รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130831 บ้านนาคอเรือ กนกภรณ์  อุปธรรม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
2 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130832 บ้านเด่นวิทยา สุพัตรา  โปธิมอย ครู คศ. 2 อนุมัติ
3 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130837 บ้านห้วยฝาง กฤษณ์  วิรัศมี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
4 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130838 บ้านแม่งูด อุษณีย์   สุขยืน ครู อนุมัติ
5 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130838 บ้านแม่งูด อัจฉรา  เจริญศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
6 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130839 บ้านตีนตก นายพรรณพัชร  ธีรนันทพงศ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
7 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130839 บ้านตีนตก นายธีรพล  ทรัพย์ทวี ครู อนุมัติ
8 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130839 บ้านตีนตก นายปัญญา  แง่โว้ ครูชำนาญการ อนุมัติ
9 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130797 แม่โถวิทยาคม แม่โถวิทยาคม  อำเภอฮอด โรงเรียน อนุมัติ
10 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130797 แม่โถวิทยาคม จิรายุทธ  ไพศาลธารา ครู อนุมัติ
11 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130798 บ้านแม่อมลอง กฤษฎาภรณ์   ป้อฝั้น ครู คศ.1 อนุมัติ
12 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130799 บ้านดอกแดง จินห์จุฑา  ตากองแก้ว คศ.1 อนุมัติ
13 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130800 บ้านกองลอย อภิสุดา   ดาวเวียงกัน ครู อนุมัติ
14 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130800 บ้านกองลอย นฤมล  นพไทย ครู อนุมัติ
15 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130801 บ้านทุ่ง ศุธาดา  บุญทา ครู อนุมัติ
16 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130801 บ้านทุ่ง ชาติชาย  เวศตัน ครู คศ2 อนุมัติ
17 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130801 บ้านทุ่ง อรวรรณ  แสนผาบ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
18 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130802 บ้านบ่อสลี อธิพงษ์  ดาวเวียงกัน ครู อนุมัติ
19 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130806 บ้านบ่อหลวง บ้านบ่อหลวง  อำเภอฮอด โรงเรียน อนุมัติ
20 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130806 บ้านบ่อหลวง เกรียงไกร  กุลวิเชียร ครู อนุมัติ
21 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130807 บ้านวังกอง นายเชิดพงค์  วงค์ห้อ ครู อนุมัติ
22 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130808 บ้านขุน นางวัฒนา  ประทรวงศักดิ์ ครู อนุมัติ
23 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130809 บ้านนาฟ่อน นางสาวเพียงเพ็ญ  ภีระ ครู คศ.๑ อนุมัติ
24 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130809 บ้านนาฟ่อน ศิวนนท์  ขัติคำ ครู อนุมัติ
25 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130810 บ้านแม่ลาย นายเกียรติพงษ์  พร้อมใจ ครู อนุมัติ
26 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130810 บ้านแม่ลาย บ้านแม่ลาย  อำเภอฮอด โรงเรียน อนุมัติ
27 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130811 บ้านกิ่วลม อัจฉรา  พวงมาลัย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
28 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130812 บ้านแม่สะนาม นายธีรพร  คำวิชัย ครู คศ.1 อนุมัติ
29 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130813 บ้านแม่ลายเหนือ อัศวิน  จันทร์ศร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
30 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130813 บ้านแม่ลายเหนือ นางสาวธารวิมล  กันใจ ครู คศ.1 อนุมัติ
31 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130814 บ้านพุย โรงเรียน  บ้านพุย สพป.ชม.5 อนุมัติ
32 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130814 บ้านพุย supawat  jomhan ครูผู้ช่วย อนุมัติ
33 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130815 บ้านเตียนอาง รจนา   แจ่มศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
34 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130836 บ้านตาลเหนือ เกศสุดา  เผือกอ่อน ครู อนุมัติ
35 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130836 บ้านตาลเหนือ บ้านตาลเหนือ  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
36 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130836 บ้านตาลเหนือ yotsarin  rattanasamahan ครู อนุมัติ
37 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130835 บ้านทุ่งโป่ง ปฐมา  หล้าพระบาง ครูชำนาญการ อนุมัติ
38 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130835 บ้านทุ่งโป่ง บ้านทุ่งโป่ง  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
39 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130829 บ้านผาแตน สมบัติ  สาคร ครู อนุมัติ
40 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130829 บ้านผาแตน นายพนม  สุรินทร์ ครู คศ.2 อนุมัติ
41 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130823 บ้านโค้งงาม ณัฐทินี  วังกาวรรณ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
42 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130824 บ้านดอยคำ บ้านดอยคำ  อำเภอฮอด โรงเรียน อนุมัติ
43 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130817 บ้านแม่ลอง ยุพิน   เตจ๊ะ ครู อนุมัติ
44 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130818 ชุมชนบ้านท่าข้าม เมธาวี  ไชยแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
45 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130818 ชุมชนบ้านท่าข้าม รณชัย  ขาวกิจไพศษล เจ้าหน้าที่โสต ICT อนุมัติ
