รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190086 ชุมชนบ้านไชยบุรี วิภารัตน์  งอกวงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
2 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190087 บ้านตาลปากน้ำ นางสาวเบญจา  ไวยพาลี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
3 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190088 บ้านนาเพียง ชนาธิป  วะชุม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
4 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190088 บ้านนาเพียง นายฐาปนะ  พงษ์พัฒน์ ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
5 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190089 บ้านนาหนองบก นางบุหงา  เสนจันทร์ฒิชัย ครู อนุมัติ
6 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190090 บ้านวังโพธิ์ บุษรา  ดวงปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
7 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190091 บ้านหาดกวน นายรณริฏฐ์  ศรีสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
8 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190091 บ้านหาดกวน อนิวรรตน์  เดชทะศร ครู อนุมัติ
9 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190092 บ้านแก้วปัดโป่ง สุธีรชัย  นาชัยฤทธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
10 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190094 บ้านดอนดู่ นายสนัทนันท์  เดชขันธ์ ครู อนุมัติ
11 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190071 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว นางบุญรินทร์  ตรีศรี ครู อนุมัติ
12 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190071 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์ ครู อนุมัติ
13 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190072 บ้านท่าจำปา นางธารินี  เกษมสิน ครู อนุมัติ
14 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190073 บ้านห้วยพระ ประพันธ์  บุญพิมพ์ ครู อนุมัติ
15 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190073 บ้านห้วยพระ นางสาวชไมพร  เบ้าลี ธุรการ อนุมัติ
16 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190074 บ้านดอนแดง ศศิมา  นนทโส ครู อนุมัติ
17 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190075 บ้านคำเตย นายเจียง  ช่วยสุมาน ครู อนุมัติ
18 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190075 บ้านคำเตย นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ ครู อนุมัติ
19 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190076 บ้านดอนติ้ว ทรงศิลป์  จันปุ่ม ครู อนุมัติ
20 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190076 บ้านดอนติ้ว บังอร  จันทะโม ครู อนุมัติ
21 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190077 บ้านนาดอกไม้ นาฎนภา  กิติศรีวรพันธุ์ อัตราจ้าง อนุมัติ
22 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190078 บ้านท่าแต้ปุ่งแก ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  จันทะโม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
23 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190078 บ้านท่าแต้ปุ่งแก สุนารี  นุชสุ่ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
24 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190079 บ้านท่าอุเทน อภิวัฒน์  บุญนิธิภัทร ครู อนุมัติ
25 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190079 บ้านท่าอุเทน พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
26 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190070 บ้านน้อยนาเหนือ เพชรายุธ  ศรีพวงผกาพันธุ์ ครู อนุมัติ
27 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190069 อุเทนวิทยาคาร นายเกรียงไกร  โพธิ ครู อนุมัติ
28 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190069 อุเทนวิทยาคาร การัณย์  คำแปง ครู อนุมัติ
29 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190081 บ้านนาผักปอด นายพงษ์ศักดิ์  พรหม ครู อนุมัติ
30 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190081 บ้านนาผักปอด สมประสงค์  เนาวรัคน์ พนักงานราชการ อนุมัติ
31 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190082 บ้านโพน นางบุญนาค  ภูกิ่งหิน ครู อนุมัติ
32 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190083 บ้านธาตุ ไพศาล  นครังสุ ครู อนุมัติ
33 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190083 บ้านธาตุ นายปัญญา  บุตรเวส ครู อนุมัติ
34 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190084 บ้านน้อยทวย นางศริญญา  พันธุ์เวียง ครูชำนาญการ อนุมัติ
35 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190084 บ้านน้อยทวย นายพรมมา  บุพศิริ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
36 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190080 บ้านตาล นางปราณี  จันทะขิน ครู อนุมัติ
37 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190095 บ้านพนอม นายธวัชชัย  สัญจรเลิศ ครู โรงเรียนบ้านพนอม อนุมัติ
