รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ลำพูน เขต 2 510164 : บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ ณัฐกาญจน์  ญาณแขก ครูธุรการ
2 สพป.ลำพูน เขต 2 510165 : บ้านห้วยกาน โสภา  มณีจอม ครู
3 สพป.ลำพูน เขต 2 510166 : บ้านห้วยห้า สุรีย์พร   กันทากาศ ครู คศ.1
4 สพป.ลำพูน เขต 2 510166 : บ้านห้วยห้า พัว  ลิ้นฤาษี ครู
5 สพป.ลำพูน เขต 2 510167 : บ้านห้วยน้ำดิบ อรพิน  ไชยเชษฐ ครู
6 สพป.ลำพูน เขต 2 510167 : บ้านห้วยน้ำดิบ พิชชานันท์   สุนันต๊ะ ธุรการ
7 สพป.ลำพูน เขต 2 510176 : บ้านห้วยแพ่ง นิรุตต์  ศรีสง่า ครู
8 สพป.ลำพูน เขต 2 510197 : บ้านแม่หาด นายอำนวย  ศรีบัวนำ ครู
9 สพป.ลำพูน เขต 2 510200 : บ้านห้วยแทง นายถนอม  เมืองสุวรรณ์ ครู
10 สพป.ลำพูน เขต 2 510193 : บ้านป่าพลู นางอำนวยพร  วารีวหาเดช ครู
11 สพป.ลำพูน เขต 2 510195 : วัดวังหลวง จักราวุธ  บัณฑิต ครู
12 สพป.ลำพูน เขต 2 510196 : บ้านห้วยหละ อภิชาต  บังคมเนตร ครู
13 สพป.ลำพูน เขต 2 510196 : บ้านห้วยหละ นายสุขคำ  ลิ้นฤาษี ครู
14 สพป.ลำพูน เขต 2 510184 : บ้านศรีเตี้ย สุเพชร  มั่นจรรยา ครู
15 สพป.ลำพูน เขต 2 510185 : บ้านสันปูเลย นายประสาน  ปัญญาคำ ครู
16 สพป.ลำพูน เขต 2 510186 : บ้านหนองปลาสะวาย นางสาวนฤทัย  ใจเปี้ย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
17 สพป.ลำพูน เขต 2 510191 : บ้านหนองสูน นราลักษณ์  ทาสี พี่เลี้ยงเด็กพิการ
18 สพป.ลำพูน เขต 2 510191 : บ้านหนองสูน นางยุพิน   ฉางกันทา ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพป.ลำพูน เขต 2 510177 : บ้านเหล่ายาว อารี  ศรีสง่า ครู ชำนาญการพิเศษ
20 สพป.ลำพูน เขต 2 510177 : บ้านเหล่ายาว สายัณห์  แก้วโขง ครู
21 สพป.ลำพูน เขต 2 510178 : บ้านม่วงโตน ณัฎฐ์  วงศ์ยุพล ครู ชำนาญการพิเศษ
22 สพป.ลำพูน เขต 2 510179 : ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) นางรินจง  ไชยห้วยห้า เจ้าหน้าที่พัสดุ
23 สพป.ลำพูน เขต 2 510180 : บ้านดอยแดน นางวริยา  มั่งเจริญ ครู คศ.3
24 สพป.ลำพูน เขต 2 510180 : บ้านดอยแดน จันทร์จิรา  บุญสุ ครู
25 สพป.ลำพูน เขต 2 510118 : บ้านก้อจัดสรร ชลธิชา  เปี้ยฝั้น ธุรการ
26 สพป.ลำพูน เขต 2 510140 : บ้านห้วยหญ้าไซ นางสาวเสรี  ยาอุตม์ ครู
27 สพป.ลำพูน เขต 2 510141 : บ้านป่าคา นางเสาวลักษณ์   อิ่นแก้ว ครู
28 สพป.ลำพูน เขต 2 510141 : บ้านป่าคา นายอินศวร  แสงปิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคา
29 สพป.ลำพูน เขต 2 510142 : บ้านบวก นายวิเชียร  สิงห์ชัย ครู
30 สพป.ลำพูน เขต 2 510142 : บ้านบวก นางปาริชาติ  สุราชพล ครู
