รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ลำปาง เขต 2 500275 : บ้านนางแตน วัชรียา  ใจสิทธิ์ ครู
2 สพป.ลำปาง เขต 2 500298 : บ้านท่าผา นางนารี  ศรีกระจ่าง ครู
3 สพป.ลำปาง เขต 2 500272 : บ้านศาลาสามัคคี จรินทร  แปงแก้ว ธุรการโรงเรียน
4 สพป.ลำปาง เขต 2 500285 : บ้านจอมปิง นางสาววิมล  ไชยมุติ ครูคศ.1
5 สพป.ลำปาง เขต 2 500286 : สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) นายประยูร  เมืองคำ ครู
6 สพป.ลำปาง เขต 2 500286 : สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เบญญาภา  จอรจันทร ธุรการ
7 สพป.ลำปาง เขต 2 500289 : บ้านนาแก้วประชารัฐ เดือนฉาย  นิลสวิท ครู
8 สพป.ลำปาง เขต 2 500289 : บ้านนาแก้วประชารัฐ ชูชาติ  ธิญญากุล ครู
9 สพป.ลำปาง เขต 2 500290 : บ้านสองแควใต้ นางสาวมณีจันทร์  เหล่าใจ ครู
10 สพป.ลำปาง เขต 2 500290 : บ้านสองแควใต้ นางสาวเบญจมาศ  กันธิยะ ครู
11 สพป.ลำปาง เขต 2 500276 : บ้านสองแควเหนือ ปารดา  คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพป.ลำปาง เขต 2 500276 : บ้านสองแควเหนือ สมบัติ  วันใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สพป.ลำปาง เขต 2 500291 : วัดหาดปู่ด้าย นายหยวด   ปันใจ วัดหาดปู่ด้าย
14 สพป.ลำปาง เขต 2 500291 : วัดหาดปู่ด้าย จำเรียง   จิระโพธิ์ ครู
15 สพป.ลำปาง เขต 2 500282 : วัดนาแก้ว นางสุนันทณี  กันทวัง ครูชำนาญการพิเศษ
16 สพป.ลำปาง เขต 2 500282 : วัดนาแก้ว นางสาวศิริพร  ศรีใจยา ครูธุรการ
17 สพป.ลำปาง เขต 2 500282 : วัดนาแก้ว นางศุภวรรณ  บุญคง ครู
18 สพป.ลำปาง เขต 2 500283 : บ้านนาแส่ง-แม่ไฮ พรพรรณ์  หล้าบัววงค์ ครู
19 สพป.ลำปาง เขต 2 500283 : บ้านนาแส่ง-แม่ไฮ สวัสดิ์  ยศบุญเรือง ผู้อำนวยการ
20 สพป.ลำปาง เขต 2 500292 : ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง นายไพโรจน์  พรมเรือง ครู
21 สพป.ลำปาง เขต 2 500278 : บ้านแม่หลง-สบจาง สิรินภรณ์  กาเตจ๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ
22 สพป.ลำปาง เขต 2 500279 : วังพร้าววิทยา นภาเพ็ญ  วงศ์นันตา ธุรการโรงเรียน
23 สพป.ลำปาง เขต 2 500280 : บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ ศิรินยา  เมืองมาหล้า ธุรการ
24 สพป.ลำปาง เขต 2 500273 : ศาลาวิทยา กิตติคุณ  ธรรมวันทา ครู ชำนาญการ
25 สพป.ลำปาง เขต 2 500273 : ศาลาวิทยา อรรถพงษ์  สายตุ่นแก้ว ธุรการโรงเรียน
26 สพป.ลำปาง เขต 2 500271 : อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อภิรดี  พยับทอง ครู
