รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510056 วัดป่ายาง ถวิล  สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
2 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510039 วัดสันต้นธง นางนิตยา  เกียรติคุณานนท์ ครู อนุมัติ
3 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510040 วัดพันตาเกิน นางดวงสุรีย์  ปัญโญใหญ่ ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
4 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510041 บ้านศรีย้อย กฤษณรัตน์  จินดาหลวง ครู อนุมัติ
5 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510057 บ้านสันมะนะ นายไกสร  นายไกสร นันตาเวียง ครู อนุมัติ
6 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510058 วัดจักรคำภิมุข นภาพร  นางนภาพร ปินตาธรรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
7 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510042 อนุบาลลำพูน วสุภัทร  ไชยเหล็ก ครูชำนาญการ อนุมัติ
8 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510011 วัดขี้เหล็ก นายประจวบ  มณีจันสุข ครู อนุมัติ
9 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510038 ตำบลบ้านแป้น สุชาติ  ทองคำฟู พนักงานราชการ อนุมัติ
10 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510038 ตำบลบ้านแป้น วรพรรณ  ไปเร็ว ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
11 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510029 บ้านแป้น เอกราช  ยะอนันต์ อนุมัติ
12 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510032 บ้านป่าซางน้อย ต่อศักดิ์  ตรงต่อกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
13 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510035 วัดสันมะกรูด สุรินทร์  น้ำสา ครู อนุมัติ
14 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510049 วัดล่ามช้าง กีรติ  ฟองทอง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
15 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510050 บ้านประตูป่า สุรศักดิ์  มะโนเพ็ญ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
16 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510051 บ้านศรีสุพรรณ ประทัน  ศรีตันดา ครูคศ.3 อนุมัติ
17 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510022 วัดสันป่าสัก นงลักษณ์  อุดทาเศษ ครู อนุมัติ
18 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510023 วัดห้วยม้าโก้ง ลินจง  ณะพรหม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
19 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510024 วัดน้ำพุ ลฎาภา  ไชยวงค์ ครู อนุมัติ
20 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510025 วัดหนองซิว นายณรงค์  โปลาศรี ครู อนุมัติ
21 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510009 วัดศรีดอนตัน นางยอดสุคนธ์  ศรีวิลัย ครู อนุมัติ
22 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510005 บ้านสันป่าเหียง นายสกล  สุทธิจิระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
23 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510006 วัดสันคะยอม สุรศักดิ์  ใบสุขันธ์ ครู อนุมัติ
24 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510006 วัดสันคะยอม นางสาวพิกุล  จี้วรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
25 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510006 วัดสันคะยอม นายโกวิทย์  ลิ้นฤาษี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
26 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510007 วัดสะแล่ง พรรณี  แสนทา ครู อนุมัติ
27 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510007 วัดสะแล่ง นายสุรชัย  สุการาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
28 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510001 บ้านมะเขือแจ้ นายบุญฤทธิ์  พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
29 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510001 บ้านมะเขือแจ้ จิรดา  ตาให้ ครู อนุมัติ
30 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510002 วัดเหมืองกวัก นายอนันต์  บำรุงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
31 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510003 บ้านฮ่องกอม่วง นางมยุรฉัตร  แพงจันทร์ ครู อนุมัติ
32 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510004 วัดบ้านแจ่ม นายสมโชค  เวศน์วิวัฒน์ ครู อนุมัติ
33 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510052 วัดศรีบังวัน สุพิชฌาย์  นพธนโรจน์ ธุรการ อนุมัติ
34 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510052 วัดศรีบังวัน นางอุมากร  ผัดเจริญ ครู คศ.3 อนุมัติ
35 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510053 ตำบลริมปิง นางประกายรัตน์  จันทะสินธุ์ ครู อนุมัติ
36 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510043 บ้านเวียงยอง อารียา  พงศ์สังกาจ ครู อนุมัติ
37 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510044 วัดศรีบุญชู-วังไฮ นนท์ธวัช  อุทธา ครู อนุมัติ
38 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510044 วัดศรีบุญชู-วังไฮ นายสมเกียรติ  นามวงศ์ ครู อนุมัติ
39 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510045 วัดป่าแดด นางธีราพร  ณ เชียงใหม่ ครูชำนาญการ อนุมัติ
40 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510020 วัดหนองหล่ม พรพิมล  จันทนุปาน ครู อนุมัติ
41 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510021 วัดทุ่งยาว นางวัชรี  ธรรมราช ครูชำนาญการ อนุมัติ
42 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510021 วัดทุ่งยาว นางสาวมาลินี  ปิ่นกระจาย ครูชำนาญการ อนุมัติ
43 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510013 บ้านจำบอน นายประเสริฐ  ชัยชนะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
44 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510013 บ้านจำบอน นายสมบูรณ์  ลือสัก ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
