รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130831 : บ้านนาคอเรือ บ้านนาคอเรือ  บ้านนาคอเรือ โรงเรียน
2 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130831 : บ้านนาคอเรือ นิพนธ์  ยืนยงคีรีมาศ เจ้าหน้าที่พัสดุ
3 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130832 : บ้านเด่นวิทยา อารีย์   แง่โว้ ครูอัตราจ้าง
4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130832 : บ้านเด่นวิทยา บ้านเด่นวิทยา  บ้านเด่นวิทยา โรงเรียน
5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130837 : บ้านห้วยฝาง บ้านห้วยฝาง  บ้านห้วยฝาง โรงเรียน
6 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130837 : บ้านห้วยฝาง ทศพร  โหนขุนทด ผู้อำนวยการ
7 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130837 : บ้านห้วยฝาง กฤษณ์  วิรัศมี อัตราจ้าง
8 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130838 : บ้านแม่งูด อัจฉรา   เจริญศรี ครู
9 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130838 : บ้านแม่งูด บ้านแม่งูด  บ้านแม่งูด โรงเรียน
10 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130838 : บ้านแม่งูด คุณากร  เครือสุวรรณ ครูผู้ช่วย
11 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130839 : บ้านตีนตก บ้านตีนตก  บ้านตีนตก โรงเรียน
12 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130839 : บ้านตีนตก นายปัญญา  แง่โว้ ครูชำนาญการ
13 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130797 : แม่โถวิทยาคม แม่โถวิทยาคม  แม่โถวิทยาคม โรงเรียน
14 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130797 : แม่โถวิทยาคม จิรายุทธ  ไพศาลธารา ครู
15 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130797 : แม่โถวิทยาคม ประเสริฐ  สานา ครู
16 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130798 : บ้านแม่อมลอง นางสาวรสนันท์   มอตู ครูผู้ช่วย
17 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130798 : บ้านแม่อมลอง บ้านแม่อมลอง  บ้านแม่อมลอง โรงเรียน
18 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130799 : บ้านดอกแดง บ้านดอกแดง  บ้านดอกแดง โรงเรียน
19 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130799 : บ้านดอกแดง อุทิศ  แสนธิวัง พนักงานราชการ
20 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130800 : บ้านกองลอย บ้านกองลอย  บ้านกองลอย โรงเรียน
21 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130800 : บ้านกองลอย นางสาวปุณยนุชนภัส  อินทนุ ครู
22 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130800 : บ้านกองลอย อภิสุดา  ดาวเวียงกัน ครู
23 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130801 : บ้านทุ่ง อรวรรณ  แสนผาบ ครู
24 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130801 : บ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  บ้านทุ่ง โรงเรียน
25 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130802 : บ้านบ่อสลี อธิพงษ์  ดาวเวียงกัน ครู
26 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130802 : บ้านบ่อสลี บ้านบ่อสลี  บ้านบ่อสลี โรงเรียน
27 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130806 : บ้านบ่อหลวง บ้านบ่อหลวง  บ้านบ่อหลวง โรงเรียน
28 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130806 : บ้านบ่อหลวง เกรียงไกร   กุลวิเชียร ครู
29 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130807 : บ้านวังกอง บ้านวังกอง  บ้านวังกอง โรงเรียน
30 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130807 : บ้านวังกอง เชิดพงค์  วงค์ห้อ ครู
31 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130807 : บ้านวังกอง เศรษฐพงศ์  แสนหลวง ครู
32 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130808 : บ้านขุน บ้านขุน  บ้านขุน โรงเรียน
33 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130808 : บ้านขุน พิมพ์วิภา  ต๊ะสู้ ครูอัตราจ้าง
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130809 : บ้านนาฟ่อน พัชราภรณ์  หงษ์เขียว ครูชำนาญการ
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130809 : บ้านนาฟ่อน บ้านนาฟ่อน  บ้านนาฟ่อน โรงเรียน
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130810 : บ้านแม่ลาย เกียรติพงษ์  พร้อมใจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130810 : บ้านแม่ลาย บ้านแม่ลาย  บ้านแม่ลาย โรงเรียน
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130811 : บ้านกิ่วลม อุไรลักษณ์  เจริญสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130811 : บ้านกิ่วลม บ้านกิ่วลม  บ้านกิ่วลม โรงเรียน
