รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130099 บ้านถ้ำ นางเครือวรรณ  ไชยวัณณ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130100 บ้านเชียงดาว สุนารีย์  พวงสายใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
3 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130100 บ้านเชียงดาว ฉัตรชัย  ศรีไว ครู อนุมัติ
4 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130102 บ้านทุ่งหลุก ภาวนา  โนนทนวงศ์ ครู อนุมัติ
5 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130102 บ้านทุ่งหลุก กรณิกา  อิ่นแก้ว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
6 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130103 บ้านปางแดง นางสาวกนกพร  นาวาเรือน ครู อนุมัติ
7 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130103 บ้านปางแดง สงกรานต์  โปธา ครู อนุมัติ
8 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130095 บ้านทุ่งละคร นางสาวมณฑิรา  ปัญญาราษฎร์ ครู อนุมัติ
9 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130095 บ้านทุ่งละคร นางสาวปิยวรรณ  จันทร์ขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
10 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130096 บ้านดอน นายจงรักษ์  อมรวิไลกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
11 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130098 ชุมชนบ้านวังจ๊อม นายนิรันดร  ทนันชัยบุตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
12 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130098 ชุมชนบ้านวังจ๊อม นางสุกัลยา  งานหมั่น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
13 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130098 ชุมชนบ้านวังจ๊อม นายปัญญา  โป่เมือง ครู อนุมัติ
14 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130115 บ้านห้วยทรายขาว ไกรวิทย์  อภิวงค์งาม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
15 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130116 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง นางสาวศศิวิมล  ไชยเลิศ ครู อนุมัติ
16 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130116 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง วีรพงษ์ คำผง  คำผง ครู อนุมัติ
17 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130109 บ้านแม่กอนใน เอกศิววัชร์  กันทา ครู อนุมัติ
18 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130110 บ้านทุ่งข้าวพวง นางฐิตารีย์  แสงสุวรรณ ครู คศ.3 อนุมัติ
19 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130117 บ้านออน นายประหยัด  คงบุญแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
20 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130117 บ้านออน อภิชาติ   ตุ้ยเกี๋ยง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
21 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130118 บ้านปางเฟือง นางสาวอาภาภิรมย์   ศรีวิชัย ครู คศ.1 อนุมัติ
22 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130119 บ้านแม่ป๋าม ณัฐกร  เจริญศรี ครู อนุมัติ
23 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130120 บ้านปางมะเยา วิลาวัลย์  ชมภูเทพ ครู อนุมัติ
24 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130120 บ้านปางมะเยา เทวินทร์  หน่อแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
25 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130121 มิตรมวลชนเชียงใหม่ นายจักรวาล  จารุรัตนพงษ์ ครู อนุมัติ
26 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130122 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ อรรถพล  ไวมาลี ครู อนุมัติ
27 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130123 บ้านเมืองคอง ชัยยศ  พิทักษ์ศร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
28 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130123 บ้านเมืองคอง รัฐพล  อินไชสา ครู อนุมัติ
29 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130124 บ้านวังมะริว นางสาวอรอุมา  อินฟูลำ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
30 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130125 บ้านหนองบัว ชคัตตรัย  อำไพรัตน์ รกน.ผู้อำนวยการ อนุมัติ
31 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130125 บ้านหนองบัว สุกฤษฏิ์พล  โชติอรรฐพล ครู อนุมัติ
32 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130126 ดอยสามหมื่น นัฐพล  สุขเสาร์ ครู อนุมัติ
33 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130126 ดอยสามหมื่น บุศรินทร์  กันทา ครู อนุมัติ
34 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130111 ชุมชนบ้านเมืองงาย บรรเจิด  วิมลสุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
35 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130111 ชุมชนบ้านเมืองงาย บรรเจิด  วิมลสุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
36 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130111 ชุมชนบ้านเมืองงาย ทัศนัย  ดาวแสง ครูชำนาญการ อนุมัติ
37 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130112 บ้านใหม่ วรรณ์วิภา  ศรีสุวรรณ์ ครูธุรการ อนุมัติ
38 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130112 บ้านใหม่ นายนพดล  ใจบุญ ครูชำนาญการ อนุมัติ
