รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130016 ศรีเนห์รู นายวุฒิชัย  ตุ้ยดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
2 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130017 วัดช่างเคี่ยน กันตินันท์  โภคินอธิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
3 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130018 วัดเจ็ดยอด วิริยา  ใจเจริญ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
4 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130019 วัดข่วงสิงห์ นางสาววิไลวรรณ  วังบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
5 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130019 วัดข่วงสิงห์ นางอุบลวรรณ  ขันแข็ง ครู อนุมัติ
6 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130020 วัดป่าตัน คมกฤษณ์  ขันตี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
7 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130021 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง นายราชัน  คำบุญเรือง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
8 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130032 คำเที่ยงอนุสสรณ์ Thanasit  Wasinphiphat ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
9 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130032 คำเที่ยงอนุสสรณ์ ภูมิ  พนันตา ครู อนุมัติ
10 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130001 ท่าศาลา สดายุ  ธีรสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
11 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130002 วัดดอนจั่น ประดิษฐ์  เสมณี ครู อนุมัติ
12 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130028 วัดป่าแดด เบญจพร  สุวรรณ ครู อนุมัติ
13 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130029 วัดวังสิงห์คำ น้ำฝน  สมบูรณ์ชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
14 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130031 พุทธิโศภน ปราโมทย์  ประเสริฐสังข์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
15 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130030 อนุบาลเชียงใหม่ ศรีมณี  เสนากุล นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ อนุมัติ
16 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130025 วัดขะจาว จตุพร  ธนันไชย ครู อนุมัติ
17 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130025 วัดขะจาว นางศิราณี   โกฎแก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
18 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130012 ศิริมังคลาจารย์ นางคชาภรณ์  หลานคำ ครู อนุมัติ
19 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130010 บ้านแม่เหียะสามัคคี นางนุจรินทร์  ทิมัน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
20 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130010 บ้านแม่เหียะสามัคคี นางสาวปาริชาติ  โกวิทยางกูร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
21 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130011 บ้านดอนปิน ภัทรานิษฐ์  ดวงใจธรรม คศ. 2 อนุมัติ
22 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130011 บ้านดอนปิน มนชยา  ทิพย์วงค์ ครู คศ.10 อนุมัติ
23 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130024 ชุมชนวัดท่าเดื่อ นางสาวอรุณณี  ประกอบศรี ครู คศ.2 อนุมัติ
24 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130022 วัดป่าข่อยใต้ เขมิกา   วงศ์ใหญ่ ครู อนุมัติ
25 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130022 วัดป่าข่อยใต้ ภาคิน  จุลมาศ ครูธุรการ อนุมัติ
26 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130023 วัดร้องอ้อ อัมพร  ชัยวาปิน ครู คศ.1 อนุมัติ
27 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130023 วัดร้องอ้อ กรรณิการ์  เกลียวกลม ครู อนุมัติ
28 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130026 บ้านท่าหลุกสันทราย บุญสรวม  แดงเรือน ครูชำนาญการ อนุมัติ
29 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130014 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 JIRAROCHE  MAPLIENSRI ครูธุรการ อนุมัติ
30 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130015 สังวาลย์วิทยา ธน  เทพปิตุพงศ์ คศ.1 อนุมัติ
31 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130007 เชิงดอยสุเทพ นางพรพนา  ไชยวงค์ ครู คศ.3 อนุมัติ
32 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130008 วัดสวนดอก นายชัชวาล  ธิมา ครู คศ.1 อนุมัติ
33 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130008 วัดสวนดอก ประเชษฐ  คำปิงชัย ครูชำนาญการ อนุมัติ
34 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130009 บ้านโป่งน้อย นายสุภาพ   บริบูรณ์ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
35 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130009 บ้านโป่งน้อย ภัทรพงศ์  เจียระนันท์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
36 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130013 บ้านห้วยทราย yongyooth  vornprapon ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
37 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130013 บ้านห้วยทราย เจนจิรา  ศรีจันทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
38 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130003 วัดหนองป่าครั่ง นพดล  อ้ายเสาร์ ครู อนุมัติ
39 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130004 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย นายวิโรจน์  สะอิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
