รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130099 : บ้านถ้ำ นางเครือวรรณ  ไชยวัณณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
2 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130100 : บ้านเชียงดาว สุนารีย์  พวงสายใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130100 : บ้านเชียงดาว ฉัตรชัย  ศรีไว ครู
4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130102 : บ้านทุ่งหลุก ภาวนา  โนนทนวงศ์ ครู
5 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130102 : บ้านทุ่งหลุก กรณิกา  อิ่นแก้ว ธุรการโรงเรียน
6 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130103 : บ้านปางแดง นางสาวกนกพร  นาวาเรือน ครู
7 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130095 : บ้านทุ่งละคร นางสาวมณฑิรา  ปัญญาราษฎร์ ครู
8 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130096 : บ้านดอน นายจงรักษ์  อมรวิไลกุล ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130098 : ชุมชนบ้านวังจ๊อม นายนิรันดร  ทนันชัยบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130098 : ชุมชนบ้านวังจ๊อม นายปัญญา  โป่เมือง ครู
11 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130098 : ชุมชนบ้านวังจ๊อม นางสุกัลยา  งานหมั่น ครูชำนาญการพิเศษ
12 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130115 : บ้านห้วยทรายขาว ไกรวิทย์  อภิวงค์งาม ครูอัตราจ้าง
13 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130116 : พัฒนาต้นน้ำขุนคอง นางสาวศศิวิมล  ไชยเลิศ ครู
14 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130116 : พัฒนาต้นน้ำขุนคอง วีรพงษ์ คำผง  คำผง ครู
15 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130109 : บ้านแม่กอนใน เอกศิววัชร์  กันทา ครู
16 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130110 : บ้านทุ่งข้าวพวง นางฐิตารีย์  แสงสุวรรณ ครู คศ.3
17 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130117 : บ้านออน นายประหยัด  คงบุญแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
18 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130117 : บ้านออน อภิชาติ   ตุ้ยเกี๋ยง ครูผู้ช่วย
19 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130118 : บ้านปางเฟือง นางสาวอาภาภิรมย์   ศรีวิชัย ครู คศ.1
20 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130119 : บ้านแม่ป๋าม ณัฐกร  เจริญศรี ครู
21 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130120 : บ้านปางมะเยา วิลาวัลย์  ชมภูเทพ ครู
22 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130120 : บ้านปางมะเยา เทวินทร์  หน่อแก้ว ครูผู้ช่วย
23 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130121 : มิตรมวลชนเชียงใหม่ นายจักรวาล  จารุรัตนพงษ์ ครู
24 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130122 : บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ อรรถพล  ไวมาลี ครู
25 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130123 : บ้านเมืองคอง รัฐพล  อินไชสา ครู
26 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130123 : บ้านเมืองคอง ชัยยศ  พิทักษ์ศร ครูผู้ช่วย
27 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130124 : บ้านวังมะริว นางสาวอรอุมา  อินฟูลำ ครู ชำนาญการพิเศษ
28 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130125 : บ้านหนองบัว สุกฤษฏิ์พล  โชติอรรฐพล ครู
29 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130125 : บ้านหนองบัว ชคัตตรัย  อำไพรัตน์ รกน.ผู้อำนวยการ
30 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130126 : ดอยสามหมื่น บุศรินทร์  กันทา ครู
31 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130126 : ดอยสามหมื่น นัฐพล  สุขเสาร์ ครู
32 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130111 : ชุมชนบ้านเมืองงาย บรรเจิด  วิมลสุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130111 : ชุมชนบ้านเมืองงาย ทัศนัย  ดาวแสง ครูชำนาญการ
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130111 : ชุมชนบ้านเมืองงาย บรรเจิด  วิมลสุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียน
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130112 : บ้านใหม่ วรรณ์วิภา  ศรีสุวรรณ์ ครูธุรการ
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130112 : บ้านใหม่ นายนพดล  ใจบุญ ครูชำนาญการ
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130127 : บ้านเมืองนะ อนุสรณ์  ทาอินทร์ ครู
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130128 : บ้านอรุโณทัย อุดร  ใจบุญ ครู
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130129 : แกน้อยศึกษา ยงยุทธ  ชาวน่าน ครูคศ.1
