รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครพนม เขต 2 190086 : ชุมชนบ้านไชยบุรี วิภารัตน์  งอกวงษ์ ครูผู้ช่วย
2 สพป.นครพนม เขต 2 190087 : บ้านตาลปากน้ำ นางสาวเบญจา  ไวยพาลี ครูผู้ช่วย
3 สพป.นครพนม เขต 2 190088 : บ้านนาเพียง นายฐาปนะ  พงษ์พัฒน์ ครูธุรการโรงเรียน
4 สพป.นครพนม เขต 2 190088 : บ้านนาเพียง ชนาธิป  วะชุม ครูผู้ช่วย
5 สพป.นครพนม เขต 2 190089 : บ้านนาหนองบก นางบุหงา  เสนจันทร์ฒิชัย ครู
6 สพป.นครพนม เขต 2 190090 : บ้านวังโพธิ์ บุษรา  ดวงปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 สพป.นครพนม เขต 2 190091 : บ้านหาดกวน อนิวรรตน์  เดชทะศร ครู
8 สพป.นครพนม เขต 2 190091 : บ้านหาดกวน นายรณริฏฐ์  ศรีสวัสดิ์ ครู
9 สพป.นครพนม เขต 2 190092 : บ้านแก้วปัดโป่ง สุธีรชัย  นาชัยฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
10 สพป.นครพนม เขต 2 190094 : บ้านดอนดู่ นายสนัทนันท์  เดชขันธ์ ครู
11 สพป.นครพนม เขต 2 190071 : ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว นางบุญรินทร์  ตรีศรี ครู
12 สพป.นครพนม เขต 2 190071 : ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว นางอุบลเพชร  สิทธิรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
13 สพป.นครพนม เขต 2 190071 : ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์ ครู
14 สพป.นครพนม เขต 2 190072 : บ้านท่าจำปา นางธารินี  เกษมสิน ครู
15 สพป.นครพนม เขต 2 190073 : บ้านห้วยพระ ประพันธ์  บุญพิมพ์ ครู
16 สพป.นครพนม เขต 2 190073 : บ้านห้วยพระ นางสาวชไมพร  เบ้าลี ธุรการ
17 สพป.นครพนม เขต 2 190074 : บ้านดอนแดง วสันต์  ทิพย์พูล ครู
18 สพป.นครพนม เขต 2 190074 : บ้านดอนแดง สุทธิชัย  ผ่านสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
19 สพป.นครพนม เขต 2 190075 : บ้านคำเตย นายเจียง  ช่วยสุมาน ครู
20 สพป.นครพนม เขต 2 190075 : บ้านคำเตย นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ ครู
21 สพป.นครพนม เขต 2 190076 : บ้านดอนติ้ว ทรงศิลป์  จันปุ่ม ครู
22 สพป.นครพนม เขต 2 190076 : บ้านดอนติ้ว บังอร  จันทะโม ครู
23 สพป.นครพนม เขต 2 190076 : บ้านดอนติ้ว พรนิภา  พันธ์ุคุ้มเก่า ครูธุรการ
24 สพป.นครพนม เขต 2 190077 : บ้านนาดอกไม้ นาฎนภา  กิติศรีวรพันธุ์ อัตราจ้าง
25 สพป.นครพนม เขต 2 190078 : บ้านท่าแต้ปุ่งแก สุนารี  นุชสุ่ม ครูผู้ช่วย
26 สพป.นครพนม เขต 2 190078 : บ้านท่าแต้ปุ่งแก ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  จันทะโม ครูอัตราจ้าง
27 สพป.นครพนม เขต 2 190079 : บ้านท่าอุเทน วัชราภรณ์  ปัฏนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอุเทน
28 สพป.นครพนม เขต 2 190079 : บ้านท่าอุเทน กมลรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู
29 สพป.นครพนม เขต 2 190070 : บ้านน้อยนาเหนือ เพชรายุธ  ศรีพวงผกาพันธุ์ ครู
30 สพป.นครพนม เขต 2 190069 : อุเทนวิทยาคาร นายเกรียงไกร  โพธิ ครู
31 สพป.นครพนม เขต 2 190069 : อุเทนวิทยาคาร การัณย์  คำแปง ครู
32 สพป.นครพนม เขต 2 190081 : บ้านนาผักปอด สมประสงค์  เนาวรัคน์ พนักงานราชการ
33 สพป.นครพนม เขต 2 190081 : บ้านนาผักปอด นายพงษ์ศักดิ์  พรหม ครู
34 สพป.นครพนม เขต 2 190082 : บ้านโพน นางบุญนาค  ภูกิ่งหิน ครู
35 สพป.นครพนม เขต 2 190083 : บ้านธาตุ ไพศาล  นครังสุ ครู
36 สพป.นครพนม เขต 2 190083 : บ้านธาตุ นายปัญญา  บุตรเวส ครู
37 สพป.นครพนม เขต 2 190084 : บ้านน้อยทวย วารุณี  บัวชา ครู
38 สพป.นครพนม เขต 2 190084 : บ้านน้อยทวย นางศริญญา  พันธุ์เวียง ครูชำนาญการ