45 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510016 วัดบ้านม้า นายประวิทย์  ปาลี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
46 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510046 บ้านหนองช้างคืน ไพบูลย์  คุณชมภู ผู้อำนวยการ อนุมัติ
47 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510046 บ้านหนองช้างคืน สุดารัตน์  เหลี่ยมโสภณ ครู อนุมัติ
48 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510046 บ้านหนองช้างคืน นางยุพิน  เข็มอนุสุข ครู อนุมัติ
49 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510036 วัดบ่อโจง นางอำพร  นันตาเวียง ครู อนุมัติ
50 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510037 วัดหนองเหียง โสพินธุ์   คำธิตา ครู อนุมัติ
51 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510037 วัดหนองเหียง สิทธิกร  ยะคำแจ้ ธุรการ อนุมัติ
52 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510030 บ้านหนองหนาม นางสาวอำพัน  ณะคำตัน ครู อนุมัติ
53 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510065 บ้านต้นผึ้ง อภิสิทธิ์  เหล็งไทย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
54 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510065 บ้านต้นผึ้ง ขจรศักดิ์  พรหมช่วย ครู อนุมัติ
55 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510065 บ้านต้นผึ้ง ยศ  เทพสุติน ครู อนุมัติ
56 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510066 วัดเหมืองง่า นุชจรี  โพธิ์ศรี ครู อนุมัติ
57 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510067 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง ศิริยาภรณ์  เพียรชนะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
58 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510067 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง จักรพันธ์  โพธิ์ศรี ครู อนุมัติ
59 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510068 วัดบ้านหลุก ชิรกานต์  คำสินศักดิ์ ธุรการ อนุมัติ
60 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510074 วัดกู่เส้า เบญจวรรณ  ยะบุญธง คศ.3 อนุมัติ
61 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510070 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ ศิรี  ยะป้อม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
62 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510071 บ้านห้วยส้ม นงนุช  พงษ์สุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
63 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510072 วัดป่าตึงเชตวัน นุณี  ไชยชนะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
64 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510073 วัดต้นโชค แสงจันทร์  ถาน้อย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
65 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510060 อนุบาลเมืองลำพูน กฤษฎา   ปินตาโมงค์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
66 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510060 อนุบาลเมืองลำพูน วราภรณ์  วงค์สถาน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
67 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510061 บ้านป่าเส้า นายปรัชญา  จินะฟอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
68 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510062 เชตวันหนองหมู นางพิสมัย  กันแจ่ม ครู อนุมัติ
69 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510062 เชตวันหนองหมู นายเฉลิม  ชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
70 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510063 วัดฮ่องกอก ประวัติ  พุ่มพวง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
71 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510063 วัดฮ่องกอก นัลภา  ผดุงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
72 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510064 วัดชัยสถาน ประภาส  เทพวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
73 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510224 บ้านหมื่นข้าว นางอัมรา   แก้วกาศ ครู อนุมัติ
74 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510225 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ ชรินธร  แถวถาคำ ครู อนุมัติ
75 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510226 วัดทากาศ นายบุญส่ง  คำปิงยศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ อนุมัติ
76 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510226 วัดทากาศ นายสงวน   รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
77 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510227 บ้านดอยคำ นางสุพิศ  สูตรเลข ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
78 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510230 บ้านป่าเลา นายวีระชาติ จีปคำ  จีปคำ พนักงานราชการ อนุมัติ
79 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510231 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน นางนงนุช  หมื่นอาภัย พนักงานราชการ อนุมัติ
80 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510232 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ นายสมเกียรติ  กันทะวงค์ พนักงานราชการ อนุมัติ
81 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510233 บ้านศรีป้าน โสภี  โญกาศ ครู อนุมัติ
82 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510236 บ้านสบเมย พิชชาภัทร์   ถนอมจิตร์ธนิต ครู คศ.2 อนุมัติ
83 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510237 บ้านแม่เมย ณรงศักดิ์  ศรีบุญเรือง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
84 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510237 บ้านแม่เมย อนงค์  บุญมากาศ ครู อนุมัติ
