รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130831 บ้านนาคอเรือ บ้านนาคอเรือ  บ้านนาคอเรือ โรงเรียน อนุมัติ
2 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130832 บ้านเด่นวิทยา บ้านเด่นวิทยา  บ้านเด่นวิทยา โรงเรียน อนุมัติ
3 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130832 บ้านเด่นวิทยา อารีย์   แง่โว้ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
4 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130837 บ้านห้วยฝาง กฤษณ์  วิรัศมี อัตราจ้าง อนุมัติ
5 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130837 บ้านห้วยฝาง บ้านห้วยฝาง  บ้านห้วยฝาง โรงเรียน อนุมัติ
6 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130838 บ้านแม่งูด บ้านแม่งูด  บ้านแม่งูด โรงเรียน อนุมัติ
7 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130838 บ้านแม่งูด คุณากร  เครือสุวรรณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
8 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130839 บ้านตีนตก นายปัญญา  แง่โว้ ครูชำนาญการ อนุมัติ
9 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130839 บ้านตีนตก บ้านตีนตก  บ้านตีนตก โรงเรียน อนุมัติ
10 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130797 แม่โถวิทยาคม แม่โถวิทยาคม  แม่โถวิทยาคม โรงเรียน อนุมัติ
11 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130797 แม่โถวิทยาคม จิรายุทธ  ไพศาลธารา ครู อนุมัติ
12 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130798 บ้านแม่อมลอง บ้านแม่อมลอง  บ้านแม่อมลอง โรงเรียน อนุมัติ
13 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130798 บ้านแม่อมลอง นางสาวรสนันท์   มอตู ครูผู้ช่วย อนุมัติ
14 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130799 บ้านดอกแดง บ้านดอกแดง  บ้านดอกแดง โรงเรียน อนุมัติ
15 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130799 บ้านดอกแดง อุทิศ  แสนธิวัง พนักงานราชการ อนุมัติ
16 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130800 บ้านกองลอย บ้านกองลอย  บ้านกองลอย โรงเรียน อนุมัติ
17 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130800 บ้านกองลอย นางสาวปุณยนุชนภัส  อินทนุ ครู อนุมัติ
18 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130801 บ้านทุ่ง อรวรรณ  แสนผาบ ครู อนุมัติ
19 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130801 บ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  บ้านทุ่ง โรงเรียน อนุมัติ
20 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130802 บ้านบ่อสลี อธิพงษ์  ดาวเวียงกัน ครู อนุมัติ
21 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130802 บ้านบ่อสลี บ้านบ่อสลี  บ้านบ่อสลี โรงเรียน อนุมัติ
22 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130806 บ้านบ่อหลวง บ้านบ่อหลวง  บ้านบ่อหลวง โรงเรียน อนุมัติ
23 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130806 บ้านบ่อหลวง เกรียงไกร   กุลวิเชียร ครู อนุมัติ
24 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130807 บ้านวังกอง เศรษฐพงศ์  แสนหลวง ครู อนุมัติ
25 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130807 บ้านวังกอง บ้านวังกอง  บ้านวังกอง โรงเรียน อนุมัติ
26 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130808 บ้านขุน พิมพ์วิภา  ต๊ะสู้ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
27 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130808 บ้านขุน บ้านขุน  บ้านขุน โรงเรียน อนุมัติ
28 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130809 บ้านนาฟ่อน พัชราภรณ์  หงษ์เขียว ครูชำนาญการ อนุมัติ
29 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130809 บ้านนาฟ่อน บ้านนาฟ่อน  บ้านนาฟ่อน โรงเรียน อนุมัติ
30 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130810 บ้านแม่ลาย บ้านแม่ลาย  บ้านแม่ลาย โรงเรียน อนุมัติ
31 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130810 บ้านแม่ลาย เกียรติพงษ์  พร้อมใจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
32 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130811 บ้านกิ่วลม บ้านกิ่วลม  บ้านกิ่วลม โรงเรียน อนุมัติ
33 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130811 บ้านกิ่วลม อัจฉรา  พวงมาลัย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
