาวพัชรีภรณ์  ธนดี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
123 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190154 นาถ่อนวิทยานุกูล วีระศักดิ์  ศรีสมุทร ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
124 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190155 นาถ่อนท่าวิทยาคาร ดวงนภา  หาญเสนา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
125 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190156 บ้านดงยอ รินทร์ลภัส  สิริตรังธนากุล ครู อนุมัติ
126 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190157 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร ยินดี  ผาทอง ครู โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร อนุมัติ
127 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190159 บ้านดงป่ายูง รัตนา  พิมกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
128 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190150 บ้านหนองหญ้าม้า อัจฉรา  ศรีวร ครู อนุมัติ
129 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190137 บ้านนาหนาด ประภาส  กุลมา ครู อนุมัติ
130 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190132 บ้านดอนข้าวหลาม โชคชัย  มหาโคตร ครู อนุมัติ
131 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190125 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) ปาวิณี   พลรักษา ครู อนุมัติ
132 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190126 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) ธนากร  คำแสน ครู อนุมัติ
133 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190127 บ้านนาคำ บุญเรือน  จักรชุม ครู อนุมัติ
134 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190128 บ้านคับพวง ชัยเดช  นันตะภักดิ์ ครู อนุมัติ
135 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190129 บ้านทรายมูลคำผักแพว วิลาศ  โพธิชาเนตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
136 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190130 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) ปฐม  จันทนะ ครู อนุมัติ
137 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190131 บ้านแก่งโพธิ์ จิรนันท์  จันทร์หลอด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
138 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190134 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) รัตนาวดี   เทวี ธุรการ อนุมัติ
139 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190139 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา นางสาวพัชรินทร์  พิมพา ครู อนุมัติ
140 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190122 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) นางสาวตรีทิพย์  วิโย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
141 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190124 บ้านหนองกุดแคน นายวิโรจน์  อรรคนิตย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
142 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190160 บ้านโพนแพง ณัฐพล  ประเสริฐสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
143 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190161 บ้านห้วยทราย จิราภรณ์  สุริยนต์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
144 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190162 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ นายวิวัฒน์ อินทร์ติยะ  อินทร์ติยะ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
145 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190144 บ้านแสนพันหมันหย่อน ศุภฉัตร  รามางกูร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
146 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190140 อุ่มเหม้าวิทยาคาร ไพรัตน์  คำมุงคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
147 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190143 บ้านโสกแมว วิชัย  อินทนาม ครู อนุมัติ
148 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190133 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข ไพรัตน์  คำมุงคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
149 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190331 บ้านโคกหินแฮ่ ลำใจ  บัวชุม ครู อนุมัติ
150 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190332 บ้านหนองแซง นายสุรสิทธิ์  อินทร์ติยะ ครู อนุมัติ
151 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190333 บ้านนาโดนใหม่ วรัญญู  มาตย์นอก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
152 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190345 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) นายวัชรพล  แพนสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
153 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190348 บ้านสร้างเม็ก นางพวงผกา  ไตรราช ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
154 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190349 บ้านดอนขาว นายบรรพต  บุญญานุภาพ ครู อนุมัติ
155 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190350 บ้านนาขาม นางพิชญ์สินี  แสนคำ ครู อนุมัติ
156 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190346 บ้านเหิบ วิพร  มาตย์นอก ครู อนุมัติ
157 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190344 บ้านนายอ นางอัมพร  อรรคสังข์ ครู อนุมัติ
158 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190337 นางามวิทยาคาร นางพรเพ็ญ  สารทอง ครู อนุมัติ
159 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190337 นางามวิทยาคาร นางสาวฉวีวรรณ  คำหาญ ครู อนุมัติ
160 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190337 นางามวิทยาคาร นางจิรนันท์  แสงกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
161 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190338 บ้านสร้างแป้น วิทูรย์  บางศิริ ครู อนุมัติ
162 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190339 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา นางจิรนันท์  แสงกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
163 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190341 บ้านนายอน้อย นายมนตรี  บัวสาย ครู อนุมัติ
164 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190342 บ้านโนนสวรรค์ นายธนพัชร์  วณิชพงษ์ศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
165 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190330 บ้านเหล่าสำราญ มนัสวี  ผูกมิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
166 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190330 บ้านเหล่าสำราญ ประจิต  ครโสภา ครู อนุมัติ
167 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190327 บ้านดงบาก อนัญญา  ตะมิน ครู อนุมัติ
168 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190323 โพนทองวิทยาคาร นายทวิช  ทำมาน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
169 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190324 บ้านดงมะเอก นางเพ็ญนภา  ธงยศ ครู อนุมัติ
170 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190340 บ้านคำผาสุก นางปนัดดา  เตโช ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
171 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190316 บ้านโนนสังข์ นายวีระชัย   อิ่นแก้ว ครู อนุมัติ
172 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190318 บ้านโพนสาวเอ้ นางศุภลักษณ์   ยอดมงคล ครู อนุมัติ
173 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190317 บ้านนาบั่ว นายธนะเมศฐ์   ชุติภัทร์บัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
174 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190317 บ้านนาบั่ว นายเด่นชัย   สารทอง ครู อนุมัติ
175 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190319 บ้านโคกกลาง นางจิรัชญา  ลุมวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
176 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190321 บ้านนาโดนเก่า นางอาภรณ์  ตะมิน ครู อนุมัติ
177 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190322 บ้านทุ่งสว่าง นายวัชรพงษ์   อักขระ ครู อนุมัติ
178 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190325 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น มานิตย์  ครโสภา ครู อนุมัติ
179 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190329 บ้านหัวขัวใต้ มิตรไทย  พรหมอารักษ์ ครู อนุมัติ