40 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130129 : แกน้อยศึกษา ไกรวิทย์  จับใจนาย ครูธุรการ
41 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130130 : บ้านหนองเขียว ผกาพันธ์  ใจมา ครู วิทยฐานนะชำนาญการ
42 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130130 : บ้านหนองเขียว นายจตุลักษณ์  ใจเร็ว ครู
43 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130130 : บ้านหนองเขียว พิชญา  แสงเมือง ครูผู้ช่วย
44 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130131 : โครงการหลวงแกน้อย ยุทธนันท์   มาแดงสาย ครูผู้ช่วย
45 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130132 : บ้านรินหลวง ธีระพงศ์  พันธ์ธง ครู
46 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130132 : บ้านรินหลวง วสันต์  ทองเงิน ครู
47 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130104 : บ้านนาหวาย สุวรี  รักประชา ครู
48 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130104 : บ้านนาหวาย นที  ตันกุล ครู
49 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130107 : เบญจม 2 บ้านน้ำรู กชพร  ศรีอ่อน ครูผู้ช่วย
50 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130107 : เบญจม 2 บ้านน้ำรู นางจินตนา  โกฏิแก้ว ครู
51 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130091 : บ้านแม่แมะ วรัญชิต  กุนุ ครูอัตราจ้าง
52 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130092 : บ้านสันป่าเกี๊ยะ นิติ  วุฒิธนากรกุล ครู
53 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130084 : บ้านป่าบง นายศิลป์ชัย  กาไชย ครู
54 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130085 : วัดจอมคีรี วิลาวัณย์  จิตตาวงศ์ ครู
55 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130086 : บ้านแม่นะ บุณยากร  อมรมนตรี ครู คศ.2
56 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130087 : บ้านสบคาบ ธัญญ์พิชชา  คำวัง ครู
57 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130089 : บ้านแม่อ้อใน เกวรินทร์  ศรีวิลัย ครู คศ.1
58 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130090 : วัดปางมะโอ นายวงค์สุพัฒน์  แสนแอ่น ครูธุรการ
59 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130201 : บ้านต้นผึ้ง นางกรรณิการ์  จันสม ครู คศ.1
60 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130202 : บ้านหัวฝาย นางสุรัตน์  เจริญเมืองมูล ครูชำนาญการพิเศษ
61 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130204 : บ้านป่าบง กิ่งการณ์  ทิพากร ครูผู้ช่วย
62 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130206 : บ้านโป่งน้ำร้อน ประวิชชา  ยะทา ครูชำนาญการพิเศษ
63 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130207 : บ้านหัวนา นายสุเมธ  บุตรดา ครู
64 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130208 : บ้านม่วงชุม นายสิทธิพงษ์  จันสม ครูชำนาญการ
65 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130209 : บ้านลาน นายอดิศักดิ์   มาอินทร์ ครู คศ.2
66 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130209 : บ้านลาน ชาตรี  สาระพันธ์ ครูผู้ช่วย
67 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130211 : บ้านห้วยหมากเลี่ยม นายธนกฅฤต  หิรัญสิริกร ครู คศ.1
68 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130199 : บ้านขอบด้ง นายทองสุข  คำหนิ้ว ครู
69 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130200 : บ้านม่อนปิ่น นางสาวศุภรดา  อภิชัย ครู
70 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130203 : บ้านเวียงหวาย นิตยา  ยงค์เขตการณ์ ครูผู้่ช่วย
71 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130203 : บ้านเวียงหวาย อดิเรก  ปินคำ ครูชำนาญการ
72 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130218 : บ้านสันม่วง เจตสุภา  ใหนาค ครู
73 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130218 : บ้านสันม่วง นายวิธวินท์  มูลปราการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
74 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130219 : บ้านแม่ข่า วิลาวัลย์  ชมสวน ครูชำนาญการ
75 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130221 : บ้านดงป่าลัน รัชนีวรรณ  ผ่องพรรณ์ ครู
76 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130222 : บ้านสันต้นเปา นางศิระกาญจน์  กันธิยะ ธุรการ
77 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130228 : บ้านปางปอย นายถนุพันธ์  มูลเจริญ ครูผู้ช่วย
78 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130228 : บ้านปางปอย นาย  ฉัตรชัย จันทร์หอม
79 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130224 : บ้านโป่งนก อาภรณ์  ลุนละวัน ครูชำนาญการพิเศษ
