รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ลำพูน เขต 1 510056 : วัดป่ายาง ถวิล  สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สพป.ลำพูน เขต 1 510039 : วัดสันต้นธง นางนิตยา  เกียรติคุณานนท์ ครู
3 สพป.ลำพูน เขต 1 510040 : วัดพันตาเกิน นางดวงสุรีย์  ปัญโญใหญ่ ครู ค.ศ.3
4 สพป.ลำพูน เขต 1 510041 : บ้านศรีย้อย กฤษณรัตน์  จินดาหลวง ครู
5 สพป.ลำพูน เขต 1 510057 : บ้านสันมะนะ นายไกสร  นายไกสร นันตาเวียง ครู
6 สพป.ลำพูน เขต 1 510058 : วัดจักรคำภิมุข นภาพร  นางนภาพร ปินตาธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
7 สพป.ลำพูน เขต 1 510042 : อนุบาลลำพูน วสุภัทร  ไชยเหล็ก ครูชำนาญการ
8 สพป.ลำพูน เขต 1 510011 : วัดขี้เหล็ก นายประจวบ  มณีจันสุข ครู
9 สพป.ลำพูน เขต 1 510038 : ตำบลบ้านแป้น วรพรรณ  ไปเร็ว ครูพี่เลี้ยง
10 สพป.ลำพูน เขต 1 510038 : ตำบลบ้านแป้น นางสาวสิรีการ  ขาวแสง ธุรการโรงเรียน
11 สพป.ลำพูน เขต 1 510032 : บ้านป่าซางน้อย ต่อศักดิ์  ตรงต่อกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.ลำพูน เขต 1 510035 : วัดสันมะกรูด สุรินทร์  น้ำสา ครู
13 สพป.ลำพูน เขต 1 510049 : วัดล่ามช้าง กีรติ  ฟองทอง ผู้อำนวยการ
14 สพป.ลำพูน เขต 1 510050 : วัดประตูป่า นางนรานุช  ก้อนแก้ว ครู
15 สพป.ลำพูน เขต 1 510050 : วัดประตูป่า สุรศักดิ์  มะโนเพ็ญ ผู้อำนวยการ
16 สพป.ลำพูน เขต 1 510051 : บ้านศรีสุพรรณ ประทัน  ศรีตันดา ครูคศ.3
17 สพป.ลำพูน เขต 1 510022 : วัดสันป่าสัก นงลักษณ์  อุดทาเศษ ครู
18 สพป.ลำพูน เขต 1 510023 : วัดห้วยม้าโก้ง ลินจง  ณะพรหม ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพป.ลำพูน เขต 1 510024 : วัดน้ำพุ ลฎาภา  ไชยวงค์ ครู
20 สพป.ลำพูน เขต 1 510025 : วัดหนองซิว นายณรงค์  โปลาศรี ครู
21 สพป.ลำพูน เขต 1 510009 : วัดศรีดอนตัน นางยอดสุคนธ์  ศรีวิลัย ครู
22 สพป.ลำพูน เขต 1 510005 : บ้านสันป่าเหียง นายสกล  สุทธิจิระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 สพป.ลำพูน เขต 1 510006 : วัดสันคะยอม สุรศักดิ์  ใบสุขันธ์ ครู
24 สพป.ลำพูน เขต 1 510006 : วัดสันคะยอม นางสาวพิกุล  จี้วรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพป.ลำพูน เขต 1 510007 : วัดสะแล่ง พรรณี  แสนทา ครู
26 สพป.ลำพูน เขต 1 510007 : วัดสะแล่ง นายสุรชัย  สุการาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 สพป.ลำพูน เขต 1 510001 : บ้านมะเขือแจ้ จิรดา  ตาให้ ครู
28 สพป.ลำพูน เขต 1 510002 : วัดเหมืองกวัก นายอนันต์  บำรุงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.ลำพูน เขต 1 510003 : บ้านฮ่องกอม่วง นางมยุรฉัตร  แพงจันทร์ ครู
30 สพป.ลำพูน เขต 1 510004 : วัดบ้านแจ่ม นายสมโชค  เวศน์วิวัฒน์ ครู