46 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130819 บ้านหางดง นางสุกัญญา  ธรรมดา ครู คศ.1 อนุมัติ
47 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130820 ชุมชนบ้านแม่ทัง คงศักดิ์  เสวลาภี ครู อนุมัติ
48 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130821 บ้านกองหิน นฤมล  ธนารมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
49 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130822 บ้านวังลุง บ้านวังลุง  อำเภอฮอด โรงเรียน อนุมัติ
50 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130822 บ้านวังลุง ชัยรัตน์  ปิโข่ ครู อนุมัติ
51 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130826 บ้านแควมะกอก อำไพ  โนชัย ครู อนุมัติ
52 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130828 บ้านดงดำ ชนม์ณนันท์  ไชยวงค์ ครู คศ2 อนุมัติ
53 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130866 บ้านสันติสุข สุรชัย  ใจวารี ชำนาญการ อนุมัติ
54 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130866 บ้านสันติสุข นางเพ็ญศรี   เมืองละ ครู คศ.1 อนุมัติ
55 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130840 บ้านถิ่นสำราญ อภิญญา   กองขาม ครู อนุมัติ
56 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130841 บ้านผาจุก บ้านผาจุก  อำเภอดอยเต่า โรงเรียน อนุมัติ
57 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130841 บ้านผาจุก อัครวรรธน์  ยศเดชากิตติ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
58 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130863 บ้านไร่ ณัฐกานต์  ไวยวาทย์ ครู คศ.1 อนุมัติ
59 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130864 ชุมชนบ้านดอยเต่า ดานุรัตน์  จันทะรส ครู อนุมัติ
60 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130865 บ้านฉิมพลี ไพลิน  สิงห์คำ ครู คศ.1 อนุมัติ
61 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130865 บ้านฉิมพลี นางสาวสิริกุล  กิจสวัสดิ์ไพศาล ครูคศ.1 อนุมัติ
62 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130844 บ้านวังหลวง นางจันทรา  อ้ายจันแก้ว ครู อนุมัติ
63 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130845 บ้านแปลง 5 นาายคงกช  เจภูติ พนักงานราชการ อนุมัติ
64 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130845 บ้านแปลง 5 แปลห้า  สพป.ชม.5 เจ้าหน้าที่เขต อนุมัติ
65 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130846 ศูนย์อพยพแปลง 8 พิชญากร  ยศเดชากิตติ์ ครู อนุมัติ
66 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130852 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา จิรพงษ์  คำปวง ครู อนุมัติ
67 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130852 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา บ้านน้อยห้วยริน  วิทยา โรงเรียน อนุมัติ
68 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130853 บ้านโท้งวิทยา สมชาย  ศรีกระจ่าง พนักงานราชการ อนุมัติ
69 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130854 บ้านหนองผักบุ้ง สมใจ  ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
70 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130854 บ้านหนองผักบุ้ง ปัญญา  จินะโต้ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
71 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130855 บ้านบงตัน เสาวลักษณ์  การดี ครู คศ.1 อนุมัติ
72 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130855 บ้านบงตัน บงกช  กิตติวรกานต์ ครู อนุมัติ
73 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130850 บ้านแอ่นใหม่ นางพัทรมน   ยอดใจ ครู อนุมัติ
74 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130850 บ้านแอ่นใหม่ นางสาวประภาพร  ซอนเสน ครูธุรการ อนุมัติ
75 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130850 บ้านแอ่นใหม่ นางสาวอุบล  ดวงต๋า ครูชำนาญการ อนุมัติ
76 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130851 บ้านแอ่นจัดสรร ธนพล  ดอนชวนชม ครู อนุมัติ
77 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130851 บ้านแอ่นจัดสรร วีรญา  ยศอาลัย ครู อนุมัติ
78 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130849 บ้านวังหม้อ ทรงศักดิ์  สุขถา ครูจ้าง อนุมัติ
79 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130849 บ้านวังหม้อ วังหม้อ  อำเภอดอยเต่า เจ้าหน้าที่เขต อนุมัติ
80 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130856 บ้านเกาะหลวง นายสว่าง  คำปิน เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
81 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130856 บ้านเกาะหลวง นางสาววีณา  ปาโน ครูชำนาญการ อนุมัติ
82 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130857 บ้านโปง ชลธิชา  ไชยแก้ว ครู อนุมัติ
83 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130862 บ้านงิ้วสูง นางสาวสุทธิพร  ใฝ่ทรัพย์ดี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
84 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130858 บ้านโปงทุ่ง มยุรา  มณีเกี๋ยง ครู อนุมัติ
85 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130858 บ้านโปงทุ่ง อินทร์ศร  ชัยวงศ์ญาติ ครูผู้สอน อนุมัติ
86 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130859 บ้านกองวะ ณัฐพงค์  สายสุริยะ ครู คศ.1 อนุมัติ
87 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130859 บ้านกองวะ มนตรี  ก๋องตา ครูชำนาญการ อนุมัติ
88 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130860 บ้านแม่บวน นายมนต์ชัย  รัตนวรรณี ครู อนุมัติ
89 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130861 บ้านแม่ตูบ นางวริษา  ภีระมูล ครูคศ.1 อนุมัติ
90 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130842 บ้านแปลง 2 khuandao  kaewla ครูผู้ช่วย อนุมัติ
91 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130842 บ้านแปลง 2 เครือวัลย์  แก้วปุก ครู อนุมัติ