40 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130811 : บ้านกิ่วลม อัจฉรา  พวงมาลัย ครูอัตราจ้าง
41 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130812 : บ้านแม่สะนาม บ้านแม่สะนาม  บ้านแม่สะนาม โรงเรียน
42 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130812 : บ้านแม่สะนาม ณัฐฐินีย์  แก่นแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
43 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130813 : บ้านแม่ลายเหนือ บ้านแม่ลายเหนือ  บ้านแม่ลายเหนือ โรงเรียน
44 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130813 : บ้านแม่ลายเหนือ อัศวิน  จันทร์ศร ผู้อำนวยการโรงเรียน
45 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130814 : บ้านพุย บ้านพุย  บ้านพุย โรงเรียน
46 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130814 : บ้านพุย นางสาวสายทิพย์  ชมพนา ครูผู้ช่วย
47 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130815 : บ้านเตียนอาง รจนา  แจ่มศรี ครู
48 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130815 : บ้านเตียนอาง บ้านเตียนอาง  บ้านเตียนอาง โรงเรียน
49 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130834 : บ้านตาลใต้ วศินี  อ่างคำ ครู
50 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130834 : บ้านตาลใต้ ปวีณา  แก้ววงค์วาน ครู
51 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130834 : บ้านตาลใต้ บ้านตาลใต้  บ้านตาลใต้ โรงเรียน
52 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130836 : บ้านตาลเหนือ บ้านตาลเหนือ  บ้านตาลเหนือ โรงเรียน
53 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130836 : บ้านตาลเหนือ วิมลวรรณ  ชัยวงศ์ ครู
54 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130835 : บ้านทุ่งโป่ง สุพัตรา  ยารังษี ครู
55 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130835 : บ้านทุ่งโป่ง บ้านทุ่งโป่ง  บ้านทุ่งโป่ง โรงเรียน
56 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130829 : บ้านผาแตน บ้านผาแตน  บ้านผาแตน โรงเรียน
57 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130829 : บ้านผาแตน สมบัติ   สาคร ครู
58 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130823 : บ้านโค้งงาม ณัฐทินี  ตาใจ พนักงานราชการ
59 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130823 : บ้านโค้งงาม บ้านโค้งงาม  บ้านโค้งงาม โรงเรียน
60 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130824 : บ้านดอยคำ บ้านดอยคำ  บ้านดอยคำ โรงเรียน
61 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130824 : บ้านดอยคำ เทิดศักดิ์  ยะยอง ครู
62 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130817 : บ้านแม่ลอง บ้านแม่ลอง  บ้านแม่ลอง โรงเรียน
63 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130817 : บ้านแม่ลอง ยุพิน   เตจ๊ะ ครู
64 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130818 : ชุมชนบ้านท่าข้าม ชุมชนบ้านท่าข้าม  ชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียน
65 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130818 : ชุมชนบ้านท่าข้าม เมธาวี  ไชยแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
66 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130819 : บ้านหางดง บ้านหางดง  บ้านหางดง โรงเรียน
67 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130819 : บ้านหางดง นภาพร  ถาวร ครูชำนาญการ
68 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130820 : ชุมชนบ้านแม่ทัง ชุมชนบ้านแม่ทัง  ชุมชนบ้านแม่ทัง โรงเรียน
69 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130820 : ชุมชนบ้านแม่ทัง นายคงศักดิ์  เสวลาภี ครู
70 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130820 : ชุมชนบ้านแม่ทัง นายสมชาย  ศรีกระจ่าง พนักงานราชการ
71 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130821 : บ้านกองหิน บ้านกองหิน  บ้านกองหิน โรงเรียน
72 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130821 : บ้านกองหิน นภาพร  อิ่นอ้าย ครู
73 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130822 : บ้านวังลุง ธัญญรัตน์  กันทะลือ ครู
74 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130822 : บ้านวังลุง บ้านวังลุง  บ้านวังลุง โรงเรียน
75 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130826 : บ้านแควมะกอก สายรุ้ง  พาสีเขียว ครู
76 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130826 : บ้านแควมะกอก บ้านแควมะกอก  บ้านแควมะกอก โรงเรียน