31 สพป.ลำพูน เขต 1 510052 : วัดศรีบังวัน สุพิชฌาย์  นพธนโรจน์ ธุรการ
32 สพป.ลำพูน เขต 1 510052 : วัดศรีบังวัน นางอุมากร  ผัดเจริญ ครู คศ.3
33 สพป.ลำพูน เขต 1 510053 : ตำบลริมปิง นางประกายรัตน์  จันทะสินธุ์ ครู
34 สพป.ลำพูน เขต 1 510043 : บ้านเวียงยอง อารียา  พงศ์สังกาจ ครู
35 สพป.ลำพูน เขต 1 510045 : วัดป่าแดด นางธีราพร  ณ เชียงใหม่ ครูชำนาญการ
36 สพป.ลำพูน เขต 1 510020 : วัดหนองหล่ม พรพิมล  จันทนุปาน ครู
37 สพป.ลำพูน เขต 1 510021 : วัดทุ่งยาว นางสาวมาลินี  ปิ่นกระจาย ครูชำนาญการ
38 สพป.ลำพูน เขต 1 510021 : วัดทุ่งยาว นางวัชรี  ธรรมราช ครูชำนาญการ
39 สพป.ลำพูน เขต 1 510013 : บ้านจำบอน นายประเสริฐ  ชัยชนะ ครูชำนาญการ
40 สพป.ลำพูน เขต 1 510013 : บ้านจำบอน นายประเสริฐ  ชัยชนะ ครู ชำนาญการพิเศษ
41 สพป.ลำพูน เขต 1 510016 : วัดบ้านม้า นายประวิทย์  ปาลี ครูชำนาญการพิเศษ
42 สพป.ลำพูน เขต 1 510046 : บ้านหนองช้างคืน นางยุพิน  เข็มอนุสุข ครู
43 สพป.ลำพูน เขต 1 510046 : บ้านหนองช้างคืน สุดารัตน์  เหลี่ยมโสภณ ครู
44 สพป.ลำพูน เขต 1 510046 : บ้านหนองช้างคืน ไพบูลย์  คุณชมภู ผู้อำนวยการ
45 สพป.ลำพูน เขต 1 510036 : วัดบ่อโจง นางอำพร  นันตาเวียง ครู
46 สพป.ลำพูน เขต 1 510037 : วัดหนองเหียง โสพินธุ์   คำธิตา ครู
47 สพป.ลำพูน เขต 1 510037 : วัดหนองเหียง สิทธิกร  ยะคำแจ้ ธุรการ
48 สพป.ลำพูน เขต 1 510030 : บ้านหนองหนาม นางสาวอำพัน  ณะคำตัน ครู
49 สพป.ลำพูน เขต 1 510065 : บ้านต้นผึ้ง รวิภา  ทารัตน์ ครู
50 สพป.ลำพูน เขต 1 510066 : วัดเหมืองง่า นุชจรี  โพธิ์ศรี ครู
51 สพป.ลำพูน เขต 1 510067 : บ้านศรีบุญยืน-วังทอง ศิริยาภรณ์  เพียรชนะ ครูชำนาญการ
52 สพป.ลำพูน เขต 1 510067 : บ้านศรีบุญยืน-วังทอง จักรพันธ์  โพธิ์ศรี ครู
53 สพป.ลำพูน เขต 1 510074 : วัดกู่เส้า เบญจวรรณ  ยะบุญธง คศ.3
54 สพป.ลำพูน เขต 1 510070 : ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เพ็ญแข  ดีจิตกาศ ครู
55 สพป.ลำพูน เขต 1 510071 : บ้านห้วยส้ม นงนุช  พงษ์สุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
56 สพป.ลำพูน เขต 1 510072 : วัดป่าตึงเชตวัน นุณี  ไชยชนะ ครูชำนาญการพิเศษ
57 สพป.ลำพูน เขต 1 510073 : วัดต้นโชค แสงจันทร์  ถาน้อย ครูชำนาญการพิเศษ
58 สพป.ลำพูน เขต 1 510060 : อนุบาลเมืองลำพูน วราภรณ์  วงค์สถาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
59 สพป.ลำพูน เขต 1 510060 : อนุบาลเมืองลำพูน กฤษฎา   ปินตาโมงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
60 สพป.ลำพูน เขต 1 510061 : บ้านป่าเส้า นางสาววาสนา  คำติ ครูธุรการโรงเรียน
61 สพป.ลำพูน เขต 1 510062 : เชตวันหนองหมู นางพิสมัย  กันแจ่ม ครู
62 สพป.ลำพูน เขต 1 510063 : วัดฮ่องกอก ประวัติ  พุ่มพวง ครูชำนาญการพิเศษ