38 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190095 บ้านพนอม นางกิมรัง  ดีบุกคำ ครู อนุมัติ
39 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190096 บ้านดง นายพงษ์พรรณ  ขันทะหงษ์ ครู อนุมัติ
40 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190096 บ้านดง สุพรรณี  เผ่าพงษ์ ครู อนุมัติ
41 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190097 บ้านหนองสาหร่าย นางสาวทานตะวัน  หลาบโพธิ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
42 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190097 บ้านหนองสาหร่าย นายวัฒนา  วงษ์โพนทอง ครู อนุมัติ
43 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190099 บ้านเหล่าหนาด นางเข็มเพชร  พงษ์พัฒน์ ครู อนุมัติ
44 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190093 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ นางศิริจรรยา  บุญสิทธิ์ ครู อนุมัติ
45 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190093 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ นางนงเยาว์  คนกล้า ครูผู้ช่วย อนุมัติ
46 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190100 บ้านพะทาย นางสาวณัฏฐณิชา  สุวรรณโส ครู อนุมัติ
47 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190100 บ้านพะทาย ภักสร  ภูมิศาสตร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
48 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190103 บ้านนาข่าท่า นายวชิรวิทย์  พรมไพสน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
49 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190104 บ้านโคกสว่าง นางจันเพชร   ดายังหยุด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
50 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190114 บ้านบุ่ง กาญจนา  ศรีดา ครู อนุมัติ
51 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190114 บ้านบุ่ง อนงค์นาฎ  เรืองประจักษ์ ครู อนุมัติ
52 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190112 บ้านโพนแดง กิติศักดิ์  สุวรรณมาโจ ครู อนุมัติ
53 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190112 บ้านโพนแดง กิตติพงษ์  ขรรค์ศร ครู อนุมัติ
54 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190113 ไตรราษฎร์วิทยาคาร นางจุฑาพร  บุญวัง ครู อนุมัติ
55 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190113 ไตรราษฎร์วิทยาคาร นายณัฐพงค์  ภูชุม ครู อนุมัติ
56 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190113 ไตรราษฎร์วิทยาคาร ธีรวุฒิ  สุตะภักดิ์ ครู อนุมัติ
57 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190109 บ้านรามราช นายนิกร  อาษาวัง ครูโรงเรียนบ้านรามราช อนุมัติ
58 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190109 บ้านรามราช นายนเรศ  ประเสริฐสังข์ ธุรการ อนุมัติ
59 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190110 บ้านแพงสะพัง นายบุรินทร์  ภะวะ ครู อนุมัติ
60 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190111 บ้านโพนก่อ นางอัจฉรา  คำชุม ครู คศ.1 อนุมัติ
61 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190108 บ้านม่วงนาสีดา ปุณิกา  มังคละคีรี ครู อนุมัติ
62 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190108 บ้านม่วงนาสีดา ประภาพร  จาระศรี ครู อนุมัติ
63 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190105 บ้านเวินพระบาท sangthong  singkhane ธุรการ อนุมัติ
64 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190106 บ้านเชียงยืน จินตนา  แดงประสาท ครู อนุมัติ
65 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190106 บ้านเชียงยืน ทรงเดช  ตะโพธิ์ ครู อนุมัติ
66 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190106 บ้านเชียงยืน พรทิวา  จันทะขิน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
67 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190107 บ้านปากทวย บัณฑิต  มูลโคตร ครู อนุมัติ
68 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190107 บ้านปากทวย กชพร  ไชยจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
69 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190101 บ้านหนองเทา นายธนกฤต  มีศิลป์ ครู อนุมัติ
70 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190101 บ้านหนองเทา นายนพดล  ไชยมัชชิม หัวหน้าเจ้าที่พัสดุ อนุมัติ
71 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190101 บ้านหนองเทา อภิเชษฐ์  หมั่นนันท์ ครู อนุมัติ
72 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190102 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย อดุลไทย  บัวชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
73 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190102 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สิรภพ  พลสุวรรณ ครู อนุมัติ
74 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190256 บ้านนาเข นางอรุณี  ภูดีทิพย์ ครู อนุมัติ