39 สพป.นครพนม เขต 2 190084 : บ้านน้อยทวย นายพรมมา  บุพศิริ ครูชำนาญการพิเศษ
40 สพป.นครพนม เขต 2 190080 : บ้านตาล นางปราณี  จันทะขิน ครู
41 สพป.นครพนม เขต 2 190095 : บ้านพนอม ชาลินี  ครรทักษ์ ครู
42 สพป.นครพนม เขต 2 190095 : บ้านพนอม อภิรดี  กุจนา ครูผู้ช่วย
43 สพป.นครพนม เขต 2 190095 : บ้านพนอม นายธวัชชัย  สัญจรเลิศ ครู โรงเรียนบ้านพนอม
44 สพป.นครพนม เขต 2 190096 : บ้านดง สุพรรณี  เผ่าพงษ์ ครู
45 สพป.นครพนม เขต 2 190096 : บ้านดง นายพงษ์พรรณ  ขันทะหงษ์ ครู
46 สพป.นครพนม เขต 2 190097 : บ้านหนองสาหร่าย นางสาวทานตะวัน  หลาบโพธิ์ ครูอัตราจ้าง
47 สพป.นครพนม เขต 2 190097 : บ้านหนองสาหร่าย นายวัฒนา  วงษ์โพนทอง ครู
48 สพป.นครพนม เขต 2 190099 : บ้านเหล่าหนาด นางเข็มเพชร  พงษ์พัฒน์ ครู
49 สพป.นครพนม เขต 2 190093 : บ้านเหล่าศรีโหนโห่ นางศิริจรรยา  บุญสิทธิ์ ครู
50 สพป.นครพนม เขต 2 190093 : บ้านเหล่าศรีโหนโห่ นางนงเยาว์  คนกล้า ครูผู้ช่วย
51 สพป.นครพนม เขต 2 190100 : บ้านพะทาย นางสาวณัฏฐณิชา  สุวรรณโส ครู
52 สพป.นครพนม เขต 2 190100 : บ้านพะทาย ภักสร  ภูมิศาสตร์ ครูผู้ช่วย
53 สพป.นครพนม เขต 2 190103 : บ้านนาข่าท่า นายวชิรวิทย์  พรมไพสน ครูผู้ช่วย
54 สพป.นครพนม เขต 2 190104 : บ้านโคกสว่าง นางจันเพชร   ดายังหยุด ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพป.นครพนม เขต 2 190114 : บ้านบุ่ง นางสาววรรณิศา  หงษามนุษย์ ครูผู้ช่วย
56 สพป.นครพนม เขต 2 190114 : บ้านบุ่ง กาญจนา  ศรีดา ครู
57 สพป.นครพนม เขต 2 190114 : บ้านบุ่ง อนงค์นาฎ  เรืองประจักษ์ ครู
58 สพป.นครพนม เขต 2 190112 : บ้านโพนแดง สุชญา  จันทะขิน ครู
59 สพป.นครพนม เขต 2 190112 : บ้านโพนแดง กิติศักดิ์  สุวรรณมาโจ ครู
60 สพป.นครพนม เขต 2 190113 : ไตรราษฎร์วิทยาคาร ธีรวุฒิ  สุตะภักดิ์ ครู
61 สพป.นครพนม เขต 2 190113 : ไตรราษฎร์วิทยาคาร นายเฉลิมศักดิ์  ป้องหลักคำ ธุรการ
62 สพป.นครพนม เขต 2 190113 : ไตรราษฎร์วิทยาคาร นายณัฐพงค์  ภูชุม ครู
63 สพป.นครพนม เขต 2 190109 : บ้านรามราช นายนเรศ  ประเสริฐสังข์ ธุรการ
64 สพป.นครพนม เขต 2 190109 : บ้านรามราช นายนิกร  อาษาวัง ครูโรงเรียนบ้านรามราช
65 สพป.นครพนม เขต 2 190110 : บ้านแพงสะพัง นายบุรินทร์  ภะวะ ครู
66 สพป.นครพนม เขต 2 190111 : บ้านโพนก่อ นางอัจฉรา  คำชุม ครู คศ.1
67 สพป.นครพนม เขต 2 190108 : บ้านม่วงนาสีดา นายชุมพล   ไชยสุระ เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 สพป.นครพนม เขต 2 190108 : บ้านม่วงนาสีดา ประภาพร  จาระศรี ครู
69 สพป.นครพนม เขต 2 190108 : บ้านม่วงนาสีดา ปุณิกา  มังคละคีรี ครู
70 สพป.นครพนม เขต 2 190105 : บ้านเวินพระบาท sangthong  singkhane ธุรการ
71 สพป.นครพนม เขต 2 190106 : บ้านเชียงยืน จินตนา  แดงประสาท ครู
72 สพป.นครพนม เขต 2 190106 : บ้านเชียงยืน พรทิวา  จันทะขิน ธุรการโรงเรียน
73 สพป.นครพนม เขต 2 190106 : บ้านเชียงยืน ทรงเดช  ตะโพธิ์ ครู
74 สพป.นครพนม เขต 2 190107 : บ้านปากทวย บัณฑิต  มูลโคตร ครู
75 สพป.นครพนม เขต 2 190107 : บ้านปากทวย กชพร  ไชยจันทร์ ครูผู้ช่วย
76 สพป.นครพนม เขต 2 190101 : บ้านหนองเทา นายนพดล  ไชยมัชชิม หัวหน้าเจ้าที่พัสดุ
77 สพป.นครพนม เขต 2 190101 : บ้านหนองเทา นายธนกฤต  มีศิลป์ ครู
78 สพป.นครพนม เขต 2 190101 : บ้านหนองเทา อภิเชษฐ์  หมั่นนันท์ ครู
79 สพป.นครพนม เขต 2 190102 : บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย อดุลไทย  บัวชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
80 สพป.นครพนม เขต 2 190102 : บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สิรภพ  พลสุวรรณ ครู
