รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 4901 สพป.มุกดาหาร 730062 บ้านกุดแข้ อภินันท์  ก้อนใจจิตร ครู อนุมัติ
2 4901 สพป.มุกดาหาร 730063 บ้านกุดแข้ใต้ นายสงขลา  ผายพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
3 4901 สพป.มุกดาหาร 730065 บ้านดงยางนันทวัน นายสายันต์  น้อยทรง ครู อนุมัติ
4 4901 สพป.มุกดาหาร 730065 บ้านดงยางนันทวัน กรชนก  สมยา ครู อนุมัติ
5 4901 สพป.มุกดาหาร 730008 บ้านสามขามิตรภาพ 3 ปรียะ  ทาสีเพชร รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
6 4901 สพป.มุกดาหาร 730008 บ้านสามขามิตรภาพ 3 ณัฐวุฒิ   พาลุกา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
7 4901 สพป.มุกดาหาร 730009 แก้งโนนคำประชาสรรค์ นายกฤษพัฒน์  สุคำพา พนักงานราชการ อนุมัติ
8 4901 สพป.มุกดาหาร 730009 แก้งโนนคำประชาสรรค์ นางสาวกนกวรรณ  ไชยเพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
9 4901 สพป.มุกดาหาร 730010 บ้านคำป่าหลาย surachat  saenwises ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
10 4901 สพป.มุกดาหาร 730010 บ้านคำป่าหลาย นเรศ  เนตรวงศ์ ครู อนุมัติ
11 4901 สพป.มุกดาหาร 730011 บ้านนาคำน้อย2 มณีวรรณ  ภูบุตรตะ ครู อนุมัติ
12 4901 สพป.มุกดาหาร 730012 บ้านนาตะแบง1 Lapin  Somboon ครูชำนาญการ อนุมัติ
13 4901 สพป.มุกดาหาร 730013 บ้านนาสองห้อง sopol  jaimun ครู อนุมัติ
14 4901 สพป.มุกดาหาร 730014 บ้านนาเสือหลายหนองยอ ทินกร  จันทรโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
15 4901 สพป.มุกดาหาร 730014 บ้านนาเสือหลายหนองยอ ชัยยา  วงศาภิวัฒน์ ครู อนุมัติ
16 4901 สพป.มุกดาหาร 730015 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา นายรณชัย  ปัญญาพ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
17 4901 สพป.มุกดาหาร 730015 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา นางจีรวัฒน์  ภาคภูมิ ครู อนุมัติ
18 4901 สพป.มุกดาหาร 730015 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา ลภัสรดา  ตะวะนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
19 4901 สพป.มุกดาหาร 730016 บ้านคำเขือง กิจจา  พิมพานนท์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
20 4901 สพป.มุกดาหาร 730017 บ้านคำเม็ก สายใจ  อินผิว ครู อนุมัติ
21 4901 สพป.มุกดาหาร 730019 บ้านดงมัน อิสระ  อารมณ์สวะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
22 4901 สพป.มุกดาหาร 730020 โนนสะอาดราษฎร์บำรุง นางรัชนี   มานิตย์ ครู อนุมัติ
23 4901 สพป.มุกดาหาร 730020 โนนสะอาดราษฎร์บำรุง ไมตรี  ผิวอ่อน พนักงานราชการ อนุมัติ
24 4901 สพป.มุกดาหาร 730021 บ้านพรานอ้น คำคาร  ศรีวิชา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
25 4901 สพป.มุกดาหาร 730022 บ้านเหล่าคราม punpen  chaedgota ครู อนุมัติ
26 4901 สพป.มุกดาหาร 730077 บ้านเหมืองบ่า ภิมรรัตน์  บัวพันธ์ ครู อนุมัติ
27 4901 สพป.มุกดาหาร 730077 บ้านเหมืองบ่า วชิราภรณ์   ปรีประสาท รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
28 4901 สพป.มุกดาหาร 730055 บ้านนาดี2 วีรเดช  กุลวงศ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
29 4901 สพป.มุกดาหาร 730055 บ้านนาดี2 suthon  moontreesree ครู อนุมัติ
30 4901 สพป.มุกดาหาร 730058 บ้านสงเปือยเหนือ นางปรีญา  แสนสุข ครู อนุมัติ
31 4901 สพป.มุกดาหาร 730059 ห้วยยางจอมมณี นายวรชาติ  สกุลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
32 4901 สพป.มุกดาหาร 730051 บ้านดงมอน สมบัติ  กอบุตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
33 4901 สพป.มุกดาหาร 730051 บ้านดงมอน นายอำนวย  แฝงสาคู ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
34 4901 สพป.มุกดาหาร 730029 บ้านดงเย็น นางสาวพัชรี   คนยืน ครูธุรการ อนุมัติ
35 4901 สพป.มุกดาหาร 730029 บ้านดงเย็น นายชวนชัย  ท้าวบุตร ครูชำนาญการ อนุมัติ
36 4901 สพป.มุกดาหาร 730029 บ้านดงเย็น นายสมหวัง  ดีดวงพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
37 4901 สพป.มุกดาหาร 730030 บ้านคำบง2 สุภาพร  กุลสิงห์ ครู อนุมัติ
38 4901 สพป.มุกดาหาร 730031 บ้านโคกขามเลียน แหลมทอง  แสนสุข ครู อนุมัติ
39 4901 สพป.มุกดาหาร 730032 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง นางสาวสุนิศา  กิ่งแก้ว ครู อนุมัติ
