รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130099 บ้านถ้ำ ทดสอบ  ทดสอบ เจ้าพนักงานธุรการ อนุมัติ
2 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130099 บ้านถ้ำ นางเครือวรรณ  ไชยวัณณ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
3 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130100 บ้านเชียงดาว สุนารีย์  พวงสายใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
4 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130103 บ้านปางแดง นางสาวกนกพร  นาวาเรือน ครู อนุมัติ
5 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130103 บ้านปางแดง สงกรานต์  โปธา ครู อนุมัติ
6 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130095 บ้านทุ่งละคร นางสาวปิยวรรณ  จันทร์ขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
7 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130096 บ้านดอน นายจงรักษ์  อมรวิไลกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
8 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130098 ชุมชนบ้านวังจ๊อม นายปัญญา  โป่เมือง ครู อนุมัติ
9 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130115 บ้านห้วยทรายขาว ไกรวิทย์  อภิวงค์งาม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
10 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130116 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง วีรพงษ์ คำผง  คำผง ครู อนุมัติ
11 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130116 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง นางสาวชนิกุล  นิยม พนักงานราชการ อนุมัติ
12 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130109 บ้านแม่กอนใน สุวรรณี  กันทะปิง ครู อนุมัติ
13 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130110 บ้านทุ่งข้าวพวง นางฐิตารีย์  แสงสุวรรณ ครู คศ.3 อนุมัติ
14 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130117 บ้านออน นายประหยัด  คงบุญแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
15 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130118 บ้านปางเฟือง นางสาวอาภาภิรมย์   ศรีวิชัย ครู คศ.1 อนุมัติ
16 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130120 บ้านปางมะเยา วิลาวัลย์  ชมภูเทพ ครู อนุมัติ
17 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130121 มิตรมวลชนเชียงใหม่ นายจักรวาล  จารุรัตนพงษ์ ครู อนุมัติ
18 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130122 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ พิษณุ  เมืองมูล ครู อนุมัติ
19 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130124 บ้านวังมะริว นางสาวอรอุมา  อินฟูลำ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
20 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130125 บ้านหนองบัว ชคัตตรัย  อำไพรัตน์ รกน.ผู้อำนวยการ อนุมัติ
21 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130125 บ้านหนองบัว อรรฐรพล  บุญเรือง ครู อนุมัติ
22 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130126 ดอยสามหมื่น บุศรินทร์  กันทา ครู อนุมัติ
23 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130111 ชุมชนบ้านเมืองงาย รุ่งนภา  การบุญ ธุรการ อนุมัติ
24 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130111 ชุมชนบ้านเมืองงาย สมชาติ  มณีวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
25 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130127 บ้านเมืองนะ อนุวัต  โปธา ครู อนุมัติ
26 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130127 บ้านเมืองนะ ปฐมาวดี  ดอกหอม ครู คศ.1 อนุมัติ
27 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130128 บ้านอรุโณทัย อุดร  ใจบุญ ครู อนุมัติ
28 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130129 แกน้อยศึกษา ยงยุทธ  ชาวน่าน ครูคศ.1 อนุมัติ
29 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130129 แกน้อยศึกษา ไกรวิทย์  จับใจนาย ครูธุรการ อนุมัติ
30 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130130 บ้านหนองเขียว นายจตุลักษณ์  ใจเร็ว ครู อนุมัติ
31 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130130 บ้านหนองเขียว สิรีธร  ลำจวน ครุู อนุมัติ
32 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130131 โครงการหลวงแกน้อย ยุทธนันท์   มาแดงสาย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
33 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130132 บ้านรินหลวง วสันต์  ทองเงิน ครู อนุมัติ
34 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130104 บ้านนาหวาย สุวรี  รักประชา ครู อนุมัติ
35 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130107 เบญจม 2 บ้านน้ำรู นางจินตนา  โกฏิแก้ว ครู อนุมัติ
36 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130092 บ้านสันป่าเกี๊ยะ นิติ  วุฒิธนากรกุล ครู อนุมัติ
37 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130084 บ้านป่าบง นายศิลป์ชัย  กาไชย ครู อนุมัติ
38 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130085 วัดจอมคีรี วิลาวัณย์  จิตตาวงศ์ ครู อนุมัติ
39 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130086 บ้านแม่นะ บุณยากร  อมรมนตรี ครู คศ.2 อนุมัติ
40 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130087 บ้านสบคาบ นายสันติ  บุญลา ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
41 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130089 บ้านแม่อ้อใน เกวรินทร์  ศรีวิลัย ครู คศ.1 อนุมัติ