75 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190256 บ้านนาเข นายภูวไนย  สุนา ครู อนุมัติ
76 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190261 บ้านโคกสายทอง อ้อมพร  ชะนะดิษฐ์ ครู อนุมัติ
77 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190249 บ้านนางัว นายไพรัตน์  ลิมวัฒนาสมุทร ครู อนุมัติ
78 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190250 บ้านพืชผล นางขนิษฐา  สาสอน ครู อนุมัติ
79 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190244 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ นิรมล  ผาสุขเลิศ ครู อนุมัติ
80 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190245 บ้านแพงโคก นายสุวัฒน์  จันทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง อนุมัติ
81 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190246 บ้านดอนบาก พัฒนพงศ์  ลมชิด ครู อนุมัติ
82 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190241 อนุบาลบ้านแพง นายสายันต์  โชติวังโส รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
83 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190241 อนุบาลบ้านแพง นายประพงษ์  เวียงวัฒนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง อนุมัติ
84 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190242 บ้านนายาง นางสาวหนึ่งฤทัย  เหลาอุดม ธุรการ อนุมัติ
85 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190243 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี นายวัฒนา  พลโลก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
86 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190254 บ้านหัวหาด ธีระพร  นิลสาขา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
87 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190248 ชุมชนไผ่ล้อม ชูพงษ์  อุดมมา ครู อนุมัติ
88 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190251 บ้านนาโพธิ์ ปริญญา  อัมไพ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
89 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190251 บ้านนาโพธิ์ นางกนกกาญจน์   ศรีสำราญ ครู อนุมัติ
90 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190252 บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา นายสรายุทธ  นักบุญ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
91 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190252 บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา ก้องภพ  เลิศอุปเสน พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
92 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190255 บ้านโพนทอง กิตติพงษ์  อัคศรี จนท.ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
93 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190255 บ้านโพนทอง นายสุชาติ  เสนาสี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
94 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190255 บ้านโพนทอง นายสุชาติ  เสนาสี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
95 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190255 บ้านโพนทอง สุภัตรา  ผลละออ ครู อนุมัติ
96 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190260 บ้านนาดีหัวภู ชัชวาลย์  สิทธิพรหม ครู อนุมัติ
97 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190260 บ้านนาดีหัวภู ศิริพรรณ์  สิทธิพรหม ครู อนุมัติ
98 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190263 บ้านโคกยาว พิจิตร  บุญยอด ครู อนุมัติ
99 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190263 บ้านโคกยาว นางสาววัลยา  แก้วคนตรง ครู อนุมัติ
100 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190247 บ้านม่วงชี อรุนุช  พรหมเชียง ครู อนุมัติ
101 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190247 บ้านม่วงชี สมยศ  อภัยโส ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
102 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190247 บ้านม่วงชี สมนึก  ชายเจริญ ธุรการ อนุมัติ
103 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190257 บ้านดอนสะฝาง สุทิน  นันวิสุ ครู อนุมัติ
104 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190257 บ้านดอนสะฝาง อภิสิทธิ์  ดีโคตร ครู อนุมัติ
105 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190258 บ้านโคกพะธาย นิรันดร์  อ้วนแก้ว ครู อนุมัติ
106 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190258 บ้านโคกพะธาย ณิกร  กรีโส ผู้อำนวยการ อนุมัติ
107 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190259 บ้านป่าหว้าน นรุตม์ชัย  นิ่มมุกดา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
108 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190264 บ้านหนองแวง นางสาวอังสนา  สุพร ครู อนุมัติ
109 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190265 ชุมชนนาพระชัย นิพนธ์  แก้วกัณหา ครู อนุมัติ
110 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190265 ชุมชนนาพระชัย วิชธวัช  จริตน้อม ครูธุรการ อนุมัติ