40 4901 สพป.มุกดาหาร 730032 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง ยุทธศิลป์  สุขชัยบวร ครู อนุมัติ
41 4901 สพป.มุกดาหาร 730033 บ้านป่งโพน นายเจษฎา  เมืองโคตร ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
42 4901 สพป.มุกดาหาร 730033 บ้านป่งโพน นางรัชนีภรณ์  บุญทะระ ครู อนุมัติ
43 4901 สพป.มุกดาหาร 730033 บ้านป่งโพน นายสุรสิทธิ์  กุลวงค์ ครู อนุมัติ
44 4901 สพป.มุกดาหาร 730035 บ้านสามขัว นิติพงษ์  ไชยขันธ์ ครู อนุมัติ
45 4901 สพป.มุกดาหาร 730036 บ้านหนองแคนนาจาน นิภาพร  พรมเทศ ธุรการ อนุมัติ
46 4901 สพป.มุกดาหาร 730036 บ้านหนองแคนนาจาน วราภรณ์  พันดวง ครู อนุมัติ
47 4901 สพป.มุกดาหาร 730036 บ้านหนองแคนนาจาน kannika  khamsiew พนักงานราชการ อนุมัติ
48 4901 สพป.มุกดาหาร 730005 บ้านบุ่งอุทัย เมธาวิร  ชาวนา ครู อนุมัติ
49 4901 สพป.มุกดาหาร 730007 บ้านส้มป่อย อรพิน  ซาเสน ธุรการ อนุมัติ
50 4901 สพป.มุกดาหาร 730007 บ้านส้มป่อย จันทร์เพ็ญ  ศรีคำ ครู อนุมัติ
51 4901 สพป.มุกดาหาร 730002 บ้านท่าไค้ นายคณิต  จารุการ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
52 4901 สพป.มุกดาหาร 730002 บ้านท่าไค้ นายนิติวิบูลย์  สีคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
53 4901 สพป.มุกดาหาร 730004 บ้านโนนศรี ทวีทรัพย์  โชติภัคพิพัฒน์ ครู อนุมัติ
54 4901 สพป.มุกดาหาร 730037 บ้านป่งเปือย รินทอง  จำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
55 4901 สพป.มุกดาหาร 730037 บ้านป่งเปือย นายบรรลือ  มิระสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
56 4901 สพป.มุกดาหาร 730038 บ้านนาโด่ เหมือน  เบญมาตย์ ครู อนุมัติ
57 4901 สพป.มุกดาหาร 730038 บ้านนาโด่ นัฏธิณีย์  นาโสก ครูธูรการ อนุมัติ
58 4901 สพป.มุกดาหาร 730039 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ yuttakan  korsuwan ครู อนุมัติ
59 4901 สพป.มุกดาหาร 730040 ชุมชนนาโสก ฝนทิพย์  นาโสก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
60 4901 สพป.มุกดาหาร 730040 ชุมชนนาโสก ทวีศักดิ์  ศรีทอง ครู อนุมัติ
61 4901 สพป.มุกดาหาร 730041 บ้านหนองน้ำเต้า ยุทธศาสตร์  เมืองโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า อนุมัติ
62 4901 สพป.มุกดาหาร 730041 บ้านหนองน้ำเต้า ศิลป์ประสงค์   บุญพิทักษ์เศรษฐ์ ครู อนุมัติ
63 4901 สพป.มุกดาหาร 730041 บ้านหนองน้ำเต้า นายวิเลิศ  กาฬหว้า ครู อนุมัติ
64 4901 สพป.มุกดาหาร 730246 บ้านเหล่าป่าเป้ด ภัทรานิษฐ์  เกียรตินราวงศ์ ครูธุรการ อนุมัติ
65 4901 สพป.มุกดาหาร 730046 บ้านดอนม่วย นางศิรินาถ  มโนใจ ครู อนุมัติ
66 4901 สพป.มุกดาหาร 730049 บ้านหนองแอก ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์  ศรีขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
67 4901 สพป.มุกดาหาร 730049 บ้านหนองแอก นายสมศักดิ์  แฝงลาภ ครู อนุมัติ
68 4901 สพป.มุกดาหาร 730047 ชุมชนบางทรายใหญ่ ธงชัย  ห้วยทราย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
69 4901 สพป.มุกดาหาร 730025 บ้านป่าหวาย สุทธิศักดิ์  เพชราเวช ครู อนุมัติ
70 4901 สพป.มุกดาหาร 730026 บ้านพังคอง จักรพงค์  อุระ ครู อนุมัติ
71 4901 สพป.มุกดาหาร 730027 บ้านสงเปือย นางหอมจันทร์  บุญรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
72 4901 สพป.มุกดาหาร 730027 บ้านสงเปือย สำเร็จ  สุพร ครู อนุมัติ
73 4901 สพป.มุกดาหาร 730028 บ้านหนองบัว บุญเยื้อน  ศรีสุภา ครู อนุมัติ
74 4901 สพป.มุกดาหาร 730023 บ้านหนองแวง ประวัติ  สวัสดิ์วงศ์ชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
75 4901 สพป.มุกดาหาร 730024 บ้านโคก1 ชัยยุทธ  แสนโสม ครู อนุมัติ
76 4901 สพป.มุกดาหาร 730052 บ้านคำผึ้ง วิพารัต  ตรีศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
77 4901 สพป.มุกดาหาร 730052 บ้านคำผึ้ง นายเนย  ภูมิลา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
78 4901 สพป.มุกดาหาร 730053 บ้านจอมมณีใต้ กิตติชัย  ไขขุนทด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
79 4901 สพป.มุกดาหาร 730053 บ้านจอมมณีใต้ เมตตา  จันปุ่ม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
80 4901 สพป.มุกดาหาร 730054 บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) อาทิตย์  ทองรอบ ผู้บริหาร อนุมัติ
81 4901 สพป.มุกดาหาร 730054 บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) ลักคณา  ทิสานนท์ ครู อนุมัติ
