รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.มุกดาหาร 730062 : บ้านกุดแข้ อภินันท์  ก้อนใจจิตร ครู
2 สพป.มุกดาหาร 730063 : บ้านกุดแข้ใต้ นายสงขลา  ผายพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
3 สพป.มุกดาหาร 730065 : บ้านดงยางนันทวัน วนิดา  สุพร เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 สพป.มุกดาหาร 730008 : บ้านสามขามิตรภาพ 3 อริสรา  มาตคม ครูผู้ช่วย
5 สพป.มุกดาหาร 730009 : แก้งโนนคำประชาสรรค์ นางสาวกนกวรรณ  ไชยเพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 สพป.มุกดาหาร 730010 : บ้านคำป่าหลาย นเรศ  เนตรวงศ์ ครู
7 สพป.มุกดาหาร 730011 : บ้านนาคำน้อย2 มณีวรรณ  ภูบุตรตะ ครู
8 สพป.มุกดาหาร 730012 : บ้านนาตะแบง1 Lapin  Somboon ครูชำนาญการ
9 สพป.มุกดาหาร 730012 : บ้านนาตะแบง1 พัชญ์วิตา  ฐิติปัญญสิทธิ์ ครู
10 สพป.มุกดาหาร 730013 : บ้านนาสองห้อง sopol  jaimun ครู
11 สพป.มุกดาหาร 730013 : บ้านนาสองห้อง นายเกียรติชัย  วงค์จันทร์ ครูธุรการ
12 สพป.มุกดาหาร 730014 : บ้านนาเสือหลายหนองยอ ทินกร  จันทรโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สพป.มุกดาหาร 730014 : บ้านนาเสือหลายหนองยอ นิพนธ์  ลายทอง ครู
14 สพป.มุกดาหาร 730014 : บ้านนาเสือหลายหนองยอ ชัยยา  วงศาภิวัฒน์ ครู
15 สพป.มุกดาหาร 730015 : คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา ลภัสรดา  ตะวะนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
16 สพป.มุกดาหาร 730015 : คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา นางจีรวัฒน์  ภาคภูมิ ครู
17 สพป.มุกดาหาร 730015 : คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา นายรณชัย  ปัญญาพ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 สพป.มุกดาหาร 730016 : บ้านคำเขือง กิจจา  พิมพานนท์ ครูชำนาญการ
19 สพป.มุกดาหาร 730016 : บ้านคำเขือง ธิดารัตน์  รัตนตรัยวงศ์ ครู
20 สพป.มุกดาหาร 730017 : บ้านคำเม็ก สายใจ  อินผิว ครู
21 สพป.มุกดาหาร 730018 : บ้านโค้งสำราญ บุญยก  สุวรรณพันธ์ ครู
22 สพป.มุกดาหาร 730019 : บ้านดงมัน สุดใจ  มูลสาร ครู
23 สพป.มุกดาหาร 730020 : โนนสะอาดราษฎร์บำรุง ไมตรี  ผิวอ่อน พนักงานราชการ
24 สพป.มุกดาหาร 730020 : โนนสะอาดราษฎร์บำรุง นางรัชนี   มานิตย์ ครู
25 สพป.มุกดาหาร 730021 : บ้านพรานอ้น นางสาววรัทยา  ใจทัศน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
26 สพป.มุกดาหาร 730021 : บ้านพรานอ้น คำคาร  ศรีวิชา ครูชำนาญการพิเศษ
27 สพป.มุกดาหาร 730022 : บ้านเหล่าคราม punpen  chaedgota ครู
28 สพป.มุกดาหาร 730022 : บ้านเหล่าคราม พิไลลักษณ์  ถิ่นวัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
29 สพป.มุกดาหาร 730077 : บ้านเหมืองบ่า ภิมรรัตน์  บัวพันธ์ ครู
30 สพป.มุกดาหาร 730077 : บ้านเหมืองบ่า วชิราภรณ์   ปรีประสาท รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
31 สพป.มุกดาหาร 730055 : บ้านนาดี2 วีรเดช  กุลวงศ์ ธุรการโรงเรียน
32 สพป.มุกดาหาร 730055 : บ้านนาดี2 suthon  moontreesree ครู
33 สพป.มุกดาหาร 730058 : บ้านสงเปือยเหนือ นางปรีญา  แสนสุข ครู
34 สพป.มุกดาหาร 730058 : บ้านสงเปือยเหนือ นางสาวเนตรนภา  สิงขรณ์ ครูผู้ช่วย
35 สพป.มุกดาหาร 730059 : ห้วยยางจอมมณี จำรอน  สุวรรณทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพป.มุกดาหาร 730061 : บ้านไร่ นางสาวทัศวรรณ  สนิมค้ำ ธุรการโรงเรียน
37 สพป.มุกดาหาร 730051 : บ้านดงมอน พิณทิพา  จันรอง ครู
38 สพป.มุกดาหาร 730051 : บ้านดงมอน นายอำนวย  แฝงสาคู ผู้อำนวยการโรงเรียน
39 สพป.มุกดาหาร 730029 : บ้านดงเย็น นายสมหวัง  ดีดวงพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
40 สพป.มุกดาหาร 730029 : บ้านดงเย็น นางสาวพัชรี   คนยืน ครูธุรการ
41 สพป.มุกดาหาร 730029 : บ้านดงเย็น นายชวนชัย  ท้าวบุตร ครูชำนาญการ
42 สพป.มุกดาหาร 730030 : บ้านคำบง2 สุภาพร  กุลสิงห์ ครู
43 สพป.มุกดาหาร 730031 : บ้านโคกขามเลียน แหลมทอง  แสนสุข ครู
44 สพป.มุกดาหาร 730031 : บ้านโคกขามเลียน นายมะลุตร์  สมยา ครู
45 สพป.มุกดาหาร 730032 : นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง เสาวคนธ์   ฉัตรวิไล ครู
46 สพป.มุกดาหาร 730033 : บ้านป่งโพน ยศพนธ์  บัวชน ครู
47 สพป.มุกดาหาร 730033 : บ้านป่งโพน นายสุรสิทธิ์  กุลวงค์ ครู
48 สพป.มุกดาหาร 730034 : บ้านโพนสวาง กิตติภพ  ภูมิกาศปักชัยกุล ครู
49 สพป.มุกดาหาร 730035 : บ้านสามขัว นิติพงษ์  ไชยขันธ์ ครู
50 สพป.มุกดาหาร 730036 : บ้านหนองแคนนาจาน นิภาพร  พรมเทศ ธุรการ
