รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190040 บ้านกุรุคุ yuttasin  chongsara ครู อนุมัติ
2 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190040 บ้านกุรุคุ อัจชราวดี   กสิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
3 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190041 บ้านหนองบัวด่านเก่า นายสมพร  เกิดมี ครู อนุมัติ
4 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190041 บ้านหนองบัวด่านเก่า ืนางรัศมี  ปะสาวะระ ครู อนุมัติ
5 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190042 บ้านหนองหญ้าไซ นางสาววีรวรรณ  ชมชื่น ครูธุรการ อนุมัติ
6 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190028 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ มีศักดิ์  ซ้ายสุพรรณ ครู อนุมัติ
7 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190028 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ วัชรากร  เสรีกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
8 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190029 บ้านไทยสามัคคี นายสัมฤทธิ์  ภูมิชัย ธุรการ อนุมัติ
9 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190029 บ้านไทยสามัคคี นางแสงจันทร์  บุญยะบุตร ครู อนุมัติ
10 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190030 บ้านนาป่ง นางรำพึง  อุ่นเรือน ครู อนุมัติ
11 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190030 บ้านนาป่ง นางไพบูลย์  เชื้อโชติ ครู อนุมัติ
12 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190051 บ้านกล้วย อัจฉราภรณ์  พิมพ์พงษ ธุรการ อนุมัติ
13 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190052 บ้านชะโนต นายทองเปลี่ยน  ตามา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
14 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190052 บ้านชะโนต ณัฐสิทธิ์  ลำทอง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
15 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190052 บ้านชะโนต วิทวินทร์  ประทังคติ ครู อนุมัติ
16 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190053 บ้านชะโงมนาโดน วัชรา  จันทา ครู อนุมัติ
17 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190054 บ้านขามเฒ่า อมรา  อามาตย์สมบัติ ครู อนุมัติ
18 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190032 บ้านคำเตย ถนอม  วงศิลา ครู อนุมัติ
19 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190032 บ้านคำเตย ศิโรรัตน์  วิเศษไชย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
20 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190033 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ นางสาวดรุณี   สุทธะมา ครู อนุมัติ
21 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190034 บ้านหนองยาว ณัฐชัย  ศิริสานต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
22 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190035 บ้านหนองดินแดง ปิยพัทธ์  ปิ่นมุณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
23 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190035 บ้านหนองดินแดง สรัญญา   ประสงค์สุข ครู อนุมัติ
24 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190036 บ้านดอนแดงเจริญทอง นางจิราพร  แสนสุริวงค์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
25 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190037 บ้านวังไฮหนองกุง นายวีระ  ไมตรี ครู อนุมัติ
26 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190037 บ้านวังไฮหนองกุง นายมนูญ  ปิ่นมุณี ครู อนุมัติ
27 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190038 บ้านทุ่งมน จิราภรณ์  สุริยนต์ ครู อนุมัติ
28 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190038 บ้านทุ่งมน วิไลวรรณ  มาตย์คม ครู อนุมัติ
29 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190039 บ้านโพนป่าหว้าน นุจรี  สีลา พนักงานราชการ อนุมัติ
30 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190039 บ้านโพนป่าหว้าน สิริพร  พันธรักษา พนักงานราชการ อนุมัติ
31 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190061 บ้านนาคอกควาย วิฆเนศ  แสงนา ครู อนุมัติ
32 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190062 บ้านกกไฮ นางศิริวรรณ  หัสสา ครู อนุมัติ
33 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190049 บ้านดงหมู นายธีรกิจ   วิทยสินธนา ครู อนุมัติ
34 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190049 บ้านดงหมู สุนัฏฐา  แก้วอุดรธัญวงศ์ ครู อนุมัติ
35 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190050 บ้านนาหลวง ทศพร  แก่นจันทร์ ธุรการ อนุมัติ
36 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190047 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) นางสาววิมลรัตน์  เข็มปัญญา ทะเบียนโรงเรียน อนุมัติ
37 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190048 บ้านหนองจันทน์ จรรยารักษ์  ศรีพรหม ลูกจ้างชั้วคราว อนุมัติ
38 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190013 บ้านนาทราย นายศัสตราวุธ  ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
39 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190013 บ้านนาทราย นางศุภวรรณ  โลกนิมิตร ครู อนุมัติ
40 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190013 บ้านนาทราย นางอุดมวรรณ   ประพัฒน์พงษ์ ครู อนุมัติ
41 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190014 บ้านนามูลฮิ้น ลัดดา  สิทธิศักดิ์ธนกุล ครู คศ.3 อนุมัติ
42 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190015 บ้านดอนยานาง นางเบญจวรรณ  อุตะโม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
43 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190019 บ้านนาคำโนนขาม นางสาวอมรรัตน์   สุทธะมา พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
44 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190019 บ้านนาคำโนนขาม นายอนันต์  ภูมิดา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
45 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190019 บ้านนาคำโนนขาม นางสมใจ  อุ่นเรือน ครู อนุมัติ
46 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190008 บ้านนาราชควาย อาภรณ์  สาระโพธิ์ ครู อนุมัติ
47 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190009 บ้านเนินสะอาด นางอาริสา  ภูมิเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
48 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190009 บ้านเนินสะอาด นางอาริสา  ภูมิเลิศ เจ้าหน้าธุรการโรงเรียน อนุมัติ
49 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190010 บ้านนาราชควายน้อย วิทยา  นครคำสิงห์ ครู อนุมัติ
50 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190011 บ้านสร้างหิน วิษณุ  ทัสสะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