82 4901 สพป.มุกดาหาร 730056 บ้านโนนตูม เจษฎา  พิลายนต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
83 4901 สพป.มุกดาหาร 730057 บ้านผึ่งแดด สุนันทา  รัตนวงค์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
84 4901 สพป.มุกดาหาร 730057 บ้านผึ่งแดด ประวิทย์  จันทร์โพธิ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
85 4901 สพป.มุกดาหาร 730060 บ้านหนองไผ่ paiwan  suporn ครู อนุมัติ
86 4901 สพป.มุกดาหาร 730066 บ้านนาถ่อน นายสุบรร  สุนทรส ครู อนุมัติ
87 4901 สพป.มุกดาหาร 730067 บ้านนาโสกน้อย กนกทิพย์  วงศ์คะสุ่ม ครูชำนาญการ อนุมัติ
88 4901 สพป.มุกดาหาร 730068 ชุมชนโพนทราย ศศิธร  แน่นอุดร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
89 4901 สพป.มุกดาหาร 730069 บ้านม่วงหัก จิณัฐตา  จริยกุลโชค เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
90 4901 สพป.มุกดาหาร 730069 บ้านม่วงหัก อรพรรณ  คนซื่อ ครู อนุมัติ
91 4901 สพป.มุกดาหาร 730070 บ้านหนองหญ้าไซย์ นางศิริบังอร  หาญประสพ พนักงานราชการ อนุมัติ
92 4901 สพป.มุกดาหาร 730050 บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา ปุญญิกา  นิลโคตร ครู อนุมัติ
93 4901 สพป.มุกดาหาร 730045 คำฮีเบญจวิทย์ นายกฤติพงศ์   โภคาพานิช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
94 4901 สพป.มุกดาหาร 730045 คำฮีเบญจวิทย์ sunun  wongchun เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
95 4901 สพป.มุกดาหาร 730064 บ้านแก่นเต่า wipawadee  panghom พนักงานราชการ อนุมัติ
96 4901 สพป.มุกดาหาร 730071 คำสายทองวิทยา นางฐิตินันท์  ทองเจริญบัวงาม ครู อนุมัติ
97 4901 สพป.มุกดาหาร 730072 บ้านกุดโง้ง ไพรินทร์  สุพรรณโมก ครู อนุมัติ
98 4901 สพป.มุกดาหาร 730072 บ้านกุดโง้ง อรอุมา  ลุมภักดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
99 4901 สพป.มุกดาหาร 730073 บ้านดานคำ นางพรสวรรค์  สอนสุภาพ ครู อนุมัติ
100 4901 สพป.มุกดาหาร 730073 บ้านดานคำ พงษ์ชัย  วรชิน ครู อนุมัติ
101 4901 สพป.มุกดาหาร 730074 นาคำน้อยวิทยา วิเศษ  ปรีประสาท ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
102 4901 สพป.มุกดาหาร 730075 เมืองใหม่ อัมพร  ถิตย์ฉาย ครู อนุมัติ
103 4901 สพป.มุกดาหาร 730075 เมืองใหม่ อัมพร  ถิตย์ฉาย ครู อนุมัติ
104 4901 สพป.มุกดาหาร 730076 บ้านศูนย์ไหม ทิวาพร  ไชยขันธุ์ ครู อนุมัติ
105 4901 สพป.มุกดาหาร 730076 บ้านศูนย์ไหม ทวีสิน  สอนมณี ครู อนุมัติ
106 4901 สพป.มุกดาหาร 730003 บ้านนาโปน้อย piya  namnaosaeng ผู้อำนวยการ อนุมัติ
107 4901 สพป.มุกดาหาร 730003 บ้านนาโปน้อย นายถาวร  จันทรัตน์ ครู อนุมัติ
108 4901 สพป.มุกดาหาร 730006 มุกดาลัย นางพัชรี  สุวรรณไตรย์ ครู อนุมัติ
109 4901 สพป.มุกดาหาร 730043 บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ ผานิตา  โพธิไสย ครู อนุมัติ
110 4901 สพป.มุกดาหาร 730078 อนุบาลมุกดาหาร นางสาวเกียรติสุดา  เมืองโคตร ครู อนุมัติ
111 4901 สพป.มุกดาหาร 730078 อนุบาลมุกดาหาร นายเกริกไกร   หนองสูง ครู อนุมัติ
112 4901 สพป.มุกดาหาร 730001 ชุมชนศรีบุญเรือง นางวัชรี  อัครทวีทอง ครู อนุมัติ
113 4901 สพป.มุกดาหาร 730154 คำแฮดประชาสรรค์ นพดล  สายจันทร์ ครู อนุมัติ
114 4901 สพป.มุกดาหาร 730156 บ้านนาหลวง2 พิมพ์จันทร์  อุนยะนาม ครู อนุมัติ
115 4901 สพป.มุกดาหาร 730156 บ้านนาหลวง2 พัชรมณฑ์  สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
116 4901 สพป.มุกดาหาร 730157 บ้านบะ ชุมพล  ประเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
117 4901 สพป.มุกดาหาร 730158 บ้านป่าแดง อภิชัย  เบ็ญมาตย์ ครู อนุมัติ
118 4901 สพป.มุกดาหาร 730158 บ้านป่าแดง อนงลักษณ์  มั่นใจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
119 4901 สพป.มุกดาหาร 730159 บ้านหนองสระพัง นายพิริยะ  ทองมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
120 4901 สพป.มุกดาหาร 730160 บ้านอุ่มไผ่ ประวัติ  สิมมา ครู อนุมัติ
121 4901 สพป.มุกดาหาร 730161 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย ชญานิศ  ประเทพา ครู อนุมัติ
122 4901 สพป.มุกดาหาร 730161 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย นางสาวจินตนา   โคตรพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
123 4901 สพป.มุกดาหาร 730162 บ้านคำบง1 pratoomwan  thongmon ครู อนุมัติ