31 สพป.ลำพูน เขต 2 510143 : บ้านปางส้าน พรรณี  วงศ์บุญมา ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
32 สพป.ลำพูน เขต 2 510143 : บ้านปางส้าน ตาล  ณ. เชียงใหม่ ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3
33 สพป.ลำพูน เขต 2 510125 : บ้านนาทราย พรพิมล  แก้วภูสี ครู คศ.2
34 สพป.ลำพูน เขต 2 510126 : บ้านฮั่ว นางสาวเจนจิรา  ปุ๊ดภาษี พนักงานราชการ
35 สพป.ลำพูน เขต 2 510127 : บ้านผาลาด ถิรนันท์  พิมพ์กะภีร์ ครู
36 สพป.ลำพูน เขต 2 510128 : บ้านนาเลี่ยง ศศิพิมพ์  พรธนโชติ ครู
37 สพป.ลำพูน เขต 2 510128 : บ้านนาเลี่ยง อังศณา  ฝีปากเพราะ ครู
38 สพป.ลำพูน เขต 2 510128 : บ้านนาเลี่ยง สมใจ  ฮองกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ
39 สพป.ลำพูน เขต 2 510129 : บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สุชัช  ทัศนีย์คติ ครู
40 สพป.ลำพูน เขต 2 510130 : บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) อนิรุทธิ์  ธนเรืองสุวรรณ ครู
41 สพป.ลำพูน เขต 2 510130 : บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) นงลักษณ์  อุตมะโชค ครู
42 สพป.ลำพูน เขต 2 510163 : ชุมชนบ้านป่าไผ่ ศุภชัย  ปัดแก้ว ครู ชำนาญการ
43 สพป.ลำพูน เขต 2 510163 : ชุมชนบ้านป่าไผ่ สมจิต  ไชยเชษฐ ครูค.ศ.2
44 สพป.ลำพูน เขต 2 510163 : ชุมชนบ้านป่าไผ่ ศุธิษา  ซอลอซอ ธุรการโรงเรียน
45 สพป.ลำพูน เขต 2 510161 : บ้านห้วยแหน วิทยา  นามณี บุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
46 สพป.ลำพูน เขต 2 510162 : บ้านหล่ายท่า สายฝน  แซ่เฮ้อ ครู ชำนาญการ
47 สพป.ลำพูน เขต 2 510158 : บ้านดงสักงาม สุนันท์  ศรีสุวรรณ ครู
48 สพป.ลำพูน เขต 2 510159 : บ้านป่าจี้ นางรดาณัฐ  เลขนอก ครูชำนาญการพิเศษ
49 สพป.ลำพูน เขต 2 510159 : บ้านป่าจี้ กมลลักษณ์  สมหนู เจ้าหน้าที่ธุรการ
50 สพป.ลำพูน เขต 2 510159 : บ้านป่าจี้ จันทร์จิรา  อ่อนพรม ครู
51 สพป.ลำพูน เขต 2 510138 : บ้านวังมน ปริฉัตร  เจริยสุข ธุรการโรงเรียน
52 สพป.ลำพูน เขต 2 510139 : บ้านสันป่าสัก พัชรินทร์  แจ้งไชย ครู
53 สพป.ลำพูน เขต 2 510150 : บ้านแม่เทย รัชราภรณ์  คำมูล ครู
54 สพป.ลำพูน เขต 2 510150 : บ้านแม่เทย จันทิมา  ศุทธิธนาวัฒน์ ครู
55 สพป.ลำพูน เขต 2 510151 : บ้านไร่ ภูษณิศา  กันทาอินต๊ะ ครู
56 สพป.ลำพูน เขต 2 510151 : บ้านไร่ จุฑาวรินทร์  แดงชัย ครูธุรการโรงเรียน
57 สพป.ลำพูน เขต 2 510152 : บ้านวงศ์ษาพัฒนา วรณัน  ใจคำ ครู
58 สพป.ลำพูน เขต 2 510153 : บ้านแม่แนต นายวันชัย  กองแสง รักษาราชการแทนผอ.
