รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130060 บ้านแปะ นายสมเจตน์  พรหมซาว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
2 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130060 บ้านแปะ อภิสิทธิ์  ทิพย์กันทา ครู อนุมัติ
3 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130060 บ้านแปะ ฐิติวรดา  สมบัติใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
4 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130061 บ้านห้วยทราย ปิยพงษ์  เชื้อเตจ๊ะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
5 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130062 บ้านข่วงเปาใต้ นางนราภรณ์  สุรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
6 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130063 บ้านท่าข้าม นายพิสิฐศักดิ์  ดวงพรม ครู อนุมัติ
7 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130063 บ้านท่าข้าม เรวัต  แสนพรมมา ครูชำนาญการ อนุมัติ
8 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130063 บ้านท่าข้าม กีรติ  หมื่นใจ ธุรการ อนุมัติ
9 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130064 บ้านบนนา ปรีชา  ไชยวงค์ ครู คศ.1 อนุมัติ
10 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130065 บ้านขุนแปะ พงศ์ธวัช  อภิชาชัยวิรัตน์ ครู อนุมัติ
11 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130066 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย เกศรินทร์  จุมปา ครูคศ.2 อนุมัติ
12 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130069 บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร นางรัชนี  ต๊ะคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
13 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130076 บ้านสบแปะ ชมูนุท  คำติ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
14 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130076 บ้านสบแปะ วรวลัญช์  คำตุ้ย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
15 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130042 บ้านปากทางท่าลี่ พิงพักตร์   คำก๋อง ธุรการ อนุมัติ
16 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130036 นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ นางสาวสุทธิดา  สนธิคุณ ธุรการ อนุมัติ
17 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130037 บ้านเมืองอาง พัชรี  จันโม ครู อนุมัติ
18 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130038 บ้านน้ำตกแม่กลาง ประวิทย์  ก้อนสุรินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
19 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130039 บ้านเมืองกลาง บุสกร  หมื่นแก้ว พนักงานราชการ อนุมัติ
20 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130040 วัดพระบาท สุปรียา  บุษบงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
21 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130044 บ้านแม่ปอน ทิพย์วรรณ  เทพวงค์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
22 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130045 บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย โสภา  แสนใจบาล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
23 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130048 ศรีจอมทอง ศิริลักษณ์  อินต๊ะยศ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
24 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130048 ศรีจอมทอง วันเพ็ญ  เบี้ยวบรรจง ครู อนุมัติ
25 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130049 บ้านห้วยส้มป่อย นายสมพงษ์  วัชรไพรงาม ครู อนุมัติ
26 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130049 บ้านห้วยส้มป่อย กรรณิการ์  แสนสัจจะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
27 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130056 บ้านห้วยน้ำดิบ ชญาดา  หล้านันตา ครู คศ.3 อนุมัติ
28 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130058 บ้านขุนแตะ จุฬารัตน์  เพ็ชรจินดา ครู อนุมัติ
29 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130058 บ้านขุนแตะ นางสาวกาญจนา  นันธิสิงห์ ครู อนุมัติ
30 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130034 บ้านขุนยะ ว่าที่ร้อยตรีกำธร  กัลยาณี ครู อนุมัติ
31 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130035 บ้านขุนกลาง เกียรติสุดา  วรส ครู ชำนาญการ อนุมัติ
32 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130070 บ้านวังน้ำหยาด เศวต  ใจมูล ครู อนุมัติ
33 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130070 บ้านวังน้ำหยาด เฉิดฉันท์  กองทอง ครู อนุมัติ
34 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130071 บ้านแม่สอย นางสุชา  ยาไชยบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
35 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130071 บ้านแม่สอย นางสาวสุภาพ   แสนใจบาล ครู อนุมัติ
36 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130072 บ้านโรงวัว นายยุทธนา  ฉัตรใจคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
37 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130073 บ้านหนองคัน วิบูลย์  รุจิเลิศ ครู คศ.3 อนุมัติ
38 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130075 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย นายไกรศรี  วงค์ษา ครู อนุมัติ