81 สพป.นครพนม เขต 2 190256 : บ้านนาเข นางอรุณี  ภูดีทิพย์ ครู
82 สพป.นครพนม เขต 2 190256 : บ้านนาเข นายภูวไนย  สุนา ครู
83 สพป.นครพนม เขต 2 190261 : บ้านโคกสายทอง อ้อมพร  ชะนะดิษฐ์ ครู
84 สพป.นครพนม เขต 2 190261 : บ้านโคกสายทอง บรรณฑรวรรณ  ป้องกัน ครู
85 สพป.นครพนม เขต 2 190261 : บ้านโคกสายทอง นางสาวสุภาพร  นางสาวสุภาพร พันธ์ประโคน ธุรการโรงเรียน
86 สพป.นครพนม เขต 2 190249 : บ้านนางัว นายไพรัตน์  ลิมวัฒนาสมุทร ครู
87 สพป.นครพนม เขต 2 190249 : บ้านนางัว นายธนพัฒน์  อภัยโส ผู้อำนวยการโรงเรียน
88 สพป.นครพนม เขต 2 190250 : บ้านพืชผล นางขนิษฐา  สาสอน ครู
89 สพป.นครพนม เขต 2 190244 : บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ นิรมล  ผาสุขเลิศ ครู
90 สพป.นครพนม เขต 2 190245 : บ้านแพงโคก นายสุวัฒน์  จันทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
91 สพป.นครพนม เขต 2 190246 : บ้านดอนบาก พัฒนพงศ์  ลมชิด ครู
92 สพป.นครพนม เขต 2 190241 : อนุบาลบ้านแพง นายสายันต์  โชติวังโส รองผู้อำนวยการ
93 สพป.นครพนม เขต 2 190241 : อนุบาลบ้านแพง นายประพงษ์  เวียงวัฒนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
94 สพป.นครพนม เขต 2 190242 : บ้านนายาง นางสาวหนึ่งฤทัย  เหลาอุดม ธุรการ
95 สพป.นครพนม เขต 2 190243 : บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี นายวัฒนา  พลโลก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
96 สพป.นครพนม เขต 2 190243 : บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี นางชลนิภัทร์  ทันอินทรอาจ ครูผู้ช่วย
97 สพป.นครพนม เขต 2 190254 : บ้านหัวหาด ธีระพร  นิลสาขา ผู้อำนวยการโรงเรียน
98 สพป.นครพนม เขต 2 190248 : ชุมชนไผ่ล้อม ชูพงษ์  อุดมมา ครู
99 สพป.นครพนม เขต 2 190251 : บ้านนาโพธิ์ นางกนกกาญจน์   ศรีสำราญ ครู
100 สพป.นครพนม เขต 2 190251 : บ้านนาโพธิ์ ปริญญา  อัมไพ ครูผู้ช่วย
101 สพป.นครพนม เขต 2 190252 : บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา นายสรายุทธ  นักบุญ ครูอัตราจ้าง
102 สพป.นครพนม เขต 2 190252 : บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา ก้องภพ  เลิศอุปเสน พี่เลี้ยงเด็กพิการ
103 สพป.นครพนม เขต 2 190255 : บ้านโพนทอง กิตติพงษ์  อัคศรี จนท.ธุรการโรงเรียน
104 สพป.นครพนม เขต 2 190255 : บ้านโพนทอง อรพินทร์  เพียพล ครู
105 สพป.นครพนม เขต 2 190255 : บ้านโพนทอง สุภัตรา  ผลละออ ครู
106 สพป.นครพนม เขต 2 190255 : บ้านโพนทอง นายสุชาติ  เสนาสี ผู้อำนวยการโรงเรียน
107 สพป.นครพนม เขต 2 190255 : บ้านโพนทอง นายสุชาติ  เสนาสี ผู้อำนวยการโรงเรียน
108 สพป.นครพนม เขต 2 190260 : บ้านนาดีหัวภู ชัชวาลย์  สิทธิพรหม ครู
109 สพป.นครพนม เขต 2 190260 : บ้านนาดีหัวภู ศิริพรรณ์  สิทธิพรหม ครู
110 สพป.นครพนม เขต 2 190263 : บ้านโคกยาว นางสาววัลยา  แก้วคนตรง ครู
111 สพป.นครพนม เขต 2 190263 : บ้านโคกยาว พิจิตร  บุญยอด ครู
112 สพป.นครพนม เขต 2 190247 : บ้านม่วงชี สมนึก  ชายเจริญ ธุรการ
113 สพป.นครพนม เขต 2 190247 : บ้านม่วงชี อรุนุช  พรหมเชียง ครู
114 สพป.นครพนม เขต 2 190247 : บ้านม่วงชี สมยศ  อภัยโส ผู้อำนวยการสถานศึกษา
115 สพป.นครพนม เขต 2 190257 : บ้านดอนสะฝาง สุทิน  นันวิสุ ครู
116 สพป.นครพนม เขต 2 190257 : บ้านดอนสะฝาง อภิสิทธิ์  ดีโคตร ครู
117 สพป.นครพนม เขต 2 190258 : บ้านโคกพะธาย ณิกร  กรีโส ผู้อำนวยการ
118 สพป.นครพนม เขต 2 190258 : บ้านโคกพะธาย นิรันดร์  อ้วนแก้ว ครู
119 สพป.นครพนม เขต 2 190259 : บ้านป่าหว้าน นรุตม์ชัย  นิ่มมุกดา ครู
120 สพป.นครพนม เขต 2 190264 : บ้านหนองแวง นางสาวอังสนา  สุพร ครู