59 สพป.ลำพูน เขต 2 510153 : บ้านแม่แนต อรอุมา  อุดหนุน ครู
60 สพป.ลำพูน เขต 2 510154 : บ้านสันวิไล นางสาวน้ำค้าง  แสนยอด ครู
61 สพป.ลำพูน เขต 2 510154 : บ้านสันวิไล หัสนัยน์  สายคำ ครู
62 สพป.ลำพูน เขต 2 510137 : ชุมชนบ้านแม่ตืน นายบุญยก  เชียงหล้า ครู คศ.3
63 สพป.ลำพูน เขต 2 510137 : ชุมชนบ้านแม่ตืน นางรุ่งทิพย์  สุทธิรักษา ครู
64 สพป.ลำพูน เขต 2 510121 : บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว นิรุตติ์   อินต๊ะจันทร์ ครูอัตราจ้าง
65 สพป.ลำพูน เขต 2 510119 : บ้านผาต้าย ว่าที่ร้อยตรีรัตนศักดิ์  อินต๊ะจันทร์ ครู
66 สพป.ลำพูน เขต 2 510120 : บ้านแม่ลาน ดิษยุทธ์  บัวจูม ผู้อำนวยการ
67 สพป.ลำพูน เขต 2 510120 : บ้านแม่ลาน นายบุญส่ง  วัฒนาสกุลไทย ครู
68 สพป.ลำพูน เขต 2 510145 : บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ศิลาทิพย์  คำใจ ครู
69 สพป.ลำพูน เขต 2 510145 : บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) โสภี  ศรีใจต๊ะ ครู
70 สพป.ลำพูน เขต 2 510147 : บ้านโฮ่ง นายอนุกุล  วงค์ปาลีย์ ครู
71 สพป.ลำพูน เขต 2 510148 : บ้านม่วงสามปี บุญโชติ  แสงคำ ครู
72 สพป.ลำพูน เขต 2 510148 : บ้านม่วงสามปี ภูมิพัฒน์   อนรรฆเวช ครูหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
73 สพป.ลำพูน เขต 2 510148 : บ้านม่วงสามปี นางสาวรัชดาภรณ์   พิมพิรัตน์ ครู
74 สพป.ลำพูน เขต 2 510149 : บ้านนากลาง นางสาววลีรัตน์  ต๊ะนะสา ครู
75 สพป.ลำพูน เขต 2 510156 : อนุบาลวังดิน ศุภชัย  วงศ์ปาลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
76 สพป.ลำพูน เขต 2 510157 : บ้านฮ่อมต้อ วันพิทักษ์  ปันฟู ครูอัตราจ้าง
77 สพป.ลำพูน เขต 2 510133 : บ้านห้วยบง ธนิตา  สุดสม ธุรการ
78 สพป.ลำพูน เขต 2 510133 : บ้านห้วยบง ทองศรี  ทะสุใจ ครู คศ.3
79 สพป.ลำพูน เขต 2 510134 : บ้านแม่ป้อกใน ภัทราพร  ขัดสี ครู
80 สพป.ลำพูน เขต 2 510135 : บ้านแม่ป้อก นายสันทัด  วรรณภิระ ครู คศ.3
81 สพป.ลำพูน เขต 2 510135 : บ้านแม่ป้อก นายนพดล  รัตนปัญญา ผู้อำนวยการ
82 สพป.ลำพูน เขต 2 510132 : บ้านปาง นภัสสร  อุปละกุล ครู
83 สพป.ลำพูน เขต 2 510132 : บ้านปาง พรรณี  ธรรมหมื่นยอง ครู
84 สพป.ลำพูน เขต 2 510245 : บ้านไม้ตะเคียน คาร  เรือนฟ้างาม ครู
85 สพป.ลำพูน เขต 2 510247 : บ้านทุ่งข้าวหาง สุพรรณี  วรรณภิระ เจ้าหน้าที่ธุรการ
86 สพป.ลำพูน เขต 2 510247 : บ้านทุ่งข้าวหาง ศรัตราวุธ  แซ่เฮ้อ ครู
87 สพป.ลำพูน เขต 2 510248 : บ้านห้วยงูสิงห์ อรพิน  วงค์ฝั้น เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.ลำพูน เขต 2 510248 : บ้านห้วยงูสิงห์ นายเอกนรินทร์  ไชยสิทธิ์ ครู
89 สพป.ลำพูน เขต 2 510248 : บ้านห้วยงูสิงห์ วิชชนีย์  ปุ๊ดแค พนักงานราชการ
90 สพป.ลำพูน เขต 2 510249 : บ้านหนองหลัก นางสาวสมจิตร  ไชยศรี ครู
91 สพป.ลำพูน เขต 2 510249 : บ้านหนองหลัก ชุตินิษฐ์  นราวัฒน์ ครู
92 สพป.ลำพูน เขต 2 510249 : บ้านหนองหลัก น.สประภัสสร  สินธุบุญ ครู
93 สพป.ลำพูน เขต 2 510250 : บ้านไม้สลี นางน้ำฝน   สีสิงห์ ครู
94 สพป.ลำพูน เขต 2 510250 : บ้านไม้สลี นายสุทธิโชติ  พรมฝาย ครู
95 สพป.ลำพูน เขต 2 510251 : บ้านห้วยห้าง นางสาวปวรวรรณ  ทาวี ครูธุรการ
96 สพป.ลำพูน เขต 2 510252 : บ้านแม่แสม นางสาวนิภา  ทองน้อย ครู