39 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130127 บ้านเมืองนะ อนุสรณ์  ทาอินทร์ ครู อนุมัติ
40 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130128 บ้านอรุโณทัย อุดร  ใจบุญ ครู อนุมัติ
41 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130129 แกน้อยศึกษา ไกรวิทย์  จับใจนาย ครูธุรการ อนุมัติ
42 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130129 แกน้อยศึกษา ยงยุทธ  ชาวน่าน ครูคศ.1 อนุมัติ
43 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130130 บ้านหนองเขียว พิชญา  แสงเมือง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
44 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130130 บ้านหนองเขียว นายจตุลักษณ์  ใจเร็ว ครู อนุมัติ
45 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130130 บ้านหนองเขียว ผกาพันธ์  ใจมา ครู วิทยฐานนะชำนาญการ อนุมัติ
46 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130131 โครงการหลวงแกน้อย ยุทธนันท์   มาแดงสาย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
47 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130132 บ้านรินหลวง ธีระพงศ์  พันธ์ธง ครู อนุมัติ
48 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130132 บ้านรินหลวง วสันต์  ทองเงิน ครู อนุมัติ
49 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130104 บ้านนาหวาย สุวรี  รักประชา ครู อนุมัติ
50 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130104 บ้านนาหวาย นที  ตันกุล ครู อนุมัติ
51 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130107 เบญจม 2 บ้านน้ำรู กชพร  ศรีอ่อน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
52 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130107 เบญจม 2 บ้านน้ำรู นางจินตนา  โกฏิแก้ว ครู อนุมัติ
53 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130091 บ้านแม่แมะ วรัญชิต  กุนุ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
54 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130092 บ้านสันป่าเกี๊ยะ นิติ  วุฒิธนากรกุล ครู อนุมัติ
55 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130084 บ้านป่าบง นายศิลป์ชัย  กาไชย ครู อนุมัติ
56 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130085 วัดจอมคีรี วิลาวัณย์  จิตตาวงศ์ ครู อนุมัติ
57 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130086 บ้านแม่นะ บุณยากร  อมรมนตรี ครู คศ.2 อนุมัติ
58 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130087 บ้านสบคาบ ธัญญ์พิชชา  คำวัง ครู อนุมัติ
59 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130089 บ้านแม่อ้อใน เกวรินทร์  ศรีวิลัย ครู คศ.1 อนุมัติ
60 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130090 วัดปางมะโอ นายวงค์สุพัฒน์  แสนแอ่น ครูธุรการ อนุมัติ
61 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130201 บ้านต้นผึ้ง นางกรรณิการ์  จันสม ครู คศ.1 อนุมัติ
62 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130202 บ้านหัวฝาย นางสุรัตน์  เจริญเมืองมูล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
63 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130204 บ้านป่าบง กิ่งการณ์  ทิพากร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
64 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130206 บ้านโป่งน้ำร้อน ประวิชชา  ยะทา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
65 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130207 บ้านหัวนา นายสุเมธ  บุตรดา ครู อนุมัติ
66 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130208 บ้านม่วงชุม นายสิทธิพงษ์  จันสม ครูชำนาญการ อนุมัติ
67 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130209 บ้านลาน ชาตรี  สาระพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
68 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130209 บ้านลาน นายอดิศักดิ์   มาอินทร์ ครู คศ.2 อนุมัติ
69 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130211 บ้านห้วยหมากเลี่ยม นายธนกฅฤต  หิรัญสิริกร ครู คศ.1 อนุมัติ
70 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130199 บ้านขอบด้ง นายทองสุข  คำหนิ้ว ครู อนุมัติ
71 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130200 บ้านม่อนปิ่น นางสาวศุภรดา  อภิชัย ครู อนุมัติ
72 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130203 บ้านเวียงหวาย นิตยา  ยงค์เขตการณ์ ครูผู้่ช่วย อนุมัติ
73 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130203 บ้านเวียงหวาย อดิเรก  ปินคำ ครูชำนาญการ อนุมัติ
74 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130218 บ้านสันม่วง นายวิธวินท์  มูลปราการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
75 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130218 บ้านสันม่วง เจตสุภา  ใหนาค ครู อนุมัติ
76 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130219 บ้านแม่ข่า วิลาวัลย์  ชมสวน ครูชำนาญการ อนุมัติ
77 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130221 บ้านดงป่าลัน รัชนีวรรณ  ผ่องพรรณ์ ครู อนุมัติ
78 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130222 บ้านสันต้นเปา นางศิระกาญจน์  กันธิยะ ธุรการ อนุมัติ