77 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130828 : บ้านดงดำ นางกุลิสรา  กิติกุล ครู
78 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130828 : บ้านดงดำ บ้านดงดำ  บ้านดงดำ โรงเรียน
79 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130866 : บ้านสันติสุข สุรชัย  ใจวารี ครู
80 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130866 : บ้านสันติสุข บ้านสันติสุข  บ้านสันติสุข โรงเรียน
81 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130866 : บ้านสันติสุข ทรงพล   แรงทน ครู
82 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130867 : บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง สายพิน  ตุ่นแก้ว ครูอัตราจ้าง
83 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130840 : บ้านถิ่นสำราญ บ้านถิ่นสำราญ  บ้านถิ่นสำราญ โรงเรียน
84 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130840 : บ้านถิ่นสำราญ อลิศรา  ดีเจริญ ครู
85 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130841 : บ้านผาจุก บ้านผาจุก  บ้านผาจุก โรงเรียน
86 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130841 : บ้านผาจุก นางสาวนิตยา  เรือนมะกอก ครู
87 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130863 : บ้านไร่ บ้านไร่  บ้านไร่ โรงเรียน
88 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130863 : บ้านไร่ ณัฐกานต์  บุณยเดชวงษ์ ครู
89 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130864 : ชุมชนบ้านดอยเต่า นางสาวดานุรัตน์  จันทะรส ครูชำนาญการพิเศษ
90 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130864 : ชุมชนบ้านดอยเต่า ชุมชนบ้านดอยเต่า  ชุมชนบ้านดอยเต่า โรงเรียน
91 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130865 : บ้านฉิมพลี ไพลิน  สิงห์คำ ครู
92 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130865 : บ้านฉิมพลี นางสาวสิริกุล  กิจสวัสดิ์ไพศาล ครูชำนาญการ
93 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130865 : บ้านฉิมพลี บ้านฉิมพลี  บ้านฉิมพลี โรงเรียน
94 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130844 : บ้านวังหลวง นางกานดา   ธีรตระกูล ครูชานาญพืเศษ
95 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130844 : บ้านวังหลวง บ้านวังหลวง  บ้านวังหลวง โรงเรียน
96 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130845 : บ้านแปลง 5 นางสาวขนิษฐา  จันทะมงคล ครูชำนาญการ
97 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130845 : บ้านแปลง 5 บ้านแปลง5  บ้านแปลง5 โรงเรียน
98 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130845 : บ้านแปลง 5 ราตรี  สิทธิ์คงตั้ง พนักงานราชการ
99 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130846 : ศูนย์อพยพแปลง 8 ศูนย์อพยพแปลง8  ศูนย์อพยพแปลง8 โรงเรียน
100 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130846 : ศูนย์อพยพแปลง 8 กุหลาบ  จินาเดช ครู
101 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130847 : บ้านหนองบัวคำ บ้านหนองบัวคำ  บ้านหนองบัวคำ โรงเรียน
102 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130847 : บ้านหนองบัวคำ ปฐมพงษ์  หล้าพระบาง ครู
103 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130852 : บ้านน้อยห้วยรินวิทยา ผกาพรรณ  ปันมูล ครู
104 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130852 : บ้านน้อยห้วยรินวิทยา บ้านน้อยห้วยรินวิทยา  บ้านน้อยห้วยรินวิทยา โรงเรียน
105 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130853 : บ้านโท้งวิทยา บ้านโท้งวิทยา  บ้านโท้งวิทยา โรงเรียน
106 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130853 : บ้านโท้งวิทยา นางสาวพิมพา  ต้อนรับ ครูอัตราจ้าง
107 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130854 : บ้านหนองผักบุ้ง บ้านหนองผักบุ้ง  บ้านหนองผักบุ้ง โรงเรียน
108 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130854 : บ้านหนองผักบุ้ง ปัญญา  จินะโต้ง ครู
109 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130855 : บ้านบงตัน แสงเพียร  สิงห์จู ครูชำนาญการ
110 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130855 : บ้านบงตัน บ้านบงตัน  บ้านบงตัน โรงเรียน
111 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130850 : บ้านแอ่นใหม่ อุบล  ดวงต๋า ครูชำนาญการพิเศษ
112 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130850 : บ้านแอ่นใหม่ บ้านแอ่นใหม่  บ้านแอ่นใหม่ โรงเรียน