124 4901 สพป.มุกดาหาร 730162 บ้านคำบง1 นางหนูรัก  กงกาหน ครูชำนาญการ อนุมัติ
125 4901 สพป.มุกดาหาร 730163 บ้านคำพอก2 onanong  pongkaew ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
126 4901 สพป.มุกดาหาร 730165 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ นายวชิระ  สุดาบุตร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
127 4901 สพป.มุกดาหาร 730168 บ้านห้วยกอก1 ณัฐพงษ์  พยัคฆพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
128 4901 สพป.มุกดาหาร 730169 เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ วุฒิชัย  ไชยกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
129 4901 สพป.มุกดาหาร 730170 บ้านนากอก ณัฐกร  สอนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากอก อนุมัติ
130 4901 สพป.มุกดาหาร 730170 บ้านนากอก นายวิบูลย์  ยุบลพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
131 4901 สพป.มุกดาหาร 730171 บ้านนาสองเหมือง นายอภิเชก  เผ่าภูไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
132 4901 สพป.มุกดาหาร 730172 บ้านน้ำเที่ยง 2 ประกาศ  สว่างวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
133 4901 สพป.มุกดาหาร 730172 บ้านน้ำเที่ยง 2 นายจักรี  บุญวัง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
134 4901 สพป.มุกดาหาร 730173 บ้านนาอุดม นายจิรศักดิ์  อัมภรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
135 4901 สพป.มุกดาหาร 730174 บ้านขอนแก่น วุฒิไกร  แกระหัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
136 4901 สพป.มุกดาหาร 730175 บ้านคำไหล นายเสฏวุฒิ   แคนศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
137 4901 สพป.มุกดาหาร 730175 บ้านคำไหล นางสาวสายรุ่ง  พิมจักร์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
138 4901 สพป.มุกดาหาร 730176 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 supiyada  saengaram ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
139 4901 สพป.มุกดาหาร 730177 บ้านป่าเตย นงเยาว์   จันดาวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
140 4901 สพป.มุกดาหาร 730177 บ้านป่าเตย ณรงค์เดช  ปุณขันธุ์ ครู อนุมัติ
141 4901 สพป.มุกดาหาร 730152 บ้านโนนเกษม มนาส  สาระไชย ครู อนุมัติ
142 4901 สพป.มุกดาหาร 730152 บ้านโนนเกษม ณัฎยา  ศรีสมบูรณ์พงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
143 4901 สพป.มุกดาหาร 730153 บ้านภูแผงม้า ประพัฒษร  กาลสมบัติ พนักงานราชการ อนุมัติ
144 4901 สพป.มุกดาหาร 730149 ชุมชนบ้านม่วงไข่ ชญาณิศา  ห้วยทราย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
145 4901 สพป.มุกดาหาร 730150 บ้านคำสร้อย ภาวนา  อยู่สถาพร ครู อนุมัติ
146 4901 สพป.มุกดาหาร 730151 บ้านด่านมน นางสาวสุวิมล  นนทบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
147 4901 สพป.มุกดาหาร 730151 บ้านด่านมน อัญชลี  อุคำ ครู อนุมัติ
148 4901 สพป.มุกดาหาร 730155 บ้านคำนางโอก ภูษิต  จันทราศรศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
149 4901 สพป.มุกดาหาร 730166 บ้านหนองนกเขียน นางสาววรัญญา  เอกธนกฤตกุล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
150 4901 สพป.มุกดาหาร 730166 บ้านหนองนกเขียน นางสาวจุฬาลักษณ์   ไตรยวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
151 4901 สพป.มุกดาหาร 730164 บ้านนิคมร่มเกล้า สุริยา  เสียงเย็น ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
152 4901 สพป.มุกดาหาร 730178 ป่งแดงวิทยาคม ศิริรัตน์  ทรัพย์ผล ครู อนุมัติ
153 4901 สพป.มุกดาหาร 730178 ป่งแดงวิทยาคม ศิริรัตน์  ทรัพย์ผล ครู อนุมัติ
154 4901 สพป.มุกดาหาร 730179 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน laddawan  suwannapan ครู อนุมัติ
155 4901 สพป.มุกดาหาร 730180 บ้านโนนสะอาด2 ภัทรพงษ์  วงค์จำปา ครู คศ.1 อนุมัติ
156 4901 สพป.มุกดาหาร 730180 บ้านโนนสะอาด2 กนกวรรณ  เสียงล้ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
157 4901 สพป.มุกดาหาร 730181 หนองข่าประชาอุทิศ ทองสิน  นามเหลา ครู อนุมัติ
158 4901 สพป.มุกดาหาร 730182 บ้านหนองแวงใหญ่ วิสุทธิ์  ไชยบุญตา ครู อนุมัติ
159 4901 สพป.มุกดาหาร 730113 ชุมชนดอนตาล นางสาวสาวิกา  นาลงพรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