63 สพป.ลำพูน เขต 1 510064 : วัดชัยสถาน ประภาส  เทพวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
64 สพป.ลำพูน เขต 1 510224 : บ้านหมื่นข้าว นางอัมรา   แก้วกาศ ครู
65 สพป.ลำพูน เขต 1 510225 : บ้านแพะยันต์ดอยแช่ ชรินธร  แถวถาคำ ครู
66 สพป.ลำพูน เขต 1 510226 : วัดทากาศ นายสงวน   รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
67 สพป.ลำพูน เขต 1 510226 : วัดทากาศ นายบุญส่ง  คำปิงยศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
68 สพป.ลำพูน เขต 1 510227 : บ้านดอยคำ นางศิริขวัญ  พิทักษ์ ครู
69 สพป.ลำพูน เขต 1 510230 : บ้านป่าเลา นายวีระชาติ จีปคำ  จีปคำ พนักงานราชการ
70 สพป.ลำพูน เขต 1 510231 : บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน นางนงนุช  หมื่นอาภัย พนักงานราชการ
71 สพป.ลำพูน เขต 1 510232 : บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ นายสมเกียรติ  กันทะวงค์ พนักงานราชการ
72 สพป.ลำพูน เขต 1 510233 : บ้านศรีป้าน โสภี  โญกาศ ครู
73 สพป.ลำพูน เขต 1 510233 : บ้านศรีป้าน สุรัก  เชื้อหลุบโพธิ์ ครู
74 สพป.ลำพูน เขต 1 510235 : บ้านสัน ธัญญา  ทอทอง ครู
75 สพป.ลำพูน เขต 1 510237 : บ้านแม่เมย อนงค์  บุญมากาศ ครู
76 สพป.ลำพูน เขต 1 510237 : บ้านแม่เมย ณรงศักดิ์  ศรีบุญเรือง ครูผู้ช่วย
77 สพป.ลำพูน เขต 1 510239 : บ้านทาขุมเงิน พัฒนา  จันทิมา รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน
78 สพป.ลำพูน เขต 1 510243 : บ้านสวนหลวง เสน่ห์  โยกาศ ครูชำนาญการพิเศษ
79 สพป.ลำพูน เขต 1 510223 : บ้านเหมืองลึก รัตน์ดา   สุภาคำ คศ.3
80 สพป.ลำพูน เขต 1 510221 : บ้านหนองยางไคล สุชาดา  ศรีติ๊บ ครูชำนาญการ
81 สพป.ลำพูน เขต 1 510202 : บ้านทาปลาดุก ปกรณ์   ศรีวิชัย รก.ผอ
82 สพป.ลำพูน เขต 1 510203 : บ้านทาทุ่งไผ่ อารี  วงศ์พนัสสัก ครู
83 สพป.ลำพูน เขต 1 510205 : บ้านทาสองท่า ณัฐชัย  คำโย ธุรการ
84 สพป.ลำพูน เขต 1 510207 : บ้านทาชมภู สุธิลักษ์  พุ่มเจริญ ครู
85 สพป.ลำพูน เขต 1 510208 : บ้านทาป่าสัก ดลนภา  สมุททารินทร์ ครู
86 สพป.ลำพูน เขต 1 510209 : บ้านทาป่าเปา ปริญญา  บุญบุรี ครู
87 สพป.ลำพูน เขต 1 510244 : บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ มยุรี  ปิ๊กต๊ะตอง ครู
88 สพป.ลำพูน เขต 1 510241 : บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม ประทิน  มณีขัติย์ ครู
89 สพป.ลำพูน เขต 1 510242 : บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง จิรวรรณ  บริสุทธิ์ ครู
90 สพป.ลำพูน เขต 1 510240 : บ้านปงแม่ลอบ ภูวกร  วิริยา ครู
91 สพป.ลำพูน เขต 1 510214 : บ้านหล่ายทา นายศักดิ์ชัย  กันธวงค์ ครู
92 สพป.ลำพูน เขต 1 510214 : บ้านหล่ายทา นายทวีกุล   คำหล่อ ครู
