รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130404 บ้านเมืองกื้ด นางสาวฬียาพร  ธารเหลืองทอง ครู อนุมัติ
2 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130404 บ้านเมืองกื้ด นางสุธินันท์  ทุนคำ ครู อนุมัติ
3 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130405 บ้านแม่ตะมาน นายนิรุตติ์  เขตสิทธิ ครู อนุมัติ
4 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130405 บ้านแม่ตะมาน ลักขณ์  มณีวระ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
5 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130397 บ้านบวกหมื้อ นางวราภรณ์  ดวงบาล ครูชำนาญการ อนุมัติ
6 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130398 สันป่าสักวิทยา นายอดิศักดิ์  วงศ์วาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
7 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130400 ร่ำเปิงวิทยา นางทับทอง  สินชัยกิจ ครู อนุมัติ
8 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130401 บ้านแม่ขะจาน นางจำเรียง  ไชยเลิศ ครู อนุมัติ
9 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130403 วัดห้วยไร่ นางคนึงนิตย์  พงษ์โสด ครู อนุมัติ
10 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130409 ชุมชนวัดช่อแล จำรัส  ธิพึง ครู อนุมัติ
11 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130408 บ้านปางไม้แดง กฤษฎาญุตม์  ประพรหมมา ครู (ค.ศ.2 อนุมัติ
12 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130408 บ้านปางไม้แดง เดือนนวล  สมเพาะ ครู อนุมัติ
13 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130408 บ้านปางไม้แดง ปิยะนุช  เมืองปิง ครู อนุมัติ
14 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130407 บ้านช้างใน อุดม  บุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
15 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130407 บ้านช้างใน นายอมร  ไชยาส้าว ครู อนุมัติ
16 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130362 วัดปางมะกล้วย นางสาวบุษบง  วอดู เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
17 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130364 ป่าแป๋วิทยา สุขเกษม  ดิษบรรจง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
18 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130365 บ้านแม่เลา นางสาวพนิดา  ชุ่มใจ ครู อนุมัติ
19 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130367 บ้านแม่ไคร้ วันดี  วิวัฒน์รัตนกุล ครู อนุมัติ
20 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130368 บ้านแม่แสะ จิระศักดิ์  ต๊ะคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
21 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130368 บ้านแม่แสะ ทัศนาภรณ์  สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
22 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130368 บ้านแม่แสะ apirom  laungying ครู อนุมัติ
23 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130369 บ้านแม่แมม nathamon  boonlub ครูธุรการ อนุมัติ
24 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130369 บ้านแม่แมม ณเรศ   กัณทวีชัย ครู อนุมัติ
25 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130389 บ้านก๋ายน้อย กาญจนา  ทาวี ครู อนุมัติ
26 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130392 วัดบ้านเหล่า WORASAK  TAYAPONG ครู อนุมัติ
27 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130384 วัดแม่กะ วราภรณ์  ถนัดธนูศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
28 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130384 วัดแม่กะ เพ็ญพรรณ  ชมถิ่น ครู อนุมัติ
29 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130378 ภูดินวิทยา นางสาวละมัย  ชุมภู ครู อนุมัติ
30 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130383 วัดทุ่งหลวง สายสุนีย์  บุบผชาติกุล ครู คศ.3 อนุมัติ
31 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130377 วัดนาเม็ง นางสาวศิริกัญญา  กางกั้น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
32 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130374 บ้านผึ้ง นายประพัฒน์  โปธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
33 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130385 บ้านปางฮ่าง วรวิทย์  อินทะสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
34 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130386 สบเปิงวิทยา เอื้อมเดือน  โพลาลัย ครูชำนาญการ อนุมัติ
35 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130387 วัดท่าข้าม สายรุ้ง  บุญมี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
36 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130387 วัดท่าข้าม ปฏิภาณ  โรจน์รุ่ง ครู อนุมัติ
37 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130388 บ้านผาหมอน นายสุเมธ  หุ่นภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
38 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130393 บ้านหนองบัวหลวง สิริพรรณ  เขื่อนเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
39 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130393 บ้านหนองบัวหลวง มงคล  สุคม ครู อนุมัติ
40 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130396 บ้านปางฮ่างสาขาผาแตก panitnat  saiyut ครู อนุมัติ
41 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130417 สันป่ายางวิทยาคาร นางสุพรรณ  เมืองโสม ครู อนุมัติ
42 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130418 สันป่าตึงวิทยาคาร พนม  อินทยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
43 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130418 สันป่าตึงวิทยาคาร ว่าที่พันตรี รักษา  ไชยชนะ ครูค.ศ2 อนุมัติ
44 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130379 ป่าบงห้วยฮ่าง นายดวงแก้ว  เล็กปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
45 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130380 สันมหาพนวิทยา นายวสันต์  วงศ์สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
46 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130381 หนองหล่มวิทยาคาร นัษฐภัทร์  ไกรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