80 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130225 : บ้านห้วยไคร้ ธนากษิณ  โนสุ ครูผู้ช่วย
81 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130225 : บ้านห้วยไคร้ จารุณี  ศรีกันยา ครู คศ1
82 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130226 : บ้านแม่คะ ปัฏฐวัจน์ เฟื่องเพ็ชร  เฟื่องเพ็ชร ครูชำนาญการ
83 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130227 : บ้านเหมืองแร่ อานนท์  ก๋าบุตร์ ครู
84 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130192 : บ้านทุ่งหลุก นางตติญาภรณ์   อินคต ครูผู้ช่วย
85 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130193 : บ้านยาง นางรัชนิฎา  ศรีคลังไพร ครู คศ.3
86 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130194 : เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 นางสาวศศิธร  ทาสี เจ้าหน้าที่ธุรการ
87 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130195 : บ้านห้วยห้อม สุมาลิน  เลาย่าง ครู คศ.1
88 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130195 : บ้านห้วยห้อม นางเรวดี  จันต๊ะพรม ครูชำนาญการ
89 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130196 : บ้านหนองขวาง บานเย็น  ไชยศรี ครู คศ.3
90 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130197 : บ้านหลวง นางสาวสุกัลญา  เกตุสุจา ครู คศ.1
91 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130198 : เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกุลธร  ดอนแก้ว ครู
92 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130198 : เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวฐิติพร  โพธิ์จุมพล ครู คศ.1
93 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130223 : วิรุณเทพ นางสาวนารดา  กลิ่นคุณธรรม ครู
94 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130190 : บ้านแม่งอนกลาง เดือนเพ็ญ  พีรวรรธนเมธาวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
95 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130189 : บ้านสันป่าแดง อภิชาติ  ธิป๋า ครู
96 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130184 : บ้านปางสัก สิณมหัฒฆ์  มณีรัตน์พร ครู คศ.1
97 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130185 : บ้านแม่สูนน้อย นายเจตติพงค์  ปืนตา ครู
98 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130185 : บ้านแม่สูนน้อย ภูวดล  กุมารแก้ว ครูผู้ช่วย
99 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130186 : บ้านต้นส้าน ธเนศ  ประยูรสุข ครู
100 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130187 : บ้านหนองยาว นายนคร   บุญเกิดไวย์ ครู คศ.1
101 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130183 : ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง พรรณี  วังพฤกษ์ ครู
102 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130235 : บ้านห้วยเฮี่ยน ชนนิกานต์  ทองขันนาค ธุรการ
103 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130235 : บ้านห้วยเฮี่ยน รัชติกาล  โปธา ครู
104 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130233 : บ้านแม่ใจ นางสาวภัณฑิรา  ศรีใจ ครูผู้ช่วย
105 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130233 : บ้านแม่ใจ นางสาวภัณฑิรา  ศรีใจ ครูผู้ช่วย
106 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130234 : บ้านห้วยบอน ดวงใจ  เชหมือ ครูผู้ช่วย
107 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130181 : บ้านโป่งถืบ นางสาวปรียนันท์  ทิพากร ครูผู้ช่วย
108 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130181 : บ้านโป่งถืบ นายนราเมศ  กุลสุวรรณ ครูผู้ช่วย
109 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130231 : บ้านหนองตุ้ม เปมิกา  ธิดา ธุรการ
110 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130231 : บ้านหนองตุ้ม วรรณระวี  แสนสุวรรณ์ ครูอัตราจ้าง
111 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130232 : บ้านศรีดอนชัย นางจิราพร  พูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
112 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130232 : บ้านศรีดอนชัย ธำรงค์  วาสนาวณิช ครู
113 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130232 : บ้านศรีดอนชัย ทรงพล  กันแก้ว ครูผู้ช่วย
114 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130178 : บ้านเวียงฝาง ภราดร  พิมลวิชยากิจ ครูชำนาญการ
115 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130178 : บ้านเวียงฝาง คมสันต์  สมฤทธิ์ ครู คศ.๑
116 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130179 : บ้านสันทรายคองน้อย ดวงพร  วันคำ พนักงานราชการ
117 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130179 : บ้านสันทรายคองน้อย สุกัญญา   เพชรศรี ครู
