รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ลำปาง เขต 1 500058 : วัดหลวงวิทยา ธงไชย  จันต๊ะวงค์ ครู
2 สพป.ลำปาง เขต 1 500059 : วัดพระเจ้านั่งแท่น ธัญสุดา  วงค์ใจบุตร ธุรการโรงเรียน
3 สพป.ลำปาง เขต 1 500059 : วัดพระเจ้านั่งแท่น สุธาสินี  สมพานหลอ ครูอัตราจ้าง
4 สพป.ลำปาง เขต 1 500062 : บ้านกาศเมฆ บุษราคัม  จิตร์วิไลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
5 สพป.ลำปาง เขต 1 500063 : บ้านศรีหมวดเกล้า ณัฐกาญจน์  กันทะโฮ้ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
6 สพป.ลำปาง เขต 1 500055 : บ้านโทกหัวช้าง ดลฤทัย  กลั่นภูมิศรี ธุรการโรงเรียน
7 สพป.ลำปาง เขต 1 500066 : ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา พีรวัตร  ธรรมลังกา ธุรการโรงเรียน
8 สพป.ลำปาง เขต 1 500066 : ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา รุ่งทิวา  ถาน้อย ครู
9 สพป.ลำปาง เขต 1 500028 : บ้านสำเภา วริศรา  เต็มกันทา ธุรการโรงเรียน
10 สพป.ลำปาง เขต 1 500050 : อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ภัคภร  ทวีจิตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 สพป.ลำปาง เขต 1 500052 : ธงชัยวิทยา ภัควรินทร์  ปิงขอด ธุรการ
12 สพป.ลำปาง เขต 1 500079 : บ้านทุ่งฝาย นางสาววัชราภรณ์   ศรียอด ครู
13 สพป.ลำปาง เขต 1 500079 : บ้านทุ่งฝาย ศศิวิมล  สีดาโคตร์ ธุรการโรงเรียน
14 สพป.ลำปาง เขต 1 500080 : บ้านท่าโทก ปุณิกา  สมจิตต์ ธุรการโรงเรียน
15 สพป.ลำปาง เขต 1 500080 : บ้านท่าโทก ภัทรนิษฐ์  พุทธวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าโทก
16 สพป.ลำปาง เขต 1 500017 : นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 นางสาววีรยา  อุดหมอ ธุรการโรงเรียน
17 สพป.ลำปาง เขต 1 500019 : นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 สุภาวรรณ  กุณะด้วง ธุรการ
18 สพป.ลำปาง เขต 1 500032 : วัดน้ำโท้ง อัฉราพรรณ  อินทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 สพป.ลำปาง เขต 1 500078 : ทุ่งฝางวิทยา ระวิวรรณ  อย่างตระกูล ครู
20 สพป.ลำปาง เขต 1 500074 : วัดค่ากลาง คิณกรณ์  สุระทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
21 สพป.ลำปาง เขต 1 500075 : วัดทุ่งโจ้ ฉัตรสุดา  ใจสิน ธุรการโรงเรียน
22 สพป.ลำปาง เขต 1 500076 : บ้านสบค่อม มณีรัตน์  ยะทุ่งตัน ธุรการ
23 สพป.ลำปาง เขต 1 500076 : บ้านสบค่อม นฤมล  สร้อยอ้าย ครูผู้ช่วย
24 สพป.ลำปาง เขต 1 500073 : บ้านบ่อหิน นายสมบัติ  สิริวงศ์เครือ ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 สพป.ลำปาง เขต 1 500069 : วัดบ้านเป้า นางงามตา  มามิ่ง ครู
26 สพป.ลำปาง เขต 1 500072 : แม่ก๋งวิทยา เกวลี  ปัญญาหลวง ธุรการโรงเรียน
27 สพป.ลำปาง เขต 1 500009 : บ้านแม่อาง ศรัณย์ญา  ฉายศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.ลำปาง เขต 1 500012 : วัดศรีปรีดานุเคราะห์ ชลทิศ  พิมสาร ธุรการ