47 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130360 บ้านปางกว้าง วลาพร  กันธรรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
48 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130351 ป่าจี้วังแดงวิทยา นางสาวศิริยา  อินทกาโมทย์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
49 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130351 ป่าจี้วังแดงวิทยา นายศักดิ์สยาม  แหวนเพ็ชร์ พนักงานราชการ(สายสอน) อนุมัติ
50 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130354 บ้านปง Nannaphat  Sirikheat ครู อนุมัติ
51 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130354 บ้านปง ศิริพร  พรสิรินทิพย์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
52 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130356 บ้านทับเดื่อ laiwalee  leetarkoon พนักงานราชการ อนุมัติ
53 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130357 วัดหนองออน Oraphin  Chaiwong ครู อนุมัติ
54 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130359 บ้านปางห้วยตาด วริทธิ์พล  มะลิเฝือ ครู อนุมัติ
55 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130442 บ้านสันคะยอม วนิดา  อุปจันทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
56 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130442 บ้านสันคะยอม SIRIPHONG  SRIPHAYAP ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
57 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130443 บ้านน้ำริน นงคราญ  ราชาตัน ครู อนุมัติ
58 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130451 บ้านพระนอน Janjira  kaewkun ครู อนุมัติ
59 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130424 บ้านบวกจั่น นางสาวบุณยาพร   ธนะสาร ครูธุรการ อนุมัติ
60 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130424 บ้านบวกจั่น นางสาวอาทิตยา  ภัชรวาที ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
61 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130426 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 ศิริรัตน์  หทัยพิชิตชัย ครู อนุมัติ
62 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130421 บ้านโป่งแยงใน นางนิลุบล  แสงประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
63 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130422 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ นายดิฐพงษ์  เด่นระมณี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
64 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130423 บ้านกองแหะ พรมเทพ  แก้วดอกรัก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
65 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130423 บ้านกองแหะ พัชราภรณ์  ดวงวิโรจน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
66 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130428 บ้านทุ่งโป่ง dultusn  Guna ครู อนุมัติ
67 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130431 บ้านปางไฮ ศิริวรรณ   เวียงทอง ครู อนุมัติ
68 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130427 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 วรพจน์  พุ่มตระกูล ครู อนุมัติ
69 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130427 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 นายศรัณย์  จอมแปง ครูชำนาญการ อนุมัติ
70 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130427 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 สุพรรษา  ลำจวน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
71 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130452 บ้านแม่สา อรรถพงศ์  ขันมะลิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
72 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130448 วัดทรายมูล อุเทน  กาศศรีนุก ครู อนุมัติ
73 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130448 วัดทรายมูล นางสาวปรียาลักษณ์  อินทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
74 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130447 บ้านริมใต้ นวลละออ  จุมปามัญ ครู อนุมัติ
75 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130453 มูลนิธิมหาราช 5 นางอุษา   ดวงเพชร ครู คศ.3 อนุมัติ
76 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130459 บ้านสะลวงนอก นายประเสริฐ  แก้ววงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
77 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130459 บ้านสะลวงนอก นางจิรดา  โอดเกลี้ยว ครู อนุมัติ
78 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130460 บ้านกาดฮาว Ladda  Sensuwan ครู อนุมัติ
79 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130461 บ้านเมืองก๊ะ Pimol  Tipprajit ครู อนุมัติ
80 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130464 บ้านป่าติ้ว พจนเวทย์  ศูนย์จันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
81 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130464 บ้านป่าติ้ว กัลป์  ณ เชียงใหม๋ ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
82 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130454 บ้านหนองปลามัน นางสุรีย์รัตน์   พรหมชนะ ครู อนุมัติ
83 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130437 บ้านต้นผึ้ง กรเกตุ  ฟุ้งวิทยา ครู อนุมัติ
84 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130437 บ้านต้นผึ้ง ภัทรานิษฐ์  ชูชื่น ครู อนุมัติ
85 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130537 บ้านห้วยน้ำจาง นายอุดร  พัดภัย ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
86 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130529 บ้านแม่ขะปู ทัศพงษ์เดช  ดวงพิมพ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
87 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130530 บ้านแม่ยางห้า วราภรณ์  คำดอน ครู อนุมัติ
88 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130530 บ้านแม่ยางห้า นายประเสริฐ   อุปนันท์ ธุรการ อนุมัติ
89 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130531 บ้านบ่อแก้ว นายพนมวัลย์  สุริยมณฑล ครู อนุมัติ