111 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190266 บ้านนาข่าคำพอก รอบคอบ  ติธรรม ครู อนุมัติ
112 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190267 บ้านไชยศรี อาทิตย์  อื้อสกุล จนท.ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
113 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190267 บ้านไชยศรี วีระ  ไชยคำ ครู อนุมัติ
114 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190268 บ้านคำนกกก นายวิชิต  คำหันอรรค ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
115 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190268 บ้านคำนกกก นางสาวปิยะภรณ์  วัฒนาเนตร ครูธุรการ อนุมัติ
116 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190269 บ้านดอนกลาง นายกิตติศักดิ์   แวงดา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
117 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190269 บ้านดอนกลาง นายวอ  วงศ์จันทะ ครู อนุมัติ
118 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190269 บ้านดอนกลาง นายศราวุฒิ  ผิวขำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
119 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190262 บ้านนากระแต้ ณภัสสร  เสนเพ็ง ครู อนุมัติ
120 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190376 บ้านดงหนองบัว นายละไม  แก้วมุงคุณ ครู คศ.3 อนุมัติ
121 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190378 บ้านดอนสมอ บรรจง  วันทา ครู อนุมัติ
122 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190379 บ้านดอนมะจ่าง นางนฤมล  สุภาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
123 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190380 บ้านดอนแดง นางวราภรณ์  งามสนิท ครู อนุมัติ
124 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190366 บ้านนาเพียง นางรุ่งนภา  แก้วดวงดี ครู อนุมัติ
125 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190381 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) ปานทอง  อัยวรรณ ครู อนุมัติ
126 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190381 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) พุฒิพงษ์  เลไพจืตร ครู อนุมัติ
127 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190388 บ้านนาคํา จิราพรรณ์  คะษาวงค์ ครู อนุมัติ
128 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190389 บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) นางสาวนงลักษณ์  เครือหว้า ครู อนุมัติ
129 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190390 บ้านคําสว่าง เอกวิทย์  โยลัย ธุรการ อนุมัติ
130 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190390 บ้านคําสว่าง นางสาวฤทัยรัตน์  ยอยง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
131 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190390 บ้านคําสว่าง จุฑามาศ  ยอดสะอึ ครู อนุมัติ
132 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190391 บ้านอุ่มไผ่ นายอดินันท์  นามสีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
133 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190391 บ้านอุ่มไผ่ ปนิดา  เวกสูงเนิน ครู อนุมัติ
134 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190392 บ้านภูกระแต มะนัตย์  เณรน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
135 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190393 บ้านโพนงาม นางสาววิลาสินี  ฐกรกุลวัฒน์ ครู อนุมัติ
136 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190394 บ้านเหล่า สุรพัศ  เสโนฤทธิ์ ครู อนุมัติ
137 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190394 บ้านเหล่า อาคม  ยะสะกะ ครู อนุมัติ
138 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190396 บ้านอีอูด โสวัต  มัยวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
139 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190387 บ้านนาเดื่อ นายแดง   สุธรรม ครู อนุมัติ
140 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190387 บ้านนาเดื่อ อุษา  สุธรรม ธุรการ อนุมัติ
141 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190395 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต เนดี้  สมรฤทธิ์ ครู อนุมัติ
142 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190385 บ้านจอมศรี นายรีพล  หาดสูง ครู อนุมัติ
143 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190386 บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา บุญชู  ใจใส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
144 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190377 บ้านข่า santi  wannawong ครู อนุมัติ
145 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190375 บ้านขามเปี้ย ภาณุวัฒน์  ศรีระวงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
146 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190375 บ้านขามเปี้ย นายสถาพร  ทีสุกะ ครู อนุมัติ