118 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130179 : บ้านสันทรายคองน้อย นิภาพร  ธิใจ ครู คศ.1
119 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130215 : บ้านสันต้นดู่ วัทธิกร  แสงใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
120 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130215 : บ้านสันต้นดู่ กาญจนา   พงษ์เต้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
121 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130216 : บ้านห้วยงูกลาง พิพัฒน์  สรรพสุข ครู
122 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130216 : บ้านห้วยงูกลาง นายธิติบดินทร์  สมเพ็ญ ครู
123 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130216 : บ้านห้วยงูกลาง นายณัฏฐ์  จันทร์หล้า ครู
124 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130212 : วัดนันทาราม จันทนา  แก้วคำ ครูชำนาญการ
125 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130213 : บ้านสันทราย คชาภรณ์  อินทะชัย ครู คศ.1
126 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130214 : วัดศรีบุญเรือง บุญเจิด  สมบูรณ์ ครู
127 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130467 : วัดห้วยน้ำเย็น อาสา  แก้วติ๊บ ครู
128 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130469 : ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ นายณฐพงศ์  ติ๊บปิง ครู
129 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130469 : ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ นางสาวปิณฑิรา  พรหมนุชานนท์ ครู
130 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130470 : บ้านท่ามะแกง พัชยา  โชตินนชัย ครู
131 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130505 : บ้านห้วยปู นายปณิธาน  วิมลพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
132 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130505 : บ้านห้วยปู นางนิศานาถ  เที่ยงออน ครู
133 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130506 : เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สัญญา  ช่างคำมูล ครูชำนาญการพิเศษ
134 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130506 : เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พรชัย  นุ่มวงษ์ ครู
135 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130509 : ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 นายเอกนรินทร์  คล้ายหริ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
136 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130471 : เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 อภิชาติ  สุวพงษ์ ครู
137 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130471 : เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 นายสมนึก  อินหวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙
138 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130472 : บ้านห้วยศาลา สุนทรี  ศิริภูวนันท์ ครู
139 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130472 : บ้านห้วยศาลา ฐิติพร  พรหมงาม ครูผู้ช่วย
140 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130473 : โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม ณัฐพันธ์  ยิฏฐะสิริ ครู คศ.2
141 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130474 : กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) นางสาวจันทนา  กองอรินทร์ ครูผู้ช่วย
142 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130475 : บ้านสุขฤทัย นางสาวนิชนันท์   กันทะอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
143 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130476 : ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 นายเอกพันธ์  ทนันไชย ครู
144 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130494 : บ้านหลวง วิภาวรรณ   สุราช ครูผู้ช่วย
145 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130494 : บ้านหลวง นางสาวสายทอง  ผิวตอง ครู
146 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130494 : บ้านหลวง ปัทมา  จันทรา ครูอัตราจ้าง
147 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130495 : บ้านป่าก๊อ กรรณิการ์   ผัดก๋า ครู
148 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130496 : บ้านป่าแดง นางสาวอมลสิริ  ผลปัญญา ครู คศ.1
149 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130496 : บ้านป่าแดง จริยา  อาจองกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
150 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130502 : ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) นายไกรวิชญ์  ผลบุญ ครู