85 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510243 บ้านสวนหลวง เสน่ห์  โยกาศ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
86 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510223 บ้านเหมืองลึก รัตน์ดา   สุภาคำ คศ.3 อนุมัติ
87 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510221 บ้านหนองยางไคล จ่าสิบตรีสุรัก  เชื้อหลุบโพธิ์ ครชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
88 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510221 บ้านหนองยางไคล สุชาดา  ศรีติ๊บ ครูชำนาญการ อนุมัติ
89 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510202 บ้านทาปลาดุก ปกรณ์   ศรีวิชัย รก.ผอ อนุมัติ
90 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510203 บ้านทาทุ่งไผ่ อารี  วงศ์พนัสสัก ครู อนุมัติ
91 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510205 บ้านทาสองท่า ณัฐชัย  คำโย ธุรการ อนุมัติ
92 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510207 บ้านทาชมภู สุธิลักษ์  พุ่มเจริญ ครู อนุมัติ
93 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510208 บ้านทาป่าสัก ดลนภา  สมุททารินทร์ ครู อนุมัติ
94 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510209 บ้านทาป่าเปา ปริญญา  บุญบุรี ครู อนุมัติ
95 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510244 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ มยุรี  ปิ๊กต๊ะตอง ครู อนุมัติ
96 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510241 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม ประทิน  มณีขัติย์ ครู อนุมัติ
97 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510242 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง จิรวรรณ  บริสุทธิ์ ครู อนุมัติ
98 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510240 บ้านปงแม่ลอบ ภูวกร  วิริยา ครู อนุมัติ
99 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510214 บ้านหล่ายทา นายทวีกุล   คำหล่อ ครู อนุมัติ
100 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510214 บ้านหล่ายทา นายศักดิ์ชัย  กันธวงค์ ครู อนุมัติ
101 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510215 บ้านศาลาแม่ทา นางสาวยุพิมพ์  คำภีระ ครู อนุมัติ
102 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510217 บ้านร้องเรือ บุญรัตน์  ยอดสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
103 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510217 บ้านร้องเรือ นางจรวยพร  แสงบุญ ครู อนุมัติ
104 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510218 บ้านดงสารภี นางสาวชื่นนภา  ขาใจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
105 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510218 บ้านดงสารภี นางทองเจือ  เทพไกร ครู อนุมัติ
106 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510219 วัดอรัญญาราม นางสารภี  ยาทอง ครู อนุมัติ
107 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510211 บ้านผาตั้ง ศุภกันต์  มโนพรม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
108 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510212 บ้านดอยแก้ว จิราพร  สุวรรณัง ครูชำนาญการ อนุมัติ
109 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510097 บ้านหนองบัว สมจันทร์  ใจจุ้ม ครู อนุมัติ
110 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510100 บ้านร่องช้าง นายปกรณ์ชัย  มะโนสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
111 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510110 บ้านห้วยไฟ นายดุสิต  จี้จำปา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
112 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510111 บ้านน้ำย้อย นายสราวุธ  ขัดเรือน ครูชำนาญการ อนุมัติ
113 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510112 บ้านแม่อาว นางเยาวรัตน์  ยศชูเกียรติ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
114 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510113 บ้านโป่งรู พรพิมล  เย็นวารีย์ ครู อนุมัติ
115 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510114 บ้านโทกน้ำกัด ชูชาติ  บุญสะอาด ครู อนุมัติ
116 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510114 บ้านโทกน้ำกัด นางชุติมา   แสนมะโน ครู อนุมัติ
117 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510114 บ้านโทกน้ำกัด นายฤกษ์ชัย  ใจคำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
118 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510115 วัดนครเจดีย์ สุทธิพงษ์  เกียรติยศ ครู อนุมัติ
119 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510116 วัดหนองสมณะ ดอกไม้  ทองชัย ครู อนุมัติ
120 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510116 วัดหนองสมณะ ปกรณ์  ธรรมตา ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
121 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510106 บ้านป่ารกฟ้า วิเชียร   ผางวารี ครูชำนาญการพิเศษรักษาราชกแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
122 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510106 บ้านป่ารกฟ้า ศุภธิดา  วงค์เศษ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
123 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510107 บ้านเหล่าป่าก๋อย นายอุปถัมภ์  ใจธัญ ครูชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
124 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510107 บ้านเหล่าป่าก๋อย กิ่งแก้ว  คำยันต์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
125 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510108 วัดน้ำดิบ สุรเชษฐ์  คำสุวัตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
126 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510109 บ้านห้วยอ้อ นายบุญสืบ   เตชาวงศ์ ครู อนุมัติ