121 สพป.นครพนม เขต 2 190264 : บ้านหนองแวง นางสาวจันทร์จิรา  เครือสุวรรณ ธุรการโรงเรียน
122 สพป.นครพนม เขต 2 190265 : ชุมชนนาพระชัย ศุภกานต์  แก้วกัณหา ธุรการ
123 สพป.นครพนม เขต 2 190265 : ชุมชนนาพระชัย นิพนธ์  แก้วกัณหา ครู
124 สพป.นครพนม เขต 2 190265 : ชุมชนนาพระชัย วิชธวัช  จริตน้อม ครูธุรการ
125 สพป.นครพนม เขต 2 190266 : บ้านนาข่าคำพอก รอบคอบ  ติธรรม ครู
126 สพป.นครพนม เขต 2 190267 : บ้านไชยศรี วีระ  ไชยคำ ครู
127 สพป.นครพนม เขต 2 190267 : บ้านไชยศรี อาทิตย์  อื้อสกุล จนท.ธุรการโรงเรียน
128 สพป.นครพนม เขต 2 190268 : บ้านคำนกกก วงศ์ธวัช  อุดมกัน ครูผู้ช่วย
129 สพป.นครพนม เขต 2 190268 : บ้านคำนกกก นายวิชิต  คำหันอรรค ผู้อำนวยการโรงเรียน
130 สพป.นครพนม เขต 2 190268 : บ้านคำนกกก นางสาวปิยะภรณ์  วัฒนาเนตร ครูธุรการ
131 สพป.นครพนม เขต 2 190268 : บ้านคำนกกก สุทธิลักษณ์  พูพวก ครู
132 สพป.นครพนม เขต 2 190269 : บ้านดอนกลาง นายกิตติศักดิ์   แวงดา ครูผู้ช่วย
133 สพป.นครพนม เขต 2 190269 : บ้านดอนกลาง นายวอ  วงศ์จันทะ ครู
134 สพป.นครพนม เขต 2 190269 : บ้านดอนกลาง นายศราวุฒิ  ผิวขำ ครูผู้ช่วย
135 สพป.นครพนม เขต 2 190262 : บ้านนากระแต้ ณภัสสร  เสนเพ็ง ครู
136 สพป.นครพนม เขต 2 190262 : บ้านนากระแต้ เลพล  นนทะแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
137 สพป.นครพนม เขต 2 190376 : บ้านดงหนองบัว นายละไม  แก้วมุงคุณ ครู คศ.3
138 สพป.นครพนม เขต 2 190378 : บ้านดอนสมอ บรรจง  วันทา ครู
139 สพป.นครพนม เขต 2 190379 : บ้านดอนมะจ่าง นางนฤมล  สุภาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
140 สพป.นครพนม เขต 2 190380 : บ้านดอนแดง นิรันดร์  แก้วฝ่าย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
141 สพป.นครพนม เขต 2 190380 : บ้านดอนแดง นางวราภรณ์  งามสนิท ครู
142 สพป.นครพนม เขต 2 190380 : บ้านดอนแดง พิริยพงศ์  คะปัญญา ธุรการ
143 สพป.นครพนม เขต 2 190366 : บ้านนาเพียง นางรุ่งนภา  แก้วดวงดี ครู
144 สพป.นครพนม เขต 2 190381 : บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) ปานทอง  อัยวรรณ ครู
145 สพป.นครพนม เขต 2 190381 : บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) พุฒิพงษ์  เลไพจืตร ครู
146 สพป.นครพนม เขต 2 190388 : บ้านนาคํา จิราพรรณ์  คะษาวงค์ ครู
147 สพป.นครพนม เขต 2 190389 : บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) นางสาวนงลักษณ์  เครือหว้า ครู
148 สพป.นครพนม เขต 2 190390 : บ้านคําสว่าง เอกวิทย์  โยลัย ธุรการ
149 สพป.นครพนม เขต 2 190390 : บ้านคําสว่าง จุฑามาศ  ยอดสะอึ ครู
150 สพป.นครพนม เขต 2 190390 : บ้านคําสว่าง นางสาวฤทัยรัตน์  ยอยง ธุรการโรงเรียน
151 สพป.นครพนม เขต 2 190391 : บ้านอุ่มไผ่ ปนิดา  เวกสูงเนิน ครู
152 สพป.นครพนม เขต 2 190391 : บ้านอุ่มไผ่ นายอดินันท์  นามสีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
153 สพป.นครพนม เขต 2 190392 : บ้านภูกระแต มะนัตย์  เณรน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน
154 สพป.นครพนม เขต 2 190393 : บ้านโพนงาม นางสาววิลาสินี  ฐกรกุลวัฒน์ ครู
155 สพป.นครพนม เขต 2 190394 : บ้านเหล่า อาคม  ยะสะกะ ครู
156 สพป.นครพนม เขต 2 190394 : บ้านเหล่า สุรพัศ  เสโนฤทธิ์ ครู
157 สพป.นครพนม เขต 2 190396 : บ้านอีอูด โสวัต  มัยวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
158 สพป.นครพนม เขต 2 190387 : บ้านนาเดื่อ อุษา  สุธรรม ธุรการ
159 สพป.นครพนม เขต 2 190387 : บ้านนาเดื่อ นายแดง   สุธรรม ครู