97 สพป.ลำพูน เขต 2 510253 : บ้านห้วยไร่ ฉัตรหทัย  นาหลวง ครู
98 สพป.ลำพูน เขต 2 510254 : บ้านทุ่งหัวช้าง นางเบญจมาภรณ์  คำแปง ครู
99 สพป.ลำพูน เขต 2 510254 : บ้านทุ่งหัวช้าง กนกพรรณ  วรรณ์คำ ครูค.ศ.1
100 สพป.ลำพูน เขต 2 510255 : บ้านแม่ปันเดง อารีรัตน์  ก้อนจำปา ครู
101 สพป.ลำพูน เขต 2 510255 : บ้านแม่ปันเดง วรรณภา  เอี่ยมศรี ครู
102 สพป.ลำพูน เขต 2 510255 : บ้านแม่ปันเดง อัญชลี  ตาบุรี ครู
103 สพป.ลำพูน เขต 2 510256 : บ้านโป่งแดง ปวันรักษ์  สัมฤทธิ์ ครู
104 สพป.ลำพูน เขต 2 510256 : บ้านโป่งแดง นายระบิล  หล้าภิละ ครู
105 สพป.ลำพูน เขต 2 510259 : สามัคคีศรีวิชัย ธนารัตน์  นันตา ครู คศ.2
106 สพป.ลำพูน เขต 2 510260 : บ้านดง นางสาววันเพ็ญ  อินต๊ะขัติย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
107 สพป.ลำพูน เขต 2 510265 : บ้านห้วยปิง นายสมัคร  ไชยสมภาร ครู
108 สพป.ลำพูน เขต 2 510265 : บ้านห้วยปิง ัณัฐกฤตา   แสงผาบ ครู
109 สพป.ลำพูน เขต 2 510261 : บ้านดอนมูล ฐปนนท์  สีวิจี๋ ครู
110 สพป.ลำพูน เขต 2 510261 : บ้านดอนมูล นางอำไพ   กิติยศ ครู
111 สพป.ลำพูน เขต 2 510262 : บ้านปวง ชนกนันท์  ทะนานแก้ว ครู ชำนาญการ
112 สพป.ลำพูน เขต 2 510262 : บ้านปวง วิษุวัต  ดวงจินา ครุ
113 สพป.ลำพูน เขต 2 510263 : บ้านแม่บอน นายอำนาจ  แสงนา ครู
114 สพป.ลำพูน เขต 2 510264 : บ้านห้วยโป่ง นางสกาวเดือน  ขัดเรือน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
115 สพป.ลำพูน เขต 2 510264 : บ้านห้วยโป่ง สมโภช  ขันทะสินธุ์ ครูอัตราจ้าง
116 สพป.ลำพูน เขต 2 510264 : บ้านห้วยโป่ง นายมานพ  วงค์เศษ ครู
117 สพป.ลำพูน เขต 2 510289 : วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) พงษ์ศักดิ์  ไชยชนะ ครู
118 สพป.ลำพูน เขต 2 510291 : วัดร้องธาร นางสาวปราณปริยา  พิมพา ครู
119 สพป.ลำพูน เขต 2 510292 : วัดบ้านเวียงหนองล่อง นางรัตนา  จันทร์วงค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
120 สพป.ลำพูน เขต 2 510292 : วัดบ้านเวียงหนองล่อง นางชาลิณี  ขวัญคำ ธุรการ
121 สพป.ลำพูน เขต 2 510278 : บ้านห้วยปันจ๊อย นายสมพล  หล้าเต็น ผู้อำนวยการโรงเรียน
122 สพป.ลำพูน เขต 2 510279 : บ้านเหล่าดู่ นางทัศนีย์  เตชาวงค์ ครู
123 สพป.ลำพูน เขต 2 510280 : บ้านล้องเครือกวาว นางรัตนา  จอมขันเงิน ครู คศ.3
124 สพป.ลำพูน เขต 2 510281 : วัดหนองยวง รัตนา  ตันตรา ครู
125 สพป.ลำพูน เขต 2 510282 : บ้านต้นผึ้ง นางสาวเบญจมาศ  ทิศลา ธุรการโรงเรียน
126 สพป.ลำพูน เขต 2 510283 : วัดวังสะแกง นายวิลาศ  แก้วทันใจ ครู
127 สพป.ลำพูน เขต 2 510283 : วัดวังสะแกง นายพิเชษฐ์  บุญสุ ผู้อำนวยการ
128 สพป.ลำพูน เขต 2 510285 : บ้านท่าหลุก นางสุพิน  ชัยวงค์ ครู
129 สพป.ลำพูน เขต 2 510285 : บ้านท่าหลุก เฉลิมชัย  พรหมณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
130 สพป.ลำพูน เขต 2 510286 : บ้านท่าช้าง ไพจิตร   พายุมั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
131 สพป.ลำพูน เขต 2 510286 : บ้านท่าช้าง นางสุพพตา  ยองจา ครู
132 สพป.ลำพูน เขต 2 510122 : บ้านแม่กองวะ สุทธิรักษ์  มณีทอง ครู
133 สพป.ลำพูน เขต 2 510122 : บ้านแม่กองวะ นางอลิษา  จาสว่าง ครู