29 สพป.ลำปาง เขต 1 500013 : สบมายสามัคคีวิทยา นางสาวภัทรานิษฐ์  จะมัง ธุรการโรงเรียน
30 สพป.ลำปาง เขต 1 500014 : บ้านหัวทุ่ง นางสาวแสงอรุณ  ติ๊บบุตร ธุรการโรงเรียน
31 สพป.ลำปาง เขต 1 500084 : วัดเสด็จ พรทิพย์  ลวงคำ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
32 สพป.ลำปาง เขต 1 500085 : ชุมชนบ้านทราย ชัชฎา  ใจมาบุตร ธุรการ
33 สพป.ลำปาง เขต 1 500086 : บ้านทรายมูล ภาวิกา  อุดเวียง ธุรการ
34 สพป.ลำปาง เขต 1 500088 : บ้านจำค่า นางเบญจวรรณ   ศรีคำ ครูธุรการโรงเรียน
35 สพป.ลำปาง เขต 1 500040 : บ้านเอื้อม นางนงคราญ  ยอดวีระพงศ์ ครู
36 สพป.ลำปาง เขต 1 500042 : บ้านทุ่งกล้วย สุนทรี  จุ้ยเจ๊ก เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 สพป.ลำปาง เขต 1 500043 : วัดบ้านฮ่อง อรวดี  นิติสุทธิกา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
38 สพป.ลำปาง เขต 1 500046 : วัดบ้านสัก อมรพรรณ  สร้อยวัน ธุรการ
39 สพป.ลำปาง เขต 1 500047 : บ้านแม่เฟือง นางปราณี  ทาวงศ์มา ครู
40 สพป.ลำปาง เขต 1 500089 : บ้านหมากหัววัง นางสาวธิดารัตน์  เอี่ยมโอษฐ์ ธุรการ
41 สพป.ลำปาง เขต 1 500011 : บ้านบุญนาค เกศรินทร์  แสนจิตร ครูอัตราจ้าง
42 สพป.ลำปาง เขต 1 500008 : วัดบ้านแลง กฤติกา  นาระกิจ ธุรการโรงเรียน
43 สพป.ลำปาง เขต 1 500022 : วัดนาน้อย หงษ์สุดา  วงศ์ก่ำ ครู
44 สพป.ลำปาง เขต 1 500026 : บ้านกาด สาวิตตรี   ยุชมภู ธุรการโรงเรียน
45 สพป.ลำปาง เขต 1 500024 : บ้านทุ่งกู่ด้าย วิไลลักษณ์  ปัญญาเจริญ ครู
46 สพป.ลำปาง เขต 1 500025 : บ้านป่าตันกุมเมือง วนิดา  กันตะกนิษฐ์ ครู
47 สพป.ลำปาง เขต 1 500005 : วัดต้นต้อง นายอิทธิ  ทุ่งเก้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
48 สพป.ลำปาง เขต 1 500006 : บ้านไร่(ประชาสามัคคี) นายอิทธิ  ทุ่งเก้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
49 สพป.ลำปาง เขต 1 500001 : พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) นายอิทธิ  ทุ่งเก้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
50 สพป.ลำปาง เขต 1 500002 : บ้านปงวัง คณากร  เนียวกุล ครูอัตราจ้างสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
51 สพป.ลำปาง เขต 1 500002 : บ้านปงวัง ศิริพร  โนชัย ธุรการ
52 สพป.ลำปาง เขต 1 500048 : บ้านปงสนุก นางจอมขวัญ  หมื่นแก้วโอวาท ครู
53 สพป.ลำปาง เขต 1 500048 : บ้านปงสนุก นางอำพรรณ  เรืองวัฒนานนท์ ครู
54 สพป.ลำปาง เขต 1 500049 : อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สวัสดิ์  ละคำปา ครู
55 สพป.ลำปาง เขต 1 500461 : กอรวกพิทยาสรรค์ เกศกานต์  นันเปียง เจ้าหน้าที่ธุรการ
56 สพป.ลำปาง เขต 1 500462 : บ้านทาน กุลชญา  กันธิยาใจ ธุรการโรงเรียน
57 สพป.ลำปาง เขต 1 500463 : บ้านวังตม ระพีพรรณ  ระพีพรรณ มูลไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ
58 สพป.ลำปาง เขต 1 500467 : บ้านนาสัก พัชรินทร์  การินวงศ์ ธุรการ