34 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130812 บ้านแม่สะนาม ณัฐฐินีย์  แก่นแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
35 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130812 บ้านแม่สะนาม บ้านแม่สะนาม  บ้านแม่สะนาม โรงเรียน อนุมัติ
36 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130813 บ้านแม่ลายเหนือ บ้านแม่ลายเหนือ  บ้านแม่ลายเหนือ โรงเรียน อนุมัติ
37 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130814 บ้านพุย นางสาวสายทิพย์  ชมพนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
38 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130814 บ้านพุย บ้านพุย  บ้านพุย โรงเรียน อนุมัติ
39 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130815 บ้านเตียนอาง รจนา  แจ่มศรี ครู อนุมัติ
40 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130815 บ้านเตียนอาง บ้านเตียนอาง  บ้านเตียนอาง โรงเรียน อนุมัติ
41 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130834 บ้านตาลใต้ วศินี  อ่างคำ ครู อนุมัติ
42 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130834 บ้านตาลใต้ บ้านตาลใต้  บ้านตาลใต้ โรงเรียน อนุมัติ
43 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130836 บ้านตาลเหนือ บ้านตาลเหนือ  บ้านตาลเหนือ โรงเรียน อนุมัติ
44 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130836 บ้านตาลเหนือ วิมลวรรณ  ชัยวงศ์ ครู อนุมัติ
45 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130835 บ้านทุ่งโป่ง สุพัตรา  ยารังษี ครู อนุมัติ
46 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130835 บ้านทุ่งโป่ง บ้านทุ่งโป่ง  บ้านทุ่งโป่ง โรงเรียน อนุมัติ
47 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130829 บ้านผาแตน บ้านผาแตน  บ้านผาแตน โรงเรียน อนุมัติ
48 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130829 บ้านผาแตน สมบัติ   สาคร ครู อนุมัติ
49 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130823 บ้านโค้งงาม บ้านโค้งงาม  บ้านโค้งงาม โรงเรียน อนุมัติ
50 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130823 บ้านโค้งงาม ณัฐทินี  ตาใจ พนักงานราชการ อนุมัติ
51 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130824 บ้านดอยคำ เทิดศักดิ์  ยะยอง ครู อนุมัติ
52 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130824 บ้านดอยคำ บ้านดอยคำ  บ้านดอยคำ โรงเรียน อนุมัติ
53 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130817 บ้านแม่ลอง ยุพิน   เตจ๊ะ ครู อนุมัติ
54 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130817 บ้านแม่ลอง บ้านแม่ลอง  บ้านแม่ลอง โรงเรียน อนุมัติ
55 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130818 ชุมชนบ้านท่าข้าม ชุมชนบ้านท่าข้าม  ชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียน อนุมัติ
56 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130818 ชุมชนบ้านท่าข้าม เมธาวี  ไชยแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
57 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130819 บ้านหางดง นภาพร  ถาวร ครูชำนาญการ อนุมัติ
58 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130819 บ้านหางดง บ้านหางดง  บ้านหางดง โรงเรียน อนุมัติ
59 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130820 ชุมชนบ้านแม่ทัง ชุมชนบ้านแม่ทัง  ชุมชนบ้านแม่ทัง โรงเรียน อนุมัติ
60 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130820 ชุมชนบ้านแม่ทัง นายสมชาย  ศรีกระจ่าง พนักงานราชการ อนุมัติ
61 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130821 บ้านกองหิน บ้านกองหิน  บ้านกองหิน โรงเรียน อนุมัติ
62 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130821 บ้านกองหิน นภาพร  อิ่นอ้าย ครู อนุมัติ
63 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130822 บ้านวังลุง บ้านวังลุง  บ้านวังลุง โรงเรียน อนุมัติ
64 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130822 บ้านวังลุง ธัญญรัตน์  กันทะลือ ครู อนุมัติ
65 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130826 บ้านแควมะกอก บ้านแควมะกอก  บ้านแควมะกอก โรงเรียน อนุมัติ
66 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130826 บ้านแควมะกอก สายรุ้ง  พาสีเขียว ครู อนุมัติ
67 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130828 บ้านดงดำ นางกุลิสรา  กิติกุล ครู อนุมัติ