147 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190355 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา สงกรานต์  สุธรรม ครู อนุมัติ
148 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190355 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา กชกร  บุญประคม ครู อนุมัติ
149 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190356 ชุมชนเอื้องก่อนาดี เกียรติศักดิ์  แปโค ครู อนุมัติ
150 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190356 ชุมชนเอื้องก่อนาดี วุฒิคุณ  ฮาบพนม ครู อนุมัติ
151 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190356 ชุมชนเอื้องก่อนาดี วุฒิพงษ์  ฮาบพนม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
152 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190357 บ้านหนองผือ นางรัชนีกร  ศรีลาศักดิ์ ครู อนุมัติ
153 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190358 บ้านเซียงเซา นันทิญา  คะปัญญา ครู อนุมัติ
154 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190358 บ้านเซียงเซา นายฤทธิไกร  มั่นธง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
155 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190382 บ้านดงขวาง ว่าที่ พ.ต.ทินกร   วงศ์พัฒน์ ครู อนุมัติ
156 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190383 บ้านนาจาน นายอารี  ศรีลาศักดิ์ ครู อนุมัติ
157 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190359 ประชาสนธิ์นุสรณ์ นายสมเกียรติ  นามเสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
158 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190359 ประชาสนธิ์นุสรณ์ มัลลิกา  ไชยยศ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
159 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190359 ประชาสนธิ์นุสรณ์ แสงเดือน  วะยะลุน ครู อนุมัติ
160 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190352 บ้านนาโพธิ์ ปรานอม  ดาเชิงเขา ครู อนุมัติ
161 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190353 บ้านโพนสว่าง นายยยุทธพันธ์  ภักดี ครู อนุมัติ
162 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190354 บ้านโพนขาว นายประกอบ  รัตน์รองใต้ ครู อนุมัติ
163 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190354 บ้านโพนขาว นางสาวผลิกา  บุรานะผาย ครูะุรการ อนุมัติ
164 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190384 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) นายปรีดา  ภูดีทิพย์ ครู อนุมัติ
165 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190371 บ้านยางงอย สิริพร  ว่องไว ครู อนุมัติ
166 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190372 บ้านหนองบาท้าว พรรณี  ภูมิเรืองศรี ครูธุรการ อนุมัติ
167 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190373 บ้านปฏิรูป ถนิม  ฮาบพนม ครู อนุมัติ
168 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190365 บ้านแค กัลยา  สิงห์ ครู อนุมัติ
169 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190365 บ้านแค บุญธรรม  มุ่งหมาย ครู อนุมัติ
170 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190360 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) ธนพงษ์  คำเกษ ครู อนุมัติ
171 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190361 บ้านศรีเวินชัย นายภูริเดช  นคะจัด ธุรการ อนุมัติ
172 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190361 บ้านศรีเวินชัย วีระศักดิ์  พรมดี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
173 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190361 บ้านศรีเวินชัย มัทธนา  นนจันทร์ ครูธุรการ อนุมัติ
174 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190362 ชุมชนบ้านสามผง pirunya  pilamat ครูธุรการ อนุมัติ
175 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190362 ชุมชนบ้านสามผง นายมีชัย  พึ่งตัว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
176 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190363 บ้านนาหนองหวาย จริยธรรม  เกษมสินธุ์ ครู อนุมัติ
177 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190364 บ้านดงน้อย นางสาวจินตนา   โสภา พนักงานราชการ อนุมัติ
178 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190364 บ้านดงน้อย เกษร  คนหาญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
179 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190367 บ้านคําไฮ วิลัยพร  ชินจันทร์ทึก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
180 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190368 บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) อริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
181 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190368 บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) นางสาวสัญทิตย์  ชอนบุรี ครู อนุมัติ
182 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190369 บ้านเสียวสงคราม สานิตย์   นิลทร ครู อนุมัติ