151 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130502 : ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) พัชรินทร์  อินขาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
152 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130503 : บ้านปางต้นเดื่อ นายวัฒนพงษ์  บุญหมั่น ครู คศ.2
153 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130504 : บ้านสันป่าเหียว เอกราช  ท่วมฤทธิ์ ครูผู้สอน
154 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130479 : บ้านหนองขี้นกยาง อากร  บุญหมั่น ครู คศ.3
155 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130484 : ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย นายฐิติ  นวชุติวงศ์ ครู
156 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130484 : ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย สาธิต  หนูอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
157 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130485 : ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 อัจฉรา  คำปา ครูผู้ช่วย
158 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130488 : บ้านห้วยคอกหมู จุฑารัตน์  ธีสา ครูผู้ช่วย
159 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130477 : ชุมชนบ้านคาย นางชวนพิศ  คล้ายหริ่ม ครูชำนาญการ
160 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130477 : ชุมชนบ้านคาย วิทยา  ศรีวิลัย ครู คศ.2
161 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130478 : ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) กิตติ  กันทะวงค์ ครู คศ.1
162 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130480 : บ้านห้วยม่วง นายปรัชญา  ไชยวงค์ ครูผู้ช่วย
163 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130480 : บ้านห้วยม่วง จุฑามาศ  พวงจันทร์ต๊ะ ครู คศ.1
164 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130481 : บ้านฮ่างต่ำ เกษศรินทร์  ใบตัน ครู คศ.1
165 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130510 : บ้านแม่สาว เรวัฒน์  ไชยบาล ครู
166 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130510 : บ้านแม่สาว จิรัฐติกาล  บุญสนอง ครูชำนาญการ
167 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130510 : บ้านแม่สาว ธีราภรณ์  อภัย ครู
168 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130512 : บ้านโป่งไฮ นางศิรประภา  ธานี ครู
169 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130513 : บ้านห้วยป่าซาง ปริศนา  มะโนการ ครู
170 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130514 : บ้านดง ชวิกา  จันทร์ธีระโรจน์ ครู คศ.1
171 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130515 : ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง นายกิตติศักดิ์  จันทร์หล่ม ครู
172 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130515 : ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง นายประหยัด  โกฎแก้ว ครู
173 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130516 : บ้านสันป่าข่า ศิรินุช  ลาภิวงค์ ครู คศ.3
174 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130500 : บ้านดอนชัย นัฐพงษ์  วัชรากรศิริ ครูผู้ช่วย
175 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130500 : บ้านดอนชัย นายสุทิน  กาละวัน ครู
176 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130490 : บ้านโละ อาทิตย์  ทองสุวรรณ์ ครู
177 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130491 : บ้านสันปอธง จุฑารัตน์  ใจอาษา ครู
178 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130493 : บ้านสันต้นหมื้อ วิทวัฒน์  ณวรรณมา ครู
179 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130493 : บ้านสันต้นหมื้อ พัชรี  แสงทอง ครู
180 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130874 : บ้านเปียงหลวง นางสาวเบญจพร  อินปั๋นแก้ว ครูผู้ช่วย
181 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130874 : บ้านเปียงหลวง ดวงดี  เป็งสุรินทร์ ครู
182 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130875 : บ้านจอง นราวิชญ์  จันทร์อินทร์ ครู คศ.1
183 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130876 : บ้านห้วยไคร้ นางสาวจีราภา  อินตา ครุ
184 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130876 : บ้านห้วยไคร้ อรุณี  ใหม่ดี ครู
185 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130879 : รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาวปุญญพัฒน์  จันสา ครูคศ.1
186 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130869 : บ้านกองลม เขมณิกา  อมรศักดิ์ ครู คศ.2