79 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130228 บ้านปางปอย นายถนุพันธ์  มูลเจริญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
80 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130228 บ้านปางปอย นาย  ฉัตรชัย จันทร์หอม อนุมัติ
81 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130224 บ้านโป่งนก อาภรณ์  ลุนละวัน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
82 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130225 บ้านห้วยไคร้ จารุณี  ศรีกันยา ครู คศ1 อนุมัติ
83 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130225 บ้านห้วยไคร้ ธนากษิณ  โนสุ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
84 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130226 บ้านแม่คะ ปัฏฐวัจน์ เฟื่องเพ็ชร  เฟื่องเพ็ชร ครูชำนาญการ อนุมัติ
85 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130227 บ้านเหมืองแร่ อานนท์  ก๋าบุตร์ ครู อนุมัติ
86 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130192 บ้านทุ่งหลุก นางตติญาภรณ์   อินคต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
87 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130193 บ้านยาง นางรัชนิฎา  ศรีคลังไพร ครู คศ.3 อนุมัติ
88 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130194 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 นางสาวศศิธร  ทาสี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
89 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130195 บ้านห้วยห้อม สุมาลิน  เลาย่าง ครู คศ.1 อนุมัติ
90 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130195 บ้านห้วยห้อม นางเรวดี  จันต๊ะพรม ครูชำนาญการ อนุมัติ
91 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130196 บ้านหนองขวาง บานเย็น  ไชยศรี ครู คศ.3 อนุมัติ
92 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130197 บ้านหลวง นางสาวสุกัลญา  เกตุสุจา ครู คศ.1 อนุมัติ
93 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130198 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวฐิติพร  โพธิ์จุมพล ครู คศ.1 อนุมัติ
94 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130198 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกุลธร  ดอนแก้ว ครู อนุมัติ
95 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130223 วิรุณเทพ นางสาวนารดา  กลิ่นคุณธรรม ครู อนุมัติ
96 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130190 บ้านแม่งอนกลาง เดือนเพ็ญ  พีรวรรธนเมธาวี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
97 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130189 บ้านสันป่าแดง อภิชาติ  ธิป๋า ครู อนุมัติ
98 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130184 บ้านปางสัก สิณมหัฒฆ์  มณีรัตน์พร ครู คศ.1 อนุมัติ
99 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130185 บ้านแม่สูนน้อย นายเจตติพงค์  ปืนตา ครู อนุมัติ
100 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130185 บ้านแม่สูนน้อย ภูวดล  กุมารแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
101 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130186 บ้านต้นส้าน ธเนศ  ประยูรสุข ครู อนุมัติ
102 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130187 บ้านหนองยาว นายนคร   บุญเกิดไวย์ ครู คศ.1 อนุมัติ
103 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130183 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง พรรณี  วังพฤกษ์ ครู อนุมัติ
104 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130235 บ้านห้วยเฮี่ยน ชนนิกานต์  ทองขันนาค ธุรการ อนุมัติ
105 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130235 บ้านห้วยเฮี่ยน รัชติกาล  โปธา ครู อนุมัติ
106 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130233 บ้านแม่ใจ นางสาวภัณฑิรา  ศรีใจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
107 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130233 บ้านแม่ใจ นางสาวภัณฑิรา  ศรีใจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
108 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130234 บ้านห้วยบอน ดวงใจ  เชหมือ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
109 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130181 บ้านโป่งถืบ นางสาวปรียนันท์  ทิพากร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
110 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130181 บ้านโป่งถืบ นายนราเมศ  กุลสุวรรณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
111 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130231 บ้านหนองตุ้ม วรรณระวี  แสนสุวรรณ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
112 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130232 บ้านศรีดอนชัย ธำรงค์  วาสนาวณิช ครู อนุมัติ
113 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130232 บ้านศรีดอนชัย นางจิราพร  พูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
114 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130232 บ้านศรีดอนชัย ทรงพล  กันแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
115 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130178 บ้านเวียงฝาง ภราดร  พิมลวิชยากิจ ครูชำนาญการ อนุมัติ