51 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190012 บ้านหนองบัวหนองแวง นางญาณิน  ศรีบุรินทร์ ครู อนุมัติ
52 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190063 อนุบาลนครพนม กีรติกา  เปล่งทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
53 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190063 อนุบาลนครพนม ยุพิน  เจริญราษฎร์ ครู อนุมัติ
54 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190055 บ้านน้อยใต้ เนตรนภา  สุวรรณมาโจ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
55 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190001 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ประภาพรรณ  โคตรพัฒน์ ครู คศ.3 อนุมัติ
56 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190001 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) นางอัตถิยา  วารี ครู อนุมัติ
57 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190060 บ้านดงยอ ประศักดิ์  กุนชน ครู อนุมัติ
58 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190058 บ้านกลางน้อย นางวีระพันธ์  ศรีวรสาร ครูชำนาญการพิเศา อนุมัติ
59 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190058 บ้านกลางน้อย สุดา  ศิลปมงคล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
60 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190059 บ้านดงติ้ว วิมลรัตน์  อุทัย ครู อนุมัติ
61 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190056 บ้านกลางบ้านหนาด นางแววมณี   อินทร์พรหม ครุชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
62 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190057 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) Thanyakorn  Leemun ครู อนุมัติ
63 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190057 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) Yathida  Althof ครู อนุมัติ
64 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190023 ชุมชนนามนวิทยาคาร นายภากรณ์  ศัพทเสวี ครู อนุมัติ
65 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190023 ชุมชนนามนวิทยาคาร นายทองเย็น  สุทธะมา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
66 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190023 ชุมชนนามนวิทยาคาร มัลลิกา  บุญทศ ธุรการ อนุมัติ
67 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190024 บ้านผึ้ง นายคงศักดิ์  สมดวน ครู อนุมัติ
68 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190024 บ้านผึ้ง ปริญญา  ยศพรรษา ครู อนุมัติ
69 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190025 บ้านวังกระแส นางศรีพนม  เทพบาล ครู อนุมัติ
70 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190026 บ้านสุขเจริญ อริยเชษฐ  แสนบรรดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขเจริญ อนุมัติ
71 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190026 บ้านสุขเจริญ อริยเชษฐ  แสนบรรดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขเจริญ อนุมัติ
72 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190027 ดงสว่างเจริญวิทย์ ความสุข  ไชยผง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
73 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190027 ดงสว่างเจริญวิทย์ พวนชัย  มากมูล ครู อนุมัติ
74 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190031 บ้านหนองปลาดุก ธัมรงค์  ทรงพุฒิ ครู อนุมัติ
75 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190022 บ้านดอนม่วง นิตินนท์  ฉิมแสง ฉิมแสง อนุมัติ
76 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190022 บ้านดอนม่วง โกสินทร์  เฮียงราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วง อนุมัติ
77 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190021 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน นายธีระวัฒน์  คำนวน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
78 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190021 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน นางสาวเอราวัลย์  ทุมมา ครู อนุมัติ
79 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190016 บ้านโพธิ์ตาก ยิ่งวรรณ  มธุรัญญานนท์ พนักงานราชการครู อนุมัติ
80 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190016 บ้านโพธิ์ตาก สำเร็จ  รามางกูร ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
81 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190016 บ้านโพธิ์ตาก ญานิกา  สุพล ครู อนุมัติ
82 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190017 บ้านสุขเกษม พันทอง  คุ้มไข่น้ำ ครู อนุมัติ
83 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190017 บ้านสุขเกษม สุรสิทธิ์  ไชยสุระ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
84 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190018 บ้านหนองค้าโคกกุง ศิริพร  พลมาตย์ ครู อนุมัติ
85 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190020 บ้านโคกก่อง จินตะหรา  สุวรรณมาโจ ครู อนุมัติ
86 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190046 บ้านคำสว่าง ตรีวุฒิ  คุณรักษ์ ครู อนุมัติ
87 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190044 บ้านหนองแซง ศิราณี  พรหมมเือง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
88 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190044 บ้านหนองแซง นางสาวอติพร  เทพวงศา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
89 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190044 บ้านหนองแซง นางวันทิวา  มูลสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
90 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190045 บ้านโชคอํานวย รุ่งอรุณ  จันทร์สว่าง ครู อนุมัติ
91 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190045 บ้านโชคอํานวย นางมาลี  ราศรี ครู อนุมัติ
92 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190043 บ้านวังตามัว สมเดช  จันทร์ชนะ ครู อนุมัติ
93 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190043 บ้านวังตามัว นายสุเมธ  แก้วระดี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
94 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190064 เมืองนครพนม ศรีสุดา  ผ่องแผ้ว ครู อนุมัติ
95 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190065 บ้านหนองญาติ ภัทรพล  บุญโชติ ครู อนุมัติ
96 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190065 บ้านหนองญาติ ทองสวรรค์  สีหา ครู อนุมัติ
97 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190066 บ้านดงโชค พรรณี  บัวสาย ครู อนุมัติ
98 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190066 บ้านดงโชค นริศรา  อ่อนหวาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