42 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130090 วัดปางมะโอ นายวงค์สุพัฒน์  แสนแอ่น ครูธุรการ อนุมัติ
43 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130201 บ้านต้นผึ้ง นางกรรณิการ์  จันสม ครู คศ.1 อนุมัติ
44 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130202 บ้านหัวฝาย นางสุรัตน์  เจริญเมืองมูล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
45 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130204 บ้านป่าบง กิ่งการณ์  ทิพากร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
46 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130207 บ้านหัวนา นายสุเมธ  บุตรดา ครู อนุมัติ
47 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130208 บ้านม่วงชุม นายสิทธิพงษ์  จันสม ครูชำนาญการ อนุมัติ
48 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130209 บ้านลาน นายอดิศักดิ์   มาอินทร์ ครู คศ.2 อนุมัติ
49 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130211 บ้านห้วยหมากเลี่ยม นายธนกฅฤต  หิรัญสิริกร ครู คศ.1 อนุมัติ
50 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130199 บ้านขอบด้ง นายทองสุข  คำหนิ้ว ครู อนุมัติ
51 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130203 บ้านเวียงหวาย อดิเรก  ปินคำ ครูชำนาญการ อนุมัติ
52 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130203 บ้านเวียงหวาย นางสาวพันธรานันท์  ทิพโรจน์ ครู คศ.1 อนุมัติ
53 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130218 บ้านสันม่วง นายวิธวินท์  มูลปราการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
54 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130218 บ้านสันม่วง เจตสุภา  ใหนาค ครู อนุมัติ
55 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130221 บ้านดงป่าลัน รัชนีวรรณ  ผ่องพรรณ์ ครู อนุมัติ
56 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130222 บ้านสันต้นเปา นางศิระกาญจน์  กันธิยะ ธุรการ อนุมัติ
57 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130228 บ้านปางปอย นาย  ฉัตรชัย จันทร์หอม อนุมัติ
58 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130228 บ้านปางปอย นายถนุพันธ์  มูลเจริญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
59 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130224 บ้านโป่งนก อาภรณ์  ลุนละวัน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
60 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130225 บ้านห้วยไคร้ จารุณี  ศรีกันยา ครู คศ1 อนุมัติ
61 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130226 บ้านแม่คะ ปัฏฐวัจน์  เฟื่องเพ็ชร ครูชำนาญการ อนุมัติ
62 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130227 บ้านเหมืองแร่ อานนท์  ก๋าบุตร์ ครู อนุมัติ
63 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130192 บ้านทุ่งหลุก นางตติญาภรณ์   อินคต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
64 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130193 บ้านยาง นางรัชนิฎา  ศรีคลังไพร ครู คศ.3 อนุมัติ
65 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130194 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 นางสาวศศิธร  ทาสี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
66 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130195 บ้านห้วยห้อม สุมาลิน  เลาย่าง ครู คศ.1 อนุมัติ
67 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130196 บ้านหนองขวาง บานเย็น  ไชยศรี ครู คศ.3 อนุมัติ
68 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130197 บ้านหลวง นางสาวสุกัลญา  เกตุสุจา ครู คศ.1 อนุมัติ
69 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130198 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวฐิติพร  โพธิ์จุมพล ครู คศ.1 อนุมัติ
70 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130190 บ้านแม่งอนกลาง เดือนเพ็ญ  พีรวรรธนเมธาวี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
71 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130184 บ้านปางสัก สิณมหัฒฆ์  มณีรัตน์พร ครู คศ.1 อนุมัติ
72 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130185 บ้านแม่สูนน้อย อณา  ชัยวรรณา ครู อนุมัติ
73 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130185 บ้านแม่สูนน้อย นายเจตติพงค์  ปืนตา ครู อนุมัติ
74 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130186 บ้านต้นส้าน ธเนศ  ประยูรสุข ครู อนุมัติ
75 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130187 บ้านหนองยาว นายนคร   บุญเกิดไวย์ ครู คศ.1 อนุมัติ
76 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130183 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง พรรณี  วังพฤกษ์ ครู อนุมัติ
77 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130233 บ้านแม่ใจ นางจตุพร  ชินะใจ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
78 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130234 บ้านห้วยบอน นายเศกชัย  คงเมืองคำ ครูธุรการ อนุมัติ
79 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130181 บ้านโป่งถืบ นายนราเมศ  กุลสุวรรณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
80 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130231 บ้านหนองตุ้ม วรรณระวี  แสนสุวรรณ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
81 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130232 บ้านศรีดอนชัย ธำรงค์  วาสนาวณิช ครู อนุมัติ
82 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130178 บ้านเวียงฝาง คมสันต์  สมฤทธิ์ ครู คศ.๑ อนุมัติ
