รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ลำปาง เขต 1 500058 : วัดหลวงวิทยา พีรวัตร  ธรรมลังกา ธุรการโรงเรียน
2 สพป.ลำปาง เขต 1 500058 : วัดหลวงวิทยา นายธงไชย  จันต๊ะวงค์ ครู
3 สพป.ลำปาง เขต 1 500059 : วัดพระเจ้านั่งแท่น ธัญสุดา  วงค์ใจบุตร ธุรการโรงเรียน
4 สพป.ลำปาง เขต 1 500062 : บ้านกาศเมฆ สุวรรณ  วิญญา ครู คศ.3
5 สพป.ลำปาง เขต 1 500062 : บ้านกาศเมฆ บุษราคัม  จิตร์วิไลย์ ธุรการโรงเรียน
6 สพป.ลำปาง เขต 1 500062 : บ้านกาศเมฆ จันทร์เพ็ญ  แก้วดี ครู คศ.3
7 สพป.ลำปาง เขต 1 500063 : บ้านศรีหมวดเกล้า รชตวัลย์  พิชิตเมธากุล ครู
8 สพป.ลำปาง เขต 1 500064 : บ้านหนองยาง อรวรรณ  โยธา ครู คศ.3
9 สพป.ลำปาง เขต 1 500055 : บ้านโทกหัวช้าง ศรีวรรณ  สายดวงติ๊บ ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพป.ลำปาง เขต 1 500066 : ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นางพลับพลึง   จุ้มคำมูล ครู
11 สพป.ลำปาง เขต 1 500066 : ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ฉัตรชัย  แก้วนันชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.ลำปาง เขต 1 500066 : ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา รุ่งทิวา  ถาน้อย ครู
13 สพป.ลำปาง เขต 1 500027 : บ้านหมอสม รุ่งทิวา  ถาน้อย ครู
14 สพป.ลำปาง เขต 1 500028 : บ้านสำเภา ศิริพร  ประเสริฐศรี ธุรการ
15 สพป.ลำปาง เขต 1 500050 : อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) nicharat  kamtui ครู
16 สพป.ลำปาง เขต 1 500050 : อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ภัคภร  ทวีจิตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.ลำปาง เขต 1 500052 : ธงชัยวิทยา จรูญศักดิ์  เดชามาตย์ ครู
18 สพป.ลำปาง เขต 1 500079 : บ้านทุ่งฝาย ภัควรินทร์  ปิงขอด ธุรการโรงเรียน
19 สพป.ลำปาง เขต 1 500080 : บ้านท่าโทก ภัทรนิษฐ์  พุทธวงศ์ ครู
20 สพป.ลำปาง เขต 1 500017 : นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 วีรยา  อุดหมอ ธุรการ
21 สพป.ลำปาง เขต 1 500017 : นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 ประกาศิต  สิงห์หล้า ผู้อำนวยการ
22 สพป.ลำปาง เขต 1 500019 : นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 พูนทรัพย์  กันธิยะ ครู
23 สพป.ลำปาง เขต 1 500032 : วัดน้ำโท้ง ระวีวรรณ  อิ่นทา ธุรการ
24 สพป.ลำปาง เขต 1 500077 : บ้านห้วยเป้ง ศิริขวัญ  อินทนนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
25 สพป.ลำปาง เขต 1 500078 : ทุ่งฝางวิทยา นางจารุนันท์  ชัยธิมา ครู คศ.2
26 สพป.ลำปาง เขต 1 500074 : วัดค่ากลาง สุนิสา  การกุณา ครู
27 สพป.ลำปาง เขต 1 500075 : วัดทุ่งโจ้ คิณกรณ์  สุระทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.ลำปาง เขต 1 500076 : บ้านสบค่อม อัจฉราพรรณ   วังวน เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.ลำปาง เขต 1 500073 : บ้านบ่อหิน นายสมบัติ  สิริวงศ์เครือ ผู้อำนวยการ