40 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130005 วัดเสาหิน korawan  jantaraboot ครู อนุมัติ
41 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130005 วัดเสาหิน กรวรรณ  จันทรบุตร ครู อนุมัติ
42 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130006 วัดเมืองสาตร จริญญา  ศรีวิกะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
43 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130006 วัดเมืองสาตร surapun  malai ครุ อนุมัติ
44 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130154 บ้านแม่ดอกแดง ณัฐนรี  สัมพันธสิทธิ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
45 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130156 บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) สมยศ  ลำเนาว์ ครู อนุมัติ
46 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130158 บ้านร้องขี้เหล็ก ศิธานนท์  ชัยวรัตถ์สุนทร ครู อนุมัติ
47 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130158 บ้านร้องขี้เหล็ก ณัฏฐ์ณิชชา  ไชยวัณณ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
48 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130139 บ้านบ่อหิน นางจุฑามาศ  จันทร์ศร ครู อนุมัติ
49 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130139 บ้านบ่อหิน จุฑาทิพย์  ใจแปง ครู อนุมัติ
50 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130172 บ้านแม่จ้อง นางสุภาพร  พันธุ์เกษม ครู คศ.3 อนุมัติ
51 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130145 เทพเสด็จวิทยา ATIPAN  KANTHORN ครูผู้ช่วย อนุมัติ
52 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130167 บ้านป่าไม้แดง นางสุภาภรณ์   สุวรรณา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
53 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130167 บ้านป่าไม้แดง นางสุภาภรณ์  สุวรรณา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
54 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130167 บ้านป่าไม้แดง นางสาวกัลยา  จันทร์แดง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
55 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130168 บ้านป่าป้อง อรชร  ริยะกาศ ครู คศ.3 อนุมัติ
56 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130147 บ้านปางแดง ประภากร  หลู่จิ่ง ครู อนุมัติ
57 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130147 บ้านปางแดง ทองคำ  ทองเจือ ครู อนุมัติ
58 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130140 บ้านปางน้ำถุ suchada  nithiwanan ครูค.ศ.1 อนุมัติ
59 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130141 บ้านแม่หวาน pawasan  wongpiboon ครู อนุมัติ
60 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130142 บ้านโป่งกุ่ม นายสวัสดิ์  มายัง ครู อนุมัติ
61 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130161 แม่คือวิทยา นางกฤติภร  รุ่งศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
62 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130173 บ้านตลาดขี้เหล็ก punnita  kongwut ครู อนุมัติ
63 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130175 แม่โป่งประชาสามัคคี ธีรภัทร  ทองบุญ ครู คศ.1 อนุมัติ
64 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130176 บ้านแม่ฮ้อยเงิน ปริญญาพร  ชัยชมภู เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
65 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130176 บ้านแม่ฮ้อยเงิน นายวิเชียร  ริยะกาศ ครู อนุมัติ
66 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130177 บ้านม่วงโตน นายประพันธ์  ราชอุ่น ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
67 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130153 บ้านสันทราย พิจิตตรา  พรหมเมตจิต ครู อนุมัติ
68 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130151 ชลประทานผาแตก ณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง ครู อนุมัติ
69 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130152 บ้านลวงเหนือ นายสมศักย์   ไชยวงศ์ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
70 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130152 บ้านลวงเหนือ ถนอมศรี  บัวลอยลม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
71 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130150 บ้านป่าสักงาม อรุณวรรณ  ญานะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
72 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130170 บ้านป่างิ้ว นพดล  แตะต้อย ธุรการ อนุมัติ
73 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130134 บ้านป่าขุย เอกพงษ์  อุ่นอุโมงค์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
74 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130134 บ้านป่าขุย จรัล  จันทิพย์ ครู คศ.1 อนุมัติ
75 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130138 บ้านป่าเสร้า วรรณนพ   คาบเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
76 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130138 บ้านป่าเสร้า บุญเกิด  โอมฤก ครู อนุมัติ
77 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130165 บ้านป่าเหมือด นเรศ  สีธิใจ คศ.2 อนุมัติ
78 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130164 บ้านสันต้นม่วงเหนือ นายวีรยุทธ  วงศ์สร้อย ครู อนุมัติ
79 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130164 บ้านสันต้นม่วงเหนือ สำราญ   ชาวศรี ครู อนุมัติ
80 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130561 บ้านดอนปีน ปณิดา  ดิศธรรม ครู อนุมัติ
81 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130562 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ละเมียด  กันทอินทร์ ครู อนุมัติ