127 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510102 บ้านไร่ดง วิชัย  เครื่องพนัด ครูโรงเรียนบ้านไร่ดง อนุมัติ
128 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510103 วัดปากล้อง นางจิราพร  เครื่องพนัด ครู อนุมัติ
129 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510104 วัดวังกู่ นางรัตนาภรณ์  กันทะลอม ครู คศ.3 อนุมัติ
130 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510104 วัดวังกู่ นางสุดารัตน์  วงค์จู ครู คศ.4 อนุมัติ
131 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510105 บ้านหนองผ้าขาว อนันต์  ทิพวรรณ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
132 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510105 บ้านหนองผ้าขาว อนันต์  ทิพวรรณ์ ครูชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
133 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510101 วัดท่าตุ้ม นางศิริภา  เนียมทัง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
134 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510094 วัดเจดีย์สามยอด นางยุพา  พรหมวัง ครู คศ.3 อนุมัติ
135 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510092 วัดบ้านเรือน สายัณห์   คำลือ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
136 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510092 วัดบ้านเรือน nantaya  moonrat ครู อนุมัติ
137 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510093 วัดศรีชุม จรัสศรี  อังกสิทธิ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
138 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510090 บ้านหนองดู่ วราภรณ์  แสนเมือง ธุรการ อนุมัติ
139 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510090 บ้านหนองดู่ ดำเกิง  แก้วยศ ครู คศ.3 อนุมัติ
140 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510091 วัดบ้านเหล่า นางธิดา  ไชยทองศรี ครู ่คศ.3 อนุมัติ
141 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510091 วัดบ้านเหล่า นายชัชวาล   กัณทาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
142 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510095 วัดบ้านก้อง นายชูศักดิ์  แนวราช ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
143 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510096 วัดท่าต้นงิ้ว นางวราภรณ์  ชัยชนะ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
144 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510076 บ้านฉางข้าวน้อย มยุรา  จายะกุล ครู อนุมัติ
145 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510076 บ้านฉางข้าวน้อย นางสายสุนีย์  ชวพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
146 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510077 บ้านล้องหนองหอย นายเกรียงศักดิ์  จันทะวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
147 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510075 บ้านป่าซาง นางสาวสุพัชรีย์ฺ   คหินทพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
148 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510088 บ้านสะปุ๋ง นางจุรีรัตน์  ธนเรืองสุวรรณ ครู อนุมัติ
149 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510089 วัดบ้านไร่ สามารถ  เตจ๊ะวงค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
150 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510089 วัดบ้านไร่ นงลักษณ์  ปาดอน ครู อนุมัติ
151 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510087 บ้านป่าตาล นางสาวสุรีพันธ์  อุตมโน ครู อนุมัติ
152 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510087 บ้านป่าตาล นิคม  ปาดอน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
153 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510085 วัดช้างค้ำ นางพรรณา  นนท์ขุนทด ครู อนุมัติ
154 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510082 บ้านกองงาม นางสาวพิชชาภรณ์  สุขใจ ครูชำนาญการ อนุมัติ
155 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510080 วัดบ้านดอน ธวัลภัสร์  ฝ่ายเทศ ครู อนุมัติ
156 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510080 วัดบ้านดอน บรรจง  ตาเจริญเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
157 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510081 บ้านหนองเงือก จิราภรณ์  จันทร์ดี ครู อนุมัติ
158 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510078 วัดป่าบุก นางณัชชา  กำเหนิด ครูชำนาญการ อนุมัติ
159 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510079 บ้านดอนตอง นางมาลี  ไชยอุปละ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
160 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510267 วัดบ้านธิ นงคราญ  ไพราม ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
161 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510268 วัดสันทราย สุพิน  อภิวงค์งาม ครู อนุมัติ
162 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510269 วัดป่าสัก ชนากานต์  โพธิศาสตร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
163 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510272 วัดศรีดอนชัย นางดวงเดือน  สุ่มสุข ครู อนุมัติ
164 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510273 วัดห้วยยาบ ลัดดาวัลย์  แก้วมณี ครู อนุมัติ
165 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510274 บ้านห้วยไซ นางสาวบุญยม  ชมภูคำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
166 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510274 บ้านห้วยไซ สุมาลา  พัฒนกิจเกษตร ครู อนุมัติ
167 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510276 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ ชฎาลักษณ์  ปาลี ครู อนุมัติ
168 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510310 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  ผาด่านสกุล ครูอัตราจ้างชั่วคราว อนุมัติ