30 สพป.ลำปาง เขต 1 500069 : วัดบ้านเป้า นางงามตา  มามิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ
31 สพป.ลำปาง เขต 1 500072 : แม่ก๋งวิทยา เกวลี  ปัญญาหลวง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
32 สพป.ลำปาง เขต 1 500009 : บ้านแม่อาง ศรัณย์ญา   ฉายศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
33 สพป.ลำปาง เขต 1 500009 : บ้านแม่อาง นายไพศาล  ทิพย์ศรีบุตร ครู
34 สพป.ลำปาง เขต 1 500012 : วัดศรีปรีดานุเคราะห์ ศิรภัสสร  คำหลู่ ครูผู้ช่วย
35 สพป.ลำปาง เขต 1 500012 : วัดศรีปรีดานุเคราะห์ นางสาวอัมพวัน  จานแก้ว ครูอัตราจ้าง
36 สพป.ลำปาง เขต 1 500013 : สบมายสามัคคีวิทยา นางศรุตา  เหมือนจันทร์ ครู
37 สพป.ลำปาง เขต 1 500013 : สบมายสามัคคีวิทยา ธุรการ  สบมายสามัคคี ธุรการโรงเรียน
38 สพป.ลำปาง เขต 1 500014 : บ้านหัวทุ่ง ดาวจันทร์  ใจอ้าย ครูชำนาญการ
39 สพป.ลำปาง เขต 1 500084 : วัดเสด็จ พรทิพย์  ลวงคำ ครูอัตราจ้าง
40 สพป.ลำปาง เขต 1 500085 : ชุมชนบ้านทราย ดลฤทัย  กลั่นภูมิศรี ธุรการโรงเรียน
41 สพป.ลำปาง เขต 1 500086 : บ้านทรายมูล ศิริจรรยา   ตาจะนะ ครูอัตราจ้าง
42 สพป.ลำปาง เขต 1 500088 : บ้านจำค่า กรรณิกา  ใจอินทร์ ครู
43 สพป.ลำปาง เขต 1 500040 : บ้านเอื้อม นายกพล  เมืองยศ ผู้อำนวยการ
44 สพป.ลำปาง เขต 1 500042 : บ้านทุ่งกล้วย นงค์คาร  ดวงแก้ว ครู
45 สพป.ลำปาง เขต 1 500043 : วัดบ้านฮ่อง ลัดดา  มูลผึ้ง ครู
46 สพป.ลำปาง เขต 1 500043 : วัดบ้านฮ่อง นายมานัส  สายอุดต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ
47 สพป.ลำปาง เขต 1 500043 : วัดบ้านฮ่อง นางสาวพรญมลวรรณ  ส่วนสมพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
48 สพป.ลำปาง เขต 1 500046 : วัดบ้านสัก นางสุรินทร์  โมศรี ครู
49 สพป.ลำปาง เขต 1 500046 : วัดบ้านสัก นายอรรถพันธ์  เถิ้มแก้ว ครู
50 สพป.ลำปาง เขต 1 500047 : บ้านแม่เฟือง ปราณี  ทาวงศ์มา ครู
51 สพป.ลำปาง เขต 1 500089 : บ้านหมากหัววัง ประสิทธิื  เตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
52 สพป.ลำปาง เขต 1 500011 : บ้านบุญนาค นายธนิต  ลาลุน ผู้อำนวยการ
53 สพป.ลำปาง เขต 1 500011 : บ้านบุญนาค นางอุไร  ขอจิตต์เมตต์ ครู
54 สพป.ลำปาง เขต 1 500008 : วัดบ้านแลง นายนิวัติ  พอใจ ครู
55 สพป.ลำปาง เขต 1 500008 : วัดบ้านแลง นางเพ็ญศรี  อำพันธุ์ ครู
56 สพป.ลำปาง เขต 1 500022 : วัดนาน้อย กาญจพรรณ  ธิวงค์ ครู
57 สพป.ลำปาง เขต 1 500026 : บ้านกาด นางสาวิตตรี  ยุชมภู เจ้าหน้าที่ธุรการ
58 สพป.ลำปาง เขต 1 500024 : บ้านทุ่งกู่ด้าย นางสาวจิตสินี  สมพงษ์ ครูธุรการโรงเรียน
59 สพป.ลำปาง เขต 1 500025 : บ้านป่าตันกุมเมือง นางวนิดา  กันตะกนิษฐ์ ครู
60 สพป.ลำปาง เขต 1 500005 : วัดต้นต้อง นางกัลยา  สุวรรณแพร่ ครู