82 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130562 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) อภิรักษ์  พรหมชนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
83 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130548 บ้านหนองโค้ง Sairoong  Jaikampan อนุมัติ
84 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130549 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท นายนิพนธ์  จูเรือน พนักงานราชการ อนุมัติ
85 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130549 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท นางพัชราภรณ์  ขุนแก้วพะเนา ครูชำนาญการ อนุมัติ
86 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130550 วัดสันมะฮกฟ้า พรพรรณ  เมืองสุวรรณ ครู อนุมัติ
87 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130551 วัดสันป่าค่า กาญจน์ทิพย์  ยืนธรรม ครู อนุมัติ
88 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130564 วัดทรายมูลรัตนศึกษา สวาท  สำลี ครู อนุมัติ
89 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130564 วัดทรายมูลรัตนศึกษา นางสาวเพียงตะวัน  ชัยชมภู ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
90 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130580 บ้านบวกค้าง ทวีพร  มาน้อย ครู อนุมัติ
91 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130581 วัดป่าตาล นายชัช  หมอยา ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
92 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130583 บ้านกอสะเลียม ว่าที่ร้อยตรีรณภพ  อภิวงค์งาม ครู ชำนาญการ อนุมัติ
93 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130574 บ้านปงป่าเอื้อง นายเสถียร  ณ เชียงใหม่ ครู อนุมัติ
94 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130574 บ้านปงป่าเอื้อง นางสาวจันทร์เพ็ญ  เลิศคำฟู ครู อนุมัติ
95 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130565 วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร นายอดุลย์วิชญ์  สีเกี้ยวฝั้น ครู ค.ศ. 1 อนุมัติ
96 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130552 บ้านมอญ Suphaluk  Phoommanee ครู อนุมัติ
97 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130553 วัดสันกลางเหนือ จิตรกร  ศรีคำมูล ธุรการ อนุมัติ
98 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130555 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ กัมพล  อิ่นคำ ครู อนุมัติ
99 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130556 บ้านสันกำแพง มยุรี  ปัทมรังสรรค์ ครู อนุมัติ
100 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130556 บ้านสันกำแพง นางนัยน์ปพร  รัตนประชารมย์ ครู อนุมัติ
101 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130557 วัดบ้านน้อย Duangchai  Boonmati ครู คศ.3 อนุมัติ
102 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130563 วัดสันโค้ง นางมาลา  บูรณา ครู อนุมัติ
103 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130575 บ้านแม่ปูคา นายศักดิ์สุบรรณ  คันธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูคา อนุมัติ
104 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130575 บ้านแม่ปูคา จุไรรัตน์  อินต๊ะแสน ครู อนุมัติ
105 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130577 วัดล้านตอง อนุชา  คันธรส ธุรการ อนุมัติ
106 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130569 วัดบ้านโห้ง นิภาพร  หยั่งถึง ชำนาญการ อนุมัติ
107 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130571 วัดแม่ผาแหน อังค์ริสา  ปิงยอง ครู คศ.3 อนุมัติ
108 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130571 วัดแม่ผาแหน ขัตติยาณี  ปุรณะพรรค์ ธุรการ อนุมัติ
109 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130954 แม่ตะไคร้ ธวัชชัย  มันทากาศ ครูผุ้ช่วย อนุมัติ
110 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130954 แม่ตะไคร้ rattana  sangtong ครู อนุมัติ
111 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130955 ทาเหนือวิทยา นพนันท์  ขัดเงางาม ครู อนุมัติ
112 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130955 ทาเหนือวิทยา พิชัย  ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
113 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130955 ทาเหนือวิทยา ภูริเดช  สุขนันท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
114 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130934 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 นางสาวปิยธิดา   พันกันทะ ครู อนุมัติ
115 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130934 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 นิภาภัทร์  ดวงแก้ว ครู อนุมัติ
116 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130952 วัดห้วยทราย สุวิชชา  ไชยเมืองชื่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
117 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130953 วัดดอนชัย น้ำฝน  เหลายา ครู อนุมัติ
118 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130941 วัดห้วยแก้ว จีรวรรณ  สุวรรณ ครู อนุมัติ
119 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130941 วัดห้วยแก้ว สรรค์ธร  ปาทา ครู อนุมัติ
120 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130947 บ้านออนกลาง นางสุรพรรค์  กันทาเหมย ครู อนุมัติ
121 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130948 วัดเปาสามขา นางมัชฌิมาพร  กาศโอสถ ครู อนุมัติ
122 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130946 บ้านออนหลวย ธิดา  เปลา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