51 สพป.มุกดาหาร 730036 : บ้านหนองแคนนาจาน วราภรณ์  พันดวง ครู
52 สพป.มุกดาหาร 730036 : บ้านหนองแคนนาจาน นายโอนัด  เพชราเวช ผู้อำนวยการ
53 สพป.มุกดาหาร 730036 : บ้านหนองแคนนาจาน kannika  khamsiew พนักงานราชการ
54 สพป.มุกดาหาร 730005 : บ้านบุ่งอุทัย เมธาวิร  ชาวนา ครู
55 สพป.มุกดาหาร 730007 : บ้านส้มป่อย จันทร์เพ็ญ  ศรีคำ ครู
56 สพป.มุกดาหาร 730007 : บ้านส้มป่อย อรพิน  ซาเสน ธุรการ
57 สพป.มุกดาหาร 730007 : บ้านส้มป่อย ดารากร  โพธิ์ไทรย์ ครู
58 สพป.มุกดาหาร 730002 : บ้านท่าไค้ ทักสิทธิ์  พิกุลศรี ธุรการ
59 สพป.มุกดาหาร 730004 : บ้านโนนศรี ทวีทรัพย์  โชติภัคพิพัฒน์ ครู
60 สพป.มุกดาหาร 730037 : บ้านป่งเปือย นายบรรลือ  มิระสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
61 สพป.มุกดาหาร 730037 : บ้านป่งเปือย วีรนุช   นาโสก ครู
62 สพป.มุกดาหาร 730037 : บ้านป่งเปือย รินทอง  จำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.มุกดาหาร 730038 : บ้านนาโด่ นาฏศิลป์  ดรหมั่น ครู
64 สพป.มุกดาหาร 730038 : บ้านนาโด่ นัฏธิณีย์  นาโสก ครูธูรการ
65 สพป.มุกดาหาร 730038 : บ้านนาโด่ เหมือน  เบญมาตย์ ครู
66 สพป.มุกดาหาร 730039 : แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ สุเทพ  สุวรรณไตรย์ ครู
67 สพป.มุกดาหาร 730040 : ชุมชนนาโสก ฝนทิพย์  นาโสก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
68 สพป.มุกดาหาร 730040 : ชุมชนนาโสก ทวีศักดิ์  ศรีทอง ครู
69 สพป.มุกดาหาร 730041 : บ้านหนองน้ำเต้า ยุทธศาสตร์  เมืองโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า
70 สพป.มุกดาหาร 730041 : บ้านหนองน้ำเต้า นายวิเลิศ  กาฬหว้า ครู
71 สพป.มุกดาหาร 730041 : บ้านหนองน้ำเต้า ศิลป์ประสงค์   บุญพิทักษ์เศรษฐ์ ครู
72 สพป.มุกดาหาร 730041 : บ้านหนองน้ำเต้า นางสลับ  อุบลสาร ครู
73 สพป.มุกดาหาร 730042 : บ้านนาหัวภู ประยงค์  นาโสก ครู ชำนาญการ
74 สพป.มุกดาหาร 730246 : บ้านเหล่าป่าเป้ด ภัทรานิษฐ์  เกียรตินราวงศ์ ครูธุรการ
75 สพป.มุกดาหาร 730246 : บ้านเหล่าป่าเป้ด สุสกิต  วังคะฮาต ครู
76 สพป.มุกดาหาร 730044 : บ้านคำผักหนอกสงเปือย นายอดุลย์  ลมงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
77 สพป.มุกดาหาร 730046 : บ้านดอนม่วย นายไชยา  จันทรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
78 สพป.มุกดาหาร 730046 : บ้านดอนม่วย นางศิรินาถ  มโนใจ ครู
79 สพป.มุกดาหาร 730049 : บ้านหนองแอก เพ็ญศิริ  พรหมกิ่งแก้ว ครู
80 สพป.มุกดาหาร 730047 : ชุมชนบางทรายใหญ่ มัณฑนา  ปิยะศิริกุล ธุรการ
81 สพป.มุกดาหาร 730048 : บ้านหนองหอยป่าหวาย อำนวย  เฮงสวัสดิ์ ครู
82 สพป.มุกดาหาร 730048 : บ้านหนองหอยป่าหวาย นงค์ลักษณ์  โสมดา ครู
83 สพป.มุกดาหาร 730025 : บ้านป่าหวาย เอื้อมกาญจน์  จันทพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
84 สพป.มุกดาหาร 730025 : บ้านป่าหวาย สุทธิศักดิ์  เพชราเวช ครู
85 สพป.มุกดาหาร 730026 : บ้านพังคอง จักรพงค์  อุระ ครู
86 สพป.มุกดาหาร 730027 : บ้านสงเปือย นางสาวกัลยาณี   ทาคำห่อ ครูผู้ช่วย
87 สพป.มุกดาหาร 730027 : บ้านสงเปือย นางหอมจันทร์  บุญรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.มุกดาหาร 730027 : บ้านสงเปือย สำเร็จ  สุพร ครู
89 สพป.มุกดาหาร 730028 : บ้านหนองบัว บุญเยื้อน  ศรีสุภา ครู
90 สพป.มุกดาหาร 730023 : บ้านหนองแวง ประวัติ  สวัสดิ์วงศ์ชัย ครูชำนาญการพิเศษ
91 สพป.มุกดาหาร 730024 : บ้านโคก1 ชัยยุทธ  แสนโสม ครู
92 สพป.มุกดาหาร 730052 : บ้านคำผึ้ง วิพารัต  ตรีศรี ครูชำนาญการพิเศษ
93 สพป.มุกดาหาร 730052 : บ้านคำผึ้ง นายเนย  ภูมิลา ครูชำนาญการพิเศษ
94 สพป.มุกดาหาร 730053 : บ้านจอมมณีใต้ กิตติชัย  ไขขุนทด ครูชำนาญการพิเศษ
95 สพป.มุกดาหาร 730053 : บ้านจอมมณีใต้ เมตตา  จันปุ่ม ครูชำนาญการพิเศษ
96 สพป.มุกดาหาร 730054 : บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) อาทิตย์  ทองรอบ ผู้บริหาร
97 สพป.มุกดาหาร 730054 : บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) ลักคณา  ทิสานนท์ ครู
98 สพป.มุกดาหาร 730056 : บ้านโนนตูม เจษฎา  พิลายนต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
99 สพป.มุกดาหาร 730057 : บ้านผึ่งแดด สุนันทา  รัตนวงค์ ธุรการโรงเรียน
100 สพป.มุกดาหาร 730060 : บ้านหนองไผ่ paiwan  suporn ครู
101 สพป.มุกดาหาร 730066 : บ้านนาถ่อน นายสุบรร  สุนทรส ครู
102 สพป.มุกดาหาร 730066 : บ้านนาถ่อน ลัดดาวรรณ  คนดี ครู