99 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190067 บ้านคำพอก อดุลย์  คำเพชรดี ครู อนุมัติ
100 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190068 บ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ ชนิตา  กมลคุรุสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
101 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190068 บ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ อภิชัย  สุนทรส ครู อนุมัติ
102 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190003 บ้านสําราญ นายยุทธนา   รัตโน ครู อนุมัติ
103 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190004 บ้านไผ่ล้อม เอกมณี  มิรัตนไพร ครู อนุมัติ
104 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190005 บ้านคำเกิ้ม นายสันต์ชาย  ถาวร ครู คศ.3 อนุมัติ
105 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190005 บ้านคำเกิ้ม มานิช  เอกพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
106 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190007 บ้านนาหัวบ่อ เจษฎา  กิ่งคาน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
107 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190271 บ้านกุตาไก้ เกตุวดี   มีสิมมา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
108 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190272 บ้านวังโพธิ์ จิราภรณ์  อ้วนกันยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
109 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190272 บ้านวังโพธิ์ ปริญญา  รามางกูร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
110 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190273 บ้านดอนดู่ นายทองไสย์  พันธุโพธิ์ ครู อนุมัติ
111 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190274 บ้านโพนทา สุริยา  สุขบุตร ครู อนุมัติ
112 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190277 บ้านนางาม นางสาวศศินันท์  หมั่นนันท์ ครู คศ.1 อนุมัติ
113 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190293 บ้านนาดอกไม้ นางสาวพรพิชญา  คำศรี ครู อนุมัติ
114 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190303 บ้านโคกสว่าง เทิดทูล  รักสุจริต ครู อนุมัติ
115 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190306 บ้านวังกะเบา นายไชยา  หงษ์ชัย ครู อนุมัติ
116 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190307 บ้านนาสีนวล ทรงพล  แกล้วกสิกรรม ธุรการ อนุมัติ
117 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190310 บ้านศรีธน นายโกวิทย์  วงงค์ศรีชา ครู อนุมัติ
118 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190310 บ้านศรีธน ธีรยุทธ  บรรจง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
119 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190312 บ้านสว่างสำราญ นางนพรัตน์  พุดลา ครู อนุมัติ
120 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190313 บ้านโคกสูง ศุจีภรณ์  ดีละ ครู อนุมัติ
121 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190314 บ้านม่วง ปริญาพร  คำเห็น ครู อนุมัติ
122 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190282 บ้านนกเหาะ นางสาวสดุดี  เพริดพราว ข้าราชการครู อนุมัติ
123 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190282 บ้านนกเหาะ นายวิศรุต  จันทร์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
124 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190279 บ้านหนองบัวคำ สุริยา  นันชนะ ครู อนุมัติ
125 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190278 โพนสวางนางิ้ววิทยา มัตติกา  จอกทอง เจ้าหน้าาที่พัสดุ อนุมัติ
126 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190278 โพนสวางนางิ้ววิทยา นายทัศนา  ทุมเที่ยง ครู อนุมัติ
127 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190278 โพนสวางนางิ้ววิทยา นางปิมปพาพร  ป้อมหิน ครู อนุมัติ
128 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190275 บ้านนามะเขือ นายวรายุ  บัวชุม ครู อนุมัติ
129 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190275 บ้านนามะเขือ นางสาวอุราวรรณ์  ธรรมวงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
130 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190276 บ้านหนองแสง สกุลวรรณ  หัตถีจร ครู อนุมัติ
131 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190294 ปลาปากราษฎร์บำรุง ศุภชิต  แก้วสอนดี ครู อนุมัติ
132 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190294 ปลาปากราษฎร์บำรุง ชงฉวี  วิเศษแก้ว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
133 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190295 บ้านนาขาม สรเพชร  เหมือยป่า เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
134 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190296 บ้านวังยาง นางบำบูญ  พ่อบุตรดี ครู อนุมัติ
135 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190297 บ้านกอก วิเชียร  สูรย์ราช พนักงานธุรการ อนุมัติ
136 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190298 บ้านหนองบัว นางสาวประวินา  สูรย์ราช ครูธุรการ อนุมัติ
137 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190299 บ้านโคกกลาง นายทนงศักดิ์  ธงยศ ครู คศ.3 อนุมัติ
138 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190300 บ้านใหม่วังเซือม นางสาวเนตรนิภา  วงค์ษาโคตร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
139 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190301 บ้านปลาปากน้อย นายทศพล  วงค์ตาขน ครูช่วยสอน อนุมัติ
140 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190301 บ้านปลาปากน้อย นายลิขิต  ศรีวรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
141 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190311 บ้านวังสิม นางสาวศิริวรรณ  สุวรรณมิตร ครู อนุมัติ
142 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190286 บ้านห้วยไหล่ นายสุปัด  ถิตย์ผาด ครู อนุมัติ
143 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190286 บ้านห้วยไหล่ ธีระวุฒิ  วงค์ตาผา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
144 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190286 บ้านห้วยไหล่ ตุลาพร  จำปา ครู อนุมัติ
145 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190302 บ้านถาวรนาอุดม นางสุชาดา  ทิปเลอร์ ข้าราชการครู อนุมัติ
146 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190280 บ้านมหาชัย นฤมล  วรรณะปะกะ ครู อนุมัติ
147 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190280 บ้านมหาชัย ปิยะนันท์  แสนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านมหาชัย อนุมัติ
148 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190281 บ้านทันสมัย บุญเลิศ  อุ่นชัย ครู อนุมัติ
