รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130664 ต้นแหนหลวงประสิทธิ์วิทยา prontip  baipond ครู อนุมัติ
2 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130665 วัดทุ่งหลุก tanom  boontun ผอ.รร อนุมัติ
3 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130666 ดอนชัยวิทยาคาร pattama  inthep ครู อนุมัติ
4 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130684 วัดช่างกระดาษ สุวิชา  เจริญเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
5 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130684 วัดช่างกระดาษ นิภาภรณ์  ไชยโสภา ธุรการ อนุมัติ
6 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130687 บ้านแม่กุ้งหลวง นิตยา  เรือนงาม ครู อนุมัติ
7 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130682 วัดสว่างอารมณ์ khrevwan  punya ครู อนุมัติ
8 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130683 บ้านหัวริน จันทร์ฉาย  ทองอาภรณ์ ครู อนุมัติ
9 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130683 บ้านหัวริน นางสาวจันทร์จิรา  ปันเรือน ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
10 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130683 บ้านหัวริน นางสาววิรัญญา   จันต๊ะวงศ์ ธุรการ อนุมัติ
11 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130675 วัดน้ำบ่อหลวง นายบุญช่วย  อุดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง อนุมัติ
12 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130675 วัดน้ำบ่อหลวง นายดำรงค์  สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
13 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130659 วัดท้องฝาย ธนากร  แสงอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้องฝาย อนุมัติ
14 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130660 บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) tun  lokkumlue ครู อนุมัติ
15 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130661 วัดท่ากาน อันทิกา  ปรีดาพงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
16 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130661 วัดท่ากาน นางอรอนงค์  บุญเจริญ ครู อนุมัติ
17 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130663 วัดสามหลัง นางสุกัญญา  เชื้อหมั้น ครูคศ.3 อนุมัติ
18 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130644 วัดท่าโป่ง สุภาพร  ละอูม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
19 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130647 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา ทรัพย์ศิริ  สุใจคำ ครูธุรการ อนุมัติ
20 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130647 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา นายสำเร็จ  ไชยวัณณ์ ครู อนุมัติ
21 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130649 บ้านเปียง อำไพ  ตุ่นวัน ครู อนุมัติ
22 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130640 บ้านร่องน้ำ ชาตรี  ศรีล้อม ธุรการ อนุมัติ
23 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130641 วัดดงป่างิ้ว นายเจริญ  พรหมแก้ว ครู อนุมัติ
24 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130641 วัดดงป่างิ้ว สมพล  ถนอมเสียง ครู อนุมัติ
25 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130643 บ้านม่วงพี่น้อง นางสาวประภา  ดวงเขตต์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
26 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130668 วัดโรงวัว sarinya  srinanta ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
27 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130650 วัดกู่คำ สุครอง  แสงสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
28 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130650 วัดกู่คำ sukrong  sangsuwan ครู อนุมัติ
29 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130650 วัดกู่คำ วราภรณ์  อารีมิตร ครูคศ.2 อนุมัติ
30 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130656 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา สุภาภรณ์  ตั้งธนวุฒิเวทย์ ครู อนุมัติ
31 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130656 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา สมหวัง  จำปามูล ครู อนุมัติ
32 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130652 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นางรัชฎา  เรียนมั่น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
33 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130652 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สุกัญญา  สิงห์กี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
34 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130655 วัดอุเม็ง นายวิรัตน์  จันทร์ไชยศรี ครู อนุมัติ
35 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130655 วัดอุเม็ง นายเกรียงไกร  ชำนาญค้า ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
36 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130678 บ้านห้วยส้ม พรทิพย์  เปี้ยกันทา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
37 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130735 วัดขุนคง อิสราภรณ์  ทิพย์วงค์ ครู อนุมัติ
38 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130736 บ้านท่าขุนคง จีราพรรณ  ใจเถิง ครู อนุมัติ
39 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130730 บ้านแสนตอ นางนิดา  สุภัคธนะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
40 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130732 บ้านน้ำแพร่ สุวิทย์  จันทร์ตา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
41 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130746 บ้านปง รำจวน  จักษุแก้ว ครู อนุมัติ
