รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130664 : ต้นแหนหลวงประสิทธิ์วิทยา prontip  baipond ครู
2 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130665 : วัดทุ่งหลุก tanom  boontun ผอ.รร
3 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130666 : ดอนชัยวิทยาคาร pattama  inthep ครู
4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130684 : วัดช่างกระดาษ สุวิชา  เจริญเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
5 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130684 : วัดช่างกระดาษ นิภาภรณ์  ไชยโสภา ธุรการ
6 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130687 : บ้านแม่กุ้งหลวง นิตยา  เรือนงาม ครู
7 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130682 : วัดสว่างอารมณ์ khrevwan  punya ครู
8 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130683 : บ้านหัวริน จันทร์ฉาย  ทองอาภรณ์ ครู
9 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130683 : บ้านหัวริน นางสาวจันทร์จิรา  ปันเรือน ครูธุรการโรงเรียน
10 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130683 : บ้านหัวริน นางสาววิรัญญา   จันต๊ะวงศ์ ธุรการ
11 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130675 : วัดน้ำบ่อหลวง นายบุญช่วย  อุดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง
12 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130675 : วัดน้ำบ่อหลวง นายดำรงค์  สมบูรณ์ ครู
13 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130659 : วัดท้องฝาย ธนากร  แสงอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้องฝาย
14 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130660 : บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) tun  lokkumlue ครู
15 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130661 : วัดท่ากาน อันทิกา  ปรีดาพงษ์ ครูผู้ช่วย
16 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130661 : วัดท่ากาน นางอรอนงค์  บุญเจริญ ครู
17 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130663 : วัดสามหลัง นางสาวปาณิศา  ทองล้วน ครูผู้ช่วย
18 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130644 : วัดท่าโป่ง สุภาพร  ละอูม ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130647 : กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา ทรัพย์ศิริ  สุใจคำ ครูธุรการ
20 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130647 : กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา นายสำเร็จ  ไชยวัณณ์ ครู
21 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130649 : บ้านเปียง อำไพ  ตุ่นวัน ครู
22 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130640 : บ้านร่องน้ำ ชาตรี  ศรีล้อม ธุรการ
23 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130641 : วัดดงป่างิ้ว สมพล  ถนอมเสียง ครู
24 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130641 : วัดดงป่างิ้ว นายเจริญ  พรหมแก้ว ครู
25 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130643 : บ้านม่วงพี่น้อง นางสาวประภา  ดวงเขตต์ ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130668 : วัดโรงวัว sarinya  srinanta ครูอัตราจ้าง
27 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130650 : วัดกู่คำ สุครอง  แสงสุวรรณ์ ครู
28 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130650 : วัดกู่คำ sukrong  sangsuwan ครู
29 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130650 : วัดกู่คำ วราภรณ์  อารีมิตร ครูคศ.2
30 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130656 : ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา สุภาภรณ์  ตั้งธนวุฒิเวทย์ ครู
31 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130656 : ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา สมหวัง  จำปามูล ครู
32 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130652 : สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สุกัญญา  สิงห์กี ครูชำนาญการพิเศษ
33 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130652 : สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นางรัชฎา  เรียนมั่น ครูชำนาญการพิเศษ
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130655 : วัดอุเม็ง นายเกรียงไกร  ชำนาญค้า ผู้อำนวยการโรงเรียน
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130655 : วัดอุเม็ง นายวิรัตน์  จันทร์ไชยศรี ครู
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130678 : บ้านห้วยส้ม พรทิพย์  เปี้ยกันทา ธุรการโรงเรียน
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130735 : วัดขุนคง อิสราภรณ์  ทิพย์วงค์ ครู
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130736 : บ้านท่าขุนคง จีราพรรณ  ใจเถิง ครู
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130730 : บ้านแสนตอ นางนิดา  สุภัคธนะ ครูชำนาญการพิเศษ
40 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130732 : บ้านน้ำแพร่ สุวิทย์  จันทร์ตา ครูชำนาญการพิเศษ
41 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130746 : บ้านปง รำจวน  จักษุแก้ว ครู
42 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130746 : บ้านปง นายณรงค์   ก้อนแหวน ครู คศ.1