113 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130851 : บ้านแอ่นจัดสรร ศศินันท์กา  มโนคำ ครู คศ.1
114 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130851 : บ้านแอ่นจัดสรร บ้านแอ่นจัดสรร  บ้านแอ่นจัดสรร โรงเรียน
115 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130849 : บ้านวังหม้อ ทรงศักดิ์  สุขถา ครูจ้างสอน
116 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130849 : บ้านวังหม้อ บ้านวังหม้อ  บ้านวังหม้อ โรงเรียน
117 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130856 : บ้านเกาะหลวง บ้านเกาะหลวง  บ้านเกาะหลวง โรงเรียน
118 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130856 : บ้านเกาะหลวง ภาวิณี  คำแผ่น ครู
119 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130857 : บ้านโปง ชลธิชา  ไชยแก้ว ครูชำนาญการ
120 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130857 : บ้านโปง บ้านโปง  บ้านโปง โรงเรียน
121 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130862 : บ้านงิ้วสูง ธนพร  แก้วจา ครูจ้าง
122 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130858 : บ้านโปงทุ่ง บ้านโปงทุ่ง  บ้านโปงทุ่ง โรงเรียน
123 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130858 : บ้านโปงทุ่ง มยุรา  มณีเกี๋ยง ครู
124 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130859 : บ้านกองวะ บ้านกองวะ  บ้านกองวะ โรงเรียน
125 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130859 : บ้านกองวะ มนตรี  ก๋องตา ครู
126 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130860 : บ้านแม่บวน นางสาวเสาวลักษณ์  มูลมา ครู
127 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130860 : บ้านแม่บวน นายมนต์ชัย  รัตนวรรณี ครู
128 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130860 : บ้านแม่บวน บ้านแม่บวน  บ้านแม่บวน โรงเรียน
129 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130861 : บ้านแม่ตูบ บ้านแม่ตูบ  บ้านแม่ตูบ โรงเรียน
130 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130861 : บ้านแม่ตูบ วริษา   ภีระมูล ครูชำนาญการ
131 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130842 : บ้านแปลง 2 บ้านแปลง2  บ้านแปลง2 โรงเรียน
132 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130842 : บ้านแปลง 2 นางสาวขวัญดาว  แก้วลา ครู
133 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130843 : ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 ธวัชชัย  สิทธิ ครู
134 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130843 : ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง4  ชุมชนศูนย์อพยพแปลง4 โรงเรียน
135 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130791 : บ้านนาเกียน นายธรรมลักษณ์  วงศ์ษาราษฎร์ ครู
136 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130791 : บ้านนาเกียน บ้านนาเกียน  บ้านนาเกียน โรงเรียน
137 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130793 : บ้านห่างหลวง สันติ  ฤทธิ์งาม ครู
138 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130793 : บ้านห่างหลวง บ้านห่างหลวง  บ้านห่างหลวง โรงเรียน
139 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130795 : บ้านใบหนา นายศักรินทร์  ลี ครู
140 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130795 : บ้านใบหนา บ้านใบหนา  บ้านใบหนา โรงเรียน
141 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130795 : บ้านใบหนา นายภาณุวัฒน์  กีฬาแปง ครู
142 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130796 : บ้านอูตูม บ้านอูตูม  บ้านอูตูม โรงเรียน
143 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130796 : บ้านอูตูม นายบัญชา   หาดทราย ครู
144 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130982 : บ้านผีปานเหนือ บ้านผีปานเหนือ  บ้านผีปานเหนือ โรงเรียน
145 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130982 : บ้านผีปานเหนือ นางสาวสุภาพร  ดวงแก้ว ครู
146 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130983 : บ้านแม่สะเต บ้านแม่สะเต  บ้านแม่สะเต โรงเรียน
147 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130983 : บ้านแม่สะเต เบญญาภา  แปงด้วง ครู
148 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130790 : บ้านแม่โขง ทรงกลด  ภูคาม ครู
149 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130790 : บ้านแม่โขง บ้านแม่โขง  บ้านแม่โขง โรงเรียน
150 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130788 : บ้านมูเซอ ทศพร  สายทอง ครู