149 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190283 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง ศศิวิมล  สุทธิสุวรรณ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
150 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190283 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง วีรวรรณ  สุทธิสุวรรณ ครู อนุมัติ
151 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190284 บ้านวังม่วง ปณิตา  แก้วกาหลง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
152 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190284 บ้านวังม่วง นายนรินทร์  แสนแก้ว ครู อนุมัติ
153 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190285 บ้านดอนกลาง ชยพล  พิมพิชัย ครู อนุมัติ
154 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190285 บ้านดอนกลาง นายสุพัฒน์  สิงหะ ครู อนุมัติ
155 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190305 บ้านหนองหมากแก้ว นางเกษร  จันทร์สว่าง ครู อนุมัติ
156 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190305 บ้านหนองหมากแก้ว ดารุณี  แก้วระดี ครู อนุมัติ
157 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190304 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี ธิปไตย  สุริยนต์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
158 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190304 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี นายสมประสงค์  แก้วระดี ครู อนุมัติ
159 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190308 บ้านนาเชือก ประภาส  สารทอง ครู อนุมัติ
160 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190287 ชุมชนหนองฮีสามัคคี มงคล  อินทร์พาพรหม ครู อนุมัติ
161 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190287 ชุมชนหนองฮีสามัคคี เอื้อมเดือน  โคตตะวงศ์ ครู อนุมัติ
162 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190288 บ้านนาสะเดา จันทร์แรม  มุลเมือง ครู อนุมัติ
163 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190289 บ้านโพนทัน นางศรีสุดา  โพธิสาขา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
164 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190292 บ้านจรุกเตย นายถวัลย์  จันทร์ศรีเมือง ครู อนุมัติ
165 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190290 บ้านกุงโกน อภิสทธิ์  สีสอง ครู อนุมัติ
166 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190290 บ้านกุงโกน ขวัญธิดา  เคนนาดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
167 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190291 บ้านหนองกกคูณ นางสาวรุ่งนิภา  โตดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
168 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190145 บ้านสร้างแห่ นางสุมาลี  กล่อมวิญญา ครู อนุมัติ
169 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190145 บ้านสร้างแห่ ศุภฉัตร  รามางกูร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
170 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190146 บ้านกุดฉิม นายภาสกร  พลรัตน์ ครู อนุมัติ
171 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190146 บ้านกุดฉิม ทัตเทพ  อินทนนท์ ครูธุรการ อนุมัติ
172 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190148 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) สุลีรัตน์  อัตติยะ ครู อนุมัติ
173 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190148 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) นายชูชัย  วงศ์สาขา ครู อนุมัติ
174 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190149 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ อาริยา   วงค์ศรีทา ครู อนุมัติ
175 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190151 บ้านหนองสะโน ภาณุมาส  ควรครู ครู อนุมัติ
176 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190152 บ้านนาแกบึงเหล็ก กิตติพงษ์  คำกรฤาชา ครู โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก อนุมัติ
177 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190152 บ้านนาแกบึงเหล็ก นางสาวยุพาวัลย์  สาลีเพ็ง ครู อนุมัติ
178 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190153 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) จริยา  เหมะธุลิน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
179 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190153 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) นางระมัย  วงศ์สาขา ครู อนุมัติ
180 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190115 วัดพระธาตุพนม สุทธินันท์  โชติรัตนพงศ์ธร ครู อนุมัติ
181 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190115 วัดพระธาตุพนม อานนท์  สิทธิ ครู อนุมัติ
182 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190115 วัดพระธาตุพนม วุฒิชัย  วงศ์สาขา ครู อนุมัติ
183 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190117 บ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา) ฐานิยา  ปัสสาคำ ครูธุรการ อนุมัติ
184 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190118 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) ณัฐธิดา  คำมุก ธุรการ อนุมัติ
185 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190118 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) ณัฐญานี  ธงยศ ครู อนุมัติ
186 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190116 บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) สมุทร  ุรังสิมาธนวัฒน์ คร อนุมัติ
187 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190116 บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) ณัฐวุฒิ  สุผาวัน ครู อนุมัติ
188 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190123 บ้านดอนแดง นางอัตถพร   อภัยโส ครู อนุมัติ
189 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190154 นาถ่อนวิทยานุกูล วีระศักดิ์  ศรีสมุทร ครู อนุมัติ
190 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190155 นาถ่อนท่าวิทยาคาร ดวงนภา  หาญเสนา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
191 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190156 บ้านดงยอ สมยศ  มหาราช ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
192 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190156 บ้านดงยอ รินทร์ลภัส  สิริตรังธนากุล ครู อนุมัติ
193 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190156 บ้านดงยอ นายมานะชัย  สุริยนต์ ครู อนุมัติ
194 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190157 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร นายณัฐพล  ประเสริฐสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