103 สพป.มุกดาหาร 730067 : บ้านนาโสกน้อย พัชรียา  อุตส่าห์ พนักงานธุรการโรงเรียน
104 สพป.มุกดาหาร 730068 : ชุมชนโพนทราย โอวาท  สุเลิศ ผู้อำนวยการ
105 สพป.มุกดาหาร 730068 : ชุมชนโพนทราย ศศิธร  แน่นอุดร ครูชำนาญการพิเศษ
106 สพป.มุกดาหาร 730069 : บ้านม่วงหัก อรพรรณ  คนซื่อ ครู
107 สพป.มุกดาหาร 730069 : บ้านม่วงหัก จิณัฐตา  จริยกุลโชค เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
108 สพป.มุกดาหาร 730070 : บ้านหนองหญ้าไซย์ กาญจนมาศ  เมธามณี ครู
109 สพป.มุกดาหาร 730050 : บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา อุราวรรณ  ห้วยทราย ครู
110 สพป.มุกดาหาร 730045 : คำฮีเบญจวิทย์ นายกฤติพงศ์   โภคาพานิช ครูผู้ช่วย
111 สพป.มุกดาหาร 730064 : บ้านแก่นเต่า wipawadee  panghom พนักงานราชการ
112 สพป.มุกดาหาร 730071 : คำสายทองวิทยา นางฐิตินันท์  ทองเจริญบัวงาม ครู
113 สพป.มุกดาหาร 730072 : บ้านกุดโง้ง อรอุมา  ลุมภักดี ครูชำนาญการพิเศษ
114 สพป.มุกดาหาร 730072 : บ้านกุดโง้ง ไพรินทร์  สุพรรณโมก ครู
115 สพป.มุกดาหาร 730073 : บ้านดานคำ นางพรสวรรค์  สอนสุภาพ ครู
116 สพป.มุกดาหาร 730073 : บ้านดานคำ พงษ์ชัย  วรชิน ครู
117 สพป.มุกดาหาร 730074 : นาคำน้อยวิทยา ฤทธิ์กล้า  ขุนทวี ผู้อำนวยการโรงเรียน
118 สพป.มุกดาหาร 730075 : เมืองใหม่ อัมพร  ถิตย์ฉาย ครู
119 สพป.มุกดาหาร 730075 : เมืองใหม่ อัมพร  ถิตย์ฉาย ครู
120 สพป.มุกดาหาร 730076 : บ้านศูนย์ไหม ทวีสิน  สอนมณี ครู
121 สพป.มุกดาหาร 730076 : บ้านศูนย์ไหม ทิวาพร  ไชยขันธุ์ ครู
122 สพป.มุกดาหาร 730003 : บ้านนาโปน้อย นายถาวร  จันทรัตน์ ครู
123 สพป.มุกดาหาร 730003 : บ้านนาโปน้อย piya  namnaosaeng ผู้อำนวยการ
124 สพป.มุกดาหาร 730006 : มุกดาลัย นางพัชรี  สุวรรณไตรย์ ครู
125 สพป.มุกดาหาร 730043 : บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ ผานิตา  โพธิไสย ครู
126 สพป.มุกดาหาร 730078 : อนุบาลมุกดาหาร นายเกริกไกร   หนองสูง ครู
127 สพป.มุกดาหาร 730078 : อนุบาลมุกดาหาร นางสาวเกียรติสุดา  เมืองโคตร ครู
128 สพป.มุกดาหาร 730001 : ชุมชนศรีบุญเรือง นางวัชรี  อัครทวีทอง ครู
129 สพป.มุกดาหาร 730154 : คำแฮดประชาสรรค์ นายสมชัย  เจริญไกร ผู้อำนวยการโรงเรียน
130 สพป.มุกดาหาร 730156 : บ้านนาหลวง2 พัชรมณฑ์  สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
131 สพป.มุกดาหาร 730156 : บ้านนาหลวง2 พิมพ์จันทร์  อุนยะนาม ครู
132 สพป.มุกดาหาร 730157 : บ้านบะ วรายุทธ  อาษาศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
133 สพป.มุกดาหาร 730157 : บ้านบะ ชุมพล  ประเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียน
134 สพป.มุกดาหาร 730158 : บ้านป่าแดง อนงลักษณ์  มั่นใจ ครูผู้ช่วย
135 สพป.มุกดาหาร 730158 : บ้านป่าแดง อภิชัย  เบ็ญมาตย์ ครู
136 สพป.มุกดาหาร 730159 : บ้านหนองสระพัง นายพิริยะ  ทองมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
137 สพป.มุกดาหาร 730159 : บ้านหนองสระพัง นายอานนท์  ปันฟู ครู
138 สพป.มุกดาหาร 730160 : บ้านอุ่มไผ่ ประวัติ  สิมมา ครู
139 สพป.มุกดาหาร 730161 : ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย นางสาวจินตนา   โคตรพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ
140 สพป.มุกดาหาร 730161 : ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย ชญานิศ  ประเทพา ครู
141 สพป.มุกดาหาร 730162 : บ้านคำบง1 pratoomwan  thongmon ครู
142 สพป.มุกดาหาร 730162 : บ้านคำบง1 สังคม  วีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
143 สพป.มุกดาหาร 730163 : บ้านคำพอก2 ประวิทย์  วงค์จันทร์ ครูธุรการ
144 สพป.มุกดาหาร 730165 : บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ นายวชิระ  สุดาบุตร ธุรการโรงเรียน
145 สพป.มุกดาหาร 730165 : บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ นายธงชัย  บุตรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์
146 สพป.มุกดาหาร 730167 : ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน วีระชัย   อุฒามาตย์ ครู
147 สพป.มุกดาหาร 730168 : บ้านห้วยกอก1 ณัฐพงษ์  พยัคฆพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
148 สพป.มุกดาหาร 730169 : เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ สุพจน์   ทาระขจัด ผู้อำนวยการโรงเรียน
149 สพป.มุกดาหาร 730170 : บ้านนากอก นายวิบูลย์  ยุบลพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
150 สพป.มุกดาหาร 730170 : บ้านนากอก ณัฐกร  สอนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากอก
151 สพป.มุกดาหาร 730171 : บ้านนาสองเหมือง นายอภิเชก  เผ่าภูไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน
152 สพป.มุกดาหาร 730172 : บ้านน้ำเที่ยง 2 นายจักรี  บุญวัง ครูอัตราจ้าง
153 สพป.มุกดาหาร 730172 : บ้านน้ำเที่ยง 2 ประกาศ  สว่างวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
154 สพป.มุกดาหาร 730173 : บ้านนาอุดม นายจิรศักดิ์  อัมภรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
155 สพป.มุกดาหาร 730174 : บ้านขอนแก่น นางนุจรีย์  โภคสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
156 สพป.มุกดาหาร 730174 : บ้านขอนแก่น วุฒิไกร  แกระหัน ครูผู้ช่วย
157 สพป.มุกดาหาร 730175 : บ้านคำไหล ลดาวัลย์  บุญธิพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
158 สพป.มุกดาหาร 730176 : คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 อรชร  แสวงหา ธุรการ
159 สพป.มุกดาหาร 730176 : คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 อรชร  แสวงหา ธุุรการ
160 สพป.มุกดาหาร 730176 : คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 supiyada  saengaram ธุรการโรงเรียน
161 สพป.มุกดาหาร 730177 : บ้านป่าเตย นงเยาว์   จันดาวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
162 สพป.มุกดาหาร 730177 : บ้านป่าเตย ณัฐพงศ์  เก่งกว่าสิงห์ ครู
163 สพป.มุกดาหาร 730152 : บ้านโนนเกษม ณัฎยา  ศรีสมบูรณ์พงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
164 สพป.มุกดาหาร 730152 : บ้านโนนเกษม มนาส  สาระไชย ครู
165 สพป.มุกดาหาร 730153 : บ้านภูแผงม้า นายเผย  สุพรรณโมก ผู้อำนวยการโรงเรียน
166 สพป.มุกดาหาร 730153 : บ้านภูแผงม้า นางสาวปัทมาวดี  สมชม ครู
167 สพป.มุกดาหาร 730153 : บ้านภูแผงม้า ประพัฒษร  กาลสมบัติ พนักงานราชการ
168 สพป.มุกดาหาร 730149 : ชุมชนบ้านม่วงไข่ ชญาณิศา  ห้วยทราย ครูอัตราจ้าง
169 สพป.มุกดาหาร 730149 : ชุมชนบ้านม่วงไข่ กชพร  ผลสิน ครูผู้ช่วย
170 สพป.มุกดาหาร 730150 : บ้านคำสร้อย ภาวนา  อยู่สถาพร ครู
171 สพป.มุกดาหาร 730151 : บ้านด่านมน นางสาวสุวิมล  นนทบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
172 สพป.มุกดาหาร 730151 : บ้านด่านมน อัญชลี  อุคำ ครู
173 สพป.มุกดาหาร 730155 : บ้านคำนางโอก ภูษิต  จันทราศรศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
174 สพป.มุกดาหาร 730166 : บ้านหนองนกเขียน นางสาววรัญญา  เอกธนกฤตกุล ธุรการโรงเรียน
175 สพป.มุกดาหาร 730166 : บ้านหนองนกเขียน นางสาวจุฬาลักษณ์   ไตรยวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
176 สพป.มุกดาหาร 730164 : บ้านนิคมร่มเกล้า นายบุญรอด  ริมทอง ครู
177 สพป.มุกดาหาร 730164 : บ้านนิคมร่มเกล้า สุริยา  เสียงเย็น ผู้บริหารสถานศึกษา
178 สพป.มุกดาหาร 730178 : ป่งแดงวิทยาคม ศิริรัตน์  ทรัพย์ผล ครู
179 สพป.มุกดาหาร 730179 : บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน นายทินกร  วิชิตพันธ์ ครูชำนาญการ
180 สพป.มุกดาหาร 730179 : บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน laddawan  suwannapan ครู
181 สพป.มุกดาหาร 730180 : บ้านโนนสะอาด2 กนกวรรณ  เสียงล้ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
182 สพป.มุกดาหาร 730180 : บ้านโนนสะอาด2 ณรงค์เดช  ปุณขันธุ์ ครู
183 สพป.มุกดาหาร 730181 : หนองข่าประชาอุทิศ ทองสิน  นามเหลา ครู
184 สพป.มุกดาหาร 730181 : หนองข่าประชาอุทิศ ขวัญชนก  สุคำภา ครูผู้ช่วย
185 สพป.มุกดาหาร 730182 : บ้านหนองแวงใหญ่ วิสุทธิ์  ไชยบุญตา ครู
186 สพป.มุกดาหาร 730113 : ชุมชนดอนตาล นายจิรพิพัฒน์  ลาลำโกน ครู
187 สพป.มุกดาหาร 730113 : ชุมชนดอนตาล นางสาวสาวิกา  นาลงพรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
188 สพป.มุกดาหาร 730114 : บ้านนาม่วง นายเกษม  บับภาร ครู
189 สพป.มุกดาหาร 730114 : บ้านนาม่วง นางสาวจินตนา   นาลงพรม ครูผู้ช่วย
190 สพป.มุกดาหาร 730114 : บ้านนาม่วง อรรณพ  โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
191 สพป.มุกดาหาร 730115 : บ้านโพนสว่าง นางสาวพรพิมล  กลิ่นหวาน ครูพี่เลี้ยง
192 สพป.มุกดาหาร 730116 : บ้านห้วยกอก2 นายนิติพงศ์  จงเทพ ธุรการโรงเรียน
193 สพป.มุกดาหาร 730116 : บ้านห้วยกอก2 เจียงคำ  สกุลไทย ครู
194 สพป.มุกดาหาร 730117 : นาสะเม็งวิทยา อภินันท์  มังกะเทศ ครู
195 สพป.มุกดาหาร 730117 : นาสะเม็งวิทยา เศรษฐพงศ์  อุณวงศ์ ครู
196 สพป.มุกดาหาร 730118 : บ้านโคกพัฒนา นางสาวสราภรณ์  นาโสก ครู