27 สพป.ลำปาง เขต 2 500306 : บ้านดอนธรรม รุ่งนภา  แผ่นคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.ลำปาง เขต 2 500307 : บ้านทุ่งขาม นางเจนจิรา   ศุภการมงคล ครูชำนาญการพิเศษ
29 สพป.ลำปาง เขต 2 500310 : บ้านดอนธรรมสาขาต้นผึ้ง สมศักดิ์  สุมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.ลำปาง เขต 2 500303 : วัดมะกอก-นาบัว นางเพ็ญแข  หมื่นโฮ้ง ครูชำนาญการ
31 สพป.ลำปาง เขต 2 500303 : วัดมะกอก-นาบัว นางประภาศรี  เรืองฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
32 สพป.ลำปาง เขต 2 500299 : ไหล่หินราษฎร์บำรุง นส.จุฑารัตน์  สุขป้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ
33 สพป.ลำปาง เขต 2 500300 : บ้านแม่ฮวก นางแสงเดือน  พุทธศรี ครูชำนาญการ
34 สพป.ลำปาง เขต 2 500300 : บ้านแม่ฮวก ก่อศักดิ์   ตันเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
35 สพป.ลำปาง เขต 2 500301 : บ้านเข้าซ้อน สมบูรณ์  จินะการ ครูชำนาญการพิเศษ
36 สพป.ลำปาง เขต 2 500301 : บ้านเข้าซ้อน นายมานพ  ภัคเนียรนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง
37 สพป.ลำปาง เขต 2 500448 : วัดสาแล ประสงค์  วรรณประเวช ครูชำนาญการพิเศษ
38 สพป.ลำปาง เขต 2 500448 : วัดสาแล ศิริรัตน์  บุญถึง ครู
39 สพป.ลำปาง เขต 2 500447 : ชุมชนบ้านมั่ว ชาคริยา  ขันคำ ครูผู้ช่วย
40 สพป.ลำปาง เขต 2 500444 : บ้านแม่กึ๊ด ลัดดา  ประไพย์ ครู คศ.3
41 สพป.ลำปาง เขต 2 500445 : อนุบาลเสริมงาม โสภา  วงศ์ลังกา เจ้าหน้าที่ธุรการ
42 สพป.ลำปาง เขต 2 500445 : อนุบาลเสริมงาม ธีรศักดิ์  ทันใจ ครู
43 สพป.ลำปาง เขต 2 500445 : อนุบาลเสริมงาม วราภรณ์  วิสุทธิ์ ครูธุรการ
44 สพป.ลำปาง เขต 2 500434 : บ้านกิ่วห้วยเบิก ชลปภัส  ปัญญาคำ ครูคศ.2
45 สพป.ลำปาง เขต 2 500435 : บ้านโป่งน้ำร้อน นางสาวปุณณภา   ไพบูลย์ ครู
46 สพป.ลำปาง เขต 2 500435 : บ้านโป่งน้ำร้อน นายสุเทพ  สุนันทะ ครูชำนาญการพิเศษ
47 สพป.ลำปาง เขต 2 500429 : บ้านทุ่งต๋ำ วราภรณ์  มณีอรุณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
48 สพป.ลำปาง เขต 2 500429 : บ้านทุ่งต๋ำ นางสุมารัช  คำปวน ครู
49 สพป.ลำปาง เขต 2 500430 : วัดนาเอี้ยง นางจิดานันท์  สัตตรัตนพรรณ ครูโรงเรียนวัดนาเอี้ยง
50 สพป.ลำปาง เขต 2 500431 : ศรีลังกาวิทยา ผ่องโสม  ศรีพระจันทร์ ครู
51 สพป.ลำปาง เขต 2 500432 : บ้านเหล่ายาว พิชชาภัทร์  ชัยเมืองชื่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
52 สพป.ลำปาง เขต 2 500433 : สันโป่งวิทยา อรสุรางค์  ติ๊บประจา ครูชำนาญการ
