รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500275 บ้านนางแตน วัชรียา  ใจสิทธิ์ ครู อนุมัติ
2 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500298 บ้านท่าผา นางนารี  ศรีกระจ่าง ครู อนุมัติ
3 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500272 บ้านศาลาสามัคคี จรินทร  แปงแก้ว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
4 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500285 บ้านจอมปิง นางสาววิมล  ไชยมุติ ครูคศ.1 อนุมัติ
5 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500286 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) นายประยูร  เมืองคำ ครู อนุมัติ
6 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500286 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เบญญาภา  จอรจันทร ธุรการ อนุมัติ
7 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500289 บ้านนาแก้วประชารัฐ เดือนฉาย  นิลสวิท ครู อนุมัติ
8 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500289 บ้านนาแก้วประชารัฐ ชูชาติ  ธิญญากุล ครู อนุมัติ
9 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500290 บ้านสองแควใต้ นางสาวมณีจันทร์  เหล่าใจ ครู อนุมัติ
10 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500276 บ้านสองแควเหนือ สมบัติ  วันใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
11 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500276 บ้านสองแควเหนือ ปารดา  คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
12 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500291 วัดหาดปู่ด้าย นายหยวด   ปันใจ วัดหาดปู่ด้าย อนุมัติ
13 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500291 วัดหาดปู่ด้าย จำเรียง   จิระโพธิ์ ครู อนุมัติ
14 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500282 วัดนาแก้ว นางสุนันทณี  กันทวัง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
15 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500282 วัดนาแก้ว นางสาวศิริพร  ศรีใจยา ครูธุรการ อนุมัติ
16 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500283 บ้านนาแส่ง-แม่ไฮ สวัสดิ์  ยศบุญเรือง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
17 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500283 บ้านนาแส่ง-แม่ไฮ พรพรรณ์  หล้าบัววงค์ ครู อนุมัติ
18 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500292 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง นายจักรแก้ว  นิลสวิท ครู อนุมัติ
19 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500278 บ้านแม่หลง-สบจาง สิรินภรณ์  กาเตจ๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
20 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500279 วังพร้าววิทยา นภาเพ็ญ  วงศ์นันตา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
21 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500279 วังพร้าววิทยา นางสาวยุวธิดา  ใหม่กันทะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
22 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500280 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ สายคร  โพธารินทร์ ครู อนุมัติ
23 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500273 ศาลาวิทยา กิตติคุณ  ธรรมวันทา ครู ชำนาญการ อนุมัติ
24 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500273 ศาลาวิทยา อรรถพงษ์  สายตุ่นแก้ว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
25 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500271 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อภิรดี  พยับทอง ครู อนุมัติ
26 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500306 บ้านดอนธรรม รุ่งนภา  แผ่นคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
27 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500307 บ้านทุ่งขาม นางเจนจิรา   ศุภการมงคล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
28 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500310 บ้านดอนธรรมสาขาต้นผึ้ง สมศักดิ์  สุมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
29 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500303 วัดมะกอก-นาบัว นางประภาศรี  เรืองฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
30 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500303 วัดมะกอก-นาบัว นางเพ็ญแข  หมื่นโฮ้ง ครูชำนาญการ อนุมัติ
31 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500299 ไหล่หินราษฎร์บำรุง นส.จุฑารัตน์  สุขป้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
32 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500300 บ้านแม่ฮวก นางแสงเดือน  พุทธศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
33 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500300 บ้านแม่ฮวก ก่อศักดิ์   ตันเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
34 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500301 บ้านเข้าซ้อน นายมานพ  ภัคเนียรนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง อนุมัติ
35 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500301 บ้านเข้าซ้อน สมบูรณ์  จินะการ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
36 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500448 วัดสาแล ศิริรัตน์  บุญถึง ครู อนุมัติ
37 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500448 วัดสาแล ประสงค์  วรรณประเวช ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
38 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500447 ชุมชนบ้านมั่ว จิตตินันท์  ศิริตัน ครู คศ.3 อนุมัติ
39 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500444 บ้านแม่กึ๊ด ลัดดา  ประไพย์ ครู คศ.3 อนุมัติ