197 สพป.มุกดาหาร 730119 : บ้านนาสะโน โอฬาร  สุธรรม ธุรการ
198 สพป.มุกดาหาร 730119 : บ้านนาสะโน รื่นเริง  บุญพิมพ์ ครู
199 สพป.มุกดาหาร 730120 : นาหว้าประชาสรรค์ นายจักรกรี  งามสมบัติ ครู
200 สพป.มุกดาหาร 730121 : บ้านหนองกระยัง บุญตา  เสนา ครู
201 สพป.มุกดาหาร 730126 : บ้านภูผาหอมพัฒนา นางอัญชลี  รอบคอบ ครู
202 สพป.มุกดาหาร 730135 : บ้านแก้ง2 ดอกอ้อ  เดชกุญชร ครู
203 สพป.มุกดาหาร 730137 : บ้านคำดู่ นายเกียรติศักดิ์  พิกุลศรี ครูผู้สอน
204 สพป.มุกดาหาร 730137 : บ้านคำดู่ นายสมจิต  คำผาสุข ครู
205 สพป.มุกดาหาร 730138 : บ้านดง นางโสภิตา  โฮมหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
206 สพป.มุกดาหาร 730139 : บ้านนาคำน้อย1 ณัฐชัญ  ยืนยง ครู
207 สพป.มุกดาหาร 730139 : บ้านนาคำน้อย1 สุรพงศ์  กินลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
208 สพป.มุกดาหาร 730139 : บ้านนาคำน้อย1 วรารัตน์  ศักขิณาดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
209 สพป.มุกดาหาร 730141 : บ้านภูวง วริยา  อรรคนิตย์ ครู
210 สพป.มุกดาหาร 730124 : บ้านภูล้อม พิทยา  ศรีลาศักดิ์ ครู
211 สพป.มุกดาหาร 730124 : บ้านภูล้อม นางสาวณัฐมน  สมตน ครู
212 สพป.มุกดาหาร 730125 : บ้านหนองบอน wiboon  tiplom ครู
213 สพป.มุกดาหาร 730122 : บ้านบาก2 ครรชิต  วรรณพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
214 สพป.มุกดาหาร 730122 : บ้านบาก2 เข็มพร  บุญเกื้อ ครู
215 สพป.มุกดาหาร 730122 : บ้านบาก2 นายโสภณ  หอมนาน ธุรการโรงเรียน
216 สพป.มุกดาหาร 730123 : บ้านนายาง นายสุนทร  แก้วทอง ครู
217 สพป.มุกดาหาร 730127 : ป่าไร่ป่าชาดวิทยา นายชมภู  ศรีระวงค์ ครู
218 สพป.มุกดาหาร 730127 : ป่าไร่ป่าชาดวิทยา นายไพโรจน์  ยืนยง ผู้อำนวยการ
219 สพป.มุกดาหาร 730132 : บ้านห้วยทราย2 ยุทธการ  ควรนาม ครู
220 สพป.มุกดาหาร 730132 : บ้านห้วยทราย2 ภักดี  พันธุโพธิ์ ครู
221 สพป.มุกดาหาร 730133 : บ้านหนองเม็ก นายชัยบัญชา  ปุยวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
222 สพป.มุกดาหาร 730133 : บ้านหนองเม็ก นายอรรคพล  แดนดี ครู
223 สพป.มุกดาหาร 730133 : บ้านหนองเม็ก yuwadee  pimsane ครูอัตราจ้าง
224 สพป.มุกดาหาร 730133 : บ้านหนองเม็ก นางสาววิริยา  จันทพันธ์ ครู
225 สพป.มุกดาหาร 730128 : บ้านนาทาม เสาวลักษณ์  วรวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ
226 สพป.มุกดาหาร 730128 : บ้านนาทาม กฤตย์  พันธุโพธิ์ ครูชำนาญการ
227 สพป.มุกดาหาร 730128 : บ้านนาทาม เชาวเรศ  ใจทัด ครู
228 สพป.มุกดาหาร 730129 : บ้านนาป่ง นายภานุวัฒน์  สายสุดตา ชำนาญการพิเศษ
229 สพป.มุกดาหาร 730129 : บ้านนาป่ง โชคชัย  นิมมา ครูผู้ช่วย
230 สพป.มุกดาหาร 730130 : บ้านนามน ศุภกร  ยืนยง ครู
231 สพป.มุกดาหาร 730130 : บ้านนามน wilaporn  jacksuma ครู
232 สพป.มุกดาหาร 730131 : บ้านโนนสวาท อภิชาติ  สมไวย์ ครู
233 สพป.มุกดาหาร 730134 : ชุมชนโพธิ์ไทร กชพร  ภูศรีฐาน เ้จ้าหน้าที่ธุรการ
234 สพป.มุกดาหาร 730134 : ชุมชนโพธิ์ไทร สุกัญญา  อินพรหมมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
235 สพป.มุกดาหาร 730140 : บ้านนาโพธิ์ นายปรัชญา  ซามงค์ ครูอัตราจ้าง
236 สพป.มุกดาหาร 730140 : บ้านนาโพธิ์ นางเยาวรัช  ปัญญาสาย ครู
237 สพป.มุกดาหาร 730136 : บ้านโคกหนองหล่ม ศักดิ์ระพี  ติณะรัตน์ ครู
238 สพป.มุกดาหาร 730142 : บ้านเหล่าหมี รบชัย  ชัยนนท์ ครู
239 สพป.มุกดาหาร 730143 : บ้านโคกสว่าง1 หนูรัก  ไตรยศ ครู
240 สพป.มุกดาหาร 730143 : บ้านโคกสว่าง1 สุราลัย  บุราณเดช ครู
241 สพป.มุกดาหาร 730143 : บ้านโคกสว่าง1 สมยศ  ซาเสน ครู
242 สพป.มุกดาหาร 730148 : บ้านเหล่าแขมทอง นภษร  ปรวรรตน์กุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
243 สพป.มุกดาหาร 730148 : บ้านเหล่าแขมทอง สุเทพ  การจันดา ครู
244 สพป.มุกดาหาร 730148 : บ้านเหล่าแขมทอง นายชอน  ใจทัศ ครู
245 สพป.มุกดาหาร 730144 : บ้านท่าห้วยคำ นางสาวสุภัคษร  จันทรักษ์ ครู
246 สพป.มุกดาหาร 730145 : บ้านนายอ ดอกมะลิ  ใจตรง ครู
247 สพป.มุกดาหาร 730145 : บ้านนายอ sin  pawong ครู
248 สพป.มุกดาหาร 730146 : บ้านป่าพยอม ณภาภัช  ปรุงเรณู ครู
249 สพป.มุกดาหาร 730146 : บ้านป่าพยอม ธีระวุฒิ  ถิ่นระหา ครู
250 สพป.มุกดาหาร 730147 : สยามกลการ4 pramote  sompol ครู
251 สพป.มุกดาหาร 730147 : สยามกลการ4 จิรภา  กุลพิมาย ครู
252 สพป.มุกดาหาร 730187 : บ้านกกตูม นางสาวปารีฉัตร์  อภิวาทนสิริ ครูผู้ช่วย