61 สพป.ลำปาง เขต 1 500005 : วัดต้นต้อง นางปนัดดา  เข็มนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นต้อง
62 สพป.ลำปาง เขต 1 500006 : บ้านไร่(ประชาสามัคคี) นางสุวิมล  คำอินทร์ ครู คศ.2
63 สพป.ลำปาง เขต 1 500001 : พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) นายอิทธิ  ทุ่งเก้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
64 สพป.ลำปาง เขต 1 500002 : บ้านปงวัง นางสาวชัชฎา  ใจมาบุตร ธุรการโรงเรียน
65 สพป.ลำปาง เขต 1 500048 : บ้านปงสนุก นางจอมขวัญ  หมื่นแก้วโอวาท ครู
66 สพป.ลำปาง เขต 1 500048 : บ้านปงสนุก เทวฤทธิ์  สิทธิวัฒนาเกษม รองผู้อำนวยการ
67 สพป.ลำปาง เขต 1 500049 : อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ขวัญภิรมย์  สุวรรณหงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
68 สพป.ลำปาง เขต 1 500049 : อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) รุ่งทิวา  เรียนปิงวัง เจ้าหน้าที่ธุระการ
69 สพป.ลำปาง เขต 1 500049 : อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ชนิดาภา  คชสินธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
70 สพป.ลำปาง เขต 1 500049 : อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ฉัตรฤดี  จักรใจวงค์ พนักงานราชการ
71 สพป.ลำปาง เขต 1 500461 : กอรวกพิทยาสรรค์ นางอัญชลี  ชุ่มวัง ครู
72 สพป.ลำปาง เขต 1 500461 : กอรวกพิทยาสรรค์ koruak pittayasan  pittayasan เจ้าหน้าที่ธุรการ
73 สพป.ลำปาง เขต 1 500462 : บ้านทาน Supattra  Seedasan ครูอัตราจ้าง
74 สพป.ลำปาง เขต 1 500463 : บ้านวังตม นางสาวสุภารัตน์  วังวน ครูอัตราจ้าง
75 สพป.ลำปาง เขต 1 500463 : บ้านวังตม กุลชญา  กันธิยาใจ ธุรการโรงเรียน
76 สพป.ลำปาง เขต 1 500464 : บ้านนาแช่ นริศรา  ใจคำ ครู
77 สพป.ลำปาง เขต 1 500466 : บ้านปงแท่น นางจุฑามาศ   วิทิตธรรมคุณ ครู
78 สพป.ลำปาง เขต 1 500467 : บ้านนาสัก นายมณฑล  อินเจือจันทร์ ผู้อำนวยการ
79 สพป.ลำปาง เขต 1 500467 : บ้านนาสัก นางสาวกิ่งดาว   สังขวารี ครู
80 สพป.ลำปาง เขต 1 500468 : บ้านแม่หล่วง ธัญญาศิริ   วงค์คำปวง ครู
81 สพป.ลำปาง เขต 1 500470 : บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ นางสาวกุลชญา  เต็มสวัสดิ์ ครู
82 สพป.ลำปาง เขต 1 500471 : บ้านแม่จาง Isararat  Boonchuay เจ้าหน้าที่ธุรการ
83 สพป.ลำปาง เขต 1 500465 : วัดสบจาง จิรดา  เขื่อนสุวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
84 สพป.ลำปาง เขต 1 500465 : วัดสบจาง วิทยา  คำแสนเดช ครู
85 สพป.ลำปาง เขต 1 500465 : วัดสบจาง นางสาวพร้อมภัทร์  ตันตรา ครู
86 สพป.ลำปาง เขต 1 500450 : วัดท่าสี วาสนาพรรณ  รัตน้ำหิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
87 สพป.ลำปาง เขต 1 500469 : บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง นางสุภาภรณ์  พรมทอง ครู