116 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130178 บ้านเวียงฝาง คมสันต์  สมฤทธิ์ ครู คศ.๑ อนุมัติ
117 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130179 บ้านสันทรายคองน้อย ดวงพร  วันคำ พนักงานราชการ อนุมัติ
118 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130179 บ้านสันทรายคองน้อย นิภาพร  ธิใจ ครู คศ.1 อนุมัติ
119 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130179 บ้านสันทรายคองน้อย สุกัญญา   เพชรศรี ครู อนุมัติ
120 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130215 บ้านสันต้นดู่ วัทธิกร  แสงใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
121 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130215 บ้านสันต้นดู่ กาญจนา   พงษ์เต้า เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
122 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130216 บ้านห้วยงูกลาง พิพัฒน์  สรรพสุข ครู อนุมัติ
123 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130216 บ้านห้วยงูกลาง นายณัฏฐ์  จันทร์หล้า ครู อนุมัติ
124 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130216 บ้านห้วยงูกลาง นายธิติบดินทร์  สมเพ็ญ ครู อนุมัติ
125 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130212 วัดนันทาราม จันทนา  แก้วคำ ครูชำนาญการ อนุมัติ
126 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130213 บ้านสันทราย คชาภรณ์  อินทะชัย ครู คศ.1 อนุมัติ
127 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130214 วัดศรีบุญเรือง บุญเจิด  สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
128 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130467 วัดห้วยน้ำเย็น อาสา  แก้วติ๊บ ครู อนุมัติ
129 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130469 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ นางสาวปิณฑิรา  พรหมนุชานนท์ ครู อนุมัติ
130 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130470 บ้านท่ามะแกง พัชยา  โชตินนชัย ครู อนุมัติ
131 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130505 บ้านห้วยปู นายปณิธาน  วิมลพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
132 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130505 บ้านห้วยปู นางนิศานาถ  เที่ยงออน ครู อนุมัติ
133 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130506 เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พรชัย  นุ่มวงษ์ ครู อนุมัติ
134 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130506 เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สัญญา  ช่างคำมูล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
135 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130509 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 นายเอกนรินทร์  คล้ายหริ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
136 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130471 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 นายสมนึก  อินหวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ อนุมัติ
137 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130471 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 อภิชาติ  สุวพงษ์ ครู อนุมัติ
138 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130472 บ้านห้วยศาลา สุนทรี  ศิริภูวนันท์ ครู อนุมัติ
139 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130472 บ้านห้วยศาลา ฐิติพร  พรหมงาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
140 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130473 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม ณัฐพันธ์  ยิฏฐะสิริ ครู คศ.2 อนุมัติ
141 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130474 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) นางสาวจันทนา  กองอรินทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
142 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130475 บ้านสุขฤทัย นางสาวนิชนันท์   กันทะอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
143 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130476 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 นายเอกพันธ์  ทนันไชย ครู อนุมัติ
144 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130494 บ้านหลวง วิภาวรรณ   สุราช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
145 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130494 บ้านหลวง ปัทมา  จันทรา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
146 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130494 บ้านหลวง นางสาวสายทอง  ผิวตอง ครู อนุมัติ
147 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130495 บ้านป่าก๊อ กรรณิการ์   ผัดก๋า ครู อนุมัติ
148 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130496 บ้านป่าแดง นางสาวอมลสิริ  ผลปัญญา ครู คศ.1 อนุมัติ
149 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130496 บ้านป่าแดง จริยา  อาจองกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
150 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130502 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) นายไกรวิชญ์  ผลบุญ ครู อนุมัติ