253 สพป.มุกดาหาร 730187 : บ้านกกตูม นายวุฒิวา  อุทโท ครู
254 สพป.มุกดาหาร 730188 : บ้านแก้งนาง piya  kwangsavad ครู
255 สพป.มุกดาหาร 730188 : บ้านแก้งนาง นิมิตร  อุณวงค์ ครู
256 สพป.มุกดาหาร 730189 : บ้านขัวสูง สุนิสา  พูลยรัตน์ ธุรการ
257 สพป.มุกดาหาร 730190 : บ้านนาหินกอง รัศมี  พรมษา ครูผู้ช่วย
258 สพป.มุกดาหาร 730190 : บ้านนาหินกอง ศรีสุนทร   จันหา ครูชำนาญการพิเศษ
259 สพป.มุกดาหาร 730191 : บ้านปากช่อง นายวัสสา  เหลือผล เจ้าหน้าที่ธุรการ
260 สพป.มุกดาหาร 730191 : บ้านปากช่อง อิสระ  ศรีปัตตา ครูชำนาญการพิเศษ
261 สพป.มุกดาหาร 730192 : สยามกลการ 5 ขณิษฐา  เชื้อคมตา เจ้าหน้าทีาธุรการ
262 สพป.มุกดาหาร 730193 : บ้านสานแว้ ขจรศักดิ์  ว่องไว ครู
263 สพป.มุกดาหาร 730193 : บ้านสานแว้ กุศล  เหลือศิริ ครู
264 สพป.มุกดาหาร 730194 : หมู่บ้านป่าไม้ โกสินธ์  พรหมเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
265 สพป.มุกดาหาร 730206 : บ้านชะโนด 2 นายศักดิ์ดา  คำมุงคุณ ครู
266 สพป.มุกดาหาร 730206 : บ้านชะโนด 2 พรพรรณ  สมัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ
267 สพป.มุกดาหาร 730208 : บ้านหนองยาง ฐิติพันธ์  หลานเศษฐา ครูผู้ช่วย
268 สพป.มุกดาหาร 730208 : บ้านหนองยาง ศาสตรา  เพียงงาม ครู
269 สพป.มุกดาหาร 730211 : บ้านย้อมพัฒนา nipaporn  Boonkusol ครู
270 สพป.มุกดาหาร 730211 : บ้านย้อมพัฒนา วิไลพร  บริสุทธิ์ ครู
271 สพป.มุกดาหาร 730211 : บ้านย้อมพัฒนา นายสกลวรรธ  เดชะคำภู เจ้าหน้าที่ธุรการ
272 สพป.มุกดาหาร 730186 : บ้านโสก ปริยาภัทร  ปุณขันธุ์ ครู
273 สพป.มุกดาหาร 730184 : บ้านเปียด นางพิมลรัตน์  จันทะรักษ์ ครู
274 สพป.มุกดาหาร 730185 : บ้านโพนแดง นายบุญพมา  จันทร์สองดวง ครู
275 สพป.มุกดาหาร 730185 : บ้านโพนแดง นายพงศักดิ์   คนหมั่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา
276 สพป.มุกดาหาร 730183 : บ้านดงหลวง นางชุติมณฑน์  พ่ออามาตย์ ครู
277 สพป.มุกดาหาร 730197 : บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ ศักดิ์สิทธิ์  จันปุ่ม ครู
278 สพป.มุกดาหาร 730197 : บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ วันเพ๊ญ  วรรณขาว ครู
279 สพป.มุกดาหาร 730197 : บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ นายคเณศวร  นวลตา ครูผู้ช่วย
280 สพป.มุกดาหาร 730198 : บ้านนาหลัก นางสาวเยาวพา  สีธรรม ครู
281 สพป.มุกดาหาร 730199 : บ้านฝั่งแดง วิไลวรรณ  คนขยัน ครู
282 สพป.มุกดาหาร 730202 : บ้านหนองคอง วายุภักดิ์  รัตนวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
283 สพป.มุกดาหาร 730203 : พระราชทานบ้านหนองหมู นางสาวณัชพร  ภาคภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
284 สพป.มุกดาหาร 730200 : บ้านโพนไฮ จำนงค์  วังคะฮาต ครูชำนาญการพิเศษ
285 สพป.มุกดาหาร 730200 : บ้านโพนไฮ นางสาวเสาวลักษณ์  สายหยุด ครูผู้ช่วย
286 สพป.มุกดาหาร 730204 : บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว sirirat  chuekamhod เจ้าหน้าที่ธุรการ
287 สพป.มุกดาหาร 730196 : บ้านก้านเหลืองดง ศรีสวาสดิ์  นามเหลา ครู
288 สพป.มุกดาหาร 730195 : ร่มเกล้า นันทพร  สายตา ครู
289 สพป.มุกดาหาร 730205 : ชุมชนบ้านหนองบัว punya  jitamart ครู
290 สพป.มุกดาหาร 730207 : บ้านน้ำบ่อดง Montita  pengpant ครู
291 สพป.มุกดาหาร 730207 : บ้านน้ำบ่อดง ธวัชชัย  คำมุงคุณ ครู
292 สพป.มุกดาหาร 730210 : บ้านเหล่าดง นายธีรบูรณ์  ไชยเพ็ชร ครู
293 สพป.มุกดาหาร 730210 : บ้านเหล่าดง นายสิทธิพล  พ่ออามาตย์ ครู(อัตราจ้าง)
294 สพป.มุกดาหาร 730209 : บ้านหนองหนาว ไชยพันธ์  พันธ์ชาติ ครู
295 สพป.มุกดาหาร 730096 : ชุมชนบ้านคำชะอี วนิดา  แสนโสม ครูชำนาญการพิเศษ
296 สพป.มุกดาหาร 730096 : ชุมชนบ้านคำชะอี สุพรรณวดี  น่านโพธิ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ
297 สพป.มุกดาหาร 730097 : บ้านกกไฮโนนน้ำคำ บุปผาพร  สุวรรณไตรย์ ครูชำนาญการพิเศษ
298 สพป.มุกดาหาร 730097 : บ้านกกไฮโนนน้ำคำ ลัดดา  ไกยฝ่าย ครูชำนาญการพิเศษ
299 สพป.มุกดาหาร 730098 : บ้านแก้งช้างเนียม สุพัสดิ์  สุวรรณไตรย์ ครูชำนาญการพิเศษ
300 สพป.มุกดาหาร 730098 : บ้านแก้งช้างเนียม วิรัช  สุนันทา ครู
301 สพป.มุกดาหาร 730099 : บ้านนาปุ่ง รักสยาม  แสนสุข ครูชำนาญการพิเศษ
302 สพป.มุกดาหาร 730100 : บ้านโนนสว่าง1 พิทยา  วังคะฮาต ครู
303 สพป.มุกดาหาร 730100 : บ้านโนนสว่าง1 ภคพร  วรรณศรี ธุรการ
304 สพป.มุกดาหาร 730101 : บ้านหนองกะปาด ศรีสุพรรณ  แสนโสม ครู
305 สพป.มุกดาหาร 730101 : บ้านหนองกะปาด นางสุนัฎฐา  เสียงล้ำ ครู