90 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130533 บ้านแม่โต๋ นางสาวณัฐกานต์  ไชยานะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
91 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130535 บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม สุจิรา  สวิหนิ ครุ อนุมัติ
92 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130532 วัดอมลอง นายปวิตร  เขียวออน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
93 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130532 วัดอมลอง chaleaw  sriwanna ครู อนุมัติ
94 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130538 วัดงิ้วเฒ่า เพ็ญศรี  เหย่อมู ธุรการ อนุมัติ
95 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130539 วัดปางเติม บุษยามาศ  ติยานิน ครู อนุมัติ
96 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130541 วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ นางโสภิดา  สิทธิ ครู อนุมัติ
97 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130542 บ้านนากู่ วีรยุทธ  สิงห์มณี ครู อนุมัติ
98 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130543 บ้านปางขุม ชลกนก  สารศรี ครู อนุมัติ
99 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130543 บ้านปางขุม จรรยา  ภูพิทักษ์ธรรม ครู อนุมัติ
100 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130543 บ้านปางขุม songkran  kamwongpin ครู อนุมัติ
101 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130544 บ้านแม่แว พีชญา  บิดาหก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
102 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130544 บ้านแม่แว นางสาวสุวีณา  แก้วหน่อวัน ครู อนุมัติ
103 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130545 วัดยั้งเมิน อภิเชฎ  ดุมดก ครู คศ.2 อนุมัติ
104 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130547 บ้านกิ่วเสือ อรอนงค์  พิทักษ์พันธกิจ พนักงนราชการ อนุมัติ
105 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130534 บ้านแม่ตะละ นายอติวิชญ์  ประทุม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
106 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130522 บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก นางจารุมน   ใจแก้วแดง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
107 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130520 ทรายทองราษฎร์อุทิศ วัชราภรณ์  กิตติลีมาศักดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
108 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130520 ทรายทองราษฎร์อุทิศ นางอัญจิดา  ชัยชะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
109 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130521 บ้านแม่ลานคำ เพชรรัตน์  บุญธีร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
110 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130521 บ้านแม่ลานคำ รุ่งทิวา  แก้วโม่ง ครู อนุมัติ
111 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130517 ชุมชนบ้านแม่สาบ ภัตตินันท์  สายนาค ครู คศ.1 อนุมัติ
112 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130519 ชุมชนบ้านดง Rungruang  Tasuwan ครู อนุมัติ
113 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130524 วัดแม่เลย ศศิธร  ใจซื่อ ครู อนุมัติ
114 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130527 บ้านป่าลาน ดารารัตน์  ฉางข้าวพรหม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
115 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130528 วัดบ้านป้อก จิรนนท์  มั่งมูล ครู อนุมัติ
116 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130528 วัดบ้านป้อก ยุพิน  นำเจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
117 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130252 บ้านเขื่อนผาก นางสุธนันท์  ตันบุญ ครู อนุมัติ
118 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130255 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา ณัฐชานันท์  สุวรรณ์มาลี ธุรการ อนุมัติ
119 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130250 สหกรณ์ดำริ เกศรินทร์  บุญทราย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
120 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130244 ชุมชนบ้านโป่ง สุพรรษา  อ้ายเสาร์ ครู อนุมัติ
121 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130245 บ้านป่าฮิ้น สุภาพ  ดำอำไพ ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
122 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130237 บ้านต้นรุง นายสมนึก  ทนันชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
123 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130238 บ้านป่าตุ้ม นางสาวเยาวลักษณ์  คำผง ธุรการ อนุมัติ
124 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130238 บ้านป่าตุ้ม โสภิตา  แสงเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
125 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130239 บ้านป่าไหน่ นางจินตนา  สิทธิราช ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
126 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130242 บ้านสันกลาง โอฬาร  ชมดี ครู อนุมัติ
127 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130242 บ้านสันกลาง นางสาววรนุช  ยิมิสุโท ครู อนุมัติ
128 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130243 ประชาสามัคคีวิทยา นางไก่ทอง  สุนันต๊ะ ครู อนุมัติ
129 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130243 ประชาสามัคคีวิทยา นายพิสูจน์  นันตาคำ ครูชำนาญการ อนุมัติ
130 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130263 ประดู่วิทยา พิชญานิษฐ์  มงคล ครู อนุมัติ
131 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130265 บ้านแม่ปั๋ง อภิชาติ  พันอัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
132 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130275 บ้านแม่เหียะ นายสุทัศน์  ไชยเรือน ครู คศ.3 อนุมัติ
133 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130247 บ้านแจ่งกู่เรือง นายทวี  สุทธิวงศ์ ครู อนุมัติ