53 สพป.ลำปาง เขต 2 500433 : สันโป่งวิทยา นาง  นิพร เขื่อนปัญญา
54 สพป.ลำปาง เขต 2 500436 : บ้านปงหลวง นางมาลัย  ลาดจันทร์ต๊ะ ครู
55 สพป.ลำปาง เขต 2 500436 : บ้านปงหลวง ดวงปราณ  เกตุแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
56 สพป.ลำปาง เขต 2 500437 : บ้านปงแพ่ง นางสุนันทา  กันทวัง ครู
57 สพป.ลำปาง เขต 2 500437 : บ้านปงแพ่ง เฉลิมเกียรติ  ก้อนแหวน ธุรการ
58 สพป.ลำปาง เขต 2 500438 : บ้านปงหัวทุ่ง ปริศนา  กันกา ครู
59 สพป.ลำปาง เขต 2 500439 : เสริมขวาวิทยา วรัชญา  แก้วปินตา ครู
60 สพป.ลำปาง เขต 2 500439 : เสริมขวาวิทยา เศรษฐวุฒิ  คัมภีร์พิทักษ์ ครู
61 สพป.ลำปาง เขต 2 500441 : บ้านแม่ผึ้ง เหรียญทอง  ถาน้อย ครูชำนาญการพิเศษ
62 สพป.ลำปาง เขต 2 500442 : บ้านแม่เลียง บัวบาน  อกตัน ครู
63 สพป.ลำปาง เขต 2 500443 : บ้านแม่เลียงพัฒนา นภัสกรณ์  พูลชา ธุรการโรงเรียน
64 สพป.ลำปาง เขต 2 500428 : บ้านแม่ต๋ำ สวิง  คำดวงทิพย์ ครู
65 สพป.ลำปาง เขต 2 500428 : บ้านแม่ต๋ำ ณธิดา  ตุ้ยตัน ธุรการ
66 สพป.ลำปาง เขต 2 500426 : เสริมซ้ายวิทยา นางนลิน  จันทร์ปัญญา ครู
67 สพป.ลำปาง เขต 2 500426 : เสริมซ้ายวิทยา รุ่งรัชนี  ยะอินทร์ ครู
68 สพป.ลำปาง เขต 2 500427 : วัดสบแม่ทำ ธมลวรรณ  มณีชัย ครู
69 สพป.ลำปาง เขต 2 500423 : ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ทรงพล  จินะการ ครู
70 สพป.ลำปาง เขต 2 500424 : บ้านท่าโป่ง นางอรุณี  ปินตาปลูก ครู
71 สพป.ลำปาง เขต 2 500425 : บ้านนาจะลา วรรนิสา  ไชยานนท์ ธุรการ
72 สพป.ลำปาง เขต 2 500425 : บ้านนาจะลา สุวัช  ศรีสด ครูชำนาญการพิเศษ
73 สพป.ลำปาง เขต 2 500166 : บ้านท่า บุษยา  รุจิระปรีชากุล ครู
74 สพป.ลำปาง เขต 2 500167 : วังหินวิทยา ไพรินทร์  อ๊อดทรัพย์ ครู
75 สพป.ลำปาง เขต 2 500167 : วังหินวิทยา นางโยทกา  เครือชัยแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
76 สพป.ลำปาง เขต 2 500167 : วังหินวิทยา พัชราภรณ์  อินทรีย์สังวร ครู
77 สพป.ลำปาง เขต 2 500168 : บ้านป่าตาล นายวิทยา  เมธาวงศ์ ครู
78 สพป.ลำปาง เขต 2 500170 : บ้านสองแคว ชนันท์พัชน์  ไมตรีประสาน ครูผู้ช่วย
79 สพป.ลำปาง เขต 2 500177 : ห้วยแก้ววิทยา นายณรงค์  ชาวเขียววงศ์ ครู
80 สพป.ลำปาง เขต 2 500177 : ห้วยแก้ววิทยา สุภาภรณ์  หงษ์หิรัญ ครู
81 สพป.ลำปาง เขต 2 500179 : บ้านสันหลวง นพรัตน์  เครือปัญญา ครูชำนาญการ
82 สพป.ลำปาง เขต 2 500180 : บ้านนาโป่ง กรรณิกา  ทองก้อน ครู
83 สพป.ลำปาง เขต 2 500181 : บ้านนาเบี้ย สมเกียรติ  ชัยขุนพล ผู้อำนวยการ