68 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130828 บ้านดงดำ บ้านดงดำ  บ้านดงดำ โรงเรียน อนุมัติ
69 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130866 บ้านสันติสุข สุรชัย  ใจวารี ครู อนุมัติ
70 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130866 บ้านสันติสุข บ้านสันติสุข  บ้านสันติสุข โรงเรียน อนุมัติ
71 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130866 บ้านสันติสุข ทรงพล   แรงทน ครู อนุมัติ
72 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130867 บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง สายพิน  ตุ่นแก้ว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
73 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130840 บ้านถิ่นสำราญ อลิศรา  ดีเจริญ ครู อนุมัติ
74 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130840 บ้านถิ่นสำราญ บ้านถิ่นสำราญ  บ้านถิ่นสำราญ โรงเรียน อนุมัติ
75 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130841 บ้านผาจุก นางสาวนิตยา  เรือนมะกอก ครู อนุมัติ
76 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130841 บ้านผาจุก บ้านผาจุก  บ้านผาจุก โรงเรียน อนุมัติ
77 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130863 บ้านไร่ บ้านไร่  บ้านไร่ โรงเรียน อนุมัติ
78 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130863 บ้านไร่ ณัฐกานต์  บุณยเดชวงษ์ ครู อนุมัติ
79 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130864 ชุมชนบ้านดอยเต่า ชุมชนบ้านดอยเต่า  ชุมชนบ้านดอยเต่า โรงเรียน อนุมัติ
80 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130864 ชุมชนบ้านดอยเต่า นางสาวดานุรัตน์  จันทะรส ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
81 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130865 บ้านฉิมพลี บ้านฉิมพลี  บ้านฉิมพลี โรงเรียน อนุมัติ
82 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130865 บ้านฉิมพลี ไพลิน  สิงห์คำ ครู อนุมัติ
83 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130865 บ้านฉิมพลี นางสาวสิริกุล  กิจสวัสดิ์ไพศาล ครูชำนาญการ อนุมัติ
84 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130844 บ้านวังหลวง บ้านวังหลวง  บ้านวังหลวง โรงเรียน อนุมัติ
85 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130844 บ้านวังหลวง นางกานดา   ธีรตระกูล ครูชานาญพืเศษ อนุมัติ
86 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130845 บ้านแปลง 5 นางสาวขนิษฐา  จันทะมงคล ครูชำนาญการ อนุมัติ
87 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130845 บ้านแปลง 5 บ้านแปลง5  บ้านแปลง5 โรงเรียน อนุมัติ
88 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130846 ศูนย์อพยพแปลง 8 กุหลาบ  จินาเดช ครู อนุมัติ
89 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130846 ศูนย์อพยพแปลง 8 ศูนย์อพยพแปลง8  ศูนย์อพยพแปลง8 โรงเรียน อนุมัติ
90 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130847 บ้านหนองบัวคำ บ้านหนองบัวคำ  บ้านหนองบัวคำ โรงเรียน อนุมัติ
91 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130847 บ้านหนองบัวคำ ปฐมพงษ์  หล้าพระบาง ครู อนุมัติ
92 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130852 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา ผกาพรรณ  ปันมูล ครู อนุมัติ
93 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130852 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา บ้านน้อยห้วยรินวิทยา  บ้านน้อยห้วยรินวิทยา โรงเรียน อนุมัติ
94 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130853 บ้านโท้งวิทยา บ้านโท้งวิทยา  บ้านโท้งวิทยา โรงเรียน อนุมัติ
95 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130853 บ้านโท้งวิทยา นางสาวพิมพา  ต้อนรับ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
96 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130854 บ้านหนองผักบุ้ง บ้านหนองผักบุ้ง  บ้านหนองผักบุ้ง โรงเรียน อนุมัติ
97 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130854 บ้านหนองผักบุ้ง ปัญญา  จินะโต้ง ครู อนุมัติ
98 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130855 บ้านบงตัน บ้านบงตัน  บ้านบงตัน โรงเรียน อนุมัติ
99 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130850 บ้านแอ่นใหม่ บ้านแอ่นใหม่  บ้านแอ่นใหม่ โรงเรียน อนุมัติ