43 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130747 : วัดคีรีเขต กรรณิการ์  จิตติวรเชษฐ์ ธุรการโรงเรียน
44 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130747 : วัดคีรีเขต อัจฉราพร  กันทา ธุรการ
45 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130747 : วัดคีรีเขต นางชูศรี  ไวโย ครู
46 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130748 : วัดประชาเกษม ธีรพิชญ์   เตปา ผู้อำนวยการโรงเรียน
47 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130748 : วัดประชาเกษม วรลักษณ์  คำทอง ครู
48 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130759 : วัดช่างคำ ชานนท์  นันไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน
49 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130759 : วัดช่างคำ ชุติกาญจน์  ทิพย์รัตน์ ครู
50 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130739 : วัดจอมทอง คริสตพร  ดาวทอง ครูผู้ช่วย
51 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130739 : วัดจอมทอง ราตรี  สุภาวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
52 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130755 : บ้านไร่ นิรชญาวรรณ  มีณรงค์ ครูชํานาญการพิเศษ
53 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130756 : บ้านท้าวบุญเรือง รัตติกร  นามลือ ครู
54 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130756 : บ้านท้าวบุญเรือง นางสายพรรณ  โปธิปัน ครู คศ.3
55 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130737 : บ้านวังศรี อรุณรัตน์  ภักตรา ครูผู้ช่วย
56 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130737 : บ้านวังศรี ศรุดา  เมืองอินทร์ ครูธุรการ
57 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130760 : บ้านป่าตาล นางสาวกฤษณา  วัฒนาจินดา ครู
58 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130757 : บ้านสันผักหวาน ปรียาภรณ์  ไทรงาม ครู
59 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130757 : บ้านสันผักหวาน สรวิศ   ทัศนะวรพจน์ ครู
60 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130740 : วัดศรีสุพรรณ์ นางสาวดารุณี  แก่นการ ครูธุรการ
61 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130742 : บ้านสันทราย ชุติมา  กันทวีชัย ครู
62 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130742 : บ้านสันทราย นางอัญชัญ  พิมุ ครูชำนาญการพิเศษ
63 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130742 : บ้านสันทราย ชาญชัย  สงวนศักดิ์ ครู
64 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130754 : บ้านสันป่าสัก นายพิษณุ  ดาราณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
65 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130754 : บ้านสันป่าสัก นายไกรวิชญ์  อินต๊ะชมภู ธุรการโรงเรียน
66 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130754 : บ้านสันป่าสัก มนัสชนม์  มูลเมือง ครูชำนาญการ
67 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130751 : บ้านตองกาย มัลลิกา  สิงห์ครา ครู
68 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130751 : บ้านตองกาย กันยาณี  สุวรรณทอง ครูผู้ช่วย
69 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130752 : บ้านฟ่อน นายฉกรรจ์  เชื้อจันทรา ครูชำนาญการพิเศษ
70 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130752 : บ้านฟ่อน สาธิต  แก้วมา ครูผู้ช่วย
71 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130752 : บ้านฟ่อน นายศุภชัย  สายคำวงศ์ ครูชำนาญการ
72 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130724 : วัดพระเจ้าเหลื้อม นางสุนทรี  ศรีคำซาว ครูชำนาญการพิเศษ
73 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130725 : บ้านหนองตอง นายนิรันดร์  คำวงค์ปิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130725 : บ้านหนองตอง สายัณห์  อินปั๋น ครู
75 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130729 : บ้านทรายมูล อุทัย  ผักหวาน ครู
76 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130729 : บ้านทรายมูล สิริรักษ์  ชัยเมืองยอง ครูชำนาญการ
77 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130731 : บ้านดง ืnetnapa  pingchai ครู
78 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130745 : วัดศรีล้อม กฤตลักษณ์  โพธิ์เจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
79 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130744 : วัดศรีสว่าง อัญชณา  สืบสกุล ครูชำนาญการพิเศษ
80 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130744 : วัดศรีสว่าง นางใกล้รุ่ง  เตปา ครู
81 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130703 : บ้านปากเหมือง นางพรสวรรค์  ชาวเวียง ครู
82 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130703 : บ้านปากเหมือง เอกพิงค์  วงษ์แก้วจันทร์ ครู
83 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130692 : วัดพญาชมภู นายเกรียงไกร  สมการณ์ ครู คศ.3
84 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130693 : วัดท่าต้นกวาว ศรีพรรณ์  เกษรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
85 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130693 : วัดท่าต้นกวาว แสงจันทร์   ใจแก้ว ครูชำนาญการ