195 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190157 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร เฟื่องลัดดา  คำกรฤาชา ครู อนุมัติ
196 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190158 บ้านดงก้อม นภัสภรณ์  พรรณธร ครู อนุมัติ
197 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190158 บ้านดงก้อม นางสาวไพลิน  ยอดมงคล พนักงานราชการ อนุมัติ
198 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190159 บ้านดงป่ายูง คงศักดิ์  เข็มปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
199 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190159 บ้านดงป่ายูง อติชาต  อินาลา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
200 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190150 บ้านหนองหญ้าม้า นางอัจฉรา  ศรีวร ครู อนุมัติ
201 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190141 บ้านขอนขว้าง ดวงเนตร  มหาโคตร ครู อนุมัติ
202 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190136 บ้านขอนกองโพนทอง นายทักษิณ  ฝาระมี ครู อนุมัติ
203 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190137 บ้านนาหนาด ชฎาพร  อุ่นชัย ครู อนุมัติ
204 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190137 บ้านนาหนาด นายประภาส  กุมลา ครู อนุมัติ
205 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190138 บ้านคำชะอี นายเปรมอนันต์   บุญวัฒน์วราชัย ครู อนุมัติ
206 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190132 บ้านดอนข้าวหลาม โชคชัย  มหาโคตร ครู อนุมัติ
207 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190125 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) สาคร  มีศิลป์ ครู อนุมัติ
208 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190126 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) ธนากร  คำแสน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
209 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190127 บ้านนาคำ นายสุรมนตรี  จักรชุม ครู อนุมัติ
210 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190127 บ้านนาคำ บุญเรือน  จักรชุม ครู อนุมัติ
211 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190128 บ้านคับพวง จรัญ  สุขคณา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
212 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190128 บ้านคับพวง สุภาพร  อุ่นลุม ครู อนุมัติ
213 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190129 บ้านทรายมูลคำผักแพว วิลาศ  โพธิชาเนตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
214 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190129 บ้านทรายมูลคำผักแพว นางมลิวัลย์   ตูมสี ครู อนุมัติ
215 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190129 บ้านทรายมูลคำผักแพว นางศิรินภา  นามจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
216 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190130 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) ปฐม  จันทนะ ครู อนุมัติ
217 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190131 บ้านแก่งโพธิ์ ชัยรัตน์  เมตุลา ครู อนุมัติ
218 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190134 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) นลินี  จันทนะ ครู อนุมัติ
219 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190135 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) ฉัตรปวีณ์  ธนัตนัคพันธ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
220 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190135 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) นางสาวปัญจพร  สุวรรณมิตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
221 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190139 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา เฉลิมขวัญ  มหาโคตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
222 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190119 พระกลางวิทยาคาร วรางค์รัตน์  แสนพรหม ครู อนุมัติ
223 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190119 พระกลางวิทยาคาร ศิริพร  ลำแพน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
224 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190120 มรุกขนคร พนิชย์  แก้วมณีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
225 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190121 บ้านนาทาม นายสุรสิงห์  สารสิทธิ์ ครู อนุมัติ
226 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190122 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) นางปราณี   หงษาวงษ์ ครู คศ 3 อนุมัติ
227 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190124 บ้านหนองกุดแคน นายบุญยืน  โคตะ ครู อนุมัติ
228 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190160 บ้านโพนแพง นายนัฐวุฒิ  บุตดี จนท.ธุรการ อนุมัติ
229 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190160 บ้านโพนแพง กาญจนา  มาประสพ ครู อนุมัติ
230 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190161 บ้านห้วยทราย ธีระพล  โพธิ์ตา ครู อนุมัติ
231 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190162 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สัมฤทธิ์  ต้นสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
232 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190162 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ นายธนเดช  ติ้ววงค์ ครูธุรการ อนุมัติ
233 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190144 บ้านแสนพันหมันหย่อน ประชัน  ยะสุรีย์ ครู อนุมัติ
234 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190144 บ้านแสนพันหมันหย่อน ศรัญญู  นุรา ครู อนุมัติ
235 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190147 บ้านดงขวาง นายนิรักษ์  พรประทาน ครู อนุมัติ
236 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190140 อุ่มเหม้าวิทยาคาร ไพรัตน์  คำมุงคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
237 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190142 บ้านดอนสวรรค์ นวลละออง  เนตรคุณ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
238 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190143 บ้านโสกแมว นายวิชัย  อินทนาม ครู อนุมัติ
239 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190133 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข นายสุชาติ  แสนสุภา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
240 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190331 บ้านโคกหินแฮ่ ลำใจ  บัวชุม ครู อนุมัติ