160 สพป.นครพนม เขต 2 190395 : บ้านนาชุมใหม่นิรมิต เนดี้  สมรฤทธิ์ ครู
161 สพป.นครพนม เขต 2 190385 : บ้านจอมศรี นายรีพล  หาดสูง ครู
162 สพป.นครพนม เขต 2 190386 : บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา บุญชู  ใจใส ครูผู้ช่วย
163 สพป.นครพนม เขต 2 190377 : บ้านข่า มินตรา  คำใบ ครูธุรการโรงเรียน
164 สพป.นครพนม เขต 2 190375 : บ้านขามเปี้ย นายสถาพร  ทีสุกะ ครู
165 สพป.นครพนม เขต 2 190375 : บ้านขามเปี้ย ภาณุวัฒน์  ศรีระวงศ์ ครูผู้ช่วย
166 สพป.นครพนม เขต 2 190355 : ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา สงกรานต์  สุธรรม ครู
167 สพป.นครพนม เขต 2 190355 : ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา กชกร  บุญประคม ครู
168 สพป.นครพนม เขต 2 190356 : ชุมชนเอื้องก่อนาดี วุฒิคุณ  ฮาบพนม ครู
169 สพป.นครพนม เขต 2 190356 : ชุมชนเอื้องก่อนาดี เกียรติศักดิ์  แปโค ครู
170 สพป.นครพนม เขต 2 190356 : ชุมชนเอื้องก่อนาดี วุฒิพงษ์  ฮาบพนม ครูผู้ช่วย
171 สพป.นครพนม เขต 2 190357 : บ้านหนองผือ นางรัชนีกร  ศรีลาศักดิ์ ครู
172 สพป.นครพนม เขต 2 190358 : บ้านเซียงเซา นันทิญา  คะปัญญา ครู
173 สพป.นครพนม เขต 2 190358 : บ้านเซียงเซา นายฤทธิไกร  มั่นธง ผู้อำนวยการโรงเรียน
174 สพป.นครพนม เขต 2 190382 : บ้านดงขวาง ว่าที่ พ.ต.ทินกร   วงศ์พัฒน์ ครู
175 สพป.นครพนม เขต 2 190383 : บ้านนาจาน นายอารี  ศรีลาศักดิ์ ครู
176 สพป.นครพนม เขต 2 190359 : ประชาสนธิ์นุสรณ์ มัลลิกา  ไชยยศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
177 สพป.นครพนม เขต 2 190359 : ประชาสนธิ์นุสรณ์ แสงเดือน  วะยะลุน ครู
178 สพป.นครพนม เขต 2 190359 : ประชาสนธิ์นุสรณ์ นายสมเกียรติ  นามเสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
179 สพป.นครพนม เขต 2 190352 : บ้านนาโพธิ์ อนุชา  เล็กฉลาด ธุรการ
180 สพป.นครพนม เขต 2 190352 : บ้านนาโพธิ์ ปรานอม  ดาเชิงเขา ครู
181 สพป.นครพนม เขต 2 190353 : บ้านโพนสว่าง นายยยุทธพันธ์  ภักดี ครู
182 สพป.นครพนม เขต 2 190354 : บ้านโพนขาว นางสาวผลิกา  บุรานะผาย ครูะุรการ
183 สพป.นครพนม เขต 2 190354 : บ้านโพนขาว นายประกอบ  รัตน์รองใต้ ครู
184 สพป.นครพนม เขต 2 190384 : บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) นายปรีดา  ภูดีทิพย์ ครู
185 สพป.นครพนม เขต 2 190371 : บ้านยางงอย สิริพร  ว่องไว ครู
186 สพป.นครพนม เขต 2 190372 : บ้านหนองบาท้าว พรรณี  ภูมิเรืองศรี ครูธุรการ
187 สพป.นครพนม เขต 2 190373 : บ้านปฏิรูป ถนิม  ฮาบพนม ครู
188 สพป.นครพนม เขต 2 190365 : บ้านแค นางสาวแก้วตา   พิมพ์พงษ์ ครู
189 สพป.นครพนม เขต 2 190365 : บ้านแค บุญธรรม  มุ่งหมาย ครู
190 สพป.นครพนม เขต 2 190365 : บ้านแค แก้วตา  พิมพ์พงษ์ ครู
191 สพป.นครพนม เขต 2 190360 : บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) ธนพงษ์  คำเกษ ครู
192 สพป.นครพนม เขต 2 190361 : บ้านศรีเวินชัย วีระศักดิ์  พรมดี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
193 สพป.นครพนม เขต 2 190361 : บ้านศรีเวินชัย มัทธนา  นนจันทร์ ครูธุรการ
194 สพป.นครพนม เขต 2 190361 : บ้านศรีเวินชัย นายภูริเดช  นคะจัด ธุรการ
195 สพป.นครพนม เขต 2 190362 : ชุมชนบ้านสามผง pirunya  pilamat ครูธุรการ
196 สพป.นครพนม เขต 2 190362 : ชุมชนบ้านสามผง นายมีชัย  พึ่งตัว ผู้อำนวยการโรงเรียน
197 สพป.นครพนม เขต 2 190363 : บ้านนาหนองหวาย จริยธรรม  เกษมสินธุ์ ครู
198 สพป.นครพนม เขต 2 190364 : บ้านดงน้อย เกษร  คนหาญ ครูผู้ช่วย
199 สพป.นครพนม เขต 2 190367 : บ้านคําไฮ วิลัยพร  ชินจันทร์ทึก เจ้าหน้าที่ธุรการ