100 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130850 บ้านแอ่นใหม่ อุบล  ดวงต๋า ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
101 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130851 บ้านแอ่นจัดสรร บ้านแอ่นจัดสรร  บ้านแอ่นจัดสรร โรงเรียน อนุมัติ
102 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130851 บ้านแอ่นจัดสรร ศศินันท์กา  มโนคำ ครู คศ.1 อนุมัติ
103 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130849 บ้านวังหม้อ ทรงศักดิ์  สุขถา ครูจ้างสอน อนุมัติ
104 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130849 บ้านวังหม้อ บ้านวังหม้อ  บ้านวังหม้อ โรงเรียน อนุมัติ
105 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130856 บ้านเกาะหลวง ภาวิณี  คำแผ่น ครู อนุมัติ
106 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130856 บ้านเกาะหลวง บ้านเกาะหลวง  บ้านเกาะหลวง โรงเรียน อนุมัติ
107 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130857 บ้านโปง ชลธิชา  ไชยแก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
108 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130857 บ้านโปง บ้านโปง  บ้านโปง โรงเรียน อนุมัติ
109 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130862 บ้านงิ้วสูง ธนพร  แก้วจา ครูจ้าง อนุมัติ
110 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130858 บ้านโปงทุ่ง มยุรา  มณีเกี๋ยง ครู อนุมัติ
111 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130858 บ้านโปงทุ่ง บ้านโปงทุ่ง  บ้านโปงทุ่ง โรงเรียน อนุมัติ
112 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130859 บ้านกองวะ มนตรี  ก๋องตา ครู อนุมัติ
113 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130859 บ้านกองวะ บ้านกองวะ  บ้านกองวะ โรงเรียน อนุมัติ
114 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130860 บ้านแม่บวน บ้านแม่บวน  บ้านแม่บวน โรงเรียน อนุมัติ
115 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130860 บ้านแม่บวน นางสาวเสาวลักษณ์  มูลมา ครู อนุมัติ
116 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130861 บ้านแม่ตูบ บ้านแม่ตูบ  บ้านแม่ตูบ โรงเรียน อนุมัติ
117 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130861 บ้านแม่ตูบ วริษา   ภีระมูล ครูชำนาญการ อนุมัติ
118 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130842 บ้านแปลง 2 นางสาวขวัญดาว  แก้วลา ครู อนุมัติ
119 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130842 บ้านแปลง 2 บ้านแปลง2  บ้านแปลง2 โรงเรียน อนุมัติ
120 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130843 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง4  ชุมชนศูนย์อพยพแปลง4 โรงเรียน อนุมัติ
121 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130843 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 โสภณ  ยารังษี ครู อนุมัติ
122 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130791 บ้านนาเกียน นายธรรมลักษณ์  วงศ์ษาราษฎร์ ครู อนุมัติ
123 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130791 บ้านนาเกียน บ้านนาเกียน  บ้านนาเกียน โรงเรียน อนุมัติ
124 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130793 บ้านห่างหลวง สันติ  ฤทธิ์งาม ครู อนุมัติ
125 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130793 บ้านห่างหลวง บ้านห่างหลวง  บ้านห่างหลวง โรงเรียน อนุมัติ
126 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130795 บ้านใบหนา นายภาณุวัฒน์  กีฬาแปง ครู อนุมัติ
127 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130795 บ้านใบหนา บ้านใบหนา  บ้านใบหนา โรงเรียน อนุมัติ
128 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130796 บ้านอูตูม นายบัญชา   หาดทราย ครู อนุมัติ
129 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130796 บ้านอูตูม บ้านอูตูม  บ้านอูตูม โรงเรียน อนุมัติ
130 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130982 บ้านผีปานเหนือ บ้านผีปานเหนือ  บ้านผีปานเหนือ โรงเรียน อนุมัติ
131 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130982 บ้านผีปานเหนือ นางสาวสุภาพร  ดวงแก้ว ครู อนุมัติ
132 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130983 บ้านแม่สะเต เบญญาภา  แปงด้วง ครู อนุมัติ
133 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130983 บ้านแม่สะเต บ้านแม่สะเต  บ้านแม่สะเต โรงเรียน อนุมัติ