92 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130843 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 โสภณ  ยารังษี ครู ค.ศ. 2 อนุมัติ
93 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130791 บ้านนาเกียน บ้านนาเกียน  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
94 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130791 บ้านนาเกียน นายธรรมลักษณ์  ถนอมคีรี ครู คศ.1 อนุมัติ
95 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130793 บ้านห่างหลวง พรรณุกุล  พรมทา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
96 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130793 บ้านห่างหลวง บ้านห่างหลวง  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
97 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130795 บ้านใบหนา นายศักรินทร์  ลี ครู อนุมัติ
98 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130796 บ้านอูตูม บ้านอูตูม  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
99 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130796 บ้านอูตูม กรกฤต  พรหมพิจารณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
100 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130982 บ้านผีปานเหนือ บ้านผีปานเหนือ  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
101 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130982 บ้านผีปานเหนือ จีรศักดิ์  เจริญวรรณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
102 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130983 บ้านแม่สะเต ผดุงศิลป์  เสียงกว้าง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
103 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130983 บ้านแม่สะเต บ้านแม่สะเต  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
104 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130790 บ้านแม่โขง ปิยะฉัตร  พุทธโส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
105 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130790 บ้านแม่โขง บ้านแม่โขง  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
106 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130790 บ้านแม่โขง นายพิตรพิบูล  กิติมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
107 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130790 บ้านแม่โขง ทรงกลด  ภูคาม ครู อนุมัติ
108 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130788 บ้านมูเซอ บ้านมูเซอ  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
109 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130766 บ้านห้วยปูลิง บ้านห้วยปูลิง  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
110 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130766 บ้านห้วยปูลิง นางสาวนิตยา  ทานา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
111 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130768 บ้านห้วยไม้หก บ้านห้วยไม้หก  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
112 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130768 บ้านห้วยไม้หก นายเอกชัย  ไชยสิทธิ์ ครู อนุมัติ
113 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130768 บ้านห้วยไม้หก นางสาวนริศรา  จันทร์คำ ครูคศ.1 อนุมัติ
114 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130762 ตรีมิตรวิทยา พชธกร  ดวงสว่าง ครู คศ๑ อนุมัติ
115 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130762 ตรีมิตรวิทยา ตรีมิตรวิทยา  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
116 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130763 บ้านห้วยน้ำขาว บ้านห้วยน้ำขาว  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
117 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130763 บ้านห้วยน้ำขาว นายวิวัฒน์  ปุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
118 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130761 บ้านแม่ตื่น บ้านแม่ตื่น  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
119 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130761 บ้านแม่ตื่น ภัคพงศ์  สิงห์วงค์ พนักงานราชการ อนุมัติ
120 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130764 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย บ้านขุนแม่ตื่นน้อย  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
121 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130764 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย วารุตม์  วิรัศมี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
122 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130765 บ้านห้วยหล่อดูก นางสาวนุชจรี  ตุ้ยเตียม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
123 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130765 บ้านห้วยหล่อดูก บ้านห้วยหล่อดูก  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
124 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130770 บ้านซิแบร บ้านซิแบร  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
125 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130770 บ้านซิแบร ชนชนกร  คำตื้อ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
126 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130767 ชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนบ้านใหม่  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
127 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130767 ชุมชนบ้านใหม่ ชัยชาญ  สุทันตกุล พนักงานราชการ อนุมัติ
128 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130771 ทุ่งต้นงิ้ว บ้านทุ่งต้นงิ้ว  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