84 สพป.ลำปาง เขต 2 500181 : บ้านนาเบี้ย นางจุไรรัตน์  เวชโช ครูชำนาญการพิเศษ
85 สพป.ลำปาง เขต 2 500176 : นาบ้านไร่วิทยา อาภากร  เชียงทอง ครู ชำนาญการพิเศษ
86 สพป.ลำปาง เขต 2 500174 : บ้านแม่เตี๊ยะ นางปราณี  ศรีหาคำ ครูชำนาญการพิเศษ
87 สพป.ลำปาง เขต 2 500171 : แม่ถอดวิทยา นายธีรพงษ์  บุญสมปาน คร
88 สพป.ลำปาง เขต 2 500172 : บ้านแม่เติน ปวีณา  พุทธวงค์ ครู
89 สพป.ลำปาง เขต 2 500155 : บ้านแม่ปะ สุนีย์  ไฝเครือ ครูชำนาญการพิเศษ
90 สพป.ลำปาง เขต 2 500155 : บ้านแม่ปะ อรอุมา  เครือคำลือ เจ้าหน้าที่ธุรการ
91 สพป.ลำปาง เขต 2 500156 : เถิน-ท่าผา วรวรรณ  ณ คำสาร ครูชำนาญการพิเศษ
92 สพป.ลำปาง เขต 2 500156 : เถิน-ท่าผา นงคราญ  หลวงเขียว ครู
93 สพป.ลำปาง เขต 2 500157 : บ้านท่ามะเกว๋น ศิริญญา  สุวรรณ ครู
94 สพป.ลำปาง เขต 2 500158 : ปางกุ่มวิทยา วุฒิไกร  เตจ๊ะสุภา ครู
95 สพป.ลำปาง เขต 2 500140 : บ้านหัวน้ำ กวิสรา  ถาบุญชู เจ้าหน้าที่ธุรการ
96 สพป.ลำปาง เขต 2 500140 : บ้านหัวน้ำ ยุติวิชญ์  เทือกตา ครู
97 สพป.ลำปาง เขต 2 500141 : แม่มอกวิทยา สมเกียรติ  นันตาดี ผู้อำนวยการ
98 สพป.ลำปาง เขต 2 500141 : แม่มอกวิทยา สง่า  แก้วเดช ครู
99 สพป.ลำปาง เขต 2 500142 : บ้านกุ่มเนิ้งใต้ รจนา  ทองสิน พนักงานราชการ
100 สพป.ลำปาง เขต 2 500144 : บ้านสะพานหิน นุชวรินทร์  เปียประเสริฐ ครู
101 สพป.ลำปาง เขต 2 500154 : บ้านน้ำดิบ วรวุฒิ  แก้วอ้น ครู
102 สพป.ลำปาง เขต 2 500151 : บ้านแม่วะเด่นชัย นางทองใบ  สายด้วง ครูชำนาญการพิเศษ
103 สพป.ลำปาง เขต 2 500152 : แม่วะวิทยา นางสุปรานี  เครือปัญญา ครู คศ.1
104 สพป.ลำปาง เขต 2 500153 : บ้านท่าช้าง นางรัตนา  สายต่างใจ ครูชำนาญการพิเศษ
105 สพป.ลำปาง เขต 2 500161 : บ้านอุมลอง นายนิวัติ   กาบุตร ครู
106 สพป.ลำปาง เขต 2 500162 : บ้านเวียง นางพรสุดา   อินสุริยา ครู
107 สพป.ลำปาง เขต 2 500163 : อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) นางสาวจีรนันท์  คำวาส ครูชำนาญการพิเศษ
108 สพป.ลำปาง เขต 2 500163 : อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) นายพงษ์วิทย์  แก้วนันไชย ครูธุรการ
109 สพป.ลำปาง เขต 2 500164 : ล้อมแรดวิทยา จิราภร  แก้วอ้น ครู
110 สพป.ลำปาง เขต 2 500165 : บ้านเหล่า นางสาวณัฏฐินิ  พรหมวิมุติ ครูผู้ช่วย
111 สพป.ลำปาง เขต 2 500165 : บ้านเหล่า นิพาพร  ยะพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
112 สพป.ลำปาง เขต 2 500159 : บ้านดอนไชย นางแอนนี่  คันธะวงศ์ ครูผู้ช่วย
113 สพป.ลำปาง เขต 2 500159 : บ้านดอนไชย พนิดา  อุ่นไทยแท้ ครู