151 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130502 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) พัชรินทร์  อินขาน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
152 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130503 บ้านปางต้นเดื่อ นายวัฒนพงษ์  บุญหมั่น ครู คศ.2 อนุมัติ
153 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130504 บ้านสันป่าเหียว เอกราช  ท่วมฤทธิ์ ครูผู้สอน อนุมัติ
154 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130479 บ้านหนองขี้นกยาง อากร  บุญหมั่น ครู คศ.3 อนุมัติ
155 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130484 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย นายฐิติ  นวชุติวงศ์ ครู อนุมัติ
156 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130484 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย สาธิต  หนูอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
157 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130485 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 อัจฉรา  คำปา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
158 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130488 บ้านห้วยคอกหมู จุฑารัตน์  ธีสา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
159 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130477 ชุมชนบ้านคาย วิทยา  ศรีวิลัย ครู คศ.2 อนุมัติ
160 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130477 ชุมชนบ้านคาย นางชวนพิศ  คล้ายหริ่ม ครูชำนาญการ อนุมัติ
161 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130478 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) กิตติ  กันทะวงค์ ครู คศ.1 อนุมัติ
162 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130480 บ้านห้วยม่วง จุฑามาศ  พวงจันทร์ต๊ะ ครู คศ.1 อนุมัติ
163 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130480 บ้านห้วยม่วง นายปรัชญา  ไชยวงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
164 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130481 บ้านฮ่างต่ำ เกษศรินทร์  ใบตัน ครู คศ.1 อนุมัติ
165 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130510 บ้านแม่สาว เรวัฒน์  ไชยบาล ครู อนุมัติ
166 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130510 บ้านแม่สาว ธีราภรณ์  อภัย ครู อนุมัติ
167 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130510 บ้านแม่สาว จิรัฐติกาล  บุญสนอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
168 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130512 บ้านโป่งไฮ นางศิรประภา  ธานี ครู อนุมัติ
169 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130513 บ้านห้วยป่าซาง ปริศนา  มะโนการ ครู อนุมัติ
170 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130514 บ้านดง ชวิกา  จันทร์ธีระโรจน์ ครู คศ.1 อนุมัติ
171 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130515 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง นายประหยัด  โกฎแก้ว ครู อนุมัติ
172 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130515 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง นายกิตติศักดิ์  จันทร์หล่ม ครู อนุมัติ
173 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130516 บ้านสันป่าข่า ศิรินุช  ลาภิวงค์ ครู คศ.3 อนุมัติ
174 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130500 บ้านดอนชัย นัฐพงษ์  วัชรากรศิริ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
175 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130500 บ้านดอนชัย นายสุทิน  กาละวัน ครู อนุมัติ
176 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130490 บ้านโละ อาทิตย์  ทองสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
177 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130491 บ้านสันปอธง จุฑารัตน์  ใจอาษา ครู อนุมัติ
178 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130493 บ้านสันต้นหมื้อ พัชรี  แสงทอง ครู อนุมัติ
179 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130493 บ้านสันต้นหมื้อ วิทวัฒน์  ณวรรณมา ครู อนุมัติ
180 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130874 บ้านเปียงหลวง นางสาวเบญจพร  อินปั๋นแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
181 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130874 บ้านเปียงหลวง ดวงดี  เป็งสุรินทร์ ครู อนุมัติ
182 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130875 บ้านจอง นราวิชญ์  จันทร์อินทร์ ครู คศ.1 อนุมัติ
183 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130876 บ้านห้วยไคร้ อรุณี  ใหม่ดี ครู อนุมัติ
184 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130876 บ้านห้วยไคร้ นางสาวจีราภา  อินตา ครุ อนุมัติ
185 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130879 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาวปุญญพัฒน์  จันสา ครูคศ.1 อนุมัติ
186 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130869 บ้านกองลม เขมณิกา  อมรศักดิ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