39 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130077 บ้านใหม่สารภี ดำรงค์  คำวงศ์ศา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
40 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130077 บ้านใหม่สารภี กมลพรรณ   ปาวิลา ครู อนุมัติ
41 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130083 ป่ากล้วยพัฒนา นายประหยัด  รัตนคีรีกุล ครู อนุมัติ
42 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130083 ป่ากล้วยพัฒนา วินัย  ใจยา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
43 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130067 บ้านห้วยสะแพด นางสาววรีรัตน์  กันทะหลี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
44 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130067 บ้านห้วยสะแพด วรีรัตน์  กันทะหลี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
45 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130067 บ้านห้วยสะแพด ปนิดา  จันทร์วงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
46 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130078 วัดพุทธนิมิตร กรร์ณัฐฐ์  จีระวัฒโนบล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
47 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130078 วัดพุทธนิมิตร บุญส่ง  กะระวี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
48 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130079 บ้านหาดนาค ประยงค์  มีสิมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
49 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130079 บ้านหาดนาค สิรินาถ  ศรีใจ ครู คศ. 2 อนุมัติ
50 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130079 บ้านหาดนาค บุญทอง  มหายาโน ครูชำนาญการ อนุมัติ
51 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130081 ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) วลัยภรณ์  ธรรมพันธ์ ครู อนุมัติ
52 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130082 บ้านห้วยม่วง ประไพพันธุ์  พรมทา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
53 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130082 บ้านห้วยม่วง รัชดาภรณ์  ไชยเดช ครู อนุมัติ
54 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130053 บ้านท่าหลุก นางอุษา  เป็งใจยะ ครู คศ.3 อนุมัติ
55 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130051 บ้านสบเตี๊ยะ ทองฉาย  ณ ลำปาง ครู คศ.3 อนุมัติ
56 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130287 บ้านกองแขก นางสาวรุจิเรข  กันทะใจ ครู อนุมัติ
57 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130288 บ้านอมเม็ง ภัฑฐ์ธฬโชค  ปัญญาวัฒน์ธนกุล ครู อนุมัติ
58 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130289 ออป.13 ดุสิต  นัคคีย์ ครู อนุมัติ
59 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130290 บ้านโม่งหลวง นางสาวแสงเพียร  ภิญญวงค์ ครู คศ.1 อนุมัติ
60 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130290 บ้านโม่งหลวง พิราวรรณ  ปามาละ ครู อนุมัติ
61 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130291 บ้านอมขูด นายอดิเรก  สารขาว ครู คศ.1 อนุมัติ
62 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130292 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ นายวิรัตน์  ธนะเพิ่ม ครู อนุมัติ
63 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130293 บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน อรพรรณ  ถาวร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
64 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130293 บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน นายสิทธิศักดิ์  มนทนม ครู คศ.2 อนุมัติ
65 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130344 บ้านแจ่มหลวง บุษบาภรณ์  วังสมบัติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
66 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130344 บ้านแจ่มหลวง นายสมชาติ  สันติชัยชาญ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
67 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130347 บ้านห้วยยา นายศรีวัน  คำพ่าย ครู อนุมัติ
68 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130347 บ้านห้วยยา เพ็ญนภา  สล่าปัน ครู คศ.2 อนุมัติ
69 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130347 บ้านห้วยยา สิริกุล  วิทยาวัฒนากุล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
70 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130327 บ้านขุนแม่รวม ดนัย  แสนธิวัง ครูคศ.1 อนุมัติ
71 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130327 บ้านขุนแม่รวม อนัน  เสียงโต ครู อนุมัติ
72 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130333 บ้านทุ่งยาว นางเครือวัลย์  วางวงค์ ครู อนุมัติ
73 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130334 บ้านต่อเรือ จันทร์เพ็ญ  สารินจา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
74 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130334 บ้านต่อเรือ พิชชาพร  ธีรวิทยากูล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
75 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130334 บ้านต่อเรือ พิชชาพร  ธีรวิทยากูล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
76 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130335 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ณภัทร  วงค์ถามาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