114 สพป.ลำปาง เขต 2 500160 : บ้านหนองเตา นางทองใบ  แว่นพรฟม ครูชำนาญการ
115 สพป.ลำปาง เขต 2 500160 : บ้านหนองเตา เยาวลักษณ์  เกษรเกศรา ผู้อำนวยการโรงเรียน
116 สพป.ลำปาง เขต 2 500150 : แสลมวิทยา สมมาตร  จีนาวุธ ครู
117 สพป.ลำปาง เขต 2 500146 : บ้านสะเลียมหวาน นางสุพรรณิกา   เครือพรมมินทร์ ครูชำนาญการ
118 สพป.ลำปาง เขต 2 500147 : บ้านปางอ้า นายนพดล  สืบเครือพรม ครู
119 สพป.ลำปาง เขต 2 500147 : บ้านปางอ้า กมลกาญจน์  การิยา ครูธุรการ
120 สพป.ลำปาง เขต 2 500148 : บ้านท่าเกวียน นายอาทิตย์  กิติโรจน์ ครู
121 สพป.ลำปาง เขต 2 500149 : แม่พุหอรบวิทยา นางกรานต์จนา  แก้วพิลา ครู
122 สพป.ลำปาง เขต 2 500145 : บ้านท่าเวียง นายสมมาตร  จันทราช ครู
123 สพป.ลำปาง เขต 2 500145 : บ้านท่าเวียง กนกอร  วงศ์ษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
124 สพป.ลำปาง เขต 2 500510 : ผาปังวิทยา วาสนา  อิ่มจันทร์ พนง.ราชการ
125 สพป.ลำปาง เขต 2 500500 : บ้านแม่ตั๋ง ชนัญชิดา  ต๊ะบรรจง เจ้าหน้าที่ธุรการ
126 สพป.ลำปาง เขต 2 500501 : แม่เชียงรายวิทยา นางสาวเมฑิณี  เมืองเดช ครู
127 สพป.ลำปาง เขต 2 500511 : ชุมชนบ้านแม่ปุ นายสมภพ  แก้วปาเฟือย ครู
128 สพป.ลำปาง เขต 2 500511 : ชุมชนบ้านแม่ปุ ยุพาพักตร์  คำมูล ครู
129 สพป.ลำปาง เขต 2 500505 : ต้นธงวิทยา สุรศักดิ์  ตาธิ ครู
130 สพป.ลำปาง เขต 2 500508 : ห้วยขี้นกวิทยา สุภาภรณ์  แก้วปาเฟือย ครู
131 สพป.ลำปาง เขต 2 500498 : อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) นายบัณทิต  สาลี ครู
132 สพป.ลำปาง เขต 2 500498 : อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) นายประดิษฐ์  สุภาสอน ครูผู้ช่วย
133 สพป.ลำปาง เขต 2 500499 : บ้านแม่พริกบน นางธวชินี  มาหล้า ครู
134 สพป.ลำปาง เขต 2 500502 : บ้านแม่เชียงรายลุ่ม นางธิดาภรณ์  สุนทรวารี ครู
135 สพป.ลำปาง เขต 2 500502 : บ้านแม่เชียงรายลุ่ม นางธิดาภรณ์  สุนทรวารี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
136 สพป.ลำปาง เขต 2 500131 : บ้านนาบง prapon  mahawon ครู
137 สพป.ลำปาง เขต 2 500122 : บ้านใหม่ พิรุณพร  กอแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
138 สพป.ลำปาง เขต 2 500122 : บ้านใหม่ นางวราภรณ์   ศรีอิ่นแก้ว ครู
139 สพป.ลำปาง เขต 2 500129 : บ้านนากวาง นายภาษะลอง  พิณฑิสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียน
140 สพป.ลำปาง เขต 2 500129 : บ้านนากวาง นางวิชุตา  บุษบา ครู