134 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130790 บ้านแม่โขง บ้านแม่โขง  บ้านแม่โขง โรงเรียน อนุมัติ
135 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130790 บ้านแม่โขง ทรงกลด  ภูคาม ครู อนุมัติ
136 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130788 บ้านมูเซอ บ้านมูเซอ  บ้านมูเซอ โรงเรียน อนุมัติ
137 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130766 บ้านห้วยปูลิง บ้านห้วยปูลิง  บ้านห้วยปูลิง โรงเรียน อนุมัติ
138 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130766 บ้านห้วยปูลิง นางสาวนิตยา  ทานา ครู อนุมัติ
139 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130768 บ้านห้วยไม้หก ปัญญาภรณ์  บุญช่วย ครู อนุมัติ
140 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130768 บ้านห้วยไม้หก นางสาวนุชรินทร์  ธงทาสี พนักงานราชการ อนุมัติ
141 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130768 บ้านห้วยไม้หก บ้านห้วยไม้หก  บ้านห้วยไม้หก โรงเรียน อนุมัติ
142 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130762 ตรีมิตรวิทยา มนสิชา  เรือนแก้ว ครู อนุมัติ
143 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130762 ตรีมิตรวิทยา พชธกร  ดวงสว่าง ครู อนุมัติ
144 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130762 ตรีมิตรวิทยา ตรีมิตรวิทยา  ตรีมิตรวิทยา โรงเรียน อนุมัติ
145 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130763 บ้านห้วยน้ำขาว บ้านห้วยน้ำขาว  บ้านห้วยน้ำขาว โรงเรียน อนุมัติ
146 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130763 บ้านห้วยน้ำขาว ระพีพัฒน์  ปัญญาพรหม ครู อนุมัติ
147 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130761 บ้านแม่ตื่น ภัคพงศ์  สิงห์วงค์ ครู อนุมัติ
148 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130761 บ้านแม่ตื่น บ้านแม่ตื่น  บ้านแม่ตื่น โรงเรียน อนุมัติ
149 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130764 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย วารุตม์  วิรัศมี ครู อนุมัติ
150 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130765 บ้านห้วยหล่อดูก บ้านห้วยหล่อดูก  บ้านห้วยหล่อดูก โรงเรียน อนุมัติ
151 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130765 บ้านห้วยหล่อดูก บ้านขุนแม่ตื่นน้อย  บ้านขุนแม่ตื่นน้อย โรงเรียน อนุมัติ
152 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130765 บ้านห้วยหล่อดูก ธิติพงศ์  ต่อติด ครู อนุมัติ
153 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130770 บ้านซิแบร บ้านซิแบร  บ้านซิแบร โรงเรียน อนุมัติ
154 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130770 บ้านซิแบร สุรชัย  วรรณเลิศ ครู อนุมัติ
155 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130767 ชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนบ้านใหม่  ชุมชนบ้านใหม่ โรงเรียน อนุมัติ
156 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130767 ชุมชนบ้านใหม่ ชยพล  โพธิวงศา ครู อนุมัติ
157 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130771 ทุ่งต้นงิ้ว ทุ่งต้นงิ้ว  ทุ่งต้นงิ้ว โรงเรียน อนุมัติ
158 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130771 ทุ่งต้นงิ้ว ประพันธ์  คำเพ็ง ครู อนุมัติ
159 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130786 บ้านยางเปียง บ้านยางเปียง  บ้านยางเปียง โรงเรียน อนุมัติ
160 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130786 บ้านยางเปียง วิทยา  วงค์ชมภู ครู อนุมัติ
161 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130787 บ้านยางครก ศุภวัฒน์  วงศ์ฉายา ครู อนุมัติ
162 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130787 บ้านยางครก บ้านยางครก  บ้านยางครก โรงเรียน อนุมัติ
163 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130789 บ้านนาไคร้ บ้านนาไคร้  บ้านนาไคร้ โรงเรียน อนุมัติ
164 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130789 บ้านนาไคร้ วีระพงศ์  คันทะเนตร ครู อนุมัติ
165 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130775 บ้านสบลาน ณัฏฐพัชร  ตาคำ ครู อนุมัติ
166 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130775 บ้านสบลาน บ้านสบลาน  บ้านสบลาน โรงเรียน อนุมัติ
167 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130776 บ้านหลวง บ้านหลวง  บ้านหลวง โรงเรียน อนุมัติ
