รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500058 วัดหลวงวิทยา พีรวัตร  ธรรมลังกา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
2 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500058 วัดหลวงวิทยา นายธงไชย  จันต๊ะวงค์ ครู อนุมัติ
3 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500059 วัดพระเจ้านั่งแท่น ธัญสุดา  วงค์ใจบุตร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
4 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500062 บ้านกาศเมฆ บุษราคัม  จิตร์วิไลย์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
5 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500062 บ้านกาศเมฆ สุวรรณ  วิญญา ครู คศ.3 อนุมัติ
6 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500062 บ้านกาศเมฆ จันทร์เพ็ญ  แก้วดี ครู คศ.3 อนุมัติ
7 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500063 บ้านศรีหมวดเกล้า รชตวัลย์  พิชิตเมธากุล ครู อนุมัติ
8 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500064 บ้านหนองยาง อรวรรณ  โยธา ครู คศ.3 อนุมัติ
9 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500055 บ้านโทกหัวช้าง ศรีวรรณ  สายดวงติ๊บ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
10 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500066 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ฉัตรชัย  แก้วนันชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
11 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500066 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา รุ่งทิวา  ถาน้อย ครู อนุมัติ
12 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500066 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นางพลับพลึง   จุ้มคำมูล ครู อนุมัติ
13 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500027 บ้านหมอสม รุ่งทิวา  ถาน้อย ครู อนุมัติ
14 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500028 บ้านสำเภา ศิริพร  ประเสริฐศรี ธุรการ อนุมัติ
15 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500050 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) nicharat  kamtui ครู อนุมัติ
16 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500050 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ภัคภร  ทวีจิตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
17 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500052 ธงชัยวิทยา จรูญศักดิ์  เดชามาตย์ ครู อนุมัติ
18 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500079 บ้านทุ่งฝาย ภัควรินทร์  ปิงขอด ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
19 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500080 บ้านท่าโทก ภัทรนิษฐ์  พุทธวงศ์ ครู อนุมัติ
20 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500017 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 ประกาศิต  สิงห์หล้า ผู้อำนวยการ อนุมัติ
21 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500017 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 วีรยา  อุดหมอ ธุรการ อนุมัติ
22 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500019 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 พูนทรัพย์  กันธิยะ ครู อนุมัติ
23 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500032 วัดน้ำโท้ง ระวีวรรณ  อิ่นทา ธุรการ อนุมัติ
24 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500077 บ้านห้วยเป้ง ศิริขวัญ  อินทนนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
25 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500078 ทุ่งฝางวิทยา นางจารุนันท์  ชัยธิมา ครู คศ.2 อนุมัติ
26 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500074 วัดค่ากลาง สุนิสา  การกุณา ครู อนุมัติ
27 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500075 วัดทุ่งโจ้ คิณกรณ์  สุระทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
28 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500076 บ้านสบค่อม อัจฉราพรรณ   วังวน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
29 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500073 บ้านบ่อหิน นายสมบัติ  สิริวงศ์เครือ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
30 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500069 วัดบ้านเป้า นางงามตา  มามิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
31 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500072 แม่ก๋งวิทยา เกวลี  ปัญญาหลวง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
32 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500009 บ้านแม่อาง ศรัณย์ญา   ฉายศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
33 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500009 บ้านแม่อาง นายไพศาล  ทิพย์ศรีบุตร ครู อนุมัติ
34 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500012 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ นางสาวอัมพวัน  จานแก้ว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
35 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500012 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ ศิรภัสสร  คำหลู่ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
36 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500013 สบมายสามัคคีวิทยา นางศรุตา  เหมือนจันทร์ ครู อนุมัติ
37 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500013 สบมายสามัคคีวิทยา ธุรการ  สบมายสามัคคี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
38 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500014 บ้านหัวทุ่ง ดาวจันทร์  ใจอ้าย ครูชำนาญการ อนุมัติ
39 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500084 วัดเสด็จ พรทิพย์  ลวงคำ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
40 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500085 ชุมชนบ้านทราย ดลฤทัย  กลั่นภูมิศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
41 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500086 บ้านทรายมูล ศิริจรรยา   ตาจะนะ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
42 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500088 บ้านจำค่า กรรณิกา  ใจอินทร์ ครู อนุมัติ
43 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500040 บ้านเอื้อม นายกพล  เมืองยศ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
44 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500042 บ้านทุ่งกล้วย นงค์คาร  ดวงแก้ว ครู อนุมัติ
45 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500043 วัดบ้านฮ่อง นางสาวพรญมลวรรณ  ส่วนสมพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
46 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500043 วัดบ้านฮ่อง ลัดดา  มูลผึ้ง ครู อนุมัติ
47 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500043 วัดบ้านฮ่อง นายมานัส  สายอุดต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
48 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500046 วัดบ้านสัก นายอรรถพันธ์  เถิ้มแก้ว ครู อนุมัติ
49 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500046 วัดบ้านสัก นางสุรินทร์  โมศรี ครู อนุมัติ
50 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500047 บ้านแม่เฟือง ปราณี  ทาวงศ์มา ครู อนุมัติ
51 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500089 บ้านหมากหัววัง ประสิทธิื  เตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
52 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500011 บ้านบุญนาค นางอุไร  ขอจิตต์เมตต์ ครู อนุมัติ
53 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500011 บ้านบุญนาค นายธนิต  ลาลุน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
54 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500008 วัดบ้านแลง นายนิวัติ  พอใจ ครู อนุมัติ
55 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500008 วัดบ้านแลง นางเพ็ญศรี  อำพันธุ์ ครู อนุมัติ
56 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500022 วัดนาน้อย กาญจพรรณ  ธิวงค์ ครู อนุมัติ
57 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500026 บ้านกาด นางสาวิตตรี  ยุชมภู เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
58 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500024 บ้านทุ่งกู่ด้าย นางสาวจิตสินี  สมพงษ์ ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
59 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500025 บ้านป่าตันกุมเมือง นางวนิดา  กันตะกนิษฐ์ ครู อนุมัติ
60 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500005 วัดต้นต้อง นางปนัดดา  เข็มนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นต้อง อนุมัติ
61 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500005 วัดต้นต้อง นางกัลยา  สุวรรณแพร่ ครู อนุมัติ
62 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500006 บ้านไร่(ประชาสามัคคี) นางสุวิมล  คำอินทร์ ครู คศ.2 อนุมัติ
63 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500001 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) นายอิทธิ  ทุ่งเก้า เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
64 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500002 บ้านปงวัง นางสาวชัชฎา  ใจมาบุตร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
65 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500048 บ้านปงสนุก เทวฤทธิ์  สิทธิวัฒนาเกษม รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
66 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500048 บ้านปงสนุก นางจอมขวัญ  หมื่นแก้วโอวาท ครู อนุมัติ
67 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500049 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ฉัตรฤดี  จักรใจวงค์ พนักงานราชการ อนุมัติ
68 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500049 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) รุ่งทิวา  เรียนปิงวัง เจ้าหน้าที่ธุระการ อนุมัติ
69 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500049 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ขวัญภิรมย์  สุวรรณหงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
70 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500049 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ชนิดาภา  คชสินธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
71 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500461 กอรวกพิทยาสรรค์ koruak pittayasan  pittayasan เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
72 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500461 กอรวกพิทยาสรรค์ นางอัญชลี  ชุ่มวัง ครู อนุมัติ
73 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500462 บ้านทาน Supattra  Seedasan ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
74 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500463 บ้านวังตม นางสาวสุภารัตน์  วังวน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
75 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500463 บ้านวังตม กุลชญา  กันธิยาใจ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
76 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500464 บ้านนาแช่ นริศรา  ใจคำ ครู อนุมัติ
77 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500466 บ้านปงแท่น นางจุฑามาศ   วิทิตธรรมคุณ ครู อนุมัติ
78 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500467 บ้านนาสัก นางสาวกิ่งดาว   สังขวารี ครู อนุมัติ
79 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500467 บ้านนาสัก นายมณฑล  อินเจือจันทร์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
80 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500468 บ้านแม่หล่วง ธัญญาศิริ   วงค์คำปวง ครู อนุมัติ
81 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500470 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ นางสาวกุลชญา  เต็มสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
82 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500471 บ้านแม่จาง Isararat  Boonchuay เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
83 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500465 วัดสบจาง นางสาวพร้อมภัทร์  ตันตรา ครู อนุมัติ
84 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500465 วัดสบจาง จิรดา  เขื่อนสุวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
85 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500465 วัดสบจาง วิทยา  คำแสนเดช ครู อนุมัติ
86 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500450 วัดท่าสี วาสนาพรรณ  รัตน้ำหิน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
87 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500469 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง นางสุภาภรณ์  พรมทอง ครู อนุมัติ
88 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500454 บ้านจำปุย สุวิทย์  อุปแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
89 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500455 บ้านแม่ส้าน นางสาวอรราภา  ลาภมา ครูธุรการ อนุมัติ
90 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500455 บ้านแม่ส้าน ทรงภพ  ขุนยวมอนุรักษ์ 1.626670, 99.77 อนุมัติ
91 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500449 วัดหัวฝาย WILAIWAN  SRISAWAT คศ.2 อนุมัติ
92 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500449 วัดหัวฝาย บุญศักดิ์  นาคอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
93 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500456 บ้านเวียงหงส์ล้านนา สุพัตรา  คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
94 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500457 วัดบ้านแขม กมลพร  แพนชัยภูมิ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
95 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500457 วัดบ้านแขม กัญญา  ไชยเนตร ครู อนุมัติ
96 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500460 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สุกัลยา  แปงอินต๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
97 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500472 สบป้าดวิทยา Kittawit  Jaikumlue ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
98 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500473 บ้านสบเติ๋น Sasatorn  Karwriang ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
99 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500475 สบเมาะวิทยา อภิชาติ  สิงห์คำ ครู อนุมัติ
100 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500475 สบเมาะวิทยา เดือนเพ็ญ  ชมภู่ ครู อนุมัติ
101 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500232 แม่แป้นวิทยา นายสมชาย  นันทะเสน ครูชำนาญการ อนุมัติ
102 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500232 แม่แป้นวิทยา สุทธิกานต์  ตาจะนะ ครู อนุมัติ
103 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500232 แม่แป้นวิทยา พนิดา  สถาพร ครู อนุมัติ
104 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500233 แม่ฮ่างวิทยา อลงกรณ์  ไชยหมอน ครู อนุมัติ
105 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500247 บ้านโป่ง ยุพิมาศ   ท้าวฟูเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
106 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500248 บ้านสบพลึง สรวีย์  ดีสืบชาติตระกูล ครู อนุมัติ
107 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500248 บ้านสบพลึง นางสาวนาถชนก  วังใจฟู ครู อนุมัติ
108 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500248 บ้านสบพลึง สุพรรษา  จอมอินทร์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
109 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500249 บ้านใหม่ พลอยศิริ  จันทร์ผา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
110 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500258 ชุมชนบ้านร้อง มัณฑนันท์  เลิศประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
111 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500259 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 เบญจมาศ  ดวงคำปัน ครู อนุมัติ
112 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500259 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 จำเนียร  เทพา ครู อนุมัติ
113 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500260 บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว อุมาพร  บุรพาสิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
114 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500261 ผาแดงวิทยา สินทบ  ไชยปัญญา ครู อนุมัติ
115 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500261 ผาแดงวิทยา วิมล  ปวนปันวงค์ ครู อนุมัติ
116 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500261 ผาแดงวิทยา นายอดิเรก  ยอดเมือง ครู อนุมัติ
117 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500262 บ้านแม่งาวใต้ เพชรา  บุญเรือง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
118 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500263 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า พิทักษ์ชัย  วงศ์ตระกูล ครู อนุมัติ
119 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500252 บ้านหวด อุบล  รินนานนท์ ครู อนุมัติ
120 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500252 บ้านหวด ปรัชญา  กาชาติ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
121 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500253 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) ปาณิศรา  อินทรปัญญา ครู อนุมัติ
122 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500254 บ้านปางหละ มานพ  สิทธิกูลนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางหละ อนุมัติ
123 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500227 ชุมชนบ้านแหง จำรัส  แสนจิตต์ ครู อนุมัติ
124 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500229 บ้านบ่อห้อ จำรัส  อติชาต ครู อนุมัติ
125 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500256 บ้านห้วยหก วิลาวัลย์   เฟื่องฟู ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
126 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500243 บ้านอ้อน เกษราภรณ์  วังใจฟู ครู อนุมัติ
127 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500243 บ้านอ้อน สรพรรณ  วงค์อินทร์ ธุรการ อนุมัติ
128 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500245 บ้านแม่กวัก เพลิน  สุขรัตน์ ครู อนุมัติ
129 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500265 บ้านห้วยอูน ศิรารัตน์  เรือนนาค ครูโรงเรียนบ้านห้วยอูน อนุมัติ
130 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500266 บ้านขุนแหง นายอำนาจ  วรรณจิตต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
131 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500269 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สุดารัตน์  สุวรรณศร ครู อนุมัติ
132 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500269 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา Sonthaya  Sangsrijun ครู อนุมัติ
133 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500269 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา พวงพรรณ  จันทร์ฟุ่น ครู อนุมัติ
134 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500239 บ้านแม่ตีบ เฉลิมชัย  พันโนลิด ครู อนุมัติ
135 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500240 บ้านงิ้วงาม ชัชรินทร์  สาเสาร์ ครู อนุมัติ
136 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500240 บ้านงิ้วงาม พิศมัย  นิลมุล ธุรการ อนุมัติ
137 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500241 บ้านทุ่ง นฤมล  ยืนยง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
138 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500241 บ้านทุ่ง เมษิยา  ขวัญทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
139 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500235 บ้านหลวงใต้ สุกัญญา   ฟังอารมณ์ ธุรการ อนุมัติ
140 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500235 บ้านหลวงใต้ ปริศนา  ธำรงพิทยานันท์ ครู อนุมัติ
141 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500235 บ้านหลวงใต้ อรวดี  นิติสุทธิกา ธุรการ อนุมัติ
142 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500226 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล รพีพรรณ  ค้ำเมฆ ครู อนุมัติ
143 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500226 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล เนาวนิจ  บุญชมภู ครู อนุมัติ
144 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500225 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) จุฑามาศ  นามวงศ์ ครูธุรการ อนุมัติ
145 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500225 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) อิศรา  สารบรรณ์ ครู อนุมัติ
146 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500225 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) นายกฤิชติเดช  ไชยแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
147 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500399 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) นายบุณย์มาตร  ปันม้า รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
148 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500399 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) กันตา  ภูศิตอุดมโชค เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
149 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500404 บ้านสัน นายจรัส  แก้วหนองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
150 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500412 บ้านเหล่า มัณฑณา  ปานพิมพ์ ธุรการ อนุมัติ
151 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500413 เมืองยาววิทยา ภูชิชย์  ทาวงศ์มา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
152 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500414 บ้านเวียงเหนือ สมศรี  ขันท์พันธ์ ครู อนุมัติ
153 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500415 ชุมชนบ้านสันกำแพง ณัฐกิตติ์  ใจกันทา ธุรการ อนุมัติ
154 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500415 ชุมชนบ้านสันกำแพง นายณัฐกิตติ์  ใจกันทา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
155 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500418 บ้านป่าเหียง นายสวิง   นามเสน ครู อนุมัติ
156 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500419 บ้านโป่งขวาก วัชรินทร์  สีธิวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
157 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500420 บ้านหัวทุ่ง นางสาวจันจิรา  มาวิเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
158 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500422 บ้านปันเต้า จันจิรา  สุทธคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
159 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500422 บ้านปันเต้า วัชรินทร์  สีธิวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
160 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500411 บ้านทุ่งหก นายกุศล  ต๊ะมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
161 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500409 บ้านทุ่งผา ฑิตยา  เตชะลือ ครู อนุมัติ
162 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500398 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย ภัทรานิษฐ์  จะมัง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
163 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500394 บ้านยางอ้อย ภัทรา  ตาไว ครูธุรการ อนุมัติ
164 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500395 บ้านทุ่งเกวียน ปรียาภรณ์  บัวทรายคำ ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
165 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500395 บ้านทุ่งเกวียน ภัทรา  ตาไว ธุรการ อนุมัติ
166 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500397 บ้านดอนหัววัง นางกาญจนา  อินสองใจ ครู อนุมัติ
167 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500393 บ้านสันทราย บุญทวี  ทรายคำปวน ครู อนุมัติ
168 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500408 ทุ่งหนองขามวิทยา นางมัทรี   มิ่งเชื้อ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
169 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500392 บ้านปันง้าว นางวีเกษ   พูดตรง รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปันง้าว อนุมัติ
170 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500390 อนุบาลห้างฉัตร นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง ครู อนุมัติ
171 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500391 ชุมชนบ้านแม่ฮาว ดวงใจ  ดวงสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