160 4901 สพป.มุกดาหาร 730114 บ้านนาม่วง นางสาวจินตนา   นาลงพรม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
161 4901 สพป.มุกดาหาร 730114 บ้านนาม่วง นายเกษม  บับภาร ครู อนุมัติ
162 4901 สพป.มุกดาหาร 730115 บ้านโพนสว่าง นางสาวพรพิมล  กลิ่นหวาน ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
163 4901 สพป.มุกดาหาร 730116 บ้านห้วยกอก2 นายนิติพงศ์  จงเทพ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
164 4901 สพป.มุกดาหาร 730117 นาสะเม็งวิทยา เศรษฐพงศ์  อุณวงศ์ ครู อนุมัติ
165 4901 สพป.มุกดาหาร 730118 บ้านโคกพัฒนา umnuay  samong ครู อนุมัติ
166 4901 สพป.มุกดาหาร 730119 บ้านนาสะโน รื่นเริง  บุญพิมพ์ ครู อนุมัติ
167 4901 สพป.มุกดาหาร 730120 นาหว้าประชาสรรค์ นายจักรกรี  งามสมบัติ ครู อนุมัติ
168 4901 สพป.มุกดาหาร 730121 บ้านหนองกระยัง บุญตา  เสนา ครู อนุมัติ
169 4901 สพป.มุกดาหาร 730126 บ้านภูผาหอมพัฒนา นางสุศิรินทร์  ซาเสน ครู อนุมัติ
170 4901 สพป.มุกดาหาร 730135 บ้านแก้ง2 ไพบูลย์  ใหมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
171 4901 สพป.มุกดาหาร 730137 บ้านคำดู่ นายสมจิต  คำผาสุข ครู อนุมัติ
172 4901 สพป.มุกดาหาร 730138 บ้านดง นางโสภิตา  โฮมหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
173 4901 สพป.มุกดาหาร 730139 บ้านนาคำน้อย1 วรารัตน์  ศักขิณาดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
174 4901 สพป.มุกดาหาร 730124 บ้านภูล้อม นางสาวณัฐมน  สมตน ครู อนุมัติ
175 4901 สพป.มุกดาหาร 730124 บ้านภูล้อม พิทยา  ศรีลาศักดิ์ ครู อนุมัติ
176 4901 สพป.มุกดาหาร 730125 บ้านหนองบอน wiboon  tiplom ครู อนุมัติ
177 4901 สพป.มุกดาหาร 730122 บ้านบาก2 ครรชิต  วรรณพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
178 4901 สพป.มุกดาหาร 730122 บ้านบาก2 นายโสภณ  หอมนาน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
179 4901 สพป.มุกดาหาร 730123 บ้านนายาง นายสุนทร  แก้วทอง ครู อนุมัติ
180 4901 สพป.มุกดาหาร 730127 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา นายชมภู  ศรีระวงค์ ครู อนุมัติ
181 4901 สพป.มุกดาหาร 730127 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา นายไพโรจน์  ยืนยง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
182 4901 สพป.มุกดาหาร 730132 บ้านห้วยทราย2 ภักดี  พันธุโพธิ์ ครู อนุมัติ
183 4901 สพป.มุกดาหาร 730133 บ้านหนองเม็ก นายชัยบัญชา  ปุยวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
184 4901 สพป.มุกดาหาร 730133 บ้านหนองเม็ก นายอรรคพล  แดนดี ครู อนุมัติ
185 4901 สพป.มุกดาหาร 730133 บ้านหนองเม็ก yuwadee  pimsane ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
186 4901 สพป.มุกดาหาร 730128 บ้านนาทาม เสาวลักษณ์  วรวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
187 4901 สพป.มุกดาหาร 730128 บ้านนาทาม ธนกฤติ  อนุเคน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
188 4901 สพป.มุกดาหาร 730128 บ้านนาทาม เชาวเรศ  ใจทัด ครู อนุมัติ
189 4901 สพป.มุกดาหาร 730129 บ้านนาป่ง โชคชัย  นิมมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
190 4901 สพป.มุกดาหาร 730130 บ้านนามน wilaporn  jacksuma ครู อนุมัติ
191 4901 สพป.มุกดาหาร 730130 บ้านนามน ศุภกร  ยืนยง ครู อนุมัติ
192 4901 สพป.มุกดาหาร 730131 บ้านโนนสวาท อภิชาติ  สมไวย์ ครู อนุมัติ
193 4901 สพป.มุกดาหาร 730134 ชุมชนโพธิ์ไทร กชพร  ภูศรีฐาน เ้จ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
194 4901 สพป.มุกดาหาร 730134 ชุมชนโพธิ์ไทร สุกัญญา  อินพรหมมา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
195 4901 สพป.มุกดาหาร 730140 บ้านนาโพธิ์ นางเยาวรัช  ปัญญาสาย ครู อนุมัติ
196 4901 สพป.มุกดาหาร 730136 บ้านโคกหนองหล่ม ศักดิ์ระพี  ติณะรัตน์ ครู อนุมัติ
197 4901 สพป.มุกดาหาร 730142 บ้านเหล่าหมี รบชัย  ชัยนนท์ ครู อนุมัติ
198 4901 สพป.มุกดาหาร 730143 บ้านโคกสว่าง1 สุราลัย  บุราณเดช ครู อนุมัติ
199 4901 สพป.มุกดาหาร 730143 บ้านโคกสว่าง1 หนูรัก  ไตรยศ ครู อนุมัติ
200 4901 สพป.มุกดาหาร 730143 บ้านโคกสว่าง1 สมยศ  ซาเสน ครู อนุมัติ
201 4901 สพป.มุกดาหาร 730148 บ้านเหล่าแขมทอง นายชอน  ใจทัศ ครู อนุมัติ
202 4901 สพป.มุกดาหาร 730148 บ้านเหล่าแขมทอง สุเทพ  การจันดา ครู อนุมัติ