129 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130771 ทุ่งต้นงิ้ว ชัชวาลย์  กันธิวา พนักงานราชการ อนุมัติ
130 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130786 บ้านยางเปียง ศรัญญู  ถุงแก้ว ครู อนุมัติ
131 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130787 บ้านยางครก นายิกา  ตาคำ คศ.1 อนุมัติ
132 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130787 บ้านยางครก บ้านยางครก  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
133 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130787 บ้านยางครก นายศุภวัฒน์  วงศ์ฉายา ครู อนุมัติ
134 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130789 บ้านนาไคร้ บุญชนะ  เครือทอง ครู อนุมัติ
135 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130775 บ้านสบลาน สุพรรษา  สุรินทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
136 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130775 บ้านสบลาน บ้านสบลาน  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
137 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130776 บ้านหลวง เบญจวรรณ  ปินตาอินทร์ ครู คศ.1 อนุมัติ
138 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130776 บ้านหลวง บ้านหลวง  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
139 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130777 บ้านแม่ลานหลวง นางสาวกานต์พิชชา  คำภูมี ครูคศ.1 อนุมัติ
140 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130777 บ้านแม่ลานหลวง แม่ลานหลวง  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
141 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130779 บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง กฤชภรณ์  คำรินทร์ ครูคศ.1 อนุมัติ
142 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130779 บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง บ้านแม่ลานหลวง สาขาฯ  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
143 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130981 บ้านห้วยโค้ง บ้านห้วยโค้ง  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
144 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130981 บ้านห้วยโค้ง นายปรัตถกร  เป็งใจ ครูธุรการ อนุมัติ
145 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130794 บ้านขุนตื่น บ้านขุนตื่น  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
146 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130794 บ้านขุนตื่น วรศักดิ์  ผ่องใส ครู อนุมัติ
147 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130792 บ้านแม่หลองน้อย บ้านแม่หลองน้อย  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
148 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130792 บ้านแม่หลองน้อย พัชราภรณ์  หงษ์เขียว ครู อนุมัติ
149 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130774 บ้านผาปูน อมร  ดวงดอก ครู คศ.2 อนุมัติ
150 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130774 บ้านผาปูน บ้านผาปูน  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
151 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130780 บ้านทุ่งจำเริง นายกิติพันธ์  ทิประมูล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
152 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130780 บ้านทุ่งจำเริง จำลอง  พงษ์ปวง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
153 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130781 บ้านยางแก้ว พรชนก  ธรรมกำจัดภัย ครู คศ.1 อนุมัติ
154 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130781 บ้านยางแก้ว ปรัชญา  กุลไพศาล ครู อนุมัติ
155 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130781 บ้านยางแก้ว บ้านยางแก้ว  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
156 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130782 บ้านตุงลอย วรพันธ์  ปุกปัน ครู คศ.๑ อนุมัติ
157 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130782 บ้านตุงลอย บ้านตุงลอย  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
158 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130783 บ้านตุงติง กิตติพงษ์  หมื่นใจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
159 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130783 บ้านตุงติง พินิจนันท์  ทานา ครู คศ.1 อนุมัติ
160 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130784 บ้านแม่ต๋อม บ้านแม่ต๋อม  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
161 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130784 บ้านแม่ต๋อม นางน้ำฝน  คำมูล ครู คศ.1 อนุมัติ
162 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130785 บ้านแม่อ่างขาง นายจักราวุธ  ศรีงาม หัวหน้าเจ้าที่พัสดุ อนุมัติ
163 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130785 บ้านแม่อ่างขาง บ้านแม่อ่างขาง  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
164 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130785 บ้านแม่อ่างขาง นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
165 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130772 ชุมชนบ้านอมก๋อย ชุมชนบ้านอมก๋อย  อมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
166 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130772 ชุมชนบ้านอมก๋อย ธนากร  เมืองคำ ครู อนุมัติ
167 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130773 บ้านยางเปา บ้านยางเปา  อำเภออมก๋อย โรงเรียน อนุมัติ
168 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130773 บ้านยางเปา นางสาวธนภร  ธรรมขันธ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
169 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130773 บ้านยางเปา นายอภิวิชญ์  ศกุนต์อนาวิล ครู คศ.1 อนุมัติ