141 สพป.ลำปาง เขต 2 500095 : อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) นายสิงห์แก้ว  ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
142 สพป.ลำปาง เขต 2 500095 : อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) นางสาวมนทิรา  ไชยสาร ครู
143 สพป.ลำปาง เขต 2 500095 : อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) นายทัศนะ  วิรุณวราทิพย์ ครู
144 สพป.ลำปาง เขต 2 500096 : บ้านหนองถ้อย นางอรอนงค์  วิโรจน์ศศิธร ครู
145 สพป.ลำปาง เขต 2 500097 : บ้านหลวง ปรารถนา  ณรงค์จิตรศิลป์ ครูผู้ช่วย
146 สพป.ลำปาง เขต 2 500098 : บ้านหลุก นายธานี  มณีจันทรา ครู
147 สพป.ลำปาง เขต 2 500099 : นาครัวประชาสามัคคี นางสาวทานตะวัน  แปงจิตต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
148 สพป.ลำปาง เขต 2 500099 : นาครัวประชาสามัคคี นายโรมระพี  ใจสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ
149 สพป.ลำปาง เขต 2 500099 : นาครัวประชาสามัคคี พีระพัชร์  มหาวรรณ์ ครู
150 สพป.ลำปาง เขต 2 500103 : บ้านน้ำโจ้ ยุพา  สายเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
151 สพป.ลำปาง เขต 2 500103 : บ้านน้ำโจ้ สุพร  หมื่นตาบุตร ครู
152 สพป.ลำปาง เขต 2 500104 : บ้านป่าจ้ำ แผน  วงศ์ษา ครู
153 สพป.ลำปาง เขต 2 500104 : บ้านป่าจ้ำ บุญดี  สุทธดุก ครู
154 สพป.ลำปาง เขต 2 500105 : บ้านแม่ปุง นางแพรวพรรณ  ปันติสวัสดิ์ ครู คศ.3
155 สพป.ลำปาง เขต 2 500107 : บ้านฮ่องห้า กุณฑล  พันธุ์สุข ครู
156 สพป.ลำปาง เขต 2 500108 : ทองทิพย์วิทยา นายบุญส่ง  ฟูปลูก ครู
157 สพป.ลำปาง เขต 2 500108 : ทองทิพย์วิทยา อัมภวัน  คำไทย ครู
158 สพป.ลำปาง เขต 2 500108 : ทองทิพย์วิทยา วรพันธ์  กัญญเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
159 สพป.ลำปาง เขต 2 500108 : ทองทิพย์วิทยา วชิราภรณ์  ทิพย์วรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
160 สพป.ลำปาง เขต 2 500108 : ทองทิพย์วิทยา วัฒนา  เชื้อคำลือ ครู
161 สพป.ลำปาง เขต 2 500109 : บ้านหนอง เชษฐ์  ชุ่มอินจักร์ ครูโรงเรียนบ้านหนอง
162 สพป.ลำปาง เขต 2 500110 : กิ่วประชาวิทยา เพ็ญฉาย  ธรรมะ ครู
163 สพป.ลำปาง เขต 2 500111 : บ้านนาต๋ม นางสาวดารุณี  วงศ์จักรติ๊บ ครู
164 สพป.ลำปาง เขต 2 500111 : บ้านนาต๋ม นางสายวสันต์  เสนาธรรม ครู
165 สพป.ลำปาง เขต 2 500111 : บ้านนาต๋ม นายสิทธิลาภ  กอบัว ครู
166 สพป.ลำปาง เขต 2 500111 : บ้านนาต๋ม นายพีระพล  ธรรมศร ครูชำนาญการ
167 สพป.ลำปาง เขต 2 500112 : บ้านนากว้าว(กิ่ว) นางสาวแสงเดือน  สายคำอิน ครูธุรการโรงเรียน