93 สพป.ลำพูน เขต 1 510215 : บ้านศาลาแม่ทา นางสาวยุพิมพ์  คำภีระ ครู
94 สพป.ลำพูน เขต 1 510217 : บ้านร้องเรือ นางจรวยพร  แสงบุญ ครู
95 สพป.ลำพูน เขต 1 510217 : บ้านร้องเรือ บุญรัตน์  ยอดสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ
96 สพป.ลำพูน เขต 1 510218 : บ้านดงสารภี นางทองเจือ  เทพไกร ครู
97 สพป.ลำพูน เขต 1 510218 : บ้านดงสารภี นางสาวชื่นนภา  ขาใจ ครูผู้ช่วย
98 สพป.ลำพูน เขต 1 510219 : วัดอรัญญาราม นางสารภี  ยาทอง ครู
99 สพป.ลำพูน เขต 1 510211 : บ้านผาตั้ง อุบลวรรณ  ปาตีคำ ครู
100 สพป.ลำพูน เขต 1 510212 : บ้านดอยแก้ว สุวปรียา  อุดมบุตร ครู
101 สพป.ลำพูน เขต 1 510097 : บ้านหนองบัว สมจันทร์  ใจจุ้ม ครู
102 สพป.ลำพูน เขต 1 510098 : บ้านหนองเกิด เสาวภา  ประพันธ์ ู้ผู้อำนวยการโรงเรียน
103 สพป.ลำพูน เขต 1 510098 : บ้านหนองเกิด เทวกร  โกรินทร์ ครูผู้ช่วย
104 สพป.ลำพูน เขต 1 510110 : บ้านห้วยไฟ นายดุสิต  จี้จำปา ครูชำนาญการพิเศษ
105 สพป.ลำพูน เขต 1 510111 : บ้านน้ำย้อย นายสราวุธ  ขัดเรือน ครูชำนาญการ
106 สพป.ลำพูน เขต 1 510113 : บ้านโป่งรู พรพิมล  เย็นวารีย์ ครู
107 สพป.ลำพูน เขต 1 510114 : บ้านโทกน้ำกัด ชูชาติ  บุญสะอาด ครู
108 สพป.ลำพูน เขต 1 510114 : บ้านโทกน้ำกัด นางชุติมา   แสนมะโน ครู
109 สพป.ลำพูน เขต 1 510114 : บ้านโทกน้ำกัด นายฤกษ์ชัย  ใจคำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 สพป.ลำพูน เขต 1 510115 : วัดนครเจดีย์ สุทธิพงษ์  เกียรติยศ ครู
111 สพป.ลำพูน เขต 1 510116 : วัดหนองสมณะ ดอกไม้  ทองชัย ครู
112 สพป.ลำพูน เขต 1 510116 : วัดหนองสมณะ ปกรณ์  ธรรมตา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
113 สพป.ลำพูน เขต 1 510106 : บ้านป่ารกฟ้า วิเชียร   ผางวารี ครูชำนาญการพิเศษรักษาราชกแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.ลำพูน เขต 1 510106 : บ้านป่ารกฟ้า ศุภธิดา  วงค์เศษ ครูชำนาญการพิเศษ
115 สพป.ลำพูน เขต 1 510107 : บ้านเหล่าป่าก๋อย นายอุปถัมภ์  ใจธัญ ครูชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
116 สพป.ลำพูน เขต 1 510107 : บ้านเหล่าป่าก๋อย กิ่งแก้ว  คำยันต์ ครูชำนาญการพิเศษ
117 สพป.ลำพูน เขต 1 510108 : วัดน้ำดิบ สุรเชษฐ์  คำสุวัตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
118 สพป.ลำพูน เขต 1 510109 : บ้านห้วยอ้อ นายบุญสืบ   เตชาวงศ์ ครู
119 สพป.ลำพูน เขต 1 510102 : บ้านไร่ดง วิชัย  เครื่องพนัด ครู
120 สพป.ลำพูน เขต 1 510105 : บ้านหนองผ้าขาว อนันต์  ทิพวรรณ์ ครูชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
121 สพป.ลำพูน เขต 1 510094 : วัดเจดีย์สามยอด นางยุพา  พรหมวัง ครู คศ.3
122 สพป.ลำพูน เขต 1 510092 : วัดบ้านเรือน nantaya  moonrat ครู