42 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130746 บ้านปง นายณรงค์   ก้อนแหวน ครู คศ.1 อนุมัติ
43 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130747 วัดคีรีเขต อัจฉราพร  กันทา ธุรการ อนุมัติ
44 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130747 วัดคีรีเขต กรรณิการ์  จิตติวรเชษฐ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
45 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130747 วัดคีรีเขต นางชูศรี  ไวโย ครู อนุมัติ
46 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130748 วัดประชาเกษม วรลักษณ์  คำทอง ครู อนุมัติ
47 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130748 วัดประชาเกษม ธีรพิชญ์   เตปา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
48 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130759 วัดช่างคำ ชานนท์  นันไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
49 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130759 วัดช่างคำ ชุติกาญจน์  ทิพย์รัตน์ ครู อนุมัติ
50 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130739 วัดจอมทอง คริสตพร  ดาวทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
51 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130739 วัดจอมทอง ราตรี  สุภาวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
52 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130755 บ้านไร่ นิรชญาวรรณ  มีณรงค์ ครูชํานาญการพิเศษ อนุมัติ
53 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130756 บ้านท้าวบุญเรือง รัตติกร  นามลือ ครู อนุมัติ
54 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130756 บ้านท้าวบุญเรือง นางสายพรรณ  โปธิปัน ครู คศ.3 อนุมัติ
55 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130737 บ้านวังศรี อรุณรัตน์  ภักตรา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
56 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130737 บ้านวังศรี ศรุดา  เมืองอินทร์ ครูธุรการ อนุมัติ
57 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130760 บ้านป่าตาล นางสาวกฤษณา  วัฒนาจินดา ครู อนุมัติ
58 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130757 บ้านสันผักหวาน ปรียาภรณ์  ไทรงาม ครู อนุมัติ
59 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130757 บ้านสันผักหวาน สรวิศ   ทัศนะวรพจน์ ครู อนุมัติ
60 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130740 วัดศรีสุพรรณ์ นางสาวดารุณี  แก่นการ ครูธุรการ อนุมัติ
61 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130742 บ้านสันทราย นางอัญชัญ  พิมุ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
62 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130742 บ้านสันทราย ชาญชัย  สงวนศักดิ์ ครู อนุมัติ
63 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130742 บ้านสันทราย ชุติมา  กันทวีชัย ครู อนุมัติ
64 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130754 บ้านสันป่าสัก นายไกรวิชญ์  อินต๊ะชมภู ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
65 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130754 บ้านสันป่าสัก นายพิษณุ  ดาราณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
66 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130754 บ้านสันป่าสัก มนัสชนม์  มูลเมือง ครูชำนาญการ อนุมัติ
67 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130751 บ้านตองกาย มัลลิกา  สิงห์ครา ครู อนุมัติ
68 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130751 บ้านตองกาย กันยาณี  สุวรรณทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
69 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130752 บ้านฟ่อน สาธิต  แก้วมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
70 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130752 บ้านฟ่อน นายฉกรรจ์  เชื้อจันทรา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
71 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130752 บ้านฟ่อน นายศุภชัย  สายคำวงศ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
72 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130724 วัดพระเจ้าเหลื้อม นางสุนทรี  ศรีคำซาว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
73 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130725 บ้านหนองตอง สายัณห์  อินปั๋น ครู อนุมัติ
74 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130725 บ้านหนองตอง นายนิรันดร์  คำวงค์ปิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
75 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130729 บ้านทรายมูล อุทัย  ผักหวาน ครู อนุมัติ
76 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130729 บ้านทรายมูล สิริรักษ์  ชัยเมืองยอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
77 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130731 บ้านดง ืnetnapa  pingchai ครู อนุมัติ
78 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130745 วัดศรีล้อม กฤตลักษณ์  โพธิ์เจริญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
79 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130744 วัดศรีสว่าง นางใกล้รุ่ง  เตปา ครู อนุมัติ
80 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130744 วัดศรีสว่าง อัญชณา  สืบสกุล ครูชำนาญการ อนุมัติ
81 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130703 บ้านปากเหมือง เอกพิงค์  วงษ์แก้วจันทร์ ครู อนุมัติ
82 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130703 บ้านปากเหมือง นางพรสวรรค์  ชาวเวียง ครู อนุมัติ
83 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130692 วัดพญาชมภู นายเกรียงไกร  สมการณ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
84 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130693 วัดท่าต้นกวาว ศรีพรรณ์  เกษรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