200 สพป.นครพนม เขต 2 190368 : บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) อริยะศิลป์  สุวรรณอำไพ ครูผู้ช่วย
201 สพป.นครพนม เขต 2 190368 : บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) นางสาวสัญทิตย์  ชอนบุรี ครู
202 สพป.นครพนม เขต 2 190369 : บ้านเสียวสงคราม สานิตย์   นิลทร ครู
203 สพป.นครพนม เขต 2 190369 : บ้านเสียวสงคราม นายชาญ  ทองดี ครู
204 สพป.นครพนม เขต 2 190370 : บ้านอ้วน คำเตือน  เดชบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
205 สพป.นครพนม เขต 2 190238 : ราษฎร์สามัคคี วิทวัส  อินอุเทน ครู
206 สพป.นครพนม เขต 2 190238 : ราษฎร์สามัคคี ดิเรก  ลิภา ครู
207 สพป.นครพนม เขต 2 190235 : บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว นายคณิต  ศรีมุงคุล ครู
208 สพป.นครพนม เขต 2 190234 : ชุมชนประสานมิตร สมจิตร  บุรีขันธ์ ครู
209 สพป.นครพนม เขต 2 190223 : บ้านนากะทืมโนนสะอาด นางสาวธัญพัฒน์   โกษาแสง ครู
210 สพป.นครพนม เขต 2 190217 : ชุมชนนางัว ปฏิมาพร  นาโควงศ์ ครู
211 สพป.นครพนม เขต 2 190218 : บ้านนาคอย นายมังกร  ละดาศรี ครู
212 สพป.นครพนม เขต 2 190218 : บ้านนาคอย นางสุดที่รัก  อุ่มอาษา ครู
213 สพป.นครพนม เขต 2 190219 : บ้านอูนนา นางนิตยา  ไชยวงษ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
214 สพป.นครพนม เขต 2 190220 : บ้านโนนกุง นางสาวผกามาศ  อุปรี ครูอัตราจ้าง
215 สพป.นครพนม เขต 2 190220 : บ้านโนนกุง นายดาบชัย  อุปรี ครูชำนาญการพิเศษ
216 สพป.นครพนม เขต 2 190220 : บ้านโนนกุง วรายุทธ  ทองหมั้น ครู
217 สพป.นครพนม เขต 2 190220 : บ้านโนนกุง นางสุกัญญา  พรหมปากดี พนักงานราชการ
218 สพป.นครพนม เขต 2 190220 : บ้านโนนกุง ณรงค์ศักดิ์  อัครศรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
219 สพป.นครพนม เขต 2 190221 : บ้านสามัคคี นายประเภท  วะชุม ครู
220 สพป.นครพนม เขต 2 190222 : บ้านกุดน้ำใส ฝนทิพย์  ไฮวัง ครู
221 สพป.นครพนม เขต 2 190222 : บ้านกุดน้ำใส นายทองมา  ไฮวัง ครู
222 สพป.นครพนม เขต 2 190233 : บ้านนาหว้า ดำรงเดช  วันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
223 สพป.นครพนม เขต 2 190233 : บ้านนาหว้า นายยงยุทธ  อินอุเทน ครูชำนาญการพิเศษ
224 สพป.นครพนม เขต 2 190236 : บ้านตาลราษฎร์อุทิศ นายประกอบกิจ   โพธิ์ศรี ธุรการโรงเรียน
225 สพป.นครพนม เขต 2 190237 : บ้านนาพระโนนห้วยแคน กิตติยา  โกษาแสง ธุรการ
226 สพป.นครพนม เขต 2 190237 : บ้านนาพระโนนห้วยแคน วิไลวรรณ  โสรินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
227 สพป.นครพนม เขต 2 190237 : บ้านนาพระโนนห้วยแคน นายชัชวาล  อนงค์ไชย ธุรการโรงเรียน
228 สพป.นครพนม เขต 2 190239 : บ้านอูนยางคำ นางกมลพรรณ  เภาโพธิ์ ครู คศ. 2
229 สพป.นครพนม เขต 2 190239 : บ้านอูนยางคำ ปิยะธิดา  วะชุม ครู
230 สพป.นครพนม เขต 2 190239 : บ้านอูนยางคำ วีรชล  บุพศิริ ครู
231 สพป.นครพนม เขต 2 190239 : บ้านอูนยางคำ นางวาริษา  วะชุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
232 สพป.นครพนม เขต 2 190240 : บ้านหนองบัว นางสาวยุภาดี  ประกิ่ง ธุรการ
233 สพป.นครพนม เขต 2 190224 : บ้านดอนแดง นางสุทธิรักษ์  ชาญศรี ครู
234 สพป.นครพนม เขต 2 190224 : บ้านดอนแดง นางสาวปัญญรัตน์  ปัญญาบุตร ธุรการโรงเรียน
235 สพป.นครพนม เขต 2 190224 : บ้านดอนแดง นายสุพัฒน์  วงษาเนาว์ ครู
236 สพป.นครพนม เขต 2 190225 : บ้านเสียววิทยา จารุวรรณ  ศรีสร้อย ครู
237 สพป.นครพนม เขต 2 190226 : บ้านดอนพะธาย นายชลัช  ฉลาดเขียว ครู
238 สพป.นครพนม เขต 2 190226 : บ้านดอนพะธาย วาริช  อ้อยรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