241 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190332 บ้านหนองแซง นายคำมี  เขียวโป ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
242 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190332 บ้านหนองแซง สุรสิทธิ์  อินทร์ติยะ ครู อนุมัติ
243 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190333 บ้านนาโดนใหม่ นางวารินทร์  ศรีหาเศษ ครู อนุมัติ
244 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190333 บ้านนาโดนใหม่ สุธิดา  สุขรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
245 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190334 บ้านนาบัว นายพีรวิชญ์  ขุนปากดี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
246 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190335 บ้านนาม่วง นายบัญชา  สุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
247 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190335 บ้านนาม่วง นางนิภารัตน์  บัวชุม ครู อนุมัติ
248 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190336 บ้านหนองกุง นายพูนมา   บัวชุม ครู อนุมัติ
249 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190345 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) วัชรพล  แพนสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
250 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190347 บ้านวังยาง นางเปรมวลัย  วงศ์ศรีชา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
251 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190348 บ้านสร้างเม็ก พวงผกา  ไตรราช ครู อนุมัติ
252 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190351 ลาดสว่างวิทยา กนกวัลย์  อัตติยะ ครู อนุมัติ
253 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190349 บ้านดอนขาว นายบรรพต  บุญญานุภาพ ครู อนุมัติ
254 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190350 บ้านนาขาม นางพิชญ์สินี  แสนคำ ครู อนุมัติ
255 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190346 บ้านเหิบ วิพร  มาตย์นอก ครู อนุมัติ
256 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190343 ชายแดนอนุสรณ์ นางสาวฉวีวรรณ  คำหาญ ครู อนุมัติ
257 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190344 บ้านนายอ น้ำค้าง  ปิดตะ ครู อนุมัติ
258 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190337 นางามวิทยาคาร นางจิรนันท์  แงกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
259 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190337 นางามวิทยาคาร ศักดา  สารทอง ครู อนุมัติ
260 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190338 บ้านสร้างแป้น เนตรงาม  ฉายวงษ์ ครู อนุมัติ
261 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190339 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา นางมานิดา  คำจันทร์ ครู อนุมัติ
262 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190339 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา วราภรณ์  เศษฤทธิ์ ครู อนุมัติ
263 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190339 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา นายศักดิ์ขจร  อัตติยะ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
264 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190341 บ้านนายอน้อย นายมนตรี  บัวสาย ครู อนุมัติ
265 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190342 บ้านโนนสวรรค์ ธนพัชร์  วณิชพงษ์ศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
266 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190330 บ้านเหล่าสำราญ มนัสวี  ผูกมิตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
267 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190327 บ้านดงบาก นางอนัญญา  ตะมิน ครู อนุมัติ
268 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190328 บ้านหนองลาดควาย พูนทวี   ยอดมงคล ครู อนุมัติ
269 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190323 โพนทองวิทยาคาร ทวิช  ทำมาน ครู อนุมัติ
270 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190324 บ้านดงมะเอก นางเพ็ญนภา  ธงยศ ครู อนุมัติ
271 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190340 บ้านคำผาสุก ปนัดดา  เตโช ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
272 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190340 บ้านคำผาสุก นายทัศพงษ์  จันทร์สด ผู้อำนวนการโรงเรียน อนุมัติ
273 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190315 เรณูวิทยาคาร นางจิรัชญา  ลุมวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
274 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190315 เรณูวิทยาคาร สิรามล  ลาวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
275 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190316 บ้านโนนสังข์ นายวีระชัย  อิ่นแก้ว ครู อนุมัติ
276 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190318 บ้านโพนสาวเอ้ นายธัมนอง  กัตติยบุตร ครู อนุมัติ
277 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190318 บ้านโพนสาวเอ้ ศุภลักษณ์  ยอดมงคล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
278 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190317 บ้านนาบั่ว นายชนชีพ  สารทอง ครู อนุมัติ
279 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190319 บ้านโคกกลาง พัชรา  วงศ์สาขา ครูธุรการ อนุมัติ
280 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190320 บ้านบ่อสะอาด นางสมคิด    สานุศิษย์ ครู อนุมัติ
281 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190321 บ้านนาโดนเก่า นายสุพจน์  นวลตา ครู อนุมัติ
282 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190321 บ้านนาโดนเก่า นางอาภรณ์   ตะมิน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
283 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190322 บ้านทุ่งสว่าง นางวิลาวัณย์  ศรีหาเศษ ครู อนุมัติ
284 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190322 บ้านทุ่งสว่าง วัชรพงษ์  อักขระ ครู อนุมัติ
285 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190325 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น ศิราวณี  บางศิริ ครู อนุมัติ
286 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190329 บ้านหัวขัวใต้ นายลิขสิทธิ์  แก้วมณีชััย ครู อนุมัติ
287 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190326 บ้านนาดี สุดสวาท  ธงยศ ครู อนุมัติ
288 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190210 บ้านดอนโทน เฉลิมพล  มาสิงบุญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
289 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190210 บ้านดอนโทน พิมพ์พักตร์  เชื้อตาพระ ครู อนุมัติ
290 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190210 บ้านดอนโทน รัฐพล   แก้วพิกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