85 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130693 วัดท่าต้นกวาว แสงจันทร์   ใจแก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
86 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130695 วัดแม่สะลาบ พิราวรรณ  ปันใจแก้ว ครู อนุมัติ
87 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130695 วัดแม่สะลาบ เฉลียว  บุญชุ่ม ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
88 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130695 วัดแม่สะลาบ ประสิทธิ์   ต๊ะคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
89 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130715 วัดนันทาราม นายสรชัช  ภิระเสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม อนุมัติ
90 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130715 วัดนันทาราม ทีรายุธ  หลวงแก้ว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
91 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130719 วัดตำหนัก พัชรินทร์  ตุ่นคำ ครู คศ.2 อนุมัติ
92 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130701 วัดบวกครกเหนือ ภัทราวรรณ  เขียววัน ครู อนุมัติ
93 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130711 ชุมชนวัดศรีคำชมภู นายเกรียงไกร  ตาสา ครู อนุมัติ
94 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130711 ชุมชนวัดศรีคำชมภู สุพิตร  เหลาพรม ครู อนุมัติ
95 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130712 วัดเทพาราม นายปรัชญากร  ธรรมปัญญา ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
96 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130712 วัดเทพาราม ส่งศรี  พุทธเกิด พนักงานราชการ อนุมัติ
97 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130689 วัดเวฬุวัน ไชยนันต์  อ่อนนุ่ม ครู อนุมัติ
98 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130690 วัดศรีโพธาราม สายสวาท  โล่ห์ศิริปัญหา ครู คศ.3 รร.วัดศรีโพธาราม อนุมัติ
99 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130690 วัดศรีโพธาราม นายพูลทรัพย์  ตื้อแปง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
100 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130709 บ้านสันทราย นายวิเชียร  สุแก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
101 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130709 บ้านสันทราย นางพรรณนิภา  ชาติโยธิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
102 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130709 บ้านสันทราย วิษณุพงษ์  กาบทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
103 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130707 วัดศรีดอนชัย นิธินาถ  ทวีศักดิ์ ครู อนุมัติ
104 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130707 วัดศรีดอนชัย ชญาภา  ไทยสมัคร ครู อนุมัติ
105 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130691 ชุมชนวัดปากกอง สินธพ  จินดาหลวง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
106 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130691 ชุมชนวัดปากกอง สุนันท์  ศรียศ ครู อนุมัติ
107 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130721 วัดสันดอนมูล นางบานเย็น  พงศธรพิพัฒน์ ครู อนุมัติ
108 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130721 วัดสันดอนมูล อินทร์ศร  จอมแปง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
109 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130697 วัดพระนอนหนองผึ้ง นิราพร  พึ่งนิล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
110 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130697 วัดพระนอนหนองผึ้ง นายอนุสรณ์  ยาวุฑฒิ ครู อนุมัติ
111 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130699 วัดกองทราย นางพิกุล  ประสิทธิพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
112 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130699 วัดกองทราย พรกมล  อยู่ดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
113 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130717 เวียงเศรษฐีวิทยา นายจักรพันธ์  ชะนันป่า ครู อนุมัติ
114 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130717 เวียงเศรษฐีวิทยา นายโอภาส  บัวเย็น ครู อนุมัติ
115 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130914 บ้านเหล่าป่าฝาง จิตร  อิวาง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
116 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130915 บ้านใหม่สวรรค์ หอมหวล  ปันต๊ะทา ครู คศ.3 อนุมัติ
117 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130915 บ้านใหม่สวรรค์ นางสาวพรทิพา  ตาอ้าย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
118 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130916 วัดทุ่งศาลา นายวิชาญ  คำราพิช ครู อนุมัติ
119 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130917 วัดห้วยแก้ว สายสวาท  กันทะมัง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
120 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130919 บ้านพันตน นายธีรพล  ขันโท ครู อนุมัติ
121 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130919 บ้านพันตน ธีรพล  ขันโท ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
122 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130919 บ้านพันตน นางมนัญญา   อมาตยกุล ครูคศ 3 อนุมัติ
123 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130920 วัดมะกับตองหลวง นายอนิรุทธิ์  จิตหาญ ครู อนุมัติ
124 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130921 ไตรมิตรวิทยา นางกันยา  ปันเด็ง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
125 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130921 ไตรมิตรวิทยา สฤษดิ์  กันทะมัง ครู คศ.3 อนุมัติ