306 สพป.มุกดาหาร 730102 : วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย กิตติพล  ห้วยทราย ผู้อำนวยการ
307 สพป.มุกดาหาร 730102 : วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย บวร  อินทร์หา ครู
308 สพป.มุกดาหาร 730103 : บ้านกลาง นายประยงค์  เบญมาตย์ ครู
309 สพป.มุกดาหาร 730103 : บ้านกลาง ว่าที่ร้อยโทธงชัย  ถิตย์ฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
310 สพป.มุกดาหาร 730104 : คำบกราษฎร์นุกูล นางรุ้งชีวา  วังโคตรแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
311 สพป.มุกดาหาร 730104 : คำบกราษฎร์นุกูล นายอนุชิต  สุวรรณไตรย์ ครูธุรการ
312 สพป.มุกดาหาร 730104 : คำบกราษฎร์นุกูล เชาวน์วัศ  สลางสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ
313 สพป.มุกดาหาร 730105 : บ้านบาก ๑ วินิช  เสียงล้ำ ครูชำนาญการพิเศษ
314 สพป.มุกดาหาร 730106 : บ้านห้วยลำโมง ปภัสสร  พลวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
315 สพป.มุกดาหาร 730106 : บ้านห้วยลำโมง จีรศักดิ์  ศรีบุรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
316 สพป.มุกดาหาร 730079 : บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 สุพัตรา  บางพรมบาง ครูธุรการ
317 สพป.มุกดาหาร 730079 : บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 จิรภา  พรหมพิบูลย์ ครู
318 สพป.มุกดาหาร 730084 : บ้านหนองเอี่ยนดง ชมัยพร  เสียงล้ำ ครู
319 สพป.มุกดาหาร 730084 : บ้านหนองเอี่ยนดง วรัมพร  บุตรสาร ธุรการโรงเรียน
320 สพป.มุกดาหาร 730084 : บ้านหนองเอี่ยนดง สมชาย  วังคะฮาต ครู
321 สพป.มุกดาหาร 730095 : ห้วยตาเปอะ แสงสุวรรณ  นาฤทธิ์ ข้าราชการครู
322 สพป.มุกดาหาร 730095 : ห้วยตาเปอะ สุรศักดิ์  อัฐนาค ครู
323 สพป.มุกดาหาร 730086 : บ้านค้อ ชลิดา  บรรจง ธุรการโรงเรียน
324 สพป.มุกดาหาร 730086 : บ้านค้อ นายบุญทอม  สุพรรณ ผู้อำนวยการ
325 สพป.มุกดาหาร 730087 : บ้านโคก2 นายเชิญสิน  ไชยเพชร ผู้อำนวยการ
326 สพป.มุกดาหาร 730088 : บ้านดงยาง1 นางสาวรัตติกาล  แสนสุข ครู
327 สพป.มุกดาหาร 730088 : บ้านดงยาง1 อัปสร  ปวงเริ่ม ครู
328 สพป.มุกดาหาร 730088 : บ้านดงยาง1 วรภัทรศกร  ใจมั่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
329 สพป.มุกดาหาร 730092 : ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) bunchob  usai ผู้อำนวยการ
330 สพป.มุกดาหาร 730092 : ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) ตติยา  เรืองแสง ครูชำนาญการ
331 สพป.มุกดาหาร 730081 : บ้านโนนสังข์ศรี นางเชิดชล  บุตรดีวงศ์ ครู
332 สพป.มุกดาหาร 730080 : บ้านซ่ง นางพิลัยรัตน์ คนซื่อ  คนซื่อ ครู
333 สพป.มุกดาหาร 730082 : บ้านม่วง นางทัศนีย์  พรหมทา ครู
334 สพป.มุกดาหาร 730083 : บ้านแมด นางภควดี  กลางประพันธ์ ครู
335 สพป.มุกดาหาร 730085 : บ้านเหล่า ชลธิดา  คล่องดี ครู
336 สพป.มุกดาหาร 730094 : บ้านหนองสระพังทอง ศุภกฤต  แสนโสม เจ้าหน้าที่ธุรการ
337 สพป.มุกดาหาร 730094 : บ้านหนองสระพังทอง นายศิวากร  เรืองแสง ครู
338 สพป.มุกดาหาร 730094 : บ้านหนองสระพังทอง นายรื่นเริง  สุขรี่ ครู
339 สพป.มุกดาหาร 730089 : บ้านดอนป่าแคน สุภาวรรณ์  สุพร เจ้าหน้าที่ธุรการ
340 สพป.มุกดาหาร 730090 : บ้านตูมหวาน เอกราช   พรหมพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
341 สพป.มุกดาหาร 730090 : บ้านตูมหวาน นายฉลอม  เสียงล้ำ ครู
342 สพป.มุกดาหาร 730091 : บ้านแฝก worakanyapilai  kaerahan ผู้อำนวยการ
343 สพป.มุกดาหาร 730091 : บ้านแฝก นางสาวอัจฉราภรณ์  ปากหวาน ครู
344 สพป.มุกดาหาร 730093 : บ้านโพนงาม ประทุมพร  เพ็ญมาก ครู
345 สพป.มุกดาหาร 730093 : บ้านโพนงาม ศศิธร  ภูล้นแก้ว ครู
346 สพป.มุกดาหาร 730109 : บ้านนาหลวง1 นางระวิพรรณ  อาจหาญ ครู โรงเรียนบ้านนาหลวง ๑
347 สพป.มุกดาหาร 730110 : บ้านหนองบง พรทิพา  ศรีสุภา ครู
348 สพป.มุกดาหาร 730107 : บ้านหนองเอี่ยน นายครรชิต  เสียงล้ำ ครูชำนาญการ
349 สพป.มุกดาหาร 730107 : บ้านหนองเอี่ยน กนกทิพย์  วงศ์คะสุ่ม ครูชำนาญการพิเศษ
350 สพป.มุกดาหาร 730108 : บ้านโคกสว่าง2 ธนิสดา  แสนสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
351 สพป.มุกดาหาร 730111 : บ้านหนองไฮ นางประภา  ปรีดี ครู
352 สพป.มุกดาหาร 730111 : บ้านหนองไฮ Ittirit  Konpien เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
353 สพป.มุกดาหาร 730111 : บ้านหนองไฮ นางอรอนงค์  สุพร ครู