239 สพป.นครพนม เขต 2 190227 : บ้านโคกสะอาด นายเทอดศักดิ์  คำชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
240 สพป.นครพนม เขต 2 190227 : บ้านโคกสะอาด เหรียญทอง  กาฬหว้า ครู
241 สพป.นครพนม เขต 2 190228 : บ้านเหล่าพัฒนา บุญนำ  แสนสุข ครู
242 สพป.นครพนม เขต 2 190228 : บ้านเหล่าพัฒนา นายสุมิชัย  วงาาเนาว์ ครู
243 สพป.นครพนม เขต 2 190229 : บ้านหนองดุด นางมินตรา  สารคำ ครุ
244 สพป.นครพนม เขต 2 190229 : บ้านหนองดุด จิราพร  มนต์มี เจ้าหน้าที่ธุรการ
245 สพป.นครพนม เขต 2 190229 : บ้านหนองดุด พิพัฒน์พงษ์   สารคำ ครู
246 สพป.นครพนม เขต 2 190230 : บ้านดอนศาลา นางภาวนา  แง่มสุราช ครู
247 สพป.นครพนม เขต 2 190231 : บ้านนาน้อย สมเกียรติ  สาไชย ครู
248 สพป.นครพนม เขต 2 190231 : บ้านนาน้อย นางสาวธีราภรณ์  อักษรพิม ธุรการ
249 สพป.นครพนม เขต 2 190232 : บ้านดอนปอหนองโอง นายธีรยุทธ  เดชขันธ์ ครู
250 สพป.นครพนม เขต 2 190232 : บ้านดอนปอหนองโอง นางสาวแววตา  เดชขันธ์ ครู
251 สพป.นครพนม เขต 2 190409 : บ้านนาขมิ้น ขวัญชัย  บุระมุข ครู
252 สพป.นครพนม เขต 2 190409 : บ้านนาขมิ้น บดินทร์เดชา  นนท์เข็มพรหม ครู
253 สพป.นครพนม เขต 2 190409 : บ้านนาขมิ้น กฤษฎา  อุระ ครู
254 สพป.นครพนม เขต 2 190410 : บ้านดงวิทยาคาร วนิดา  แสงสุข ครู
255 สพป.นครพนม เขต 2 190412 : บ้านขามเตี้ยใหญ่ นางสาวนววรรณ  ยอดเมือง ครู
256 สพป.นครพนม เขต 2 190412 : บ้านขามเตี้ยใหญ่ นายอาทิตย์  คาระวงค์ ครู
257 สพป.นครพนม เขต 2 190412 : บ้านขามเตี้ยใหญ่ นายประสิทธิ์  ขุณิกากอน ผุ้อำนวยการ
258 สพป.นครพนม เขต 2 190413 : บ้านขามเตี้ยน้อย สาธิยา  อาจวิชัย ครูผู้ช่วย
259 สพป.นครพนม เขต 2 190413 : บ้านขามเตี้ยน้อย นางลักษณ์เมธา  อุ่นสนธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
260 สพป.นครพนม เขต 2 190415 : บ้านดอนยางทุ่งน้อย พนม  ก้องเวหา ครูผู้ช่วย
261 สพป.นครพนม เขต 2 190416 : บ้านอ้อวังหมากเห็บ ลักขณา  การร้อย ครู
262 สพป.นครพนม เขต 2 190416 : บ้านอ้อวังหมากเห็บ ธิดาภรณ์  ฮาดทักวงค์ ครูธุรการโรงเรียน
263 สพป.นครพนม เขต 2 190418 : บ้านนาใน นายภุชงค์  บุพศิริ ธุรการโรงเรียน
264 สพป.นครพนม เขต 2 190419 : บ้านนาผักหมนาหมากแงว นายนิธฺศ  มรดก ครู
265 สพป.นครพนม เขต 2 190419 : บ้านนาผักหมนาหมากแงว พิไลพรรณ  ทุ่นศิริ ครูผู้ช่วย
266 สพป.นครพนม เขต 2 190407 : บ้านนาล้อมกุดตะกล้า ชัยชนะ  เขียวโป ครู
267 สพป.นครพนม เขต 2 190404 : บ้านนาหัวบ่อ นางสาวจินตนา  จ่าเห็ม ครู
268 สพป.นครพนม เขต 2 190405 : บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก กมล  พิทักษ์เทพสมบัติ ครู คศ.3
269 สพป.นครพนม เขต 2 190406 : บ้านโพนตูมหนองแสง สุธาสิณีย์  อินทริง ครู
270 สพป.นครพนม เขต 2 190420 : บ้านค้อ นายสมใจ  ยามี ครู
271 สพป.นครพนม เขต 2 190420 : บ้านค้อ จิราภา  วรรณจักร ครู
272 สพป.นครพนม เขต 2 190421 : บ้านขว้างคลีชูชาติ ชัชฎาพร  เรืองศรี ครู
273 สพป.นครพนม เขต 2 190422 : บ้านหนองท่ม ชัยยันต์  อินอุเทน ครูผู้ช่วย
274 สพป.นครพนม เขต 2 190422 : บ้านหนองท่ม อนันต์  หมอกต้ายซ้าย ครูธุรการ
275 สพป.นครพนม เขต 2 190423 : บ้านงิ้วสร้างแก้ว นายสุวพล  เป้ดทิพย์ ครู
276 สพป.นครพนม เขต 2 190423 : บ้านงิ้วสร้างแก้ว จิราทิพย์  แก้วไพศาล ครูผู้ช่วย
277 สพป.นครพนม เขต 2 190424 : บ้านห้วยไหสมบูรณ์ นางศิริพร  แก้วไพศาล ครู
278 สพป.นครพนม เขต 2 190424 : บ้านห้วยไหสมบูรณ์ นายศิริ  บุญกิจ ครู
279 สพป.นครพนม เขต 2 190425 : บ้านนาคำ นายเชิดชัย  โกษาแสง ครู