83 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130178 บ้านเวียงฝาง พิทักษ์  อนุลม ครู อนุมัติ
84 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130179 บ้านสันทรายคองน้อย นิภาพร  ธิใจ ครู คศ.1 อนุมัติ
85 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130215 บ้านสันต้นดู่ วัทธิกร  แสงใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
86 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130216 บ้านห้วยงูกลาง นายณัฏฐ์  จันทร์หล้า ครู อนุมัติ
87 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130212 วัดนันทาราม จันทนา  แก้วคำ ครูชำนาญการ อนุมัติ
88 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130213 บ้านสันทราย คชาภรณ์  อินทะชัย ครู คศ.1 อนุมัติ
89 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130214 วัดศรีบุญเรือง บุญเจิด  สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
90 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130467 วัดห้วยน้ำเย็น อาสา  แก้วติ๊บ ครู อนุมัติ
91 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130469 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ นางสาวปิณฑิรา  พรหมนุชานนท์ ครู อนุมัติ
92 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130470 บ้านท่ามะแกง พัชยา  โชตินนชัย ครู อนุมัติ
93 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130505 บ้านห้วยปู นางนิศานาถ  เที่ยงออน ครู อนุมัติ
94 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130506 เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สัญญา  ช่างคำมูล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
95 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130509 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 นายเอกนรินทร์  คล้ายหริ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
96 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130509 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 กาญจนา  จอมนงค์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
97 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130471 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 อภิชาติ  สุวพงษ์ ครู อนุมัติ
98 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130473 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม ณัฐพันธ์  ยิฏฐะสิริ ครู คศ.2 อนุมัติ
99 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130474 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) นางสาวจันทนา  กองอรินทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
100 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130475 บ้านสุขฤทัย นางสาวนิชนันท์   กันทะอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
101 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130476 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 นายเอกพันธ์  ทนันไชย ครู อนุมัติ
102 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130494 บ้านหลวง นางสาวสายทอง  ผิวตอง ครู อนุมัติ
103 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130496 บ้านป่าแดง นางสาวอมลสิริ  ผลปัญญา ครู คศ.1 อนุมัติ
104 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130502 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) พัชรินทร์  อินขาน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
105 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130503 บ้านปางต้นเดื่อ นายวัฒนพงษ์  บุญหมั่น ครู คศ.2 อนุมัติ
106 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130504 บ้านสันป่าเหียว เอกราช  ท่วมฤทธิ์ ครูผู้สอน อนุมัติ
107 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130479 บ้านหนองขี้นกยาง อากร  บุญหมั่น ครู คศ.3 อนุมัติ
108 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130484 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย นายฐิติ  นวชุติวงศ์ ครู อนุมัติ
109 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130485 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 อัจฉรา  คำปา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
110 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130488 บ้านห้วยคอกหมู ชันย์ชนก  ใจอ้าย ครู คศ.1 อนุมัติ
111 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130477 ชุมชนบ้านคาย นางชวนพิศ  คล้ายหริ่ม ครูชำนาญการ อนุมัติ
112 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130477 ชุมชนบ้านคาย วิทยา  ศรีวิลัย ครู คศ.2 อนุมัติ
113 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130478 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) กิตติ  กันทะวงค์ ครู คศ.1 อนุมัติ
114 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130480 บ้านห้วยม่วง จุฑามาศ  พวงจันทร์ต๊ะ ครู คศ.1 อนุมัติ
115 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130481 บ้านฮ่างต่ำ เกษศรินทร์  ใบตัน ครู คศ.1 อนุมัติ
116 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130510 บ้านแม่สาว จิรัฐติกาล  บุญสนอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
117 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130512 บ้านโป่งไฮ นางศิรประภา  ธานี ครู อนุมัติ
118 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130513 บ้านห้วยป่าซาง ปริศนา  มะโนการ ครู อนุมัติ
119 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130514 บ้านดง ชวิกา  จันทร์ธีระโรจน์ ครู คศ.1 อนุมัติ