187 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130870 บ้านเวียงแหง ปวินตรา  นันตา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
188 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130870 บ้านเวียงแหง ว่าที่ร.ต.หญิงหงษ์หยก  ยอดแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
189 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130870 บ้านเวียงแหง นางาสวนฤมล  ขันเบาะ ครูผุ้ช่วย อนุมัติ
190 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130871 บ้านนามน นายประเทือง  จันทร์แก้ว ครู คศ.๑ อนุมัติ
191 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130878 บ้านปางป๋อ ปิยะดา  ครองสมบัติ ครู อนุมัติ
192 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130878 บ้านปางป๋อ วัชระ  อินปิก ครู อนุมัติ
193 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130877 บ้านม่วงป๊อก นายอัฐกานต์   เติ๊กทอน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
194 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130889 บ้านปงตำ มัลลิกา  บัวนุ่ม ครู อนุมัติ
195 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130890 บ้านห้วยบง เอกรินทร์  สันติสว่างกุล ครู คศ.3 อนุมัติ
196 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130892 วัดอรัญญวาสี สุรเดช  แก้วปัญญา ครูธุรการ อนุมัติ
197 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130893 วัดบ้านท่า นางสาวเจนจิรา  บุญชู ครู อนุมัติ
198 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130904 บ้านแม่ทะลบ อำไพ  ทานา ครู อนุมัติ
199 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130905 วัดป่าแดง นางศิริพร  ไพศาลนิรันดร์กุล ครูคศ.1 อนุมัติ
200 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130906 บ้านป่างิ้ว วีระพันธ์  จอมจิตร ครู อนุมัติ
201 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130906 บ้านป่างิ้ว หทัยวรรณ   สิงห์ใจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
202 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130907 บ้านห้วยต้นตอง นริศรา  ชุ่มเรือน ครู อนุมัติ
203 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130907 บ้านห้วยต้นตอง ว่าที่ร้อยตรีภูวนัย  งามรูป ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
204 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130888 บ้านเวียงผาพัฒนา นางศิรินันท์  คำวงค์ปิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
205 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130888 บ้านเวียงผาพัฒนา ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ  ทองกำเหนิด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
206 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130880 บ้านแม่ขิ นางสาวนันทนา  วรรณชัย ครูชำนาญการ อนุมัติ
207 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130881 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ศรีวรรณ์  ศรีวิชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
208 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130882 บ้านอ่าย พิมประภา  มูลก้อนแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
209 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130882 บ้านอ่าย ธันยารัศม์  ธรรมสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
210 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130884 บ้านถ้ำตับเตา นางลัดดา  บุญศิลปไทย ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
211 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130884 บ้านถ้ำตับเตา นางฐิติมา  อภัย ครูค.ศ1 อนุมัติ
212 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130886 บ้านหัวฝาย นางสาวกานต์พิชชา   สุยะพอ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
213 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130886 บ้านหัวฝาย ภัทรานิษฐ์  อาภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
214 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130900 บ้านสินชัย นางสาวสุมัญชรี  วรรณสาร ครู อนุมัติ
215 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130900 บ้านสินชัย นายบริวัตร  เมธาวิตากุล ครู อนุมัติ
216 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130901 บ้านผาแดง วรวิทย์  อินต๊ะแก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
217 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130897 บ้านต้นโชค นายพลกฤต  ศรีนันตา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
218 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130898 บ้านปง ทนงศักดิ์  เนตรสมบูรณ์ ครูคศ.2 อนุมัติ
219 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130898 บ้านปง ภวิศวร์ศักดิ์  อภิวงค์ ครู คศ.1 อนุมัติ
220 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130899 สันติวนา นพพันธ์  ฝั้นหล่อ ครู อนุมัติ
221 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130894 บ้านห้วยไผ่ ภควรรณ  อยู่เย็น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
222 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130895 บ้านใหม่หนองบัว พิทยา  กาสุริยะ ครู อนุมัติ
223 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130895 บ้านใหม่หนองบัว ดวงเดือน  ลัยยะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