291 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190211 ศรีโพนทองวิทยา จุฑาภรณ์  หาญพรหม ูธุรการ อนุมัติ
292 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190211 ศรีโพนทองวิทยา นางงามนิมิตร  หลาบโพธิ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
293 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190212 ดอนเหลืองทองวิทยา นางรุ่งณภา  เชื้อกุลา ครู อนุมัติ
294 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190213 บ้านจำปา เบญจวรรณ  พองผลา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
295 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190213 บ้านจำปา นางเมธินี  ขำวิทยโชติพันธุ์ ครู อนุมัติ
296 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190214 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) สกุนา  แสงชาติ ครู อนุมัติ
297 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190214 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) ญาธิดา  เสตถา ครู อนุมัติ
298 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190215 นาผือบอนราษฎร์นุกูล นางพุทธชาติ  ทองนู ครู อนุมัติ
299 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190215 นาผือบอนราษฎร์นุกูล พนิดา  ไชยเพ็ชร ครู อนุมัติ
300 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190216 บ้านกลางมูลอ้น สุภัตรา  มะสุใส เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
301 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190163 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คูณสมบัติ  นารินรักษ์ ครู อนุมัติ
302 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190163 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ พิญญารัศม์  สิงหะ ครู อนุมัติ
303 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190164 บ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ นายศิริพัฒน์  ธงยศ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
304 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190165 บ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนฯ) กิตติพงษ์  วงศ์ตาผา ครู อนุมัติ
305 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190165 บ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนฯ) เมธาวี  บุญคร่ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
306 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190166 บ้านนาป่งคอง ณัฐวุฒิ  เชื้อดวงผูย ครู อนุมัติ
307 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190187 บ้านนาคู่ นายชนศักดิ์  ธน.โม้ ครู อนุมัติ
308 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190189 บ้านแขนนาง นายวิทวัส  รัตนวิรุฬห์ ครู อนุมัติ
309 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190189 บ้านแขนนาง นายสัญญา  สิทธิเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขนนาง อนุมัติ
310 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190190 บ้านน้ำบ่อ ธนตพร  ศุภโชคอุดมชัย ครู อนุมัติ
311 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190191 บ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ ประพาส  นิลคำ ครู อนุมัติ
312 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190191 บ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ บุญชอบ  ว่องไว ครู อนุมัติ
313 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190198 บ้านนาเลียง นายวีระชน  โสมชิน ครู คศ.2 อนุมัติ
314 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190198 บ้านนาเลียง นายกษิวัติ  เชื้อดวงผุย พนักงานราชการ อนุมัติ
315 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190199 บ้านหนองคอง อาภรณ์  พิมพ์ขันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
316 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190199 บ้านหนองคอง สุรภา  วรวัฒนธรรม ครู อนุมัติ
317 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190200 บ้านนามนดงติ้ววิทยา จิรพา  ถานัน ลูกจ้าง อนุมัติ
318 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190200 บ้านนามนดงติ้ววิทยา ชูศักดิ์  โกพล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
319 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190201 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี นายเชิดศักดิ์  ศรีราช ครู อนุมัติ
320 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190167 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) นางนิชฌ์นิดา  จันทะสิน ครู อนุมัติ
321 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190168 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี วาสนา  สุสินนะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
322 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190168 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี นางรัตนา  ตั้งวิกรัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
323 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190169 บ้านโพธิ์ศรี เพ็ญวรรณ  มีระหงษ์ ครู อนุมัติ
324 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190170 บ้านนาโสก นางอรนิศวร์  เผือดผุด ครู อนุมัติ
325 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190171 บ้านนาทุ่งมั่ง สารภี  รุจิราพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
326 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190171 บ้านนาทุ่งมั่ง Narin  Inpuwa ครูช่วยสอน อนุมัติ
327 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190197 บ้านหนองยอโพนแพง นางวนิดา  คำชมภู ครูผ้สอน อนุมัติ
328 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190188 บ้านหนองหอยคำอ้อม ศิลมัย  หาทอง ครู อนุมัติ
329 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190193 บ่อดอกซ้อนท่าวัด นางนฤนุช  วรวัฒนธรรม ครูผู้สอน อนุมัติ
330 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190194 บ้านพระซองเหนือ นางวิมลรัตน์  ฟองสมุทร ครู อนุมัติ
331 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190195 นาเหนือทุ่งทองวิทยา อรุณี  อรุณพิพัฒนพงศ์ ครู อนุมัติ
332 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190195 นาเหนือทุ่งทองวิทยา สุรพล  บริโปร ครู อนุมัติ
333 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190195 นาเหนือทุ่งทองวิทยา นางสาวจินตนา  ดุงจำปา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
334 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190196 บ้านดงอินำ นางจุฑามาศ  ศรีสุธรรม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
335 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190192 พระซองวิทยาคาร จิรวัฒน์  ภูผาใจ ครู อนุมัติ
336 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190180 ธารน้ำใจ ศศิฉาย  พ่อคำไพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