168 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130776 บ้านหลวง เบญจวรรณ  ปินตาอินทร์ ครู อนุมัติ
169 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130777 บ้านแม่ลานหลวง บ้านแม่ลานหลวง  บ้านแม่ลานหลวง โรงเรียน อนุมัติ
170 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130777 บ้านแม่ลานหลวง วิจิตรา  กาวิชัย ครู อนุมัติ
171 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130779 บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง บ้านแม่ลานหลวง  สาขาดอยซาง โรงเรียน อนุมัติ
172 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130779 บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง สุริยา   กำมังละการ ครูคศ. อนุมัติ
173 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130981 บ้านห้วยโค้ง บ้านห้วยโค้ง  บ้านห้วยโค้ง โรงเรียน อนุมัติ
174 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130981 บ้านห้วยโค้ง นายธงชัย  เกษมศิริลักษณ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
175 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130794 บ้านขุนตื่น นายศรัญ   โศจิอรุณ ครูคศ.1 อนุมัติ
176 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130794 บ้านขุนตื่น บ้านขุนตื่น  บ้านขุนตื่น โรงเรียน อนุมัติ
177 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130792 บ้านแม่หลองน้อย นายปรัตถกร   เป็งใจ พนักงานราชการ อนุมัติ
178 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130792 บ้านแม่หลองน้อย ศิลาพร  นะมะหุต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
179 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130792 บ้านแม่หลองน้อย บ้านแม่หลองน้อย  บ้านแม่หลองน้อย โรงเรียน อนุมัติ
180 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130774 บ้านผาปูน นายอมร  ดวงดอก ครู อนุมัติ
181 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130774 บ้านผาปูน บ้านผาปูน  บ้านผาปูน โรงเรียน อนุมัติ
182 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130778 ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด ชุมชนบ้านอมก๋อย  สาขาสบอมแฮด โรงเรียน อนุมัติ
183 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130778 ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด ดิลา  แววจันทรา ครู อนุมัติ
184 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130780 บ้านทุ่งจำเริง นายกิติพันธ์  ทิประมูล ครู อนุมัติ
185 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130780 บ้านทุ่งจำเริง บ้านทุ่งจำเริง  บ้านทุ่งจำเริง โรงเรียน อนุมัติ
186 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130781 บ้านยางแก้ว บ้านยางแก้ว  บ้านยางแก้ว โรงเรียน อนุมัติ
187 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130781 บ้านยางแก้ว Prachya  Kulpaisal Teacher อนุมัติ
188 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130782 บ้านตุงลอย บ้านตุงลอย  บ้านตุงลอย โรงเรียน อนุมัติ
189 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130782 บ้านตุงลอย วสันต์  บุญประสม ครู อนุมัติ
190 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130783 บ้านตุงติง บ้านตุงติง  บ้านตุงติง โรงเรียน อนุมัติ
191 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130783 บ้านตุงติง พินิจนันท์  ทานา ครู อนุมัติ
192 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130784 บ้านแม่ต๋อม ธวัตชัย  งามพิง ครู อนุมัติ
193 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130784 บ้านแม่ต๋อม บ้านแม่ต๋อม  บ้านแม่ต๋อม โรงเรียน อนุมัติ
194 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130785 บ้านแม่อ่างขาง บ้านแม่อ่างขาง  บ้านแม่อ่างขาง โรงเรียน อนุมัติ
195 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130785 บ้านแม่อ่างขาง ณัฏฐยาภรณ์   สุจริยะสิริโรจน์ ครู อนุมัติ
196 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130772 ชุมชนบ้านอมก๋อย ชุมชนบ้านอมก๋อย  ชุมชนบ้านอมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
197 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130772 ชุมชนบ้านอมก๋อย ธนากร  เมืองคำ ครู อนุมัติ
198 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130773 บ้านยางเปา อภิวิชญ์  ศกุนต์อนาวิล ครู อนุมัติ
199 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130773 บ้านยางเปา บ้านยางเปา  บ้านยางเปา โรงเรียน อนุมัติ