203 4901 สพป.มุกดาหาร 730144 บ้านท่าห้วยคำ เจียงคำ  สกุลไทย ครู อนุมัติ
204 4901 สพป.มุกดาหาร 730145 บ้านนายอ sin  pawong ครู อนุมัติ
205 4901 สพป.มุกดาหาร 730146 บ้านป่าพยอม ธีระวุฒิ  ถิ่นระหา ครู อนุมัติ
206 4901 สพป.มุกดาหาร 730147 สยามกลการ4 pramote  sompol ครู อนุมัติ
207 4901 สพป.มุกดาหาร 730187 บ้านกกตูม นายวุฒิวา  อุทโท ครู อนุมัติ
208 4901 สพป.มุกดาหาร 730188 บ้านแก้งนาง piya  kwangsavad ครู อนุมัติ
209 4901 สพป.มุกดาหาร 730189 บ้านขัวสูง ยุทธการ  ควรนาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
210 4901 สพป.มุกดาหาร 730190 บ้านนาหินกอง ศรีสุนทร   จันหา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
211 4901 สพป.มุกดาหาร 730191 บ้านปากช่อง อิสระ  ศรีปัตตา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
212 4901 สพป.มุกดาหาร 730192 สยามกลการ 5 นางวายุภักดิ์  รัตนวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
213 4901 สพป.มุกดาหาร 730193 บ้านสานแว้ muttana  borisuth ครูธุรการ อนุมัติ
214 4901 สพป.มุกดาหาร 730193 บ้านสานแว้ กุศล  เหลือศิริ ครู อนุมัติ
215 4901 สพป.มุกดาหาร 730194 หมู่บ้านป่าไม้ โกสินธ์  พรหมเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
216 4901 สพป.มุกดาหาร 730206 บ้านชะโนด 2 พรพรรณ  สมัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
217 4901 สพป.มุกดาหาร 730208 บ้านหนองยาง นางสาวรำไพ  ไชยยนต์ ครู อนุมัติ
218 4901 สพป.มุกดาหาร 730208 บ้านหนองยาง สกลวรรธ  เดชะคำภู ครู อนุมัติ
219 4901 สพป.มุกดาหาร 730211 บ้านย้อมพัฒนา วิไลพร  บริสุทธิ์ ครู อนุมัติ
220 4901 สพป.มุกดาหาร 730211 บ้านย้อมพัฒนา nipaporn  Boonkusol ครู อนุมัติ
221 4901 สพป.มุกดาหาร 730186 บ้านโสก อัมพร  โคตรพรม ธุรการ อนุมัติ
222 4901 สพป.มุกดาหาร 730185 บ้านโพนแดง นายพงศักดิ์   คนหมั่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
223 4901 สพป.มุกดาหาร 730183 บ้านดงหลวง ศิโรจน์  อาจวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหลวง อนุมัติ
224 4901 สพป.มุกดาหาร 730183 บ้านดงหลวง นางชุติมณฑน์  พ่ออามาตย์ ครู อนุมัติ
225 4901 สพป.มุกดาหาร 730197 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ ศักดิ์สิทธิ์  จันปุ่ม ครู อนุมัติ
226 4901 สพป.มุกดาหาร 730197 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ วันเพ๊ญ  วรรณขาว ครู อนุมัติ
227 4901 สพป.มุกดาหาร 730199 บ้านฝั่งแดง วัสสา   เหลือผล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
228 4901 สพป.มุกดาหาร 730199 บ้านฝั่งแดง ธีรกร  เชื้อคำจันทร์ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
229 4901 สพป.มุกดาหาร 730201 บ้านมะนาว kanittha  Cherkomta เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
230 4901 สพป.มุกดาหาร 730203 พระราชทานบ้านหนองหมู นางสาวณัชพร  ภาคภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
231 4901 สพป.มุกดาหาร 730200 บ้านโพนไฮ จำนงค์  วังคะฮาต ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
232 4901 สพป.มุกดาหาร 730204 บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว sirirat  chuekamhod เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
233 4901 สพป.มุกดาหาร 730196 บ้านก้านเหลืองดง ศรีสวาสดิ์  นามเหลา ครู อนุมัติ
234 4901 สพป.มุกดาหาร 730195 ร่มเกล้า นันทพร  สายตา ครู อนุมัติ
235 4901 สพป.มุกดาหาร 730205 ชุมชนบ้านหนองบัว punya  jitamart ครู อนุมัติ
236 4901 สพป.มุกดาหาร 730207 บ้านน้ำบ่อดง Montita  pengpant ครู อนุมัติ
237 4901 สพป.มุกดาหาร 730207 บ้านน้ำบ่อดง ธวัชชัย  คำมุงคุณ ครู อนุมัติ
238 4901 สพป.มุกดาหาร 730210 บ้านเหล่าดง นายธีรบูรณ์  ไชยเพ็ชร ครู อนุมัติ
239 4901 สพป.มุกดาหาร 730209 บ้านหนองหนาว ไชยพันธ์  พันธ์ชาติ ครู อนุมัติ
240 4901 สพป.มุกดาหาร 730096 ชุมชนบ้านคำชะอี สุพรรณวดี  น่านโพธิ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
241 4901 สพป.มุกดาหาร 730096 ชุมชนบ้านคำชะอี วนิดา  แสนโสม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
242 4901 สพป.มุกดาหาร 730097 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ ลัดดา  ไกยฝ่าย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
243 4901 สพป.มุกดาหาร 730097 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ บุปผาพร  สุวรรณไตรย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