183 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190369 บ้านเสียวสงคราม นายชาญ  ทองดี ครู อนุมัติ
184 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190370 บ้านอ้วน คำเตือน  เดชบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
185 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190238 ราษฎร์สามัคคี วิทวัส  อินอุเทน ครู อนุมัติ
186 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190238 ราษฎร์สามัคคี ดิเรก  ลิภา ครู อนุมัติ
187 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190235 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว นายคณิต  ศรีมุงคุล ครู อนุมัติ
188 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190234 ชุมชนประสานมิตร สมจิตร  บุรีขันธ์ ครู อนุมัติ
189 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190223 บ้านนากะทืมโนนสะอาด นางสาวธัญพัฒน์   โกษาแสง ครู อนุมัติ
190 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190217 ชุมชนนางัว ปฏิมาพร  นาโควงศ์ ครู อนุมัติ
191 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190218 บ้านนาคอย นายมังกร  ละดาศรี ครู อนุมัติ
192 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190218 บ้านนาคอย นางสุดที่รัก  อุ่มอาษา ครู อนุมัติ
193 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190219 บ้านอูนนา นางนิตยา  ไชยวงษ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
194 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190220 บ้านโนนกุง นางสุกัญญา  พรหมปากดี พนักงานราชการ อนุมัติ
195 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190220 บ้านโนนกุง วรายุทธ  ทองหมั้น ครู อนุมัติ
196 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190220 บ้านโนนกุง ณรงค์ศักดิ์  อัครศรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
197 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190221 บ้านสามัคคี นายประเภท  วะชุม ครู อนุมัติ
198 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190222 บ้านกุดน้ำใส นายทองมา  ไฮวัง ครู อนุมัติ
199 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190222 บ้านกุดน้ำใส นายทรงศักดิ์  เดชขันธ์ ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
200 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190233 บ้านนาหว้า นายยงยุทธ  อินอุเทน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
201 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190233 บ้านนาหว้า ดำรงเดช  วันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
202 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190236 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ นายอุทิศ  ท้าวนาง ลูกจ้างโรงเรียน อนุมัติ
203 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190237 บ้านนาพระโนนห้วยแคน วิไลวรรณ  โสรินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
204 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190237 บ้านนาพระโนนห้วยแคน นายชัชวาล  อนงค์ไชย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
205 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190239 บ้านอูนยางคำ นางกมลพรรณ  เภาโพธิ์ ครู คศ. 2 อนุมัติ
206 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190239 บ้านอูนยางคำ ปิยะธิดา  วะชุม ครู อนุมัติ
207 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190240 บ้านหนองบัว วาริษา  วะชุม ครูธุรการ อนุมัติ
208 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190224 บ้านดอนแดง นางสุทธิรักษ์  ชาญศรี ครู อนุมัติ
209 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190224 บ้านดอนแดง นายสุพัฒน์  วงษาเนาว์ ครู อนุมัติ
210 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190225 บ้านเสียววิทยา จารุวรรณ  ศรีสร้อย ครู อนุมัติ
211 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190226 บ้านดอนพะธาย นายชลัช  ฉลาดเขียว ครู อนุมัติ
212 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190226 บ้านดอนพะธาย ชิราวุธ  บุพศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
213 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190227 บ้านโคกสะอาด นายเทอดศักดิ์  คำชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
214 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190227 บ้านโคกสะอาด เหรียญทอง  กาฬหว้า ครู อนุมัติ
215 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190228 บ้านเหล่าพัฒนา บุญนำ  แสนสุข ครู อนุมัติ
216 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190229 บ้านหนองดุด นางมินตรา  สารคำ ครุ อนุมัติ
217 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190229 บ้านหนองดุด พิพัฒน์พงษ์   สารคำ ครู อนุมัติ
218 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190230 บ้านดอนศาลา นางยาใจ  เดชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
219 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190230 บ้านดอนศาลา นายอรรถพร  เดชขันธ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