88 สพป.ลำปาง เขต 1 500454 : บ้านจำปุย สุวิทย์  อุปแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ
89 สพป.ลำปาง เขต 1 500455 : บ้านแม่ส้าน นางสาวอรราภา  ลาภมา ครูธุรการ
90 สพป.ลำปาง เขต 1 500455 : บ้านแม่ส้าน ทรงภพ  ขุนยวมอนุรักษ์ 1.626670, 99.77
91 สพป.ลำปาง เขต 1 500449 : วัดหัวฝาย WILAIWAN  SRISAWAT คศ.2
92 สพป.ลำปาง เขต 1 500449 : วัดหัวฝาย บุญศักดิ์  นาคอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน
93 สพป.ลำปาง เขต 1 500456 : บ้านเวียงหงส์ล้านนา สุพัตรา  คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
94 สพป.ลำปาง เขต 1 500457 : วัดบ้านแขม กัญญา  ไชยเนตร ครู
95 สพป.ลำปาง เขต 1 500457 : วัดบ้านแขม กมลพร  แพนชัยภูมิ ธุรการโรงเรียน
96 สพป.ลำปาง เขต 1 500460 : อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สุกัลยา  แปงอินต๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
97 สพป.ลำปาง เขต 1 500460 : อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ทิมแก้ว  ธรรมรักษ์สกุล ผอ
98 สพป.ลำปาง เขต 1 500472 : สบป้าดวิทยา Kittawit  Jaikumlue ผู้อำนวยการโรงเรียน
99 สพป.ลำปาง เขต 1 500473 : บ้านสบเติ๋น Sasatorn  Karwriang ผู้อำนวยการโรงเรียน
100 สพป.ลำปาง เขต 1 500475 : สบเมาะวิทยา อภิชาติ  สิงห์คำ ครู
101 สพป.ลำปาง เขต 1 500475 : สบเมาะวิทยา เดือนเพ็ญ  ชมภู่ ครู
102 สพป.ลำปาง เขต 1 500232 : แม่แป้นวิทยา พนิดา  สถาพร ครู
103 สพป.ลำปาง เขต 1 500232 : แม่แป้นวิทยา นายสมชาย  นันทะเสน ครูชำนาญการ
104 สพป.ลำปาง เขต 1 500232 : แม่แป้นวิทยา สุทธิกานต์  ตาจะนะ ครู
105 สพป.ลำปาง เขต 1 500233 : แม่ฮ่างวิทยา อลงกรณ์  ไชยหมอน ครู
106 สพป.ลำปาง เขต 1 500247 : บ้านโป่ง ยุพิมาศ   ท้าวฟูเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ
107 สพป.ลำปาง เขต 1 500248 : บ้านสบพลึง นางสาวนาถชนก  วังใจฟู ครู
108 สพป.ลำปาง เขต 1 500248 : บ้านสบพลึง สุพรรษา  จอมอินทร์ ครูชำนาญการ
109 สพป.ลำปาง เขต 1 500248 : บ้านสบพลึง สรวีย์  ดีสืบชาติตระกูล ครู
110 สพป.ลำปาง เขต 1 500249 : บ้านใหม่ พลอยศิริ  จันทร์ผา ครูอัตราจ้าง
111 สพป.ลำปาง เขต 1 500258 : ชุมชนบ้านร้อง มัณฑนันท์  เลิศประสิทธิ์ ครู
112 สพป.ลำปาง เขต 1 500259 : บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 จำเนียร  เทพา ครู
113 สพป.ลำปาง เขต 1 500259 : บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เบญจมาศ  ดวงคำปัน ครู
114 สพป.ลำปาง เขต 1 500260 : บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว อุมาพร  บุรพาสิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
115 สพป.ลำปาง เขต 1 500261 : ผาแดงวิทยา สินทบ  ไชยปัญญา ครู
116 สพป.ลำปาง เขต 1 500261 : ผาแดงวิทยา นายอดิเรก  ยอดเมือง ครู