86 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130695 : วัดแม่สะลาบ เฉลียว  บุญชุ่ม ครู ค.ศ.3
87 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130695 : วัดแม่สะลาบ พิราวรรณ  ปันใจแก้ว ครู
88 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130695 : วัดแม่สะลาบ ประสิทธิ์   ต๊ะคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
89 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130715 : วัดนันทาราม นายสรชัช  ภิระเสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม
90 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130715 : วัดนันทาราม ทีรายุธ  หลวงแก้ว ครูอัตราจ้าง
91 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130719 : วัดตำหนัก พัชรินทร์  ตุ่นคำ ครู คศ.2
92 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130701 : วัดบวกครกเหนือ ภัทราวรรณ  เขียววัน ครู
93 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130711 : ชุมชนวัดศรีคำชมภู สุพิตร  เหลาพรม ครู
94 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130711 : ชุมชนวัดศรีคำชมภู นายเกรียงไกร  ตาสา ครู
95 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130712 : วัดเทพาราม นายปรัชญากร  ธรรมปัญญา ครู ค.ศ.3
96 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130712 : วัดเทพาราม ส่งศรี  พุทธเกิด พนักงานราชการ
97 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130689 : วัดเวฬุวัน ไชยนันต์  อ่อนนุ่ม ครู
98 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130690 : วัดศรีโพธาราม สายสวาท  โล่ห์ศิริปัญหา ครู คศ.3 รร.วัดศรีโพธาราม
99 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130690 : วัดศรีโพธาราม นายพูลทรัพย์  ตื้อแปง ผู้อำนวยการโรงเรียน
100 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130709 : บ้านสันทราย นายวิเชียร  สุแก้ว ครูชำนาญการ
101 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130709 : บ้านสันทราย นางพรรณนิภา  ชาติโยธิน ครูชำนาญการพิเศษ
102 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130709 : บ้านสันทราย วิษณุพงษ์  กาบทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
103 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130707 : วัดศรีดอนชัย นิธินาถ  ทวีศักดิ์ ครู
104 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130707 : วัดศรีดอนชัย ชญาภา  ไทยสมัคร ครู
105 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130691 : ชุมชนวัดปากกอง สุนันท์  ศรียศ ครู
106 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130691 : ชุมชนวัดปากกอง สินธพ  จินดาหลวง ครูอัตราจ้าง
107 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130721 : วัดสันดอนมูล นางบานเย็น  พงศธรพิพัฒน์ ครู
108 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130721 : วัดสันดอนมูล อินทร์ศร  จอมแปง ผู้อำนวยการโรงเรียน
109 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130697 : วัดพระนอนหนองผึ้ง นิราพร  พึ่งนิล ครูชำนาญการพิเศษ
110 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130697 : วัดพระนอนหนองผึ้ง นายอนุสรณ์  ยาวุฑฒิ ครู
111 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130699 : วัดกองทราย พรกมล  อยู่ดี ครูผู้ช่วย
112 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130717 : เวียงเศรษฐีวิทยา นายจักรพันธ์  ชะนันป่า ครู
113 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130717 : เวียงเศรษฐีวิทยา นายโอภาส  บัวเย็น ครู
114 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130914 : บ้านเหล่าป่าฝาง จิตร  อิวาง ครูชำนาญการพิเศษ
115 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130915 : บ้านใหม่สวรรค์ นางสาวพรทิพา  ตาอ้าย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
116 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130915 : บ้านใหม่สวรรค์ หอมหวล  ปันต๊ะทา ครู คศ.3
117 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130916 : วัดทุ่งศาลา นายวิชาญ  คำราพิช ครู
118 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130917 : วัดห้วยแก้ว สายสวาท  กันทะมัง ครูชำนาญการพิเศษ
119 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130919 : บ้านพันตน นายธีรพล  ขันโท ครู
120 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130919 : บ้านพันตน นางมนัญญา   อมาตยกุล ครูคศ 3
121 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130919 : บ้านพันตน ธีรพล  ขันโท ครูอัตราจ้าง
122 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130920 : วัดมะกับตองหลวง นายอนิรุทธิ์  จิตหาญ ครู
123 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130921 : ไตรมิตรวิทยา นางกันยา  ปันเด็ง ครูชำนาญการพิเศษ
124 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130921 : ไตรมิตรวิทยา สฤษดิ์  กันทะมัง ครู คศ.3
125 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130922 : วัดสารภีวิทยาคาร นายฐิติพงค์  เรือนพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
126 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130910 : บ้านกาด(เขมวังส์ฯ) นายกัมพล   โยกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)