168 สพป.ลำปาง เขต 2 500114 : บ้านบอม นางนิสงค์  สายสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
169 สพป.ลำปาง เขต 2 500114 : บ้านบอม นางสมเพียร  ปากกล้า ครูชำนาญการ
170 สพป.ลำปาง เขต 2 500115 : บ้านแม่ไทย นางสาววณิชญา  กามะ ครู คศ.2
171 สพป.ลำปาง เขต 2 500100 : ป่าตันวิทยา ดารณี  ทองบ่อ ครู
172 สพป.ลำปาง เขต 2 500101 : บ้านนาคต สมพร  พลัง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
173 สพป.ลำปาง เขต 2 500101 : บ้านนาคต ปริศนา  วงค์จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านนาคต
174 สพป.ลำปาง เขต 2 500094 : บ้านแม่ทะ แสงดาว  ชนะพยัคฆ์ ครู
175 สพป.ลำปาง เขต 2 500094 : บ้านแม่ทะ น.ส.ศิริพร  วงส์ฟู ธุรการโรงเรียน
176 สพป.ลำปาง เขต 2 500091 : ชุมชนบ้านท่าแหน ประดิษฐ์  เป็นแผ่น ครู
177 สพป.ลำปาง เขต 2 500092 : บ้านน้ำโทก-หัวดง นางสังวาลย์  เคร่งครัด ครู
178 สพป.ลำปาง เขต 2 500092 : บ้านน้ำโทก-หัวดง ทิพย์สุนันท์  จันทร์กระจาย ครู
179 สพป.ลำปาง เขต 2 500127 : บ้านปางมะโอ นางปราณี  ไชยวิทิตกุล ครู
180 สพป.ลำปาง เขต 2 500123 : บ้านทุ่งตอน นางสาววชิรญาณ์  วงศ์รินทร์ ธุรการโรงเรียน
181 สพป.ลำปาง เขต 2 500123 : บ้านทุ่งตอน สวนิต  ภัทรโชควัฒน์ ครู
182 สพป.ลำปาง เขต 2 500124 : บ้านนาดู่ ทวีศรี  แก้วสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
183 สพป.ลำปาง เขต 2 500124 : บ้านนาดู่ สรวีย์  เจริญทรัพย์ ครู
184 สพป.ลำปาง เขต 2 500124 : บ้านนาดู่ นายธนภูมิ  สุรงครัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดู่
185 สพป.ลำปาง เขต 2 500125 : บ้านนาดง นรีกานต์  มิ่งเชื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
186 สพป.ลำปาง เขต 2 500125 : บ้านนาดง สุภาพร  ทรายคำ พนักงานราชการ
187 สพป.ลำปาง เขต 2 500125 : บ้านนาดง บุญเยี่ยม  ฐิติศาสตร์ ครูวิชาการ
188 สพป.ลำปาง เขต 2 500117 : บ้านสันป่าเปา สมควร  บุญเลิศ ครู คศ.3
189 สพป.ลำปาง เขต 2 500117 : บ้านสันป่าเปา กนกวรรณ  อุปการะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
190 สพป.ลำปาง เขต 2 500118 : บ้านอ้อวิทยา ปิยรัตน์  คงปัญญา ครู คศ.1
191 สพป.ลำปาง เขต 2 500120 : บ้านแม่ทาน บรรจง  บุญมา ครู
192 สพป.ลำปาง เขต 2 500121 : บ้านแม่วะ เสาวนีย์  บุญเกิด เจ้าหน้าที่ธุรการ
193 สพป.ลำปาง เขต 2 500121 : บ้านแม่วะ พิศมัย  บุญคง ครู
194 สพป.ลำปาง เขต 2 500132 : บ้านก้อมหนองมุง อาพร  เครือดวงคำ ครู
195 สพป.ลำปาง เขต 2 500133 : บ้านหัวเสือ เครือฟ้า  กาญจนเลิศวิไล ครู