244 4901 สพป.มุกดาหาร 730098 บ้านแก้งช้างเนียม วิรัช  สุนันทา ครู อนุมัติ
245 4901 สพป.มุกดาหาร 730098 บ้านแก้งช้างเนียม สุพัสดิ์  สุวรรณไตรย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
246 4901 สพป.มุกดาหาร 730099 บ้านนาปุ่ง รักสยาม  แสนสุข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
247 4901 สพป.มุกดาหาร 730100 บ้านโนนสว่าง1 พิทยา  วังคะฮาต ครู อนุมัติ
248 4901 สพป.มุกดาหาร 730101 บ้านหนองกะปาด ศรีสุพรรณ  แสนโสม ครู อนุมัติ
249 4901 สพป.มุกดาหาร 730101 บ้านหนองกะปาด นายสุรไกร  แสนโสม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
250 4901 สพป.มุกดาหาร 730102 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย กิตติพล  ห้วยทราย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
251 4901 สพป.มุกดาหาร 730102 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย บวร  อินทร์หา ครู อนุมัติ
252 4901 สพป.มุกดาหาร 730103 บ้านกลาง นางสาวบรพันธ์  แสนโสม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
253 4901 สพป.มุกดาหาร 730103 บ้านกลาง นายประยงค์  เบญมาตย์ ครู อนุมัติ
254 4901 สพป.มุกดาหาร 730103 บ้านกลาง ว่าที่ร้อยโทธงชัย  ถิตย์ฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
255 4901 สพป.มุกดาหาร 730104 คำบกราษฎร์นุกูล นายอนุชิต  สุวรรณไตรย์ ครูธุรการ อนุมัติ
256 4901 สพป.มุกดาหาร 730104 คำบกราษฎร์นุกูล เชาวน์วัศ  สลางสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
257 4901 สพป.มุกดาหาร 730104 คำบกราษฎร์นุกูล นางรุ้งชีวา  วังโคตรแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
258 4901 สพป.มุกดาหาร 730105 บ้านบาก ๑ ลมิตร  แสนโสม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
259 4901 สพป.มุกดาหาร 730106 บ้านห้วยลำโมง จีรศักดิ์  ศรีบุรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
260 4901 สพป.มุกดาหาร 730079 บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 จุบรรณ  บรรจง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
261 4901 สพป.มุกดาหาร 730084 บ้านหนองเอี่ยนดง วรัมพร  บุตรสาร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
262 4901 สพป.มุกดาหาร 730084 บ้านหนองเอี่ยนดง สมชาย  วังคะฮาต ครู อนุมัติ
263 4901 สพป.มุกดาหาร 730095 ห้วยตาเปอะ แสงสุวรรณ  นาฤทธิ์ ข้าราชการครู อนุมัติ
264 4901 สพป.มุกดาหาร 730086 บ้านค้อ ชลิดา  บรรจง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
265 4901 สพป.มุกดาหาร 730086 บ้านค้อ นายบุญทอม  สุพรรณ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
266 4901 สพป.มุกดาหาร 730087 บ้านโคก2 มานิตย์  คำแก้ว ครู อนุมัติ
267 4901 สพป.มุกดาหาร 730087 บ้านโคก2 นายเชิญสิน  ไชยเพชร ผู้อำนวยการ อนุมัติ
268 4901 สพป.มุกดาหาร 730088 บ้านดงยาง1 อัปสร  ปวงเริ่ม ครู อนุมัติ
269 4901 สพป.มุกดาหาร 730092 ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) bunchob  usai ผู้อำนวยการ อนุมัติ
270 4901 สพป.มุกดาหาร 730080 บ้านซ่ง นางสาวจิรประภา  พิมพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
271 4901 สพป.มุกดาหาร 730082 บ้านม่วง นางทัศนีย์  พรหมทา ครู อนุมัติ
272 4901 สพป.มุกดาหาร 730083 บ้านแมด นางภควดี  กลางประพันธ์ ครู อนุมัติ
273 4901 สพป.มุกดาหาร 730085 บ้านเหล่า ชลธิดา  คล่องดี ครู อนุมัติ
274 4901 สพป.มุกดาหาร 730094 บ้านหนองสระพังทอง นายรื่นเริง  สุขรี่ ครู อนุมัติ
275 4901 สพป.มุกดาหาร 730094 บ้านหนองสระพังทอง ศุภกฤต  แสนโสม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
276 4901 สพป.มุกดาหาร 730089 บ้านดอนป่าแคน คุณาธรณ์   พลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
277 4901 สพป.มุกดาหาร 730090 บ้านตูมหวาน เอกราช   พรหมพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
278 4901 สพป.มุกดาหาร 730090 บ้านตูมหวาน นายฉลอม  เสียงล้ำ ครู อนุมัติ
279 4901 สพป.มุกดาหาร 730091 บ้านแฝก worakanyapilai  kaerahan ผู้อำนวยการ อนุมัติ
280 4901 สพป.มุกดาหาร 730093 บ้านโพนงาม ศศิธร  ภูล้นแก้ว ครู อนุมัติ
281 4901 สพป.มุกดาหาร 730107 บ้านหนองเอี่ยน นายครรชิต  เสียงล้ำ ครูชำนาญการ อนุมัติ
282 4901 สพป.มุกดาหาร 730108 บ้านโคกสว่าง2 ธนิสดา  แสนสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