280 สพป.นครพนม เขต 2 190426 : บ้านนาเต่า นางสาวสุกัญญา  มหาวงศ์ ครู
281 สพป.นครพนม เขต 2 190403 : บ้านต้าย ภัทรจารีย์  มณีรัตน์ ครู คศ.๑
282 สพป.นครพนม เขต 2 190403 : บ้านต้าย นายเรืองชัย  หลายสุทธิสาร ครู
283 สพป.นครพนม เขต 2 190401 : บ้านโพนจาน อรนุช  ดวงดูสัน ครู
284 สพป.นครพนม เขต 2 190401 : บ้านโพนจาน อรรคเดช  บันหาร ครู ชำนาญการพิเศษ
285 สพป.นครพนม เขต 2 190402 : บ้านบงคํา นางสาวบังอร  วงศ์สกล ครู
286 สพป.นครพนม เขต 2 190408 : บ้านโพนบก พนม  พุทธาผา ผู้อำนวยการโรงเรียน
287 สพป.นครพนม เขต 2 190408 : บ้านโพนบก สนธยา  มันทะ ครู
288 สพป.นครพนม เขต 2 190411 : บ้านโพนเพ็ก พวันตี  กันตะมา ครู
289 สพป.นครพนม เขต 2 190414 : บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม คำผล  แก้วสีสม ครู
290 สพป.นครพนม เขต 2 190397 : บ้านโพนสวรรค์ บุณฑริกา  ลองจำนงค์ ครู
291 สพป.นครพนม เขต 2 190398 : บ้านเสาเล้า สอนประเสริฐ  นนเลาพล ครู
292 สพป.นครพนม เขต 2 190398 : บ้านเสาเล้า นายบุญถม  พิมโกทา ครู
293 สพป.นครพนม เขต 2 190399 : บ้านหนองนางเลิง นายสมศักดิ์  แสนกลาง ครูชำนาญการพิเศษ
294 สพป.นครพนม เขต 2 190399 : บ้านหนองนางเลิง นางสาวอรทัย  ขวาไชยวี ครูชำนาญการพิเศษ
295 สพป.นครพนม เขต 2 190400 : บ้านท่าเรือ นางศศิกานต์  ภูติโส ครู
296 สพป.นครพนม เขต 2 190417 : บ้านหนองหญ้าปล้อง นางกรองทอง  อาจวิชัย ครู
297 สพป.นครพนม เขต 2 190417 : บ้านหนองหญ้าปล้อง สายใจ  สุวรรณมาโจ ครูธุรการ
298 สพป.นครพนม เขต 2 190439 : บ้านหมูม้น นายสิทธิชัย  อ่อนสุด ครู
299 สพป.นครพนม เขต 2 190440 : บ้านโคกศรี วิสวาท  เกชิต ครู
300 สพป.นครพนม เขต 2 190440 : บ้านโคกศรี ก้าน  จ้งจันศรี ครู
301 สพป.นครพนม เขต 2 190434 : บ้านคำแม่นาง นางสุนันทา  เหมพลชม ครู
302 สพป.นครพนม เขต 2 190434 : บ้านคำแม่นาง นายสุรพัฒน์  วงศ์เข็มมา ครูโรงเรียนบ้านคำแม่นาง
303 สพป.นครพนม เขต 2 190438 : บ้านดอนเตย นายยุทธนา  บุญชาญ ครู
304 สพป.นครพนม เขต 2 190431 : บ้านท่าพันโฮง นางรุ้งนภา  พลสุวรรณ์ ครู
305 สพป.นครพนม เขต 2 190432 : บ้านเหล่าส้มป่อย นายธนู  นาโควงค์ ครู
306 สพป.นครพนม เขต 2 190432 : บ้านเหล่าส้มป่อย นายธนู  นาโควงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
307 สพป.นครพนม เขต 2 190427 : บ้านนาทม สำเร็จ   ติภู ครู
308 สพป.นครพนม เขต 2 190428 : บ้านดอนแดงดอนดู่ นายเมืองแมน  หารทรงชัย ครู
309 สพป.นครพนม เขต 2 190429 : บ้านพันห่าวดอนดู่ แก้วตา  ศรีสะอาด ครู
310 สพป.นครพนม เขต 2 190430 : บ้านนาโดโพธิ์ศรี นารินทิพย์  สิงห์งอย ครูอัตราจ้าง
311 สพป.นครพนม เขต 2 190430 : บ้านนาโดโพธิ์ศรี นายพยัญ  พรมจันทร์ ครู
312 สพป.นครพนม เขต 2 190430 : บ้านนาโดโพธิ์ศรี นางสาวพรทิวา  ถาบุตร ครูผู้ช่วย
313 สพป.นครพนม เขต 2 190433 : บ้านหนองซน ณรงค์เดช  ศรีมามาศ ครู
314 สพป.นครพนม เขต 2 190433 : บ้านหนองซน สมพงษ์  บุญตาท้าว ครู
315 สพป.นครพนม เขต 2 190437 : บ้านชัยมงคล อารดา  สะอาด ครู
316 สพป.นครพนม เขต 2 190435 : บ้านนานอ นางสาวนวรัตน์  คาภัยวงศ์ ครูธุรการ
317 สพป.นครพนม เขต 2 190435 : บ้านนานอ เวิน  ริทัศน์โส ครู
318 สพป.นครพนม เขต 2 190436 : บ้านนาดีวิทยา ธนาชาติ  จันปุ่ม ครูโรงเรียนบ้านนาดีวิทยา
319 สพป.นครพนม เขต 2 190436 : บ้านนาดีวิทยา นายธนวัฒน์  นาระวิน ครู
320 สพป.นครพนม เขต 2 190436 : บ้านนาดีวิทยา นายศิวพล  ธนู พนักงานราชการ
321 สพป.นครพนม เขต 2 190441 : เพียงหลวง 10 ฐกฤต  จวนสาง พนักงานราชการ
322 สพป.นครพนม เขต 2 190441 : เพียงหลวง 10 นายหลักชัย  วงษ์หมอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา