รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510164 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ ณัฐกาญจน์  ญาณแขก ครูธุรการ อนุมัติ
2 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510165 บ้านห้วยกาน โสภา  มณีจอม ครู อนุมัติ
3 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510166 บ้านห้วยห้า พัว  ลิ้นฤาษี ครู อนุมัติ
4 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510166 บ้านห้วยห้า สุรีย์พร   กันทากาศ ครู คศ.1 อนุมัติ
5 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510167 บ้านห้วยน้ำดิบ พิชชานันท์   สุนันต๊ะ ธุรการ อนุมัติ
6 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510167 บ้านห้วยน้ำดิบ อรพิน  ไชยเชษฐ ครู อนุมัติ
7 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510176 บ้านห้วยแพ่ง นิรุตต์  ศรีสง่า ครู อนุมัติ
8 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510197 บ้านแม่หาด นายอำนวย  ศรีบัวนำ ครู อนุมัติ
9 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510200 บ้านห้วยแทง นายถนอม  เมืองสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
10 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510193 บ้านป่าพลู นางอำนวยพร  วารีวหาเดช ครู อนุมัติ
11 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510195 วัดวังหลวง จักราวุธ  บัณฑิต ครู อนุมัติ
12 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510196 บ้านห้วยหละ นายสุขคำ  ลิ้นฤาษี ครู อนุมัติ
13 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510196 บ้านห้วยหละ อภิชาต  บังคมเนตร ครู อนุมัติ
14 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510184 บ้านศรีเตี้ย สุเพชร  มั่นจรรยา ครู อนุมัติ
15 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510185 บ้านสันปูเลย นายประสาน  ปัญญาคำ ครู อนุมัติ
16 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510186 บ้านหนองปลาสะวาย นางสาวนฤทัย  ใจเปี้ย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
17 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510191 บ้านหนองสูน นางยุพิน   ฉางกันทา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
18 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510191 บ้านหนองสูน นราลักษณ์  ทาสี พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
19 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510177 บ้านเหล่ายาว อารี  ศรีสง่า ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
20 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510177 บ้านเหล่ายาว สายัณห์  แก้วโขง ครู อนุมัติ
21 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510178 บ้านม่วงโตน ณัฎฐ์  วงศ์ยุพล ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
22 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510179 ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) นางรินจง  ไชยห้วยห้า เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
23 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510180 บ้านดอยแดน นางวริยา  มั่งเจริญ ครู คศ.3 อนุมัติ
24 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510180 บ้านดอยแดน จันทร์จิรา  บุญสุ ครู อนุมัติ
25 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510118 บ้านก้อจัดสรร ชลธิชา  เปี้ยฝั้น ธุรการ อนุมัติ
26 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510140 บ้านห้วยหญ้าไซ นางสาวเสรี  ยาอุตม์ ครู อนุมัติ
27 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510141 บ้านป่าคา นายอินศวร  แสงปิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคา อนุมัติ
28 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510141 บ้านป่าคา นางเสาวลักษณ์   อิ่นแก้ว ครู อนุมัติ
29 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510142 บ้านบวก นายวิเชียร  สิงห์ชัย ครู อนุมัติ
30 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510142 บ้านบวก นางปาริชาติ  สุราชพล ครู อนุมัติ
31 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510143 บ้านปางส้าน ตาล  ณ. เชียงใหม่ ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 อนุมัติ
32 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510143 บ้านปางส้าน พรรณี  วงศ์บุญมา ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
33 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510125 บ้านนาทราย พรพิมล  แก้วภูสี ครู คศ.2 อนุมัติ
34 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510126 บ้านฮั่ว นางสาวเจนจิรา  ปุ๊ดภาษี พนักงานราชการ อนุมัติ
35 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510127 บ้านผาลาด ถิรนันท์  พิมพ์กะภีร์ ครู อนุมัติ
36 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510128 บ้านนาเลี่ยง สมใจ  ฮองกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
37 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510128 บ้านนาเลี่ยง ศศิพิมพ์  พรธนโชติ ครู อนุมัติ
38 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510128 บ้านนาเลี่ยง อังศณา  ฝีปากเพราะ ครู อนุมัติ
39 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510129 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สุชัช  ทัศนีย์คติ ครู อนุมัติ
40 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510130 บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) อนิรุทธิ์  ธนเรืองสุวรรณ ครู อนุมัติ
41 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510130 บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) นงลักษณ์  อุตมะโชค ครู อนุมัติ
42 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510163 ชุมชนบ้านป่าไผ่ สมจิต  ไชยเชษฐ ครูค.ศ.2 อนุมัติ
43 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510163 ชุมชนบ้านป่าไผ่ ศุธิษา  ซอลอซอ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
44 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510163 ชุมชนบ้านป่าไผ่ ศุภชัย  ปัดแก้ว ครู ชำนาญการ อนุมัติ
45 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510161 บ้านห้วยแหน วิทยา  นามณี บุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ อนุมัติ
46 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510162 บ้านหล่ายท่า สายฝน  แซ่เฮ้อ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
47 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510158 บ้านดงสักงาม สุนันท์  ศรีสุวรรณ ครู อนุมัติ
48 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510159 บ้านป่าจี้ กมลลักษณ์  สมหนู เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
49 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510159 บ้านป่าจี้ จันทร์จิรา  อ่อนพรม ครู อนุมัติ
50 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510159 บ้านป่าจี้ นางรดาณัฐ  เลขนอก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
51 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510138 บ้านวังมน ปริฉัตร  เจริยสุข ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
52 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510139 บ้านสันป่าสัก พัชรินทร์  แจ้งไชย ครู อนุมัติ
53 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510150 บ้านแม่เทย รัชราภรณ์  คำมูล ครู อนุมัติ
54 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510150 บ้านแม่เทย จันทิมา  ศุทธิธนาวัฒน์ ครู อนุมัติ
55 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510151 บ้านไร่ จุฑาวรินทร์  แดงชัย ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
56 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510151 บ้านไร่ ภูษณิศา  กันทาอินต๊ะ ครู อนุมัติ
57 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510152 บ้านวงศ์ษาพัฒนา วรณัน  ใจคำ ครู อนุมัติ
58 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510153 บ้านแม่แนต อรอุมา  อุดหนุน ครู อนุมัติ
59 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510153 บ้านแม่แนต นายวันชัย  กองแสง รักษาราชการแทนผอ. อนุมัติ
60 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510154 บ้านสันวิไล นางสาวน้ำค้าง  แสนยอด ครู อนุมัติ
61 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510154 บ้านสันวิไล หัสนัยน์  สายคำ ครู อนุมัติ
62 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510137 ชุมชนบ้านแม่ตืน นางรุ่งทิพย์  สุทธิรักษา ครู อนุมัติ
63 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510137 ชุมชนบ้านแม่ตืน นายบุญยก  เชียงหล้า ครู คศ.3 อนุมัติ
64 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510121 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว นิรุตติ์   อินต๊ะจันทร์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
65 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510119 บ้านผาต้าย ว่าที่ร้อยตรีรัตนศักดิ์  อินต๊ะจันทร์ ครู อนุมัติ
66 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510120 บ้านแม่ลาน นายบุญส่ง  วัฒนาสกุลไทย ครู อนุมัติ
67 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510120 บ้านแม่ลาน ดิษยุทธ์  บัวจูม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
68 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510145 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ศิลาทิพย์  คำใจ ครู อนุมัติ
69 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510145 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) โสภี  ศรีใจต๊ะ ครู อนุมัติ
70 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510147 บ้านโฮ่ง นายอนุกุล  วงค์ปาลีย์ ครู อนุมัติ
71 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510148 บ้านม่วงสามปี นางสาวรัชดาภรณ์   พิมพิรัตน์ ครู อนุมัติ
72 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510148 บ้านม่วงสามปี บุญโชติ  แสงคำ ครู อนุมัติ
73 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510148 บ้านม่วงสามปี ภูมิพัฒน์   อนรรฆเวช ครูหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
74 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510149 บ้านนากลาง นางสาววลีรัตน์  ต๊ะนะสา ครู อนุมัติ
75 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510156 อนุบาลวังดิน ศุภชัย  วงศ์ปาลี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
76 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510157 บ้านฮ่อมต้อ วันพิทักษ์  ปันฟู ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
77 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510133 บ้านห้วยบง ทองศรี  ทะสุใจ ครู คศ.3 อนุมัติ
78 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510133 บ้านห้วยบง ธนิตา  สุดสม ธุรการ อนุมัติ
79 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510134 บ้านแม่ป้อกใน ภัทราพร  ขัดสี ครู อนุมัติ
80 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510135 บ้านแม่ป้อก นายสันทัด  วรรณภิระ ครู คศ.3 อนุมัติ
81 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510135 บ้านแม่ป้อก นายนพดล  รัตนปัญญา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
82 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510132 บ้านปาง พรรณี  ธรรมหมื่นยอง ครู อนุมัติ
83 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510132 บ้านปาง นภัสสร  อุปละกุล ครู อนุมัติ
84 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510245 บ้านไม้ตะเคียน คาร  เรือนฟ้างาม ครู อนุมัติ
85 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510247 บ้านทุ่งข้าวหาง สุพรรณี  วรรณภิระ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
86 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510247 บ้านทุ่งข้าวหาง ศรัตราวุธ  แซ่เฮ้อ ครู อนุมัติ
87 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510248 บ้านห้วยงูสิงห์ อรพิน  วงค์ฝั้น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
88 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510248 บ้านห้วยงูสิงห์ นายเอกนรินทร์  ไชยสิทธิ์ ครู อนุมัติ
89 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510248 บ้านห้วยงูสิงห์ วิชชนีย์  ปุ๊ดแค พนักงานราชการ อนุมัติ
90 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510249 บ้านหนองหลัก น.สประภัสสร  สินธุบุญ ครู อนุมัติ
91 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510249 บ้านหนองหลัก นางสาวสมจิตร  ไชยศรี ครู อนุมัติ
92 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510249 บ้านหนองหลัก ชุตินิษฐ์  นราวัฒน์ ครู อนุมัติ
93 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510250 บ้านไม้สลี นายสุทธิโชติ  พรมฝาย ครู อนุมัติ
94 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510250 บ้านไม้สลี นางน้ำฝน   สีสิงห์ ครู อนุมัติ
95 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510251 บ้านห้วยห้าง นางสาวปวรวรรณ  ทาวี ครูธุรการ อนุมัติ
96 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510252 บ้านแม่แสม นางสาวนิภา  ทองน้อย ครู อนุมัติ
97 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510253 บ้านห้วยไร่ ฉัตรหทัย  นาหลวง ครู อนุมัติ
98 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510254 บ้านทุ่งหัวช้าง กนกพรรณ  วรรณ์คำ ครูค.ศ.1 อนุมัติ
99 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510254 บ้านทุ่งหัวช้าง นางเบญจมาภรณ์  คำแปง ครู อนุมัติ
100 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510255 บ้านแม่ปันเดง วรรณภา  เอี่ยมศรี ครู อนุมัติ
101 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510255 บ้านแม่ปันเดง อารีรัตน์  ก้อนจำปา ครู อนุมัติ
102 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510255 บ้านแม่ปันเดง อัญชลี  ตาบุรี ครู อนุมัติ
103 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510256 บ้านโป่งแดง ปวันรักษ์  สัมฤทธิ์ ครู อนุมัติ
104 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510256 บ้านโป่งแดง นายระบิล  หล้าภิละ ครู อนุมัติ
105 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510259 สามัคคีศรีวิชัย ธนารัตน์  นันตา ครู คศ.2 อนุมัติ
106 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510260 บ้านดง นางสาววันเพ็ญ  อินต๊ะขัติย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
107 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510265 บ้านห้วยปิง ัณัฐกฤตา   แสงผาบ ครู อนุมัติ
108 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510265 บ้านห้วยปิง นายสมัคร  ไชยสมภาร ครู อนุมัติ
109 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510261 บ้านดอนมูล ฐปนนท์  สีวิจี๋ ครู อนุมัติ
110 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510261 บ้านดอนมูล นางอำไพ   กิติยศ ครู อนุมัติ
111 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510262 บ้านปวง ชนกนันท์  ทะนานแก้ว ครู ชำนาญการ อนุมัติ
112 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510262 บ้านปวง วิษุวัต  ดวงจินา ครุ อนุมัติ
113 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510263 บ้านแม่บอน นายอำนาจ  แสงนา ครู อนุมัติ
114 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510264 บ้านห้วยโป่ง นายมานพ  วงค์เศษ ครู อนุมัติ
115 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510264 บ้านห้วยโป่ง นางสกาวเดือน  ขัดเรือน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง อนุมัติ
116 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510264 บ้านห้วยโป่ง สมโภช  ขันทะสินธุ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
117 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510289 วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) พงษ์ศักดิ์  ไชยชนะ ครู อนุมัติ
118 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510291 วัดร้องธาร นางสาวปราณปริยา  พิมพา ครู อนุมัติ
119 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510292 วัดบ้านเวียงหนองล่อง นางชาลิณี  ขวัญคำ ธุรการ อนุมัติ
120 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510292 วัดบ้านเวียงหนองล่อง นางรัตนา  จันทร์วงค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
121 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510278 บ้านห้วยปันจ๊อย นายสมพล  หล้าเต็น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
122 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510279 บ้านเหล่าดู่ นางทัศนีย์  เตชาวงค์ ครู อนุมัติ
123 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510280 บ้านล้องเครือกวาว นางรัตนา  จอมขันเงิน ครู คศ.3 อนุมัติ
124 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510281 วัดหนองยวง รัตนา  ตันตรา ครู อนุมัติ
125 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510282 บ้านต้นผึ้ง นางสาวเบญจมาศ  ทิศลา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
126 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510283 วัดวังสะแกง นายพิเชษฐ์  บุญสุ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
127 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510283 วัดวังสะแกง นายวิลาศ  แก้วทันใจ ครู อนุมัติ
128 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510285 บ้านท่าหลุก นางสุพิน  ชัยวงค์ ครู อนุมัติ
129 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510285 บ้านท่าหลุก เฉลิมชัย  พรหมณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
130 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510286 บ้านท่าช้าง นางสุพพตา  ยองจา ครู อนุมัติ
131 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510286 บ้านท่าช้าง ไพจิตร   พายุมั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
132 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510122 บ้านแม่กองวะ นางอลิษา  จาสว่าง ครู อนุมัติ
133 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510122 บ้านแม่กองวะ สุทธิรักษ์  มณีทอง ครู อนุมัติ