59 สพป.ลำปาง เขต 1 500470 : บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ นางสาวกุลชญา   เต็มสวัสดิ์ ครู
60 สพป.ลำปาง เขต 1 500471 : บ้านแม่จาง พรพิมล  วงศ์อ้าย เจ้าหน้าที่ธุรการ
61 สพป.ลำปาง เขต 1 500465 : วัดสบจาง วิทยา คำแสนเดช  คำแสนเดช ครู
62 สพป.ลำปาง เขต 1 500450 : วัดท่าสี วาสนาพรรณ  รัตน้ำหิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
63 สพป.ลำปาง เขต 1 500469 : บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง นางสุภาภรณ์  พรมทอง พนักงานราชการ
64 สพป.ลำปาง เขต 1 500454 : บ้านจำปุย โรงเรียนบ้านจำปุย  นายณรงค์ฤทธิ์ กันทาหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.ลำปาง เขต 1 500455 : บ้านแม่ส้าน ทรงภพ  ขุนยวมอนุรักษ์ ครูอัตราจ้าง
66 สพป.ลำปาง เขต 1 500449 : วัดหัวฝาย สุวิทย์  อุปแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ
67 สพป.ลำปาง เขต 1 500456 : บ้านเวียงหงส์ล้านนา โชติกา  มะวงศ์ไว ธุรการ
68 สพป.ลำปาง เขต 1 500457 : วัดบ้านแขม โชติกา  มะวงศ์ไว ธุรการ
69 สพป.ลำปาง เขต 1 500460 : อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) จิตวดี  เก่งจริง ครู
70 สพป.ลำปาง เขต 1 500472 : สบป้าดวิทยา สุกัญญา  ฟังอารมณ์ ธุรการ
71 สพป.ลำปาง เขต 1 500473 : บ้านสบเติ๋น วราวุฒิ  สิงพิมพ์ ธุรการโรงเรียน
72 สพป.ลำปาง เขต 1 500475 : สบเมาะวิทยา จุฑารัตน์  ฝั้นสืบ ครู
73 สพป.ลำปาง เขต 1 500232 : แม่แป้นวิทยา สมชาย  นันทะเสน ครู
74 สพป.ลำปาง เขต 1 500233 : แม่ฮ่างวิทยา นายอลงกรณ์  ไชยหมอน ครู
75 สพป.ลำปาง เขต 1 500233 : แม่ฮ่างวิทยา วัฒนาวิชญ์  จันทราพันธ์ ครู
76 สพป.ลำปาง เขต 1 500247 : บ้านโป่ง สุพรรษา  จอมอินทร์ ครู
77 สพป.ลำปาง เขต 1 500248 : บ้านสบพลึง อมรรัตน์  ตนเตชะ ธุรการ
78 สพป.ลำปาง เขต 1 500249 : บ้านใหม่ ศิริพร  อ่องประกิจ ธุรการโรงเรียน
79 สพป.ลำปาง เขต 1 500258 : ชุมชนบ้านร้อง มัณฑนันท์  เลิศประสิทธิ์ ครู
80 สพป.ลำปาง เขต 1 500259 : บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 นางเบญจมาศ  ดวงคำปัน ครู
81 สพป.ลำปาง เขต 1 500259 : บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 อุมาพร  บุรพาสิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
82 สพป.ลำปาง เขต 1 500261 : ผาแดงวิทยา อดิเรก  ยอดเมือง ครู
83 สพป.ลำปาง เขต 1 500262 : บ้านแม่งาวใต้ เพชรา  บุญเรือง ครู
84 สพป.ลำปาง เขต 1 500263 : บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า เบญจวรรณ  พันโนลิต ครู
85 สพป.ลำปาง เขต 1 500252 : บ้านหวด นางสาวสำรวย  แก้วก้อน ธุรการโรงเรียน
86 สพป.ลำปาง เขต 1 500253 : ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) ปาณิศรา  อินทรปัญญา ครู
87 สพป.ลำปาง เขต 1 500254 : บ้านปางหละ กฤษฎา  สุริยะมณี ครู
88 สพป.ลำปาง เขต 1 500227 : ชุมชนบ้านแหง จิราภรณ์  อ่างแก้ว ธุรการ
89 สพป.ลำปาง เขต 1 500229 : บ้านบ่อห้อ อัญชลี  หน่อเครือคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