40 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500445 อนุบาลเสริมงาม โสภา  วงศ์ลังกา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
41 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500445 อนุบาลเสริมงาม วราภรณ์  วิสุทธิ์ ครูธุรการ อนุมัติ
42 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500434 บ้านกิ่วห้วยเบิก ชลปภัส  ปัญญาคำ ครูคศ.2 อนุมัติ
43 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500435 บ้านโป่งน้ำร้อน นายสุเทพ  สุนันทะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
44 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500435 บ้านโป่งน้ำร้อน นางสาวปุณณภา   ไพบูลย์ ครู อนุมัติ
45 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500429 บ้านทุ่งต๋ำ นางสุมารัช  คำปวน ครู อนุมัติ
46 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500429 บ้านทุ่งต๋ำ วราภรณ์  มณีอรุณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
47 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500430 วัดนาเอี้ยง นางจิดานันท์  สัตตรัตนพรรณ ครูโรงเรียนวัดนาเอี้ยง อนุมัติ
48 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500431 ศรีลังกาวิทยา ผ่องโสม  ศรีพระจันทร์ ครู อนุมัติ
49 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500432 บ้านเหล่ายาว พิชชาภัทร์  ชัยเมืองชื่น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
50 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500433 สันโป่งวิทยา อรสุรางค์  ติ๊บประจา ครูชำนาญการ อนุมัติ
51 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500433 สันโป่งวิทยา นาง  นิพร เขื่อนปัญญา อนุมัติ
52 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500436 บ้านปงหลวง นางมาลัย  ลาดจันทร์ต๊ะ ครู อนุมัติ
53 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500436 บ้านปงหลวง ดวงปราณ  เกตุแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
54 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500437 บ้านปงแพ่ง เฉลิมเกียรติ  ก้อนแหวน ธุรการ อนุมัติ
55 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500437 บ้านปงแพ่ง นางสุนันทา  กันทวัง ครู อนุมัติ
56 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500438 บ้านปงหัวทุ่ง ปริศนา  กันกา ครู อนุมัติ
57 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500439 เสริมขวาวิทยา เศรษฐวุฒิ  คัมภีร์พิทักษ์ ครู อนุมัติ
58 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500439 เสริมขวาวิทยา วรัชญา  แก้วปินตา ครู อนุมัติ
59 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500441 บ้านแม่ผึ้ง เหรียญทอง  ถาน้อย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
60 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500442 บ้านแม่เลียง บัวบาน  อกตัน ครู อนุมัติ
61 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500443 บ้านแม่เลียงพัฒนา นภัสกรณ์  พูลชา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
62 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500428 บ้านแม่ต๋ำ ณธิดา  ตุ้ยตัน ธุรการ อนุมัติ
63 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500428 บ้านแม่ต๋ำ สวิง  คำดวงทิพย์ ครู อนุมัติ
64 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500426 เสริมซ้ายวิทยา รุ่งรัชนี  ยะอินทร์ ครู อนุมัติ
65 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500426 เสริมซ้ายวิทยา นางนลิน  จันทร์ปัญญา ครู อนุมัติ
66 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500427 วัดสบแม่ทำ ธมลวรรณ  มณีชัย ครู อนุมัติ
67 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500423 ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ทรงพล  จินะการ ครู อนุมัติ
68 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500424 บ้านท่าโป่ง นางอรุณี  ปินตาปลูก ครู อนุมัติ
69 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500425 บ้านนาจะลา วรรนิสา  ไชยานนท์ ธุรการ อนุมัติ
70 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500425 บ้านนาจะลา สุวัช  ศรีสด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
71 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500166 บ้านท่า บุษยา  รุจิระปรีชากุล ครู อนุมัติ
72 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500167 วังหินวิทยา นางภาวิณี  วรรณโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
73 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500167 วังหินวิทยา พัชราภรณ์  อินทรีย์สังวร ครู อนุมัติ
74 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500167 วังหินวิทยา ไพรินทร์  อ๊อดทรัพย์ ครู อนุมัติ
75 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500168 บ้านป่าตาล นายวิทยา  เมธาวงศ์ ครู อนุมัติ
76 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500170 บ้านสองแคว ชนันท์พัชน์  ไมตรีประสาน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
77 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500177 ห้วยแก้ววิทยา นายณรงค์  ชาวเขียววงศ์ ครู อนุมัติ
78 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500179 บ้านสันหลวง นพรัตน์  เครือปัญญา ครูชำนาญการ อนุมัติ
79 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500180 บ้านนาโป่ง กรรณิกา  ทองก้อน ครู อนุมัติ
80 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500181 บ้านนาเบี้ย นางจุไรรัตน์  เวชโช ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
81 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500176 นาบ้านไร่วิทยา อาภากร  เชียงทอง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
82 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500174 บ้านแม่เตี๊ยะ นางปราณี  ศรีหาคำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
83 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500171 แม่ถอดวิทยา นายธีรพงษ์  บุญสมปาน คร อนุมัติ
84 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500172 บ้านแม่เติน ปวีณา  พุทธวงค์ ครู อนุมัติ
85 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500155 บ้านแม่ปะ อรอุมา  เครือคำลือ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
86 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500155 บ้านแม่ปะ สุนีย์  ไฝเครือ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
87 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500156 เถิน-ท่าผา วรวรรณ  ณ คำสาร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
88 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500157 บ้านท่ามะเกว๋น ศิริญญา  สุวรรณ ครู อนุมัติ
89 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500158 ปางกุ่มวิทยา วุฒิไกร  เตจ๊ะสุภา ครู อนุมัติ
90 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500140 บ้านหัวน้ำ ยุติวิชญ์  เทือกตา ครู อนุมัติ
91 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500140 บ้านหัวน้ำ กวิสรา  ถาบุญชู เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
92 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500141 แม่มอกวิทยา สมเกียรติ  นันตาดี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
93 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500141 แม่มอกวิทยา สง่า  แก้วเดช ครู อนุมัติ
94 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500142 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ รจนา  ทองสิน พนักงานราชการ อนุมัติ
95 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500144 บ้านสะพานหิน นุชวรินทร์  เปียประเสริฐ ครู อนุมัติ
96 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500154 บ้านน้ำดิบ วรวุฒิ  แก้วอ้น ครู อนุมัติ
97 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500151 บ้านแม่วะเด่นชัย นางทองใบ  สายด้วง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
98 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500152 แม่วะวิทยา นางสุปรานี  เครือปัญญา ครู คศ.1 อนุมัติ
99 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500153 บ้านท่าช้าง นางรัตนา  สายต่างใจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
100 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500161 บ้านอุมลอง นายนิวัติ   กาบุตร ครู อนุมัติ
101 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500162 บ้านเวียง นางพรสุดา   อินสุริยา ครู อนุมัติ
102 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500163 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) นางสาวจีรนันท์  คำวาส ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
103 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500163 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) นายพงษ์วิทย์  แก้วนันไชย ครูธุรการ อนุมัติ
104 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500164 ล้อมแรดวิทยา จิราภร  แก้วอ้น ครู อนุมัติ
105 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500165 บ้านเหล่า นารีรัตน์  พิมพ์จินดา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
106 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500165 บ้านเหล่า นิพาพร  ยะพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
107 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500159 บ้านดอนไชย นางแอนนี่  คันธะวงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
108 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500159 บ้านดอนไชย พนิดา  อุ่นไทยแท้ ครู อนุมัติ
109 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500160 บ้านหนองเตา เยาวลักษณ์  เกษรเกศรา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
110 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500160 บ้านหนองเตา นางทองใบ  แว่นพรฟม ครูชำนาญการ อนุมัติ
111 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500150 แสลมวิทยา สมมาตร  จีนาวุธ ครู อนุมัติ
112 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500146 บ้านสะเลียมหวาน นางสุพรรณิกา   เครือพรมมินทร์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
113 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500147 บ้านปางอ้า นายนพดล  สืบเครือพรม ครู อนุมัติ
114 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500147 บ้านปางอ้า กมลกาญจน์  การิยา ครูธุรการ อนุมัติ
115 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500148 บ้านท่าเกวียน นายอาทิตย์  กิติโรจน์ ครู อนุมัติ
116 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500149 แม่พุหอรบวิทยา นางสาวสุภาภรณ์  หงษ์หิรัญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
117 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500149 แม่พุหอรบวิทยา นางกรานต์จนา  แก้วพิลา ครู อนุมัติ
118 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500145 บ้านท่าเวียง กนกอร  วงศ์ษา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
119 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500145 บ้านท่าเวียง นายสมมาตร  จันทราช ครู อนุมัติ
120 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500510 ผาปังวิทยา วาสนา  อิ่มจันทร์ พนง.ราชการ อนุมัติ
121 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500500 บ้านแม่ตั๋ง ชนัญชิดา  ต๊ะบรรจง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
122 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500501 แม่เชียงรายวิทยา นางสาวเมฑิณี  เมืองเดช ครู อนุมัติ
123 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500511 ชุมชนบ้านแม่ปุ ยุพาพักตร์  คำมูล ครู อนุมัติ
124 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500511 ชุมชนบ้านแม่ปุ นายสมภพ  แก้วปาเฟือย ครู อนุมัติ
125 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500505 ต้นธงวิทยา สุรศักดิ์  ตาธิ ครู อนุมัติ
126 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500508 ห้วยขี้นกวิทยา สุภาภรณ์  แก้วปาเฟือย ครู อนุมัติ
127 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500498 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) นายประดิษฐ์  สุภาสอน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
128 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500498 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) นายบัณทิต  สาลี ครู อนุมัติ
129 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500499 บ้านแม่พริกบน นางธวชินี  มาหล้า ครู อนุมัติ
130 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500502 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม นางธิดาภรณ์  สุนทรวารี ครู อนุมัติ
131 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500502 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม นางธิดาภรณ์  สุนทรวารี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
132 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500131 บ้านนาบง prapon  mahawon ครู อนุมัติ
133 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500122 บ้านใหม่ นางวราภรณ์   ศรีอิ่นแก้ว ครู อนุมัติ
134 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500122 บ้านใหม่ พิรุณพร  กอแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
135 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500129 บ้านนากวาง นายภาษะลอง  พิณฑิสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
136 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500095 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) นายสิงห์แก้ว  ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
137 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500095 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) นายทัศนะ  วิรุณวราทิพย์ ครู อนุมัติ
138 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500096 บ้านหนองถ้อย นางอรอนงค์  วิโรจน์ศศิธร ครู อนุมัติ
139 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500097 บ้านหลวง นางบัวชุม  ประเสริฐ ครู อนุมัติ
140 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500097 บ้านหลวง ปรารถนา  ณรงค์จิตรศิลป์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
141 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500098 บ้านหลุก นายธานี  มณีจันทรา ครู อนุมัติ
142 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500099 นาครัวประชาสามัคคี พีระพัชร์  มหาวรรณ์ ครู อนุมัติ
143 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500099 นาครัวประชาสามัคคี นางสาวทานตะวัน  แปงจิตต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
144 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500103 บ้านน้ำโจ้ สุพร  หมื่นตาบุตร ครู อนุมัติ
145 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500104 บ้านป่าจ้ำ บุญดี  สุทธดุก ครู อนุมัติ
146 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500105 บ้านแม่ปุง นางแพรวพรรณ  ปันติสวัสดิ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
147 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500107 บ้านฮ่องห้า กุณฑล  พันธุ์สุข ครู อนุมัติ
148 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500108 ทองทิพย์วิทยา วัฒนา  เชื้อคำลือ ครู อนุมัติ
149 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500108 ทองทิพย์วิทยา อัมภวัน  คำไทย ครู อนุมัติ
150 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500108 ทองทิพย์วิทยา วชิราภรณ์  ทิพย์วรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
151 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500108 ทองทิพย์วิทยา นายบุญส่ง  ฟูปลูก ครู อนุมัติ
152 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500109 บ้านหนอง เชษฐ์  ชุ่มอินจักร์ ครูโรงเรียนบ้านหนอง อนุมัติ
153 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500110 กิ่วประชาวิทยา เพ็ญฉาย  ธรรมะ ครู อนุมัติ
154 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500111 บ้านนาต๋ม นายพีระพล  ธรรมศร ครูชำนาญการ อนุมัติ
155 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500111 บ้านนาต๋ม นางสายวสันต์  เสนาธรรม ครู อนุมัติ
156 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500112 บ้านนากว้าว(กิ่ว) นางสาวแสงเดือน  สายคำอิน ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
157 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500114 บ้านบอม นางนิสงค์  สายสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
158 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500114 บ้านบอม นางสมเพียร  ปากกล้า ครูชำนาญการ อนุมัติ
159 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500115 บ้านแม่ไทย นางสาววณิชญา  กามะ ครู คศ.2 อนุมัติ
160 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500100 ป่าตันวิทยา ดารณี  ทองบ่อ ครู อนุมัติ
161 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500101 บ้านนาคต สมพร  พลัง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
162 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500094 บ้านแม่ทะ น.ส.ศิริพร  วงส์ฟู ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
163 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500094 บ้านแม่ทะ แสงดาว  ชนะพยัคฆ์ ครู อนุมัติ
164 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500091 ชุมชนบ้านท่าแหน ประดิษฐ์  เป็นแผ่น ครู อนุมัติ
165 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500092 บ้านน้ำโทก-หัวดง นางสังวาลย์  เคร่งครัด ครู อนุมัติ
166 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500092 บ้านน้ำโทก-หัวดง ทิพย์สุนันท์  จันทร์กระจาย ครู อนุมัติ
167 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500127 บ้านปางมะโอ นางปราณี  ไชยวิทิตกุล ครู อนุมัติ
168 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500123 บ้านทุ่งตอน สวนิต  ภัทรโชควัฒน์ ครู อนุมัติ
169 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500123 บ้านทุ่งตอน นางสาววชิรญาณ์  วงศ์รินทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
170 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500124 บ้านนาดู่ นายธนภูมิ  สุรงครัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดู่ อนุมัติ
171 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500125 บ้านนาดง นรีกานต์  มิ่งเชื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
172 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500125 บ้านนาดง บุญเยี่ยม  ฐิติศาสตร์ ครูวิชาการ อนุมัติ
173 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500117 บ้านสันป่าเปา กนกวรรณ  อุปการะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
174 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500117 บ้านสันป่าเปา สมควร  บุญเลิศ ครู คศ.3 อนุมัติ
175 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500118 บ้านอ้อวิทยา ปิยรัตน์  คงปัญญา ครู คศ.1 อนุมัติ
176 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500120 บ้านแม่ทาน บรรจง  บุญมา ครู อนุมัติ
177 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500121 บ้านแม่วะ เสาวนีย์  บุญเกิด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
178 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500121 บ้านแม่วะ พิศมัย  บุญคง ครู อนุมัติ
179 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500132 บ้านก้อมหนองมุง อาพร  เครือดวงคำ ครู อนุมัติ
180 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500133 บ้านหัวเสือ เครือฟ้า  กาญจนเลิศวิไล ครู อนุมัติ
181 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500134 ห้วยมะเกลือวิทยา ภูริช  เกษม ครู อนุมัติ
182 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500136 วัดบ้านทุ่ง ลัดดา  คัมภีรปัญญาโชติ ครู อนุมัติ
183 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500137 บ้านสามขา อนิรุทธ์  แสนเงิน ครู อนุมัติ
184 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500139 บ้านผาแมว สายสมร  สมิทธิภาพ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
185 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500492 บ้านแก่น นายวัฒนาพงษ์  วงศ์ธิมา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
186 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500493 นายางวิทยา นันท์นภัส  ต๊ะสุภา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
187 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500493 นายางวิทยา ภูรีวรรณ  เพิ่มติ๊บ ครู อนุมัติ
188 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500495 บ้านหนองวัวแดง วราภรณ์  ตะสะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
189 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500497 ไตรมิตรสามัคคี จิตติมา  ก๋าทอง ครู อนุมัติ
190 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500483 บ้านปงกา รวิสรา  บุญทาหอม ครูชำนาญการ อนุมัติ
191 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500484 บ้านแม่กัวะ พิชัย  น้อยสะปุ๋ง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
192 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500485 บ้านวังยาว จันทร์เพ็ญ  สุกใส ครูชำนาญการ อนุมัติ
193 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500485 บ้านวังยาว รามิล  ปัทมแก้ว ครู อนุมัติ
194 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500486 บ้านอ้อ เกศกนก  คำวรรณ ครู อนุมัติ
195 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500482 บ้านวัฒนา นางทองพูล   วงศ์ใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
196 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500482 บ้านวัฒนา กฤษณา  ใจดี ครู อนุมัติ
197 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500477 อนุบาลสบปราบ กมลรัตน์  สายโอ๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
198 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500477 อนุบาลสบปราบ วิริยา  พยอม ครู อนุมัติ
199 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500479 ชุมชนบ้านทุ่ง วรัญญา  สุทธะ ครู อนุมัติ
200 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500479 ชุมชนบ้านทุ่ง kasem  khantree ครู อนุมัติ
201 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500480 บ้านหล่ายฮ่องปุ๊ วรรณพา  ศรเจียงคำ ธุรการ อนุมัติ
202 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500481 บ้านวังพร้าว-สบเรียง ลักขณา  เดชะหลอ ครูชำนาญพิเศษ อนุมัติ
203 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500481 บ้านวังพร้าว-สบเรียง นางสาวฉัตรรวี  สัตย์ต่อชาติ ครูธุรการ อนุมัติ
204 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500487 ชุมชนบ้านจัววิทยา อดิเทพ  ธิวงศ์สาย ครูชำนาญการ อนุมัติ
205 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500488 บ้านเด่น กิตติพงษ์  ถึงสุข ครู อนุมัติ
206 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500488 บ้านเด่น นางวิภาวดี ศรีจันทร์  ศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
207 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500489 บ้านสมัย นายนิกร  หน่อแก้ว ครูอัตราจ้า.(ครูวิกฤต) อนุมัติ
208 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500490 บ้านน้ำหลง นางสาววัชรีย์  น้อยพยัคฆ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
209 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500491 บ้านอุมลอง พัชราพรรณ  วงศ์พิทักษ์ ครู อนุมัติ