354 สพป.มุกดาหาร 730112 : บ้านเหล่าสร้างถ่อ ศุภลักษณ์  ไชยสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
355 สพป.มุกดาหาร 730112 : บ้านเหล่าสร้างถ่อ นางทิพวรรณ  สุวรรณไตรย์ ครู
356 สพป.มุกดาหาร 730221 : เมืองพาลุกากรภูมิ นายปัญญา  วงษ์ดี ครู
357 สพป.มุกดาหาร 730221 : เมืองพาลุกากรภูมิ ปัญญา  วงษ์ดี ครู
358 สพป.มุกดาหาร 730223 : บ้านชะโนด 1 สุชาสินี  บุญพอ ครูผู้ช่วย
359 สพป.มุกดาหาร 730216 : สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา chumpol  wannasa ครู
360 สพป.มุกดาหาร 730216 : สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา Bella  Muangkote ครู
361 สพป.มุกดาหาร 730222 : บ้านขามป้อม ทักษิณ  มวลมนตรี ครูผู้ช่วย
362 สพป.มุกดาหาร 730224 : บ้านทรายทอง จุฑารัตน์  จุฑารัตน์ กาฬหว้า ครู
363 สพป.มุกดาหาร 730226 : ชุมชนบ้านบางทรายน้อย จิราภา  สายสุริย์ ธุรการ
364 สพป.มุกดาหาร 730226 : ชุมชนบ้านบางทรายน้อย คมสัน  ไชยต้นเทือก ผู้อำนวยการ
365 สพป.มุกดาหาร 730226 : ชุมชนบ้านบางทรายน้อย สุรินทร์  รูปดี ครู
366 สพป.มุกดาหาร 730217 : บ้านสองคอน กฤษณพงษ์  บัวระพันธ์ ครู
367 สพป.มุกดาหาร 730215 : บ้านป่งขาม นางทัศนีย์  บุญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
368 สพป.มุกดาหาร 730215 : บ้านป่งขาม นายสายฟ้า  อ่อนมณี ครู
369 สพป.มุกดาหาร 730213 : บ้านนาขามป้อมวิทยาคม อัจฉรา  เมืองโคตร ครูอัตราจ้าง
370 สพป.มุกดาหาร 730213 : บ้านนาขามป้อมวิทยาคม นางสาวอัจฉราพร  นีระนิตย์ ครู
371 สพป.มุกดาหาร 730214 : บ้านนาดีโคกสวาท wanna  rattanamalee ครู
372 สพป.มุกดาหาร 730212 : บ้านหว้านใหญ่ Yimlamai  Muangkhot ครู
373 สพป.มุกดาหาร 730218 : หนองผือดอนม่วง ลักขณาพร  เติมวงศ์ ครูธุรการ
374 สพป.มุกดาหาร 730218 : หนองผือดอนม่วง นายมงคล  กิตติยศธาดา ครูชำนาญการพิเศษ
375 สพป.มุกดาหาร 730219 : บ้านหว้านน้อย นายชัยวัฒ  วงค์นคร เจ้าหน้าที่ธุรการ
376 สพป.มุกดาหาร 730219 : บ้านหว้านน้อย นิภาพร  สุพร ครู
377 สพป.มุกดาหาร 730220 : บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง นางสาวภรัญพ์ชร  รัชตจิรพิสิฐ ครู
378 สพป.มุกดาหาร 730225 : บ้านโนนสว่าง 2 นางสาวสุกันยา  ทองขัน พี่เลี้ยงเด็กพิการ
379 สพป.มุกดาหาร 730225 : บ้านโนนสว่าง 2 นางนิ่มนวล  ใจสุข ครู
380 สพป.มุกดาหาร 730233 : บ้านโนนยาง นางชฎาพร  ทองคุณ ครู
381 สพป.มุกดาหาร 730233 : บ้านโนนยาง อรนุช  แสนขาว ครู
382 สพป.มุกดาหาร 730234 : บ้านคำพอก 1 ดาลุน  บุญเพิ่ม ครู
383 สพป.มุกดาหาร 730235 : บ้านงิ้ว อารียา  คนหาญ ครู
384 สพป.มุกดาหาร 730235 : บ้านงิ้ว สง่า  กลางประพันธ์ ครู
385 สพป.มุกดาหาร 730236 : บ้านวังนอง นางสาวบุณฑริกา  กลางประพันธ์ ธุรการ
386 สพป.มุกดาหาร 730236 : บ้านวังนอง ศิริศักดิ์  สุวรรณไตรย์ ครู
387 สพป.มุกดาหาร 730237 : บ้านหนองโอใหญ่ วาปี  กลางประพันธ์ ครู
388 สพป.มุกดาหาร 730239 : บ้านคำพี้ baikham  mahaup ครู
389 สพป.มุกดาหาร 730241 : บ้านเป้าป่าแสด นางสาวจุฑามาศ   ไทยานนท์ ครู
390 สพป.มุกดาหาร 730241 : บ้านเป้าป่าแสด นางสุภาพร  กุมารสิทธิ์ ครู
391 สพป.มุกดาหาร 730242 : บ้านภู นางปราณี   นามเหลา ครู
392 สพป.มุกดาหาร 730242 : บ้านภู สีวิลัย  วิเศษศรี ครูธุรการ
393 สพป.มุกดาหาร 730232 : บ้านวังไฮ นางสุภิญญา  แสนสุข ลูกจ้าง
394 สพป.มุกดาหาร 730232 : บ้านวังไฮ นายจรูญ  คนหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
395 สพป.มุกดาหาร 730229 : บ้านนาตะแบง 2 นายสมประเสริฐ  คนหาญ ครูชำนาญการพิเศษ
396 สพป.มุกดาหาร 730229 : บ้านนาตะแบง 2 ธีรวัฒน์  รูปเหลี่ยม ครู
397 สพป.มุกดาหาร 730231 : บ้านบุ่ง นายชาญชัย    แก้วศรีนวม ครู
398 สพป.มุกดาหาร 730231 : บ้านบุ่ง นายพลายแก้ว  แสนโคตร ครู
399 สพป.มุกดาหาร 730238 : บ้านโคกกลาง สริอาภรณ์  กลางประพันธ์ ครู
400 สพป.มุกดาหาร 730243 : บ้านแวง อุระ  เกรียงสมร ครู
401 สพป.มุกดาหาร 730240 : บ้านโคกหินกอง ไสว  แก้วหาญ ครูชำนาญการพิเศษ
402 สพป.มุกดาหาร 730240 : บ้านโคกหินกอง ขวัญธิดา  ศรีลาฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
403 สพป.มุกดาหาร 730244 : หลุบปึ้ง พิสุทธิ์ศรี  เกรียงสมร ครู
404 สพป.มุกดาหาร 730245 : บ้านเหล่าน้อย นาย  ณรงค์ชัย เสนานาค ครู
405 สพป.มุกดาหาร 730230 : บ้านนาหนองแคน ปิลันทนา  กลางประพันธ์ ครู
406 สพป.มุกดาหาร 730228 : บ้านคันแท รัฐพล  ไชยขันธ์ ธุรการ
407 สพป.มุกดาหาร 730227 : ชุมชนเมืองหนองสูง รัตมณี  ศิริการ ครูผู้ช่วย
408 สพป.มุกดาหาร 730227 : ชุมชนเมืองหนองสูง นางประกายวันต์  อาจวิชัย ครู