337 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190172 ชุมชนบ้านพิมาน ขวัญจิตร์  วงค์หลวงอุด จนท.ธุรการ อนุมัติ
338 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190172 ชุมชนบ้านพิมาน วริศรา  คำมุก พนักงานธุรการ อนุมัติ
339 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190173 บ้านพิมานท่า รัชนีย์  แก้วมะ ครู อนุมัติ
340 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190177 บ้านดงน้อยพัฒนา กลิ่นเกสร   นวลตา ครู อนุมัติ
341 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190177 บ้านดงน้อยพัฒนา วีระศักดิ์  แสนศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
342 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190178 บ้านจอมมณี มณีวรรณ  สกุลโพน ครูชำนาญเศษการพิเศษ อนุมัติ
343 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190179 บ้านปากบัง ชัยวิมาน  แสนสุภา ครู อนุมัติ
344 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190179 บ้านปากบัง ศักดา  เมืองโคตร ครู อนุมัติ
345 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190181 ชุมชนบ้านพุ่มแก นายพรรณเทวา  พรหมโคตร ครู อนุมัติ
346 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190182 บ้านหนองหอยใหญ่ นงลักษณ์  ทวีธรรม ครุู อนุมัติ
347 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190183 บ้านนางเลิศ โสภา  เชื้อกุลา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
348 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190186 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช" นายศิริพงษ์   ทักษิณวิโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
349 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190186 บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช" นางจิราวรรณ  สำรวมใจ ครู อนุมัติ
350 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190184 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ นายชัยณรงค์  แสงสุวรรณ ครูธุรการ อนุมัติ
351 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190185 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ ทิพย์ธิดา  สีกาลัง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
352 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190185 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ นายทรงจิรัตน์   ไชยแสง ครู อนุมัติ
353 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190176 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 จันทร์เพ็ญ  ลีคำพอก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
354 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190174 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง พงศ์ศักดิ์  แสนสุภา ครูธุรการ อนุมัติ
355 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190175 บ้านเหล่าทุ่ง สันทนา  วงค์แสงน้อย ครู อนุมัติ
356 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190209 บ้านดงดู่งาม นายวารินทร์  แคล่วคล่อง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
357 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190206 บ้านหนองบ่อ ศิริศักดิ์  วงศ์ศรียา จนท ธุรการ อนุมัติ
358 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190207 บ้านดินดำหมากเฟือง ไข่คำ  ชาลีพร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
359 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190207 บ้านดินดำหมากเฟือง นางปิยะวรรณ  คำมุลคร ครู อนุมัติ
360 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190208 บ้านนากุงยางคำ ถนอง  พลราชม ครู อนุมัติ
361 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190208 บ้านนากุงยางคำ พัชรียา  วงษาเนาว์ ครู อนุมัติ
362 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190205 บ้านหนองห้าง สัญญาลักษ์  ไกยฝ่าย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
363 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190203 บ้านคำเม็ก อินทิรา  ธารารมย์ ครู อนุมัติ
364 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190204 บ้านหนองกุง นางราตรี  วงศ์กาฬสินธุ์ ครู อนุมัติ
365 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190202 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง กมลทิพย์  อินภูวา ธุรการ อนุมัติ
366 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190202 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง สมคิด  ไชยต้นเทือก ครู อนุมัติ
367 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190447 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี เบญจมินทร์  เวชกามา ครู อนุมัติ
368 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190448 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 ศรีชัย  ผาแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
369 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190449 บ้านโนนหอม พิทักษ์  คัดทะจันทร์ ครูช่วยสอน อนุมัติ
370 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190452 บ้านยอดชาดวิทยา ปนัดดา  แสงสุวรรณ ครูธุรการ อนุมัติ
371 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190452 บ้านยอดชาดวิทยา อรรณพ  แสนนาม ครู อนุมัติ
372 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190453 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง นายเทพวิมล  โคตรตาแสง ครู อนุมัติ
373 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190454 บ้านหนองบึง ปวีณา  บุญชาญ ลูกจ้าง อนุมัติ
374 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190455 บ้านหนองแคน นางสาวอารี  ศรีนา ครู อนุมัติ
375 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190455 บ้านหนองแคน นายอมร  นิลทะราช ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
376 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190442 บ้านวังยาง สุติยา  พ่อสีชา ครู อนุมัติ
377 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190443 บ้านนาขามส้มป่อย เยาวนาท  อาจสาลี ธุรการ อนุมัติ
378 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190444 บ้านหนองนางด่อน นายพิศตกาญจน์  ผางคนรัก ครู อนุมัติ
379 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190445 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ พนิดา  คำปัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
380 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190446 บ้านสามแยกหัวภูธร นายสำรอง  จันทร์ชนะ ครูช่วยสอน อนุมัติ
381 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190450 บ้านหนองโพธิ์วังโน นายเเสริม  เชื้อกุณะ ครู อนุมัติ
382 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190451 บ้านโพนสวางหนองแหน นายพิทยา  ศิริสานต์ ครู อนุมัติ