196 สพป.ลำปาง เขต 2 500134 : ห้วยมะเกลือวิทยา ภูริช  เกษม ครู
197 สพป.ลำปาง เขต 2 500136 : วัดบ้านทุ่ง ลัดดา  คัมภีรปัญญาโชติ ครู
198 สพป.ลำปาง เขต 2 500137 : บ้านสามขา อนิรุทธ์  แสนเงิน ครู
199 สพป.ลำปาง เขต 2 500139 : บ้านผาแมว สายสมร  สมิทธิภาพ ครูชำนาญการพิเศษ
200 สพป.ลำปาง เขต 2 500492 : บ้านแก่น นายวัฒนาพงษ์  วงศ์ธิมา ครูชำนาญการพิเศษ
201 สพป.ลำปาง เขต 2 500493 : นายางวิทยา นันท์นภัส  ต๊ะสุภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
202 สพป.ลำปาง เขต 2 500493 : นายางวิทยา ภูรีวรรณ  เพิ่มติ๊บ ครู
203 สพป.ลำปาง เขต 2 500495 : บ้านหนองวัวแดง วราภรณ์  ตะสะ ครูชำนาญการ
204 สพป.ลำปาง เขต 2 500497 : ไตรมิตรสามัคคี จิตติมา  ก๋าทอง ครู
205 สพป.ลำปาง เขต 2 500483 : บ้านปงกา รวิสรา  บุญทาหอม ครูชำนาญการ
206 สพป.ลำปาง เขต 2 500484 : บ้านแม่กัวะ พิชัย  น้อยสะปุ๋ง ครูชำนาญการพิเศษ
207 สพป.ลำปาง เขต 2 500485 : บ้านวังยาว รามิล  ปัทมแก้ว ครู
208 สพป.ลำปาง เขต 2 500485 : บ้านวังยาว จันทร์เพ็ญ  สุกใส ครูชำนาญการ
209 สพป.ลำปาง เขต 2 500486 : บ้านอ้อ เกศกนก  คำวรรณ ครู
210 สพป.ลำปาง เขต 2 500482 : บ้านวัฒนา กฤษณา  ใจดี ครู
211 สพป.ลำปาง เขต 2 500482 : บ้านวัฒนา นางทองพูล   วงศ์ใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ
212 สพป.ลำปาง เขต 2 500477 : อนุบาลสบปราบ กมลรัตน์  สายโอ๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
213 สพป.ลำปาง เขต 2 500477 : อนุบาลสบปราบ วิริยา  พยอม ครู
214 สพป.ลำปาง เขต 2 500479 : ชุมชนบ้านทุ่ง วรัญญา  สุทธะ ครู
215 สพป.ลำปาง เขต 2 500479 : ชุมชนบ้านทุ่ง kasem  khantree ครู
216 สพป.ลำปาง เขต 2 500480 : บ้านหล่ายฮ่องปุ๊ วรรณพา  ศรเจียงคำ ธุรการ
217 สพป.ลำปาง เขต 2 500481 : บ้านวังพร้าว-สบเรียง นางสาวฉัตรรวี  สัตย์ต่อชาติ ครูธุรการ
218 สพป.ลำปาง เขต 2 500481 : บ้านวังพร้าว-สบเรียง ลักขณา  เดชะหลอ ครูชำนาญพิเศษ
219 สพป.ลำปาง เขต 2 500487 : ชุมชนบ้านจัววิทยา อดิเทพ  ธิวงศ์สาย ครูชำนาญการ
220 สพป.ลำปาง เขต 2 500488 : บ้านเด่น นางวิภาวดี ศรีจันทร์  ศรีจันทร์ ครู
221 สพป.ลำปาง เขต 2 500488 : บ้านเด่น กิตติพงษ์  ถึงสุข ครู
222 สพป.ลำปาง เขต 2 500489 : บ้านสมัย นายนิกร  หน่อแก้ว ครูอัตราจ้า.(ครูวิกฤต)
223 สพป.ลำปาง เขต 2 500490 : บ้านน้ำหลง นางสาววัชรีย์  น้อยพยัคฆ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
224 สพป.ลำปาง เขต 2 500491 : บ้านอุมลอง พัชราพรรณ  วงศ์พิทักษ์ ครู