220 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190231 บ้านนาน้อย สมเกียรติ  สาไชย ครู อนุมัติ
221 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190231 บ้านนาน้อย นางสาวธีราภรณ์  อักษรพิม ธุรการ อนุมัติ
222 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190232 บ้านดอนปอหนองโอง นางดอกแก้ว  บุพศิริ ครู อนุมัติ
223 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190232 บ้านดอนปอหนองโอง นายธีรยุทธ  เดชขันธ์ ครู อนุมัติ
224 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190409 บ้านนาขมิ้น ขวัญชัย  บุระมุข ครู อนุมัติ
225 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190409 บ้านนาขมิ้น กฤษฎา  อุระ ครู อนุมัติ
226 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190409 บ้านนาขมิ้น บดินทร์เดชา  นนท์เข็มพรหม ครู อนุมัติ
227 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190410 บ้านดงวิทยาคาร วนิดา  แสงสุข ครู อนุมัติ
228 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190412 บ้านขามเตี้ยใหญ่ นายอาทิตย์  คาระวงค์ ครู อนุมัติ
229 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190412 บ้านขามเตี้ยใหญ่ นายโกแมน  คัดทะจันทร์ ผุ้อำนวยการ อนุมัติ
230 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190412 บ้านขามเตี้ยใหญ่ นางสาวนววรรณ  ยอดเมือง ครู อนุมัติ
231 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190413 บ้านขามเตี้ยน้อย สาธิยา  อาจวิชัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
232 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190413 บ้านขามเตี้ยน้อย นางลักษณ์เมธา  อุ่นสนธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
233 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190415 บ้านดอนยางทุ่งน้อย พนม  ก้องเวหา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
234 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190416 บ้านอ้อวังหมากเห็บ ลักขณา  การร้อย ครู อนุมัติ
235 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190416 บ้านอ้อวังหมากเห็บ ชวนดู  นาแถมพลอย ครู อนุมัติ
236 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190416 บ้านอ้อวังหมากเห็บ นางพิณโย  อินธิโคตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
237 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190418 บ้านนาใน นายภุชงค์  บุพศิริ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
238 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190419 บ้านนาผักหมนาหมากแงว พิไลพรรณ  ทุ่นศิริ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
239 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190419 บ้านนาผักหมนาหมากแงว นายนิธฺศ  มรดก ครู อนุมัติ
240 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190407 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า ชัยชนะ  เขียวโป ครู อนุมัติ
241 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190404 บ้านนาหัวบ่อ นางสาวจินตนา  จ่าเห็ม ครู อนุมัติ
242 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190405 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก กมล  พิทักษ์เทพสมบัติ ครู คศ.3 อนุมัติ
243 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190406 บ้านโพนตูมหนองแสง สุธาสิณีย์  อินทริง ครู อนุมัติ
244 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190420 บ้านค้อ นายสมใจ  ยามี ครู อนุมัติ
245 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190420 บ้านค้อ จิราภา  วรรณจักร ครู อนุมัติ
246 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190421 บ้านขว้างคลีชูชาติ ชัชฎาพร  เรืองศรี ครู อนุมัติ
247 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190422 บ้านหนองท่ม ชัยยันต์  อินอุเทน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
248 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190422 บ้านหนองท่ม นางสาวกรรณิกา  ปารีพันธ์ ธุรการ อนุมัติ
249 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190423 บ้านงิ้วสร้างแก้ว นายสุวพล  เป้ดทิพย์ ครู อนุมัติ
250 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190423 บ้านงิ้วสร้างแก้ว จิราทิพย์  แก้วไพศาล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
251 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190424 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ นายศิริ  บุญกิจ ครู อนุมัติ
252 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190424 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ นางศิริพร  แก้วไพศาล ครู อนุมัติ
253 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190425 บ้านนาคำ นายเชิดชัย  โกษาแสง ครู อนุมัติ
254 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190426 บ้านนาเต่า นางสาวสุกัญญา  มหาวงศ์ ครู อนุมัติ
255 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190403 บ้านต้าย ภัทรจารีย์  มณีรัตน์ ครู คศ.๑ อนุมัติ