134 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130258 บ้านสันปง นายจรัญ  สิทธิราช ครูชำนาญการ อนุมัติ
135 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130261 บ้านแม่ปาคี นายนพพร  บุญทรง ครู อนุมัติ
136 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130256 บ้านหนองปิด นายอนุชา  ปัญญารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
137 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130257 บ้านท่ามะเกี๋ยง นางรุ้งดาว  คนสง่า ครูชำนาญการ อนุมัติ
138 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130272 บ้านหลวง นางสาวกรรณิกา  เจิมศรี ครู อนุมัติ
139 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130269 บ้านนาบุญโหล่งขอด นายอำนวย  เรียนยอย ครู อนุมัติ
140 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130597 บ้านเมืองขอน ฐิตินันท์  วงค์จักร์ ครู คศ.2 อนุมัติ
141 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130597 บ้านเมืองขอน ฐิตินันท์  วงค์จักร์ ครู คศ.2 อนุมัติ
142 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130599 บ้านป่าเหมือด นายจิรเมธ  ปัญญา อัตราจ้าง อนุมัติ
143 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130600 วัดแม่แก้ดน้อย สุพรรณี  บุญทา ธุรการ อนุมัติ
144 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130601 บ้านศรีบุญเรือง ธนัฐฐา  ตาแสงสา ครูธุรการ อนุมัติ
145 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130601 บ้านศรีบุญเรือง วิศิษฏ์  ศรีพุ่ม ครู คศ.2 อนุมัติ
146 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130629 บ้านโปง ฐิตินัทที  คำคูณ ครู คศ.3 อนุมัติ
147 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130603 บ้านหัวฝาย นายไกรวาศน์  เชื้อเจ็ดตน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
148 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130609 บ้านหนองมะจับ นางพิมพ์ใจ  ยานะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
149 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130610 บ้านโป่ง นายโสภณ  ยศวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
150 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130611 บ้านร่มหลวง นางสุวิมล  สุวรรณเรือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
151 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130612 บ้านศรีงาม ภควรรณ  เมืองมูล ธุรการ อนุมัติ
152 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130613 บ้านแม่แต นายสุริยันต์  กองเย็น ธุรการ อนุมัติ
153 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130627 บ้านเจดีย์แม่ครัว ประหยัด  ปะละมัย ข้าราชการครู อนุมัติ
154 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130627 บ้านเจดีย์แม่ครัว นางสาวอังคนา  นารัตน์ ครู อนุมัติ
155 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130616 บ้านแม่แฝก นพคุณ  ศรียา ครู อนุมัติ
156 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130631 บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) นายทองปาน  สมานวงศ์ ครู อนุมัติ
157 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130632 วัดสันคะยอม พัชรินทร์  ธันยกิตติพัชร์ ธุรการ อนุมัติ
158 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130632 วัดสันคะยอม รุ้งสุดา  บุตรตา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
159 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130596 วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) ปทุมพร  เอื้อแท้ ครู อนุมัติ
160 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130630 สันทรายหลวง นายมานพ  กันโฑ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
161 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130591 บ้านหลักปัน น้ำฝน  พรหมศรี ผู้ดูแลระบบ อนุมัติ
162 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130593 บ้านป่าก้าง อาทิตย์  ชัยมงคล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
163 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130593 บ้านป่าก้าง สุวิมล  สุจินพรัหม ครุ อนุมัติ
164 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130589 บ้านสันพระเนตร พัชรีพร  เจียมตน ครู อนุมัติ
165 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130587 บ้านสันศรี อารี  สายหมอก ครู อนุมัติ
166 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130587 บ้านสันศรี จรรยาภรณ์  โกลเดมันน์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
167 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130637 บ้านหนองไคร้ ลลิตา  ญี่นาง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
168 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130637 บ้านหนองไคร้ prawat  khomyong รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
169 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130635 บ้านท่าเกวียน นางชะอ้อน  พรมญาน ครู อนุมัติ
170 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130635 บ้านท่าเกวียน กันต์พจน์  ปัญญา ครู อนุมัติ
171 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130622 บ้านห้วยเกี๋ยง นางนงลักษณ์  เตชะสาย ครู อนุมัติ
172 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130623 บ้านแม่โจ้ สุทิน  จำจิตร ครู อนุมัติ
173 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130621 บ้านป่าบง ชนัญชิดา  อาษากิจ ธุรการ อนุมัติ
174 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130626 บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) นางยุพิน  อำนา ครู อนุมัติ
175 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130626 บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) นายพงศกร  อินทะจักร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
176 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130594 บ้านบวกเปา โรจน์รัศมี   ทับทิมทอง ครู อนุมัติ
177 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130594 บ้านบวกเปา ปุญยทรรศน์   รู้จัก ครู อนุมัติ
178 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130608 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ เรืองเดช  ธิมะโน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