151 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130788 : บ้านมูเซอ บ้านมูเซอ  บ้านมูเซอ โรงเรียน
152 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130766 : บ้านห้วยปูลิง นางสาวนิตยา  ทานา ครู
153 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130766 : บ้านห้วยปูลิง บ้านห้วยปูลิง  บ้านห้วยปูลิง โรงเรียน
154 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130768 : บ้านห้วยไม้หก นางสาวนุชรินทร์  ธงทาสี พนักงานราชการ
155 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130768 : บ้านห้วยไม้หก เอกชัย  ไชยสิทะิื ครู
156 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130768 : บ้านห้วยไม้หก บ้านห้วยไม้หก  บ้านห้วยไม้หก โรงเรียน
157 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130768 : บ้านห้วยไม้หก ปัญญาภรณ์  บุญช่วย ครู
158 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130762 : ตรีมิตรวิทยา มนสิชา  เรือนแก้ว ครู
159 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130762 : ตรีมิตรวิทยา พชธกร  ดวงสว่าง ครู
160 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130762 : ตรีมิตรวิทยา ตรีมิตรวิทยา  ตรีมิตรวิทยา โรงเรียน
161 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130763 : บ้านห้วยน้ำขาว บ้านห้วยน้ำขาว  บ้านห้วยน้ำขาว โรงเรียน
162 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130763 : บ้านห้วยน้ำขาว ระพีพัฒน์  ปัญญาพรหม ครู
163 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130761 : บ้านแม่ตื่น ภัคพงศ์  สิงห์วงค์ ครู
164 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130761 : บ้านแม่ตื่น บ้านแม่ตื่น  บ้านแม่ตื่น โรงเรียน
165 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130764 : บ้านขุนแม่ตื่นน้อย วารุตม์  วิรัศมี ครู
166 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130765 : บ้านห้วยหล่อดูก บ้านขุนแม่ตื่นน้อย  บ้านขุนแม่ตื่นน้อย โรงเรียน
167 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130765 : บ้านห้วยหล่อดูก ธิติพงศ์  ต่อติด ครู
168 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130765 : บ้านห้วยหล่อดูก บ้านห้วยหล่อดูก  บ้านห้วยหล่อดูก โรงเรียน
169 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130770 : บ้านซิแบร สุรชัย  วรรณเลิศ ครู
170 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130770 : บ้านซิแบร บ้านซิแบร  บ้านซิแบร โรงเรียน
171 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130767 : ชุมชนบ้านใหม่ ชยพล  โพธิวงศา ครู
172 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130767 : ชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนบ้านใหม่  ชุมชนบ้านใหม่ โรงเรียน
173 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130771 : ทุ่งต้นงิ้ว ประพันธ์  คำเพ็ง ครู
174 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130771 : ทุ่งต้นงิ้ว ทุ่งต้นงิ้ว  ทุ่งต้นงิ้ว โรงเรียน
175 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130786 : บ้านยางเปียง บ้านยางเปียง  บ้านยางเปียง โรงเรียน
176 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130786 : บ้านยางเปียง วิทยา  วงค์ชมภู ครู
177 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130787 : บ้านยางครก บ้านยางครก  บ้านยางครก โรงเรียน
178 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130787 : บ้านยางครก ศุภวัฒน์  วงศ์ฉายา ครู
179 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130789 : บ้านนาไคร้ บ้านนาไคร้  บ้านนาไคร้ โรงเรียน
180 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130789 : บ้านนาไคร้ วีระพงศ์  คันทะเนตร ครู
181 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130775 : บ้านสบลาน บ้านสบลาน  บ้านสบลาน โรงเรียน
182 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130775 : บ้านสบลาน ณัฏฐพัชร  ตาคำ ครู
183 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130776 : บ้านหลวง บ้านหลวง  บ้านหลวง โรงเรียน
184 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130776 : บ้านหลวง เบญจวรรณ  ปินตาอินทร์ ครู
185 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130777 : บ้านแม่ลานหลวง วิจิตรา  กาวิชัย ครู
186 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130777 : บ้านแม่ลานหลวง บ้านแม่ลานหลวง  บ้านแม่ลานหลวง โรงเรียน
187 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130779 : บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง สุริยา   กำมังละการ ครูคศ.