117 สพป.ลำปาง เขต 1 500261 : ผาแดงวิทยา วิมล  ปวนปันวงค์ ครู
118 สพป.ลำปาง เขต 1 500262 : บ้านแม่งาวใต้ เพชรา  บุญเรือง ครูอัตราจ้าง
119 สพป.ลำปาง เขต 1 500263 : บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า พิทักษ์ชัย  วงศ์ตระกูล ครู
120 สพป.ลำปาง เขต 1 500252 : บ้านหวด ปรัชญา  กาชาติ ธุรการโรงเรียน
121 สพป.ลำปาง เขต 1 500252 : บ้านหวด อุบล  รินนานนท์ ครู
122 สพป.ลำปาง เขต 1 500253 : ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) ปาณิศรา  อินทรปัญญา ครู
123 สพป.ลำปาง เขต 1 500254 : บ้านปางหละ มานพ  สิทธิกูลนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางหละ
124 สพป.ลำปาง เขต 1 500227 : ชุมชนบ้านแหง จำรัส  แสนจิตต์ ครู
125 สพป.ลำปาง เขต 1 500229 : บ้านบ่อห้อ จำรัส  อติชาต ครู
126 สพป.ลำปาง เขต 1 500256 : บ้านห้วยหก วิลาวัลย์   เฟื่องฟู ครูอัตราจ้าง
127 สพป.ลำปาง เขต 1 500243 : บ้านอ้อน สรพรรณ  วงค์อินทร์ ธุรการ
128 สพป.ลำปาง เขต 1 500243 : บ้านอ้อน เกษราภรณ์  วังใจฟู ครู
129 สพป.ลำปาง เขต 1 500245 : บ้านแม่กวัก เพลิน  สุขรัตน์ ครู
130 สพป.ลำปาง เขต 1 500265 : บ้านห้วยอูน ศิรารัตน์  เรือนนาค ครูโรงเรียนบ้านห้วยอูน
131 สพป.ลำปาง เขต 1 500266 : บ้านขุนแหง นายอำนาจ  วรรณจิตต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
132 สพป.ลำปาง เขต 1 500269 : บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา Sonthaya  Sangsrijun ครู
133 สพป.ลำปาง เขต 1 500269 : บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา พวงพรรณ  จันทร์ฟุ่น ครู
134 สพป.ลำปาง เขต 1 500269 : บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สุดารัตน์  สุวรรณศร ครู
135 สพป.ลำปาง เขต 1 500239 : บ้านแม่ตีบ เฉลิมชัย  พันโนลิด ครู
136 สพป.ลำปาง เขต 1 500240 : บ้านงิ้วงาม ชัชรินทร์  สาเสาร์ ครู
137 สพป.ลำปาง เขต 1 500240 : บ้านงิ้วงาม พิศมัย  นิลมุล ธุรการ
138 สพป.ลำปาง เขต 1 500241 : บ้านทุ่ง เมษิยา  ขวัญทอง ครูผู้ช่วย
139 สพป.ลำปาง เขต 1 500241 : บ้านทุ่ง นฤมล  ยืนยง ธุรการโรงเรียน
140 สพป.ลำปาง เขต 1 500235 : บ้านหลวงใต้ อรวดี  นิติสุทธิกา ธุรการ
141 สพป.ลำปาง เขต 1 500235 : บ้านหลวงใต้ สุกัญญา   ฟังอารมณ์ ธุรการ
142 สพป.ลำปาง เขต 1 500235 : บ้านหลวงใต้ ปริศนา  ธำรงพิทยานันท์ ครู
143 สพป.ลำปาง เขต 1 500226 : บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล เนาวนิจ  บุญชมภู ครู
144 สพป.ลำปาง เขต 1 500226 : บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล รพีพรรณ  ค้ำเมฆ ครู
145 สพป.ลำปาง เขต 1 500225 : อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) อิศรา  สารบรรณ์ ครู
146 สพป.ลำปาง เขต 1 500225 : อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) นายกฤิชติเดช  ไชยแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