77 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130337 บ้านแม่ปาน นคร  ธีรวิทยากูล ครูชำนาญการ อนุมัติ
78 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130337 บ้านแม่ปาน อุทุมพร  ปัญญา ครู อนุมัติ
79 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130337 บ้านแม่ปาน นายนพรัตน์  บุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
80 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130338 อินทนนท์วิทยา ยุพิน  ริทู ครูผู้ช่วย อนุมัติ
81 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130338 อินทนนท์วิทยา นายอาคม  ศรีสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
82 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130339 บ้านเนินวิทยา นงลักษณ์  วุฒิโอสถ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
83 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130339 บ้านเนินวิทยา นงลักษณ์  วุฒิโอสถ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
84 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130323 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม นายสมบัติ  เรีอนคำฟู ึครูชำนาญการ อนุมัติ
85 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130323 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม sombut .  raunkumfu ครู อนุมัติ
86 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130282 บ้านสามสบ นายทรงพล  มณทนม ครูชำนาญการ อนุมัติ
87 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130283 บ้านผานัง นางสาวอุทุมพร  กิติรัตน์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
88 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130283 บ้านผานัง นายพิทักษ์  สวนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
89 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130285 ชุมชนตำบลท่าผา นางวิรินดา  แสงปัน ครูชำนาญการ อนุมัติ
90 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130285 ชุมชนตำบลท่าผา ชญานิษฐ์  นันทวงศ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
91 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130322 บ้านทัพ นิศาชล  องอาจ ธุรการ อนุมัติ
92 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130322 บ้านทัพ ศิโรเวฐน์  เจริญบรรพต ครู อนุมัติ
93 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130340 สามัคคีสันม่วง สุชิน  บุญเมือง ครู อนุมัติ
94 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130341 บ้านจันทร์ อำพร  เจริญสุขสมบัติ ครู อนุมัติ
95 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130350 บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย กาญจนา  ก๋องแก้ว ครู อนุมัติ
96 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130306 บ้านสองธาร พรเพ็ญ  ปันมูล ครู อนุมัติ
97 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130313 บ้านทุ่งแก ศุภฤกษ์  บำเพ็ชร ครู อนุมัติ
98 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130307 บ้านปางหินฝน สุริยัน  เวียงแสน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
99 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130307 บ้านปางหินฝน พัชรี  บุญทิพย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
100 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130308 บ้านพุย อารีรัตน์  แสนสามก๋อง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
101 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130309 บ้านแม่ตูม นายสมชาย  รังษี ครู อนุมัติ
102 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130310 บ้านเฮาะวิทยา นายไกรศรี  อานันท์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
103 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130310 บ้านเฮาะวิทยา นายชัยรัตน์  นะต๋าคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
104 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130311 บ้านแปะสามัคคี นางสาวณิชกานต์  ธรรมชาติอุดม ครู อนุมัติ
105 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130311 บ้านแปะสามัคคี ธัญยรัตน์  พลเดช ครู อนุมัติ
106 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130312 บ้านแม่แฮใต้ นายพิเจตส์  ปองสุข ครูชำนาญการ อนุมัติ
107 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130314 บ้านแม่หงานหลวง บุศยรินทร์   พิพัฒน์คงถาวร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
108 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130316 บ้านพุย สาขาพุยใต้ ศุภชัย  พิสสมัย ครู อนุมัติ
109 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130316 บ้านพุย สาขาพุยใต้ ศุภชัย  พิสสมัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
110 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130342 บ้านแม่แดดน้อย สมศักกดิ์  แสงอรุณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
111 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130343 บ้านห้วยปู นายธัชชัย  เถินภู่วิไล ครูคศ.2 อนุมัติ
112 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130343 บ้านห้วยปู กฤษฎา  อินไผ่ ครู อนุมัติ
113 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130343 บ้านห้วยปู นางสุภาพร  สว่างไพรวัลย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
114 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130346 บ้านแม่ตะละเหนือ Sakchai  Sanpilum ครู อนุมัติ