180 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190326 บ้านนาดี นางสาวสุดสวาท   ธงยศ ครู อนุมัติ
181 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190212 ดอนเหลืองทองวิทยา รุ่งณภา  เชื้อกุลา ครู อนุมัติ
182 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190214 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) ญาธิดา  เสตถา ครู อนุมัติ
183 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190216 บ้านกลางมูลอ้น สุภัตรา  มะสุใส เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
184 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190163 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ พิญญารัศม  สิงหะ ครู อนุมัติ
185 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190164 บ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ นายศิริพัฒน์  ธงยศ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
186 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190165 บ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนฯ) กิตติพงษ์  วงศ์ตาผา ครู อนุมัติ
187 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190166 บ้านนาป่งคอง ณัฐวุฒิ  เชื้อดวงผูย ครู อนุมัติ
188 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190189 บ้านแขนนาง เข็มชาติ  วงศ์ศรีชา ครู อนุมัติ
189 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190190 บ้านน้ำบ่อ ณัฐชัย  ศิริสานต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
190 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190198 บ้านนาเลียง นายวีระชน  โสมชิน ครู อนุมัติ
191 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190199 บ้านหนองคอง อาภรณ์  พิมพ์ขันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
192 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190201 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี เชิดศักดิ์  ศรีราช ครู อนุมัติ
193 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190167 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) นางนิชฌ์นิดา  จันทะสิน ครู อนุมัติ
194 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190168 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี นางวาสนา  สุสินนะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
195 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190169 บ้านโพธิ์ศรี เพ็ญวรรณ  มีระหงษ์ ครู อนุมัติ
196 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190170 บ้านนาโสก อรนิศวร์  เผือดผุด ครู อนุมัติ
197 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190171 บ้านนาทุ่งมั่ง นางสาวสารภี  รุจิราพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
198 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190197 บ้านหนองยอโพนแพง นางวนิดา  คำชมภู ครู อนุมัติ
199 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190188 บ้านหนองหอยคำอ้อม สัญญาลักษ์  ไกยฝ่าย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
200 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190193 บ่อดอกซ้อนท่าวัด นางนฤนุช  วรวัฒนธรรม ครู อนุมัติ
201 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190195 นาเหนือทุ่งทองวิทยา นางอรุณี   อรุณพิพัฒนพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
202 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190196 บ้านดงอินำ จุฑามาศ  ศรีสุธรรม พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
203 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190192 พระซองวิทยาคาร จิรวัฒน์  ภูผาใจ ครู อนุมัติ
204 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190180 ธารน้ำใจ สรรณะรงษ์  กัลยาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
205 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190172 ชุมชนบ้านพิมาน อภิสิทธิ์   อุคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
206 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190173 บ้านพิมานท่า พูลศักดิ์  พ่อบุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
207 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190177 บ้านดงน้อยพัฒนา กลิ่นเกสร  นวล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
208 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190178 บ้านจอมมณี มณีวรรณ  สกุลโพน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
209 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190179 บ้านปากบัง เอกพงศ์  พ่อบุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
210 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190181 ชุมชนบ้านพุ่มแก พรรณเทวา  พรหมโคตร ครู อนุมัติ
211 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190181 ชุมชนบ้านพุ่มแก นางสาวขณิดา  พ่อสียา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
212 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190182 บ้านหนองหอยใหญ่ นายพงศ์ศักดิ์  แสนสุภา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
213 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190183 บ้านนางเลิศ โสภา  เชื้อกุลา ครู อนุมัติ
214 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190186 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช" นางจิราวรรณ   สำรวมใจ ครู อนุมัติ
215 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190184 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ นายชัยณรงค์  แสงสุรรณ ธุรการ อนุมัติ
216 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190184 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ นายณัฐวุฒิ   คุณพูล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
217 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190185 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ ทิพย์ธิดา  สีกาลัง ครู อนุมัติ
218 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190176 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 จันทร์เพ็ญ  ลีคำพอก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
219 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190174 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง นายบุญธง  บาดตาสาว ครู อนุมัติ
220 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190175 บ้านเหล่าทุ่ง สันทนา  วงศ์เเสงน้อย ครู อนุมัติ
221 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190209 บ้านดงดู่งาม นายถนอง  พลราชม ครู อนุมัติ
222 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190206 บ้านหนองบ่อ สหมิตร  นามเกตุ ครู อนุมัติ
223 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190207 บ้านดินดำหมากเฟือง นางปิยะวรรณ  คำมุลคร ครู อนุมัติ
224 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190208 บ้านนากุงยางคำ นางงามนิมิตร  หลาบโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
225 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190205 บ้านหนองห้าง เพชรโมลี  ใจดี ครู อนุมัติ
226 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190203 บ้านคำเม็ก นางอินทิรา   ธารารมย์ ครู อนุมัติ
227 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190204 บ้านหนองกุง พิเชษฐ์  ใจเที่ยง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
228 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190202 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง สมคิด  ไชยต้นเทือก ครู อนุมัติ
229 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190449 บ้านโนนหอม ศรีชัย  ผาแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
230 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190455 บ้านหนองแคน อารี  ศรีนา ครู อนุมัติ
231 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190442 บ้านวังยาง สุติยา  พ่อสีชา ครู อนุมัติ
232 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190443 บ้านนาขามส้มป่อย เยาวนาท  อาจสาลี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
233 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190444 บ้านหนองนางด่อน นายพิศตกาญจน์  ผางคนรัก ครูชำนาญการ อนุมัติ
234 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190445 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ พนิดา  คำปัน ครู อนุมัติ
235 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190446 บ้านสามแยกหัวภูธร นายสำรอง  จันทร์นะ ครูช่วยสอน อนุมัติ
236 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190451 บ้านโพนสวางหนองแหน นายพิทยา  ศิริสานต์ ครู อนุมัติ