123 สพป.ลำพูน เขต 1 510092 : วัดบ้านเรือน สายัณห์   คำลือ ผู้อำนวยการโรงเรียน
124 สพป.ลำพูน เขต 1 510090 : บ้านหนองดู่ ดำเกิง  แก้วยศ ครู คศ.3
125 สพป.ลำพูน เขต 1 510090 : บ้านหนองดู่ วราภรณ์  แสนเมือง ธุรการ
126 สพป.ลำพูน เขต 1 510091 : วัดบ้านเหล่า นายชัชวาล   กัณทาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
127 สพป.ลำพูน เขต 1 510091 : วัดบ้านเหล่า นางธิดา  ไชยทองศรี ครู ่คศ.3
128 สพป.ลำพูน เขต 1 510095 : วัดบ้านก้อง นายชูศักดิ์  แนวราช ผู้อำนวยการโรงเรียน
129 สพป.ลำพูน เขต 1 510096 : วัดท่าต้นงิ้ว นางวราภรณ์  ชัยชนะ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
130 สพป.ลำพูน เขต 1 510076 : บ้านฉางข้าวน้อย มยุรา  จายะกุล ครู
131 สพป.ลำพูน เขต 1 510076 : บ้านฉางข้าวน้อย นางสายสุนีย์  ชวพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
132 สพป.ลำพูน เขต 1 510077 : บ้านล้องหนองหอย นายเกรียงศักดิ์  จันทะวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
133 สพป.ลำพูน เขต 1 510075 : บ้านป่าซาง นางสาวสุพัชรีย์  คหินทพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
134 สพป.ลำพูน เขต 1 510088 : บ้านสะปุ๋ง นางจุรีรัตน์  ธนเรืองสุวรรณ ครู
135 สพป.ลำพูน เขต 1 510087 : บ้านป่าตาล นางสาวสุรีพันธ์  อุตมโน ครู
136 สพป.ลำพูน เขต 1 510085 : วัดช้างค้ำ นางพรรณา  นนท์ขุนทด ครู
137 สพป.ลำพูน เขต 1 510082 : บ้านกองงาม นางสาวพิชชาภรณ์  สุขใจ ครูชำนาญการ
138 สพป.ลำพูน เขต 1 510080 : วัดบ้านดอน ธวัลภัสร์  ฝ่ายเทศ ครู
139 สพป.ลำพูน เขต 1 510080 : วัดบ้านดอน บรรจง  ตาเจริญเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
140 สพป.ลำพูน เขต 1 510081 : บ้านหนองเงือก จิราภรณ์  จันทร์ดี ครู
141 สพป.ลำพูน เขต 1 510078 : วัดป่าบุก นางณัชชา  กำเหนิด ครูชำนาญการ
142 สพป.ลำพูน เขต 1 510079 : บ้านดอนตอง นางอังศนา  ถาธัญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
143 สพป.ลำพูน เขต 1 510267 : วัดบ้านธิ นงคราญ  ไพราม ชำนาญการพิเศษ
144 สพป.ลำพูน เขต 1 510268 : วัดสันทราย สุพิน  อภิวงค์งาม ครู
145 สพป.ลำพูน เขต 1 510268 : วัดสันทราย รุ่งทิวา  ทิพย์โชค ธุรการโรงเรียน
146 สพป.ลำพูน เขต 1 510269 : วัดป่าสัก ชนากานต์  โพธิศาสตร์ ครูผู้ช่วย
147 สพป.ลำพูน เขต 1 510272 : วัดศรีดอนชัย นางดวงเดือน  สุ่มสุข ครู
148 สพป.ลำพูน เขต 1 510274 : บ้านห้วยไซ สุมาลา  พัฒนกิจเกษตร ครู
149 สพป.ลำพูน เขต 1 510274 : บ้านห้วยไซ นางสาวบุญยม  ชมภูคำ ครูชำนาญการพิเศษ
150 สพป.ลำพูน เขต 1 510276 : วัดป่าตึง-ห้วยยาบ ชฎาลักษณ์  ปาลี ครู
151 สพป.ลำพูน เขต 1 510310 : บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  ผาด่านสกุล ครูอัตราจ้างชั่วคราว