127 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130908 : บ้านใหม่ปางเติม นิรันดร์  ปันเขียว ครู
128 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130908 : บ้านใหม่ปางเติม พศุตม์  พงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
129 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130909 : วัดศิริชัยนิมิตร มงคล  ตันนรา ครูคศ.3
130 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130909 : วัดศิริชัยนิมิตร มลิวัลย์  ปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ
131 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130923 : บ้านทุ่งหลวง สุกัญญา  ซุ่นล้อ ครู
132 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130924 : บ้านหนองเต่า นายสมชัย  โนลอย ครูชำนาญการพิเศษ
133 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130924 : บ้านหนองเต่า สุธน  เขียวแสน ครู
134 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130925 : แม่วินสามัคคี นายฉลอง  มูลยศ ครู คศ.3
135 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130925 : แม่วินสามัคคี นางสาวพรทิวา  เมืองลือ ครู
136 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130927 : บ้านห้วยตอง นิติธาดา  หล้าสา ครู ชำนาญการพิเศษ
137 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130927 : บ้านห้วยตอง พีรพงษ์  วีระ ครูชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.3
138 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130928 : หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง พีระพัฒน์  เรือนมา คศ.1/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
139 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130929 : พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง ฐิตารัตน์  คัมภีระ เจ้าหน้าที่ธุรการ
140 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130929 : พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง นายกฤษสุคนธ์  คำตุ้ย ครูผู้ช่วย
141 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130930 : แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย นายอุทัย  จิตไพรมั่น พนักงานราชการ
142 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130930 : แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย นายอุทัย  จิตไพรมั่น พนักงานราชการ
143 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130930 : แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย นายอุทัย  จิตไพรมั่น พนักงานราชการ
144 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130931 : บ้านห้วยข้าวลีบ นางสาวชวณันทร์  ทธภรณ์ ครู คศ.3
145 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130931 : บ้านห้วยข้าวลีบ นายสุรพงษ์  สุริจันทร์ ครูคศ.3
146 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130974 : บ้านเหล่าเป้า ปพิชญา  แอ่นดอน ครูชำนาญการ
147 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130974 : บ้านเหล่าเป้า นายเผ่าพันธ์  ยาวิลาศ ครู
148 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130975 : บ้านเจริญสามัคคี ณัฐวัฒน์  ศรีอ้าย ธุรการ
149 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130977 : บ้านดอยหล่อ skawwan  na chiangmai ครู
150 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130978 : วัดวังขามป้อม กัลยา  ธิสิงห์ ครู
151 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130979 : บ้านดงป่าหวาย นายประพันธ์  ไชยโสภา ครู
152 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130958 : กรป.กลางอุปถัมภ์ นางพัชรทัย  ชัยวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
153 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130958 : กรป.กลางอุปถัมภ์ นายบัญชา  อินใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
154 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130973 : วัดดอนชื่น วชิรญาณ์  ศิริรัตน์ ครูผู้ช่วย
155 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130960 : วัดหนองหลั้ว เกศรินทร์  ชุดเงิน ครู
156 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130961 : วัดศรีดอนชัย กัลยรัชต์  รัตนกุล ครูชำนาญการพิเศษ
157 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130963 : บ้านห้วยน้ำขาว เอื้องเวียงพิงค์  คำมูล ธุรการ
158 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130971 : บ้านสามหลัง โรงเรียนบ้านสามหลัง  นางพาริณี รวดเร็ว ครูชำนาญการ
159 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130970 : บ้านหัวข่วง พรวลัย  ธาตุทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
160 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130970 : บ้านหัวข่วง นางอาทร  วิชัยพรหม ครู ค.ศ.3
161 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130967 : บ้านแม่ขาน พิสิษฐ์พล  ตันอินต๊ะ ครูธุรการ
162 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130967 : บ้านแม่ขาน จตุรวิทย์  กรรณิกา ครูอัตราจ้างโรงเรียน
163 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130966 : บ้านใหม่หนองหอย ศศิธร  แสนธรรม ครู
164 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 131060 : สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ ศรีวิไล  กันเรือง ครู