126 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130922 วัดสารภีวิทยาคาร นายฐิติพงค์  เรือนพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
127 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130910 บ้านกาด(เขมวังส์ฯ) นายกัมพล   โยกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) อนุมัติ
128 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130908 บ้านใหม่ปางเติม พศุตม์  พงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
129 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130908 บ้านใหม่ปางเติม นิรันดร์  ปันเขียว ครู อนุมัติ
130 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130909 วัดศิริชัยนิมิตร มงคล  ตันนรา ครูคศ.3 อนุมัติ
131 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130909 วัดศิริชัยนิมิตร มลิวัลย์  ปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
132 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130923 บ้านทุ่งหลวง สุกัญญา  ซุ่นล้อ ครู อนุมัติ
133 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130924 บ้านหนองเต่า นายสมชัย  โนลอย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
134 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130925 แม่วินสามัคคี นางสาวพรทิวา  เมืองลือ ครู อนุมัติ
135 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130925 แม่วินสามัคคี นายฉลอง  มูลยศ ครู คศ.3 อนุมัติ
136 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130927 บ้านห้วยตอง นิติธาดา  หล้าสา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
137 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130927 บ้านห้วยตอง พีรพงษ์  วีระ ครูชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.3 อนุมัติ
138 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130928 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง พีระพัฒน์  เรือนมา คศ.1/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
139 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130929 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง ฐิตารัตน์  คัมภีระ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
140 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130929 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง นายกฤษสุคนธ์  คำตุ้ย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
141 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130930 แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย นายอุทัย  จิตไพรมั่น พนักงานราชการ อนุมัติ
142 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130930 แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย นายอุทัย  จิตไพรมั่น พนักงานราชการ อนุมัติ
143 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130930 แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย นายอุทัย  จิตไพรมั่น พนักงานราชการ อนุมัติ
144 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130931 บ้านห้วยข้าวลีบ นางสาวชวณันทร์  ทธภรณ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
145 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130931 บ้านห้วยข้าวลีบ นายสุรพงษ์  สุริจันทร์ ครูคศ.3 อนุมัติ
146 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130974 บ้านเหล่าเป้า ปพิชญา  แอ่นดอน ครูชำนาญการ อนุมัติ
147 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130974 บ้านเหล่าเป้า นายเผ่าพันธ์  ยาวิลาศ ครู อนุมัติ
148 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130975 บ้านเจริญสามัคคี ณัฐวัฒน์  ศรีอ้าย ธุรการ อนุมัติ
149 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130977 บ้านดอยหล่อ skawwan  na chiangmai ครู อนุมัติ
150 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130978 วัดวังขามป้อม กัลยา  ธิสิงห์ ครู อนุมัติ
151 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130979 บ้านดงป่าหวาย นายประพันธ์  ไชยโสภา ครู อนุมัติ
152 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130958 กรป.กลางอุปถัมภ์ นางพัชรทัย  ชัยวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
153 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130958 กรป.กลางอุปถัมภ์ นายบัญชา  อินใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
154 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130973 วัดดอนชื่น วชิรญาณ์  ศิริรัตน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
155 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130960 วัดหนองหลั้ว เกศรินทร์  ชุดเงิน ครู อนุมัติ
156 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130961 วัดศรีดอนชัย กัลยรัชต์  รัตนกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
157 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130963 บ้านห้วยน้ำขาว เอื้องเวียงพิงค์  คำมูล ธุรการ อนุมัติ
158 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130971 บ้านสามหลัง โรงเรียนบ้านสามหลัง  นางพาริณี รวดเร็ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
159 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130970 บ้านหัวข่วง นางอาทร  วิชัยพรหม ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
160 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130970 บ้านหัวข่วง พรวลัย  ธาตุทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
161 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130967 บ้านแม่ขาน จตุรวิทย์  กรรณิกา ครูอัตราจ้างโรงเรียน อนุมัติ
162 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130967 บ้านแม่ขาน พิสิษฐ์พล  ตันอินต๊ะ ครูธุรการ อนุมัติ
163 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130966 บ้านใหม่หนองหอย ศศิธร  แสนธรรม ครู อนุมัติ
164 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 131060 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ ศรีวิไล  กันเรือง ครู อนุมัติ