115 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130329 บ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้ นิพนธ์  เนติบัณฑิตไพร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
116 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130348 บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น นายชูชัย  โพดู ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
117 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130348 บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น ว่าทีร้อยตรีศิวพล  คำแพง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
118 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130348 บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น นางสาวมนชยา  อรจง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
119 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130349 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ เอกนรินทร์  อุประ ครู อนุมัติ
120 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130296 บ้านแม่มุ นางเกียรติ์สุดา   อรุณรัศมีสกุล ครู คศ.2 อนุมัติ
121 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130296 บ้านแม่มุ นายอาทิตย์  โพธิชนะ ครู คศ .1 อนุมัติ
122 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130298 บ้านแม่นาจร นายอังคาร  วงค์มะโน ครู อนุมัติ
123 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130299 บ้านแม่มะลอ นางสาวนภาพร  ชุมสงฆ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
124 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130299 บ้านแม่มะลอ เอกพล  บุตรแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
125 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130300 บ้านแม่วาก น.ส.อังคณา  นะที ครู อนุมัติ
126 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130301 บ้านสบวาก นางสาวพรพิรุณ  วงศ์ใหญ่ ครู อนุมัติ
127 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130345 บ้านแม่แฮเหนือ ชูเกียรติ  สกุลวัฒนะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
128 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130345 บ้านแม่แฮเหนือ นายสมบูรณ์  อินทราชา ครู อนุมัติ
129 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130328 บ้านสบแม่รวม สุจิราภรณ์  อิทธิมะธะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
130 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130328 บ้านสบแม่รวม นางผ่องพรรณ  แก้วคำ ครู คศ.1 อนุมัติ
131 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130330 บ้านห้วยผา นางนีลา  เฟื่องฟูกิจการ ครู คศ.3 อนุมัติ
132 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130294 บ้านแม่ซา สิบเอกทักษิณ  ภูบัวเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
133 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130294 บ้านแม่ซา รุ่งโรจน์  เทพสูา ครู คศ.1 อนุมัติ
134 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130295 บ้านแม่หอย เอกชัย  สิงห์คำ ครู อนุมัติ
135 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130297 บ้านแม่เอาะ นางสาวมนัสวี  รู้แหลม ครู อนุมัติ
136 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130297 บ้านแม่เอาะ พรพิมล  ใจบาล ครู คศ1 อนุมัติ
137 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130318 บ้านแม่ศึก นางสาวสุนารี   รบชนะ ครู อนุมัติ
138 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130315 บ้านขุนแม่นาย นางสาวพรพรรณ  อุ่นใจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
139 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130315 บ้านขุนแม่นาย นายสมจิตร  ดวงใจไพรวัลย์ ครู อนุมัติ
140 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130315 บ้านขุนแม่นาย ินิภารัตน์  สุรินทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
141 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130324 บ้านผาละปิ ณัฏฐกานต์  ดำรงรักษ์ธัญญา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
142 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130325 บ้านปางอุ๋ง Kittichai  Ruamsaktong ครูผู้ช่วย อนุมัติ
143 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130326 บ้านขุนแม่หยอด ณิชาภัทร  ตันอุตม์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
144 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130326 บ้านขุนแม่หยอด ว่าที่ร้อยตรีพิทยา  สุทธนะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
145 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130331 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ นายไกรศิลป์   ใจยา ครูชำนาญการ อนุมัติ
146 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130332 บ้านปางเกี๊ยะ ชัชพงศ์  ทองขัน ครู อนุมัติ
147 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130302 บ้านนากลาง นายณัฐกานต์  ชัยวงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
148 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130303 บ้านนาฮ่อง รัตนภา  สร้อยเกษม ครูคศ.2 อนุมัติ
149 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130303 บ้านนาฮ่อง ธัญพิชชา   เลิศศรี ธุรการ อนุมัติ
150 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130305 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด ยุทธพงษ์  พรหมเสน ครู อนุมัติ
151 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 131062 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ นางสาวรตรีศรัณย์ภัทร  นวลผ่อง ครูผู้ช่วย อนุมัติ