120 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130515 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง นายกิตติศักดิ์  จันทร์หล่ม ครู อนุมัติ
121 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130516 บ้านสันป่าข่า ศิรินุช  ลาภิวงค์ ครู คศ.3 อนุมัติ
122 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130500 บ้านดอนชัย นายสุทิน  กาละวัน ครู อนุมัติ
123 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130490 บ้านโละ ภัทรพันธ์  ชัยมณี ครู อนุมัติ
124 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130491 บ้านสันปอธง จุฑารัตน์  ใจอาษา ครู อนุมัติ
125 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130493 บ้านสันต้นหมื้อ พัชรี  แสงทอง ครู อนุมัติ
126 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130493 บ้านสันต้นหมื้อ วิทวัฒน์  ณวรรณมา ครู อนุมัติ
127 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130874 บ้านเปียงหลวง นางสาวเบญจพร  อินปั๋นแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
128 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130874 บ้านเปียงหลวง ดวงดี  เป็งสุรินทร์ ครู อนุมัติ
129 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130875 บ้านจอง นราวิชญ์  จันทร์อินทร์ ครู คศ.1 อนุมัติ
130 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130876 บ้านห้วยไคร้ นางสาวจีราภา  อินตา ครุ อนุมัติ
131 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130879 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาวปุญญพัฒน์  จันสา ครูคศ.1 อนุมัติ
132 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130869 บ้านกองลม เขมณิกา  อมรศักดิ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
133 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130870 บ้านเวียงแหง นางาสวนฤมล  ขันเบาะ ครูผุ้ช่วย อนุมัติ
134 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130870 บ้านเวียงแหง ว่าที่ร.ต.หญิงหงษ์หยก  ยอดแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
135 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130871 บ้านนามน นายประเทือง  จันทร์แก้ว ครู คศ.๑ อนุมัติ
136 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130878 บ้านปางป๋อ วัชระ  อินปิก ครู อนุมัติ
137 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130877 บ้านม่วงป๊อก นายอัฐกานต์   เติ๊กทอน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
138 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130889 บ้านปงตำ มัลลิกา  บัวนุ่ม ครู อนุมัติ
139 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130890 บ้านห้วยบง เอกรินทร์  สันติสว่างกุล ครู คศ.3 อนุมัติ
140 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130892 วัดอรัญญวาสี สุรเดช  แก้วปัญญา ครูธุรการ อนุมัติ
141 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130893 วัดบ้านท่า นางสาวเจนจิรา  บุญชู ครู อนุมัติ
142 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130904 บ้านแม่ทะลบ อำไพ  ทานา ครู อนุมัติ
143 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130905 วัดป่าแดง นางสาวศิริพร  แซ่โซ้ง ครูคศ.1 อนุมัติ
144 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130906 บ้านป่างิ้ว หทัยวรรณ   สิงห์ใจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
145 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130907 บ้านห้วยต้นตอง นริศรา  ชุ่มเรือน ครู อนุมัติ
146 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130888 บ้านเวียงผาพัฒนา ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ  ทองกำเหนิด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
147 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130888 บ้านเวียงผาพัฒนา นางศิรินันท์  คำวงค์ปิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
148 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130880 บ้านแม่ขิ นางธัญญ์พิชชา  คำวัง ครู อนุมัติ
149 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130882 บ้านอ่าย ชุติมา  ธรรมธิ ครู อนุมัติ
150 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130884 บ้านถ้ำตับเตา นางฐิติมา  อภัย ครูค.ศ1 อนุมัติ
151 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130886 บ้านหัวฝาย นางสาวกานต์พิชชา   สุยะพอ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
152 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130900 บ้านสินชัย นายบริวัตร  เมธาวิตากุล ครู อนุมัติ
153 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130900 บ้านสินชัย นางสาวสุมัญชรี  วรรณสาร ครู อนุมัติ
154 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130901 บ้านผาแดง วรวิทย์  อินต๊ะแก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
155 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130897 บ้านต้นโชค นายพลกฤต  ศรีนันตา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
156 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130898 บ้านปง ภวิศวร์ศักดิ์  อภิวงค์ ครู คศ.1 อนุมัติ
157 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130898 บ้านปง ทนงศักดิ์  เนตรสมบูรณ์ ครูคศ.2 อนุมัติ
158 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130899 สันติวนา นพพันธ์  ฝั้นหล่อ ครู อนุมัติ
159 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130894 บ้านห้วยไผ่ ภควรรณ  อยู่เย็น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
160 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130895 บ้านใหม่หนองบัว พิทยา  กาสุริยะ ครู อนุมัติ