256 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190403 บ้านต้าย นายเรืองชัย  หลายสุทธิสาร ครู อนุมัติ
257 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190401 บ้านโพนจาน อรนุช  ดวงดูสัน ครู อนุมัติ
258 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190401 บ้านโพนจาน อรรคเดช  บันหาร ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
259 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190402 บ้านบงคํา นางสาวบังอร  วงศ์สกล ครู อนุมัติ
260 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190408 บ้านโพนบก พนม  พุทธาผา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
261 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190408 บ้านโพนบก สนธยา  มันทะ ครู อนุมัติ
262 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190411 บ้านโพนเพ็ก พวันตี  กันตะมา ครู อนุมัติ
263 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190414 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม คำผล  แก้วสีสม ครู อนุมัติ
264 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190397 บ้านโพนสวรรค์ บุณฑริกา  ลองจำนงค์ ครู อนุมัติ
265 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190398 บ้านเสาเล้า สอนประเสริฐ  นนเลาพล ครู อนุมัติ
266 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190398 บ้านเสาเล้า นายบุญถม  พิมโกทา ครู อนุมัติ
267 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190399 บ้านหนองนางเลิง นายสมศักดิ์  แสนกลาง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
268 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190400 บ้านท่าเรือ นางศศิกานต์  ภูติโส ครู อนุมัติ
269 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190417 บ้านหนองหญ้าปล้อง วิภาวณี  บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
270 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190439 บ้านหมูม้น นายสิทธิชัย  อ่อนสุด ครู อนุมัติ
271 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190440 บ้านโคกศรี ก้าน  จ้งจันศรี ครู อนุมัติ
272 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190434 บ้านคำแม่นาง นางสุนันทา  เหมพลชม ครู อนุมัติ
273 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190434 บ้านคำแม่นาง นายไชยยศ   เผื่อนศรี ครูโรงเรียนบ้านคำแม่นาง อนุมัติ
274 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190438 บ้านดอนเตย นายยุทธนา  บุญชาญ ครู อนุมัติ
275 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190431 บ้านท่าพันโฮง นางรุ้งนภา  พลสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
276 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190432 บ้านเหล่าส้มป่อย นายธนู  นาโควงค์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
277 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190432 บ้านเหล่าส้มป่อย นายธนู  นาโควงค์ ครู อนุมัติ
278 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190427 บ้านนาทม สำเร็จ   ติภู ครู อนุมัติ
279 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190428 บ้านดอนแดงดอนดู่ นายเมืองแมน  หารทรงชัย ครู อนุมัติ
280 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190429 บ้านพันห่าวดอนดู่ แก้วตา  ศรีสะอาด ครู อนุมัติ
281 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190430 บ้านนาโดโพธิ์ศรี นารินทิพย์  สิงห์งอย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
282 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190430 บ้านนาโดโพธิ์ศรี นายพยัญ  พรมจันทร์ ครู อนุมัติ
283 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190430 บ้านนาโดโพธิ์ศรี นางสาวพรทิวา  ถาบุตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
284 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190433 บ้านหนองซน สมพงษ์  บุญตาท้าว ครู อนุมัติ
285 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190433 บ้านหนองซน ณรงค์เดช  ศรีมามาศ ครู อนุมัติ
286 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190437 บ้านชัยมงคล อารดา  สะอาด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
287 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190435 บ้านนานอ นายคมสันต์  จันทร์ทน ครูธุรการ อนุมัติ
288 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190435 บ้านนานอ เวิน  ริทัศน์โส ครู อนุมัติ
289 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190436 บ้านนาดีวิทยา ธนาชาติ  จันปุ่ม พนักงานราชการ อนุมัติ
290 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190436 บ้านนาดีวิทยา นายศิวพล  ธนู พนักงานราชการ อนุมัติ
291 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190436 บ้านนาดีวิทยา นายธนวัฒน์  นาระวิน ครู อนุมัติ
292 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190441 เพียงหลวง 10 นายหลักชัย  วงษ์หมอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
293 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190441 เพียงหลวง 10 จิระพันธุ์  จวนสาง พนักงานราชการ อนุมัติ