188 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130779 : บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง บ้านแม่ลานหลวง  สาขาดอยซาง โรงเรียน
189 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130981 : บ้านห้วยโค้ง นายธงชัย  เกษมศิริลักษณ์ ครูชำนาญการ
190 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130981 : บ้านห้วยโค้ง บ้านห้วยโค้ง  บ้านห้วยโค้ง โรงเรียน
191 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130794 : บ้านขุนตื่น วรศักดิ์  ผ่องใส ครู
192 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130794 : บ้านขุนตื่น บ้านขุนตื่น  บ้านขุนตื่น โรงเรียน
193 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130794 : บ้านขุนตื่น นายศรัญ   โศจิอรุณ ครูคศ.1
194 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130792 : บ้านแม่หลองน้อย นายปรัตถกร   เป็งใจ พนักงานราชการ
195 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130792 : บ้านแม่หลองน้อย บ้านแม่หลองน้อย  บ้านแม่หลองน้อย โรงเรียน
196 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130792 : บ้านแม่หลองน้อย ศิลาพร  นะมะหุต ครูผู้ช่วย
197 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130774 : บ้านผาปูน นายอมร  ดวงดอก ครู
198 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130774 : บ้านผาปูน บ้านผาปูน  บ้านผาปูน โรงเรียน
199 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130778 : ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด ชุมชนบ้านอมก๋อย  สาขาสบอมแฮด โรงเรียน
200 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130778 : ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด ดิลา  แววจันทรา ครู
201 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130780 : บ้านทุ่งจำเริง บ้านทุ่งจำเริง  บ้านทุ่งจำเริง โรงเรียน
202 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130780 : บ้านทุ่งจำเริง นายกิติพันธ์  ทิประมูล ครู
203 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130781 : บ้านยางแก้ว Prachya  Kulpaisal Teacher
204 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130781 : บ้านยางแก้ว บ้านยางแก้ว  บ้านยางแก้ว โรงเรียน
205 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130782 : บ้านตุงลอย วรพันธ์  ปุกปัน ครูชชำนาญการ
206 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130782 : บ้านตุงลอย บ้านตุงลอย  บ้านตุงลอย โรงเรียน
207 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130782 : บ้านตุงลอย วสันต์  บุญประสม ครู
208 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130783 : บ้านตุงติง พินิจนันท์  ทานา ครู
209 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130783 : บ้านตุงติง บ้านตุงติง  บ้านตุงติง โรงเรียน
210 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130784 : บ้านแม่ต๋อม ธวัตชัย  งามพิง ครู
211 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130784 : บ้านแม่ต๋อม บ้านแม่ต๋อม  บ้านแม่ต๋อม โรงเรียน
212 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130784 : บ้านแม่ต๋อม โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม  บ้านแม่ต๋อม โรงเรียน
213 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130785 : บ้านแม่อ่างขาง ชุมพล  ยี่สมศรี ครู
214 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130785 : บ้านแม่อ่างขาง บ้านแม่อ่างขาง  บ้านแม่อ่างขาง โรงเรียน
215 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130785 : บ้านแม่อ่างขาง ณัฏฐยาภรณ์   สุจริยะสิริโรจน์ ครู
216 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130772 : ชุมชนบ้านอมก๋อย ชุมชนบ้านอมก๋อย  ชุมชนบ้านอมก๋อย โรงเรียน
217 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130772 : ชุมชนบ้านอมก๋อย ธนากร  เมืองคำ ครู
218 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130773 : บ้านยางเปา บ้านยางเปา  บ้านยางเปา โรงเรียน
219 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130773 : บ้านยางเปา อภิวิชญ์  ศกุนต์อนาวิล ครู