90 สพป.ลำปาง เขต 1 500256 : บ้านห้วยหก นางสาวสรพรรณ  วงค์อินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
91 สพป.ลำปาง เขต 1 500243 : บ้านอ้อน นางรุ่งนภา  เสมอมิตร ครู
92 สพป.ลำปาง เขต 1 500245 : บ้านแม่กวัก เพลิน  สุขรัตน์ ครู
93 สพป.ลำปาง เขต 1 500265 : บ้านห้วยอูน นางศิรารัตน์  เรือนนาค ครู
94 สพป.ลำปาง เขต 1 500266 : บ้านขุนแหง นางศิริพร  จัดของ ครู
95 สพป.ลำปาง เขต 1 500269 : บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา เบญจวรรณ  ชัยสวัสดิ์ ธุรการ
96 สพป.ลำปาง เขต 1 500239 : บ้านแม่ตีบ กาญจนา  จันทร์สิงห์ ธุรการ
97 สพป.ลำปาง เขต 1 500240 : บ้านงิ้วงาม กาญจนา  จันทร์สิงห์ ธุรการ
98 สพป.ลำปาง เขต 1 500241 : บ้านทุ่ง ฑีวรัตร  ใจรัก ธุรการ
99 สพป.ลำปาง เขต 1 500235 : บ้านหลวงใต้ นางสาวสุทธิญา  เจริญทะขิล ธุรการโรงเรียน
100 สพป.ลำปาง เขต 1 500226 : บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล นางสาวญาณิศา วรรณวงค์  วรรณวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
101 สพป.ลำปาง เขต 1 500225 : อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) นางสาววดีอุษา  นันทะสี ธุรการโรงเรียน
102 สพป.ลำปาง เขต 1 500399 : ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) กฤตภัฏ  สันวงศ์ ครู ชำนาญการ
103 สพป.ลำปาง เขต 1 500399 : ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ภัทรกร  กาชาติ ธุรการโรงเรียน
104 สพป.ลำปาง เขต 1 500404 : บ้านสัน สุภาภรณ์  ชุ่มใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
105 สพป.ลำปาง เขต 1 500412 : บ้านเหล่า รัตนา  สายคำฟู เจ้าหน้าที่ธุรการ
106 สพป.ลำปาง เขต 1 500413 : เมืองยาววิทยา มัณฑณา  ปานพิมพ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
107 สพป.ลำปาง เขต 1 500419 : บ้านโป่งขวาก จันจิรา  สุทธคุณ ธุรการ
108 สพป.ลำปาง เขต 1 500420 : บ้านหัวทุ่ง นายวสันต์  หมื่นบุญเป็ง ธุรการ
109 สพป.ลำปาง เขต 1 500411 : บ้านทุ่งหก ดวงใจ  ดวงสาร ธุรการ
110 สพป.ลำปาง เขต 1 500398 : บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย นางสาวทิพวรรณ  ยิ่งนอก ครู
111 สพป.ลำปาง เขต 1 500394 : บ้านยางอ้อย นิลาวัลย์  ใจคำท้าว ธุรการ
112 สพป.ลำปาง เขต 1 500395 : บ้านทุ่งเกวียน ภัทรา  ปากกล้า ธุรการ
113 สพป.ลำปาง เขต 1 500397 : บ้านดอนหัววัง ปัทมาภรณ์  พัฒนชัย ครู
114 สพป.ลำปาง เขต 1 500393 : บ้านสันทราย ภัทรา  ปากกล้า ธุรการ
115 สพป.ลำปาง เขต 1 500408 : ทุ่งหนองขามวิทยา นางมัทรี  มิ่งเชื้อ ธุรการ
116 สพป.ลำปาง เขต 1 500392 : บ้านปันง้าว สุกัญญารัตน์  สัตย์มาก ธุรการ
117 สพป.ลำปาง เขต 1 500390 : อนุบาลห้างฉัตร พงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง ครู
118 สพป.ลำปาง เขต 1 500391 : ชุมชนบ้านแม่ฮาว นางสาวพัชรา  ทากูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
119 สพป.ลำปาง เขต 1 500391 : ชุมชนบ้านแม่ฮาว อรอุมา   แก้วสว่าง ครู