187 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130870 : บ้านเวียงแหง ปวินตรา  นันตา ครูชำนาญการพิเศษ
188 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130870 : บ้านเวียงแหง ว่าที่ร.ต.หญิงหงษ์หยก  ยอดแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ
189 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130870 : บ้านเวียงแหง นางาสวนฤมล  ขันเบาะ ครูผุ้ช่วย
190 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130871 : บ้านนามน นายประเทือง  จันทร์แก้ว ครู คศ.๑
191 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130878 : บ้านปางป๋อ วัชระ  อินปิก ครู
192 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130878 : บ้านปางป๋อ ปิยะดา  ครองสมบัติ ครู
193 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130877 : บ้านม่วงป๊อก นายอัฐกานต์   เติ๊กทอน ครูผู้ช่วย
194 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130889 : บ้านปงตำ มัลลิกา  บัวนุ่ม ครู
195 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130890 : บ้านห้วยบง เอกรินทร์  สันติสว่างกุล ครู คศ.3
196 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130892 : วัดอรัญญวาสี สุรเดช  แก้วปัญญา ครูธุรการ
197 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130893 : วัดบ้านท่า นางสาวเจนจิรา  บุญชู ครู
198 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130904 : บ้านแม่ทะลบ อำไพ  ทานา ครู
199 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130905 : วัดป่าแดง นางศิริพร  ไพศาลนิรันดร์กุล ครูคศ.1
200 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130906 : บ้านป่างิ้ว หทัยวรรณ   สิงห์ใจ ครูชำนาญการพิเศษ
201 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130906 : บ้านป่างิ้ว วีระพันธ์  จอมจิตร ครู
202 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130907 : บ้านห้วยต้นตอง นริศรา  ชุ่มเรือน ครู
203 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130907 : บ้านห้วยต้นตอง ว่าที่ร้อยตรีภูวนัย  งามรูป ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
204 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130888 : บ้านเวียงผาพัฒนา ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ  ทองกำเหนิด ครูผู้ช่วย
205 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130888 : บ้านเวียงผาพัฒนา นางศิรินันท์  คำวงค์ปิน ครูชำนาญการพิเศษ
206 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130880 : บ้านแม่ขิ นางสาวนันทนา  วรรณชัย ครูชำนาญการ
207 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130881 : ชุมชนวัดศรีดงเย็น ศรีวรรณ์  ศรีวิชัย ครูชำนาญการพิเศษ
208 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130882 : บ้านอ่าย ธันยารัศม์  ธรรมสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
209 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130882 : บ้านอ่าย พิมประภา  มูลก้อนแก้ว ครูผู้ช่วย
210 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130884 : บ้านถ้ำตับเตา นางลัดดา  บุญศิลปไทย ชำนาญการพิเศษ
211 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130884 : บ้านถ้ำตับเตา นางฐิติมา  อภัย ครูค.ศ1
212 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130886 : บ้านหัวฝาย ภัทรานิษฐ์  อาภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
213 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130886 : บ้านหัวฝาย นางสาวกานต์พิชชา   สุยะพอ ครูชำนาญการพิเศษ
214 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130900 : บ้านสินชัย นางสาวสุมัญชรี  วรรณสาร ครู
215 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130900 : บ้านสินชัย นายบริวัตร  เมธาวิตากุล ครู
216 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130901 : บ้านผาแดง วรวิทย์  อินต๊ะแก้ว ครูชำนาญการ
217 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130897 : บ้านต้นโชค นายพลกฤต  ศรีนันตา ครูผู้ช่วย
218 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130898 : บ้านปงวิทยาสรรค์ ภวิศวร์ศักดิ์  อภิวงค์ ครู คศ.1
219 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130898 : บ้านปงวิทยาสรรค์ ทนงศักดิ์  เนตรสมบูรณ์ ครูคศ.2
220 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130899 : สันติวนา นพพันธ์  ฝั้นหล่อ ครู
221 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130894 : บ้านห้วยไผ่ ภควรรณ  อยู่เย็น ครูผู้ช่วย
222 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130895 : บ้านใหม่หนองบัว พิทยา  กาสุริยะ ครู
223 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130895 : บ้านใหม่หนองบัว ดวงเดือน  ลัยยะ ธุรการโรงเรียน