283 4901 สพป.มุกดาหาร 730111 บ้านหนองไฮ นางประภา  ปรีดี ครู อนุมัติ
284 4901 สพป.มุกดาหาร 730111 บ้านหนองไฮ นางสาวทัศวรรณ  สนิมค้ำ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
285 4901 สพป.มุกดาหาร 730111 บ้านหนองไฮ Ittirit  Konpien เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
286 4901 สพป.มุกดาหาร 730221 เมืองพาลุกากรภูมิ นายปัญญา  วงษ์ดี ครู อนุมัติ
287 4901 สพป.มุกดาหาร 730221 เมืองพาลุกากรภูมิ ปัญญา  วงษ์ดี ครู อนุมัติ
288 4901 สพป.มุกดาหาร 730223 บ้านชะโนด 1 นางสาวอัญชลิยา  ด้วงโต้ด ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
289 4901 สพป.มุกดาหาร 730216 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา Bella  Muangkote ครู อนุมัติ
290 4901 สพป.มุกดาหาร 730216 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา chumpol  wannasa ครู อนุมัติ
291 4901 สพป.มุกดาหาร 730222 บ้านขามป้อม ทักษิณ  มวลมนตรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
292 4901 สพป.มุกดาหาร 730224 บ้านทรายทอง มงคล  ตรงเที่ยง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
293 4901 สพป.มุกดาหาร 730226 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย สุรินทร์  รูปดี ครู อนุมัติ
294 4901 สพป.มุกดาหาร 730226 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย จิราภา  สายสุริย์ ธุรการ อนุมัติ
295 4901 สพป.มุกดาหาร 730226 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย คมสัน  ไชยต้นเทือก ผู้อำนวยการ อนุมัติ
296 4901 สพป.มุกดาหาร 730217 บ้านสองคอน sirima  nareenuch ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
297 4901 สพป.มุกดาหาร 730215 บ้านป่งขาม นางทัศนีย์  บุญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
298 4901 สพป.มุกดาหาร 730213 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม อัจฉรา  เมืองโคตร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
299 4901 สพป.มุกดาหาร 730214 บ้านนาดีโคกสวาท wanna  rattanamalee ครู อนุมัติ
300 4901 สพป.มุกดาหาร 730212 บ้านหว้านใหญ่ Yimlamai  Muangkhot ครู อนุมัติ
301 4901 สพป.มุกดาหาร 730218 หนองผือดอนม่วง นายมงคล  กิตติยศธาดา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
302 4901 สพป.มุกดาหาร 730219 บ้านหว้านน้อย นายชัยวัฒ  วงค์นคร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
303 4901 สพป.มุกดาหาร 730220 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง นางสาวภรัญพ์ชร  รัชตจิรพิสิฐ ครู อนุมัติ
304 4901 สพป.มุกดาหาร 730225 บ้านโนนสว่าง 2 นางนิ่มนวล  ใจสุข ครู อนุมัติ
305 4901 สพป.มุกดาหาร 730233 บ้านโนนยาง นางชฎาพร  ทองคุณ ครู อนุมัติ
306 4901 สพป.มุกดาหาร 730234 บ้านคำพอก 1 ดาลุน  บุญเพิ่ม ครู อนุมัติ
307 4901 สพป.มุกดาหาร 730235 บ้านงิ้ว สง่า  กลางประพันธ์ ครู อนุมัติ
308 4901 สพป.มุกดาหาร 730236 บ้านวังนอง ศิริศักดิ์  สุวรรณไตรย์ ครู อนุมัติ
309 4901 สพป.มุกดาหาร 730237 บ้านหนองโอใหญ่ วาปี  กลางประพันธ์ ครู อนุมัติ
310 4901 สพป.มุกดาหาร 730239 บ้านคำพี้ baikham  mahaup ครู อนุมัติ
311 4901 สพป.มุกดาหาร 730241 บ้านเป้าป่าแสด นางสุภาพร  กุมารสิทธิ์ ครู อนุมัติ
312 4901 สพป.มุกดาหาร 730242 บ้านภู สีวิลัย  วิเศษศรี ครูธุรการ อนุมัติ
313 4901 สพป.มุกดาหาร 730232 บ้านวังไฮ นายจรูญ  คนหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
314 4901 สพป.มุกดาหาร 730229 บ้านนาตะแบง 2 นายสมประเสริฐ  คนหาญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
315 4901 สพป.มุกดาหาร 730231 บ้านบุ่ง นายชาญชัย    แก้วศรีนวม ครู อนุมัติ
316 4901 สพป.มุกดาหาร 730238 บ้านโคกกลาง สริอาภรณ์  กลางประพันธ์ ครู อนุมัติ
317 4901 สพป.มุกดาหาร 730243 บ้านแวง อุระ  เกรียงสมร ครู อนุมัติ
318 4901 สพป.มุกดาหาร 730240 บ้านโคกหินกอง ไสว  แก้วหาญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
319 4901 สพป.มุกดาหาร 730244 หลุบปึ้ง พิสุทธิ์ศรี  เกรียงสมร ครู อนุมัติ
320 4901 สพป.มุกดาหาร 730245 บ้านเหล่าน้อย นาย  ณรงค์ชัย เสนานาค ครู อนุมัติ
321 4901 สพป.มุกดาหาร 730230 บ้านนาหนองแคน รัฐพล  ไชยขันธ์ ธุรการ อนุมัติ
322 4901 สพป.มุกดาหาร 730227 ชุมชนเมืองหนองสูง นางประกายวันต์  อาจวิชัย ครู อนุมัติ