147 สพป.ลำปาง เขต 1 500225 : อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) จุฑามาศ  นามวงศ์ ครูธุรการ
148 สพป.ลำปาง เขต 1 500399 : ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) นายบุณย์มาตร  ปันม้า รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
149 สพป.ลำปาง เขต 1 500399 : ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) กันตา  ภูศิตอุดมโชค เจ้าหน้าที่ธุรการ
150 สพป.ลำปาง เขต 1 500404 : บ้านสัน นายจรัส  แก้วหนองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
151 สพป.ลำปาง เขต 1 500412 : บ้านเหล่า มัณฑณา  ปานพิมพ์ ธุรการ
152 สพป.ลำปาง เขต 1 500413 : เมืองยาววิทยา ภูชิชย์  ทาวงศ์มา ผู้อำนวยการโรงเรียน
153 สพป.ลำปาง เขต 1 500414 : บ้านเวียงเหนือ สมศรี  ขันท์พันธ์ ครู
154 สพป.ลำปาง เขต 1 500415 : ชุมชนบ้านสันกำแพง ณัฐกิตติ์  ใจกันทา ธุรการ
155 สพป.ลำปาง เขต 1 500415 : ชุมชนบ้านสันกำแพง นายณัฐกิตติ์  ใจกันทา ธุรการโรงเรียน
156 สพป.ลำปาง เขต 1 500418 : บ้านป่าเหียง นายสวิง   นามเสน ครู
157 สพป.ลำปาง เขต 1 500419 : บ้านโป่งขวาก วัชรินทร์  สีธิวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
158 สพป.ลำปาง เขต 1 500420 : บ้านหัวทุ่ง นางสาวจันจิรา  มาวิเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
159 สพป.ลำปาง เขต 1 500422 : บ้านปันเต้า จันจิรา  สุทธคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
160 สพป.ลำปาง เขต 1 500422 : บ้านปันเต้า วัชรินทร์  สีธิวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
161 สพป.ลำปาง เขต 1 500411 : บ้านทุ่งหก นายกุศล  ต๊ะมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียน
162 สพป.ลำปาง เขต 1 500409 : บ้านทุ่งผา ฑิตยา  เตชะลือ ครู
163 สพป.ลำปาง เขต 1 500398 : บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย ภัทรานิษฐ์  จะมัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
164 สพป.ลำปาง เขต 1 500394 : บ้านยางอ้อย ภัทรา  ตาไว ครูธุรการ
165 สพป.ลำปาง เขต 1 500395 : บ้านทุ่งเกวียน ปรียาภรณ์  บัวทรายคำ ครูพี่เลี้ยง
166 สพป.ลำปาง เขต 1 500395 : บ้านทุ่งเกวียน ภัทรา  ตาไว ธุรการ
167 สพป.ลำปาง เขต 1 500397 : บ้านดอนหัววัง นางกาญจนา  อินสองใจ ครู
168 สพป.ลำปาง เขต 1 500393 : บ้านสันทราย บุญทวี  ทรายคำปวน ครู
169 สพป.ลำปาง เขต 1 500408 : ทุ่งหนองขามวิทยา นางมัทรี   มิ่งเชื้อ ธุรการโรงเรียน
170 สพป.ลำปาง เขต 1 500392 : บ้านปันง้าว นางวีเกษ   พูดตรง รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปันง้าว
171 สพป.ลำปาง เขต 1 500390 : อนุบาลห้างฉัตร นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง ครู
172 สพป.ลำปาง เขต 1 500391 : ชุมชนบ้านแม่ฮาว ดวงใจ  ดวงสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